spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s."

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

2 Obsah I) OBECNÁ ÁST Základní ustanovení Definice pojm Obecná ustanovení Investiní služby/ Investiní nástroje... 6 II) MAJETEK KLIENTA Klientský úet Investiní nástroje Penžní prostedky... 8 III) OBCHODOVÁNÍ S INVESTINÍMI NÁSTROJI Pokyn Podávání pokynu Zpracování pokynu Zmna a zrušení pokynu Vypoádání obchodu Informování o realizovaných pokynech a stavu Majetku Klienta IIIa) OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Základní ustanovení týkající se cenných papír kolektivního investování Pokyn a podávání pokynu Úvry a pjky Pravidelné investice IV) ÚVRY A PJKY INVESTINÍCH NÁSTROJ Úvr Povolený debet Short sales V) DALŠÍ USTANOVENÍ Obchody s futures kontrakty Stet zájm Reklamace a stížnosti Konverze mn Odpovdnost Reálná data Ochrana osobních údaj Klient Smlouvy o finanních službách uzavíraných na dálku Závrená ustanovení _Všeobecné obchodní podmínky 2

3 I) OBECNÁ ÁST 1. Základní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. vydané ve smyslu ustanovení 273 Obchodního zákoníku upravují základní podmínky, za kterých Obchodník poskytuje investiní služby svým Klientm. 2. Obchodník poskytuje investiní služby Klientovi na základ píslušné Smlouvy uzavené mezi Klientem a Obchodníkem a tmito všeobecnými obchodními podmínkami. Pokud se úprava nkteré otázky ve všeobecných obchodních podmínkách liší od úpravy v píslušné Smlouv, má úprava ve Smlouv pednost. 2. Definice pojm Burza Burza cenných papír Praha, a.s., I: , se sídlem Rybná 14/682, Praha 1, spolenost zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1773, internetová adresa Ceník investiních služeb ceník investiních služeb Obchodníka uveejnný na Internetových stránkách Obchodníka. NB eská národní banka, orgán dohledu nad kapitálovým trhem v eské republice, se sídlem Na Píkop 28, Praha 1, internetová adresa eatlantik internetová aplikace Obchodníka pro zadávání On-line pokyn. Finanní nástroj investiní nástroj nebo jiný nástroj, který byl pijat k obchodování na regulovaném trhu lenského státu Evropské unie nebo o jehož pijetí k obchodování na regulovaném trhu lenského státu Evropské unie bylo požádáno. Grid karta karta s bezpenostními kódy pro identifikaci Klienta pro podávání On-line pokyn. Harmonogram provozního dne asový rozvrh píjmu a zpracování pokyn k Investiním nástrojm a penžním prostedkm a jejich zápisu na Klientském útu. Hodnota portfolia Klienta souet (i) tržních hodnot Investiních nástroj Klienta (a jejich výnos) blokovaných Obchodníkem (PPN, blokace trhem) a vedených a Klientském útu, (ii) penženích prostedk vedených na Klientském útu a (iii) pohledávek a závazk Klienta za Obchodníkem. Investiní nástroje investiní cenné papíry, cenné papíry kolektivního investování, nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na penžním trhu, a deriváty ve smyslu ustanovení 3 ZPKT. Investiní poradenství poskytování individualizovaného poradenství, které smuje pímo i nepímo k nákupu, prodeji, úpisu, umístní, vyplacení, držb nebo jinému nakládání s konkrétním Investiním nástrojem nebo nástroji nebo k uplatnní práva na takové nakládání, a to bez ohledu na to, zda je poskytováno z podntu Klienta nebo potenciálního Klienta i Obchodníka. Internetové stránky internetové stránky Obchodníka s adresou Investiní zprostedkovatel osoba, která není oprávnna poskytovat jinou hlavní investiní službu než investiní službu pijímání a pedávání pokyn a Investiní poradenství týkající se investiních cenných papír nebo cenných papír kolektivního investování. Jednoduché investiní nástroje akcie pijaté k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v lenském stát Evropské unie nebo na trhu rovnocenném regulovanému trhu ve stát, který není lenským státem Evropské unie, jestliže je tento trh uveden v píslušném seznamu zveejnném Komisí Evropských spoleenství, a další Investiní nástroje specifikované v ustanovení 15k odst. 2 ZPKT. Klient/Zákazník osoba, která uzavela s Obchodníkem Smlouvu, jejímž pedmtem je poskytování investiních služeb Obchodníkem. Klientský úet/úet Klienta úet otevený v obchodním systému Obchodníka, na kterém jsou evidovány Investiní nástroje a penžní prostedky Klienta. Komisionáská smlouva smlouva uzavená mezi Obchodníkem a Klientem, jejímž pedmtem je závazek Obchodníka, že v souladu s pokyny Klienta, obecn závaznými právními pedpisy, pravidly a obchodními zvyklostmi domácích a zahraniních trh s Investiními nástroji vlastním jménem na úet Klienta zaídí nákup, prodej, i jiný pevod Investiních nástroj nebo že uskutení innost k dosažení tohoto výsledku, pípadn další související innosti, a závazek Klienta zaplatit Obchodníkovi za jeho innost odmnu a náklady dle Ceníku investiních služeb. Long pozice/dlouhá pozice pozice kupujícího futures. Limitní pokyn pokyn Klienta k obstarání koup nebo prodeje akcie nebo obdobného cenného papíru pedstavujícího podíl na spolenosti nebo jiné právnické osob, který byl pijat k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v lenském stát Evropské unie, který obsahuje limitní cenu, za kterou má být cenný papír koupen nebo prodán, nebo limitní objem, v nmž má být cenný papír koupen nebo prodán, a který nemohl být proveden bez zbytených prtah z dvodu aktuáln pevažujících podmínek na trhu. Majetkový úet úet Klienta v SCP, na kterém jsou evidovány tuzemské zaknihované Investiní nástroje. Majetek Klienta/Zákazníka penžní prostedky a Investiní nástroje, které má Obchodník ve své moci za úelem poskytnutí investiní služby, a penžní prostedky a Investiní nástroje získané za tyto hodnoty pro Klienta. Majetkem Klienta nejsou vklady podle zákona upravujícího innost bank, o kterých útuje obchodník s cennými papíry, který je bankou nebo pobokou zahraniní banky. Manipulace s trhem jednání osoby, které mže zkreslit pedstavu úastník kapitálového trhu o hodnot, nabídce nebo poptávce Finanního nástroje nebo jiným zpsobem zkreslit kurz Finanního nástroje _Všeobecné obchodní podmínky 3

4 Minimální maržový vklad penžní záloha stanovená Obchodníkem pro Klienta, která je urena k zajištní budoucího splnní povinností plynoucích z kontraktu ze strany Klienta a je Obchodníkem stanovena jako procentuální podíl ze sjednané hodnoty kontraktu. Obanský zákoník zákon. 40/1964 Sb., obanský zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Obchodní den pracovní den, ve kterém probíhá obchodování na píslušném regulovaném trhu. Obchodník spolenost ATLANTIK finanní trhy, a.s., I: , se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka Obchodní zákoník zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. On-line obchodování obchodování s Investiními nástroji prostednictvím eatlantik. On-line pokyn pokyn podaný Klientem prostednictvím eatlantik. Otevená pozice Dlouhá (Long) pozice nebo Krátká (Short) pozice. Penžní úet sbrný penžní úet Obchodníka vedený u banky urený výlun pro ukládání a vedení penžních prostedk Klient. PPN pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovaným investiním nástrojem evidovaným v SCP. Pravidla provádní pokyn zásady a principy, kterými se Obchodník ídí pi provádní pokyn Klient k Investiním nástrojm, pípadn pi jejich pedávání k provedení tetím osobám, piemž úelem Pravidel provádní pokyn je, aby Obchodník v rámci poskytované investiní služby zajistil Klientovi nejlepší možný výsledek. Aktuální Pravidla provádní pokyn jsou umístna na Internetových stránkách. Repo smlouva rámcová smlouva o úvru zajištném pevodem Investiních nástroj uzavená mezi Klientem a Obchodníkem upravující práva a povinnosti smluvních stran pi poskytování úvr zajišovaných pevodem Investiních nástroj. RMS RM-SYSTÉM, eská burza cenných papír a.s., I: , se sídlem Praha 1, Nové Msto, V Celnici 1028/10, PS , spolenost zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1867, internetová adresa Sbrný úet úet vedený u tetí zpravidla zahraniní osoby na jméno Obchodníka, na kterém jsou uloženy a evidovány Investiní nástroje Klient. SCP Stedisko cenných papír, I: , se sídlem Praha 1, Rybná 14, PS , spolenost zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7600, internetová adresa jakož i Centrální depozitá cenných papír ve smyslu ZPKT. Short pozice/krátká pozice pozice prodávajícího futures. Smlouva Komisionáská smlouva, Repo smlouva, smlouva o úschov nebo jiná smlouva uzavená mezi Obchodníkem a Klientem, jejímž pedmtem je poskytování investiní služby Obchodníkem a jejíž nedílnou souástí jsou VOP. UNIVYC UNIVYC, a.s., I: , se sídlem Praha 1, Rybná 14, spolenost zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, internetová adresa VOP všeobecné obchodní podmínky Obchodníka. Vnitní informace pesná informace, která se pímo nebo nepímo týká Finanního nástroje, jiného nástroje, který nebyl pijat k obchodování na regulovaném trhu lenského státu Evropské unie a jehož hodnota se odvozuje od Finanního nástroje, emitenta takových Finanních nástroj nebo jiné skutenosti významné pro vývoj kurzu i jiné ceny takového Finanního nástroje nebo jeho výnosu, pokud tato informace není veejn známá a pokud by poté, co by se stala veejn známou, mohla významn ovlivnit kurz nebo výnos tohoto Finanního nástroje nebo jiného nástroje, jehož hodnota se odvozuje od tohoto Finanního nástroje. Zahraniní cenný papír cenný papír vydaný v zahranií ve smyslu ustanovení 1 odst. 3 Zákona o cenných papírech. Zákon o cenných papírech zákon. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znní pozdjších pedpis. ZPKT zákon. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis. Zákon o ochran osobních údaj zákon. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis. 3. Obecná ustanovení 1. Informace o Obchodníkovi. Obchodník je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu ZPKT, piemž je držitelem povolení k poskytování hlavních a vedlejších investiních služeb vydaného NB. 2. Obchodník je oprávnn pi poskytování služeb použít ke splnní svých závazk jinou oprávnnou osobu podle svého výbru, neníli mezi Klientem a Obchodníkem dohodnuto jinak. V souvislosti s tím je Obchodník oprávnn uzavít smlouvu jménem a na úet Klienta, bude-li to podle povahy vci teba. Obchodník upozor uje Klienta a Klient bere na vdomí, že v pípad, že Obchodník využívá k distribuci Investiních nástroj Investiního zprostedkovatele, vyplácí tomuto provize. Konkrétní výši této provize sdlí Obchodník Klientovi na jeho žádost. Pi výbru tetích osob postupuje Obchodník s odbornou péí. 3. Komunikace. Vzájemná komunikace mezi Obchodníkem a Klientem v souvislosti se Smlouvou probíhá zpsobem stanoveným ve Smlouv a VOP. Pi komunikaci je Klient vždy povinen používat sjednané formy a kontaktní údaje pro daný zpsob komunikace. Klient je povinen neprodlen písemn, popípad jiným dohodnutým zpsobem oznámit Obchodníkovi veškeré zmny identifikaních údaj týkajících se Klienta, které Klient poskytl Obchodníkovi v souvislosti se Smlouvou. Tato povinnost se vztahuje _Všeobecné obchodní podmínky 4

5 i na zmny identifikaních údaj zmocnných osob. Není-li mezi Klientem a Obchodníkem dohodnuto jinak, je zmna údaj vi Obchodníkovi úinná následující pracovní den po doruení oznámení podle tohoto odstavce. V pípad, že Klient neoznámí Obchodníkovi zmnu osobních údaj, Obchodník neodpovídá Klientovi za pípadn vzniklou škodu. 4. Klient mže pro komunikaci s Obchodníkem používat eský jazyk. Na základ dohody s Obchodníkem mže Klient používat anglický jazyk. V uvedených jazycích bude Obchodník poskytovat Klientovi informace. Smlouvy mezi Klientem a Obchodníkem mohou být uzavírány v eském nebo anglickém jazyce. 5. V souvislosti s uzavením Smlouvy se provádí identifikace Klienta v souladu s právními pedpisy, zejména se zákonem. 253/2008 Sb., o nkterých opateních proti legalizaci výnos z trestné innosti a financování terorismu, ve znní pozdjších pedpis, a pravidly organizátor regulovaných trh a depozitá cenných papír. Za tímto úelem je Klient povinen poskytnout Obchodníkovi potebnou souinnost. Obchodník je podle okolností oprávnn ve vztahu ke konkrétní osob stanovit postup a povinnosti Klienta pi uzavírání Smlouvy. Podpis Klienta na Smlouv musí být vždy oven oprávnnou osobou stanovenou Obchodníkem nebo úedn (nap. notáem, advokátem i obecním úadem). V souvislosti s provádním identifikace je Obchodník se souhlasem Klienta oprávnn poídit si kopii prkazu totožnosti, pípadn provést opis údaj z prkazu totožnosti v rozsahu stanoveném právními pedpisy. 6. Klient je vždy povinen na výzvu Obchodníka prokázat svou totožnost, a to pi osobním jednání pedložením platného prkazu totožnosti, pi telefonickém jednání sdlením Obchodníkem požadovaných identifikaních údaj. Totožnost Klienta mže být rovnž ovena systémem Obchodníkem stanovených otázek. 7. Obchodník komunikuje a poskytuje Klientovi informace (nap. informace o uzavených obchodech s Investiními nástroji, informace o stavu penžních prostedk a Investiních nástroj) primárn prostednictvím elektronických komunikaních prostedk ( ová pošta, fax, telefon), pípadn písemn nebo na osobním jednání. Klient bere na vdomí a podpisem Smlouvy souhlasí s tím, že veškeré informace o skutenostech uvedených v 15f ZPKT a informace o jejich podstatné zmn, pokud má taková zmna význam pro službu, kterou Obchodník Klientovi poskytuje, jakož i další informace mohou být za podmínek stanovených v právních pedpisech uveejnny na Internetových stránkách. Klient podpisem Smlouvy prohlašuje, že má pístup ke služb internet, tuto službu pravideln využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na Internetových stránkách seznámit ped každým poskytnutím investiní služby Obchodníkem. 8. V pípad, že Klient požaduje poskytování informací v písemné podob, sdlí svj požadavek Obchodníkovi. Obchodník je povinen takovémuto požadavku vyhovt. V pípad, že Klient nepožaduje poskytování informací v písemné podob, Obchodník pedpokládá, že Klient souhlasí s poskytováním informací prostednictvím elektronických komunikaních prostedk. V pípad, že se Klientovi nepodaí doruit doporuená zásilka na adresu uvedenou Klientem Obchodníkovi, má se za to, že zásilka byla doruena tetím dnem ode dne, kdy byla Obchodníkem prokazateln odeslána. Obchodník upozor uje Klienta, že poskytování informací v písemné podob mže být zpoplatnno, piemž výše poplatku je stanovena Ceníkem investiních služeb. Poskytování informací prostednictvím elektronických komunikaních prostedk je bezplatné. 9. Obchodník upozor uje Klienta, že záznamy komunikace s Klientem týkající se poskytnuté investiní služby a záznamy komunikace s potenciálním zákazníkem Obchodník zaznamenává a archivuje po dobu stanovenou právními pedpisy. Klient podpisem Smlouvy souhlasí s tím, že záznamy komunikace podle pedchozí vty mohou být použity jako dkazní prostedek v soudním nebo správním ízení. 10. V pípad poruchy záznamového zaízení se Klient zavazuje, že veškeré pokyny podané Obchodníkovi telefonicky v dob poruchy na základ výzvy Obchodníka písemn nebo telefonicky potvrdí, a to bez zbyteného odkladu. V pípad, že Klient odmítne potvrdit podání pokynu, je Obchodník oprávnn odmítnout provedení takovéhoto pokynu. 11. Klient bere na vdomí, že v pípad elektronické komunikace mže dojít ke ztrát, zniení, neúplnému nebo opoždnému doruení, neoprávnnému získání, použití nebo zneužití penášených dat. Obchodník a Klient jsou proto povinni vždy postupovat tak, aby tato rizika byla, pokud možno, v co nejvtší míe omezena. V pípad poruchy komunikaních zaízení i obchodního systému používaného Obchodníkem bude o této skutenosti Klient informován ped podáním pokynu. Obchodník s Klientem si individuáln dohodnou alternativní zpsob komunikace a zpsob provedení služby. 12. Kategorizace Klient. V souladu se ZPKT zaazuje Obchodník své Klienty do tí kategorií: (i) neprofesionální Klient; (ii) profesionální Klient; (iii) zpsobilá protistrana (tj. profesionální Klient, vi nmuž Obchodník není povinen pi poskytování nkterých hlavních investiních služeb dodržovat pravidla jednání se zákazníky ve smyslu 15 až 15r ZPKT). Klienti jednotlivých kategorií mají nárok na rzný stupe ochrany, který odpovídá úrovni jejich znalostí a zkušeností s investováním na finanních trzích. Nejvyšší stupe ochrany je potom poskytován neprofesionálním Klientm a nejnižší stupe je poskytován zpsobilým protistranám. Pi splnní podmínek stanovených ZPKT mže Klient požádat o zaazení do jiné kategorie. 13. Podrobnjší informace o Obchodníkovi, o zpsobu komunikace mezi Klientem a Obchodníkem, o klientských kategoriích a s nimi spojených právech a podmínkách pestupu mezi jednotlivými kategoriemi jsou upraveny v samostatných dokumentech, které tvoí souást VOP a jsou uveejnny na Internetových stránkách. 14. Ceník Investiních služeb. Klient se zavazuje uhradit Obchodníkovi odmnu a náklady spojené s poskytnutím investiní služby ve výši a zpsobem stanoveným v Ceníku investiních služeb, není-li mezi Klientem a Obchodníkem dohodnuto jinak. Aktuální Ceník investiních služeb je uveejnn na Internetových stránkách. 15. Ceník investiních služeb Obchodníka mže být mnn. O všech zmnách bude Klient informován elektronickou poštou na ovou adresu Klienta a na Internetových stránkách, je-li to možné, v asovém pedstihu alespo 15 dn. Pokud Klient do 15 dn od sdlení informace o zmn Ceníku investiních služeb neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým znním nebo pijímá-li nadále služby poskytované Obchodníkem, stává se nový Ceník investiních služeb pro Klienta závazným, a to ode dne ureného ve sdlení. 16. V pípad, že v souladu se Smlouvou mohou Klientovi vyplynout potenciální mimoádné závazky, zejména pi obchodování s využitím pákového efektu, je Obchodník povinen informovat Klienta o ztrátách, které pesáhly pedem dohodnutý limit, a to bez zbyteného odkladu, nejpozdji však do konce Obchodního dne, ve kterém byl limit pekroen, nebo následujícího Obchodního dne, pokud byl limit pekroen v neobchodní den, pípadn si vyžádat od Klienta souhlas k dalšímu postupu. Obchodník mže Klientovi poskytnout investiní službu, ze které vyplývají další finanní závazky, pouze pokud v souhlasu Klienta budou uvedeny alespo pedpoklady vzniku dalšího závazku a urení jeho velikosti nebo prohlášení, že výše dalšího závazku není omezena. 17. Klient bere na vdomí, že výnosy z Investiních nástroj podléhají platným daním a poplatkm. Pokud není dohodnuto jinak, Obchodník nezajišuje pro Klienta úhrady žádných daní i poplatk a Klient za n nese plnou odpovdnost. Obchodník upozor uje Klienta, že zdanní výnos závisí na osobních pomrech Klienta a mže se mnit. V souvislosti s poskytováním investiních služeb Obchodník neposkytuje Klientovi žádné právní, da ové, úetní nebo obdobné poradenství. Pokud má Klient zájem o takovéto poradenství, Obchodník doporuuje Klientovi, aby se obrátil na kvalifikované osoby oprávnné poskytovat píslušné poradenské služby _Všeobecné obchodní podmínky 5

6 18. Klient bere na vdomí, že v souvislosti s obchodováním s Investiními nástroji je zakázáno využití Vnitních informací a Manipulace s trhem. Pokud bude mít Obchodník dvodné podezení, že v dsledku poskytnutí služby mže dojít k využití Vnitní informace nebo k Manipulaci s trhem, upozorní na tuto skutenost Klienta a požádá jej o vysvtlení, popípad navrhne jiný zpsob dosažení téhož úelu. Pokud bude mít Obchodník i pes vysvtlení Klienta dvodné podezení, že poskytnutím služby na základ pokynu mže dojít k využití Vnitní informace nebo k Manipulaci s trhem, pokyn neprovede a vyrozumí o tom Klienta. 4. Investiní služby/ Investiní nástroje 1. Investiní služby. Obchodník poskytuje hlavní a vedlejší investiní služby v rozsahu povolení NB, v souladu s právními pedpisy eské republiky, které upravují innost Obchodníka nebo se k ní vztahují, podle povahy vci též v souladu se zahraniními pedpisy a pravidly, technickými parametry a obchodními zvyklostmi zahraniních kapitálových trh, depozitá, registraních a vypoádacích center, dále též v souladu s obchodními a smluvními podmínkami tetích osob, které Obchodník použije ke splnní svých závazk, a v souladu se Smlouvou a VOP. Obchodník upozor uje Klienta, že nkteré jurisdikce mohou zakazovat, omezovat nebo stanovovat urité podmínky pro využívání služeb Obchodníka. 2. Investiní nástroje. Spolenost poskytuje investiní služby ke všem typm Investiních nástroj. Základní typy Investiních nástroj, které jsou pedmtem investiních služeb poskytovaných Obchodníkem: i) akcie - cenný papír pedstavující podíl na spolenosti, s nímž jsou spojena práva akcionáe na ízení spolenosti, na jejím zisku a na likvidaním zstatku pi zániku spolenosti; ii) dluhopis - zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné ástky a povinnost emitenta toto právo uspokojit; iii) podílový list - cenný papír pedstavující podíl podílníka na majetku v podílovém fondu, se kterým jsou spojena další práva iv) plynoucí z právních pedpis nebo statutu fondu kolektivního investování; investiní certifikát - Investiní nástroj, který se svou formou podobá dlužnímu úpisu, který investor kupuje od emitenta s tím, že mu jej v pozdjším termínu prodá zpt; cenu investiního certifikátu stanovuje tzv. specialista na základ vývoje ceny podkladového aktiva; podkladovými aktivy mohou být napíklad burzovní indexy, akcie, mny, nerostné suroviny, atd.; v) warrant - rizikový Investiní nástroj, tzv. sekuritizovaná opce, jejíž hodnota závisí na hodnot a volatilit podkladového aktiva (nap. akciového indexu), splatnosti, realizaní cen a finanní páce, jeho nákupem získává majitel právo koupit (call warrant) i prodat (put warrant) k pedem stanovenému termínu v budoucnosti urité podkladové aktivum (nap. akcie) za pedem stanovenou cenu; vi) futures - velmi rizikový Investiní nástroj, kterým se rozumí smlouva mezi kupujícím a prodávajícím futures, která spl uje podmínky stanovené organizátorem regulovaného trhu a ve které má kupující futures povinnost koupit podkladové aktivum v den splatnosti za odpovídající cenu/hodnotu a prodávající má povinnost prodat dané podkladové aktivum za stejných podmínek. 3. Rizika. Klient bere na vdomí, že: a) Investiní nástroje a/nebo služby, ohledn nichž je možné podat pokyn Obchodníkovi, nemusí být vhodné pro každého investora, a že pokud není podrobn obeznámen s jejich principy, neml by takovéto služby Obchodníka využívat; b) Investiní nástroje v sob obsahují kreditní riziko emitenta, kterým se rozumí nebezpeí, že se emitent dostane do úpadku, následkem ehož budou jím emitované Investiní nástroje významn znehodnoceny nebo zcela bezcenné. V takovém pípad musí investor poítat s tím, že mže ztratit i veškerý kapitál investovaný do tchto Investiních nástroj. Negativní vliv na hodnotu Investiních nástroj mže mít i snížení ratingu emitenta; c) investování do Investiních nástroj je obecn spojeno s uritými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního Investiního nástroje a rovnž z právních pedpis a zvyklostí píslušných kapitálových trh resp. zemí; d) poplatky a ostatní náklady spojené s obchody ovliv ují negativním zpsobem výsledek investování. Poplatky jsou uplat ovány i v pípad, kdy je výsledkem píslušné transakce ztráta; e) kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost i jiné parametry dosažené jednotlivými Investiními nástroji v minulosti nemohou v žádném pípad sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurz, cen, výnos, zhodnocení, výkonnosti i jiných parametr takovýchto nebo obdobných Investiních nástroj a tyto kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost i jiné parametry Investiních nástroj, které jsou nebo mohou být pedmtem pokyn Klienta, se mohou v ase mnit, tzn. rst a klesat; návratnost pvodn investované ástky není zaruena; f) Investiní nástroje denominované v cizích mnách jsou rovnž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze zmn devizových kurz, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení i výnosy z nich plynoucí v jiných mnách, popípad jejich jiné parametry; g) dostupnost nebo prodejnost Investiních nástroj se mže lišit, a z tohoto dvodu mže být obtížné koupit/prodat uritý Investiní nástroj v souladu s parametry pokynu. Hlavní zpsoby omezení rizika: - diverzifikace investic - investováním do rzných Investiních nástroj je možné snížit celkové riziko investic Klienta, pedpokladem efektivní diverzifikace je dostatený objem penžních prostedk; - pravidelné sledování hodnoty a vývoje vlastních investic a vývoje na kapitálových trzích. Klient podpisem Smlouvy prohlašuje, že si je vdom pípadných rizik a možných ztrát pi obchodování na finanních trzích a že byl na tyto rizika a ztráty v dostateném asovém pedstihu ped uzavením Smlouvy upozornn. 4. Investiní dotazník. V souvislosti s poskytováním nkterých investiních služeb mže ped jejich zahájením Obchodník požadovat po Klientovi pedložení informací o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic. V pípad, že na základ Smlouvy budou Klientovi poskytovány i investiní služby spoívající v Investiním poradenství týkajícím se Investiních nástroj, je Klient ped zahájením poskytování tchto služeb povinen poskytnout Obchodníkovi informace o svých odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, finanním zázemí a investiních cílech. Klient souasn bere na vdomí, že pokud Obchodníkovi informace uvedené v pedchozí vt neposkytne, nebo pokud Obchodník na základ poskytnutých informací vyhodnotí, že požadovaná investiní služba je pro Klienta nevhodná, mže Obchodník poskytnutí požadované investiní služby odmítnout. Klient poskytne Obchodníkovi informace uvedené v tomto odstavci prostednictvím píslušného investiního dotazníku poskytnutého za tímto úelem Obchodníkem, který Klient (nebo jeho právní zástupce) ádn vyplní, podepíše a pedá nebo doruí Obchodníkovi. Obchodník dále Klienta upozor uje a Klient bere na vdomí, že Obchodník není povinen a nebude po Klientovi informace uvedené v tomto odstavci požadovat, pokud na základ Smlouvy poskytuje Klientovi investiní služby zahrnující výhradn pijímání a pedávání pokyn týkajících se Jednoduchých investiních nástroj nebo provádní pokyn _Všeobecné obchodní podmínky 6

7 týkajících se Jednoduchých investiních nástroj na úet Klienta, popípad dopl kové investiní služby s tmito investiními službami související, a tyto investiní služby jsou poskytovány z podntu Klienta. 5. Obchodník mže na základ píslušné Smlouvy poskytovat Klientovi Investiní poradenství, investiní doporuení a analýzy investiních píležitostí nebo podobná doporuení týkající se obchodování s Investiními nástroji. V souvislosti s tímto Obchodník upozor uje Klienta, že samotná investiní rozhodnutí jsou vždy na Klientovi a Klient za n nese plnou odpovdnost. 6. Bližší informace o poskytovaných investiních službách, Investiních nástrojích, kterých se investiní služba týká, rizicích, které jsou spojeny s píslušnou investiní službou nebo Investiním nástrojem, a možných zajištní proti nim jsou upraveny v samostatných dokumentech, které tvoí souást VOP a jsou uveejnny na Internetových stránkách. II) MAJETEK KLIENTA 5. Klientský úet 1. Obchodník v systému své vnitní evidence v rámci Klientského útu zajišuje soustavnou a jednoznanou identifikaci Majetku Klienta tak, že mže kdykoliv odlišit majetek držený pro jednoho Klienta od majetku drženého pro ostatní Klienty a od svého vlastního majetku. Na Klientském útu jsou vedeny penžní prostedky Klienta, které jsou uloženy na Penžním útu, a Investiní nástroje blokované Obchodníkem a/nebo Investiní nástroje Obchodníkem evidované na Sbrném útu. Podmínkou otevení Klientského útu je uzavení Komisionáské smlouvy nebo jiné Smlouvy, jejímž pedmtem je i evidence Majetku Klienta Obchodníkem. Na základ žádosti Klienta mže Obchodník pro Klienta otevít více Klientských út. Majetek Klienta není souástí majetkové podstaty Obchodníka v pípad jeho úpadku. 2. Majetek Klienta je za podmínek a v rozsahu stanovených ZPKT chránn záruním systémem, který provozuje Garanní fond obchodník s cennými papíry (dále jen Garanní fond ). Obchodník platí do Garanního fondu roní píspvek ve výši 2 % z objemu výnos z poplatk a provizí za poskytnuté investiní služby za poslední kalendání rok. Klient má nárok na plnní z Garanního fondu, pokud Obchodník z dvodu své finanní situace není schopen plnit své závazky spoívající ve vydání Majetku Klientm a není pravdpodobné, že je splní do 1 roku, nebo pokud soud vydal rozhodnutí o úpadku Obchodníka nebo vydal jiné rozhodnutí, které má za následek, že Klienti Obchodníka se nemohou úinn domáhat vydání svého majetku vi Obchodníkovi. Náhrada se Klientovi poskytuje ve výši 90 % majetku sveného Obchodníkovi, nejvýše se však vyplatí ástka v korunách eských odpovídající ,- EUR pro jednoho Klienta. 3. Bližší informace týkající se Majetku Klienta, jeho ochrany a Garanního fondu jsou upraveny v samostatném dokumentu, který tvoí souást VOP a je uveejnn na Internetových stránkách. 6. Investiní nástroje 1. Investiní nástroje nakoupené Klientem v eské republice jsou vedeny v SCP, UNIVYC nebo v samostatných evidencích Investiních nástroj vedených k tomu oprávnnou osobou. Na tyto Investiní nástroje se aplikuje eské právo. Investiní nástroje nakoupené v zahranií jsou obvykle vedeny na Sbrných útech otevených na jméno Obchodníka u custodiana resp. depozitáe Investiních nástroj, pípadn na individuálních útech vedených na jméno Klienta. Obchodník vybírá custodiana, pípadn depozitáe s odbornou péí a dle požadavk stanovených právními pedpisy mezi renomovanými finanními institucemi. 2. Obchodník není povinen pijmout do úschovy listinné Investiní nástroje, které obsahují právní nebo faktické vady. 3. Pro úely evidence a obchodování s Investiními nástroje evidovanými v SCP musí mít Klient zízen Majetkový úet. Pokud Klient nemá tento úet zízen, mže mu jej Obchodník na žádost zídit. V takovém pípad je Klient povinen poskytnout Obchodníkovi veškerou potebnou souinnost s tím související. 4. Obchodník vždy zajistí evidenci investiních nástroj zákazník na odlišných útech, než na kterých jsou evidovány Investiní nástroje Obchodníka. 5. Pevodem Investiních nástroj na Klientský úet se rozumí v pípad tuzemských zaknihovaných Investiních nástroj jejich blokace u píslušného depozitáe ve prospch Obchodníka, v pípad listinných Investiních nástroj jejich pevzetí Obchodníkem, popípad osobou vykonávající pro Obchodníka funkci depozitáe a v pípad zahraniních Investiních nástroj jejich pevod na Obchodníkem urený Sbrný úet vedený tetí osobou, nebo v pípad individuálních út na jméno Klienta zízení dispoziního práva pro Obchodníka nebo jím urenou oprávnnou osobu. 6. Pevodem Investiních nástroj z Klientského útu se rozumí v pípad zaknihovaných tuzemských Investiních nástroj zrušení jejich blokace ve prospch Obchodníka u píslušného depozitáe, v pípad listinných Investiních nástroj jejich pevzetí Klientem, v pípad zahraniních Investiních nástroj jejich pevod ze Sbrného útu na Klientem urený úet, v pípad individuálních út na jméno Klienta zrušení dispoziního práva pro Obchodníka nebo jím urenou oprávnnou osobu. Klient mže podat pokyn k pevodu Investiních nástroj z Klientského útu za podmínky, že vi Obchodníkovi nemá žádné závazky vyplývající nebo související se Smlouvou nebo VOP. 7. V pípad ukonení smluvního vztahu mezi Obchodníkem a Klientem je Klient povinen dát pokyn Obchodníkovi k pevodu Investiních nástroj Klienta evidovaných na Sbrném útu na jím urený úet. V pípad, že tak Klient neuiní, je povinen platit Obchodníkovi sankní poplatek stanovený v Ceníku investiních služeb a jeho Investiní nástroje slouží jako zajištní pohledávky Klienta za Obchodníkem. 8. Sbrné úty. Obchodník tímto upozor uje Klienta, že v nkterých pípadech vede Investiní nástroje Klienta na Sbrných útech, piemž Klient podpisem Smlouvy dává Obchodníkovi souhlas s tímto postupem. 9. Dvodem sdružování Klientského majetku na Sbrných útech je výrazná úspora náklad oproti individuálním útm Klient a dále skutenost, že Obchodník tímto umož uje obchodovat i tm Klientm, kteí nespl ují podmínky pro vedení individuálních út u píslušných custodian/depozitá. Obchodník upozor uje zejména na následující rizika a skutenosti plynoucí ze sdružování Majetku Klienta na Sbrných útech: (i) Investiní nástroje jsou v zahranií vedeny na Sbrném útu na jméno Obchodníka; (ii) v pípad neurovnatelného schodku (ztráty) po eventuálním selhání tetí osoby mohou Klienti spolen sdílet ztrátu, a to proporcionáln v závislosti na jejich podílu na sdruženém majetku; _Všeobecné obchodní podmínky 7

8 (iii) na Investiní nástroje vedené v zahranií se aplikuje píslušné zahraniní právo; zahraniní právní ády obvykle poskytují investorm ochranu v pípad úpadku depozitáe v tom smyslu, že jejich Investiní nástroje se nestanou souástí majetkové podstaty úpadce; nkteí depozitái mohou mít k drženým investiním nástrojm zástavní nebo obdobné právo k zajištní svých pohledávek vi tetím osobám, a proto mže být v pípad úpadku depozitáe obtížné pevést majetek zpt do eské republiky; v pípad, že zahraniní právní ád neposkytuje investorm dostatenou právní ochranu, nebo pokud depozitá neplní ádn své povinnosti nebo Investiní nástroje Klienta nejsou od majetku depozitáe identifikovatelné a rozlišitelné z jakéhokoli dvodu, a depozitá se ocitne v úpadku, existuje riziko, že Investiní nástroje Klienta se stanou souástí majetkové podstaty úpadce a Klient bude muset své pohledávky uplatnit v úpadkovém ízení; (iv) Obchodník neodpovídá, pi vynaložení odborné pée, za selhání tetích osob v rámci vedení resp. držení majetku na Sbrném útu ani za jejich úpadek. 10. Jsou-li Investiní nástroje Klienta vedeny na Sbrném útu, bude Obchodník pro Klienta zajišovat i správu tchto Investiních nástroj, která spoívá zejména v inkasování a výplat dividend, úrokových plateb a jiných nárok nabíhajících Klientovi a upozor ování Klienta na nabídky pevzetí a jiné podstatné skutenosti týkající se emitenta. 11. Obchodník mže používat Investiní nástroje Klienta k repo obchodu, k obchodu na vlastní úet nebo k obchodu na úet jiného Klienta, jen pokud Klient pedem a výslovn souhlasil s takovým použitím Investiních nástroj. Neprofesionální Klient musí svj souhlas udlit písemn nebo jiným rovnocenným zpsobem. 7. Penžní prostedky 1. Penžní prostedky Klient jsou podle jednotlivých mn drženy na Penžních útech. Penžní prostedky nejsou na Penžních útech úroeny. Obchodník vždy drží penžní prostedky Klient na odlišných útech, než na kterých jsou uloženy penžní prostedky Obchodníka. 2. Penžní prostedky Klienta jsou na Penžních útech vedeny v následujících mnách CZK, USD, EUR. 3. Penžní prostedky urené k transakcím s Investiními nástroji Klient vkládá na Penžní úet specifikovaný v píslušné Smlouv. Pro úely zasílání penžních prostedk na Penžní úet slouží jako variabilní symbol R/I Klienta, není-li mezi Klientem a Obchodníkem dohodnuto jinak. Pevod penžních prostedk na Penžní úet lze provést bezhotovostním bankovním pevodem nebo vložením penžních prostedk Klienta na pepážce banky vedoucí Penžní úet. Obchodník nepijímá od Klienta penžní prostedky v hotovosti. V pípad, že Klient nepevede penžní prostedky zpsobem výše uvedeným, není Obchodník povinen penžní prostedky pijmout a je oprávnn je zaslat zpt na úet, ze kterého byly odeslány nebo na úet stanovený Klientem, pokud byly penžní prostedky vloženy na pepážce v bance. Vložení penženích prostedk na Penžní úet Obchodník neprodlen zaeviduje na Klientském útu. 4. Klient mže podat pokyn k pevodu penžních prostedk z Penžního útu, pokud tyto prostedky nejsou vázány k obchodu s Investiním nástrojem, úvrové operaci, nebo k jinému závazku Klienta vyplývajícího ze Smlouvy nebo s ní souvisejícího. Pokyn Klienta k pevodu penžních prostedk z Penžního útu musí mít písemnou formu a musí být Klientem podepsán. Penžní prostedky lze z Penžního útu pevést pouze na bankovní úet autorizovaný Klientem. Postup autorizace bankovního útu, jakož i vzor pokynu k pevodu penžních prostedk z Penžního útu, je uveejnn na Internetových stránkách. Výbr penžních prostedk z Penžního útu není možné provést v hotovosti. Pevod penženích prostedk z Penžního útu Obchodník neprodlen zaeviduje na Klientském útu. 5. Obchodník je oprávnn proti penžité pohledávce Klienta za Obchodníkem zapoíst jakoukoliv svou penžitou pohledávku za Klientem. III) OBCHODOVÁNÍ S INVESTINÍMI NÁSTROJI 8. Pokyn 1. Obchodník obstará nákup nebo prodej Investiních nástroj a pípadn jiné pevody a operace týkající se Investiních nástroj na základ pokynu Klienta, pokud je tento pokyn v souladu s píslušnou Smlouvou a VOP. Klient je oprávnn udlit pouze takový pokyn, který je v souladu s rozsahem jeho oprávnní nakládat s Investiními nástroji, kterých se pokyn týká. Pokyn k prodeji Investiních nástroj se mže týkat pouze takových Investiních nástroj, se kterými jsou spojena všechna samostatn pevoditelná práva a na nichž nebudou váznout zástavní práva ani žádná jiná práva tetích osob, není-li mezi Klientem a Obchodníkem dohodnuto jinak. Klient podpisem Smlouvy prohlašuje, že penžní prostedky a Investiní nástroje urené k transakcím jsou ve výluném vlastnictví Klienta, že je oprávnný s nimi voln disponovat a že nepocházejí z trestné innosti ani nebyly získány jiným protiprávním postupem. V rozporu s tímto prohlášením není poskytnutí úvru penžních prostedk i pjky Investiních nástroj Klientovi Obchodníkem na základ Smlouvy. Udlení pokynu Klientem má úinky prohlášení, že jsou splnny všechny výše uvedené podmínky a že Klient je k podání tohoto pokynu v plném rozsahu oprávnn. V pochybnostech se má za to, že Klient disponuje potebným oprávnním k podání pokynu vztahujícímu se k danému Investinímu nástroji. 2. Náležitosti pokynu. Pokyn Klienta k obchodu nebo k jiné operaci s Investiním nástrojem musí obsahovat zejména následující informace: a) identifikace Klienta; b) ISIN, název nebo jiná jednoznaná identifikace Investiního nástroje; c) typ pokynu (obchod, repo obchod, buy and sell, sell and buy, pjka Investiních nástroj, vypoádání, pevod, blokace, jiný), není-li uveden, má se za to, že se jedná o obchod; d) smr obchodu (nákup, prodej); e) poet kus Investiního nástroje, pípadn objem Investiních nástroj; f) cena Investiního nástroje, pípadn cenový limit, za který má být transakce provedena; není-li cena nebo cenový limit stanoven, rozumí se jím nejlepší možná cena, za kterou lze Investiní nástroj nakoupit/prodat v dob platnosti pokynu na píslušném pevodním míst s Investiními nástroji; g) trh, pípadn jeho segment nebo jiné pevodní místo, na kterém má být pokyn proveden; není-li Klientem pevodní místo výslovn v pokynu ureno, rozumí se jím u Investiních nástroj obchodovaných v eské republice Burza, u zahraniních _Všeobecné obchodní podmínky 8

9 Investiních nástroj trh urený Obchodníkem v souladu s Pravidly provádní pokyn; h) platnost pokynu; není-li mezi Klientem a Obchodníkem dohodnuto jinak, je pokyn platný do konce Obchodního dne, ve kterém byl pijat Obchodníkem; i) datum a as podání pokynu; j) urení, zda pokyn mže být proveden jen ásten; neobsahuje-li pokyn takové urení, rozumí se tím, že Klient souhlasí i s ásteným provedením pokynu; k) jiné údaje a podmínky, za kterých má být pokyn proveden; l) další informace požadované Obchodníkem za úelem ádného provedení pokynu; m) v pípad písemného pokynu podpis Klienta odpovídající podpisovému vzoru. Formuláe vzorových pokyn (nákup, prodej, vypoádání) poskytne Obchodník Klientovi na vyžádání. 3. Údaje obsažené v pokynu musí být úplné, pesné, jasné a srozumitelné. Obchodník mže upozornit Klienta na pokyny, které obsahují nedostatky, jež by mohly ohrozit provedení pokynu. V pípad, že pokyn Klienta neobsahuje nkterou z náležitostí stanovenou v tomto lánku a obsah pokynu nebude Obchodníkovi zcela zejmý, mže Obchodník dle svého uvážení odmítnout jeho pijetí a zpracování nebo jej provést na základ svého nejlepšího uvážení. Obchodník je oprávnn považovat za pokyn Klienta též jednoznaný a srozumitelný projev vle, ze kterého jasn vyplývá úmysl Klienta. 4. Obchodník mže odmítnout pijetí a zpracování pokynu, jestliže obsahuje podmínky, které provedení pokynu znemož ují, nebo by s jeho splnním byly spojeny nepimené obtíže nebo náklady. Nepimenost posoudí Obchodník a o odmítnutí pijetí pokynu neprodlen informuje Klienta. 9. Podávání pokynu 1. Klient, který je fyzickou osobou, je oprávnn podávat Obchodníkovi pokyny sám nebo prostednictvím tetí osoby, která se Obchodníkovi prokáže plnou mocí obsahující zmocnní Klienta k takovému jednání a vzorový podpis zmocnnce. Za Klienta, který je právnickou osobou, je oprávnn podávat pokyny jeho statutární orgán a to zpsobem stanoveným ve vnitních pedpisech právnické osoby (zejm. stanovy), nebo tetí osoba, která se Obchodníkovi prokáže plnou mocí obsahující zmocnní Klienta k takovému jednání a vzorový podpis zmocnnce. Podpis Klienta a zmocnnce na plné moci musí být oven oprávnnou osobou stanovenou Obchodníkem nebo úedn oven. Zmnu osob oprávnných podávat pokyny, je Klient povinen neprodlen oznámit Obchodníkovi a doložit ji píslušnými dokumenty (nap. výpis z obchodního rejstíku). V opaném pípad Obchodník neodpovídá za pípadn vzniklou škodu Klientovi nebo tetí osob. Vzor plné moci je uveejnn na Internetových stránkách. Podpis na Smlouv nebo plné moci slouží jako podpisový vzor píslušné oprávnné osoby. 2. Pi podání pokynu Obchodníkovi se Klient identifikuje uvedením alespo následujících údaj: (i) u fyzických osob: jméno a píjmení Klienta, pípadn jméno a píjmení zástupce Klienta, podpis Klienta/nebo heslo pidlené (ii) Obchodníkem, pípadn další údaje požadované Obchodníkem; u právnických osob: obchodní firma/název, jméno a píjmení osoby oprávnné jednat za právnickou osobu, podpis Klienta nebo heslo pidlené Obchodníkem, pípadn další údaje požadované Obchodníkem. 3. V pípad, že vzorové podpisy nebo heslo neodpovídají, požádá Obchodník Klienta nebo jeho zástupce, který podává pokyn, aby poskytl další informace k prokázání jeho identity. Obchodník není povinen pijmout pokyn Klienta, pokud nemá k dispozici dostatené informace k identifikaci osoby podávající pokyn nebo ohledn jejího oprávnní tento pokyn podat. 4. Pokud není dohodnuto jinak, jsou veškeré pokyny a jiné úkony, které Klient uskutení na základ Smlouvy ve vztahu k Obchodníkovi, považovány za úkony uinné jménem a na úet Klienta. Obchodník vždy považuje Klienta za svého zákazníka ve smyslu ZPKT, a to bez ohledu na to, že Klient Obchodníka informoval, že jedná na úet nebo ve prospch jiné osoby, nebo to vyplývá z povahy vci. 5. Zpsob podání pokynu. Klient je oprávnn podávat Obchodníkovi pokyny k Investiním nástrojm následujícími zpsoby: a) telefonicky prostednictvím nahrávaných linek Obchodníka; b) písemn na adresu sídla Obchodníka (osobn, poštou, kurýrní službou, aj.); c) faxem na íslo uveejnné na Internetových stránkách; d) elektronickou poštou na ovou adresu uveejnnou na Internetových stránkách ( obsahující elektronický podpis Klienta); e) On-line pokyny; f) jiným dohodnutým zpsobem. Podrobnjší informace týkající se eatlantik a On-line obchodování jsou uvedeny na Internetových stránkách. 6. Podáním pokynu zmoc uje Klient Obchodníka ke všem úkonm souvisejícím s jeho provedením. 7. Obchodník není odpovdný za jakékoliv ztráty, škody, nebo výdaje Klienta nebo tetí osoby, které vzniknou prodlením penosu pokyn Obchodníkovi z dvodu technických a jiných chyb komunikaních zaízení nebo z jiných dvod, na které nemá Obchodník vliv. 8. Pokyny Klienta musí být podány Obchodníkovi ke zpracování v souladu s Harmonogramem provozního dne, pípadn asovými harmonogramy obchodování organizátor regulovaných trh, aby mohly být Obchodníkem provedeny, pípadn pedány k provedení v prbhu Obchodního dne, ve kterém byly Klientem podány. Harmonogram provozního dne je uveejnn na Internetových stránkách. 9. Pokyn k prodeji, pípadn jinému pevodu Investiních nástroj je závazný pro Obchodníka až od okamžiku, kdy je Obchodníkovi píslušným depozitáem potvrzena blokace ve prospch Obchodníka k odpovídajícímu potu urených Investiních nástroj, nebo od okamžiku, kdy byly Investiní nástroje pevedeny na Sbrný úet, pípadn jiný úet stanovený Obchodníkem. Pokyn k prodeji listinných Investiních nástroj je pro Obchodníka závazný po pevzetí Investiních nástroj od Klienta. V pípad, že po pijetí pokynu Klienta nebudou splnny výše uvedené podmínky, informuje Obchodník o této skutenosti Klienta a dohodne s ním další postup. Tímto není doteno ustanovení VOP o pjce Investiních nástroj Obchodníkem Klientovi (short sales). 10. S investiními nástroji urenými k prodeji není Klient oprávnn jakkoli disponovat ani je odblokovat po celou dobu platnosti pokynu a v pípad uzavení obchodu až do úplného vypoádání obchodu. 11. Pokyn k nákupu Investiních nástroj je závazný pro Obchodníka až od okamžiku, kdy na Klientském útu je po odetení penžních pohledávek Obchodníka za Klientem evidována suma penžních prostedk odpovídající minimáln soutu (i) objemu nakupovaných Investiních nástroj kalkulovaného podle limitní ceny stanovené v pokynu; u pokyn s nespecifikovanou limitní cenou podle poslední veejn známé ceny na regulovaném trhu, (ii) odmny Obchodníka, (iii) transakních poplatk spojených s realizací obchodu s Investiními nástroji a (iv) pipsaných výnos z Investiních nástroj. V pípad, že po pijetí pokynu Klienta _Všeobecné obchodní podmínky 9

10 nebudou splnny výše uvedené podmínky, informuje Obchodník o této skutenosti Klienta a dohodne s ním další postup. Tímto není doteno ustanovení VOP o poskytnutí úvru Obchodníkem za úelem nákupu Investiních nástroj. 12. Pokud není dohodnuto jinak, Obchodník není povinen Klientovi vydávat potvrzení o pijetí jednotlivého pokynu. 13. Telefonické obchodování. Klient je oprávnn podávat prostednictvím Obchodníkem urených telefonních linek pokyny k Investiním nástrojm. Pedpokladem pro telefonické obchodování je obdržení hesla pro telefonickou komunikaci. Klient je povinen chránit své heslo pro telefonickou komunikaci ped tetími osobami. Klient je povinen neprodlen informovat Obchodníka o ztrát, odcizení nebo zneužití hesla pro telefonickou komunikaci. Obchodník upozor uje Klienta, že neodpovídá za pípadnou škodu Klienta nebo tetích osob, která vznikla ztrátou, odcizením nebo zneužitím hesla pro telefonickou komunikaci. 14. On-line obchodování. Klient je oprávnn prostednictvím eatlantik podávat Obchodníkovi pokyny k obchodm s Investiními nástroji. Pedpokladem pro On-line obchodování je obdržení Grid karty spolen s pihlašovacím heslem. Informace, jakým zpsobem se používá aplikace eatlantik, a další informace s tímto související jsou uveejnny na Internetových stránkách. Klient je povinen chránit své pihlašovací heslo a Grid kartu ped tetími osobami. Klient je povinen neprodlen informovat Obchodníka o ztrát, odcizení nebo zneužití pístupového hesla a/nebo Grid karty. Obchodník upozor uje Klienta, že neodpovídá za pípadnou škodu Klienta nebo tetích osob, která vznikla ztrátou, odcizením nebo zneužitím pihlašovacího hesla a/nebo Grid karty. 15. V pípad technických problém eatlantik, mže Klient Obchodníkovi podat pokyn jiným výše uvedeným zpsobem. Obchodník neodpovídá za pípadné škody, pokud vzniknou selháním penosu dat Obchodníkovi prostednictvím eatlantik, které jdou mimo kontrolu Obchodníka. Obchodník upozor uje Klienta na rizika spojená s On-line obchodováním a na nutnost dsledné ochrany pihlašovacích údaj, Grid karty a zabezpeení poítae, na kterém Klient podává On-line pokyny, která zabrání jejich zneužití tetími osobami. 16. V pípad technické poruchy na stran Obchodníka nebo tetí osoby, je Obchodník oprávnn perušit provoz eatlantik i bez pedchozího upozornní. 10. Zpracování pokynu 1. Zpracováním pokynu se pro úely VOP rozumí pijetí, provedení pokynu Klienta k Investiním nástrojm, pípadn jeho pedání k provedení tetí osob a jeho zaznamenání v elektronickém informaním systému Obchodníka. Vzniknou-li pi zpracování pokynu Klienta podstatné obtíže, informuje Obchodník Klienta neprodlen o tchto obtížích. Není-li mezi Klientem a Obchodníkem dohodnuto jinak, je Obchodník povinen bezodkladn po pijetí pokynu, v souladu s principem asové priority, pistoupit k jeho provedení, pípadn k jeho pedání tetí osob k provedení. 2. Provedením pokynu se rozumí realizace obchodu na píslušném regulovaném trhu nebo jiném pevodním míst, na které má Obchodník pístup, nebo operace s Investiním nástrojem v evidenci píslušného depozitáe dle instrukcí Klienta. Pedáním pokynu se rozumí pedaní pokynu Klienta tetí osob k provedení. Jedná se zejména o pípady, kdy Obchodník pedává pokyny zahraninímu obchodníkovi k provedení obchodu na regulovaném trhu, jehož Obchodník není lenem. 3. Obchodník provádí pokyny Klienta za nejlepších podmínek v souladu s aktuálními Pravidly provádní pokyn, které jsou souástí VOP a jsou uveejnny na Internetových stránkách. Klient podpisem Smlouvy potvrzuje, že se s Pravidly provádní pokyn seznámil a souhlasí s nimi. 4. Obchodník je oprávnn provést pokyn Klienta i proti vlastnímu útu Obchodníka nebo útu osoby majetkov, personáln i jinak propojené s Obchodníkem. Klient souhlasí, že Obchodník mže provést jeho pokyn mimo regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém. Klient požaduje, aby Obchodník nezveej oval jeho Limitní pokyny, pokud Obchodník na základ vlastního uvážení nerozhodne jinak. 5. V pípad, že se nepodaí provést pokyn Klienta, informuje o této skutenosti Obchodník Klienta a dohodne s ním další postup. Obchodník není odpovdný za škody vzniklé Klientovi z neprovedení, resp. nepedání pokyn Klienta nespl ujících podmínky stanovené VOP, nebo které nebyly možné objektivn provést. 6. Na základ žádosti Klienta Obchodník poskytne informace o stavu vyizování dosud neprovedených pokyn. 7. Sdružené pokyny. Klient souhlasí, že za podmínek stanovených právními pedpisy a VOP mže Obchodník provést pokyn Klienta spolen s obchodem na vlastní úet nebo s pokynem jiného Klienta. Obchodník je oprávnn provést pokyn Klienta spolen s obchodem na vlastní úet nebo s pokynem jiného Klienta, jestliže není pravdpodobné, že sdružení pokyn bude pro Klienty, jejichž pokyny mají být sdruženy, mén výhodné než jejich samotné provedení. V souvislosti s tímto informuje Obchodník Klienty, jejichž pokyny mají být sdruženy, že sdružení tohoto pokynu mže být pro n mén výhodné než jejich samostatné provedení. Obchodník v souladu s vnitními pravidly provádí rozvržení plnní a závazk z provedeného sdruženého pokynu tak, aby rozdlení plnní a závazk z provedeného pokynu nepoškodilo žádného Klienta. Pokud byl sdružený pokyn Klienta a obchod na vlastní úet proveden pouze ásten, Obchodník pizná plnní a odpovídající závazky ze sdruženého pokynu pednostn Klientovi. V pípad, že Obchodník uskutenil sdružený pokyn Klienta za výhodnjších podmínek, než jakých by pravdpodobn dosáhl u jednotlivých pokyn, nebo by se jednotlivý pokyn Klienta neuskutenil vbec, a je schopen tuto skutenost prokazateln doložit, mže Obchodník rozdlit plnní a závazky ze sdruženého pokynu pomrn. 8. Obchodník mže sdružit pokyny za pedpokladu že: - se jedná o pokyny ke stejnému Investinímu nástroji; - se jedná o pokyny stejného smru; - se jedná pouze o pokyny se shodnou limitní cenou. 9. Klient je po podání pokynu Obchodníkovi povinen ovit, zda byl pokyn proveden a vypoádán. V pípad, že Klient zjistí nesoulad mezi podaným pokynem a výsledkem transakce, je povinen neprodlen tento nesoulad oznámit Obchodníkovi. 10. Obchodník je oprávnn odmítnout zpracování pokynu Klienta, který je v rozporu s právními pedpisy, pedpisy organizátora regulovaného trhu, depozitáe Investiních nástroj, vypoádacího centra, Smlouvou i VOP. Obchodník neodpovídá za ztrátu nebo škodu pípadn vzniklou Klientovi nebo tetí osob z tohoto dvodu. 11. Zmna a zrušení pokynu 1. Klient je oprávnn zmnit nebo zrušit pokyn. Zmny nebo zrušení pokyn mohou být provedeny stejným zpsobem jako podání nových pokyn. 2. Zmna i zrušení pokynu musí být jako taková oznaena a Klient musí jasn urit, ke kterému pvodnímu pokynu se vztahuje _Všeobecné obchodní podmínky 10

11 3. Zmna nebo zrušení pokynu bude vždy respektována pouze v té ásti, ve které pvodní pokyn ješt nebyl proveden, pokud to není v rozporu s píslušnými pedpisy a obchodními zvyklostmi daného trhu, je to technicky možné a je to v souladu s právními pedpisy. 12. Vypoádání obchodu 1. Obchodník je povinen vypoádat uzavený obchod, tj. zajistit pevod penžních prostedk a Investiních nástroj v souladu s pokynem Klienta, Smlouvou a VOP. Obchodník vypoádá uzavený obchod pouze za pedpokladu, že na Klientském útu je evidován dostatek penžních prostedk nebo Investiních nástroj a že od Klienta obdržel všechny potebné informace a dokumenty. 2. Standardní zpsob vypoádání obchod probíhá zpsobem dodání proti zaplacení (DVP). 3. V souladu s píslušnými pedpisy nebo pravidly regulovaných trh a vypoádacích center mže vypoádání obchodu probhnout jinak než zpsobem dodání proti zaplacení. Obchodník neodpovídá za pípadnou škodu vzniklou Klientovi v pípadech, kdy vypoádání probhlo v souladu s píslušnými pedpisy a pravidly píslušného trhu nebo vypoádacího centra. 4. Pokud nebude výslovn mezi Obchodníkem a Klientem dohodnuto jinak, v pípad uskutenní více operací (resp. existence více pohledávek a závazk Klienta z nich vyplývajících) bude konená (istá) výše pohledávky nebo závazku stanovena na základ zápotu (kompenzace) jednotlivých pohledávek a závazk vyplývajících z daných operací (tzv. netting). 5. V pípad, že dojde ke zpoždní vypoádání obchodu, vyrozumí bezodkladn Obchodník Klienta o této skutenosti. 6. Jestliže Klient neposkytne penžní prostedky nebo Investiní nástroje k vypoádání provedeného pokynu ádn a vas, uiní Obchodník kroky, které považuje za nutné, aby zajistil pozastavení nebo zrušení uzaveného obchodu, pípadn zajistil vypoádání obchodu, je-li tak dohodnuto mezi Klientem a Obchodníkem (úvr penžních prostedk, short sales). Klient podpisem Komisionáské smlouvy bere na vdomí a souhlasí se skuteností, že vasným nedodáním penžních prostedk k vypoádání obchodu dojde k peerpání výše stavu penžních prostedk na Klientském útu vedeném Obchodníkem. V pípad peerpání výše stavu penžních prostedk Klient souhlasí a souasn žádá o poskytnutí Povoleného debetu. Podání pokynu, k jehož vypoádání nemá Klient na Klientském útu ke dni vypoádání obchodu evidován dostatek penžních prostedk, se považuje za souhlas a žádost o erpání Povoleného debetu. Poskytne-li Obchodník Klientovi Povolený debet, je Klient povinen uhradit Obchodníkovi úrok z úvru stanovený Ceníkem investiních služeb. 7. Penžní prostedky z prodeje Investiních nástroj, budou po snížení o odmnu Obchodníka a transakní náklady v co nejkratší možné dob pevedeny na Penžní úet, není-li mezi Klientem a Obchodníkem dohodnuto jinak. 8. Není-li mezi Klientem a Obchodníkem dohodnuto jinak, po vypoádání nákupu Investiních nástroj, který byl proveden (a) na Burze, zstane u zaknihovaných Investiních nástroj vedených na Majetkovém útu zaregistrována blokace ve prospch Obchodníka nebo budou Investiní nástroje vedeny v burzovním depozitái na útu vedeném na jméno Obchodníka, (b) na zahraniním trhu, budou tyto Investiní nástroje evidovány na Sbrném útu, nebo individuálnímu útu Klienta, ke kterému je zízeno dispoziní právo Obchodníka nebo tetí osoby. 9. Klient je povinen zaplatit Obchodníkovi všechny svoje závazky vi Obchodníkovi nejpozdji v den jejich splatnosti. Zaplacením se rozumí pipsání penžních prostedk na Penžní úet. V pípad prodlení se zaplacením je Obchodník oprávnn po Klientovi požadovat úhradu úrok z prodlení, a to ode dne splatnosti dlužné ástky až do okamžiku jejího splacení Obchodníkovi. Úroky z prodlení jsou stanoveny Ceníkem investiních služeb. 10. Pokud bude Klient v prodlení se splnním jakéhokoliv svého penžitého závazku vi Obchodníkovi po dobu delší než 30 dn, Klient výslovn souhlasí s tím, že Obchodník je oprávnn prodat píslušný poet Investiních nástroj vybraných podle jeho uvážení a výnos použít pro uspokojení své pohledávky jako náhradní plnní. O úmyslu prodat Investiní nástroje bude Obchodník pedem Klienta informovat, pokud to bude možné. Pokud výnos z prodeje Investiních nástroj pesáhne dlužnou ástku Klienta, pevede Obchodník zbývající ástku na Penžní úet. Obchodník bude postupovat podle tohoto bodu pouze v rozsahu nezbytném pro uspokojení svých penžitých pohledávek za Klientem, a to v souladu se zásadami odborné pée. Náklady spojené s prodejem Investiních nástroj nese Klient. 11. V pípad, že Obchodník vede Klientovi více Klientských út, je Klient povinen pi podání pokynu urit, z jakého Klientského útu nebo na jaký Klientský úet mají být Investiní nástroje a penžní prostedky vypoádány. 12. Nemže-li Obchodník i osoba vypoádávající obchody pevést nakoupené Investiní nástroje na Majetkový úet Klienta z dvodu neuvedení správného ísla Majetkového útu, je Obchodník oprávnn takovéto Investiní nástroje doasn pevést na svj majetkový úet, piemž vyzve Klienta ke sdlení správného ísla Majetkového útu. Pokud Klient správné íslo Obchodníkovi nesdlí, je Obchodník oprávnn Investiní nástroje prodat, výnos z prodeje použít k úhrad pohledávek za Klientem vzniklých v souvislosti s nákupem a zbývající ást výnosu z prodeje pevést na Penžní úet. 13. Obchodník na základ pokynu Klienta zajistí rovnž vypoádání obchod, které byly uzaveny bez úasti Obchodníka. 14. Na žádost sdlí Obchodník Klientovi informace o jednotlivých vypoádacích centrech, jichž je Obchodník lenem, a jejich hlavních pravidlech. 13. Informování o realizovaných pokynech a stavu Majetku Klienta 1. Obchodník informuje Klienta zpsobem níže uvedeným o provedeném pokynu Klienta. Obchodník zasílá Klientovi informaci o provedeném pokynu následující Obchodní den po provedení pokynu, pokud dále není stanoveno jinak. V pípad pokyn týkajících se cenných papír kolektivního investování a provádných pravideln Obchodník zasílá Klientovi informaci o jejich provedení jednou za šest msíc. V pípad, že Obchodník pedává pokyn k provedení tetí osob, zasílá informaci o provedeném pokynu následující Obchodní den po doruení potvrzení od tetí osoby, pokud odeslání informace závisí na potvrzení tetí osoby. 2. Informace o provedeném pokynu je Klientovi zasílána formou Pedbžného vyrozumní o uzaveném obchod, které obsahuje informace v rozsahu stanoveném právními pedpisy. Po uplynutí kalendáního msíce zasílá Obchodník Klientovi Závrené vyrozumní o uzavených obchodech, které obsahuje msíní pehled všech pokyn Klienta provedených v uplynulém kalendáním msíci. Pedbžné a Závrené vyrozumní o uzavených obchodech Obchodník zasílá elektronickou poštou na ovou adresu uvedenou Klientem, není-li mezi Klientem a Obchodníkem dohodnuto jinak. 3. Obchodník v rozsahu a za podmínek stanovených právními pepisy zasílá Klientovi informaci o stavu Majetku Klienta evidovaném na Klientském útu. 4. Aplikace e-výpisy. Informace o provedených pokynech, stavech a pohybech Investiních nástroj a penžních prostedk _Všeobecné obchodní podmínky 11

12 evidovaných na Klientském útu jsou každému Klientovi zpístupnny prostednictvím internetové aplikace e-výpisy umístné na Internetových stránkách. Pístup do této internetové aplikace je povolen na základ pihlašovacího hesla poskytnutého Obchodníkem Klientovi. Obchodník upozor uje Klienta, že informace uveejnné v aplikaci e-výpisy jsou do doby vypoádání obchod pouze pedbžného nezávazného charakteru. Informace se stávají závazné až v okamžiku vypoádání obchod. Obchodník informuje Klienta zpsobem výše uvedeným o provedeném pokynu Klienta. IIIa) OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ 14. Základní ustanovení týkající se cenných papír kolektivního investování 1. Tato ást VOP (IIIa) upravuje obchodování s cennými papíry kolektivního investování a další s tím související pravidla a postupy. 2. Pokud se úprava v této ásti VOP liší od úpravy v dalších ástech VOP, má pro obchodování s cennými papíry kolektivního investování tato ást VOP pednost. 3. Pro záležitosti týkající se obchodování s cennými papíry kolektivního investování neupravené v této ásti VOP, se použijí ostatní ustanovení VOP pimen. 4. Smluvní vztah mezi Obchodníkem a Klientem týkající se obchodování s cennými papíry kolektivního investování musí být vždy v souladu se statutem (prospektem) fondu kolektivního investování, o jehož cenné papíry jde. 5. Klient podpisem Smlouvy prohlašuje, že se seznámil se statutem (prospektem) fondu kolektivního investování, s jehož cennými papíry hodlá na základ Smlouvy obchodovat, a že mu byl ješt ped podpisem Smlouvy nabídnut zjednodušený statut (prospekt) tohoto fondu kolektivního investování. 6. Nkteré specifické podmínky a pravidla týkající se investice do cenných papír uritého fondu kolektivního investování, které nejsou uvedeny ve Smlouv nebo VOP, jsou uvedeny ve statutu (prospektu) píslušného fondu kolektivního investování. 15. Pokyn a podávání pokynu 1. Pokyn Klienta týkající se cenných papír kolektivního investování musí obsahovat informace uvedené ve VOP s následujícími specifiky: a) smr obchodu nákup (vydání), prodej (zptný odkup), pestup; pestupem se rozumí prodej cenných papír kolektivního investování uritého podfondu a soubžný nákup ve stejném objemu penžních prostedk (po odetení píslušného poplatku) cenných papír kolektivního investování jiného podfondu stejného fondu kolektivního investování, pokud to statut (prospekt) tohoto fondu kolektivního investování umož uje; b) poet kus cenných papír kolektivního investování (v pípad prodeje nebo pestupu) nebo objem penžních prostedk urených k nákupu cenných papír kolektivního investování (v pípad nákupu); pokud místo potu kus je u prodeje nebo pestupu uritého cenného papíru kolektivního investování uvedeno vše, rozumí se tím, že Klient dává pokyn k prodeji/pestupu všech kus tchto cenných papír, které eviduje Obchodník na jeho Klientském útu; v pípad uvedení objemu penžních prostedk pi nákupu cenných papír kolektivního investování, jsou Klientovi nakoupeny píslušné cenné papíry kolektivního investování za uvedenou ástku sníženou o píslušný poplatek Obchodníka a pípadn náklady Obchodníka spojené s realizací obchodu; c) informace o cen Investiního nástroje a cenovém limitu se u pokynu týkajícího se cenných papír kolektivního investování nepoužívají, Obchodník nemá povinnost se tmito údaji uvedenými na pokynu ídit; d) informace o trhu, jeho segmentu nebo jiném pevodním míst se u pokynu týkajícího se cenných papír kolektivního investování nepoužívají; Obchodník v pípad cenných papír kolektivního investování neobchodovaných na regulovaném trhu nakupuje cenné papíry pímo od jejich emitenta (vydání cenného papíru) a stejn tak prodává cenné papíry pímo jejich emitentovi (zptný odkup cenných papír); v pípad cenných papír kolektivního investování obchodovaných na regulovaném trhu provádí Obchodník tyto transakce na tomto regulovaném trhu; e) platnost pokynu; není-li mezi Klientem a Obchodníkem dohodnuto jinak, je pokyn platný po dobu tí msíc po dni, ve kterém byl pijat Obchodníkem; f) as podání pokynu se u pokynu týkajícího se cenných papír kolektivního investování nevyžaduje; g) urení, zda pokyn mže být uspokojen jen ásten; neobsahuje-li pokyn takové urení, rozumí se tím, že Klient nesouhlasí s ásteným provedením pokynu. 2. Klient je oprávnn podávat Obchodníkovi pokyny týkající se cenných papír kolektivního investování zpsoby uvedenými ve VOP s výjimkou: a) faxu a b) elektronické pošty. 3. V pípad, že Klient prostednictvím jednoho formuláe nebo pímo ve Smlouv podá nkolik pokyn týkající se nkolika rzných cenných papír kolektivního investování, budou tyto pokyny realizovány Obchodníkem v poadí, v jakém byly napsány na formulái nebo Smlouv. 16. Úvry a pjky Ustanovení VOP týkající se úvru, povoleného debetu a short sales se pro obchodování s cennými papíry kolektivního investování nepoužijí, není-li mezi Klientem a Obchodníkem dohodnuto jinak. 17. Pravidelné investice 1. Pravidelnou investicí do cenných papír kolektivního investování se rozumí soubor pokyn Klienta k nákupu cenných papír uritého fondu (podfondu) kolektivního investování _Všeobecné obchodní podmínky 12

13 2. Klient parametry pravidelné investice stanovuje ve Smlouv nebo v pokynu. 3. Klient si v rámci pravidelné investice volí, jak asto má Obchodník povinnost píslušné cenné papíry kolektivního investování nakupovat a za jakou ástku. 4. Klient má povinnost uhradit Obchodníkovi odmnu podle platného Ceníku investiních služeb, piemž v pípad pravidelné investice se jedná o odmnu poítanou z celkové plánované investované ástky a zpsob její úhrady si Klient volí ve Smlouv nebo pokynu. 5. Zpsoby úhrady vstupních poplatk: a) pedem pi tomto zpsobu úhrady Klient platí celý vstupní poplatek v okamžiku realizace prvního z ady pravidelných pokyn, Klient má povinnost mít na svém Klientském útu v tento okamžik dostatek penžních prostedk; b) postupn pi tomto zpsobu úhrady si Klient ve Smlouv nebo pokynu volí pomr (nap. 100/0, 50/50, 25/75), v jakém se rozdlí ástka urená k jednotlivým nákupm cenných papír kolektivního investování na dv ásti, z penžních prostedk v první ásti se bude postupn platit vstupní poplatek, až do jeho úplného zaplacení Obchodníkovi, a za penžní prostedky v druhé ásti bude Obchodník nakupovat cenné papíry kolektivního investování v souladu s pokynem nebo Smlouvou; c) pravideln pi tomto zpsobu úhrady platí Klient v okamžiku realizace každého pravidelného pokynu vstupní poplatek odpovídající investované ástce. 6. V pípad, že si Klient zvolí zpsob úhrady vstupních poplatk pedem nebo postupn, ale nedojde z jakéhokoliv dvodu k nákupu cenných papír v celkové plánované ástce, která je uvedena na Smlouv nebo pokynu, nemá Klient právo na vrácení jakékoliv ásti z již zaplaceného vstupního poplatku. IV) ÚVRY A PJKY INVESTINÍCH NÁSTROJ 18. Úvr 1. Obchodník poskytuje Klientm investiní službu poskytování úvru a pjky Investiních nástroj za úelem umožnní obchodu s Investiním nástrojem, na nmž se Obchodník podílí. 2. Žádá-li Klient o poskytnutí úvru nebo pjky Investiních nástroj, sdlí Obchodník Klientovi na jeho žádost bez zbyteného odkladu vysvtlení k jeho úvrovému hodnocení, a to i v písemné podob, pokud o to Klient požádá. Obchodník má vi Klientovi nárok na úhradu pimených náklad spojených se sdlením vysvtlení úvrového hodnocení. 3. Obchodník je oprávnn, nikoli však povinen, poskytnout Klientovi úvr nebo pjku Investiních nástroj za úelem umožnní obchodu s Investiními nástroji, a to zpsobem stanoveným ve VOP a Repo smlouv, pípadn v jiné Smlouv. 4. Obchodníkem poskytnutý úvr umožní Klientovi podávat pokyny ke koupi Investiních nástroj v pípadech, kdy na Klientském útu není evidován dostatek penžních prostedk pro realizaci nákupu Investiních nástroj, piemž Klient souhlasí s tím, že v tchto pípadech mže Obchodník poskytnout Klientovi úvr. 5. Obchodník má právo podle svého uvážení urit výši úvru poskytovaného Klientovi. Pravidla pro urení maximální výše úvru jsou stanoveny v Komisionáské smlouv, Repo smlouv nebo jiné Smlouv. 6. Každý úvr Obchodníkem poskytnutý Klientovi bude zajištn (i) Obchodníkem urenými Investiními nástroji evidovanými na Klientském útu, (ii) Investiními nástroji pevedenými na Obchodníka jako zajištní pi repo obchodu uzaveném v souladu s Repo smlouvou a (iii) penžními prostedky evidovanými na Klientském útu. V pípad, že poskytnutý úvr nebude ze strany Klienta dostaten zajištn, vyzve Obchodník Klienta, aby provedl dozajištní poskytnutého úvru, to znamená, aby pevedl minimáln Obchodníkem stanovený poet Investiních nástroj na Klientský úet a/nebo složil minimáln Obchodníkem stanovenou výši penženích prostedk na Penžní úet. V pípad, že Klient neuposlechne výzvy Obchodníka a neprovede dostaten dozajištní poskytnutého úvru, nebo dojde k dalšímu poklesu tržní hodnoty Investiních nástroj sloužících jako zajištní, potom se veškeré úvry stanou okamžit splatnými a Obchodník je oprávnn Investiní nástroje sloužící jako zajištní v souladu s Komisionáskou smlouvou, Repo smlouvou, pípadn jinou Smlouvou prodat a tímto zpsobem získané penžn prostedky použít k úhrad svých pohledávek. Obchodník posuzuje zajištní Klienta vždy komplexn ve vztahu k celkové pozici (tj. celkovému potu Investiních nástroj a penžních prostedk), kterou má Klient otevenou u Obchodníka. 7. Tržní hodnotou Investiního nástroje se rozumí cena, za kterou je možné Investiní nástroj koupit nebo prodat na píslušném regulovaném trhu. 8. Pehled Investiních nástroj, které Obchodník pijímá jako zajištní úvru, a minimální výše zajištní úvru poskytnutého Obchodníkem Klientovi je uveejnn na Internetových stránkách. 9. Jestliže penžní prostedky a/nebo Investiní nástroje sloužící jako zajištní jsou ásten i zcela v jiné mn než v mn, v jaké je poskytnutý úvr, potom pi výpotu zajištní úvru, které musí být poskytnuto, nejsou brány v úvahu pouze zmny tržní hodnoty Investiních nástroj, ale také mnové výkyvy vztahující se k úvru a Investiním nástrojm. 10. Klient se zavazuje, že se bude prbžn informovat o stavu svého portfolia, tržní hodnot Investiních nástroj poskytnutých jako zajištní úvru, jakož i o výši celkového zajištní úvru a pípadn poskytne potebný poet Investiních nástroj nebo penžních prostedk k dozajištní. Klient prohlašuje, že povinnost sledovat stav svého portfolia, tržní hodnotu Investiních nástroj poskytnutých jako zajištní úvru, jakož i výši celkového zajištní úvru je základní povinností Klienta obchodujícího na úvr a nelze ji tak penášet na Obchodníka. 11. V pípad, že po uzavení obchodu mezi Klientem a Obchodníkem dojde v jeho prbhu k dohod o zkrácení délky píslušného obchodu, je Klient povinen uhradit Obchodníkovi odmnu (úrok) za každý den trvání úvru. 19. Povolený debet 1. Jestliže Klient nemá na Klientském útu evidován dostatek penžních prostedk k vypoádání provedeného pokynu na nákup Investiních nástroj a nebude-li využita jiná z možností obchodování na úvr (nap. poskytnutí úvru zajištného pevodem Investiních nástroj dle Repo smlouvy), mže Obchodník povolit Klientovi na jeho žádost erpání penžních prostedk z Klientského útu tak, aby debetní zstatek na Klientském útu nepesáhl minimální Obchodníkem požadovanou výši zajištní povoleného debetu (viz níže) Klienta (dále jen Povolený debet ) stanovenou na Internetových stránkách. Za podání žádosti o _Všeobecné obchodní podmínky 13

14 erpání Povoleného debetu se považuje podání pokynu k nákupu Investiních nástroj, k jehož vypoádání nemá Klient na Klientském útu ke dni vypoádání obchodu dostatek penžních prostedk. 2. Klient mže požádat o erpání Povoleného debetu pouze pro úely vypoádání provedeného pokynu k nákupu Investiních nástroj Klienta a/nebo závazk vi Obchodníkovi plynoucích z provedení takových pokyn. K jiným úelm není Obchodník povinen ani oprávnn erpání Povoleného debetu umožnit. 3. Obchodník povolí Klientovi erpání Povoleného debetu pouze v pípad, že Klient na svém Klientském útu (i) má ke dni vypoádání pokynu k nákupu Investiních nástroj, k jehož vypoádání má být erpání Povoleného debetu použito, nebo (ii) bude mít pi vypoádání pokynu k nákupu Investiních nástroj, k jehož vypoádání má být erpání Povoleného debetu použito, Obchodníkem požadovaný objem a strukturu Investiních nástroj (dále jen Zajištní Povoleného debetu ). 4. Pehled Investiních nástroj, které Obchodník pijímá jako Zajištní Povoleného debetu, je uveejnn na Internetových stránkách. 5. Klient výslovn souhlasí s tím, že po vypoádání pokynu k nákupu Investiních nástroj, k jehož vypoádání bylo použito erpání Povoleného debetu a jenž byl realizován (a) na Burze, bude (i) ve prospch Obchodníka u Klientových zaknihovaných Investiních nástroj vedených na Majetkovém útu Klienta zaregistrováno Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovaným Investiním nástrojem (PPN) k tmto Investiním nástrojm a tzv. blokace trhem tchto Investiních nástroj, (ii) zajištno setrvání Klientových Investiních nástroj v úschov v burzovním depozitái na útu vedeném na jméno Obchodníka, (b) na zahraniním trhu, budou tyto Klientovy Investiní nástroje evidovány na Sbrném útu nebo na individuálním útu Klienta, ke kterému je zízeno dispoziní právo Obchodníka nebo tetí osoby. 6. Klient je povinen penžní ástku z každého jednotlivého erpání Povoleného debetu v jednom kalendáním týdnu Obchodníkovi uhradit nejpozdji poslední pracovní den v tomto kalendáním týdnu (dále jen Den splatnosti Povoleného debetu ). 7. Pokud Klient ke Dni splatnosti Povoleného debetu splatnou ástku neuhradí a souasn splní podmínky pro erpání Povoleného debetu, je oprávnn požádat o další erpání, piemž je souasn povinen použít pednostn toto erpání na úhradu svých splatných závazk vi Obchodníkovi plynoucích z realizace pokyn Klienta k nákupu Investiních nástroj. Za podání žádosti o erpání Povoleného debetu se v takovém pípad považuje rovnž samotné splnní podmínek pro erpání Povoleného debetu stanovené v pedchozích odstavcích. Nebude-li Klient ke Dni splatnosti Povoleného debetu spl ovat podmínky pro erpání Povoleného debetu, je Obchodník oprávnn postupovat zpsobem uvedeným v odstavci 13 tohoto lánku. 8. Nedohodne-li se Obchodník s Klientem jinak, pak pokud prodejní tržní cena Zajištní Povoleného debetu kdykoli v dob erpání Povoleného debetu poklesne v takovém rozsahu, který bude mít za následek pokles výše Zajištní Povoleného debetu pod 50 % minimální Obchodníkem požadované výše Zajištní Povoleného debetu, doplní Klient na telefonickou výzvu Obchodníka, nejpozdji do jím stanovené lhty, Zajištní Povoleného debetu o další zastupitelné Investiní nástroje tak, aby se úhrnná prodejní tržní cena Investiních nástroj, které slouží jako Zajištní Povoleného debetu, opt rovnala nejmén minimální Obchodníkem požadované výši Zajištní Povoleného debetu. Neuiní-li tak Klient, stává se nezajištná ást erpaného Povoleného debetu okamžit splatnou, piemž Obchodník je oprávnn postupovat zpsobem uvedeným v odstavci 13 tohoto lánku. Tato skutenost nemá vliv na další vymáhání poskytnutého erpání Povoleného debetu, k jehož úhrad uvedeným zpsobem nedojde. 9. Bez ohledu na výše uvedené, v pípad, že prodejní tržní cena Investiních nástroj použitých jako Zajištní Povoleného debetu kdykoli v dob erpání Povoleného debetu poklesne v takovém rozsahu, který bude mít za následek pokles výše Zajištní Povoleného debetu pod 30 % minimální Obchodníkem požadované výše Zajištní Povoleného debetu, nezajištná ást erpaného Povoleného debetu se stává okamžit splatnou. V tomto pípad není Obchodník povinen vyzvat Klienta k doplnní Zajištní Povoleného debetu, a pokud Klient okamžit nezajištnou ást Povoleného debetu nezaplatí, je Obchodník oprávnn postupovat zpsobem uvedeným v odstavci 13 tohoto lánku. Tato skutenost nemá vliv na další vymáhání poskytnutého erpání Povoleného debetu, k jehož úhrad uvedeným zpsobem nedojde. 10. Klient výslovn souhlasí a bere na vdomí, že za erpání Povoleného debetu je povinen zaplatit Obchodníkovi úrok stanovený Ceníkem investiních služeb. V pípad prodlení Klienta s úhradou erpané ástky Povoleného debetu dle pedchozího odstavce je Obchodník oprávnn útovat si úrok z prodlení dle Ceníku investiních služeb. 11. Klient se zavazuje, že se bude prbžn informovat o stavu svého portfolia, tržní hodnot Investiních nástroj poskytnutých jako Zajištní Povoleného debetu a pípadn poskytne potebný poet Investiních nástroj nebo penžních prostedk k dozajištní. Klient prohlašuje, že povinnost sledovat stav svého portfolia a tržní hodnotu Investiních nástroj poskytnutých jako Zajištní Povoleného debetu je základní povinností Klienta erpajícího Povolený debet a nelze ji tak penášet na Obchodníka. 12. Tržní cenou Investiního nástroje se rozumí cena, za kterou je možné Investiní nástroj koupit nebo prodat na píslušném regulovaném trhu. 13. V pípad, že Klient neuhradí dlužnou ástku z erpání Povoleného debetu Obchodníkovi v den splatnosti nebo dojde k poklesu Zajištní Povoleného debetu zpsobem stanoveným odst. 8 a 9 tohoto lánku, Klient tímto výslovn souhlasí s tím, že Obchodník je oprávnn prodat všechny, pípadn pouze nkteré Investiní nástroje vedené na Klientském útu, které slouží jako Zajištní Povoleného debetu (dále jen Náhradní prodej Investiních nástroj ), piemž Obchodník uvedený zpsob náhradního plnní dlužné ástky z Povoleného debetu v takovém pípad pijímá. Klient tímto zmoc uje Obchodníka k vypoádání Náhradního prodeje Investiních nástroj tak, že na jeho Klientský úet pevede Obchodník penžní prostedky získané z Náhradního prodeje Investiních nástroj, piemž je oprávnn zapoíst si pohledávku za Klientem z titulu neuhrazení ástky z erpání Povoleného debetu Klientem, úrok, úrok z prodlení, veškeré poplatky dle platného Ceníku investiních služeb a ostatní pohledávky Obchodníka za Klientem vzniklé ze smluv mezi nimi uzavených. I v pípad Náhradního prodeje Investiních nástroj je Obchodník povinen postupovat v souladu se zákonem, zejm. je povinen zachovat odbornou péi a provést Náhradní prodej Investiních nástroj tak, aby byl v danou dobu pro Klienta co nejvýhodnjší. 20. Short sales 1. Short sales (prodejem na krátko) se rozumí pjka Investiních nástroj Obchodníkem Klientovi za úelem jejich prodeje Klientem. Klient má povinnost ve lht dohodnuté s Obchodníkem pjené Investiní nástroje Klientovi vrátit a zaplatit mu odmnu. 2. Na posuzování a poskytování pjky Investiních nástroj Obchodníkem Klientovi se pimen použijí ustanovení VOP o Úvru _Všeobecné obchodní podmínky 14

15 V) DALŠÍ USTANOVENÍ 21. Obchody s futures kontrakty 1. V pípad, že Klient hodlá uskutenit obchod s futures kontraktem, musí být z jeho strany dodrženy podmínky stanovené v této ásti VOP. 2. Klient je ped uskutenním obchodu s futures (otevením Dlouhé nebo Krátké pozice) povinen: - disponovat na svém Klientském útu penžními prostedky minimáln ve výši, která odpovídá hodnot Minimálního maržového vkladu, která je rovna hodnot otevíracího kolaterálu, jehož aktuální výše je stanovena na Internetových stránkách; nebo - pomr Hodnoty portfolia Klienta ke všem závazkm Klienta vi Obchodníkovi musí být roven alespo hodnot otevíracího kolaterálu, jehož aktuální výše je stanovena na Internetových stránkách. 3. V pípad, že v rámci denního vypoádání zisk a ztrát UNIVYC je v dsledku ztráty na stran Klienta nutno poskytnout UNIVYC penžní prostedky k dozajištní Otevené pozice Klienta na úrove Minimálního maržového vkladu stanoveného UNIVYC, je Obchodník oprávnn provést inkaso penžních prostedk z Klientského útu a tyto penžní prostedky pevést do UNIVYC. 4. V prbhu Otevené pozice ve futures je Klient vždy povinen dodržovat minimální hranici 30 % hodnoty otevíracího kolaterálu. 5. V pípad, že Klient není schopen potebné penžní prostedky na Klientský úet doplnit, mže sám svoji Otevenou pozici uzavít. 6. Klient je pln odpovdný za sledování aktuální minimální výše maržových vklad stanovených obchodníkem a UNIVYC a je si pln vdom rizik, která vznikají v pípad, že jeho penžní prostedky na Klientském útu nepostaují k dorovnání Minimálního maržového vkladu stanoveného UNIVYC a Obchodníkem. 7. V pípad, že Klient nemá na Klientském útu evidován dostatek penžních prostedk potebných k dozajištní Otevené pozice ve futures kontraktu, je Obchodník oprávnn mu za tímto úelem poskytnout úvr Povolený debet. 8. Na posuzování a poskytování úvru pi obchodech s futures kontrakty se použijí ustanovení o Povoleném debetu. 22. Stet zájm 1. V souvislosti s poskytováním investiních služeb Obchodník vydává pravidla pro zjišování a ízení stetu zájm (dále jen Politika stetu zájm ). Cílem Politiky stetu zájm je pi poskytování investiních služeb efektivn zjišovat a ídit stety zájm, aby v jejich dsledku nedocházelo k poškozování zájm Klient. 2. Obchodník pi své innosti zjišuje a ídí stet zájm mezi: - Obchodníkem, jeho vedoucími osobami, vázanými zástupci a jeho zamstnanci a Klienty Obchodníka nebo jeho potenciálními Klienty; - osobou, která ovládá Obchodníka, je ovládána Obchodníkem nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako Obchodník a jejich vedoucími osobami a vázanými zástupci a Klienty Obchodníka nebo jeho potenciálními Klienty; - Klienty nebo potenciálními Klienty Obchodníka navzájem. 3. Pokud stet zájm nelze odvrátit, Obchodník upednostní vždy zájmy Klienta ped zájmy vlastními nebo zájmy osob, které tvoí s Obchodníkem podnikatelské seskupení. Pokud dojde ke stetu zájmu mezi Klienty navzájem, zajistí Obchodník spravedlivé ešení pro tyto Klienty. V pípad, že spravedlivé ešení nelze zajistit, mže Obchodník odmítnout provedení služby Klientovi. 4. V pípadech, kdy není možné stetu zájmu úinn pedejít, informuje Obchodník o existenci stetu zájmu Klienta, piemž Klient má tak možnost uinit podložené rozhodnutí, zda využije Obchodníkem nabízené investiní služby i nikoli. Stet zájm je v rámci Obchodníka spojen zejména s následujícími investiními službami: pijímání, pedávání a provádní pokynu zákazníka; investiní poradenství; upisování a umisování investiních nástroj a poskytování investiních doporuení a analýz investiních píležitostí. 5. Pobídky. Specifickým pípadem stetu zájm jsou tzv. pobídky. Obchodník nesmí pi poskytování investiních služeb pijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odmnu nebo nepenžitou výhodu, která mže vést k porušení povinnosti Obchodníka jednat kvalifikovan, estn, spravedliv a v nejlepším zájmu Klient. Pobídky jsou pouze pípustné za podmínek stanovených právními pedpisy. Obchodník pistupuje k ízení pobídek stejným zpsobem jako u jiných stet zájm, to znamená, že zajišuje jejich identifikaci, iní opatení proti jejich vzniku, pípadn provádí jejich efektivní ízení. 6. Aktuální Politika stetu zájm je souástí VOP a je uveejnna na Internetových stránkách. 23. Reklamace a stížnosti 1. V pípad, že je Klient pesvden o tom, že Obchodník nesplnil ádn svoje zákonné nebo smluvní povinnosti, je oprávnn uplatnit u Obchodníka reklamaci nebo stížnost. 2. Reklamaci nebo stížnost je Klient povinen uplatnit díve, než podnikne jakékoliv další operace s Investiními nástroji nebo penžními prostedky, které jsou pedmtem reklamace. 3. Postup pijímání a vyizování reklamací a stížností je uveden v reklamaním ádu, který je uveejnn na Internetových stránkách. 4. Klient má možnost obrátit se svou stížností nebo reklamací týkající se innosti Obchodníka na NB. 24. Konverze mn 1. V souvislosti s poskytováním investiních služeb Obchodník pro Klienta zajišuje bezhotovostní konverzi mn. 2. Pokyn ke konverzi mn musí mít formu pokynu dle VOP a musí obsahovat alespo : a) identifikaci Klienta, b) smr obchodu (nákup, prodej), c) mnu, do které mají být penžní prostedky konvertovány. 3. Konverze mn se provádí prostednictvím FX obchod na mezibankovním devizovém trhu. Pro konverzi mn se použijí kurzy zúastnných renomovaných bank. Doba vypoádání FX obchod je T _Všeobecné obchodní podmínky 15

16 25. Odpovdnost 1. Obchodník odpovídá za škodu, kterou Klientovi zpsobil porušením povinností vyplývajících z právních pedpis a ze Smlouvy a VOP. 2. Obchodník neodpovídá za jakoukoliv škodu, která mže vzniknout Klientovi nebo tetí osob z následujících dvod: a) nesplnní nebo prodlení na stran Obchodníka, které je následkem vyšší moci nebo jiné události mimo kontrolu Obchodníka (povstání, ozbrojené konflikty, pírodní katastrofy, stávky, aj.); b) porušení zákonných a/nebo smluvních povinností Klientem; c) jednání zástupce Klienta, které je v rozporu s pokynem Klienta, Smlouvou, VOP nebo právními pedpisy; d) prodlení nebo chyby v penosu dat nebo komunikace, jedná se zejména o nedostupnost aplikace eatlantik, nedostupnost telefonních linek Obchodníka, výpadek spojení s píslušným regulovaným trhem nebo jiným pevodním místem, aj.; e) neoprávnných zásah tetích osob do softwarových nebo hardwarových systém, jakož i do penosu dat i jiné komunikace mezi Klientem a Obchodníkem; f) poruchy zpsobené poítaovými viry; g) pozastavení nebo ukonení obchodování s danou emisí Investiních nástroj; h) jednání tetí osoby, kterou Obchodník použil pro splnní povinností ze Smlouvy, jedná se zejména o zahraniní obchodníky s cennými papíry, organizátory regulovaných trh, vypoádací centra, depozitáe, custodiany, aj., tímto není dotena povinnost Obchodníka postupovat s odbornou péí pi výbru tetích osob; i) úkony NB a jiných orgán dohledu; j) nepijetí, neprovedení nebo nesprávné provedení pokynu Klienta z dvodu nesprávnosti, neúplnosti nebo nepravdivosti údaj poskytnutých Klientem Obchodníkovi; k) chybné zadání pístupových kód Klientem nebo jejich zneužití tetími osobami; l) zmny tržní hodnoty Investiních nástroj, pohybu mnových kurz nebo neplnní závazk emitenta Investiních nástroj nebo ruitele, který se zavázal ke splnní závazk emitenta vyplývajících z daného Investiního nástroje. m) ztráta, odcizení, zneužití telefonického hesla, pihlašovacího hesla do eatlantik, Grid karty nebo jiných dat týkajících se Klienta, jakož i nevasné oznámení této skutenosti Obchodníkovi; n) z jiných dvod stanovených Smlouvou a VOP. 3. Obchodník neodpovídá za právní a faktické vady kupovaných nebo prodávaných Investiních nástroj a dále za pípadnou existenci práv tetích osob váznoucích na Investiních nástrojích a dále za to, že s koupenými nebo prodanými Investiními nástroji nejsou spojena veškerá práva, pokud tyto skutenosti nebylo možné zjistit ani pi vynaložení odborné pée. 4. Obchodník není odpovdný za to, že informace nebo data uvedená na Internetových stránkách a získaná z dvryhodných veejných zdroj nebo pevzatá od tetích osob jsou aktuální, úplné, zákonné, vasné a správné. 5. Pro vylouení jakýchkoli pochybností se uvádí, že Obchodník není v žádném pípad odpovdný za žádné ztráty, které Klientovi pípadn vzniknou v dsledku perušení poskytování jakékoliv služby Obchodníkem. 26. Reálná data 1. Klient má v rámci On-line obchodování a za stanovených podmínek nárok na bezplatný pístup k reálným datm z finanních trh (dále jen Reálná data ). Na Internetových stránkách je umístn odkaz na internetovou stránku Obchodníkova smluvního poskytovatele Reálných dat. Klient se na této internetové stránce zaregistruje, ímž získá pístup k Reálným datm. Registrací Klient akceptuje podmínky píslušných zahraniních trh s Investiními nástroji. Pi registraci si Klient vytvoí vlastní uživatelské jméno a heslo, která jsou jedinená a ke kterým nebude mít nikdo jiný pístup. Klient je povinen si uživatelské jméno a heslo ádn uschovat a nesmí je poskytnout žádné jiné osob, v opaném pípad nese odpovdnost za škodu, kterou porušením této povinnosti zpsobil. 2. Klient mže užívat Reálná data získaná na základ Smlouvy výlun pro vlastní poteby a v souvislosti se Smlouvou. Klient nesmí Reálná data dále šíit a využívat je ve prospch tetích osob. Nedodržení tchto povinností je podstatným porušením Smlouvy ze strany Klienta. 3. Klientovi vzniká nárok na bezplatný pístup k Reálným datm za pedpokladu, že platn uzavel s Obchodníkem Smlouvu a složil zálohu na nákup Investiních nástroj formou penžitého vkladu na Penžní úet. Po splnní obou podmínek má Klient nárok na bezplatné užívání Reálných dat po celou dobu kalendáního msíce, v prbhu kterého uzavel Smlouvu a uskutenil vklad, jakož i po celou dobu následujícího kalendáního msíce. 27. Ochrana osobních údaj Klient 1. Obchodník bude shromažovat osobní údaje o Klientovi, pokud je Klient fyzická osoba, nebo o fyzické osob nebo fyzických osobách, která jedná nebo které jednají jménem Klienta, pokud je Klient právnická osoba, pípadn o osobách, které tyto osoby zastupují. 2. Obchodník bude shromažovat jen ty osobní údaje, které mu Klient sám nebo prostednictvím svého zástupce dobrovoln poskytl pi podpisu Smlouvy nebo pozdji bhem úinnosti Smlouvy nebo které získal z veejných seznam nebo které oprávnn získal jiným zpsobem. 3. Úelem shromažování osobních údaj Klienta je zejména plnní povinností stanovených právními pedpisy Obchodníkovi a dále snaha o poskytování kvalitních a komplexních služeb Klientm. 4. Obchodník bude osobní údaje sám zpracovávat. 5. Obchodník bude zpracovávat osobní údaje Klienta zejména zpsoby uvedenými v 4 písm. e) Zákona o ochran osobních údaj. 6. Získané osobní údaje budou Obchodníkem zpístupnny pouze poveným zamstnancm Obchodníka, dále orgánm státního dohledu, osobám, které mají zákonné právo tyto informace po Obchodníkovi požadovat, a osobám, kterým je Obchodník povinen pi vykonávání inností podle Smlouvy prokázat, že tak iní na úet Klienta. 7. Každá osoba, o níž Obchodník shromažuje osobní údaje, je oprávnna požádat Obchodníka o pístup ke svým osobním údajm, požádat o opravu nebo doplnní tchto osobních údaj a v pípad porušení povinností Obchodníka týkajících se shromažování nebo zpracovávání tchto osobních údaj žádat Obchodníka, aby se zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav i poskytl _Všeobecné obchodní podmínky 16

17 na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiuinní, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údaj, které je Obchodník povinen shromažovat a zpracovávat na základ právních pedpis), aby Obchodník zaplatil penžitou náhradu, pokud tím bylo porušeno právo osoby na lidskou dstojnost, osobní est, dobrou povst nebo právo na ochranu jména. 8. Pi zpracování osobních údaj Obchodník dbá na to, aby Klient neutrpl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské dstojnosti, a také dbá na ochranu ped neoprávnným zasahováním do soukromého a osobního života Klienta. 9. Klient podpisem Smlouvy souhlasí s tím, že jeho jméno, píjmení, adresa a ová adresa mohou být použity k zasílání nabídek a informací Obchodníkem a dalšími leny skupiny Obchodníka. 28. Smlouvy o finanních službách uzavíraných na dálku Pokud Obchodník s Klientem uzave smlouvu o finanních službách s použitím prostedk komunikace na dálku, které umož ují uzavít smlouvu bez souasné fyzické pítomnosti Obchodníka a Klienta, je Obchodník povinen dodržovat povinnosti podle 54a a násl. Obanského zákoníku. Prostedky komunikace na dálku umož ující individuální jednání mohou být použity jen tehdy, jestliže Klient jejich použití neodmítl. Pouze s pedchozím výslovným souhlasem Klienta mohou být použity automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy, faxové pístroje a automatické rozesílání elektronické pošty. Pokud Obchodník Klientovi neposkytne informace stanovené zákonem, má Klient právo odstoupit od smlouvy o finanních službách uzavíraných na dálku ve lht 3 msíc ode dne, kdy se o porušení uvedených povinností Obchodníka dozvdl. Od smlouvy o finanních službách uzavíraných na dálku má Klient právo odstoupit bez uvedení dvodu a bez jakékoliv sankce ve lht 14 dn ode dne uzavení této smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly pedány informace podle 54b odst. 8 nebo 9 Obanského zákoníku, nastal-li tento den po uzavení této smlouvy. Klient nemá právo na odstoupení u finanních služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na finanních trzích, které Obchodník nemže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a Investiním nástrojm. Právo na odstoupení dále Klient nemá u smluv, z nichž bylo zcela splnno obma smluvními stranami na výslovnou žádost Klienta ped výkonem Klientova práva na odstoupení. Klient vykoná své právo na odstoupení oznámením zaslaným prokazatelným zpsobem na adresu sídla Obchodníka. Lhta k uplatnní práva na odstoupení je zachována, pokud bylo oznámení písemn odesláno ped uplynutím této lhty. Odstoupí-li Klient od smlouvy o finanních službách uzavírané na dálku, Obchodník mže po nm požadovat neprodlené zaplacení ástky pouze za do té doby skuten poskytnutou službu. Obchodník však nebude požadovat zaplacení za poskytnutou službu, pokud zahájil plnní smlouvy uzavené na dálku ped uplynutím lhty pro odstoupení bez souhlasu Klienta nebo pokud Klienta neinformoval o ástce podle pedchozí vty. 29. Závrená ustanovení 1. Klient prohlašuje, že ped podpisem Smlouvy byl podrobn seznámen s: (i) obsahem Smlouvy, VOP, Ceníkem investiních služeb; (ii) údaji o Obchodníkovi, o jím poskytovaných investiních službách, Investiních nástrojích, kterých se má investiní služba týkat, možnými riziky, která mohou být spojena s požadovanou investiní službou nebo Investiním nástrojem, a s možnými zajištními proti nim; (iii) finanními závazky vyplývajícími z poskytnutých investiních služeb; (iv) Pravidly nakládání s Majetkem Zákazníka a režimem ochrany Majetku Zákazníka; (v) kategorizací Klient; (vi) Pravidly provádní pokyn; (vii) Politikou stetu zájm; (viii) Reklamaním ádem a (ix) Harmonogramem provozního dne. 2. Obchodník je oprávnn VOP mnit, a to v návaznosti na zmny právních pedpis, pravidel a obchodních podmínek tetích osob, které Obchodník využívá ke splnní závazk vi Klientovi, zavádní nových služeb, zmnu zpsobu poskytování služeb nebo jestliže zmna VOP není v neprospch Klienta. Obchodník v takovém pípad Klienta upozorní na zmnu VOP elektronickou poštou na ovou adresu Klienta a zveejní je na Internetových stránkách, je-li to možné, v asovém pedstihu alespo 15 dn. Klient se zavazuje s novým znním VOP seznámit. 3. Pokud Klient do 15 dn od sdlení informace Obchodníkem o zmn VOP neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým znním VOP nebo pijímá-li nadále služby poskytované Obchodníkem, stává se nové znní VOP závazné pro uzavený smluvní vztah jako zmna pvodn sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to ode dne ureného ve sdlení o novém znní VOP. 4. Tyto VOP jsou platné od do odvolání a nahrazují veškeré pedchozí VOP _Všeobecné obchodní podmínky 17

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele IMPERIUM FINANCE s.r.o. IČ: 248 48 808 Sídlo: Jesenice - Osnice, Vavřínová 240, PSČ 252 42 1 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ESKOU REPUBLIKU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ESKOU REPUBLIKU , se sídlem Hauptplatz 22, Waidhofen a.d. Thaya, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstíku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN279850 w, v eské republice podnikající prostednictvím své

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro poskytování investičních služeb Účinnost od 1.6.2015

Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro poskytování investičních služeb Účinnost od 1.6.2015 Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro poskytování investičních služeb Účinnost od 1.6.2015 Obsah: Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8: Článek 9: Článek 10:

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PLZE SKÉ KART V MOBILNÍM TELEFONU S TECHNOLOGIÍ NFC ELEKTRONICKÉ PEN ŽENCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PLZE SKÉ KART V MOBILNÍM TELEFONU S TECHNOLOGIÍ NFC ELEKTRONICKÉ PEN ŽENCE Podmínky pro vydávání a používání Plzeské karty v mobilním telefonu s technologií NFC / Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronického penžního prostedku Plzeská karta v mobilním telefonu s technologií

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

STATUT. WOOD & Company Select Balanced Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Select Balanced Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s. STATUT WOOD & Company Select Balanced Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s. Pedstavenstvo spolenosti WOOD & Company investiní spolenost, a.s. (dále jen Spolenost ) ádn pijalo

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

lánek 1 Pedmt Smlouvy

lánek 1 Pedmt Smlouvy Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I: 49562827 DI: CZ49562827 Bankovní spojení: 36739851/0100.j.: Zastupující: Organizaní jednotka: (dále jen Poskytovatel

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 591/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o cenných papírech Zmna: 89/1993 Sb. Zmna: 331/1993 Sb. Zmna: 259/1994 Sb. Zmna: 61/1996 Sb., 152/1996 Sb. Zmna: 15/1998 Sb. Zmna: 70/2000

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

U S N E S E N Í VEEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽB)

U S N E S E N Í VEEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽB) íslo jednací: 064 EX- 439/04-42 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške, Exekutorský úad Plze - sever se sídlem Pod Vrchem 51, 312 00 Plze, povený provedením exekuce na základ usnesení o naízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

Pehled obhospodaovaného majetku Datová oblast: DOCO30_31 Objem obhospodaovaných cenných papír

Pehled obhospodaovaného majetku Datová oblast: DOCO30_31 Objem obhospodaovaných cenných papír Pehled obhospodaovaného majetku Datová oblast: DOCO30_31 Objem obhospodaovaných cenných papír inv. nástroje k A B C 1 Investiní CP Tuzemské a zahraniní investiní nástroje 1 0 Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné

Více