CIHELNA 2004: severní hranice Republiky èeskoslovenské, záøí a øíjen 1938

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CIHELNA 2004: severní hranice Republiky èeskoslovenské, záøí a øíjen 1938"

Transkript

1 Králický zpravodaj 08/ Srpen 2004/èíslo 8 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè CIHELNA 2004: severní hranice Republiky èeskoslovenské, záøí a øíjen 1938 O èem bude bojová ukázka na letošní akci CIHELNA 2004? severní hranice Republiky èeskoslovenské, záøí a øíjen 1938 Boj se Sudetonìmeckým Freikorpsem (SdFK), nasazení ès. èetnictva a armády. V první èásti hodinového pøedstavení uvidí diváci rekonstrukci a zobrazení reálné situace, která v roce 1938 v èeskoslovensko-nìmeckém pohranièí skuteènì panovala. Dìj zaèíná ještì pøed vypuknutím otevøeného nepøátelství, tedy scénami z bìžného mírového života. Z uniformovaných složek zde vystupují pøedevším pøíslušníci finanèní stráže. Po eskalaci napìtí pøicházejí na scénu jednotky Stráže obrany státu (SOS) a také pøíslušníci Sudetonìmeckého Freikorpsu, kteøí po støelbì na letadlo èetnické letecké hlídky pøecházejí do útoku proti celnici a družstvu SOS. Napadeným pøijíždí na pomoc èetnická asistence, útoèníkùm pak pøichází posily z Øíše. Až zásah motorizovaného asistenèního oddílu èeskoslovenské armády znovu obnoví poøádek. Politická situace se stále vyhrocuje pøichází všeobecná mobilizace ès. branné moci. Je 23. záøí Horeènì se dokonèují obranná opatøení na ès. stranì hranice, pøicházejí další posily, naváží se další materiál a munice, dokonèují se pøekážky Až do tohoto okamžiku dìj zobrazuje události, ke kterým skuteènì docházelo Fiktivní boj mezi nìmeckou Wehrmacht a èeskoslovenskou armádou Z rozhodnutí politických pøedstavitelù státu k boji nedošlo. Proto mùžeme pouze pøedpokládat, jak by se mohl vojenský konflikt vyvíjet. Podle tehdejších zásad vedení boje by mohl být jeho prùbìh takový, jak ho diváci uvidí ve druhé èásti bojové ukázky fikci Po dìlostøelecké a letecké pøípravì Z historie i zákulisí akcí BOUDA-CIHELNA aneb struèné bilancování po 13 letech Dnes už možná ne každý vzpomene na úplné zaèátky. Tradice bojových ukázek, nebo chcete-li pøipomínek významné historické události záøí 1938 v dynamickém provedení vznikla poèátkem 90. let minulého století na Muzeu ès. opevnìní dìlostøelecké tvrzi Bouda. Poprvé bylo možné setkat se na tvrzi Bouda s dobovì uniformovanými nadšenci èleny rùzných vojensko-historických klubù a spolkù v záøí roku Šlo sice jen o nìkolik vojákù, pøedstavujících oživlé hlídky v podzemí i na povrchu tvrze po 53 letech, ohlas návštìvníkù na tento skromný poèin byl však velmi pøíznivý. Lidé prohlíželi uniformy, malé ukázky výstroje a výzbroje. Na vše si mohli sáhnout, vystavené pøedmìty si mohli vzít do ruky. (Pokraèování na stranì 4) První bojové ukázky probìhly v následujících letech u tvrzového pìchotního srubu K S 24. Pøípravì zdejšího velmi skromného bitevního pole bylo pøedevším v roce 1993 vìnováno mnoho úsilí. Hlavním tématem akcí na tvrzi Bouda byla Mobilizace na ès. pøedváleèném opevnìní v roce Základní a prvotní myšlenkou poøadatele akcí Spoleènosti pøátel ès. opevnìní s. r. o. bylo oživení muzea, zatraktivnìní prohlídky pro návštìvníky a pøitažení pozornosti zájemcù o naši vojenskou historii k jednomu z nejvýznamnìjších období naší novodobé historie podzimu roku Postupnì se duch akce více zamìøoval na tématiku obrany státu a pøipomínání významných výroèí z naší (Pokraèování na stranì 6)

2 2 - Králický Zpravodaj 08/2004 Program akce CIHELNA 2004 Králíky ARMÁDA ÈESKÉ REPUBLIKY, MÌSTO KRÁLÍKY, SPOLEÈNOST ARMY FORT, s. r. o., VOJENSKO-HISTORIC- KÝ KLUB ERIKA BRNO, KLUBY VOJENSKÉ HISTORIE A HISTORICKÉ VOJENSKÉ JEDNOTKY poøádají pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka akci Den Sil podpory a výcviku CIHELNA 2004 Králíky ve dnech srpna 2004 Hlavní program pro veøejnost s dynamickými ukázkami boje probìhne v sobotu 21. srpna Jedna z nejnavštìvovanìjších akcí s tématem obrany státu v ÈR letos poøádaná k 59. výroèí konce 2. svìtové války Nejvìtší spoleèná akce AÈR, civilních subjektù, Klubù vojenské historie a sbìratelù militárií mimo vojenské výcvikové prostory Akce, pøi níž je možné navštívit nejvíce zpøístupnìných pevnostních objektù z let Vzpomínková vojensko-historická a spoleèenská akce s nejbohatším doprovod-ným programem ZÁMÌR PROGRAMU CIHELNA 2004 na Generální nácvik na pøedvádìcí ploše u Vojenského muzea Králíky Kulturní veèer na Velkém námìstí v Králíkách ZAHÁJENÍ ranní koncert Posádkové hudby Hradec Králové na Velkém námìstí v Králíkách zahájení vztyèení vlajky, státní hymna, krátké vystoupení hejtmana Pardubického kraje, starosty mìsta, velitele SPodV a hostù na závìr projevù seskok výsadkáøù s vlajkami PREZENTACE KLUBÙ VOJENSKÉ HISTORIE ukázka vedení historického boje na téma: Hranice záøí a øíjen 1938 PREZENTACE AÈR Prùlet proudových letounù L-39 (L-159), bojová ukázka se souèasnou technikou a tìžkou výzbrojí, druhý seskok výsadkáøù, boj zblízka Musado PREZENTACE IZS + zvz záchranné práce PREZENTACE HOSTÙ demonstraèní jízdy a ukázky vystavované techniky DEMONSTRAÈNÍ JÍZDY A UKÁZKY historická vozidla, historické vojenské jednotky a kluby, souèasná technika AÈR letová ukázka bitevního vrtulníku Mi-24 OPAKOVÁNÍ PREZENTACE HISTORICKÝCH KLUBÙ ukázka vedení historického boje na téma: Hranice záøí a øíjen 1938 UKONÈENÍ HLAVNÍHO DNE AKCE nástup všech úèastníkù, sejmutí státní vlajky Po celou sobotu bude možno prohlédnout si stacionární ukázky a výstavy souèasné výzbroje, výstroje a výbavy AÈR a dobový tábor spojeneckých jednotek, který organizuje Military club Kolín. Technika, která bude prezentována ve stacionárních a dynamických ukázkách AÈR: Tank T-72 M, bojová vozidla pìchoty BVP-1, BVP-2, dìlostøelecké prostøedky: ShKH 155 mm vz. 77 Dana a RM 120 mm vz. 70 Grad, kolový obrnìný transportér BRDM 2RCH, bitevní letouny L-159 (L- 39), vrtulníky Mi-17, Mi-24, Mi-8 SA- LON; technika záchranného systému (zvz): ACHR 90, zásahová T-815 se záchranáøským a vyprošovacím vybavením, AVIA / has. záchranné vozidlo, CAS 25 LIAZ ; 1x souprava CEDIMA s pøísl., nádrží na vodu (pro ukázku vrtání); vyprošovací vozidlo AV 15, ARS 12M, PP 27, EC 30KW, montážní plošina SKYJACK, UAZ 469/ch, T-815/AD 28, požární tank SPOT 55, UDS 214, CAS 32, T-815/ VN + vlek, dekompresní komora, SP- 20D, SP-20, AVON s pø. Motorem, LAND ROVER /spoj., prostøedky malé ženijní mechanizace (PIONJAR apod.); dále: souprava OBLAK (meteostanice), odsunové pásové zdravotnické vozidlo OT-90 AMB-S, Land Rover 130 AMB. V ukázkách vedení historického boje na téma Hranice záøí a øíjen 1938 bude úèinkovat kolem dvaceti kusù velké vojenské historické techniky motocykly, štábní a nákladní vozidla, obrnìná vozidla kolová a kolopásová. Aktivnì se zúèastní také ès. lehký tank LT vzor. 38 unikátní exponát ze sbírek Vojenského technického muzea Lešany a replika obrnìného auta OA vzor 30 ze sbírky Vojenského muzea na demarkaèní linii v Rokycanech. Toto muzeum zapùjèí rovnìž šestikolový terénní štábní automobil Škoda 906 Superb (na svìtì se dochoval zøejmì jen tento kus!). Chybìt nebude replika nìmeckého obrnìnce Sd.Kfz 222 z majetku Klubu Garda mìsta Hradce Králové, nejèetnìji budou zastoupeny exponáty Vojenského muzea Králíky (dva kolopásové obrnìnce, protiletadlový kanón, dva dobové nákladní auto- (Dokonèení na následující stranì)

3 (Pokraèování ze strany 2) mobily ze sbírky ARMY FORTu, s. r. o.). Mezi tìžkými exponáty bude zastoupen tradiènì také kolopásový obrnìný transportér z muzea Pevnost Hanièka (majitelem je mìsto Rokytnice v Orlických horách) a novì také velmi kvalitní rekonstrukce kolopásového obrnìnce, se kterým vystoupí v ukázce èlenové Klubu vojenské historie Gardekorps Praha. Jsou ale i pøekvapení která neprozradíme do poslední chvíle akce se totiž úèastní i soukromý sbìratel Vladimír Léhar ze Zvole, jehož sbírka techniky obsahuje celou øadu skuteèných klenotù. Jedna rarita se objeví i na akci Cihelna budou veøejnosti pøístupné: Muzeum ès. opevnìní dìlostøelecká tvrz Bouda ojedinìlá kulturní památka ÈR (v lesním masivu nad Tìchonínem nejkratší pøístup ze Suchého Vrchu). Dne bude zøízena zvláštní autobusová linka: Králíky Bouda Pìchotní srub K S 5 U potoka (u Dolní Moravy), Pìchotní srub K S 8 U nádraží (u Èerveného Potoka), Dìlostøelecká pozorovatelna K S 12b Utržený (nad Èerveným Potokem), lehký objekt vz. 37 è. 111, è. 112, è. 113, è. 24 a è. 25, dále pìchotní srub K S 14 U Cihelny, Vojenské muzeum Králíky (vše u silnice Králíky Prostøední Lipka), pìchotní srub K S 15 U lípy (západnì Vojenského muzea Králíky); Vojenské muzeum Lichkov pìchotní srub K S 32 Na rùžku (jižní okraj Lichkova), pìchotní srub K S 36 Pod Adamem, pìchotní srub K S 37 Na rozhlednì, pìchotní srub K S 38 U køížku, lehké objekty vz. 37 è. 35 a 36 (vše nad Petrovièkami) a pìchotní srub K S 46 V zátiší (východnì Èeských Petrovic). Vojenské muzeum Králíky (VMK) tìžká bojová technika, zbranì, munice, vojenská výstroj, expozice Králický zpravodaj 08/ ès. armády a expozice vìnované osobnosti armádního generála Ludvíka Krejèího a brigádního generála Bohuslava Fialy, èeskoslovenskému opevnìní z let Mìstské muzeum (jen pátek a sobota) historické expozice, regionální tématika, pøírodniny a další. Akce CIHELNA je velký svátek všech pøíznivcù armády, vojenské historie a ès. opevnìní. Nenechte si ujít návštìvu této události! Aktuální informace, upøesnìní, detaily a informace o pøípadných zmìnách budou k dispozici na internetových adresách Týden pøed akcí získáte aktuální informace na tel. èísle (TIC ès. opevnìní pøi VMK). CIHELNA 2004 kulturní veèer Dne se v pøedveèer hlavní akce uskuteèní na námìstí v Králíkách tradièní kulturní veèer. Program hod. Zahájení kulturního veèera starosta, moderátorka hod. Koncert Posádkové hudby Hradec Králové Mažoretky DIXI Stonava (4 výstupy) hod. Folkórní soubor Hradišan s Jurou Pavlicou hod. Poulièní divadlo FACKA Srdeènì vás zveme na králické námìstí. Nezbývá nic jiného než popøát hezké poèasí a pøíjemné zážitky. Dùležité informace pro návštìvníky CIHELNA 2004 Sledujte všechny zmìny, které aktuálnì zveøejòujeme na tìchto internetových adresách: DOPRAVA DO KRÁLÍK: Automobilisté: Od Prahy a Hradce Králové smìrem na Vamberk Žamberk Jablonné nad Orlicí Èervenovodské sedlo Králíky Od Brna smìrem na Svitavy Lanškroun Štíty Èervená Voda Králíky Od Ostravy smìrem na Opavu Bruntál Rýmaøov Šumperk Èervená Voda Králíky Odstavná parkovištì: Budou k dispozici ze strany Králík podél místní komunikace Králíky Prostøední Lipka (silnice smìøuje k prostoru ukázek) /zabezpeèuje SDH Králíky/; ze strany od obce Prostøední Lipka na louce za bytovkami (asfaltová spojka k trati od køižovatky cca 300 m smìr Dolní Lipka, pøed køižovatkou na Heømanice), které se bude flexibilnì rozšiøovat /zabezpeèuje SDH Prostøední Lipka/ zákaz parkování v obci podél silnice! V Králíkách lze využít bezplatnì pro (Pokraèování na stranì 4)

4 4 - Králický Zpravodaj 08/2004 Dùležité informace pro návštìvníky CIHELNA 2004 (Pokraèování ze strrany 3) osobní vozidla i stávající oficiální parkovištì. Pro bezplatné parkování autobusù je vymezen prostor za rampou u nádraží ÈD v Králíkách. Parkovné: 20,- Kè za automobil. Pro orientaci je k dispozici na orientaèní plán mìsta. Vlakem: Vlakové zastávky a stanice nejblíže prostoru ukázek jsou Prostøední Lipka tra 021 Týništì nad Orlicí Hanušovice a Králíky na trati 025 Dolní Lipka Štíty. Vlakové spoje budou posíleny. Mimoøádné zastavení rychlíkù R 757 a R 756 /Praha Jeseník/ v zastávce Prostøední Lipka: Na akci Cihelna mimoøádnì zastaví v Prostøední Lipce (zastávka v bezprostøední blízkosti pøedvádìcí plochy bojištì kde hlavní èást akce probíhá) rychlík Praha Jeseník a Jeseník Praha. Dle jízdního øádu vlak jede takto: Praha hl. n (staví dále: Praha Vysoèany, Nymburk hl. n., Podìbrady, Velký osek, Chlumec nad Cidlinou); Hradec Králové hl. n (staví dále: Tøebechovice pod Orebem, Týništì nad Orlicí); Na trati 021 staví tento rychlík v: Èastolovicích, Kostelci nad Orlicí mìstì, v Doudlebách nad Orlicí, Potštejnì, Žamberku, Letohradu, Jablonném nad Orlicí, Lichkovì, Dolní Lipce, Prostøední Lipce kde zastaví tìsnì po hodinì, Hanušovicích. Z Hanušovic zpìt na Prahu vyjíždí ve Nìkdy tìsnì po hodinì bude zastaven v Prostøední Lipce a do Prahy hl. n. dorazí Místní doprava: Zvláštní autobusová linky Králíky tvrz Bouda a zpìt: Odjezd autobusu z Králík (od areálu firmy Vydrus pod areálem Vojenského muzea Králíky) poblíž prostoru ukázek (v místì bude upøesnìno), pøíjezd až ke vchodovému srubu tvrze Bouda. Èasy jízd budou upøesnìny. Jízdní øád autobusová doprav Králíky dìlostøelecká tvrz Bouda a zpìt dne 21. srpna 2004 Králíky Bouda Bouda Králíky odjezd pøíjezd odjezd pøíjezd 10,00 10,35 10,40 11,15 11,00 11,35 11,40 12,15 12,00 12,35 12,40 13,15 13,00 13,35 13,45 14,20 15,00 15,35 15,45 16,20 16,15 16,50 17,05 17,40 x x 17,30 18,05 x x 18,30 19,05 x x 19,30 20,05 Uzavírky: Úplná uzavírka silnice III/ Králíky Prostøední Lipka bude v pátek od do hod. a v sobotu od 8.00 do hod. Jiné silnice se uzavírat nebudou. VSTUPENKY A PROGRAM: Pøedprodej vstupenek: Bude zøízen ve Vojenském muzeu Králíky a Mìstském muzeu na Velkém námìstí. V obou muzeích zároveò fungují také informaèní centra. Zakoupení vstupenky pøedem Vám doporuèujeme! Cena vstupného: V pátek na veøejnou generálku je jednotné zlevnìné vstupné ve výši 40,- Kè. V sobotu dospìlí 80,- Kè, dìti a dùchodci 40,- Kè, rodinné vstupné 200,- Kè (platí na celodenní program dne 21. srpna 2004 v prostoru ukázek: historický boj, statické a dynamické ukázky historické i moderní vojenské techniky, doprovodný program). Program akce: Barevný osmistránkový program bude v prodeji na obou shora uvedených místech, další lokality prodeje se pøedpokládají: Dìlostøelecká tvrz Bouda, Vojenské muzeum Lichkov (K S 32), Pìchotní srub K S 14, Památník obráncù vlasti (K S 8). Již nyní je v síti prodejen novin a èasopisù k zakoupení podrobný program akce Cihelna 2004 ve formì barevné pøílohy èasopisu ATM (armády, technika, militárie) è. 8 / 2004 (www.atmonline.cz; Prostor akce bude zajišován pracovníky bezpeènostní agentury, vstupenky uschovejte pro pøípad kontroly. OBÈERSTVENÍ, STRAVOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ: Pøímo v prostoru ukázek bude dostatek stánkù s rùzným obèerstvením i hotovými jídly. Jinak se mohou návštìvníci stravovat kdekoliv v Králíkách a bezprostøedním okolí (obce Tìchonín, Mladkova, Lichkov, Dolní Morava ). Dostatek informací najdete na nebo Tyto informace poskytnou i za mìstnanci mìstského IC na èísle nebo na u Na je ke stažení vrùzném rozlišení plán mìsta s vyznaèením ulic, restaurací i ubytovatelù a kontaktù na nì (vèetnì mikroregionu). Volné ubytovací kapacity prùbìžnì sleduje výše zmínìné informaèní centrum, jinak kontakty na široké okolí najdete i Vy na pod odkazem Ubytování, pøípadnì na VSTUPNÉ DO MUZEÍ A PEV- NOSTNÍCH OBJEKTÙ: Vstupné do muzeí je individuální a rozdílné na každé jednotlivé lokalitì. Je odvislé od velikosti objektu, rozsahu expozic a délky prohlídkové trasy. Poèítejte nejménì 10,- a nejvíce 70,- Kè za jednu dospìlou osobu pro jednu lokalitu. Celodenní vstupenka na pøedvádìcí plochu (bojové ukázky, dynamické ukázky, statické ukázky, kulturní program na námìstí) neopravòuje ke vstupu do muzejních objektù a nelze ji použít ani jako jízdenku pro zvláštní autobusovou linku Králíky Bouda a zpìt.

5 Králický zpravodaj 08/ Sponzoøi letošní akce CIHELNA 2004

6 6 - Králický Zpravodaj 08/2004 CIHELNA 2004: severní hranice Republiky èeskoslovenské, záøí a øíjen 1938 Z historie i zákulisí akcí BOUDA-CIHELNA aneb struèné bilancování po 13 letech (Pokraèování ze strany 1) novodobé historie (mobilizace 1938, okupace 1939, významné bitvy, osvobození republiky 1945, konec II. svìtové války ) Na akcích BOUDA, které získaly znaèný ohlas, zaèala od roku 1993 spolupracovat i Armáda ÈR. Bouda se stala jedním z mála míst, kde se ukázek napøíklad úèastnila skuteèná a poslední pevnostní jednotka naší armády (ROTO). Bojová ukázka na tvrzi Bouda vždy probíhala dle scénáøe, který v maximální možné míøe akceptoval soudobé názory na boj o pevnostní objekty. Díky dobové výstroji a výzbroji vojákù èlenù Klubù vojenské historie a sbìratelù úèinkujících na bojišti a pyrotechnickým imitacím zajišovaným AÈR bylo docíleno neobyèejnì silného efektu a diváci se ocitali nedaleko vìrnì provedených bojových scén. Tím byla ukázka na tvrzi Bouda ojedinìlá. Dìj ukázky mìl pøiblížit pøedpokládaný útok mechanizované polní armády proti našemu stálému opevnìní ve fázi boje o jednotlivé objekty dìlostøelecké tvrze. Šlo o fikci, která však mìla pøipomenout skuteènost, že ès. armáda v roce 1938 byla na støetnutí s nacistickým Nìmeckem dobøe pøipravena. Scénáøe ukázek vycházely z nìmeckých poznatkù získaných pøi dobývání pevnostních systémù v Belgii a Francii. Zkušenosti nezbytné pro úspìšné západní tažení v roce 1940 Wehrmacht získávala mimo jiné právì na opevnìní v okolí Králík, po záboru ès. pohranièí a následné okupaci Druhé republiky. I pøes nepøíliš vhodný terén byla pøi ukázkách u srubu K S 24 používána dobová štábní vozidla a na stranì útoèníkù byl použit i kolopásový transportér OT-810 s nìmeckou kamufláží. Jakou radost tehdy mìli poøadatelé i diváci, když se na bojišti hýbaly 3 až 4 kusy vìtší techniky! Terén kolem srubu K S 24 jedná se ovzrostlý lesní porost však musel zùstat nedobovì zalesnìný. Vždy v dobì ukázek také došlo k prudkému ochlazení jinak korektních vztahù mezi muzeem a LÈR, také myslivci obhospodaøující místní honitby doslova skøípali zuby. Hluk a znaèné množství návštìvníkù koncentrovaných do jednoho víkendu zdejší zvìø rozhánìlo do širokého okolí. Bylo jasné, že možnosti zdejšího prostoru byly vyèerpány. Poslední a nejvìtší vzpomínková akce na tvrzi Bouda se konala v kvìtnu Den pøed zahájením navštívila kolona historických vojenských vozidel s uniformovanými osádkami okolní mìsta a obce v rámci propagaèní jízdy. Bìhem víkendu pak návštìvníci mohli shlédnout podzemí tvrze (tehdy mimoøádnì elektricky nasvìtlené), tøi bojové ukázky a po boji vždy i interiér bránìného srubu K S 24, který nebyl do té doby souèástí prohlídkové trasy, tak jak je tomu dnes v rámci kompletních prohlídek tvrze. V roce 1997 pøišlo velmi vstøícné gesto ze strany tehdejšího vedení mìsta Králíky. Poøadatelùm akce BOUDA bylo navrženo pøesunout dynamickou a hluènou èást ukázek dolù, do údolí, nìkam do bezprostøední blízkosti Králík. Mìsto, za které jednala paní místostarostka Mareèková prozíravì pøedpokládalo znaèné zvýšení turistického ruchu v dobì akce a rozrùstání se celé aktivity v budoucích letech. Výbìr konkrétní lokality nepøedstavoval snadnou záležitost bylo zde nìkolik adeptù na hlavní kulisu ukázek pìchotní srub kolem kterého by se dìj odehrával. Do finálního výbìru postoupily pìchotní sruby K S 32, K S 16 a K S 14. Po vyhodnocení terénu, pøístupnosti objektu, jeho stavu, historického významu a dalších aspektù zvítìzil ve výbìru pøesvìdèivì srub K S 14 U Cihelny. Mìl vše, co novì zamýšlený scénáø bojových ukázek potøeboval: zachované støílny, okolí, které bylo možné úpravami navrátit do stavu v roce 1938, velmi pohnutou historii, ale isvé dobøe zdokumentované osudy... Pøíprava pro akci BOUDA 98 se už pøesunula k tomuto objektu. Trvalo nìkolik týdnù, než se prostøedí upravilo tak, aby bylo pro ukázku použitelné. Desítky (Pokraèování ze strany 1) vyrazí pøes zadýmené bojištì prùzkumný odøad se ženisty, v krátkém boji rozpráší zbytky èeskoslovenských jednotek pøed hlavním obranným postavením a po dosažení linie pøekážek v nich zaènou ženisté budovat prùchody. Tìmi pak skupinky úderných jednotek pronikají až k objektùm stálého opevnìní, které se snaží pomocí silných náloží umlèet a oslepit. Zálohy prvosledových jednotek ès. armády v následném protiútoku sice ženisty od objektù vytlaèí, ale pak musí ustoupit pod tlakem hlavních sil nìmecké Wehrmacht množstvím obrnìných kolopásových transportérù s pìchotou, které kryje intenzívní palba protitankových a protiletadlových dìl vedená na sruby a lehké objekty opevnìní. V tuto chvíli se zdá, že boj skonèí porážkou obráncù Pøichází však zvrat, kterých je ve válce mnoho. Nepøítelem již odepsané bunkry obnovují svoji palbu, jejíž úèinky okamžitì mìní pomìry na bojišti. Ukazuje se, že ani nálože ženistù, ani pøímá palba dìl nestaèila k umlèení srubù. Do okolí bunkrù znovu dopadají dìlostøelecké granáty, tentokrát však z ès. strany palbu øídí ès. dìlostøeleètí pozorovatelé pøímo na vlastní objekty. Proti betonu je úèinek dìlostøeleckých granátù opìt mizivý, zato si vybírají èetné obìti mezi nìmeckými ženisty stále se snažícími o vyøazení bunkrù z boje. Èeskoslovenské polní jednotky pøecházejí do protiútoku, podporovány obrnìným automobilem OA vz. 30 a lehkým tankem LT vz. 38. Nìmeètí vojáci se snaží uniknout ze smrtící pasti, jíž se stalo toto bojištì z obou stran jsou postøelováni zbranìmi z pevností a èelnì vytlaèováni manévrujícími ès. jednotkami. Obsluhy nìmeckých tìžkých zbraní se snaží krýt ústup a jejich palba si vyžádá mezi Èechoslováky tìžké ztráty. Ale tento protiútok již nemùže nic zastavit. Snad až státní hranice, jejíž dosažení je symbolickým zakonèením celého boje a obnovením státní suverenity Ukázku pøedvede více než 200 dobovì uniformovaných a vystrojených hercù èlenù více než 35 klubù vojenské historie a historických vojenských jednotek. dobrovolníkù pøedevším z Muzea ès. opevnìní dìlostøelecké tvrze Bouda pøiložily ruce k dílu, aby odstranily nìkolik èerných skládek odpadu, asi pùl hektaru divokých a neprostupných porostù náletových døevin, polorozpadlý plot a vyèistily bažinu v místì bývalého zapuštìní obvodových pøekážek srubu. Práce se úèastnily tøi desítky lidí. Pøes znaènou nepøízeò poèasí ve dnech 2. až 4. øíjna 1998 akci BOUDA 1998 navštívilo obrovské množství lidí okolo divákù bylo evidováno v prostoru ukázky. Za víkend Králicko, ukázku a pevnostní muzea dle odhadu navštívilo asi lidí. Pro akci se podaøilo získat podporu mìst Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Žamberk, obcí Tìchonín, Mladkov, Lichkov a poprvé v historii ukázek rovnìž nìkolik vstøícných sponzorù. Akci finanènì podpoøila obec Tìchonín a mìsto Letohrad, nejvìtším sponzorem však byla pøekvapivì slovinská firma ICEC VIDEM KRŠKO, vyrábìjící papír a celulózu. Dalším sponzorem, bez jehož vstøícného pøístupu by se akci nepodaøilo zrealizovat byla firma ZEOS, s. r. o se sídlem v Prostøední Lipce. Na bojišti na stranì útoèníka vystupovaly tøi kolopásové obrnìné transportéry, akce se úèastnilo mnoho další techniky. To bylo nìco nevídaného! Akce (poprvé s novým názvem) CIHEL- NA 1999 probìhla 22. až 24. øíjna 1999 a diváci prakticky ve stejném poètu zažili znovu pravé podzimní poèasí. Scénáø historické èásti byl tradièní, jako v pøedchozích letech, úèast AÈR byla zase o nìco èetnìjší. Pùvodnì se však mìlo jednat jen o komornìjší reprízu akce BOUDA 98. Organizátorùm (mìstu Králíky, AÈR Velitelství vojska územní obrany, Spoleènosti pøátel ès. opevnìní) však bylo brzy zøejmé, že starosti a práce s pøípravou akce menšího, nebo vìtšího rozsahu jsou témìø totožné. Užší organizaèní štáb se sešel až na vý- (Pokraèování na následující stranì)

7 Králický zpravodaj 08/ (Pkraèování ze strany 6) jimky prakticky ve stejném složení jako v pøedchozím roce za mìsto to byli starosta Ing. Zima, místostarosta Ing. Tóth (nahradil paní Mareèkovou) a tajemník MìÚ pan Ing. Toman. Funkci hlavního koordinátora za mìsto dostal na svoje bedra ing. Tóth, který obìtoval nemálo svého volného èasu a dokázal øešit i zdánlivì neøešitelné problémy. Za AÈR byl rozhodující osobou v poli stejnì jako v pøedchozím roce zkušený dùstojník plk. gšt. Ing. Merhaut, který øídil svùj pro akci sestavený štáb profesionálù. Za bunkrology a dobové jednotky byl štáb poèetnìjší a to vzhledem k šíøi spektra zajišovaných úkolù. Hlavními organizátory byli bratøi T. a M. Bartošovi, Ing. Ráboò, Ing. Pažourek a Ing. Sicha. Ti se opírali o poèetnou skupinu koordinátorù, témìø na principu fungování vojenského organizování práce a plnìní úkolù. Své organizátory mìla výstava techniky a zbraní na námìstí a v budovì Mìstského muzea vkrálíkách, parní vlak jedoucí z Brna, bojující jednotky, dobová vojenská technika, organizátoøi a poøadatelé, pìchotní srub K S 14, dìlostøelecká tvrz Bouda a v neposlední øadì ubytování a týlové zabezpeèení všech úèastníkù. Tato akce již nepostrádala atributy profesionálnì øízeného a zvládnutého podniku. Sponzorù však bylo ménì, poskytnuté èástky nemohly zdaleka pokrýt vysoké náklady na akci. Jen stravování úèastníkù spolu s nezbytnými chemickými WC pro návštìvníky pøedstavovalo náklad pøesahující ,-. To však byl jen zlomek nákladù další, napøíklad parní rychlík, jedoucí z Brna až na bojištì, jistì jeden z velkých magnetù akce, pøedstavoval zároveò i fakturu znìjící na èástku témìø ,- Kè! Firma Taila sponzorovala pohoštìní èestných hostù a ubytování nìkolika znich. Na akci finanènì pøispìly Komerèní banka a Investièní a poštovní banka zkrálík, firma Opel Moto Morava z Olomouce a VIAMONT a. s. z Ústí nad Labem. (poslednì jmenovaná firma poskytla nejvìtší sponzorský dar v èástce ,- Kè). Firmy DISK s. r. o. a ZNAÈKY PRA- HA s. r. o. sponzorovaly výrobu dobových dopravních znaèek, které dotváøely kolorit akce. Bìhem ukázek byly skuteènì kolem silnice osazeny. Potìšitelná byla skuteènost, že se do Králík dostavila v roce 1999 celá øádka významných hostù, kteøí by jinak toto krásné mìsteèko hledali na mapì jen stìží. Tím nemáme na mysli generálmajora Ing. Petra Voznicu, CSc., který stejnì jako v pøedchozích letech pøevzal nad akcí záštitu a osobnì se jí i úèastnil, ani nemáme na mysli generálporuèíka Ing. Radovana Procházku, který je dobøe znám svým vztahem k historii a tradicím této zemì. Pøekvapením byla hojná úèast vojenských-leteckých pøidìlencù a dùstojníkù zahranièních armád. Mezi úèastníky bylo možné zahlédnout uniformu Rakouského brigádního generála, dùstojníkù zfrancie, Polska, Litvy a Lotyšska. Ještì dùležitìjší byl ovšem ten fakt, že tito vojenští odborníci neskrývali své pøíjemné pøekvapení nad akcí takového rozsahu a takového provedení. S ohledem na nevyzpytatelné podzimní poèasí byl roèník 2000 akce CIHELNA pøesunut do letního období konkrétnì na dny 25. až 27. srpna Divákù pøišlo ještì více, prezentace AÈR se znovu rozrostla. Zde také zaèala vznikat legenda plk. gšt. Františka Merhauta, který akci za AÈR znovu pøipravoval a koordinoval. Pro své neobyèejné organizaèní schopnosti byl nejen klíèovou osobou, ale stal se i maskotem akce pøátelé a spolupracovníci mu neøekli jinak, než Plukovník Cihelna. Díky nìkolika takovým velitelùm nadøízeným i podøízeným se stala akce CI- HELNA tím, èím je dnes. Sponzory a mediálními partnery akce byli: Soukromá firma ZEOS, s. r. o. se sídlem v Prostøední Lipce zapùjèila zdarma plochy urèené k ukázkám boje, výstavám techniky a pro hledištì divákù; Vojenskohistorické muzeum na demarkaèní linii v Rokycanech jako v pøedchozích letech, tak i v roce 2000 zapùjèilo zdarma ètyøi kusy historických vozidel prvorepublikové armády do ukázek boje; Okresní úøad v Ústí nad Orlicí pøispìl na akci finanèní èástkou ,- Kè; Soukromá firma Vydrus z Králík celoroènì napomáhala øešit technické problémy spojené s rekonstrukcí dobové techniky a pevnostních objektù. Hlavním sponzorem akce byla znovu firma VIPAP VIDEM KRŠKO ze Slovinska. Skuteènost, že nejvìtším sponzorem akcí na Cihelnì je firma slovinská je urèitì k zamyšlení a zároveò je to i výzva tuzemským firmám. Mediálním partnerem akce bylo Rádio Frekvence 1 a Pardubický inzertní týdeník. V roce 2001 probìhla akce CIHEL- NA v termínu 24. až 26. srpna Zájem veøejnosti opìt stoupl, doprovodný program akce, vèetnì dynamických a statických ukázek se zase o kus rozrostl. Na bojišti byla citelnì znát pøíprava, do které se zapojily specializované složky AÈR v rámci výcviku. Díky jejich práci zmizely z okolí srubu K S 14 U Cihelny desítky tun odpadù, které zde byly v minulých desetiletích ukládány. V plné kráse mohli diváci ocenit pùvodní protitankový pøíkop, který dnes vyèištìný v celém profilu protíná plochu bojištì, odpady zmizely i z bezprostøedního okolí vlastního srubu. Na akci se podílela, jako každý rok, celá øada subjektù. Mìsto Králíky, Armáda ÈR, Vojenské muzeum Králíky, Muzeum ès. opevnìní dìlostøelecká tvrz Bouda a Vojensko historický klub ERIKA Brno s Klubem vojenské historie HP 19. Na vlastním provedení akce v terénu se podílelo nìkolik desítek rùzných složek a útvarù AÈR a témìø ètyøi desítky klubù vojenské historie a historických vojenských jednotek. Sluší se je pøipomenout, bylo to poprvé, kdy se akce úèastnili i èetnìjší zástupci klubù a jednotek ze zahranièí: Èeská asociace pøátel vojenské historie; Ès. úderníci; Darstellungesverein Lebendige Geschichte Bad Oyenhausen; FJR 2 Hradec Králové; Garda mìsta Hradce Králové; Klub Bouda (Dìlostøelecká tvrz Bouda); Klub majitelù historických vozidel Týništì nad Orlicí; Klub pøátel armády (K S 8); Klub pøátel vojenských historických jednotek Tøebestovice; Klub pøátel vojenství Armus Chomutov; KPO Tøebechovice; KPVH FORTEG (K S 32); KVH Kralka (K S 5); KVH 43. Pìší pluk Brno; KVH Bruntál (LO vz. 37 A è. 112); KVH Germania; KVH Horský regiment 98; KVH HP 19; KVH Marlen; KVH Náchod; KVH Nord Sever Chomutov; KVH Opava; KVH SPB 43; KVH Tøebechovice pod Orebem; Mìsto Rokytnice v O.H. Správa pevnosti Hanièka; Muzeum ès. opevnìní Veselka; Panzer Grenadier klub Brno; Spolek vojenské historie ; SVH Hradec Králové; SVH T S 20 Pláò; VCC Sturm ; VCC NISA Liberec; VHK ARM FORT; VHK ERKA Brno, Kopøivnice, Rokytnice v O.H. (K S 14); VHS Brno Pardubice; 33. Grenadierdivision Charlemagne (Francie). Poèasí pøálo pøedevším divákùm, ménì již úèinkujícím. V sobotu se na bojišti vyšplhaly teploty na slunci ke 40 O C! Jak bylo bojovníkùm ve tmavých a navíc vlnìných uniformách si každý mùže pøedstavit. Boje se v dobových kostýmech zúèastnilo 260 úèinkujících. Na ploše bylo znaèné množství techniky tøi kolopásové obrnìné transportéry, tøi nákladní vozidla, tøi kanóny, dva minomety, více než desítka kulometù, motocykly a kola, atmosféru dotváøela i civilní historická vozidla. Velkou atrakcí byl na ès. stranì nasazený kùò jménem Elegán, který se svým dobovì odìným jezdcem ztváròoval nebojácnì i za nejtìžší palby jízdní spojku. Ve Vojenském muzeu Králíky a v rolích poøadatelské služby pomáhalo v roce 2001 více jak 60 lidí, kolem 25 osob bylo dobovì uniformovaných. Pøedvádìli zde v rámci malého Spojeneckého tábora zøízeného Military Clubem Kolín život vojákù US Army, Britù, Kanaïanù, Belgièanù, sovìtských vojákù a pozornému oku diváka jistì neunikli pøíslušníci Skotské gardy vsukních. Atraktivními herci byli hosté z Francie, Nìmecka, Belgie a Holandska. Pozornému uchu diváka jistì neunikl neobvyklý francouzský jazyk, kterým se herci dorozumívali. Naše souèasná armáda byla bìhem pøípravy i vlastní akce zastoupena ještì poèetnìji. Celkovì se za AÈR úèastnilo akce Den Sil územní obrany - Cihelna 2001 Králíky 451 osob, 98 rùzných vozidel a tøi vrtulníky. Další techniku pøedvádìli vystavovatelé. Nejen odborník ocenil v expozicích vystavovanou supermoderní techniku, mnohdy teprve procházející vojenskými zkouškami. Králíky navštívili významní hosté, vèetnì náèelníka generálního štábu generálporuèíka Ing. Jiøího Šedivého (stalo se tak v historii akcí BOUDA a CIHELNA poprvé), který promluvil k úèinkujícím, stejnì jako generálmajor Ing. Vladimír Sova velitel Sil územní obrany AÈR. Mezi hosty byli i vojenští a leteètí pøidìlenci Rakouska, Ukrajiny, Holandska, Èíny a Ruska, nechybìli významní pøedstavitelé veøejného života a rovnìž nám obzvláštì vzácní pamìtníci událostí z roku 1938, pøíslušníci hranièáøských plukù (pevnostních jednotek) a rodinní pøíslušníci prvorepublikové generality (generálù Krejèího, Fialy ). V rámci akce probìhly tøi autogramiády, v prodeji bylo nìkolik nových titulù (to se daøilo i v pøedchozích roènících CIHEL- NY) s tématem vojenské historie a nová série pohledù. Celá teï už doslova gigantická akce se obešla bez tìžšího zranìní a bez jakýchkoliv vážnìjších incidentù. Zájem médií byl znaèný, o èemž (Pokraèování na stranì 8)

8 8 - Králický Zpravodaj 08/2004 Z historie i zákulisí akcí BOUDA-CIHELNA aneb struèné bilancování po 13 letech (Pokraèování ze strany 7) svìdèí i více než minutový šot v hlavním zpravodajství na ÈT 1. Omìstu Králíky se v sobotu dozvìdìlo nìkolik milionù lidí, a to poøadatele tìšilo nejvíce. Bohužel, následující roèník akce CIHEL- NA (2002) se nevyvedl. Mìl probìhnout ovíkendu ve dnech 23. až 25. srpna. Místo bojových ukázek a výstav techniky postihla naši republiku rozsáhlá povodeò. Poøadatelé se rozhodli zrušit hlavní program akce. Nìkteøí èlenové týmu patøili mezi povodnìmi postižené, AÈR a složky integrovaného záchranného systému soustøedily síly a prostøedky na pomoc postiženým územím. Velká podívaná a show nebyla na poøadu dne v dobì, kdy tisíce lidí trpìly. Loòský roèník akce CIHELNA 2003 byl pøipomínkou 58. výroèí osvobození Èeskoslovenska spojeneckými vojsky a je jistì ještì v živé pamìti. Hlavním tématem historických ukázek se stala Ostravská operace. V rámci této operace na jaøe 1945 svádìly jednotky Rudé armády a pøíslušníci 1. ès. samostatné tankové brigády kruté boje v nároèném terénu, jejichž cílem bylo obsazení dùležitého prùmyslového centra severní Moravy. Cílem historických ukázek bylo divákùm pøedvést sled bojových scén, které byly pro dané bojištì typické. Nemìly pøedstavovat pøesnou rekonstrukci boje o nìkterou konkrétní lokalitu, v rámci ukázky, trvající asi hodinu, mohli diváci shlédnout ukázky boje, kdy ustupující nìmecké jednotky, stejnì jako v roce 1945, opøely svá obranná postavení o ès. opevnìní. V rámci bitvy mohli diváci vidìt napøíklad 3 tanky T-34 (jeden exempláø byl skuteèný váleèný kus zapùjèilo ho Vojenské technické muzeum Z pracovního kalendáøe vedení mìsta Jednání místostarosta na jednání o jízdních øádech vlakù a autobusù na MìÚ ve Štítech místostarosta na Národním semináøi k otázkám rozvoje venkova na Ministerstvu vnitra ÈR v Praze starosta a místostarosta na jednání správní rady Sdružení obcí Orlicko se zástupci ÈSAV v Jablonném nad Orlicí o rozvojových výhledech regionu místostarosta na další plánovací konferenci k akci Cihelna 2004 v Králíkách, - starosta na valné hromadì spoleènosti Ekola Èeské Libchavy spol. s r.o místostarosta s pøedstaviteli mìsta Miêdzylesie pí. Danutou K³u nou a Mgr. Piotrem Kiensickim o pøípravì spoleèného projektu Kulturní setkání pøíhranièí Králíky - Miêdzylesie 2005, - úèast místostarosty na kontrole Policie ÈR ve Vojenském muzeu Králíky starosta na tiskové konferenci k akci Cihelna 2004 v Pardubicích místostarosta na valné hromadì Sdružení obcí Orlicko v Dlouhoòovicích starosta na jednání starostù mikroregionu Králicko v Králíkách. Lešany), Gaz-67 Èapajev, zdaøilou repliku obrnìného automobilu Ba-64 na stranì útoèících jednotek a dva kolopásové Hakly a pìknou repliku nìmeckého obrnìnce Sd.Kfz 222 na stranì Wehrmachtu. Nechybìla rùzná vozidla štábní i nákladní, polní i protiletadlové dìlo. Program zaèínal seskokem armádních výsadkáøù a po první historické ukázce pokraèoval prezentací boje zblízka vojáky AÈR, prùletem dvou letounù L-39, velmi atraktivní letovou ukázkou bitevního vrtulníku Mi-24 a statickými a dynamickými ukázkami soudobé armádní techniky. Souèástí programu byly i ukázky záchranných a výcvikových základen a ukázka Hasièského záchranného sboru. Tak jako pøi každé akci CIHELNA mohli návštìvníci akce kromì programu na hlavní ploše shlédnout i Vojenské muzeum Králíky a témìø dvì desítky renovovaných objektù králické linie tìžkého a lehkého opevnìní. Raritou byl salónní vagón prezidenta T.G.Masaryka, pøistavený k prohlídce zájemcùm na nádraží V Králíkách. Hlavní sobotní program vèetnì páteèní generálky navštívilo pøes divákù, což opìt potvrdilo velký zájem široké veøejnosti o historickou i soudobou techniku, ès. opevnìní a vojenskou historii. Akce se jako celek znovu zdaøila, aèkoliv poøadatelský tým doznal mnoha zmìn. Za AÈR se jako nová osoba objevil pplk. Krulikovský, mìsto zastupoval pan Juránek, mezi dobrovolníky chybìl ve štábu pan Ing. Sicha, který se vìnoval provozu srubu K S 14. Civilní poøadatele opìt øídil M. Bartoš, režii historických ukázek znovu zajistil Ing. O. Toman, kulturní program na námìstí zajišovali tradiènì mjr. Malina a pan Mgr. Strnad. Akci komentoval vedle profesionální mluvèí tradiènì Ing. Ráboò. Vojenské muzeum Králíky øídil v dobì akce pan J. Veèeø. Rozrostl se poèet sponzorù a to i malých z místního regionu. Znaènou pozornost akci opìt vìnoval Pardubický kraj a osobnì jeho hejtman Ing. Roman Línek. Doufejme, že osud zùstane akci CIHELNA inadále naklonìn a to i v dobì, kdy se AÈR tak výraznì redukuje. Pøipomeòme: Osoby a subjekty, které akcím BOU- DA a CIHELNA nezištnì pomohly a okterých se nepsalo: Ing. Šilar (tehdejší starosta Letohradu), pan Junek starosta Tìchonína, tehdy kpt. Ing. Prymus, mjr. Dr. Navrátil a pan Stránský z VÚ Tìchonín, pan Trojan místní bard a milovník ès. opevnìní, Ing. Ladislav Bartoš majitel projekèní a inženýrské kanceláøe (provází svojí pøízní aktivity na Boudì a v Králíkách od jejich vzniku), hotel Beseda pøedstavoval zázemí poøadatelùm iv nejhorších èasech. S akcemi BOUDA a CIHELNA postupnì spolupracovaly za AÈR mnohé útvary a velitelství, øada z nich už dnes neexistuje. Svá jména s ní spojili generálové Podešva, Kylar, Voznica, Procházka, Sova, Halaška, Ïurica, plukovník Merhaut, Lehner, Radocha. Podobu a základní rysy bojovým ukázkám i vzpomínkové akci dali pøedevším Ing. Pažourek (Vip), Ing. Sicha, Ing. O. Toman, M. Bartoš, Ing. Ráboò, Dr. Podroužek, prap. Paøík a tøi kluby VHK Erika Brno, KVH hranièáøský pluk 19 a Klub Bouda. Ing. Ráboò starosta na valné hromadì spoleènosti VaK Jablonné nad Orlicí, a.s úèast místostarosty ve výbìrové komisi Sdružení obcí Orlicko na zadání studie využitelnosti vrcholu Králického Snìžníku pro turistický ruch v Jablonném nad Orlicí starosta na pøípravné schùzce poøadatelù bìhu na Králický Snìžník (14. 8.) Iscarex 2004 na Dolní Moravì místostarosta na veøejné schùzi o využívání protipožární nádrže v Dolních Boøíkovicích. Návštìvy místostarosta na otevírání dìtského høištì u klubovny SDH v Prostøední Lipce starosta u nejstarší obèanky mìsta, paní K. Pávkové u pøíležitosti jejích 95. narozenin starosta a místostarosta na posledním rozlouèení s Josefem Grozem na Hoøe Matky Boží místostarosta na žákovském turnaji v minikopané komise pro integrované obce v Dolních Boøíkovicích starosta na akci Škola konèí, léto zaèíná v Králíkách starosta na setkání automobilových a motocyklových veteránù v Králíkách.

9 Králický zpravodaj 08/ Zápis ze zasedání Zastupitelstva mìsta è. 7 konaného dne 11. kvìtna 2004 Pøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdenìk Nìmeèek (9) Mgr. Jiøí Stejskal (3) Pavel Kalianko (10) Jan Škarka (4) Ing. Pavel Strnad (11) Mgr. Jarmila Berková (5) MUDr. Marie Špièková (13) Jarmila Venzarová (6) Mgr. Karel Hlava (14) Mgr. Dušan Krabec (7) Antonín Vyšohlíd (15) Arnošt Juránek (8) Hlasování zastupitelù: + pro, - proti, o zdržel se hlasování, x nepøítomen Nepøítomní èlenové zastupitelstva mìsta: omluven Mgr. Jan Holèapek (12), nepøítomen Ing. Roman Kosuk (1) Za MìÚ: Marie Pecháèková, Vìra Kubíèková, Dana Nosková, Ing. Miroslav Bouška, Jan Èuma Program jednání: 01. Zahájení, prezence 02. Urèení ovìøovatelù zápisu 03. Zprávy z jednání RM 04. Hlavní jednání 4.1 Projekt peèovatelského domu 4.2 Majetkové operace 4.3 Rozpoètová opatøení 4.4 Úvìr na nákup OMD (vojenské muzeum) 05. Vstupy obèanù 06. Vstupy zastupitelù 01. Zahájení a prezence Starosta mìsta Mgr. Krabec zahájil zasedání pøivítáním pøítomných èlenù ZM Králíky a navrhl pøesunutí bodu Projekt Peèovatelského domu na bod 4.1. Takto byl program jednání schválen. 02. Urèení ovìøovatelù zápisu Ovìøovatelé zápisu z jednání ZM dne Mgr. Hlava a Mgr. Nìmeèek nevznesli pøipomínky. Ovìøovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Stejskal a Mgr. Berková. 03. Zprávy rady mìsta Výbìr usnesení z jednání rady mìsta pøednesl a následnou diskuzi øídil místostarosta p. Juránek. Ing. Strnad: kdo bude letos provozovat koupalištì? Mgr. Krabec: v letošní sezónì ještì technické služby. p. Jungvirt: proè jednala RM o osvìtlení v ul. Valdštejnové a Dlouhé? p. Èuma: jedná se o opravu poškozeného osvìtlení zpùsobené auty dopravcù zboží. Krytí tohoto nákupu jde z prostøedkù pojišovny, nebo je tento majetek pojištìn (resp. z pojistek majitelù vozù, kteøí poškození zpùsobili). 04. Hlavní jednání 4.1 Projekt peèovatelského domu Mgr. Krabec: pøedstavil projekt peèovatelského domu a bod uvedl. V Palackého ulici za souèasným PD by mìl vzniknout dvoupodlažní dùm s podobnými stavebními charakteristikami, jaké má již stávající PD. ZM již na jednom z pøedchozích jednání schválilo zahájení projektu, nyní byla zastupitelùm pøedložena architektonická studie spoleènì s orientaèním plánkem. p. Èuma: s výstavbou peèovatelského domu v dané lokalitì se poèítá v ÚP. Vzhledem k možnosti podání žádosti o dotaci bylo nutné rychlé øešení. Je snaha budovu pøizpùsobit okolí. Byla provedena studie zastínìní, která dokazuje, že zastínìní je jen èásteèné. Mgr. Krabec: shrnul fakta, která hovoøí pro výbìr právì lokality v ul. Palackého a zdùraznil potøebu výstavby domu tohoto typu v Králíkách - v souèasné dobì je zaznamenáno 30 žádostí na umístìní v domì s peèovatelskou službou. Pøi pøípravì projektu byly nalezeny 2 lokality, které danému zadání odpovídají (druhou z nich je ulice Na Mokøinách). Z nich jako vhodnìjší byla vyhodnocena varianta v ulici Palackého (soulad s územním plánem mìsta, snížení provozní režie díky možnosti obsluhy ze stávajícího PD èp. 583, mìsto vlastní pozemky v okolí, umístìní v klidnìjší zónì mìsta, což odpovídá potøebám starších obèanù). Mgr. Nesvadba: požádal zastupitele o zvážení výstavby peèovatelského domu v jiné lokalitì. Dùm je na tak malý stavební pozemek pøíliš velký, výraznì naruší urbanistický vzhled, sociální zázemí a život okolních obyvatel, z nichž vìtšina s výstavbou nesouhlasí. Ing. Strnad: zvolená lokalita se mu zdá malá, navrhuje poseèkat s koneèným rozhodnutím a mezitím se pokusit nalézt jinou vhodnou lokalitu, která by eventuálnì mohla sloužit výstavbì i vìtšího zaøízení, než je navrhované. p. Vyšohlíd: není mu jasné, jakým zpùsobem by se k danému pozemku dostávala potøebná mechanizace. MUDr. Špièková: souhlasí, že velikost domu není vhodná na tak malý pozemek. Chápe potøebu mìsta postavit PD a podporuje ji, ne však na tomto pozemku. Mgr. Krabec: pokud nedojde ke schválení lokality, je možné, že z dùvodu hledání nového umístìní a potøebné zmìny územního plánu nebude v nìkolika blízkých letech stavba zahájena. p. Juránek: sníží-li se napø. o jedno podlaží dùm, odrazí se to souèasnì v nákladech na jednu bytovou jednotku. Dotace je pøi tomto poètu bytových jednotek postavena tak, že by podíl mìsta nebyl veliký. pí Nosková: podle ÚP je tato lokalita jediná urèena k výstavbì Peèovatelského domu. Pokud by se našla lokalita jiná, je možné ji uvést do souladu územním plánem zmìnou ÚP. Její projednání by mohlo trvat pùl roku. ZM/2004/09/138:ZM schvaluje projekt výstavby Peèovatelského domu v lokalitì v ul. Palackého tak, jak byl navržen architektem. Hlasování: 5:7:1 (neschváleno) x o x ZM/2004/09/139:ZM ukládá odboru RR hledání jiné vhodné lokality pro výstavbu domu s peèovatelskou službou v souladu s koncepcí ÚP. Hlasování: 12:0:1 (schváleno) x o x pí Mareèková: vyzvala ty, kteøí hlasovali proti, aby byli nápomocní pøi hledání nové lokality pro výstavbu domu s peèovatelskou službou. 4.2 Majetkové operace Prodej pozemkù p.p.è. 2074/20, 2074/22 a p.p.è. 236/2 v k.ú. Králíky Obsah: Pan Ostrodický požádal o koupi uvedených pozemkù o celkové výmìøe 165 m 2 za úèelem užívání jako zahradu u rodinného domu a zøízení pøístupu k domu. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 50,- Kè/m 2 + náklady spojené s pøevodem, tj ,- Kè. ZM/2004/09/140: ZM schvaluje prodej pozemkù p. p. è. 2074/20, 2074/22 a p. p. è. 236/2 v k. ú. Králíky manželùm Alexandru a Terese Ostrodickým, Králíky 23 za kupní cenu ,- Kè. Hlasování: 13:0:0 (schváleno) Prodej pozemku p.p.è. 1043/10 v k.ú. Králíky Obsah: Manželé Vondruškovi požádali o koupi uvedeného pozemku o výmìøe 468 m 2 za úèelem užívání zahrady u rodinného domu, který je v jejich vlastnictví. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 50,- Kè/m 2 + náklady spojené s pøevodem, tj ,- Kè.

10 10 - Králický Zpravodaj 08/2004 ZM/2004/09/141: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. è. 1043/10 v k. ú. Králíky manželùm Ing. Vlastimilu a Janì Vondruškovým, Králíky 676 za kupní cenu ,- Kè. Hlasování: 13:0:0 (schváleno) Prodej pozemku p.p.è. 771/2 v k.ú. Dolní Hedeè Obsah: O koupi pozemku požádali manželé Konyarikovi z Králík za úèelem scelení pozemku. Jedná se o pozemek o výmìøe 188 m 2, na pozemku vázne vìcné bøemeno vodního zdroje pro oprávnìnou a.s. VAK Jablonné nad Orlicí. Žadatelé o koupi parcely mají zájem i pøes skuteènost, že na pøedmìtném pozemku vázne vìcné bøemeno - ochrana vodního zdroje ve prospìch VAK, a.s. Jablonné na Orlicí. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena 10,- Kè/m 2 + náklady spojené s pøevodem, tj ,- Kè. ZM/2004/09/142: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. è. 771/2 v k.ú. Dolní Hedeè manželùm Karlu a Danì Konyarikovým, Králíky 663 za kupní cenu 2.458,- Kè. Hlasování: 10:0:3 (schváleno) x o o x o Prodej pozemku ve zjednodušené evidenci p.è. (61/3) GP v k.ú. Prostøední Lipka Obsah: O koupi pozemku požádali Mázorovi z Prostøední Lipky za úèelem údržby pozemku a sekání trávy. Jedná se o pozemek o výmìøe 409 m 2, který navazuje na nemovitosti žadatele. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena ve výši 10,- Kè/m 2 + náklady spojené s pøevodem, tj ,- Kè. Dále RM zøídila vìcné bøemeno právo chùze a jízdy pro vlastníky nemovitosti na st.p.è. 30 v k.ú. Prostøední Lipka. ZM/2004/09/143: ZM schvaluje prodej pozemku ve zjednodušené evidenci p.è. (61/3) GP v k.ú. Prostøední Lipka manželùm Miloši a Evì Mázorovým, Prostøední Lipka 42 za kupní cenu 4.734,- Kè. Hlasování: 11:0:2 (schváleno) x o o x Prodej pozemkù p.p.è. 780/2, 609/4, 782/3, 557/2 a p.p.è. 557/3 v k.ú. Dolní Hedeè Obsah: O koupi pozemkù požádali manželé Kuèerovi z Bohumína za úèelem scelení pozemku a rozšíøení zahrady. Jedná se o pozemky o výmìøe 970 m 2 u nemovitosti èp. 6, kterou vlastní. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn. Kupní cena 20,- Kè/m 2 + náklady spojené s pøevodem a u pozemku p.p.è. 609/4 ve výši 10,- Kè/m 2, tj ,- Kè. ZM/2004/09/144: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è. 780/2, 609/4, 782/3, 557/2 a p.p.è. 557/3 v k.ú. Dolní Hedeè manželùm Ing. Jiøímu a Gertrùdì Kuèerovým, Bohumín 991 za kupní cenu ,- Kè/m 2. Hlasování: 10:0:3 (schváleno) x o o x + + o Prodej pozemkù p.p.è. 44/2, 45/2, 45/3 a st.p.è. 111/2 v k.ú. Dolní Lipce Obsah: Manželé Herzigovi požádali o koupi uvedených pozemkù o výmìøe 260 m 2 za úèelem užívání zahrady a pøístupu krodinnému domu èp. 33. Zámìr prodeje byl schválen a zveøejnìn, kupní cena ve výši 10,- Kè/m 2 + náklady spojené s pøevodem, u stavební p. 80,- Kè/m 2, tj ,- Kè. ZM/2004/09/145: ZM schvaluje prodej pozemkù p.p.è. 44/2, 45/2, 45/3 a st.p.è. 111/2 v k.ú. Dolní Lipce manželùm Vladimíru a Vìøe Herzigovým, Dolní Lipka 30 za kupní cenu 8.508,- Kè. Hlasování: 12:0:1 (schváleno) x o x Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 2242/1 v k.ú. Králíky Obsah: O prodej pozemku požádali paní Cehová a pan Vašek za úèelem užívání oplocené zahrady. Jedná se o oplocenou zahradu o výmìøe 184 m 2 u nemovitosti, kterou kupují. Dle odboru VTS vedou pøes pozemek 3 dešové kanalizace odvodòující státní silnici a kanalizace z domu èp. 43. Dle odboru RR je ÚP schválen, pozemek veden jako zeleò obytné zástavby. RM doporuèila prodej pozemku a navrhla kupní cenu 50,- Kè/m 2 + náklady spojené s pøevodem. RM zároveò zatížila pozemek vìcným bøemenem - uložení a podzemní vedení trasy kanalizace pro oprávnìné mìsto Králíky. ZM/2004/09/146: ZM schvaluje zámìr prodeje pozemku p.p.è. 2242/1 v k.ú. Králíky za kupní cenu 50,- Kè/m 2 + náklady spojené s pøevodem a ukládá zámìr prodeje zveøejnit. Hlasování: 11:0:2 (schváleno) x o o x Zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 97/1 a 97/2 v k.ú. Èervený Potok Obsah: O prodej pozemkù požádal pan Maurer za úèelem výstavby RD. Jedná se o pozemky o celkové výmìøe 4130 m 2. Dle odboru VTS pozemek p.p.è. 97/2 v k.ú. Èervený Potok sousedí s loukou využívanou jako høištì a èást pøedmìtného pozemku je také k tomuto úèelu využívaná. Pøípadná výstavba RD bude pravdìpodobnì problematická vzhledem k ochrannému pásmu dráhy. Dle odboru RR není ÚP zpracován, na pozemek zasahuje ochranné pásmo dráhy i silnice. RM nedoporuèila prodej pozemkù. p. Juránek: V souvislosti s pøípravou územního plánu je na této parcele do budoucna uvažováno o výstavbì klubovny. ZM/2004/09/147: ZM neschvaluje zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 97/1 a 97/2 v k.ú. Èervený Potok. Hlasování: 12:0:1 (schváleno) x + o x Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 570/2 v k.ú. Králíky Obsah: Manželé Uhlíøovi z Králík požádali o koupi uvedeného pozemku za úèelem slouèení a udržování pozemku (zahrada), ochrana pozemku a domu pøed zátopovou vodou. Pøedmìtný pozemek je v souèasné dobì pronajat rùzným nájemcùm (Kremlíkovi, Štenclovi, Jiráskovi). O koupi èásti pozemku požádali rovnìž manželé Špièkovi. K prodeji se již v minulosti vyjadøovala jak rada - usnesení è. RM/2003/30/521 ze dne , tak zastupitelstvo - usnesení è. ZM/2003/09/188 ze dne Vyjádøení odboru VTS - v územním plánu mìsta navrženo parkovištì. Vyjádøení odboru RR - ÚP schválen, již opakovanì pøipomínáno, že pozemek je urèen k zástavbì parkovištì. RM doporuèila prodej pozemku a navrhla kupní cenu 50,- Kè/m 2 + náklady spojené s pøevodem. MUDr. Špièková: Èást tohoto pozemku je i za naším domem, o pozemek jsme sami požádali. Bylo nám sdìleno, že podle ÚP se poèítá s tímto pozemkem pro vybudování parkovištì. Jak mohla RM doporuèit prodej? p. Juránek: Nemyslíme si, že by ÚP mìl být dogma. V souvislosti s pøípravou ÚP se již nepoèítá s výstavbou parkovištì na daném pozemku. Mohlo by stát výš, pokud by jej bylo potøeba krealizaci sjezdovky pod klášterem. Mgr. Krabcová: Pokud dojde k prodeji pozemku, pøednostní možnost koupi by mìl mít majitel nemovitosti pøed daným pozemkem. Mìla by se proto parcela rozdìlit. ZM/2004/09/148: ZM neschvaluje zámìr prodeje pozemku p.p.è. 570/2 v k.ú. Králíky. Hlasování: 9:0:4 (schváleno) x o o x o o Zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 1841/1 v k.ú. Králíky Obsah: Pan Macháèek ml. z Králík požádal o koupi èásti uvedeného pozemku za úèelem sekání trávy a údržby pozemku. Pozemek má v souèasné dobì pronajat jeho otec. Odbor VTS navrhuje prodej pozastavit do zpracování územního plánu (domek, komunikace, apod.) Dle odboru RR je ÚP schválen, pozemek veden jako veøejná zeleò, do doby vyøešení pøístupu do ulice Na Mokøinách a další plánované zástavby RD doporuèuje pozemek pouze ponechat v pronájmu. RM nedoporuèila prodej. ZM/2004/09/149: ZM neschvaluje zámìr prodeje èásti pozemku p.p.è. 1841/1 v k.ú. Králíky. Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

11 Králický zpravodaj 08/ x x + + o Zámìr prodeje pozemku p.p.è. 439 v k.ú. Králíky Obsah: O prodej èásti pozemku požádali manželé Springerovi za úèelem zøízení parkovištì pro zákazníky. ZM dne schválilo zámìr prodeje èásti pozemku. Žadatelé však dodateènì požádali o koupi celého pozemku p.p.è. 439 v k.ú. Králíky ovýmìøe 222 m 2. Z tohoto dùvodu pøedkládá MO návrh na revokaci usnesení ZM/2004/05/078 ze dne Pøedmìtem prodeje jsou pozemky st.p.è. 397/1 a p.p.è. 439 v k.ú. Králíky. ZM/2004/09/150: ZM revokuje usnesení ZM/2004/05/078 ze dne a schvaluje zámìr prodeje pozemkù p.p.è. 439 za kupní cenu 50,- Kè/m 2 + náklady spojené s pøevodem a st.p.è. 397/1 za kupní cenu 110,- Kè/m 2 v k.ú. Králíky a ukládá zámìr prodeje zveøejnit. Hlasování: 12:0:1 (schváleno) x o x Zámìr prodeje obsazených bytù è. 1, 3 a 4 v èp. 147 v ul. Pivovarská v Králíkách Obsah: Na základì usnesení ZM/2003/14/278 ze dne pøedkládá MO zámìr prodeje obsazených bytù v bytovém domì èp. 147 v ul. Pivovarská v Králíkách. Jedná se o byty: è. 1 o velikosti 1+1 II. kat. minimální kupní cena ,- Kè è. 3 o velikosti 1+1 III. kat. minimální kupní cena ,- Kè è. 4 o velikosti 1+0 IV. kat. minimální kupní cena ,- Kè ZM/2004/09/151: ZM schvaluje zámìr prodeje obsazených bytù v bytovém domì èp. 147 v ul. Pivovarská v Králíkách a spoluvlastnických podílù na st.p.è. 249 v k.ú. Králíky, a to: bytu è. 1 o velikosti 1+1 II. kat. za minimální kupní cenu ,- Kè vèetnì spoluvlastnického podílu ve výši 299/1000 na st.p.è. 249 v k.ú. Králíky bytu è. 3 o velikosti 1+1 III. kat. za minimální kupní cenu ,- Kè vèetnì spoluvlastnického podílu ve výši 143/1000 na st.p.è. 249 v k.ú. Králíky bytu è. 4 o velikosti 1+0 IV. kat. za minimální kupní cenu ,- Kè vèetnì spoluvlastnického podílu ve výši 92/1000 na st.p.è. 249 v k.ú. Králíky a ukládá zámìr prodeje zveøejnit. Hlasování: 13:0:0 (schváleno) Zámìr prodeje obsazených bytù è. 5, 6 a 7 v èp. 246 v ul. Na Pøíkopì v Králíkách Obsah: Na základì usnesení ZM/2003/14/278 ze dne pøedkládá MO zámìr prodeje obsazených bytù v bytovém domì èp. 246 v ul. Pivovarská v Králíkách. Jedná se o byty: è. 5 o velikosti 2+1 IV. kat. minimální kupní cena ,- Kè è. 6 o velikosti 1+0 IV. kat. minimální kupní cena ,- Kè è. 7 o velikosti 1+0 IV. kat. minimální kupní cena ,- Kè ZM/2004/09/152: ZM schvaluje zámìr prodeje obsazených bytù v bytovém domì èp. 246 v ul. Na Pøíkopì v Králíkách a spoluvlastnických podílù na st.p.è. 106 v k.ú. Králíky, a to: bytu è. 5 o velikosti 2+1 IV. kat. za minimální kupní cenu ,- Kè vèetnì spoluvlastnického podílu ve výši 323/1000 na st.p.è. 106 v k.ú. Králíky bytu è. 6 o velikosti 1+0 IV. kat. za minimální kupní cenu ,- Kè vèetnì spoluvlastnického podílu ve výši 84/1000 na st.p.è. 106 v k.ú. Králíky bytu è. 7 o velikosti 1+0 IV. kat. za minimální kupní cenu ,- Kè vèetnì spoluvlastnického podílu ve výši 75/1000 na st.p.è. 106 v k.ú. Králíky a ukládá zámìr prodeje zveøejnit. Hlasování: 13:0:0 (schváleno) Odklad splatnosti kupní ceny za byt è. 816/40 v ul. Leoše Janáèka v Králíkách Obsah: Manželé Petrovi, Králíky 663 požádali o odklad splatnosti kupní ceny za koupi bytu è. 816/40 v ul. Leoše Janáèka v Králíkách. Kupní cena ve výši ,- Kè bude hrazena èerpáním stavebního spoøení, její splatnost byla do Z dùvodu vinkulace pojistného plnìní (žadatelé jsou nuceni novì pojistit byt) dojde pravdìpodobnì k prodloužení termínu možnosti èerpání úvìru. Manželé Petrovi proto požádali o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny a zároveò nevyužití práva mìsta Králíky jednostrannì odstoupit od pøevodu bytu, tak jak to vyplývá z èl. IV/ Smlouvy o budoucí smlouvì o pøevodu vlastnictví bytu. RM doporuèila vzhledem k uvedeným skuteènostem schválit prodloužení termínu splatnosti o 30 kalendáøních dnù s tím, že kupní cena bude povýšena o roèní úrokovou sazbu 4,75 %, tj. o590,- Kè a zároveò doporuèuje nevyužít práva mìsta Králíky jednostrannì odstoupit od pøevodu bytu, a to za pøedpokladu, že kupní cena bude zaplacena do a rovnìž v tomto termínu uzavøena smlouva o pøevodu vlastnictví. ZM/2004/09/153: ZM schvaluje prodloužení termínu splatnosti kupní ceny o 30 kalendáøních dnù s tím, že kupní cena bude povýšena o roèní úrokovou sazbu 4,75 %, tj. o 590,- Kè a zároveò schvaluje nevyužití práva mìsta Králíky jednostrannì odstoupit od pøevodu bytu è. 816/40 v ul. Leoše Janáèka v Králíkách, tak jak to vyplývá z èl. IV/ Smlouvy o budoucí kupní smlouvì o pøevodu vlastnictví bytu za podmínky, že kupní cena bude zaplacena do a rovnìž v tomto termínu uzavøena smlouva opøevodu vlastnictví. Hlasování: 13:0:0 (schváleno) Bezúplatný pøevod nemovitosti objektu K-S14 v k.ú. Prostøední Lipka Obsah: Mìsto Králíky dne požádalo o bezúplatný pøevod pìchotního srubu K S14 Cihelna, vojenské evidenèní èíslo 169, na st.p.è. 237, 238 a 239 v k.ú. Prostøední Lipka za úèelem vytvoøení pøírodního vojenského muzea. Na základì sdìlení Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice a vzhledem ke zmìnì legislativy pøedkládá MO ke schválení zmìnu usnesení ZM/2003/05/099 ze dne Jedná se o bezúplatný pøevod darovací smlouvou podle zákona è. 174/2003 Sb., o pøevodu nìkterého nepotøebného vojenského majetku a majetku, s nímž je pøíslušné hospodaøit MV, z vlastnictví ÈR na územní samosprávné celky. V souvislosti s bezúplatným pøevodem podle tohoto zákona lze územní samosprávný celek omezit ve výkonu vlastnických práv k darovanému majetku pouze v nezbytnì nutném rozsahu zøízením práva odpovídajícího vìcnému bøemeni ve prospìch státu. Z tìchto dùvodù je výhodné pro mìsto Králíky uskuteènit pøevod podle zmínìného zákona. ZM/2004/09/154: ZM revokuje usnesení ZM/2003/05/099 ze dne a schvaluje bezúplatný pøevod vojenského objektu K-S14 Cihelna, vojenské evidenèní èíslo 169, na st.p.è. 237, 238 a 239 v k.ú. Prostøední Lipka za úèelem vytvoøení pøírodního vojenského muzea, a to darovací smlouvou na mìsto Králíky podle zákona èíslo 174/2003 Sb., o pøevodu nìkterého nepotøebného vojenského majetku a majetku, s nímž je pøíslušné hospodaøit MV, z vlastnictví ÈR na územní samosprávné celky. Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 4.3 Rozpoètová opatøení Rozpoètová opatøení è. 06/04, 07/04, 08/04, 09/04, 10/04 a11/04 Obsah: Finanèní odbor pøedkládá zastupitelstvu mìsta k projednání a ke schválení úpravy rozpoètu, kterými se zvýší rozpoèet v pøíjmech a výdajích o dotace poskytnuté prostøednictvím KÚ PK. Jedná se o tato opatøení: RO 06/04 Dotace na podporu knihovny 5.000,- Kè RO/07/04 Dotace na vzdìlávání pedagogù (Informaèní gramotnost) ,- Kè RO/08/04 Dotace na Mìstské muzeum a informaèní centrum ,- Kè RO/09/04 Dotace na realizaci projektu Kralicko ,- Kè RO/10/04 Dotace na pøímé neinvestièní výdaje regionálního školství ,- Kè RO/11/04 Dotace na udržení akceschopnosti SDH ,- Kè p. Vyšohlíd: pøednesl zprávu finanèní komise, která bere na vìdomí všechny výše uvedené rozpoètové opatøení. ZM/2004/09/155: ZM schvaluje, ve smyslu ustanovení 16 zákona èíslo 250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, tato rozpoètová opatøení:

12 12 - Králický Zpravodaj 08/2004 RO/06/2004 na 5.000,- Kè, RO/09/2004 na ,- Kè, RO/ 07/2004 na ,- Kè, RO/10/2004 na ,- Kè, RO/ 08/2004 na ,- Kè, RO/11/2004 na ,- Kè, kterými se upravuje schválený rozpoèet v pøíjmech a na výdajích o èástku: Kè. Výše financování nebude tìmito úpravami zmìnìna. Hlasování: 13:0:0 (schváleno) Poskytnutí pùjèky firmì Služby mìsta Králíky, s. r. o. Obsah: finanèní odbor pøedkládá zastupitelstvu mìsta žádost jednatele, øeditele spoleènosti Služby mìsta Králíky s.r.o. pana Jaroslava Langhanse o poskytnutí další pùjèky od mìsta ve výši ,- Kè se splatností do Souèasná finanènì platební situace rozpoètu mìsta poskytnutí pùjèky neumožòuje. Jako možný zdroj k zajištìní financí pro poskytnutí této pùjèky navrhuje vedení mìsta použití prostøedkù investièního fondu Technických služeb Králíky. Finanèní odbor doporuèuje zastupitelstvu mìsta uložit Technickým službám Králíky odvod do rozpoètu zøizovatele ze svého investièního fondu ve výši ,- Kè v souladu se znìním 31 odstavec (2) písmeno c) zákona 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù. Tyto prostøedky po té použít k poskytnutí pùjèky SMK Králíky. Ing. Strnad: jak se postupuje v pøevodu majetku, jde vše podle plánù? Mgr. Krabec: z dùvodu zdržení ocenìní majetku v tuto chvíli SMK nedisponují majetkem Technických služeb. ZM/2004/09/156: ZM schvaluje poskytnutí pùjèky spoleènosti Služby mìsta Králíky s.r.o. z rozpoètu mìsta ve výši ,- Kè. V souladu se znìním 85 písmeno j) zákona èíslo 128/2000 Sb., o obcích schvaluje uzavøení smlouvy o poskytnutí této pùjèky se spoleèností Služby mìsta Králíky s.r.o., se splatností do , s úrokem 140 % diskontní sazby Èeské národní banky. Zastupitelstvo mìsta Králíky, v souladu se znìním 31 odstavec (2) písmeno c) zákona èíslo 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ukládá pøíspìvkové organizaci Technické služby Králíky odvod do rozpoètu mìsta ze svého investièního fondu ve výši ,- Kè. Hlasování: 11:0:2 (schváleno) x o o x Vstupy zastupitelù p. Vyšohlíd: požádal o øešení neustálého porušování rychlosti jízdy na motocyklech v ulici 5. kvìtna. Mgr. Krabec: pøislíbil øešení problému s velitelem obvodního oddìlení Policie Králíky p. Illichmanem. p. Juránek: požádal ZM aby uložilo kontrolnímu výboru: 1) Provìøit nájemní smlouvy na nebytové prostory v majetku mìsta, jakým zpùsobem jsou smlouvy sepsány, z èeho vychází sazba za pronájem. 2) Pøekontrolování plnìní usnesení RM za r až do souèasnosti. ZM/2004/09/158: ZM ukládá kontrolnímu výboru provìøit nájemní smlouvy na nebytové prostory v majetku mìsta a provìøit plnìní usnesení RM za roky Hlasování: 13:0:0 (schváleno) p. Juránek: Vyjádøil se k obsahu dopisu, který zanechal pro každého ze zastupitelù Ing. Kosuk, jenž se nezúèastnil jednání ZM: 1) sleèna sekretáøka opravdu telefonicky nehovoøila pøímo spanem Kosukem, aby si vyzvedl požadované podklady, nýbrž s jeho manželkou, která pøislíbila, že mu vše vyøídí. 2) opravdu se stalo, že pan Kosuk nebyl pozván na ZM èíslo 7/2003. Za tuto politováni hodnou událost se mu ale pan starosta omluvil na jednání ZM è. 8/2003, což se objevilo i v zápise z jednání. Pan Kosuk skuteènì žádal opravu v zápisu ze ZM èíslo 1/2004 v bodì 4.4., který byl podle jeho slov zmanipulovaný v jeho neprospìch. Protože už zápis vyšel tiskem, byla provedena oprava a doslovná citace, dle jeho písemného podkladu v následném zápise z jednání ZM. MUDr. Špièková upozornila, že aè v bodì 4.1 Projekt Peèovatelského domu hlasovala proti, neznamená to, že je proti stavbì, nýbrž proti stavbì v dané lokalitì. p. Vyšohlíd: po pøeètení dopisu od p. Kosuka dospìl k názoru, že pokud se z neúèasti tohoto a dalších jednání ZM omlouvá, mìl by složit mandát a uvolnit místo nìkomu, kdo bude platným èlenem ZM. Mgr. Krabec: z dopisu nevyplývá, že by Ing. Kosuk skládal mandát. Mgr. Berková: požádala zastupitele, kteøí hlasovali proti výstavbì peèovatelského domu v lokalitì ul. Palackého, aby byli nápomocní paní Noskové pøi hledání jiné vhodné lokality pro výstavbu domu s peèovatelskou službou. Starosta ukonèil jednání ve hod. Zapsala: Lenka Faltusová Zápis z jednání zastupitelstva mìsta je uložen na sekretariátì u sleèny Faltusové k nahlédnutí obèanùm. Z jednání je poøizován digitální záznam. Každý obèan má možnost (za cenu CD nosièe) si nechat záznam z jednání nahrát u Ing. Romana Švédy (pøízemí radnice na Velkém námìstí èp. 5) Schválení úvìru na nákup OMD (vojenské muzeum) Mgr. Krabec: krátce bod uvedl. Na pøedchozím jednání ZM bylo schváleno otevøení úvìru u nìkterého z bankovních domù na krytí nákupu areálu bývalého OMD, nynìjšího vojenského muzea, ve výši 2 mil. Kè. Byly osloveny 3 banky, z nichž 2 dodaly své nabídky.výbìrové komise je posoudila a oznaèila za nejvhodnìjší nabídku Èeské spoøitelny, a.s. Tato nabídka byla pro mìsto nejvýhodnìjší (nejnižší úrok, není potøeba ruèení, celková splacená èástka nejnižší). ZM/2004/09/157: ZM schvaluje pøijetí dlouhodobého investièního úvìru se splatností 5 let na výkup nemovitostí Areálu OMD v k. ú. Prostøení Lipka od Pozemkového fondu ÈR ve výši ,- Kè od Èeské spoøitelny, a.s. se zástavou budoucími rozpoètovými pøíjmy. Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 05. Vstupy obèanù Nebyly dotazy.

13 Králický zpravodaj 08/ Výpis z jednání Rady mìsta Králíky bere na vìdomí konání akce srazu veteránù v prostorách pøed budovou gymnázia dne a ukládá odboru VV zajistit souèinnost na akci alespoò jedním poøadatelem souhlasí se stanoviskem firmy Vydrus, s. r. o. a povìøuje starostu, aby se pøipojil k žádosti o povolení prùjezdu nákladních vozidel hranièním pøechodem Dolní Lipka Boboszów s odvoláním na platné usnesení zastupitelstva mìsta è. ZM/2000/02/ schvaluje dotaci fotbalovému oddílu na zajištìní turnaje O pohár starosty mìsta ve výši 5 000,- Kè proti vynaloženým nákladùm. - schvaluje mimoøádný finanèní pøíspìvek ve výši 2.000,- Kè Osadnímu výboru Èervený Potok urèeného na akci Sportovní odpoledne pro dìti proti doloženým nákladùm. - schvaluje konání akce ART-EX Králíky - L¹dek Zdrój a bezplatné využití prostor pro pìší ve støedu Velkého námìstí bez jeho uzavírky ve dnech 6. a souhlasí s prodloužením hodiny noèního klidu na hodinu na hudební produkci u pøíležitosti konání malíøského plenéru dne na Velkém námìstí v Králíkách. - souhlasí s pøidìlením finanèního pøíspìvku ve výši Kè 2.000,- na èásteèné pokrytí nákladù tenisového turnaje proti doloženým nákladùm. Zlaté stránky Pardubický kraj V pardubickém hotelu Zlatá štika byly dne pøedstaveny Zlaté stránky pro Pardubický kraj , jejichž vydavatelem je MEDIATEL, spol. s r.o., a ÈESKÝ TELECOM, a.s.. Letošní vydání vychází v celkovém nákladu výtiskù. Distribuce zaèíná dnes, tj. 27. èervence 2004, a konèí 20. srpna 2004 na 190 poštách Pardubického kraje, dále v 7 prodejnách TELEPOINT partner a na pracovištích ÈESKÉHO TE- LECOMU, jejichž adresy jsou uvedeny na odbìrním lístku. Po skonèení distribuèní kampanì jsou telefonní seznamy k dostání na 9 místech kraje a také v regionální kanceláøi MEDIATELU, Za Pasáží 1609, Pardubice. Významnou novinkou v pardubickém seznamu je prùvodce restauracemi Pardubicka Jíst & Pít. V Barevných stránkách je mj. uveden pøehled výroèí a událostí v rámci akcí Èeská hudba 2004 v Pardubickém kraji. V Bílých stránkách jsou vedle stanic ÈESKÉHO TELECOMU i telefonní èísla Aliatelu, ÈD Telekomunikace, Contactelu, Èeských radiokomunikací, GTS Czech a World Online. Letos je v seznamech zveøejnìno i www a ových adres. Zlaté stránky pro Pardubický kraj obsahují celkem 720 stran, z toho 208 stran žluté oborové èásti seznamu. Je zde zveøejnìno firem, podnikatelù a organizací v 920 rubrikách. Druhým rokem je v Bílých stránkách zveøejòován malý èerný trojúhelníèek u èísla stanice, jejíž uživatel si nepøeje, aby jeho osobní data uveøejnìná v seznamu byla používána pro úèely pøímého marketingu. V pardubickém seznamu jich je 634. V loòském vydání jich bylo 141. Souèasnì vycházejí i Místní Zlaté stránky pro Ústí nad Orlicí ( ks). Sbìr starých seznamù je zajištìn na výdejních místech. Zlaté stránky OnLine v nové podobì s novými možnostmi Po nìkolika mìsících zkušebního provozu byla v kvìtnu 2004 spuštìna inovovaná verze Zlatých stránek On- Line Umožòuje efektivnìjší vyhledávání firem vèetnì fulltextového.v souèasnosti uvádìjí Zlaté stránky OnLine pøes podnikatelských subjektù a jejich návštìvnost dosahuje mìsíènì v prùmìru zobrazených stran. Byla zahájena nabídka umístìní logaklíèových slov na které firmám umožní výraznìji propagovat svoje zboží a služby. Novinka na CD-ROM S novým tištìným seznamem byly vydány i Žluté stránky Pardubický kraj na CD-ROM. Obsahují údaje i inzeráty z tištìné verze Žlutých stránek a rovnìž jízdní øády, letové øády a další zajímavé informace. Veškeré uveøejnìné www a ové adresy jsou interaktivní. MEDIATEL je mediálním partnerem Folklorního sdružení ÈR, které je spoluorganizátorem øady folklorních akcí i v Pardubickém kraji. MEDIATEL, spol. s r.o., byl založen vroce Je èlenem Evropské asociace vydavatelù seznamù a databází. MEDIATEL je souèástí vydavatelské skupiny Yellow Brick Road, která sdružuje spoleènosti vydávající telefonní seznamy v Rakousku, Polsku, Slovensku, Nizozemsku, Finsku, Gibraltaru a Èeské republice. Nový holding vydává 287 telefonních seznamù o celkovém nákladu 26 milionù výtiskù. MEDIATEL, spol. s r.o., Thámova 16, Praha 8, tel.: , fax: Øádková inzerce PRODÁM - Škoda Favorit 136 L, r. v. 1990, cena ,- Kè, Tel: , Budova dìtského výchovného ústavu v padesátých letech Foto: J. Petr ORIFLAME - pøírodní švédská kosmetika. Zveme Vás k návštìvì odbìrného místa v Králíkách na ul. Dlouhá. Otevøeno každý ètvrtek 13,30-17,00 hod.

14 14 - Králický Zpravodaj 08/2004 Tøi oøíšky pro dìti z MŠ Prostøední Lipka Tak jako Popelka mìla své tøi oøíšky, tak i naše školka v Prostøení Lipce mìla své tøi velké oøechy v podobì akcí poøádaných na konci školního roku. První oøíšek jsme s dìtmi rozlouskly už 28. dubna a spoleènì se školáky ze žluté školy jsme zahájili plavecký výcvik v Zábøehu. Již po prvních minutách ve vodì jsme zjistily, že naše dìti se pro vodu narodily. Posuïte sami: Lovení puku ze dna bazénu zvládli všichni na jednièku. Pøed skluzavkou do vody byla vždy velká válka o první místa a plávání ve velkém bazénu bylo bájeèným zážitkem. Všechny dìti se také moc tìšily do páry, aby si ohøály svá tìlíèka a zazpívaly oblíbenou písnièku. Z poslední hodiny, z 23. èervna, jsme si odvážely mokrá vysvìdèení. Ve druhém oøíšku se skrýval školní výlet do ZOO, který jsme dìtem nadìlily ke Dni dìtí 1. èervna. Hned ráno jsme vyrazily malým autobusem smìr Dvùr Králové nad Labem. Dìtem se nejvíce líbila sloní rodinka. Pan leopard se vyhøíval na sluníèku a vùbec si nás nevší- OTEVØENÉ TURNAJE V TENISU Poøádá: tenisový oddíl pøi TJ Jiskra Králíky na tenisových kurtech v Králíkách Ètyøhra: 7. a 8. srpna 2004 Dvouhra: 14. a 15. srpna 2004 Pøihlášky do turnaje se podávají v den zahájení turnaje do hodin. Informace: vývìska na tenisových kurtech Telefon: nebo K úèasti, pøípadnì i k diváckému zážitku, vás zvou poøadatelé. OBÈERSTVENÍ ZAJIŠTÌNO Mariánská pou na Hoøe Matky Boží Zaèátek dne v 10:00 hod. Mariánská pou o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Hlavním celebrantem pontifikální mše svaté v hodin bude kolínský arcibiskup Joachim kardinál Meisner. Odpoledne ve hod. se kardinál Meisner zúèastní besedy s vìøícími. Tuto besedu bude moderovat generální vikáø Mons. Josef Socha. mal. Zato žirafy nás pozorovaly s velkým zájmem. Potom jsme ulevili unaveným nožièkám a povozili se ve zdejším vláèku. I projížïka v safariautobusu s prùvodcem byla velice pouèná. A na závìr krásného dne jsme se zchladili jahodovou zmrzlinou. Tøetí oøíšek jsme rozlouskli na domácí pùdì 19. èervna na Dìtském dni v Prostøední Lipce. Pøed zdejším kulturním domem se dìti zapsaly do startovní listiny a vyrazily na Pohádkovou cestu. Na jednotlivých stanovištích dìti plnily rùzné úkoly a odpovídaly na mnohdy nelehké otázky. Po skonèení cesty jsme se výbornì obèerstvili a dìti si vlastnoruènì pomalovaly textilní taštièky pomocí foukacích fixù. Do taštièky dostal každý balíèek sladkostí. Paní Brùnová nadepsala dìtem pamìtní listy. Po pøehlídce hasièù nastalo velké napìtí, jak to všechno dopadlo. Naše školièka odcházela z dìtského dne s pøekrásnm dortem. Nádherné odpoledne jsme zakonèili na naší školní zahradì s rodièi pøi opékání párkù. Musím konstatovat, že letošní školní akce se nám velice vydaøily. Poèasí nám pøálo, nálada byla bezvadná a to nejdùležitìjší vzpomínky na tøi oøíšky ze školního roku 2004 nám v srdíèkách zùstanou do konce života. Dìkujeme MÚ v Králíkách za dotaci, která nám tyto akce pomohla zrealizovat. MŠ PROSTØEDNÍ LIPKA Jede vláèek motoráèek, kolik vozù asi má? Ten náš mìl vozy dva èervený a modrý a uhánìl s námi na krátký výlet do Hanušovic. Cesta vlakem nám vesele ubíhala, panorama za okny se neustále mìnilo, ale nejvìtší pøekvapení èekalo na dìti za stanicí Vlaské. Ano, hádáte správnì, byly to dva tunely, jeden delší a jeden ponìkud kratší. To bylo køiku, pištìní a smíchu, když motoráèek projíždìl tmou. A už tu bylo vlakové nádraží Hanušovice, kde byla naše koneèná. Ve stánku u nádraží jsme si koupili nanuky a vrátili jsme se zpìt na kolejištì. Na hanušovickém nádraží totiž tento den probíhala akce, kterou sponzorovaly Èeské dráhy. Na kolejích stál tzv. KI- NEMATOVLAK, kde byly dìtem v rámci oslav Dne dìtí promítány pohádky. Naše dìti zde shlédly pohádku Lední medvídek. Na rozlouèenou pak všichni dostali od hodných pánù promítaèù pamlsky a èasopisy Sluníèko. Po promítání jsme ještì spoleènì prošli celé nádraží a pak byl už èas nastoupit do našeho motoráèku a vrátit se zpìt. Cesta zpátky byla opìt plná smíchu, køiku, pištìní projeli jsme zase našimi tunely. Na nádraží v Èerveném Potoce jsme se na památku vyfotografovali s paní výpravèí a pak jsme došli pìšky do naší školièky, kde na nás èekal pozdní obìd. I poèasí nám ten den pøálo, bouøka s deštìm pøišla až odpoledne, když se dìti už rozjíždìly domù. Dìti a paní uèitelky z MŠ Èervený Potok

15 Odvážné pøenocování v klášteøe Rozlouèení se školáky Nejkrásnìjší na všem, co konèí, je to, že nìco nového zaèíná. Tento citát mìly naše dìti na svém školním tablu, tuto vìtu jsme jim vepsaly do knihy, kterou dostaly na památku. Ano, je to tak: náš život už je takový, když nìco konèí, zaèíná zase nìco jiného, zajímavìjšího. Pro naše letošní školáèky skonèila MŠ malou besídkou na rozlouèenou ve støedu Tento den jsme se opìt po roce sešli všichni, sváteènì naladìni a ustrojeni. Naše dìti se s námi rozlouèily pásmem písní, taneèkù, zdramatizovaných øíkadel. Asi nejvìtší úspìch mìlo hudební vystoupení s názvem Hádejte zvíøátko, kdy byli do dìje zataženi i všichni pøihlížející. Pøi hádání zvíøátka se všichni srdeènì zasmáli, atmosféra se uvolnila. A pak už nastoupili naši nejstarší, aby byli slavnostnì dekorováni šerpami na školáky. Každý z nich dostal šerpu s nápisem Školák 2004, pìknou knihu o zvíøátkách, kterou si pozdìji pøeètou sami, pamìtní list a pìknou kytièku. Pøi pasování ukápla nejedna slzièka, vždy tentokrát nám odcházelo nejvíce dìtí za poslední roky bylo jich tøináct, šest chlapcù a sedm dìvèat. Každému jsme popøály hodnì a hodnì úspìchù ve škole, pìkné známky, hodnì kamarádù, hodnou paní uèitelku. Vìøíme, že naše dìti se ve škole neztratí, se vším si poradí, budou se snažit dìlat rodièùm jen samou radost. Dìkujeme všem rodièùm, prarodièùm za hojnou úèast, dìkujeme klukùm a dìvèatùm za kytièku èi drobný dáreèek pro nás na rozlouèenou. Dìkujeme paní Janì Trnkové, že mezi nás zavítala a celou besídku pro nás nafotografovala. Tak naši školáèci, mìjte se o prázdninách fajn a nìkdy se pøijeïte za námi podívat a trochu se i pochlubit svými výsledky ve škole. Uèitelky MŠ Èervený Potok Školním dìtem už zaèaly prázdniny a na nás ve školce èekala ještì poslední akce tohoto školního roku spoleèné nocování. Letos se nám dostalo neèekané nabídky od pátera Josefa, abychom s dìtmi pøenocovali v domku na klášterním dvoøe. Po zvážení všech okolností jsme tuto nabídku pøijali. Zamlouvalo se nám, že toto nocování vlastnì navazuje na náš výlet, kdy jsme navštívili poutní místo Hostýn. A tak jsme vyrazili s houfem odvážlivcù vstøíc neèekaným zážitkùm. Odjíždìli jsme od naší MŠ linkovým autobusem hned po obìdì, v Králíkách jsme pøesedli na další spoj a za chvíli jsme byli na Hedeèi. Po pøíchodu ke klášteru jsme byli pozváni dovnitø, každý si v domku vyhlédl a obsadil svou postel a vybalil si své vìci. Hned potom jsme obsadili lavièky pøed klášterem, posvaèili a dìti se pustily do rùzných her a soutìží. Potom jsme byli pozváni na krátkou prohlídku klášterem a zúèastnili jsme se i podveèerní mše, kterou pøipravil páter Tomáš Wascinski tak, aby byla poutavá i pro dìti. V podveèer jsme se dali do opékání vuøtù na klášterní zahradì všem nám mezitím vytrávilo a tak vuøty mizely jeden za druhým. Veèer na dìti èekalo milé pøekvapení v podobì rozsvíceného Cibuláèka plného sladkostí, které pro dìti pøipravila paní Hudcová. A pak už nastalo pomalé ukládání ke spánku. Spokojené dìti postupnì usínaly jako andílci, jedno po druhém, ani jsme nemusely telefonovat rodièùm, aby si pro svou ratolest, dojeli. Nejhezèí ze všeho bylo pøíští ráno bylo opravdu zajímavé pozorovat dìti, jak se Králický zpravodaj 08/ probouzejí, potichu se oblékají ( aby nevzbudily své kamarády), èistí si zoubky, uklízejí svoje vìci. Po snídani jsme šli spoleènì na louku za klášterem, kde se dìti dosyta podle své chuti a nápadù vyøádily. A pak už byl èas vše sbalit, uklidit v domku, se všemi se rozlouèit a vìøte, ani se nám odtud nechtìlo. Cesta alejí nám rychle ubìhla, k autobusu jsme už docházeli v mírném dešti. Ve školce na nás èekal pozdní obìd a pak už se dìti pomalu rozjíždìly do svých domovù. Dìkujeme páteru Josefovi a páteru Tomášovi za jejich nabídku, která nám umožnila tak zvláštní a zajímavé pøenocování a sleènì Renatì Martincové za její zprostøedkování. Dále dìkujeme paní Hanì Hudcové z Poutního domu za její sladké pøekvapení pro všechny nocležníky a paní Cermanové za neèekané zajištìní naší snídanì v trávì. Ještì jednou dìkují dìti a paní uèitelky z MŠ Èervený Potok Výlet na Hostýn Kam pojedeme letos na výlet - to je otázka, kterou musíme každoroènì zodpovìdìt. Za zvíøátky v ZOO už jsme byli dvakrát, obdivovali jsme i faunu v moøském akváriu, navštívili jsme hrady, zámky a jeskynì v našem okolí, vidìli jsme i vyhlášený tøebechovický betlém, A tak jsme se tentokrát vydali za poznáním duchovních hodnot našeho národa a jeli navštívit poutní místo Hostýn. Pøed tím, než jsme odjeli na návštìvu kostela na kopci Hostýn, pozvaly jsme k nám do MŠ pátera Josefa Michalèáka z blízkého kláštera, aby nám objasnil význam takového poutního místa a vysvìtlil nám proè tam lidé vlastnì chodí. Dìti dostaly malý domácí úkol vymyslet si pøání, o které pak v poutním kostele poprosí. Na výlet jsme vyjeli v pátek ráno Cesta nám vesele ubíhala, za dvì hodiny jsme dorazili do Bystøice pod Hostýnem. Po èervené znaèce jsme se vydali lesem do pøíkrého kopce šli jsme pìšky jako opravdoví starodávní poutníci. Nahoøe nás jako první uvítala krásná kaple, i když ponìkud zchátralá, pak jsme vyšlapali spoustu schodù a tu se již pøed námi otevøelo panoráma s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Prošli jsme celý kostel, obdivovali pøekrásnou výzdobu baziliky hlavnì nádherný strop s 365 hvìzdami, které znamenaly poèet dnù v roce. Pøed hlavním oltáøem si každý z nás v duchu vyslovil své pøáníèko kdo ho mìl napsané na lístku, vhodil je do starodávné kované truhly v sakristii, kam lidé chodí na ofìru. Od pátera, který kostel zøejmì hlídal, dostaly dìti pohledy poutního místa. Ke kostelu vedla spousta schodù, podél kterých se táhly stánky s rùznými upomínkovými pøedmìty a pamlsky. Zde si dìti mohly nakoupit dáreèky pro rodièe, obèerstvit se, odpoèinout si. Potom jsme spoleènì obešli celý kopec a prohlédli si dvì køížové cesty. Jedna byla postavena z pískovcových sloupù, na kterých byly obrazy s výjevy z ukøižování Krista. Druhou vystavìli ve valašském stylu kaple byly døevìné, s vyøezávanými sloupy, bohatì zdobené reliéfy, otevøené do prostoru a na zadní stìnì byl vždy motiv køížové cesty sestaven z barevných kachlí. Byla to opravdová nádhera. Na dnešní dobu nás upomínala vìtrná elektrárna, poblíž stála kamenná rozhledna, ale ta byla bohužel zavøená.odpoledne jsme se vrátili kyvadlovou dopravou na naše stanovištì, nastoupili do autobusu a spokojeni, i když ponìkud unaveni jsme odjíždìli domù. Cestu zpìt nìkteøí z nás èásteènì prospali a po pøíjezdu už každého oèekávala maminka nebo tatínek a odvádìli si své ratolesti domù. Za všechny spokojené dìti i za sebe chceme moc a moc podìkovat panu Imrichu Tóthovi, který nám cestu jako každý rok sponzoroval. Také dìkujeme našemu øidièi, panu Janu Skalickému, který nás v poøádku pøivezl zpìt domù. Dìti a paní uèitelky z MŠ Èervený Potok

16 16 - Králický Zpravodaj 08/2004 Dìti se radují ze zahrady Nìkolik rokù neoplocená zahrada MŠ Moravská ohrožovala zdraví i bezpeènost dìtí. Až letos v dubnu Zastupitelstvo mìsta Králíky rozhodlo o nezbytnosti oplocení naší zahrady a uvolnilo finanèní prostøedky na její realizaci firmou z Janova. Jako kouzelným proutkem se ze dne na den promìòovala 14 dnù naše zahrada. Vše záviselo na dokonèení oplocení a potom už zbývalo zabudování prùlezek a zahradního zaøízení, které jsme dlouho s pøedstihem vybrali, objednali a zaplatili. Výbìr prùlezek a naše pøedstavy pomohly projektantovi sestavit plán zahrady, který je pøímo ušitý podle našich pøedstav a zkušeností s prací s dìtmi a na naše podmínky. Vše vycházelo z pokynù dodržet naøízené vyhlášky o bezpeènosti a hygienì pobytu dìtí na zahradì (zbývá ještì zakrytí pískoviš, které je objednáno). Zahrada není ještì kompletnì hotová - chybí chodníèky a zeleò, ale vìøíme, že i to s pomocí zøizovatele, rodièù a tøeba i sponzorù dotáhneme do konce. I tak to byl pìkný dárek dìtem na závìr školního roku, pøedaný za úèasti místostarosty p.a. Juránka Konec her, škola zaèíná Pro mnohé dìti i letos skonèila první dùležitá etapa v jejich životì a zaèíná nìco nového, prozatím nepoznaného. Spoleènì s rodièi a pøáteli školy jsme tuto chvíli pøišli oslavit v poslední pátek,uzavírající školní rok 2003/04. A nejen to.uplynulý svátek MDD si také zaslouží oslavu. Celé toto odpoledne probíhalo ve znamení kultury a sportu. Sešli jsme se, zazpívali, ozdobili šerpami naše malé absolventy. Pak to nastalo. Zahrada MŠ Pivovarská se v okamžiku promìnila v jeden velký sportovní areál, plný pohádkových atletických disciplín, zaplavený modrožlutými dresy našich dìtí. Nechybìl ani tanec, nezbytné posezení nad obloženými stoly a pøíjemné klábosení o tom, co ty naše dìti provádìly. Je pøíjemné si vychutnat ten konec školního roku, ale asi bychom neužili tolik hojnosti, kdybychom kolem sebe nemìli ty starostlivé lidièky. Co øíci na závìr. Dìkujeme našemu hlavnímu sponzorovi této akce,,mìstu Králíky, ale i všem ostatním, kteøí neváhali,, pøijít se svou troškou do mlýna. Dìti jsou pøece pro nás to nejvìtší bohatství, tak a je jejich cesta do školy vždy jen rovná. A poslední zavøe dveøe. Kolektiv MŒ Pivovarská a p. Èumy, dìtí a rodièù, kdy se støíhala páska plotu, pøipíjelo dìtským šampusem a symbolicky zajedlo koblihou. A proè? Protože v ten podveèer zaèínaly na naší zahradì Malé koòské dostihy, kdy tøi poníci vozili dìti po zahradì, pozdìji jsme hráli zábavné hry, zpívali s kytarou u táboráku a potom? 60 dìtí pøenocovalo ve škol- ce do sobotního rána v naprosté pohodì a s neèekanými zážitky. Zbývá jen podìkovat dìtem za respektování rad uèitelek, uèitelkám za jejich nároènou práci, rodièùm za pomoc a trpìlivost a v neposlední øadì zøizovateli Mìstu Králíky za pochopení našich starostí a vstøícnosti k realizaci oplocení zahrady. Pøejme dìtem hodnì pohybu, zábavy a vyžití. Mateøská škola Moravská

17 Tak bylo tak je Èp. 290 (døíve 44) ulice Dlouhá Nejstarší doposud známé údaje o majiteli domu pocházejí z 2.pol. 18. stol., kde je uveden Josef Grond, spolu s Ignatzem Klaperem. Zatímco Grondovo jméno v dalších letech v souvislosti s domem mizí, rodina Klaperù je zde evidována minimálnì do 30. let 19. století. Dále se v prùbìhu doby objevují další jména obyvatel domu jako Johann Urban, Barbara Bartsch, Barbara Peithner (roz. Schöbel), aj.. V roce 1928 dùm kupuje od Weiserových elektromontér Wolf, který zde zøizuje prodejnu elektro-radio a opravnu automobilù a strojù. V letech bylo tehdejší vedení mìsta vyzváno okresním úøadem, aby našlo vhodné prostory pro novì zøizovanou státní policii. Protože se pùvodnì zamýšlené umístìní této instituce do pøízemí tehdejší radnice nejevilo jako vyhovující, bylo rozhodnuto odkoupit za tímto úèelem nemovitost Josefa Wolfa. Po nutných adaptaèních úpravách byl v kvìtnu r slavnostnì zahájen provoz úøadu. V roce 1943 rozhodlo mìstské zastupitelstvo prodat dùm holièi Emanuelu Exnerovi. Pováleèná historie zaznamenává v této budovì prodejnu polotovarù a bufet (otevøeno r. 1960) a obvodní oddìlení policie. Od 90. let je zde umístìna prodejna Masouzeniny U Novotnù. Mìstské muzeum Králíky Pracovníci Mìstského muzea vkrálíkách rádi uvítají jakékoli další doplòující podnìty a materiály (dobové fotografie, dokumenty apod.), které se týkají tohoto tématu. Dìkujeme. Nejstarší obèanka V èervenci letošního roku oslavila své 95 narozeniny nejstarší obèanka Králík paní Kamila Pávková. Hodnìzdraví do dalších let pøeje redakce. Králický zpravodaj 08/ Školní rok Období školního vyuèování ve školním roce 2004/2005 zaène ve všech základních, støedních a speciálních školách ÈR ve støedu 1. záøí Vyuèování bude v prvním pololetí ukonèeno v pondìlí 31. ledna Období školního vyuèování ve druhém pololetí bude ukonèeno ve ètvrtek 30. èervna Podzimní prázdniny pøipadnou na støedu 27. øíjna a pátek 29. øíjna Vánoèní prázdniny budou zahájeny ve ètvrtek 23. prosince 2004 a skonèí vnedìli 2. ledna Vyuèování zaène v pondìlí 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny pøipadnou na pátek 4. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro školy v okrese Ústí nad Orlicí v termínu od pondìlí 7. bøezna do nedìle 13. bøezna Velikonoèní prázdniny pøipadnou na ètvrtek 24. bøezna a pátek 25. bøezna Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. èervence do støedy 31. srpna Redakce

18 18 - Králický Zpravodaj 08/2004 Aktuální zmìny v sociální politice - žákovské jízdné Usnesením vlády è. 624 ze dne bylo rozhodnuto o kompenzaci rušené sociální dávky pøíspìvek na dopravu znovuzavedením zlevnìného žákovského jízdného. Slevu na žákovské jízdné nelze uplatnit v mìsících èervenec a srpen! Èeské dráhy nabízejí od žákùm, svým cestujícím, žákovské jízdné v závislosti na jejich vìku: 1. Žákovské jízdné do 15 let: Komu je sleva urèena Nárok na zvláštní jízdné mají žáci všech škol na území Èeské republiky do 15 let (do dne, který pøedchází dni 15. narozenin), kteøí plní povinnou školní docházku. Kdy vzniká nárok na slevu Sleva se pøiznává ve 2. vozové tøídì od k dojíždìní ze stanice vèeské republice místnì nebo èasovì nejbližší místu bydlištì do stanice místnì nebo èasovì nejbližší sídlu školy smìrem nejkratším nebo èasovì nejvýhodnìjším (popø. pro èást tohoto úseku pøi použití více dopravcù) k úèasti na školním vyuèování a zpìt. Slevu lze uplatnit: - pøi denním dojíždìní v pracovní dny na jednotlivé jízdy po dobu celého školního roku - pøi dojíždìní na školy internátního typu na jednotlivé jízdy kterýkoliv den v týdnu po dobu celého školního roku - na dojíždìní každý den v týdnu po dobu celého školního roku pøi zakoupení týdenní nebo mìsíèní traové jízdenky. Èím se nárok na slevu prokazuje Nárok na zvláštní jízdné se prokazuje Žákovským prùkazem, který Vám ÈD vystaví v kterékoliv výdejnì jízdních dokladù v železnièních stanicích ÈD. Tyto prùkazy Vám rovnìž vystaví i ostatní železnièní a autobusoví dopravci pùsobící v Èeské republice. Žákovský prùkaz lze vystavit maximálnì na ètyøi po sobì jdoucí školní roky, nejpozdìji však do dne, který pøedchází dni 15. narozenin žáka. Po 1.9. každého roku lze slevu uplatnit až po potvrzení nového školního roku školou na rubové stranì prùkazu. UPOZORNÌNÍ v dobì od do bude pøechodnì omezená pracovní doba chirurgické ambulance v Èervené Vodì NA JEDNOSMÌNNÝ PROVOZ Všední dny : 8,00-15,00 hod. Soboty a nedìle : 8,30-13,00 hod. Pro ovìøení aktuální pracovní doby doporuèujeme telefonovat na èísla: nebo KAMENICKÉ PRÁCE Julius Kováè, Bohutín 133 Každou sobotu od 8:50 do 9:05 hodin si na høbitovì v Králíkách mùžete objednat tyto kamenické práce: - Výroba pomníkù ze žuly - Žulové rámy, sokly, krycí desky - Celkové opravy pomníkù - Sekání, zlacení, støíbøení a barvení písma - Pøebrušování pomníkových dílù z mramoru pøímo na místì!!! - Pøíznivé ceny žulových pomníkù - Cenová konzultace a doprava zdarma! Celý den mobil Po 19:00 hod. na tel Jak postupovat pøi poøízení prùkazu Nejprve je tøeba poøídit si tiskopis prùkazu, který ÈD prodávají v kterékoliv výdejnì jízdních dokladù (prodej je zahájen od ) za cenu 1 Kè. Na tomto prùkazu vyplní žák nebo za mladší dìti jejich zástupci: jméno, pøíjmení, datum narození, místo bydlištì (v kolonce z ) a místo školy (v kolonce do ). Na urèené místo nalepte fotografii prùkazového provedení o rozmìru 35 x 45 mm, která zobrazuje skuteènou souèasnou podobu budoucího držitele prùkazu, je na lesklém fotografickém papíru a není vystøižena z jiné fotografie. Ve škole si nechte tyto údaje potvrdit, pøípadnì vyznaèit další údaje (vyznaèení dnù v týdnu, kdy probíhá výuka, pokud se nekoná dennì nebo vyškrtnutí symbolu pracovních dnù, pøi dojíždìní do internátních škol). Poslední úkon pak probìhne opìt ve výdejnì jízdenek v železnièní stanici ÈD (nebo u nìkterého jiného dopravce), ke kterému musíte pøedložit rodný list dítìte, cestovní pas nebo jiný prùkaz, který ÈD již v minulosti ovìøily. Zamìstnanec ÈD po pøekontrolování všech údajù doplní platnost prùkazu a vylepí speciální hologram. Za toto ovìøení žákovského prùkazu zaplatíte 40 Kè a na uvedenou platbu obdržíte stvrzenku. 2. Žákovské jízdné od 15 do 26 let: Komu je sleva urèena Nárok na zvláštní jízdné mají žáci a studenti všech škol na území Èeské republiky (dále jen žáci ) od 15 do 26 let (do dne, který pøedchází dni 26. narozenin), kteøí plní povinnou školní docházku nebo se soustavnì pøipravují na budoucí povolání ve støední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenèní formì studia. Kdy vzniká nárok na slevu Sleva se pøiznává ve 2. vozové tøídì od k dojíždìní ze stanice vèeské republice místnì nebo èasovì nejbližší místu bydlištì do stanice místnì nebo èasovì nejbližší sídlu školy smìrem nejkratším nebo èasovì nejvýhodnìjším (popø. pro èást tohoto úseku pøi použití více dopravcù) k úèasti na školním vyuèování nebo místu konání praktického vyuèování, praktické pøípravy èi praktické výuky nebo praxe a zpìt. Slevu lze uplatnit: - pøi denním dojíždìní v pracovní dny na jednotlivé jízdy po dobu celého školního roku - pøi dojíždìní na internáty nebo koleje pro jednotlivé jízdy kterýkoliv den v týdnu po dobu celého školního roku - na dojíždìní každý den v týdnu po dobu celého školního roku pøi zakoupení týdenní nebo mìsíèní traové jízdenky. Èím se nárok na slevu prokazuje Nárok na zvláštní jízdné se prokazuje Žákovským prùkazem, který Vám ÈD vystaví v kterékoliv výdejnì jízdních dokladù v železnièních stanicích ÈD. Tyto prùkazy Vám rovnìž vy- (Pokraèování na následující stranì)

19 (Dokonèení ze strany 18) staví i ostatní železnièní a autobusoví dopravci pùsobící v Èeské republice. Žákovský prùkaz lze vystavit pouze na jeden školní (akademický) rok, nejpozdìji však do každého roku nebo do dne, který pøedchází dni 26. narozenin žáka. Jak postupovat pøi poøízení prùkazu: Nejprve je tøeba poøídit si tiskopis prùkazu, který ÈD prodávají v kterékoliv výdejnì jízdních dokladù (prodej je zahájen od ) za cenu 1 Kè. Na tomto prùkazu vyplníte: jméno, pøíjmení, datum narození, místo bydlištì (v kolonce z ) a místo školy (v kolonce do ). Na urèené místo nalepte fotografii prùkazového provedení o rozmìru Králický zpravodaj 08/ x 45 mm, která zobrazuje Vaši skuteènou souèasnou podobu, je na lesklém fotografickém papíru a není vystøižena z jiné fotografie. Ve škole si nechte tyto údaje potvrdit, pøípadnì vyznaèit další údaje (vyznaèení dnù v týdnu, kdy probíhá výuka, pokud se nekoná dennì nebo vyškrtnutí symbolu pracovních dnù, pøi dojíždìní na vysokoškolské koleje èi internáty). Poslední úkon pak probìhne opìt ve výdejnì jízdenek v železnièní stanici ÈD (nebo u nìkterého jiného dopravce), ke kterému musíte pøedložit osobní doklad vydaný orgánem státní správy (napø. obèanský prùkaz, cestovní pas nebo prùkaz o povolení k pobytu pro cizince). Zamìstnanec ÈD po pøekontrolování všech údajù doplní platnost prùkazu a vylepí speciální hologram. Za toto ovìøení žákovského prùkazu zaplatíte 40 Kè a na uvedenou platbu obdržíte stvrzenku. Pokud žák dojíždí za úèelem praktického vyuèování v rámci pøedepsaných osnov do jiného místa než je sídlo školy mùže mít více prùkazù na žákovské jízdné. V takovém pøípadì je postup pøi ovìøování prùkazu stejný, škola pouze vyznaèí a potvrdí období, kdy ho lze použít. Pøi použití vlakù vyšší kvality EC a IC se platí jednorázový pøíplatek ve výši 60 Kè nebo lze využít možnosti zakoupení èasových pøíplatkù. Èerpáno z propagaèních materiálù ÈD Slavnostní vyøazení absolventù základních škol Na závìr školního roku probìhlo v obøadní síni radnice slavnostní vyøazení absolventù 9 tøíd obou základních škol. Slavnostního vyøazení absolventù se zúèastnili rodièe, uèitelé a pøedstavitelé mìsta. Pøejeme všem našim bývalým žákùm hodnì štìstí v další pøípravì pro budoucí povolání. Redakce Seznam vycházejících žákù: Základní škola Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí 9.A Apaè Milan, Brùnová Martina, Brzáková Monika, Cehová Gabriela, Cifra Richard, Dostálová Martina, Grúz Jan, Hanáková Petra, Hlava Jakub, Chaloupka Tomáš, Chmelová Lucie, Jandejsek Jaroslav, Kalousková Lucie, Klimeš Josef, Pávek Jakub, Rosenberger Richard, Schreiberová Renata, Stránský Miroslav, Špika Vratislav, Weindlichová Barbora. Dotaèní a pøíspìvkový program mìsta Králíky druhé kolo Mìsto Králíky vyhlásilo dne Dotaèní a pøíspìvkový program mìsta Králíky pro rok Uzávìrka druhého kola pro podávání žádostí je Pro druhé kolo jsou pøipraveny nové formuláøe. Tyto formuláøe budou umístìny od na webových stránkách mìsta (www.kraliky.cz) a zároveò budou kvyzvednutí na odboru školství, kultury a tìlovýchovy. 9.B Doubínková Lucie, Formanová Iva, Janeèková Marie, Jùza David, Kylarová Hana, Lalik Karel, Moštìk Tomáš, Nìmcová Zdeòka, Pávková Jana, Pišl Zdenìk, Rupprichová Michaela, Sedláková Pavla, Sperlich Martin, Stolariková Martina, Štìpán Jan, Tesaø Jiøí, Tóthová Renata, Turoò Aleš. Základní informace o dotaèním a pøíspìvkovém programu: 1. Sportovní aktivity A1) Pøíspìvek na dopravu mládežnických družstev na soutìže a turnaje (pouze organizované TJ, Hasièi) do 70 % A2) Podpora sportovních turnajù poøádaných neorganizovanými subjekty do 50 % A3) Podpora sportovních turnajù poøádaných školskými zaøízeními do 30 % 2. Zájmové organizace, kulturní aktivity B1) Aktivity oživující kulturní a spoleèenský život ve mìstì a na vesnicích do 50 % B2) Akce pro dìti a mládež do 50 % Redakce Základní škola Králíky, 5. kvìtna 412, okres Ústí nad Orlicí Bednáøová Petra, Brùna Miroslav, David Lubomír, Doležalová Julie, Feltlová Kristýna, Grebeòová Lucie, Gulèíková Veronika, Hangurbadžová Paula, Ježková Pavlína, Kacálek Milan, Koreòová Monika, Kubáò Filip, Kubínová Markéta, Kulaxidis Radim, Novák Emil, Planka Martin, Prokopec Lukáš, Starý Roman, Stránský Roman, Šmíd Jiøí, Urbanová Andrea, Valentová Petra, Venzara Tadeáš, Zatloukal Martin, Žabková Alena, Horák Jakub. 3. Spolky a fyzické osoby C1) Podpora spolkové èinnosti a dalších aktivit do 50 % Dotaèní program je vázán na organizace a fyzické osoby vyvíjející èinnost na území Mìsta Králíky. Žádosti ostatních žadatelù mimo vyhlášený dotaèní program projednává odbor vnitøních vìcí a schvaluje rada mìsta individuálnì. O procentuální výši pøíspìvku rozhoduje rada mìsta, žadatel nesmí mít žádné závazky vùèi mìstu.. V pøípadì pøidìlení dotace je pøíjemce dotace povinen plnit další podmínky dle vyhlá- (Pokraèování na stranì 20)

20 20 - Králický Zpravodaj 08/2004 (Dokonèení ze strany 19) šeného dotaèního programu: - použití pøidìlených finanèních prostøedkù kontroluje finanèní výbor zastupitelstva mìsta. Pøi této kontrole je oprávnìn požadovat pøedložení všech dokladù k celkovému vyúètování akce - pøíjemce dotace v urèeném termínu poskytne zprávu o projektu, provede vyúètování na pøedepsaném formuláøi a umožní kontrolu plnìní ve smyslu Zákona è. 320/2001 Sb. O finanèní kontrole - výše poskytnuté dotace s uveøejnìním jména pøíjemce, názvu akce bude uveøejnìna v dokumentech a na webové stránce mìsta. - pøíjemce dotace vhodným zpùsobem zveøejní podporu mìsta (propagace) pøi poøádání akce. - vyúètování poskytnuté dotace bude provedeno do 30 dnù po ukonèení akce, nejpozdìji do finanèní prostøedky budou propláceny zpìtnì na základì øádnì doložených úèetních dokladù, jednoznaènì odpovídajícím úèelu dotace. Redakce V mìsíci kvìtnu se zúèastnili všichni zákazníci firmy ELKO Valenta nákupní hry o elektrický skútr, vysavaè a rychlovarnou konvici. Do slosování byl zaøazen každý, kdo zakoupil televizor, videokameru a digitální fotoaparát. Štastnými výherci se stali : V. Makovský (konvice), P. Ollé (vysavaè) a elektrický skútr Petra Pišlová (foto). Ceny pøedal vedoucí prodejny D. Hrda. IV. roèník mezinárodní výtvarné dílny ART-EX 2004 Králíky-L¹dek Zdrój Ètvrtý roèník mezinárodní výtvarné dílny ART-EX 2004 Králíky-L¹dek Zdrój se koná od 2. do 15. srpna. Asi dvacet nových artefaktù (obrazù, výtvarných objektù, ale také konceptuálních projektù apod.) s pøíchutí erotiky pøedstaví umìlci na závìreèných poplenérových výstavách v Králíkách a v L¹dku Zdróji. Výtvarníci se budou inspirovat veršem položit hlavu na život ženy z regionální básnické produkce. Dvoutýdenní pracovní setkání tøinácti výtvarných umìlcù Evropy z osmi zemí Visegrádské ètyøky (vždy dva výtvarníci z ÈR, Polska, Slovenska a Maïarska) a ze Spolkové republiky Nìmecko zaèal 2. srpna. Setkání se uskuteèní v Králíkách (ÈR) a L¹dku Zróji (PL). První tvùrèí týden se uskuteènil v Králíkách od 2. srpna do 8. srpna, zakonèen byl vernisáží. Další den, 9.srpna, se výtvarníci pøesunuli do L¹dku Zdrój, kde díla pøedstaví 15. srpna. V prùbìhu plenéru probíhají doplòkové akce (koncerty, divadla, performance). Setkání bude ukonèeno spoleènou výstavou, organizátoøi vydají reprezentativní katalog ve tøech jazykových mutacích (èesky, polsky a anglicky). Mezinárodní umìlecká dílna je postavená na autentické tvorbì. Stejnì jako minulé roèníky pøispìje i tento výtvarný projekt ke vzájemnému pochopení odlišných kulturních prostøedí, v nichž se spojují tradièní hodnoty jednotlivých národních umìleckých škol s obecnì pøijímanými evropskými hodnotami. Projekt ART-EX 2004 Králíky-L¹dek Zdrój podporuje aktiv- (Pokraèování na následující stranì)

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost

CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Králický zpravodaj 7/2005-1 Èervenec 2005/èíslo 7 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè CIHELNA 2005 - Mimoøádná spoleèenská událost Nejvìtší spoleèná akce AÈR, civilních subjektù, klubù vojenské historie

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Schváleno logo mikroregionu Králicko

Schváleno logo mikroregionu Králicko Králický zpravodaj 8/2005-1 Srpen 2005/èíslo 8 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Schváleno logo mikroregionu Králicko Starostové mikroregionu Králicko - Mgr. Dušan Krabec (Králíky), Jana Bednáøová (Dolní

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008 Město Králíky Přítomní členové zastupitelstva města: Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008 Jana Ponocná (1) Ing. Václav Kubín (9) Čestmír Doubrava (2) Pavel Kalianko (10)

Více

Obtíže králického støedního školství

Obtíže králického støedního školství Králický zpravodaj 10/2005-1 Øíjen 2005/èíslo 10 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Obtíže králického støedního školství V souvislosti s pøipravovanou dlouhodobou koncepcí školství v Pardubickém kraji,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík Králický zpravodaj 05/2004-1 Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Franz Jentschke èestným obèanem Králík Zastupitelstvo mìsta Králíky se na svém zasedání dne 13.4.2004 rozhodlo udìlit

Více

Když je nìèeho moc, je toho pøíliš

Když je nìèeho moc, je toho pøíliš Králický zpravodaj 10/2003-1 Øíjen 2003/èíslo 10 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Když je nìèeho moc, je toho pøíliš Vzal paletu se štìtcem a krajem šel hnìdnoucí hudba a sežloutlý tón hej javore èervený

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 2 konaného dne 18. 2. 2003

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 2 konaného dne 18. 2. 2003 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 2 konaného dne 18. 2. 2003 Přítomní členové zastupitelstva města: Ing. Roman Kosuk ( 1 ) Arnošt Juránek ( 8 ) Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr. Zdeněk

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Králický karneval ohlédnutí

Králický karneval ohlédnutí Králický zpravodaj 3/2006-1 Bøezen 2006/èíslo 3 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Králický karneval ohlédnutí Zimní ohòostroj tradiènì odstartoval karnevalové veselí. Novinkou pro návštìvníky karnevalu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Víceúèelový sportovní areál otevøen

Víceúèelový sportovní areál otevøen Králický zpravodaj 6/2005-1 Èerven 2005/èíslo 6 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Víceúèelový sportovní areál otevøen Dìkuji touto cestou celému organizaènímu týmu, který se podílel na pøípravì slavnostního

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Prázdniny konèí, škola zaèíná

Prázdniny konèí, škola zaèíná Králický zpravodaj 9/2006-1 Záøí 2006/èíslo 9 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Prázdniny konèí, škola zaèíná Biskup Dominik Duka navštívil Pìchotní srub K-S 14 U cihelny Dne 19. srpna 2006, záhy po

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 12 konaného dne 9. listopadu 2004

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 12 konaného dne 9. listopadu 2004 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 12 konaného dne 9. listopadu 2004 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Únor 2003/èíslo 2 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Únor 2003/èíslo 2 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 02/2003-1 Únor 2003/èíslo 2 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Pozvánka na Králický karneval Chtìl bych Vás pozvat za TJ Jiskru Králíky fotbalový a hokejový oddíl na letošní, již 41.

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Únor 2004/èíslo 2 Roèník II. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králická pevnostní oblast rekordní návštìvnost v roce 2003

Únor 2004/èíslo 2 Roèník II. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králická pevnostní oblast rekordní návštìvnost v roce 2003 Králický zpravodaj 2/2004-1 Únor 2004/èíslo 2 Roèník II. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králická pevnostní oblast rekordní návštìvnost v roce 2003 Od roku 2000 se traduje v rámci projektu Králická pevnostní

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více