PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA"

Transkript

1 PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE U ZÁKAZNÍKA 1

2 I. Než vstoupíme do bytu. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola demonstraního výrobku - Demo výrobek musí být istý - Musí být funkní - Demonstraní kufr musí být vizitkou každého obchodníka - Musí mít v poádku všechny redukce, náadí, prodlužovaní kabel a další souásti vybavení - Obchodník musí mít pocit, že nebude mít problém s pipojením demo výrobku u zákazníka po technické stránce 2. Kontrola sama sebe - Obchodník musí být upravený, vyištné boty, isté sako, kalhoty, oholený, uesaný - Pozitivn naladný, sportovního vzhledu, optimistický, zdrav vypadající 3. Duševní pipravenost - Odhodlaný provést perfektní práci s výsledkem prodat výrobek - Obchodník musí být sebevdomý a cílevdomý - Musí být naprostý profesionál - Musí být nápomocný pi radách a pomoci zákazníkovi pi ešení problém - Úsmv.Jak v hlase tak na oblieji II. Samotný vstup do bytu 1. Zazvonit u bytu (domu) zvoníme 2x krátce a) u panelových dom s hlasitým telefonem - Pedstavit sebe a firmu vyžádat si otevení vchodových dveí - Píklad: Dobrý den tady Jií Novák ze spolenosti Aquawell.Mluvím s paní Dvoákovou?Mžete mi prosím odevít dvee? Jdu k Vám na domluvenou schzku. -!!! Nikdy neešit situaci u dveí pokud nás zákazník nechce pustit!!! - - Píklad: Z. - Nevím co chcete. Pro jste tady a co budete dlat?...nemám as se Vám vnovat O. - Ješt jednou dobrý den.jmenuji se Jií Novák a mám s Vámi domluvenou schzku.já Vám všechno vysvtlím, ale prosím puste m nahoru.nechci Vám to vysvtlovat tady na ulici.v jakém pate prosím bydlíte? b) ped bytem nebo u dveí rodinného domu Postavit se asi 1,5m ode dveí. Demonstraní kufr položit vedle dveí tak, aby na nj nebylo vidt z kukátka a pi otevení dveí nesmí být kufr dominantou prvního pohledu zákazníka. První dojem zákazníka musí být kladný.musíme vzbudit sympatie a psobit pátelsky a vrohodn. Když zákazník oteve dvee pedstavíme sebe a firmu.pokusíme se vstoupit do bytu. 2

3 - Píklad: Úsmv Dobrý den, jmenuji se Jií Novák a jsem z firmy Aquawell.Napáhnout a podat ruku Tady je moje prkazka Máme spolu domluvenou schzku ohledn vody.mžu dál?... Udlat krok do dveí. - Pokud nás zákazník nechce pustit - Píklad: Z. - Nevím co chcete. Pro jste tady a co budete dlat?...nemám as se Vám vnovat O. Chápu Vás že toho asi moc o naší práci a firm nevíte, ale všechno Vám vysvtlím a nebudu Vás dlouho zdržovat.nechci to ale ešit tady na chodb(ped dvemi).pustíte m dál?vše Vám vysvtlím... Udlat krok do dveí. Pouení : Zákazník mže mít strach pustit obchodníka do bytu.neví co jdeme dlat a pro by nás ml pouštt do bytu.to pramení z nevdomosti a opatrnosti zákazníka. Úsmv obchodníka, optimizmus, svžest a upravenost obchodníka napomáhá v odbourávání prvotní nedvry nebo strachu.první neúspch pi vstupu do bytu nás nesmí odradit.udláme nkolik pokus o vstup. Obchodník si musí uvdomit, že pokud se nedostane do bytu, nemá možnost prodat výrobek a cesta k zákazníkovi byla zbytená!!! III. Obchodník již vstoupil do bytu Demonstraní kufr nechat v pedsíni a jdeme se posadit do obýváku (kuchyn). Vezmeme si jen peklopy,tds Metr a popípad další písemné materiály. Se zákazníkem se posadíme.!!!nikdy nezstáváme stát a i zákazník si musí sednout!!! IV.Dvra Než zaneme cokoliv íkat o své práci, musíme v zákazníkovi vybudovat dvru a tím odbourat strach z naší osoby a návštvy jako takové.to platí zejména pi potížích pi vstupu do bytu. 1. Postup vybudování dvry - Opt se pedstavíme celým jménem a ekneme jméno spolenosti. - Ubezpeíme zákazníka, že mu všechno vysvtlíme a že mu naše setkání pinese spoustu zajímavých poznatk a informací. - Pochválíme zákazníka : - Pochválíme nap. krásné vybavení pokoje, hezké kvtiny, skvlou Hifi soupravu, hezkou sedaku, nábytek, krásného psa, koku, hezky zaízenou kuchy atd. Vybudování dvry je 60% úspchu. Pokud nevybudujeme dvru, není možné zákazníkovi dlat jakoukoliv prezentaci, protože nás zákazník nebude vnímat kladn, ale pouze záporn.v zákazníkovi nesmíme vzbuzovat pocit že ho obtžujeme a jdeme mu vnucovat njaký výrobek nebo službu! Musíme být pátelští a zákazník v nás musí vidt píjemnou návštvu se kterou si rád popovídá. - Vedeme neformální rozhovor a sbíráme informace o zákazníkovi. - Klademe otázky - Cílem je dozvdt se o celé rodin co nejvíc informací.nap. kde pracují, kolik mají dtí a jak staré, jak se jim bydlí v této lokalit, jaké mají koníky a zájmy. - Najdeme si spolené téma na kterém si dovedeme pátelsky povídat. - Zákazníka necháme rozpovídat a tím získáme jeho sympatie k nám. 3

4 - Kladením neformálních otázek zjistíme jak se v byt žije, dá se odhadnout finanní zabezpeení a typ lidí, kteí v byt bydlí a kdo rozhoduje o domácnosti.kdo se o domácnost stará, kdo nakupuje potraviny, kdo vaí atd. Budování dvry by mlo trvat asi minut. V.Poteba Vyvolání poteby je dležitou ástí prodejních dovedností obchodníka a vede k zájmu o obchodníka, o výrobky a služby.!!!obchodník musí prodat zejména sám sebe!!! Potebu vyvoláme v zákazníkovi pedáním informací, vysvtlením a zejména kladením otázek, které již souvisí s naší danou tematikou. Typy otázek budou samostatným tématem.úkolem je nauit se podávat tzv.kladné otázky. Zákazníkovi je pokládáme tak, aby vždy odpovdl jak chceme aby odpovdl. Píklad : - Myslím si, že Vás to zajímá, že mám pravdu? - Urit mi dáte za pravdu, že ano? - Také si to myslíte, že ano? - Budete se mnou souhlasit, že mám pravdu? Abychom vyvolali potebu zákazníka, musíme mu vysvtlit pro jsme ho navštívili, ím se spolenost zabývá a pro se vnujeme dané problematice. - Vysvtlení naší návštvy : - O: Jsem tady proto, že se voda celosvtov zhoršuje, protože je jí mén a i její cena tím roste.slyšeli jste o tom?urit ano.že je to tak. Urit Vás zajímá kvalita vody co používáte! Že mám pravdu?to bych tady asi jinak nebyl. - Položení otázek jednotlivcm : - Otázka : O : Jakou vodu pijete a z jaké vody vaíte? - Odpov : Z : 1. z vodovodu 2. balenou vodu 3. minerální vody 4. vodu nepiji (piji pivo) - Otázka : O : Pro pijete zrovna tuto vodu? z 1.vodovodu? 2. balenou vodu? 3. minerální vody? 4. pivo? 5. jiné druhy? Necháme si vysvtlit jaký druh vody konzumují a v jaké vod vaí.!!!nekomentujeme jejich názory a ani se jim nesnažíme vnucovat jiný druh vody, nekritizujeme jejich rozhodnutí pro používají ten nebo onen druh vody!!! - Otázka : Kolik vody asi tak denn vypijete? Nepoítáme kávu, polévky, alkohol. Necháme pinést vzorky vody kterou doma mají. Vodu z vodovodu, balenou stolní, minerální. Vzorky ve sklenikách postavíme ped zákazníka na stl i s PET lahvemi. Zákazníka(y) necháme opt posadit ke stolu! 4

5 Te vysvtlíme klady (+) a zápory (-) jednotlivých vzork.v pípad že máme málo vzork (jen vodu z vodovodu) budeme vysvtlovat i další druhy vod (balené stolní, minerální,kojenecké) 1. Voda z vodovodu Pednosti : Zápory : + je ve tm - vysoká koncentrace rozpuštných látek a to vetn chemických + v pohybu slouenin které se pidávají pi ištní vody ve vodárnách + erstvá - vysoký obsah jedovatého chlóru + levná - astý zápach vody - v nkterých lokalitách velké množství vodního kamene - vlivem starého potrubí nebo havárií asté zneištní vody (rez,kal,bahno) 2. Voda balená (stolní,pramenitá) Pednosti : Zápory : + pefiltrovaná od rzi a neistot - vysoká cena (PET se bude zálohovat) + ochucená (pocit chutnjší vody) - skladování v nevhodných podmínkách (na slunci v teple) - správn ve tm a do 12st.C. - PET lahve uvolují se škodlivé látky - pidávané konzervaní látky (E) - pidávaná umlá sladidla - pochybná kvalita (asto je horší než z vodovodu) - problém s odpady - cena dopravy balené vody do domácnosti - vysoká váha balení potíže s nošením dom - u sycených vod obsah škodlivého CO2 (organizmus se ho musí pracn zbavovat) 3. Voda minerální Pednosti : Zápory : + pefiltrovaná od rzi a neistot - vysoká cena (PET se bude zálohovat) + ochucená (pocit chutnjší vody) - usazování minerál v tle (zátž pro organizmus) + pefiltrovaná od rzi a neistot - skladování v nevhodných podmínkách (na slunci v + ochucená (pocit chutnjší vody) teple) - správn ve tm a do 12st.C. + obsah nkterých vhodných minerál - PET lahve uvolují se škodlivé látky + doplnk stravy - pidávané konzervaní látky (E) - pidávaná umlá sladidla - pochybná kvalita (asto je horší než z vodovodu) - problém s odpady - cena dopravy balené vody do domácnosti - vysoká váha balení potíže s nošením dom - u sycených vod obsah škodlivého CO2 (organizmus se ho musí pracn zbavovat) - vysoký podíl minerál - tvorba ledvinových kamen, ucpávání cév a tepen, špatná hybnost kloub Pistoupíme v mení vody TDS Metrem a vysvtlíme co jsme namili za hodnoty.hodnoty míme v miligramech na jeden litr vody (mg/l).to znamená, že namíme poet rozpuštných látek v 1 litru vody. ím vtší íslo namíme, tím více rozpuštných látek je ve vod obsaženo.míme zejména vodivé látky jako železo,tžké kovy, dusinany,dusitany,rtu,olovo a další nebezpené látky, které jsou ve vod rozpuštny. 5

6 Ze studie Svtové zdravotnické organizace (WHO) vyplývá to, že pitnou vodu je ideální odebírat z vodovodu, ale je poteba jí doupravit.voda z vodovodu je jako polotovar, který se musí dál zpracovat.toto se provádí tzv. vodními filtry. Otázka : Slyšeli jste že existují filtry vody? Víte jaké filtry existují? Vysvtlení bžných filtr vody : Nejastji se používají 2 filtraní vložky. 1. Hrubý filtr 2. Uhlíkový (karbonový) filtr Pednosti : 1. Hrubý filtr odstrauje rez z potrubí, hrubé neistoty 2. Uhlíkový filtr odstrauje z vody pach a pachut. Zápory filtr : Rychlá nasycenost filtraních vložek ( v závislosti na kvalit vstupní vody) Množení nebezpených bakterií Neexistuje kontrola funknosti filtr (stop stav) astá výmna a tím vysoká cena Zhoršení kvality vody bez vdomí uživatele Kontaminace vody usazenými látkami z filtr Shrnutí : Lidské tlo se skládá z více jak 70% vody.voda je životn dležitá a nikdo bez vody nemže žít.proto vod pikládáme nejvtší životní dležitost.jist víte že vody ubývá a tím se zákonit zhoršuje a samozejm pibývá zneišovatel jako jsou výrobní závody, továrny, chemický prmysl, zemdlství a samozejm domácnosti.to všechno psobí na zdraví.balená voda je drahá a mnohdy ješt horší než voda z vodovodu. Naše spolenost AQUAWELL se zabývá práv doúpravou vody a to tím nejdokonalejším zpsobem. Je to vyištní vody pes polopropustnou membránu a to je svtov nejdokonalejší systém doúpravy vody. Já jsem Vám toto zaízení pinesl ukázat. O : Pustíte m prosím do koupelny? Já Vám ukážu jak to vypadá, jak zaízení pracuje a jak voda chutná. VI.Dkaz Následuje vybalení zaízení z demo kufru a pipojení v koupeln.. Jakmile zaízení vyndáme z kufru ihned jdeme do koupelny a zaneme pipojovat.zákazníka musíme zaujmout a ihned mu pokládáme otázky. O : Jak se Vám líbí? Co tomu íkáte? Možné odpovdi zákazník : Odpov obchodníka : Z : 1. Vypadá to složit Samozejm to není jednoduché zaízení.je také nejdokonalejší na svt 2. Je to moc veliké. Aby zaízení pracovalo dokonale a po mnoho let nemže to být nic miniaturního 3. Kam se to pipojuje? To Vám potom samozejm vysvtlím..naped to provizorn pipojím v koupeln 4. Kolik to stojí? Zajímá Vás cena? Kolik si myslíte že by to mohlo stát?ekat co nám zákazník ekne! Cenu íci až po namontování a zapnutí do provozu!!! 6

7 V pípad, že se zákazník nezeptá na cenu, musíme mu jí ihned po namontování íct!!! Otázka : O : Kolik si myslíte že takové špikové zaízení mže stát? Odpov : 1*Z : To bude asi drahé možná tak 50 až 70 tisíc 2*Z : Nevím.Nemám vbec pehled. Tak 5 až 7 tisíc? Reakce obchodníka : O : 1* Zejm odhadujete cenu podle toho, že se jedná o špikové zaízení.tak to Vás pekvapím. Toto zaízení stojí ,- korun a to vetn kompletního pipojení. Na zaízení poskytujeme záruku 5 let a zajišujeme pravidelný každoroní servis. O : 2* Víte jedná se o svtov špikové zaízení.máte pedstavu kolik utratíte za vodu z vodovodu nebo za balenou vodu?toto zaízení pracuje automaticky, životnost mže být i nkolik desítek let.stojí ,- korun.cena je i vetn pipojení a poskytujeme záruku 5 let.samozejm zajišujeme pravidelný každoroní servis. Upozornní : Nikdy se nesmíme dostat do sporu se zákazníkem.nesmíme mu vnucovat, že zaízení je levné.pokud se dostaneme do sporu, obchod se neuskutení a ztratíme dvru zákazníka..zaízení je již pipojeno. Nikdy nevysvtlujeme jak zaízení funguje a jak pracuje!!! Zákazník si zaízení nekoupí kvli technickému provedení, ale koupí ho pokud chce mít istou vodu. Obchodník : Pineste mi prosím jednu istou skleniku.já Vám naepuji istou vodu a uvidíte jaký je rozdíl mezi ostatními vodami. Pi epování vody vysvtlíme, že zde nemáme 12ti litrový barel, který zajišuje neustálé množství vody, kterou má potom zákazník k dispozici.voda proto tee pomalu. Naepujeme plnou skleniku isté vody a vyzveme zákazníka, abychom se šli opt posadit do obýváku. VII.Zakonení Zákazník musí opt sedt!!! Následuje ochutnávka všech vod.jako poslední dáme ochutnat naší vodu. Provedeme mení TDS Metrem. Výsledek mení porovnáme s mením ostatních vod. Otázka na zákazníka : O : Které vod by jste dali pednost na pití a na vaení kdyby jste si mohli vybrat? Neekáme na odpov zákazníka, ale sami ekneme odpov : O : Myslím si že podle mení istoty urit té,která je nejlepší, že mám pravdu? Takže té z istiky. Obchodník : O: Ješt bych se Vás chtl zeptat na poslední 3 otázky.ale neodpovídejte mi hned na n ano? Z : Souhlas. O : 1. Chcete používat k pití a k vaení takovou istou vodu a mít jí neustále k dispozici? 2. Chcete mít takové zaízení doma? 3. Chcete udlat nco pro své zdraví? 7

8 Nenechat zákazníka odpovdt.mohl by mít ihned námitky a dvody pro nekoupit!!! Obchodník ihned ekne : O : Já urit vím, že jste velmi rozumní lidé, kterým není jedno co pijí a svévoln nechcete poškozovat své zdraví a zdraví celé rodiny.proto si urit myslím že vaše odpovdi zní ano! O : Já Vám te vysvtlím jak se dá takové zaízení poídit a co tím všechno získáte. VIII.Práce s cenou ( Pokus obchodníka prodat výrobek verze 1.) Píklad 1..Zákazník musí sedt v blízkosti obchodníka!... O : Jak jsem již íkal, cena celého zaízení je ,- korun a v cen je zapoítáno i pipojení zaízení. Naped je poteba sepsat objednávku, abychom mohli pro Vás zaízení zkompletovat a pipravit do provozu. Co k tomu potebujeme je váš obanský prkaz, abych mohl vyplnit objednávku a složení pouze10% zálohy to znamená 3.349,- korun.já mezitím zavolám na firmu a zjistím pibližný termín, kdy by Vám to pišli pipojit.termín pipojení samozejm bude po vzájemné dohod s Vámi.Pizpsobíme se Vašemu volnému asu. Obchodník položí objednávku na stl a vezme do ruky tužku. O : Zbytek penz pak vyídíte s technikem až po pipojení a pedání zaízení do Vašeho používání.máte nkolik možností jak to udlat. 1. Doplatíte celou zbylou ástku pímo technikovi v hotovosti. 2. Technik Vám pedá složenku a Vy máte dalších 14 dní na doplacení a to a) piloženou složenkou b) pevodem z banky 3. Mžete si doplatek rozdlit do 3 msíních splátek po ,- K. zpsob úhrady tech splátek je opt O : To je myslím dobrá nabídka, že ano? O : Jaký zpsob by Vám nejlépe vyhovoval? Pokud si zákazník vybere njaký zpsob, sepíšeme ihned objednávku a vybereme zálohu. Píklad 2 a) piloženou složenkou b) pevodem z banky Zákazník se bude zdráhat zaplatit zálohu.( dvod: nemá u sebe dostatek penz, nebude chtít zaplatit, protože ihned nedostane výrobek a nehodlá platit za cokoliv pedem(nedvra), a pod.) V tomto pípad obchodník postupuje tak, že sepíše objednávku. Do kolonky Hotovost/záloha K napíše ástku 0,- K. Do kolonky K úhrad zbývá K napíše celou kupní ástku ,- K. Obchodník ekne zákazníkovi, že i toto je výjimen možné. 8

9 O: Chápu Vás, že dnes mohla nastat situace, že nemáte u sebe tolik penz. Výjimen je možné i to že já s Vámi sepíši pouze objednávku.zálohu pak ale musíte zaplatit pímo technikovi v den montáže.doplatek zstává potom podle stejných zpsob jak jsem Vám vysvtloval.. Ale v tom pípad musím udlat to, že zavolám na vedení spolenosti a musím dostat souhlas, že to tak mohu udlat. ( Pokus obchodníka prodat výrobek verze 2.) Zákazník neustále tvrdí, že nemá peníze. Obchodník nesmí!!! dlat závr, že zákazník nekoupí!!! Zákazník ve vtšin pípadech má peníze na složení zálohy (nebo si tyto peníze mže sehnat do doby montáže). Mže mít obavu, že nebude mít dostatek penz nebo asu na doplacení výrobku do 14. dní, nebo na 3 msíní splátky. O : Ano já Vás chápu.peníze jsou poád poteba. Zejm by nebyl neešitelný problém ta záloha, ale asi máte obavu z toho doplatku.mám pravdu? Dáte mi za pravdu, že investice do Vašeho zdraví a zdraví celé rodiny je také velmi dležitá.a bohužel v mnoha pípadech asto opomíjená. Chápu, že ten doplatek je dost vysoký a mže to narušit rodinný rozpoet. Kolik penz byste mohli z rozpotu uvolnit, aby to nenarušilo bh domácnosti? Kdyby to zaízení bylo mnohem levnjší a msíní splátka by nebyla tch ,-K, ale byla napíklad K. nebo i mén. To byste zaízení už asi koupili, že ano? O : V pípad že se rozhodnete si pístroj poídit, jak dlouho byste na nj šetili? Rok,dva nebo ti? Vidíte, a u nás si v klidu mžete šetit peníze a pitom mít pístroj hned doma a používat ho okamžit.to je píjemné že? Pokusit se sepsat úvrovou smlouvu zakonení Pokud zákazník nebude reagovat ani na takovou nabídku, vtšinou nejde o problém s penzi, ale nemá potebu zaízení vbec koupit. Obchodník musí vyvolat vtší potebu zákazníka. Musíme zákazníkovi více vysvtlit problém s vodou a její vliv na zdraví. Potom se opt vrátit ke zpsobu platby a sepsání objednávky. Obchodník nesmí nikdy!!! ešit problém jestli zákazník koupí, ale ešit jakým zpsobem koupí!!! Pokud zákazník bude reagovat na splátky, ihned ukážeme ceník splátek Beneficial Finance (BF) a vysvtlíme co by pro zákazníka bylo nejvhodnjší. Nabídneme 10% akontaci se splátkami na 3 roky. Mžeme též nabídnout alternativní splátky pomocí vtší akontace a výpotu splátek. Pipravíme si formulá k uzavení úvru a pokusíme se sepsat úvr zakonení O : Vidím, že splátky by pro Vás byl vhodný zpsob jak zaízení mít ihned doma.já se te pokusím zavolat do banky a uvidíme jak by to bylo s vyízením úvru.ani nevíme, jestli banka úvr poskytne.prosím pineste mi obanský prkaz a já mezitím vyplním formulá a hned tam zavolám a zjistíme to. Naped ešíme vyízení úvru a sepsání úvrové smlouvy.neešíme, jestli zákazník má nebo nemá akontaci. V pípad, že vyešíme úvr, není již problém se získáním akontace.zákazník jí bez problém zaplatí. Po sepsání a vyízení úvrové smlouvy BF, sepíšeme kupní smlouvu a objednávku. 9

10 IX. DADA TECHNIKA D Definice poteby A Akceptování poteby D Dkaz A Akceptování dkazu Tento zpsob komunikace se zákazníkem nám umožuje najít a pipomenout zákazníkovi jeho potebu a navrhnout správné ešení. Vede zákazníka k akceptování našeho ešení a usnaduje nám tedy prodej.získáváme výhodu tím, že máme možnost vyzdvihnout výhody našeho výrobku. Zákazník se sám ztotožní s naším ešením, pestává stát v opozici a zvyšuje se ochota ke koupi našeho výrobku. V em spoívá tato technika? 1.fáze: DADA Techniky: definování poteby zákazníka K tomu používáme široké otevené otázky.ást tchto otázek by mla být položena již pi zjišování poteby. Tmito otázkami zákazníkovi definujeme a zvýrazníme jeho potebu, kterou si do té doby ani nemusel uvdomovat. Nap. - Pijete vodu z vodovodu nebo ji kupujete v PET lahvích? - Musíte pro ní jezdit do obchodu? - Je to namáhavé, drahé, musíte likvidovat obaly? - Víte jaká je kvalita balené vody? - Víte o tom že je kvalita velice asto mnohem horší? - atd. 2.fáze: Upozorníme zákazníka na rozdíl v kvalit (istot) vody Pokud se výsledek zákazníkovi líbí, necháme si od nj potvrdit souhlas s navrhovaným ešením a snažíme se zakonit obchod. Píklad D - Definice poteby A - Akceptování poteby D - Dkaz O : Nyní jsem vám ukázal jak se dá mít istou vodu doma a bez problém si jí kdykoliv naepovat, bez toho že jí budete muset chodit nebo jezdit kupovat do obchodu, tahat se s ní a také, že ušetíte spoustu penz.dále jsem 10

11 Vám ukázal, že kupovaná voda je vlastn horší kvality a ani skladování u prodejc není v poádku.mžete se sami pesvdit mením, že vyištná voda je zbavena škodlivých látek.také chu vyištné vody je úpln jiná a také jsem Vám vysvtlil, že pití isté vody je pro organizmus zdravé a že se vyplavují usazované neistoty. A - Akceptování dkazu O : Takže te jsme vlastn vyešili Váš problém s kvalitou vody, kterou používáte na pití a na vaení. Souhlasíte? Píklady DADA DADA na kvalitu vody : D Víte jakou kvalitu má Vaše voda co pijete? A Kdyby jste mli k dispozici neustále istou vodu na pití a na vaení.? D Mení, ochutnávka A Akceptování dkazu souhlas s potebou DADA na kupovanou vodu : D Jak asto kupujete balenou vodu? Musíte jí neustále tahat dom? Stojí Vás dost penz? A V pípad, že by jste už nemuseli žádnou vodu kupovat a tím ušetíte dost penz, nebudete jí muset tahat do schod, budete mít stále istou vodu a mžete si jí kdykoliv naerpat..to by bylo lepší že ano? D Mení, ochutnávka A Akceptování dkazu souhlas s potebou DADA na studniní vodu : D Máte vodu ze studn kalnou, obas zapáchající a nevíte v jaké je kvalit? Musíte dlat neustále rozbory vody a obsahuje voda mnoho vodního kamene, dusinan a chemických látek? A V pípad že by jste mohli bez obav používat studniní vodu, mli jí vlastn zadarmo, nemuseli dlat rozbory vody a mohli si vodu pustit na pití a na vaení kdykoliv..to by bylo dobré že ano? D Mení, ochutnávka A Akceptování dkazu souhlas s potebou 11

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem Rozhovor s em Mike Adams Dr.F.Batmanghelid Translation: Lenka Hauke 2009 Obsah Obsah...2 1. ást...3 Objev vodní léby...3 AIDS a farmaceutický prmysl...6 2. ást...7 Žádná náhrada za vodu...8 Souvislost

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Vážení tenái Zpravodaje AMD!

Vážení tenái Zpravodaje AMD! Vážení tenái Zpravodaje AMD! Toto íslo Zpravodaje mžeme zaít zprávou, která jist potší všechny úastníky rehabilitaních a rekondiních pobyt v rekreaním zaízení Zámeek v Hodonín u Kunštátu. Vše nasvduje

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Evidenční číslo posudku: 1. Identifikační údaje Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek: Adresa

Více

Argument, humor, nadsázka, story a další formáty v reklamní strategii, jejich využití v propaganím sdlení

Argument, humor, nadsázka, story a další formáty v reklamní strategii, jejich využití v propaganím sdlení Argument, humor, nadsázka, story a další formáty v reklamní strategii, jejich využití v propaganím sdlení reklamní strategie informaní, emocionální apely, erotické aspekty humor, velý pístup, apely na

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek VRA PROCHÁZKOVÁ 2002-1 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více