PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA"

Transkript

1 PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE U ZÁKAZNÍKA 1

2 I. Než vstoupíme do bytu. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola demonstraního výrobku - Demo výrobek musí být istý - Musí být funkní - Demonstraní kufr musí být vizitkou každého obchodníka - Musí mít v poádku všechny redukce, náadí, prodlužovaní kabel a další souásti vybavení - Obchodník musí mít pocit, že nebude mít problém s pipojením demo výrobku u zákazníka po technické stránce 2. Kontrola sama sebe - Obchodník musí být upravený, vyištné boty, isté sako, kalhoty, oholený, uesaný - Pozitivn naladný, sportovního vzhledu, optimistický, zdrav vypadající 3. Duševní pipravenost - Odhodlaný provést perfektní práci s výsledkem prodat výrobek - Obchodník musí být sebevdomý a cílevdomý - Musí být naprostý profesionál - Musí být nápomocný pi radách a pomoci zákazníkovi pi ešení problém - Úsmv.Jak v hlase tak na oblieji II. Samotný vstup do bytu 1. Zazvonit u bytu (domu) zvoníme 2x krátce a) u panelových dom s hlasitým telefonem - Pedstavit sebe a firmu vyžádat si otevení vchodových dveí - Píklad: Dobrý den tady Jií Novák ze spolenosti Aquawell.Mluvím s paní Dvoákovou?Mžete mi prosím odevít dvee? Jdu k Vám na domluvenou schzku. -!!! Nikdy neešit situaci u dveí pokud nás zákazník nechce pustit!!! - - Píklad: Z. - Nevím co chcete. Pro jste tady a co budete dlat?...nemám as se Vám vnovat O. - Ješt jednou dobrý den.jmenuji se Jií Novák a mám s Vámi domluvenou schzku.já Vám všechno vysvtlím, ale prosím puste m nahoru.nechci Vám to vysvtlovat tady na ulici.v jakém pate prosím bydlíte? b) ped bytem nebo u dveí rodinného domu Postavit se asi 1,5m ode dveí. Demonstraní kufr položit vedle dveí tak, aby na nj nebylo vidt z kukátka a pi otevení dveí nesmí být kufr dominantou prvního pohledu zákazníka. První dojem zákazníka musí být kladný.musíme vzbudit sympatie a psobit pátelsky a vrohodn. Když zákazník oteve dvee pedstavíme sebe a firmu.pokusíme se vstoupit do bytu. 2

3 - Píklad: Úsmv Dobrý den, jmenuji se Jií Novák a jsem z firmy Aquawell.Napáhnout a podat ruku Tady je moje prkazka Máme spolu domluvenou schzku ohledn vody.mžu dál?... Udlat krok do dveí. - Pokud nás zákazník nechce pustit - Píklad: Z. - Nevím co chcete. Pro jste tady a co budete dlat?...nemám as se Vám vnovat O. Chápu Vás že toho asi moc o naší práci a firm nevíte, ale všechno Vám vysvtlím a nebudu Vás dlouho zdržovat.nechci to ale ešit tady na chodb(ped dvemi).pustíte m dál?vše Vám vysvtlím... Udlat krok do dveí. Pouení : Zákazník mže mít strach pustit obchodníka do bytu.neví co jdeme dlat a pro by nás ml pouštt do bytu.to pramení z nevdomosti a opatrnosti zákazníka. Úsmv obchodníka, optimizmus, svžest a upravenost obchodníka napomáhá v odbourávání prvotní nedvry nebo strachu.první neúspch pi vstupu do bytu nás nesmí odradit.udláme nkolik pokus o vstup. Obchodník si musí uvdomit, že pokud se nedostane do bytu, nemá možnost prodat výrobek a cesta k zákazníkovi byla zbytená!!! III. Obchodník již vstoupil do bytu Demonstraní kufr nechat v pedsíni a jdeme se posadit do obýváku (kuchyn). Vezmeme si jen peklopy,tds Metr a popípad další písemné materiály. Se zákazníkem se posadíme.!!!nikdy nezstáváme stát a i zákazník si musí sednout!!! IV.Dvra Než zaneme cokoliv íkat o své práci, musíme v zákazníkovi vybudovat dvru a tím odbourat strach z naší osoby a návštvy jako takové.to platí zejména pi potížích pi vstupu do bytu. 1. Postup vybudování dvry - Opt se pedstavíme celým jménem a ekneme jméno spolenosti. - Ubezpeíme zákazníka, že mu všechno vysvtlíme a že mu naše setkání pinese spoustu zajímavých poznatk a informací. - Pochválíme zákazníka : - Pochválíme nap. krásné vybavení pokoje, hezké kvtiny, skvlou Hifi soupravu, hezkou sedaku, nábytek, krásného psa, koku, hezky zaízenou kuchy atd. Vybudování dvry je 60% úspchu. Pokud nevybudujeme dvru, není možné zákazníkovi dlat jakoukoliv prezentaci, protože nás zákazník nebude vnímat kladn, ale pouze záporn.v zákazníkovi nesmíme vzbuzovat pocit že ho obtžujeme a jdeme mu vnucovat njaký výrobek nebo službu! Musíme být pátelští a zákazník v nás musí vidt píjemnou návštvu se kterou si rád popovídá. - Vedeme neformální rozhovor a sbíráme informace o zákazníkovi. - Klademe otázky - Cílem je dozvdt se o celé rodin co nejvíc informací.nap. kde pracují, kolik mají dtí a jak staré, jak se jim bydlí v této lokalit, jaké mají koníky a zájmy. - Najdeme si spolené téma na kterém si dovedeme pátelsky povídat. - Zákazníka necháme rozpovídat a tím získáme jeho sympatie k nám. 3

4 - Kladením neformálních otázek zjistíme jak se v byt žije, dá se odhadnout finanní zabezpeení a typ lidí, kteí v byt bydlí a kdo rozhoduje o domácnosti.kdo se o domácnost stará, kdo nakupuje potraviny, kdo vaí atd. Budování dvry by mlo trvat asi minut. V.Poteba Vyvolání poteby je dležitou ástí prodejních dovedností obchodníka a vede k zájmu o obchodníka, o výrobky a služby.!!!obchodník musí prodat zejména sám sebe!!! Potebu vyvoláme v zákazníkovi pedáním informací, vysvtlením a zejména kladením otázek, které již souvisí s naší danou tematikou. Typy otázek budou samostatným tématem.úkolem je nauit se podávat tzv.kladné otázky. Zákazníkovi je pokládáme tak, aby vždy odpovdl jak chceme aby odpovdl. Píklad : - Myslím si, že Vás to zajímá, že mám pravdu? - Urit mi dáte za pravdu, že ano? - Také si to myslíte, že ano? - Budete se mnou souhlasit, že mám pravdu? Abychom vyvolali potebu zákazníka, musíme mu vysvtlit pro jsme ho navštívili, ím se spolenost zabývá a pro se vnujeme dané problematice. - Vysvtlení naší návštvy : - O: Jsem tady proto, že se voda celosvtov zhoršuje, protože je jí mén a i její cena tím roste.slyšeli jste o tom?urit ano.že je to tak. Urit Vás zajímá kvalita vody co používáte! Že mám pravdu?to bych tady asi jinak nebyl. - Položení otázek jednotlivcm : - Otázka : O : Jakou vodu pijete a z jaké vody vaíte? - Odpov : Z : 1. z vodovodu 2. balenou vodu 3. minerální vody 4. vodu nepiji (piji pivo) - Otázka : O : Pro pijete zrovna tuto vodu? z 1.vodovodu? 2. balenou vodu? 3. minerální vody? 4. pivo? 5. jiné druhy? Necháme si vysvtlit jaký druh vody konzumují a v jaké vod vaí.!!!nekomentujeme jejich názory a ani se jim nesnažíme vnucovat jiný druh vody, nekritizujeme jejich rozhodnutí pro používají ten nebo onen druh vody!!! - Otázka : Kolik vody asi tak denn vypijete? Nepoítáme kávu, polévky, alkohol. Necháme pinést vzorky vody kterou doma mají. Vodu z vodovodu, balenou stolní, minerální. Vzorky ve sklenikách postavíme ped zákazníka na stl i s PET lahvemi. Zákazníka(y) necháme opt posadit ke stolu! 4

5 Te vysvtlíme klady (+) a zápory (-) jednotlivých vzork.v pípad že máme málo vzork (jen vodu z vodovodu) budeme vysvtlovat i další druhy vod (balené stolní, minerální,kojenecké) 1. Voda z vodovodu Pednosti : Zápory : + je ve tm - vysoká koncentrace rozpuštných látek a to vetn chemických + v pohybu slouenin které se pidávají pi ištní vody ve vodárnách + erstvá - vysoký obsah jedovatého chlóru + levná - astý zápach vody - v nkterých lokalitách velké množství vodního kamene - vlivem starého potrubí nebo havárií asté zneištní vody (rez,kal,bahno) 2. Voda balená (stolní,pramenitá) Pednosti : Zápory : + pefiltrovaná od rzi a neistot - vysoká cena (PET se bude zálohovat) + ochucená (pocit chutnjší vody) - skladování v nevhodných podmínkách (na slunci v teple) - správn ve tm a do 12st.C. - PET lahve uvolují se škodlivé látky - pidávané konzervaní látky (E) - pidávaná umlá sladidla - pochybná kvalita (asto je horší než z vodovodu) - problém s odpady - cena dopravy balené vody do domácnosti - vysoká váha balení potíže s nošením dom - u sycených vod obsah škodlivého CO2 (organizmus se ho musí pracn zbavovat) 3. Voda minerální Pednosti : Zápory : + pefiltrovaná od rzi a neistot - vysoká cena (PET se bude zálohovat) + ochucená (pocit chutnjší vody) - usazování minerál v tle (zátž pro organizmus) + pefiltrovaná od rzi a neistot - skladování v nevhodných podmínkách (na slunci v + ochucená (pocit chutnjší vody) teple) - správn ve tm a do 12st.C. + obsah nkterých vhodných minerál - PET lahve uvolují se škodlivé látky + doplnk stravy - pidávané konzervaní látky (E) - pidávaná umlá sladidla - pochybná kvalita (asto je horší než z vodovodu) - problém s odpady - cena dopravy balené vody do domácnosti - vysoká váha balení potíže s nošením dom - u sycených vod obsah škodlivého CO2 (organizmus se ho musí pracn zbavovat) - vysoký podíl minerál - tvorba ledvinových kamen, ucpávání cév a tepen, špatná hybnost kloub Pistoupíme v mení vody TDS Metrem a vysvtlíme co jsme namili za hodnoty.hodnoty míme v miligramech na jeden litr vody (mg/l).to znamená, že namíme poet rozpuštných látek v 1 litru vody. ím vtší íslo namíme, tím více rozpuštných látek je ve vod obsaženo.míme zejména vodivé látky jako železo,tžké kovy, dusinany,dusitany,rtu,olovo a další nebezpené látky, které jsou ve vod rozpuštny. 5

6 Ze studie Svtové zdravotnické organizace (WHO) vyplývá to, že pitnou vodu je ideální odebírat z vodovodu, ale je poteba jí doupravit.voda z vodovodu je jako polotovar, který se musí dál zpracovat.toto se provádí tzv. vodními filtry. Otázka : Slyšeli jste že existují filtry vody? Víte jaké filtry existují? Vysvtlení bžných filtr vody : Nejastji se používají 2 filtraní vložky. 1. Hrubý filtr 2. Uhlíkový (karbonový) filtr Pednosti : 1. Hrubý filtr odstrauje rez z potrubí, hrubé neistoty 2. Uhlíkový filtr odstrauje z vody pach a pachut. Zápory filtr : Rychlá nasycenost filtraních vložek ( v závislosti na kvalit vstupní vody) Množení nebezpených bakterií Neexistuje kontrola funknosti filtr (stop stav) astá výmna a tím vysoká cena Zhoršení kvality vody bez vdomí uživatele Kontaminace vody usazenými látkami z filtr Shrnutí : Lidské tlo se skládá z více jak 70% vody.voda je životn dležitá a nikdo bez vody nemže žít.proto vod pikládáme nejvtší životní dležitost.jist víte že vody ubývá a tím se zákonit zhoršuje a samozejm pibývá zneišovatel jako jsou výrobní závody, továrny, chemický prmysl, zemdlství a samozejm domácnosti.to všechno psobí na zdraví.balená voda je drahá a mnohdy ješt horší než voda z vodovodu. Naše spolenost AQUAWELL se zabývá práv doúpravou vody a to tím nejdokonalejším zpsobem. Je to vyištní vody pes polopropustnou membránu a to je svtov nejdokonalejší systém doúpravy vody. Já jsem Vám toto zaízení pinesl ukázat. O : Pustíte m prosím do koupelny? Já Vám ukážu jak to vypadá, jak zaízení pracuje a jak voda chutná. VI.Dkaz Následuje vybalení zaízení z demo kufru a pipojení v koupeln.. Jakmile zaízení vyndáme z kufru ihned jdeme do koupelny a zaneme pipojovat.zákazníka musíme zaujmout a ihned mu pokládáme otázky. O : Jak se Vám líbí? Co tomu íkáte? Možné odpovdi zákazník : Odpov obchodníka : Z : 1. Vypadá to složit Samozejm to není jednoduché zaízení.je také nejdokonalejší na svt 2. Je to moc veliké. Aby zaízení pracovalo dokonale a po mnoho let nemže to být nic miniaturního 3. Kam se to pipojuje? To Vám potom samozejm vysvtlím..naped to provizorn pipojím v koupeln 4. Kolik to stojí? Zajímá Vás cena? Kolik si myslíte že by to mohlo stát?ekat co nám zákazník ekne! Cenu íci až po namontování a zapnutí do provozu!!! 6

7 V pípad, že se zákazník nezeptá na cenu, musíme mu jí ihned po namontování íct!!! Otázka : O : Kolik si myslíte že takové špikové zaízení mže stát? Odpov : 1*Z : To bude asi drahé možná tak 50 až 70 tisíc 2*Z : Nevím.Nemám vbec pehled. Tak 5 až 7 tisíc? Reakce obchodníka : O : 1* Zejm odhadujete cenu podle toho, že se jedná o špikové zaízení.tak to Vás pekvapím. Toto zaízení stojí ,- korun a to vetn kompletního pipojení. Na zaízení poskytujeme záruku 5 let a zajišujeme pravidelný každoroní servis. O : 2* Víte jedná se o svtov špikové zaízení.máte pedstavu kolik utratíte za vodu z vodovodu nebo za balenou vodu?toto zaízení pracuje automaticky, životnost mže být i nkolik desítek let.stojí ,- korun.cena je i vetn pipojení a poskytujeme záruku 5 let.samozejm zajišujeme pravidelný každoroní servis. Upozornní : Nikdy se nesmíme dostat do sporu se zákazníkem.nesmíme mu vnucovat, že zaízení je levné.pokud se dostaneme do sporu, obchod se neuskutení a ztratíme dvru zákazníka..zaízení je již pipojeno. Nikdy nevysvtlujeme jak zaízení funguje a jak pracuje!!! Zákazník si zaízení nekoupí kvli technickému provedení, ale koupí ho pokud chce mít istou vodu. Obchodník : Pineste mi prosím jednu istou skleniku.já Vám naepuji istou vodu a uvidíte jaký je rozdíl mezi ostatními vodami. Pi epování vody vysvtlíme, že zde nemáme 12ti litrový barel, který zajišuje neustálé množství vody, kterou má potom zákazník k dispozici.voda proto tee pomalu. Naepujeme plnou skleniku isté vody a vyzveme zákazníka, abychom se šli opt posadit do obýváku. VII.Zakonení Zákazník musí opt sedt!!! Následuje ochutnávka všech vod.jako poslední dáme ochutnat naší vodu. Provedeme mení TDS Metrem. Výsledek mení porovnáme s mením ostatních vod. Otázka na zákazníka : O : Které vod by jste dali pednost na pití a na vaení kdyby jste si mohli vybrat? Neekáme na odpov zákazníka, ale sami ekneme odpov : O : Myslím si že podle mení istoty urit té,která je nejlepší, že mám pravdu? Takže té z istiky. Obchodník : O: Ješt bych se Vás chtl zeptat na poslední 3 otázky.ale neodpovídejte mi hned na n ano? Z : Souhlas. O : 1. Chcete používat k pití a k vaení takovou istou vodu a mít jí neustále k dispozici? 2. Chcete mít takové zaízení doma? 3. Chcete udlat nco pro své zdraví? 7

8 Nenechat zákazníka odpovdt.mohl by mít ihned námitky a dvody pro nekoupit!!! Obchodník ihned ekne : O : Já urit vím, že jste velmi rozumní lidé, kterým není jedno co pijí a svévoln nechcete poškozovat své zdraví a zdraví celé rodiny.proto si urit myslím že vaše odpovdi zní ano! O : Já Vám te vysvtlím jak se dá takové zaízení poídit a co tím všechno získáte. VIII.Práce s cenou ( Pokus obchodníka prodat výrobek verze 1.) Píklad 1..Zákazník musí sedt v blízkosti obchodníka!... O : Jak jsem již íkal, cena celého zaízení je ,- korun a v cen je zapoítáno i pipojení zaízení. Naped je poteba sepsat objednávku, abychom mohli pro Vás zaízení zkompletovat a pipravit do provozu. Co k tomu potebujeme je váš obanský prkaz, abych mohl vyplnit objednávku a složení pouze10% zálohy to znamená 3.349,- korun.já mezitím zavolám na firmu a zjistím pibližný termín, kdy by Vám to pišli pipojit.termín pipojení samozejm bude po vzájemné dohod s Vámi.Pizpsobíme se Vašemu volnému asu. Obchodník položí objednávku na stl a vezme do ruky tužku. O : Zbytek penz pak vyídíte s technikem až po pipojení a pedání zaízení do Vašeho používání.máte nkolik možností jak to udlat. 1. Doplatíte celou zbylou ástku pímo technikovi v hotovosti. 2. Technik Vám pedá složenku a Vy máte dalších 14 dní na doplacení a to a) piloženou složenkou b) pevodem z banky 3. Mžete si doplatek rozdlit do 3 msíních splátek po ,- K. zpsob úhrady tech splátek je opt O : To je myslím dobrá nabídka, že ano? O : Jaký zpsob by Vám nejlépe vyhovoval? Pokud si zákazník vybere njaký zpsob, sepíšeme ihned objednávku a vybereme zálohu. Píklad 2 a) piloženou složenkou b) pevodem z banky Zákazník se bude zdráhat zaplatit zálohu.( dvod: nemá u sebe dostatek penz, nebude chtít zaplatit, protože ihned nedostane výrobek a nehodlá platit za cokoliv pedem(nedvra), a pod.) V tomto pípad obchodník postupuje tak, že sepíše objednávku. Do kolonky Hotovost/záloha K napíše ástku 0,- K. Do kolonky K úhrad zbývá K napíše celou kupní ástku ,- K. Obchodník ekne zákazníkovi, že i toto je výjimen možné. 8

9 O: Chápu Vás, že dnes mohla nastat situace, že nemáte u sebe tolik penz. Výjimen je možné i to že já s Vámi sepíši pouze objednávku.zálohu pak ale musíte zaplatit pímo technikovi v den montáže.doplatek zstává potom podle stejných zpsob jak jsem Vám vysvtloval.. Ale v tom pípad musím udlat to, že zavolám na vedení spolenosti a musím dostat souhlas, že to tak mohu udlat. ( Pokus obchodníka prodat výrobek verze 2.) Zákazník neustále tvrdí, že nemá peníze. Obchodník nesmí!!! dlat závr, že zákazník nekoupí!!! Zákazník ve vtšin pípadech má peníze na složení zálohy (nebo si tyto peníze mže sehnat do doby montáže). Mže mít obavu, že nebude mít dostatek penz nebo asu na doplacení výrobku do 14. dní, nebo na 3 msíní splátky. O : Ano já Vás chápu.peníze jsou poád poteba. Zejm by nebyl neešitelný problém ta záloha, ale asi máte obavu z toho doplatku.mám pravdu? Dáte mi za pravdu, že investice do Vašeho zdraví a zdraví celé rodiny je také velmi dležitá.a bohužel v mnoha pípadech asto opomíjená. Chápu, že ten doplatek je dost vysoký a mže to narušit rodinný rozpoet. Kolik penz byste mohli z rozpotu uvolnit, aby to nenarušilo bh domácnosti? Kdyby to zaízení bylo mnohem levnjší a msíní splátka by nebyla tch ,-K, ale byla napíklad K. nebo i mén. To byste zaízení už asi koupili, že ano? O : V pípad že se rozhodnete si pístroj poídit, jak dlouho byste na nj šetili? Rok,dva nebo ti? Vidíte, a u nás si v klidu mžete šetit peníze a pitom mít pístroj hned doma a používat ho okamžit.to je píjemné že? Pokusit se sepsat úvrovou smlouvu zakonení Pokud zákazník nebude reagovat ani na takovou nabídku, vtšinou nejde o problém s penzi, ale nemá potebu zaízení vbec koupit. Obchodník musí vyvolat vtší potebu zákazníka. Musíme zákazníkovi více vysvtlit problém s vodou a její vliv na zdraví. Potom se opt vrátit ke zpsobu platby a sepsání objednávky. Obchodník nesmí nikdy!!! ešit problém jestli zákazník koupí, ale ešit jakým zpsobem koupí!!! Pokud zákazník bude reagovat na splátky, ihned ukážeme ceník splátek Beneficial Finance (BF) a vysvtlíme co by pro zákazníka bylo nejvhodnjší. Nabídneme 10% akontaci se splátkami na 3 roky. Mžeme též nabídnout alternativní splátky pomocí vtší akontace a výpotu splátek. Pipravíme si formulá k uzavení úvru a pokusíme se sepsat úvr zakonení O : Vidím, že splátky by pro Vás byl vhodný zpsob jak zaízení mít ihned doma.já se te pokusím zavolat do banky a uvidíme jak by to bylo s vyízením úvru.ani nevíme, jestli banka úvr poskytne.prosím pineste mi obanský prkaz a já mezitím vyplním formulá a hned tam zavolám a zjistíme to. Naped ešíme vyízení úvru a sepsání úvrové smlouvy.neešíme, jestli zákazník má nebo nemá akontaci. V pípad, že vyešíme úvr, není již problém se získáním akontace.zákazník jí bez problém zaplatí. Po sepsání a vyízení úvrové smlouvy BF, sepíšeme kupní smlouvu a objednávku. 9

10 IX. DADA TECHNIKA D Definice poteby A Akceptování poteby D Dkaz A Akceptování dkazu Tento zpsob komunikace se zákazníkem nám umožuje najít a pipomenout zákazníkovi jeho potebu a navrhnout správné ešení. Vede zákazníka k akceptování našeho ešení a usnaduje nám tedy prodej.získáváme výhodu tím, že máme možnost vyzdvihnout výhody našeho výrobku. Zákazník se sám ztotožní s naším ešením, pestává stát v opozici a zvyšuje se ochota ke koupi našeho výrobku. V em spoívá tato technika? 1.fáze: DADA Techniky: definování poteby zákazníka K tomu používáme široké otevené otázky.ást tchto otázek by mla být položena již pi zjišování poteby. Tmito otázkami zákazníkovi definujeme a zvýrazníme jeho potebu, kterou si do té doby ani nemusel uvdomovat. Nap. - Pijete vodu z vodovodu nebo ji kupujete v PET lahvích? - Musíte pro ní jezdit do obchodu? - Je to namáhavé, drahé, musíte likvidovat obaly? - Víte jaká je kvalita balené vody? - Víte o tom že je kvalita velice asto mnohem horší? - atd. 2.fáze: Upozorníme zákazníka na rozdíl v kvalit (istot) vody Pokud se výsledek zákazníkovi líbí, necháme si od nj potvrdit souhlas s navrhovaným ešením a snažíme se zakonit obchod. Píklad D - Definice poteby A - Akceptování poteby D - Dkaz O : Nyní jsem vám ukázal jak se dá mít istou vodu doma a bez problém si jí kdykoliv naepovat, bez toho že jí budete muset chodit nebo jezdit kupovat do obchodu, tahat se s ní a také, že ušetíte spoustu penz.dále jsem 10

11 Vám ukázal, že kupovaná voda je vlastn horší kvality a ani skladování u prodejc není v poádku.mžete se sami pesvdit mením, že vyištná voda je zbavena škodlivých látek.také chu vyištné vody je úpln jiná a také jsem Vám vysvtlil, že pití isté vody je pro organizmus zdravé a že se vyplavují usazované neistoty. A - Akceptování dkazu O : Takže te jsme vlastn vyešili Váš problém s kvalitou vody, kterou používáte na pití a na vaení. Souhlasíte? Píklady DADA DADA na kvalitu vody : D Víte jakou kvalitu má Vaše voda co pijete? A Kdyby jste mli k dispozici neustále istou vodu na pití a na vaení.? D Mení, ochutnávka A Akceptování dkazu souhlas s potebou DADA na kupovanou vodu : D Jak asto kupujete balenou vodu? Musíte jí neustále tahat dom? Stojí Vás dost penz? A V pípad, že by jste už nemuseli žádnou vodu kupovat a tím ušetíte dost penz, nebudete jí muset tahat do schod, budete mít stále istou vodu a mžete si jí kdykoliv naerpat..to by bylo lepší že ano? D Mení, ochutnávka A Akceptování dkazu souhlas s potebou DADA na studniní vodu : D Máte vodu ze studn kalnou, obas zapáchající a nevíte v jaké je kvalit? Musíte dlat neustále rozbory vody a obsahuje voda mnoho vodního kamene, dusinan a chemických látek? A V pípad že by jste mohli bez obav používat studniní vodu, mli jí vlastn zadarmo, nemuseli dlat rozbory vody a mohli si vodu pustit na pití a na vaení kdykoliv..to by bylo dobré že ano? D Mení, ochutnávka A Akceptování dkazu souhlas s potebou 11

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,-

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,- CENY 104,- UČEBNICE předmět finanční hospodaření Na otázky, úkoly a námty k pemýšlení t v uebnici upozorní následující obrázky: To, co je dobré si zapamatovat, je oznaeno: nebo textem v barevném rámeku:

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Informace pro uitele. Popis: Studenti zakreslují do mapy zemského povrchu ve válcové projekci dráhu Sputniku 1, první umlé družice Zem.

Informace pro uitele. Popis: Studenti zakreslují do mapy zemského povrchu ve válcové projekci dráhu Sputniku 1, první umlé družice Zem. Informace pro uitele Obtížnost: 1. roník SŠ Cíle: Cílem tohoto cviení je vysvtlit studentm na praktické ukázce dráhu družice, kterou vidí pracovníci ídicího stediska zakreslenou ve válcové projekci zemského

Více

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OBSAH 1. Úvod 2 2. Hodnota ph 2 3. Uvedení bazénu do provozu 2 4. Úprava vody po prvním ošetení 2 5. Prbžné ošetování bazénu 3 5.1. ištní stn bazénu 3 5.2.

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPU PARTNERSTVÍ V OPERANÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMSTNANOST. Vstupní zpráva

HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPU PARTNERSTVÍ V OPERANÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMSTNANOST. Vstupní zpráva HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPU PARTNERSTVÍ V OPERANÍM PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMSTNANOST Vstupní zpráva IREAS centrum, s. r. o. (vedoucí konsorcia) & Tima Liberec, s. r. o. Centrum pro komunitní práci

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Vtrání a režim používání oken

Vtrání a režim používání oken Vtrání a režim používání oken Vážený zákazníku, zakoupil jste prvotídní výrobek, vyrobený z polotvar a konstrukních prvk, odpovídajících mezinárodn uznávaným znakám jakosti. Pesto, že se z hlediska funkce

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Montážní systém illbruck i3

Montážní systém illbruck i3 Montážní systém illbruck i3 Naše firma neustále sleduje moderní produkty a technologie týkající se výplní stavebních otvor a souasn se je snažíme v co nejvyšší míe uplatovat i v praxi. Nejvtším problémem,

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Stední prmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Masarykova 3,460 01 LIBEREC jiri.hauzer@spsselib.hiedu.cz.

Stední prmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Masarykova 3,460 01 LIBEREC jiri.hauzer@spsselib.hiedu.cz. Stední prmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Masarykova 3,460 01 LIBEREC jiri.hauzer@spsselib.hiedu.cz samostatná práce Vypracoval: Jií Hauzer Tída: S1b Vedoucí práce: Ing. Josef

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

OBSAH: SPUŠT NÍ PROGRAMU A P IHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6

OBSAH: SPUŠT NÍ PROGRAMU A P IHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6 OBSAH: 1. SPUŠTNÍ PROGRAMU A PIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6 Vytvoení nového (zrušení stávajícího) uživatele... 7 Ikony hlavní lišty... 8 Panel píznak... 8 Panel nástroj v tiskových sestavách.... 8 2. EVIDENCE

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

ICS Identifikaní systémy a.s.!"#$%&

ICS Identifikaní systémy a.s.!#$%& !"#$%&!" '(')" *+,%-./*01/2% #$%&$%'"() 1 1 ÚVOD...5 1.1 TECHNOLOGIE PROBAZE MAJETEK VERZE SQL...5 1.1.1 FUNKCE SW...6 1.1.2 TISKOVÉ VÝSTUPY...6 1.1.3 NASTAVENÍ...7 1.2 METODIKA INVENTARIZACE MAJETKU ÁROVÝMI

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Bakaláská práce Iva Klípová 2007-1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra spoleenských vd

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Projekt: POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Objednatel: Computer Agency o.p.s Zhotovitel: Jií Trnka Spoluešitel: Michal Klimeš - 1 - - 2 - OBSAH 1. ÚVOD..4

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20 Blická 2829/20, 141 00 Praha 4 Zábhlice Pronájem byt a nebytových prostor vetn poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených. IO: 62580078 DI: 004-62580078 Kontaktní tel.: 272 765 263 El.pošta:

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Autocad ( zdroj www.designtech.cz )

Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) AutoCAD patí k tradiním CAD aplikacím, které využívá celá ada technických i netechnických obor. V dnešním lánku se podíváme na bleskovku, jak lze zaít velmi tychle v

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ TRÁVÍCÍ SOUSTAVA vysvtlí význam trávící soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních orgán trávící soustavy orientuje se v základních chorobách trávící soustavy chápe význam výživy pro zdravý

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

AQUAWELL (CZ) s.r.o.

AQUAWELL (CZ) s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ ISTIKY VODY AQUAWELL AQUAWELL (CZ) s.r.o. REVERSE OSMOSIS DRINKING WATER SYSTEM Domácí istírna vody na principu reverzní osmózy - 1 - TYP AQUAWELL - RO 50G B03-2- Obsah Bod Strana I. Jak

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Metoda hodnocení webových stránek SWET Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Pro pedmt VŠE MG_42 Marketingový výzkum zpracoval Jií Horník Duben 2005 Úvod

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více