Konsolidace účetní závěrky (podle metodiky platné od r. 2002)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konsolidace účetní závěrky (podle metodiky platné od r. 2002)"

Transkript

1 1 Konsolidace účetní závěrky (podle metodiky platné od r. 2002) Konsolidace se týká především rozvahy a výsledovky a od roku 2003 též i cash flow. Byla stanovena 7. direktivou Rady evropských společenství (1983) a má, spolu s pokračující harmonizací našeho účetnictví s účetnictvím Evropské unie a přecházením k Mezinárodním účetním standardům (IAS), stále rostoucí význam. Vzhledem k úpravám položek rozvahy i výsledovky (jejich zjednodušení slučováním) je možné provádět konsolidaci i mezi subjekty účtujícími podle odlišných účetních osnov. Je možné např. konsolidovat finanční skupinu, kde je banka mateřským podnikem (MP) a členem skupiny je pojišťovna jako dceřinný podnik (DP) a průmyslový podnik jako přidružený podnik (PP). Přesný postup konsolidace nebyl dosud uzákoněn, ale je nutné dodržovat mezinárodní zvyklosti, aby nedocházelo k nedorozuměním, zejména ve styku se zahraničím. V následujících příkladech, které mají princip konsolidace přiblížit, byla provedena zjednodušení daleko přesahující přípustnou míru, kterou je nutné při konsolidaci zachovat. Bez tohoto zjednodušení by však nebylo možné ukázat principy konsolidace v přehledné formě. Číselné hodnoty jsou v tisících Kč. Charakteristika a význam konsolidované účetní závěrky Konsolidovaná účetní závěrka je uváděna jako součást přílohy výroční účetní závěrky mateřského podniku. Mateřským podnikem je takový podnik, který vykonává rozhodující vliv v jiném podniku, tj. vlastní více jak 50% hlasovacích práv na valné hromadě, či takový podnik, který vykonává podstatný vliv v jiném podniku, tj. vlastní mezi 20% až 50% hlasovacích práv na valné hromadě, a tato práva reálně sám vykonává. Mateřský i dceřinné podniky jsou samostatnými ekonomickými i právnickými osobami, vedou samostatné účetnictví. Konsolidovaná účetní závěrka nenahrazuje účetní závěrky jednotlivých dceřinných ani mateřského podniku, finanční úřady ji neberou v úvahu, protože není základem pro výpočet daňové povinnosti (daňovou povinnost zjišťují jednotlivé subjekty, mateřský i dceřinné podniky, samostatně.) Konsolidovaná účetní závěrka není ani základem pro rozdělování zisku a nemá ani vliv na postavení věřitelů k jednotlivým podnikům konsolidované skupiny. Konsolidovaná účetní závěrka podléhá externímu auditu. Konsolidovaná účetní závěrky má podstatný význam při obchodování na burze a vůbec na finančních trzích. Kótované firmy (firmy, jejichž cenné papíry jsou obchodovány na burze) mají povinnost konsolidovanou účetní závěrku sestavovat, když součet vlastního kapitálu přesáhne 300 mil. Kč nebo součet čistého obratu přesáhne 600 mil Kč. V tomto bodě může dojít i určitým rozporům, plynoucím z kolísání kursu Kč a Eura, pohybují-li se uvedené hodnoty poblíže těchto limitů. Konsolidační povinnost má mateřský podnik za podniky své finanční skupiny. Sestavuje se podle účetních norem mateřského podniku, když je akciovou společností nebo komanditní společností na akcie, dále tehdy, je-li mateřský podnik je společností s ručením omezeným, ale alespoň jeden dceřinný podnik je akciová společnost či komanditní společnost na akcie. O příslušných operacích se neúčtuje v účetnictví mateřského podniku.

2 2 Mateřský podnik stanovuje konsolidační pravidla, z nichž vyplývají požadavky na informace, které musí poskytnout dceřinné podniky. V rámci těchto pravidel podle ČÚP může mateřský podnik z konsolidace vyloučit některé podniky své finanční skupiny : - veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, - jejichž podíl na celkovém čistém obratu je nevýznamný, - jejichž činnost je tak odlišná, že zahrnutí by zkreslovalo pravdivý obraz, - u nichž nelze z politických důvodů uplatňovat práva /i v zahraničí/, - jejichž sídlo je v zahraničí a byly by vysoké náklady na informace - v nichž mateřský podnik sice pořídil významný majetkový podíl, ale ten je určen k obchodování a ne k držení - které jsou v likvidaci, konkurzu, předlužení. Podle zák. o účetnictví č. 563/1991, 23a (v roce 2006) je možné provádět konsolidaci podle Mezinárodních účetních standardů i u podniků nemajících kotované akcie v zahraničí. Lze proto předpokládat že bude této možnosti prakticky všude využíváno. Postupuje se podle IAS 27-Konsolidovaná účetní závěrka a investice do dceřinných podniků. Podle těchto pravidel, viz předchozí body, se nevylučuje podnik s odlišnou činností. Je možné tuto problematiku řešit pomocí standardu IAS 14-Výkazy segmentů. Rovněž předlužený dceřinný podnik se nevylučuje, ale podnik v konkurzu či v likvidaci či při nařízeném vyrovnání se do konsolidace nezahrnuje, není tam splněna nezbytná podmínka, že mateřský podnik tam reálně vykonává rozhodující řídící úlohu. Hlavní konsolidační pravidla Při konsolidaci účetní závěrky je respektováno několik hlavních pravidel konsolidace: 1) V procesu konsolidace je nutné respektovat obecné účetní zásady stanovené zákonem o účetnictví, (zákon č. 563/1991 Sb. ve smyslu pozdějších novel) účtovou osnovou, postupy účtování pro podnikatele a další příslušná pravidla. 2) Mateřský podnik včas stanoví a vyhlásí konsolidační pravidla, podle kterých dceřinné, přidružené a společné podniky upraví předkládané údaje pro sestavení konsolidované účetní závěrky. 3) Konsolidační pravidla obsahují zejména: a) způsoby oceňování majetku a závazků, b) požadavky na údaje určené pro konsolidaci, které předkládají dceřinné, přidružené a společné podniky mateřskému podniku, c) termíny předkládání údajů, termíny předložení konsolidovaných účetních závěrek nižších konsolidačních celků a termín sestavení konsolidované účetní závěrky za konsolidační celek v případě sestavování konsolidace po jednotlivých úrovních. Dále zde je pět hlavních změn ve srovnání s metodikou platnou do r. 2002: 1. V prvním roce konsolidace se bere v úvahu datum akvizice a konsolidace se vlastně provádí až od tohoto data. Je nutné vyčíslit vytvořený hospodářský výsledek do data akvizice a zahrnout jej do HV minulého období. Toto vyčíslení není vždy jednoduché, proto se v uvedeném příkladu zjednodušuje tak, že se předpokládá rovnoměrná tvorba HV během roku. 2. Při akvizici se obvykle provádí přecenění aktiv kupovaného podílu podle tržních cen jednotlivých účetních položek (due diligence) a berou se do konsolidace tato přeceněná

3 3 aktiva. O rozdíl z toho vzniklý (změna hodnoty bilanční sumy aktiv), se upravuje fond uvedený v pasivech a označený jako Oceňovací rozdíly z přecenění majetku. Využije se k přecenění vždy, když je provedeno. Teoreticky by bylo správné provádět přeceňování aktiv každoročně, a to i v mateřském podniku, to se však běžně neprovádí s ohledem na nákladnost takové akce. Nedochází-li v dalších letech po akvizici k přeceňování aktiv, je nutné uvažovat snižování ceny odepisovaných položek vlivem odpisů. Přeceňování pro účely konsolidace představuje vlastně opouštění zásady historických cen, které jsou rozhodující pro výpočet daňových odpisů. Je možné to provádět proto, že konsolidované účetní výkazy se nepoužívají pro účely výpočtu daně ze zisku. Jak již bylo uvedeno dříve, každý subjekt finanční skupiny je samostatnou právní jednotkou a je zdaňován samostatně, na podkladě nekonsolidovaných účetních výkazů jednotlivých členů (podniků) finanční skupiny. Konsolidaci požadují zejména burzy, investoři, banky a pojišťovny pro získání pravdivého pohledu na celkový ekonomický stav finanční skupiny podniků. 3. Konsolidační rozdíl se vypočte stejně jako při staré metodice (do r. 2002), vychází se ovšem z přeceněných hodnot, vlastní kapitál je ovlivněn změnou položky Oceňovací rozdíly z přecenění majetku. Podle nové metodiky se konsolidační rozdíl odpisuje 20 let, tj. 5 % ročně (podle staré metodiky 5 let, tj. 20% ročně,a to má velký dopad do HV). 4. Odpis konsolidačního rozdílu je nyní provozním nákladem, dříve byl mimořádným nákladem. 5. Záporný konsolidační rozdíl se také vykazuje v aktivech, a to jako minusový. Cílem konsolidace je podat pravdivé údaje o majetku a jeho zdrojích a výsledku hospodaření za mateřskou společnost a celou finanční skupinu s ohledem na podíl mateřského podniku na majetku a hospodářském výsledku dceřinných podniků. Příklad: V následujících, silně zjednodušených, účetních výkazech, kdy v praxi je takovéto zjednodušení nemožné, bylo toto zjednodušení provedeno pro principiální vysvětlení konsolidace. Protože může jít o podniky různého charakteru, s různým druhem účetnictví jako např. banky, pojišťovny či průmyslové podniky, a rovněž může být poměr mezi velikostmi jednotlivých položek velice různý, např. u bank bude velká položka pohledávky, budou tam zahrnuty poskytnuté úvěry atd. Rovněž pořadí těchto položek může být různé, určuje to mateřský podnik. Subjekt A má 80% podíl v podniku B a podíl představuje ve finančních investicích účetní hodnotu za tolik byl koupen, byla to tržní cena. Subjekt A je mateřským podnikem, subjekt B je dceřinným podnikem - použije se metoda úplné konsolidace. Mají-li být všechny subjekty pokládány za akciové společnosti, není to ovšem nutné, je potřeba všechny číselné údaje násobit Kč, aby všude byl základní kapitál větší než dva miliony Kč. Akvizice obou podniků provedena k úč. roku. Tvorba zisku se pro zjednodušení předpokládá rovnoměrná během roku. Subjekt A má 30% podíl v subjektu C a podíl představuje účetní hodnotu 1 357,25, za tolik byl koupen tržní cena. Subjekt C je tedy přidruženým podnikem a použije se ekvivalenční metoda. Subjekt B dodal subjektu A v průběhu roku po úč. roku dodávky za 520. Pohledávka subjektu B vůči A k rozvahovému dni činí 130.

4 4 Subjekt C po 1, 4, roku akvizice neměl žádné dodávky ani pohledávky či závazky vůči mateřskému podniku A. Účetní výkazy k rozvahovému dni v roce akvizice (konec roku). Podnik A mateřský podnik - MP Aktiva Rozvaha Pasiva Výsledovka Pozemky Základní kap Výnosy Budovy Fondy Náklady Stroje HV min. let 520 Fin. investice HV běž. obd Celk. DM Cizí zdroje Zásoby Zisk Pohledávky Bil. suma Bil. suma Podnik B dceřinný podnik - MP Aktiva Rozvaha Pasiva Výsledovka Pozemky 130 Základní kap. 780 Výnosy Budovy 390 Fondy 130 Náklady Stroje 130 HV min. let 195 Fin. investice 130 HV běž. obd. 260 Celk. DM 780 Cizí zdroje 845 Zásoby 330 Zisk 260 Pohledávky Bil. suma Bil. suma Podnik C přidružený podnik - PP Aktiva Rozvaha Pasiva Výsledovka Pozemky 600 Základní kap Výnosy Budovy Fondy 260 Náklady 910 Stroje 500 HV min. let 650 Fin. investice 0 HV běž. obd. 390 Celk. DM Cizí zdroje 1950 Zásoby 900 Zisk 390 Pohledávky 1050 Bil. suma Bil. suma V dalších tabulkách, ve sloupci reálné ocenění, jsou hodnoty stanoveny podle tzv. tržních cen vypočtených ke dni akvizice (due diligence). Provádí se při akvizici dceřiné či přidružené společnosti, a proto se využije. Samozřejmě by bylo teoreticky správné i přecenění v mateřské společnosti, to se však při akvizici neprovádí. Přeceňování by teoreticky možné

5 5 použít i v dalších letech, např. při zakoupení či odprodeje většího počtu dalších akcií, obvykle se však již neprovádí. Dceřinný podnik (B) Rozdíly z ocenění aktiv (due diligence) Účetní Reálné Rozdíl hodnota ocenění Pozemky Budovy Stroje Finanční investice Celkem dlouhodobý majetek Pohledávky Ostatní aktiva (např. zásoby materiálu) Celkem aktiva Vlastní kapitál podniku B bez HV běž období HV za celé běžné období 260 HV do dne akvizice tj. ¼ je 65 hrubá aproximace. HV za konsolidované období 195 Celkem tedy vlastní kapitál B ke dni akvizice je reálné ocenění = Výpočet konsolidačního rozdílu, tj. Pořizovací cena minus Podíl MP na VK ke dni akvizice. Vlastní kapitál ke dni akvizice Podíl MP na VK ke dni akvizice 80% Účetní hodnota CP v MP (pořizovací cena, viz zadání) Kladný (aktivní) konsolidační rozdíl 100 Podle nové metodiky se konsolidační rozdíl odpisuje 5% ročně, tedy 20 let. Přidružený podnik (C) Rozdíly z ocenění (due diligence) Účetní Reálné Rozdíl hodnota ocenění Pozemky Budovy Stroje Finanční investice Celkem dlouhodobý majetek Pohledávky Ostatní aktiva (zásoby materiálu) Celkem aktiva Vlastní kapitál podniku C bez HV běž. období HV za celé běžné období 390 HV do dne akvizice tj. 1/4 97,5 HV za konsolidované období 292,5

6 6 Celkem je tedy vlastní kapitál C ke dni akvizice (reálné ocenění + HV do dne akvizice) = ,5 = 4 357,5 Výpočet konsolidačního rozdílu: Vlastní kapitál ke dni akvizice 4 357,5 Podíl MP na VK v C ke dni akvizice je 30% 1 307,25 Úč. hodnota CP v C zaúčtovaná v MP (pořizovací cena, viz zadání) 1 357,25 Kladný (aktivní) konsolidační rozdíl 50 Výpočet položky Cenné papíry v ekvivalenci-k rozvahovému dni: Přepočtený vl.kapitál podniku C k rozvahovému dni je 4 357, ,5 (hosp výsledek za konsol. období) Podíl mateřské společnosti na přepočteném vl.kapitálu podniku C je 30%, tj Výpočet podílu na hospodářském výsledku v podniku C od běžného roku (30% z 292,5) 87,75 Odpis konsolid. rozdílu 50 (za 20 let, tj. 5% ročně) 2,5

7 7 Konsolidace rozvah A a B - 1. rok, po akvizici (* značí ovlivněnou položku z přecenění) A B Konsol B Menš. podíl Odpis pohled. Odpis 5% Konsol. A + B 1.Pozemky * Budovy * Stroje Finanční investice * Konsolidační rozdíl CP v ekvivalenci 7.Zásoby Pohledávky * AKTIVA * Základní kapitál Fondy * HV min let HV běž. období HV ekvivalentní 14.Cizí zdroje (závazky) Menšinový podíl ZK Menšinový podíl fondů Menš. pod. HV m.. let Menš pod. HV b. obd PASIVA * Komentář k jednotlivým položkám: Sloupec A. Upravená rozvaha mateřského podniku viz zadání Sloupec B. Upravená rozvaha dceřinného podniku B. Provedené přecenění aktiv podle skutečné tržní ceny označeno *. Pasiva jsou vyrovnána pomocí Fondu z přecenění tak, aby byla zachována rovnost aktiv a pasiv. Sloupec Konsolidace B. Řádek 4.-Uhrazená tržní cena za podíl v akvizici Řádek 5.-Konsolidační rozdíl tj. rozdíl mezi skutečnou tržní cenou a cenou podílu z účetního výkazu. Rozdíl obou řádků je záporný, investovaná částka by byla zahrnuta jednak v rozvaze podniku A i podniku B, tedy dvakrát. Proto je nutné ji jednou odečíst. Řádky 9 až 11 jsou 80% podíl z odpovídajících položek sloupce předchozího. Řádek 12 je 80% z HV do dne akvizice v roce kdy byla uskutečněna, tedy v tomto případě z částky 65 viz výpočty pro provedení konsolidace. Sloupec Menšinový podíl. Nemění hodnotu sloupce A + B, jen slouží k vyjádření menšinových podílů. Sloupec Odpis pohledávek. Odpisují se vzájemné pohledávky a závazky, z vnějšího pohledu na finanční skupinu nemají význam. Sloupec Odpis 5% Odpis konsolidačního rozdílu. Kladný rozdíl se odpisuje zápornými hodnotami a naopak.

8 8 Sloupec Konsolidace A + B. Je to konsolidace mateřského a dceřinného podniku. Konsolidace rozvah A a C - 1. rok po akvizici A C Odpis 5% Konsol. A + C Konsol. A + B+ C 1. Pozemky Budovy Stroje Finanční investice , ,75-42,25 5. Konsolidační rozdíl 50-2,5 47,5 142,5 6. CP v ekvivalenci Zásoby Pohledávky AKTIVA ,75-2, , ,25 9.Základní kapitál Fondy HV min. let HV běžného období , , ,5 13.HV ekvivalentní 87,75 87,75 87,75 14.Cizí zdroje (závazky) Menšinový podíl ZK Menšinový podíl fondů Menš.pod. HV min. let Menš. pod. HV b. o. 52 PASIVA ,75-2, , ,25 Komentář k jednotlivým položkám: Sloupec A Upravená rozvaha mateřského podniku viz zadání Sloupec C Řádek č. 4. Investovaná částka při akvizici-viz zadání příkladu Řádek č. 5. Konsolidační rozdíl Řádek č % procentní podíl A na přepočteném vl.kapitálu podniku C Řádek č % podíl podniku A na HV dosažený v podniku C Sloupec Odpis 5% Odpis 5% konsolidačního rozdílu. Musí proběhnout i v pasivech, a to na vrub HV běžného období Sloupec A + C Konsolidace upravené rozvahy podniku A s provedenou ekvivalentní konsolidací podniku C Sloupec A + B + C Celková konsolidace finanční skupiny

9 9 Konsolidace výsledovek : Výnosy podnik A podnik B Vyloučení vzáj. dodávek -520 Celkem Náklady podnik A podnik B Vyloučení vzáj. dodávek -520 Celkem Hospodářský výsledek běžného roku Odpisy konsolidačního rozdílu -5 Konsolidovaný HV bez ekvivalence ( bez C) tj. A + B z toho - bez menšinových podílů (nevchází do výsledku) menšinové podíly (nevchází do výsledku) 52 Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci (podíl v podniku C 30%) tj. 30 % 87,75 z 292,5 (HV za ¾ roku - po akvizici) Konsolidovaný HV celkem tj. A + B + C 1 382,75

10 10 Účetní výkazy k rozvahovému dni - konec 2. roku po akvizici: Nebyly přikoupeny ani odprodány žádné akcie v DP a PP a nebyly vyplaceny žádné dividendy.nejsou žádné vzájemné dodávky ani vzájemné pohledávky a závazky. Účetní výkazy k rozvahovému dni po akvizicí, konec 2. roku. Podnik A mateřský podnik - MP Aktiva Rozvaha Pasiva Výsledovka Pozemky Základní kap Výnosy Budovy Fondy Náklady Stroje HV min. let Fin. investice HV běž. obd. 800 Celk. DM Cizí zdroje Zásoby Zisk 800 Pohledávky Bil. suma Bil. suma Podnik B dceřinný podnik - MP Aktiva Rozvaha Pasiva Výsledovka Pozemky 160 Základní kap. 780 Výnosy Budovy 400 Fondy 130 Náklady Stroje 130 HV min. let 395 Fin. investice 130 HV běž. obd. 200 Celk. DM 820 Cizí zdroje 685 Zásoby 320 Zisk 200 Pohledávky 1050 Bil. suma Bil. suma Podnik C přidružený podnik - PP Aktiva Rozvaha Pasiva Výsledovka Pozemky 800 Základní kap Výnosy Budovy 1400 Fondy 260 Náklady Stroje 480 HV min. let Fin. investice 0 HV běž. obd. 300 Celk. DM Cizí zdroje Zásoby 800 Zisk 300 Pohledávky Bil. suma Bil. suma Konsolidace podniku B Byly odepsány konkrétní pohledávky z prvního roku v hodnotě 100, v reálné hodnotě byly 79 a v uvedené části byla konkrétní hodnota 21. Do konsolidované rozvahy budou za DP zahrnuty údaje respektující i odpisy staveb v účetní hodnotě 6%. Stroje nebyly pro zjednodušení odpisovány.

11 11 Dceřinný podnik B, rozdíly z ocenění: Hodnoty 1. rok Změny 2. rok Úč. hodn. Reál. ocenění Rozdíl Úč. hodn. Reál. ocenění Rozdíl Celk. rozdíl Pozemky Budovy Stroje Fin. investice Celkem DM Pohledávky Ostat. aktiva (zásoby) Celkem VK bez HV běž. obd Dopad do HV běž. období + 15 Přecenění VK k rozvah. dni 570 Do konsolidované rozvahy budou za dceřinný podnik zahrnovány tyto hodnoty. Účetní Rozdíl Celkem hodnota Pozemky Budovy Stroje Finanční investice CP (vklad) Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek Zásoby Pohledávky Oběžná aktiva HV běžného období Tabulka pro určení údajů do 3. sloupce konsolidace rozvahy podniku B, řádek 11. HV min. let. 1. rok 80% Odpis KR Celkem HV min. let po akvizici HV min. let do akvizice Celkem

12 12 Konsolidace rozvah A a B - 2. rok po akvizici (* značí ovlivněnou položku z přecenění) A B Konsol B Menš. podíl Odpis 5% Konsol. A + B 1.Pozemky Budovy Stroje Finanční investice Konsolidační rozdíl CP v ekvivalenci 7.Zásoby Pohledávky AKTIVA Základní kapitál Fondy HV min let HV běž. období HV ekvivalentní 14.Cizí zdroje (závazky) Menšinový podíl ZK Menšinový podíl fondů Menš. pod. HV m.. let Menš pod. HV b. obd PASIVA Prodej nemovitosti-hodnota 200 a při akvizici v reálném ocenění tato nemovitost oceněna na 400. Hodnota odpisu staveb v účetní hodnotě 5 po přecenění 10. Spotřebovány (sníženy) zásoby v účetní hodnotě 100, v akvizici byl tento druh zásob oceněn na 80. Přidružený podnik C, rozdíly z ocenění: Hodnoty 1. rok Změny 2. rok Úč. hodn. Reál. ocenění Rozdíl Úč. hodn. Reál. ocenění Rozdíl Celk. rozdíl Pozemky Budovy Stroje Fin. investice Celk. DM Pohledávky Ost. aktiva (zásoby) Celkem VK bez HV běž. obd Dopad do HV běž. období -185 Přecenění VK k rozvah. dni

13 13 Výpočet cenných papírů v ekvivalenci. Přepočtený vlastní kapitál k rozvahovému dni (úč. hodnota) (zůstatek z přecenění) Podíl MP na vlastním kapitálu je 30% ,5 Výpočet podílu na výsledku hospodaření Výsledek hospodaření 300 (úč. hodnota) minus 185 (dopad do HV) = % je 34,5 Konsolidace rozvah A a C - 2. rok po akvizici A C Odpis 5% Konsol. A + C Konsol. A + B+ C 1. Pozemky Budovy Stroje Finanční investice , ,75-42,25 5. Konsolidační rozdíl 47,5-2, CP v ekvivalenci 1 429, , ,5 7. Zásoby Pohledávky AKTIVA ,75-2, , ,25 9.Základní kapitál Fondy , , , HV min. let HV běžného období 800-2,5-2, HV ekvivalentní 34,5 34,5 34,5 14.Cizí zdroje (závazky) Menšinový podíl ZK Menšinový podíl fondů Menš.pod. HV min. let Menš. pod. HV běž. o. 43 PASIVA ,75-2, , ,25 Konsolidace výsledovek pro A + B + C Výnosy podnik A podnik B Vyloučení vzáj. dodávek 0 0 Celkem Náklady podnik A podnik B Vyloučení vzáj. dodávek 0 0 Celkem Hospodářský výsledek běžného roku + dopad + 15 do HV 5 odpis viz. výpočet Odpisy konsolidačního rozdílu -5 Konsolidovaný HV bez ekvivalence ( bez C) tj. A + B 1005 z toho - bez menšinových podílů (nevchází do výsledku) menšinové podíly (nevchází do výsledku) 43 Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci (podíl v podniku C 30%) 34,5 Konsolidovaný HV celkem tj. A + B + C 1 039,5

14 14 Odpisy podle ČÚP a IAS Příklad: Rozdíl výpočtu odpisů podle ČÚP a IAS pro letadlo v pořizovací ceně 30, s dobou životnosti 20 let a motory o pořizovací ceně 5 a o životnosti 5 let. Jde v tomto případě o odpisování metodou lineární, není to však jediná možnost, účelem je ukázat na rozdíly, které by se projevily i při jiné metodě odpisování. ČÚP považují letadlo za jeden celek, včetně motorů a také jej tak odpisují. Podle IAS 16 se letadlo rozčlení na dvě části mající různou dobu životnosti a obě se odpisují samostatně. To vede v průběhu odpisování k ovlivnění tvorby HV (zisku). Požadavek na rozčlenění vlastně i zabraňuje tvorbě rezerv pro vyrovnání ovlivnění HV. Česká úprava Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 6 Pořizovací cena letadla Odpisy tj. 30/20 lety 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Zůstatková cena letadla 25, , ,5 21 Náhradní díly 5 Vliv na HV - odpisy - 1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-6,5 Úprava dle IAS Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 6 Pořiz. cena letadla bez motorů Odpisy letadla tj. 25/20 lety 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Zůstatková cena letadla 23,75 22,5 21, ,75 17,5 Pořiz. cena motorů Odpisy motorů Zůstatková cena motorů Zůstatková cena celkem 27,75 25,5 23, ,75 21,5 Vliv na tvorbu HV - odpisy - 2,25-2,25-2,25-2,25-2,25-2,25 Ze srovnání plyne, že podle IAS je ovlivnění HV stále rovnoměrné. Údržba rutinní a opravy tj. nahodilé náklady nezvyšují hodnotu majetku, jsou to náklady. Modernizace se počítá mezi náklady zvyšující hodnotu dlouhodobého majetku. Splátkové prodeje včetně úroků Uváděné metody výpočtu mají velký význam, protože splátkový prodej dosahuje velkého rozsahu a jde o ohromné částky. Splátkový prodej s různými možnostmi vykazování výnosů dává možnost ovlivnit rozložení daňové zátěže. 1. Metoda označená jako akruální, mimochodem odpovídající postupům podle ČÚP, znamená největší vykázaný HV,v okamžiku dodávky, tedy i největší daňovou zátěž ovlivněnou tímto HV v prvním roce. 2. Metoda označená jako splátková rozkládá přibližně rovnoměrně vykázaný HV během celého období dodávky. Určitá nerovnoměrnost je působena měnící se výší úroků, jak klesá

15 15 splácený dluh. Z toho plyne i rovnoměrnější ovlivnění rozložení daní způsobených tímto splátkovým obchodem. 3. Metoda označená jako nákladová spočívá v tom, že HV se vykazuje až po úhradě nákladů, znamená jeho vykázání až koncem dodávky a tedy i větší daňovou zátěž až při ukončení dodávky, obvykle po několika letech. Je tedy na věcí ekonomické úvahy a přípustnosti metody podle platných předpisů státu, který způsob je výhodnější. 1. Akruální metoda Prodává se stroj, jehož pořizovací cena byla a prodejní cena (nový, neodpisován). Částka je splatná ihned, částka % úrok bude splácena v rovnoměrných splátkách po 1 261,88 na konci roku po dobu 4 let Příklad: Řešení akruální metodou Datum Splátka Úrok Sníž. pohledávky Stav pohledávky Roční HV tj. daňová základna , , , ,88 400,00 861, , , ,88 313,81 948, ,05 313, ,88 219, , ,18 219, ,88 114, ,18 x 114,70 Celkem 6 047, ,52 x x 2 297,52 Účetní operace: Rok 2000: 1) Vznik pohledávky, vykázání tržby v okamžiku dodávky 2) Vyřazení stroje z evidence 3) Splátka ) Splátka 1 261,88 Rok 2001: 5) Splátka 1 261,88, vykázání úroku Rok 2002: 6) Splátka 1 261,88, vykázání úroku Rok 2003: 7) Splátka 1 261,88, vykázání úroku. Hrubá pohledávka Tržby Stroj 1) 6047,52 3) ) 5000 PZ 2) ) 1261,88 5) 1261,88 6) 1261,88 7) 1261,88

16 16 Náklady Peníze Nerealiz. výnosový úrok 2) ) ) 400 1) 1047,52 4) 1261,88 5) 313,81 5) 1261,88 6) 219,01 6) 1261,88 7) 114,7 7) 1261,88 Výnos - úrok 4) 400 5) 313,81 6) ) 114,7 Promítnutí ve výkazech: Rozvaha 2000 Výsledovka 2000 Hrubá pohl. 3785,64 HV 1650 Nákl. na prod. Tržby 5000 Nerealiz. úrok - 647,52 zboží 3750 Úrok 400 Peníze 2261,88 HV 1650 Stroj Rozvaha 2001 Výsledovka 2001 Hrubá pohl. 2523,76 HV Úrok 313,81 Nerealiz. úrok - 333,71 HV 313,81 HV 313,81 Peníze 3523,76 Stroj Rozvaha 2002 Výsledovka 2002 Hrubá pohl. 1261,88 HV Úrok 219,01 Nereal. úrok - 114,7 HV ,81 HV 219,01 Peníze 4785,64 HV ,01 Stroj Rozvaha 2003 Výsledovka 2003 Pohledávka - HV Úrok 219,01 Peníze 6047,52 HV ,81 HV 114,7 Stroj HV ,01 HV ,7 Tržby vykázány v plné výši v okamžiku dodávky. Převládá v Evropě. Námitkou je předčasné vykázání tržeb, nejistota v otázce splátek. Lze vyrovnávat opravnými položkami. Vykazuje se hrubá pohledávka minus nerealizovaný výnosový úrok. Alokace úroku mezi období provedena metodou Efektivní úrokové míry.pohledávky a vykázané tržby ze splátkových prodejů se obvykle vykazují jako samostatné řádky účetních výkazů. V rozvaze se HV většinou sčítají, zde byly pro názornost rozepsány. Vykázaný HV je největší v 1. roce, to má vliv na výpočet daně, která je v tomto roce vlivem

17 17 prodeje největší. 2. Splátková metoda (zadání jako předchozí příklad) Procento výnosů, podle kterého se určí výše výnosu po každé splátce se určí podle vztahu: % výnosů = 1 (pořizovací cena/prodejní cena) % výnosů = 1 (3750/5000) = 0,25 Datum Splátka Úrok Snížení pohledávky Stav pohledávky Výnos (snížení pohledávky * % výnosů Roční HV tj. daňová základna , , ,12 215,47 865, ,88 313,81 948, ,05 237,02 550, ,88 219, , ,18 260,72 479, ,88 114,7 1147,18, - 286,79 401,49 Celkem 6047, , ,52 Účetní transakce: Rok ) Vznik pohledávky 2) Vyřazení stroje z evidence 3) Splátka ) Vykázání výnosu 250 5) Splátka 1261,88, vykázání výnosu 215,47, vykázání úroku Rok ) Splátka 1261,88, vykázání výnosu 237,02, vykázání úroku Rok ) Splátka 1261,88, vykázání výnosu 260,72, vykázání úroku Rok ) Splátka 1261,88, vykázání výnosu 286,79, vykázání úroku. Hrubá pohledávka Výnosy příštích období Výnosy běž. období 1) 6047,52 3) ) 250 1) ) ) 1261,88 5) 215,47 4) 250 6) 1261,88 6) 237,02 5) 215,47 7) 1261,88 7) 260,72 6) 237,02 8) 1261,88 8) 286,79 7) 260,72 8) 286,79 Peníze Úrok Stroj 3) ) 400 PZ 2) ) 1261,88 6) 313,81 6) 1261,88 7) 219,01 7) 1261,88 8) 114,7 8) 1261,88

18 18 Náklady Nerealizovaný výnosový úrok 2) ) 400 1) 1047,52 6) 313,81 7) 219,01 8) 114,7 Rozvaha 2000 Výsledovka 2000 Hrubá pohl. 3785,64 HV 865,47 Náklady 3750 Tržby 4215,47 Nereal. úrok - 647,52 Úrok 400 Výnosy PO - 784,53 HV 865,47 Peníze 2261,88 Stroj Rozvaha 2001 Výsledovka 2001 Hrubá pohl. 2523,76 HV ,47 Tržby 237,02 Nereal. úrok - 333,71 HV ,83 Úrok 313,81 Výnosy PO - 547,51 HV 550,83 Peníze 4785,64 Stroj Rozvaha 2002 Výsledovka 2002 Hrubá pohl. 1261,88 HV ,47 Tržby 260,72 Nereal. úrok -114,7 HV ,83 Úrok 219,01 Výnosy PO - 286,79 HV ,73 HV 479,73 Peníze 4785,64 Stroj Rozvaha 2003 Výsledovka 2003 Pohledávka 0 HV ,47 Tržby 286,79 Peníze 6047,52 HV ,83 Úrok 114,7 Stroj HV ,73 HV 401,49 HV ,49 Tato metoda vykazuje zisk až po přijetí příslušné splátky. Tedy i daňová zátěž se podle toho více méně rozkládá rovnoměrně. Výše vykázaného výnosu = snížení pohledávky * % výnosů. Procento výnosů, podle kterého se určí výše výnosu po každé splátce se určí podle vztahu: % výnosů = 1 (pořizovací cena/prodejní cena). Výnosy se vykazují ne zcela rovnoměrně kvůli aplikaci metody efektivní úrokové míry pro alokaci úroku. V rozvaze se nerealizovaný výnosový úrok a výnosy příštích období odčítají od hrubé pohledávky. Pohledávky a vykázané tržby ze splátkových prodejů se obvykle vykazují jako samostatné

19 19 řádky účetních výkazů. Hospodářské výsledky jednotlivých let se v rozvaze sčítají, v tomto příkladu byly rozepsány pro názornost. 3. Řešení metodou úhrady nákladů Tato metoda vykazuje zisky ze splátkových prodejů až poté, co byly odběratelem uhrazeny náklady prodejce. Datum Splátka Úrok. přijatý, tedy též zisk Snížení pohledávky Stav pohledávky Roční HV tj. daňová základna , , , , ,88 400,00 861, , ,88 313,81 948, ,05 313, ,88 219, , ,18 321, ,88 114, , ,88 Celkem 6047, , ,52 Účetní operace: Rok 2000: 1) Vznik pohledávky 2) Vyřazení stroje z evidence 3) Splátka ) Splátka 1261,88, vykázání úroku 5) Snížení tržeb, nákladů a zaúčtování výnosů příštích období Rok 2001: 6) Splátka 1261,88, vykázání úroku Rok 2002: 7) Splátka 1261,88, vykázání úroku 8) Vykázání výnosu (zisku) Rok 2003: 9) Splátka 1261,88, vykázání úroku 10) Vykázání výnosu (zisku) Hrubá pohledávka Výnosy příštích období Výnosy běž. období 1) 6047,52 3) ) 102,82 5) ) ) ) 1261,88 10) 1147,18 8) 102,82 6) 1261,88 10) 1147,18 7) 1261,88 9) 1261,88 Peníze Úrok Stroj 3) ) 400 PZ 2) ) 1261,88 6) 313,81 6) 1261,88 7) 219,01 7) 1261,88 9) 114,70 9) 1260,88

20 20 Náklady Nerealiz. výnosový úrok 2) ) ) 400 1) 1047,52 6) 313,81 7) 219,01 9) 114,70 Rozvaha 2000 Výsledovka 2000 Hrubá pohl. 3785,64 HV 400 Úrok 400 Nereal. úrok - 647,52 HV 400 Výnosy PO Peníze 2261,88 Stroj Rozvaha 2001 Výsledovka 2001 Hrubá pohl. 2523,76 HV Úrok 313,81 Ner. úrok - 333,71 HV ,81 HV 313,81 Výnosy PO Peníze 3523,76 Stroj Rozvaha 2002 Výsledovka 2002 Hrubá pohl. 1261,88 HV Tržby 102,82 Ner. úrok - 114,70 HV ,81 Úrok 219,01 Výnosy PO ,18 HV ,83 HV 321,83 Peníze 4785,64 Stroj Rozvaha 2003 Výsledovka 2003 Pohled. 0 HV Tržby 1147,18 Peníze 6047,52 HV ,83 Úrok 114,70 Stroj HV ,83 HV 1261,88 HV ,88 Poznámky: 1. Tato metoda vykazuje zisky z prodeje na splátky až v době, kdy úhrady převýší náklady prodejce. První zisk z prodeje tedy vykázán v r Výpočet zisku z prodeje snížení pohledávky netto do roku 2002 (3852,82) minus náklady u prodávajícího (3750) = 102,82 (tržby). 3. Zisk v r 2003 vypočten celkový zisk z prodeje (1250) minus zisk z r (102,82) = 1147, Vykazování ve výsledovce záleží na platných národních předpisech. 5. V rozvaze se nerealizovaný výnosový úrok a výnosy příštích období odčítají od hrubé pohledávky. 6. Pohledávky a vykázané zisky ze splátkových prodejů se obvykle vykazují jako samostatné řádky účetních výkazů. 7 Hospodářské výsledky jednotlivých let se v rozvaze většinou sčítají, v přikladu byly pro názornost rozepsány podle let.

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000 Účetní systémy 1 - Materiál k 7. cvičení Příklad účtování leasingu - podle ČÚS a IAS Zadání podmínek Pronajimatel pořídil 1.1. 2010 mikrobus za účelem jeho pronájmu - pořizovací cena 800 000,- Týž den

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

D Danekon, s.r.o. ŽS Brno, a.s. Konsolidační pravidla pro sestavení konsolidované účetní závěrky 2002. Vypracoval:

D Danekon, s.r.o. ŽS Brno, a.s. Konsolidační pravidla pro sestavení konsolidované účetní závěrky 2002. Vypracoval: Konsolidační pravidla pro sestavení konsolidované účetní závěrky 2002 anekon, ANEKON, Leitnerova 9 602 00 BRNO Kontaktní osoba : Ing. Martin rábek Tel: +420777790572 Ing. Stanislav Chaloupka Tel.: +420777790571

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Po nabytí (doklad výpis ze Střediska cenných papírů) - převeden na účet v 06. skupině účtů.

Po nabytí (doklad výpis ze Střediska cenných papírů) - převeden na účet v 06. skupině účtů. 5. přednáška Účtování dlouhodobého finančního majetku skupina 06. v pořizovací ceně Pořízení dlouhodobého finančního majetku Účet 043 Pořízení dlouhodobého finančního majetku, Současně - vznikají závazky:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Finanční účetnictví. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky

Finanční účetnictví. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Finanční účetnictví Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka Ing. Jiří Hanzlík Účetní závěrka : Povinnost jednotky vést účetnictví tak, aby sestavená závěrka

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více