Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět ""

Transkript

1 Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy. Platnost dokumentu: od do Školní vzdělávací program má název Poznáváme svět a je sestaven z integrovaných bloků. Každý obsahuje všech pět oblastí předškolního vzdělávání, charakteristiku, záměr, dílčí vzdělávací cíle, očekávané výstupy a návrhy tematických částí Třídních vzdělávacích programů. Tematické části jsou v Třídním vzdělávacím programu rozpracovány podle podmínek a věku dětí. Vzdělávací nabídka vždy vychází z cílů a kompetencí, které jsou dány Rámcovým vzdělávacím programem. Pedagog má prostor k vlastní úpravě tematických částí v souladu s respektováním zásad a očekávaných výstupů Rámcového vzdělávacího programu. Zaměření Školního vzdělávacího programu : projekt vychází z cílů a oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání je založen na metodách přímých zážitků, využívá prvků prožitkového učení probouzí v dětech aktivní zájem a zvídavost, respektuje, co už dítě umí, zvládne a dokáže vychází ze stanovených hlavních cílů mateřské školy, rozvíjí prvky dopravní výchovy rozvíjí mezilidské vztahy a podporuje vznik přátelství uplatňuje individuální přístup k dětem a uspokojování jejich potřeb Při zpracovávání jednotlivých integrovaných bloků respektujeme tyto požadavky: rozvoj osobnosti dítěte uplatnění podílu rodičů na vzdělávání v MŠ hodnocení a využití zjištěných informací pro další pedagogickou činnost Identifikační údaje o mateřské škole Název zařízení: Mateřská škola Adresa: Dolany 78 IČO: Telefon: , mob.: Zřizovatel: Obec Dolany Statutární zástupce: Miroslav Havránek Ředitelka MŠ: Bc. Ivana Mašatová

2 Provozní doba školy: hodin Ekonomická a mzdová agenda je pro mateřskou školu zpracovávána fyzickými osobami za úplatu. Za výsledky zpracování zodpovídá ředitelka mateřské školy. Obecná charakteristika školy Mateřská škola je dvojtřídní, sídlí v prvním patře budovy Obecního úřadu v Dolanech. Kapacita zařízení - Mateřská škola má schválenou kapacitu školy 32 dětí. Dolany jsou menší obcí ležící ve Východočeském kraji, okres Pardubice. V prostorách budovy má mateřská škola k dispozici hernu, místnost na spaní, kuchyň, šatnu, sklad pomůcek, sociální zařízení pro děti i pro dospělé. K budově přiléhá zahrada s rekonstruovaným pískovištěm, novými průlezkami a dostatečně velkou travnatou plochou. Mateřská škola s právní subjektivitou vznikla v roce Ve stávající budově byla poprvé zřízena mateřská škola v roce Dříve zde byla Obecná škola. Budova školy byla zrekonstruována a nyní je v ní Mateřská škola, Obecní úřad a Místní knihovna. Podmínky předškolního vzdělávání Prostory MŠ: Prostory mateřské školy jsou nově zrekonstruované, vybavené dřevěným nábytkem a dřevěnými hračkami. Děti mají k dispozici dvě místnosti. Mateřská škola má dostatečně velké prostory a i prostorové uspořádání plně vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno. Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení; jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. V roce 2006 byl zrekonstruován zahradní sklad a pískoviště, které bylo vybaveno novým pískem a ochranou sítí. V prosinci 2008 byly nahrazeny nevyhovující průlezky novými průlezkami, které již odpovídají normám EU. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nejsou

3 násilně nuceny, ale jsou vedeny k tomu, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Jedí vždy společně a osvojují si tak pravidla stolování. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Psychosociální podmínky Prostředí mateřské školy působí vzhledem k velikosti a výzdobě útulně. Vše je laděno do tónů pastelových barev, zařízení je dřevěné v přírodním provedení i většina hraček je ze dřeva, které je na omak příjemné. Děti i dospělí se cítí v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Adaptace probíhá podle potřeb jednotlivých dětí ve spolupráci s rodiči. Pedagogické pracovnice se chovají vstřícně a citlivě nejen k dětem, ale i k rodičům. Vzhledem k dané kapacitě a velikosti prostor je zde možné vytvořit klidné rodinné prostředí, ve kterém se mohou děti rozvíjet podle svých individuálních možností a potřeb. Do menšího kolektivu je také možné snadněji zařadit děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace apod.). Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třídy jsou pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rády. Pedagogický styl, respektivně způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě (autenticky). Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí). Z hygienických důvodů není v MŠ dovoleno používat dětské pleny. Zaměstnanci: Ve škole pracují 2 kvalifikované učitelky, 1 učitelka, která si vzdělání doplňuje studiem na Pedagogické škole.a 2 provozní pracovnice. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Učitelky se pravidelně vzdělávají navštěvují vzdělávací programy pedagogického centra, studují odborné časopisy a knihy. Doplňují znalosti z odborné literatury, předávají si osobní zkušenosti ze zadělávacích akcí, vzájemné hospitace mezi pedagogy. Pedagogické vzdělávání je součástí osobního růstu každé paní učitelky. Ve svých činnostech má pedagogický pracovník svobodu. Vzdělávání je vlastním zájmem a potřebou. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly, etickým kodexem, pedagogickými a metodickými zásadami. Organizace služeb je vždy organizována tak, aby plně vyhovovala organizaci mateřské školy a byla tak zajištěna optimální pedagogická péče a bezpečnost dětí.

4 Spoluúčast rodičů Vztahy pedagogu s rodiči jsou staveny na základech vzájemné důvěry a porozumění. Učitelky jednají s rodiči ohleduplně, nezneužívají důvěrné informace, nezasahují do života a soukromí rodiny. Dle zájmu informují o prospívání jejich dětí a využívají zájem rodičů aktivně se podílet na životu školy. Velkým přínosem jsou schůzky s rodiči, které probíhají dvakrát do roka. září - informace o činnosti MŠ červen - vyhodnocení školního roku, slavnostní rozloučení, informativní schůzka pro nové rodiče Spolupráce s rodiči den otevřených dveří narozeninový kalendář-oslavy narozenin dětí výstavky prací dětí pomoc při zlepšení prostředí MŠ Aktivity mateřské školy Účast na kulturních akcích (divadla, výstavy, muzea aj.) Organizování společných akcí pro rodiče- Den matek, Společné rozloučení s předškoláky, opékání špekáčků Organizace akcí pro děti spolu s pražskou agenturou- Fešák Pino Organizace akcí pro děti Mikuláš, vánoční nadílka, karneval, vítání jara, MDD apod. Výlety do okolí Pardubic Celoškolkový výlet Škola v přírodě Plavecký výcvik dětí Solná jeskyně Prodejní výstavy knih Hlavní záměry našeho programu Naším hlavním cílem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků. Chceme, aby děti, které budou MŠ opouštět, byly zdravě sebevědomé, sebejisté, samostatné, schopné dívat se kolem sebe, vnímat, uvažovat,umět se rozhodovat, vcítit, tvořivě přemýšlet a jednat, dále se rozvíjet a aktivně čelit problémům, které život přináší, jedinci schopní přijímat a dávat. Pomáháme dětem porozumět sobě, druhým, světu. Učíme je žít ve společnosti druhých, motivujeme je k dalšímu učení a poznávání prostřednictvím nejrůznějších denních aktivit a vytváříme předpoklady pro jejich další vzdělávání. Rozvíjíme osobnost dítěte. Podporujeme tělesný rozvoj, psychický vývoj, sociálně-emocionální vývoj, rozvoj jazyka, inteligence, logiky. Usilujeme o to, aby si děti vytvářely zdravé životní návyky a postoje, aktivně přistupovaly k řešení problémů, učily se rozhodovat a za svou volbu nést odpovědnost, uměly se aktivně vyrovnávat se změnami.

5 Metody a formy práce Upřednostňujeme prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí. Využíváme: - spontánní a řízené činnosti, ve vyváženém poměru - učební aktivity formou dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby - didakticky zacílené činnosti (naplňování cíle formou záměrného a spontánního učení zpravidla ve skupině, i individuálně),i specifické činnosti didaktické jednotlivých oborů výchovně vzdělávacích činností (metodik) - spontánní situační učení založené na principu přirozené nápodoby, situační učení (vytváření a využívání situací, které dítěti poskytují praktické ukázky životních souvislostí), námětové hry a činnosti, kognitivní hry a činnosti, ekologické hry a aktivity, interakční hry, smyslové a psychomotorické hry, činnosti relaxační a odpočinkové... Nabízíme dostatek prostoru pro kreslení, malování, modelování, grafické činnosti, stavění, sestavování, konstruování, práci s různorodým materiálem, (papír, textil, dřevo, přírodniny, drátek, písek, hlína, voda, těsto ), zpěv, tanec, rytmizaci, poslech, dramatické hry, volný i řízený pohyb. - ranní kruh, komunitní kruh, rozhovory, skupinové a individuální konverzace, poslech četby na pokračování, vyprávění, dramatizace, besedy, domýšlení textů, dokončování příběhů i s domýšlením důsledků jednotlivých rozhodnutí, přednes, práci s encyklopedií, četbu pohádek, příběhů, diskuse na různá témata aj. Věnujeme se všem dostupným pozorováním- objevům- pokusům, manipulační činnosti, zařazujeme exkurze, divadla, výlety.za příznivého počasí (od jara do pozdního podzimu chodíme s batůžky na polodenní výlety do přírody, dle zájmu rodičů jezdíme do školy v přírodě. Uspořádání učiva Učivo je uspořádáno do jednotlivých integrovaných bloků, které zahrnují všechny oblasti (učivo je vzhledem k oblastem průřezové). Je zpracováno globálně, pro celou věkovou skupinu dětí a pokrývá celé tříleté vzdělávací období. Každý blok přispívá k rozvoji a učení dítěte v různých oblastech, aby dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, užitečné poznatky, poznávat žádoucí hodnoty a získávat samostatné postoje. Integrované bloky mají podobu tematických celků, jejichž obsahová část znamená pro učitelku návrh činností, nabídku, motivaci, určité nasměrování. Tento návrh je otevřeným materiálem. Umožňuje proměnu, zkvalitňování a konkrétní plánování na základě složení třídy a konkrétní situace ve třídě. Pedagog jej přizpůsobuje aktuálním okolnostem a dění, má možnost jít svou cestou. Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte sleduje a podporuje) jsou k daným tematickým celkům voleny přímo z RVP PV, jako cíle orientačně cílové. Z těchto daných cílů pedagog vychází při plánování konkrétních činností a svými slovy formuluje cíle konkrétní - k jakým kompetencím - výstupům směřuje. Pedagog svůj konkrétní plán vytváří před vlastní vzdělávací prací, na základě předchozí analýzy. V průběhu týdne jej může rozvíjet, dotvářet, pracovat s ním volně podle toho, jak se bude situace vyvíjet. Pracuje se zpětnou vazbou.

6 Práva a povinnosti žáků (dětí) A/ Práva Mateřská škola je veřejnou institucí, ve které má každý její účastník svá občanská práva. Děti mají právo: na vzdělání a školské služby podle tohoto zákona na přístup k informacím, které podporují všestranný rozvoj dětské osobnosti na pomoc v nemoci a problémových situacích na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedůstojným zacházením, zneužíváním, urážením a před všemi sociálně patologickými jevy na svobodu pohybu v prostorách určených pro výuku dětí na uspokojování svých biologických potřeb v souladu s režimem dne B/ Povinnosti dítě je povinno chodit do mateřské školy pravidelně, včas a řádně se vzdělávat dodržovat školní a vnitřní řád školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti (vnitří řád MŠ je součástí rozšířené verze ŠVP) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy Práva a povinnosti zákonných zástupců Jsou-li děti naší mateřské školy vedeni svými rodiči v duchu jednotlivých ustanovení školního řádu, mělo by dojít k souladu mezi rodinou a školou v působení na dítě a v naplňování vzdělávacích cílů. A/ Práva na přístup k informacím, které podporují všestranný rozvoj dětské osobnosti vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se vzdělávání dítěte na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitosti týkající se vzdělávání žáka B/ Povinnosti zajistit, aby dítě docházelo řádně a včas do mateřské školy nepřítomnost v mateřské škole omlouvat pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů, kterou odůvodní zákonný zástupce dítěte osobní, telefonickou nebo písemnou formou na vyzvání ředitelky se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dodržovat pokyny pedagogů Oznamovat škole údaje podle 28odst.2.a3.zákona č. 561/2004 Sb.,( ochrana osobních údajů) Vzdělávací proces mateřské školy Název školního vzdělávacího programu Poznáváme svět vychází z celkové koncepce a její ztvárnění do sedmi integrovaných bloků. Cílem je naplňování školního vzdělávacího programu. Na základě ŠVP a TVP Poznáváme svět jsou na jednotlivých třídách vypracovány výstupy klíčových kompetencí z pěti vzdělávacích oblastí, které mají být dosaženy na konci školního roku. Dále jsou vypracovány plnohodnotné tematické bloky, podle domluvených tematických celků s jednotlivými

7 konkrétními týdenními podtématy, kde jsou vytyčeny dílčí vzdělávací cíle, které sledují určitý proces ve výchově a vzdělávání dětí. Týdenní plány obsahují konkrétní každodenní aktivity dětí se záznamy využití rozmanitých her, metod a forem práce. Paní učitelky budou vzdělávání každého dítěte průběžně sledovat a také hodnotit jeho individuální rozvoj i jeho postup v učení, vztazích apod. Hlavním cílem našeho ŠVP je připravit děti pro život. Usilujeme o pozitivní klima v naší mateřské škole. Chceme vidět šťastné a spokojené děti, rodiče a všechny zaměstnance. Profilace: Pěstujeme kladný vztah dětí k přírodě. Vytváříme kladné přátelské vztahy. Úzce spolupracujeme s rodiči a veřejností. Specifika vzdělávání, metody a formy práce: Předškolní vzdělávání dle ŠVP Poznáváme svět probíhá především formou dětské hry, dochází ke střídání spontánních a řízených činností. Individuální potřeby a zájmy jednotlivých dětí jsou respektovány. Metody prožitkového učení, učení hrou a činnosti založené na přímých zážitcích dětí jsou upřednostňovány hlavně ve spojení s přírodou. A) Průběžné vzdělávání Výchova a vzdělávání dětí během každodenní docházky do MŠ, děti se setkávají s cíleným budováním pravidel, režimem, vzory, usměrňováním chování. Denně si své dosavadní dovednosti a návyky upevňují a novým se učí K tomuto průběžnému rozvoji dětí denně využíváme: Prostředí Orientace v budově, areálu školy, městě, nejbližším okolí Estetické prostředí ovlivňuje návyky čistoty, výzdoby, hodnoty věcí Děti se učí řádu věcí, systému úklidu, šetrnému zacházení s věcmi, udržování pořádku Bezpečnost pohybu bezpečnost x nebezpečnost prostředí a chování Chránit své okolí Kontakty s dospělými Děti vnímají statut dospělých kontakty mimo rodinu Děti poznávají, že mohou dospělým důvěřovat a požádat o radu, pomoc, ochranu a mohou se obracet se svými potřebami Učení pravidel společenského chování, zdvořilostních návyků, oddálení svých přání Akceptovat přirozenou autoritu dospělých Kontakty s vrstevníky Začleňování do skupiny a budování svého místa, spolupráce, zdravé sebeprosazení, empatie, ohleduplnost Vnímání odlišných dovedností druhých, požadavky druhých, rozdílné názory, neshody řešit neagresivním způsobem Učí se být součástí skupiny ztotožnění, vyhledávání kamarádů, podřídit se většině Chápat a dodržovat pravidla soužití ve třídě práva x povinnosti

8 Napodobování vzorů chování, jednání a dovedností Zdokonalování komunikačních dovedností pasivní i aktivní řeč, výslovnost, spisovný jazyk, pravidla komunikace Zájem druhých o konkrétní aktivity Děti vnímají způsoby jednání dospělých osob, jejich komunikaci, projevy nálad a emocí, způsoby řešení rozdílných představ, neshod či konfliktů Nápodobou se učí zajímat o své zdraví a přiměřeně o něj pečovat Učí se pozitivnímu vztahu k přírodě i lidem, ekologickému chování chránit život, neničit přírodu, třídit odpad Péče o vlastní osobu Dodržování hygienických návyků používání WC, mytí rukou, používání kapesníku, čištění zubů Svlékání a oblékání se, převracet a skládat své věci, poznat své věci a pečovat o ně Děti se učí stolovat jíst lžící x příborem, nalévat si pití, pít podle potřeby, zacházet s nádobím, uklidit po sobě stůl, prostřít Děti se učí odhadnout velikost žádané porce, vědí, že mohou některé jídlo odmítnout Děti přirozeně vnímají odlišnost pohlaví, ztotožňují se se svým vzhledem Učí se chránit své zdraví bezpečný pohyb, odhadnout své schopnosti, přiměřeně se oblékat Učí se pohybovat v dopravě přecházení, doprava místním dopravním prostředkem, neopouštět skupinu, poslechnout pokyny pí. učitelky Pohybové aktivity Děti mají možnost přirozeného spontánního pohybu po celou dobu pobytu v MŠ, zdokonalují lokomoci a koordinaci Zvyšují svou fyzickou zátěž Správné držení těla Přenášení lehkých a objemných věcí Střídání aktivit podle výkonové a psychohygienické křivky volby doby odpočinku Vnímání tělesných pocitů a tělesného schématu, dýchání, uvolňování svalového tonusu navazující relaxace odpočinek Držení grafického materiálu, grafická dovednost, koordinace ruky x oka Zvyšování citlivosti smyslů, vnímání jevů hodnocení a popisování Hra a práce Výběr hračky, řešit s kamarádem potřebu stejné hračky Způsoby a techniky manipulace nebo hry zacházení s hračkami Dokončování hry nebo zadané práce uklízení hraček, materiálu apd Setrvání u činnosti po určitou dobu hra končí výsledkem odpovědnost za svou volbu Ohleduplnost respektovat stavbu či hru druhého Třídění a uspořádání materiálu x hraček Společenské a pohybové hry dodržování zvolených pravidel u hry vytrvat, spolupracovat Správná volba vybrané knihy, listovat v knize, zacházet s ní ohleduplně, vnímat knihu jako zdroj poučení Děti jsou vedeny k respektu k práci, k drobné pomoci, zachování čistoty a úpravnosti prostředí v MŠ, zahradě, městě, přírodě Každodenním pobytem v MŠ děti získávají i další specifické dovednosti. Nezbytnou součástí v MŠ je fyzická i psychická pohoda. Děti potřebují zažívat pocit bezpečí, pohody a radosti. Proto každodenní pobyt dítěte v MŠ plyne v přirozeném rytmu, kde vedle spontánní hry má své místo společná hra, ale i přiměřená volnost, písnička, pohádka, divadlo, humor, smích, pocit tvoření, mazlení, oslavy, výlety, vymýšlení a plánování s dětmi, chvilky důvěry, čas na tajemství.

9 B) Tematické bloky schválené na pedagogické radě I. Věci kolem mě II. Barvy podzimu III. Vánoční sen IV. Zima je tady V. Co přináší jaro VI. Koho mám rád VII. Svět kolem mě Pro integrované bloky platí, že zasahují (integrují) všechny vzdělávací oblasti s tím, že některá můžou převažovat a jiná jsou zastoupena pouze okrajově. Integrované bloky v naší MŠ se obvykle vztahují k určitému tématu, mají podobu tematických celků. Motivace těchto celků vychází z ročních období, přírodních situací, společenských událostí, každodenní reality a dalších podnětů které děti prožívají. Děti tak vnímají okolní skutečnost v přirozených souvislostech, což nejlépe odpovídá potřebám, mentalitě a možnostem předškolního věku Cílem integrovaných bloků je celkový rozvoj dítěte, jako člověka, který bude dál ve svém životě navazovat na poznatky, zkušenosti a vědomosti získané v mateřské škole, bude člověkem, který se začlení do života celé společnosti, nebude pociťovat ve svém dalším společenském žití xenofóbní nálady, bude platným a plnohodnotným člověkem se vztahem k lidem, přírodě, svému okolí a k celé společnosti. Tyto jednotlivé IB jsou společné pro celou MŠ, jednotlivě rozpracovány podle věku dětí do TVP a tím je časový prostor, výběr cílů, rozsah a náročnost plánovaných činností přizpůsoben věkovým a vývojovým možnostem dětí. Do IB jsou začleněny všechny oblasti pro předškolní vzdělávání: dítě a jeho tělo dítě a jeho psychika dítě a ten druhý dítě a společnost dítě a svět Jednotlivé výstupy z daných oblastí jsou součástí školního vzdělávacího programu a k dosažení očekávaných výstupů jednotlivých oblastí je třeba splnit klíčové kompetence pro předškolní vzdělávání. kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské Úroveň kompetencí, vyjadřuje očekávaný vzdělávací proces rozpracovaný do jednotlivých třídních programů. Klíčové kompetence jsou pro pedagogické pracovnice vodítkem a jasnou představou, jakým způsobem dále rozvíjet své tematické okruhy, jasně vymezit odpovídajícího vzdělávacího obsahu

10 1. Kompetence k učení Vedeme děti: - k soustředěnému pozorování, zkoumání, objevování, všímání si souvislostí, experimentování a při tom užívání jednoduchých pojmů, znaků, symbolů - k uplatňování získaných zkušeností v praktických situacích a v dalším učení - k elementárním poznatkům o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; k orientaci se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - k dovednosti klást otázky a hledat na ně odpovědi, k aktivnímu všímání si, co se kolem děje; k touze porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; k poznávání, že se může mnohému naučit, radování se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - k učení se nejen spontánně, ale i vědomě, k vyvinutí úsilí, soustředění se na činnost a k záměrnému zapamatování si; k dokončení započaté práce; k dovednosti postupovat podle instrukcí a pokynů, ke schopnosti dobrat se k výsledkům - k odhadování své síly, ke schopnosti hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých - k učení se s chutí (neboť se mu dostává uznání a ocenění) 2. Kompetence k řešení problémů Vedeme děti: - ke všímání si dění i problémů v bezprostředním okolí; aby přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací byla pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem - k řešení problémů, na které stačí, ke snaze známé a opakující se situace řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější situace s oporou a pomocí dospělého - k řešení problémů na základě bezprostřední zkušenosti; postupu cestou pokusu a omylu, zkoušení, experimentování; spontánnímu vymýšlení nových řešení problémů a situací; hledání různých možností a variant (vlastních originálních nápadů); využívání dosavadních zkušeností, fantazie a představivosti - k užívání logických, matematických i empirických postupů při řešení myšlenkových i praktických problémů; k pochopení jednoduchých algoritmů, řešení různých úloh a situací a využívání jich v dalších situacích - k zpřesňování početních představ, užívání číselných a matematických pojmů, vnímání elementárních matematických souvislostí - k rozlišování řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dovednosti mezi nimi volit - k chápání, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; k uvědomování si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit - k nebojácnosti chybovat, když nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

11 3. Komunikativní kompetence Vedeme děti: - k ovládání řeči, hovoru ve vhodně formulovaných větách, samostatnému vyjadřování svých myšlenek, sdělení, otázek i odpovědí, k porozumění slyšeného, slovnímu reagování a vedení smysluplného dialogu - k dovednosti vyjadřovat se a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) - k domluvě gesty i slovy, rozlišování některých symbolů, porozumění jejich významu i funkci - ke komunikaci bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými (v běžných situacích); chápání, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou - k ovládání dovedností předcházejících čtení a psaní - k průběžnému rozšiřování své slovní zásoby a aktivnímu používání k dokonalejší komunikaci s okolím - k dovednosti využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) - k poznatku, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky, a že je možno se jim učit; k vytvoření elementárních předpokladů k učení se cizímu jazyku 4. Sociální a personální kompetence Vedeme děti: - k samostatnému rozhodování o svých činnostech; dovednosti vytvořit si svůj názor a vyjádřit jej - k uvědomění si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky - k projevům citlivosti a ohleduplnosti k druhým, pomoci slabším - k rozpoznávání nevhodného chování; vnímání nespravedlnosti, ubližování, agresivity a lhostejnosti - k prosazování se ve skupině, ale i schopnosti se podřídit, při společných činnostech se domluvit a spolupracovat; v běžných situacích uplatňovat základní společenské návyky a pravidla společenského styku; ke schopnosti respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - k nápodobě modelů prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí - ke spolupodílení se na společných rozhodnutích; přijímání vyjasněných a zdůvodněných povinnosti, dodržování dohodnutých a pochopených pravidel a přizpůsobení se jim - k obezřetnému chování při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích; k odmítnutí nevhodného chování i komunikace, která je mu nepříjemná - schopnosti chápat, že lidé se různí a umění být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem - k chápání, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokázat se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

12 5. Činnostní a občanské kompetence Vedeme děti: - k učení se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat - k rozpoznávání a využívání vlastních silných stránek, poznávání svých slabých stránek - k odhadování rizik svých nápadů, jít za svým záměrem, ale také dokázat měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem - k chápání, že se může o tom, co udělá, rozhodnout svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá - ke smyslu pro povinnost ve hře, práci i učení; k odpovědnému přístupu k úkolům a povinnostem; k dovednosti vážit si práce i úsilí druhých - k zajímání se o druhé i o to, co se kolem děje; k otevřenosti aktuálnímu dění - k chápání, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky - k základní dětské představě o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaze se podle toho chovat - ke spoluvytváření pravidel společného soužití mezi vrstevníky, k porozumění jejich smyslu a chápání potřeby je zachovávat - k uvědomění si svých práv i práv druhých, k učení se je hájit a respektovat; k chápání, že všichni lidé mají stejnou hodnotu - k poznatku, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomění si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit - k péči o osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, k odpovědnému chování s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Společná pravidla soužití v naší mateřské škole Pravidla soužití vytváříme společně s dětmi, což přispívá k pocitu bezpečí, ale i uspokojování dalších potřeb (např. pocitu sounáležitosti). Spoluúčast dětí považujeme za základní podmínku toho, aby děti přijaly tato pravidla za svá. Na základě určité zkušenosti postupně vytváříme několik pravidel. Formulujeme je vždy ve srozumitelné formě, v počtu nejvýše do pěti. K pravidlům se opakovaně vracíme, po zažití přistupujeme k dalšímu. Předpokladem úspěchu je vytvoření přátelského a bezpečného klimatu ve třídě, vedení dětí k využívání možnosti prožívat a sdělovat své prožitky a dojmy, nebo se na základě vlastní volby nabízené činnosti nezúčastnit. V průběhu docházky dítěte do MŠ postupně docházíme k pravidlům, která jsou základem ohleduplných mezilidských vztahů.

13 Cíle: 1. Nesmíme ublížit sobě! Neporušujeme dohodnutá pravidla bezpečnosti v MŠ, při pobytu venku, nebo výletě. 2. Nesmíme ubližovat ostatním! Dětem ani dospělým! A nikdo nesmí ubližovat nám! Tělesně (rvačky), ani psychicky (posmívání, slovní napadání, ponižování ). Akceptujeme všechny pocity (empatie) i pocit hněvu, ale už ne jednání které z něho plyne. Neodmítáme jedince, ale činnežádoucí chování. Učíme se vyjadřovat své pocity, ale i vyslechnout druhého, chovat se k sobě přátelsky, pomáhat si navzájem, půjčovat si hračky, hrát si spolu, přijmout do hry další kamarády Nesmíme ničit věci! (Hračky, zařízení školy, věci kamaráda, práci druhých...). 4. Všichni respektujeme časovou hranici! Mám právo se neúčastnit nabízené činnosti, hraji si svou hru, která ostatní neruší, respektuji však čas jídla, pobytu venku 5. Uplatňujeme základní společenské návyky! Zdravíme se navzájem, umíme požádat, poděkovat, domluvit se, přijímat kompromisy. Uklízíme po sobě hračky, pomůcky pro hru, vzájemně si pomáháme, chováme se k sobě kamarádsky. Postupně zvládáme negativní emocionální projevy. Vzdělávací cíle, které si klade náš školní vzdělávací program, pokrývají široký rozsah životních kompetencí člověka, jejich naplňováním vybavíme děti a tak budou mít větší možnost se orientovat v dalším životě. Je nutné si uvědomit, že základ pro život z oblastí společenské, vzdělávací, vztahové. Dlouho byla pedagogická věda oddělena od praxe a to i v předškolní výchově. My se v našem ŠVP snažíme o soulad škola x rodina x společnost x příroda rozvíjet duševní a tělesnou odolnost dítěte prohlubovat a rozšiřovat působení rodiny, školy, společnosti - uvědomovat si rozdílnost ras, národností, zvyků rozvíjet společenství mateřské školy, rodiny, společnosti připravit dítě na budoucí sociální role v soukromém, pracovním i veřejném životě vytvářet respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa vytvářet podmínky pro komunikaci dětí x dospělých podporovat přirozenou potřebu kontaktu v součinnosti s druhými lidmi schopnost vnímat a respektovat druhého člověka jako individualitu a být k odlišnostem druhého tolerantní vytvářet bezpečné sociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi uvědomovat si důležitost zdraví vybavit děti základními návyky sebeobsluhy rozvíjet přirozené vývojové předpoklady dítěte v předškolním věku prožívat svět kolem sebe a uvědomovat si sounáležitost ohleduplně se chovat k přírodě, která nás obklopuje vést k ochraně, tvorbě, péči o životní prostředí orientovat se v jednoduchých jevech a dějích, které dítě bezprostředně obklopují umět vyhodnocovat Prostředky k dosažení výstupů: Školní vzdělávací program Poznáváme svět je základním prostředkem k dosažení stanovených klíčových kompetencí. Program je zpracován do tematických bloků v měsíčních cyklech. Při plnění programu se vedle cílů poznávacích plní i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností dětí. Ve ŠVP je jasně formulována stránka, která umožňuje rozvoj každého dítěte. Dětem je ve ŠVP nabízena různá škála forem a metod vzdělávání. Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech denních činnostech a v různých situacích v průběhu celého dne a to vyváženým způsobem poměrem spontánních a řízených aktivit. Jsou využívány činnosti z oblasti pokusů, které jsou při naplňování cílů jedny z nedůležitějších. Výchovně vzdělávací proces probíhá ve skupinách, individuálně i frontálně a tyto formy obsahují jak prvky hry tak i tvořivosti.

14 Klima školy škola se zaměří na celkové kulturní prostředí, kvalitu řízení, a to jak za strany ředitelky školy, tak ze strany jednotlivých pracovníků, kteří mají vytýčené své osobní úkoly za něž nesou plnou osobní odpovědnost, na systém mezilidských vztahů. Dílčí vzdělávací cíle Okruhy vzdělávání jsou : 1. Dítě a jeho tělo: 2. Dítě a jeho psychika: 3. Dítě a ten druhý: 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět [ Znamená to, že pedagog dětem tyto okruhy nabídne, děti mají příležitost se s příslušnými poznatky v průběhu předškolního vzdělávání setkat, ale nemusí si je v plném rozsahu osvojit.] 1. Dítě a jeho tělo Lidské tělo a jeho části (hlavní smyslové a tělesné orgány a jejich funkce), jeho vývoj a změny (narození, růst těla a jeho proměny); zdravé životní návyky (pohybové činnosti a sport, zdravá výživa, příprava pokrmů, potraviny); ochrana osobního zdraví (péče o čistotu i a zdraví, ochrana před škodlivými látkami a vlivy, návykovými látkami a závislostmi, prevence onemocnění), ochrana bezpečí (varování před úrazy, nebezpečím hrozícím při hrách, v dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi, věcmi a jevy); sebeobsluha (hygiena, stolování, oblékání, úklid); věci kolem nás (předměty denní potřeby, hračky, pomůcky, sportovní náčiní a nářadí, výtvarné pomůcky, hudební nástroje, pracovní pomůcky, jejich užívání). 2. Dítě a jeho psychika Dorozumívání mezi lidmi (zvuky, gesta, řeč, slova, věty, písmena, čísla, symboly), sdělování (knížky, film, divadlo); předměty a jejich vlastnosti (velikost, barva, tvar, materiály, chutě, vůně, zvuky, funkce předmětů); číselné a matematické pojmy (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství); prostorové pojmy a souvislosti (v prostoru i v rovině, uspořádání předmětů), elementární časové pojmy a souvislosti (ted, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok); lidé a jejich vlastnosti (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly); každý je jiný (přirozená různost lidí) ; já (individuální charakteristiky, osobnost, právo být sám sebou). 3. Dítě a ten druhý Vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, cizí lidé, ochrana osobního bezpečí); rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat); mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi); pravidla vzájemného chování (doma, v mateřské škole, na veřejnosti, herní pravidla). 4. Dítě a společnost (svět lidí, kultury, umění, práce): společenské role (dítě, dospělý, rodič, učitelka, role dané pohlavím či zaměstnáním); pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce), mravní zásady; práce, pracovní činnosti a role (pracovní předměty, pomůcky, nástroje, jednoduché pracovní úkony a činnosti, řemesla, povolání, zaměstnání); kultura a umění (kultura prostředí, ve kterém dítě žije, lidové zvyky,

15 tradice, svět výtvarného a dramatického umění, svět hudby, svět sportu, jak se lidé baví); rozmanitost lidského světa (naše vlast, jiné země, národy a kultury, multikultura). 5. Dítě a svět (životní prostředí, svět přírody, vědy, techniky): prostředí, v němž dítě žije (domov, škola, obec, okolí domova, okolí školy, život a dění v obci - doprava, ulice, obchody, lékař, důležité instituce, nákupy); příroda živá i neživá (rostliny, živočichové), přírodní jevy a děje (podnebí, počasí, roční období, změny v přírodě); látky a jejich vlastnosti (voda a vzduch, nerosty, kovy, suroviny, přírodní materiály a jejich vlastnosti, umělé materiály); životní prostředí a jeho ochrana (vliv člověka na životní prostředí,na okolní krajinu, péče o okolí a životní prostředí, ochrana přírody); věda a technika (technické přístroje, se kterými se dítě setkává); co je nebezpečné (nebezpečné předměty, přístroje, kontakt se zvířaty, s látkami ohrožujícími zdraví, běžné přírodní a povětrnostní jevy, situace hromadně ohrožující); rozmanitost přírody i světa a jeho řád (země, hory, řeky, pohoří, světadíly, planeta Země, vesmír). ad 1.) Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu. Podporovat rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést ke zdravým životním návykům a postojům. ad 2.) Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, rozvoj intelektu, řeči, jazyka, citů a vůle. Stejně tak I jeho sebepojetí, sebenahlížení a kreativitu. ad 3.) Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti interpersonální (mezilidské vztahy) je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci. ad 4) Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti sociálně kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života lidské společnosti, do světa kultury a umění, přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty. ad 5) Záměrem vzdělání v oblasti enviromentální je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí nejbližší okolí až globální problémy celosvětového dosahu= vytvářet základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Závěr Toto jsou očekávané cíle a kompetence ze všech oblastí předškolního vzdělávání, kterých se ve své práci snažíme dosáhnout. Cílem výchovné práce je co nejvíce se přiblížit splnění očekávaných kompetencí a to tak, aby dítě, které opouští naší mateřskou školu bylo osobností jedinečnou, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatnou, sebevědomou,sebejistou, jedinečnou, odvážnou, zodpovědnou, přizpůsobivou s vlastním rozumem, schopnou dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat na své úrovni. Dítě musí být ochotno nejen přijímat, ale také dávat ostatním, schopné se dále rozvíjet a učit se všemu novému co v životě bude potřebovat. V celkové výchovné práci je cílem kompetencí připravit děti co nejlépe na další život ve společnosti. Smyslem tohoto snažení je vycházet z individualit každého jednotlivého dítěte z čehož vyplývá, že není dogmatem, že každé dítě musí tyto

16 plánované očekávané kompetence dosáhnout. Největší péči musíme věnovat dítěti - jeho individualitě. Pracujeme jako tým a zkvalitňujeme náš školní vzdělávací program tak, aby naplňoval individuelní schopnosti a speciální potřeby našich dětí. Usilujeme o to, aby všechny děti na konci předškolního období získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy k tomu, aby se aktivně uměly vyrovnávat s přirozenou životní realitou, dále se příznivě rozvíjet a vzdělávat. Širokou veřejnost budeme nadále informovat o dění v MŠ na vývěsní tabuli na budově naší MŠ. Velkou energii věnujeme zlepšení prostředí mateřské školy a jejího materiálního vybavení. Finanční prostředky budeme efektivně využívat, aby školka byla rok od roku krásnější.

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu:

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Vzdělávací projekt Krásně je na světě... doma i ve školce vychází z naší práce v uplynulých letech. Je vypracován

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Záměr naší vzdělávací práce Naším záměrem je dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté a vlastním úsudkem, schopné se dívat

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

Školní vzdělávací program. Společná cesta

Školní vzdělávací program. Společná cesta Školní vzdělávací program Společná cesta Školní družina Základní škola Vokovice Vokovická 32/3, Praha 6 1. Předkladatel a zřizovatel Název programu: Společná cesta (program pro školní družinu) Název školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více