Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: pro dodání vzdělávacích online programů a zboží prostřednictvím webové stránky www. dominiklambert.cz (.eu,.com) Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13, Hlinsko v Čechách, IČ: (dále jen poskytovatel ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dodání digitálního obsahu nebo zboží (dále jen smlouva ), kterým je vzdělávací online program případně zboží (dále jen on-line program ) dostupný na webových stránkách www. dominiklambert.cz (.com,.eu), uzavřené mezi poskytovatelem a spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen klient ). 1.2 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s poskytovatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Klientem je spotřebitel nebo podnikatel. 1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 1.5 Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 1.6 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že právním řádem České republiky se řídí i smluvní vztahy založené smlouvou či členstvím, které obsahují cizí (zahraniční) prvek. Smluvní strany dále sjednávají, že pro veškeré spory vzniklé mezi nimi je založena pravomoc soudů České republiky. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem poskytovatele.

2 Článek 2 Objednání on-line programu a uzavření smlouvy A) Registrace 2.1 Registrace. Podmínkou platného objednání on-line programu a jeho následného užívání, je řádné (správné a úplné) vyplnění objednávky členství registračního formuláře umístěného na webové stránce www. dominiklambert.cz a zřízení si tak svého uživatelského účtu. Členství je placené a podléhá registračnímu poplatku. Cena za registrační poplatek je uvedena na webové stránce Uvedená cena je včetně DPH v zákonné výši. Na základě registrace a po zaplacení registračního poplatku může člen přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen uživatelský účet ). Ze svého uživatelského účtu může člen provádět objednávání online programu, který je dále specifikován na webových stránkách Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 2.2 Registrační údaje. Při registraci je klient povinen uvést své jméno, příjmení, e- mailovou adresu, telefon, volbu platby a doručovací adresu, tyto údaje jsou označené za povinné (dále jen povinné osobní údaje ), případně je klient povinen uvést svou kontaktní adresu, je-li nutná pro účely plnění smlouvy. Tyto povinné osobní údaje nejsou nikde zveřejněny. Bez poskytnutí povinných osobních údajů není možné dokončit registraci a následně tak objednat on-line program. Ostatní údaje poskytuje klient dobrovolně. Poskytnuté údaje, s výjimkou ové adresy a jména, může klient kdykoli doplnit, změnit či upravit. Klient je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. 4 níže. 2.3 Souhlas s obchodními podmínkami. Před dokončením registrace je klient povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami, a vyslovit s nimi souhlas. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace a objednání on-line programu. Na obchodní podmínky je klient upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má klient možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je. Souhlas klient vyjadřuje zaškrtnutím políčka Souhlasím se smluvními podmínkami, které je umístěno v registračním formuláři. Objednávku členství odešle klient kliknutím na tlačítko Získat registraci, nacházející se v posledním kroku objednávky. 2.4 Vznik členství. Po obdržení objednávky členství zašle poskytovatel klientovi její potvrzení a dále elektronickou verzi zálohové faktury. Zaplacením registračního poplatku ze zálohové faktury vzniká klientovi smluvní vztah členství na dobu neurčitou a právo na následující plnění: přístup na hlavní stránku členské sekce. Za okamžik zaplacení se považuje okamžik spárování platby se zálohovou fakturou. Po zaplacení zálohové faktury zašle poskytovatel klientovi přístupové kódy k registraci členství. 2.5 Zrušení uživatelského účtu. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy klient svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy hrubě poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek). Poskytovatel může upravit práva uživatelského účtu klienta zejména v případech vulgárních, rasistických, politických, sexistických nebo jiných nevhodných nebo protiprávních komentářů. Klient v takovém případě nemá nárok na vrácení registračního poplatku. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3 2.6 Výpověď členství. Klient může smluvní vztah placeného členství kdykoli bez uvedení důvodu vypovědět. Výpověď je účinná uplynutím 7 (sedmi) denní výpovědní doby, která počíná běžet okamžikem doručení výpovědi poskytovateli. Výpověď členství nabude účinnosti jen v případě, že ji člen provede pomocí online formuláře v záložce Členství, nebo bude doručena v písemné formě (např. dopisem). V případě písemné výpovědi je klient povinen z důvodu ověření identifikace a ochrany před zneužitím dle možností uvést ovou adresu, pomocí které se přihlašuje nebo bezpečnostní kód. Písemnou výpověď zašle klient na adresu poskytovatele uvedenou v bodě 1.1 obchodních podmínek.poskytovatel může smluvní vztah placeného členství vypovědět, pokud klient při přihlášení resp. objednávce a/nebo pozdější změně svých dat záměrně uvede falešné údaje, dále jestliže poruší obchodní podmínky. B) Objednávka, uzavření smlouvy 2.7 Objednávka: Objednání on-line programu provádí klient ze svého uživatelského účtu vyplněním formuláře Objednávka on-line programu.. Poskytovatel není plátcem DPH. Cena, on-line programu nebo zboží je tedy uvedena celková jako kdyby DPH již obsahovala. Nedílnou součástí on-line programu mohou být další plnění (bonusy, dárky), která pokud jsou klientovi nabídnuta během procesu objednávky, tak je klient (bonusy,dárky) obdrží od poskytovatele v průběhu užívání on-line programu či nejpozději po ukončení on-line programu (dále jen další plnění ). Před dokončením objednávky je klient povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami, a vyslovit s nimi souhlas. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení objednávky a objednání online programu. Na obchodní podmínky je klient upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má klient možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je. Souhlas klient vyjadřuje zaškrtnutím políčka Souhlasím se smluvními podmínkami, které je umístěno ve formuláři objednávky. První odeslání objednávky je závazné a nelze jej deaktivovat. To neplatí pro každou následující objednávku vygenerovanou omylem. Takové objednávky se budou rušit na vyžádání klienta. Po odeslání objednávky bude na zadaný kontaktní e- mail klienta zaslán potvrzující o obdržení objednávky (dále jen odpovědní zpráva ). Poskytovatel se zavazuje odpovědní zprávu odeslat klientovi obratem po obdržení objednávky. Pokud je klient spotřebitelem, souhlasem s obchodními podmínkami zároveň, za předpokladu že si objedná on-line program dle bodu 2.7 níže, vyjadřuje svůj předchozí výslovný souhlas s dodáním on-line programu před uplynutím 14ti denní lhůty k odstoupení od smlouvy a bere tím na vědomí, že v takovém případě není od smlouvy oprávněn odstoupit. 2.8 Jakmile klient obdrží od poskytovatele odpovědní zprávu, je nabídka poskytovatele k objednanému on-line programu včetně celkové ceny závazná. Společně s odpovědní zprávou zašle poskytovatel klientovi elektronickou verzi zálohové faktury. Zaplacením zálohové faktury získá klient právo na přístup do členské sekce, neomezené právo osobního užívání kompletního on-line programu a další plnění. 2.9 Smlouva je uzavřena okamžikem zaplacení ceny za on-line program klientem. V případě nezaplacení ve lhůtě 3 kalendářních dnů od obdržení zálohové faktury platí, že smlouva nebyla uzavřena. Za okamžik zaplacení se považuje okamžik se považuje okamžik spárování platby se zálohovou fakturou. Od momentu zaplacení vznikají mezi klientem a poskytovatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Rozhodne-li se klient svého práva na užívání on-line programu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost klienta zaplatit cenu registračního poplatku a on-line programu.

4 2.10 Poskytovatel umožní přístup k on line programu a čerpání on-line programu klientem po připsání částky na účet poskytovatele. Po aktivaci on-line programu budou klientovi dodána (bod 2.7) i další plnění, a to v závislosti na ceně, kterou klient za on-line program zaplatil. On-line program se považuje za doručený okamžikem doručení přihlašovacích údajů klientovi k on-line programu nebo odesláním ebooku, kurzu, zboží em na adresu klienta Poskytovatel neodpovídá za nedoručení on-line programu především v případě, kdy si klient on-line program ve stanovené lhůtě neotevře Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Pro poskytovatele nejsou závazné žádné speciální kodexy chování ani žádné speciální kodexy chování ve smyslu 1826 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku dobrovolně nedodržuje Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby Stanovení ceny on-line programu dle bodu 2.7 je konečné. V případě, že se klient rozhodne navýšit ocenění on-line programu, může tak učinit libovolně nebo na vyzvání, které proběhne prostřednictvím ingu. V takovém případě bude poskytovatelem vystaven daňový doklad, který bude následně odeslán na elektronickou adresu klienta On-line program je autorské dílo a podléhá autorskoprávní ochraně. Právo užívat on-line program je nepřenosné, on-line program nesmí být klientem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu poskytovatele jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. Právo užívat on-line program má pouze klient. Poruší-li klient toto ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je poskytovatel oprávněn od smlouvy s okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup klienta k on-line programu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla klienta. Článek 3 Cena a platba, podmínky platby a dodání on-line programu 3.1 Cena on-line programu je v souladu s bodem 2.7 těchto obchodních podmínek Zaplacením poplatku získá klient přístup k on-line programu.. Platbu provádí klient následujícími způsoby: o bezhotovostně převodem na účet poskytovatele na účet poskytovatele uvedený na zálohové faktuře (dále jen účet poskytovatele ); bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPAY. 3.3 Klient potvrzením objednávky generuje zálohovou fakturu, která je mu ihned odeslána na jím sdělený . Klient zvolí platbu kartou nebo bezhotovostním převodem. Zálohová faktura obsahuje datum splatnosti. Pro registrační poplatek je to 7 dní, pro nákup on line produktu to 3 dny. Za okamžik zaplacení se považuje okamžik spárování platby se zálohovou fakturou. Po úspěšném spárování systém generuje daňový doklad, který je rovněž bezprostředně odeslán na klienta. 3.4 U bezhotovostní platby je klient povinen s příslušnou platbou uvést vždy variabilní symbol platby, kterým je číslo příslušné faktury/zálohové faktury. Závazek klienta uhradit cenu on-line programu a registračního poplatku je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele a úspěšného spárování platby se zálohovou fakturou

5 3.5 V případě, že nedojde k doručení přístupových kódů klientovi, klient je povinen o této skutečnosti ihned informovat poskytovatele. Stejnou povinnost má klient i v případě, že nedojde k aktivaci členství či on-line programu. Kontakty, které může klient v těchto případech využít, jsou uvedeny v bodě 8.3 níže. 3.6 Poskytovatel vždy vystaví klientovi daňový doklad fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad fakturu zašle poskytovatel klientovi vždy společně s odpovědní zprávou v elektronické podobě na jeho elektronickou adresu. Článek 4 Zpracování osobních údajů a jejich využití 4.1 Objednání registrace a on-line programu na internetové stránce pomocí registračního a objednávkového formuláře je podmíněno poskytnutím některých osobních údajů klientů. Poskytovatel se zavazuje, že s těmito údaji bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. 4.2 Poskytnuté osobní údaje může poskytovatel využít nad rámec objednání on-line programu na internetové stránce a nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Klient poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě uvedl či které byly o něm získány registrací / objednáním online programu, na základě uzavřené smlouvy, byly zpracovány provozovatelem internetových stránek Dominik Lambert, DiS., jehož údaje jsou uvedeny v bodě 1.1 těchto obchodních podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce a třetích osob, zasílání informací o činnosti správce a třetích osob, a to i elektronickými prostředky (zejména , SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti v platném znění, na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, a dalších práv vyplývajících z 11 a 21 shora uvedeného zákona. 4.3 Pokud si Klient přeje opravit osobní údaje, které o něm poskytovatel zpracovává, může jej o to požádat na ové adrese nebo na výše uvedené poštovní adrese. Článek 5 Reklamace, práva vyplývající z vadného plnění 5.1 Vzhledem k povaze věci (on-line programu) nemůže klient uplatnit práva z vadného plnění. Klient má však právo a dle bodu 3.5 obchodních podmínek současně povinnost v případě, že nedojde k doručení přístupových kódů klientovi, o této skutečnosti ihned informovat poskytovatele a požadovat nápravu. 5.2 Vyloučení odpovědnosti. On-line program poskytovaný poskytovatelem klientovi je poskytován tak jak je. Poskytovatel nedává klientovi žádná práva z odpovědnosti za vady obsahu on-line programu poskytovatele a obsahu třetích stran, které jsou součástí

6 on-line programu. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu on-line programu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu on-line programu. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost poskytovatele neuplatní. Uzavřením smlouvy klient dále bere na vědomí, že jakékoliv použití informací z on-line programu je pouze na jeho vůli a za úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí poskytovatel nenese žádnou odpovědnost. V online programu lze najít informace o produktech nebo službách třetích osob, které jsou pouze nezávaznými doporučeními nebo vyjádřením názoru k dané tematice. Článek 6 Odstoupení od smlouvy 6.1 Vzhledem k charakteru smlouvy ( 1837 písm. l občanského zákoníku) klient nemá právo odstoupit od smlouvy (bod 2.7 obchodních podmínek) do 14 dnů ve smyslu ustanovení 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Článek 7 Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 7.1 Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících s registrací a on-line programem na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu klienta. 7.2 Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač klienta, může klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat Aby mohl klient využívat on-line program (digitální obsah) v plném rozsahu, musí používat nejnovější technologie (prohlížeče) resp. musí umožnit použití těchto technologií na svém počítači (např. aktivovat Java Skript, cookies). Užívá-li starší nebo málo rozšířené technologie, může se stát, že bude moci využívat on-line program pouze v omezeném rozsahu.poskytovatel není odpovědný za chyby při použití jiných aplikací. Hardware a software si musí klient zajistit výhradně sám. Pokud je pro přístup do internetové aplikace nutné užití mobilního telefonu, musí být tento aktivní v síti tuzemského operátora a rovněž telefonní číslo musí být poskytnuto tuzemským operátorem. Článek 8 Doručování 8.1 Klientovi může být doručováno na adresu elektronické pošty, jež je uvedena v jeho uživatelském účtu či v objednávce. 8.2 Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy Informaci o vyřízení stížnosti klienta zašle poskytovatel na jeho elektronickou adresu. 8.3 Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování Dominik Lambert, DiS., se sídlem: Hamry 13, 53901, adresa elektronické pošty 8.4 Byla-li písemnost odeslána s využitím provozovatele poštovních služeb, platí, že písemnost nabývá účinnosti okamžikem doručení druhé smluvní straně. Pro případ, že k jejímu doručení druhé smluvní straně nedojde například pro odmítnutí jejího převzetí nebo nevyzvednutí u osoby zajišťující její doručení, platí, že její účinnost nastává třetím dnem ode dne jejího odeslání. Bude-li doručováno ovou zprávou, za okamžik

7 doručení takovéto ové zprávy ze strany poskytovatele klientovi se považuje okamžik uplynutí 15. minuty od okamžiku jejího odeslání ze strany poskytovatele. Článek 9 Závěrečná ustanovení 9.1 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 9.2 Poskytovatel je oprávněn k prodeji on-line programu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 9.3 Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 9.4 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce klientem. Obchodní podmínky jsou platné v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách poskytovatele v den odeslání objednávky. 9.5 Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 9.6 Klient není oprávněn k jednostrannému započtení pohledávek a/nebo jakýchkoli jiných nároků ze smluv, jejichž součástí jsou tyto obchodní podmínky, vůči poskytovateli, ani k postoupení takových pohledávek na třetí osoby či k uplatnění zadržovacího práva na jakékoli podklady nebo předměty mu předané či svěřené poskytovatelem. 9.7 Dominik Lambert, DiS., se sídlem: Hamry13, Hlinsko v Čechách, IČ: , jakožto provozovatel internetové stránky je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám. 9.8 Tyto obchodní podmínky jsou účinné pro všechny smlouvy a registrace učiněné od

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MyEOS, s.r.o. se sídlem Renoirova 649/10, 152 00 Praha 5 Hlubočepy identifikační číslo: 032 43 435 (zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Provozovatel. Martin Kučera (neplátce DPH) Sídlo: 5. května 349, 273 43 Buštěhrad IČ: 03139484 DIČ: CZ7507302748

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Provozovatel. Martin Kučera (neplátce DPH) Sídlo: 5. května 349, 273 43 Buštěhrad IČ: 03139484 DIČ: CZ7507302748 OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel Martin Kučera (neplátce DPH) Sídlo: 5. května 349, 273 43 Buštěhrad IČ: 03139484 DIČ: CZ7507302748 Provozovatel zapsán v: Magistrát města Kladna, odbor obecní živnostenský

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Společnost Nadační fond Drab foundation se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, Česká republika identifikační číslo: 03265561 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd.

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti WELT SERVIS spol. s r.o., se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE Provozovatel: Mgr. Štěpán Hajžin, Sídlo: Stradov 110, 403 39 Chlumec, Kontaktní adresa: Stradov 110, 403 39 Chlumec, IČ: 72659475, DIČ: neplátce DPH, Kontaktní osoba: Monika

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti PROPASIV s.r.o. IČ: 29319919 se sídlem Křídlovická 981/23, 603 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy STV Dřevostavby s.r.o. se sídlem Horolezecká 861/2, 102 00 Praha 10, Hostivař IČ: 28917189 DIČ: CZ28917189 zapsané v Živnostenském rejstříku. ŽL vydán MÚ Jeseník Č. j. MJ/ 40131/2011/ŽÚ/He

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Iswari Superfood, s.r.o. se sídlem: Jeronýmova 420/23, 397 01 Písek identifikační číslo: 24768073 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro

OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro Martin Novotný s místem podnikání Rafanda 512, 696 05 Milotice identifikační číslo: 75628325 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel internetového obchodu: Lukáš Krajcar sídlo: Dřevařská 851/4, 602 00 Brno IČ: 70471576 DIČ: 8408015858 Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnostivezeko s.r.o. se sídlem Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26273349 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY podnikatele VMD DROGERIE Ing. Josef Chmelař se sídlem Masarykova 145, 698 01 Veselí nad Moravou identifikační číslo: 18201130 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice. Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jaroslava Holara Místo podnikání: Chodov 127, PSČ 345 33 Identifikační číslo: 64409678 DIČ: CZ7602101760 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431 obchodní společnosti Design guide s.r.o. se sídlem Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00 identifikační číslo: 29392063 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby - podnikatele Bivoj Kolář se sídlem Nerudova 39, 118 00 Praha 1 identifikační číslo: 10038124 podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Městskou částí Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Oldřich Spáčil Truhlářství, se sídlem Školní 254, Křenovice u Slavkova, 683 52, identifikační číslo: IČO: 18823530, DIČ: 400116423, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ Provozovatel: Hnutí DUHA Olomouc Dolní náměstí 38 772 00 Olomouc IČ: 44936354 Email: obchod@selmy.cz Telefon: +420 602 529 580 olomouc.hnutiduha.cz;

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. se sídlem Roudnická 447, Praha 8, 182 00 identifikační číslo 62911058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová

Více

Podmínky užití webových stránek www.yamyam.cz a e-shopu

Podmínky užití webových stránek www.yamyam.cz a e-shopu Podmínky užití webových stránek www.yamyam.cz a e-shopu ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto podmínky užití služeb webových stránek a e-shopu (dále jen Podmínky ), upravují pravidla používání internetových stránek na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tomáš Skoumal Sídlo: Okrouhlá 418/19, Brno - Bohunice, 625 00 Identifikační číslo: 01587285 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna, sp. zn. ZU/MMB/0078002/2014

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Wellness klubu Nezestárni.cz, umístěného na internetové

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky dle 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vydané soukromou podnikatelkou Annou Němcovou, IČ: 03541517, se sídlem Dejvická 7, Praha 6,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CREOLAN s.r.o. se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801 identifikační číslo: 25430386 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Více

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající )

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Pavly Janků Místo podnikání: Za Veterinou 494/5, 503 41 Hradec Králové Identifikační číslo: 65675169 DIČ: CZ7459183061 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem

Více