UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4"

Transkript

1

2

3

4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická výhodnost hovoí zcela jasn pro postupné zavádní tohoto prvku k jednotlivým obchodním subjektm. Tato diplomová práce si dala za cíl návrh takového platebního systému, ve kterém bude pracováno nejen s fakturami, ale i s následnými platbami i pevodem do formát k tomu ureným. Klíová slova: Faktura, elektronická fakturace, platba, platební systém ABSTRACT Electronic billing is an beginning phenomenon of modern age. Clarity, interaction with other system and informations, simplicity and value for money speaks very clearly for the gradual introduction of this element to the variol business entities. This thesis has own tendency: suggestion of a payment system that will not working only with invoices, but also subsequent or conversion into formats for this purpose. Keywords: Invoice, electronic billing, payment, payment system

5 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Velmi dkuji Ing. Radkovi Šilhavému, PhD. za konzultace, rady a pipomínky, které mi bhem psaní této diplomové práce poskytl.

6 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Prohlašuji, že beru na vdomí, že odevzdáním diplomové/bakaláské práce souhlasím se zveejnním své práce podle zákona. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších právních pedpis, bez ohledu na výsledek obhajoby; beru na vdomí, že diplomová/bakaláská práce bude uložena v elektronické podob v univerzitním informaním systému dostupná k prezennímu nahlédnutí, že jeden výtisk diplomové/bakaláské práce bude uložen v píruní knihovn Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlín a jeden výtisk bude uložen u vedoucího práce; byl/a jsem seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakaláskou práci se pln vztahuje zákon. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmn nkterých zákon (autorský zákon) ve znní pozdjších právních pedpis, zejm. 35 odst. 3; beru na vdomí, že podle 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlín právo na uzavení licenní smlouvy o užití školního díla v rozsahu 12 odst. 4 autorského zákona; beru na vdomí, že podle 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu užít své dílo diplomovou/bakaláskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s pedchozím písemným souhlasem Univerzity Tomáše Bati ve Zlín, která je oprávnna v takovém pípad ode mne požadovat pimený píspvek na úhradu náklad, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlín na vytvoení díla vynaloženy (až do jejich skutené výše); beru na vdomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakaláské práce využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlín nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným úelm (tedy pouze k nekomernímu využití), nelze výsledky diplomové/bakaláské práce využít ke komerním úelm; beru na vdomí, že pokud je výstupem diplomové/bakaláské práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za souást práce rovnž i zdrojové kódy, pop. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této souásti mže být dvodem k neobhájení práce. Prohlašuji, že jsem na diplomové práci pracoval samostatn a použitou literaturu jsem citoval. V pípad publikace výsledk budu uveden jako spoluautor. že odevzdaná verze diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné. Ve. Zlín podpis diplomanta

7 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ÁST ELEKTRONICKÁ FAKTURACE SEZNÁMENÍ LEGISLATIVA VÝHODY A NEVÝHODY ELEKTRONICKÉ FAKTURACE VÝHODY NEVÝHODY SHRNUTÍ SEZANÁMENÍ S VYUŽÍVANÝMI TECHNOLOGIEMI WEBOVÁ SLUŽBA UBL 2.0 A ISDOC SQL A MYSQL ELEKTRONICKÝ PODPIS PRAKTICKÁ ÁST ANALÝZA FUNKNÍ UŽIVATELSKÉ POŽADAVKY NEFUNKNÍ UŽIVATELSKÉ POŽADAVKY USE CASE MODEL ROLE V SYSTÉMU REGISTRACE A PIHLÁŠENÍ UŽIVATELE DO SYSTÉMU Registrace Pihlášení do systému Editace registraních údaj Zmna hesla SPRÁVA FAKTUR Vytvoení faktury Editace faktury Vymazání faktury Vytvoení pidružených informací k faktue Editace pidružených informací k faktue Smazání pidružených informací k faktue SPRÁVA ÚDAJ O DODAVATELI/ODBRATELI Vytvoení dodavatele/odbratele Editace dodavatele/odbratele Vymazání dodavatele/odbratele... 54

8 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, EXPORT, TISK, PLATBA Export Tisk Platba pomocí platební karty IMPORT NÁVRH ARCHITEKTURY A STRUKTURY SYSTÉMU NÁVRH EŠENÍ DATOVÝ MODEL NÁVRH UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ ZÁVR ZÁVR V ANGLITIN SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZK SEZNAM TABULEK SEZNAM PÍLOH... 77

9 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ÚVOD 21. století je érou Internetu a poíta vetn automatizace a pevodu klasických formát na ty digitální. Tento trend zachytila i fakturace a platební systémy. Tradiní klasické papírování v kancelái bude postupn nahrazovat elektronická fakturace a platební systémy se budou postupn automatizovat. Hlavní myšlenkou této práce bude navržení takového systému, aby spl oval nejnovjší postupy a pístupy v elektronické fakturaci a byl dostaten pohodlný a pístupný pro bžného uživatele. Cílem je pak vytvoení efektního i efektivního platebního systému, který bude zamen zejména na elektronickou fakturaci a její následné napojení na další informaní systémy a technologie. Elektronická fakturace jako taková je moderní, nastupující a rychle se vyvíjející nástroj, která firmy i jednotlivci využívají k placení výrobk i služeb mnohem rychleji a efektivnji, než tomu bylo doposud. Navrhovaný systém by ml spl ovat veškeré nároky a požadavky, které jsou v dnešní dob kladeny na obdobné systémy a to jak z pohledu bezpenosti, tak teba i jednoduchosti ovládání. Práce bude rozdlena na dv hlavní ásti. První ást práce bude zamena na teoretické základy, které je poteba znát k vytvoení takovéhoto systému a seznámení se se základními pojmy v oblasti elektronické fakturace. V první kapitole se zamím na elektronickou fakturaci jako takovou, uvedu její využití a analogii s tradiním fakturováním, které je dnes bžné ve stedních a menších firmách. Dále pak uvedu legislativní rámec, nap. zákony, ustanovení a doporuení, kterými se elektronická fakturace, pop. další ásti navrhovaného informaního systému ídí. Ve druhé kapitole se pokusím podrobn zanalyzovat výhody a nevýhody elektronické fakturace nejen ve vztahu k tradiním fakturaním postupm, ale i k nasazení tchto systém do firem, kde jsou tyto postupy zavedeny. Na závr této kapitoly se pokusím o shrnutí výhod a nevýhod a vyvození závru. Tetí kapitola, která je zárove poslední kapitolou teoretické ásti, bude pedstavovat jednotlivé technologie, které budou využity pro úely navrhovaného systému. Seznámí nás nap. s webovou službou, standardem ISDOC, databázovým jazykem SQL nebo elektronickým podpisem.

10 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Druhá, tzv. praktická ást práce již bude obsahovat samotný návrh uvažovaného platebního systému. tvrtá kapitola bude zamena na analýzu systému, zejména pak na uživatelské požadavky. Rozeberu zde jak funkní požadavky, které kladou draz na funknost a ovládání systému, tak i nefunkní, které se zamují na ostatní, i když nepodružné aspekty ovliv ující konenou uživatelskou pívtivost celého systému. V páté kapitole bude navrhnut use case model, který podrobn znázor uje jednotlivé innosti, ke kterým mže v systému dojít. Každý use case bude doplnn scéná a o diagram aktivit. Jednotlivé use case modely jsou shrnuty do balík dle jejich funknosti. Šestá kapitola bude zamena na architekturu a strukturu systému, bude zde popsán datový model a ostatní komponenty, které se týkají navrhovaného systému. V sedmé a zárove poslední kapitole celé práce bude uveden návrh interface systému, v. ukázek základních formulá a pehled.

11 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, I. TEORETICKÁ ÁST

12 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ELEKTRONICKÁ FAKTURACE 1.1 Seznámení Elektronická fakturace je moderní, ekologický, jednoduchý a efektivní zpsob pedávání da ových doklad. Nahrazuje klasickou papírovou formu fakturace v plném rozsahu dle platných zákon R (viz bod 2.2 této práce). O vlastn u elektronické fakturace jde? Uveme si analogii s tradiním fakturováním v následujících tabulkách 1.1 (vystavení faktury) a 1.2 (pijetí faktury). Událost Klasická Elektronická 1. Fakturant/ka napíše fakturu v IS i jinak (textový editor, run) Fakturant/ka napíše fakturu v IS 2. Tisk faktury, razítko, podpis Export do PDF (i dalších formát), pipojení el. Podpisu 3. Odeslání faktury poštou Odeslání faktury em 4. Archivace faktury Archivace prostednictvím IS Tabulka Události pi klasické i elektronické fakturaci - vystavení faktury Událost Klasická Elektronická 1. Pijmeme fakturu poštou Pijmeme fakturu em 2. Fakturant/ka pepíše fakturu do IS pop. zapíše do evidence Fakturant/ka jednoduše naimportuje fakturu do IS 3. Archivace faktury Archivace prostednictvím IS Tabulka Události pi klasické i elektronické fakturaci - pijetí faktury

13 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Jak vidíme, jedná se o tytéž pracovní úkony, jen forma, složitost, asová a finanní náronost se ponkud liší. Dá se íci, že elektronická fakturace ulehuje práci fakturantce, nemluv o dalších výhodách uložení faktur v elektronické podob (viz bod 3.1 této práce). Da ové doklady jsou v podstat místo poštou zasílány em v oblíbeném formátu PDF (software k prohlédnutí tohoto formátu je voln dostupný) a nyní nov i v XML formátu ve standardu ISDOC a archivovány v IS, kde je lze posléze velmi lehce nalézt a dále zpracovávat. 1.2 Legislativa Pravidla pro elektronickou fakturaci jsou dána nkolika zákony, piemž hlavním právním dokumentem, který byl prvním impulzem ke zmn na poli elektronické fakturace je urit zákon. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, 26 odst. 4. Ten poprvé umožnil vést, doruovat a archivovat da ový doklad i v elektronické podob zcela bez existence jeho papírové verze. Dalším, nemén dležitým právním pedpisem je zcela jist Zákon o úetnictví. 563/1991 Sb. V tomto zákon se jasn definuje, jaké náležitosti a formu má mít faktura (da ový doklad). Pro používání elektronického podpisu je Zákon o elektronickém podpisu 227/2000 Sb., novelizovaný zákonem. 440/2004 Sb. Da ový doklad ve formátu PDF je opaten elektronickou znakou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu a spl uje veškeré právní náležitosti R a smrnice EU. Takto podepsané faktury, da ové doklady, spl ují požadavky zákona. 235/2004 Sb. o dani z pidané hodnoty na vystavování da ových doklad v elektronické podob ( 26, odst. 4) a jejich archivaci v elektronické podob ( 27, odst. 2). Dalším dležitým, i když ne zrovna právním, dokumentem je Deklarace o spoleném postupu v oblasti elektronické fakturace v R. Plné znní deklarace je Pílohou. 1 této práce. Tuto deklaraci podepsali zástupci významných softwarových spoleností, které implementují platební, úetní a fakturaní software. Jak o deklaraci prohlásil pro TK tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek:

14 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, "Je to dohoda všech vývojových, prodejních a implementaních firem, že se dohodnou a budou implementovat jednotný fakturaní formát. Je to krok, který výrazným zpsobem zjednoduší a usnadní administrativní zátž jak plátcm, tak správcm." Výrobci softwaru zavedou jediný standard pro elektronické faktury. Finance.cz : pevzatá zpráva TK [online] , , [cit ]. Dostupný z WWW: <www.finance.cz>. Dohoda je unikátní i tím, že dovolí vznik standardu na základ demokratické shody a zdola definovat standardy a formáty, které budou následn implementovány do produkt týkajících se fakturace. Deklarace samozejm pinese snížení náklad soukromých subjekt i veejné správy, zrychlení procesu fakturace a odstranní nutnosti archivovat papírové doklady. Návrh standardu jako takového vychází z doporuení UBL 2.0, vznikl na pd pracovní skupiny SPIS Elektronické standardy a výmna dat a nese název ISDOC.

15 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, VÝHODY A NEVÝHODY ELEKTRONICKÉ FAKTURACE 2.1 Výhody Jak již bylo eeno v bod 2.1 této práce, jasnou a neoddiskutovatelnou výhodou je ulehení práce pracovníkm fakturaních oddlení, zpehlednní evidence pijatých a odeslaných faktur, jejich efektivnjší zpracovávání, vyhledávání a pípadná editace. Dalším nemén dležitým kladem je navázání dalších informací k fakturám, nap. o platbách tchto faktur, pozastávkách uplat ovaných k tmto fakturám apod. Jakkoliv by se mohlo zdát, že tato kritéria by mohla stait pro pesvdení firem k nasazení tchto systém do ostrého provozu, není tomu tak. Každá z firem si od informaních systém, vetn toho platebního, slibuje nejen pehlednjší a dostupnjší informace, ale i znanou úsporu finanních prostedk k jejich získávání, zpracovávání a uchovávání. V tomto pípad ovšem mohou firmy zstat klidné, finanní úspora u elektronické fakturace je patrná (odhady a studie hovoí až o 20% uspoených náklad na fakturaci). Faktury se nemusí tisknout, z ehož plyne úspora papíru, náplní do tiskáren, opotebení tiskáren atd., nemusí se posílat poštou, což znamená úsporu za poštovné a obálky a v neposlední ad se faktury v papírové podob nemusí skladovat, což znaí úsporu skladovacích prostor, šanon, složek a dalšího kanceláského materiálu. "as jsou peníze", hlásá jedno písloví, a i zde mžeme k hlavním výhodám zaadit i asovou úsporu, kdy mail dorazí v rámci minut, kdežto poštou v rámci dní, nemluv o asu stráveným pepisem pijatých faktur do informaních systém, zakládání faktur, jejich pozdjší vyhledávání apod. Další podstatnou výhodou elektronické fakturace je práv standardizace jejího formátu (ISDOC pop. UBL 2.0). Tento fakt zajišuje to, že námi vytvoená faktura mže být natena do kteréhokoliv standardizovaného informaního, fakturaního nebo úetního systému nejen v rámci naší republiky, ale celosvtov. Standardy také zajišují propojení mezi dalšími doklady v obchodním styku, jako jsou objednávky, dodací listy, nabídky a jiné. Bez nadsázky se dá íct, že elektronická fakturace je pouze špikou ledovce v elektronizaci veškerých doklad a informací, které se mohou v obchodním svt vyskytnout. Napojení na moderní zpsoby placení (internetové bankovnictví, platba platebními kartami) nebo komunikace ( , datové schránky) je jen podtržením výše zmínného.

16 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Pehled nejzásadnjších výhod jednoduchá manipulace s da ovým dokladem v elektronické podob jednoduchá archivace podepsaných soubor PDF zkrácení doby potebné k doruení dokladu zákazníkovi možnost elektronické archivace doklad - úspora prostoru pi archivaci asová a finanní úspora v pípad ISDOC jednoduchá možnost importu do jiných úetních, informaních i fakturaních systém možný export do dalších formát, podporujících elektronickou platbu (elektronické bankovnictví, platební karty apod.) stejné standardy na eském i svtovém trhu se zachováním místních zvyklostí a zákon napojení dalších doklad a informací k dané faktue i zakázce 2.2 Nevýhody Samozejm je nutné pipustit, že každý systém má své klady i zápory. Nejinak je tomu i u elektronické fakturace. Nap. co s klienty, kteí nemají pístup k internetu nebo nemají svj . Vžijme se nap. do role prodejce devných prken pro drobné emeslníky truhláe, stoláe apod., jehož klienti mohou být i starší lidé neholdující novotám typu , Skype i Facebook. Nutit potom nkoho platit v hotovosti i, nedej Bože, si poizovat a chodit do internetových kaváren platit njaké faktury je samozejm nereálné. Na papírovou fakturu, širší veejností branou jako poctivou, neošiditelnou a nenahraditelnou, prost spousta lidí stále nedá dopustit. Dalším, nemén palivým, problémem se mže zdát potvrzení doruení u. U zaslání poštou je to jednoduché, piplatíme si za doruenku a máme po problému. Jak to však vyešit s em? Mžeme pipojit žádost o potvrzení pijetí, ovšem staí kliknutí na storno v tomto potvrzení a nemáme žádnou zprávu o tom, zda dotyný fakturu dostal i nikoliv. A co samotné zaslání faktury klientovi pes elektronickou poštu, je to vbec legální? Nejedná se snad o spam, ili nevyžádanou poštu? V ideálním pípad je dobré získat souhlas

17 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, píjemce s tím, že souhlasí s píjmem elektronické faktury. Ovšem i bez tohoto souhlasu mžeme být klidní, zákon nic takového, jako je zaslání faktury mailem nezakazuje. Musíme ovšem i zvážit to, že pokud daný odbratel holduje papírovým verzím faktur, zasláním faktury elektronické peneseme problém i náklady s tím spojené na nj a hrozí ztráta jeho dvry i jeho kupní síly. Jako poslední zásadní problém vidím i eskou povahu, nedvru v nové vci, malou vzdlanost v IT technologiích, trvání na tradiních principech a postupech a asto i poizování specializovaného software, který je pro spoustu menších firem a živnostník poád ješt drahý a vidí ho jako zbytený. Pehled nejzásadnjších nevýhod klienti bez u a trvalého pístupu k internetu potvrzení doruení faktury není lehké dokázat získání souhlasu se zasíláním faktur v elektronické podob píliš novátorské pro vtšinu tuzemských menších firem archivace dat náklady na nákup specializovaného software zdlouhavé vyhledávání minimální možnost editace žádné napojení na moderní prvky 2.3 Shrnutí Pokud si projdeme veškeré výhody a nevýhody elektronické fakturace, dojdeme k závru, že tento systém má zcela jist smysl a do budoucna pln nahradí papírovou fakturaci. V souasné dob však není eská spolenost pln vzdlána a pipravena na rychlý pechod k této metod a spousta firem ješt dlouho zstane u klasické fakturace nebo bude používat ob metody v závislosti na tom, jak se s daným odbratelem domluví. Velkým posunem v tomto ohledu bylo spuštní projektu Datových schránek, které firmy pece jen donutili k urité spolupráci prostednictvím elektronické komunikace. Také si myslím, že se tímto zvýšila dvra v elektronický podpis, i když zcela jist ne u všech potencionálních

18 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, zákazník. Výhledov to bude vypadat tak, že postupem asu bude pibývat jak firem, které budou využívat ekonomické informaní systémy spolen s fakturaními programy podporující elektronickou fakturaci, tak i lidí, kteí se budou odklánt od plateb v hotovosti i plateb složenkami k jejich elektronické verzi (internetové bankovnictví, platba kartou pes internet). Všechny tyto faktory budou pispívat k rozvoji a uplatnní elektronické fakturace, její napojení na další platební a úetní systémy.

19 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, SEZANÁMENÍ S VYUŽÍVANÝMI TECHNOLOGIEMI 3.1 Webová služba Jako základní technologií pro vytvoení automatizovaného platebního systému byla vybrána webová služba. Jedná se o pomrn novou technologii, která umož uje být vzdálen zavolána pes internet, což je pesn ten požadavek, který by ml náš platební systém využít. Webová služba je ve své podstat jednotkou aplikaní logiky (komponentou), která komunikuje pomocí HTTP protokolu. Základním stavebním kamenem je standard XML, který je práv pomocí HTTP zaslán služb, ta jej zpracovává a zasílá zpt. Díky tomuto základnímu protokolu a jednoduchosti XML standardu je webová služba multiplatformní, tzn. je využitelná pro více platforem zárove. Hlavní výhody webové služby: jednoduchost spoívá v tom, že mže být podporována širokou škálou platforem volné spojení služba mže rozšíit svoje rozhraní, pidat nové metody, aniž by to ovlivnilo klienty (pokud zachová pvodní metody) je bezstavová klient vznese požadavek, služba vrátí výsledek a spojení je ukoneno, tzn. neexistuje permanentní spojení. Bezstavový je i HTTP protokol, který služby využívají (jen pomocí nkterých nestandardizovaných technik, nap. cookies) pívtivé k firewallu firewally bývají problém pro distribuované systémy. S ím firewall nemá povtšinou problém je http provoz na portech 80 a 443. Webové služby bžn využívají http a proto mohou bez problém procházet pes firewally aniž by potebovaly njaké zvláštní nastavení firewallu Samozejm že i webová služba má své zápory a nevýhody. Jak by se mohla zdát její jednoduchost geniální, zde si vybírá svou da. Základním nedostatkem je jen jednosmrná komunikace, kdy po perušení spojení si už webová služba nemže zptn zavolat klienta. Pro potebu našeho systému ovšem webová služba zcela postauje.

20 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, UBL 2.0 a ISDOC Jak již bylo pedesláno v bod 2.2 této diplomové práce (a dále v Píloze. 1), byl jako standard pro elektronickou fakturaci a platební systémy vybrán formát ISDOC, který vychází z mezinárodního standardu UBL 2.0. Jako akceptaní test bude proveden bezchybný export a import zpráv v tomto formátu, jak je požadováno ve zmi ované deklaraci (Píloha. 1 této práce). UBL 2.0 (Universal Business Language v2.0 univerzální obchodní jazyk verze 2.0) Mezinárodní standard, který je založen na formátu XML. Ve své podstat definuje strukturu formátu XML pro dokumenty, které se využívají v obchodním styku. To umož uje obchodní komunikaci mezi rznými spolenostmi nejen v rámci jednoho státu, ale zejména v mezinárodním obchodu. Jednotlivé státy mají ve svém da ovém a obchodním systému svá specifika, ovšem drtivá vtšina údaj je shodná pro vtšinu svtových ekonomik. Práv UBL 2.0 umož uje posílat dokumenty v elektronické podob tak, aby je ostatní spolenosti mohli bez problému naimportovat do svých informaních systém, pop. je jinak zpracovávat. V následujícím diagramu (obrázek. 1) jsou názorn vidt procesy a úlohy, které pokrývá jazyk UBL 2.0. OASIS: Advancing open standards for the global information society [online]. 12. prosinec 2006 [cit ]. Universal Business Language v2.0. Dostupné z WWW: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-ubl-2.0/ubl-2.0.html>.

21 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Obrázek. 1. Use case model UBL 2.0 OASIS: Advancing open standards for the global information society [online]. 12. prosinec 2006 [cit ]. Universal Business Language v2.0. Dostupné z WWW: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-ubl-2.0/ubl-2.0.html>.

22 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ISDOC Vychází z UBL 2.0, ale jsou do nj pidána eská specifika (nap. da ový zálohový doklad). Zatím, oproti UBL, se zamuje pouze na formu faktury a opomíjí navazující dokumenty jako je objednávka, výdejka apod. Do budoucna se urit plánuje s rozšíením i na další dokumenty, jelikož práv výchozí formát UBL 2.0 toto umož uje. ISDOC také využívá standard XMLSignature, což je elektronický podpis ve formátu XML, tzv. XML podpis. U ISDOC se doporuuje tento podpis využívat spolen s asovým razítkem, protože datum vystavení, které si s sebou faktura nese, je libovoln upravitelný údaj a není možné dokázat, že dokument v té dob opravdu existoval. Proto vzniklo elektronické asové razítko vezmete dokument a necháte jej orazítkovat. Souástí razítka je pak i datum a lze tedy prokázat existenci dokumentu. V souasné dob je formát ISDOC schválen i jako oficiální formát pro datové schránky. Jako formát, se kterým se poítá pro masové využití, má i svj oficiální software pro vizualizaci údaj, ISDOC Reader. Ten lze zdarma stáhnout nap. ze stránek ISDOC [online] [cit ]. ISDOC. Dostupné z WWW: <http://www.isdoc.org/>. Obrázek. 2. ISDOC Reader

23 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, SQL a MySQL SQL (Structured Query Language - strukturovaný dotazovací jazyk) je standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relaních databázích. Pro práci s daty používá tzv. dotazy, které se dlí do 5 základních skupin: dotazy pro manipulaci s daty (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ) dotazy pro definici dat (CREATE, ALTER, DROP, ) dotazy pro ízení pístupových práv (GRANT, REVOKE) dotazy pro ízení transakcí (START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK) Ostatní nebo speciální dotazy MySQL je multiplatformní databázový systém, který využívá práv jazyka SQL. Jako u ostatních databázových systém využívající tento jazyk se jedná v podstat o rozšíení jazyka SQL. Díky jeho snadné implementovatelnosti, multiplatformit a pedevším díky tomu, že je voln šiitelný, má velmi vysoký podíl zastoupení mezi užívanými databázovými systémy. I z tohoto dvodu byl vybrán pro úely této práce. 3.4 Elektronický podpis Elektronickým podpisem rozumíme identifikaní údaje autora nebo odesílatele elektronického dokumentu, které jsou k tomu dokumentu pipojeny. V širším smyslu by se dalo íci, že se jedná o uvedení identifikaních údaj (nap. jméno, adresa apod.) napsané elektronicky (digitáln) na konci elektronického dokumentu. Jedná se o uritou analogii s klasickým podpisem. Tak jako existuje ovený podpis, tak samozejm existuje i zaruený elektronický podpis, který zažívá nebývalý rozmach. Tento zaruený elektronický podpis je založen na kvalifikovaném certifikátu, který vydává certifikaní autorita (nap. PostSignum QCA nebo I.CA). Podstata spoívá v tom, že kvalifikovaný certifikát obsahuje dva klíe, veejný a privátní. Z podepisovaného dokumentu se udlá krátký hash, který se zašifruje privátním (tajným) klíem a tím v podstat vznikne elektronický podpis. Ovení podpisu pak spoívá v dešifrování hashe (podpisu) pomocí veejného klíe autora, nezávislého výpotu hashe z dokumentu a porovnání obou hodnot. Pokud si odpovídají, pak je podpis oven a dokument je považován za dvryhodný. Autor nemže popít své autorství, nebo k jeho tajnému klíi nikdo jiný nemá pístup, a naopak, nikdo jiný nemže zašifrovat

24 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, hash dokumentu tak, aby po aplikaci autorova veejného klíe vznikla správná hodnota. Dokument po podepsání nemže být zmnn, protože by hash dosahoval jiných hodnot. Hlavní funkce zarueného elektronického podpisu: autenticitu lze ovit pvodnost (identitu subjektu, kterému patí elektronický podpis). integritu lze prokázat, že po podepsání nedošlo k žádné zmn, soubor není úmysln i neúmysln poškozen, nkdy má i funkci asového razítka, tedy prokazuje datum a as podepsání dokumentu Pro úely navrhovaného platebního systému budeme samozejm pracovat se zarueným elektronickým podpisem a systém bude umt ovovat platnost elektronického podpisu.

25 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, II. PRAKTICKÁ ÁST

26 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ANALÝZA 4.1 Funkní uživatelské požadavky Registrace Každý uživatel, který vstoupí do navrhovaného systému a nemá zízený svj uživatelský úet, bude mít možnost se zaregistrovat a tím si tento úet založit. Po zadání všech požadovaných údaj bude uživateli zasláno na potvrzení o registraci a ten se již pak bude moci do systému pihlásit. Samozejmostí bude možnost editace registraních údaj. Unikátním údajem bude IO spolenosti, proto pod jedním tímto íslem bude zaregistrována pouze jedna spolenost (tak jako v reálném obchodním svt). Pihlášení do systému Jelikož se jedná o platební systém, ve kterém budou uložena citlivá data, je nutné bezpené pihlášení. Toto bude zajištno pidáním IO spolenosti k pihlašovacím údajm a také hlídáním dostaten silného hesla. Heslo také bude uloženo do databáze pomocí hashovací funkce, což opt zvýší bezpenost celého systému. Tvorba faktur Základním požadavkem na tento IS je tvorba faktur, jak vydaných, tak pijatých. Každá faktura bude odpovídat platným pedpism a zákonm eské republiky, zejména pak Zákonu o úetnictví. 563/1991 Sb. U každé faktury bude možnost naíst si jako odbratele i dodavatele již uložené záznamy o tchto subjektech nebo je run vyplnit. Pehledy a vyhledávání faktur Faktury, a již vydané nebo pijaté budou sdružovány v uspoádaných pehledech, které budou poskytovat maximum informací o jednotlivých fakturách. Uživatel má možnost v tchto pehledech vyhledávat jednotlivé faktury a nebo pomocí zadaných kritérií skupinu více faktur. U každého takovéhoto pehledu budou zobrazeny i informace o tom, které faktury jsou již zaplaceny, které jsou již po splatnosti, jestli je u dané faktury pozastávka, možnost exportu faktur do rzných formát a jeho tisku apod. Uživatel tak bude mít nejen dokonalý pehled o jeho pohledávkách i závazcích, ale i o dalších

27 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, analytických údajích, které mu budou platné v obchodním styku se stávajícími klienty (nap. jestli uritý odbratel platí vas apod.). Hlídání splatnosti faktur Systém bude automaticky hlídat splatnosti jednotlivých faktur a to jak u faktur pijatých, tak u faktur vydaných. U pijatých faktur systém uživatele upozorní na blížící se datum, kdy má fakturu zaplatit. U vydaných faktur automaticky zašle po uplynutí splatnosti upozornní, že daná faktura ješt nebyla uhrazena. Hlídání pozastávek Systém bude automaticky hlídat pozastávky u jednotlivých faktur. U vydaných faktur zašle em upozornní odbrateli, že má uvedenou pozastávku uvolnit. U pijatých faktur systém upozorní uživatele, že se blíží doba, kdy má danou pozastávku uvolnit. Správa faktur Samozejmostí u moderního informaního systému je editace jednotlivých faktur, pop. jejich vymazání z evidence. Import faktur Uživatel bude mít možnost naíst fakturu nejen z tohoto systému, ale i z libovolného úetního i ekonomického programu, který dodržuje standard ISDOC. Importovaná faktura bude zkontrolována systémem, zda je v požadovaném standardu a poté se pro kontrolu vygeneruje náhled faktury. Teprve potom se daná faktura bude dát uložit do systému Export do PDF Uživatel si vytvoené faktury mže vyexportovat do formátu PDF pro jednoduché tení faktur. Tento formát se následn mže pipojit jako píloha zasílaného u nebo se uloží jako soubor do uživatelem zvoleného adresáe. Export do ISDOC Uživatel si vytvoené faktury mže vyexportovat do formátu ISDOC pro možnost importu faktury do jiných úetních program i pímo do daného informaního systému. Tento formát se následn mže pipojit jako píloha zasílaného u nebo se uloží jako soubor do uživatelem zvoleného adresáe.

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda Redakní systém REDAS Bankovní institut Vysoká škola, a.s. 3. roník k oboru Informaní technologie Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš íš,, Iveta Uherová,Martin Uher, Judita Hlinková,, Richard Vavrda

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm:

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm: Certifikáty veejných klí, PKI Základní pojmy: Certifikaní autorita - dvryhodná tetí strana, proces, který zajišuje vydávání a zneplatování certifikát veejných klí, pípadn poskytuje nkteré další služby.

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více