Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program M/01 Ekonomika a podnikání

2 2

3 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou.. dne.. Mgr. Marie Stejskalová předseda školské rady - schválen ředitelem školy.. dne. Mgr. Pavel Veselý - koordinátor. dne Ing. Veronika Reitingerová Platnost školního vzdělávacího programu od

4 4

5 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Klíčové kompetence Odborné kompetence Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový Přehled využití týdnů Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk pokročilí Anglický jazyk začátečníci Německý jazyk pokročilí Německý jazyk začátečníci Společenskovědní vzdělávání Dějepis Občanská nauka Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Biologie Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Odborné vzdělávání Ekonomika Písemná a elektronická komunikace Účetnictví Komunikace Právo Konverzace v anglickém jazyce

6 4.8.8 Konverzace v německém jazyce Praxe Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy

7 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 REDIZO IČ adresa školy Nerudova 59, České Budějovice ředitel Mgr. Pavel Veselý hlavní koordinátor Ing. Veronika Reitingerová telefon , www fax Zřizovatel Název Jihočeský kraj IČ Adresa U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Telefon WWW 7

8 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1 Identifikační údaje oboru název oboru Ekonomika a podnikání kód M/01 stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou délka studia 4 forma studia denní forma vzdělávání platnost Charakteristika školního vzdělávacího programu 1. Celkové pojetí vzdělávání Cílem středního odborného vzdělávání na naší škole je připravit žáky ve tříletých učebních oborech, čtyřletých studijních oborech a v nástavbovém studiu na úspěšný a odpovědný osobní, občanský a pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Žáci se učí osvojovat nástroje k pochopení světa a rozvíjet dovednosti potřebné k učení sama sebe a prohlubovat je v návaznosti na základní vzdělávací poznatky o světě. Vzdělávání směřuje k rozvoji základních myšlenkových operací, k porozumění vědeckým a technickým metodám, nástrojům a pracovním postupům různých oborů lidské činnosti. Žáci se učí tvořivě zasahovat do prostředí, které je obklopuje, učí se pracovat v týmech a být schopni vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které jsou připravováni. Vzdělávání směřuje také k zodpovědnému a pečlivému přístupu žáků k týmové a i samostatné práci. Žáci si vytváří odpovědný přístup k plnění svých povinností a respektování stanovených pravidel. Učí se porozumět vlastní rozvíjející se osobnosti a jejímu utváření v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami. Vzdělávání směřuje i k přijímání odpovědnosti žáků za vlastní myšlení, jednání a chování. Učí se žít společně s ostatními, být schopni podílet se na životě společnosti. Vzdělávání směřuje také k tomu, aby se ve vztahu k jiným lidem oprostili od předsudků, xenofobie, rasismu a etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti. 2. Organizace výuky Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Výuka je uskutečňována hlavně v systému vyučovacích hodin. Vyučovací předměty obsahující praktické poznatky, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat (např. Výpočetní technika, Technika administrativy, Obchodní korespondence, Praxe a jazyky), jsou vyučovány v rozdělených třídách s maximálně 15 žáky ve skupině. Výuka probíhá v odborných učebnách, které jsou k tomu účelu vybaveny potřebnou technikou. Teoretická výuka v předmětu je doplněna praktickými znalostmi a dovednostmi v předmětu Praxe, který je zařazen v učebních osnovách po celou dobu studia 2-4 vyučovacích hodin týdně. Žáci se ve 2. a 3. ročníku studia účastní 2 týdenní praxe ve vybraných firmách nebo finančních institucích regionu majících vztah k oboru. Organizace praxe je směřována tak, aby docházelo k úzkému sepětí s potřebami finančních institucí a firem v regionu. 8

9 3. Realizace klíčových kompetencí Kompetence k učení - vyučující vede žáka k tomu, aby byl schopen samostatné práce s textem, s porozuměním poslouchal mluvené projevy a byl schopen využívat různých informačních zdrojů. Kompetence k řešení problémů - vyučující naučí žáka porozumět podstatě problémů, využívat různých metod řešení problémů, vyhodnocovat své závěry řešení a odůvodňovat je. Komunikativní kompetence - vyučující naučí žáka vhodně se prezentovat v procesu vzdělávání a v následné orientaci na trhu práce, při kontaktu s rodinou a přáteli, zaměstnavateli i orgány státní správy a samosprávy. Žák vyplňuje formuláře, zadání, výkazy a získá kompetence k prezentaci v médiích. Personální a sociální kompetence - vyučující přispěje k tomu, že žák je schopen provést sebehodnocení svých činností i aktivit druhých - žák se ve výchovně vzdělávacím procesu naučí uvědomovat si své přednosti i nedostatky, stanovit si cíle a priority, přijímat radu a kritiku, a reagovat na kritiku konstruktivně tak, aby přispěla k rozvoji kompetencí pro žákův osobní rozvoj a následný rozvoj společnosti. Vyučující naučí žáka pracovat samostatně i v týmu, vetkne mu zodpovědnost za své jednání a chování. Vyučující naučí žáka pomáhat druhým po stránce fyzické i psychické, kdy si žák osvojí návyky pomáhat a vážit si práce své i práce druhých, práce pro celek i dalšího přátelství a prohlubovat jej. Vyučující seznámí žáka s pomocí zdravotně postiženým. Občanské kompetence a kulturní povědomí - vyučující ve výuce seznamuje žáka s hodnotami občana ve společnosti. Jedná se o soubor hodnot a postojů, které jsou demokracii vlastní. Vede žáka k vyjádření postoje k veřejnému zájmu a učí žáka používat zákonů a respektuje právo v plném rozsahu. Žák je seznamován s tím, jak respektovat práva osob a bojovat proti rasismu a xenofobii. Vyučující vede žáka k jednání, jež je v souladu s morálními principy. Snaží se zapojovat aktivně žáka do společenského dění a připravovat na vstup do politického života v občanské společnosti. Žák si v procesu postupně uvědomuje národní, kulturní a osobnostní identitu. Zajímá se osobitě o dění lokálního, státního i nadnárodního charakteru. V procesu výuky a výchovy je veden k hrdosti na tradice a hodnoty svého národa. Uvědomuje si zodpovědnost za život a je připraven k řešení případných životních problémů, ví, jak a kde hledat pomoc. Žák je veden ke zkoumání věrohodnosti informací, nemá tendence nechat s sebou manipulovat. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - žáci se naučí prostřednictvím aktivní práce vyučujícího připravovat sebe a orientovat svou zdatnost na výkon povolání, odborně se rozvíjet a získají reálnou představu o výkonu povolání a přípravě na něj. Ve výchovně vzdělávacím procesu si žáci osvojí pravidla komunikace s potenciálními zaměstnavateli především v oblasti pohybové podpory, zvládání stresů, mezilidských vztahů, prevence negativních vlivů na zdraví zaměstnanců a jednostranných pracovních činností s přihlédnutím k jejich kompenzaci. Matematické kompetence - žák je veden učitelem k tomu, aby efektivně aplikoval matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžném životě. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi - vyučující naučí žáka používat osobní počítač, získávat informace z otevřených zdrojů a posuzovat jejich věrohodnost. 4. Další vzdělávací a mimovyučovací aktivity V oblasti estetické výchovy jsou žákům zprostředkovávány umělecké zážitky. Několikrát ročně navštíví tématicky zaměřené výstavy, filmová, divadelní a koncertní představení. Škola organizuje pro žáky v jednotlivých ročnících i poznávací exkurze či výlety do kulturně významných míst České republiky. V rámci výuky cizích jazyků a pro motivaci k učení jsou pro žáky všech ročníků pořádány i zahraniční poznávací zájezdy. 9

10 V oblasti odborného vzdělávání jsou pro žáky organizovány exkurze do vybraných obchodních bank (včetně banky centrální) a významných firem či institucí v regionu, aby se žáci mohli seznámit s jejich fungováním, používanými technologiemi, systémem řízení a financování. V rámci tělesné výchovy absolvují žáci v 1. ročníku lyžařský výcvikový kurz, ve 2. ročníku sportovně-turistický kurz, ve 3. ročníku se zájemci účastní vodáckého kurzu. Žáci se ve školních turnajích utkávají také mezi sebou v různých sportovních disciplínách (např. kopaná, hokejbal, volejbal, florbal). Nadaní žáci se zúčastňují školních odborných soutěží, meziškolních soutěží a olympiád v českém jazyce a matematice. 5. Způsob hodnocení Důraz je kladen zejména na motivační, informativní a výchovnou funkci hodnocení, individuální přístup k žákům a následnou pomoc a spolupráci učitele se žáky, popřípadě s rodiči. Při hodnocení je využívána pětistupňová klasifikace. Konkrétní pravidla hodnocení jsou uvedena u každého vyučovacího předmětu a vychází ze Školního řádu schvalovaného školskou radou. Hodnocení je veřejné, učitel známku vždy zdůvodní a žáci mají právo se ke známce vyjádřit. Škola umožňuje žákům i jejich rodičům sledovat hodnocení práce žáka v jednotlivých předmětech na webových stránkách školy pod přiděleným heslem. Hodnocení žáků je také projednáváno pravidelně na pedagogických konferencích a rodičovských schůzkách, v případě vážných problémů v hodnocení či chování žáka s rodiči a vedením školy. 6. Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Přijímání ke vzdělávání je dáno 59 a 60 zákonem číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou číslo 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ve středních školách v platném znění. Kritériem pro přijímací řízení je průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku. Škola nemá žádné zvláštní požadavky na zdravotní stav žáka. Ke studiu jsou přijímáni i žáci s omezenou pohyblivostí. Případné zdravotní omezení bude záviset na specifických požadavcích předpokládaného uplatnění. 7. Zdravotní způsobilost Studijní obor nevyžaduje žádné zvláštní zdravotní požadavky. 8. Způsob ukončení vzdělávání Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která se koná podle zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, podle vyhlášky č. 672/2004 Sb. o ukončování studia na středních školách v platném znění. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části: Společná část maturitní zkoušky: 1. Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou: a) český jazyk a literatura, b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, c) matematika, d) občanský a společenskovědní základ, e) informatika, f) předměty stanovené prováděcím právním předpisem jako zkušební předměty pro nepovinné zkoušky. 10

11 2. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek, a to zkoušek ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) a jednoho ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. c) až e). Profilová část maturitní zkoušky: zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou: a) vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí, b) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, c) písemné zkoušky, d) praktické zkoušky, e) kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až d). Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek. 9. Přístupy ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je realizováno v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcích předpisů. Je vypracován individuální vzdělávací program. Žáci jsou se souhlasem zákonného zástupce diagnostikováni ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, popřípadě se speciálním pedagogickým centrem. Žáci jsou hodnoceni individuálně. Zohlednění zpravidla spočívá v: - poskytnutí delšího času na hodnocené práce (ústní či písemné), - úpravě rozsahu práce tak, aby byl zajištěn dostatečný čas na kontrolu, - respektování specifických chyb a chyb vzniklých z nedostatku času, - ověřování správného pochopení zadané práce, - možnosti používání při vzdělávání speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek, - přizpůsobení hodnocení klasifikačními stupni typu a rozsahu poruchy, - žákům, kteří nemohou vnímat řeč sluchem poskytnutí vzdělávání prostřednictvím znakové řeči nebo jinak; žákům, kteří nemohou číst běžné písmo zrakem poskytnutí vzdělávání s použitím Braillova hmatového písma; žákům, kteří se nemohou dorozumívat mluvenou řečí poskytování vzdělávání náhradním způsobem dorozumívání. Třídní učitelé a výchovný poradce jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučeními psychologického vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení žáka a způsobům získávání podkladů. Výchovný poradce ručí za správné zpracování individuálního vzdělávacího plánu a za dostatečnou informovanost učitelů o způsobech práce se žáky vyžadující zvláštní péči. Individuální vzdělávací plán je vždy projednán se zákonným zástupcem. Za dodržování zásad uvedených v programech odpovídají třídní učitelé a jednotliví vyučující. V rámci přijímacího řízení ke studiu, v průběhu studia a při jeho ukončování závěrečnou zkouškou či maturitní zkouškou jsou těmto žákům stanoveny vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlédne k povaze postižení nebo znevýhodnění. Žákům jsou zajišťovány potřebné materiálně technické podmínky a v případě potřeby pak speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky přizpůsobené individuálním potřebám žáka. Škola má i bezbariérový přístup. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Za žáky sociálně znevýhodněné považujeme podle 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění), je-li důvodem rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova nebo postavení azylanta a účastníka řízení o poskytování azylu. 11

12 Pro práci pedagogických pracovníků to znamená vycházet z konkrétní situace a vzdělávacích schopností a potřeb žáka. U žáků s rizikovým chováním se jedná o volbu vhodných výchovných prostředků a spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, sociálními pracovníky, kurátory a dalšími odborníky. Specifické vzdělávací potřeby žáků s odlišného sociálně kulturního prostředí se promítnou do obsahu vzdělávacího programu, metod a forem výuky a hodnocení žáků. Jedná se např. o nedostatečnou znalost českého jazyka nebo nedostatky polytechnického a psychomotorického charakteru, které se mohou objevit v praktickém vyučování. Pro zvolení vhodného společenského přístupu k takovým žákům se musí všichni pedagogičtí pracovníci, ale i ostatní žáci třídy seznámit se sociálně kulturními zvláštnostmi těchto žáků. Při výuce je vhodné využít též asistenta pedagoga, který je seznámen s problematikou příslušné komunity. Cílem vzdělávání žáků se sociálně znevýhodněním je prostřednictvím vhodných aktivizačních a motivačních metod vytvářet pozitivní klima ve škole, a tím předcházet předčasným odchodům žáků z výchovně vzdělávacího procesu. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Přístup k nadaným a mimořádně nadaným žákům se uskutečňuje v souladu s ustanoveními školského zákona a prováděcími předpisy a po dohodě s příslušným školským poradenským zařízením, přičemž jsou zohledněny specifické dovednosti žáka. Mimořádně nadaným žákům se sportovním zaměřením může ředitel školy upravit organizaci vzdělávání a to na základě žádosti podané zákonným zástupcem. Mimořádně nadaný žák může být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu s ohledem na osobnost žáka a druh jeho nadání. 10. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem). Požadavky vybrané z těchto předpisů se vztahují k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem zejména odborného výcviku. Tyto požadavky jsou doplněny rozsáhlou informací o rizicích možných ohrožení, jimž jsou žáci při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto zdrojů rizik (např. zdravotní rizika při práci se zobrazovacími jednotkami). Prostory pro výuku odpovídají svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména: vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Pravidelně se provádí poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (stvrzené jejich podpisy) i ověření jejich znalostí formou písemných testů. Nácvik a procvičování činností je v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (Zákoník práce, vyhláška č. 288/2003 Sb.) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání. 2.3 Charakteristika školy Právnická osoba Integrovaná střední škola stavební vykonává činnost škol a školských zařízení: Střední škola, Domov mládeže a Školní jídelna. Střední škola se zabývá vzděláváním žáků 12

13 v tříletých učebních oborech zakončeným závěrečnou zkouškou, v oborech Instalatér, Malíř (Malíř a lakýrník), Montér suchých staveb, Truhlář, Tesař, Zámečník (Strojní mechanik) a Zedník. Dále se škola zabývá vzděláváním žáků ve čtyřletých studijních oborech zakončeným maturitní zkouškou, v oborech Technické lyceum, Technická zařízení budov, (Ekonomika a podnikání). Škola zajišťuje též vzdělávání v nástavbovém studiu pro absolventy tříletých učebních oborů v oboru Podnikání (denní studium) a v oboru Stavební provoz (dálkové studium). V případě zájmu žáků zajišťuje škola vzdělávání v dálkové formě v učebních oborech Zedník, Truhlář a Instalatér. Vedle teoretické přípravy zajišťuje ISŠ i praktické vyučování (odborný výcvik a předmět Praxe). Truhlářskou dílnu má škola nedaleko budovy školy v Nádražní ulici. Halu praktického vyučování pro obor Instalatér, Zámečník a Technická zařízení budov má též v Nádražní ulici. Pro učební obor Zedník, Truhlář a Tesař využívá škola cvičnou dílnu v Jírovcově ulici. Učební obor Malíř má cvičnou dílnu ve Skuherského ulici a montér suchých staveb v hlavní budově školy. Předmět Praxe u studijního oboru probíhá v cvičné bance v hlavní budově školy. Odborný výcvik u oboru Instalatér a Malíř zajišťuje pro naší školu Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov. Pro učební obor Truhlář zabezpečuje odborný výcvik SPV truhlářů Ledenice. Součástí ISŠ stavební jsou dva domovy mládeže, DM Jírovcova, kde jsou ubytována převážně děvčata a DM Skuherského, kde jsou ubytováni chlapci. Domov mládeže má celkovou kapacitu 200 ubytovaných žáků. V domově mládeže jsou ubytovaní žáci naší školy, ale i žáci jiných středních a vyšších odborných škol z Českých Budějovic. Školní jídelna ISŠ stavební zajišťuje celodenní stravování všem ubytovaným žákům v domově mládeže a dojíždějícím žákům obědy. Ve školní jídelně se stravují žáci i z jiných středních škol. Jídelníček je sestavován s ohledem na pravidla správné výživy, stálá nabídka je ze 2 hlavních jídel (obědů a večeří). Školní jídelna v rámci své doplňkové hospodářské činnosti poskytuje obědy pro cizí strávníky. Škola dále provádí doplňkovou činnost, která je zaměřena především na organizování vzdělávacích činností pro zaměstnance stavebních firem. Jsou pořádány kurzy sádrokartonářů pro firmy Knauf, Rigips a Xella. Ve svářečské škole byly organizovány kurzy svařování oceli, pájení mědi a spojování plastů ve spolupráci s Welding Praha. ISŠ stavební má vybudovaný bezbariérový přístup do budovy školy (učebny, tělocvičny, školní jídelny) a domova mládeže. Žáci s omezenou pohyblivostí mají možnost studovat na škole ve studijním oboru (Ekonomika a podnikání) a v nástavbovém studiu Podnikání. Do denního studia jsou přijímáni žáci, kteří úspěšně ukončili základní školu. Do tříletých učebních oborů a do čtyřletých studijních oborů Technická zařízení budov, Technické lyceum a (Ekonomika a podnikání) se nekonají přijímací zkoušky. Kritériem k přijetí je průměrný prospěch na základní škole. Škola dále přijímá absolventy tříletých učebních oborů do nástavbového studia Podnikání. Kritériem k přijetí je průměrný prospěch v učebním oboru. 2.4 Profil absolventa 1. Identifikační údaje Název školy: Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru: M/01 Ekonomika a podnikání Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: 4 roky 13

14 Forma studia: denní studium Platnost školního vzdělávacího programu: od Uplatnění absolventa v praxi Absolvent získá potřebné kompetence v oboru v rámci všeobecného a odborného vzdělávání. Témata výukových předmětů jsou určena především požadavky na trhu práce s ohledem na rychlý rozvoj společnosti především v oblasti ekonomiky, bankovnictví, finančního trhu a v oboru informačních technologií. Absolventi najdou uplatnění v oblasti provozních činností finančnictví a v nejrůznějších ekonomicko-administrativních profesích ve všech sférách národního hospodářství. Příkladem jsou povolání: finanční referent, administrativní pracovník, asistent, bankovní a pojišťovací pracovník, obchodní zástupce, obchodní referent, pracovník marketingu, organizační pracovník, referent ve státní správě a další. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. 3. Způsob ukončení a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání Maturitní zkouška dle zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání na středních školách. Dokladem ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Klíčové kompetence Kompetence k učení má pozitivní vztah k učení a vzdělávání uplatňuje různé způsoby práce s textem (zvláště studijní a analytické čtení), umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, je čtenářsky gramotný zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání ovládá různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizuje si poznámky využívá ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá hodnocení výsledků Kompetence k řešení problémů porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace potřebné k řešení problému, navrhne způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodní je, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace volí prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve 14

15 Komunikativní kompetence vyjadřuje se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje zpracovává administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování dosahuje jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumí běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě) formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykové správně účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje zaznamenává písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad ap.) dosahuje jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce chápe výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, je motivován k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení Personální a sociální kompetence posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého jednání a chování v různých situacích reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímá radu i kritiku má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí přijímá a plní odpovědně svěřené úkoly přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí adaptuje se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňuje, je připraven řešit své sociální i ekonomické záležitosti, je finančně gramotný pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností podněcuje práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažuje návrhy druhých Občanské kompetence a kulturní povědomí jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívá k uplatňování hodnot demokracie chápe význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje 15

16 uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu uvědomuje si - v rámci plurality a multikulturního soužití - vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupuje s aktivní tolerancí k identitě druhých zajímá se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě uznává hodnotu života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a má k nim vytvořen pozitivní vztah Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání, uvědomuje si význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám umí získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívá poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně rozhoduje o své budoucí profesní a vzdělávací dráze má reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umí je srovnávat se svými představami a předpoklady vhodně komunikuje s potenciálními zaměstnavateli, prezentuje svůj odborný potenciál a své profesní cíle rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, dokáže vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi Matematické kompetence správně používá a převádí běžné jednotky čte a vytváří různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích používá pojmy kvantifikujícího charakteru provádí reálný odhad výsledku řešení dané úlohy nachází vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umí je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení aplikuje znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením pracuje s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií učí se používat nové aplikace 16

17 komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky onlině a offlině komunikace získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, je mediálně gramotný Odborné kompetence Zajišťovat typické podnikové činnosti vede podnikovou administrativu uplatňuje obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery aktivně využívá znalosti základních ekonomických pojmů a souvislostí, chápe příčiny a důsledky stavu a vývoje základních ekonomických jevů a procesů ovládá zásady organizace práce na pracovišti, řízení menšího kolektivu pracovníků a práce v týmu zabezpečuje hlavní činnost oběžným a popř. dlouhodobým majetkem zajišťuje zásobování zpracovává doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti zjišťuje potřebu investic, hodnotí investiční příležitosti zajišťuje základní personální činnosti Efektivně hospodařit s finančními prostředky orientuje se v subjektech finančního trhu, činnosti bank a v obchodování s cennými papíry provádí analýzu finančního hospodaření podniku ovládá finanční a manažerské účetnictví, včetně účetnictví pro peněžní ústavy, umí vyhodnotit získané informace a využít je pro řízení provádí platební styk a zpracovává doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem sestavuje kalkulace výrobků a služeb, zná principy tvorby cen orientuje se v daňovém systému a umí vypočítat daňovou povinnost vypočítá a odvádí zákonné odvody sestavuje platební kalendář účtuje pohledávky, závazky, náklady, výnosy provádí účetní závěrku a uzávěrku Zajišťovat obchodní činnost podniku orientuje se v právním řádu a základních ustanoveních práva obchodního, živnostenského, občanského a pracovního orientuje se v obchodně podnikatelských aktivitách tržních subjektů vyhotovuje typické písemnosti v normalizované úpravě uplatňuje poznatky psychologie prodeje poskytuje následnou zákaznickou podporu, pečuje o zákazníka vhodným způsobem reprezentuje firmu a spoluvytváří image firmy na veřejnosti ovládá propagaci výrobku nebo služby vede obchodní jednání a připravuje podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje výrobků a služeb provádí a zajišťuje nákup a prodej zboží organizuje průzkum trhu a vyhodnocuje výsledky 17

18 využívá marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů vede reklamační řízení a dodržuje práva spotřebitele komunikuje se zahraničními partnery ústně a písemně ve dvou cizích jazycích zná základní výrobní technologie a parametry výrobků nebo služeb a dovede je prezentovat zákazníkovi zná suroviny a materiály potřebné k výrobě zboží a dovede posoudit jejich kvalitu upozorňuje kupující na zásady bezpečnosti práce s prodávanými výrobky Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence osvojí si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje ap.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit odstranění závad a možných rizik chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem zná systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umí uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokáže první pomoc sám poskytnout Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti dbá na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňuje požadavky klienta (zákazníka, občana) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady efektivně hospodaří se svými finančními prostředky nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 2.5 Podmínky realizace ŠVP Materiální podmínky Teoretická výuka je zajišťována v hlavní budově školy v Nerudově ulici 59. Tuto budovu tvoří 3 části vzájemně komunikačně propojené v jednotlivých podlažích. Počet učeben ve škole je 28, rozmístěných ve třech podlažích budovy školy. Téměř všechny kmenové učebny školy jsou vybaveny počítačovou sestavou. Kapacita většiny učeben je 30 žáků. Učebny pro praktické 18

19 procvičování poznatků (předměty Výpočetní technika, Technika administrativy, Obchodní korespondence, Praxe) mají kapacitu 15 míst. Škola je také vybavena řadou odborných učeben. V přízemí budovy školy je umístěna laboratoř chemie a tělocvična s posilovnou a horolezeckou stěnou. V 1. podlaží se nachází v roce 2006 otevřená odborná učebna pro studijní obor simulující prostředí banky. Tato učebna je nově vybavena nábytkem a PC sestavami, dataprojektorem a vizualizérem. Zde žáci prakticky realizují a zdokonalují své teoretické poznatky v předmětu Praxe. V 1. podlaží je ještě velký kinosál s dataprojektorem a učebna ekonomiky a účetnictví. Ve 2. podlaží jsou umístěny odborné učebny fyziky a matematiky vybavené počítačovou sestavou, dataprojektorem a interaktivní tabulí a dále tři počítačové učebny s počítačovými sestavami. Ve 3. podlaží budovy jsou kromě odborných jazykových učeben s dataprojektorem a audiotechnikou, učebny matematiky i jiných odborných učeben vybavených dataprojektorem, interaktivní tabulí či televizory s vybavením pro používání videa či DVD také učebna ekonomiky, managementu, marketingu a finančnictví vybavená 1 PC sestavou, dataprojektorem a vizualizérem. Škola má pro výuku k dispozici 5 počítačových učeben s napojením na internet. Do počítačové sítě jsou zapojeny všechny kabinety učitelů, sborovna, sekretariát, ekonomický úsek a ředitelna. Vybavení učeben se každý rok doplňuje. Personální podmínky Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří realizují školní vzdělávací program v teoretických i praktických předmětech, splňují požadované kvalifikační předpoklady, které si rozšiřují dalším vzděláváním. Organizační podmínky Jedná se o čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Teoretická výuka je doplněna praktickými znalostmi a dovednostmi v praktickém předmětu Praxe. Žáci se v průběhu studia zúčastní 2týdenní praxe ve vybraných firmách a finančních institucích regionu majících vztah k oboru. Výuka je realizována v odborných učebnách vybavených výpočetní technikou s možností používat internet, dataprojektory, vizualizéry, interaktivními tabulemi, televizory s vybavením pro používání videa či DVD. Škola vytváří i podmínky pro studium žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a žáků vyžadujících jinou speciální péči či poskytuje podporu žákům mimořádně nadaným. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávání Prostory pro výuku odpovídají požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č. 48/ 1982/Sb., kterou se stanoví základní požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 108/2001Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení a nařízením vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Ve výukových prostorách, u technických a ochranných zařízení se provádí pravidelná údržba a kontrola či revize. Nebezpečné předměty a části využívaných prostor jsou označeny v souladu s příslušnými normami. Škola usiluje o další zlepšování pracovního prostředí podle požadavků hygienických předpisů. Při praktickém vyučování zajišťují pedagogové odborný dohled či přímý dozor. Žáci jsou pravidelně upozorňováni a instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se zúčastní při vyučování či v přímé souvislosti s ním, jsou seznamováni se Školním řádem, zásadami bezpečného chování a s konkrétními podmínkami k zajištění 19

20 bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany související s jejich činností. Svými podpisy stvrzují své seznámení se zásadami BOZP. Konkrétní znalosti žáků jsou písemně ověřovány. Nácvik a procvičování činností jsou v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (Zákoník práce, vyhláška č. 288/2003Sb.) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání. 2.6 Spolupráce se sociálními partnery V rámci výuky studijního oboru škola spolupracuje zejména s Českou národní bankou, Komerční bankou a dalšími obchodními bankami. Jedná se hlavně o exkurze do těchto bank i o spolupráci v oblasti zajištění čtyřtýdenní praxe žáků 3. a 4. ročníku. Dalšími partnery školy pro realizaci exkurzí jsou českobudějovické firmy, např. Budvar, Bosch a další firmy v celém regionu. Dobrá spolupráce je i s Jihočeským krajským úřadem, Úřadem práce, Okresní pedagogicko-psychologickou poradnou či Okresním soudem v Českých Budějovicích. Škola stále hledá nové možnosti, jak žákům přiblížit společenský a ekonomický život v reálných podmínkách. 2.7 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Pokrytí předmětem: Anglický jazyk pokročilí; Anglický jazyk začátečníci; Občanská nauka; Dějepis; Biologie; Fyzika; Tělesná výchova; Konverzace v anglickém jazyce; Komunikace; Integrace ve výuce: 1. ročník Anglický jazyk pokročilí Řečové dovednosti, Jazykové prostředky, Tématické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce Anglický jazyk začátečníci Řečové dovednosti, Jazykové prostředky, Tématické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce Dějepis Člověk v dějinách Fyzika Mechanika, Vlnění a optika Biologie Základy biologie, Člověk a životní prostředí 20

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program. Technická zařízení budov

Školní vzdělávací program. Technická zařízení budov Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Technická zařízení budov Rámcový vzdělávací program 36-45-M/01 Technická zařízení budov Školní vzdělávací program :

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-41-H/01 a lakýrník Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou.. dne.. Kateřina

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 36-52-H/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.. Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 36-56-H/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.. Kateřina Paurová

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

MANAGEMENT OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH FIREM

MANAGEMENT OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH FIREM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNO PODLE RVP 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání denní forma studia 64-41-L/51 Podnikání Platnost ŠVP od 1. září 2010 Identifikační údaje školy: Název školního vzdělávacího programu: Podnikání denní studium Název a

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II Kadeřník 69-51-H/01Kadeřník Verze z 27. 05. 2009 Platnost od 1.9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové Verze platná od 1.9. 2012 1 Obsah 1 Úvodní identifikační údaje... 9 2 Profil absolventa...

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více

Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Obor: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11 4.2 Začlenění

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více