11/ noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/ 2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009 Poděkování za krásné hřiště vyjádřili školáci ZŠ a MŠ Dr. Joklíka tímto krásným dortem pro starostu Kyjova Františka Lukla. noviny 11/ 2009 Z obsahu / Ocenění infocentra strana 3 / Město bude šetřit strana 3 / Opravy gymnázia strana 7 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, s blížícím se koncem kalendářního roku sílí aktivity orgánů města s vyho tovením plánu činností a úkolů, které mají být splněny v nadcházejícím roce. Situace v příštím roce však bude z po hledu disponibilních finančních pro středků města snad nejsložitější za posledních 20 let. Prioritní budou jistě investice spolufinancované ze zdrojů EU, stranou nezůstanou ani některé drobné opravy místních komunikací a chodníků. Konečný výčet bude schva lovat zastupitelstvo města na sklonku roku v souvislosti s rozpočtem. Těší mne, že v radě města i zastupi telstvu sdílím obdobné negativní před stavy o možném vzetí budoucího úvěru jako mnozí moji kolegové. Letošní rok, i přes finanční krizi, zvládneme bez peněžních prostředků od bank a stej nou strategii chci prosazovat i pro vo lební rok Podaří li se nám tuto skutečnost dodržet, pak budeme čtyř leté funkční období zastupitelstva uza vírat s celkovou výši nesplacených úvěrů a půjček ve výši 55 mil. Kč, tedy o 20 mil. nižší než v roce Podo týkám, že k byla tato částka na hranici 106 mil. Kč, do ní se promítlo budování kanalizace v Bohusla vicích. U našich větších sousedů je situ ace následující v Hodoníně (250 mil. Kč), ve Veselí (110 mil. Kč). Kromě toho město deponuje na zvláštních účtech vý těžek z prodeje bytů ve výši 60 mil. Kč. Uvádím tuto statistiku zcela záměr ně, abychom si uvědomili, že musíme v následujícím období ve městě šetřit a bude to vidět. Je nesmírně snadné si půjčit na cokoliv a neřešit budouc nost. Realita vrácení peněz nás však může dohnat, pohltit a zničit v relativně krátkém čase. A není to pouze otázka investičních půjček, hypoték a provoz ních úvěrů, ale také těch spotřebitel ských, které se v období před Vánocemi objevují jako houby po dešti a jsou hroz bou pro každého nerozvážného. Milí spoluobčané, to, co musí člo věk dostat za peníze, není vůbec hod notné. Daleko milejší a do budoucna jistější a hřejivější jsou přece chvíle strávené ve zdraví v rodině, s opravdo vými přáteli, upřímná rada kamaráda či drobnost darovaná ze srdce. Přeji vám, abyste neměli nikdy nouzi právě o taková bohatství! František Lukl, Váš starosta Kyjovské noviny / listopad 2009 strana 1

2 Radnice Sportu se v Kyjově daří, a bude líp Lanové aktivity jsou u dětí velmi oblíbené. Se starostou Kyjova přestřihla slavnostně pásku i Lucie Škrobáková. Na své si přijdou i vyznavači in line bruslí. PRVNÍ KRUHOVÝ OBJEZD V KYJOVĚ SLAVNOSTNĚ OTEVŘEN Přesně čtyři měsíce trvala stavba okružní křižovatky, kterou realizo valo ve spolupráci se Správou a údrž bou silnic město Kyjov, především z důvodu zvýšení bezpečnosti silnič ního provozu. První kruhová křižo vatka už zakusila svůj provoz a vý razně ulevila dopravě v místech, kde by zanedlouho mohlo přituhnout i v souvislosti s otevřením obchod ního centra na Brandlově ulici. Nejde jenom o to, abychom na pravili havarijní či nebezpečný stav, ale abychom uzpůsobovali dopravní situaci budoucímu rozvoji. V této lo kalitě by měla vyrůst nová zóna s bydlením, ať už v části co nejblíže ke křižovatce, nebo v části u vinař ských závodů, poznamenal starosta Kyjova František Lukl při slavnostním otevření. Křižovatka určitě přispěje ke zvý šení bezpečnosti provozu a celkově ke zkulturnění této lokality města, doplnil vedoucí Správy a údržby sil nic pro Hodonínsko Martin Bedrava. Vedle oprav a výstavby nových chodníků, veřejného osvětlení a oze lenění okolních ploch byla prove dena příprava napojení na budoucí plánovanou rekonstrukci ulice Pa lackého směrem k muzeu. Rozvoj a oprava komunikací je součástí roz voje města. Ve spolupráci s kyjovským úřa dem připravujeme další stavby. Dle našeho názoru nejdůležitější pro oby vatele je křižovatka I. třídy 1/54 v prostoru odbočky na Ratíškovice. Tu skutečně považuji v současné době za prioritu Kyjova, ale v pří pravě máme i další křižovatku u ne mocnice, která by mohla také vyře šit nepřehlednou dopravní situaci, hovořil o chystaných změnách do pravy v Kyjově ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Jan Zou har. In line dráha je pro zkušené bruslaře. Součástí areálu jsou horolezecké stěny. Hřiště bude využívat i veřejnost a oddíly. Základna školy Dr. Joklíka, která má jako jediná v Kyjově sportovní zaměření, je od letošního školního roku o mnoho bohatší. Díky výstavbě nového víceúčelo vého sportovně rekreačního zařízení v místě bývalého hřiště si tady mo hou děti vyzkoušet nejrůznější spor ty. A na své si přijdou také obyvatelé Kyjova. Nový, vysoce moderní spor tovní areál poslouží nejen žákům školy, za níž byl postaven, ale také široké veřejnosti. Té bude k dispo zici i v průběhu prázdnin. Když se podaří takové dílo, tak jsme šťastni nejenom my, ale i ti, kteří ho budou aktivně využívat. Za Užitečné informace z kyjovské radnice kládáme si na tom, že město Kyjov má kvalitní školství. Není to jen o učitelích nebo o žácích, ale také o zázemí, pochvaluje realizaci ná ročného projektu kyjovský starosta František Lukl. Své místo tady najde veřejnost i sportovní oddíly. Tohoto záměru se město drželo už při plá nování stavby nejmodernějšího kyjov ského sportoviště. Hřiště bude využívat naše ZŠ a MŠ od osmé ráno do šestnácté odpoledne. Až do večera, podle roč ního období, bude k dispozici veřej nosti. Pochopitelně všechno bezplat ně. Jsme ochotni také zapůjčovat sportovní nářadí. Bude tu stanoven správce, který se o hřiště bude sta rat, vysvětluje chod sportovního are álu ředitel školy Jiří Búřil. Něco podobného, samozřejmě v daleko menší míře, jsme zrealizo vali u ZŠ Újezd. Teď nás ještě čeká ZŠ J. A. Komenského a Bohusla vice. Věřím, že i u těchto dvou škol ských zařízení budeme postupovat kompaktně. Zateplíme objekt a vysta víme sportoviště adekvátního typu, doplnil Lukl. Koncepci moderního sportoviště si při jeho oficiálním otevření velmi PŘÍŠTÍ KYJOVSKÉ NOVINY VYJDOU V PÁTEK 4. PROSINCE 09 pochvalovala také účastnice mis trovství Evropy, světa i olympiád, at letka Lucie Škrobáková. Každé takové sportoviště je vel kým přínosem. Když jsem začínala ve svých osmi letech sportovat, nic takového nebylo. Prošla jsem si to důkladně a považuji areál za hodně povedený. Věřím, že z něho děti bu dou hodně nadšené a budou ho vy užívat, dodala Škrobáková. Investice, která byla spolufinan cována z Evropského fondu pro regi onální rozvoj, má hodnotu téměř 21 milionů. Vedle tří samostatných sportovišť zde najdete plochu pro in line bruslení, dětské lezecké stěny, šplhací lanovou pyramidu, sektor pro skok do dálky a vrh koulí. Areál je doplněn krytou tribunou, terasami pro sezení diváků, novým veřejným osvětlením i zcela novým oploce ním. strana 2 Kyjovské noviny / listopad 2009

3 Kyjov získal v Karlových Varech prestižní filmovou cenu Uspět v národní soutěži TOUR REGION FILM, která se konala již pošestnácté, nebylo jednoduché. Přihlásilo se 128 českých filmů a 51 multimédií s tématikou ces tovního ruchu z celé republiky. O to cennější je finální hodno cení. Cenu poroty získalo Informační centrum Kyjov díky snímku Kyjovsko lákavé poutavé vstříc turistům. 16. ročník soutěže již tradičně doprovázel mezinárodní filmový fes tival turistických filmů TOURFILM. Společně se konají každoročně v Karlových Varech začátkem října. Pro Kyjov to byla velká pocta, protože jsme se při předávání cen setkali opravdu s velikány, ať už se zástupci CzechTourism nebo jiných krajů a Kyjov se skutečně neztratil, neskrývá svou radost Ilona Pecháč ková z odboru školství a kultury Městského úřadu v Kyjově, která jako Foto archiv MěÚ Zástupci MěU Kyjov při převzetí ocenění v Karlových Varech. jedna ze zástupců města ocenění pře bírala. Program festivalu se odehrá val v lázeňském hotelu Thermal, spo lečenské večery a slavnostní předání cen pak probíhaly ve slavnostních prostorech Grandhotelu PUPP. Každé ocenění, které město zís ká, nás velmi těší. Na druhou stranu do značné míry zavazuje, neboť by chom měli do budoucna jít po těch schůdcích čím dál tím výš a výš. Také tento projekt měl lákat a láká turisty z celého regionu, republiky, i Evropy k nám do Kyjova. Jsem rád, že v povědomí těch, co do Kyjova přijedou a s Kyjovem se seznámí, zůstává skutečnost, že nejsme pouze město folkloru, ale také tradic, his torie, společenského dění, kultur ních, ale i sportovních aktivit, dopl nil starosta Kyjova František Lukl. Propagační snímek, jehož zadavate lem bylo Město Kyjov, má za cíl na lákat turisty do královského města a poukázat na přednosti zdejšího re gionu. Pořadatelem festivalu je CzechTourism, jeho posláním je uvést a ocenit snímky, které při spívají k rozvoji cestovního ruchu v České republice. Informační centrum v Kyjově mají doma rádi Titulem Image a Profi Infor mační centrum 2009 se může pro letošní rok pyšnit čtrnáct informačních center v ČR. Mezi nimi také kyjovské. Rozhodli o tom čtenáři jed noho z nejpopulárnějších perio dik, když volili svá oblíbená infor mační centra v ČR. Ta nejlepší z každého regionu byla oceněna v zámku Loučeň na Nymbursku cenu si odvezl také Kyjov. Je to určitě hlavně díky tomu, že naše informační cent rum neposkytuje jenom klasické informace pro turisty, ale také doplňkovou nabídku dalších slu žeb pro místní obyvatele jako ověřování listin a podpisů, tisk dokumentů, kopírování. Občané si zde mohou vyřídit agendy v rámci systému Czech point nebo využít veřejný internet, hovořil o poskytovaných službách je den z pracovníků centra Lukáš Plachý a doplnil, že výsledku hlasování mo hlo pomoci i poslední rozšíření služeb, Město bude v příštím roce šetřit Blíží se závěr roku a s ním důle žitý úkol sestavit pro nadcházející rok rozpočet, který musí projít schválením orgány města. Rok 2010 se neobejde bez něko likamilionových úsporných opatření, přesto v něm prostředky na pláno vané investice chybět nebudou. Úspornými opatřeními chce město ušetřit miliony korun. Týkají se všech oblastí. Zajímavostí je například za vedení elektronických aukcí, ke kte rým úřad přistoupil v souvislosti s ná kupem kancelářských potřeb, kde šetří částku více jak 100 tisíc korun. Stejnou úsporu vyjednala radnice se společností Teplo. Šetřit se bude na pohonných hmotách, na plynu nebo tím, že se úředníci budou muset spo Ocenění pro kyjovské IC převzla Jana Jelínková. které proběhlo na jaře, a to zřízení cyklopůjčovny a úschovny kol spo lečně s otevřením zázemí ve dvorním traktu. kojit se stávající počítačovou techni kou. Nejvíce se šetření projeví na odboru investic a rozvoje. Obyvatelé jej zaregistrují například při ome zené údržbě zeleně. Při sestavování rozpočtu na příští rok se řídíme jak stránkou racionál ní, tak především úspornou s důra zem na kapitálové výdaje. Letošní rozpočet byl velmi okleštěn a připra vujeme další úsporná opatření, ve výši asi 5,2 milionu korun. Politi kové sice říkají, že se odrážíme od ekonomického dna, nicméně obce to pocítí bohužel až s ročním zpoždě ním, vysvětluje komplikovanou situ aci starosta Kyjova František Lukl. Přestože daňové příjmy budou v příš tím roce výrazně nižší a rozpočet Klienti vybírali z center velkých i malých měst podle toho, kde se nej lépe cítili a také na základě poskyto vaných informací. Konkurence byla určitě obrovská. Soutěž probíhala v krajích a z každého soutěžilo mnohdy až dvacet center. Samozřejmě i z takových měst jako Brno nebo Praha, doplnila informace o soutěži, která proběhla formou hla sování přes internet, Jana Jelínková z Informačního centra v Kyjově, která také přebírala ocenění. Jsou to převážně domácí klienti, kteří se za poskytovanými službami rádi vracejí, a ti se také nejvíce zapojili do hlasování. Jednou z nedávných novinek a dnes už oblíbených služeb je podle Lukáše Plachého také předprodej vstupenek do Národního divadla v Brně. Kyjovské informační centrum se stalo jedním z mála předprodejních míst, kde si kli enti mají možnost zakoupit nebo rezer vovat vstupenky na zajímavá předsta vení v Mahenově či Janáčkově divadle nebo v brněnské Redutě. města bude nastaven úsporně, pro významné a plánované investice i v roce 2010 prostor bude. Z těch nejdůležitějších mohu jmenovat kruhovou křižovatku u ne mocnice, což je investice realizovaná ve spolupráci s Jihomoravským kra jem. Budeme také usilovat o rekon strukci celé třídy Pod Kohoutkem a přilehlé ulice. Nebudou chybět ani drobné investice do pohřebišť, ať už v rámci Boršova nebo Kyjova, ujiš ťuje občany starosta Lukl. Z dalších projektů se dočkají oprav a zateplení budovy Městské knihovny v Kyjově a prvního stupně ZŠ J. A. Komen ského na Seifertově náměstí. Tady se počítá s finanční spoluúčastí z ev ropských zdrojů. DOTAZNÍKY POMOHOU VYŘEŠIT PROBLEMATICKÉ LOKALITY Trápí vás parkování v blízkosti vašeho bydliště? Už zanedlouho bu dete mít příležitost na špatnou situ aci reagovat. Městský úřad právě při pravuje speciální dotazníky, jejichž prostřednictvím bude možné pomoci odhalit skryté problémy a později vy tvořit návrh na zlepšení dopravní si tuace. V Kyjově jsou tři lokality, kde se problémy s parkováním řeší denně sídliště U Vodojemu, Za Stadionem a Lidická. Komplikovanou situaci pomohou v budoucnu vyřešit pláno vané úpravy. Jaké? O tom rozhodnou i občané. Období podzimních a zimních měsíců, kdy se nedá realizovat žádná investice, je časem, kdy se plá nují stavby příštího roku. V této sou vislosti chceme oslovit obyvatele jednotlivých sídlišť, na kterých by v následujícím roce či období mělo dojít k úpravě parkovacích ploch, aby vyplnili anketní lístek a vyjádřili se tak k množství zeleně, problematice parkování, k možnosti úpravy zeleně pro budoucí parkování, vysvětlil zá měr radnice starosta František Lukl. Také z dalších otázek v připra vovaném dotazníku si odbory měst ského úřadu udělají představu, jak co nejlépe řešit danou situaci. Otázky se nebudou vztahovat pouze k parkování a úpravě zeleně, půjde také o stav chodníků, počet odpad kových košů, venčení psů či kame rový systém. Jakékoli zásahy, které budeme do budoucna v těchto lokalitách či nit stran možnosti rozšíření parko vání, musí být velmi citlivé, a to jak z hlediska zásahů do veřejné zele ně, tak z hlediska finanční situace, ve které se města a obce nachází, doplnil starosta Lukl, který v této souvislosti žádá občany o součin nost. Kyjovské noviny / listopad 2009 strana 3

4 Na budově z roku 1561 pracují restaurátoři, aby zachránili vzácná historická okna. Jeden z nejstarších objektů v Ky jově, městská radnice, v současné době prochází drobnými opravami. Radnici postavili italští stavitelé a kameníci díky záměrům prvního kyjovského primátora Václava Bze neckého. Už na přelomu 70. a 80. let 16. století došlo k úpravě radniční věže. Historii této městské domi nanty podrobně mapuje Vlastivědné muzeum. Dokumentujeme historii všech významných staveb, nejen kyjovské radnice. Máme velké množství foto grafií. Nejstarší, na které najdeme radnici, pochází ze 70. let 19. sto letí, ještě před tím, než na ní přibyla současná kopule, popisuje vzácnou Foto archiv Vlastivědné muzeum Anketa Vlastivědné muzeum Věčná dominanta s pohnutou historií Nejstarší dochovaná fotografie radnice, před rokem fotografii pracov nice muzea Blanka Pokorná. Portál a okna s pískovcovým ostě ním v přízemí a prvním patře jsou opravována díky grantu z Jihomorav ského kraje. Úkolem restaurátorů je původní stará okna staticky zabez pečit a zachránit. Nová pro změnu ošetřit proti vodě a mechu. Budova současného městského úřadu to vůbec neměla v historii jednoduché. Nejvíce ohrožena byla pravděpo dobně během velkých požárů města, také během vichřic a dalších přírod ních katastrof. K největším opravám došlo po roce 1945, kdy byla rad nice zasažena dělostřeleckými gra náty. Velkou rekonstrukcí prochá zela i v 50. letech. Ve druhém patře, které mělo původně zaslepená okna, vnikly kanceláře, objasňuje pohnu Foto archiv Vlastivědné muzeum Radnici během II. světové války značně poškodily zásahy granátem. tou minulost radniční budovy Blanka Pokorná. Před deseti lety bylo prováděno přesné zaměření radnice optickou metodou. Výška věže dosahuje 39,258 m. Za zmínku stojí i fakt, že v této budově byla umístěna trest nice. Radnice nesloužila vždy jako sídlo městského úřadu nebo měst ského národního výboru. Předtím tady sídlil okresní soud. Až teprve po zrušení kyjovského okresu v roce 1960 sem byly přestěhovány kance láře městského národního výboru, doplnila Pokorná. Současný kabát budova získala v roce 1995, o tři roky později začala ve dvorním traktu výstavba budovy nové. Dominantou této části je kašna podle návrhu architekta Vla dimíra Vašíčka, která zdobí atrium. Restaurátoři musí opravit okna kyjovské radnice. Sociální věci JAROSLAVA MATÚŠOVÁ PŘEDSTAVÍ TECHNIKU ZPRACOVÁNÍ SKLA Vlastivědné muzeum v Kyjově při pravilo pro své návštěvníky ve dne ch 9. listopadu 2009 až 18. ledna 2010 prodejní výstavu Užitné sklo Ja roslavy Matúšové. Jaroslava Matúšová má svůj ate liér ve Vracově a umělecké sklo vy rábí metodou fusingu, což je vlastně spékání plochého tabulového skla. Princip spočívá v tom, že se dvě plo ché tabule přiloží k sobě a spečou se. Pokud má každá z nich jinou bar vu, vytvářejí se různé vzory, které mohou například nahradit vitráže. Autorka kombinuje se sklem různé materiály. Pro docílení plastického efektu používá drti, které barevně slaďuje. Do obrázků zasazuje i ba revné prvky, které si sama připra vuje. Obraz dotváří gravírováním nebo pískováním, které zvýrazní hlavní kontury tvarů. Tato technika vyžadu je velkou trpělivost a soustředění, je velmi náročná a pracná. Je třeba dodržovat určitý technologický po stup, dobu tavení i chlazení skla. Proces vzniku obrazu tak trvá třeba i několik týdnů. Výstava v kyjovském muzeu bude doplněna dalšími uměleckými vý tvory Jaroslavy Matúšové kouzel nými abstraktními obrazy a obrázky vytvářenými enkaustikou. Jedná se o znovuobjevenou antickou techniku malování horkým voskem, při jejímž použití se kvalitní pravé včelí vosky mísí se stálobarevnými pigmenty vy soké kvality a odolnosti. Mgr. Blanka Pokorná, Vlastivědné muzeum Kyjov (s použitím textů Ing. J. Matúšové) Máte rádi dechovku? Městské kulturní středisko Ky jov nabídlo v letošním roce přízniv cům dechové hudby cyklus koncertů domácích i zahraničních dechovek, který vznikl ve spolupráci s Antoní nem Pavlušem, kapelníkem DH Mi stříňanka. Koncerty dechovek má MKS Ky jov ve svém dramaturgickém plánu i na příští rok. Pomocí různých anket chce oslovit co nejširší posluchač skou obec, aby se na výběru hudeb aktivně podílela a vyjádřila také svůj názor na pořádání těchto koncertů. Pro střednictvím ankety v Kyjovských novi nách můžete vybrat dvě oblíbené de chovky, které byste v roce 2010 v ky jovském Domě kultury rádi slyšeli. Svá přání uveďte buď na tomto anketním lístku, který zašlete na adresu: Městské kulturní středisko Kyjov, Masarykovo nám. 34, Kyjov nebo jej odevzdejte přímo v ky jovském Domě kultury. Vybírat a do poručovat můžete také e mailem: Ve všech pří padech do 17. prosince Z účastníků dechovkových anket uspořádaných MKS Kyjov bude vylo sován jeden, který získá dvě vstu penky na jím vybraný koncert de chové hudby v roce DECHOVKOVÁ ANKETA MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV Domnívám se, že pořádání koncertů dechových hudeb v Kyjově patří do programové nabídky MKS Kyjov a mám o ně zájem: ANO NE (nehodící se škrtněte) V r bych chtěl/a v Domě kultury Kyjov navštívit koncert dechové hudby: Jméno, bydliště Ve stáří potřebujeme domov Sedmi desítkám osob z Kyjovska se snaží zpříjemnit podzim života Centrum služeb pro seniory. Obyvatelé domova v něm žijí aktiv ním způsobem, o čemž svědčí i jejich zájem setkávat se při kulturně spole čenských akcích. Jednou z těch vý znamnějších bývá každoročně den ote vřených dveří. Je příležitostí poveselit se, popo vídat a strávit příjemné chvíle ve spo lečnosti přátel. Je také možností pro rodinné příslušníky, ale i veřejnost na hlédnout do běžného života kyjov ských seniorů a do prostředí jejich domova. V současné době tady po skytují útočiště a odbornou pomoc 71 klientům. Přesto by naplnili i da leko větší kapacitu. Vždycky je kam se posouvat. Dnes tady nabízíme služby dvě do mov pro seniory a domov se zvlášt ním režimem. Děláme pro naše klien ty, co můžeme, ovšem prostory jsou omezené. Pokud by se nám podařilo rozšířit kapacitu přístavbou nového zařízení, která je v plánu, mohl by tady vyrůst mimo jiné i větší sál na kulturní akce. Lidé sem rádi chodí a princip budoucnosti domova pro seniory je ten, aby se tady prolínaly generace. Aby naši obyvatelé mohli trávit volný čas a volné chvilky společně s rodi nou nebo přáteli, vysvětlil záměr plá nované přístavby ředitel Centra služeb pro seniory Jan Letocha. Přítomnost starostů obcí a ředitelů spřátelených organizací či škol z regi onu, stejně jako bohatý program, daly svátečnímu dni výjimečný charakter. Byl příležitostí vytáhnout ze skříní slav nostnější oděv a zažít jeden netra diční den. Ty tady obvykle plynou, jako všude jinde mezi seniory, v poklidu. Když je hezky, přijede za mnou ro dina a jdeme se podívat do zahrady, to je moc fajn, pochvaluje si možnosti Centra služeb pro seniory jeden z jeho obyvatel Květoslav Králík z Kyjova. Možnost vyjet do zahrady, když je venku hezky, si velmi oblíbil i Vladimír Navrátil z Kyjova, který svůj čas tráví převážně na pokoji. Je totiž slepý, a proto je odkázán jen na pomoc per sonálu. S jeho přístupem je spokojen. O tom, že i senioři v domově mo hou vést kvalitní a plnohodnotný život, není pochyb. Pomáhá jej naplnit řada poskytovaných služeb, které tady mo hou využívat, ať už se jedná o různé zajímavé programy a výlety, společen ské hry, bohoslužby, ale také o zajiš tění veškeré odborné pomoci. strana 4 Kyjovské noviny / listopad 2009

5 Orientace v prostoru může být oříškem V ulicích města Kyjova proběhl již II. ročník soutěže v prostorové orientaci, který pořádala oblastní odbočka Sjednocené organizace ne vidomých a slabozrakých Kyjov (SONS Kyjov). Během ní účastníci plnili různé úkoly, aby procvičili důležité smysly zrakově postiženého. Do soutěže se zapojilo 15 nevi domých nebo zrakově postižených, a to nejen z kyjovské odbočky. Smyslem celé akce bylo osvojení si správných návyků při prostorové orientaci a samostatném pohybu zra kově postižené osoby. Během soutěže si mohli vyzkou šet používání bílé hole. Měli jsme ně kolik stanovišť, kde si tříbí smysly. Jednak to byl odhad vzdálenosti, odhad časový, odhad úseku, soustře děnost, procvičování jemné moto riky, orientace v prostoru, ale také využívání kompenzačních pomůcek, objasnila pravidla soutěže ředitelka SONS Kyjov Hana Vrtková. Soutěžící měli vedle sebe na celé trase anděla strážného, který dbal na bezpečnost a hladký průběh celé soutěže. Byli jimi studenti Střední Soutěž v orientaci přinesla i těžké okamžiky, jako počítání mincí. odborné školy zdravotnické a soci ální v Kyjově. Spolupracujeme přes grant Při poj se. Sestavili jsme tým, který po máhá nevidomým při organizování různých akcí a také podporujeme tuto akci finančně, objasnila snahu mla dých zdravotníků Aneta Majtánová, studentka IV. ročníku. Soutěž v prostorové orientaci se odehrála na několika stanovištích, Trasu se soutěžícími absolvovali také andělé strážní ze zdravotnické školy. kde účastníci plnili mnohdy nelehké úkoly. Na vlakovém nádraží se mu seli zorientovat pomocí naváděcích majáčků a následně nasednout do vlakové soupravy. Zajímavé bylo také poznávání předmětů nebo počítání mincí, které pro zdravého člověka představuje samozřejmost. Průběh soutěže hodnotili odborní instruk toři a pracovníci Ústavu pro zrakově postižené z Brna Chrlic. Domov Horizont, jak ho neznáte Nahlédnout do prostředí Domova Horizont na Strážovské ulici dostala opět po roce veřejnost v rámci Dne otevřených dveří. V Kyjově byl Ústav sociální péče pro mládež otevřen v šedesátých le tech minulého století. Od té doby se hodně změnilo. Název na Domov Ho rizont a v mnohém i poskytované služby pro uživatele. Nejzajímavější částí dne otevře ných dveří bývá tradičně prohlídka řemeslných dílen, kde se klienti snaží v rámci terapie uplatnit, například výrobou keramiky, tkaním koberců, pletením košíků nebo malováním. Vyrábíme v košíkárně podšálky, tácky, vázy, misky. Takovou ošatku mám hotovou třeba za jeden den, odpovídá na dotaz, zda je práce Keramickou dílnu navštívil i bývalý starosta Jan Letocha. Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096, Kyjov Vás srdečně zve na předvánoční posezení, které se bude konat dne v 9.30 h v zasedací místnosti Domova. Prožijte s námi hezký den! v dílně náročná, jeden z kli entů Jaroslav Raiskub. O výrobky klientů do mova bývá obrovský zájem i v souvislosti s prodejní vý stavou, kterou každoročně Domov Horizont pořádá pro veřejnost. V letošním roce si mohou zájemci přijít za koupit třeba dárek na Vá noce nebo něco pro radost Hrnčířský kruh se v keramické dílně téměř nezastaví. ve čtvrtek 19. listopadu do Domu kultury v Kyjově. Řemeslné základy si klienti osvojí i v keramické dílně, kde se hrnčířský kruh téměř nezastaví. Děláme tady Jedna z možností jak trávit volný čas tkalcovská dílna. hodně výrobků. Lidi sem přijdou, řek nou, co se jim líbí a my to uděláme, vysvětluje práci kolem keramiky kli ent Domova Horizont Dušan Murko a ukazuje nám pyšně svůj velmi vyda řený keramický výrobek. To už ale mí říme přes tkalcovskou dílnu mezi kli enty, kteří pracují se dřevem. Máme tady sedm dílen. V bu doucnu se mohou uživatelé domova uplatnit i v rozšířené tkalcovské dílně. Novinkou, která je nyní ve fázi připraveného projektu, bude míst nost určená k muzikoterapii, hovoří o doplnění aktivit pro uživatele Dag mar Andrešičová, ředitelka kyjov ského zařízení, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Domov Horizont poskytuje péči chlapcům a mužům od tří let s men tálním postižením. Podpora zahr nuje pomoc při základních životních potřebách a poskytování výchovných a vzdělávacích aktivit nebo rehabili tační péči. BÍLÁ PASTELKA 2009 Bílá pastelka zamířila do ulic po celé České republice. Sbírka na pomoc zra kově postiženým se konala ve čtvrtek 15. října také v ulicích Kyjova, kam tedy vyrazili dobrovolníci s kasičkami. V loňském roce jsme pro naši or ganizaci z Bílé pastelky získali 31 tisíc a polovinu těchto peněz jsme použili na provozní náklady naší odbočky, která poskytuje služby zrakově postiženým. Druhá část posloužila na financování akcí, které jsme připravili pro nevido mé, a také na kompenzační pomůcky, prozradila způsob využití výtěžku loň ské sbírky ředitelka místní odbočky Hana Vrtková. Tu sbírku dělám ráda, ráda pod poruji tyto projekty. Je důležité, aby nevidomým, když se dostanou do toho smutného stavu, život neskončil, ale pokračoval alespoň v jejich mezích, vysvětlila svůj zájem na sbírce dobro volnice Kateřina Uřičářová, která při jela kyjovským na pomoc až z Lipova. Finanční prostředky z letošní sbírky samozřejmě velmi rádi uvítáme. Mohli bychom totiž uskutečnit to, co se nám již dlouho nepodařilo, a to je víkendový pobyt pro zrakově postižené, kteří jsou našimi novými členy. Na takovém ví kendovém pobytu si osvojí návyky zra kově postiženého, které jsou potřebné k běžnému životu. To je hodně důle žité, prozradila záměr místní odbočky její ředitelka. Sbírka vynesla v loňském roce přes 3 mil. 100 tisíc korun, díky kterým mo hla SONS v pobočkách po celé ČR rea lizovat řadu plánů podporujících integ raci nevidomých. Protože fungování jednotlivých pracovišť je závislé přede vším na finančních prostředcích, které se podaří získat od jednotlivých měst, kde organizace působí, či prostřed nictvím grantů nebo z ministerstev, každá podpora, byť v malých částkách, velmi přispěje k realizaci chystaných projektů. POZVÁNKA NA KONFERENCI O ROZTROUŠENÉ SKLERÓZE Přijďte si vyslechnout a poradit se s nejlepšími českými odborníky na pro blematiku roztroušené sklerózy. Koná se 21. listopadu od 9.30 do hodin v Hotelu ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 Michle, Vstup bezplatný po předešlém zaregis trování do Registraci potvrďte, prosím, paní Heleně Donovalové na e mailovou adresu či na tel. číslo Františka Kosková, předs. Roska Kyjov TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA OČIMA KOLEDNÍKA Tříkrálová sbírka pořádaná Českou katolickou charitou je příležitostí, při níž občané Kyjova projevují svou dobrotu srdce, soucítění s potřebnými. Finanční výnos není hlavním cílem sbírky, je ale možností projevit milosrdenství. Prů vodci koledníků si rozdělí začátkem prosince město Kyjov tak, aby obešli skutečně všechny domy a byty. Rádi bychom Vám v letošním roce předali osobní výzvu ke štědrosti vůči kolední kům. Jsem přesvědčen, že otevřete svá srdce i dlaně, a že naše snažení ne bude marné. Zájemci o účast přihlaste se v místní pobočce charity nebo na tel.: Blažej Zajíc Kyjovské noviny / listopad 2009 strana 5

6 Základní škola J. A. Komen ského již přes deset let udržuje mezinárodní partnerství se ško lou z polského města Józefow, které je jakýmsi předměstím Varšavy. Aktivní výměna dozrála v loň ském roce, kdy Kyjov navštívila skupina tamních školáků. Další přijeli na výměnný jazykový po byt v polovině října. První společný den se ode hrával ve škole. Bylo nutné čás tečně odstranit prvotní ostych z neznámých tváří. Za děti to vy řešili učitelé, mimo jiné formou jazykových her. V tomto výměnném programu jde především o jazykovou část výuky. Jde o to prolomit bariéry, aby se děti ne učily jen ve škole pod dohledem učite lů, s obavou, že udělají chybu. Ale aby začaly komunikovat a domluvily se. Polština nám na to připadá velmi dob rá, protože když mluví začátečník se začátečníkem anglicky a nejde jim to, tak si všechno dořeknou česko polsky a vzájemně se pochopí. Nemusíme všichni směřovat jen na východ nebo západ. Je dobré mít kontakty po celém světě, vysvětlil hlavní důvod part nerství s polskou školou ředitel ZŠ J. A. Komenského Jan Navrátil, který s kyjovskými dětmi vyrazí na oplátku do Polska koncem letošního školního roku. Výměna našich škol nám dává možnost obrovského poznání české kultury. Seznámili jsme se s tradi cemi, které jsou v rodinách českých dětí. Přijeli jsme také, abychom si pro cvičili angličtinu a děti zkusily pronik nou do češtiny a polštiny navzájem, doplnila vedoucí polské skupiny, uči telka Emilia Nielepko. O tom, že pobyt v neznámé zemi je rozhodně víc než zajímavý, nejlépe ho vořila právě skupinka 14 ti dětí z měs tečka Józefow, která strávila několik dní v českých rodinách u svých nových kamarádů. PŮJDEME DO ŠKOLY Všem předškolákům a jejich rodi čům je určen celoroční projekt Půjdeme do školy, který pro děti připravili uči telé 1. stupně ZŠ J. A. Komenského v Kyjově. Cílem projektu je seznámit bu doucí žáčky a rodiče s tím, co je v první třídě čeká a usnadnit jim adaptaci na školní docházku. Uskuteční se cyklus odborných přednášek pro rodiče (dět ský lékař, psycholog), desetitýdenní kurz grafomotoriky a tzv. Pohádková odpoledne pro děti (tvořivé dílny z ob lasti výtvarné, pracovní, hudební a tě lesné výchovy). Záměrem schůzek je pomocí růz ných aktivit a činností motivovaných po hádkami rozvíjet vyjadřovací schopnosti dětí, smyslové vnímání, jemnou moto riku, pozornost, soustředěnost, podpo rovat osvojování základních hygienic kých a pracovních návyků. Setkání budoucích prvňáčků s uči teli probíhají od října na ZŠ J. A. Ko menského, Seifertovo náměstí, každé druhé úterý v měsíci vždy od hodin. Bližší informace najdete pravi delně na nástěnkách a letácích ve všech kyjovských MŠ, na webových stránkách školy nebo je získáte na tel , Děti, mládež a škola Školáci z Polska na výměnném pobytu Mezinárodní hodina výuky hovořilo se jak anglicky, tak česky i polsky. Je to nezvyklé, ale senzační. Byd lím u kamarádky Adriany, je to fakt super. Snažíme se mluvit hlavně ang licky, prozradila polská dívka Karo lina Wróbel a za pravdu jí dala také spolužačka Oliwia Rosinska: Je to opravdu rozdílné, ale zároveň fajn zku šenost, spousta nových lidí, je to skvělé. Navíc jsem v ČR poprvé. Polské a české děti absolvovaly vedle výuky také společné výlety. Po slední den pobytu trávily samostatně v českých rodinách. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ŠKOLA MÁ NOVÉ UČEBNY Moderní učebny nabídnou studentům nejvyšší komfort. Novou přístavbu Střední odborné školy zdravotnické a sociální v Kyjově slavnostně otevřeli zástupci Krajského úřadu JMK společně s vedením školy, v jehož čele stojí ředitelka Jarmila Kro Devátý ročník Klubu mami nek Kyjov byl opět zahájen Dnem her. Pro nepřízeň počasí muselo být netradičně veškeré soutě žení přesunuto do herny klubu. Přestože nejedno dítko opla kalo, že nemůže strávit odpo ledne na zahradě, nakonec si děti i rodiče odpoledne užili a nová sezóna tak započala úspěšně. I v tomto roce jsou pondělky věnované rukodělným pracím, zatímco čtvrtky věnujeme hrám a říkadlům. Přesto je tento ročník něčím výjimečný obě kyjovská ma teřská centra začala úzce spolupraco vat a spousta akcí a projektů je teď nově plánovaná společně. V měsíci lis topadu se například uskuteční lampio nový průvod a drakiáda, na které jsou srdečně zváni i rodiče s dětmi, kteří ne navštěvují žádné mateřské centrum. V loňském roce proběhla v Klubu maminek Kyjov charitativní akce Hvězdy od srdce. Maminkám se poda řilo vybrat celkem korun, za něž byly nakoupeny lehátka a jídelní žid ličky pro dětské oddělení Nemocnice Kyjov. Rozhodli jsme se tedy v zapo hová. Rekonstrukce trvala přesně jeden rok a náklady na ni se vyšplhaly bez mála na 10 milionů korun. Budovali jsme dvě od borné učebny pro výuku vý početní techniky. Využívat je chceme také pro výuku cizích jazyků. Součástí pří stavby je kabinet a soci ální zařízení. Bez dotace od našeho zřizovatele Jiho moravského kraje bychom tento projekt nemohli zre alizovat, objasnila finan cování nové přístavby ředi telka. Dvě moderní učebny s počítači v nové přístavbě budou hojně využí vány během celého roku, například i pro výuku dalších odborných před mětů. Podzim v Klubu maminek Foto archiv školy Foto archiv klubu čaté tradici pokračovat a v tomto roce uspořádáme pro dětské oddělení Ne mocnice Kyjov další sbírku. Tentokrát se budou za symbolických 40 korun prodávat obrázky vyráběné ubrousko vou technikou. Kdo bude chtít projekt Obrázky pro radost finančně podpořit, má možnost od , a to nejen v Klubu maminek Kyjov a v mateřském centru Kamarád, ale i v prodejně hra ček Wiki na náměstí. Pokud nám chcete s výrobou ob rázků pomoci, přijďte mezi nás. Rádi u nás uvítáme všechny maminky s je jich dětmi. Klub maminek Kyjov Mlýnská ul. 2367, Kyjov Nětčice, tel.: , e mail: Pondělí, středa, pátek 9.30 až hodin PROGRAM NA LISTOPAD Obrázky pro radost sbírka na dětské oddělení nemocnice Kyjov, prodej obrázků začne v MC Kamarád a Klubu maminek Kyjov (info na webu) Sobota 7. Draku, dráčku leť si vzhůru pouštění draků, sraz v hodin na louce u spodního parkoviště hřbitova Kyjov. Pondělí 9. Kamarád čte dětem Středa 11. Výroba lampiónů Pondělí 16. Kamarád čte dětem Středa 18. Zápichy do květináčů Pátek 20. Lampiónový průvod sraz v hodin u vchodu do parku (Králíčkova cukrárna). Pondělí 23. Kamarád čte dětem Středa 25. Dopisní obálky pro Ježíška Pátek 27. Vyhánění pavouků Pondělí 30. Kamarád čte dětem PROSINEC 2009 Středa 2. Výroba PF KLUB MAMINEK KYJOV MŠ Za Stadionem, Pondělí a čtvrtek h PROGRAM NA LISTOPAD Pondělí 2. Můj koníček Čtvrtek 5. Hraní a cvičení Sobota 7. Drakiáda od 15 h, sraz u smuteční síně v Kyjově. Pondělí 9. Skládaní sněhuláci Čtvrtek 12. Hraní a cvičení Pondělí 16. Skleněné svícny Čtvrtek 19. Pátek 20. Pondělí 23. Čtvrtek 26. Pondělí 30. Hraní a cvičení Lampionový průvod, sraz v 17 h u vchodu do parku (Králičkova cukrárna). Veselé květináče Hraní a cvičení Vánoční mísa na ovoce ÚJEZD SBÍRAL KAŠTANY Již několik let se na ZŠ Újezd v Ky jově stalo tradicí sbírání kaštanů. Jed notlivci i celé třídní kolektivy soutěží o pěkné ceny. V letošním školním roce dostane vítězná třída za odměnu výlet do Polesí Vřesovice, pro které kaštany sbíráme. Akce byla zahájena pro žáky 1. stupně 15. září besedou s Pavlem Prokešem, správcem lesů Města Ky jova, který promluvil o ochraně pří rody a významu myslivosti. Děti měly spoustu dotazů a odměnily hosta vel kým potleskem. Ludmila Búřilová, ZŠ Újezd Kyjov strana 6 Kyjovské noviny / listopad 2009

7 Kamarád slavil 5. narozeniny Pátý říjnový den se u nás v ma teřském centru oslavovalo. Kama rád zahájil svou činnost v roce 2004 a od tohoto data se již mnohé změ nilo a vyvinulo až do dnešních dnů. Rozšířili jsme členskou základnu, zavedli tradici různých akcí, zařadili jsme se do celorepublikové sítě ma teřských center, změnili působiště z ulice Husovy do prostor v ulici Mlýn ská a nyní máme další představy o našem působišti, ale o tom snad v některém dalším článku. K tanečkům, říkadlům a básnič kám provázejícím oslavu teklo prou dem dětské šampaňské a na dortu hořelo, jak jinak, než pět svíček. Děti rozbalily několik dárků, jimiž byly hračky, se kterými si zde budou moci hrát při pravidelných návštěvách. V období žloutnutí listí a brzkého stmívání pořádáme spolu s Klubem maminek v sobotu 7. listopadu v 15 hodin na kopečku u hřbitova akci Draku, draku leť si vzhůru! Další společnou akcí bude v pátek 20. listopadu Lampiónový průvod se sra zem účastníků v 17 hodin v prostorách vstupu do parku od Králíčkovy cuk rárny. Průvod rozzářených lampionů a dětských úsměvů se přesune k MC Kamarád, kde bude něco teplého do žaludku. Vánoce se blíží, a tak MC Kama rád s Klubem maminek přiložily ruce k dílu. Vytvořily jsme technikou de kupage obrázky, které jsme i zará movaly a již brzy vás budeme infor movat, kde si naše umělecká díla můžete zakoupit. Výtěžek z prodeje využijeme pro dětské oddělení kyjov ské nemocnice, kde poslouží dobré věci. MC Kamarád přeje krásné pod zimní dny. Srdečně Vás zveme k ná vštěvě a na připravované akce. Radka Mikesková, MC Kamarád Jedna z nejstarších budov ve městě úspěšně zrekonstruována Klvaňovo gymnázium v Kyjově za hájilo loni rozsáhlou rekonstrukci. Oprava se týkala budovy bývalé chlapecké školy v jejích střešních prostorách vyrostlo nové moderní podlaží, které kopíruje historický ráz budovy. Hned na počátku se objevily komplikace v podobě narušené sta tiky. Musely být provedeny mikropi loty a celá budova stažena věnci, což Foto archiv školy Spolu s ředitelkou Renátou Soukalovou otevřeli nové prostory také zástupci JM kraje. nesmírně zvýšilo náklady na rekon strukci, vysvětlila prvotní kompli kace ředitelka Renáta Soukalová. Náklady na rekonstrukci, včetně vybavení nových učeben, přesáhly částku 30 milionů. Nové prostory půdní vestavby jsou již plně v provo zu. Nadčasově vybavené učebny po slouží výuce češtiny, matematiky, jazyků a společenských věd. Jsou vybaveny nejen krásnými lavicemi a židlemi, ale i moderními interaktiv ními tabulemi. Celá akce trvala víc jak jeden rok a řemeslníci pracovali za chodu školy. Provoz byl omezen pouze v části budovy, hlavní práce pro bíhaly o prázdninách. Rekonstrukce ovšem není poslední fází oprav. Rozhodně bychom rádi odstrani li zemní vlhkost, která negativně pů sobí na fasádu školy a rádi bychom vyměnili okna. Na to je ovšem zapo třebí značné množství finančních prostředků. Budeme hledat zdroje především v evropských fondech, dodala ředi telka Soukalová. Finanč ní podporu neformálně přislíbili i zástupci kraje, kteří byli z půdní ve stavby nadšeni. V každém případě budeme gymnázium v Ky jově podporovat, protože zcela zodpovědně mohu říct, že patří k elitním ško lám celého kraje. Budeme se snažit určité prostředky najít, při slíbil krajský radní Jiří Janda. Klvaňovo gymnázium v Kyjově v loňském roce oslavilo 110. výročí založení. Přístavbu objektu vedle hlavní budovy gymnázia bývalé Obecné školy pro chlapce dokončil na základě projektu architekta Jo sefa Karáska, známý kyjovský stavi tel Gustav Sonnevend v roce Školáci ZŠ Újezd vytvořili přes 80 draků. Podzim skýtá mnoho inspirací pro výtvarnou tvorbu. Své nápady mohly velmi dobře uplatnit děti ze Základní školy Újezd v Kyjově v pro jektu zvaném Když jsou draci na draka. Název soutěže vyplynul z toho, že naši draci nemusí létat, osvětlila učitelka Helena Horáková, která měla projekt na starosti a doplnila, že podzimní téma zaujalo asi sedm desát dětí. O tom svědčila i jejich účast při slavnostním vyhlášení sou těže O nejlepšího draka. Zapojilo se 68 dětí, vystavených draků máme 88. Tvořily také třídní kolektivy a školní družina, děti praco valy jak doma, tak ve škole, hodnotí zájem školáků Horáková. Svými hlasy mohli během jednoho říjnového týdne ovlivnit výsledky sami Vítězka soutěže Magdaléna Škrábalová. Když jsou draci na draka žáci. Jedenáct nejlepších obdrželo knižní odměnu. Ocenění se týkalo také kolektivů a všech účastníků, kteří tvo řili draky z nejrůznějších materiálů. Každý je jedinečný. Vycházelo se jak z přírodních materiálů, tak plastu, odpadových materiálů. I když bylo velmi obtížné při hlasování vybrat toho nejlepšího draka, přece jen děti nako nec rozhodly, popisuje vyhodnocení projektu Horáková. Vítězkou soutěže O nejlepšího draka se stala žákyně páté třídy Magdaléna Škrábalová. Vyráběla jsem draka z marcipánu a z těsta. Jako základ jsme upekly s maminkou dort. Myslím, že to byl dobrý nápad, když jsem na prvním místě, řekla s úsměvem Magda léna Škrábalová a doplnila, že její vý tvor skončil v bříšku spolužáků. Výstava dýní ve škole J. A. Komenského Kyjov Po úspěšné výstavě draků v loňském roce jsme se letos rozhodli přivítat podzim výsta vou dýní. Vyhlásili jsme soutěž O nejkrásnější dýni. Celý týden nosily děti hotové výrobky, které jsme vystavovali na chodbě školy. Denně jsme se přesvědčovali o úžasné fantazii a kre ativitě dětí a jejich ro dičů. Jeden výrobek byl hezčí než druhý a po rota měla opravdu těž kou práci při vyhodnoco vání z více než stovky exponátů. Aby mohli výstavu zhlédnout i rodiče, vy zdobili jsme dýňovými výrobky část zahrady při každoroční akci Paso vání prvňáčků. Takže pasování našich nej mladších žáčků přihlíželi i dýňoví vodníci, piráti, různá strašidýlka, Ferda Mravenec, Maková panenka a mnoho jiných postaviček a zvířá Foto archiv školy Foto archiv školy tek. Všechny děti dostaly za účast v soutěži sladkou odměnu a dvacet nejlepších autorů navíc i diplomy. Ludmila Michenková Kyjovské noviny / listopad 2009 strana 7

8 Kultura Libuše Sedlářová v Čajovně Není to tak dávno, co Libuše Sedlářová vystavovala obrazy inspirované rodným městem. Ga lerie Čajovna představila v říjnu veřejnosti její další výtvarné práce. Tentokrát sbírala své ná měty až za hranicemi. Výtvarnice Libuše Sedlářová se nechala inspirovat převážně při svých cestách. Její olejomalby hrají barvami moře, levandulemi z Provence, ale především vlast ními pocity. Člověk se musí neustále učit a vyvíjet, toho se držím. Dost pra cuji na sobě a také na těch ob rázcích. Doufám, že je to vidět. Chci, aby se lidem líbily a přinesly jim takovou radost, jakou přináší mně, prozradila kyjovská ro dačka. Sedlářová mimo jiné ak tivně působí v pěveckém sboru Tetky z Kyjova. Společně si zazpí valy také při vernisáži. Autorka začala svůj talent rozvíjet až v posledních letech. Řada jejích obrazů dnes zdobí soukromé sbírky. Když má člověk nějakou radost, tak ji potřebuje vyjádřit, stejně jako Obrazy nadané výtvarnice přišly na vernisáž obdivovat desítky jejích přátel... smutek. To jsou všechno silné emo tivní okamžiky, které člověka moti vují, aby vyjádřil to, co cítí, doplnila Sedlářová, jejíž motivy se v poslední tvorbě točí převážně kolem přírody. SLUNÉČKO ZAPADÁ V GALERII DOMA Student posledního ročníku v ateli éru grafika na FaVU v Brně Stanislav Müller se zabývá lidovou tvořivostí ve venkovské architektuře v éře socialis mu. Opěvuje materiály jako např. bří zolit a dekorativní prvky, které byly pře vzaty namnoze z Expa 58. Müller toto nelidové dědictví mapuje ve fotogra fiích a dále s ním pracuje ve svých ob razech. Vernisáž výstavy jeho prací se koná v pátek v h. Barbora Lungová, kurátorka výstavy PROGRAMOVÉ PŘÍLOHY VE VYSÍLÁNÍ TV SLOVÁCKO LÉČÍME S RESPEKTEM (moderní operační metody) Urologie vysílání Chirurgie vysílání ZA DVEŘMI ATELIÉRU (z tvorby umělců regionu) Miroslav Malina vysílání Ašot Arakeljan vysílání Premiérová vysílání v sobotu mezi 18. a 19. hodinou, dále každou sudou hodinu. Poslední repríza v pondělí mezi 16. a 17. hodinou v pondělí 30. listopadu 2009 AKČNÍ PRODEJ VÝROBCE OBLEČENÍ ZN. CONY trika, elastické tepláky a jiné dámské, pánské a dětské AKČNÍ CENY OD 60, DO 200, od 9 do 17 hodin v budově VRTÁKY ul. Boršovská 2591 (vedle Kamenictví Smrček) strana 8 Kyjovské noviny / listopad 2009

9 Ambulance plastické a estetické chirurgie Velkomoravská 12, Hodonín MUDr. Libor Polák plastický chirurg Provádíme: Konzultace kosmetických zákroků Korekce nosu, očních víček, ušních boltců Zmenšení, zvětšení prsou, modelace Odstraňování kožních lézí Operace převislého břicha, liposukce Zvětšování rtů Injekční rozpouštění tuku, aplikace Botoxu, Restilanu, Matridexu Dana Hudcová zdravotní sestra a kosmetička Obličejová poradna bezplatně Laseroterapie vyhlazování vrásek, korekce jizev a akné Trvalé odstranění chloupků a žilek na obličeji a dolních končetinách Odstranění vrásek aplikací injekčních výplní Možno objbednat denně mezi hodinou na tel E mail: cz, Kyjovské noviny / listopad 2009 strana 9

10 STUDIO Masarykovo nám. 39 (ulička vedle kostela) Kyjov Objednávky na tel.: Máte zdravotní problémy a chcete s nimi něco dělat? NABÍZÍME VÁM ŘEŠENÍ! Nové aktivity DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 9 do 17 hodin PORADNA celostní péče o zdraví energetická diagnostika, analýza prvků ve vlasech, pohybová analýza, lymfodrenáž, reflexologie. NORDIC WALKING ukázka, prodej holí. PRODEJ přírodní produkty, čaje, kalendáře Krásné paní, slevové balíčky přírodních produktů ENERGY. PharmDr. Cutáková Jana, tel , Komenského 1357, Kyjov Podtlakový pohybový systém VACUSHAPE cílené spalování tuků problémových partií - boky, břicho, hýždě, stehna Co se děje ve VacuShape? Trénink ve VacuShape probíhá chůzí na běžeckém pásu po dobu 30 minut, problémové partie se přitom nachází v podtlakové kabině. Střídavým podtlakem je krev nasávána do kapilár v podkoží, kde působí jako přepravní médium a odvádí tuk z tukových buněk ke svalům, neboť jedině tam je možno tuk spálit. V průběhu aplikace je monitorovaná tepová frekvence tak, aby se jednalo po celou dobu o aerobní cvičení, kdy je spotřeba energie hrazena s 80 % tuky a pouhých 20 % tvoří cukry. Podtlakem je aktivován nejenom metabolismus tuků, ale i lymfatický systém, který zajišťuje lepší odvádění metabolických zplodin. Silné prokrvení pokožky a lepší zásobování kyslíkem, vitamíny, minerálními látkami a enzymy pozitivně působí proti pomerančové kůži. Pleť je při pravidelné aplikaci hladší a jemnější. Výsledkem tedy je: viditelný úspěch je již po 10 aplikacích redukce tukových polštářků zejména v dolní části těla vyhlazení a zpevnění kůže zlepšení fyzické kondice aktivace krevního a lymfatického oběhu zdravá alternativa liposunkce INFORMACE - klienti si s sebou nosí vlastní cvičební oděv (tričko + legíny), lehkou sportovní obuv, hygienické potřeby, ručník, láhev s pitím, vlastní CD nebo DVD strana 10 Kyjovské noviny / listopad 2009

11 Slavné housle v proměnách staletí Klub přátel hudby v Kyjově má za sebou zahajo vací koncert. Představil se v něm Jaroslav Svěcený, který s sebou přivezl sbírku unikátních mistrov ských houslí vzniklých od poloviny 18. století. Jaroslav Svěcený absolvoval kon certní turné po celém světě a dosud natočil čtyři desítky hudebních no sičů s díly světových a českých au torů. Do Kyjova poslu chačům přivezl před stavit zajímavé umě lecké skvosty. Nejstarší housle, které jsem přivezl, pochází z roku 1750 z Milána. Je to typic ká italská škola. Těm nejmladším je přesně 10 dnů, protože je před deseti dny udě lal mistr houslař Dali bor Husirský v Praze. Jde o absolutně věr nou kopii, včetně la kových úprav, slavné ho italského houslaře Jaroslav Svěcený a vzácné Antonia Stradivariho. nástroje z dílen starých mistrů. Musím říct, že se mu nesmírně po vedly, hovořil o přivezených nástro jích houslový virtuos Svěcený. V Kyjově si zahrál mimo jiné také na housle ze svého rodného města, Hradce Králové. Já jsem k tomuto oboru přičichl díky Karlu a Vladimíru Pilařovým. Kromě toho, že na housle hraji, zabývám se jejich historií a do konce už to došlo tak daleko, že jsem se stal soudním znal cem, popsal své ak tivity slavný český houslový virtuoz, kte rý současně velmi oceňuje skutečnost, že právě Česká repub lika se může pyšnit řadou vynikajících vý robců těchto hudeb ních nástrojů. Češi se tedy rozhodně neztrácejí a někteří z nich získávají i ceny na mezinárodních houslařských soutě žích, potvrdil Svě cený, který občas sedí v jejich porotě. První rozdíl, když si ty 200 až 300 let staré housle vezmete a za hrajete na ně, je znatelný. Promluví ta neuvěřitelná doba, je tam úplně jiná energie. Nové housle jsou nád herné, ale je to nepopsaná kniha, Mistr obdivuje vzácný nástroj společně s ředitelem ZUŠ Kyjov Petrem Petrů. kdežto tam ta je popsaná lidmi, kteří na nástroj hráli, vysvětluje mi str rozvášněně rozdíl mezi novým a historických hudebním nástrojem. Slavné housle v proměnách staletí můžete zhlédnou také na unikátní vý stavě v sále Obecního domu v Pra ze, která potrvá do konce listopadu. Milovníci vážné hudby z Kyjovska si přijdou na své také při dalších koncertech v rámci Klubu přátel hud by. Jsou připraveny koncerty, kde vystoupí vynikající umělci, a to nejen z České republiky. Například v pro Staré hudební nástroje mají neuvěři telnou energii, tvrdí Svěcený. sinci přijede zpěvačka Miki Isochi z tokijské Mikikai opery. Představí se také smyčcový Beladona Quartet s vi oloncellistou Štěpánem Švestkou, který je proslulý svými rychlostními rekordy, a to je rekord v rychlém hraní skladby Let čmeláka od Niko laje Rimskeho Korsakova, hovořil o připravovaném programu Jiří Ja hoda, dramaturg pořadů. Koncertní program bude pokračovat i v příštím roce. Zahájí jej novoroční koncert s Moravským klavírním triem. Kyjovské noviny / listopad 2009 strana 11

12 Dílo malíře Vladimíra Vašíčka překvapuje i v době jeho nedožitých devadesátin (Narozen v Mistříně, zemřel ve Svatobořicích.) V úterý 29. září byla symbolicky ote vřena výstava v Galerii ve škole v bu dově ZŠ Komenského v Kyjově z díla akad. malíře Vladimíra Vašíčka. Asi padesát kvašů, temper a několik kre seb a monotypů shromáždil jeho syn ing. arch. Vladimír Vašíček a podařilo se mu vystavené dílo rozdělit na de kády umělcova tvůrčího života a doká zat při promyšlené instalaci, že jde o dílo monolitické, s dobře patrným vý vojem zejména v duchovní oblasti. Po zoruhodné je to zejména proto, že vy stavená díla byla vytvořena spíše jako V. Vašíček, Vesnice, kvaš, malířské etudy, které teprve později ovlivňovaly velká Vašíčkova plátna. I vernisáž byla neobvyklá promítáním obrazů z mistrovy pozůstalosti s dopro vodnými citáty počínaje první zasvěce nou kritikou malířova přítele spiso vatele Milana Kundery a oblíbenou hudbou autora. Výstava, která trvala do konce říj na, svou koncepcí překročila daleko rámec obvyklých expozic. Malíř Vašíček zanechal za sebou dílo, které navázalo na meziválečnou avantgardu a nedal se ve svém úsilí odradit ani nepřízní totalitního režimu. A to nejen díky svojí ži votní filozofii, ale i houžev natosti a tvrdohlavosti, s jakou snášel veškerá příkoří a prosazoval ne ústupně svoji pravdu. Pa trně ho k tomu vedly ko řeny jeho rodu, vztah k půdě a regionu, úcta k lidské práci a tradicím venkova. Nic u něho ne bylo formální, ať se vyja dřoval štětcem nebo slo vem. Měl vrozený smysl pro pravdu a nejeden z kritiků díla uznával, že byl jako člověk rovný s pevným charakterem. Svědčí pro to i jména, která od nich dostal: Osa mělý běžec, Osamělý pout Repro archiv Jiří Dunděra ník, Poslední idealista. Celý Vašíčkův život byl přímočarý, narodil se, žil a zemřel ve Svatoboři cích Mistříně, kde také tvořil. Vystudoval při za vření vysokých škol Zlín skou školu umění, kterou v prvních letech svobody znovu ote vřel s To mášem Baťou. Po válce absolvoval Akademii vý tvarných umění v Praze u profesora Nechleby a Želibského, aby se vrá til domů do kraje, který mu byl celoživotní in spirací svými tradičními hodnotami. Nebyl vůbec odtržen od světa umění a kultury. Jeho ateliér byl naopak po léta kulturním centrem, kde se schá zeli nejen výtvarníci, teo retici umění, ale i literáti. Foto archiv Jiří Dunděra Vladimír Vašíček, 1996, Moravská galerie. Repro archiv Jiří Dunděra Když měl Vladimír sedmdesát, vě noval mu jeho přítel Pavel Černý bá seň, ze které bych rád citoval poslední verše: Každý bod a každá čára Staví se jako katedrála Budoucnost kolem jde starodávná pouť s korouhví chyb i nevinnosti Pravdu nelze obeplout Báseň ze září 1989 předpověděla listopad Básníci i malíři jsou jas nozřiví, značí nám duchovní cestu do budoucnosti. Jiří Dunděra V. Vašíček, Žhavá krajina, kvaš, DIVOKÁ BAREVNOST V.V. Výtvarné práce akademického ma líře Vladimíra Vašíčka patří mezi nejkva litnější malířská díla českého moder ního umění druhé poloviny 20. století. Kyjovská výstava patří mezi stěžejní, kterým Galerie ZŠ J. A. Komenského dala v letošním roce prostor. Vladimír Vašíček je kyjovská a re gionální veličina. Bez něj by se žádná velká kulturní akce neobešla. Tvořil celkem monumentální díla, která by se sem nevešla, a proto jsme z jeho tvorby společně s jeho synem archi tektem Vladimírem Vašíčkem, vybrali obrazy především ze staršího období, ale přesto velmi zajímavé, vysvětlil záměr ředitel školy J. A. Komenského Jan Navrátil. V roce 1995 byla za malířské dílo udělena Vladimíru Vašíčkovi Cena Ma sarykovy akademie umění a v násle dujícím roce Cena Františka Kupky. V roce 2002 získal Čestné občanství města Kyjova. Velkou inspirací byl tento umělec také pro svého vnuka, který v současné době studuje na Uni verzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Každopádně mne tvorba mého dědy ovlivnila. Moje cesta výtvarným směrem začala, když jsem nastupo val na výtvarnou uměleckou školu v Hodoníně. Děda mě na ni připravil. Pak jsem studoval Vyšší odbornou školu ve Zlíně, zaměřil jsem se na gra fiku. Musím říct, že ne každý má mož nost své umělecké začátky s někým konzultovat. Jako start to byla pro mne obrovská výhoda, vysvětluje Libor Vašíček. Dílo Vladimíra Vašíčka si získalo pozornost řady odborníků a dalších obdivovatelů. Jak napsal jeho přítel, spisovatel Milan Kundera: Je věrný svému kraji, ale je věrný i modernímu výtvarnému názoru. Nemíní zradit jedno pro druhé. A právě proto má jeho dílo nikoli místní, ale celoná rodní význam. Zprostředkovává na šemu soudobému malířství divokou skutečnou barevnost, v jaké po sta letí viděly svůj kraj vznícené oči Mo ravských Slováků. Výtvarná soutěž zdůraznila význam recyklace odpadů Žáci kyjovských základních škol se před časem zapojili do výtvarné soutěže, kterou pro ně uspořádala společnost Vetropack Moravia Glass. Jejím úkolem bylo upozornit na fakt, že recyklace skla má velký význam. Děti jsou nejochotnější spolupra covat a nejlépe se přesvědčují o tom, že je něco dobré. Pak tento názor prosazují doma v rodinách a ve svém běžném životě. Soutěž byla ideální možností, jak dostat do povědomí lidí správný způ sob ekologického chování, vysvětluje záměr společnosti Svatopluk Kudláč, ředitel pro řízení jakosti. V našem závodě používáme pro výrobu skla v současné době 20 % re cyklovaných bílých střepů, 70 % hně dých a kolem 80 % zelených střepů. Rádi bychom toto množství zvýšili. Bo hužel v České republice neexistuje dokonale vybudovaný systém recyk lace, který by umožňoval používat ještě větší množství střepů. Je to také otázka dlouhodobé motivace lidí, vy světlování, působení. Je to běh na dlou hou trať a někde se musí začít, dopl nil Kudláč. Pracovalo se především ve vý tvarné výchově. Větší zájem projevili žáci prvního stupně. Ekologická témata jsou nám blízká a objevují se v mnoha předmětech, vysvětlila učitelka ZŠ Újezd Eva Soldánová. Do soutěže škola vybrala přes 70 výkresů. Vzešel odsud i vítězný obrázek, jehož autorkou je žá kyně, dnes už 2. třídy, Michaela Brich tová. Spolu s dalšími dvanácti výtvar nými pracemi se objevil v kalendáři, který zadavatel projektu vytvořil speci álně v rámci soutěže. Recyklace je téma, které se do stává v posledních letech do popředí. Pro paguje ji také sklárna. Vetropack Mo ravia Glass je členem FEVE, Evropské instituce sklářského obalového prů myslu, která zahrnuje všechny výrobce obalového skla. Touto soutěží jsme se stali aktivním účastníkem kampa ně, která byla spuštěna na evropské úrovni. Nese název Friends of glass (Přátelé skla), objasnila záměr spo Z dvouset výkresů bylo pro organizátory velmi těžké vybrat ty nejlepší. lečnosti asistentka předsedy předsta venstva Janka Miklošková. Soutěž je jednou z aktivit v rámci propagace recyklace v regionu. Nejedná Michaela Brichtová a její vítězná práce jako úvodní strana kalendáře. se o prezentaci společnosti, ale skla jako takového, aby se veřejnost dově děla o jeho kvalitách a výhodách. Více na strana 12 Kyjovské noviny / listopad 2009

13 Kulturní, vzdělávací a společenský servis DŮM KULTURY KYJOV Pátek v 19 h, divadelní sál Zdeněk Izer a Petr Freund PO PLASTICE PÍPL Zábavný pořad, ve kterém se diváci mohou opět setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Pondělí v 10 h, divadelní sál OBUŠKU Z PYTLE VEN Klasická pohádka na motivy K. J. Erbena v muzikálovém zpracování. Příběh je plný písniček a komických situací v podání pražských herců Divadelního spolku Julie Jurištové. Určeno pro 1. stupeň ZŠ. Pondělí v h, Galerie Čajovna Vernisáž výstavy Antonín Salajka: POEZIE STARÝCH ZDÍ Autor se ve své fotografické tvorbě zabývá jihomoravskou krajinou a přírodou, ale objevil i krásu starých zdí a kouzlo mraků. Výstava potrvá do 4. prosince. Úterý v h, divadelní sál BELADONA QUARTET & VIOLONCELLOVÝ VIRTUÓZ Koncert se koná v rámci cyklu Kruhu přátel hudby. Formace čtyř mladých dam prezentuje rafinovaná aranžmá známých hudebních děl. Hostem pořadu bude Štěpán Švestka, nejvyhledávanější český violoncellista mladé generace. Středa v 10 h, Loutkové pohádky souboru Sluníčko Kyjov O ZLÉ KOZE ROZALINDĚ, O PEJSKOVI A KOČIČCE, O PANENCE, KTERÁ PLAKALA Určeno pro MŠ, třídy ZŠ i veřejnost. Repríza 3. prosince. Pátek 13. až neděle TRADIČNÍ MARTINSKÝ HODY Pátek ve 20 h Rozmarýnová beseda u cimbálu s Cimbálovou muzikou Jury Petrů Sobota ve 14 h Průvod od zámečku k radnici, pak pro stárky a věnec. ve 20 h Taneční zábava s dechovou hudbou Žadovjáci a Cimbálovou muzikou Jury Petrů Neděle ve 14 h Průvod z Nětčic od Jančů, před radnicí mlácení káčera h Po ukončení mlácení, následuje taneční zábava s dechovou hudbou Žadovjáci. Čtvrtek v 19 h, divadelní sál UVOLNĚTE SI, PROSÍM Vystoupení oblíbené travesti skupiny SCREAMERS Dvouhodinový zábavný pořad plný smíchu a obdivuhodných pěveckých i tanečních výkonů. Pátek 20. až neděle pořádá OS OPONA Kyjov X. KYJOVSKÝ DIVADELNÍ PODZIM Pátek v h, Divadlo NABOSO Boskovice Gazdina Roba aneb lepší je shořet než vyhasnout Příběh z dvacátého století. Na pozadí se prolíná tragický příběh Kurta Cobaina, ve hře zazní songy skupiny Nirvana. Sobota v 15 h, ŠOŠ Prachatice Dlouhý, široký a bystrozraký Klasická pohádka v netradičním zpracování, plná písniček. Představení vycházející z dětského pohledu na svět, z dětské fantazie a hravosti. Sobota v h, Ženitba Satirická komedie N. V. Gogola. Jistě není na škodu umožnit každé generaci zhlédnout onu zcela neuvěřitelnou historku z prostředí světa omezených zájmů. Neděle v 15 h, Prkno Veverská Bítýška O kulišákovi Pohádka na nedělní odpoledne. Neděle v 17 h, Společnost Hra ze současnosti. Tragikomedie dává velký herecký prostor hlavním postavám, které se po celou dobu pohybují v boxerském ringu. Středa h, Čtvrtek h, PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ TRHY KYJOV 2009 Široký sortiment: vánoční a průmyslové zboží, textil, knihy, hračky, kosmetika, keramika, cukrovinky a další. Sobota ve 20 h, estrádní sál DK KATEŘINSKÁ ZÁSTĚRKOVÁ ZÁBAVA K tanci, poslechu a dobré zábavě hraje dechová hudba Vacenovjáci. V programu vystoupí jednotlivé složky Slováckého souboru Kyjov. Neděle v 17 h, divadelní sál VÁNOČNÍ KONCERT 2009 Orchestr VÁCLAVA HYBŠE a jeho hosté Hlavní host Luděk Sobota. Dále vystoupí mladí talentovaní umělci, kteří mají jistě otevřené brány do hudebního světa: Jan Smigmator zpěv a konferování, Veronika Savincová zpěv, Barbora Mochowá zpěv, hra na housle, Martin Růža zpěv. PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC Komická hra Uvěř snu o dozní vání formy mužské ješitnosti za dopro vodu melodií Gilberta Becauda. Hrají Mojmír Maděrič, Šárka Ulrichová a Tomáš Valík (oba ze seriálu Ulice), Karel Soukup, Loutková po hádka repríza O zlé koze Rozalin dě, Adventní odpoledne s Ky jovánkem II, KPH Japonské umělkyně, 14., Závěrečný ples kurzu tance a společenské vý chovy, hraje hudební skupina Madu song, Vánoční koncert s de chovou hudbou Stříbrňanka, 17., Vánoční trhy s kulturním progra mem a ochutnávkou specialit z do mácí zabíjačky, Zpívání u vá nočního stromu, Vánoční beseda u cimbálu s CM Jury Petrů a hostem Miroslavem Dudíkem, Guláš párty MĚSTSKÁ KNIHOVNA KYJOV Úterý v 18 h, studovna čítárna ÚNIK MOČI ŘEŠITELNÝ PROBLÉM Přednáší MUDr. Michal Fedorko. Středa v 18 h, studovna čítárna TYPY LIDÍ A JEJICH POTŘEBY Přednáší Sam Fujera. Středa v h, studovna čítárna Zdeněk Zamazal: TAROT JAKO KNIHA TAJEMSTVÍ STVOŘENÍ A OSUDU, kabalistická struktura tarotu, vztah velkých arkán a sefirotického stromu, vztah k i ťingu. Čtvrtek v 19 h, studovna čítárna Martinský hody Na vědomosť se dává všeckým do mácím aji přespolním, že Slovácký soubor Kyjov, Městské kulturní stře disko Kyjov a město Kyjov pořádají ve dnech 13., 14. a 15. listopadu 2009 Martinský hody s věncem a ká čerem. Povede ich chasa Slováckého sou boru Kyjov. V pátek ve 20 h se budú zapalovat Martinský hody na Rozmarýnový besedě u cimbálu v Do mě kultury. Do tanca aji pro poslech bude hrát Cimbálová muzika Jury Petrů. V sobotu ve 14 h se podle starýho zvyku pujde od zámečku prů vodem na radnicu za pud mistrem a radníma, esli naše hody povolijú. Dyž ano, tož se pujde pro stár ky a pro věnec temato ulicama: Komenského, Dobrovského, Urbanova, Seifertovo náměstí, Boženy Němcové (stárka), Dvořákova, Nětčická, Luční, Pod Vinohrady, Vinohrady (stárka s věn cem), Pod Vinohrady, Luční, Nětčická a po Komenského na náměstí, kde prů vod končí a potem hybaj k muzice. Od 20 h bude do tanca vyhrávat dechová hudba Žadovjáci a Cimbálová BUDDHISMUS CESTA K TRVALÉMU ŠTĚSTÍ Přednáší Petra Jarošová. Středa v 18 h, přednáškový sál suterén CHŘIPKA Přednáší PharmDr. Jana Cutáková. Čtvrtek h, studovna čítárna PROSÍM, UVOLNĚTE SE Přednášejí MUDr. Jaroslav Kliment a Mgr. Jana Kahánková. Středa v h, studovna čítárna ADVENT, VÁNOČNÍ ČAS A BYLINY Přednáší Josef A. Zentrich. Čtvrtek v 18 h, studovna čítárna NORSKO ZE SEVERU NA JIH Přednáší ornitolog Karel Šimeček. JANČOVKA Pátek od h PODZIM Fridge Aside (rock jazz Senica), Šarik a syn (folk rock Senica), D babs (alternativ rock Senica), Biorchestr (trash folk Brno), Divné Semená (psychadelic/ fusion/nu jazz Skalica) Sobota od h SETKÁNÍ PÍSNIČKÁŘŮ Tradiční setkání amatérských písničkářů na Jančovce. PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC Mikulášská se skupinami Za čalovec a Velká Svačina, Jazz sesion, Přehlídka Kyjovských rockových kapel. muzika Jury Petrů. Je povinnosťú kaž dého, aby došel v sedlckým, enom ten, kdo ho nemá a ani si ho nemože vypů čit, tož ten može dojit aji v obyčejných gaťách, ale musijú byt čistý! V nedělu ve 14 h pujde hodový prů vod z Nětčic od Jančů po Nětčické na Luční, Pod Vinohrady, na Vinohrady (stárka), zpátky Pod Vinohrady, přes Luční a Nětčickú na Dvo řákovu a Boženy Něm cové (stárka), po Újezdě na Dobrovského, Ko menského a potem na náměstí k radnici. Až do jde průvod aji s káčerem před radnicu, tož bude mlácení káčera a hneď potem hodová muzika v Domě kultury. Hrát a zpí vat bude dechová hudba Žadovjáci pro ty, keří teho eště nemají dost. Aji letos zase enom do 21 hodin! Zveme všechny, kteří mají rádi kroj, do krojového průvodu. Letošní stárci Ivo Rudický a Lenka Polášková (věnec), Jakub Polášek a Johana Malíšková (káčer). Hodový Martin Ladislav Šimeček. Slovácký soubor Kyjov Kyjovské noviny / listopad 2009 strana 13

14 Program kina Kino Panorama Kyjov /listopad 2009 Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními. Tel. do pokladny: , kancelář kina: , e mail: kyjov.cz Čtvrtek 5., pátek 6., neděle 8. v 17 a ve 20 hod., sobota 7. v a v 19.30, pondělí 9., úterý 10., středa v 19 hod. THIS IS IT MICHAEL JACKSON USA, 2009, režie: Kenny Ortega Vznik tohoto jedinečného snímku plně podpořila Jacksonova ro dina a na filmové plátno se tak dostává podrobná a dech be roucí kronika vzniku jednoho uměleckého díla, která se vrací do období od dubna do června V sobotu je sou částí promítání 30minutová TA NEČNÍ SHOW nejznámějšího imitátora Michaela Jacksona Honzy Moflára. 111 minut, ti tulky. Bijásek Neděle v 15. hod. KUŤÁSEK A KUTILKA Psí pohádka Cvrček a bombar dón Kuťásek a kutilka Potkali se u Kolína Pohádka o klikotoči Krtek a lízátko. 64 minut. Film a škola Středa v 9.30 na objednávku a v 16 hod. ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ III. Dánsko, 2009, režie: Giacomo Campeotto. Naši hrdinové a Vel mistr templářských rytířů jedou na Maltu, aby poklad Hadí koruny vrátili právoplatným majitelům templářským rytířům. Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14. a neděle v hod. LIŠTIČKY Irsko/ČR/Slovensko, 2009, re žie: Mira Fornayová, hrají: Réka Derzsi, Rita Banczi, Aaron Mona ghan, Jitka Josková. Au pair Alž běta se zoufale snaží vytvořit si svůj nový domov v Irsku tím, že si chce najít chlapa za každou cenu. 83 minut, slovenské znění, titulky, nevhodný do 15 let. Čtvrtek 12., pátek 13., sobota 14. a neděle ve 20 hod. GAMER USA, 2009, režie: Mark Neveldine a Brian Taylor, hrají: Gerald But ler, John Leguizamo. Lidé z celé zeměkoule se sejdou na síti, bu dou přihlížet a hrát simulační hry. To vše díky samotářskému géniovi Kenu Castlovi. Jeho no vým nápadem je revoluční hra SPOLEČNOST, která účastníkům dovoluje kontrolovat a manipu lovat se skutečnými lidskými tvory. 95 minut, titulky, nevhodný do 15 let. Kino Panorama uvádí Michaela Jacksona Městskému kulturnímu stře disku v Kyjově se podařilo získat ojedinělý hudební snímek THIS IS IT o Michaelu Jack sonovi, který bude promítán v kině Pa norama od 5. do 11. listopadu. V ČR bude v dis tribuci pouze dva týd ny. Film, který vznikl na základě více jak stovky hodin filmo vého materiálu poří zeného během zkou šek, představuje Jacksonovy nejlepší a nejslavnější sklad by. Fanouškům a mi lovníkům jeho hudby nabízí unikátní pohled do zákulisí připravovaného představení, které se mělo stát udá lostí nejen letošního roku, ale celého desetiletí. Diváci mají nevšední pří ležitost pohlédnout do Jacksonova soukromí a seznámit se s ním tak, jak to on sám do té doby nikdy nedovolil. THIS IS IT hraje kino Panorama ve čtvrtek 5. a pátek v 17 a ve 20 ho din, v sobotu v a v hodin. V sobotu je součástí promítání taneční show nejzná mějšího imitátora Michaela Jacksona Honzy Moflára. V ne děli je film na programu v 17 a ve 20 hodin, v pondělí 9., úterý 10. a ve středu pak v 19 hodin. Rezervace na tel , pondělí až pátek od 9 do 11 h. Film a škola Pondělí v 9.30 na objednávku a v 16 hod. HODINU NEVÍŠ ČR/Slovensko, 2009, režie: Dan Svátek, hrají: Václav Jiráček, Ivan Franěk, Jana Krausová. Ne tak do cela fiktivní příběh člověka, který ve skutečnosti dostal označení heparinový vrah. 100 minut, české znění, nevhodný do 12 let. Filmový klub Středa v 19 hod. LOUISE A MICHEL Francie, 2009, režie: Gustave Kervern a Benoît Delépine, hrají: Yolande Moreauová, Bouli Lan ners. Louise je nevrlá samotářská dělnice v továrně, v níž pracují samé ženy. Když šéfové továrny jednoho dne prásknou do bot, rozhodnou se ženy dát dohro mady své odstupné a udělat konečně něco radikálního na jmout si zabijáka, aby se za ně po mstil. 94 minut, titulky, nevhodný do 15 let. Čtvrtek 19., pátek 20., sobota 21., neděle v a ve 20 hod. 2BOBULE ČR, 2009, režie: Vlad. Lanné, hrají: Lukáš Langmajer, Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Lubomír Lipský. Jirka se zaplete s mla dou krásnou dívkou, jejíž otec má ovšem o nápadnících své dcery úplně jiné představy a Jirka raději prchá za kamarádem Hon zou na jižní Moravu. 94 minut, pří stupný. Bijásek Neděle v hod. MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH III. O líném Honzovi Jak Mach a Še bestová navštívili cirkus Jak Mach a Šebestová splnili sen paní Janderové Jak se Mach a Še bestová vrátili z prázdnin Cvr ček a slepice Jak Šebestovi při jeli za dcerou Jak se Jonatán stal hrdinou dne Krtek a vlaš tovka. 67 minut. Bijásek Středa v 9.30 a v 15 hod. PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu Cvrček a basa Jak štěňátko chtělo malé pejsky Jak se Hero des uzdravil Jak štěňátko dostalo chuť na med Cvrček a pila Jak Žofka překazila chuligánům spáry Krtek a ježek. 61 minut. Filmový klub Středa v 19 hod. HLAD Velká Británie/Irsko, 2009, režie: Steve McQueen, hrají: Michael Fassbender, Stuart Graham. Věz nice Maze v severním Irsku, rok Situace mezi odsouzenými z řad irské republikánské armády (IRA) a dozorci se začíná vymy kat kontrole. 96 minut, titulky, ne vhodný do 15 let. Čtvrtek 26., pátek 27., sobota 28., neděle v a ve 20 hod. ULOVIT MILIARDÁŘE ČR, 2009, režie: Tomáš Vorel, hrají: Tomáš Matonoha, Ester Ja nečková, Jiří Mádl, Kateřina Sed láková, Josef Carda. PR manager Lehký dostane vládní zakázku, aby odstavil podnikatele Grossmana. Pro tento účel si najme všeho schop ného televizního reportéra a roz jede kampaň se zinscenovanou reportáží, ve které Grossman mlátí romského chlapce. Připravujeme na prosinec: 2. Antikrist, 3. Crazy gang a rockn roll, Kněžna Libuše, Protek tor, 9. Milenci, Ať žijí rytíři, Láska na druhý pohled, 13. Krtek o vánocích, 16. Vánoční sen, Ať vejde ten pravý, Láska pro chází žaludkem, 20. Mikeš o vá nocích, 23. Miloš Forman Co tě nezabije..., Štvanec IRA. strana 14 Kyjovské noviny / listopad 2009

15 Společenská rubrika NAROZENÍ Matyáš Krejčiřík Jakub Koždoň JUBILANTI Anežka Staňková Jaromíra Tulisová Vladimír Pleva Marie Schauerová Karel Preisler Svatoslav Selucký Ludmila Šimečková Josef Benda Karel Fridrich Antonie Selucká ÚMRTÍ Yvona Kousková Karel Jarolík František Varmuža David Ondrůšek Hynek Antek Stanislav Kopečný Literatura 80 let 94 let 85 let 85 let 80 let 85 let 80 let 90 let 97 let 95 let 50 let 59 let 73 let 31 let 79 let 73 let V mých knihách se najde každý, tvrdí spisovatelka Simona Monyová. HŘÍŠNÝ KANEC DORAZIL DO KYJOVA Pozvání do Kyjova přijala populární spisovatelka Simona Monyová, aby svým čtenářům, návštěvníkům měst ské knihovny, představila novou knihu s názvem Hříšný kanec a diskutovala o jejím obsahu nevěře. Publikum ten tokrát tvořily výhradně ženy. Hříšný kanec je téměř každý muž. Knížka pojednává o nevěře a vyrovná vání se s ní. Četla jsem sociologické průzkumy, kde bylo řečeno, že údajně jen čtyři procenta dospělých lidí neza žila nevěru, ať už v roli podváděného nebo podvádějícího. Proto se dá se říct, že tato knížka se týká téměř každého dospělého člověka, vysvětlila autorka důvody, proč si kniha najde své čte náře. Podle ní totiž témata, které se v jejích knihách objevují, může zažít na vlastní kůži úplně každý. Například další téma bude docela smutné, ale bohužel i reálné jak se vyrovnat s tím, když vaše dítě je vrah. Většinou se zajímáme o rodiče oběti. Málokdy se informace točí kolem těch lidí, kteří dítě vychovali. Simona Monyová patří mezi úspěšné spisovatelky. Své první povídky psala již v dětství. Fejetony a poezii začala publikovat v sedmnácti letech. Pak při šly na řadu tituly s názvy Manželky na od pis, Poslední extáze, Deník citového vy děrače a mnoho dalších. Region OS Kyjovské Slovácko je stále v pohybu Kříž na Pískách, na cestě zvaná Hraběcí, která spojuje Svatobořice Mistřín a Milotice, byl postaven v roce Legenda hovoří o tom, že jej vysta věla rodina Hudcova na památku své dvanáctileté dcery Barbory, která tady byla zavražděna. Dlouhá léta však chátral. Jedná se o ty pický případ po dobných sakrálních staveb. Do jejich ma pování se pustilo občanské sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu a součás tí projektu je právě i oprava sakrálních objektů. Pomocnou ruku přiložili také dobrovolníci a příz nivci sdružení Po mozme si sami. V roce 1948 byl zrušen zákon, který platil od doby Rakousko Uherska, a který tyto památné stromy, křížky a stavby dával do péče vlastníka po zemku, tudíž se o to vždycky někdo postaral, vysvětluje složitou situaci zakladatelka občanského sdružení Po mozme si sami, Mirka Válová z místní akční skupiny Český Západ. Do projektu realizovaného na mnoha místech ČR se zapojila také mládež z jednotlivých regionů. Skupinka dobro volníků musí vybranou sakrální stavbu Kříž na Hraběcí cestě z Milotic bude mít zase původní podobu. Zájmy nejdříve řádně očistit, teprve poté na stupuje odborná práce restaurátora. Jsou to dominanty v krajině a je třeba se o ně postarat, aby jen neza růstaly šípky, obhajuje práci dobrovol níků jeden ze členů sdružení Pomoz me si sami Radek Petrák. Podílel se spolu se svými přá teli na záchraně de sítek křížků, pře vážně v Sudetech. O kříž na Pís kách se postará od borný restaurátor Petr Horák z Milo tic. Jak je vidět, pravá ruka Krista chybí a vůbec archi tektura je narušená. Doba tomu dala za brat, dřív se o to ni kdo nestaral, míní Petr Horák. Projekt mapo vání sakrálních sta veb připravilo ob čanské sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu společně s dalšími akčními skupinami v rámci pro jektu partnerství, jež nese společný ná zev Podejme si ruce. Díky podrobnému mapování vznikne databáze, na jejímž základě budou mimo jiné sbírány po věsti k jednotlivým objektům. Vzniknou průvodci po jednotlivých turisticky zají mavých oblastech a publikace s názvem Příběhy kulturního dědictví v příhranič ních oblastech. Malí, ale šamp(i)óni Poslední klubová výstava psů v Ky jově přinesla opět skvělou podívanou, při které představily desítky chova telů své zvířecí skvosty. Přijeli sem z celé ČR, aby sesbírali další tituly do svých chovatelských sbírek. 4. ročník klubo vé výstavy uspořá dali Moravskoslez ský klub chovatelů maltézských a bo loňských psíků spo lu s Exotic klubem. Domem kultury v Ky jově se tak prohá něli roztomilí pejsci, povětšinou majitelé mnoha titulů ve svých třídách. Jako rozhodčí mohu hodnotit úro veň vystavovaných plemen velmi dob ře. Byli tady špič koví jedinci, kteří zvítězili nejen v Čes ku, ale zúčastňují se mezinárodních výstav jak v České republice a na Slovensku, tak v za hraničí. Většina z nich už má tituly Interšampion, což znamená, že získali titul v několika evropských zemích, pochvaloval špičkovou úroveň vý stavy mezinárodní rozhodčí Petr Ře hánek. Chovatel Karel Longaver a jeho evropský šampion Derrick. Ocenění bylo i tentokrát předáno víc než dost. Odvezl si jej také čtyřletý Kventin z Prahy. Pětadvacetikilový pej sek patřil k největším na této výstavě. Je to pudl královský velký bílý, což je největší ze všech pudlů. Dneska se jeví jako rarita, ale na větších meziná rodních výstavách se objevují docela často v různých bar vách, vysvětlila chovatelka René Kolářová, která při jela až z Prahy. Favoritem byl také Derrick z Ky jova, majitele Karla Longavera. Za čtyři roky získal 64 po hárů a za sebou má 30 absolutních ví tězství. Je šampio nem Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a ČR, Grand šampionem Slovenska a Česka a Interšampionem. Derrick sesbí ral tituly po celé Evropě, pochvalo val si jeho majitel, který stojí za orga nizací výstavy v Kyjově, kde se mimo jiné rozdávala také ocenění pro nejkrás nější pár, v kategorii dítě a pes nebo ve třídě veteránů. Ilustrační foto Zdraví Podzimní prevence pro zdraví Z pohledu zdraví se podzim dá co do náročnosti přirovnat k přechodu zimy na jaro. Je vhodné se zbytečné zátěži organismu vyhnout systema tickým vylaďováním a přizpůsobová ním aktuální situaci. Podzim je pro každého člověka z pohledu přizpůsobování se výky vům počasí značně náročný. Někteří lidé jsou v tomto ohledu citlivější, mnohým počasí zasáhne i psychiku. Náhlý pokles teploty doprovázený vět šinou i poklesem tlaku ohrožuje ze jména astmatiky, nemocné trpící rev matismem a artritidou, ale též všechny relativně zdravé. Změny počasí, jež ovlivňují termoregulaci a stav sliznic dýchacích cest, bývají příčinou zvý šeného výskytu onemocnění z na chlazení způsobených nejrůznějšími druhy odolných virů. Alfou a omegou našeho zdraví je prevence. Můžeme ji rozdělit na dvě skupiny. V první skupině je vše, co podporu je základní energii našeho těla. Patří sem rozumná strava, optimální pitný režim, pohyb a následná obnova sil. Druhou skupinu tvoří vlastní obran né síly organismu. Pokud bude náš imunitní systém dostatečně silný, or ganismus bude mít přirozenou schop nost regenerace, samoléčby i aktivní sebeobrany. Bohužel, náš obranný systém je vystaven celé řadě civili začních faktorů, které mají za násle dek snížení funkce imunitního sys tému a větší náchylnost těla nejen k infekcím. Z těchto faktorů má velmi negativní vliv zejména stresová zátěž spojená s rychlým životním tempem. Jak tedy zvládnout náročné období podzimu? Rada je jednoduchá vsaďte na prevenci. Optimální jídelníček odpovídající podzimnímu období, aktivní pohyb na čerstvém vzduchu, dostatek od počinku a spánku společně s kvalit ními přírodními produkty na podporu imunitního systému vám pomůžou překonat nástrahy letošního podzimu. PharmDr. Jana Cutáková, DELIJA Poděkování V listopadu odchází na zasloužený důchod paní Jarmila Blažková, škol nice Mateřské školy v Kyjově, Nádraž ní ulici. Všechny její spolupracovnice by jí rády touto cestou chtěly poděko vat za práci, kterou zde od otevření té to mateřinky vykonávala. Jaruško, pře jeme Ti hodně zdraví a moc hezkých chvil prožitých s Tvojí velkou rodinou. Kyjovské noviny / listopad 2009 strana 15

16 V dnešní uspěchané době je dobré si najít čas na nejmenší třeba při čtení pohádek a příběhů. I to je úkolem projektu Celé Česko čte dětem. Jeho propagátorem je řada známých osobností, mezi nimi také spisovatel Michal Viewegh. Přijel do Kyjova, aby se v Městské knihovně setkal s rodiči, ale také s malými čtenáři. Na naší škole jsme se letos roz hodli propagovat čtení ve větším měřítku. Učím v první třídě a každý den se snažím dětem číst na koberci, představovat jim autory. Začínáme pohádkami, povídáme si o ilustráto rech. Spolupracuji také s rodiči a mám zpětnou vazbu, že se opravdu doma čte, vysvětluje propagátorka pro jektu v Kyjově, Michaela Moudrá, uči telka ZŠ Újezd. Smyslem této kampaně není jen to tradiční, rozvoj slovní zásoby a rozvoj fantazie, ale i podpora ci tové vazby mezi rodičem a dítětem, což je dnes často zanedbáváno, objasnil svůj zájem na projektu spi sovatel Michal Viewegh. Čtení jsem už absolvo val v Ostravě nebo ve Zlíně. V Praze bylo velké setkání, kte rého se účastnil i Václav Ha vel s chodí, Jarek Nohavica, Zdeněk Svěrák, Michal Horá ček, režisér Jan Hřebejk, zpě vačka Aneta Langerová a řada známých osobností. Ohlasy jsou na to velmi dobré, dopl nil Viewegh. Mám dvě děti a čteme od malinka. Začínali jsme u bás niček, přes pohádky a příběhy. Chodíme i do knihovny půjčo vat si knížky a doma jich také máme spoustu, potvrdila ky jovská maminka Radka Mikes ková, která přišla na setkání s Mi chalem Vieweghem. Připojila se k ní i další maminka Pavla Heringová. Mám doma dva kluky a čteme si pravidelně před spa ním. Tomu mladšímu musím přečíst vždycky nějaké básničky a pak si za Knihovna Nejen celé Česko, ale i Michal Viewegh, čte dětem Podpis známého spisovatele si v knihovně nenechali ujít ani ti nejmenší čtenáři. zpíváme. Ten starší je náročnější, a tak čteme delší příběhy, řekla Pavla Heringová. Zájem o veřejné čtení v rámci této kampaně projevilo v Kyjově také OS Krok, které by v budoucnu chtělo předčítat dětem v nemocnici. Učitelka Michaela Moudrá propaguje projekt Celé Česko čte dětem v Kyjově. Co se týče osobností města, určitě musím vzpomenout místo starostu Antonína Kuchaře, který podporuje tento projekt. Doufám, že po návštěvě pana Viewegha se spolupráce a snaha rozroste, dodala Moudrá. Má nejmilejší knihovna Pro Týden knihoven byl asi správně zvolen právě říjen Týden knihoven v Kyjově připravila ředitelka J. Škoulová se svými kolegy. Týden knihoven v Kyjově Každoročně v říjnu připravuje Městská knihovna pro své klienty množství zajímavých akcí, které mají mimo jiné přiblížit činnost této instituce svým uživatelům. Letos se celostátní akce Týden knihoven nesla v duchu motta Knihovna mého srdce. Oficiální zahá jení proběhlo za přítomnosti zástupců města a spřátelených organizací. Knihovna mého srdce je výborné motto, protože knihovny mohou pre zentovat svou činnost v různých oblas tech. Je to výhodné jak pro knihov níky, tak uživatele knihovny, čtenáře. Pod letošním mottem si osobně před stavuji, a jistě mi dají i čtenáři za prav du, místo, kam chodíme rádi. A rádi chodíme tam, kde nám nabízí kvalitní služby, vysvětluje ředitelka Jaroslava Škoulová, která se pochlubila tím, že v rámci 13. ročníku této celostátní Zahájení celostátní akce Týden knihoven se účastnil i starosta města. akce spouští Městská knihovna v Ky jově nový program, který má zajistit lepší orientaci v knižním fondu. Program přináší uživatelům knihov ny rychlejší a kvalitnější obsluhu, lepší orientaci v knihovním fondu, ale také možnost objednat si knihu z každého místa, například i z domova, doplnila ředitelka výhody nového programu. Oficiální zahájení akce proběhlo tra dičním setkáním v prostorách organi zace pro nevidomé a slabozraké, jejíž členové se představili v programu, stejně jako například spisovatelka Jarmila Bednaříková. Součástí Týdne knihoven byla i sou těž pro návštěvníky dětského oddě lení. Malí čtenáři se zúčastnili kvízu, který se týkal šesti knižních titulů, nominovaných do celostátní soutěže Kniha mého srdce. Výherci byli knižně odměněni. Slunko těžkne jak hrozny vína a ocitá se pořád níž a níž. Zeleň se mění v teplejší barvy. Ještě na chvíli. Udržet teplo v javorové dlani. Z polínek dřeva je vykřesat, zaplašit tmu a lítosti a samoty. V období, kdy se dřív stmívalo a později se rozsvěcoval nový den, při cházíval čas příběhů. Dnes už je větši nou nevyprávíme. Je doba sluchátek na uších, množství decibelů a nejednou hluchoty srdce. Někteří ale přesto ještě čtou. Za dlouhých večerů nemáme méně práce s našimi statistikami, vědou, účetnic tvím a domácnostmi. Ale tisíce let, kdy lidé usedali k ohni a poslouchali příběhy o statečném lovci, který za chránil tlupu před smrtí hladem, o ná čelníkovi, který je dovedl do země mléčných a medových řek, se derou k povrchu. Lodičky listí surfují po neviditelných vlnách v průzračném podzimním vzdu chu. Nebo se možná vyhýbají průzrač ným andělům (co jiného by mohly po tkávat?). Je to zvláštní, ale podzim v nás vždycky poněkud rozpouští krustu rozumu. Přišly podzimní deprese, říká váme. Ale co když je to jen touha sun dat si s uší sluchátka, stulit se s přá teli u krbu. Ten prastarý strach z noci a atavistická obava, že se Slunce už nemusí vrátit. To, co víme, je kolikrát jenom tenounká slupka narostlá na tom, co celá tisíciletí cítíme. Potřebujeme odplouvat jako to ba revné listí. V kolébce vzpomínek, roz hovorů a knih. Knih, jejichž vědomosti a příběhy neuhánějí před očima jako v televizi. Dlouho jsem na ten rozdíl myslela. Sdělení knih k nám přicházejí jinou branou. Ne napřed očima, ale skrze duši. To, co vnímáme při čtení, vykreslí obraz teprv poté, co jsme to prohnětli svým vlastním citem a zku šeností. Představou o kráse, zážitky, úzkostmi. Když čteme, vytváříme vždycky nejméně dílo dvou lidí, a proto s knížkou nejsme sami. Plastiková herečka z Hollywoodu je určitě sexy, ale když autor knihy na píše: Měla oči jak podzimní voda, vi díme najednou nejen ty oči, ale i svoje rybníky, potoky, studánky, krajinu usí nání, víme, že dívka je smutná a z jedi ného obrazu nám vzniká několik dal ších. Většinou si dnes knihy půjčujeme. V takové Moravské zemské knihovně jsou jich snad statisíce. Je pohodlné prolistovat si elektronické katalogy a odkliknout knížky, které si chceme vypůjčit. Z pohodlí domova, hlásají re klamy. Obsluhujte tak svoje účty, na kupujte. A přece nasednu do auta a jedu nakoupit do samoobsluhy do Sobůlek, kde mi k nákupu přibalí ještě pár pří jemných vět (třeba to, že už jsem se tady tak dlouho neukázala). A tak stojí i má nejmilejší knihovna nikoli v Brně, ale v Kyjově. Jak těžkne slunce, váhy nabývají i lidská slova. Nechodím si sem jenom pro knížky, ale nabírám si tu do dlaní taky z pramínku trpělivosti a přátelství. Z pramínku, který nevysýchá ani úna vou, ani starostmi a že je každý má. Co víc si k podzimku přát, než k dobré knížce dostat dobré slovo a moct je oplatit. Ne, není tady knihovna mého srdce. Proč taky? Stejné knížky bych našla třeba v Jihlavě a luxusnější budovy v Brně anebo v pražském Ka rolinu. Jsou tady moji přátelé. Knihovna není jen instituce, barák a regály s knížkami. Alespoň tady ne, bohudík. spisovatelka Jarmila Bednaříková strana 16 Kyjovské noviny / listopad 2009

17 Sport Kyjovský místostarosta Antonín Kuchař byl zvolen do čela oddílu 1. FC Kyjov, o. s. Jistou naději na lepší časy ky jovského fotbalu skýtají výsledky valné hromady klubu 1. FC Kyjov, o. s., jež se uskutečnila na konci první říjnové dekády, a která do vý konného výboru kooptovala něko lik nových členů. Ve funkci předsedy oddílu, který se doposud věnoval především vý chově mládeže, vystřídal odstoupiv šího Svatopluka Macka sedmatřice tiletý kyjovský místostarosta Antonín Kuchař. Spolu s ním členství v řídí cím orgánu přijali nově Jiří Moravec, Pavel Polcr, Petr Slezák a Tomáš Ža lud, naopak staronovými členy vý boru zůstávají Jan Cahlík, Zdeněk Mezík, Rostislav Řihák a Jiří Vinca. Na členství ve výkonném výboru kandidovali lidé, kteří to s kyjovskou kopanou myslí vážně a odvádějí pro Poslední od pal. Tak se jme novala začátkem října uspořádaná závěrečná akce oddílu CLUBS baseball Kyjov, který i v provi zorních podmín kách houževnatě provozuje svoji činnost. Zarytým vy znavačům něk dejšího olympij ského odvětví se přitom již stále více přibližuje le titý sen v podobě vlastního sportovního stánku. K jeho úplnému dokončení zbývá již jen pár drobností, takže nové hřiště již bylo i hostitelem stovek letošních posled ních odpalů. chod oddílu spoustu kvalitní práce. To mě přesvědčilo o tom, že i já mohu přiložit ruku k dílu a pokusit se ky jovský fotbal vyvést ze současné krize. Jde především o to, vyma nit seniorský tým Ky jova z nelichotivé po zice na chvostu tabulky a uchovat tak pro měs to příslušnost ke kraj skému přeboru. Dále musíme zajistit finance na zimní přípravu mlá dežnických celků a dotáhnout do konce již chystanou výstavbu no vého hřiště s trávníkem třetí gene race a umělým osvětlením v Netči cích, prozradil své nejbližší cíle nový Náš turnaj pořádáme už pěta dvacet let, až nyní jsme ale mohli představit léta budované hřiště, které opět nabralo na kráse, rado val se Tomáš Eysselt, předseda po šéf občanského sdru žení 1. FC Kyjov. Ten věří, že ve spolupráci s kolegy z vedení ky jovské radnice najde i cesty v úspěšnějším hledání sponzorů pro kyjovskou kopanou. Součástí valné hro mady bylo i předání vy znamenání bývalým fotbalistům a funkcio nářům, kteří se nemo hli zúčastnit červenco vých oslav 90. výročí kyjovské kopané. Pamětní medaile tak převzali Mi loš Bílý, Milan Černý, Vojtěch Ko nečný, Miroslav Kořínek a Vratislav Vavřina. Eduard Mezera Kyjovští basebalisté ukončili sezonu Nový baseballový areál v Kyjově v Boršově již hostil i závěrečnou akci sezony turnaj s názvem Poslední odpal. Foto Eduard Mezera Foto Eduard Mezera Antonín Kuchař, nový šéf kyjovské kopané. řádajícího oddílu. Kyjované jsou je diní v regionu, které zaujal právě baseball, a jejich výdrž ve snaze vlast nit důstojný stánek, je úctyhodná. Areál není ještě zcela dokončený, takže nešlo o jeho slavnostní otevře ní. Už je ale konečně ve stavu, kdy se dá trénovat a hrát, přičemž zbývá dokončit hráčské lavice, antukové koridory a pár dalších drobností, upozornil Eysselt. Ten na hřišti s krás ným travnatým povrchem, které se rozprostírá na okraji Boršova, již za hájil tréninky seniorského týmu a mládeže a v plánu má založení dív čího družstva i nábor nových členů. Pořadí turnaje Poslední odpal Pelicans Bučovice 2. CLUBS baseball Kyjov 3. Boršov Hodonín, 4. Skalica, Pašas Boys a Rokáč Kyjov Eduard Mezera ATLETICKÝ KLUB KYJOV Bukovanský mlýn, Nejmladší chlapci 60 m: 1. Tomáš Cibulka Mladší hoši 200 m: 2. Tomáš Cibulka, 6. Jiří Krist Mladší dívky 200 m: 4. Laura Gyšovová, 6. Monika Leciánová Přípravka dívky 300 m: 5. Dominika Budíková Mladší žákyně 600 m: 1. Natálie Kolajová Mladší žáci 600 m: 3. Martin Vašulka Starší žákyně 800 m: 1. Veronika Plánková, 2. Markéta Gerspitzerová, 3. Pavlína Hromková Starší žáci 800 m: 1. Jakub Šlampa, 2. Josef Gerspitzer Junioři 1600 m: 3. Jakub Měsíček Burčáková šestka, D. Bojanovice Nejmladší chlapci 60 m: 1. Tomáš Cibulka Mladší žákyně 600 m: 1. Natálie Kolajová Hodonínský kros, Hodonín Nejmladší žáci 60 m: 1. Tomáš Cibulka Mladší hoši 200 m: 9. Jiří Krist Mladší dívky 200 m: 5. Monika Leciánová Přípravka dívky 500 m: 5. Tereza Rybaříková Mladší žáci 500 m: 3. Martin Vašulka Starší žákyně 1000 m: 3. Pavlína Hromková Dorostenky 1500 m: 2. Markéta Rajsiglová Běžecký pohár mládeže soutěž krajů, Pardubice Za JM kraj startovala v soutěži mladších žákyň Natálie Kolajová z AK Kyjov a umístila se v běhu na 1800 m na 3. místě z 53 závodnic. Basketbalový oddíl TJ Jiskra Kyjov hledá do svých mládežnických družstev dívky ročníků narození Bližší informace: Jiří Štěpánek, tel , Hana Kochová, tel PLAVÁNÍ Bezplatná autobusová linka (hradí Město Kyjov) na krytý bazén v Ratíškovicích jezdí každou sobotu od 24. října do 12. prosince Odjezdy: h Bohuslavice (zastávka MHD na návsi) h Kyjov Boršov (zastávka MHD u ČSAD) h Ulice K. Čapka (zastávka MDH) h Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici) h Náměstí (zastávka MHD u radnice) h Autobusové nádraží Odjezd z Ratíškovic přibližně v hod. Vstupné si hradí každý sám! Pod lopatky mlýna zamířilo šest desítek běžců Přestože letošní sed mý ročník vytrvalostního závodu s názvem Buko vanský mlýn provázelo enormně teplé počasí, tak cestu pod lopatky výrazné dolňácké dominanty našli jen ti nejodvážnější. Kopcovitý charakter tra tě totiž desetikilometrový podnik řadí k nejtěžším ak cím v rámci jižní Moravy. Bukovanský mlýn je opravdu jen pro otrlé a na účasti závodníků je to ne sporně znát. Myslím si, že kdyby trať byla poloviční, tak by to úro veň soutěže nesnížilo a startovní lis tina by se mnohem více zaplnila. Je to ale na rozhodnutí pořadatelů a my ho Start sedmapadesáti účastníků hlavního závodu. Foto Eduard Mezera ctíme, uvedl Pavel Bíla, řídící soutěže Moravsko Slovenského běžeckého poháru, do které spadá i bukovanské zápolení. Jasným favoritem byl maratonový specialista Ján Moravec ze Skalice, který už na sedmém kilometru unikl soupeřům. Kopce to je moje, navíc jsem si dobře rozvrhl síly, prohlásil vítěz, jenž náročný běh absolvoval v čase 32:32 min. Druhé místo vybo joval s půlminutovým odstupem další Skaličan Pavel Michalčík a bronz pat řil Radimu Matyášovi z Kyjova (33:16), který byl i členem organizačního štá bu. Do cíle dorazili všichni, včetně tří nejstarších sedmdesátníků Květo slava Hány, Jana Soviše a Jaroslava Machaly. Ženský souboj, ke kterému se odvážilo jen šest hrdinek, suve rénně vyhrála Irena Petříková z Vyš kova před bučovickou Miroslavou Hanákovou a Martou Durnovou z Ve selí nad Moravou. Eduard Mezera Kyjovské noviny / listopad 2009 strana 17

18 Vyšlápli si do Vřesovic Na turistický pochod Vřesovický výšlap Za krásami podzimu se vy dalo 391 turistů ze 77 obcí a měst České republiky. Všechny zdobila v cíli plaketa a di plom. Účast v pochodu, jehož osmý ročník se konal v sobotu 3. října, se započítává do soutěže O zlatého turistu Nejstarší účastník: Vojtěch Rosůlek ze Sta rého Města (86 let) Nejmladší účastnice: Kristínka Schonwaldová z Polešovic (14 měsíců) Nejpočetnější: rodina Hynka Valenty z Vřesovic (16 členů) Nejvzdálenější: Jana Kritová z Mostu Nejpočetnější výpravy: Vřesovice (76), 2. Kyjov, 3. Hodonín, 4. Brno, 5. Koryčany Účast na jednotlivých trasách: 8 km 48 účastníků, 10 km 97 účastníků, 12 km 110 účastníků, 17 km 112 účast níků, 30 km 24 cyklistů. Turistické kontroly byly umístěny v hostinci na Kameňáku, u Koryčanské kaple a na Sv. Klimentu. Všechny zveme na příští akci, Novo roční čtyřlístek, který se koná 1. led na KČT, Odbor Vřesovice Foto archiv Klub turistů Nejpočetnější rodina Hynka Valenty z Vřesovic. Špičky biketrialu v Kyjově V sobotu se v Kyjově v are álu v Polámaných jel již VI. ročník vol ného závodu v biketrialu a poháru HI TEC O kyjovský pohár. Poháru HI TEC se účastnilo 30 zá vodníků, volného závodu 42 a v zá vodu Old star startovalo 25 borců. Na šesti uměle vytvořených tratích bojovalo ve dvou kolech o umístění také 14 kyjovských bikerů. Ve star tovním poli nechyběli nejlepší jezdci Areál v Polámaných patřil během závodů zkušeným bikerům naší republiky, například mistr světa a evropský vicemistr kategorie junior David Herka z Hodonína. Velmi dobře si v této konkurenci vedli kyjovští jezdci. Nejvýše z nich stál na stupních vítězů talentovaný Michal Kůřil (8. z ME a 5. z EP), který dosáhl na stříbrnou medaili. Další umístění kyjovských jezdců: Pohár HI TEC: 8. Josef Fiala, 12. David Horák Volný závod: Volná bílá: 2. Michal Kůřil, 4. Adam Kosík, 6. Vojtěch Klimek, 7. Petr Rachval, 8. Adam Kolařík, 9. Tomáš Kočička Volná zelená: 4. Erik Jandásek, 6. Karel Polášek, 7. Viktor Souček, 8. Tomáš Kůřil Volná modrá: 12. David Červínek, 13. Libor Nedbal Pořadatelé doufají, že v příš tím roce by mohli v Kyjově uspo řádat také jeden ze závodů Mi strovství ČR. Pavel Kůřil Dvaašedesát soutěžících se setkalo na šachovém turnaji v Kyjově určeném jak registrovaným tak neregistrovaným hráčům. První ročník se uskutečnil na Sva tého Václava a opakovat by se měl ve stejném termínu i v příštích letech. Svátek Svatého Václava, státo tvůrce, se v malých městech nijak ne oslavuje, tak jsme vymysleli tento šachový turnaj, vysvětlil termín Ivan Pařízek, předseda pořádajícího kyjov ského šachového oddílu, který byl zalo žen už v roce 1923 a v současné době má 36 členů. Šachy jsou králem logických her a své zastánce mají jak mezi dospě lými, tak mládeží. Různé generace se utkaly i při soutěži, kterou pořádal ša chový klub v Kyjově. Její zajímavostí totiž je, že díky losování se často střetly děti se zkušenými hráči. Ve středu si mladí hráči tenisového centra Pintera Kyjov opět pouze mezi sebou porovnali, v čem se během letní sezóny nej více zlepšili. Turnaj nazvaný Přebor klubu TCP Kyjov byl tenisovým centrem zorga nizován opět po půl roce a znovu se ho zúčastnilo velké množství ne jen hráčů, ale i rodičů a prarodičů. V kategoriích minitenisu, baby tenisu a v tenisové škole soutěžilo 28 dětí. Nejmladšímu bylo pět let a nejstaršímu jedenáct let. Děti byly rozlosovány do skupin a následně je také čekala část vyřa zovací a samozřejmě v každé kate Královská hra láká mládež Když malí hrají s dospě lými, tak se víc snaží. Bo jují, soustředí se a mají ohromnou radost, když star šího porazí, vysvětlil způ sob rozlosování turnaje Pa řízek. V absolutním pořadí sed mikolového turnaje hraného rapid tempem na 20 minut zvítězil hráč extraligového Durasu Brno Bronislav Vy mazal, který patří do nej lepší stovky českých šachistů. Své kva lity suverénně potvrdil a turnajem prošel s plným počtem 7 bodů. Zbývající dvě medailové pozice obsadili František Vrána a Roman Omelka, oba ze Sta rého Města. O titul přeborníka okresu Kyjov mo hli usilovat pouze hráči, kteří jsou byd lištěm, místem narození nebo klubo gorii nezbytné vyvrcholení, kterým bylo finále. V jednotlivých kategoriích nedošlo k výraznějšímu překvapení, pouze turnaj minitenistů byl poznamenán neúčastí jednoznačně nejlepšího minitenisty klubu Josefa Zapletala, který onemocněl. Tato kategorie byla tedy otevřenou záležitostí a nejlépe se s ní vypořádala Anetka Škápí ková, která jasně zvítězila. V turnaji babytenistů se očekávalo vítězství Dana Gregoroviče. Ten roli favorita splnil na jedničku a triumfoval bez větších problémů. V tenisové škole došlo na očeká vané opakování finále z minulého pře vou příslušností z některé ze 45 obcí historického okresu Kyjov. Hráčů splňu jících tuto podmínku bylo mezi účastníky celkem 40. Přeborníkem okresu Ky jov se po tuhém boji stal Rostislav Pukl z Bzence před Pavlem Strmiskou ze Ždánic a Romanem Matu lou, který byl nejlepším hrá čem pořádajícího oddílu ŠK 1923 Sokol Kyjov. Všichni tři získali shodně 5 bodů. Vyhlášen byl i nejlepší neregistro vaný hráč Lubomír Pražák z Milotic, nejlepší dáma Petra Churá z Osvěti man, nejlepší senior Vladimír Janás ze Sudoměřic a nejlepší žák třinácti letý Roman Borufka z Hodonína, který obsadil v absolutním pořadí výborné 11. místo. Tenisový Přebor klubu TCP Kyjov Svatý Václav boru mezi Janem Kalixem a Pavlem Kratochvílou. Finále lépe zvládl Pa vel Kratochvíla a zaslouženě si tak odnesl pohár pro vítěze. Výsledky minitenis: 1. Škápíková Aneta, 2. Kosíková Natálie, 3. Lesovská Ellen Výsledky babytenis: 1. Gregorovič Dan, 2. Polešovská Aneta, 3. Kupková Aneta Výsledky tenisová škola: 1. Kratochvíla Pavel, 2. Kalix Jan, 3. Menšíková Jana KČT Jiskra Kyjov Pravidelné pochody za každého počasí 10. listopadu Čeložnice Zavadilka Moravany (odjezd 9.53 hod., bus) 17. listopadu Svatobořice rybníky (odjezd 8.40 hod., bus) 24. listopadu Nesovice Haluzice (odjezd 9.24 hod., vlak) 1. prosince Osvětimany Skály srub Osvětimany (odjezd 8.50 hod., bus) Inzerce HODINOVÝ MANŽEL Nabízím pro vedení všem řemeslných prací v domácnosti, kanceláři atd. (vodo, topo, elektrika, přivrtání polic, malba...). Tel.: PRONAJMU dlouhodobě domek ve Sva tobořicích. Nutné pracovní úpravy výměnou za nízký nájem. Tel: PRODÁM dvoje plynová kamna s od tahem do komína. Jedna jsou liti nová. Značka Karma, 40 l plynový bojler, vše používáno 2 roky. Tel.: PRODÁM stavební pozemek v Kyjově rozměr 22 x 22 m s vyřízeným sta vebním povolením na dům 5+1 s ga rážovým stáním. Tel.: PROSÍME zadavatele výroby dvou ko mod nebo skříněk od Davida O., ať se ozve na tel v čase h h. PRONAJMU garáž v Kyjově ulice Kos telecká. Cena dohodou. Tel.: DLOUHODÝ PRONÁJEM nebytových prostor na ulici Komenského v Ky jově. 99 m 2, vhodné jako provozovna (kadeřnictví, kosmetika apod.) Tel.: Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČO Zhotovuje J. D. Production, s. r. o. Uherské Hradiště. Redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, Miroslav Pechura, tel. & fax , tel , , e mail: Inzerce: tel Povoleno OÚ Hodonín dne reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk Hartpress s. r. o. Otrokovice. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 18 Kyjovské noviny / listopad 2009

19 Stavby a renovace Kvalitně a se slušným přístupem k zákazníkovi: Postavíme rodinný dům na klíč Zrekonstruujeme a zrevitalizujeme starší dům Provedeme rekonstrukci interiéru a exteriéru Navrhneme interiér a dodáme vybavení Zateplíme fasádu, omítku Namontujeme sádrokartonové systémy Zrealizujeme zednické, malířské, instalatérské a topenářské práce Správa a údržba nemovitostí Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: Doprava v Kyjově zdarma Kontakt: p. Kameníková, tel , e mail: Kyjovské noviny / listopad 2009 strana 19

20 strana 20 Kyjovské noviny / listopad 2009

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček říjen 2012 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby Platby stravného 16.10.

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Šablona pro zveřejnění integrované strategie

Šablona pro zveřejnění integrované strategie Šablona pro zveřejnění integrované strategie VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE ELEKTRONICKY SPOLU S TEXTEM STRATEGIE VE FORMÁTU DOC/DOCX NA ADRESU: strategie-optp@mmr.cz. Název nositele strategie (organizace,

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Detail slevy: Platnost slevy: Kde slevu uplatnit:

Detail slevy: Platnost slevy: Kde slevu uplatnit: Vyrazte na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi v hotelu Junior v lázeňském městě Poděbrady. 3 dny pro 2 osoby a 1 dítě do 6 let. Vychutnejte si vynikající bohatou polopenzi a užijte si i neomezený vstup

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects S T O R I E S září 2014 architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED PO HORKÉM A ODPOČINKOVÉM LÉTĚ K VÁM PŘICHÁZÍME S PRVNÍM VYDÁNÍM AKA STORIES, NEWSLETTERU ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS.

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku:

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku: Vážení a milí, abyste věděli, co se na Majáku dělo a dít bude, připravili jsme pro Vás MAJÁKOVÝ ZPRAVODAJ za období LEDEN 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

PŘEDSTAVENÍ RYCHLEBSKÝCH STEZEK

PŘEDSTAVENÍ RYCHLEBSKÝCH STEZEK RYCHLEBSKÉ STEZKY PŘEDSTAVENÍ RYCHLEBSKÝCH STEZEK Rychlebské stezky leží v severním cípu Olomouckého kraje ve velmi chudém regionu, kde v minulosti nebyl žádný turistický ruch. Myšlenku vybudovat trailcentrum

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více