Finanční skupina UnitCredit Bank CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční skupina UnitCredit Bank CZ"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Finanční skupina UnitCredit Bank CZ Diplomová práce Autor: Taťána Vrchlavská Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha Duben 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Písku dne 20. dubna 2013 Bc. Taťána Vrchlavská

3 Poděkování: Ráda bych na tomto místě poděkovala panu doc. Ing. Františku Pavelkovi, CSc. za velmi vstřícné a fundované rady, které mi velmi pomohly k napsání diplomové práce

4 Anotace Tato práce si klade za cíl charakterizovat čtvrtou největší banku v ČR,UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Práce začíná historií banky i celé skupiny UniCredit. Další část bude analyzovat její hospodaření a výsledky a způsob, jak banka řídí svá finanční rizika. V poslední části práce představím produktovou řadu banky a v krátkosti i její top produkty v jednotlivých segmentech. Klíčová slova UniCredit Bank, historie, hospodaření, rizika, produkty. Annotation This work aims to characterize the fourth largest bank in the Czech Republic, UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Work begins with the history of the bank and the group UniCredit. Another part will analyze, its financial performance and results and how the Bank manages its financial risks. The last part will present product line and briefly banks and its top products in each segment. Keywords UniCredit Bank, history, management, risks, products.

5 Obsah Úvod UniCredit Bank Czech Republik a.s Historie skupiny UniCredit Banking Group Hospodářské výsledky skupiny UniCredit za 4. čtvrtletí Historie UnitCredit Bank Czech Republik a.s Živnostenská banka a.s HVB Bank Czech Republik a.s Charakteristika a analýza banky Vlastníci, orgány, struktura a činnost banky Vlastníci Orgány banky Struktura banky Činnost banky Hospodaření banky Hospodářské výsledky banky za rok Postavení banky v hospodářské soutěži Hospodářské výsledky banky Výkaz o úplném výsledku za rok Výkaz o finanční pozici Řízení finančních rizik Úvěrové riziko Tržní rizika Operační riziko Zahraniční vlastník a partneři Partneři UniCredit Bank Ostatní členové UniCredit Group Produkty UniCredit Bank Produkty pro občany Produkty pro podnikatele a menší firmy Produkty pro firmy a veřejný sektor Produkty pro private banking Závěr

6 Seznam použité literatury

7 Úvod Obchodní banka je v dnešní uspěchané době nezbytnou součástí života pro velkou většinu lidí. Těžko bychom si představili, že s každou platbou je potřeba dojít na poštu, nebo k obchodníkovi poskytujícímu danou službu. Bez bank bychom neměli mnoho věcí, které dnes považujeme za naprostou samozřejmost, platební karty, úvěry, možnost spoření. Banky hrají také rozhodující úlohu v celém hospodářství. Umožňují úvěrovat nejenom podniky a jiné instituce, ale i celé státy. Jsou důležitými zdroji peněz pro státní pokladnu a hrají nespornou a rozhodující úlohu při stabilizaci a rozvoji firem a veřejného sektoru. Jednou z takových bank je čtvrtá největší banka v České republice UniCredit Bank Czech Republic,a. s. Je to banka, která vznikla spojením dvou menších samostatných subjektů a svojí prozíravou a razantní obchodní politikou začala narušovat vedoucí postavení dvou největších peněžních ústavů v ČR Komerční banky a České spořitelny. Proto je zajímavé sledovat její vývoj a analyzovat výsledky hospodaření za poslední dva roky. Projevila se finanční krize, ale zároveň se projevila ohromná schopnost této banky se přizpůsobit změnám finančního i obecného hospodářského prostoru. Banka se v současné době může pochlubit velmi dobrým hospodářským výsledkem. Zavádí nové, neotřelé a v bankovnictví pionýrské metody rozšiřování své pobočkové sítě a další novinky v elektronickém bankovnictví. Právě proto mě tato banka zaujala a vybrala jsem si ji pro diplomovou práci. Banka ale nezaujala pouze mne, má mnoho spokojených zákazníků a proto si dovolím citovat pár jejich slov o bance: Spolupráce s UniCredit Bank trvá již vice než 10 let. Po celou dekádu máme s bankou korektní vztahy založené na vzájemné důvěře a osobnímu přístupu našeho bankéře, který se za celou dobu nezměnil. Pozitivem cele spolupráce je zájem banky přicházet s novými řešeními v oblasti financi, která dokážou optimalizovat nákladové položky a cash-flow podniku. Kromě financování investic do rozvoje zázemí společnosti využíváme mezinárodních platebních nástrojů. K UniCredit Bank nás pojí také kořeny spol. Ametek, která se v rámci svých evropských aktivit přesunula do České republiky z Itálie. Letos se nám banka ještě vice přiblížila, když otevřela novou pobočku přímo v Náchodě. 7

8 Ing. Jiří Křemenák, generální ředitel 1 To jsou slova generálního ředitele velké firmy, zde je hodnocení ekonoma malého zemědělského družstva: Hledali jsme banku, která by byla schopná vyjít vstříc specifickým potřebám podniku v prvovýrobě. U_UniCredit Bank nás zaujaly především služby a možnosti získat úvěry na nákup zemědělské půdy a opravy kravína za výhodných podmínek, což mnoho bank na českém trhu neumí. UniCredit Bank nám vyšla velmi rychle vstříc. Kromě nových investičních úvěrů jsme k_unicredit Bank kvůli výhodným úrokům a nízkým poplatkům přenesli i naše provozní úvěry. Velkou výhodu vnímáme i v možnosti využívat vkladomat na nedaleké pobočce ve Strakonicích, kde můžeme kdykoli manipulovat s hotovostí bez ohledu na provozní dobu, což je pro zemědělce v době žní nepostradatelná výhoda, říká Ing._Karel Tondr, ekonom družstva Šumava a.s. 2 Diplomovou práci jsem rozdělila do pěti kapitol. Každá kapitola rozebere určitou část života UniCredit Bank a protože v této práci nelze v plném rozsahu charakterizovat celou banku, budu se snažit o stručnou a výstižnou analýzu a popis banky. V první kapitole se zaměřím na celou skupinu UniCredit Group, její vznik a historii. A protože nejen historií je skupina živa, nejsou nezajímavé ani její poslední známé hospodářské výsledky, které vydala Kapitola pokračuje historií a vznikem UniCredit Bank Czech Republic, krátkým životopisem Živnostenské banky a HVB Bank Czech Republic, které stály u zrodu UniCredit Bank. Druhá kapitola se pokusí o krátkou analýzu hospodářských výsledků, podle rozdělení do jednotlivých segmentů. Tato kapitola začíná nejnovějšími hospodářskými výsledky banky, které byly zveřejněny na webu UniCredit Bank dne Dále v této kapitole přiblížím strukturu banky, jejího vedení a dalších vedoucích orgánů a produktové řady s činnostmi, které banka vyvíjí na finančním poli. Kapitola třetí se bude zabývat jednou z nejdůležitějších činností každé obchodní banky a tou je řízení finančních rizik. Pojmenování těchto rizik znamená pro banku dobrý odrazový můstek k přijetí patřičných opatření k eliminaci řízení rizika úvěrového, operačního a rizik tržních. 1 UniCredit Bank CZ. [online]. [cit ]. Dostupné z: 2 UniCredit Bank CZ. [online]. [cit ]. Dostupné z: 8

9 Ve čtvrté části se zabývám partnery UniCredit Bank, krátkým popisem činnosti také sesterskými společnostmi, které patří do UniCredit Group a působí na území České republiky. V krátkosti seznámím produkty, které tyto společnosti nabízejí svým klientům. Poslední část práce by měla být z pohledu obsáhlosti největší. Zabývá se produkty UniCredit Bank. Rozdělila jsem je podle segmentů tak, jak je dělí banka. Produkty UniCredit Bank jsou tak rozsáhlé, že by vydaly na další diplomovou práci a proto je budu charakterizovat z větší části obecně a pouze vlajkové služby budu charakterizovat poněkud obsáhleji. Cílem práce je zanalyzovat a zhodnotit hospodaření UniCredit Bank, provést analýzu vztahů, postavení a úlohu zahraničního vlastníka, zhodnotit produkty banky a její spolupráci s ostatními členy UniCredit Group. Pro zpracování tématu UniCredit Bank a pro dosažení cíle jsem zvolila následující metody: Metodu analýzy, kterou použiji k rozboru výročních zpráv banky Metodu porovnání výsledků banky v předešlých letech.. 9

10 1 UniCredit Bank Czech Republik a.s. UniCredit Bank Czech Republic, a.s., (dále jen banka ) zahájila svoji činnost na českém trhu 5. listopadu Jejím sídlem je Praha. Je to akciová společnost, která vznikla na základě českého právního řádu, svoji činnost řídí českými právními předpisy, zejména zákonem o bankách, občanským zákoníkem a předpisy, upravujícími působení na bankovním a kapitálovém trhu. Je součástí světové finanční skupiny UnitCredit Banking Group a jejím jediným akcionářem se 100% podílem je UniCredit Bank Austria se sídlem ve Vídni, Rakouská republika. Banka proto musí plnit nařízení vydaná ze strany UniCredit Bank Austria AG jakožto subholdingové společnosti skupiny ( subholdingová společnost ). Subholdingová společnost dohlíží na řádné plnění a dodržování směrnic ( směrnice holdingu ) vydávaných ze strany UniCredit S.p.A ( holdingová společnost ) v rámci banky. Směrnice holdingu jsou pravidla, která definují řízení, organizační schéma a odpovědnost vedoucích pracovníků v rámci klíčových procesů ve skupině, která jsou vydávána při výkonu pravomocí holdingové společnosti v oblasti dohledu nad skupinou a koordinace skupiny, a to v souladu s pokyny vydávanými italským orgánem dozoru s cílem zachovat stabilitu skupiny Historie skupiny UniCredit Banking Group Banka je, jak jsem již vzpomněla, členem UniCredit Banking Group (dále jen skupina ). Proto bych ráda v krátkosti přiblížila historii skupiny. Počátky skupiny sahají až do roku 1473, kdy byl založen bankovní dům Rolo Banca. Novodobá historie UniCredit Group je spojena se sloučením devíti velkých italských bank a s následnou integrací s německou skupinou HVB a italskou bankou Capitalia. Akvizicí polské Bank Pekao začala v roce 1999 expanze skupiny (tehdy pod jménem UniCredito Italiano) do regionu střední a východní Evropy. V následujících letech pak růst pokračoval, jednak prostřednictvím akvizice skupiny Pioneer Investment, z níž byl pak vytvořen Pioneer Global Asset Management, a také cestou dalších strategických akvizicí uskutečněných postupně v Bulharsku, na Slovensku, v Chorvatsku, Rumunsku, České republice a Turecku. 3 UniCredit Bank CZ. [online]. [cit ]. Dostupné z: 10

11 V roce 2005 se UniCredit spojila s německou skupinou HVB. Ta sama vznikla v roce 1998 sloučením dvou bavorských bank, Bayerische Vereinsbank a Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank, což z HVB udělalo banku významnou v celoevropském měřítku. Integrace UniCreditu se skupinou HVB je pro skupinu motorem dalšího růstu: zvláště vzhledem k fúzi (r. 2000) HVB s rakouskou Bank Austria Creditanstalt, které byla silně zastoupena v mnoha regionech postkomunistické nové Evropy. Skupina UniCredit tak může dál posílit své evropské zaměření. Spojením se skupinou Capitalia (třetí největší italskou bankovní skupinou), uskutečněným v roce 2007, UniCredit ještě více konsolidovala a upevnila své postavení na jednom ze svých nejdůležitějších trhů v Itálii. Capitalia byla založena v r integrací dvou předtím samostatných subjektů, skupiny Bancaroma group, která zase byla výsledkem fúze několika nejstarších římských bank (Banco di Santo Spirito, Cassa di Risparmio di Roma a Banco di Roma), a skupiny Bipop-Carire. Skupina UniCredit patří podle bilanční sumy ve výši 1,028 bilionu EUR k největším finančním skupinám v Evropě. Působí přímo ve 22 zemích a ve 27 zemích prostřednictvím svých obchodních zastoupení, má přes 40 mil. klientů, přibližně poboček a zaměstnanců. V regionu střední a východní Evropy disponuje tato skupina největší mezinárodní bankovní sítí, kterou představuje poboček a prodejních míst, více než zaměstnanců a 28 mil. klientů. Skupina působí v těchto zemích: Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina. 4 Grafické znázornění nám daleko lépe a výrazněji ukáže vznik, propojení a sílu celé skupiny. 4 UniCredit Bank CZ. [online]. [cit ]. Dostupné z: 11

12 Obrázek 1: Skupina UniCredit Group Zdroj:vlastní podle Výroční zprávy UnitCredit Bank Czech Republik, a.s., 2011 Skupina má největší část příjmů z italských italskýc bank,, což činí přibližně 47%, dále následuje CEE (Central and Eastern Europe) s 18%, Německo 17%, Rakousko 10%. Ostatní země, kde má skupina své zastoupení, tvoří přibližně 8% příjmů. Z hlediska odvětví jsou největší zisky tvořeny oblastí retailového etailového bankovnictví bankovnictví,, které je následováno produkty corporate banking a market a investments banking. 12

13 Své strategické plány skupina zveřejnila 14. listopadu Je to plán založený na čtyřech základních bodech, které jsou dobře označené a jasně formulované 5 a které vidí UniCredit jako evropskou komerční banku silnou jako skála podporovanou silnou rozvahou a provozní efektivitou, která je zaměřena na základní činnosti banky a schopnost udržitelných výnosů. 6 Tyto čtyři body jsou: Struktura bilance (Balance Sheet Structure) Zjednodušení a řízení nákladů (Simplification and Cost Management) Změna zaměření obchodování (Business Refocusing) Obrat Itálie (Italy Turnaround) Skupina předpokládá, že realizace prvních tří bodů bude ku prospěchu všem členům bez rozdílu, hlavně italské skupině, kde by se tato opatření měla projevit v plném uvolnění potenciálu ziskovosti obchodní skupiny. O tyto čtyři pilíře se skupina bude opírat při návratu k zajištění růstu a ziskovosti i při náročných makroekonomických podmínkách. Plán ve své podobě odráží nespokojenost a neslučitelnost s minulostí a dává větší důraz na opatření, která jsou plně v kontrole vedení a která jsou zaměřena na posilování skupiny UniCredit. UniCredit Group se snaží působit jako velká evropská banka, za své silné stránky pokládá schopnost oslovovat všechny trhy. Mezi další významné silné stránky skupina řadí své kvalitní finanční znalosti, vynikající služby a schopnost dovést klienty k jejich finančním cílům. 1.2 Hospodářské výsledky skupiny UniCredit za 4. čtvrtletí 2012 Představenstvo UniCredit schválilo výsledky hospodaření za 4. čtvrtletí 2012 dne 15. března. Federico Ghizzoni, generální ředitel UniCredit, uvedl: Z hlediska rozvahy, kapitálu a likvidity se UniCredit v současnosti nachází v lepší pozici než před rokem. Jsme připraveni na výzvy, které nás čekají v roce V roce 2012 dosáhla UniCredit dobrých výsledků, a to přes setrvale nepříznivé globální ekonomické prostředí. Za tuto hospodářskou výkonnost vděčíme do značné míry opatřením našeho strategického plánu, 5 UniCredit Group. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.unicreditgroup.eu/en/investors/strategy.html 6 UniCredit Group. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.unicreditgroup.eu/en/investors/strategy.html 13

14 a také krokům ke snižování nákladů, pozornosti věnované řízení rizikově vážených aktiv a racionalizaci podnikové organizace. V Itálii jsme dosáhli nejlepšího poměru krytí znehodnocených úvěrů. Jsme rovněž v předstihu s plněním plánu, pokud jde o rekonstrukci italské pobočkové sítě. V roce 2013 budeme aktivně pokračovat v našem úsilí o maximalizaci ziskovosti. Představenstvo UniCredit S.p.A se usneslo navrhnout výroční valné hromadě výplatu dividend ve výši 9 centů na akcii, čímž je zdůrazněno naše přesvědčení, že UniCredit je schopna vytvářet pro akcionáře opakovaně hodnotu. 7 Hrubý provozní zisk byl za rok 2012 vyšší meziročně o 5,1 % (pokles o 3,2 % po očištění o zpětný odkup dluhopisů), také s přispěním komplexních opatření, jež snížila náklady v r (meziročně o 2,9 % a mezičtvrtletně 2,7 %), a dále snížení přepočteného stavu o více než pracovníků. Zvýšení rezerv na ztráty z úvěrů ve 4Q 2012 vedlo k posílení ukazatelů krytí v Itálii, ty aktuálně vykazují poměr 43,4 % (mezičtvrtletně +3,20 p.p.) a jsou nejvyšší v Itálii. Do dopadu na konečný výsledek se proti tomu částečně promítá daňová kompenzace z titulu goodwillu. Změna orientace obchodních činností v CEE: pokračuje proces směřující k odprodeji banky v Kazachstánu; racionalizace přítomnosti v Pobaltí; fúze bank v České republice a na Slovensku, a také dceřiných společnosti na Ukrajině; rozvíjení obchodní činnosti ve vysoce prorůstovém segmentu spotřebitelského financování v Rusku. Stabilní kapitálová pozice, ukazatel kapitálové přiměřenosti Core Tier I je na úrovni 10,84 % podle pravidel Basel 2.5 (proforma 11,14 % včetně prodeje podílu v Pekao a odprodeje ATF). Dopad při uplatnění pravidel Basel 3 v plném rozsahu je aktuálně na úrovni 165 bp, z čehož plyne pro ukazatel CET 1 hodnota 9,2 %. Zdravá rozvaha, kde v r hmotné vlastní jmění vzrostlo meziročně o 11,2 miliard EUR, rizikově vážená aktiva za CIB klesla o 32 miliardy EUR a mezera ve zdrojích financování se dále zúžila o 33,4 miliardy EUR. Byla potvrzena a s vysokým nasazením realizována opatření strategického plánu, jak to ukazuje úspěšnost provádění kroků ke snížení nákladů, restrukturalizace sítě v Itálii a řízení rizikově vážených aktiv v roce Vzhledem k bezprecedentně obtížnému vývoji makroekonomických podmínek však bylo nutno upravit finanční plány. 7 UNICREDIT BANK CZ. Výsledky hospodaření za 4. Q ČR,

15 Představenstvo UniCredit S.p.A navrhlo za rok 2012 výplatu dividend z rezervního fondu ze zisku ve výši 9 centů na akcii. HLAVNÍ ÚDAJE ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 Čistý zisk skupiny: 865 milionů EUR (oproti 9,2 miliardy EUR za hosp. rok 2011). Výnosy: 25,0 miliard EUR (meziročně +0,1 %), z toho 0,8 miliardy EUR ze zpětných odkupů1. Provozní náklady: 15,0 miliard EUR (meziročně 2,9 %). Ukazatel nákladů k výnosům 61,8 % (meziročně +0,1 %), po očištění o zpětné odkupy. Hrubý provozní zisk: 10,1 miliardy EUR (meziročně +5,1 %, po očištění o zpětné odkupy 3,2 %). Rezervy na ztráty z úvěrů: 9,6 miliardy EUR (meziročně +67,7 %), kde dopad na celkový výsledek je částečně kompenzovaný umořením daně z titulu goodwillu ve výši 2,0 miliardy EUR. HLAVNÍ ÚDAJE ZA 4Q 2012 Čistá ztráta skupiny: 553 miliony EUR (oproti zisku 114 milionů EUR v 4Q 2011 a 335 milionů EUR v 3Q 2012). Výnosy: 5,7 miliardy EUR (meziročně 5,6 %, mezičtvrtletně 6,1 %), z toho 39 milionů EUR ze zpětného odkupu. Provozní náklady: 3,7 miliardy EUR (meziročně 2,7 %, mezičtvrtletně 1,1 %). Ukazatel nákladů k výnosům má po vyloučení zpětného odkupu hodnotu 65,0 % (meziročně +2,4 p.p., mezičtvrtletně +3,1 p.p.). Hrubý provozní zisk: 2,0 miliardy EUR (meziročně 12,2 %, po očištění o zpětné odkupy 13,5 %). Rezervy na ztráty z úvěrů: 4,6 miliardy EUR (3,2x 4Q 2011, 2,6x 3Q 2012), dopad na celkový výsledek je částečně kompenzovaný umořením daně z titulu goodwillu ve výši 2,0 miliardy EUR. 15

16 Z těchto údajů je zřejmé, že se celé skupině podařilo překonat ztráty z poklesu řeckých cenných papírů, podařilo se jí smazat ztrátu z roku 2010 a zvýšit zisk téměř o 10 miliard EUR. Údaje za 4. Q 2012 však hovoří o dalším pádu skupiny téměř o 700 mil. EUR oproti předchozímu kvartálu. Mohou za tím stát nejisté trhy jak v Řecku, tak i v Itálii a Španělsku. Zisk byl generován také tím, že skupina zvyšovala efektivitu práce a propustila zaměstnanců, ale ani tímto opatřením se jí nepodařilo snížit provozní náklady. Také rezervy na ztráty z úvěrů ukazují na zvyšování problémů skupiny v oblasti úvěrování. Z uvedených údajů je patrné, že pro skupinu byl poslední čtvrt rok kritický, všechny sledované položky byly ve ztrátě a snížily tak výhled skupiny na brzké překonání problémů spojených s finanční krizí eurozóny. 1.3 Historie UniCredit Bank Czech Republik a.s. Ještě předtím, než se pokusím charakterizovat a analyzovat banku, bych se ráda zmínila o její krátké historii. Její historie je i historií dvou bank, které sice dobu svého trvání nemohou poměřovat, ale významem pro rozvíjející se bankovní trh postkomunistického Československa a posléze i Česka hrály obě úlohu velmi významnou. Sloučením HVB Bank Czech Republic a.s. a Živnostenské banky a.s. vznikla čtvrtá největší banka v ČR. A teď si je v krátkosti představme Živnostenská banka a.s. Banka byla založena 4. listopadu 1868 pod názvem Živnostenská banka pro Čechy a Moravu jako akciová společnost se zaměřením na financování malých a středních českých podniků a také byla zastřešující organizací sítě malých českých spořitelních a úvěrových družstev. Byla první bankou v rakousko-uherském mocnářství, jež byla financována výhradně českým kapitálem. Jejím cílem bylo podporovat rozvoj nově zakládaných českých firem, ale ucházela se také o vklady malých střadatelů - živnostníků a majitelů malých českých společností. Před první světovou válkou získala minoritní podíl v Srbské úvěrové bance. Těsně před vypuknutím války měla Živnostenská banka 1068 zaměstnanců, 11 poboček v Čechách a na Moravě a pobočky ve Vídni, Krakově, Lvově a Terstu. V té době spravovala téměř třetinu veškerého kapitálu v českém bankovnictví. Centrálu měla v dnešní budově České národní banky v Praze v ulici Na Příkopě. Po anexi Rakouska Německem 13. března 1938 Němci vytvořili Vídeňskou zemskou banku (Länderbank Wien) sloučením vídeňské Merkurbank, jež byla majetkem 16

17 Dresdner Bank, rakouské části Středoevropské zemské banky se sídlem v Paříži a pobočky Živnobanky ve Vídni. Dne 29. září, následkem Mnichovské dohody, muselo Československo postoupit německé říši Sudety. Živnostenská banka jako jediná česká banka unikla během druhé světové války, hlavně díky tomu, že její vlastnictví bylo rozdrobeno, přímému zabrání některou z německých bank. Správce banky ale především po roce 1943 rozprodával podniky, které vlastnila, Němcům. Musela též vydatně přispívat Německu na financování války. Po skončení války československá vláda znárodnila Živnobanku stejně jako všechny ostatní československé banky. V roce 1948 banka pohltila Pražskou úvěrní banku včetně její New Yorkské pobočky, která ovšem byla další rok zrušena. V letech 1949 až 1956 banka nadále existovala jako právnická osoba, vláda ale výrazně omezila její aktivity. Zkušenosti Živnobanky s mezinárodním obchodem a transakcemi s cizími měnami a devizovým obchodem vedly vládu k tomu, aby ji v letech 1956 až 1988 pověřovala dovozními a vývozními operacemi. ŽB spravovala všechny devizové účty Čechů a Slováků žijících v cizině, zahraničních firem působících v Československu a státních institucí z oblasti neviditelného obchodu, například cestovního ruchu. V roce 1988 se banka vrátila i k firemnímu bankovnictví. roce 1992 se Živnostenská banka stala první privatizovanou bankou ve střední a východní Evropě. Německá BHF Bank získala 40% akcií, Mezinárodní finanční korporace (IFC) nabyla 12% a zbylých 48% připadlo fyzickým osobám a českým investičním fondům. V roce 1998 se největším akcionářem Živnobanky stala německá banka Bankgesellschaft Berlin, která koupila od BHF Bank její tehdy už 47% podíl na základním jmění. Další významné podíly patřily společnostem IFC a Crédit Commercial de France. V roce 2000 se podíl Bankgesellschaft Berlin v Živnobance zvýšil na 85,16 procenta. Banka má pobočky v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Ostravě, Pardubicích a Zlíně. Pro operace na Slovensku měla rovněž zastoupení v Bratislavě. V roce 2002 Bankgesellschaft Berlin prodala banku skupině UniCredit. V roce 2005 skupina UniCredit koupila německou HVB Bank, která působila i v Česku. Začala se připravovat fúze bank skupin HVB a UniCredit na trzích střední a východní Evropy. V roce 2007 se Živnostenská banka 139 let po svém vzniku přejmenovala na UniCredit Bank ČR a fúzovala s HVB Bank ČR. 8 8 Zlaté mince: Živnostenská banka. [online] [cit ]. Dostupné z: 17

18 1.3.2 HVB Bank Czech Republik a.s. Druhou bankou, která byla zapojena do fúze se Živnobankou, byla HVB Bank Czech Republic a.s. (dále jen HVB ). Její historie se z pohledu času srovnávat se Živnostenskou bankou nedá. HVB vznikla fúzí HypoVereisbank CZ,a.s., která měla povolení České národní banky k působení na českém trhu od roku 1996 a byla ovládaná německou bankou Baerische Hypo-und-Vereisbank AG a Bank Austria Creditanstalt Czech Republik,a.s. Vznikla HVB Bank Czech Republic,a.s., na niž přešla všechna práva a všechny závazky zaniklých bank. Majoritním akcionářem s podílem 99,5% byla Bank Austria Creditanstalt AG a také se stala jediným akcionářem. V roce 2005 od ní většinový podíl v HVB odkoupila UniCredito Italiano S.p.A. Milano, která již v té době vlastnila ze 100% Živnostenskou banku. Výsledkem byl vznik UniCredit Czech Republic,a.s. Banka měla v roce 2006 tři dceřiné společnosti, byla to HYPO stavební spořitelna, realitní kancelář HVB Reality CZ, s.r.o. a HVB Faktoring, s.r.o., společnost pro správu a financování pohledávek. Banka obsluhovala centrálu v Praze a 24 poboček především v Praze, Brně a Plzni. HVB Bank byla univerzální bankou. Poskytovala veškeré druhy služeb a produktů v tuzemském i zahraničním styku a také poradenství. HVB Bank se již počátku své činnosti specializovala především na firemní klientelu, podnikatelské subjekty a také na privátní klienty. Na českém trhu byla významnou bankou, její tržní podíl činil 5%, v žebříčku bank zaujímala čtvrté místo (bráno dle kritéria bilanční sumy). Není se čemu divit, vždyť celá skupina HVB Group byla 3 největší bankovní skupinou v Evropě. Banka v roce 2001 zaměstnávala 1158 zaměstnanců, z toho 62 % žen a 98,9% českých občanů. Průměrný věk zaměstnanců byl poměrně nízký, a to 32 let a průměrná doba zaměstnání činila 4,87 let 9. 9 UniCredit Bank CZ. [online]. [cit ]. Dostupné z: 18

19 2 Charakteristika a analýza banky UniCredit Bank Czech Republic, a.s., působí ve všech regionálních městech a má v současné době 93 poboček a 157 bankomatů. Pobočková síť banky nyní prochází konsolidací, jejímž cílem je co nejvíce rozšířit dostupnost UniCredit Bank i pro klienty v jednotlivých regionech. Připravuje se otevírání nových poboček ve městech, ve kterých zatím nemá zastoupení. V první fázi půjde především o větší města, v dalších pak přijdou na řadu také města menší. Banka zaujímá více než 6% podíl na trhu s velikostí bilanční sumy téměř 290 mld. Kč a je čtvrtou největší bankou v České republice. Banka je univerzální bankou poskytující služby drobného, komerčního a investičního bankovnictví jak v české, tak i v cizích měnách pro domácí i zahraniční klientelu převážně v České republice a dále zemích Evropské unie. 10 Následující grafy nám názorně ukážou, jakou pozici banka zaujímala mezi dalšími českými bankami ve třetím čtvrtletí roku 2007, v době svého vzniku. Graf 1: Pozice UniCredit Bank mezi dalšími bankami Česká Komerč ČSOB Česká ČSOB Komerč Úvěry 3.Q 2007, mld. Kč UniCred UniCred Raiffeis GE Money Citibank Volksbank BAWAG ebanka Deposita 3. Q 2007, mld. Kč Citibank Raiffeis GE Money ING ebanka Volksbank ČSOB Česká Komerční UniCredit CZ Česká Komerční ČSOB UniCredit CZ Celková aktiva 3.Q 2007, mld. Kč Raiffeisenb Citibank GE Money BAWAG Volksbank ebanka Čistý zisk 3.Q 2007, miliony Kč GE Money Citibank Raiffeisenb Volksbank ebanka BAWAG Zdroj: Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s UniCredit Bank CZ: Výroční zpráva [online]. [cit ]. Dostupné z: 19

20 Grafy názorně zobrazují pozici banky z hlediska poskytnutých úvěrů, kde banka za třetí ČSOB nezaostávala nijak výrazně, další pohled na celková aktiva ukazuje fakt, že ztráta na třetí Komerční banku už byla více než stoprocentní, ale zároveň náskok před Raiffeisen Bank byl stejný. Co se týče deposit a čistého zisku, zde je již patrný výrazný odskok od vedoucí trojice bank, což je, dle mého názoru, důsledek nejenom obchodní politiky bank, ale především malé finanční gramotnosti obyvatel, z čehož vyplývá neochota měnit zaběhlé finanční instituce a jakási konzervativnost až nedůvěra v pohledu na nové banky a jejich produkty. 2.1 Vlastníci, orgány, struktura a činnost banky Vlastníci Jediným akcionářem banky se stoprocentním podílem a tudíž i jediným vlastníkem je UniCredit Bank Austria AG (dále Bank Austria ), se sídlem ve Vídni, Rakouská republika. Celková aktiva společnosti Bank Austria a. s. k 31. prosinci 2011 činily 199,2 mld. EUR. Bank Austria je bankovním partnerem číslo jedna pro více než 80% velkých rakouských podniků, pro 37 % středních a 21% malých podniků a živností Orgány banky Jako u každé akciové společnosti, i zde je vrcholným orgánem valná hromada. Rozhoduje o všech záležitostech banky, které jsou zahrnuty do její působnosti buď dle zákona, nebo stanov banky. Působnost valné hromady vykonává jediný akcionář, jímž je Unicredit Bank Austria AG. Do výlučné působnosti valné hromady např. náleží: Rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu na základě jiných právních skutečností Rozhodování o snížení, či zvýšení základního kapitálu Volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle 200 obchodního zákoníku. Schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty. Rozhodování o odměňování členů dozorčí rady. 20

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011 Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb Výroční zpráva 2011 Život nám den co den klade do cesty nové výzvy a nabízí nové příležitosti. Stejně tak denně napadne každého z nás nový příběh, který

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

Poslouchat, pochopit, reagovat.

Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 www.unicreditbank.cz Tato zpráva vyjadřuje přístup UniCredit k bankovnictví činí tak prostřednictvím příběhů, které jsme v každodenním

Více

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit.

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit. Výroční zpráva 2009 Make it simple. It s easy with UniCredit. My, lidé z UniCredit, se zavazujeme k vytváření udržitelné hodnoty pro naše klienty. Jako přední evropská banka podporujeme rozvoj místních

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007

Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 2 3 Obsah Obsah... 3 Nejdůležitější hospodářské výsledky... 4 Úvodní slovo představenstva...

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Svět se mění. Pojďme se měnit společně.

Svět se mění. Pojďme se měnit společně. Svět se mění. Pojďme se měnit společně. Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2014 Data mluví jasně. A ještě jasněji díky službám personalizované podpory. Jasné odpovědi pro budoucnost. Abychom se něco

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA 03 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ 04 MEZINÁRODNÍ SÍŤ 05 ORGÁNY SPOLEČNOSTI 06 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 09 RÁMCOVÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Rakousko Bosna-Hercegovina Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Srbsko Slovensko Slovinsko Ukrajina Lazarská 8 120

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice

Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Soňa Kafková Bankovnictví, Bankovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT DŮVĚRA SPOJUJE. UNITED IN TRUST. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Lazarská 8 CZ-120 00 Praha 2 Tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Profil společnosti a akcionáři 11 Základní údaje 12 Historie a vývojové mezníky společnosti 12

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Československá obchodní banka, a. s. MMXIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Československá obchodní banka, a. s. MMXIII VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 10 11 121314 15 16 Československá obchodní banka, a. s. MMXIII Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 B Československá obchodní banka, a. s. Zkrácená výroční zpráva 2002 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 Obsah Přehled konsolidovaných finančních údajů za pět let 3 Profil společnosti 4 Profil KBC Bank

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 0 9 1 0 1 11213 14 15 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 06 07 0809 1011 12 Československá obchodní banka, a. s. MMIX Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s. J&T BANKA, a. s. OBSAH Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Zpráva představenstva 7 Výsledky 2006 7 Vývoj v hlavních obchodních liniích

Více

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů Výroční zpráva 2011 Obsah 2 Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Profil společnosti a akcionáři 10 základní údaje 11 Historie a vývojové mezníky společnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Důvěra spojuje V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 04 Rakousko ČESKÁ REPUBLIKA Bosna a Hercegovina Chorvatsko Francie Itálie Malta Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Petra Voglová Kouzelný

Více

Výroční zpráva 2007. Československá obchodní banka, a. s.

Výroční zpráva 2007. Československá obchodní banka, a. s. Výroční zpráva 2007 Československá obchodní banka, a. s. Identifikační údaje ČSOB Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více