Zápis č. 6/2005 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 6/2005 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 20. 12. 2005"

Transkript

1 Zápis č. 6/2005 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne Přítomni: O. Bernard, R. Dvořák, T. Kočiš, J. Liška, V. Vytiska, P. Eyem Omluveni: J. Hamza Zapsal: V. Vytiska, Z. Třískala Zápis ověřili: R. Dvořák, P. Eyem V úvodu starosta konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a zjistil, že nejsou námitky proti zápisu z minulého zasedání. Byli navrženi a hlasováním zvoleni ověřovatelé zápisu pánové P.Eyem a R. Dvořák. Dále pan starosta seznámil přítomné s navrženým programem schůze: Program: 1. Představení firmy ČiTaSa 2. Rybníky 3. Hranice pozemku pana Kundráta 4. Rozpočet 5. Darovací smlouva na pozemky 435/13, 435/6 a 435/8, smlouva o věcném břemenu na pozemek 436/3 6. Opatření ke snížení emisí při vytápění rodinných domů 7. Smlouvy na pronájem ateliérů 8. Různé Navrhovaný program byl jednohlasně přijat. Strana 1 (celkem 5)

2 1. Zástupci firmy ČiTaSa, která má zájem převzít od firmy TLS investici do tří dvojdomků u vodárny pozemek 80/1 představili své záměry a seznámili nás se stavem jednání o koupi pozemků, o vyrovnání s firmou TLS atd. Jedná se o firmu stavební, nikoliv o realitní společnost což dává jisté záruky rychlosti a kvality výstavby, včetně doprovodné infrastruktury.zástupci firmy se zajímali o možné překážky výstavby a priority zastupitelstva a občanů. Stanovení logického harmonogramu výstavby a jeho včasné projednání s obcí a šetrnost vůči okolí, včetně zeleně v průběhu výstavby je zásadním požadavkem zastupitelstva. Vzhledem k vývoji podmínek na trhu s nemovitostmi má firma zájem ukončit investici, včetně prodeje domů do konce roku Rybníky: Pan starosta zahájil diskusi rekapitulací vývoje, který je popsán v zápisu z minulé schůze. Diskuse probíhala o dokumentech-projektech-předložených zastupitelstvu, oběma stranami, tedy sdružením Hubertus a nově vznikajícím spolkem Únětických rybářů. Prvním kladem současného vývoje situace je skutečnost, že dokumenty jsou odborně i co do komplexnosti daleko kvalitnější než cokoliv předtím. Je však potřeba aby došlo k jednání mezi oběma sdruženími, i zde v Úněticích mezi reprezentanty, příznivci, i odpůrci nového spolku. Je nutné projekt nového únětického sdružení zevrubně vysvětlit, doložit jeho reálnost a veřejnou podporu. Zastupitelstvo tuto iniciativu vítá, současně však si uvědomuje, že zde bylo sdružením Hubertus vynaloženo množství práce a financí, které je nutné vzít v úvahu a myslivcům za jejich činnost, která pomohla únětické rybníky vzkřísit poděkovat. 3. Opěrná zeď u domku pana Kundráta. Na začátku došlo ke zhodnocení současného stavu. Pan Kundrát přednesl svůj návrh nestavět na opěrné zdi plot a opatřit kamennou zeď popínavou zelení tak, aby plocha nepůsobila jako jednolitý celek. Tím by se podle slov p. Kundráta opěrná zeď opticky snížila a bez plotu by byla nižší než oplocení okolních nemovitostí. Dále sděluje, že je připraven dát obci jako kompenzaci svého nesprávného postupu, způsobených potíží a zátěže zastupitelů a zaměstnanců dar 50 tis. Kč. Zastupitelé shledali tento návrh zajímavým a vyhradili si čas na posouzení situace v terénu. Dar obci nebyl akceptován. Pan Kundrát se zmínil, že by chtěl dát dar školce. Vzhledem k tomu, že školka je samostatnou institucí, nelze tomuto počínání bránit. Zastupitelé byli též seznámeni s peticí obyvatel okolních domů ve které vyjadřují podporu zachování opěrné zdi ve stávající podobě s poukazem na estetickou hodnotu zahrady manželů Kundrátových. Přítomný předseda stavebního úřadu označil nový návrh za akceptovatelný. Rozhodující je však stanovisko obce. V současné době byla manželům Kundrátovým udělena ve správním řízení pokuta ve výši 50 tis. Toto řízení musí být dokončeno. 4. Pan místostarosta Liška seznámil zastupitelstvo s navrženými rozpočtovými změnami a s návrhem na složení inventurních komisí. Dále požádal zastupitele o souhlas se vstupem do rozpočtového provizoria na příští rok, tedy do doby než bude schválen rozpočet (termín do ). Konečně požádal o schválení půjčky od p. Roberta Štěrby, na úhradu spolufinancování mimořádných dotací, které se obci podařilo získat. 5. Starosta předložil návrh na schválení darovací smlouvy na pozemky na pozemky 435/13, 435/6 a 435/8 a smlouvy o věcném břemeni na pozemek 436/3 týkající se výstavby komunikací a sítí v této lokalitě na hranici s Č.Volem. Strana 2 (celkem 5)

3 6. Opatření ke snížení emisí při vytápění rodinných domů: Zastupitelstvu byla dle změn navržených na minulé schůzi předložena upravená obecní vyhláška o ochraně životního prostředí. Probíhala opět diskuse o možnostech zlepšení ovzduší v obci zlepšením technických parametrů topných systémů v domácnostech, způsobu topení a hlavně zatápění, kdy je koncentrace zplodin v ovzduší největší. Stav ovzduší se v posledních letech zhoršil když se v souvislosti se zvýšením cen ekologických energií plynu a el. energie řada domácností vrátila zpět k pevným palivům. Topí se v zastaralých kotlích a často nevyhovujícími palivy. Je připravován dokument, který bude k této problematice distribuován do domácností. 7. Pronájem ateliérů ve škole Na situačním plánku pan starosta ukázal zastupitelům současné využití a přednesl možnosti do příštího roku. Pan starosta navrhuje, aby nájem ateliérů byl 5 000,- Kč měsíčně. Tento způsob krátkodobého pronájmu tříd, bez nároků a požadavků na stavební úpravy dává možnost získání financí na úhradu provozních nákladů budovy a přitom ponechává obci možnost operativně využít třídy (ateliery) pro rozšíření mimoškolní eventuelně školní činnosti v souladu s dlouhodobým záměrem obce. Zastupitel Kočiš požádal, aby v dalším kole rekonstrukčních prací ve škole byly vyměněny regulační hlavice na topení. 8. Různé: Dopis od starosty Boloňského z Roztok. Tento dopis se týká zvýšení vodného a stočného. Pan starosta informoval o návrhu firmy Hydria, která má na starosti vodohospodářskou infrastrukturu města Roztoky, včetně ČOV na výrazné zdražení stočného, které by se dotklo i ostatních obcí napojených na tuto čistírnu. Důvodem je dlouhodobý spor města s penicilínkou, který hrozí ukončením spolupráce v oblasti čištění odpadních vod a tím i ke zvýšení režie ČOV dopadající na obce. Roztocké zastupitelstvo tento návrh odmítlo. Náš provozovatel I. Vodohospodářská s.r.o. nám vzhledem k nevyjasněné situaci rozpočet na příští rok nepředložil. Dále starosta seznámil zastupitelstvo s novými možnostmi spolupráce s roztockou městskou policií v souvislosti s novým zákonem o městské policii a personálním i technickém zlepšení podmínek v roztockém sboru. Zastupitelé se shodli, že příští rok budou usilovat o zklidnění dopravy v obci, mimo jiné i zadáním studie, která by zhodnotila naše možnosti počínaje mechanickými prostředky ke zpomalení dopravy až po společné využití radaru společně s roztockými. Dopis pana Krzáka Předseda družstva Stavebník p. Krzák zaslal starostovi svým jménem dopis ve kterém ho vyzval k odstoupení z funkce. Tento požadavek zdůvodnil řadou výhrad a údajných nejasností spojených s vykonáváním funkce starosty. Šlo především o způsob řízení a zadávání investičních akcí v obci, prodej obecních pozemků na zahrádky, spolupráci obce se Spolkem pro obnovu únětické kultury atd. Vzhledem k tomu, že dopis byl autorem označen jako otevřený předal ho starosta včetně písemného vysvětlení jednotlivých výhrad a obvinění před schůzí zastupitelům a přečetl na schůzi. Návrh termínů schůzí OZ v roce 2006: Po Čt Po Po 4.9. Po Po Strana 3 (celkem 5)

4 Usnesení: Ad1. Zastupitelstvo bere na vědomí Ad2. Zastupitelstvo pověřuje p. Dvořáka svoláním schůzek s Hubertusem a místními zájemci o rybníky, rybaření a hlavně o fungování sdružení Únětických rybářů. O dalším podnájmu únětických rybníků se bude rozhodovat na schůzi Ad3. Zastupitel Kočiš požádal o odložení rozhodnutí na jednání 30. ledna 2006, aby bylo více času prostudovat celou kauzu. Ad4 A. Navržené rozpočtové změny dle přiložené specifikace, byly zastupitelstvem přijaty. Pro další rozpočtové období pověřili zastupitelé p. Lišku prováděním úprav čerpání položek rozpočtu běžného roku v rámci jednotlivých kapitol. Přesuny mezi kapitolami zůstávají v pravomoci zastupitelstva. B. návrh na předsedy jednotlivých komisí: inventurní p.j.liška likvidační p. R.Dvořák kontrolní (školka) pí L.Vašková C. Zastupitelstvo souhlasí se vstupem do rozpočtového provizoria od D. Zastupitelstvo souhlasí s přijetím půjčky 350 tis. Kč od p. Roberta Štěrby. Úrok v percentuální výši úrokové sazby korunového účtu věřitele vedeného u ČSOB bude věřitelem spočítán a dlužníkem uhrazen nejpozději ke dni splatnosti úvěru, tedy do Ad5. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na pozemky 435/13, 435/6 a 435/8. Tyto pozemky budou smlouvou darovány obci vlastníky. Je třeba smluvně zajistit, aby před předáním pozemků byly investorem (vlastníkem stavebních parcel) dokončeny a zkolaudovány všechny sítě včetně povrchových úprav komunikací. Zastupitelstvo též souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném břemeni na obecní pozemek 436/3 ve prospěch investora výstavby sítí. Ad6. Zastupitelstvo souhlasí se zněním návrhu změn v obecní vyhlášce č. 3/96 Ad7. Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem ateliérů ve třídách v prvním patře školy (viz plánek), pánům Rathouskému, Hoškovi a Šerýchovi za 5.000,- Kč měsíčně za každý z ateliérů. Smlouva bude uzavřena na jeden rok. Strana 4 (celkem 5)

5 Ad8 A. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a ukládá starostovi, aby podpořil postoj roztockého zastupitelstva a vyžádal si v návrhu ceny vodného a stočného pro Únětice na příští rok rozbor nákladů na čištění vod v roztocké ČOV. Dále pověřuje starostu jednáním o možnostech spolupráce s roztockou městskou policií a souhlasí s vypracováním studie na zklidnění dopravy na státní silnici procházející obcí. B. Po seznámení s dopisem pana Krzáka a vysvětlením některých obvinění a výhrad označili zastupitelé výzvu p. Krzáka a důvody uvedené v dopise za nepodložené a vyslovili p. starostovi svou důvěru. C. Navržené termíny schůzí OZ vzalo zastupitelstvo na vědomí V Úněticích dne 21.prosince 2005 Zapsal: Ing. Vladimír Vytiska a Zdeněk Třískala Ing. Vladimír Vytiska, starosta Richard Dvořák Pavel Eyem Strana 5 (celkem 5)

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Přítomni: Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková, Jan Liška, Josef Šafus, Robert Štěrba, Jiří Tichý, Vladimír Vytiska Omluveni:

Více

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Přítomni: Vladimír Vytiska, Jan Liška, Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková,, Josef Šafus, Robert Štěrba, Omluven: Jiří

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2012 Datum: 10.2.2012 Přítomni: 7 členů ZO, Mgr. Michal Bureš dorazil na jednání zastupitelstva se zpožděním do hlasování se zapojil od bodu 3 programu.

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010

ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010 Místo konání: Přítomno : ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010 Zasedání zahájeno v 20:03 hod. zasedání ukončeno ve 22:41 hod. restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 21

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 13.11.2012 1. Zpráva o jednání s fy. Woodface a p.tuláčkem 2. Zpráva o ukončení elektr.aukce

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 13.02.2014 v době od 9:05

Více