Tisková zpráva Praha, 30. října 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tisková zpráva Praha, 30. října 2014"

Transkript

1 Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Česká spořitelna: Provozní zisk zůstává stabilní, pokračuje zdravý růst úvěrového portfolia, čistý zisk klesl o 2,2 % na 11,23 mld. Kč Česká spořitelna vykázala k 30. září 2014 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 11,23 mld. Kč. Meziročně tak poklesl o 2,2 % z 11,48 mld. Kč. Provozní zisk zůstal stabilní na úrovni 16,99 mld. Kč, za tři čtvrtletí 2013 činil 17,10 mld. Kč. Důležitým ukazatelem je pokračující meziroční růst úvěrového portfolia o 2,4 % na 510,05 mld. Kč. Rostou ovšem i nové úvěry, např. objem nových spotřebitelských úvěrů meziročně vzrostl o 2,9 % na 18,87 mld. Kč. Růst úvěrů na bankovním trhu je rychlejší než růst ekonomiky a my se na podpoře hospodářského oživení významnou měrou podílíme. I přes stále se zvyšující regulatorní požadavky jsme schopni uspokojovat rostoucí poptávku firem i domácností po financování jejich potřeb. V korporátním financování jsme se společně s mateřskou Erste Group podíleli na emisi dluhopisů společnosti NET4GAS, která byla největší podnikovou korunovou emisí dluhopisů posledního desetiletí, uvedl Pavel Kysilka, předseda představenstva České spořitelny. Růst retailových úvěrů byl tažen zejména silnou poptávkou klientů po hypotékách. Inovativní přístup České spořitelny a nabídku unikátního prodeje hypoték přes Facebook proto přivítaly nejen stovky domácností, ale také odborná porota soutěže FLEMA Media Awards, která banku ocenila prvním místem v kategorii Nejlepší využití digitálních médií. Česká spořitelna ale ve třetím čtvrtletí představila i další zajímavé novinky. V srpnu jsme otevřeli v Plzni novou experimentální pobočku a vše, co klienti nejvíce ocení, budeme nabízet v celé pobočkové síti. Příkladem je spuštění nové služby videobankéř v samoobslužné zóně, kde přes obrazovku klientům pomůže s celou řadou jednoduchých úkonů bankéř z našeho klientského centra. Absolutní novinkou je nabídka osobního bankovnictví pro klienty ze střední příjmové třídy pod značkou BLUE. Děkuji všem svým kolegyním a kolegům za všechno nové, co jsme mohli nabídnout našim klientům, dodal Pavel Kysilka. Kontrola kvality aktiv i zátěžové testy Evropské centrální banky, jejichž výsledky byly zveřejněny 26. října 2014, potvrdily pevné finanční zdraví i silnou kapitálovou pozici mateřské Erste Group.

2 HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2014 * Konsolidované, neauditované údaje k 30. září 2014, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. září 2013, pokud není uvedeno jinak: Provozní zisk zůstal stabilní na úrovni 16,99 mld. Kč, za tři čtvrtletí 2013 činil 17,10 mld. Kč. Zisk před zdaněním se snížil o 2,5 % na 13,95 mld. Kč z 14,31 mld. Kč. Čistý zisk klesl o 2,2% na 11,23 mld. Kč z 11,48 mld. Kč Čistý úrokový výnos poklesl o 2,7 % na 19,95 mld. Kč z 20,51 mld. Kč. Provozní náklady se snížily o 4,2 % na 13,60 mld. Kč z 14,20 mld. Kč. Bilanční suma se snížila o 4,9 % na 897,28 mld. Kč z 943,38 mld. Kč, vlivem dekonsolidace Transformovaného fondu (bez tohoto vlivu by se bilanční suma dokonce mírně zvýšila o 0,3 %). Brutto klientské úvěry se meziročně zvýšily o 2,4 % na 510,05 mld. Kč ze 497,93 mld. Kč. Závazky ke klientům (vklady) se snížily o 2,6 % na 669,01 mld. Kč z 686,83 mld. Kč. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům mírně poklesla na 3,55 % z 3,63 %. Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 14,5 % z 16,0 %. Výnosnost aktiv (ROA) se zvýšila na 1,7 % z 1,6 %. Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se zlepšil na 44,5 % z 45,3 %. Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) vzrostl na 73,4 % z 69,8 %. Kapitálová přiměřenost skupiny podle Basel III dosáhla k 30. září ,1 %, a nadále tak překračuje požadavek regulátora. HLAVNÍ UKAZATELE Pozvolna se zlepšující ekonomická situace v České republice se odrazila na zvýšeném úvěrování domácností i podnikatelských subjektů a v kombinaci s důsledným řízením nákladů i na stabilizaci provozního zisku a zlepšení ukazatele poměru nákladů a výnosů, Cost/Income Ratio, na 44,5 % z 45,3 %. Mírný meziroční pokles čistého zisku je způsoben zejména ostatním provozním výsledkem. Úrokové sazby jsou aktuálně na českém bankovním trhu i v celé Evropě na historicky nejnižších úrovních, takže ani růst objemu klientských úvěrů nepřevážil další pokles úrokových marží. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se mírně snížila na 3,55 % z 3,63 %, což bylo důsledkem snížení čistého úrokového výnosu o 2,7 % na 19,95 mld. Kč. * Z konsolidovaného celku České spořitelny byl k 1. lednu 2014 dekonsolidován Transformovaný fond penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. ( Transformovaný fond ČSPS ) zahrnující prostředky penzijního připojištění se státním příspěvkem ve III. pilíři. Správu Transformovaného fondu ČSPS nadále vykonává Finanční skupina ČS prostřednictvím České spořitelny penzijní společnosti, a.s. Česká spořitelna změnila v souladu s Erste Group strukturu výkazu zisku a ztráty a rozvahy jako důsledek harmonizace s finančním výkaznictvím na základě požadavků EBA pro finanční vykazování (historická data čistého zisku, kapitálu nebo celkové rozvahy nejsou změnou ovlivněny).

3 Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně klesl o 2,4 % na 8,25 mld. Kč. Podařilo se zvýšit objem poplatků a provizí z operací s cennými papíry, zejména díky zvýšeným investicím klientů do investičních fondů. Rovněž se zvýšily provize z poskytování služeb správy aktiv a z pojišťovacích obchodů. Celkový meziroční pokles je však ovlivněn klesajícími cenami finančních služeb s tím, jak klienti stále více využívají internetové bankovnictví a zvýhodněné programy a produkty. Rostou také náklady na provize placené z karetních transakcí. Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou meziročně vzrostl o 4,4 % na 1,72 mld. Kč, zlepšily se zejména zisky z obchodních operací s cennými papíry a výsledek z aktiv oceňovaných reálnou hodnotou. Provozní náklady se meziročně snížily o 4,2 % na 13,60 mld. Kč zásluhou konzistentního řízení nákladů s důrazem na jejich efektivnost. Meziročně se podařilo zejména snížit personální náklady a náklady na kancelářské prostory. Nově provozní náklady zahrnují také příspěvek do Fondu pojištění vkladů v objemu 703 mil. Kč, ke konci září loňského roku činil 696 mil. Kč. Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů dosáhl výše 0,14 mld. Kč, meziročně se zvýšil o téměř dvě třetiny zejména důsledkem vyšších realizovaných zisků z portfolia realizovatelných cenných papírů. Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) dosáhly úrovně -2,90 mld. Kč, což odpovídá stejnému období loňského roku. Saldo ostatního provozního výsledku se meziročně snížilo na -0,29 mld. Kč, a to kvůli řadě faktorů, např. ziskům a ztrátám z přecenění a prodeje investičního majetku, tvorbě a rozpuštění ostatních rezerv, znehodnocení hmotného majetku apod. Bilanční suma dosáhla výše 897,28 mld. Kč, což je meziroční pokles o 4,9 %. Pokles byl způsoben dekonsolidací Transformovaného fondu ČSPS v objemu 48,60 mld. Kč. Bez tohoto vlivu by se bilanční suma mírně zvýšila o 0,3 %. Meziročně také došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům, vklady u ČNB a portfolio realizovatelných finančních aktiv. Snížil se objem mezibankovních pohledávek a portfolia finančních aktiv k obchodování. Na pasivní straně bilance se snížily závazky ke klientům vzhledem k poklesu přijatých úvěrů v repo obchodech a objem vlastních emitovaných cenných papírů. Zvýšil se objem vlastního kapitálu. Vlastní kapitál náležející akcionářům dosáhl úrovně 103,63 mld. Kč, tedy narostl o 7,1 %. Objem vlastního kapitálu se zvýšil zejména díky nárůstu nerozděleného zisku. Kapitálová přiměřenost skupiny podle Basel III k 30. září 2014 dosáhla 18,1 %.

4 UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI Brutto objem portfolia klientských úvěrů skupiny se meziročně zvýšil o 2,4 % na 510,05 mld. Kč, zásluhou nárůstu hypotečních úvěrů a vyššího úvěrování velkých podniků. Brutto portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) meziročně vzrostlo o 3,7 % na 281,46 mld. Kč. Výrazně se opět zvýšil brutto objem hypotečních úvěrů fyzickým osobám, a to o 9,0 % na 163,88 mld. Kč. Zásluhu na tomto nárůstu má zejména atraktivní nabídka České spořitelny a výrazně nízké úrokové sazby. Na straně druhé ještě pokračuje pokles spotřebitelského financování, brutto objem portfolia spotřebitelských úvěrů se snížil o 4,4 % na 67,35 mld. Kč, avšak objem nově poskytnutých úvěrů vzrostl o 2,9 % na 18,87 mld. Kč. Brutto úvěry korporacím (pouze ČS) meziročně vzrostly o 1,1 % a dosáhly úrovně 193,73 mld. Kč. Závazky ke klientům poklesly o 2,6 % na 669,01 mld. Kč. Důvodem poklesu byl vysoký objem přijatých úvěrů v rámci repo operací s klienty veřejného sektoru na konci září 2013 (pokles o více než 21 mld. Kč). Vklady domácností se mírně zvýšily o 0,6 % na 493,72 mld. Kč. Rostou vklady na Osobních účtech a Osobních kontech, populární jsou rovněž spořící produkty, jako např. Spoření ČS. K 30. září 2014 počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,72 milionu, což je meziroční nárůst o 10,8 %. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet byl 3,15 miliónu kusů, z toho kreditní karty představují 0,29 miliónu kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se meziročně zvýšil o 9,7 % na 82,23 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 3,1 % na kusů. DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 3. ČTVRLETÍ 2014 Erste Group Bank a Česká spořitelna spolupracovaly na největší podnikové korunové emisi dluhopisů posledního desetiletí emisi dluhopisů NET4GAS. Společnost NET4GAS, která je provozovatelem české přenosové soustavy zemního plynu, vydala ve třech tranších dluhopisy v eurech a v českých korunách v celkovém objemu 710 mil EUR. Erste Group působila jako vedoucí spolumanažer, dokumentační a marketingová banka pro emisi 6,5letých dluhopisů společnosti v objemu 7 miliard Kč (největší korunová emise korporátních dluhopisů za poslední desetiletí) a také jako pasivní spolumanažer Eurové části dluhopisové emise. Česká spořitelna se rovněž stala agentem a věřitelem v klubovém bankovním financování v celkovém objemu 400 milionů EUR. Po online a telefonickém objednávání v červenci nově nabídla Česká spořitelna další pohodlný způsob, jak si domluvit schůzku na pobočce. Prostřednictvím mobilní aplikace Lístkomat České spořitelny se klienti, ale i neklienti jednoduše objednají na konkrétní datum a čas, nebo si rovnou vyzvednou pořadový lístek a jdou do vybrané pobočky. Schůzku přes mobilní aplikaci si mohou lidé domluvit ve 234 pobočkách. Česká spořitelna představila BUSINESS 24 Mobilní banku a jako první banka na trhu přišla se speciální mobilní aplikací pro korporátní klienty, díky které mohou spravovat svůj účet. Aplikace je dostupná zdarma

5 v české a anglické verzi a klienti ji mohou využívat na více zařízeních je optimalizovaná pro chytré telefony i tablety s operačním systémem Andriod a ios. Prostředí nízkých úrokových sazeb umožnilo České spořitelně přijít v srpnu s výhodnou akční nabídkou u hypoték. Klientům garantovala rekordní sazbu 2,29 % na 5 let, a to až do 90 % hodnoty zastavené nemovitosti. V říjnu pak Česká spořitelna získala v soutěži FLEMA Media Awards ocenění Nejlepší využití digitálních médií za svůj prodej hypoték přes Facebook, který představila jako první banka na českém trhu. Pro podnikatele a OSVČ banka připravila Obratovou hypotéku, k níž stačí doložit příjem na základě obratu z daňového přiznání. Nadace České spořitelny ve svém grantovém programu podpořila celkem 22 projektů z 9 různých krajů ČR celkovou částkou 1 milion korun. Česká spořitelna připravila novou interaktivní webovou stránku (www.mapa-csr.cz), kde jsou informace o všech projektech, které společně se svými dvěma nadacemi podporuje. Česká spořitelna otevřela v srpnu experimentální pobočku v Plzni - Lochotíně. Nový typ pobočky má za cíl zlepšit obslužný model klientů, rozšířit samoobslužná zařízení pro rutinní bankovní operace a zlepšit kvalitu poskytovaného poradenství. Nový design je dílem významné české designérky Dominiky Nell Applové, která patří ke špičce současného designu i ve světě. V září pak Česká spořitelna rozšířila do dalších měst službu videobankéř. Za pomoci videobankéře, kterého vidí na obrazovce, vyřídí klient jednorázové platby, nastavení, změnu nebo zrušení trvalé platby a inkasa, změnu kontaktních údajů a další jednoduché operace. Česká spořitelna v srpnu spustila netradiční kampaň na podporu placení kartou. Za každou platbu kartou České spořitelny banka přispěla na čtecí pomůcky a další vybavení pro lidi se zrakovým postižením z Domova Palata. Kampaň trvala až do konce září 2014 a Česká spořitelna přispěla Domovu Palata celkem Kč. V srpnu se ČS penzijní společnosti podařilo dosáhnout u vyváženého i dynamického účastnického fondu (III. pilíř) hodnoty majetku přesahující 50 mil. Kč. V předstihu tak splnila zákonné požadavky kladené na každou penzijní společnost - do 2 let od získání licence k provozování účastnických fondů nashromáždit do každého z nich (kromě konzervativního) přinejmenším právě zmíněných 50 mil. Kč. ACTHERM spol. s r.o., výrobce tepla a elektřiny a distributor tepla v Chomutově, získal desetiletý klubový úvěr ve výši 550 mil. Kč na refinancování všech svých úvěrů, financování odsíření teplárny, rekonstrukci primárních rozvodů tepla a provozní financování. Česká spořitelna v transakci působí také jako agent a agent pro zajištění. Česka spořitelna od 1. října začala nabízet ve 138 pobočkách a dvou výhradních pobočkách v Praze a Brně osobní bankovnictví pod značkou BLUE. Značkou BLUE cílí na klienty ze střední příjmové třídy, kteří od banky očekávají široký servis a rozsah služeb osobního bankovnictví ve vysokém standardu. Česká spořitelna

6 chce navázat celoživotní vztah s klientem, a službu BLUE proto vystavěla tak, aby banka mohla efektivně řešit jeho potřeby v každé fázi jeho životního cyklu, od začátku produktivního věku až do penze. 1. října oslavil své první narozeniny věrnostní program ibod. Během celého října se proto klienti mohli zúčastnit velké narozeninové soutěže a získat dárky v celkové hodnotě 2,5 mil. Kč. V pobočkách České spořitelny pak po celou dobu narozeninových oslav mohli všichni klienti získat speciální dárek v podobě kuponu na 100 ibodů. Věrnostní program ibod využívá už více než 800 tisíc klientů. STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2014 Úspěšná realizace stanovených strategických cílů pro rok 2013 zajistila stabilizovaný vývoj České spořitelny a přispěla k získání celé řady prestižních ocenění od klientů, laické veřejnosti i specializovaných institucí. V souladu s aktualizovanou strategií Česká spořitelna usiluje o to, aby se stala bankou, která si udržuje vysokou loajalitu svých klientů, a tím dosahovala finančních výsledků nad průměrem bankovního trhu. Jako hlavní banka chce zaujmout první místo v oblasti retailových klientů a druhé místo u klientů korporátních, přičemž z hlediska klientské loajality usiluje o dosažení vedoucí pozice ve všech klientských segmentech. Aby dosáhla těchto cílů, Česká spořitelna se intenzivně věnuje: digitalizaci svých služeb i vnitřních procesů ještě většímu přiblížení se klientům do prostředí, kde se nacházejí rozšíření a zpřesnění své nabídky pro každého klienta strategickému řízení nákladů, souladu s požadavky regulace při optimalizaci vynaložených nákladů a investic. Česká spořitelna Public Relations:Helena Matuszná; tel.: ; Investor Relations: Eva Čulíková; tel.: ; Erste Group Public Relations: Hana Cygonková; tel.: ; Investor Relations: Thomas Sommerauer; tel.: ;

7 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty České spořitelny podle IFRS Meziroční k k (mil. Kč, neauditováno) změna Čistý úrokový výnos ,7 % Čistý výnos z poplatků a provizí ,4 % Výnosy z dividend ,0 % Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou ,4 % Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem ,3 % Náklady na zaměstnance ,5 % Ostatní správní náklady ,6 % Odpisy majetku ,9 % Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů ,4 % Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů ,2 % Ostatní provozní výsledek n/a Zisk před zdaněním z pokračujících činností ,5 % Daň z příjmu ,1 % Zisk po zdanění z pokračujících činností ,9 % Čistý zisk za účetní období náležející nekontrolním podílům n/a náležející vlastníkům mateřské společnosti ,2 % Povozní výnosy ,2 % Provozní náklady ,2 % Provozní zisk ,6 %

8 Konsolidovaný výkaz o finanční situaci České spořitelny podle IFRS (mil. Kč, neauditováno) Meziroční změna Změna od začátku roku Aktiva Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank ,5 % ,4 % Finanční aktiva k obchodování ,6 % ,7 % Deriváty s kladnou reálnou hodnotou ,5 % ,9 % Ostatní finanční aktiva k obchodování ,1 % ,0 % Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů ,7 % ,6 % Realizovatelná finanční aktiva ,4 % ,4 % Finanční aktiva držená do splatnosti ,1 % ,7 % Úvěry a jiné pohledávky za bankami ,0 % ,5 % Úvěry a jiné pohledávky za klienty ,5 % ,4 % Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou ,6 % ,9 % Hmotný majetek ,8 % ,4 % Investice do nemovitostí ,0 % ,6 % Nehmotný majetek ,6 % ,6 % Účasti v přidružených společnostech a společně řízených podnicích ,0 % 0 n/a Pohledávky ze splatné daně >100 % 102 >100 % Pohledávky z odložené daně ,7 % ,9 % Aktiva určená k prodeji n/a 0 n/a Ostatní aktiva ,2% ,4 % Aktiva celkem ,9 % ,4 % Závazky a vlastní kapitál Finanční závazky k obchodování ,2 % ,4 % Deriváty se zápornou reálnou hodnotou ,9 % ,2 % Ostatní finanční závazky k obchodování >100 % 0 n/a Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů ,6 % ,5 % Závazky ke klientům ,0 % ,8 % Emitované dluhopisy ,5 % ,2 % Finanční závazky v naběhlé hodnotě ,8 % ,2 % Závazky k bankám ,2 % ,4 % Závazky ke klientům ,9 % ,3 % Emitované dluhopisy ,9 % ,2 % Ostatní finanční závazky n/a 0 n/a Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou >100 % ,0 % Rezervy ,7 % ,7 % Závazky ze splatné daně ,2 % ,9 % Závazky z odložené daně ,2 % 100 >100 % Ostatní závazky ,1 % ,6 % Vlastní kapitál celkem ,3 % ,8 % Vlastní kapitál náležející nekontrolním podílům >100 % ,9 % Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti ,1 % ,9 % Závazky a vlastní kapitál celkem ,9 % ,4 %

9 Vybrané konsolidované poměrové ukazatele k k ROE 14,5 % 16,0 % ROA 1,7 % 1,6 % Cost/income 44,5 % 45,3 % Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům 3,55 % 3,63 % Pohledávky za klienty / závazky ke klientům 73,4 % 69,8 % Vybrané údaje z obchodní činnosti k k Meziroční změna Fyzický počet zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny (k datu) ,3 % Celkový počet klientů ,3 % Počet sporožirových účtů ,2 % z toho Osobní účet/osobní konto ,3 % Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS ,8 % Počet karet ,4 % z toho kreditních ,3 % Počet bankomatů ,1 % Počet poboček České spořitelny ,9 % Čistý zisk po zdanění vybraných dceřiných společností České spořitelny (neauditováno, podle IFRS; v mil. Kč) Meziroční změna Brokerjet České spořitelny ,4 % Erste Leasing ,7 % Factoring České spořitelny ,3 % S Autoleasing ,5 % Stavební spořitelna České spořitelny ,7 %

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované Pololetní zpráva 2014 Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované 2014 Obsah Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2014 2 Konsolidované hospodářské výsledky

Více

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Klima stagnace v ekonomice ovlivňuje chování klientů, konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2013 meziročně poklesl o 5,7 % na 4,20 mld. Kč

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) 27. února 2015 Provozní výsledek v roce 2014 lehce vzrostl navzdory náročné situaci na trhu Souhrnný přehled Slušný

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Výroční zpráva 2014 2014

Výroční zpráva 2014 2014 2014 Výroční zpráva 2014 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele mil. Kč 2014 2013 2012 2011 2010 Bilanční suma 902

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) 7. května 2015 Solidní finanční výsledky v obtížném prostředí podpořené růstem obchodů Souhrnný přehled Zlepšení

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2013 (podle IFRS, neauditované) 28. února 2013, Praha Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Wolfgang Schopf Jiří Škorvaga Karel Mourek 8/2001 4/2002

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007 Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007 07 Společenská odpovědnost Komerční banka je významnou českou bankou a je si velmi dobře vědoma celospolečenských závazků, které z jejího postavení

Více

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Výsledky za rok / 4. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. května 2015

Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. května 2015 Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. května 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 13.

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 13. Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 13. listopadu Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Československá obchodní banka, a. s. MMXIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Československá obchodní banka, a. s. MMXIII VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 10 11 121314 15 16 Československá obchodní banka, a. s. MMXIII Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 6.

Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 6. Výsledky za 1. pololetí / 2. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 6. srpen Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s.

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2010 pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2 700 000 Počet zákazníků celé Skupiny KB dosáhl 2,7 milionu.

Více

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2013 Skupiny ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 14.

Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí 2013 Skupiny ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 14. Výsledky za devět měsíců / 3. čtvrtletí Skupiny ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 14. listopad Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Výroční zpráva 2007. Československá obchodní banka, a. s.

Výroční zpráva 2007. Československá obchodní banka, a. s. Výroční zpráva 2007 Československá obchodní banka, a. s. Identifikační údaje ČSOB Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele mil. Kč 2012 2011 2010

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 0 9 1 0 1 11213 14 15 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více