Vysoká škola logistiky o.p.s. Návrh distribuční logistiky vybrané společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola logistiky o.p.s. Návrh distribuční logistiky vybrané společnosti"

Transkript

1 Vysoká škola logistiky o.p.s. Návrh distribuční logistiky vybrané společnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Petr Kobliha

2

3

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracoval jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a že jsem v práci neporušil autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). Souhlasím s prezentačním zpřístupněním své práce v knihovně Vysoké školy logistiky o.p.s. a s případným použitím této práce Vysokou školou logistiky o.p.s. pro pedagogické, vědecké a prezentační účely. Přerov dne 27. dubna Podpis

5 Poznámka Na tomto místě bych chtěl poděkovat doc. Ing. Vladimíru Klapitovi, PhD., za jeho cenné rady při vedení mé bakalářské práce. Děkuji také Petru Horákovi, obchodnímu zástupci společnosti Shell Czech Republic a.s. za ochotu a poskytnuté informace.

6 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá distribuční logistikou ve firmě Shell Czech Republic a.s. Práce je zaměřena na distribuční strategii společnosti. V praktické části je na základě analýzy objeveno několik úzkých míst. Cílem této práce je odstranit úzká místa společnosti pomocí návrhů a následné vyhodnocení. Abstract This Bachelor thesis deals with distribution logistics in Shell Czech Republic a.s. The thesis is focused on the distribution strategy of this company. In the practical part, following an analysis, several shortcomings are detected. The goal of this thesis is to eliminate the shortcomings of the company using the given suggestions followed by an evaluation.

7 Obsah ÚVOD Teoretické východisko Definice logistiky Logistický řetězec Distribuční logistika Distribuční řetězec Distribuční kanál Funkce outsourcingu Funkce skladu v logistice Vyřizování objednávek Manipulace s materiálem Balení zboží Analýza současného stavu skladování a distribuce vybrané společnosti Profil společnosti Shell Czech Republic a.s Historie společnosti Současnost společnosti Analýza distribuční logistiky Dopravce společnosti Balení produktů Systém objednávání Analýza úzkých míst Návrh distribuční logistiky Vybudování distribučního skladu Volba vhodného dopravce Nový systém objednávání Vyhodnocení návrhů Návrh vybudování nového distribučního skladu a jeho lokace Volba vhodného dopravce pro přepravu na našem území Zavedení nového způsobu objednávání ZÁVĚR Seznam použitých zdrojů Seznam obrázků Seznam tabulek

8 ÚVOD Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil návrh distribuční logistiky společnosti Shell Czech Republic a.s. Společnost je jedna z největších výrobců olejů na trhu a produkuje oleje pro všechny typy aut, motocyklů a oleje pro průmysl. Tato práce analyzuje současný stav distribuční logistiky a smyslem analýzy je odhalení úzkých míst ve společnosti. Cílem práce je navrhnout optimalizační řešení, které povedou k zefektivnění distribuce zboží k finálním zákazníkům. Práce je rozdělena do 4 základních kapitol. První kapitola je teoretické východisko. Obsahuje pojmy jako definice logistiky, distribuční logistika, outsourcing a funkce skladu v logistice, které jsou důležité pro další části práce. Druhá část práce je zaměřena konkrétně na společnost Shell Czech Republic a.s. Hlavním obsahem této kapitoly je představení společnosti a analýza současného stavu distribuční logistiky této společnosti. Na konci této kapitoly jsou objevena úzká místa společnosti. Třetí kapitola je věnována návrhu distribuční logistiky. Jako první a nejdůležitější je zde návrh vybudování distribučního skladu a jeho lokace. Dále je zvolen optimální dopravce pro přepravu zboží ze skladu k zákazníkům a nový způsob objednávání. V poslední části práce je vyhodnocení uvedených návrhů. Z této kapitoly lze vyčíst, zda dosavadní způsob distribuční logistiky je vyhovující či ne a jestli zmíněné návrhy vylepší distribuční strategii podniku. 7

9 1 TEORETICKÉ VÝCHODISKO 1.1. Definice logistiky V historii slovo logistika používali nejdřív řečtí filozofové. Svůj původ má v řeckém slově logistikon (důmysl, rozum) nebo logos (slovo, řeč, pojem, zákon, pravidlo). V průběhu dějin se pojmu logistika přiřazovaly různé významy. Později až v 16. století tak označovala praktické počítání s čísly. V roce 1904 bylo ženevským filosofickým kongresem rozhodnuto, že se slovo logistika užívalo také pro označení formální, respektive matematické logiky 1. Jako druh činnosti je logistika tisíce let stará, protože je možné ji spojovat s nejranějšími formami organizovaného obchodu. Někteří autoři považují za počátky logistiky v praxi organizaci výstavby pyramid. Již od 9. století se o logistice začíná mluvit jako o usměrňování zásob, kdy se tento pojem objevuje u efektivního zásobování armád zbraněmi a jiným vojenským materiálem a zabezpečení pohybu vojsk při různých armádních akcích. V poválečném období se logistika začala rozjíždět v oblasti obchodní strategie podniku a dosahováním užitné hodnoty času a místa. Výrazná pozornost se logistice začala věnovat v USA. Efektivní distribuce a koordinace materiálových zásob přispěly k úspěchu spojeneckých vojsk na západní frontě. Z toho důvodu poválečné tendence směřovaly k využití logistiky při řešení analogických problémů v civilní sféře. Zásobovací problémy vedly k širokému používání matematických metod pro řešení problémů se zásobováním. Tyto metody našly své uplatnění v určení optimálního množství produkce, rozmístění skladů a problémy spojené dopravou či jejími náklady 2. 1 SIXTA, Josef a Václav MACHÁČ. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, ISBN LAMBERT, D., STOCK, J., ELLRAM, L., Logistika. Praha: Computer Press, str. ISBN

10 Nyní existuje mnoho definic vztahujících se k pojmu logistika. Logistika se zabývá pohybem zboží a materiálů z místa vzniku do místa spotřeby. Cílem je uspokojit požadavky zákazníků. Týká se všech komponent oběhového procesu, především dopravy, řízení zásob, manipulace s materiálem, balení, distribuce a skladování. Zařadit zde můžeme i komunikační, informační a řídící systémy. Jejím úkolem je zajistit správné materiály, ve správném čase, na správném místě, v požadované kvalitě, s příslušnými informacemi a s odpovídajícím finančním dopadem. Netýká se jen výrobní sféry, ale i sféry služeb. 3 Logistika je disciplína, kterou můžeme pokládat za teoretickou, ale především je to zcela praktický přístup k řízení podniku. Abychom mohli nazvat nějaký přístup logistickým, musí platit následující skutečnosti. 4 Zájem podniku musí být zaměřen na určitou finální produkci, která přechází ke spotřebitelům prostřednictvím trhu. Výroba a její oběh jsou sledovány jako procesy spojené se zakázkou. Je třeba se zabývat koordinací a celkovou optimalizací všech hmotných a nehmotných procesů, které přecházejí dodání daného konečného výrobku zákazníkovi. Pro danou finální produkci je nutné řešit současné problémy manipulace, přepravy, skladování, balení, servisních služeb, prostorového rozmístění i potřebných kapacit. Do příslušného řešení je potřeba zahrnout všechny články, které zprostředkovávají pohyby materiálu, zboží, energie, odpadů a informací. Rozhodujícím článkem celého řetězce je zákazník, jehož potřebám se musí všechny ostatní články přizpůsobit a podřídit. Zákazník je posledním článkem z hlediska pohybu materiálu a zboží, ale prvním z hlediska pohybu informací. 3 4 HÝBLOVÁ, Petra. Logistika: pro kombinovanou formu studia. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, 59 s. ISBN HÝBLOVÁ, Petra. Logistika: pro kombinovanou formu studia. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, 59 s. ISBN

11 Logistika se v průběhu let stále mění. Logistické trendy znázorněné v tabulce však zůstávají stále stejné. Trendy - Převaha trhového hospodářství a západního způsobu života, individualismus. - Změny v hodnotové orientaci, životním style a vztahu k práci (volný čas, život nad poměry) - Turbulentní vývoj v procese globalizace, internacionalizace managementu, výrobkových a technologických inovací - Změna povahy konkurence, význam výrobních faktorů a služby zákazníků - Růst významu informací (poznatkové informace, elektronické využívání, informatika) - Čas = pružně reagovat při uspokojení potřeb zákazníka, při inovacích výrobku, služeb a technologií - Neslučitelnost japonského a západního systému řízení (rozdíly v kultuře, povaze a v řízení) Tabulka 1: Trendy v logistice Zdroj: PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Vyd. 1. Praha: Radix, 2005, 569 s. ISBN Logistický řetězec Logistické řetězce zajišťují pohyb materiálu, osob nebo energie výrobních a oběhových procesech s využitím financí k tomu potřebných. Struktura a chování vychází z požadavku pružně a hospodárně uspokojit potřebu finálních zákazníků. Tento pohyb lze uskutečnit pomocí manipulačních nebo dopravních prostředků. Pro řízení všech těchto logistických procesů je nezbytné získávání, zpracování a přenos informací včetně pokynů a informací přispívajících k usměrnění těchto procesů žádoucím směrem. 10

12 Logistické řetězce jsou tvořeny jednotlivými články. Jimi mohou být s přihlédnutím ke zvolené rozlišovací úrovni: ve výrobě: továrny, případně jejich dílny, výrobní linky, sklady a mezisklady, v dopravě: železniční stanice, námořní přístavy a letiště, v obchodě: prodejny, maloobchodní a velkoobchodní sklady, větší celky: logistické areály, různé terminál, překladiště, budovy a plochy. 5 Logistické řetězce jsou daleko komplikovanější. Jde o řetězce začínající u dodavatele surovin a končící až u finálního zákazníka. Dodavatel Výrobní podnik Distribuční centrum Velkoobchod Finální zákazník Obrázek 1: Schéma logistického řetězce Zdroj: vlastní tvorba V logistických řetězcích je možno rozlišit pasivní a aktivní prvky. Pasivní prvky jsou v systémovém pojetí objekty transformace spočívající v přeměně objednávek určitých výrobků na jejich dodávky, při které jsou podrobovány netechnologickým operacím. Aktivní prvky pak jsou realizátory této transformace. Při řízení logistického řetězce jde o koordinaci toku materiálu a informací od dodavatele surovin k finálnímu zákazníkovi viz obrázek. Podobně jako jiné řetězce, není silnější než jeho nejslabší článek. Konkurenceschopnost proto závisí na výkonnosti každého jeho článku. Pouze ty nejlepší logistické řetězce jsou schopny neustále plnit požadavky trhu, které se neustále mění 6. 5 SIXTA, Josef a Václav MACHÁČ. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, ISBN SIXTA, Josef a Václav MACHÁČ. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, ISBN

13 Řízení dodavatelského řetězce lze identifikovat prostřednictvím určitých příznaků, které je možné snadno identifikovat. Jedná se o následující: absence kontroly zásob, nedostatečná flexibilita, neadekvátní konfigurace sítě, špatné rozvržení závodu, nedostatečné informace o kalkulaci nákladů, špatně definovaná měření a špatné rozdělení odpovědnosti, neracionalizovaná dodavatelská základna Distribuční logistika Distribuce je proces rozdělování a rozmisťování zboží od výrobce k odběratelům a s tím spojené poskytování příslušných služeb. Cílem distribuční logistiky je dodat zákazníkovi zboží ve správném čase, na správném místě, ve správném množství, v požadované kvalitě a vytvořit optimální poměr mezi úrovní dodacích služeb a výši nákladu. Vztahuje se k hmotnému toku hotových výrobků, který prochází fází skladování, manipulace, balení a přepravy. Pokud mezi výrobci a spotřebiteli dochází k velkému počtu směn zboží, vzniká tzv. distribuční kanál. Ten můžeme definovat jako souhrn organizačních jednotek, institucí a agentur, které vykonávají funkce podporující marketing daného produktu. Smyslem distribučního kanálu je poskytovat spotřebitelům žádanou kombinaci výstupů tohoto kanálu při minimálních nákladech. Přímý kanál výrobce konečný uživatel umožňuje výrobci lepší kontrolu nad realizací marketingu, nicméně náklady na distribuci jsou poměrně vysoké. Naproti tomu v nepřímých kanálech přebírají část nákladů, ale i rizik prostředníci (dopravci, velkoobchody nebo maloobchody), ale i míra kontroly výrobce je podstatně nižší. Prostředníci jsou také schopni zvýšit výkonnost procesu směny, protože přinášejí přidanou hodnotu času 7 SIXTA, Josef a Václav MACHÁČ. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, ISBN

14 a místa. Přínos vlastnictví vyplývá ze zprostředkování směny. Časový přínos zajišťují zásoby u prostředníka a přínos místa vzniká tím, že prostředník dopraví zboží na trh 8. Prostředníci umožňují snížit následující náklady: náklady na prodej (méně tržních kontaktů), přepravní náklady (větší množství méně často), náklady na udržování zásob (vlastnictví přechází na prostředníka), náklady na uskladnění, náklady na vyřizování objednávek, nezaplacené nebo špatně vymahatelné pohledávky, náklady na zákaznický servis. V některých případech se však může stát, že použití prostředníků naopak nebude vhodné nebo bude značně omezené. To může být dáno např. potřebou specializovaných zařízení, nabízeným pokrytím trhu či logistickou zdatností Distribuční řetězec Distribuční řetězec je část logistického řetězce začínající okamžikem, kdy je výrobek schválen technickou kontrolou a předán na sklad a končící okamžikem, kdy je dodán konečnému zákazníkovi. Cílem tohoto řetězce je překlenout časový, prostorový a vlastnický nesoulad při pohybu zboží a služeb k lidem, kteří je žádají. Distribuční řetězec plní řadu funkcí: skladovací - vyrovnávání rozdílů mezi nabídkou a poptávkou vznikající v důsledku nerovnoměrnosti v poptávce, vychystávací - kompletace zásilek pro distributory nebo zákazníky, konsolidační - sdružování zásilek pro více zákazníků s cílem dosáhnout lepšího využití vozidel, 8 LAMBERT, D., STOCK, J., ELLRAM, L., Logistika. Praha: Computer Press, str. ISBN LAMBERT, D., STOCK, J., ELLRAM, L., Logistika. Praha: Computer Press, str. ISBN

15 manipulační - nakládkové, vykládkové a jiné manipulace s distribuovaným zbožím, přepravní - přemístění zboží z místa výroby do místa spotřeby, komunikační - výměna informací potřebných pro uskutečnění distribučního procesu. 10 Přímá distribuce Dodávání výrobků zákazníkovi bez zprostředkovatele přímo výrobcem. Přímá distribuce předpokládá omezený počet zákazníků. Využívá se zejména u nových výrobků. výhody - přímá informovanost a kontrola, rychlé reakce na změny a nižší zásoby hmotných výrobků u jiných článků distribuce. nevýhody - vyšší zásoby hmotných výrobků ve výrobních skladech, řešení většího počtu individuálních zásilek a vyšší přepravní a distribuční náklady. Nepřímá distribuce Realizuje se přes zprostředkovatele. Nepřímá distribuce je vhodná zejména při větším počtu zákazníků, při vysokých požadavcích na servis a při dlouhé tržnosti zboží na trhu. výhody - kratší dodací doba a nižší přepravní náklady. nevýhody - vyšší zásoby v distribuci, nepřímá informovanost výrobce a snížená kontrola SIXTA, Josef a Václav MACHÁČ. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, ISBN SIXTA, Josef a Václav MACHÁČ. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, ISBN

16 Distribuční kanál Kdykoliv výrobce přichází na trh s novým výrobkem nebo když dodávkový řetězec nesplňuje očekávání, je potřeba zabývat se návrhem distribučního kanálu. Přitom je potřeba zvažovat několik faktorů: Prvním faktorem jsou cíle v oblasti pokrytí trhu. Sem patří zkoumání modelu nákupního chování zákazníků či volba typu distribuce (intenzivní, výběrová, výhradní), struktury kanálu a míry kontroly nad ním. Dalším faktorem je charakter výrobku. Sem je možné zařadit jeho hodnotu, technickou složitost, míru akumulace výrobku trhem, možnost substituce výrobku, hmotnost a objem, trvanlivost, stupeň koncentrace trhu a sortiment. Třetím faktorem jsou cíle v oblasti zákaznického servisu, které se orientují na dostupnost produktů, cyklus objednávky a komunikaci. Posledním důležitým faktorem je rentabilita distribučního kanálu. Management musí především odhadnout alternativu náhradních struktur distribučního kanálu. Výkon distribučního kanálu by měl být hodnocen, což je ale poměrně složitá záležitost. Měřítkem by mohla být např. míra uspokojování cílových trhů vyjádřená dostupností výrobků v prodejnách, přiměřeností zákaznického servisu či sílou obchodní značky Funkce outsourcingu Když firma rozhoduje o tom, zda a kde v distribučním kanále využít prostředníka, rozhoduje se vlastně do jisté míry o využití outsourcingu. Je to slovo anglického původu, složené ze slov outside (vnější) a source (zdroj), takže znamená využití vnějších zdrojů. V praxi jde o to, že firmy přenesou některé vedlejší činnosti na externí firmy a soustředí se na svou činnost hlavní. Externí poskytovatelé jsou organizačně, právně i ekonomicky samostatné subjekty. Outsourcingem je možné nahradit původně vlastní vytipované činnosti nebo ho uplatnit v případě vzniku nových potřeb. Představuje vlastně rozhodování mezi dvěma strategiemi vyrob nebo nakup (Make or Buy). Outsourcingové firmy přinášejí nové technologie, které by pro samotný podnik mohly být nedostupné, a umožňují jejich sdílení. Firmy získávají služby vysoce 12 HÝBLOVÁ, Petra. Logistika: pro kombinovanou formu studia. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, 59 s. ISBN

17 kvalifikovaných odborníků, kteří by jako stálí zaměstnanci znamenali pro organizaci nepřiměřené náklady. Outsourcing jako takový zlepšuje efektivnost využívání finančních zdrojů, prognózování nákladů a jejich snižování. To vede k uvolnění části zdrojů, které je pak možno použít pro jiné účely. K výraznému snižování dochází v oblasti investičních nákladů. Činnost prováděná specializovaným externím poskytovatelem pro větší počet partnerů bývá také obvykle levnější. Dalším výrazným přínosem je značné zjednodušení organizace práce a v neposlední řadě snižování možných rizik, která jsou přenášena na daného poskytovatele. Specialisté se navíc méně často dopouštějí chyb. 13 Shrneme-li výše uvedené, lze říci, že outsourcing je jedním z nástrojů strategického řízení podniku. Umožňuje optimalizovat potřebu podnikových zdrojů a zároveň dává podnikům prostor k orientaci na strategické cíle. Značně je tak zvyšována konkurenceschopnost podniku. K často využívaným službám logistického outsourcingu patří: skladování a balení, celní služby, zajištění celního dluhu, pojištění zboží ve skladu i při přepravě, distribuce zboží, překládka zboží, manipulace s materiálem, přeprava. 13 HÝBLOVÁ, Petra. Logistika: pro kombinovanou formu studia. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, 59 s. ISBN

18 Vývoj outsourcingu je možné rozdělit do několika fází, označovaných jako 1PL 5PL. V první fázi si logistické služby kompletně zajišťuje výrobce sám. To se ovšem notně promítá do kvality i efektivnosti jejich provádění. V druhé části, která už představuje počátky outsourcingu, si výrobci najímají externí firmy pro zajišťování některých činností, jako je např. doprava či skladování. Podniky se více soustřeďují na předmět svého podnikání a řízení časově i finančně náročných pro podnik nezbytných procesů svěřují odborníkům. Nejčastěji jsou využívány služby společnosti na úrovni 3PL. Tato úroveň neznamená jen externí provádění jednotlivých logistických výkonů, ale nabídku celého řetězce služeb. Poskytovatelé 3PL přebírají od podniků řízení určitých úseků zásobovacího řetězce. Mezi tyto společnosti patří nejlepší zasílatelé. Poskytování služeb na úrovni 4PL znamená nabídku komplexních služeb analýzy a projektového řešení přes realizaci až po úplné převzetí řízení procesů v dodavatelském řetězci. Snahou je eliminovat veškeré činnosti, které nepřinášejí hodnotu a nejsou tedy pro podnik efektivní. Takovým poskytovatelem v praxi je logistický podnik. Vystupuje vlastně v roli integrátora několika specialistů. Není přitom nutné, aby poskytovatel 4PL vlastnil skladové nebo přepravní kapacity. Může totiž využívat kapacit poskytovatelů 3PL. 5PL doplňuje předchozí fázi o E-business PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Vyd. 1. Praha: Radix, 2005, 569 s. ISBN

19 Obrázek 2: Vývoj logistického outsourcingu Zdroj: PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Vyd. 1. Praha: Radix, 2005, 569 s. ISBN Funkce skladu v logistice Základním úkolem skladu je ekonomické sladění rozdílně dimenzovaných toků. Mezi hlavní funkce skladování patří zejména: Vyrovnávací funkce při vzájemně odchylném materiálovém toku a materiálové potřebě z hlediska jejich kvantity nebo ve vztahu k časovému rozložení. Zabezpečovací funkce vyplívající z rizik během výrobního procesu a kolísání potřeb na odbytových trzích a časových posunů dodávek na zásobovacích trzích. Kompletační funkce pro tvorbu sortimentu v obchodě nebo pro tvorbu sortimentních druhů podle potřeb individuálních provozů v průmyslových podnicích, protože materiály na trhu neodpovídají obvykle konkrétním výrobně technickým požadavkům. 18

20 Spekulační funkce vyplývající z očekávaných cenových zvýšení na zásobovacích a odbytových trzích. Zušlechťovací funkce zaměřená na jakostní změny uskladněných druhů sortimentu (stárnutí, kvašení, zrání, sušení). Hovoří se o tzv. produktivních skladech, protože se jedná o skladování spojené s výrobním procesem. 15 Sklady v distribuci vykonávají i tyto další funkce: vyřizování objednávek, balení, sběr a skladování obalů, řízení informačních toků Vyřizování objednávek Podnik přijímá objednávky, zpracovává je a následně vyřizuje. Se zpracováváním objednávek je spojeno: kontrola stavu zásob, platební schopnost zákazníka, fakturace a stav pohledávek. Používáním informačních toků prostřednictvím internetové sítě dochází k významnému urychlování toku jak dat, informací, tak i peněz. 15 SIXTA, Josef a Václav MACHÁČ. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, ISBN

21 Obrázek 3: Systém vyřizování objednávek Zdroj: LAMBERT, Douglas. Logistika. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000, 589 s. ISBN Manipulace s materiálem Současné pojetí skladování už neoperuje pouze se zásobami, ale klade také důraz na související informační toky. Pro dosažení konkurenční výhody mimo jiné prostřednictvím skladování je proto nezbytné nasazení počítačových technologií, relevantní informace a v oblasti manipulace s materiálem automatizace. Analýzy ukazují, že právě systémy a zařízení pro manipulaci s materiálem bývají pro podnik jednou z největších kapitálových investic. Manuální nebo automatizovaná zařízení pro manipulaci s materiálem byla v minulosti nosným prvkem pro skladování a na svém významu příliš neztrácejí ani s postupným rozšiřováním automatizace. Poskytují totiž velkou míru pružnosti, např. při kompletaci objednávek, protože využívají nejpružnější manipulační systém - tedy lidi. 16 Můžeme je členit podle funkce na zařízení pro uskladnění a vyzvedávání zboží, pro třídění a přepravu a pro expedici a příjem zboží. 16 LAMBERT, Douglas. Logistika. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000, 589 s. ISBN

22 Zařízení pro uskladnění a vyzvedávání: regály, policové systémy - pro malé součástky nebo díly, modulární zásuvkové a skříňové systémy, mechanická zařízení s obsluhou. Kromě pevných systémů existují také systémy pohyblivé. Často vznikne pohyblivý systém z pevného jednoduše připevněním koleček, které umožňují pohyb po vodících kolejnicích. Vyzvedávání zboží je v manuálních systémech prováděno pracovníkem. Přeprava a třídění položek Pro přepravu a třídění zboží se používají motorová nebo bezmotorová zařízení. Jsou to např. vidlicové zvedací vozíky, jeřáby nebo různé ruční vozíky. Ruční třídění položek zahrnuje rozdělování a sdružování položek v návaznosti na konkrétní objednávku. Jde o proces náročný jak na pracovní sílu, tak na čas. Navíc v něm nemůžeme vyloučit, že se pracovník dopustí omylu. Expedice a příjem zboží Expedice zboží znamená především přípravu zboží pro odeslání a naložení zboží do dopravního prostředku. Opět se používají motorová a bezmotorová zařízení a dále pak balící zařízení nebo zařízení typu palety a v neposlední řadě také zařízení pro manipulaci s dopravními prostředky. Automatizované systémy pro manipulaci s materiálem jsou v dnešní době už samozřejmostí všech moderních skladů Balení zboží Balení zboží přímo ovlivňuje skladovou efektivnost a výkonnost, protože může zvyšovat úroveň zákaznického servisu, snížit náklady, zlepšit manipulaci i vytíženost skladu. Balení má svůj velký význam nejen pro logistiku, ale také pro marketing. Je totiž nositelem informací pro zákazníka a svým provedením podporuje prodej. Z pohledu 21

23 logistiky je podstatné, že obal přidává na váze a zabírá dodatečný prostor. Tomu se snaží zabránit některé progresivní typy obalů, jako pěnové obaly, smrštitelné fólie apod. Nezanedbatelný je vliv obalů na životní prostředí. Balení má z hlediska logistiky 6 funkcí: uzavření výrobku (poškození, ztráta, znečištění životního prostředí), ochrana výrobku (před vnějšími vlivy), rozdělení (zmenšení na spotřebitelskou velikost), sjednocení velikostí (sdružení primárních balení), vhodnost pro spotřebitele (snadné rozbalení), komunikace (jednoznačné symboly). Výhody dobře zvoleného obalu: lehčí balení šetří náklady na dopravu, rozměry ovlivňují vytížení skladů, vhodné balení snižuje riziko poškození, ekologické balení snižuje náklady na likvidaci a zlepšuje image, vratné obaly spoří náklady. Obal je prostředek nebo soubor prostředků chránicí materiál před ztrátou a před poškozením, které by během manipulace, přepravy, skladování či prodeje mohl utrpět nebo způsobit. Obal zároveň spoluvytváří manipulační nebo přepravní jednotku, nese důležité informace pro identifikaci jeho obsahu pro odesílatele a příjemce, pro volbu správného způsobu manipulace, přepravy a uložení ve skladech. Svým provedením může napomáhat prodeji a propagovat firmu. Podle toho hovoříme o ochranné, manipulační, informační a prodejní funkci obalů. Obal z pravidla plní několik funkcí současně, v závislosti na tom, o jaký druh obalu se jedná: Spotřebitelský obal slouží pro jeden výrobek, pro sadu výrobků nebo pro malý počet kusů téhož výrobku určených ke konečné spotřebě. Plní funkci ochrannou, která oddělením spotřebitelského obalu od distribučního v maloobchodní prodejně ustupuje 22

24 do pozadí. Funkce spotřebitelského obalu jsou výrazně diferencovány podle charakteru výrobku (zboží určené k dlouhodobějšímu uchování a postupné spotřebě nebo zboží k okamžité, jednorázové spotřebě apod.). Pod tlakem na ochranu životního prostředí se v rostoucí míře používají racionální zjednodušené obaly z recyklovatelných materiálů. Distribuční obal je vnější, z pravidla skupinový nebo sdružený obal. Představuje mezičlánek vložený mezi spotřebitelské obaly a přepravní obal. Obvykle mívá podobu kartonu nebo podložky kryté smrštitelnou fólií. Dominují funkce ochranná a manipulační, které se uplatňují ve skladech, během přepravy a manipulace až po doplňování zboží v prodejních prostorech maloobchodních prodejen. Informační funkce distribučního obalu je zaměřena na potřeby identifikace zboží v článcích logistických distribučních řetězců, jimiž prochází (hlavně ve skladech velkoobchodu, při rozvozu a v zázemí maloobchodních prodejen). Informace jsou stále častěji kódovány ve formě čárového kódu, přičemž jako nosiče mohou sloužit samolepící štítky (etikety), což umožňuje používat standardní obaly (kartony) a to i opakovaně (vratné obaly). Přepravní obal je vnější obal přizpůsobený přepravě. Během přepravy včetně ložných operací plní funkci ochrannou, při ložných operacích plní i funkci manipulační. Jako vnější obal bývá vystaven déletrvajícímu nebo opakovanému působení mnoha mechanických, povětrnostních vlivů a jeho konstrukce tedy musí být robustnější než u ostatních druhů obalů. Nejčastěji mívá podobu bedny nebo většího kartonu z vlnité lepenky. Přepravní obaly spoluvytvářejí přepravní jednotku zpravidla na bázi palety. V informační funkci přepravních obalů se uplatňují stanovené formy označení odesílatele a příjemce, obsahu, hmotnosti atd. Přepravní obal vystavený očím veřejnosti, může působit i jako propagační médium PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Vyd. 1. Praha: Radix, 2005, 569 s. ISBN

25 2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SKLADOVÁNÍ A DISTRIBUCE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Shell Czech Republic a.s. (dále jen Shell) je dceřinou společností Shell Transport and Trading Co. Ltd. z Velké Británie a Royal Dutch Petroleum Co. z Holandska. V České republice působil Shell už v první polovině minulého století. Není tedy divu, že v dubnu roku 1991 obnovila její dceřiná společnost Shell Czech Republic a.s. jako jedna z prvních významných světových petrolejářských společností svoji činnost na území bývalého Československa. Zapsána byla tato společnost 26. dubna 1991 u Městského soudu v Praze Profil společnosti Shell Czech Republic a.s. Sídlo: Antala Staška 2027/79, Praha 4 Tel.: IČ: Obrázek 4: Logo společnosti Shell Zdroj: Za 20 let působnosti společnosti Shell v České republice se mnohé změnilo. Dnes si už nikdo nedovede představit český trh bez 174 čerpacích stanic, velké nabídky automobilových a motocyklových olejů a maziv a dalších chemických výrobků. Tato charakteristika ale není zdaleka vyčerpávající. Firma Shell v České republice pevně zakotvila a snaží se rozvíjet ekonomiku naší republiky i v dalších oblastech. Do privatizace a rozvoje českých rafinérií investovala mateřská firma 57,5 milionů dolarů a další miliony dolarů do provozování zásobovacích systémů českých civilních letišť. Poletíte-li letadlem z pražské Ruzyně, budou to asi na 75% pohonné hmoty Shell. U letů z Brna nebo Ostravy je pravděpodobnost stoprocentní. Další zajímavostí, o které asi jen málokdo ví, je používání produktů firmy Shell v medicinálním a kosmetickém 24

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY VY_32_INOVACE_07_2_12_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY Obal je prostředek nebo soubor prostředků chránící materiál

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika)

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika) POŽADAVKY K PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním v oboru LO Logistika, technologie a management dopravy Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Náš zákazník 3M. Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj

Náš zákazník 3M. Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj Náš zákazník 3M Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj Stručný přehled Rozsáhlá síť zákazníků, která pokrývá celou Evropu. Zásilky různých velikostí, které se odesílají každý den. Nestohovatelné palety,

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Senior Business Development Manager GS1 Czech Republic AGENDA Klíčové potřeby sektoru transport a logistika (T&L) Přínosy využívání

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Náš zákazník Hilti Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Dodávka speciálního zboží v krátkých dodacích termínech Výchozí bod: dva sklady v Rakousku a Německu. Cíl: tisíce zákazníků v Rakousku,

Více

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Hamé s.r.o. logistika v praxi Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Centrální distribuční sklad Hamé a.s. Centrální distribuční sklad Staré Město u Uherského Hradiště

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

TOGETHER FOR BETTER PLANET

TOGETHER FOR BETTER PLANET TOGETHER FOR BETTER PLANET Mezinárodní a vnitrofiremní logistika v praxi Jana Martinková Miroslav Ležák Definice logistiky K realizaci každé obchodní operace se používají prostředky hmotné i nehmotné povahy,

Více

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s.

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Představení společnosti CELogis a.s. Rychlost, kvalita a přesnost je pro nás samozřejmostí! Firma CELogis byla založena v roce 1999 jako

Více

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku!

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Až 20 zásilek denně expeduje mimo sezónu pan Pilný z Berouna. Je majitelem internetového obchodu, který je na trhu dva

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE.

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Důležitou činností v řízení materiálového toku je přesná znalost pohybu materiálů, polotovarů a výrobků umístěných v různých

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ Květen 2014, Martina Brotánková 1 ÚVOD Původně samostatné pivovary Odlišné přístupy vlastníků s různými hospodářskými výsledky Různý stupeň technologického vybavení Jiné

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Bezpečná logistika. Ing. Jan Polter, MBA. Ing. Evžen Babůrek, Ph.D. EUROSEAL Chairman of the Board

Bezpečná logistika. Ing. Jan Polter, MBA. Ing. Evžen Babůrek, Ph.D. EUROSEAL Chairman of the Board Ing. Jan Polter, MBA DACHSER Czech Republic Business & Marketing Director Ing. Evžen Babůrek, Ph.D. EUROSEAL Chairman of the Board Témata IT systémy Ochrana zásilek speciální balení Zboží ve skladech Transport

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SKLADY VY_32_INOVACE_07_2_13_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SKLADY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podřízený prvek

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s.

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s. Vítězné řešení soutěže IT PROJEKT ROKU 2006 Případová studie Distribuční sklad Tibor Szekeres 14.3.2013 Kongres Samoška, Košice U&SLUNO a.s., SADOVÁ 28, 702 00 OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: +420 596 101

Více

Nástroje pro podporu železničního nákladního dopravce v dnešní ekonomice

Nástroje pro podporu železničního nákladního dopravce v dnešní ekonomice Konference EURO ŽEL 2010 květen 2010 Žilina Nástroje pro podporu železničního nákladního dopravce v dnešní ekonomice David Krásenský, OLTIS Group a.s. Lenka Kopecká, ČD-Telematika a.s. Konkurenční dopravní

Více

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI Xenie Lukoszová a kolektiv Recenzenti: Prof. Dr hab. Inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., Vysoká škola

Více

KOMPLETNÍ OUTSOURCING LOGISTICKÝCH SLUŽEB

KOMPLETNÍ OUTSOURCING LOGISTICKÝCH SLUŽEB Ing. Jan Polter, MBA Obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s. Lenka Táborská, MBA Group Supply Chain Manager GCE, s.r.o. OSNOVA 1.Představení GCE 2.Představení DACHSER 3.Základní logistická

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou AKTIVNÍ PRVKY LOGISTIKY VY_32_INOVACE_07_2_18_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VYMEZENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Posláním aktivních prvků

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice Vážení zákazníci, právě jste obdrželi naši DAMCO příručku, ve které naleznete informace o naší společnosti, popis služeb a k nim vztahující se standardní operativní postupy. Věříme, že Vám daná brožura

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál www.data-norms.cz Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce nasazením

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Bratislava, 28.2.2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242 444 924

Více

vstříc novým zítřkům!

vstříc novým zítřkům! Z minulosti od první až po čtvrtou generaci: stále než 100 letou tradicí od převozu nákladů rodinná společnost, s více koňskými povozy až k 4600 přepravním jednotkám od původního konceptu k evropskému

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKY VY_32_INOVACE_07_2_11_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKA je jakýkoliv materiál (balený

Více

GS1 System. Systém GS1 v logistice

GS1 System. Systém GS1 v logistice Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery.

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů LOGI Informační systém pro správu logistických skladů Instalační balíček 2 CID International, a.s. SKLADOVÁ KARTA Modul Skladová karta slouží k popisu a evidenci skladovaného zboží. Je možno je pořizovat

Více

WAREHOUSE MANAGEMENT METHODS

WAREHOUSE MANAGEMENT METHODS WAREHOUSE MANAGEMENT METHODS Rudolf Kampf 1, Jaroslav Morkus 2 ABSTRACT Paper deals with the methods of inventory control in warehouse management. The paper deals with a general description of the methods

Více

Responsible Care v dopravě. Ing. David Pinka

Responsible Care v dopravě. Ing. David Pinka Responsible Care v dopravě Ing. David Pinka CACS - mise a vize Sdružení, které si vytklo za cíl srovnat krok s Evropou v oblasti čištění cisteren a kontejnerů pro přepravu chemických a potravinářských

Více

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ.

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. LUKOIL LUBRICANTS MAZIVA LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. Pravidelné laboratorní kontroly a kompetentní vývojové

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 27

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Smart & Lean. Inteligentní logistika

Smart & Lean. Inteligentní logistika Smart & Lean Inteligentní logistika Smart & Lean Zvyšte spolehlivost Zredukujte skladové zásoby Snižte své procesní náklady Přehled třech inteligentních logistických systémů Přehled výkonů logistických

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství TAL 2009 Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství Vliv logistiky na náklady obalového hospodářství a vliv obalů na logistiku Ing. Miroslav Špaček Logistika versus obaly

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více

Transport a logistika

Transport a logistika 2012 Transport a logistika O nás Firma Hral byla založena 3. 8. 1998. Je zaměřena na projekty v oblasti retail logistiky a zásobování obchodních sítí dle požadavků zákazníka. Zajišťujeme služby v oblasti

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

Náš zákazník Mondelez Czech Republic s.r.o. Vše v jednom naše řešení podle Vašeho scénáře

Náš zákazník Mondelez Czech Republic s.r.o. Vše v jednom naše řešení podle Vašeho scénáře Náš zákazník Mondelez Czech Republic s.r.o Vše v jednom naše řešení podle Vašeho scénáře Introductory summary: Mondelez Czech Republic s.r.o. disponuje i v oblasti POS a marketingových materiálů velmi

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD.

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. Průvodce službami Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. O společnosti DPD Víte, že DPD vzniklo v roce 1976 denně doručí přes 1,6 milionu zásilek přepravuje zásilky až do 1.000 kg vaše zásilky přepraví rychle

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK EU Štítky : nový odkaz na home page B2B PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com EU Štítky : Stitky (soubor csv s aktuálním sortimentem a hodnotami

Více