JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ"

Transkript

1 52/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Usnesení shromáždění delegátů čtěte na straně3 Ze života samospráv čtěte na straně 4 Kontrolní komise trochu jinak čtěte na straně 5 Účastníte se členských schůzí? čtěte na straně 5 Proč je cena studené a teplé vody... čtěte na straně 6 Hrazení oprav v bytech čtěte na straně 7 Legislativní sloupek čtěte na straně 7 Víte, že... čtěte na straně 8 Jarní shromáždění delegátů se tentokrát konalo opět v sále hotelu Merkur v České Lípě. Přestože nebylo hezké počasí, přišlo 125 delegátů ze 160 pozvaných. Účast 78% tak zajistila usnášení schopnost. Na jarním SD je vždy nejdůležitějším bodem účetní závěrka předchozího roku a rozdělení Ze 160 pozvaných delegátů se SD zúčastnilo 125. hospodářského výsledku. V roce 2005 dopadlo družstvo velmi dobře a skončilo s hrubým ziskem ve výši téměř 8 mil Kč. Po započtení daně činil zisk družstva ,- Kč. Vedle toho bylo ve zprávě předsedy představenstva konstatováno, že družstvo plnilo veškeré závazky vůči svým dodavatelům. Svým jednáním a vystupováním platilo za spolehlivého a solventního partnera. Důležitým bodem na programu SD bylo také projednání a schválení zástavy čtyř bytových domů, JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ které se rozhodly vzít si v letošním roce bankovní úvěr na velké opravy svých domů. V souladu s platnou družstevní legislativou projednávalo SD jeden případ odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z družstva. Shromáždění řídil předseda představenstva RNDr. Jiří Bárta. Z jeho zprávy o činnosti představenstva a vyhodnocení plnění výhledového plánu vyplynulo, že plánované úkoly a střednědobé cíle se nám dařilo plnit. Jisté rezervy a potřeba většího zapojení členů družstva je v oblasti funkcionářů samospráv. Máme řadu samospráv, kde není zájem pracovat ve výborech. Představenstvo projednalo závěry inventarizace majetku, kde nebyl shledán žádný inventární rozdíl, schválilo řádnou účetní závěrku za rok 2005 a předložilo delegátům návrh na rozdělení zisku. Již tradičně se vychází z principu rozdělit samosprávám všechny výnosy, které souvisí s hospodařením a transakcemi s volnými finančními prostředky na dlouhodobých zálohách na opravy a investice. Dále byl samosprávám rozdělen výnos z vnitrodružstevních půjček tzv. technické pomoci a položku, kterou tvoří garantovaný výnos ve výši 4% z volných prostředků DZOI použitých na výstavbu budovy pro pronájem bance. Samosprávám bylo navrženo a SD potvrdilo přidělit jim do fondů bytového hospodářství celkem částku ,- Kč. Podrobný výklad k účetní závěrce a rozdělení zisku podal delegátům vedoucí ekonomického úseku Bc. Petr Mertin. Vysvětlil účel ostatních navrhovaných položek vyčleněných ze zisku a připomněl klíč, podle kterého se rozdělí finance na jednotlivé samosprávy. Ředitel Ing. Jiří Kladníček ve svém vystoupení seznámil přítomné s činností jednotlivých úseků správy družstva a dosaženými výsledky. Konstatoval, že v roce 2005 se zvýšily výrazně prostředky na opravy domů, které si samosprávy dávají do dlouhodobé zálohy na opravy a investice. Byl zaznamenán i nárůst rozsahu prací na domech. Zejména se tato skutečnost týkala výměny oken za plastová. Byl nastartován trend uživatelů bytů investovat do pokračování na straně 2 1

2 PŘE DSTAVE NST VO DRUŽST VA INFORMUJE Přinášíme pravidelné informace ze zasedání představenstva. Na 14. zasedání dne představenstvo - vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o převodech pozemků od obcí a ČR do vlastnictví družstva. Odkoupení pozemků od obcí a měst je již dořešeno, zbývá odkoupit 3 parcely od restituentů ve Cvikově a převést pozemky ve vlastnictví státu, které původně spravovala Agentura ochrany krajiny a přírody. Termín je do konce letošního roku, - vzalo na vědomí rozbor nákladů střediska ubytovny pro dlužníky v Dobranově. Ubytovna slouží jako zdroj náhradního ubytování pro neplatiče nájemného, které družstvo stěhuje z družstevních bytů, - projednalo výsledek kontroly inventarizace za rok 2005 a likvidace movitého majetku, které provedla kontrolní komise. K inventarizaci nebylo připomínek, doporučení kontrolní komise k průběhu likvidace majetku představenstvo akceptovalo, - schválilo vnitrodružstevní půjčku samosprávě 221, Myslbekova , Česká Lípa na vyrovnání dluhu DZOI ve výši ,- Kč s ročním poplatkem 4 %, - schválilo bankovní úvěry od ČSOB pro samosprávy: 617, Mimoňská 284-5, Stráž p. Ralskem na odstranění vad panelové výstavby, zateplení pláště a výměnu oken ve výši Kč s dobou splácení 180 měsíců, pro sam. 259, Zhořelecká 2557, Česká Lípa na zateplení pláště a výměnu oken ve výši Kč s dobou splácení 120 měsíců a pro sam. 307, Bratří Čapků , Česká Lípa na zateplení pláště a výměnu oken ve výši Kč s dobou splácení 180 měsíců, - neschválilo návrh dvou samospráv (241 a 242) na navýšení sankcí za neprovedený úklid. Představenstvo se k této problematice vrátí na červnovém zasedání. Na 15. zasedání dne představenstvo - schválilo ekonomické materiály pro shromáždění delegátů roční závěrku, návrh na rozdělení zisku a výroční zprávu za rok 2005, - schválilo program jarního SD, zprávu o činnosti představenstva a ostatní podklady pro jednání SD, - schválilo vnitrodružstevní půjčku samosprávě 618, Mimoňská 282-3, Stráž pod Ralskem na výměnu oken, zateplení lodžií a zateplení štítů do výše ,- Kč s ročním poplatkem 4 % a dobou splácení 60 měsíců, - schválilo bankovní úvěr od ČSOB pro samosprávu 470, Smetanova 890-1, Kamenický Šenov na výměnu oken a zateplenou střechu ve výši Kč s dobou splácení 120 měsíců, - schválilo navýšení DZOI od pro 16 samospráv, které plánují velké opravy domů v příštím roce. Na 16. zasedání dne představenstvo - schválilo s platností od nájemní předpisy s úpravami v položkách věcně usměrňované nájemné a zálohové platby. Každý člen družstva může požádat o individuelní nastavení záloh na teplo a TUV. Individuelní žádosti vyřizuje správa družstva, - schválilo návrh usnesení pro jarní SD, - schválilo pověření pro předsedu představenstva dle zásad vnitřního řízení čl. III, odst. 7 k podávání výpovědí z nájmu bytů dle 711 odst. 2 písmeno b) Zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník), tj. výpovědí z důvodů neplacení nájmu bytu a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, - schválilo vnitrodružstevní půjčku samosprávě 769, Chlum č.p. 113 na výměnu bytových oken za nová plastová do výše ,- Kč s ročním poplatkem 4 % a dobou splácení 72 měsíců. RNDr. Jiří Bárta pokračování ze strany 1 zlepšení kvality bydlení. Na opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí bytových domů bylo SD řídil RNDr. J. Bárta a zprávu o činnosti OSBD přednesl ředitel Ing. J. Kladníček. v loňském roce vydáno přes 101 mil. Kč. Jen do samotné výměny oken bylo investováno v roce 2005 téměř 39 mil. Kč. Formou grafů a tabulek byly prezentovány i výsledky ostatních úseků, ale i záležitosti týkající se požární ochrany na domech, vyřizování stížností a žádostí zaslaných v roce 2005 na družstvo. Za kontrolní komisi vystoupila místopředsedkyně paní Jaroslava Tůnová. Obsah její zprávy vyzněl pozitivně a ztotožnil se s hodnocením roku 2005 prezentovaným předřečníky. Drobné nedostatky, pokud jsou zjištěny při kontrolách, jsou věcně posouzeny a operativně napraveny. Ve vystoupení zaznělo i stanovisko k účetní závěrce a rozdělení zisku za rok Členové KK se seznámili se všemi podkladovými materiály a delegátům doporučili závěry účetní závěrky i návrh na rozdělení zisku dle návrhu představenstva přijmout. Přijaté usnesení bylo na závěr jednání přijato drtivou většinou delegátů. Jednání probíhalo ve velmi dělné a klidné atmosféře. Ing. Jiří Kladníček 2

3 USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Z OKRESNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČESKÁ LÍPA A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí 1. Zprávu ředitele OSBD Česká Lípa Ing. Kladníčka o hospodaření a činnosti družstva za rok Výroční zprávu OSBD Česká Lípa za rok Vyhodnocení výhledového plánu družstva za rok B. Shromáždění delegátů schvaluje 1. Zprávu o činnosti představenstva za období od do Zprávu mandátové komise. 3. Zprávu kontrolní komise za období od do Účetní závěrku, plnění rozpočtu roku 2005 a způsob rozdělení a užití zisku za rok 2005 ve výši ,- Kč: 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: Kč Alikvótní podíl na DPPO 16,11% Kč Po dani z příjmu k rozdělení Kč 2/ Dle klíče zůstatku rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TU Kč Technická pomoc půjčky Kč Úrok BÚ Kč Garantované úroky 4% z investice do budovy ( Kč) druhý rok Kč Mezisoučet Kč Alikvótní podíl na DPPO 16,11% Kč Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet Kč 3/Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu 4/Nerozdělený zisk na finacování správy v roce ze stř. 980 a 981 5/Tvorba statutárního fondu na investice (Stanovy OSBD čl. 99 odst. 2) Kč Kč Kč 5. Zřízení zástavního práva na domy uvedené v tabulce ve prospěch banky ČSOB, která poskytne OSBD Česká Lípa pro tyto domy komerční úvěry účelově vázané na zateplení a výměnu oken na těchto domech: sam. adresa účel úvěru předpokl. výše úvěru Kč pozemek 617 Mimoňská Stráž p. R. zateplení domu a výměna oken 5,46 mil. Kč p.č. 644 (pod č.p. 284) a 645 (pod č.p. 285), list vlastnictví 1358, k.ú. Stráž p. Ralskem 307 Bratří Čapků , Česká Lípa zateplení domu, zateplení střechy, výměna oken 10,42 mil. Kč p.č. 5750/34 (pod č.p. 2888), p.č. 5750/33 (pod č.p. 2889) a p.č. 5750/32 (pod č.p. 2890), list vlastnictví 6072, k.ú. Česká Lípa 259 Zhořelecká 2557, Česká Lípa zateplení domu a výměna oken 4,52 mil. Kč p.č. 5831/25, list vlastnictví 6072, k.ú. Česká Lípa 470 Smetanova 890-1, Kamenický Šenov výměna oken, GO střechy 3,06 mil. Kč p.č. 1010/2 (pod č.p. 890) a p.č. 1010/1 (pod č.p. 891), list vlastnictví 1131, k.ú. Kamenický Šenov 6. Zamítnutí odvolání paní Václavy Galetkové, narozené dne , nájemce bytu č. 30 o velkosti 3+1 na adrese Česká Lípa, Brněnská 2585, proti usnesení představenstva ze dne o jejím vyloučení podle čl. 23 odst. 1 písm. d) Stanov OSBD Česká Lípa z důvodu hrubého porušování zásad slušnosti a zejména opětovného porušování pořádku a soužití v domě. C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Provést vypořádání zisku roku 2005 podle schváleného klíče do jednotlivým samosprávám. 2. Předložit na jarnímu SD 2007 vyhodnocení plnění výhledového plánu družstva. 3. Předkládat pravidelně na jarním SD delegátům přehled firem, které v uplynulém roce pracovaly pro družstvo a u kterých byla cena díla vyšší než 100 tis. Kč. Tímto se ruší usnesení SD z pod bodem C Prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD. 3

4 ZE ŽIVOTA SAMOSPRÁV Redakce Zpravodaje navštívila sídliště Špičák v České Lípě a diskutovala se členy samosprávy 238 v Brněnské ulici Samospráva 238 je osmipodlažní dům se 4 vchody. V domě je 64 bytů. Žádný byt dosud není v osobním vlastnictví. Dá se říct, že je to typický obytný dům našeho největšího sídliště. Na Špičáku má naše bytové družstvo 65 samospráv. Předsedkyně samosprávy Marie Valentová Kromě předsedkyně samosprávy paní Marie Valentové se diskuse zúčastnila i delegátka SD paní Mrkvičková a členka výboru samosprávy paní Francová. Jak dlouho děláte předsedkyni samosprávy, paní Valentová? Předsedkyni dělám od posledních voleb, tedy od roku Před tím jsem pracovala ve výboru samosprávy. Potíž je v tom, že se to nikomu nechce dělat. Není mi lhostejné, co se s domem děje, bydlím tady a tak jsem se rozhodla funkci přijmout a pokusit se o dům starat. Možná, že mě někteří i po straně pomlouvají, protože je proháním. Určitě na to nejste sama. Jak funguje u vás výbor samosprávy? Máme pětičlenný výbor. Chci, aby na každý vchod byl alespoň jeden člen výboru samosprávy. Ve výboru jsme čtyři ženy a jeden muž. Ten se však své funkci nevěnuje, takže u nás je to ryze ženská záležitost. Když jsem funkci přijímala, museli mi slíbit, že budou pomáhat. Samozřejmě s námi komunikuje i naše delegátka SD paní Mrkvičková. Schůze výboru neděláme, domlouváme se podle potřeby, členky výboru v jednotlivých vchodech hlavně hlídají, jestli nejsou vykradené hydranty a jestli není nepořádek za výtahy. Starat se o čtyři vchody je nepřehledné, lepší je to ve věžáku s jedním vchodem. Pořád chodím po domě s velkým svazkem klíčů. Jak vnímáte samotné bytové družstvo? Sledujeme, co se na družstvu děje, čteme Zpravodaj. S družstvem jsme spokojeni i s jeho hospodařením. Cokoliv na družstvu potřebuji vyřídit, všude mi ochotně vyjdou vstříc. Informace máme dostatečné a oceňuji vstřícnost. Ve vašem domě bydlí paní Galetková, kterou představenstvo nedávno vyloučilo z družstva pro hrubé porušování zásad slušnosti, pořádku a soužití v domě. Bydlíte dokonce ve stejném vchodu. Jak se to projevuje? Nebydlím v jejich bezprostředním sousedství, takže nepociťuji to, co říkají jejich sousedé o rušení nočního klidu a velkém hluku, který z bytu často vychází. Já spíše vnímám to, že jejich menší děti používají např. výtah jako hračku. Neumím si představit, jak bude výtah fungovat po rekonstrukci a instalaci světelné clony. Ve výtahu i na šachetních dveřích jsou vyryté sprosté nadávky, některé jsou namířené i proti mně. Většinou však nápisy útočí na obyvatele jiných pater mimo byt Galetkových. To dost jasně ukazuje, kdo je jejich autorem. Dokonce jsem si musela nechat speciálně zpevnit schránku na dopisy. Jaké plánujete v domě opravy? My jsme zatím všechno dělali z fondu oprav, bez půjček. Při termoregulaci jsme museli měnit radiátory, a to nás dost finančně vyčerpalo, pořád jsme byli na nule. Ale máme již zateplené štíty a také jsme zrušili zadní dveře. Na schůzi jsme se dohodli, že budeme pololetně o dvě koruny zvyšovat fond oprav, až dosáhneme 20 Kč na m 2 za měsíc. Chtěla bych prosadit komplexní opravu s úvěrem, ale podmínkou je, že bude dosažitelná dotace PANEL. V časopise Družstevní bydlení i v našem Zpravodaji jsem se dočetla, že to zatím nejde. Rovněž potřebujeme opravit střechu. Co je ve vašem domě největším problémem? Podle mě je největším problémem lhostejnost lidí. Lidé nemají o dění v domě zájem. Někteří nájemníci tu bydlí řadu let, ale na schůzi nikdy nepřišli. Ti, kdo přišli k bytům v takzvané stabilizaci, si bydlení tolik neváží. Ze 64 bytů přijde na schůzi lidí. Mnozí se ani dodatečně nezeptají, co se na schůzi schválilo a co se bude dít. Ani nástěnky si nepřečtou a Zpravodaj Členky výboru samosprávy a delegátka SD paní Mrkvičková (vlevo) často končí v krabicích na letáky. Naším dalším velkým problémem je zatékání vody do sklepních prostor. Neděje se to samozřejmě trvale, ale vždycky to přijde na jaře pokračování na straně 6 4

5 KONTROLNÍ KOMISE TROCHU JINAK Hlavní náplní kontrolní komise je kontrolovat veškerou činnost družstva t.j. všech volených orgánů, členů družstva a správy družstva. Velmi důležitá je kontrola hospodaření a pokladních dokladů, vyjádření k účetní závěrce a další. Rovněž projednává stížnosti, podněty a připomínky členů družstva. A právě tomu chci ve svém příspěvku věnovat pozornost. Členové kontrolní komise mají zastoupení v následujících komisích OSBD: technické - p. Tomasch bytové - pí Chotová škodní - pí Linhartová likvidační - pí Glazerová pro samosprávy - pí Tůnová legislativní - ing. Houska výběrových řízení - ing. Houska - p. Tomasch ekonom. komise - pí Kašparová Práce v těchto komisích je velmi důležitá. Projednávají se tam záležitosti a problémy týkající se celého družstva a všech bydlících. Přijímají se doporučení, která se následně projednávají v představenstvu. Představenstvo pak rozhodne o konečném řešení problému. Jako příklad uvádím témata z jednání technické komise: - velké opravy domu (výměna oken, zateplení plášťů domů a střech) - II. etapa modernizace výtahů - výběrová řízení a další. Komise vždy hledá přijatelná a schůdná řešení z hlediska kvality, ale i rozložení finančních nákladů bydlících. I když některé nákladné opravy či modernizace nelze ze zákona nebo bezpečnostních předpisů odkládat, např. modernizace ÚČASTNÍTE SE ČLENSKÝCH SCHŮZÍ NA SVÉ SAMOSPRÁVĚ? Pokud ne, dobrovolně se vzdáváte jednoho ze základních práv člena družstva - rozhodovat o dění v domě, kde bydlíte. Přesto, že volené orgány a správa družstva průběžně informují všemi dostupnými prostředky družstevní veřejnost o právech a povinnostech člena družstva, je členská schůze s nadpoloviční účastí spíše výjimečná. Pro zajištění řádného fungování samospráv bylo do Stanov OSBD Česká Lípa zakotveno ustanovení, jež umožňuje svolat po 15 minutách čekání schůzi náhradní. Zde je nutná účast jen 10 % členů, ovšem taková členská schůze již rozhoduje pouze o záležitostech uvedených v programu na pozvánce, vyvěšené 8 dní předem. K odsouhlasení usnesení je pak třeba jen 2/3 souhlas přítomných. Z každé členské schůze musí být pořízen zápis, z něhož je zcela zřejmé, o čem schůze jednala. Musí obsahovat jasné usnesení a výsledek hlasování. Zápis musí být v závěru opatřen razítkem samosprávy, podpisem předsedy a ověřovatele zápisu. Nedílnou součástí každého zápisu doručeného na družstvo musí být pozvánka s programem a presenční listina (originál). Každý člen má právo nahlédnout do zápisu z členské schůze samosprávy, kde bydlí. Zápisy jsou dle jednotlivých středisek založeny na správě družstva. V posledních dvou letech stále více domů přistupuje k realizaci výtahů, je snahou komisí i představenstva družstva hledat nejvhodnější řešení. Je stále co zlepšovat. Vývoj jde v technice i v jiných oblastech dopředu, některá řešení jsou překonaná a je nutné je přizpůsobit současným požadavkům. Totéž se týká předpisů a směrnic, které si vyžadují případnou aktualizaci. To je samozřejmě snahou členů těchto komisí, které nemusí všechno velkých oprav, s čímž je spojena nutnost navyšování fondů oprav (DZOI). Je povinností výboru samosprávy informovat alespoň jednou ročně o výši zůstatků na těchto fondech a o jednotlivých položkách čerpání. Přehledy o příjmech a výdajích jsou správou družstva zasílány na všechny samosprávy každé čtvrtletí. Svým zájmem o dění v domě a konstruktivními návrhy může každý člen pomoci v mnohdy nelehké práci členů výborů samospráv. Ti řeší mezilidské vztahy v domě, technické záležitosti, drobnou údržbu, uzavírají dohody, vykonávají administrativní práce. Musí se umět orientovat v mnoha zákonech a vnitřních předpisech družstva. A i tady je prostor pro členskou schůzi. Jste- li spokojeni se svým výborem a vážíte si ho, můžete navýšit odměnu za jeho celoroční práci. Na druhou stranu, jste-li nespokojeni a prokazatelně dochází k pochybením, je opět v kompetenci členské schůze samosprávy odvolat stávající členy a zvolit nové. Domnívat se, že to někdo udělá za vás a vše se vyřeší nečinností, je hluboký omyl. Smyslem tohoto článku je, zapůsobit na vědomí všech členů družstva, že dění v domě a ekonomiku domu lze výrazně ovlivnit právě svou účastí na členské schůzi. Jindřiška Půlpánová útvar vnitřní kontroly OSBD postihnout a pohled nebo názor bydlících je proto velmi prospěšný. Vyzýváme proto bydlící o podněty a připomínky pro shora uvedené komise. Jestliže vám jsou známy nedostatky nebo podněty na zlepšení, sdělte nám je, aby se mohla zjednat náprava a zlepšit činnost správy družstva. Siegfried Tomasch člen kontrolní komise 5

6 PROČ JE CENA STUDENÉ A TEPLÉ VODY V KAŽDÉM DOMĚ JINÁ? Obdrželi jsme dotaz na rozdílné ceny studené a teplé vody v jednotlivých domech. Začnu tou jednodušší, kterou je studená voda. K pochopení dané problematiky si musíme popsat způsob, jakým je vyúčtování studené vody prováděno. Na patě domu je fakturační měřidlo firmy SČVaK, které naměří za 12 měsíců spotřebu celého domu. Ve stejné periodě jednou za rok se také provádí odečty poměrových měřidel v bytě. Součet těchto měřidel však není úplně identický s objemem vody naměřeným fakturačním měřidlem. Důvodů proč tomu tak je, je více: 1/ Povolená normovaná odchylka na bytových měřidlech je vyšší než na měřidle patním. 2/ Odečet na bytových vodoměrech není proveden v jeden okamžik jako na měřidle patním. Vyhláškou je povolena tolerance ve dnech, kdy musí být odečet proveden. 3/ Prokapávající kohoutek nezachytí bytové měřidlo, ale patní měřidlo v součtu více spotřeb toto naměří. pokračování ze strany 4 4/ Nezjištěná manipulace s vodoměrem. 5/ Nefunkční vodoměry a následné výpočty průměrů či uplatňovaných sankcí dle směrnice OSBD Česká Lípa. Pravě s ohledem na výše uvedené důvody je vždy součet bytových vodoměrů jiný než objem naměřený na fakturačním měřidle. To samozřejmě při vyúčtování prováděném prostou trojčlenkou (celkový náklad/celkový náměr bytových vodoměrů x spotřeba naměřená v bytě) způsobí, že podle velikosti takzvaného patního rozdílu je i rozdílná cena kubíku studené vody v jednotlivých domech. U teplé užitkové vody (TUV) je problém složitější. Zde totiž dochází k rozdělení nákladů na teplo pro ohřev a studenou vodu v TUV. Teplo pro ohřev se dále pro potřebu vyúčtování dělí na základní a spotřební složku. Základní složka činí 30% nákladů na teplo pro ohřev a je na jednotlivé byty rozúčtována dle plochy bytu. Spotřební pak podle náměru bytových vodoměrů. Náklad na studenou vodu pro TUV Teplo je rozúčtován stejně jako u studené vody (viz. výše) s použitím náměrů měřičů teplé vody. Současně i vznik nákladů pro jedno odběrní místo je složitější. Pokud je dům napojen na centrální výměník, vzniká fakturační náklad na tomto výměníku a ten je pak rozdělován na domy dle náměrů poměrových měřidel v bytech. OSBD Česká Lípa může ovlivnit kvalitu a relevanci náměrů pouze ve svých domech. U domů s domovní předávací stanicí, která vyrábí TUV je fakturační měřidlo na ohřev v domě a studená voda pro TUV se odděluje z fakturačního měřidla firmy SČVaK. To se děje buď na základě poměrového měřidla před výměníkem, nebo poměrem náměrů měřidel studené a teplé vody v bytech. U TUV je tedy výsledek ještě zajímavější, protože každý byt má jinou průměrnou cenu kubíku. To je zapříčiněno zákonem daným způsobem výpočtu základní a spotřební složky u TUV. Bc. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku Samospráva 238 v Brněnské ul. 2585, Česká Lípa TUV nebo po velkých deštích. Je to asi problém více domů na Špičáku. Lidé stále nechávají otevřené domovní dveře, přestože máme domácí telefony. Ideální by bylo domovní dveře zamykat. Ale to bych asi chtěla příliš. Bohužel se nám pak stává i to, že tu ve sklepě přespávají bezdomovci. To je zase ta lhostejnost, o které jsme již mluvili. Děkujeme za rozhovor a za váš čas, který jste nám věnovali. Redakce Zpravodaje Počet uživatelů VZP 2005 Výsledek Celé VZP TE TUV přeplatek Kč nedoplatky Kč suma Kč Uvedené grafy a tabulka zobrazují vývoj záloh a nákladů u dvou největších položek v nájemním předpise, kterými jsou teplo a teplá užitková voda. Obě jsou nastaveny hladinově s rezervou 18% do přeplatku. Z tabulky je i přesto patrné, že u tepla je 312 uživatelů v nedoplatku a u TUV je dokonce v nedoplatku 1414 uživatelů našich bytů. Přeplatek na VZP za rok 2005 má celkem 8642 uživatelů v sumě ve výši 34,2 mil. Kč. Nedoplatky jsou u 897 uživatelů a v součtu činí 1,6 mil. Kč. 6

7 HRAZENÍ OPRAV V BYTECH A VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH DOMU Téma článku se zdá až banálně jednoduché, ale je ještě stále dost uživatelů bytů, kteří nevědí, co je a co není hrazeno ze společných prostředků domu. V principu lze říci, že veškeré opravy mimo byt jsou hrazeny ze společných peněz a naopak, prakticky vše v bytě si musí nájemník uhradit sám. Jako všude, i tady však existují výjimky, které jsou v našich stanovách vyjmenovány v článku 32 a v článku 32A. Abych nemusel vyjmenovávat všechny případy hrazení oprav v bytě, shrňme je následovně: jsou to zejména opravy či výměny všech rozvodů vody, elektřiny, kanalizace, plynu a centrálního odsávání, umístěných ve společné šachtě. Dále pak všechny části centrálního topení a společné televizní antény. Poslední skupinou hrazené opravy v bytě tvoří okna a lodžie či balkóny. Z rozvodů médií umístěných přímo v bytě se hradí kvůli bezpečnosti pouze opravy a výměny rozvodu plynu. U teplé a studené vody je povinnost financovat opravy ze společných prostředků ohraničena hlavními uzávěry v bytě, ty už jsou starostí uživatele bytu včetně celého bytového rozvodu a samozřejmě vodovodních baterií. Naopak hlavní bytový jistič, umístěný obvykle na společné chodbě, je součástí bytu a je hrazený uživatelem a to včetně přívodního kabelu do bytu. Aby se předešlo nepříjemnému překvapení při placení oprav v bytě, doporučuji informovat se vždy před objednáním firmy přímo na družstvu na způsob financování. Na závěr ještě připomínám, že objednání opravy, hrazené ze společných prostředků, podléhá vnitřním předpisům družstva a musí se (s výjimkou havárií) požadovat vždy prostřednictvím samosprávy domu. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD ČESKÁ LÍPA NABÍZÍ OD PRONÁJEM VOLNÉHO NEBYTOVÉHO OBJEKTU S PŘILEHLÝM POZEMKEM Jedná se o dům na výhodném místě na adrese Lužická 1076, Česká Lípa. (dům se zelenou fasádou na křižovatce směrem k supermarketu LIDL) Objekt je jednopodlažní o celkové výměře 175,8 m 2 s 8 místnostmi. Případní zájemnci se mohou hlásit na tel. čísle , p. Císař nebo , pí. Dittrichová, kde budou podány bližší informace. LEGISLATIVNÍ SLOUPEK V ČEM SE NÁS TÝKÁ NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU? Jak jste postřehli z jiných médií, byl přijat zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a změně občanského zákoníku. Jistě je potěšitelné, že se první částí zákona o zvyšování nájemného nemusíme zabývat, protože se na nás jako na členy bytového družstva nevztahuje. Avšak druhá část zákona č. 107/ 2006 Sb. mění některá ustanovení občanského zákoníku, která se týkají nájmu bytu. Nejpodstatnější změna spočívá ve vypuštění rozhodovací pravomoci soudu při výpovědi z nájmu bytu u výpovědních důvodů, které spočívají v provinění na straně nájemce. Do , kdy začala platit nová právní úprava, jsme podávali žalobu na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu a tato žaloba obsahovala i výpověď. Nyní bude muset dát družstvo výpověď přímo nájemci. Ve zdůvodněné výpovědi družstvo (pronajímatel) zároveň rozhodne o bytové náhradě. Nájemce bude mít lhůtu 60 dnů na podání žaloby na určení neplatnosti výpovědi soudu. Nepodá-li nájemce žalobu včas, bude výpověď pravomocná, nájem zanikne a uživatel bytu se bude muset vystěhovat. Další podstatnou změnou je stanovení povinnosti písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob do 15ti dnů. Nesplnění této povinnosti ani do jednoho měsíce je výpovědním důvodem. Rovněž tak je nyní přímo v zákoně stanoveno, že podnájemní smlouva musí být uzavřena písemně. Formulář podnájemní smlouvy pro členy OSBD Česká Lípa je k dispozici na bytovém oddělení. Podmínka písemného souhlasu pronajímatele pokračování na straně 8 7

8 pokračování ze strany 7 zůstala nedotčena. Sjednání podnájmu bez souhlasu pronajímatele je i nadále výpovědním důvodem z nájmu bytu. Na závěr si dovoluji některá vybraná platná ustanovení občanského zákoníku, o kterých bylo pojednáno výše, publikovat se zvýrazněním slov, která pokládám za podstatná: Redakční rada přeje Všem čtenářům hezkou dovolenou, mnoho slunných dnů a příjemný odpočinek. 689 (1) Nájemce a osoby, které žijí s nájemcem v bytě, jsou povinny řádně užívat byt, společné prostory a zařízení domu a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno. (2) Nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob. (3) Nesplní-li nájemce povinnost podle odstavce 2 ani do jednoho měsíce, považuje se to za hrubé porušení povinností podle 711 odst. 2 písm. b). 711 (1) Pronajímatel může vypovědět nájem pouze z důvodů uvedených v zákoně. (2) Pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu: a) jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě: b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu JUDr. Bohuslav Vojtěch právník OSBD VÍTE, ŽE... v roce 2005 v okrese Česká Lípa - bylo uzavřeno 540 sňatků, to je o 12 sňatků méně, než činila skutečnost roku 2004, - stále držíme dlouhodobý primát v rozvodovosti (3,7 % rozvodů na 1000 obyvatel), když krajský průměr činí 3,3 % a celostátní 3,1 %, - počet narozených dětí zůstal zhruba na stejné úrovni roku 2004, když se narodily 1102 děti, - stále se však zvyšuje počet dětí narozených mimo manželství. Zatímco v roce 2004 tento údaj činil 43 % (z celkového počtu narozených), v roce 2005 to je již 45,1 %, - počet zemřelých osob se v tomto sledovaném roce ve srovnání s rokem 2004 snížil o 50 na 946 osob, - nejčastější příčinou smrti byly nemoci oběhové soustavy (49,8 % z celkového počtu zemřelých) a novotvary (26,7 %), - náš okres jako jediný v rámci Libereckého kraje dosáhl kladný přírůstek přirozenou měnou (156 osob), - do okresu se přistěhovalo 1411 osob, naopak se vystěhovalo 1495 osob, z dlouhodobějšího pohledu zaznamenáváme první úbytek obyvatelstva okresu stěhováním, a to o 84 osob, - k počet obyvatel okresu činil z toho (36,2 %), připadá na město Česká Lípa a osob na město Nový Bor (11,5 %). Prameny: Statistický bulletin Lbc 2005 Růžena Králová ZPRAVODAJ Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa Neprodejné Červen 2006 Zpravodaj Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa slouží výlučně pro vnitřní potřeby Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa Náklad: 9500 ks Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomasch Tel.: , Fax: , Studio Šípek, Tel./fax: , 8

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE 50/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Semináře pro předsedy samospráv čtěte na straně2 Máte problémy s rosením oken? čtěte na straně 3 Nová smlouva na pojištění... čtěte na straně 4 Pojištění

Více

Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5

Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5 44/04 Představenstvo družstva informuje čtěte na straně 2 Trend dobrých výsledků čtěte na straně 2 Změny nájmu od 1. 1. 2005 čtěte na straně 2 Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb číslo 2 červen 2015 str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb Na 55. zasedání dne 31. 3. 2015 představenstvo: schválilo výsledek inventarizace družstva

Více

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6 31/02 Vyúčtování záloh. plateb... čtěte na straně 2 Nová budova OSBD pro pronájem... čtěte na straně 2 Jak správně platit nájem čtěte na straně 3 Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

Činnost družstva v roce 2005

Činnost družstva v roce 2005 Číslo 17 Květen 2006 Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce dostáváte další číslo Informačních listů a s ním i novinky ze života našeho družstva. Je tradicí, že Vás v prvním čísle každoročně seznamujeme

Více

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu číslo 6 prosinec 2007 PŘEDSTAVENSTVO Na 35. zasedání dne 30.10.2007 představenstvo - schválilo novelu Směrnice pro rozúčtování č. 2-029-0502. Novela byla následně předložena ke schválení na shromáždění

Více

Výstavba v Modřanech

Výstavba v Modřanech pro členy a klienty družstva V městské části Praha 12, v Pískové ulici v Modřanech, stojí objekt SBD POKROK, který sloužil řadu let provozně-technickému úseku. Život ale přináší změny, celý úsek se postupně

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 4 srpen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Převody bytů do vlastnictví mají Výměna kabin výtahů -

Více

Lidového bytového družstva Olomouc

Lidového bytového družstva Olomouc INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Lidového bytového družstva Olomouc ročník 5 ČERVEN 2005 číslo 1 * Shromáždění delegátů 26.5.05 * Výsledky hospodaření 2004 * Změny stanov * Dění v samosprávách * Informace technické

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto 2005 4 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom

Více

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 20 Číslo 2/2012 Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 2 únor 2011 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Měníme Stanovy Pojištění našich domů Problémy s hydroizolací

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více