Využití platebního styku v provozní oblasti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití platebního styku v provozní oblasti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Využití platebního styku v provozní oblasti Bakalářská práce Autor: Martina Kolářová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci Využití platebního styku v provozní oblasti vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou uvedené v seznamu na konci práce. Svým podpisem stvrzuji, že jsem neporušila autorská práva třetích osob a že jsem seznámena s postupem zveřejnění mé práce v interní databázi elektronických vysokoškolských prací.... V Praze dne Martina Kolářová

3 Poděkování: Ráda bych touto cestou poděkovala panu Ing. Zbyňku Kalabisovi za spolupráci, odborné konzultace a příjemná přístup vedení této bakalářské práce. Zároveň bych chtěla poděkovat i panu Ing. Erichu Hübnerovi za věcnou spolupráci praktické části bakalářské práce.

4 Využití platebního styku v provozní oblasti Use of Payments Relating to Operating Activities Anotace Předmětem této bakalářské práce na téma Využití platebního styku v provozní oblast je podrobná charakteristika platebního styku. V úvodu se bakalářská práce věnuje podrobnému popisu činností v provozní oblasti. Popisuje jednotlivé rozdělení provozní oblasti a jejích činností. Dále popisuje systémy využívané v provozní oblasti. V další části se bakalářská práce zaměřuje na kompletní popis platebního styku. Popisuje jak teoretickou tak praktickou stránku platebního styku. V závěru se bakalářská práce soustředí na budoucí vývoj platebního styku v provozní oblasti. Snaží se nastínit budoucí vývoj platebního styku a jeho dopad na provozní oblast. Klíčová slova:provozní úsek/oblast,tuzemský platební styk, zahraniční platební styk, banka, proces. Abstract The subject of this thesis on the topic The use of payments in the operating area is a detailed characterization of payments. The beginning of the work deals with a detailed description of the activities within operational area. It describes its particular divisions and its activities as well as systems used in those area. The second part of this thesis is focused on a complete description of payment in both theoretical and practical aspects. The conclusion outlines a future payments development and its impact on running of the enterprise. Keywords: operating segment / region, domestic payments, foreign, payments, bank process

5 Obsah Úvod... 7 Zvolené metody zpracování Vymezení provozníhoúseku Účetnictví dodavatelských faktur Dodavatelské faktury Zaměstnanci Ostatní Všeobecné účetnictví SAP Systémy používané v provozní oblasti MultiCash NET Profile/IBS Profile/FMS SAP R/ IBIS Provádění platebního styku v provozní oblasti Klasický bankovní platební styk Právní úprava platebního styku Všeobecné rozdělení platebního styku Nástroje bezhotovostního platebního styku Bankovní spojení IBAN SWIFT Procesní rozdělení platebního styku Promítnutí platebního styku do provozních procesů Společné prvky platebního styku

6 2.5.2 Efekty a přínosy v tuzemském a zahraničním platebním styku Bankovní výpisy Inkasa Dobropisy Platby odvodů z mezd Platby mezd zaměstnancům Ostatní procesy Účtování mank a škod Očekávaný vývoj platebního styku v provozní oblasti Obecné trendy vývoje Standardizace procesů Personální náklady Vývoj IT systémů Právní úprava Vývoj platebního styku v provozní oblasti v podmínkách ČSOB Fáze vývoje platebního styku v provoz oblasti Vyhodnocení fází vývoje platebního styku v provozní oblasti Shrnutí vývoje a budoucí předpoklady v platebním styku Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých obrázků a tabulek

7 Úvod Pro svou bakalářskou práci jsem chtěla zvolit téma, ke kterému bych měla blízko, které by bylo blízké mým zájmům a představovalo i oblast zájmu Bankovního managementu. Zvolila jsem téma Využití platebního styku v provozní oblasti. Výběr tohoto tématu byl také z velké části ovlivněn mým několikaletým působením v Československé obchodní bance. Zde pracuji na pozici účetní v útvaru Všeobecného účetnictví, který je součástí většího komplexu nazvaného Provozní oblast banky. Hlavním cílem mé bakalářské práce je především analyzovat specifika platebního styku banky v provozní oblasti a specifikace faktorů, které ho ovlivňují. Dále pak zmapovat vývoj této části platebního styku v kontextu procesních, organizačních a technologických změn v ČSOB. Myslím si, že všeobecné téma platebního styku je zajímavým odvětví bankovního sektoru a je přínosné nahlédnout na tento pojem i z jiného úhlu pohledu nežli jen z pohledu klienta. Platební styk v provozní oblasti je specifický svým činnostmi a procesy a nelze ho na sto procent ztotožňovat s obecně popsanými pravidly a postupy v literatuře. 7

8 Zvolené metody zpracování Zpracování bakalářské práce bylo zaměřeno na podrobné analyzování specifik platebního styku banky v provozní oblasti. V první části se bakalářská práce zaměřuje na podrobnou charakteristiku provozní oblasti. Tato části byla zpracována pomocí získávání informací ze základních předpisů a lety sestavovanýchseznamů činností tak jak je provozní oblastprovádí. Další část bakalářské práce se zaměřuje na podrobnou charakteristiku včetně podrobného popisu procesu platebního styku, který se uskutečňuje v Československé obchodní bance. Popis platebního styku byl z části čerpán pomocí nastudování všeobecných informací o platebním styku z odborné literatury a zároveň poskytnutím informací z praktických zkušeností od kolegů, ale i zkušeností osobních. Nadále nemůže být opomenuty i jasně stanové předpisy a postupy banky, které byly také součástí podrobného nastudování. Závěrečná část bakalářské byla zpracována pomocí analýzy zkušeností z let předešlých, podrobným popisem a zhodnocením nastávajícího vývoje v platebním styku. 8

9 1 Vymezení provozníhoúseku Provozní úsek (oblast) v Československé obchodní bance představuje část organizační struktury banky, kterouorganizačně tvoří útvar Provozního účetnictví a útvar SAP. ÚtvarProvozního účetnictví se ještě dále dělí na oddělení Účetnictví dodavatelských faktur a oddělení Všeobecného účetnictví. Věcně představuje Provozní oblast následující procesy: A. Externí - dodavatelsko- odběratelské vztahy, založené na uzavřených obchodních smlouvách mimo klientskou oblast, - vztahy k orgánům státní správy, tzn. daňové povinnosti vůči správcům daní, odvodové a platební povinnosti vyplývající ze mzdové oblasti, B. Interní - vztahy k zaměstnancům = interním zákazníkům, tzn. zpracování mezd a jejich výplata, zpracování a výplata ostatních náhrad (např. cestovní náhrady, drobná vydání) - účtování vnitřních operací banky (manka a škody, vnitropodnikové převody, vnitřní přefakturace na úrovni skupiny apod.). Útvar Provozní účetnictví a SAP plní důležitouroliv zajišťování správného choduplatebního styku pro zázemí banky, reprezentované externími a interními procesy, který budeme nadále rozebírat. V této kapitole se však zaměříme na podrobný rozbor Provozní oblasti, abychom si udělali představu o tom, v jakém prostředí se budeme pohybovat. Tento rozbor provádíme z organizačního pohledu s promítnutím věcných procesů, uváděných výše. 1.1 Účetnictví dodavatelských faktur Útvar Účetnictví dodavatelských faktur provádí operace spojené s dodavatelskými fakturami a činnostmi na ně navazujícími, ale i s činnostmi spojenými se zaměstnanci a další. Tyto činnosti jsou samozřejmousoučástí procesu platebního styku, který zajišťuje útvar Všeobecného účetnictví. Účetnictví dodavatelských faktur je jednou z nejobsáhlejších agend z pohledu zpracování množství dokladů. 9

10 1.1.1 Dodavatelské faktury Co to je faktura? Faktura (z latinského facere dělat, udělat) je účet neboli daňový doklad, který fyzické nebo právnické osoby podnikající vystavují ostatním osobám nebo institucím proto, aby jim mohli zaplatit za odebrané zboží či služby. Faktury obsahují popis dodavatele,popis toho, za co se má platit, způsob platby a datum splatnosti. Faktura zároveň slouží i jako účetní doklad. Faktura může být vystavována buďto s okamžitou splatností (přímo proti platbě), nebo s různě dlouhou dobou splatnosti. Standardně se vystavuje se čtrnáctidenní splatností. V případě, že je faktura vystavena s velmi dlouhou dobou splatnosti např. 1 až 2 měsíce, stává se z ní skvělý a po světě velmi využívaný zdroj krátkodobého financování chodu firmy. Postup využívání tohoto procesu spočívá v tom, že podnikatel nejprve na dluh vyrobí nebo zprostředkuje objednané zboží či služby a až konečný spotřebitel zaplatí poslednímu podnikateli v řetězci za hotové zboží, dojde k proplacení faktur mezi všemi podnikateli zapojenými do výrobního řetězce. Ani jediný z podnikatelů v tomto případě nepotřeboval finanční prostředky a výroba proběhla tzv. zadarmo na dobré slovo (tj. na fakturu). Nesmíme samozřejmě zapomenout na to, že fakturace s dlouhou dobou splatnostifungují pouze mezi zavedenými firmami s dobrou platební morálkou. Fakturu lze vystavovat přímo v účetním softwaru (pro nás toto prostředí je SAP) nebo za využitím samostatné fakturační aplikace. Fakturu lze také tvořit i obyčejným tabulkovým procesorem 1 Fakturu nám upravuje Zákon o účetnictví 11, který stanovuje její náležitosti. Musí obsahovat: Označení účetního dokladu Účetní případ a jeho účastníci Peněžní částka, cena a vyjádření množství Datum vyhotovení účetního dokladu Datum uskutečnění účetního případu podpis 1 Zdroj:ZEMÁNEK, Josef. Faktura. In: Euroekonom [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 Obrázek 1- faktura Zdroj: FakturaLine.cz. FAKTURALINE. FakturaLine.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: Vysvětlili jsme se co to je pojem faktura a teď můžeme navázat na činnosti související s fakturou zajišťované útvaru dodavatelských faktur. Procesy týkající se faktur 11

12 Postupně si popíšeme procesy spojené s fakturou, které zajišťuje útvar dodavatelských faktur v časové posloupnosti: Provádí skenování faktur Přenáší elektronickou podobu faktur do workflow systému SAP, Předběžně pořizuje došlé faktury v systému SAP Předává do útvaruvšeobecné účetnictví podklady pro založení kmenového záznamu dodavatele, případně podklady pro změnu kmenového záznamu dodavatele Odesílá faktury jednotlivým gestorům k doplnění k zaúčtování případně k zajištění podpisů podle schvalovacího a podpisového řádu Řeší s jednotlivými gestory odchylky faktur od objednávek a příjmů materiálů Proúčtovává vrácené faktury na základě podkladů k jednotlivým fakturám (objednávky, příjemky, potvrzení příjmu, nákladové středisko zakázky) Nastavuje v systému SAP časové rozlišení nákladů z jednotlivých faktur kontroluje úhrady dobropisů od jednotlivých dodavatelů, prování vystavování upomínek a případné předávání agendy k soudnímu vymáhání dlužných pohledávek provádí měsíční odsouhlasování a sestavování zůstatků na všech bilančních účtech, které se týkají útvaru Účetnictví dodavatelskýchfaktur (dodavatelé, zálohy, závazky, časové rozlišení, atd.) ve spolupráci s personálním útvarem dodává podklady pro vystavení faktur na KBC, účtuje o úhradách těchto faktur, páruje jednotlivé položky faktury s jednotlivými položkami na účtu přefakturace vede příruční archiv dodavatelských faktur a ostatních dokladů, které vyplývají z činnosti útvaru Účetnictví dodavatelských faktur. Zajišťuje předávání těchto písemností do Centrálního archivu, sleduje skartační lhůty, odsouhlasuje skartování těchto písemností zajišťuje výkon account managementu prostřednictvím accountmanagerů na základě podkladů od jednotlivých účetních, kterým jsou přiděleny jednotliví dodavatelé ve Zvláštní Hlavní knize zajišťuje veškerou písemnou agendu s dodavateli v případě nesrovnalostí na základě pokynů jednotlivých gestorů 12

13 1.1.2 Zaměstnanci Zaměstnanec je účastníků pracovněprávního vztahu společně se zaměstnavatelem. Povinností zaměstnance je provozovat určitou závislou činnost pro zaměstnavatele, za kterou mu přísluší mzda či plat. Plnou právní způsobilost má zaměstnanec až v dovršení 18 let. Za specificky stanovených podmínek lze dosáhnout právní způsobilosti být zaměstnancem již v 15 letech. Takto mladý zaměstnanec se nazývá mladistvý. Útvar mimo zúčtování dodavatelských faktur zajišťuje také zúčtování některých operací spojené se zaměstnanci. Útvar zajišťuje vedení účtů a účtování zaměstnaneckého fondu. Provádí účtování vratek zaměstnancům v případě přeplatku nebo nevyužití účasti na akcích hrazených ze zaměstnaneckého fondu. Vzhledem k tomu, že banka vlastní ubytovací zařízení pro zaměstnance musí v souvislosti s tím provádět účtování rekreačního zařízení, včetně účtování příručních pokladen, vratek za neuskutečněnou rekreaci a účetnictví skladového hospodářství. Banka také zařizuje školení a závodní stravování pro své zaměstnance a se kterými souvisí účetní úkony, jako je účtování ubytovacích a školicích zařízení a účtování závodního stravování. Útvar musí v rámci účtování, které provádí jedenkrát měsíčně předávat hlášení do mzdové účtárny za poskytnutá plnění pro zaměstnance (vyplývající z dodavatelských faktur), kterým bylo poskytnuto plnění podléhající zdanění fyzických osob (na základě zákona o daních z příjmů školení, dary a jiná peněžní i nepeněžní plnění) Dále zajišťuje proúčtování srážkové a zajišťovací daně, včetně vystavování příslušných formulářů na Finanční úřad a účtování spotřeby frankotypu a přísně zúčtovatelných tiskopisů (kolky) Ostatní účtuje na příslušné podrozvahové účty podle dispozic proúčtovává jednotlivé účetní doklady (přeúčtování spotřeb, proúčtování plateb za jiný způsob stravování od zaměstnanců apod. účtuje na účty dohadných položek z minulých let vede agendu leasingu 13

14 provádí hlášení FÚ o fyzických osobách na základě zákona o správě daní navrhuje metodické pokyny, spolupracuje při vytváření předpisů vede účetnictví v hlavní knize SAP, okrajově v systému Profile zpracovává měsíční tabulky vybraných údajů pro personální útvar 1.2 Všeobecné účetnictví Účetnictví je stoletími zdokonalovaný nástroj řízení, který tvoří systém s jednoduchou a pochopitelnou logikou. Vsoučasnosti účetnictví není pouze nástrojem evidence, ale je nástrojem ekonomické kontroly a řízení organizace. Sleduje stav a pohyb hospodářských prostředků a zjišťuje výsledek hospodaření. Pro vlastní potřeby si každá organizace buduje svůj systém, jehož součástí je účetnictví. 2 Literatura nám umí všeobecně vysvětlit pojem účetnictví, ale co znamená Všeobecnéúčetnictví?V provozní oblasti banky tento pojem známe jako útvar zajišťující jednak účetní podporuplatebnímu styku v provozní oblasti, dále oblastodběratelských a vnitřních vztahů a v neposlední řadě operace se zaměstnanci. Významnou oblastí procesů jsou účetní procesy souhrnně nazývané jako všeobecné (společné) účetnictví. Tyto procesy představují souhrn účetních aktivit, které je každá účetní jednotka povinna zachycovat a evidovat podle zákona o účetnictví (operace s fondy, hospodářským výsledkem apod.) a nadto se patří ještě procesy, které představují souhrn aktivit vyvolaných specifiky banky a požadavky zákona o bankách a souvisejících zákonných předpisů (např. pojištění vkladů, garanční fond apod.). Co se v útvaru Všeobecného účetnictví děje: zajišťuje výkon role klíčového uživatele pro moduly SAP Travel Management a SAP Odběratelské faktury provádí likvidace a proúčtování tuzemských a zahraničních pracovních cest, včetně poskytování záloh v systémech SAP a PROFILE/IBS proplácí tuzemské faktury prostřednictvím systémů SAP a MULTICASH NET proplácí zahraniční faktury prostřednictvím systémů SAP a MULTICASH NET 2 Zdroj: BRADA, Jiří. Základy účetnictví. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2007, 157 s. ISBN

15 vyhotovuje sestavení o došlých dobropisech, ostatních kreditních položkách a provedených inkasech z tuzemského a zahraničního platebního styku SAP pro útvar Účetnictví dodavatelských faktur vystavuje avíza pro vybrané úhrady dodavatelům účtuje operace vyvolané platebním stykem systému SAP (dotace WASH účtů, inkasa, dobropisy, neidentifikované položky a šeky mezi jednotlivými systémy platebního a zúčtovacího styku) provádí správu kmenových záznamů obchodních i neobchodních (FÚ apod.) dodavatelů a obchodních partnerů (zakládání, změny, blokování) v systému SAP na podkladě žádostí jednotlivých dceřiných společností, útvarů Nákupu nebo útvaru Účetnictví dodavatelských faktur provádí správu kmenových záznamů bank v systému SAP (zakládání, změny, blokování) pro zajištění průběhu tuzemského a zahraničního platebního styku zajišťuje výkon account managementu prostřednictvím accountmanagerů útvaru za stanovený rozsah účtů hlavní knihy SAP provádí měsíční předávání hlášení do mzdové účtárny za poskytnutá plnění pro zaměstnance, kterým bylo poskytnuto plnění podléhající zdanění fyzických osob na základě zákona o daních z příjmu (cestovné a jiná peněžní i nepeněžní plnění) provádí účtování jednotlivých výběrů, uskutečněných služebními platebními kartami (SPK) v systémech SAP a PROFILE/IBS, kontroluje zůstatky technických účtů k SPK vede provozní pokladny prostřednictvím bezhotovostního zúčtování proti účtům zaměstnanců, jednotlivým zálohám a služebním platebním kartám v systémech PROFILE/IBS a SAP proúčtovává jednotlivé účetní doklady všeobecného účetnictví: dohadnou položku příspěvku do fondu pojištěných vkladů a úhradu a rozúčtování příspěvku na pobočky v systému SAP a odvod tohoto příspěvku rezervy (na soudní spory, restrukturalizační rezervy, na nájemné, obecné rezervy) účtování a odvody daní dle požadavků útvaru Daně (účtování srážkové daně ze systému PROFILE do systému IBIS, vratky DPH ze zahraničí a odloženou daň v systému SAP, zálohy na daň z příjmů právnických osob vnitrobankovní účtování soudních poplatků v systému SAP 15

16 účtování opravných položek k časovému rozlišení úroků z úvěrových pohledávek v systémech PROFILE a IBIS, opravných položek k nepovoleným debetům běžných účtů a další vybrané operace s opravnými položkami účtování odměn fyzické ostraze účtování vybraných operací se strukturálními fondy EU účtování nevyčerpaných rámců České pošty v systému PROFILE účtování rezervy za oceňovanými klienty účtování příspěvků do Garančního fondu v systému SAP jednorázová účtování dle požadavků odborných útvarů ústředí prioritní platby z vnitřních účtů dle požadavků odborných útvarů ústředí a segmentů účtuje centrálně agendu mank a škod v systémech IBIS, PROFILE a SAP včetně pohledávek za zaměstnanci z titulu mank a škod a jejich podrozvahovou evidenci zajišťuje komplexní finanční účtování mezd za ČR včetně odvodových povinností zajišťuje účtování splátek půjček a návratných sociálních výpomocí zaměstnanců poskytnutých ze zaměstnaneckého fondu navrhuje metodické pokyny, spolupracuje při vytváření předpisů účtuje tvorbu opravných položek k pohledávkám z dodavatelských dobropisů v systému SAP podílí se na přípravě a provedení prací souvisejících s roční účetní závěrkou, provádí opravy na základě auditorských doporučení, zajišťuje gesce za vybrané UT v systému IBS (UCTU3) a FMS (HLA1) zajišťuje vedení předepsané evidence uložených písemností a sledování skartační lhůty a následné vyřazení ke skartaci vykonává agendu rozvrh podpisových a schvalovacích pravomocí za útvar Provozní účetnictví a SAP vykonává činnost hospodáře pro útvar Provozní účetnictví a SAP zajišťuje vedení agendy vydaných faktur: vystavuje a odesílá odběratelské faktur banky v systému SAP účtuje o vydaných fakturách v systému SAP, zpracovává úhrady od odběratelů zajišťuje účtování přefakturací v SAP vystavuje upomínky neuhrazených plateb, evidenci a sledování pohledávek 16

17 1.3 SAP zajišťuje sběr podkladů pro soudní vymáhání pohledávek, tvorbu opravných položek k pohledávkám po splatnosti v SAP zajišťuje výkon Střediska sdílených služeb pro vybrané dceřiné společnosti a sesterskou společnost KBC GlobalServices Czech Branch v rozsahu stanoveném smlouvami s jednotlivými společnostmi SAP ( Systems-Applications-Products ) je z pohledu širokého okolí znám jako společnost zabývající se výrobou, zdokonalováním a inovováním tzv. ERP 3 systémů. Hlavním produktem této společnosti je SAP R/3 z řady mysap produktů. SAP R/3 je software sloužící pro řízení podniku. Pojem SAP z pohledu Československé obchodní banky je útvar zajišťující podporu stejnojmenného systému, který je v bance hojně využíván k zajištění mnoha výše již zmíněných procesů, postupů a funkcí. V první řadě tento útvaru zajišťuje roli expertního uživatele SAP pro oblast likvidacedodavatelských a odběratelských faktur (tzv. modul MM), platebního styku a správy kmenových záznamů dodavatelů a odběratelů. Rovněž zajišťuje i podporu dalším procesům, které jsou technicky a účetně navázány a provozovány v systému SAP. Jedná se především o modul hlavní knihy (FI), moduly správy majetku a investic (IM a AM), modul controllingu a plánování (CO) a modul řízení nájmů a pronájmů (REM). Rozsáhlým modulem, jehož implementace se připravuje, je modul řízení lidských zdrojů (HR), ze kterého je v současné době provozován pouze submodul pracovních cesty (TRM). Útvar SAP musí zajistit věcnou a metodickou podporu všem uživatelům tohoto systému ve všech provozovaných modulech. Útvar v návaznosti na tyto procesy musí takézajišťovat technickou podporu modulu AM SAP. V těchto aktivitách úzce spolupracuje s útvarem ICT (informační podpory), který je organizačně součástí sesterské společnosti banky společnosti KBC GlobalServices Czech Branch. Technická podpora systému: Sleduje čistotu dat v systému a zajišťuje odstranění případných nedostatků u kompetentních osob 3 Enterprise resource planning - podnikový informační systém 17

18 Řídí nákup a související procesy po technické stránce Řídí aktualizace dat v systémech, za které je zodpovědný řídí spolupráci s externími dodavateli konzultačních služeb a aplikační podpory navrhuje další směry rozvoje systému zajišťuje metodickou, výkonnou a technickou podporu modulů SAP pro ČR a SR provádí poradenskou a školící činnost uživatelům jednotlivých modulů SAP v ČR a v SR koordinuje metodické řízení procesů modulu, změny a údržbu nastavení systému SAP provádí monitoring funkčnosti systému, vytváří pravidelný reporting dat ze systému za účetní okruhy ČR/SR 1.4 Systémy používané v provozní oblasti Provozní oblast využívá několik základních systému pro zajištění svých činností MultiCash NET Systém MultiCash NET se v bance používá pro zadávání tuzemských platebních příkazů k úhradě/inkasu, zadávání platebních příkazů k úhradě do zahraničí, k získání kreditní i debetní avíza, informace o zůstatcích na účtech, informace o odmítnutých platbách, zobrazení, export a tisk elektronických výpisů z účtů, informace o kurzech ČSOB. Systém využívá zejména korporátní klientela (tzn. velcí klienti s ročním obratem nad 300 mil. CZK) a na tento systém se napojila i provozní oblast, neboť svým obratem dosahuje parametrů korporátní klientely a v neposlední řadě za existence tzv. střediska sdílených služeb (viz dále v kapitole č. 3) obsluhuje právě klienty, které se řadí do oblasti korporátního bankovnictví. Technicky je placení prostřednictvím tohoto systému realizováno načtením souborů ze systému SAP R/3 v požadovaném formátu a následné odeslání souborů do modulu 24/7, který je přímo napojen na clearingové centrum ČNB v případě tuzemských plateb. V případě zahraničních plateb je MultiCash napojen na systém SWIFT. Platby odcházejí podepsané elektronickým podpisem dvěma nezávislými pracovníky (kontrola čtyř očí ) Profile/IBS Zde jsou vedeny NOSTRO a VOSTRO účty, klientské účty segmentů středních firem (s ročním obratem pod 300 mil CZK) a účty fyzických osob (občanů) a malých podnikatelů (živnostníků a osob samostatně výdělečně činných)- tzv. retail.provozní oblast pak využívá 18

19 tento systém pro vedení účtů služebních platebních karet, všech zaměstnaneckých účtů a účtů pro provozní oblast, tzv. technických běžných účtů. Jedná se o účty typu běžných účtů, které však nejsou úročené ani zpoplatněné, neboť jsou vedeny pro vnitřní potřeby banky. Tento systém převzala ČSOB po sloučení s IPB (viz dále v kapitole č. 3) Profile/FMS Tento systém je reliktem po IPB a v současné době slouží pro vedení vnitřních účtů, které však podporují klientskou oblast segmentu středních firem a detailového bankovnictví. Je technologicky navázán přímo na systém PROFILE/IBS a je jeho hlavní knihou (tzn., že operace ze systému IBS se denně přenášejí kumulovaně na účty hlavní knihy do systému FMS). FMS však není finální hlavní knihou banky, tou je systém SAP R/ SAP R/3 SAP R/3 se používá k vnitrobankovnímu účetnictví, účtování dodavatelsko-odběratelských vztahů, účtování škod z operačního rizika, cestovních příkazů tuzemských a zahraničních, služební platebníchkaret a drobných vydání za hotové,provádění provozního platebního styku sledovaní podrozvahových účtů, vedení operativní evidence majetku banky, plánování a controllingu, vedení evidence nájemních smluv, účtování mezd a vybraných operací všeobecného účetnictví. Systém byl implementován v r a je finální hlavní knihou banky. To znamená, že všechny ostatní systémy se svými transakcemi vstupují denním načítáním rozhraní na účty hlavní knihy tohoto systému. Vstupy z jiných systému jsou kumulované, např. v klientské oblasti jde o denní změnu stavu na všech běžných účtech, úvěrových účtech apod. Vlastní operace v systému SAP R/3 jsou účtovány detailně jednotlivými manuálními nebo automatickými zápisy na analytických účtech hlavní knihy nebo vedlejších knihy tohoto systému. Systém má i výstupy směrem ven: jsou zejména účetní dávky, které jsou směřovány do jiných systémů, např. mzdového systému VEMA pro účely výplat mezd zaměstnancům. I tyto pohyby směrem ven ze systému jsou zaúčtovány v hlavní knize jako zápisy na příslušných analytických účtech IBIS Jde o nejstarší systém provozovaný v ČSOB. V tomto systému jsou vedeny účty korporátních klientů (viz kapitola 1.4.1), Systém neslouží pro provozní operace banky, obsahuje však také vnitřní účty, které slouží podpoře klientů korporátního segmentu. I tento systém přenáší svoje denní výstupy do finální hlavní knihy banky, tj. do systému SAP R/3 formou kumulovaných účetních zápisů na jednotlivé k tomu určené analytické účty. 19

20 2 Provádění platebního styku v provozní oblasti V té to kapitole se zaměřím na specifikaci platebního styku v provozní oblasti. V první řadě všeobecně popíšu platební styk, jeho rozdělení tak, jak nám popisuje literatura. Vymezím také pár zásadním pojmů, které jsou v platebním styku používány. Nadále se zaměřím na jednotlivé rozdělení platebního styku v provozní oblasti a porovnám jednotlivé faktory tak, aby byly vidět zásadní rozdíly. 2.1 Klasický bankovní platební styk Platební styk můžeme vysvětlit jako vztah mezi plátce a příjemcem, při kterém dochází k přesunu peněz mezi nimi a to buď přímo anebo za pomocí peněžního ústavu. 4 Realizace platebního styku patří mezi základní služby, které banky poskytují svým klientům. Banky však nenabízejí svým klientům z titulu platebního styku pouze přesun peněžních prostředků. Jde tedy o více než vlastní finanční transfery z příkazu nebo ve prospěch klientů, resp. bank, nýbrž o celý soubor různých operací či nástrojů, jejichž prostřednictvím nebo v jejichž důsledku dochází k finančním procesům. Tyto operace či nástroje si můžeme vysvětlit jako tzv. bankovní aktivitu neboli činnost, která vstupuju mezi jednotlivé klienty banky (plátce nebo příjemce) a dělí původní operace časově, ale i třeba místně. Mezi tyto operace banka přidává tzv. přidanou hodnotu neboli určitou službu. Tato služba je často spojena s bankovním závazkem nebo nějakou podmínkou apod. Přesto však zůstává hlavním úkolem přesun finanční prostředků ve prospěch účtu příjemce, ať již vložená bankovní aktivita představovala platební či platebně zajišťovací instrument Právní úprava platebního styku Platební styk je z mnoha pohledů chápán jako obyčejné přesouvání finančních prostředků prostřednictvím bank bez širší znalosti forem a nástrojů. Tyto druhy a nástroje se od sebe často podstatně liší a vycházejí z různých pramenů práva. Proto si tu lehce zmíníme výklady některých právních norem, které upravují platební styk. 4 Zdroj: SCHLOSSBERGER, Otakar a Marcela SOLDÁNOVÁ. Platební styk. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Bankovní institut, 2007, 435 s. ISBN Zdroj: MÁČE, Miroslav. Platební styk: klasický a elektronický. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 220 s. ISBN

21 Jedna ze základních právních úprav se nachází v Zákoně o platebním styku č. 128/2009 Sb. o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech. Tento zákon upravuje následující výtah z problematiky platebního styku: Provádění převodů peněžních prostředků Užívání elektronických platebních prostředků Vyžívání platebních systémů Další z důležitých právních úprav je vyhláška České národní banky č. 62/2004 Sb, která slouží pro stanovení způsobu provedení platebního styk mezi bankami a nadále i o zúčtování na účtech a technické postupy bank při opravném zúčtování. Za hlavní prameny práva pro vymezení pojmu běžný učet se používá Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. 2.3 Všeobecné rozdělení platebního styku 6 Platební styk může všeobecné rozdělit do dvou základních skupin: Hotovostní platební styk, který využívá bankovky a mince Bezhotovostní platební styk, který probíhá prostřednictvím bank-platba je provedena pomocí tzv. účetních peněz, tj. výhradně zápisem na vrub a ve prospěch účtu vedeného u banky. Bezhotovostní platební styk se dále dělí: Tuzemský platební styk, který probíhá mezi účty, vedenými bankami v České republice (obchodními bankami a Českou národní bankou) Zahraniční platební styk, co je převod prostředků mezi různými státy Přeshraniční platební styk, který je definovaný v zákoně č. 128/2009 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku). V této práci si nadále zaměřím na bezhotovostní platební styk tuzemský a zahraniční. 6 Zdroj:KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2005, viii, 148 s. ISBN

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5. Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů. Verze 1.1

Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5. Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů. Verze 1.1 Systém elektronického bankovnictví GEMINI 5 Napojení na účetní systémy popis exportních / importních souborů Verze 1.1 1. Obecné Systém elektronického bankovnictví Gemini obsahuje funkce pro předávání

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software Metodické listy pro kombinované studium předmětu Zimní semestr - 3 konzultace: 1) 1) Využití počítačů v účetnictví 2) Založení nové účetní jednotky v účetním programu 2) 3) Agendy v účetním softwaru všeobecně

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/12-2. Výdaje Účtování o výdajích (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 2.1. Nákup zboží a materiálu (par.7) Tímto příkazem lze zaúčtovat platby za nákup zboží a nebo materiálu pokud požadujete, aby je program

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Doklady_testové otázky.

Doklady_testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Opakovací

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo 1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA C I H E L N A, družstvo 2 27.8.2009 Účetní metodika slouží k popisu účtů a významu jejich použití ve společnosti CIHELNA družstvo. Jednotlivé účty nesou název a náplň, případně

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více