SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem: Dittrichova 21, Praha 2 jejímž jménem jedná: Ing. Milan Ráž, pověřený řízením Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: /0100 IČ: DIČ: CZ dále jen Objednatel Dodavatel: dále jen Dodavatel Článek I Preambule 1. Dodavatel prohlašuje a svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že disponuje odbornými předpoklady pro řádné plnění předmětu smlouvy. 2. Dodavatel výslovně deklaruje, že je držitelem veškerých potřebných povolení a osvědčení, která jsou vyžadována obecně závaznými právními předpisy a prokázal základní kvalifikační předpoklady podle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve verzi 1.9 (dále jen OP LZZ ). Článek 2 Předmět smlouvy 1. Předmětem smlouvy je vytvoření 7 e-learningových kurzů a 8 rozvojových online testů (dále také Dílo ) pro vybranou cílovou skupinu v rámci realizace projektu OP LZZ Zefektivnění poskytování exportních služeb pro podnikatele při realizaci jejich exportních aktivit a rozvoj pracovníků státní správy v oblasti mezinárodního obchodu CZ.1.04/4.1.00/ (dále jen Projekt ). 2. Dodavatel se zavazuje k provedení Díla za podmínek uvedených v této smlouvě a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho realizaci dle podmínek v této smlouvě uvedených. 1

2 Článek 3 Činnosti Dodavatele 1. Dodavatel se zavazuje vytvořit na základě požadavků Objednatele: 7 e-learningových kurzů 8 rozvojových on-line testů 2. Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 Tvorba výukových e-produktů pro Českou agenturu na podporu obchodu/czechtrade v rámci projektu Zefektivnění poskytování exportních služeb pro podnikatele při realizaci jejich exportních aktivit a rozvoj pracovníků státní správy v oblasti mezinárodního obchodu, která je nedílnou součástí této smlouvy. Článek 4 Místo a způsob plnění smlouvy 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do Dodavatel se touto smlouvou zavazuje při realizaci Díla pracovat řádně a svědomitě s profesionální péčí dle písemných pokynů udělených mu Objednatelem. Článek 5 Doba plnění smlouvy 1. Dílo bude zhotoveno Dodavatelem po částech. Pro Dodavatele jsou závazné termíny plnění jednotlivých částí Díla uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, v nichž je povinen tyto řádně zhotovit a včas předat. Poslední část Díla, bude Dodavatelem zhotovena a řádně předána nejpozději do (viz. příloha č. 2 této smlouvy). 2. V případě podstatného porušení této smlouvy je poškozená smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy s okamžitou platností. Za případy podstatného porušení této smlouvy smluvní strany považují porušení či neplnění jakékoliv ze smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou v tomto případě dotčena práva plynoucí z ustanovení čl. 9 této smlouvy. 3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně od této smlouvy odstoupit v případě, kdy na další realizaci díla neobdrží v důsledku rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen zřizovatel ) nebo jiného státního orgánu finanční prostředky, nebo bude zřizovatelem rozhodnuto o ukončení Projektu. Odstoupení od smlouvy v tomto případě není spojeno se vznikem nároku na náhradu škody či jakoukoliv jinou sankci ze strany Dodavatele. 4. Smluvní strany se dále dohodly, že do doby odstoupení od smlouvy řádně uskutečněná plnění, tj. všechna již řádně uskutečněná dílčí plnění díla v souladu s čl. 7 odst. 5, si nejsou v případě odstoupení od smlouvy povinny vracet. 5. Odstoupením od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou nejsou dotčena práva z odpovědnosti za vady Dodavatelem zhotoveného a předaného Díla. 2

3 Článek 6 Práva a povinnosti smluvních stran 1. Smluvní strany se dohodly, že si poskytnou vzájemnou součinnost potřebnou k realizaci Díla Dodavatelem pro Objednatele za podmínek upravených touto smlouvou. 2. Dodavatel bude při tvorbě Díla postupovat dle písemného zadání a požadavků na obsah zhotovovaného Díla daných Objednatelem, a to i požadavků, které vzniknou v souvislosti s tvorbou Díla v jejím průběhu a nemohly být Objednatelem formulovány dříve. 3. Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dokumentů souvisejících s realizací Díla v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské Unie, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování Projektu. 4. Dodavatel bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, a dále se Dodavatel zavazuje za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu ESF, jehož součástí je Projekt a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES a je povinen vytvořit níže uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, územní finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 5. Bez předcházejícího písemného souhlasu Objednatele nebude Dodavatel sdělovat informace získané v souvislosti s realizací Díla žádné třetí osobě. 6. Dodavatel se zavazuje dodržet při plnění předmětu smlouvy veškeré aktuálně platné právní předpisy. 7. Dodavatel má povinnost dodržet pravidla publicity podle Manuálu pro publicitu OP LLZ. 8. Dodavatel je zavázán dodržet podmínky záruky v rozsahu uvedeném v čl. 10 této smlouvy. 9. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli po dobu trvání smlouvy součinnost nutnou k výkonu požadovaných činností, zejména pak předávat včas podklady, informace a činit nezbytná rozhodnutí s tím, že Objednatel odpovídá za jejich správnost, pravdivost, průkaznost a úplnost. 10. Objednatel je oprávněn u Dodavatele kdykoliv provést kontrolu plnění smlouvy. Zjistí-li, že Dodavatel provádí předmětné plnění v rozporu se svými povinnostmi, má právo požadovat po Dodavateli odstranění závad vzniklých při realizaci předmětu smlouvy a požadovat jeho řádné další plnění. K odstranění závad poskytne Dodavateli přiměřenou lhůtu. Nebude-li v této lhůtě zjištěná závada odstraněna, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 11. Objednatel je povinen zajistit kontaktní osoby Objednatele pro předání dat, akceptaci a školení na práci s e-produkty a zajistit jejich účast na školení. 12. Dodavatel se zavazuje předat Dílo, resp. jeho samostatné části, řádně a včas, tj. ve lhůtách stanovených v Harmonogramu plnění, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako Příloha č. 2. 3

4 13. Objednatel je oprávněn převzetí vadně zhotoveného Díla odmítnout. V případě, že nebude Dílo Objednatelem pro vady převzato, není Objednatel v prodlení s úhradou nepřevzaté části Díla. 14. Objednatel se zavazuje uhradit Dodavatelem řádně vystavenou fakturu. Faktura se má za řádně vystavenou, splňuje-li náležitosti stanovené v čl. 7 odst. 5 této smlouvy. Objednatel není povinen uhradit Dodavatelem vystavenou fakturu na Dílo, které nebylo z důvodu jeho vadného zhotovení Objednatelem řádně převzato. Článek 7 Cena a platební podmínky 1. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za zajištění, zhotovení a předání Díla uvedeného v čl. 2 této smlouvy sjednanou úplatu ve výši: bez DPH. 2. Celková cena Díla včetně 21 % DPH je Kč (slovy: korun českých). 3. Specifikace Díla včetně cen a termínů odevzdání jednotlivých částí Díla jsou uvedeny v Příloze č. 1 a 2 této smlouvy. 4. Objednatel uhradí výdaje Dodavatele na základě skutečného plnění Díla a dle Objednatelem převzatých a odsouhlasených výstupů, tedy na základě předložených faktur. Přílohou faktury bude předem oboustranně odsouhlasený akceptační protokol včetně realizovaných činností. 5. Objednatel se s Dodavatelem dohodli, že Dílo bude hrazeno průběžně, tj. po řádném předání a převzetí každého jednotlivého produktu/části Díla. Termíny předání jednotlivých částí Díla, jakož i jejich konečná cena, jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů v platném znění (zejména zákon o účetnictví a o dani z přidané hodnoty). Faktura musí dále obsahovat také registrační číslo a název Projektu. 6. Splatnost faktur je 20 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 7. Uvedená cena je konečná a nepřekročitelná. Ke změně ceny může dojít pouze při změně zákonné sazby DPH, která bude fakturována vždy v aktuální zákonné výši. Článek 8 Kompetentní osoby 1. Smluvní strany se dohodly na následujících kompetentních osobách odpovědných za vzájemné odsouhlasení obsahu, rozsahu a požadované kvality Díla a dalších podmínek: za Dodavatele: tel za Objednatele: Mgr. Monika Dostálová, projektový manažer tel.:

5 2. Smluvní strany jsou oprávněny změnit své kompetentní osoby na základě písemného oznámení zaslaného druhé smluvní straně prostřednictvím u s tím, že změna nastává okamžikem doručení takového oznámení. Článek 9 Smluvní pokuty a penále 1. V případě, že Dodavatel bude v prodlení s poskytnutím Díla dle schváleného harmonogramu, nebo v případě, že Dodavatel bude v prodlení s odstraněním vad Díla v termínech dle čl. 10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny e-produktu bez DPH, a to za každý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody ve skutečné výši. 2. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury), má Dodavatel právo žádat poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z ceny fakturovaného e-produktu bez DPH za každý den prodlení. 3. Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě druhé smluvní straně. Článek 10 Záruka 1. Dodavatel ručí za plnou funkčnost každého dodaného e-produktu dle zadání a specifikace Objednatele uvedené v Příloze č. 1 a dle dokumentace dodané Dodavatelem ke kurzu v elektronické podobě. 2. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli záruku na Dílo v délce 12 měsíců (záruční doba). Záruční doba počíná běžet dnem podpisu akceptačního protokolu. 3. Dodavatel se zavazuje bezplatně odstraňovat veškeré vady způsobené Dodavatelem na Díle vzniklé a ohlášené v záruční době, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich nahlášení. 4. Vady budou Dodavateli oznámeny písemně prostřednictvím u kontaktními nebo jinými odpovědnými osobami Objednatele na adresu Dodavatele. 5. Dodavatel prohlašuje, že je pojištěn k odpovědnosti za škodu způsobenou svou profesní činností třetí osobě v částce alespoň 1 mil. Kč. Článek 11 Vyšší moc 1. Vyskytnou-li se události, které částečně nebo úplně znemožní plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, je smluvní strana, u níž se vyskytl případ vyšší moci, o tom povinna bez zbytečného prodlení informovat druhou mluvní stranu a společně podniknout vhodné kroky k nápravě. 2. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností vyplývajících z dohody, a které vznikly až po uzavření smlouvy a jež nemohly být účastníky této smlouvy odvráceny. Pokud vzniknou okolnosti, které mají povahu vyšší moci a znemožní plnění povinností vyplývajících ze smlouvy po dobu delší třiceti (30) kalendářních dnů, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti nahradit vzniklou škodu. Za případy vyšší moci se zejména považují: stávky nebo výluky zaměstnanců, výpadky elektrického proudu či jiných energií, pouliční nepokoje, povstání, záplavy, požáry, zemětřesení nebo podobné kalamity přírodního nebo sociálního rázu. 5

6 Článek 12 Ustanovení přechodná a závěrečná 1. Změny a doplňky této smlouvy je možno činit jen v písemné formě podepsané oprávněnými zástupci obou stran. 2. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Dodavatel jedno vyhotovení. 3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Příloha č. 1 Specifikace díla a Příloha č. 2 Požadovaný harmonogram dodání plnění. 4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré vztahy a náležitosti vyplývající z této smlouvy budou řešit v duchu vzájemné spolupráce a to v místě sídla Objednatele. V případě, že nedojde k vyřešení sporu, bude tento spor řešen věcně a místně příslušným soudem. 7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 8. Obě strany si text pozorně přečetly, k jeho obsahu a smyslu nemají námitek a připomínek. V Praze dne Objednatel : Dodavatel :... Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Ing. Milan Ráž, pověřený řízením

7 Příloha č. 1 Specifikace díla Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci zakázky poskytl tyto služby: 1. E-learningové kurzy Vytvoření sedmi multimediálních interaktivních e-learningových kurzů včetně obsahu s následujícími požadavky: Témata se budou týkat následujících oblastí: 1. Projektové řízení I. - Naučit se jak si naplánovat, zrealizovat a vyhodnotit zakázku od A do Z, od obdržení po ukončení, odevzdání zakázky s pomocí principů projektového řízení, aj. 2. Projektové řízení II. - Jak zvýšit efektivitu při realizaci zakázek; Jak zefektivnit čas, vyvarovat se chyb, předvídat, využít dostupné prostředky; Efektivní plánování; Finanční plán, aj. 3. Marketingová komunikace a PR I. výhody vhodně zvolené marketingové komunikace; Nástroje marketingové komunikace; Online marketing, webové stránky; Příklady z praxe, aj. 4. Ochrana duševního vlastnictví - Právní úprava a prameny práva k duševnímu vlastnictví; Správní orgány v systému ochrany duševního vlastnictví, jejich kompetence a postupy; Průmyslové právo; Autorské právo; Ochrana duševního vlastnictví v českém soudnictví; Základy řízení o přihláškách patentů a ochranných známek; Základy průmyslově-právní strategie; Ukázka práce s rešeršními databázemi, aj. 5. Kurz první pomoci - Poskytování první pomoci v případě pracovních úrazů; Zhodnocení stavu postiženého; Výběr vhodných technik první pomoci; aj. 6. Obchodní jednání v AJ ( tento e-learningový kurz bude v Anglickém jazyce) - Kurz provede účastníka konkrétním obchodním případem v AJ( , telefon, osobní jednání); Jednání s firmami v rámci konání zahraničního veletrhu; Vytváření pozvánek v AJ na slavnostní večeři/ceremoniál/raut pro obchodní partnery; Vzory dokumentů z praxe, aj. 7. Marketingová komunikace a PR II. Jak psát marketingové zprávy rychle a efektivně; Příklady, aj. Všechny výše zmíněné oblasti budou dále specifikovány (tzn. dodány anotace kurzů) zadavatelem, a to vždy v dostatečném předstihu (nejpozději 40 kalendářních dní před plánovaným odevzdáním kurzu dle přiloženého harmonogramu viz. příloha č. 3). Kurzy budou obsahovat kvalitně zpracované: texty, obrázky, animace, zvuk, průběžné testy, rozdělení na lekce, příklady, hypertext apod., včetně grafiky a designu vždy v závislosti na daném tématu 7

8 Obsah jednotlivých e-learningových kurzů vytvoří dodavatel na základě stručné anotace a požadavků od zadavatele. Všechny kurzy budou plně a kvalitně ozvučeny Kurzy budou aktivně zapojovat účastníka do kurzu, budou účastníkovi poskytovat individuální zpětnou vazbu a budou pro účastníka zábavné Všechny kurzy budou prakticky zaměřeny s použitím reálných praktických příkladů Kurzy budou pro účastníky z pohledu studia dynamické, pasivní příjem informací bude spíše upozaděn a bude sloužit především k doplňkovým informacím ke shrnutí nabytých poznatků Součástí každého kurzu bude animovaný instruktor. Ten bude zadávat úlohy, poskytovat zpětnou vazbu a dodávat další informace Animovaní lektoři budou namluveni profesionálně tj. srozumitelně, plynule, výstižně a s přesnou intonací a budou mít přirozené pohyby animace musí reflektovat následující stavy: mluví/ nemluví/ dělá různá gesta. Přechody mezi jednotlivými stavy musí být automatické a plynulé Každý kurz bude rozdělen do sekcí/lekcí a bude zakončen výstupním testem Na konci každého kurzu bude krátké shrnutí nejdůležitějších poznatků toho daného kurzu Lekce budou snadno udržovatelné změnit texty, rozestavení objektů, obrázky, interaktivní prvky i logiku slidu včetně zpětné vazby bude možné i bez zásahu programátora Každý kurz bude obsahovat výukových slidů Délka každého kurzu bude minut 6 kurzů bude v českém jazyce a 1 kurz bude v anglickém jazyce 2. Rozvojové online testy Vytvoření osmi rozvojových výukových testů znalostí pro účastníky, které mohou být použity před a po kurzech, nebo i samostatně,- např. pro ověření srovnání, doplnění znalostí. Testy musí hodnotit přidanou hodnotu absolvovaných kurzů a musí být provedeny dle standardních metodik a postupů používaných při testování (viz např. Test of English as a Foreign Language, TOEFL; Scholastic Aptitude Test, SAT) V kombinaci s e-learningem, prezenčními semináři (prezenční kurzy nejsou součástí zadávací dokumentace), nebo samostatně v rámci proexportního vzdělávání Témata: budou vycházet z témat e-learningových kurzů (viz. výše), prezenčních seminářů organizovaných zadavatelem a z aktuálních potřeb cílové skupiny 8

9 Testy budou obsahovat: otázky (obsah vytvoří dodavatel dle požadavků zadavatele), případné obrázky, vyhodnocení, včetně grafiky, designu otázek v jednom testu Sedm testů bude v českém jazyce a jeden test bude v anglickém jazyce Požadavky na e-produkty: E-produkty budou umístěny na webu tj. portál, který vlastní zadavatel, přičemž je spravován externí firmou navržené řešení musí být kompatibilní s nejčastějšími internetovými prohlížeči (IE 11, Chrome 33, Firefox 27, Opera 12, Safari 7) a snadno nastavitelné administrátorem dodané E-learningové kurzy a Rozvojové testy musí být kompatibilní s infrastrukturou zadavatele, tedy s platformou Microsoft (jako výpočetní server je využíván Microsoft Server. Databázový server běží na Microsoft SQL Serveru) výhradním majitelem e-produktu (e-learningového kurzu, on-line testu) a veškerého obsahu, včetně technického a grafického řešení i záloh dat se stane po jejich předání a převzetí zadavatel navržené řešení musí splňovat obvyklé nároky na zabezpečení proti neoprávněnému přístupu, přepisování dat a jakékoli změny bez povolení jejího výhradního vlastníka součástí výběrového řízení je také odpovídající a praxi obvyklé zaškolení kontaktní osoby zadavatele na práci s e-produkty a vypracování kompletní uživatelsky srozumitelné dokumentace podle obvyklých standardů a obchodních zvyklostí, a to v v českém jazyce všechny e-produkty budou využívány na neomezený počet účastníků rozvojových programů z cílové skupiny Všechny e-produkty budou následně zadavatelem umístěny na jeho web, s přenosem dat zajišťovaným prostřednictvím SCORM 1.2 rozhraní. Předání jednotlivých e-produktů (tj. e-learningových kurzů a testů, viz. příloha č. 3) proběhne formou podepsání předávacího protokolu a obeznámení vybraných zaměstnanců z řad zadavatele s funkčností jednotlivých ovládacích prvků převzatých e-produktů. Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří pracovníci veřejné správy působící v oblasti mezinárodního obchodu, kteří pomáhají české podnikatelské veřejnosti se zahraničním obchodem a pracují v zahraničí, nebo se připravují se na výjezd do zahraničí, nebo pracují v České republice. Jedná se zejména o pracovníky těchto institucí: CzechTrade, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Ministerstvo zahraničních věcí, České exportní banky, a.s., Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. Cílová skupina je určena v souladu s projektem a pravidly OP LZZ. 9

10 Příloha č. 2 Požadovaný harmonogram dodání plnění: Termín odevzdání Do Do Do Produkt/část Díla 1x E-learningový kurz- Marketingová komunikace a PR I. 1x E-learningový kurz - Ochrana duševního vlastnictví 2x Rozvojové testy Témata budou dodavateli upřesněny nejpozději 1 měsíc před jejich požadovaným odevzdáním Cena v Kč bez DPH (doplní dodavatel) Do Do Do x E-learningový kurz Kurz první pomoci 1x E-learningový kurz Obchodní jednání v AJ 2x Rozvojové testy (z toho 1x v AJ) - Témata budou dodavateli upřesněny nejpozději 1 měsíc před jejich požadovaným odevzdáním Do Do Do x E-learningový kurz - Projektové řízení I. 1x E-learningový kurz- Projektové řízení II. 2x Rozvojové testy Témata budou dodavateli upřesněny nejpozději 1 měsíc před jejich požadovaným odevzdáním Do Do x E-learningový kurz - Marketingová komunikace a PR II. 2x Rozvojové testy - Témata budou dodavateli upřesněny nejpozději 1 měsíc před jejich požadovaným odevzdáním 10

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB uzavřenou podle ustanovení zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v aktuálním znění

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB uzavřenou podle ustanovení zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v aktuálním znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku Česká agentura na podporu obchodu /CzechTrade se sídlem Praha 2, Dittrichova 21, PSČ 128 01 příspěvková organizace nezapsaná v OR IČ: 00001171, DIČ: CZ00001171 zastoupená

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 2 Závazný vzor Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1) Smluvní strany. Sídlo: Statutární

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Příloha č. 7 Výzvy - Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy (vzor smlouvy) Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Město

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy IČ: 63608944 Sídlo: Kostelní náměstí č.o. 21, 571 01 Moravská

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Doplňující informace k veřejné zakázce

Doplňující informace k veřejné zakázce Doplňující informace k veřejné zakázce Číslo zakázky: VŘ 12/2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.04/04.0040

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019)

RÁMCOVÁ SMLOUVA. VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ (projekt DF12P01OVV019) RÁMCOVÁ SMLOUVA "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019) Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená mezi těmito stranami ve smyslu ust.

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo číslo smlouvy zhotovitele: Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321141/0100 Telefon: 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz

Více

SMLOUVA O DÍLO dle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku. evidenční číslo:

SMLOUVA O DÍLO dle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku. evidenční číslo: SMLOUVA O DÍLO dle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku evidenční číslo: Smluvní strany Mendelova univerzita v Brně se sídlem na ul. Zemědělská 1, Brno, PSČ 613 00 IČ: 62156489, DIČ:CZ 62156489 Bankovní

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno Sídlo : Město Semily : Husova 82, 513 01 Semily Zastoupený : Mgr. Jan Farský, starosta

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění Obec Korouhev se sídlem Korouhev 234, 569 93 Korouhev IČ 002 76 855 zastoupená Mgr. Ladislavem Filipim, starostou

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky Název: Moravskoslezský energetický klastr, o.s. Sídlo: Studentská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího: (Poznámka: uchazeč předloží tento závazný text kupní smlouvy ve své nabídce, doplněny budou pouze identifikační údaje a zástupce uchazeče, celková cena dodávky v čl. IV, smlouva bude podepsaná oprávněnou

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více