Vysoká škola logistiky o.p.s. Návrh distribuční logistiky vybrané společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola logistiky o.p.s. Návrh distribuční logistiky vybrané společnosti"

Transkript

1 Vysoká škola logistiky o.p.s. Návrh distribuční logistiky vybrané společnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Petr Kobliha

2

3

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracoval jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a že jsem v práci neporušil autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). Souhlasím s prezentačním zpřístupněním své práce v knihovně Vysoké školy logistiky o.p.s. a s případným použitím této práce Vysokou školou logistiky o.p.s. pro pedagogické, vědecké a prezentační účely. Přerov dne 27. dubna Podpis

5 Poznámka Na tomto místě bych chtěl poděkovat doc. Ing. Vladimíru Klapitovi, PhD., za jeho cenné rady při vedení mé bakalářské práce. Děkuji také Petru Horákovi, obchodnímu zástupci společnosti Shell Czech Republic a.s. za ochotu a poskytnuté informace.

6 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá distribuční logistikou ve firmě Shell Czech Republic a.s. Práce je zaměřena na distribuční strategii společnosti. V praktické části je na základě analýzy objeveno několik úzkých míst. Cílem této práce je odstranit úzká místa společnosti pomocí návrhů a následné vyhodnocení. Abstract This Bachelor thesis deals with distribution logistics in Shell Czech Republic a.s. The thesis is focused on the distribution strategy of this company. In the practical part, following an analysis, several shortcomings are detected. The goal of this thesis is to eliminate the shortcomings of the company using the given suggestions followed by an evaluation.

7 Obsah ÚVOD Teoretické východisko Definice logistiky Logistický řetězec Distribuční logistika Distribuční řetězec Distribuční kanál Funkce outsourcingu Funkce skladu v logistice Vyřizování objednávek Manipulace s materiálem Balení zboží Analýza současného stavu skladování a distribuce vybrané společnosti Profil společnosti Shell Czech Republic a.s Historie společnosti Současnost společnosti Analýza distribuční logistiky Dopravce společnosti Balení produktů Systém objednávání Analýza úzkých míst Návrh distribuční logistiky Vybudování distribučního skladu Volba vhodného dopravce Nový systém objednávání Vyhodnocení návrhů Návrh vybudování nového distribučního skladu a jeho lokace Volba vhodného dopravce pro přepravu na našem území Zavedení nového způsobu objednávání ZÁVĚR Seznam použitých zdrojů Seznam obrázků Seznam tabulek

8 ÚVOD Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil návrh distribuční logistiky společnosti Shell Czech Republic a.s. Společnost je jedna z největších výrobců olejů na trhu a produkuje oleje pro všechny typy aut, motocyklů a oleje pro průmysl. Tato práce analyzuje současný stav distribuční logistiky a smyslem analýzy je odhalení úzkých míst ve společnosti. Cílem práce je navrhnout optimalizační řešení, které povedou k zefektivnění distribuce zboží k finálním zákazníkům. Práce je rozdělena do 4 základních kapitol. První kapitola je teoretické východisko. Obsahuje pojmy jako definice logistiky, distribuční logistika, outsourcing a funkce skladu v logistice, které jsou důležité pro další části práce. Druhá část práce je zaměřena konkrétně na společnost Shell Czech Republic a.s. Hlavním obsahem této kapitoly je představení společnosti a analýza současného stavu distribuční logistiky této společnosti. Na konci této kapitoly jsou objevena úzká místa společnosti. Třetí kapitola je věnována návrhu distribuční logistiky. Jako první a nejdůležitější je zde návrh vybudování distribučního skladu a jeho lokace. Dále je zvolen optimální dopravce pro přepravu zboží ze skladu k zákazníkům a nový způsob objednávání. V poslední části práce je vyhodnocení uvedených návrhů. Z této kapitoly lze vyčíst, zda dosavadní způsob distribuční logistiky je vyhovující či ne a jestli zmíněné návrhy vylepší distribuční strategii podniku. 7

9 1 TEORETICKÉ VÝCHODISKO 1.1. Definice logistiky V historii slovo logistika používali nejdřív řečtí filozofové. Svůj původ má v řeckém slově logistikon (důmysl, rozum) nebo logos (slovo, řeč, pojem, zákon, pravidlo). V průběhu dějin se pojmu logistika přiřazovaly různé významy. Později až v 16. století tak označovala praktické počítání s čísly. V roce 1904 bylo ženevským filosofickým kongresem rozhodnuto, že se slovo logistika užívalo také pro označení formální, respektive matematické logiky 1. Jako druh činnosti je logistika tisíce let stará, protože je možné ji spojovat s nejranějšími formami organizovaného obchodu. Někteří autoři považují za počátky logistiky v praxi organizaci výstavby pyramid. Již od 9. století se o logistice začíná mluvit jako o usměrňování zásob, kdy se tento pojem objevuje u efektivního zásobování armád zbraněmi a jiným vojenským materiálem a zabezpečení pohybu vojsk při různých armádních akcích. V poválečném období se logistika začala rozjíždět v oblasti obchodní strategie podniku a dosahováním užitné hodnoty času a místa. Výrazná pozornost se logistice začala věnovat v USA. Efektivní distribuce a koordinace materiálových zásob přispěly k úspěchu spojeneckých vojsk na západní frontě. Z toho důvodu poválečné tendence směřovaly k využití logistiky při řešení analogických problémů v civilní sféře. Zásobovací problémy vedly k širokému používání matematických metod pro řešení problémů se zásobováním. Tyto metody našly své uplatnění v určení optimálního množství produkce, rozmístění skladů a problémy spojené dopravou či jejími náklady 2. 1 SIXTA, Josef a Václav MACHÁČ. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, ISBN LAMBERT, D., STOCK, J., ELLRAM, L., Logistika. Praha: Computer Press, str. ISBN

10 Nyní existuje mnoho definic vztahujících se k pojmu logistika. Logistika se zabývá pohybem zboží a materiálů z místa vzniku do místa spotřeby. Cílem je uspokojit požadavky zákazníků. Týká se všech komponent oběhového procesu, především dopravy, řízení zásob, manipulace s materiálem, balení, distribuce a skladování. Zařadit zde můžeme i komunikační, informační a řídící systémy. Jejím úkolem je zajistit správné materiály, ve správném čase, na správném místě, v požadované kvalitě, s příslušnými informacemi a s odpovídajícím finančním dopadem. Netýká se jen výrobní sféry, ale i sféry služeb. 3 Logistika je disciplína, kterou můžeme pokládat za teoretickou, ale především je to zcela praktický přístup k řízení podniku. Abychom mohli nazvat nějaký přístup logistickým, musí platit následující skutečnosti. 4 Zájem podniku musí být zaměřen na určitou finální produkci, která přechází ke spotřebitelům prostřednictvím trhu. Výroba a její oběh jsou sledovány jako procesy spojené se zakázkou. Je třeba se zabývat koordinací a celkovou optimalizací všech hmotných a nehmotných procesů, které přecházejí dodání daného konečného výrobku zákazníkovi. Pro danou finální produkci je nutné řešit současné problémy manipulace, přepravy, skladování, balení, servisních služeb, prostorového rozmístění i potřebných kapacit. Do příslušného řešení je potřeba zahrnout všechny články, které zprostředkovávají pohyby materiálu, zboží, energie, odpadů a informací. Rozhodujícím článkem celého řetězce je zákazník, jehož potřebám se musí všechny ostatní články přizpůsobit a podřídit. Zákazník je posledním článkem z hlediska pohybu materiálu a zboží, ale prvním z hlediska pohybu informací. 3 4 HÝBLOVÁ, Petra. Logistika: pro kombinovanou formu studia. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, 59 s. ISBN HÝBLOVÁ, Petra. Logistika: pro kombinovanou formu studia. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, 59 s. ISBN

11 Logistika se v průběhu let stále mění. Logistické trendy znázorněné v tabulce však zůstávají stále stejné. Trendy - Převaha trhového hospodářství a západního způsobu života, individualismus. - Změny v hodnotové orientaci, životním style a vztahu k práci (volný čas, život nad poměry) - Turbulentní vývoj v procese globalizace, internacionalizace managementu, výrobkových a technologických inovací - Změna povahy konkurence, význam výrobních faktorů a služby zákazníků - Růst významu informací (poznatkové informace, elektronické využívání, informatika) - Čas = pružně reagovat při uspokojení potřeb zákazníka, při inovacích výrobku, služeb a technologií - Neslučitelnost japonského a západního systému řízení (rozdíly v kultuře, povaze a v řízení) Tabulka 1: Trendy v logistice Zdroj: PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Vyd. 1. Praha: Radix, 2005, 569 s. ISBN Logistický řetězec Logistické řetězce zajišťují pohyb materiálu, osob nebo energie výrobních a oběhových procesech s využitím financí k tomu potřebných. Struktura a chování vychází z požadavku pružně a hospodárně uspokojit potřebu finálních zákazníků. Tento pohyb lze uskutečnit pomocí manipulačních nebo dopravních prostředků. Pro řízení všech těchto logistických procesů je nezbytné získávání, zpracování a přenos informací včetně pokynů a informací přispívajících k usměrnění těchto procesů žádoucím směrem. 10

12 Logistické řetězce jsou tvořeny jednotlivými články. Jimi mohou být s přihlédnutím ke zvolené rozlišovací úrovni: ve výrobě: továrny, případně jejich dílny, výrobní linky, sklady a mezisklady, v dopravě: železniční stanice, námořní přístavy a letiště, v obchodě: prodejny, maloobchodní a velkoobchodní sklady, větší celky: logistické areály, různé terminál, překladiště, budovy a plochy. 5 Logistické řetězce jsou daleko komplikovanější. Jde o řetězce začínající u dodavatele surovin a končící až u finálního zákazníka. Dodavatel Výrobní podnik Distribuční centrum Velkoobchod Finální zákazník Obrázek 1: Schéma logistického řetězce Zdroj: vlastní tvorba V logistických řetězcích je možno rozlišit pasivní a aktivní prvky. Pasivní prvky jsou v systémovém pojetí objekty transformace spočívající v přeměně objednávek určitých výrobků na jejich dodávky, při které jsou podrobovány netechnologickým operacím. Aktivní prvky pak jsou realizátory této transformace. Při řízení logistického řetězce jde o koordinaci toku materiálu a informací od dodavatele surovin k finálnímu zákazníkovi viz obrázek. Podobně jako jiné řetězce, není silnější než jeho nejslabší článek. Konkurenceschopnost proto závisí na výkonnosti každého jeho článku. Pouze ty nejlepší logistické řetězce jsou schopny neustále plnit požadavky trhu, které se neustále mění 6. 5 SIXTA, Josef a Václav MACHÁČ. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, ISBN SIXTA, Josef a Václav MACHÁČ. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, ISBN

13 Řízení dodavatelského řetězce lze identifikovat prostřednictvím určitých příznaků, které je možné snadno identifikovat. Jedná se o následující: absence kontroly zásob, nedostatečná flexibilita, neadekvátní konfigurace sítě, špatné rozvržení závodu, nedostatečné informace o kalkulaci nákladů, špatně definovaná měření a špatné rozdělení odpovědnosti, neracionalizovaná dodavatelská základna Distribuční logistika Distribuce je proces rozdělování a rozmisťování zboží od výrobce k odběratelům a s tím spojené poskytování příslušných služeb. Cílem distribuční logistiky je dodat zákazníkovi zboží ve správném čase, na správném místě, ve správném množství, v požadované kvalitě a vytvořit optimální poměr mezi úrovní dodacích služeb a výši nákladu. Vztahuje se k hmotnému toku hotových výrobků, který prochází fází skladování, manipulace, balení a přepravy. Pokud mezi výrobci a spotřebiteli dochází k velkému počtu směn zboží, vzniká tzv. distribuční kanál. Ten můžeme definovat jako souhrn organizačních jednotek, institucí a agentur, které vykonávají funkce podporující marketing daného produktu. Smyslem distribučního kanálu je poskytovat spotřebitelům žádanou kombinaci výstupů tohoto kanálu při minimálních nákladech. Přímý kanál výrobce konečný uživatel umožňuje výrobci lepší kontrolu nad realizací marketingu, nicméně náklady na distribuci jsou poměrně vysoké. Naproti tomu v nepřímých kanálech přebírají část nákladů, ale i rizik prostředníci (dopravci, velkoobchody nebo maloobchody), ale i míra kontroly výrobce je podstatně nižší. Prostředníci jsou také schopni zvýšit výkonnost procesu směny, protože přinášejí přidanou hodnotu času 7 SIXTA, Josef a Václav MACHÁČ. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, ISBN

14 a místa. Přínos vlastnictví vyplývá ze zprostředkování směny. Časový přínos zajišťují zásoby u prostředníka a přínos místa vzniká tím, že prostředník dopraví zboží na trh 8. Prostředníci umožňují snížit následující náklady: náklady na prodej (méně tržních kontaktů), přepravní náklady (větší množství méně často), náklady na udržování zásob (vlastnictví přechází na prostředníka), náklady na uskladnění, náklady na vyřizování objednávek, nezaplacené nebo špatně vymahatelné pohledávky, náklady na zákaznický servis. V některých případech se však může stát, že použití prostředníků naopak nebude vhodné nebo bude značně omezené. To může být dáno např. potřebou specializovaných zařízení, nabízeným pokrytím trhu či logistickou zdatností Distribuční řetězec Distribuční řetězec je část logistického řetězce začínající okamžikem, kdy je výrobek schválen technickou kontrolou a předán na sklad a končící okamžikem, kdy je dodán konečnému zákazníkovi. Cílem tohoto řetězce je překlenout časový, prostorový a vlastnický nesoulad při pohybu zboží a služeb k lidem, kteří je žádají. Distribuční řetězec plní řadu funkcí: skladovací - vyrovnávání rozdílů mezi nabídkou a poptávkou vznikající v důsledku nerovnoměrnosti v poptávce, vychystávací - kompletace zásilek pro distributory nebo zákazníky, konsolidační - sdružování zásilek pro více zákazníků s cílem dosáhnout lepšího využití vozidel, 8 LAMBERT, D., STOCK, J., ELLRAM, L., Logistika. Praha: Computer Press, str. ISBN LAMBERT, D., STOCK, J., ELLRAM, L., Logistika. Praha: Computer Press, str. ISBN

15 manipulační - nakládkové, vykládkové a jiné manipulace s distribuovaným zbožím, přepravní - přemístění zboží z místa výroby do místa spotřeby, komunikační - výměna informací potřebných pro uskutečnění distribučního procesu. 10 Přímá distribuce Dodávání výrobků zákazníkovi bez zprostředkovatele přímo výrobcem. Přímá distribuce předpokládá omezený počet zákazníků. Využívá se zejména u nových výrobků. výhody - přímá informovanost a kontrola, rychlé reakce na změny a nižší zásoby hmotných výrobků u jiných článků distribuce. nevýhody - vyšší zásoby hmotných výrobků ve výrobních skladech, řešení většího počtu individuálních zásilek a vyšší přepravní a distribuční náklady. Nepřímá distribuce Realizuje se přes zprostředkovatele. Nepřímá distribuce je vhodná zejména při větším počtu zákazníků, při vysokých požadavcích na servis a při dlouhé tržnosti zboží na trhu. výhody - kratší dodací doba a nižší přepravní náklady. nevýhody - vyšší zásoby v distribuci, nepřímá informovanost výrobce a snížená kontrola SIXTA, Josef a Václav MACHÁČ. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, ISBN SIXTA, Josef a Václav MACHÁČ. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, ISBN

16 Distribuční kanál Kdykoliv výrobce přichází na trh s novým výrobkem nebo když dodávkový řetězec nesplňuje očekávání, je potřeba zabývat se návrhem distribučního kanálu. Přitom je potřeba zvažovat několik faktorů: Prvním faktorem jsou cíle v oblasti pokrytí trhu. Sem patří zkoumání modelu nákupního chování zákazníků či volba typu distribuce (intenzivní, výběrová, výhradní), struktury kanálu a míry kontroly nad ním. Dalším faktorem je charakter výrobku. Sem je možné zařadit jeho hodnotu, technickou složitost, míru akumulace výrobku trhem, možnost substituce výrobku, hmotnost a objem, trvanlivost, stupeň koncentrace trhu a sortiment. Třetím faktorem jsou cíle v oblasti zákaznického servisu, které se orientují na dostupnost produktů, cyklus objednávky a komunikaci. Posledním důležitým faktorem je rentabilita distribučního kanálu. Management musí především odhadnout alternativu náhradních struktur distribučního kanálu. Výkon distribučního kanálu by měl být hodnocen, což je ale poměrně složitá záležitost. Měřítkem by mohla být např. míra uspokojování cílových trhů vyjádřená dostupností výrobků v prodejnách, přiměřeností zákaznického servisu či sílou obchodní značky Funkce outsourcingu Když firma rozhoduje o tom, zda a kde v distribučním kanále využít prostředníka, rozhoduje se vlastně do jisté míry o využití outsourcingu. Je to slovo anglického původu, složené ze slov outside (vnější) a source (zdroj), takže znamená využití vnějších zdrojů. V praxi jde o to, že firmy přenesou některé vedlejší činnosti na externí firmy a soustředí se na svou činnost hlavní. Externí poskytovatelé jsou organizačně, právně i ekonomicky samostatné subjekty. Outsourcingem je možné nahradit původně vlastní vytipované činnosti nebo ho uplatnit v případě vzniku nových potřeb. Představuje vlastně rozhodování mezi dvěma strategiemi vyrob nebo nakup (Make or Buy). Outsourcingové firmy přinášejí nové technologie, které by pro samotný podnik mohly být nedostupné, a umožňují jejich sdílení. Firmy získávají služby vysoce 12 HÝBLOVÁ, Petra. Logistika: pro kombinovanou formu studia. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, 59 s. ISBN

17 kvalifikovaných odborníků, kteří by jako stálí zaměstnanci znamenali pro organizaci nepřiměřené náklady. Outsourcing jako takový zlepšuje efektivnost využívání finančních zdrojů, prognózování nákladů a jejich snižování. To vede k uvolnění části zdrojů, které je pak možno použít pro jiné účely. K výraznému snižování dochází v oblasti investičních nákladů. Činnost prováděná specializovaným externím poskytovatelem pro větší počet partnerů bývá také obvykle levnější. Dalším výrazným přínosem je značné zjednodušení organizace práce a v neposlední řadě snižování možných rizik, která jsou přenášena na daného poskytovatele. Specialisté se navíc méně často dopouštějí chyb. 13 Shrneme-li výše uvedené, lze říci, že outsourcing je jedním z nástrojů strategického řízení podniku. Umožňuje optimalizovat potřebu podnikových zdrojů a zároveň dává podnikům prostor k orientaci na strategické cíle. Značně je tak zvyšována konkurenceschopnost podniku. K často využívaným službám logistického outsourcingu patří: skladování a balení, celní služby, zajištění celního dluhu, pojištění zboží ve skladu i při přepravě, distribuce zboží, překládka zboží, manipulace s materiálem, přeprava. 13 HÝBLOVÁ, Petra. Logistika: pro kombinovanou formu studia. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, 59 s. ISBN

18 Vývoj outsourcingu je možné rozdělit do několika fází, označovaných jako 1PL 5PL. V první fázi si logistické služby kompletně zajišťuje výrobce sám. To se ovšem notně promítá do kvality i efektivnosti jejich provádění. V druhé části, která už představuje počátky outsourcingu, si výrobci najímají externí firmy pro zajišťování některých činností, jako je např. doprava či skladování. Podniky se více soustřeďují na předmět svého podnikání a řízení časově i finančně náročných pro podnik nezbytných procesů svěřují odborníkům. Nejčastěji jsou využívány služby společnosti na úrovni 3PL. Tato úroveň neznamená jen externí provádění jednotlivých logistických výkonů, ale nabídku celého řetězce služeb. Poskytovatelé 3PL přebírají od podniků řízení určitých úseků zásobovacího řetězce. Mezi tyto společnosti patří nejlepší zasílatelé. Poskytování služeb na úrovni 4PL znamená nabídku komplexních služeb analýzy a projektového řešení přes realizaci až po úplné převzetí řízení procesů v dodavatelském řetězci. Snahou je eliminovat veškeré činnosti, které nepřinášejí hodnotu a nejsou tedy pro podnik efektivní. Takovým poskytovatelem v praxi je logistický podnik. Vystupuje vlastně v roli integrátora několika specialistů. Není přitom nutné, aby poskytovatel 4PL vlastnil skladové nebo přepravní kapacity. Může totiž využívat kapacit poskytovatelů 3PL. 5PL doplňuje předchozí fázi o E-business PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Vyd. 1. Praha: Radix, 2005, 569 s. ISBN

19 Obrázek 2: Vývoj logistického outsourcingu Zdroj: PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Vyd. 1. Praha: Radix, 2005, 569 s. ISBN Funkce skladu v logistice Základním úkolem skladu je ekonomické sladění rozdílně dimenzovaných toků. Mezi hlavní funkce skladování patří zejména: Vyrovnávací funkce při vzájemně odchylném materiálovém toku a materiálové potřebě z hlediska jejich kvantity nebo ve vztahu k časovému rozložení. Zabezpečovací funkce vyplívající z rizik během výrobního procesu a kolísání potřeb na odbytových trzích a časových posunů dodávek na zásobovacích trzích. Kompletační funkce pro tvorbu sortimentu v obchodě nebo pro tvorbu sortimentních druhů podle potřeb individuálních provozů v průmyslových podnicích, protože materiály na trhu neodpovídají obvykle konkrétním výrobně technickým požadavkům. 18

20 Spekulační funkce vyplývající z očekávaných cenových zvýšení na zásobovacích a odbytových trzích. Zušlechťovací funkce zaměřená na jakostní změny uskladněných druhů sortimentu (stárnutí, kvašení, zrání, sušení). Hovoří se o tzv. produktivních skladech, protože se jedná o skladování spojené s výrobním procesem. 15 Sklady v distribuci vykonávají i tyto další funkce: vyřizování objednávek, balení, sběr a skladování obalů, řízení informačních toků Vyřizování objednávek Podnik přijímá objednávky, zpracovává je a následně vyřizuje. Se zpracováváním objednávek je spojeno: kontrola stavu zásob, platební schopnost zákazníka, fakturace a stav pohledávek. Používáním informačních toků prostřednictvím internetové sítě dochází k významnému urychlování toku jak dat, informací, tak i peněz. 15 SIXTA, Josef a Václav MACHÁČ. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, ISBN

21 Obrázek 3: Systém vyřizování objednávek Zdroj: LAMBERT, Douglas. Logistika. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000, 589 s. ISBN Manipulace s materiálem Současné pojetí skladování už neoperuje pouze se zásobami, ale klade také důraz na související informační toky. Pro dosažení konkurenční výhody mimo jiné prostřednictvím skladování je proto nezbytné nasazení počítačových technologií, relevantní informace a v oblasti manipulace s materiálem automatizace. Analýzy ukazují, že právě systémy a zařízení pro manipulaci s materiálem bývají pro podnik jednou z největších kapitálových investic. Manuální nebo automatizovaná zařízení pro manipulaci s materiálem byla v minulosti nosným prvkem pro skladování a na svém významu příliš neztrácejí ani s postupným rozšiřováním automatizace. Poskytují totiž velkou míru pružnosti, např. při kompletaci objednávek, protože využívají nejpružnější manipulační systém - tedy lidi. 16 Můžeme je členit podle funkce na zařízení pro uskladnění a vyzvedávání zboží, pro třídění a přepravu a pro expedici a příjem zboží. 16 LAMBERT, Douglas. Logistika. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000, 589 s. ISBN

22 Zařízení pro uskladnění a vyzvedávání: regály, policové systémy - pro malé součástky nebo díly, modulární zásuvkové a skříňové systémy, mechanická zařízení s obsluhou. Kromě pevných systémů existují také systémy pohyblivé. Často vznikne pohyblivý systém z pevného jednoduše připevněním koleček, které umožňují pohyb po vodících kolejnicích. Vyzvedávání zboží je v manuálních systémech prováděno pracovníkem. Přeprava a třídění položek Pro přepravu a třídění zboží se používají motorová nebo bezmotorová zařízení. Jsou to např. vidlicové zvedací vozíky, jeřáby nebo různé ruční vozíky. Ruční třídění položek zahrnuje rozdělování a sdružování položek v návaznosti na konkrétní objednávku. Jde o proces náročný jak na pracovní sílu, tak na čas. Navíc v něm nemůžeme vyloučit, že se pracovník dopustí omylu. Expedice a příjem zboží Expedice zboží znamená především přípravu zboží pro odeslání a naložení zboží do dopravního prostředku. Opět se používají motorová a bezmotorová zařízení a dále pak balící zařízení nebo zařízení typu palety a v neposlední řadě také zařízení pro manipulaci s dopravními prostředky. Automatizované systémy pro manipulaci s materiálem jsou v dnešní době už samozřejmostí všech moderních skladů Balení zboží Balení zboží přímo ovlivňuje skladovou efektivnost a výkonnost, protože může zvyšovat úroveň zákaznického servisu, snížit náklady, zlepšit manipulaci i vytíženost skladu. Balení má svůj velký význam nejen pro logistiku, ale také pro marketing. Je totiž nositelem informací pro zákazníka a svým provedením podporuje prodej. Z pohledu 21

23 logistiky je podstatné, že obal přidává na váze a zabírá dodatečný prostor. Tomu se snaží zabránit některé progresivní typy obalů, jako pěnové obaly, smrštitelné fólie apod. Nezanedbatelný je vliv obalů na životní prostředí. Balení má z hlediska logistiky 6 funkcí: uzavření výrobku (poškození, ztráta, znečištění životního prostředí), ochrana výrobku (před vnějšími vlivy), rozdělení (zmenšení na spotřebitelskou velikost), sjednocení velikostí (sdružení primárních balení), vhodnost pro spotřebitele (snadné rozbalení), komunikace (jednoznačné symboly). Výhody dobře zvoleného obalu: lehčí balení šetří náklady na dopravu, rozměry ovlivňují vytížení skladů, vhodné balení snižuje riziko poškození, ekologické balení snižuje náklady na likvidaci a zlepšuje image, vratné obaly spoří náklady. Obal je prostředek nebo soubor prostředků chránicí materiál před ztrátou a před poškozením, které by během manipulace, přepravy, skladování či prodeje mohl utrpět nebo způsobit. Obal zároveň spoluvytváří manipulační nebo přepravní jednotku, nese důležité informace pro identifikaci jeho obsahu pro odesílatele a příjemce, pro volbu správného způsobu manipulace, přepravy a uložení ve skladech. Svým provedením může napomáhat prodeji a propagovat firmu. Podle toho hovoříme o ochranné, manipulační, informační a prodejní funkci obalů. Obal z pravidla plní několik funkcí současně, v závislosti na tom, o jaký druh obalu se jedná: Spotřebitelský obal slouží pro jeden výrobek, pro sadu výrobků nebo pro malý počet kusů téhož výrobku určených ke konečné spotřebě. Plní funkci ochrannou, která oddělením spotřebitelského obalu od distribučního v maloobchodní prodejně ustupuje 22

24 do pozadí. Funkce spotřebitelského obalu jsou výrazně diferencovány podle charakteru výrobku (zboží určené k dlouhodobějšímu uchování a postupné spotřebě nebo zboží k okamžité, jednorázové spotřebě apod.). Pod tlakem na ochranu životního prostředí se v rostoucí míře používají racionální zjednodušené obaly z recyklovatelných materiálů. Distribuční obal je vnější, z pravidla skupinový nebo sdružený obal. Představuje mezičlánek vložený mezi spotřebitelské obaly a přepravní obal. Obvykle mívá podobu kartonu nebo podložky kryté smrštitelnou fólií. Dominují funkce ochranná a manipulační, které se uplatňují ve skladech, během přepravy a manipulace až po doplňování zboží v prodejních prostorech maloobchodních prodejen. Informační funkce distribučního obalu je zaměřena na potřeby identifikace zboží v článcích logistických distribučních řetězců, jimiž prochází (hlavně ve skladech velkoobchodu, při rozvozu a v zázemí maloobchodních prodejen). Informace jsou stále častěji kódovány ve formě čárového kódu, přičemž jako nosiče mohou sloužit samolepící štítky (etikety), což umožňuje používat standardní obaly (kartony) a to i opakovaně (vratné obaly). Přepravní obal je vnější obal přizpůsobený přepravě. Během přepravy včetně ložných operací plní funkci ochrannou, při ložných operacích plní i funkci manipulační. Jako vnější obal bývá vystaven déletrvajícímu nebo opakovanému působení mnoha mechanických, povětrnostních vlivů a jeho konstrukce tedy musí být robustnější než u ostatních druhů obalů. Nejčastěji mívá podobu bedny nebo většího kartonu z vlnité lepenky. Přepravní obaly spoluvytvářejí přepravní jednotku zpravidla na bázi palety. V informační funkci přepravních obalů se uplatňují stanovené formy označení odesílatele a příjemce, obsahu, hmotnosti atd. Přepravní obal vystavený očím veřejnosti, může působit i jako propagační médium PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Vyd. 1. Praha: Radix, 2005, 569 s. ISBN

25 2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SKLADOVÁNÍ A DISTRIBUCE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Shell Czech Republic a.s. (dále jen Shell) je dceřinou společností Shell Transport and Trading Co. Ltd. z Velké Británie a Royal Dutch Petroleum Co. z Holandska. V České republice působil Shell už v první polovině minulého století. Není tedy divu, že v dubnu roku 1991 obnovila její dceřiná společnost Shell Czech Republic a.s. jako jedna z prvních významných světových petrolejářských společností svoji činnost na území bývalého Československa. Zapsána byla tato společnost 26. dubna 1991 u Městského soudu v Praze Profil společnosti Shell Czech Republic a.s. Sídlo: Antala Staška 2027/79, Praha 4 Tel.: IČ: Obrázek 4: Logo společnosti Shell Zdroj: Za 20 let působnosti společnosti Shell v České republice se mnohé změnilo. Dnes si už nikdo nedovede představit český trh bez 174 čerpacích stanic, velké nabídky automobilových a motocyklových olejů a maziv a dalších chemických výrobků. Tato charakteristika ale není zdaleka vyčerpávající. Firma Shell v České republice pevně zakotvila a snaží se rozvíjet ekonomiku naší republiky i v dalších oblastech. Do privatizace a rozvoje českých rafinérií investovala mateřská firma 57,5 milionů dolarů a další miliony dolarů do provozování zásobovacích systémů českých civilních letišť. Poletíte-li letadlem z pražské Ruzyně, budou to asi na 75% pohonné hmoty Shell. U letů z Brna nebo Ostravy je pravděpodobnost stoprocentní. Další zajímavostí, o které asi jen málokdo ví, je používání produktů firmy Shell v medicinálním a kosmetickém 24

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management Skladové hospodářství konkrétního podniku Stock holding in concrete company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing.

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF STUDIE LOGISTICKÝCH SLUŽEB PRO KONKURENČNÍ VÝHODU THE STUDY OF LOGISTIC

Více

ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce

ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc. Autor: Gabriela

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Řízení zásob ve společnosti Seco GROUP, a. s. Michaela Kosová Diplomová práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Řízení odbytu sklad hotových výrobků, expedice HTM Sport, s.r.o. The Sales Management the Finished Product of Warehouse, Expedition HTM Sport, s.r.o.

Řízení odbytu sklad hotových výrobků, expedice HTM Sport, s.r.o. The Sales Management the Finished Product of Warehouse, Expedition HTM Sport, s.r.o. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Kristýna Morávková Řízení odbytu sklad hotových výrobků, expedice HTM Sport, s.r.o. The Sales Management the Finished Product of Warehouse,

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Markéta Žákovská Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní

Více

Řízení zásob ve vybraném podniku

Řízení zásob ve vybraném podniku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Řízení zásob ve vybraném podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Nástroje řízení podnikové logistiky

Nástroje řízení podnikové logistiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Nástroje řízení podnikové logistiky Bakalářská práce Autor: Michaela Kirchová bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jaromír

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: N6208 Obchodní podnikání Marketing management Diplomové práce na téma:

Více

Analýza konkurenceschopnosti firmy Kromexim, a. s. Aneta Hanáková

Analýza konkurenceschopnosti firmy Kromexim, a. s. Aneta Hanáková Analýza konkurenceschopnosti firmy Kromexim, a. s. Aneta Hanáková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti společnosti Kromexim a. s. a je rozdělena do

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

Fleet Management. Radovan Kalous

Fleet Management. Radovan Kalous Fleet Management Radovan Kalous Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je se zabývá problematiku fleet managementu a specifiky této oblasti v České republice. V teoretické části jsou charakterizovány

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Marketingový mix společnosti DHL Marketing Mix of DHL

Marketingový mix společnosti DHL Marketing Mix of DHL MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Ondřej Kastner Marketingový mix společnosti DHL Marketing Mix of DHL Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA Olomouc

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Nákupní logistika v podniku Škoda Auto a. s. Bc. Petr Tomori

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Nákupní logistika v podniku Škoda Auto a. s. Bc. Petr Tomori Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Nákupní logistika v podniku Škoda Auto a. s. Bc. Petr Tomori Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Efektivní nákup, prodej a kooperace v podniku

Efektivní nákup, prodej a kooperace v podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup, prodej a kooperace v podniku Effective Purchase, Sale and Co-operation of the Company Tereza Strolená 2013 Čestné prohlášení

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století LOGISTIKA V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století LOGISTIKA V SILNIČNÍ DOPRAVĚ Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století LOGISTIKA V SILNIČNÍ DOPRAVĚ Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor Ing. Karel Kubeša Název a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Využití logistických metod v objednacích a skladových operacích v provozovnách KFC.

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Využití logistických metod v objednacích a skladových operacích v provozovnách KFC. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Využití logistických metod v objednacích a skladových operacích v provozovnách KFC Petr Severa Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inţenýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inţenýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Logistický koncept výroby elektromotorů

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. Ing. Patrik Latýn, PhD. LOGISTIKA. (Druhé rozšíření vydání)

Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. Ing. Patrik Latýn, PhD. LOGISTIKA. (Druhé rozšíření vydání) Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. Ing. Patrik Latýn, PhD. LOGISTIKA (Druhé rozšíření vydání) Vydavatelství ČVUT 2003 Vladimír Svoboda, Patrik Latýn, 2003 ISNB XXXXXXXXXXXXX 2 Předmluva První vydání skript

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více