JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ"

Transkript

1 52/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Usnesení shromáždění delegátů čtěte na straně3 Ze života samospráv čtěte na straně 4 Kontrolní komise trochu jinak čtěte na straně 5 Účastníte se členských schůzí? čtěte na straně 5 Proč je cena studené a teplé vody... čtěte na straně 6 Hrazení oprav v bytech čtěte na straně 7 Legislativní sloupek čtěte na straně 7 Víte, že... čtěte na straně 8 Jarní shromáždění delegátů se tentokrát konalo opět v sále hotelu Merkur v České Lípě. Přestože nebylo hezké počasí, přišlo 125 delegátů ze 160 pozvaných. Účast 78% tak zajistila usnášení schopnost. Na jarním SD je vždy nejdůležitějším bodem účetní závěrka předchozího roku a rozdělení Ze 160 pozvaných delegátů se SD zúčastnilo 125. hospodářského výsledku. V roce 2005 dopadlo družstvo velmi dobře a skončilo s hrubým ziskem ve výši téměř 8 mil Kč. Po započtení daně činil zisk družstva ,- Kč. Vedle toho bylo ve zprávě předsedy představenstva konstatováno, že družstvo plnilo veškeré závazky vůči svým dodavatelům. Svým jednáním a vystupováním platilo za spolehlivého a solventního partnera. Důležitým bodem na programu SD bylo také projednání a schválení zástavy čtyř bytových domů, JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ které se rozhodly vzít si v letošním roce bankovní úvěr na velké opravy svých domů. V souladu s platnou družstevní legislativou projednávalo SD jeden případ odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z družstva. Shromáždění řídil předseda představenstva RNDr. Jiří Bárta. Z jeho zprávy o činnosti představenstva a vyhodnocení plnění výhledového plánu vyplynulo, že plánované úkoly a střednědobé cíle se nám dařilo plnit. Jisté rezervy a potřeba většího zapojení členů družstva je v oblasti funkcionářů samospráv. Máme řadu samospráv, kde není zájem pracovat ve výborech. Představenstvo projednalo závěry inventarizace majetku, kde nebyl shledán žádný inventární rozdíl, schválilo řádnou účetní závěrku za rok 2005 a předložilo delegátům návrh na rozdělení zisku. Již tradičně se vychází z principu rozdělit samosprávám všechny výnosy, které souvisí s hospodařením a transakcemi s volnými finančními prostředky na dlouhodobých zálohách na opravy a investice. Dále byl samosprávám rozdělen výnos z vnitrodružstevních půjček tzv. technické pomoci a položku, kterou tvoří garantovaný výnos ve výši 4% z volných prostředků DZOI použitých na výstavbu budovy pro pronájem bance. Samosprávám bylo navrženo a SD potvrdilo přidělit jim do fondů bytového hospodářství celkem částku ,- Kč. Podrobný výklad k účetní závěrce a rozdělení zisku podal delegátům vedoucí ekonomického úseku Bc. Petr Mertin. Vysvětlil účel ostatních navrhovaných položek vyčleněných ze zisku a připomněl klíč, podle kterého se rozdělí finance na jednotlivé samosprávy. Ředitel Ing. Jiří Kladníček ve svém vystoupení seznámil přítomné s činností jednotlivých úseků správy družstva a dosaženými výsledky. Konstatoval, že v roce 2005 se zvýšily výrazně prostředky na opravy domů, které si samosprávy dávají do dlouhodobé zálohy na opravy a investice. Byl zaznamenán i nárůst rozsahu prací na domech. Zejména se tato skutečnost týkala výměny oken za plastová. Byl nastartován trend uživatelů bytů investovat do pokračování na straně 2 1

2 PŘE DSTAVE NST VO DRUŽST VA INFORMUJE Přinášíme pravidelné informace ze zasedání představenstva. Na 14. zasedání dne představenstvo - vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o převodech pozemků od obcí a ČR do vlastnictví družstva. Odkoupení pozemků od obcí a měst je již dořešeno, zbývá odkoupit 3 parcely od restituentů ve Cvikově a převést pozemky ve vlastnictví státu, které původně spravovala Agentura ochrany krajiny a přírody. Termín je do konce letošního roku, - vzalo na vědomí rozbor nákladů střediska ubytovny pro dlužníky v Dobranově. Ubytovna slouží jako zdroj náhradního ubytování pro neplatiče nájemného, které družstvo stěhuje z družstevních bytů, - projednalo výsledek kontroly inventarizace za rok 2005 a likvidace movitého majetku, které provedla kontrolní komise. K inventarizaci nebylo připomínek, doporučení kontrolní komise k průběhu likvidace majetku představenstvo akceptovalo, - schválilo vnitrodružstevní půjčku samosprávě 221, Myslbekova , Česká Lípa na vyrovnání dluhu DZOI ve výši ,- Kč s ročním poplatkem 4 %, - schválilo bankovní úvěry od ČSOB pro samosprávy: 617, Mimoňská 284-5, Stráž p. Ralskem na odstranění vad panelové výstavby, zateplení pláště a výměnu oken ve výši Kč s dobou splácení 180 měsíců, pro sam. 259, Zhořelecká 2557, Česká Lípa na zateplení pláště a výměnu oken ve výši Kč s dobou splácení 120 měsíců a pro sam. 307, Bratří Čapků , Česká Lípa na zateplení pláště a výměnu oken ve výši Kč s dobou splácení 180 měsíců, - neschválilo návrh dvou samospráv (241 a 242) na navýšení sankcí za neprovedený úklid. Představenstvo se k této problematice vrátí na červnovém zasedání. Na 15. zasedání dne představenstvo - schválilo ekonomické materiály pro shromáždění delegátů roční závěrku, návrh na rozdělení zisku a výroční zprávu za rok 2005, - schválilo program jarního SD, zprávu o činnosti představenstva a ostatní podklady pro jednání SD, - schválilo vnitrodružstevní půjčku samosprávě 618, Mimoňská 282-3, Stráž pod Ralskem na výměnu oken, zateplení lodžií a zateplení štítů do výše ,- Kč s ročním poplatkem 4 % a dobou splácení 60 měsíců, - schválilo bankovní úvěr od ČSOB pro samosprávu 470, Smetanova 890-1, Kamenický Šenov na výměnu oken a zateplenou střechu ve výši Kč s dobou splácení 120 měsíců, - schválilo navýšení DZOI od pro 16 samospráv, které plánují velké opravy domů v příštím roce. Na 16. zasedání dne představenstvo - schválilo s platností od nájemní předpisy s úpravami v položkách věcně usměrňované nájemné a zálohové platby. Každý člen družstva může požádat o individuelní nastavení záloh na teplo a TUV. Individuelní žádosti vyřizuje správa družstva, - schválilo návrh usnesení pro jarní SD, - schválilo pověření pro předsedu představenstva dle zásad vnitřního řízení čl. III, odst. 7 k podávání výpovědí z nájmu bytů dle 711 odst. 2 písmeno b) Zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník), tj. výpovědí z důvodů neplacení nájmu bytu a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, - schválilo vnitrodružstevní půjčku samosprávě 769, Chlum č.p. 113 na výměnu bytových oken za nová plastová do výše ,- Kč s ročním poplatkem 4 % a dobou splácení 72 měsíců. RNDr. Jiří Bárta pokračování ze strany 1 zlepšení kvality bydlení. Na opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí bytových domů bylo SD řídil RNDr. J. Bárta a zprávu o činnosti OSBD přednesl ředitel Ing. J. Kladníček. v loňském roce vydáno přes 101 mil. Kč. Jen do samotné výměny oken bylo investováno v roce 2005 téměř 39 mil. Kč. Formou grafů a tabulek byly prezentovány i výsledky ostatních úseků, ale i záležitosti týkající se požární ochrany na domech, vyřizování stížností a žádostí zaslaných v roce 2005 na družstvo. Za kontrolní komisi vystoupila místopředsedkyně paní Jaroslava Tůnová. Obsah její zprávy vyzněl pozitivně a ztotožnil se s hodnocením roku 2005 prezentovaným předřečníky. Drobné nedostatky, pokud jsou zjištěny při kontrolách, jsou věcně posouzeny a operativně napraveny. Ve vystoupení zaznělo i stanovisko k účetní závěrce a rozdělení zisku za rok Členové KK se seznámili se všemi podkladovými materiály a delegátům doporučili závěry účetní závěrky i návrh na rozdělení zisku dle návrhu představenstva přijmout. Přijaté usnesení bylo na závěr jednání přijato drtivou většinou delegátů. Jednání probíhalo ve velmi dělné a klidné atmosféře. Ing. Jiří Kladníček 2

3 USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Z OKRESNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČESKÁ LÍPA A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí 1. Zprávu ředitele OSBD Česká Lípa Ing. Kladníčka o hospodaření a činnosti družstva za rok Výroční zprávu OSBD Česká Lípa za rok Vyhodnocení výhledového plánu družstva za rok B. Shromáždění delegátů schvaluje 1. Zprávu o činnosti představenstva za období od do Zprávu mandátové komise. 3. Zprávu kontrolní komise za období od do Účetní závěrku, plnění rozpočtu roku 2005 a způsob rozdělení a užití zisku za rok 2005 ve výši ,- Kč: 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: Kč Alikvótní podíl na DPPO 16,11% Kč Po dani z příjmu k rozdělení Kč 2/ Dle klíče zůstatku rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TU Kč Technická pomoc půjčky Kč Úrok BÚ Kč Garantované úroky 4% z investice do budovy ( Kč) druhý rok Kč Mezisoučet Kč Alikvótní podíl na DPPO 16,11% Kč Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet Kč 3/Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu 4/Nerozdělený zisk na finacování správy v roce ze stř. 980 a 981 5/Tvorba statutárního fondu na investice (Stanovy OSBD čl. 99 odst. 2) Kč Kč Kč 5. Zřízení zástavního práva na domy uvedené v tabulce ve prospěch banky ČSOB, která poskytne OSBD Česká Lípa pro tyto domy komerční úvěry účelově vázané na zateplení a výměnu oken na těchto domech: sam. adresa účel úvěru předpokl. výše úvěru Kč pozemek 617 Mimoňská Stráž p. R. zateplení domu a výměna oken 5,46 mil. Kč p.č. 644 (pod č.p. 284) a 645 (pod č.p. 285), list vlastnictví 1358, k.ú. Stráž p. Ralskem 307 Bratří Čapků , Česká Lípa zateplení domu, zateplení střechy, výměna oken 10,42 mil. Kč p.č. 5750/34 (pod č.p. 2888), p.č. 5750/33 (pod č.p. 2889) a p.č. 5750/32 (pod č.p. 2890), list vlastnictví 6072, k.ú. Česká Lípa 259 Zhořelecká 2557, Česká Lípa zateplení domu a výměna oken 4,52 mil. Kč p.č. 5831/25, list vlastnictví 6072, k.ú. Česká Lípa 470 Smetanova 890-1, Kamenický Šenov výměna oken, GO střechy 3,06 mil. Kč p.č. 1010/2 (pod č.p. 890) a p.č. 1010/1 (pod č.p. 891), list vlastnictví 1131, k.ú. Kamenický Šenov 6. Zamítnutí odvolání paní Václavy Galetkové, narozené dne , nájemce bytu č. 30 o velkosti 3+1 na adrese Česká Lípa, Brněnská 2585, proti usnesení představenstva ze dne o jejím vyloučení podle čl. 23 odst. 1 písm. d) Stanov OSBD Česká Lípa z důvodu hrubého porušování zásad slušnosti a zejména opětovného porušování pořádku a soužití v domě. C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Provést vypořádání zisku roku 2005 podle schváleného klíče do jednotlivým samosprávám. 2. Předložit na jarnímu SD 2007 vyhodnocení plnění výhledového plánu družstva. 3. Předkládat pravidelně na jarním SD delegátům přehled firem, které v uplynulém roce pracovaly pro družstvo a u kterých byla cena díla vyšší než 100 tis. Kč. Tímto se ruší usnesení SD z pod bodem C Prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD. 3

4 ZE ŽIVOTA SAMOSPRÁV Redakce Zpravodaje navštívila sídliště Špičák v České Lípě a diskutovala se členy samosprávy 238 v Brněnské ulici Samospráva 238 je osmipodlažní dům se 4 vchody. V domě je 64 bytů. Žádný byt dosud není v osobním vlastnictví. Dá se říct, že je to typický obytný dům našeho největšího sídliště. Na Špičáku má naše bytové družstvo 65 samospráv. Předsedkyně samosprávy Marie Valentová Kromě předsedkyně samosprávy paní Marie Valentové se diskuse zúčastnila i delegátka SD paní Mrkvičková a členka výboru samosprávy paní Francová. Jak dlouho děláte předsedkyni samosprávy, paní Valentová? Předsedkyni dělám od posledních voleb, tedy od roku Před tím jsem pracovala ve výboru samosprávy. Potíž je v tom, že se to nikomu nechce dělat. Není mi lhostejné, co se s domem děje, bydlím tady a tak jsem se rozhodla funkci přijmout a pokusit se o dům starat. Možná, že mě někteří i po straně pomlouvají, protože je proháním. Určitě na to nejste sama. Jak funguje u vás výbor samosprávy? Máme pětičlenný výbor. Chci, aby na každý vchod byl alespoň jeden člen výboru samosprávy. Ve výboru jsme čtyři ženy a jeden muž. Ten se však své funkci nevěnuje, takže u nás je to ryze ženská záležitost. Když jsem funkci přijímala, museli mi slíbit, že budou pomáhat. Samozřejmě s námi komunikuje i naše delegátka SD paní Mrkvičková. Schůze výboru neděláme, domlouváme se podle potřeby, členky výboru v jednotlivých vchodech hlavně hlídají, jestli nejsou vykradené hydranty a jestli není nepořádek za výtahy. Starat se o čtyři vchody je nepřehledné, lepší je to ve věžáku s jedním vchodem. Pořád chodím po domě s velkým svazkem klíčů. Jak vnímáte samotné bytové družstvo? Sledujeme, co se na družstvu děje, čteme Zpravodaj. S družstvem jsme spokojeni i s jeho hospodařením. Cokoliv na družstvu potřebuji vyřídit, všude mi ochotně vyjdou vstříc. Informace máme dostatečné a oceňuji vstřícnost. Ve vašem domě bydlí paní Galetková, kterou představenstvo nedávno vyloučilo z družstva pro hrubé porušování zásad slušnosti, pořádku a soužití v domě. Bydlíte dokonce ve stejném vchodu. Jak se to projevuje? Nebydlím v jejich bezprostředním sousedství, takže nepociťuji to, co říkají jejich sousedé o rušení nočního klidu a velkém hluku, který z bytu často vychází. Já spíše vnímám to, že jejich menší děti používají např. výtah jako hračku. Neumím si představit, jak bude výtah fungovat po rekonstrukci a instalaci světelné clony. Ve výtahu i na šachetních dveřích jsou vyryté sprosté nadávky, některé jsou namířené i proti mně. Většinou však nápisy útočí na obyvatele jiných pater mimo byt Galetkových. To dost jasně ukazuje, kdo je jejich autorem. Dokonce jsem si musela nechat speciálně zpevnit schránku na dopisy. Jaké plánujete v domě opravy? My jsme zatím všechno dělali z fondu oprav, bez půjček. Při termoregulaci jsme museli měnit radiátory, a to nás dost finančně vyčerpalo, pořád jsme byli na nule. Ale máme již zateplené štíty a také jsme zrušili zadní dveře. Na schůzi jsme se dohodli, že budeme pololetně o dvě koruny zvyšovat fond oprav, až dosáhneme 20 Kč na m 2 za měsíc. Chtěla bych prosadit komplexní opravu s úvěrem, ale podmínkou je, že bude dosažitelná dotace PANEL. V časopise Družstevní bydlení i v našem Zpravodaji jsem se dočetla, že to zatím nejde. Rovněž potřebujeme opravit střechu. Co je ve vašem domě největším problémem? Podle mě je největším problémem lhostejnost lidí. Lidé nemají o dění v domě zájem. Někteří nájemníci tu bydlí řadu let, ale na schůzi nikdy nepřišli. Ti, kdo přišli k bytům v takzvané stabilizaci, si bydlení tolik neváží. Ze 64 bytů přijde na schůzi lidí. Mnozí se ani dodatečně nezeptají, co se na schůzi schválilo a co se bude dít. Ani nástěnky si nepřečtou a Zpravodaj Členky výboru samosprávy a delegátka SD paní Mrkvičková (vlevo) často končí v krabicích na letáky. Naším dalším velkým problémem je zatékání vody do sklepních prostor. Neděje se to samozřejmě trvale, ale vždycky to přijde na jaře pokračování na straně 6 4

5 KONTROLNÍ KOMISE TROCHU JINAK Hlavní náplní kontrolní komise je kontrolovat veškerou činnost družstva t.j. všech volených orgánů, členů družstva a správy družstva. Velmi důležitá je kontrola hospodaření a pokladních dokladů, vyjádření k účetní závěrce a další. Rovněž projednává stížnosti, podněty a připomínky členů družstva. A právě tomu chci ve svém příspěvku věnovat pozornost. Členové kontrolní komise mají zastoupení v následujících komisích OSBD: technické - p. Tomasch bytové - pí Chotová škodní - pí Linhartová likvidační - pí Glazerová pro samosprávy - pí Tůnová legislativní - ing. Houska výběrových řízení - ing. Houska - p. Tomasch ekonom. komise - pí Kašparová Práce v těchto komisích je velmi důležitá. Projednávají se tam záležitosti a problémy týkající se celého družstva a všech bydlících. Přijímají se doporučení, která se následně projednávají v představenstvu. Představenstvo pak rozhodne o konečném řešení problému. Jako příklad uvádím témata z jednání technické komise: - velké opravy domu (výměna oken, zateplení plášťů domů a střech) - II. etapa modernizace výtahů - výběrová řízení a další. Komise vždy hledá přijatelná a schůdná řešení z hlediska kvality, ale i rozložení finančních nákladů bydlících. I když některé nákladné opravy či modernizace nelze ze zákona nebo bezpečnostních předpisů odkládat, např. modernizace ÚČASTNÍTE SE ČLENSKÝCH SCHŮZÍ NA SVÉ SAMOSPRÁVĚ? Pokud ne, dobrovolně se vzdáváte jednoho ze základních práv člena družstva - rozhodovat o dění v domě, kde bydlíte. Přesto, že volené orgány a správa družstva průběžně informují všemi dostupnými prostředky družstevní veřejnost o právech a povinnostech člena družstva, je členská schůze s nadpoloviční účastí spíše výjimečná. Pro zajištění řádného fungování samospráv bylo do Stanov OSBD Česká Lípa zakotveno ustanovení, jež umožňuje svolat po 15 minutách čekání schůzi náhradní. Zde je nutná účast jen 10 % členů, ovšem taková členská schůze již rozhoduje pouze o záležitostech uvedených v programu na pozvánce, vyvěšené 8 dní předem. K odsouhlasení usnesení je pak třeba jen 2/3 souhlas přítomných. Z každé členské schůze musí být pořízen zápis, z něhož je zcela zřejmé, o čem schůze jednala. Musí obsahovat jasné usnesení a výsledek hlasování. Zápis musí být v závěru opatřen razítkem samosprávy, podpisem předsedy a ověřovatele zápisu. Nedílnou součástí každého zápisu doručeného na družstvo musí být pozvánka s programem a presenční listina (originál). Každý člen má právo nahlédnout do zápisu z členské schůze samosprávy, kde bydlí. Zápisy jsou dle jednotlivých středisek založeny na správě družstva. V posledních dvou letech stále více domů přistupuje k realizaci výtahů, je snahou komisí i představenstva družstva hledat nejvhodnější řešení. Je stále co zlepšovat. Vývoj jde v technice i v jiných oblastech dopředu, některá řešení jsou překonaná a je nutné je přizpůsobit současným požadavkům. Totéž se týká předpisů a směrnic, které si vyžadují případnou aktualizaci. To je samozřejmě snahou členů těchto komisí, které nemusí všechno velkých oprav, s čímž je spojena nutnost navyšování fondů oprav (DZOI). Je povinností výboru samosprávy informovat alespoň jednou ročně o výši zůstatků na těchto fondech a o jednotlivých položkách čerpání. Přehledy o příjmech a výdajích jsou správou družstva zasílány na všechny samosprávy každé čtvrtletí. Svým zájmem o dění v domě a konstruktivními návrhy může každý člen pomoci v mnohdy nelehké práci členů výborů samospráv. Ti řeší mezilidské vztahy v domě, technické záležitosti, drobnou údržbu, uzavírají dohody, vykonávají administrativní práce. Musí se umět orientovat v mnoha zákonech a vnitřních předpisech družstva. A i tady je prostor pro členskou schůzi. Jste- li spokojeni se svým výborem a vážíte si ho, můžete navýšit odměnu za jeho celoroční práci. Na druhou stranu, jste-li nespokojeni a prokazatelně dochází k pochybením, je opět v kompetenci členské schůze samosprávy odvolat stávající členy a zvolit nové. Domnívat se, že to někdo udělá za vás a vše se vyřeší nečinností, je hluboký omyl. Smyslem tohoto článku je, zapůsobit na vědomí všech členů družstva, že dění v domě a ekonomiku domu lze výrazně ovlivnit právě svou účastí na členské schůzi. Jindřiška Půlpánová útvar vnitřní kontroly OSBD postihnout a pohled nebo názor bydlících je proto velmi prospěšný. Vyzýváme proto bydlící o podněty a připomínky pro shora uvedené komise. Jestliže vám jsou známy nedostatky nebo podněty na zlepšení, sdělte nám je, aby se mohla zjednat náprava a zlepšit činnost správy družstva. Siegfried Tomasch člen kontrolní komise 5

6 PROČ JE CENA STUDENÉ A TEPLÉ VODY V KAŽDÉM DOMĚ JINÁ? Obdrželi jsme dotaz na rozdílné ceny studené a teplé vody v jednotlivých domech. Začnu tou jednodušší, kterou je studená voda. K pochopení dané problematiky si musíme popsat způsob, jakým je vyúčtování studené vody prováděno. Na patě domu je fakturační měřidlo firmy SČVaK, které naměří za 12 měsíců spotřebu celého domu. Ve stejné periodě jednou za rok se také provádí odečty poměrových měřidel v bytě. Součet těchto měřidel však není úplně identický s objemem vody naměřeným fakturačním měřidlem. Důvodů proč tomu tak je, je více: 1/ Povolená normovaná odchylka na bytových měřidlech je vyšší než na měřidle patním. 2/ Odečet na bytových vodoměrech není proveden v jeden okamžik jako na měřidle patním. Vyhláškou je povolena tolerance ve dnech, kdy musí být odečet proveden. 3/ Prokapávající kohoutek nezachytí bytové měřidlo, ale patní měřidlo v součtu více spotřeb toto naměří. pokračování ze strany 4 4/ Nezjištěná manipulace s vodoměrem. 5/ Nefunkční vodoměry a následné výpočty průměrů či uplatňovaných sankcí dle směrnice OSBD Česká Lípa. Pravě s ohledem na výše uvedené důvody je vždy součet bytových vodoměrů jiný než objem naměřený na fakturačním měřidle. To samozřejmě při vyúčtování prováděném prostou trojčlenkou (celkový náklad/celkový náměr bytových vodoměrů x spotřeba naměřená v bytě) způsobí, že podle velikosti takzvaného patního rozdílu je i rozdílná cena kubíku studené vody v jednotlivých domech. U teplé užitkové vody (TUV) je problém složitější. Zde totiž dochází k rozdělení nákladů na teplo pro ohřev a studenou vodu v TUV. Teplo pro ohřev se dále pro potřebu vyúčtování dělí na základní a spotřební složku. Základní složka činí 30% nákladů na teplo pro ohřev a je na jednotlivé byty rozúčtována dle plochy bytu. Spotřební pak podle náměru bytových vodoměrů. Náklad na studenou vodu pro TUV Teplo je rozúčtován stejně jako u studené vody (viz. výše) s použitím náměrů měřičů teplé vody. Současně i vznik nákladů pro jedno odběrní místo je složitější. Pokud je dům napojen na centrální výměník, vzniká fakturační náklad na tomto výměníku a ten je pak rozdělován na domy dle náměrů poměrových měřidel v bytech. OSBD Česká Lípa může ovlivnit kvalitu a relevanci náměrů pouze ve svých domech. U domů s domovní předávací stanicí, která vyrábí TUV je fakturační měřidlo na ohřev v domě a studená voda pro TUV se odděluje z fakturačního měřidla firmy SČVaK. To se děje buď na základě poměrového měřidla před výměníkem, nebo poměrem náměrů měřidel studené a teplé vody v bytech. U TUV je tedy výsledek ještě zajímavější, protože každý byt má jinou průměrnou cenu kubíku. To je zapříčiněno zákonem daným způsobem výpočtu základní a spotřební složky u TUV. Bc. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku Samospráva 238 v Brněnské ul. 2585, Česká Lípa TUV nebo po velkých deštích. Je to asi problém více domů na Špičáku. Lidé stále nechávají otevřené domovní dveře, přestože máme domácí telefony. Ideální by bylo domovní dveře zamykat. Ale to bych asi chtěla příliš. Bohužel se nám pak stává i to, že tu ve sklepě přespávají bezdomovci. To je zase ta lhostejnost, o které jsme již mluvili. Děkujeme za rozhovor a za váš čas, který jste nám věnovali. Redakce Zpravodaje Počet uživatelů VZP 2005 Výsledek Celé VZP TE TUV přeplatek Kč nedoplatky Kč suma Kč Uvedené grafy a tabulka zobrazují vývoj záloh a nákladů u dvou největších položek v nájemním předpise, kterými jsou teplo a teplá užitková voda. Obě jsou nastaveny hladinově s rezervou 18% do přeplatku. Z tabulky je i přesto patrné, že u tepla je 312 uživatelů v nedoplatku a u TUV je dokonce v nedoplatku 1414 uživatelů našich bytů. Přeplatek na VZP za rok 2005 má celkem 8642 uživatelů v sumě ve výši 34,2 mil. Kč. Nedoplatky jsou u 897 uživatelů a v součtu činí 1,6 mil. Kč. 6

7 HRAZENÍ OPRAV V BYTECH A VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH DOMU Téma článku se zdá až banálně jednoduché, ale je ještě stále dost uživatelů bytů, kteří nevědí, co je a co není hrazeno ze společných prostředků domu. V principu lze říci, že veškeré opravy mimo byt jsou hrazeny ze společných peněz a naopak, prakticky vše v bytě si musí nájemník uhradit sám. Jako všude, i tady však existují výjimky, které jsou v našich stanovách vyjmenovány v článku 32 a v článku 32A. Abych nemusel vyjmenovávat všechny případy hrazení oprav v bytě, shrňme je následovně: jsou to zejména opravy či výměny všech rozvodů vody, elektřiny, kanalizace, plynu a centrálního odsávání, umístěných ve společné šachtě. Dále pak všechny části centrálního topení a společné televizní antény. Poslední skupinou hrazené opravy v bytě tvoří okna a lodžie či balkóny. Z rozvodů médií umístěných přímo v bytě se hradí kvůli bezpečnosti pouze opravy a výměny rozvodu plynu. U teplé a studené vody je povinnost financovat opravy ze společných prostředků ohraničena hlavními uzávěry v bytě, ty už jsou starostí uživatele bytu včetně celého bytového rozvodu a samozřejmě vodovodních baterií. Naopak hlavní bytový jistič, umístěný obvykle na společné chodbě, je součástí bytu a je hrazený uživatelem a to včetně přívodního kabelu do bytu. Aby se předešlo nepříjemnému překvapení při placení oprav v bytě, doporučuji informovat se vždy před objednáním firmy přímo na družstvu na způsob financování. Na závěr ještě připomínám, že objednání opravy, hrazené ze společných prostředků, podléhá vnitřním předpisům družstva a musí se (s výjimkou havárií) požadovat vždy prostřednictvím samosprávy domu. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD ČESKÁ LÍPA NABÍZÍ OD PRONÁJEM VOLNÉHO NEBYTOVÉHO OBJEKTU S PŘILEHLÝM POZEMKEM Jedná se o dům na výhodném místě na adrese Lužická 1076, Česká Lípa. (dům se zelenou fasádou na křižovatce směrem k supermarketu LIDL) Objekt je jednopodlažní o celkové výměře 175,8 m 2 s 8 místnostmi. Případní zájemnci se mohou hlásit na tel. čísle , p. Císař nebo , pí. Dittrichová, kde budou podány bližší informace. LEGISLATIVNÍ SLOUPEK V ČEM SE NÁS TÝKÁ NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU? Jak jste postřehli z jiných médií, byl přijat zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a změně občanského zákoníku. Jistě je potěšitelné, že se první částí zákona o zvyšování nájemného nemusíme zabývat, protože se na nás jako na členy bytového družstva nevztahuje. Avšak druhá část zákona č. 107/ 2006 Sb. mění některá ustanovení občanského zákoníku, která se týkají nájmu bytu. Nejpodstatnější změna spočívá ve vypuštění rozhodovací pravomoci soudu při výpovědi z nájmu bytu u výpovědních důvodů, které spočívají v provinění na straně nájemce. Do , kdy začala platit nová právní úprava, jsme podávali žalobu na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu a tato žaloba obsahovala i výpověď. Nyní bude muset dát družstvo výpověď přímo nájemci. Ve zdůvodněné výpovědi družstvo (pronajímatel) zároveň rozhodne o bytové náhradě. Nájemce bude mít lhůtu 60 dnů na podání žaloby na určení neplatnosti výpovědi soudu. Nepodá-li nájemce žalobu včas, bude výpověď pravomocná, nájem zanikne a uživatel bytu se bude muset vystěhovat. Další podstatnou změnou je stanovení povinnosti písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob do 15ti dnů. Nesplnění této povinnosti ani do jednoho měsíce je výpovědním důvodem. Rovněž tak je nyní přímo v zákoně stanoveno, že podnájemní smlouva musí být uzavřena písemně. Formulář podnájemní smlouvy pro členy OSBD Česká Lípa je k dispozici na bytovém oddělení. Podmínka písemného souhlasu pronajímatele pokračování na straně 8 7

8 pokračování ze strany 7 zůstala nedotčena. Sjednání podnájmu bez souhlasu pronajímatele je i nadále výpovědním důvodem z nájmu bytu. Na závěr si dovoluji některá vybraná platná ustanovení občanského zákoníku, o kterých bylo pojednáno výše, publikovat se zvýrazněním slov, která pokládám za podstatná: Redakční rada přeje Všem čtenářům hezkou dovolenou, mnoho slunných dnů a příjemný odpočinek. 689 (1) Nájemce a osoby, které žijí s nájemcem v bytě, jsou povinny řádně užívat byt, společné prostory a zařízení domu a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno. (2) Nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob. (3) Nesplní-li nájemce povinnost podle odstavce 2 ani do jednoho měsíce, považuje se to za hrubé porušení povinností podle 711 odst. 2 písm. b). 711 (1) Pronajímatel může vypovědět nájem pouze z důvodů uvedených v zákoně. (2) Pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu: a) jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě: b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu JUDr. Bohuslav Vojtěch právník OSBD VÍTE, ŽE... v roce 2005 v okrese Česká Lípa - bylo uzavřeno 540 sňatků, to je o 12 sňatků méně, než činila skutečnost roku 2004, - stále držíme dlouhodobý primát v rozvodovosti (3,7 % rozvodů na 1000 obyvatel), když krajský průměr činí 3,3 % a celostátní 3,1 %, - počet narozených dětí zůstal zhruba na stejné úrovni roku 2004, když se narodily 1102 děti, - stále se však zvyšuje počet dětí narozených mimo manželství. Zatímco v roce 2004 tento údaj činil 43 % (z celkového počtu narozených), v roce 2005 to je již 45,1 %, - počet zemřelých osob se v tomto sledovaném roce ve srovnání s rokem 2004 snížil o 50 na 946 osob, - nejčastější příčinou smrti byly nemoci oběhové soustavy (49,8 % z celkového počtu zemřelých) a novotvary (26,7 %), - náš okres jako jediný v rámci Libereckého kraje dosáhl kladný přírůstek přirozenou měnou (156 osob), - do okresu se přistěhovalo 1411 osob, naopak se vystěhovalo 1495 osob, z dlouhodobějšího pohledu zaznamenáváme první úbytek obyvatelstva okresu stěhováním, a to o 84 osob, - k počet obyvatel okresu činil z toho (36,2 %), připadá na město Česká Lípa a osob na město Nový Bor (11,5 %). Prameny: Statistický bulletin Lbc 2005 Růžena Králová ZPRAVODAJ Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa Neprodejné Červen 2006 Zpravodaj Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa slouží výlučně pro vnitřní potřeby Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa Náklad: 9500 ks Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomasch Tel.: , Fax: , Studio Šípek, Tel./fax: , 8

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ:

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ: Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 27. 05. 2015 od 18:00 hodin v restauraci sportovního centra EDEN,Pod Homolkou 1482,

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2015 do 7.6.2016 1. Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise: Čl. 77 Kontrolní komise. a) Kontrolní komise

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku

Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku konané dne 10. listopadu 2014 v době od 19:00 hod. v sušárně č. 1 v domě čp. 1542. Členskou schůzi zahájil pan Parkan v 19:05 hodin. Byla provedena prezence

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 114

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 114 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo Blansko, Pražská 66, konaného dne 17. května 2016 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 99

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 99 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 19. května 2015 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 25. 2. 2010 Doba konání: Od 18.30 hod do 20.15 hod. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Zahájení, volba orgánů

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2

Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2 Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2 Datum a místo konání : 28.5.2003, v ZŠ Květnového vítězství, Praha 4 - J.M. Jednání započato v 19.00. hod. Úvodem jednání provedl

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE SBD Kateřinky 875 ze dne /shrnutí návrhů a hlasování dle programu schůze/

ČLENSKÁ SCHŮZE SBD Kateřinky 875 ze dne /shrnutí návrhů a hlasování dle programu schůze/ SBD Kateřinky 875, Proutěná 418 až 421, Praha 4, 149 00 ČLENSKÁ SCHŮZE SBD Kateřinky 875 ze dne 11.12.2014 /shrnutí návrhů a hlasování dle programu schůze/ Místo a čas konání: suterén, společenská místnost

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zá p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva, Lidická 240, Česká Třebová konaného dne 20.11.2014 v sále restaurace Národní dům.

Zá p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva, Lidická 240, Česká Třebová konaného dne 20.11.2014 v sále restaurace Národní dům. Zá p i s ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva, Lidická 240, Česká Třebová konaného dne 20.11.2014 v sále restaurace Národní dům. Celkem pozvaných delegátů: 66. Celkem přítomných delegátů:

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015 Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období 01-12 / 2015 polyfunkčního domu na adrese Kurta Konráda č.p. 2457/6,2457/8 a Ocelářská 2457/7 Praha 9 -

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek.

Předseda představenstva Ing. Lubomír Kmoch přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o vyjádření. K předmětnému návrhu nebylo připomínek. Z Á P I S z jednání členské schůze družstva Bytové družstvo Bohúňova 1336-1338, IČ: 25652699, se sídlem Bohúňova 1338, Praha 4, PSČ 149 00, zapsaného dne 12.03.1998 v obchodním rejstříku, vedeném Městským

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Směrnice Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Družstvo) navazují na stanovy Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Stanovy).

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž S M Ě R N I C E pro stanovení výše nájemného z bytů a nebytových prostorů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Oznámení o zahájení kontroly: 10. 8. 2012 Upřesnění kontroly včetně požadavku na dodání podkladů:

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6,

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, 162 00 Datum a místo konání: 29.4.2014 jídelna ZŠ Šantrochova 1800, Praha 6 Začátek schůze: 18:30 hod. Ukončení

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Vážení vlastníci, omlouváme se, ale po konzultaci s externími právníky z řad advokátů a soudců jsme přizpůsobili návrh programu shromáždění

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál 1 Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2011 Shromáždění delegátů

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013.

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013. - členská schůze 10.12.2013. Schůze svolána jako náhradní (po řádné členské schůzi konané 16. 11. 2013, která nebyla usnášeníschopná); Zápis: Začátek schůze: 18:00 Řídícím schůze ze strany představenstva

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Zápis z 9. členské schůze konané dne 28. dubna 2009 od 18,00 hodin v salonku hotelu DUKLA ve Vyškově.

Zápis z 9. členské schůze konané dne 28. dubna 2009 od 18,00 hodin v salonku hotelu DUKLA ve Vyškově. Bytové družstvo Letní Pole Vyškov, Dědice, Osvobození 617/4, PSČ 682 01 IČ: 27708403 Registrace: KS Brno, Dr., vložka 4366 ze dne 15.11.2006 Bankovní spojení: 1889659399/0800 Zápis z 9. členské schůze

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ M E T O D I C K Ý P O K Y N ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tento metodický pokyn navazuje na čl. 4. platného Domovního řádu OSBD Česká Lípa ze dne 25. 3. 2014 (dále

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 111

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 111 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 17. května 2011 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

ZPRÁVA. o hospodaření SVJ za období ROKU 2011

ZPRÁVA. o hospodaření SVJ za období ROKU 2011 ZPRÁVA o hospodaření SVJ za období ROKU 2011 V tomto roce bylo hospodaření SVJ, tak jako v roce minulém orientováno především na minimalizaci výdajů z běžného účtu SVJ a tvorbu rezervy finančních prostředků

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená starostou Mgr.Vladislavem

Více

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/2006-2010 konaném dne 16.12.2009 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce v 18,00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU konaná formou elektronické konference ve dnech až

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU konaná formou elektronické konference ve dnech až ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 24. 9. 2016 konaná formou elektronické konference ve dnech 24. 9. 2016 až 30. 9. 2016 PROGRAM: 1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze účastní se všichni členové výboru, zároveň

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více