Využití platebního styku v provozní oblasti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití platebního styku v provozní oblasti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Využití platebního styku v provozní oblasti Bakalářská práce Autor: Martina Kolářová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci Využití platebního styku v provozní oblasti vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou uvedené v seznamu na konci práce. Svým podpisem stvrzuji, že jsem neporušila autorská práva třetích osob a že jsem seznámena s postupem zveřejnění mé práce v interní databázi elektronických vysokoškolských prací.... V Praze dne Martina Kolářová

3 Poděkování: Ráda bych touto cestou poděkovala panu Ing. Zbyňku Kalabisovi za spolupráci, odborné konzultace a příjemná přístup vedení této bakalářské práce. Zároveň bych chtěla poděkovat i panu Ing. Erichu Hübnerovi za věcnou spolupráci praktické části bakalářské práce.

4 Využití platebního styku v provozní oblasti Use of Payments Relating to Operating Activities Anotace Předmětem této bakalářské práce na téma Využití platebního styku v provozní oblast je podrobná charakteristika platebního styku. V úvodu se bakalářská práce věnuje podrobnému popisu činností v provozní oblasti. Popisuje jednotlivé rozdělení provozní oblasti a jejích činností. Dále popisuje systémy využívané v provozní oblasti. V další části se bakalářská práce zaměřuje na kompletní popis platebního styku. Popisuje jak teoretickou tak praktickou stránku platebního styku. V závěru se bakalářská práce soustředí na budoucí vývoj platebního styku v provozní oblasti. Snaží se nastínit budoucí vývoj platebního styku a jeho dopad na provozní oblast. Klíčová slova:provozní úsek/oblast,tuzemský platební styk, zahraniční platební styk, banka, proces. Abstract The subject of this thesis on the topic The use of payments in the operating area is a detailed characterization of payments. The beginning of the work deals with a detailed description of the activities within operational area. It describes its particular divisions and its activities as well as systems used in those area. The second part of this thesis is focused on a complete description of payment in both theoretical and practical aspects. The conclusion outlines a future payments development and its impact on running of the enterprise. Keywords: operating segment / region, domestic payments, foreign, payments, bank process

5 Obsah Úvod... 7 Zvolené metody zpracování Vymezení provozníhoúseku Účetnictví dodavatelských faktur Dodavatelské faktury Zaměstnanci Ostatní Všeobecné účetnictví SAP Systémy používané v provozní oblasti MultiCash NET Profile/IBS Profile/FMS SAP R/ IBIS Provádění platebního styku v provozní oblasti Klasický bankovní platební styk Právní úprava platebního styku Všeobecné rozdělení platebního styku Nástroje bezhotovostního platebního styku Bankovní spojení IBAN SWIFT Procesní rozdělení platebního styku Promítnutí platebního styku do provozních procesů Společné prvky platebního styku

6 2.5.2 Efekty a přínosy v tuzemském a zahraničním platebním styku Bankovní výpisy Inkasa Dobropisy Platby odvodů z mezd Platby mezd zaměstnancům Ostatní procesy Účtování mank a škod Očekávaný vývoj platebního styku v provozní oblasti Obecné trendy vývoje Standardizace procesů Personální náklady Vývoj IT systémů Právní úprava Vývoj platebního styku v provozní oblasti v podmínkách ČSOB Fáze vývoje platebního styku v provoz oblasti Vyhodnocení fází vývoje platebního styku v provozní oblasti Shrnutí vývoje a budoucí předpoklady v platebním styku Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých obrázků a tabulek

7 Úvod Pro svou bakalářskou práci jsem chtěla zvolit téma, ke kterému bych měla blízko, které by bylo blízké mým zájmům a představovalo i oblast zájmu Bankovního managementu. Zvolila jsem téma Využití platebního styku v provozní oblasti. Výběr tohoto tématu byl také z velké části ovlivněn mým několikaletým působením v Československé obchodní bance. Zde pracuji na pozici účetní v útvaru Všeobecného účetnictví, který je součástí většího komplexu nazvaného Provozní oblast banky. Hlavním cílem mé bakalářské práce je především analyzovat specifika platebního styku banky v provozní oblasti a specifikace faktorů, které ho ovlivňují. Dále pak zmapovat vývoj této části platebního styku v kontextu procesních, organizačních a technologických změn v ČSOB. Myslím si, že všeobecné téma platebního styku je zajímavým odvětví bankovního sektoru a je přínosné nahlédnout na tento pojem i z jiného úhlu pohledu nežli jen z pohledu klienta. Platební styk v provozní oblasti je specifický svým činnostmi a procesy a nelze ho na sto procent ztotožňovat s obecně popsanými pravidly a postupy v literatuře. 7

8 Zvolené metody zpracování Zpracování bakalářské práce bylo zaměřeno na podrobné analyzování specifik platebního styku banky v provozní oblasti. V první části se bakalářská práce zaměřuje na podrobnou charakteristiku provozní oblasti. Tato části byla zpracována pomocí získávání informací ze základních předpisů a lety sestavovanýchseznamů činností tak jak je provozní oblastprovádí. Další část bakalářské práce se zaměřuje na podrobnou charakteristiku včetně podrobného popisu procesu platebního styku, který se uskutečňuje v Československé obchodní bance. Popis platebního styku byl z části čerpán pomocí nastudování všeobecných informací o platebním styku z odborné literatury a zároveň poskytnutím informací z praktických zkušeností od kolegů, ale i zkušeností osobních. Nadále nemůže být opomenuty i jasně stanové předpisy a postupy banky, které byly také součástí podrobného nastudování. Závěrečná část bakalářské byla zpracována pomocí analýzy zkušeností z let předešlých, podrobným popisem a zhodnocením nastávajícího vývoje v platebním styku. 8

9 1 Vymezení provozníhoúseku Provozní úsek (oblast) v Československé obchodní bance představuje část organizační struktury banky, kterouorganizačně tvoří útvar Provozního účetnictví a útvar SAP. ÚtvarProvozního účetnictví se ještě dále dělí na oddělení Účetnictví dodavatelských faktur a oddělení Všeobecného účetnictví. Věcně představuje Provozní oblast následující procesy: A. Externí - dodavatelsko- odběratelské vztahy, založené na uzavřených obchodních smlouvách mimo klientskou oblast, - vztahy k orgánům státní správy, tzn. daňové povinnosti vůči správcům daní, odvodové a platební povinnosti vyplývající ze mzdové oblasti, B. Interní - vztahy k zaměstnancům = interním zákazníkům, tzn. zpracování mezd a jejich výplata, zpracování a výplata ostatních náhrad (např. cestovní náhrady, drobná vydání) - účtování vnitřních operací banky (manka a škody, vnitropodnikové převody, vnitřní přefakturace na úrovni skupiny apod.). Útvar Provozní účetnictví a SAP plní důležitouroliv zajišťování správného choduplatebního styku pro zázemí banky, reprezentované externími a interními procesy, který budeme nadále rozebírat. V této kapitole se však zaměříme na podrobný rozbor Provozní oblasti, abychom si udělali představu o tom, v jakém prostředí se budeme pohybovat. Tento rozbor provádíme z organizačního pohledu s promítnutím věcných procesů, uváděných výše. 1.1 Účetnictví dodavatelských faktur Útvar Účetnictví dodavatelských faktur provádí operace spojené s dodavatelskými fakturami a činnostmi na ně navazujícími, ale i s činnostmi spojenými se zaměstnanci a další. Tyto činnosti jsou samozřejmousoučástí procesu platebního styku, který zajišťuje útvar Všeobecného účetnictví. Účetnictví dodavatelských faktur je jednou z nejobsáhlejších agend z pohledu zpracování množství dokladů. 9

10 1.1.1 Dodavatelské faktury Co to je faktura? Faktura (z latinského facere dělat, udělat) je účet neboli daňový doklad, který fyzické nebo právnické osoby podnikající vystavují ostatním osobám nebo institucím proto, aby jim mohli zaplatit za odebrané zboží či služby. Faktury obsahují popis dodavatele,popis toho, za co se má platit, způsob platby a datum splatnosti. Faktura zároveň slouží i jako účetní doklad. Faktura může být vystavována buďto s okamžitou splatností (přímo proti platbě), nebo s různě dlouhou dobou splatnosti. Standardně se vystavuje se čtrnáctidenní splatností. V případě, že je faktura vystavena s velmi dlouhou dobou splatnosti např. 1 až 2 měsíce, stává se z ní skvělý a po světě velmi využívaný zdroj krátkodobého financování chodu firmy. Postup využívání tohoto procesu spočívá v tom, že podnikatel nejprve na dluh vyrobí nebo zprostředkuje objednané zboží či služby a až konečný spotřebitel zaplatí poslednímu podnikateli v řetězci za hotové zboží, dojde k proplacení faktur mezi všemi podnikateli zapojenými do výrobního řetězce. Ani jediný z podnikatelů v tomto případě nepotřeboval finanční prostředky a výroba proběhla tzv. zadarmo na dobré slovo (tj. na fakturu). Nesmíme samozřejmě zapomenout na to, že fakturace s dlouhou dobou splatnostifungují pouze mezi zavedenými firmami s dobrou platební morálkou. Fakturu lze vystavovat přímo v účetním softwaru (pro nás toto prostředí je SAP) nebo za využitím samostatné fakturační aplikace. Fakturu lze také tvořit i obyčejným tabulkovým procesorem 1 Fakturu nám upravuje Zákon o účetnictví 11, který stanovuje její náležitosti. Musí obsahovat: Označení účetního dokladu Účetní případ a jeho účastníci Peněžní částka, cena a vyjádření množství Datum vyhotovení účetního dokladu Datum uskutečnění účetního případu podpis 1 Zdroj:ZEMÁNEK, Josef. Faktura. In: Euroekonom [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 Obrázek 1- faktura Zdroj: FakturaLine.cz. FAKTURALINE. FakturaLine.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: Vysvětlili jsme se co to je pojem faktura a teď můžeme navázat na činnosti související s fakturou zajišťované útvaru dodavatelských faktur. Procesy týkající se faktur 11

12 Postupně si popíšeme procesy spojené s fakturou, které zajišťuje útvar dodavatelských faktur v časové posloupnosti: Provádí skenování faktur Přenáší elektronickou podobu faktur do workflow systému SAP, Předběžně pořizuje došlé faktury v systému SAP Předává do útvaruvšeobecné účetnictví podklady pro založení kmenového záznamu dodavatele, případně podklady pro změnu kmenového záznamu dodavatele Odesílá faktury jednotlivým gestorům k doplnění k zaúčtování případně k zajištění podpisů podle schvalovacího a podpisového řádu Řeší s jednotlivými gestory odchylky faktur od objednávek a příjmů materiálů Proúčtovává vrácené faktury na základě podkladů k jednotlivým fakturám (objednávky, příjemky, potvrzení příjmu, nákladové středisko zakázky) Nastavuje v systému SAP časové rozlišení nákladů z jednotlivých faktur kontroluje úhrady dobropisů od jednotlivých dodavatelů, prování vystavování upomínek a případné předávání agendy k soudnímu vymáhání dlužných pohledávek provádí měsíční odsouhlasování a sestavování zůstatků na všech bilančních účtech, které se týkají útvaru Účetnictví dodavatelskýchfaktur (dodavatelé, zálohy, závazky, časové rozlišení, atd.) ve spolupráci s personálním útvarem dodává podklady pro vystavení faktur na KBC, účtuje o úhradách těchto faktur, páruje jednotlivé položky faktury s jednotlivými položkami na účtu přefakturace vede příruční archiv dodavatelských faktur a ostatních dokladů, které vyplývají z činnosti útvaru Účetnictví dodavatelských faktur. Zajišťuje předávání těchto písemností do Centrálního archivu, sleduje skartační lhůty, odsouhlasuje skartování těchto písemností zajišťuje výkon account managementu prostřednictvím accountmanagerů na základě podkladů od jednotlivých účetních, kterým jsou přiděleny jednotliví dodavatelé ve Zvláštní Hlavní knize zajišťuje veškerou písemnou agendu s dodavateli v případě nesrovnalostí na základě pokynů jednotlivých gestorů 12

13 1.1.2 Zaměstnanci Zaměstnanec je účastníků pracovněprávního vztahu společně se zaměstnavatelem. Povinností zaměstnance je provozovat určitou závislou činnost pro zaměstnavatele, za kterou mu přísluší mzda či plat. Plnou právní způsobilost má zaměstnanec až v dovršení 18 let. Za specificky stanovených podmínek lze dosáhnout právní způsobilosti být zaměstnancem již v 15 letech. Takto mladý zaměstnanec se nazývá mladistvý. Útvar mimo zúčtování dodavatelských faktur zajišťuje také zúčtování některých operací spojené se zaměstnanci. Útvar zajišťuje vedení účtů a účtování zaměstnaneckého fondu. Provádí účtování vratek zaměstnancům v případě přeplatku nebo nevyužití účasti na akcích hrazených ze zaměstnaneckého fondu. Vzhledem k tomu, že banka vlastní ubytovací zařízení pro zaměstnance musí v souvislosti s tím provádět účtování rekreačního zařízení, včetně účtování příručních pokladen, vratek za neuskutečněnou rekreaci a účetnictví skladového hospodářství. Banka také zařizuje školení a závodní stravování pro své zaměstnance a se kterými souvisí účetní úkony, jako je účtování ubytovacích a školicích zařízení a účtování závodního stravování. Útvar musí v rámci účtování, které provádí jedenkrát měsíčně předávat hlášení do mzdové účtárny za poskytnutá plnění pro zaměstnance (vyplývající z dodavatelských faktur), kterým bylo poskytnuto plnění podléhající zdanění fyzických osob (na základě zákona o daních z příjmů školení, dary a jiná peněžní i nepeněžní plnění) Dále zajišťuje proúčtování srážkové a zajišťovací daně, včetně vystavování příslušných formulářů na Finanční úřad a účtování spotřeby frankotypu a přísně zúčtovatelných tiskopisů (kolky) Ostatní účtuje na příslušné podrozvahové účty podle dispozic proúčtovává jednotlivé účetní doklady (přeúčtování spotřeb, proúčtování plateb za jiný způsob stravování od zaměstnanců apod. účtuje na účty dohadných položek z minulých let vede agendu leasingu 13

14 provádí hlášení FÚ o fyzických osobách na základě zákona o správě daní navrhuje metodické pokyny, spolupracuje při vytváření předpisů vede účetnictví v hlavní knize SAP, okrajově v systému Profile zpracovává měsíční tabulky vybraných údajů pro personální útvar 1.2 Všeobecné účetnictví Účetnictví je stoletími zdokonalovaný nástroj řízení, který tvoří systém s jednoduchou a pochopitelnou logikou. Vsoučasnosti účetnictví není pouze nástrojem evidence, ale je nástrojem ekonomické kontroly a řízení organizace. Sleduje stav a pohyb hospodářských prostředků a zjišťuje výsledek hospodaření. Pro vlastní potřeby si každá organizace buduje svůj systém, jehož součástí je účetnictví. 2 Literatura nám umí všeobecně vysvětlit pojem účetnictví, ale co znamená Všeobecnéúčetnictví?V provozní oblasti banky tento pojem známe jako útvar zajišťující jednak účetní podporuplatebnímu styku v provozní oblasti, dále oblastodběratelských a vnitřních vztahů a v neposlední řadě operace se zaměstnanci. Významnou oblastí procesů jsou účetní procesy souhrnně nazývané jako všeobecné (společné) účetnictví. Tyto procesy představují souhrn účetních aktivit, které je každá účetní jednotka povinna zachycovat a evidovat podle zákona o účetnictví (operace s fondy, hospodářským výsledkem apod.) a nadto se patří ještě procesy, které představují souhrn aktivit vyvolaných specifiky banky a požadavky zákona o bankách a souvisejících zákonných předpisů (např. pojištění vkladů, garanční fond apod.). Co se v útvaru Všeobecného účetnictví děje: zajišťuje výkon role klíčového uživatele pro moduly SAP Travel Management a SAP Odběratelské faktury provádí likvidace a proúčtování tuzemských a zahraničních pracovních cest, včetně poskytování záloh v systémech SAP a PROFILE/IBS proplácí tuzemské faktury prostřednictvím systémů SAP a MULTICASH NET proplácí zahraniční faktury prostřednictvím systémů SAP a MULTICASH NET 2 Zdroj: BRADA, Jiří. Základy účetnictví. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2007, 157 s. ISBN

15 vyhotovuje sestavení o došlých dobropisech, ostatních kreditních položkách a provedených inkasech z tuzemského a zahraničního platebního styku SAP pro útvar Účetnictví dodavatelských faktur vystavuje avíza pro vybrané úhrady dodavatelům účtuje operace vyvolané platebním stykem systému SAP (dotace WASH účtů, inkasa, dobropisy, neidentifikované položky a šeky mezi jednotlivými systémy platebního a zúčtovacího styku) provádí správu kmenových záznamů obchodních i neobchodních (FÚ apod.) dodavatelů a obchodních partnerů (zakládání, změny, blokování) v systému SAP na podkladě žádostí jednotlivých dceřiných společností, útvarů Nákupu nebo útvaru Účetnictví dodavatelských faktur provádí správu kmenových záznamů bank v systému SAP (zakládání, změny, blokování) pro zajištění průběhu tuzemského a zahraničního platebního styku zajišťuje výkon account managementu prostřednictvím accountmanagerů útvaru za stanovený rozsah účtů hlavní knihy SAP provádí měsíční předávání hlášení do mzdové účtárny za poskytnutá plnění pro zaměstnance, kterým bylo poskytnuto plnění podléhající zdanění fyzických osob na základě zákona o daních z příjmu (cestovné a jiná peněžní i nepeněžní plnění) provádí účtování jednotlivých výběrů, uskutečněných služebními platebními kartami (SPK) v systémech SAP a PROFILE/IBS, kontroluje zůstatky technických účtů k SPK vede provozní pokladny prostřednictvím bezhotovostního zúčtování proti účtům zaměstnanců, jednotlivým zálohám a služebním platebním kartám v systémech PROFILE/IBS a SAP proúčtovává jednotlivé účetní doklady všeobecného účetnictví: dohadnou položku příspěvku do fondu pojištěných vkladů a úhradu a rozúčtování příspěvku na pobočky v systému SAP a odvod tohoto příspěvku rezervy (na soudní spory, restrukturalizační rezervy, na nájemné, obecné rezervy) účtování a odvody daní dle požadavků útvaru Daně (účtování srážkové daně ze systému PROFILE do systému IBIS, vratky DPH ze zahraničí a odloženou daň v systému SAP, zálohy na daň z příjmů právnických osob vnitrobankovní účtování soudních poplatků v systému SAP 15

16 účtování opravných položek k časovému rozlišení úroků z úvěrových pohledávek v systémech PROFILE a IBIS, opravných položek k nepovoleným debetům běžných účtů a další vybrané operace s opravnými položkami účtování odměn fyzické ostraze účtování vybraných operací se strukturálními fondy EU účtování nevyčerpaných rámců České pošty v systému PROFILE účtování rezervy za oceňovanými klienty účtování příspěvků do Garančního fondu v systému SAP jednorázová účtování dle požadavků odborných útvarů ústředí prioritní platby z vnitřních účtů dle požadavků odborných útvarů ústředí a segmentů účtuje centrálně agendu mank a škod v systémech IBIS, PROFILE a SAP včetně pohledávek za zaměstnanci z titulu mank a škod a jejich podrozvahovou evidenci zajišťuje komplexní finanční účtování mezd za ČR včetně odvodových povinností zajišťuje účtování splátek půjček a návratných sociálních výpomocí zaměstnanců poskytnutých ze zaměstnaneckého fondu navrhuje metodické pokyny, spolupracuje při vytváření předpisů účtuje tvorbu opravných položek k pohledávkám z dodavatelských dobropisů v systému SAP podílí se na přípravě a provedení prací souvisejících s roční účetní závěrkou, provádí opravy na základě auditorských doporučení, zajišťuje gesce za vybrané UT v systému IBS (UCTU3) a FMS (HLA1) zajišťuje vedení předepsané evidence uložených písemností a sledování skartační lhůty a následné vyřazení ke skartaci vykonává agendu rozvrh podpisových a schvalovacích pravomocí za útvar Provozní účetnictví a SAP vykonává činnost hospodáře pro útvar Provozní účetnictví a SAP zajišťuje vedení agendy vydaných faktur: vystavuje a odesílá odběratelské faktur banky v systému SAP účtuje o vydaných fakturách v systému SAP, zpracovává úhrady od odběratelů zajišťuje účtování přefakturací v SAP vystavuje upomínky neuhrazených plateb, evidenci a sledování pohledávek 16

17 1.3 SAP zajišťuje sběr podkladů pro soudní vymáhání pohledávek, tvorbu opravných položek k pohledávkám po splatnosti v SAP zajišťuje výkon Střediska sdílených služeb pro vybrané dceřiné společnosti a sesterskou společnost KBC GlobalServices Czech Branch v rozsahu stanoveném smlouvami s jednotlivými společnostmi SAP ( Systems-Applications-Products ) je z pohledu širokého okolí znám jako společnost zabývající se výrobou, zdokonalováním a inovováním tzv. ERP 3 systémů. Hlavním produktem této společnosti je SAP R/3 z řady mysap produktů. SAP R/3 je software sloužící pro řízení podniku. Pojem SAP z pohledu Československé obchodní banky je útvar zajišťující podporu stejnojmenného systému, který je v bance hojně využíván k zajištění mnoha výše již zmíněných procesů, postupů a funkcí. V první řadě tento útvaru zajišťuje roli expertního uživatele SAP pro oblast likvidacedodavatelských a odběratelských faktur (tzv. modul MM), platebního styku a správy kmenových záznamů dodavatelů a odběratelů. Rovněž zajišťuje i podporu dalším procesům, které jsou technicky a účetně navázány a provozovány v systému SAP. Jedná se především o modul hlavní knihy (FI), moduly správy majetku a investic (IM a AM), modul controllingu a plánování (CO) a modul řízení nájmů a pronájmů (REM). Rozsáhlým modulem, jehož implementace se připravuje, je modul řízení lidských zdrojů (HR), ze kterého je v současné době provozován pouze submodul pracovních cesty (TRM). Útvar SAP musí zajistit věcnou a metodickou podporu všem uživatelům tohoto systému ve všech provozovaných modulech. Útvar v návaznosti na tyto procesy musí takézajišťovat technickou podporu modulu AM SAP. V těchto aktivitách úzce spolupracuje s útvarem ICT (informační podpory), který je organizačně součástí sesterské společnosti banky společnosti KBC GlobalServices Czech Branch. Technická podpora systému: Sleduje čistotu dat v systému a zajišťuje odstranění případných nedostatků u kompetentních osob 3 Enterprise resource planning - podnikový informační systém 17

18 Řídí nákup a související procesy po technické stránce Řídí aktualizace dat v systémech, za které je zodpovědný řídí spolupráci s externími dodavateli konzultačních služeb a aplikační podpory navrhuje další směry rozvoje systému zajišťuje metodickou, výkonnou a technickou podporu modulů SAP pro ČR a SR provádí poradenskou a školící činnost uživatelům jednotlivých modulů SAP v ČR a v SR koordinuje metodické řízení procesů modulu, změny a údržbu nastavení systému SAP provádí monitoring funkčnosti systému, vytváří pravidelný reporting dat ze systému za účetní okruhy ČR/SR 1.4 Systémy používané v provozní oblasti Provozní oblast využívá několik základních systému pro zajištění svých činností MultiCash NET Systém MultiCash NET se v bance používá pro zadávání tuzemských platebních příkazů k úhradě/inkasu, zadávání platebních příkazů k úhradě do zahraničí, k získání kreditní i debetní avíza, informace o zůstatcích na účtech, informace o odmítnutých platbách, zobrazení, export a tisk elektronických výpisů z účtů, informace o kurzech ČSOB. Systém využívá zejména korporátní klientela (tzn. velcí klienti s ročním obratem nad 300 mil. CZK) a na tento systém se napojila i provozní oblast, neboť svým obratem dosahuje parametrů korporátní klientely a v neposlední řadě za existence tzv. střediska sdílených služeb (viz dále v kapitole č. 3) obsluhuje právě klienty, které se řadí do oblasti korporátního bankovnictví. Technicky je placení prostřednictvím tohoto systému realizováno načtením souborů ze systému SAP R/3 v požadovaném formátu a následné odeslání souborů do modulu 24/7, který je přímo napojen na clearingové centrum ČNB v případě tuzemských plateb. V případě zahraničních plateb je MultiCash napojen na systém SWIFT. Platby odcházejí podepsané elektronickým podpisem dvěma nezávislými pracovníky (kontrola čtyř očí ) Profile/IBS Zde jsou vedeny NOSTRO a VOSTRO účty, klientské účty segmentů středních firem (s ročním obratem pod 300 mil CZK) a účty fyzických osob (občanů) a malých podnikatelů (živnostníků a osob samostatně výdělečně činných)- tzv. retail.provozní oblast pak využívá 18

19 tento systém pro vedení účtů služebních platebních karet, všech zaměstnaneckých účtů a účtů pro provozní oblast, tzv. technických běžných účtů. Jedná se o účty typu běžných účtů, které však nejsou úročené ani zpoplatněné, neboť jsou vedeny pro vnitřní potřeby banky. Tento systém převzala ČSOB po sloučení s IPB (viz dále v kapitole č. 3) Profile/FMS Tento systém je reliktem po IPB a v současné době slouží pro vedení vnitřních účtů, které však podporují klientskou oblast segmentu středních firem a detailového bankovnictví. Je technologicky navázán přímo na systém PROFILE/IBS a je jeho hlavní knihou (tzn., že operace ze systému IBS se denně přenášejí kumulovaně na účty hlavní knihy do systému FMS). FMS však není finální hlavní knihou banky, tou je systém SAP R/ SAP R/3 SAP R/3 se používá k vnitrobankovnímu účetnictví, účtování dodavatelsko-odběratelských vztahů, účtování škod z operačního rizika, cestovních příkazů tuzemských a zahraničních, služební platebníchkaret a drobných vydání za hotové,provádění provozního platebního styku sledovaní podrozvahových účtů, vedení operativní evidence majetku banky, plánování a controllingu, vedení evidence nájemních smluv, účtování mezd a vybraných operací všeobecného účetnictví. Systém byl implementován v r a je finální hlavní knihou banky. To znamená, že všechny ostatní systémy se svými transakcemi vstupují denním načítáním rozhraní na účty hlavní knihy tohoto systému. Vstupy z jiných systému jsou kumulované, např. v klientské oblasti jde o denní změnu stavu na všech běžných účtech, úvěrových účtech apod. Vlastní operace v systému SAP R/3 jsou účtovány detailně jednotlivými manuálními nebo automatickými zápisy na analytických účtech hlavní knihy nebo vedlejších knihy tohoto systému. Systém má i výstupy směrem ven: jsou zejména účetní dávky, které jsou směřovány do jiných systémů, např. mzdového systému VEMA pro účely výplat mezd zaměstnancům. I tyto pohyby směrem ven ze systému jsou zaúčtovány v hlavní knize jako zápisy na příslušných analytických účtech IBIS Jde o nejstarší systém provozovaný v ČSOB. V tomto systému jsou vedeny účty korporátních klientů (viz kapitola 1.4.1), Systém neslouží pro provozní operace banky, obsahuje však také vnitřní účty, které slouží podpoře klientů korporátního segmentu. I tento systém přenáší svoje denní výstupy do finální hlavní knihy banky, tj. do systému SAP R/3 formou kumulovaných účetních zápisů na jednotlivé k tomu určené analytické účty. 19

20 2 Provádění platebního styku v provozní oblasti V té to kapitole se zaměřím na specifikaci platebního styku v provozní oblasti. V první řadě všeobecně popíšu platební styk, jeho rozdělení tak, jak nám popisuje literatura. Vymezím také pár zásadním pojmů, které jsou v platebním styku používány. Nadále se zaměřím na jednotlivé rozdělení platebního styku v provozní oblasti a porovnám jednotlivé faktory tak, aby byly vidět zásadní rozdíly. 2.1 Klasický bankovní platební styk Platební styk můžeme vysvětlit jako vztah mezi plátce a příjemcem, při kterém dochází k přesunu peněz mezi nimi a to buď přímo anebo za pomocí peněžního ústavu. 4 Realizace platebního styku patří mezi základní služby, které banky poskytují svým klientům. Banky však nenabízejí svým klientům z titulu platebního styku pouze přesun peněžních prostředků. Jde tedy o více než vlastní finanční transfery z příkazu nebo ve prospěch klientů, resp. bank, nýbrž o celý soubor různých operací či nástrojů, jejichž prostřednictvím nebo v jejichž důsledku dochází k finančním procesům. Tyto operace či nástroje si můžeme vysvětlit jako tzv. bankovní aktivitu neboli činnost, která vstupuju mezi jednotlivé klienty banky (plátce nebo příjemce) a dělí původní operace časově, ale i třeba místně. Mezi tyto operace banka přidává tzv. přidanou hodnotu neboli určitou službu. Tato služba je často spojena s bankovním závazkem nebo nějakou podmínkou apod. Přesto však zůstává hlavním úkolem přesun finanční prostředků ve prospěch účtu příjemce, ať již vložená bankovní aktivita představovala platební či platebně zajišťovací instrument Právní úprava platebního styku Platební styk je z mnoha pohledů chápán jako obyčejné přesouvání finančních prostředků prostřednictvím bank bez širší znalosti forem a nástrojů. Tyto druhy a nástroje se od sebe často podstatně liší a vycházejí z různých pramenů práva. Proto si tu lehce zmíníme výklady některých právních norem, které upravují platební styk. 4 Zdroj: SCHLOSSBERGER, Otakar a Marcela SOLDÁNOVÁ. Platební styk. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Bankovní institut, 2007, 435 s. ISBN Zdroj: MÁČE, Miroslav. Platební styk: klasický a elektronický. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 220 s. ISBN

21 Jedna ze základních právních úprav se nachází v Zákoně o platebním styku č. 128/2009 Sb. o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech. Tento zákon upravuje následující výtah z problematiky platebního styku: Provádění převodů peněžních prostředků Užívání elektronických platebních prostředků Vyžívání platebních systémů Další z důležitých právních úprav je vyhláška České národní banky č. 62/2004 Sb, která slouží pro stanovení způsobu provedení platebního styk mezi bankami a nadále i o zúčtování na účtech a technické postupy bank při opravném zúčtování. Za hlavní prameny práva pro vymezení pojmu běžný učet se používá Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. 2.3 Všeobecné rozdělení platebního styku 6 Platební styk může všeobecné rozdělit do dvou základních skupin: Hotovostní platební styk, který využívá bankovky a mince Bezhotovostní platební styk, který probíhá prostřednictvím bank-platba je provedena pomocí tzv. účetních peněz, tj. výhradně zápisem na vrub a ve prospěch účtu vedeného u banky. Bezhotovostní platební styk se dále dělí: Tuzemský platební styk, který probíhá mezi účty, vedenými bankami v České republice (obchodními bankami a Českou národní bankou) Zahraniční platební styk, co je převod prostředků mezi různými státy Přeshraniční platební styk, který je definovaný v zákoně č. 128/2009 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku). V této práci si nadále zaměřím na bezhotovostní platební styk tuzemský a zahraniční. 6 Zdroj:KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2005, viii, 148 s. ISBN

Problematika účtování dodavatelských vztahůve zvolené účetní jednotce

Problematika účtování dodavatelských vztahůve zvolené účetní jednotce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ÚČETNICTVÍ A FINANCÍ Studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management 6208 B Účetnictví a finanční řízení podniku Problematika

Více

Sestavení účtového rozvrhu podniku

Sestavení účtového rozvrhu podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Sestavení účtového rozvrhu podniku Setting Up the Chart of Accounts Bakalářská práce Veronika Fajtová Vedoucí práce: Ing.

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu Monika Réznerová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza metod a nástrojů fraud managementu ve vybraném podniku Analysis of methods and tools of fraud management in a selected company

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Aktualizace vnitroorganizačních účetních směrnic vybrané neziskové organizace. Ivona Hrivnáková

Aktualizace vnitroorganizačních účetních směrnic vybrané neziskové organizace. Ivona Hrivnáková Aktualizace vnitroorganizačních účetních směrnic vybrané neziskové organizace Ivona Hrivnáková Bakalářská práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 2 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně VNITŘNÍ FIREMNÍ PŘEDPISY SPOLEČNOSTI RECYDE

Více

Orsoft. Popis produktu

Orsoft. Popis produktu Popis produktu je komplexní modulární informační systém určený pro řízení výrobních a obchodních společností střední a větší velikosti. Svou univerzálností vyhovuje i pro jiné typy organizací, např. výzkumné

Více

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH The Business Policy of Banks in the Field of Bank Charges

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty a jejich význam pro podniky Daniela Čálková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ

PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ PLATEBNÍ STYK Autoři: JUDr. Otakar Schlossberger, Ing. Marcela Soldánová Recenze: Publikace neprošla recenzí ani jazykovou úpravou. Třetí přepracované

Více

Vnitřní účetní směrnice a jejich využití v příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice, p. o. Alena Krejčířová

Vnitřní účetní směrnice a jejich využití v příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice, p. o. Alena Krejčířová Vnitřní účetní směrnice a jejich využití v příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice, p. o. Alena Krejčířová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku vnitřních

Více

Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava, účetní dokumentace

Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava, účetní dokumentace SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vnitropodnikové směrnice pro účtování, právní úprava,

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 verze 1.10.19.01 RO-ÚSC platná

Více

Státní pokladna a platební styk. RNDr. Pavel Štalmach. MBA

Státní pokladna a platební styk. RNDr. Pavel Štalmach. MBA Státní pokladna a platební styk RNDr. Pavel Štalmach. MBA Listopad 2008 1 Obsah : strana 1. Úvod 3 2. Státní pokladna 5 2.1 Koncept Státní pokladny 5 2.2 Koncept dalšího rozvoje státní pokladny České republiky

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 verze 1.10.18.01 RO-ÚSC platná

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012 verze 1.10.17.01 RO-ÚSC platná

Více

Modrá kniha Platební styk v České republice

Modrá kniha Platební styk v České republice Modrá kniha Platební styk v České republice Obsah Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1 Právní a institucionální aspekty... 4 1.1 Právní rámec... 4 1.1.1 Právní aspekty v oblasti platebního styku... 4 1.1.2

Více

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek,

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů Lucie Kosmáková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

Popis způsobu rozdělení vedení účetnictví u neziskové organizace na hlavní a vedlejší činnost na konkrétním příkladu

Popis způsobu rozdělení vedení účetnictví u neziskové organizace na hlavní a vedlejší činnost na konkrétním příkladu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Popis způsobu rozdělení vedení účetnictví u neziskové

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo

Více