Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová"

Transkript

1 Základy managementu Marketing Ing. Ivana Pražanová

2 Marketing - definice = Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a organizací. (Americká marketingová asociace) = Marketing je proces začínající u nalezení budoucího výrobku až k jeho zavedení na trh. = Rozdíl mezi prodejem a marketingem: Prodej se snaží přimět zákazníky k nákupu zboží, které podnik již vyrobil. Marketing usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával zboží, které zákazník požaduje.

3 Marketing vývojové etapy Etapa výrobně orientovaného marketingu V USA na konci 19. století, začátek 20. století Henry Ford Poptávka převažuje nad nabídkou, lidé kupují jen to, co musí, slabá konkurence Etapa marketingu orientovaného na prodej Po velké hospodářské krizi v roce 1929 Konkurence sílí, nasycení trhů, nutnost propagace a lepšího plánování Etapa absolutního marketingu Od konce 2. světové války, nabídka převažuje nad poptávkou Orientace na cílového zákazníka

4 Marketing základní pojmy Potřeba = stav pociťovaného nedostatku některého základního uspokojení. Požadavky = jsou tužby po specifickém uspokojení těchto hlubších potřeb. Poptávka = požadavek na specifický produkt, který je podložen schopností a ochotou si jej koupit. Výrobek = cokoliv, co může být nabízeno někomu proto, aby uspokojil potřebu nebo požadavek. Hodnota = funkcí vlastností výrobku a ceny, pro každého zákazníka je jiná. Náklady = na pořízení výrobku, provoz a údržbu. Trh = je tvořen všemi potenciálními zákazníky, kteří chtějí koupit určitý produkt a mají peníze a čas se směny účastnit. Konkurenční výhoda = odlišnost, zajišťující firmě dlouhodobou prosperitu Směna = akt získávání žádoucího výrobku od někoho nabídnutím něčeho jiného na oplátku. Makromarketing = se zabývá obecnými aspekty fungování tržního mechanismu, globálními vztahy mezi nabídkou a poptávkou, agregovanými(společnými) toky zboží v národním a mezinárodním měřítku Mikromarketing = - zabývá se marketingovými aktivitami individuálních subjektů

5 Marketingový mix = marketingový nástroj, kombinace jeho jednotlivých složek je používána pro dosažení stanovených marketingových cílů na vytipovaném trhu. Produkt (product) - cokoli, co se může nabízet na trhu a slouží k uspokojení konkrétní potřeby. Může mít hmotnou a nehmotnou podobu. Cena (price) - hodnota produktu vyjádřená zpravidla v penězích. Jako jediná část mixu generuje zisk. Distribuce (place) - soubor činností, zajišťující pohyb zboží od podniku ke spotřebiteli. Propagace (promotion) - má za cíl vytvořit pozitivní image o produktu, podniku, firmě a informovat zákazníka. 4P

6 Produkt =cokoli (statek - hmotný: výrobek; nehmotný: myšlenka,nápad,značka; volný: služba), co lze nabídnout na trhu, co může uspokojit potřebu a je prospěšné pro společnost. Pokud se produkt stává předmětem směny, hovoříme o zboží. Produkt je tvořen podstatou (obecná prospěšnost nebo užitečnost) a dodatečnými vlastnostmi (značka, obal, balení, záruční podmínky, speciální služby: poradenství, úvěr, dárkové balení, předvedení, apod.).

7 Životní cyklus produktu = vyjadřuje tržní životnost produktu - tedy dobu, po kterou se produkt nachází na trhu 4 etapy liší se velikostí a dynamikou prodeje, rozdílnou výší zisku, výší a strukturou nákladů, podílem jednotlivých prvků marketingového mixu: Etapa zavádění produktu na trh nízký prodej, vysoké náklady, silná marketingová komunikace Etapa růstu dynamický nárůst objemu prodeje, silná distribuce, stále ještě silná komunikace Etapa zralosti prodej na maximu, největší zisky, snaha o prodloužení životního cyklu v podobě inovace produktu a hledání nových trhů, silná podpora prodeje Etapa ústupu - nezadržitelný pokles prodeje, snižují se veškeré marketingové náklady, i cena. V závěru etapy ústupu dochází ke stažení produktu z trhu.

8 = firma se rozhoduje o jednotlivých produktech, produktových řadách a o sortimentu (produktový mix) Produkt - kvalita (TQM, normy ISO), funkce, design a styl, značka (záruka kvality, snazší orientace pro zákazníka, hodnota značky 1 místo?), obal Produktová řada Produktová politika Produktový mix př.: šířka výrobního sortimentu: 4 řady; délka: 14 druhů; hloubka: 8 variant, konzistence: nekonzistentní

9 Analýza portfolia = rozbor postavení produktu nebo skupiny produktů mezi ostatními produkty v rámci jedné firmy = analýza Strategické podnikatelské jednotky (Strategic Business Unit = SBU), což může být výrobní divize, výrobková řada anebo jiné ziskové centrum = odpověď na otázku: Co dál s dotyčnou strategickou jednotkou? = nástroje: 1) bostonský model produktové analýzy - BCG model, 2) model firmy General Electric - GE model, 3) SWOT analýza BCG Model

10 Cena - stanovení Nákladově orientovaná kalkulace součet úplných vlastních nákladů a procentní přirážky (obchodní marže) Cena na základě vnímané a uznané hodnoty kolik je zákazník ochoten zaplatit. Orientovaná na konkurenci - vychází z cen konkurence, resp. dominantního prodejce. Dumpingová cena - nepokrývá náklady, výroba je dotovaná. 1. Nastavuje se za účelem likvidace konkurence. 2. Pod cenou prodáme základní výrobek, službu a spoléháme, že vyděláme na drahých doplňcích, náhradních dílech, servisu, službách a podobně. Metoda cílových nákladů stanoví se cena nového produktu vzhledem ke konkurenci, nasycenosti trhu, požadavkům zákazníka, pak se vypočítávají náklady na materiál, práci atd. Stanovení ceny s ohledem na požadovanou návratnost

11 Cenové strategie Strategie vysoké ceny Prémiová cena : cílem je dlouhodobá existence vysoké ceny na základě kvality produktu. Sbírání smetany : krátkodobé docílení hospodářského výsledku za zaváděcí vysoké ceny. Strategie nízké ceny Cenová penetrace : cílem je vytlačení konkurence, snížení variabilních nákladů, využití kapacit, tak aby se s nízkými cenami dosáhlo širokého prodeje výrobků. Podpora prodeje: snahou je získat přednost před konkurencí, součást uvádění výrobku na trh i ostatních fází životního cyklu výrobku. Postup při stanovení cenové strategie

12 Marketingová komunikace Cíle marketingové komunikace zvyšování míry informovanosti spotřebitelů o nabídce firmy zvýraznit některé objektivně existující vlastnosti produktu, a ty s výrobkem a firmou postavit do "zvláštního světla", tj. vytvořit pro ně specifický image zapůsobit na zákazníky a přimět je k tomu, aby výrobek, službu, ideu apod. přijali upevňovat dlouhodobě trvalé vztahy se zákazníky a další veřejnosti Propagační (komunikační) mix: reklama podpora prodeje public relations osobní prodej přímý marketing Příprava propagační akce (5M):

13 Reklama = jakákoliv propagace (obvykle placená, někdy i klamavá) výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje. Podpora prodeje = je prováděna nepravidelně a jejím cílem je dosažení okamžitého, krátkodobého efektu (zvýšení obratu prodeje). Je tvořena souborem krátkodobých pobídek, které nabízí dodatečnou hodnotu kupujícímu, prodejci nebo distributorům. Spotřebitelská podpora stimuluje spotřebitelské nákupy (vzorky, kupóny, vrácení peněz, zvýhodněná balení, bonusy, reklamní předměty, věrnostní odměny, podpora v prodejnách, soutěže, slosování loterie hry, ) Podpora obchodníka nebo organizace - má za cíl přesvědčit obchodníka, aby do svého sortimentu zařadil určitou značku, nebo využil služeb, které firma nabízí (obchodní setkání, trénink, speciální nabídky, výstavní zařízení v místě prodeje, prodejní soutěže, zboží zdarma, dárky, ) PR = viz minulá přednáška Propagace - komunikace Osobní prodej = pultový prodej, prodej v terénu, také multilevel marketing (amway, herbalife, ) Přímý marketing (Direct marketing) = přímá komunikace s individuálními zákazníky (telemarketing, adresné a neadresné poštovní zásilky, neadresná distribuce letáků, zásilkové katalogy, teleshopping, elektronický prodej, Nové trendy virální marketing (šíření komerčního sdělení sociální sítí), buzz marketing (šíření informací, které jsou tabu, tajemné, vtipné apod.), event marketing, product placement (produkt ve filmu), guerilla marketing (nekonvenční, minimum zdrojů)

14 Zákazníci a trhy Faktory, ovlivňující chování spotřebitele Kulturní soubor základních hodnot, postojů, přání a chování, které jedinec přejímá od rodiny, školy a institucí Společenské skupiny členské, referenční a aspirační Osobní věk, fáze života, dosažený stupeň vzdělání, ekonomická situace, životní styl, Psychologické motivace: motiv potřeba, která dosáhne takové síly, že tlačí jednotlivce k jejímu uspokojení. (Motivační teorie dle Freuda, Maslowa): vnímání, učení se, postoje, přesvědčení. Segmentace trhů Přizpůsobení nabídky tak aby, lépe odpovídala potřebám jednoho čí více segmentů.

15 Poznávání spotřebitelů prostřednictvím systematických a objektivních postupů = marketingový výzkum Sekundární výzkum Primární výzkum Marketingový výzkum Kontinuální Omnibus Ad-hoc Kvalitativní výzkum Individuální hloubkové rozhovory Skupinové rozhovory Focus groups Neuromarekting testování reklam Kvantitativní výzkum Ankety Osobní rozhovory Telefonické rozhovory Internetový průzkum

16 +/- marketingu Marketing přispívá k: maximalizaci spotřeby + maximalizace spotřeby může přispívat ke stimulaci výroby, k vytváření nových pracovních příležitostí a ke zvyšování kupní síly obyvatel - může se ale také stát jednou z hlavních příčin nepřiměřeného vyčerpávání přírodních zdrojů maximálnímu uspokojování potřeb maximalizaci výběru - maximalizace výběru zboží je finančně značně náročná (vzhledem k vysokým finančním nákladům, které souvisejí s vývojem a výrobou nových druhů zboží) - příliš velký výběr zboží má za následek i nepřehlednost trhu.

Marketingový mix. Olga Horová MARKETINGOVÝ MIX

Marketingový mix. Olga Horová MARKETINGOVÝ MIX Marketingový mix Olga Horová MARKETINGOVÝ MIX 2009 MARKETINGOVÝ MIX profesor Neil H. Borden - autor pojmu marketingový mix E. Jerome Mc Carthy autor "4P" (podle začátečních písmen anglických názvů): Product

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Marketing Pojem Marketing Marketing lze zúžit na úroveň fyzického prodeje, nebo reklamní a propagační aktivity

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká

Více

Broliho poznámky z MARKETINGU VOŠ Pardubice, 2M MARKETING. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr

Broliho poznámky z MARKETINGU VOŠ Pardubice, 2M MARKETING. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr MARKETING - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr AKTUÁLNÍ VERZE: www: http://informator.stb.cz, e-mail: broli@seznam.cz, tel: 607 645874-1 - Současný marketing je podnikatelská

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

REKLAMA A MARKETING VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. k semináři. v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

REKLAMA A MARKETING VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. k semináři. v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL k semináři REKLAMA A MARKETING v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Farmářské centrum VLTAVA, o.s. Organizátor projektu: OS Tatrmani datum konání:

Více

Podklady -snímky pro marketing část 1.

Podklady -snímky pro marketing část 1. Obsah - Část A1 Podklady -snímky pro marketing část 1. 1 A Úvod B Marketingové plánování C Externí analýza D Analýza zákazníka a segmentace E Interní analýza a analýza SWOT F Analýza portfolia G Marketingová

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických

Více

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D.

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D. MARKETING Grafická podpora přednášek 2012 Ing. Marie Švarcová, Ph.D. Obsah: Předmluva. 4 Kapitola 1 Vznik a vývoj marketingu. 5 Kapitola 2 Marketingové prostředí podniku. 25 Kapitola 3 Konkurence 45 Kapitola

Více

konkurenční ring dodavatelé odběratelé potenciální konkurenti substituty podnik místo organizace

konkurenční ring dodavatelé odběratelé potenciální konkurenti substituty podnik místo organizace 1. Definujte a charakterizujte služby z hlediska jejich odlišnosti od výrobků: Poskytování nehmotných statků k uspokojování potřeb za úplatu (rozdíl mezi výrobkem a službou). Nehmotnost, Neskladovatelnost,

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

Marketing v rybářství

Marketing v rybářství PWB h.b s.r.o. a Asociace pro rozvoj regionů o.s. Osnova přednášky: 1) Základní marketingové pojmy, definice rybářského marketingu 2) Marketingové prostředí 3) Analýza trhu v rybářství, chování zákazníků

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Ilona Válková Inovace marketingového mixu Diplomová práce 2015 Inovace marketingového mixu Diplomová práce Bc. Ilona Válková Vysoká škola hotelová v Praze

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST

Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST OSNOVA: 1. Nákup 2. Řízení zásob 3. Logistika 4. Prodej a marketing 1. NÁKUP Základní funkce a úkoly nákupu Nákupní marketing, jeho zásady a nástroje Marketingový

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA Bc. Markéta Doudová DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více