SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem: Dittrichova 21, Praha 2 jejímž jménem jedná: Ing. Milan Ráž, pověřený řízením Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: /0100 IČ: DIČ: CZ dále jen Objednatel Dodavatel: dále jen Dodavatel Článek I Preambule 1. Dodavatel prohlašuje a svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že disponuje odbornými předpoklady pro řádné plnění předmětu smlouvy. 2. Dodavatel výslovně deklaruje, že je držitelem veškerých potřebných povolení a osvědčení, která jsou vyžadována obecně závaznými právními předpisy a prokázal základní kvalifikační předpoklady podle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve verzi 1.9 (dále jen OP LZZ ). Článek 2 Předmět smlouvy 1. Předmětem smlouvy je vytvoření 7 e-learningových kurzů a 8 rozvojových online testů (dále také Dílo ) pro vybranou cílovou skupinu v rámci realizace projektu OP LZZ Zefektivnění poskytování exportních služeb pro podnikatele při realizaci jejich exportních aktivit a rozvoj pracovníků státní správy v oblasti mezinárodního obchodu CZ.1.04/4.1.00/ (dále jen Projekt ). 2. Dodavatel se zavazuje k provedení Díla za podmínek uvedených v této smlouvě a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho realizaci dle podmínek v této smlouvě uvedených. 1

2 Článek 3 Činnosti Dodavatele 1. Dodavatel se zavazuje vytvořit na základě požadavků Objednatele: 7 e-learningových kurzů 8 rozvojových on-line testů 2. Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 Tvorba výukových e-produktů pro Českou agenturu na podporu obchodu/czechtrade v rámci projektu Zefektivnění poskytování exportních služeb pro podnikatele při realizaci jejich exportních aktivit a rozvoj pracovníků státní správy v oblasti mezinárodního obchodu, která je nedílnou součástí této smlouvy. Článek 4 Místo a způsob plnění smlouvy 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do Dodavatel se touto smlouvou zavazuje při realizaci Díla pracovat řádně a svědomitě s profesionální péčí dle písemných pokynů udělených mu Objednatelem. Článek 5 Doba plnění smlouvy 1. Dílo bude zhotoveno Dodavatelem po částech. Pro Dodavatele jsou závazné termíny plnění jednotlivých částí Díla uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, v nichž je povinen tyto řádně zhotovit a včas předat. Poslední část Díla, bude Dodavatelem zhotovena a řádně předána nejpozději do (viz. příloha č. 2 této smlouvy). 2. V případě podstatného porušení této smlouvy je poškozená smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy s okamžitou platností. Za případy podstatného porušení této smlouvy smluvní strany považují porušení či neplnění jakékoliv ze smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou v tomto případě dotčena práva plynoucí z ustanovení čl. 9 této smlouvy. 3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně od této smlouvy odstoupit v případě, kdy na další realizaci díla neobdrží v důsledku rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen zřizovatel ) nebo jiného státního orgánu finanční prostředky, nebo bude zřizovatelem rozhodnuto o ukončení Projektu. Odstoupení od smlouvy v tomto případě není spojeno se vznikem nároku na náhradu škody či jakoukoliv jinou sankci ze strany Dodavatele. 4. Smluvní strany se dále dohodly, že do doby odstoupení od smlouvy řádně uskutečněná plnění, tj. všechna již řádně uskutečněná dílčí plnění díla v souladu s čl. 7 odst. 5, si nejsou v případě odstoupení od smlouvy povinny vracet. 5. Odstoupením od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou nejsou dotčena práva z odpovědnosti za vady Dodavatelem zhotoveného a předaného Díla. 2

3 Článek 6 Práva a povinnosti smluvních stran 1. Smluvní strany se dohodly, že si poskytnou vzájemnou součinnost potřebnou k realizaci Díla Dodavatelem pro Objednatele za podmínek upravených touto smlouvou. 2. Dodavatel bude při tvorbě Díla postupovat dle písemného zadání a požadavků na obsah zhotovovaného Díla daných Objednatelem, a to i požadavků, které vzniknou v souvislosti s tvorbou Díla v jejím průběhu a nemohly být Objednatelem formulovány dříve. 3. Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dokumentů souvisejících s realizací Díla v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské Unie, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování Projektu. 4. Dodavatel bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, a dále se Dodavatel zavazuje za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu ESF, jehož součástí je Projekt a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES a je povinen vytvořit níže uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, územní finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 5. Bez předcházejícího písemného souhlasu Objednatele nebude Dodavatel sdělovat informace získané v souvislosti s realizací Díla žádné třetí osobě. 6. Dodavatel se zavazuje dodržet při plnění předmětu smlouvy veškeré aktuálně platné právní předpisy. 7. Dodavatel má povinnost dodržet pravidla publicity podle Manuálu pro publicitu OP LLZ. 8. Dodavatel je zavázán dodržet podmínky záruky v rozsahu uvedeném v čl. 10 této smlouvy. 9. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli po dobu trvání smlouvy součinnost nutnou k výkonu požadovaných činností, zejména pak předávat včas podklady, informace a činit nezbytná rozhodnutí s tím, že Objednatel odpovídá za jejich správnost, pravdivost, průkaznost a úplnost. 10. Objednatel je oprávněn u Dodavatele kdykoliv provést kontrolu plnění smlouvy. Zjistí-li, že Dodavatel provádí předmětné plnění v rozporu se svými povinnostmi, má právo požadovat po Dodavateli odstranění závad vzniklých při realizaci předmětu smlouvy a požadovat jeho řádné další plnění. K odstranění závad poskytne Dodavateli přiměřenou lhůtu. Nebude-li v této lhůtě zjištěná závada odstraněna, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 11. Objednatel je povinen zajistit kontaktní osoby Objednatele pro předání dat, akceptaci a školení na práci s e-produkty a zajistit jejich účast na školení. 12. Dodavatel se zavazuje předat Dílo, resp. jeho samostatné části, řádně a včas, tj. ve lhůtách stanovených v Harmonogramu plnění, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako Příloha č. 2. 3

4 13. Objednatel je oprávněn převzetí vadně zhotoveného Díla odmítnout. V případě, že nebude Dílo Objednatelem pro vady převzato, není Objednatel v prodlení s úhradou nepřevzaté části Díla. 14. Objednatel se zavazuje uhradit Dodavatelem řádně vystavenou fakturu. Faktura se má za řádně vystavenou, splňuje-li náležitosti stanovené v čl. 7 odst. 5 této smlouvy. Objednatel není povinen uhradit Dodavatelem vystavenou fakturu na Dílo, které nebylo z důvodu jeho vadného zhotovení Objednatelem řádně převzato. Článek 7 Cena a platební podmínky 1. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za zajištění, zhotovení a předání Díla uvedeného v čl. 2 této smlouvy sjednanou úplatu ve výši: bez DPH. 2. Celková cena Díla včetně 21 % DPH je Kč (slovy: korun českých). 3. Specifikace Díla včetně cen a termínů odevzdání jednotlivých částí Díla jsou uvedeny v Příloze č. 1 a 2 této smlouvy. 4. Objednatel uhradí výdaje Dodavatele na základě skutečného plnění Díla a dle Objednatelem převzatých a odsouhlasených výstupů, tedy na základě předložených faktur. Přílohou faktury bude předem oboustranně odsouhlasený akceptační protokol včetně realizovaných činností. 5. Objednatel se s Dodavatelem dohodli, že Dílo bude hrazeno průběžně, tj. po řádném předání a převzetí každého jednotlivého produktu/části Díla. Termíny předání jednotlivých částí Díla, jakož i jejich konečná cena, jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů v platném znění (zejména zákon o účetnictví a o dani z přidané hodnoty). Faktura musí dále obsahovat také registrační číslo a název Projektu. 6. Splatnost faktur je 20 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 7. Uvedená cena je konečná a nepřekročitelná. Ke změně ceny může dojít pouze při změně zákonné sazby DPH, která bude fakturována vždy v aktuální zákonné výši. Článek 8 Kompetentní osoby 1. Smluvní strany se dohodly na následujících kompetentních osobách odpovědných za vzájemné odsouhlasení obsahu, rozsahu a požadované kvality Díla a dalších podmínek: za Dodavatele: tel za Objednatele: Mgr. Monika Dostálová, projektový manažer tel.:

5 2. Smluvní strany jsou oprávněny změnit své kompetentní osoby na základě písemného oznámení zaslaného druhé smluvní straně prostřednictvím u s tím, že změna nastává okamžikem doručení takového oznámení. Článek 9 Smluvní pokuty a penále 1. V případě, že Dodavatel bude v prodlení s poskytnutím Díla dle schváleného harmonogramu, nebo v případě, že Dodavatel bude v prodlení s odstraněním vad Díla v termínech dle čl. 10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny e-produktu bez DPH, a to za každý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody ve skutečné výši. 2. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury), má Dodavatel právo žádat poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z ceny fakturovaného e-produktu bez DPH za každý den prodlení. 3. Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě druhé smluvní straně. Článek 10 Záruka 1. Dodavatel ručí za plnou funkčnost každého dodaného e-produktu dle zadání a specifikace Objednatele uvedené v Příloze č. 1 a dle dokumentace dodané Dodavatelem ke kurzu v elektronické podobě. 2. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli záruku na Dílo v délce 12 měsíců (záruční doba). Záruční doba počíná běžet dnem podpisu akceptačního protokolu. 3. Dodavatel se zavazuje bezplatně odstraňovat veškeré vady způsobené Dodavatelem na Díle vzniklé a ohlášené v záruční době, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich nahlášení. 4. Vady budou Dodavateli oznámeny písemně prostřednictvím u kontaktními nebo jinými odpovědnými osobami Objednatele na adresu Dodavatele. 5. Dodavatel prohlašuje, že je pojištěn k odpovědnosti za škodu způsobenou svou profesní činností třetí osobě v částce alespoň 1 mil. Kč. Článek 11 Vyšší moc 1. Vyskytnou-li se události, které částečně nebo úplně znemožní plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, je smluvní strana, u níž se vyskytl případ vyšší moci, o tom povinna bez zbytečného prodlení informovat druhou mluvní stranu a společně podniknout vhodné kroky k nápravě. 2. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností vyplývajících z dohody, a které vznikly až po uzavření smlouvy a jež nemohly být účastníky této smlouvy odvráceny. Pokud vzniknou okolnosti, které mají povahu vyšší moci a znemožní plnění povinností vyplývajících ze smlouvy po dobu delší třiceti (30) kalendářních dnů, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti nahradit vzniklou škodu. Za případy vyšší moci se zejména považují: stávky nebo výluky zaměstnanců, výpadky elektrického proudu či jiných energií, pouliční nepokoje, povstání, záplavy, požáry, zemětřesení nebo podobné kalamity přírodního nebo sociálního rázu. 5

6 Článek 12 Ustanovení přechodná a závěrečná 1. Změny a doplňky této smlouvy je možno činit jen v písemné formě podepsané oprávněnými zástupci obou stran. 2. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Dodavatel jedno vyhotovení. 3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Příloha č. 1 Specifikace díla a Příloha č. 2 Požadovaný harmonogram dodání plnění. 4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré vztahy a náležitosti vyplývající z této smlouvy budou řešit v duchu vzájemné spolupráce a to v místě sídla Objednatele. V případě, že nedojde k vyřešení sporu, bude tento spor řešen věcně a místně příslušným soudem. 7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 8. Obě strany si text pozorně přečetly, k jeho obsahu a smyslu nemají námitek a připomínek. V Praze dne Objednatel : Dodavatel :... Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Ing. Milan Ráž, pověřený řízením

7 Příloha č. 1 Specifikace díla Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci zakázky poskytl tyto služby: 1. E-learningové kurzy Vytvoření sedmi multimediálních interaktivních e-learningových kurzů včetně obsahu s následujícími požadavky: Témata se budou týkat následujících oblastí: 1. Projektové řízení I. - Naučit se jak si naplánovat, zrealizovat a vyhodnotit zakázku od A do Z, od obdržení po ukončení, odevzdání zakázky s pomocí principů projektového řízení, aj. 2. Projektové řízení II. - Jak zvýšit efektivitu při realizaci zakázek; Jak zefektivnit čas, vyvarovat se chyb, předvídat, využít dostupné prostředky; Efektivní plánování; Finanční plán, aj. 3. Marketingová komunikace a PR I. výhody vhodně zvolené marketingové komunikace; Nástroje marketingové komunikace; Online marketing, webové stránky; Příklady z praxe, aj. 4. Ochrana duševního vlastnictví - Právní úprava a prameny práva k duševnímu vlastnictví; Správní orgány v systému ochrany duševního vlastnictví, jejich kompetence a postupy; Průmyslové právo; Autorské právo; Ochrana duševního vlastnictví v českém soudnictví; Základy řízení o přihláškách patentů a ochranných známek; Základy průmyslově-právní strategie; Ukázka práce s rešeršními databázemi, aj. 5. Kurz první pomoci - Poskytování první pomoci v případě pracovních úrazů; Zhodnocení stavu postiženého; Výběr vhodných technik první pomoci; aj. 6. Obchodní jednání v AJ ( tento e-learningový kurz bude v Anglickém jazyce) - Kurz provede účastníka konkrétním obchodním případem v AJ( , telefon, osobní jednání); Jednání s firmami v rámci konání zahraničního veletrhu; Vytváření pozvánek v AJ na slavnostní večeři/ceremoniál/raut pro obchodní partnery; Vzory dokumentů z praxe, aj. 7. Marketingová komunikace a PR II. Jak psát marketingové zprávy rychle a efektivně; Příklady, aj. Všechny výše zmíněné oblasti budou dále specifikovány (tzn. dodány anotace kurzů) zadavatelem, a to vždy v dostatečném předstihu (nejpozději 40 kalendářních dní před plánovaným odevzdáním kurzu dle přiloženého harmonogramu viz. příloha č. 3). Kurzy budou obsahovat kvalitně zpracované: texty, obrázky, animace, zvuk, průběžné testy, rozdělení na lekce, příklady, hypertext apod., včetně grafiky a designu vždy v závislosti na daném tématu 7

8 Obsah jednotlivých e-learningových kurzů vytvoří dodavatel na základě stručné anotace a požadavků od zadavatele. Všechny kurzy budou plně a kvalitně ozvučeny Kurzy budou aktivně zapojovat účastníka do kurzu, budou účastníkovi poskytovat individuální zpětnou vazbu a budou pro účastníka zábavné Všechny kurzy budou prakticky zaměřeny s použitím reálných praktických příkladů Kurzy budou pro účastníky z pohledu studia dynamické, pasivní příjem informací bude spíše upozaděn a bude sloužit především k doplňkovým informacím ke shrnutí nabytých poznatků Součástí každého kurzu bude animovaný instruktor. Ten bude zadávat úlohy, poskytovat zpětnou vazbu a dodávat další informace Animovaní lektoři budou namluveni profesionálně tj. srozumitelně, plynule, výstižně a s přesnou intonací a budou mít přirozené pohyby animace musí reflektovat následující stavy: mluví/ nemluví/ dělá různá gesta. Přechody mezi jednotlivými stavy musí být automatické a plynulé Každý kurz bude rozdělen do sekcí/lekcí a bude zakončen výstupním testem Na konci každého kurzu bude krátké shrnutí nejdůležitějších poznatků toho daného kurzu Lekce budou snadno udržovatelné změnit texty, rozestavení objektů, obrázky, interaktivní prvky i logiku slidu včetně zpětné vazby bude možné i bez zásahu programátora Každý kurz bude obsahovat výukových slidů Délka každého kurzu bude minut 6 kurzů bude v českém jazyce a 1 kurz bude v anglickém jazyce 2. Rozvojové online testy Vytvoření osmi rozvojových výukových testů znalostí pro účastníky, které mohou být použity před a po kurzech, nebo i samostatně,- např. pro ověření srovnání, doplnění znalostí. Testy musí hodnotit přidanou hodnotu absolvovaných kurzů a musí být provedeny dle standardních metodik a postupů používaných při testování (viz např. Test of English as a Foreign Language, TOEFL; Scholastic Aptitude Test, SAT) V kombinaci s e-learningem, prezenčními semináři (prezenční kurzy nejsou součástí zadávací dokumentace), nebo samostatně v rámci proexportního vzdělávání Témata: budou vycházet z témat e-learningových kurzů (viz. výše), prezenčních seminářů organizovaných zadavatelem a z aktuálních potřeb cílové skupiny 8

9 Testy budou obsahovat: otázky (obsah vytvoří dodavatel dle požadavků zadavatele), případné obrázky, vyhodnocení, včetně grafiky, designu otázek v jednom testu Sedm testů bude v českém jazyce a jeden test bude v anglickém jazyce Požadavky na e-produkty: E-produkty budou umístěny na webu tj. portál, který vlastní zadavatel, přičemž je spravován externí firmou navržené řešení musí být kompatibilní s nejčastějšími internetovými prohlížeči (IE 11, Chrome 33, Firefox 27, Opera 12, Safari 7) a snadno nastavitelné administrátorem dodané E-learningové kurzy a Rozvojové testy musí být kompatibilní s infrastrukturou zadavatele, tedy s platformou Microsoft (jako výpočetní server je využíván Microsoft Server. Databázový server běží na Microsoft SQL Serveru) výhradním majitelem e-produktu (e-learningového kurzu, on-line testu) a veškerého obsahu, včetně technického a grafického řešení i záloh dat se stane po jejich předání a převzetí zadavatel navržené řešení musí splňovat obvyklé nároky na zabezpečení proti neoprávněnému přístupu, přepisování dat a jakékoli změny bez povolení jejího výhradního vlastníka součástí výběrového řízení je také odpovídající a praxi obvyklé zaškolení kontaktní osoby zadavatele na práci s e-produkty a vypracování kompletní uživatelsky srozumitelné dokumentace podle obvyklých standardů a obchodních zvyklostí, a to v v českém jazyce všechny e-produkty budou využívány na neomezený počet účastníků rozvojových programů z cílové skupiny Všechny e-produkty budou následně zadavatelem umístěny na jeho web, s přenosem dat zajišťovaným prostřednictvím SCORM 1.2 rozhraní. Předání jednotlivých e-produktů (tj. e-learningových kurzů a testů, viz. příloha č. 3) proběhne formou podepsání předávacího protokolu a obeznámení vybraných zaměstnanců z řad zadavatele s funkčností jednotlivých ovládacích prvků převzatých e-produktů. Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří pracovníci veřejné správy působící v oblasti mezinárodního obchodu, kteří pomáhají české podnikatelské veřejnosti se zahraničním obchodem a pracují v zahraničí, nebo se připravují se na výjezd do zahraničí, nebo pracují v České republice. Jedná se zejména o pracovníky těchto institucí: CzechTrade, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Ministerstvo zahraničních věcí, České exportní banky, a.s., Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. Cílová skupina je určena v souladu s projektem a pravidly OP LZZ. 9

10 Příloha č. 2 Požadovaný harmonogram dodání plnění: Termín odevzdání Do Do Do Produkt/část Díla 1x E-learningový kurz- Marketingová komunikace a PR I. 1x E-learningový kurz - Ochrana duševního vlastnictví 2x Rozvojové testy Témata budou dodavateli upřesněny nejpozději 1 měsíc před jejich požadovaným odevzdáním Cena v Kč bez DPH (doplní dodavatel) Do Do Do x E-learningový kurz Kurz první pomoci 1x E-learningový kurz Obchodní jednání v AJ 2x Rozvojové testy (z toho 1x v AJ) - Témata budou dodavateli upřesněny nejpozději 1 měsíc před jejich požadovaným odevzdáním Do Do Do x E-learningový kurz - Projektové řízení I. 1x E-learningový kurz- Projektové řízení II. 2x Rozvojové testy Témata budou dodavateli upřesněny nejpozději 1 měsíc před jejich požadovaným odevzdáním Do Do x E-learningový kurz - Marketingová komunikace a PR II. 2x Rozvojové testy - Témata budou dodavateli upřesněny nejpozději 1 měsíc před jejich požadovaným odevzdáním 10

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o.

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen "obchodního zákoníku")

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724 Operační program: Technická pomoc OPTP 2007 2013 Součást projektu: Služby technického dozoru a poradenství při realizaci informačního systému MS2014+ Reg. č. projektu: CZ.1.08/2.1.00/13.00159 Č.j.: 26727/2013-24

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Příloha č. 1 Zadávací dokumentace SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Uchazeč upraví návrh smlouvy dle pokynů zadavatele podle toho, pro kterou část veřejné zakázky podává nabídku. Pro každou část

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník")

Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník) PRA PRA HA G U E OPERAČNÍ PROGRAM PRA EVROPSKÁ UNIE Smlouva dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále jen občanský zákoník") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. XXXXXXXXXXXXX O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA AKCI ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI uzavíraná ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více