SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem: Dittrichova 21, Praha 2 jejímž jménem jedná: Ing. Milan Ráž, pověřený řízením Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: /0100 IČ: DIČ: CZ dále jen Objednatel Dodavatel: dále jen Dodavatel Článek I Preambule 1. Dodavatel prohlašuje a svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že disponuje odbornými předpoklady pro řádné plnění předmětu smlouvy. 2. Dodavatel výslovně deklaruje, že je držitelem veškerých potřebných povolení a osvědčení, která jsou vyžadována obecně závaznými právními předpisy a prokázal základní kvalifikační předpoklady podle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve verzi 1.9 (dále jen OP LZZ ). Článek 2 Předmět smlouvy 1. Předmětem smlouvy je vytvoření 7 e-learningových kurzů a 8 rozvojových online testů (dále také Dílo ) pro vybranou cílovou skupinu v rámci realizace projektu OP LZZ Zefektivnění poskytování exportních služeb pro podnikatele při realizaci jejich exportních aktivit a rozvoj pracovníků státní správy v oblasti mezinárodního obchodu CZ.1.04/4.1.00/ (dále jen Projekt ). 2. Dodavatel se zavazuje k provedení Díla za podmínek uvedených v této smlouvě a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho realizaci dle podmínek v této smlouvě uvedených. 1

2 Článek 3 Činnosti Dodavatele 1. Dodavatel se zavazuje vytvořit na základě požadavků Objednatele: 7 e-learningových kurzů 8 rozvojových on-line testů 2. Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 Tvorba výukových e-produktů pro Českou agenturu na podporu obchodu/czechtrade v rámci projektu Zefektivnění poskytování exportních služeb pro podnikatele při realizaci jejich exportních aktivit a rozvoj pracovníků státní správy v oblasti mezinárodního obchodu, která je nedílnou součástí této smlouvy. Článek 4 Místo a způsob plnění smlouvy 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do Dodavatel se touto smlouvou zavazuje při realizaci Díla pracovat řádně a svědomitě s profesionální péčí dle písemných pokynů udělených mu Objednatelem. Článek 5 Doba plnění smlouvy 1. Dílo bude zhotoveno Dodavatelem po částech. Pro Dodavatele jsou závazné termíny plnění jednotlivých částí Díla uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, v nichž je povinen tyto řádně zhotovit a včas předat. Poslední část Díla, bude Dodavatelem zhotovena a řádně předána nejpozději do (viz. příloha č. 2 této smlouvy). 2. V případě podstatného porušení této smlouvy je poškozená smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy s okamžitou platností. Za případy podstatného porušení této smlouvy smluvní strany považují porušení či neplnění jakékoliv ze smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou v tomto případě dotčena práva plynoucí z ustanovení čl. 9 této smlouvy. 3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně od této smlouvy odstoupit v případě, kdy na další realizaci díla neobdrží v důsledku rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen zřizovatel ) nebo jiného státního orgánu finanční prostředky, nebo bude zřizovatelem rozhodnuto o ukončení Projektu. Odstoupení od smlouvy v tomto případě není spojeno se vznikem nároku na náhradu škody či jakoukoliv jinou sankci ze strany Dodavatele. 4. Smluvní strany se dále dohodly, že do doby odstoupení od smlouvy řádně uskutečněná plnění, tj. všechna již řádně uskutečněná dílčí plnění díla v souladu s čl. 7 odst. 5, si nejsou v případě odstoupení od smlouvy povinny vracet. 5. Odstoupením od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou nejsou dotčena práva z odpovědnosti za vady Dodavatelem zhotoveného a předaného Díla. 2

3 Článek 6 Práva a povinnosti smluvních stran 1. Smluvní strany se dohodly, že si poskytnou vzájemnou součinnost potřebnou k realizaci Díla Dodavatelem pro Objednatele za podmínek upravených touto smlouvou. 2. Dodavatel bude při tvorbě Díla postupovat dle písemného zadání a požadavků na obsah zhotovovaného Díla daných Objednatelem, a to i požadavků, které vzniknou v souvislosti s tvorbou Díla v jejím průběhu a nemohly být Objednatelem formulovány dříve. 3. Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dokumentů souvisejících s realizací Díla v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské Unie, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování Projektu. 4. Dodavatel bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, a dále se Dodavatel zavazuje za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu ESF, jehož součástí je Projekt a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES a je povinen vytvořit níže uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, územní finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 5. Bez předcházejícího písemného souhlasu Objednatele nebude Dodavatel sdělovat informace získané v souvislosti s realizací Díla žádné třetí osobě. 6. Dodavatel se zavazuje dodržet při plnění předmětu smlouvy veškeré aktuálně platné právní předpisy. 7. Dodavatel má povinnost dodržet pravidla publicity podle Manuálu pro publicitu OP LLZ. 8. Dodavatel je zavázán dodržet podmínky záruky v rozsahu uvedeném v čl. 10 této smlouvy. 9. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli po dobu trvání smlouvy součinnost nutnou k výkonu požadovaných činností, zejména pak předávat včas podklady, informace a činit nezbytná rozhodnutí s tím, že Objednatel odpovídá za jejich správnost, pravdivost, průkaznost a úplnost. 10. Objednatel je oprávněn u Dodavatele kdykoliv provést kontrolu plnění smlouvy. Zjistí-li, že Dodavatel provádí předmětné plnění v rozporu se svými povinnostmi, má právo požadovat po Dodavateli odstranění závad vzniklých při realizaci předmětu smlouvy a požadovat jeho řádné další plnění. K odstranění závad poskytne Dodavateli přiměřenou lhůtu. Nebude-li v této lhůtě zjištěná závada odstraněna, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 11. Objednatel je povinen zajistit kontaktní osoby Objednatele pro předání dat, akceptaci a školení na práci s e-produkty a zajistit jejich účast na školení. 12. Dodavatel se zavazuje předat Dílo, resp. jeho samostatné části, řádně a včas, tj. ve lhůtách stanovených v Harmonogramu plnění, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako Příloha č. 2. 3

4 13. Objednatel je oprávněn převzetí vadně zhotoveného Díla odmítnout. V případě, že nebude Dílo Objednatelem pro vady převzato, není Objednatel v prodlení s úhradou nepřevzaté části Díla. 14. Objednatel se zavazuje uhradit Dodavatelem řádně vystavenou fakturu. Faktura se má za řádně vystavenou, splňuje-li náležitosti stanovené v čl. 7 odst. 5 této smlouvy. Objednatel není povinen uhradit Dodavatelem vystavenou fakturu na Dílo, které nebylo z důvodu jeho vadného zhotovení Objednatelem řádně převzato. Článek 7 Cena a platební podmínky 1. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za zajištění, zhotovení a předání Díla uvedeného v čl. 2 této smlouvy sjednanou úplatu ve výši: bez DPH. 2. Celková cena Díla včetně 21 % DPH je Kč (slovy: korun českých). 3. Specifikace Díla včetně cen a termínů odevzdání jednotlivých částí Díla jsou uvedeny v Příloze č. 1 a 2 této smlouvy. 4. Objednatel uhradí výdaje Dodavatele na základě skutečného plnění Díla a dle Objednatelem převzatých a odsouhlasených výstupů, tedy na základě předložených faktur. Přílohou faktury bude předem oboustranně odsouhlasený akceptační protokol včetně realizovaných činností. 5. Objednatel se s Dodavatelem dohodli, že Dílo bude hrazeno průběžně, tj. po řádném předání a převzetí každého jednotlivého produktu/části Díla. Termíny předání jednotlivých částí Díla, jakož i jejich konečná cena, jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů v platném znění (zejména zákon o účetnictví a o dani z přidané hodnoty). Faktura musí dále obsahovat také registrační číslo a název Projektu. 6. Splatnost faktur je 20 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 7. Uvedená cena je konečná a nepřekročitelná. Ke změně ceny může dojít pouze při změně zákonné sazby DPH, která bude fakturována vždy v aktuální zákonné výši. Článek 8 Kompetentní osoby 1. Smluvní strany se dohodly na následujících kompetentních osobách odpovědných za vzájemné odsouhlasení obsahu, rozsahu a požadované kvality Díla a dalších podmínek: za Dodavatele: tel za Objednatele: Mgr. Monika Dostálová, projektový manažer tel.:

5 2. Smluvní strany jsou oprávněny změnit své kompetentní osoby na základě písemného oznámení zaslaného druhé smluvní straně prostřednictvím u s tím, že změna nastává okamžikem doručení takového oznámení. Článek 9 Smluvní pokuty a penále 1. V případě, že Dodavatel bude v prodlení s poskytnutím Díla dle schváleného harmonogramu, nebo v případě, že Dodavatel bude v prodlení s odstraněním vad Díla v termínech dle čl. 10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny e-produktu bez DPH, a to za každý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody ve skutečné výši. 2. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury), má Dodavatel právo žádat poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z ceny fakturovaného e-produktu bez DPH za každý den prodlení. 3. Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě druhé smluvní straně. Článek 10 Záruka 1. Dodavatel ručí za plnou funkčnost každého dodaného e-produktu dle zadání a specifikace Objednatele uvedené v Příloze č. 1 a dle dokumentace dodané Dodavatelem ke kurzu v elektronické podobě. 2. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli záruku na Dílo v délce 12 měsíců (záruční doba). Záruční doba počíná běžet dnem podpisu akceptačního protokolu. 3. Dodavatel se zavazuje bezplatně odstraňovat veškeré vady způsobené Dodavatelem na Díle vzniklé a ohlášené v záruční době, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich nahlášení. 4. Vady budou Dodavateli oznámeny písemně prostřednictvím u kontaktními nebo jinými odpovědnými osobami Objednatele na adresu Dodavatele. 5. Dodavatel prohlašuje, že je pojištěn k odpovědnosti za škodu způsobenou svou profesní činností třetí osobě v částce alespoň 1 mil. Kč. Článek 11 Vyšší moc 1. Vyskytnou-li se události, které částečně nebo úplně znemožní plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, je smluvní strana, u níž se vyskytl případ vyšší moci, o tom povinna bez zbytečného prodlení informovat druhou mluvní stranu a společně podniknout vhodné kroky k nápravě. 2. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností vyplývajících z dohody, a které vznikly až po uzavření smlouvy a jež nemohly být účastníky této smlouvy odvráceny. Pokud vzniknou okolnosti, které mají povahu vyšší moci a znemožní plnění povinností vyplývajících ze smlouvy po dobu delší třiceti (30) kalendářních dnů, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti nahradit vzniklou škodu. Za případy vyšší moci se zejména považují: stávky nebo výluky zaměstnanců, výpadky elektrického proudu či jiných energií, pouliční nepokoje, povstání, záplavy, požáry, zemětřesení nebo podobné kalamity přírodního nebo sociálního rázu. 5

6 Článek 12 Ustanovení přechodná a závěrečná 1. Změny a doplňky této smlouvy je možno činit jen v písemné formě podepsané oprávněnými zástupci obou stran. 2. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Dodavatel jedno vyhotovení. 3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Příloha č. 1 Specifikace díla a Příloha č. 2 Požadovaný harmonogram dodání plnění. 4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré vztahy a náležitosti vyplývající z této smlouvy budou řešit v duchu vzájemné spolupráce a to v místě sídla Objednatele. V případě, že nedojde k vyřešení sporu, bude tento spor řešen věcně a místně příslušným soudem. 7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 8. Obě strany si text pozorně přečetly, k jeho obsahu a smyslu nemají námitek a připomínek. V Praze dne Objednatel : Dodavatel :... Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Ing. Milan Ráž, pověřený řízením

7 Příloha č. 1 Specifikace díla Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci zakázky poskytl tyto služby: 1. E-learningové kurzy Vytvoření sedmi multimediálních interaktivních e-learningových kurzů včetně obsahu s následujícími požadavky: Témata se budou týkat následujících oblastí: 1. Projektové řízení I. - Naučit se jak si naplánovat, zrealizovat a vyhodnotit zakázku od A do Z, od obdržení po ukončení, odevzdání zakázky s pomocí principů projektového řízení, aj. 2. Projektové řízení II. - Jak zvýšit efektivitu při realizaci zakázek; Jak zefektivnit čas, vyvarovat se chyb, předvídat, využít dostupné prostředky; Efektivní plánování; Finanční plán, aj. 3. Marketingová komunikace a PR I. výhody vhodně zvolené marketingové komunikace; Nástroje marketingové komunikace; Online marketing, webové stránky; Příklady z praxe, aj. 4. Ochrana duševního vlastnictví - Právní úprava a prameny práva k duševnímu vlastnictví; Správní orgány v systému ochrany duševního vlastnictví, jejich kompetence a postupy; Průmyslové právo; Autorské právo; Ochrana duševního vlastnictví v českém soudnictví; Základy řízení o přihláškách patentů a ochranných známek; Základy průmyslově-právní strategie; Ukázka práce s rešeršními databázemi, aj. 5. Kurz první pomoci - Poskytování první pomoci v případě pracovních úrazů; Zhodnocení stavu postiženého; Výběr vhodných technik první pomoci; aj. 6. Obchodní jednání v AJ ( tento e-learningový kurz bude v Anglickém jazyce) - Kurz provede účastníka konkrétním obchodním případem v AJ( , telefon, osobní jednání); Jednání s firmami v rámci konání zahraničního veletrhu; Vytváření pozvánek v AJ na slavnostní večeři/ceremoniál/raut pro obchodní partnery; Vzory dokumentů z praxe, aj. 7. Marketingová komunikace a PR II. Jak psát marketingové zprávy rychle a efektivně; Příklady, aj. Všechny výše zmíněné oblasti budou dále specifikovány (tzn. dodány anotace kurzů) zadavatelem, a to vždy v dostatečném předstihu (nejpozději 40 kalendářních dní před plánovaným odevzdáním kurzu dle přiloženého harmonogramu viz. příloha č. 3). Kurzy budou obsahovat kvalitně zpracované: texty, obrázky, animace, zvuk, průběžné testy, rozdělení na lekce, příklady, hypertext apod., včetně grafiky a designu vždy v závislosti na daném tématu 7

8 Obsah jednotlivých e-learningových kurzů vytvoří dodavatel na základě stručné anotace a požadavků od zadavatele. Všechny kurzy budou plně a kvalitně ozvučeny Kurzy budou aktivně zapojovat účastníka do kurzu, budou účastníkovi poskytovat individuální zpětnou vazbu a budou pro účastníka zábavné Všechny kurzy budou prakticky zaměřeny s použitím reálných praktických příkladů Kurzy budou pro účastníky z pohledu studia dynamické, pasivní příjem informací bude spíše upozaděn a bude sloužit především k doplňkovým informacím ke shrnutí nabytých poznatků Součástí každého kurzu bude animovaný instruktor. Ten bude zadávat úlohy, poskytovat zpětnou vazbu a dodávat další informace Animovaní lektoři budou namluveni profesionálně tj. srozumitelně, plynule, výstižně a s přesnou intonací a budou mít přirozené pohyby animace musí reflektovat následující stavy: mluví/ nemluví/ dělá různá gesta. Přechody mezi jednotlivými stavy musí být automatické a plynulé Každý kurz bude rozdělen do sekcí/lekcí a bude zakončen výstupním testem Na konci každého kurzu bude krátké shrnutí nejdůležitějších poznatků toho daného kurzu Lekce budou snadno udržovatelné změnit texty, rozestavení objektů, obrázky, interaktivní prvky i logiku slidu včetně zpětné vazby bude možné i bez zásahu programátora Každý kurz bude obsahovat výukových slidů Délka každého kurzu bude minut 6 kurzů bude v českém jazyce a 1 kurz bude v anglickém jazyce 2. Rozvojové online testy Vytvoření osmi rozvojových výukových testů znalostí pro účastníky, které mohou být použity před a po kurzech, nebo i samostatně,- např. pro ověření srovnání, doplnění znalostí. Testy musí hodnotit přidanou hodnotu absolvovaných kurzů a musí být provedeny dle standardních metodik a postupů používaných při testování (viz např. Test of English as a Foreign Language, TOEFL; Scholastic Aptitude Test, SAT) V kombinaci s e-learningem, prezenčními semináři (prezenční kurzy nejsou součástí zadávací dokumentace), nebo samostatně v rámci proexportního vzdělávání Témata: budou vycházet z témat e-learningových kurzů (viz. výše), prezenčních seminářů organizovaných zadavatelem a z aktuálních potřeb cílové skupiny 8

9 Testy budou obsahovat: otázky (obsah vytvoří dodavatel dle požadavků zadavatele), případné obrázky, vyhodnocení, včetně grafiky, designu otázek v jednom testu Sedm testů bude v českém jazyce a jeden test bude v anglickém jazyce Požadavky na e-produkty: E-produkty budou umístěny na webu tj. portál, který vlastní zadavatel, přičemž je spravován externí firmou navržené řešení musí být kompatibilní s nejčastějšími internetovými prohlížeči (IE 11, Chrome 33, Firefox 27, Opera 12, Safari 7) a snadno nastavitelné administrátorem dodané E-learningové kurzy a Rozvojové testy musí být kompatibilní s infrastrukturou zadavatele, tedy s platformou Microsoft (jako výpočetní server je využíván Microsoft Server. Databázový server běží na Microsoft SQL Serveru) výhradním majitelem e-produktu (e-learningového kurzu, on-line testu) a veškerého obsahu, včetně technického a grafického řešení i záloh dat se stane po jejich předání a převzetí zadavatel navržené řešení musí splňovat obvyklé nároky na zabezpečení proti neoprávněnému přístupu, přepisování dat a jakékoli změny bez povolení jejího výhradního vlastníka součástí výběrového řízení je také odpovídající a praxi obvyklé zaškolení kontaktní osoby zadavatele na práci s e-produkty a vypracování kompletní uživatelsky srozumitelné dokumentace podle obvyklých standardů a obchodních zvyklostí, a to v v českém jazyce všechny e-produkty budou využívány na neomezený počet účastníků rozvojových programů z cílové skupiny Všechny e-produkty budou následně zadavatelem umístěny na jeho web, s přenosem dat zajišťovaným prostřednictvím SCORM 1.2 rozhraní. Předání jednotlivých e-produktů (tj. e-learningových kurzů a testů, viz. příloha č. 3) proběhne formou podepsání předávacího protokolu a obeznámení vybraných zaměstnanců z řad zadavatele s funkčností jednotlivých ovládacích prvků převzatých e-produktů. Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří pracovníci veřejné správy působící v oblasti mezinárodního obchodu, kteří pomáhají české podnikatelské veřejnosti se zahraničním obchodem a pracují v zahraničí, nebo se připravují se na výjezd do zahraničí, nebo pracují v České republice. Jedná se zejména o pracovníky těchto institucí: CzechTrade, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Ministerstvo zahraničních věcí, České exportní banky, a.s., Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. Cílová skupina je určena v souladu s projektem a pravidly OP LZZ. 9

10 Příloha č. 2 Požadovaný harmonogram dodání plnění: Termín odevzdání Do Do Do Produkt/část Díla 1x E-learningový kurz- Marketingová komunikace a PR I. 1x E-learningový kurz - Ochrana duševního vlastnictví 2x Rozvojové testy Témata budou dodavateli upřesněny nejpozději 1 měsíc před jejich požadovaným odevzdáním Cena v Kč bez DPH (doplní dodavatel) Do Do Do x E-learningový kurz Kurz první pomoci 1x E-learningový kurz Obchodní jednání v AJ 2x Rozvojové testy (z toho 1x v AJ) - Témata budou dodavateli upřesněny nejpozději 1 měsíc před jejich požadovaným odevzdáním Do Do Do x E-learningový kurz - Projektové řízení I. 1x E-learningový kurz- Projektové řízení II. 2x Rozvojové testy Témata budou dodavateli upřesněny nejpozději 1 měsíc před jejich požadovaným odevzdáním Do Do x E-learningový kurz - Marketingová komunikace a PR II. 2x Rozvojové testy - Témata budou dodavateli upřesněny nejpozději 1 měsíc před jejich požadovaným odevzdáním 10

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB uzavřenou podle ustanovení zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v aktuálním znění

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB uzavřenou podle ustanovení zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v aktuálním znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku Česká agentura na podporu obchodu /CzechTrade se sídlem Praha 2, Dittrichova 21, PSČ 128 01 příspěvková organizace nezapsaná v OR IČ: 00001171, DIČ: CZ00001171 zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příloha č. 5 SMLOUVA O DÍLO č.../2010 uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany Královehradecký kraj Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČO: 70890366

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU . ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Dodávka posuvných regálů pro Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest PŘÍLOHA Č.3 Návrh smlouvy o dílo Dle

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Příloha č.1 Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/15 3691/5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Rámcová smlouva o poskytování služeb

Rámcová smlouva o poskytování služeb Rámcová smlouva o poskytování služeb I. Smluvní strany 1. Česká republika Ministerstvo vnitra se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 zastoupena: Ing. Pavlem Kryštofem, ředitelem odboru strukturálních

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění 1. SMLUVNÍ STRANY: 1.1. Objednatel: Město HODONÍN se sídlem Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A MANAGEMENTU NTK V RÁMCI PROJEKTU EFEKTIVNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY NTK

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A MANAGEMENTU NTK V RÁMCI PROJEKTU EFEKTIVNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY NTK SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A MANAGEMENTU NTK V RÁMCI PROJEKTU EFEKTIVNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY NTK dle 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, Národní

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

neoprávněných zásahů do práv třetích osob, a to zejména do práv autorských, průmyslových a jiných práv duševního vlastnictví Dodavatel se zavazu

neoprávněných zásahů do práv třetích osob, a to zejména do práv autorských, průmyslových a jiných práv duševního vlastnictví Dodavatel se zavazu Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s 536-565 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění platném ke dni podpisu smlouvy 1. Objednatel Obchodní firma: Počítačová služba s.r.o. se sídlem: Stupkova 413/1a,

Více

Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů. Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů. Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2 Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Zadavatel Smluvní

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 2 Závazný vzor Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1) Smluvní strany. Sídlo: Statutární

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. Štefánikova 1163, Kopřivnice

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. Štefánikova 1163, Kopřivnice Evidenční č. smlouvy: SMLOUVA O DÍLO č. /2015/OMM /2015 uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE (uzavřená podle 269, odst.2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na provedení evaluace na základě veřejné zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A µ#57743/a/2014-sov@ 57743/A/2014-SOV Č.j.: UZSVM/A/34363/2014-SOV Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. /2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SMLOUVA O DÍLO č... /2010 uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) SMLUVNÍ STRANY Královéhradecký kraj

Více

SMLOUVU O DÍLO. 1. Předmět smlouvy

SMLOUVU O DÍLO. 1. Předmět smlouvy Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

smlouvu o poskytování služeb

smlouvu o poskytování služeb Smluvní strany: SMLOUVA o poskytování služeb rekvalifikačních kurzů Řidičská oprávnění v rámci projektu Nový profesní život začíná uzavřená dle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE (uzavřená podle 269, odst.2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na provedení evaluace na základě veřejné zakázky ROČNÍ OPERAČNÍ

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany 1. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními

Více

Zpracování Příručky pro hodnotitele globální grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období

Zpracování Příručky pro hodnotitele globální grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období Číslo smlouvy objednatele: Zpracování Příručky pro hodnotitele globální grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období 2007-2013 Smlouva o dílo ve smyslu 536 a následujících

Více

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy Kupující: Zadávací podmínky ZD Podchlumí Dobrá Voda u Hořic Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy.kupní smlouva, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami Název Zemědělské družstvo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Příloha č. 7 Výzvy - Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy (vzor smlouvy) Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Město

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva )

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi: Kupujícím: ČR Státní úřad inspekce práce Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy IČ: 63608944 Sídlo: Kostelní náměstí č.o. 21, 571 01 Moravská

Více

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smluvní strany: obchodní jméno: Město Černošice adresa: Riegrova 1209 252 28 Černošice stát: Česká republika statutární zástupce: Mgr. Filip Kořínek Kontaktní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú /0800 (dále jen objednatel )

SMLOUVA O DÍLO. Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú /0800 (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMETACE NA AKCI DŮM S MALOMETRÁŽNÍMI BYTY UMOŽŇUJÍCÍ FUNKCI DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS) V ULICI LODECKÁ - SAMCOVA uzavřená podle 536 a následujících zákona

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. Poskytovatel :. se sídlem :. zastoupený : IČ: :..

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. Poskytovatel :. se sídlem :. zastoupený : IČ: :.. NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 269 odst. 2 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen Smlouva) 1 SMLUVNÍ

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb Příloha č. 2 k Č.j. PPR-31679-4/ČJ-2016-990656 Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb uzavřená podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY A. Obecné požadavky k návrhu smlouvy Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (dále jen smlouva ) v listinné podobě, který přiloží k originálu

Více

SMLOUVA O DÍLO číslo.

SMLOUVA O DÍLO číslo. SMLOUVA O DÍLO číslo. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Objednatel: 1.2 Zhotovitel:.. Zastoupený:..

Více

DOHODA o provedení rekvalifikace v rámci projektu.. č.

DOHODA o provedení rekvalifikace v rámci projektu.. č. DOHODA o provedení rekvalifikace v rámci projektu.. č. Příloha č. 7 č. projektu: kterou uzavírá Česká republika - Úřad práce České republiky sídlo: Karlovo náměstí č.p. 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha

Více