Investiční a kapitálové ţivotní pojištění v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční a kapitálové ţivotní pojištění v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Investiční a kapitálové ţivotní pojištění v ČR Bakalářská práce Autor: Veronika Beranová bankovní management Vedoucí práce: Ing. Tomáš Prekop Praha Duben, 2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předloţenou bakalářskou práci vypracoval samostatně a pouţil jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury.. Jméno a příjmení Karlovy Vary dne

3 Poděkování Ráda bych poděkovala Ing. Tomáši Prekopovi, vedoucímu bakalářské práce, za jeho metodické vedení při vypracování této bakalářské práce.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a postupným rozvojem investičního a kapitálového ţivotního pojištění na českém trhu v 21. století. Rozebírá problematiku tří pojišťovacích subjektů a jejich nabízených produktů na českém trhu. Teoretické poznatky proberu na konkrétních případech u konkrétních pojišťovacích společností. Na závěr zhodnotím, která společnost je pro klienta nejvhodnější a jaký produkt by byl pro něj nejzajímavější. Klíčové pojmy: pojištění, zákon o pojištění, pojišťovny a zajišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, pojistný trh, neţivotní pojištění, ţivotní pojištění, pojistná smlouva, pojistná částka, pojistné, pojistné plnění, pojistná událost, pojistné podmínky

5 Annotation The bachelor thesis primarily focuses on advancement and progressive development of the investment and capital life insurance in the czech market in the 21st century. The thesis analyzes the questions of three insurace bodies and offered products in the market place. The theoretical grounding will be examined on the particular cases with connection to specific insurance companies. The most suitable insurance company and the most attractive product to the customer is evaluated at the close of the thesis. Key words insurance, insurance act, insurace companies and reinsurance companies, insurer, policy holder, insured, insurance market, property-casualty insurance, life-assurance, contract of insurance, capital assured, insurance rate, insurance benefit, insured accident, insurance terms and conditions

6 OBSAH ÚVOD Historie pojišťovnictví Historie pojišťovnictví ve světě Směry rozvoje pojišťovnictví od 17. století Nejstarší pojišťovny v zahraničí Historie pojišťovnictví v České republice Právní úprava finančních instrumentů Pohled do historie zákonného rámce pojišťovnictví od 20. st Zákon o pojišťovnictví Zákon o pojistné smlouvě Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událost19 3 Obecný pohled na pojistný trh v 21. Století Druhy pojištění v České republice Neţivotní pojištění Ţivotní pojištění Pojištění osob Ţivotní pojištění Historie ţivotního pojištění Dvě hlediska ţivotního pojištění Škodové pojištění Obnosové pojištění Historie vybraných pojišťoven Uniqa pojišťovna Česká pojišťovna Deutscher Ring Porovnání ţivotních pojištění Kapitálové ţivotní pojištění Investiční ţivotní pojištění ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ... 47

7 ÚVOD V bakalářské práci,,investiční a kapitálové ţivotní pojištění v ČR se zaměřuji na historii a vývoj pojišťovnictví jak v zahraničí, tak v České republice nejdříve v obecném rozsahu a potom vše napasuji na konkrétní příklady u vybraných pojišťovacích subjektů v 21. století. Nejprve nahlédneme do historie pojišťovnictví a pojištění jako takového. Zabrousíme do legislativy, která se týká pojišťovnictví v České Republice. Ukáţeme si strukturu nabízených instrumentů v pojišťovnictví v České Republice jako je ţivotní pojištění, neţivotní pojištění a pojištění odpovědnosti. V podrobnějším rozsahu budu porovnávat investiční ţivotní a kapitálové pojištění tří vybraných pojišťoven. Zaměřím se na pojišťovnu Uniqa, Česká pojišťovna a Deutscher Ring, kde se ve zkratce poohlédnu do jejich historie a vývoje výše zmíněných peněţních produktů. Teoretické poznatky zakomponuji do konkrétních případů na jednom klientovi pro lepší srovnání u všech pojišťoven. Cílem mé bakalářské práce je porovnání stejného produktu, avšak nabízený jiným pojišťovacím subjektem a zhodnocení, která z nich nabízí nejlepší řešení pro klienta. Závěrem vyhodnotím, která z daných pojišťoven nabízí pro svou klientelu nejlepší produkt v ţivotním pojištění a jeli pro klienta výhodnější kapitálové ţivotní pojištění nebo investiční ţivotní pojištění. 7

8 1 Historie pojišťovnictví 1.1. Historie pojišťovnictví ve světě První zmínky o pojišťovnictví jsou zachovány z doby 2500 let před naším letopočtem ve starém Egyptě, kdy vznikaly vzájemné dohody kameníků při stavbě pyramid nebo sochařské výzdoby. Předmětem dohody bylo vzájemné krytí nákladů na pohřeb svého zesnulého člena, které byly hrazeny z pravidelných příspěvků členů. Další zmínka je přibliţně z období vlády Chammurabi, krále Starobabylonské říše v letech př. n. l. V této době se majitelé velbloudů a karavan vzájemně kryli proti nákladům na úhradu škod vzniklých v souvislosti s přepravou zboţí na plánovaných cestách karavan v okolí Babylonu ( dnešního Blízkého východu ) či proti nákladům na pohřeb zesnulého člena. Tato druhá nejstarší právní úprava byla vytesána do sloupu před Chammurabiho palácem a podle ní byli povinni se řídit všichni soudci. Zhruba 1000 let př. n. l. vznikalo např. pojištění lodí a nákladů u starých Féničanů či ve staré Indii pojištění proti nesplacení úvěru u určité kasty obchodníků. V Athénách kolem roku 400 př. n. l. je poprvé,, pojistník odlišný od,,pojištěného. V této době pojistník není znám, přepokládá se, ţe jím byl athénský stát. Pojištěným byl voják, který měl,, sociální pojištění pro případ váţného poškození zdraví či zmrzačení v průběhu války. Tato zmínka se dochovala z textů řečníka Lysia. Kolem přelomu letopočtu a Starověkém Římě se zabezpečovali tzv.,, Sociálním pojištěním, které zajišťovalo důstojný pohřeb účastníků pojištění, věno pro nevěstu či finanční prostředky pro pozůstalé. Pojistitelem byli čtyři statutární instituce s vlastními stanovami jimiţ určovali výši příspěvků, případné tresty za nedodrţení stanov, ale také jednotlivé druhy poskytnutí pojistné náhrady. Jako pojistníci zde figurovali svobodní římští občané. Z toho období jsou dochovány zmínky o zájmových skupinách lidí, kteří se finančně zabezpečovali např. pro případ invalidity a úmrtí. Koncem starověku a v raném feudalismu v Evropě, byla na několik století citelně narušena kontinuita civilizačního rozvoje v pojišťovnictví. Citelně znát je i úpadek peněţního oběhu, kde se vracíme k naturální směně a obecný deficit informací. Avšak zdokumentované informace chybí i z Asie, Afriky či Ameriky i přesto, ţe je známa existence vyspělejších civilizací. Zde se dají předpokládat jisté prvky pojistné ochrany, především tam, kde byla zboţní výroba. Přibliţně v prvním tisíciletí př. n. l. se uzavírali Námořní půjčky jako prvek neţivotního ( komerčního) pojištění v souvislosti s rozvojem námořní dopravy ve Středomoří. Přesný 8

9 pojistitel není znám, zřejmě jím byli skupiny bohatých podnikatelů v peněţnictví a obchodě. Jako pojistník figuroval kupec jako majitel zboţí, který obdrţel půjčku v hodnotě přepravovaného zboţí. Nebylo-li zboţí přepraveno do cílového místa, kupec půjčku nemusel splatit; v opačném případě ji splatil a spolu s ní i náklady na přepravu a odměnu za poskytnutou sluţbu (pojistné). Námořní pojištění se vyskytuje i koncem 10. století v souvislosti s novým rozvoje středomořského námořního obchodu, především roku 1072 ujednáním mezi benátskými kupci. Později se objevovali i v dalších evropských přímořských státech. Ani zde není pojistitel přesně znám, nejspíše vznikali specializované skupiny finančníků, gildy kupecké společnosti a jako pojistník zde vystupoval majitel lodi či nákladu. Námořní doprava v té době byla velice riskantní, a to nejen pro nedokonalost lodí, omezenost navigačních zařízení atd., ale i pro bující pirátství a neustále se opakující války. Středověké kupecké právo proto uţ zná určité formy zajištění rizik, zejména při přepravě zboţí. V Pise byla nalezena nejstarší dochovaná pojistná smlouva ze dne 13. dubna 1385, která slouţila jako námořní pojistka. Zahajuje v Evropě éru komerčního námořního pojištění a současně znamená i počátky námořního práva. Sepsána byla tamějším notářem. Na počátku 2. tisíciletí v tehdejších vyspělých evropských zemích aţ do 18. století se vytvářejí majetková (někdy poţární), či ţivotní pojištění na základě vzájemnosti. Pojistitelé byla bratrstva, či sdruţení (gildy) vznikající především na bázi obchodnické profese, případně řemeslnické => později se řemeslnické gildy přeměnily v cechy. Na straně pojistníka vystupovali členové gildy, někdy jen mistři, nebo jen tovaryši, měli společné podpůrné pokladny. Postupně s rozvojem trhu, konkrétně s rozvojem řemesel a obchodu, začali pociťovat stále větří profesní skupiny naléhavou potřebu sdruţovat se v zájmu přeţití. Doklady o existenci kupeckých gild pocházejí jiţ z 11. a 12. století z Dánska, Porýnska a Šlesvicka. Cechy se také vyvíjely z rodinných svazků v tehdejší Evropě, můţeme je povaţovat za začátky pojišťovací praxe. Z těchto rodinných cechů vznikly řemeslnické cechy, které se udrţely aţ do 18. st. Byly zakládány za účelem podpory členů v nemoci či poskytování pohřebného. 9

10 Směry rozvoje pojišťovnictví od 17. století Námořní pojištění Pozici středomořských států střídá evropský severozápad (Anglie, Francie, Flandry) Ve druhé polovině 17. století (r. 1687) byla v Londýně na Tower Street otevřena kavárna pana Edwarda Lloyda, který tuto kavárnu vyuţíval jako centrum výměny informací v námořní přepravě (mezi kapitány, rejdaři, obchodníky, finančníky). I po smrti zakladatele této kavárny (r. 1713), bylo toto informační a pojišťovací centrum pouţíváno k tomuto účelu nadále. V roce 1720 získali noví majitelé kavárny Lloyd a pojistitelé od anglického parlamentu výlučné právo provozovat námořní pojištění, takţe prostory Lloyďs se z kavárny změnily definitivně ve volný spolek samostatných upisovatelů. V roce 1769 zaloţila skupina obchodníků a makléřů v Pope Head Alley nový podnik s názvem New Lloyďs Coffee House, který převzal úkoly původního Lloydu. Tato kavárna se stala postupně místem, kde se provozovalo nejen námořní pojištění, ale časem i další pojistné produkty Poţární pojištění Mezníkem byl poţár Londýna Katastrofální následky vedly stavitele Nicholase Barbona v roce 1667 k zaloţení první komerční poţární pojišťovny formou dodatečné prémie (pojistného) při výstavbě domu jeho firmou. Ten garantoval, ţe v případě, ţe bez viny majitele bude dům v budoucnu zničen poţárem, firma zdarma postaví dům nový. Tak vznikla The Fire Office (v roce 1680). V Prusku veřejná poţární pojišťovna vznikla 1705 na podnět Bedřicha I. V roce 1786 londýnská pojišťovna Phoenix získala licenci na vybudování pobočky v Hamburku, Le Havre a Hantexu, později ve Španělsku a Portugalsku. Poţár Hamburku 1824 byl podnětem pro vybudování komerčních poţárních pojišťoven v německých zemích Zemědělské pojištění Aţ v polovině 19. století se na komerční bázi objevují pojištění proti dvěma rizikům: Proti krupobití (a zničení úrody); Proti úhynu hospodářských zvířat Šlo o přechod z regionálních rolnických podpůrných spolků na akciové společnosti. Protoţe bylo obtíţné stanovit dobře pojistné, většina pojišťovacích firem časem zanikla 10

11 Odpovědnost za škodu vč. majetkového pojištění provozováním koněspřeţné přepravy (Francie 1825) provozováním ţelezniční přepravy Anglie (40. léta 19. století) Německo (1853) na vodovodním potrubí (Frankfurth am Main 1866) nesplacením úvěru (Londýn 1865, německá Globus 1898) rozbitím skla ve výkladech obchodů (Francie 20. léta 19. století, v 60. letech v Německu) v důsledku stávky (Německo 1897 Industria) v důsledku odcizení jízdních kol, zkrachování vydavatele (abonentní pojištění) apod. na konci 19. století a další podoby majetkového pojištění Ţivotní pojištění Podmínkou jeho rozvoje byly demografické informace a matematický aparát k jejich vyuţití. První sčítání obyvatel v Evropě v novodobé historii proběhlo právě u nás, tzv. sčítání konzumentů soli jiţ v r celozemský soupis ţidovských obydlí a jejich obyvatel vč. mapek v jednotlivých obcích soupis obyvatel + domů tereziánský. Od r mají domy čísla. Do r se údaje o obyvatelstvu ověřovaly fyzicky. Mezi roky 1831 aţ 1851 se sčítalo kaţdé tři roky (jméno, věk, pohlaví, rodinný stav) a 1869 moderní podoba sčítání vč. získání dalších informací (o chovaném dobytku, řeči, gramotnosti, vyznání atd.) 1.2. Nejstarší pojišťovny v zahraničí Roku 1676 vznikla v Hamburku Generální poţární pokladna. Byla to první řádná poţární pojišťovna. Za zmínku také stojí jeden z největších pojišťovacích systémů Lloyds. Vznikl z kavárny pana Edvarda Lloyda v roce Zde se scházeli veškeří makléři, námořníci a kupci a na základě informací od nich získaných vytvořil největší informační centrum. Byli 11

12 zde zaznamenány veškeré pohyby zboţí a lidí, havárie a jejich pojištění. Na tomto základě vznikla největší pojišťovací burza na světě. Anglie a její dominantní postavení v 18. století 1699 Londýn Společnost pro pojišťování vdov a sirotků 1721 Londýn Royal Exchange 1721 Londýn London Assurance 1762 Londýn Equitable 1797 Londýn Pelican atd. Řešení specifik pojištění osob zabitých v soubojích, či páchajících sebevraţdu, naopak abstinentů Německo 1778 Hamburská ţivotní pokladna 1827 Gotthajská ţivotní pojišťovací společnost 1829 Německá ţivotní pojišťovací společnost (Lübeck) řada vdovských a sirotčích penzijních ústavů Francie , znovu od 1820 Královská pojišťovací společnost Rusko 1835 Ruská společnost pro pojištění kapitálu a důchodů 1.3. Historie pojišťovnictví v České republice Vývoj pojišťovnictví na území dnešní ČR nelze oddělit od celkového politického a hospodářského vývoje na tomto území od 15. století. To se po husitských válkách sice načas v následujících cca 160 letech vzpamatovalo, ale o to ničivější byla systematická a plošná destrukce v 17. století (třicetiletá válka, rozpad místní samosprávy, rekatolizace, selské bouře v 80. letech, válka s Turky). Císařovna Marie Terezie (* ) se ve své době snaţila poškozeným pomáhat formou dobročinných akcí různého druhu. Zaloţení Fondu na úhradu škod vzniklých požáry, povodněmi a nepřízní počasí byla jednou z nejvýznamnějších. Osobními dopisy a 12

13 vydanými patenty se snaţila podnítit základy pojišťoven jako specializovaných peněţních institucí. V Čechách se počátky pojišťovnictví projevují aţ koncem 17. st., kdy Jan Kryštof Bořek podal návrh na zavedení povinného poţárního pojištění budov v Čechách. Ve všech městech měli lidé přispívat do tzv. protipoţárního fondu. K realizaci této myšlenky však nedošlo. Za jako vůbec první pojišťovnu na území ČR lze povaţovat Pojišťovnu proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytku v Brandýse nad Labem, která vznikla v roce Ta však také neměla dlouhého trvání. Koncem 18. století začali i v habsburské monarchii vznikat sirotčí a vdovské penzijní ústavy: 1793 Olomoucký všeobecný vdovský a sirotčí penzijní ústav 1797 Uherský ústav Praţský ústav pro občany provozující ţivnost Praţský zabezpečovací ústav pro muţe V roce 1827 začal poskytovat poţární pojištění nemovitostí Císařskokrálovský privilegovaný, český, společný, náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav, který byl později přejmenován na První českou vzájemnou pojišťovnu. Poţární pojištění nebyl jediný produkt, který pojišťovna nabízela. V roce 1864 se k němu přidalo ještě pojištění krupobitní a movitostní. Dále v roce 1909 přibylo i ţivotní pojištění. Velký nárůst pojišťoven byl zaznamenán ve druhé polovině 19. století. Zakládaly se různé druhy pojišťoven např. rolnické, městské, vzájemné aj. Asekurační spolek cukrovarníků (1862), Praţská městská pojišťovna (1865), pojišťovací poţární spolek sv. Florian v Chebu (1868), Praha, vzájemná pojišťovna (1869), Rolnická vzájemná pojišťovna v Praze (1869). Nejznámější byla v roce 1869 Slavia, vzájemná pojišťovací banka, Praha. - svou činnost zahájila jako pouze ryzí ţivotní pojišťovna a na trhu se prezentovala jako česká vlastenecká pojišťovna - zajímavá byla snaha o rozšíření teritoriální hranice jejího působení, jenţe jiţ v roce 1869 začala působit i mimo území ČR, ale vedoucí představitelé pojišťovny se začali zaměřovat i na slovanský východ Evropy či Srbsko a Rusko, kde však byla kapitálová bariéra pro vstup 13

14 - původně se zaměřovala na pojištění na doţití a úmrtí a na spolky pro vzájemné dědění Dva roky nato vznikla Plaňanská vzájemná pojišťovna v Plaňanech (1871), Jednou z nejdůleţitějších institucí v zajišťovnictví byla roku 1872 První česká zajišťovací banka v Praze. Později se ukázalo, ţe to byla i velice úspěšná instituce v této oblasti. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století bylo české pojišťovnictví jiţ tak silné, ţe ekonomickou stabilitou První české vzájemné pojišťovny neotřásly například ani značné škody, jako byly poţáry mlýnů roku 1870 v Čejticích, ve Vojkovicích, roku 1878 v Praze Jan Dvořák, roku 1881 v Karlíně Jindřich Ronz. Ani největší náhrada škody v devatenáctém století poskytnutá za jednu pojistnou událost, a to krátce po poţáru Národního divadla v Praze 12. srpna 1881, pojišťovnu neohrozila. Částka zlatých rakouské měny umoţnila téměř okamţitě zahájit práce na jeho obnově. Na přelomu 19. a 20. století bylo nejvýznamnějším pojištěním životní pojištění, které předstihlo i poţární pojištění. To bylo do této doby povaţováno za nejvýznamnější riziko. Avšak skutečné ţivotní pojištění jako takové bylo zavedeno aţ od roku Hlavní roli přebíralo pojištění pro případ úmrtí, menší úlohu pak pojištění na doţití a s ještě větším odstupem následovalo pojištění důchodové. Stále více se prosazovalo sdruţené ţivotní pojištění pro případ smrti nebo doţití. Na přelomu století i nadále vznikali nové pojišťovny. Byli jimi např. Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně (1900) a Moravská dobytčí pojišťovna v Brně (1902). I přes obtíţné válečné roky se podařilo vedoucím představitelům v oblasti pojišťovnictví převést svěřené finanční prostředky pojistníků. Po vzniku samostatné Československé republiky začínáme novou etapu v československém pojišťovnictví. Svou činnost zahajují další pojišťovny jako např. Čechoslavia, lidová pojišťovna (1919), Pojišťovna průmyslu kvasného (1919), akciová dopravní a ţivelní pojišťovna v Praze (1920), Národní pojišťovna, a.s. (1922) aj. Kromě těchto ústavů byly koncesovány Saint-Germainskou a Trianonskou mírovou smlouvou pojišťovny Assiccurazioni generali a Riuinione Adriatica di Sicurtá. V těchto smlouvách se také podařilo prosadit, ţe se nástupnické státy Rakouska-Uherska musely zavázat k povolení činnosti rakouských pojišťoven na svém území po dobu dalších 10 let. Za 2. světové války v době protektorátu nastal útlum pojišťovnictví, ale díky předválečnému období bylo v roce 1945 evidována na 733 pojišťoven, pojišťovacích spolků a zahraničních prezentací. 24. října 1945 došlo k znárodní zestátnění všech těchto 14

15 subjektů Dekretem prezidenta republiky. Pojišťovací rada se sídlem v Praze byla pověřena řízením pojišťovnictví. Od 1. ledna 1947 vzniklo v Československu jen pět pojišťoven, národních podniků. A od Února 1948 vznikl jediný podnik a to: Československá pojišťovna, národní podnik. Nyní na několik desetiletí dochází k přerušení trţního vývoje pojišťovnictví. Aţ v roce 1968 vznikají v souvislosti s novým federativním uspořádáním státu z jediné Státní pojišťovny dva nové subjekty: Česká státní pojišťovna se sídlem v Praze a Slovenská štátna poisťovňa se sídlem v Bratislavě, a to s účinností od 1. ledna Toto monopolní období československého pojišťovnictví, trvalo aţ do počátku devadesátých let. Právní rámec pro změny související se zaváděním trţní ekonomiky a soukromého podnikání vytvořily v oblasti pojišťovnictví zejména nové zákony o pojišťovnictví (v ČR zákon č. 185/1991Sb.). Udělením povolení MF ČR a SR coby dozorčích orgánů nad pojišťovnictvím mohly od té doby na území České a Slovenské federativní republiky podnikat v pojišťovnictví i další pojišťovny, v právní formě zaloţené jako akciové společnosti, státní podniky a druţstva. Rozdělením federativního státu k se vytvořily podmínky pro samostatný rozvoj českého pojistného trhu. České pojišťovnictví se vyvíjí v trţním prostředí v souladu s normami EU. Značné kompatibility se podařilo dosáhnout v ekonomice pojištění (účetnictví, technické rezervy, solventnost). Obecně se rozšířila mezinárodní spolupráce jak na úrovni státu, tak i České asociace pojišťoven. K 31. prosinci 2006 provozovalo pojišťovací činnost na českém trhu 49 pojišťoven. 15

16 2 Právní úprava finančních instrumentů V českých zemích byla výchozí právní úprava pojištění a pojišťovnictví upravena patentem císaře rakouského Františka II. (*1768, vládl ) ze dne 4. září 1819, jímţ se povolovalo pojištění jako soukromé podnikání Pohled do historie zákonného rámce pojišťovnictví od 20. st. Novou právní úpravu pojišťovnictví představoval zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, který vstoupil v platnost 28. Května Tato právní úprava se zaměřovala na: - zavedení koncesního systému, - vytvoření dozorčího orgánu nad pojišťovnictvím v rámci ministerstva financí a stanovení kompetencí tohoto orgánu, - úpravu a vymezení organizačně-právních forem podniků provozujících pojišťovací činnosti, - stanovení pravidel tvorby a uţití účelových pojistných fondů a zásad pro rozpracování těchto pravidel ve vyhláškách ministerstva financí, - vymezení pravidel působení zahraničních pojišťoven na českém pojišťovacím trhu V roce 2000 vyšel v platnost nový zákon, který pozbyl platnost aţ počátkem roku Pojišťovnictví se začalo řídit zákonem č. 363/1999 Sb., zákon o pojišťovnictví. Tento zákon začal platit od 1. Dubna Právní úprava pojišťovnictví v České republice se tak velmi přiblíţila legislativě Evropské unie. Vytvoření nového legislativního rámce sledovalo dva cíle: - došlo k likvidaci předlistopadové úpravy a zaloţení podmínek normálního fungování pojišťoven, jejich zakládání a bylo umoţněno vstupu zahraničních pojišťoven a český pojistný trh (zákon č. 185/1991 Sb.) - sblíţení české právní úpravy pojišťovnictví s právem Evropské unie (zákon č. 363/1999 Sb.) 16

17 Avšak ani tento zákon plně nezabezpečoval plnou harmonizaci právní úpravy pojišťovnictví s právem EU. 1 Zákon č. 39/2004 Sb., o pojišťovnictví Tento zákon je poslední novelou před vstupem České republiky do Evropské unie. Účinnosti nabyl 1. Dubna Cílem této novely bylo zejména zajistit kompatibilitu pravidel pro podnikání v oblasti pojišťovnictví s tzv. třetí generací směrnic ES, pokud se týká ţivotního a neţivotního pojištění. Najdeme v něm: - podmínky pro podnikání v pojišťovnictví - zpřísnění pravidel pro tvorbu technických rezerv - dozor nad finančními skupinami (tzv. doplňkový dozor) - máme zde posíleny a upřesněny pravomoci státního dozoru nad pojišťovnictvím V novele zákona o pojišťovnictví proběhli významné změny týkající se zejména: - rozšíření působnosti zákona - vymezení pojmu členského státu - stanovení oprávnění pojišťoven a zajišťoven provozovat činnost v rámci celé EU - zvýšení hodnoty základního kapitálu - úpravě podmínek, za kterých bude moc i pojišťovna z členského státu působit na území ČR, a podmínek, za kterých zde bude moci působit pojišťovna ze třetího státu - nové úpravy informační povinnosti vůči dozorovému orgánu 1 BÖHM, Arnošt. Ekonomika a řízení pojišťoven v podmínkách po vstupu České republiky do Evropské unie. Praha : ASPI, Vývoj právní úpravy pojišťovnictví, s ISBN

18 Zákonem 39/2004 Sb. se řídí: - provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo zajišťovnou se sídlem na území České republiky - provozování pojišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie a na území států Evropského hospodářského prostoru - provozování pojišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území třetího státu - výkon státního dozoru v pojišťovnictví - výkon zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví 2 V dnešní době je právní úprava finančních instrumentů a institucí pod dohledem ministerstva financí jakoţto regulátora v podobě zákonů o pojišťovnictví a Zákon, o pojistné smlouvě, o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Zákon o pojišťovnictví Poukazuje na základní právní rámec a pravidla v oblasti podnikání v pojišťovnictví. Najdeme zde obecná ustanovení s jakým rozsahem působnosti můţeme podnikat a vymezuje určité pojmy související s pojišťovnictvím a zajišťovnictvím. Definuje nám podmínky provozování činnosti v pojišťovnictví i zajišťovnictví, ochranu obchodní firmy, řízení a její kontrolní systém a podmínky pro zřízení a vedení firmy. Zákon obsahuje výčet pojistně technických rezerv, které jsou pojišťovny povinny vytvářet, určuje způsoby jejich investování, propočet solventnosti pojišťoven a upravuje účetnictví pojišťoven. Dále také poukazuje na pravomoci v dohledu České národní banky a její rozsah působení. 3 2 BÖHM, Arnošt. Ekonomika a řízení pojišťoven v podmínkách po vstupu České republiky do Evropské unie. Praha : ASPI, Vývoj právní úpravy v pojišťovnictví, s ISBN Česká republika. Zákon o pojišťovnictví. In ÚPLNÉ ZNĚNÍ.2010, č. 277/2009 Sb. 18

19 Zákon o pojistné smlouvě Tento zákon ukládá podmínky sepsání daných smluv, jejich obsah a náleţité údaje. Také nám říká za jakých okolností můţe být smlouva zrušena a jakými způsoby můţe vzniknout pojistné plnění. Tento zákon říká jaké pojištění si můţeme sjednat pojištění osob, majetku aj Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Předmětem toho zákona jsou podmínky upravující podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samotných likvidátorů pojistných událostí a podmínky upravující zahájení činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů. Dále vymezuje základní předpoklady pro výkon činnosti a určuje kategorie pojistných zprostředkovatelů 5 4 Česká republika. Zákon o pojistné smlouvě. In ÚPLNÉ ZNĚNÍ. 2010, č. 37/2004 Sb. 5 Česká republika. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. In ÚPLNÉ ZNĚNÍ. 2010, č. 38/2004 Sb. 19

20 3 Obecný pohled na pojistný trh v 21. Století 3.1. Druhy pojištění v České republice Pojistný trh v České republice nabízí obrovské spektrum moţností pro svou klientelu, jak zajistit sebe, rodinu i svůj majetek. V této nabídce můţeme najít pojištění osob, pojištění pro případ nemoci, ţivotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění majetku, odpovědnosti i vozidel, pojištění zvířat a případně i cestovní pojištění. Myslím si, ţe pro českou populaci je velmi důleţité, aby chránila především sebe a svou rodinu a pak teprve svůj majetek a další. Proto jsem si z této velké škály nabídky pro porovnání vybrala ţivotní pojištění a to jak kapitálové tak i investiční, kterým se budu podrobněji ještě zabývat. Obrázek 1: Vztahy jednotlivých klasifikací pojištění Pojištění Pojištění podle Ţivotní pojištění Neţivotní pojištění zákona o pojišťovnictví Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění podle osob majetku odpovědnosti předmětu za škodu Pojištění podle Pojištění Pojištění Pojištění formy vzniku smluvní smluvní zákonné dobrovolné povinné Zdroj: Martinovičová Dana, Pojištění podnikatelských subjektů, Ostrava, KEY Publishing s.r.o., 2007, str

21 Neţivotní pojištění U neţivotního rizika nemáme nikdy jisté jestli v průběhu trvání smlouvy dojde k nějakému pojistnému plnění jako tomu je naopak u pojištění ţivotního. Pojišťovna pojistné plnění poskytne aţ v případě realizace rizika pojistné události. Do neţivotního pojištění řadíme: Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Riziková pojištění, která spadají do pojištění osob pojištění pro případ invalidity pojištění léčebných výloh úrazové pojištění Toto pojištění kryje rizika naše i naší rodiny v občanském ţivotě. Finanční prostředky, které získáme z tohoto pojištění nám pomáhají zabezpečit svůj dosavadní styl ţivota. Můţe se stát, ţe z důvodů trvalých následků se změní naše schopnost a tudíţ se nám tím mohou sníţit i měsíční příjem a styl ţivota. 6 Úrazové pojištění Úrazové pojištění slouţí především k pojištění úrazu pro případ smrti, pojištění úrazu pro případ trvalých následků, zde můţeme říct i včetně invalidity, pojištění pro případ denního odškodného a dávek při pobytu v nemocnici, jinak řečeno pojištění pro případ času nezbytného léčení. Klient dané společnosti zde můţe ţádat i o vkladové úrazové pojištění či pojištění na záchranu a přepravních nákladů. Pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši stanovené v pojistné smlouvě, došlo-li k úrazu pojištěného. Úrazové pojištění lze sjednat jako pojištění škodové či pojištění obnosové. 6 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Vyd. první. Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2007.Klasifikace pojištění na českém pojistném trhu, s ISBN

22 V úrazovém pojištění pro účely tohoto zákona chápeme úraz jako neočekávané a nenadálé působení jak zevních sil, tak vlastní tělesné síly nezávisle na vlastní vůli pojištěného. Úraz se musí samozřejmě stát v průběhu trvání soukromého pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno jakékoli poškození zdraví či smrt. Pojistitel má právo odmítnutí pojistného plnění v případě, ţe pojištěný si způsobil úraz při nezákonné činnosti, pro kterou byl uznán vinný nebo při jednání kterým si úmyslně způsobil újmu na zdraví či smrt. Pojistitel také můţe odmítnou pojistné plnění nebo jeho sníţení aţ o jednu polovinu v případě, ţe pojištěným byla poţita návyková látka nebo byl poţit alkohol. Výjimku však tvoří léky předepsané pojištěnému lékařem a zároveň pokud nebyl pojištěný lékařem nebo výrobcem léku informován o tom, ţe při poţití daných leků nesmí provozovat činnost při které došlo k pojistné události tzn. poškození zdraví nebo smrt. 7 Pojištění pro případ nemoci Pojištění pro případ nemoci můţeme sjednat formou Pojištění nemoci Denní odškodné při pobytu v nemocnici následkem nemoci či úrazu Pojištění invalidity následkem nemoci Pojištění rekonvalescence po hospitalizaci Pojištění nadstandardního vybavení při pobytu v nemocnici Pojištění denní dávky v případě pracovní neschopnosti Pojištění pro případ chirurgického zákroku při případném úrazu a nemoci Pojištění stomatologických výkonů nehrazených veřejnými zdravotními pojišťovnami Pojistitel radí za pojištěného v rozsahu dohodnutém v pojistné smlouvě náklady na zdravotní péči vzniklé v důsledku nemoci nebo následku úrazu a úkonů souvisejících se zdravotním stavem pojištěného, zejména s nemocí, úrazem, těhotenstvím a preventivní nebo dispenzární péčí. V pojistné smlouvě lze dohodnout i jiné skutečnosti související se zdravotním stavem pojištěného, se kterými je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění. Toto pojištění pro případ nemoci můţeme sjednat jako škodové pojištění i pojištění obnosové. 7 BÖHM, Arnošt. Ekonomika a řízení pojišťoven v podmínkách po vstupu České republiky do Evropské unie. Praha : ASPI, Úrazové pojištění, s ISBN

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ. (mimo území dnešní ČR) Jaroslav.sulc@mail.vsfs.cz

HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ. (mimo území dnešní ČR) Jaroslav.sulc@mail.vsfs.cz HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ 2. konzultace Zimní semestr 2008/2009 B9KPOPH Novodobé podoby pojišťovnictví a pojištění (mimo území dnešní ČR) Jaroslav.sulc@mail.vsfs.cz Novodobé podoby pojišťovnictví a jeho

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ. Zimní semestr 2007/2008 B8KPO2PH

HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ. Zimní semestr 2007/2008 B8KPO2PH HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ Zimní semestr 2007 B8KPO2PH 1 Konzultace č. 3 Novodobé podoby pojištění (na území dnešní ČR) 2 Vývoj pojišťovnictví u nás Čtyři vývojová stádia 1. V novověku až do vzniku ČSR v

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ. Zimní semestr 2007/2008 B8KPO2PH

HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ. Zimní semestr 2007/2008 B8KPO2PH HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ Zimní semestr 2007 B8KPO2PH 1 Struktura předmětu První konzultace Geneze pojištění jako způsobu zmírnění či eliminace finančních následků nepříznivé nahodilé události Původní podoby

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Pojištění osob Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_13 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra Kozáková

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Geneze pojištění jako způsobu zmírnění či eliminace finančních následků nepříznivé nahodilé události Cíl: Objasnit

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ PARTNEŘI A PODPORA Od září 2009 jsme partnerem Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni Od listopadu 2010 jsme partnerem Odborového svazu

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Marcel Cinibulk Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Program Představení České pojišťovny Organizační struktura ČP Proces adaptace v ČP Komunikace a informace Společnosti ČP Group Generali

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

PRINCIPY POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ. Eva Ducháčková

PRINCIPY POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ. Eva Ducháčková PRINCIPY POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ Eva Ducháčková Eva Ducháčková Principy pojištění a pojišťovnictví 3. vydání přepracované Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 Odpovědná redaktorka

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění V-tour s.r.o. Praha 5/28/2014 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu

Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu Bankovní institut vysoká škola Katedra finančních obchodů Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu Bakalářská práce Autor: Veronika Švábová, DiS. Bankovní management Vedoucí

Více

EXTRAKT (ZKRÁCENÝ SOUHRN) RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. 400.005, ZE DNE 21.11.2008.

EXTRAKT (ZKRÁCENÝ SOUHRN) RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. 400.005, ZE DNE 21.11.2008. EXTRAKT (ZKRÁCENÝ SOUHRN) RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. 400.005, ZE DNE 21.11.2008. Smluvní strany: 1. PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 IČ: 45 794 944,

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben,

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury Seznam použité literatury 1) Ducháčková, E., Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. Vyd. Praha EKOPRESS, s. r. o. 216 s. 2) Hanzlová, Š, a kol.. Základy bankovnictví, 3. Vyd. Praha: Bankovní institut

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček Výpočet pojistného v životním pojištění Adam Krajíček Dělení životního pojištění pojištění riziková - jedná se o pojištění, u kterých se předem neví, zda dojde k pojistné události a následně výplatě pojistného

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Cestovní kanceláře a agentury

Cestovní kanceláře a agentury Cestovní kanceláře a agentury 5. Přednáška Management cestovního ruchu Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. CESTOVNÍ KANCELÁŘ -základní provozní jednotka CR Zprostředkování Organizování Zabezpečování sluţeb souvisejících

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Markéta Novanská Studijní obor: Finance,

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více