Obchodní podmínky. 1. Definice pojmů. 2. Provedení Díla. 3. Cena za Dílo. 4. Termín splnění Díla. 5. Plnění díla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky. 1. Definice pojmů. 2. Provedení Díla. 3. Cena za Dílo. 4. Termín splnění Díla. 5. Plnění díla"

Transkript

1 Obchodní podmínky pro prodej a implementaci software OXID eshop (dále jen Software ) a dále pro poskytování poimplementačních služeb společností oxy Online s.r.o. se sídlem Zdaboř 570, Příbram V; IČ: ; DIČ: CZ (dále jen Zhotovitel ). Účinnost: Plné znění Obchodních podmínek mezi Zhotovitelem a uživatelem Software (dále jen Objednatel ). 1. Definice pojmů 1.1. OXID eshop software vyráběný společností OXID esales AG a celosvětově chráněný autorskými právy. Na základě výhradního distribučního kontraktu platného pro Českou republiku a dále pro Slovenskou republiku je dodáván koncovým uživatelům Zhotovitelem, případně jím autorizovanými partnery Dílo souhrnné označení dodávky Zhotovitele Objednateli. Dílo zahrnuje licenci k užití Software, implementaci Software a další služby písemně sjednané ve Smlouvě či jejích přílohách Smlouva smlouva o dílo sepsaná mezi Zhotovitelem a Objednatelem, která specifikuje podmínky dodání Díla OBCHZ - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Dokumentace - Před zakoupením Software je třeba pozorně si prostudovat Dokumentaci, která stanoví popis a funkce Software. Předpokládá se odpovídající rozsah znalostí z oboru webových aplikací nezbytných k užívání Software. 2. Provedení Díla 2.1. Zhotovitel se zavazuje implementovat a provozovat pro Objednatele Dílo dle Smlouvy a následně zajistit záruční servis Díla v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a Obchodními podmínkami. 3. Cena za Dílo 3.1. Cena za Dílo je stanovena dohodou smluvních stran Uvedená Cena za Dílo je sjednána ve Smlouvě a jejích přílohách a písemně odsouhlasena smluvními stranami Dodatečné služby nad rámec Smlouvy budou účtovány dle platného ceníku Zhotovitele. 4. Termín splnění Díla 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo za podmínek stanovených ve Smlouvě. Dílo bude prováděno na základě určeného harmonogramu, odsouhlaseného Objednatelem podpisem Smlouvy Za škody, jejichž odpovědnost není vyloučena platnými ustanoveními Smlouvy či Obchodních podmínek, je Zhotovitel zodpovědný nejvýše do částky uvedené v čl. 3. odst Obchodních podmínek, a to souhrnně. Za škody vzniklé Provozem Díla, zejména nedodáním nasmlouvané služby související s Provozem Díla, je Zhotovitel odpovědný do nejvýše do částky odpovídající ceně nedodané služby. 5. Plnění díla 5.1. Zhotovitel je povinen dodat Dílo způsobem určeným Smlouvou a Obchodními podmínkami Osobou určenou Objednatelem pro převzetí Díla je Manažer projektu za Objednatele Manažer projektu za Objednatele převezme Dílo v rozsahu čl. 2. bod 2.1. Obchodních podmínek určený Smlouvou Způsob, kterým proběhne předání Díla, je stanoven v čl Manažer projektu za Objednatele a manažer projektu za Zhotovitele jsou oprávněni přijímat běžná projektová rozhodnutí jako např. akceptace implementační analýzy, akceptace grafického návrhu, akceptace dílčích funkcionalit Díla, akceptace dodávky zakázkových úprav (i nad rámec Smlouvy), atd. oxy Online s.r.o. verze 1.2 1/6

2 6. Předání Díla 6.1. Převzetí Díla se uskuteční formou osobního, nebo virtuálního (telefonicky, telekonferenčně) jednání (dále jen Předávací jednání ), kterého se účastní Manažeři projektu Objednatele i Zhotovitele. Na tomto jednání bude sepsán zápis nazvaný Závěrečný protokol o předání a převzetí Díla (dále jen Předávací protokol ), v němž budou uvedeny všechny případné připomínky a výhrady ze strany Objednatele k předmětu Smlouvy. V rámci tohoto protokolu rovněž musejí být uvedeny všechny výhrady Objednatele k předmětu Smlouvy, co se týče jeho kompletnosti (tj. z hlediska úplnosti funkcí a vlastností předmětu Smlouvy) Všechny připomínky a výhrady Objednatele k Dílu, které by měly být řešeny v případném reklamačním řízení, se již mohou týkat pouze funkčnosti předmětu Smlouvy jako takového. Doplňování dalších funkcí a vlastností nad rámec Předávacího protokolu již bude považováno za novou zakázku V případě, že Dílo nebude Objednatelem převzato bez výhrad a připomínky budou Zhotovitelem shledány odůvodněnými, Zhotovitel do 1 týdne od podpisu Předávacího protokolu navrhne způsob jejich řešení a harmonogram tohoto řešení Pokud Objednatel bez zřejmé, závažné a smluvně odůvodnitelné příčiny, kterou uvede do písemného protokolu, odmítne podepsat Předávací protokol, má se za to, že Objednatel převzal Dílo bez výhrad a veškeré povinnosti Zhotovitele vyplývající z předmětné Smlouvy byly splněny Pokud Objednatel bez zřejmé, závažné a smluvně odůvodnitelné příčiny nereaguje na písemnou výzvu k Předávacímu jednání po dobu delší jak 30 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel převzal Dílo bez výhrad a veškeré povinnosti Zhotovitele vyplývající z předmětné Smlouvy byly splněny. 7. Platební podmínky 7.1. Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli dnem předání a převzetí celého Díla na základě "Protokolu o předání a převzetí Díla", jenž bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Fakturována bude částka vztahující se k předané a převzaté části Díla (částečné i předčasné plnění je možné). Splatnost faktury - daňového dokladu - je 14 kalendářních dní od data jejího prokazatelného odeslání Objednateli. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a dále bude obsahovat číslo Smlouvy. Faktura bude vystavena na příslušnou částku dle Smlouvy a bude zaslána Zhotovitelem do sídla Objednatele, uvedeného ve Smlouvě, nebo v elektronické podobě opatřena elektronickým podpisem bude zaslána na kontaktní Objednatele uvedený v čl. 5. odst Smlouvy, případně do jeho datové schránky Objednatel je povinen zaplatit do 14 dnů od podpisu Smlouvy zálohu ve výši 50% z ceny Díla dle čl. 3. odst. 3.2 na základě zálohové faktury, která bude vystavena na příslušnou částku dle Smlouvy a bude zaslána Zhotovitelem do sídla Objednatele, uvedeného ve Smlouvě, nebo v elektronické podobě opatřena elektronickým podpisem bude zaslána na kontaktní Objednatele uvedený v čl. 5. odst Smlouvy, případně do jeho datové schránky Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla částka připsána ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele, uvedeného ve Smlouvě Pro případy, kdy je dodání Díla zpožděno o více než 30 kalendářních dní z důvodů ležících na Objednateli, se sjednává povinnost Objednatele zaplatit dodatečnou zálohu ve výši 25% z ceny Díla dle čl. 3. odst. 3.2, a to na základě zálohové faktury, která bude vystavena na příslušnou částku dle Smlouvy a bude zaslána Zhotovitelem do sídla Objednatele, uvedeného ve Smlouvě, nebo v elektronické podobě opatřena elektronickým podpisem bude zaslána na kontaktní Objednatele uvedený v čl. 5. odst Smlouvy, případně do jeho datové schránky Objednatel uděluje Zhotoviteli výslovný souhlas se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem dle zákona č. 227/2000 Sb. 8. Povinnosti Zhotovitele 8.1. Zhotovitel zajistí pro plnění Díla vlastními prostředky a na vlastní náklad odpovídající programové vybavení Zhotovitel ručí za kvalitní provedení Díla, odpovídající Smlouvě Jakékoliv skutečnosti, bránící Zhotoviteli při plnění Smlouvy, sdělí Zhotovitel písemně co nejrychleji Objednateli a snaží se společně s Objednatelem o co nejefektivnější a nejrychlejší vyřešení problému a o odstranění překážek, stojící v plnění Smlouvy. oxy Online s.r.o. verze 1.2 2/6

3 8.4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů, převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k plnění Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné podklady nebo pokyny překážejí v řádném plnění Díla, je Zhotovitel oprávněn jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny podkladů nebo změny pokynů Objednatele nebo do obdržení písemného sdělení, že Objednatel trvá na vytvoření produktu s použitím předaných podkladů a daných pokynů O dobu, po kterou bylo nutno plnění Díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů, spojených s přerušením plnění Díla nebo s použitím nevhodným podkladů do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna Zhotovitel, který splnil povinnost danou čl. 8. odst Obchodních podmínek neodpovídá za nemožnost splnění předmětu Smlouvy nebo za vady Díla způsobené nevhodnými podklady nebo pokyny, jestliže Objednatel na jejich použití písemně trval. 9. Povinnosti Objednatele 9.1. Objednatel se zavazuje vytvořit Zhotoviteli pro jeho činnost potřebné podmínky, zejména přístup na pracoviště a spolupráci pověřených pracovníků. K tomuto účelu Objednatel písemně jmenuje odpovědné zaměstnance Pověření pracovníci Objednatele budou na písemné či ové požádání Zhotovitele jemu k dispozici pro konzultace v otázkách souvisejících s plněním Díla včetně protokolárního předání podkladů a dokumentů (kopií) nezbytných pro plnění Díla, které Zhotovitel vrátí protokolárně po splnění Díla Termín splnění Díla se prodlužuje o dobu prokazatelného prodlení Objednatele s poskytnutím nutné součinnosti ve shodě s ustanovením čl Obchodních podmínek Objednatel umožní Zhotoviteli seznámení s normami Objednatele souvisejícími s prováděním Díla dle této smlouvy, které je třeba při provádění Díla dodržovat. 10. Užívací práva Rozsah užívacích práv Objednatele k Software je určen samostatnými Licenčními podmínkami Objednatel není oprávněn Dílo v původní nebo změněné podobě dále prodávat nebo je jiným způsobem šířit Zhotovitel má právo poskytnout (úplatně či bezúplatně) užívací právo k Dílu nebo kterékoliv jeho části ať už ve změněné či nezměněné podobě - dalším subjektům podle vlastní úvahy. 11. Přechod vlastnictví Vlastnické právo k případné části Díla hmotné povahy přechází na Objednatele okamžikem uhrazení celé částky za Dílo. Do toho okamžiku se má za to, že případná část Díla hmotné povahy je ve vlastnictví Zhotovitele. 12. Vady Díla Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že software Dílo ze své podstaty neobsahuje neodstranitelné vady Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá předmětu Díla určenému ve Smlouvě či v Dokumentaci Vadou funkčnosti se pro účely Smlouvy a Obchodních podmínek rozumí nesoulad ve vlastnostech Díla oproti vlastnostem a funkčnosti uvedeným v Dokumentaci či ve Smlouvě Zhotovitel se zavazuje, že případné vady Díla zjištěné v záruční době odstraní na své náklady na základě jejich platného oznámení provedeného dle čl. 12. odst Záruka se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění reklamace do jejího prokazatelného odstranění Smluvně dohodnutým prostředkem pro oznámení vady (reklamaci), obousměrnou komunikaci mezi Zhotovitelem a Objednatelem či objednávky prací zaslané Objednatelem Zhotoviteli je webová aplikace dostupná na adrese (dále jen Aplikace Helpdesk ) Pro odevzdání nového plnění po odstranění vady platí ustanovení těchto Obchodních podmínek týkající se místa a způsobu plnění včetně všech s tím nutně souvisejících podmínek a ustanovení o uplatňování práv z odpovědnosti za vady. oxy Online s.r.o. verze 1.2 3/6

4 13. Záruční podmínky, odpovědnost za vady Na předané Dílo se vztahuje doživotní záruka. Doživotní záruka je definována tak, že začíná běžet po protokolárním předání Díla a trvá po celou dobu poskytování Maintenance Zhotovitelem Objednateli. V této záruční době odpovídá Zhotovitel za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou či Dokumentací Oznámení vady (reklamaci) provede Objednatel způsobem uvedeným v čl. 12. odst Obchodních podmínek bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. 14. Smluvní pokuty Zhotovitel zodpovídá za řádné plnění dle Smlouvy v daném termínu a kvalitě. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli za každý den jím zaviněného prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny Díla, s jehož prováděním je v prodlení, nejvýše však 20% z ceny Díla, s jehož prováděním je v prodlení. Touto částkou jsou rovněž omezeny případné nároky Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu vzniklých škod Při nedodržení platebních termínů dle Smlouvy pro zaplacení ceny Díla ze strany Objednatele, je tento povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, nejvýše však 20% z ceny Díla. 15. Odstoupení od smlouvy Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v celém rozsahu v případě Zhotovitelem prokazatelně zaviněného prodlení se splněním Díla dle Smlouvy přesahující délku 60 dnů oproti sjednanému termínu Škody a náklady vzniklé Zhotoviteli z důvodu odstoupení Objednatele od Smlouvy na základě ustanovení čl. 15. odst Obchodních podmínek v souladu s výše uvedenými ustanoveními nebudou považovány za škody a náklady zaviněné Objednatelem a jejich náhrady nemohou být u Objednatele uplatněny Zhotovitel má právo přerušit plnění podle Smlouvy, pokud Objednatel bude v prodlení s jakoukoliv platbou. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s platbou o více než 30 kalendářních dní Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud prodlení Objednatele dle čl. 8. odst přesáhne 30 kalendářních dní Škody a náklady vzniklé Objednateli z důvodu přerušení plnění nebo odstoupení Zhotovitele od smlouvy na základě ustanovení čl. 15. odst a dále dle čl. 15. odst Obchodních podmínek, nebudou považovány za škody a náklady zaviněné Zhotovitelem a jejich náhrady nemohou být u Zhotovitele uplatněny. 16. Vyšší moc Každé zdržení nebo selhání při provádění Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou nebude nesplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv smluvní stranou, jestliže takovéto zdržení nebo nesplnění je zaviněno výskytem událostí, která nemohla být rozumně předpokládána, které nemohlo být zabráněno a která brání řádnému plnění smluvních povinností. Příklady těchto událostí jsou občanské nepokoje, vládní zákony, požár většího rozsahu, přírodní kalamity zahrnující například povodně, vichřice, smrště, zemětřesení apod. Tím nejsou myšleny zpožděné dodávky subdodavatelů Jestliže je zřejmé, že v důsledku událostí, uvedených v čl. 16. Odst Obchodních podmínek Zhotovitel nebude schopen splnit Dílo ve smluveném termínu, pak o tom Zhotovitel bezodkladně uvědomí Objednatele. Smluvní strany se dohodnou na prodloužené době plnění odpovídající následkům vyšší moci Jestliže kterákoliv ze smluvních stran nemůže plnit své smluvní závazky po dobu třiceti po sobě jdoucích dnů nebo úhrnem po dobu dvou měsíců ve smluvní době z důvodů vyšší moci, projednají smluvní strany tento případ mezi sebou a rozhodnou o možných postupech Nastane-li případ vyšší moci, pak smluvní strana, která uplatňuje nároky z důvodu vyšší moci, předloží druhé smluvní straně důkazy, týkající se tohoto případu, a to nejpozději do dvou kalendářních měsíců ode dne uplatnění těchto nároků Právní úpravy jakýchkoliv vztahů existující v okamžiku podpisu Smlouvy, o kterých strany věděly nebo vědět mohly, nemohou být vykládány jako příčiny Vyšší moci. oxy Online s.r.o. verze 1.2 4/6

5 17. Platnost Smlouvy Závazky Zhotovitele týkající se záručních podmínek trvají i po případném skončení účinnosti Smlouvy, to však pouze za předpokladu, že Dílo bylo řádně převzato a zcela zaplaceno. 18. Jiná ujednání Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k převodu práv k užívání Software, které dodá Objednateli na základě Smlouvy a odpovídá za škody, které by vznikly Objednateli, kdyby se toto prohlášení ukázalo nepravdivým, v rámci ustanovení čl. 4. odst Obchodních podmínek V případě, že v textu Smlouvy by bylo ujednání, které by bylo odchylné nebo v rozporu se zněním Obchodních podmínek Zhotovitele, pak takové ujednání má přednost před zněním Obchodních podmínek K uzavření nebo změně či zrušení Smlouvy je oprávněn pouze statutární orgán nebo zplnomocněný zástupce smluvní strany Právní vztahy stran výslovně neupravené Smlouvou a Obchodními podmínkami jsou podřízeny právní úpravě obsažené v OBCHZ a navazujících předpisech V případě, že některé ustanovení nebo část Smlouvy nebo Obchodních podmínek se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nebo části v platnosti Objednatel se zavazuje, že své pohledávky, které vznikly nebo v budoucnu vzniknou z jeho obchodních vztahů se Zhotovitelem, nebude dále postupovat třetím subjektům, tj. jeho pohledávky vůči Zhotoviteli jsou nepostupitelné ve smyslu 525 odst. 2 občanského zákoníku Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím Aplikace Helpdesk, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Objednatel si je plně vědom své odpovědnosti a možných následků plynoucích z případného zneužití jemu sdělených hesel pro vstup do Aplikace Helpdesk Nabyvatel se zavazuje, že nebude poškozovat dobré jméno Zhotovitele ani ostatní uživatele Internetu a zejména se nebude jakýmkoliv způsobem podílet na následujících činnostech, které jsou považovány za hrubé porušení Smlouvy: a) využívat Software pro rozesílání nevyžádaných ů (spam); b) nahrávat na server Zhotovitele software, multimediální či jiná data chráněná autorskými právy, která Objednatel není oprávněn užívat daným způsobem užití. V takovém případě je Zhotovitel oprávněn tato data odstranit; c) odesílat zprávy nebo nabízet ke stahování (download) soubory obsahující viry, trojské koně a jiné nebezpečné programy; d) pokoušet se proniknout k datům (webové stránky, diskové prostory apod.) jiných uživatelů serveru Zhotovitele; e) zveřejňovat informace, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR a dobrými mravy, případně poškozující dobré jméno Zhotovitele Objednatel uděluje Zhotoviteli souhlas s umístěním Díla mezi reference Zhotovitele dostupné na webové stránce oxy Online s.r.o. verze 1.2 5/6

6 19. Řešení sporů Objednatel a Zhotovitel se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodli, že veškeré jejich spory vzniklé ze Smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a Objednatel a Zhotovitel tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Objednatel a Zhotovitel tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti a to ve formě Řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu rozhodčího řízení. Objednatel a Zhotovitel výslovně prohlašují, že před uzavřením Smlouvy měli a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinili a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součástí Smlouvy. Objednatel a Zhotovitel si pro Řízení on-line zvolili ové adresy uvedené ve Smlouvě, čl Doručování Jestliže Smlouva či Obchodní podmínky předpokládají jakýkoliv úkon, oznámení či doručení písemností vůči druhé smluvní straně, bude takový úkon uskutečněn na adresu provozovny uvedené v záhlaví Smlouvy a osoby uvedené jako Manažer projektu Pro účely Smlouvy se dnem doručení považuje: a) nejpozději třetí den uložení zásilky na příslušném poštovním úřadě v případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl, v ostatních případech okamžikem doručení zprávy druhé smluvní straně; b) při osobním doručování tyto účinky nastávají převzetím nebo odmítnutím této písemnosti; Obě strany se zavazují, že budou druhou smluvní stranu neprodleně písemně informovat o případných změnách v osobě odpovědné za komunikaci. 21. Platnost obchodních podmínek Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne Zhotovitel si vyhrazuje právo změny Obchodních podmínek, zejména v případě změny právních předpisů, zavedení nových služeb či technologií, nebo z důvodu změny podmínek na trhu. O změnách Obchodních podmínek bude Objednatel informován prostřednictvím webových stránek případně prostřednictvím Aplikace Helpdesk Tyto Obchodní podmínky pozbývají účinnosti okamžikem nabytí účinnosti pozdějších Obchodních podmínek zveřejněných Zhotovitelem na webových stránkách oxy Online s.r.o. verze 1.2 6/6

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od 1.3.

Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od 1.3. Quart Construct, s.r.o., IČ: 29237271, sídlem v Pohořelicích, Pšeničná 284, PSČ: 691 23, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67567 Všeobecné obchodní podmínky

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Scanfore s.r.o. - IT divize egen se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58827 www.egen.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Gapanet solution s.r.o. ke Smlouvě o dílo

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Gapanet solution s.r.o. ke Smlouvě o dílo Všeobecné obchodní podmínky společnosti ke Smlouvě o dílo I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost, se sídlem V Záhorském 256, 190 12 Praha 9 Dolní Počernice, IČ 29052998, zapsaná ve Veřejném rejstříku

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti FLOWER A & F, s.r.o., se sídlem : Třebovle 128, p. Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, I.Č: 25074334, DIČ: CZ25074334,

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ Obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností Fibernet a.s. pro spotřebitele platné od 1. 9. 2015 Tyto obchodní podmínky upravují provozní a

Více

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 1 2 ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Úvodní ustanovení Tyto všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, výklad pojmů 1.1. Společnost NEVA Group s.r.o., se sídlem Úherce 128, 330 23 Úherce, IČ: 62915274, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací A. Předmět všeobecných obchodních podmínek 1. Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz)

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Část I. Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

EXPOSALE - CZ s.r.o. IČ 25226177

EXPOSALE - CZ s.r.o. IČ 25226177 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY II. (dále jen VOP II. ) Verze 1/2014 1. Platnost VOP II. 1.1. Předmět, obsah. Tyto VOP II. upravují podmínky provedení Díla a poskytování Služeb ze strany společností: EXPOSALE

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Smlouvu o dodávce komplexního softwarového řešení pro účetnictví

Smlouvu o dodávce komplexního softwarového řešení pro účetnictví Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň IČ: 70889660 DIČ: CZ70889660 E-mail: info@sshrnp.cz jednající ředitelem Ing. Josefem Juránkem jako

Více

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti IT (dále jen Podmínky ) jsou podmínkami aplikovanými společností ARAMIT, s.r.o., IČO: 267 25 151, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více