Finanční skupina UnitCredit Bank CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční skupina UnitCredit Bank CZ"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Finanční skupina UnitCredit Bank CZ Diplomová práce Autor: Taťána Vrchlavská Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha Duben 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Písku dne 20. dubna 2013 Bc. Taťána Vrchlavská

3 Poděkování: Ráda bych na tomto místě poděkovala panu doc. Ing. Františku Pavelkovi, CSc. za velmi vstřícné a fundované rady, které mi velmi pomohly k napsání diplomové práce

4 Anotace Tato práce si klade za cíl charakterizovat čtvrtou největší banku v ČR,UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Práce začíná historií banky i celé skupiny UniCredit. Další část bude analyzovat její hospodaření a výsledky a způsob, jak banka řídí svá finanční rizika. V poslední části práce představím produktovou řadu banky a v krátkosti i její top produkty v jednotlivých segmentech. Klíčová slova UniCredit Bank, historie, hospodaření, rizika, produkty. Annotation This work aims to characterize the fourth largest bank in the Czech Republic, UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Work begins with the history of the bank and the group UniCredit. Another part will analyze, its financial performance and results and how the Bank manages its financial risks. The last part will present product line and briefly banks and its top products in each segment. Keywords UniCredit Bank, history, management, risks, products.

5 Obsah Úvod UniCredit Bank Czech Republik a.s Historie skupiny UniCredit Banking Group Hospodářské výsledky skupiny UniCredit za 4. čtvrtletí Historie UnitCredit Bank Czech Republik a.s Živnostenská banka a.s HVB Bank Czech Republik a.s Charakteristika a analýza banky Vlastníci, orgány, struktura a činnost banky Vlastníci Orgány banky Struktura banky Činnost banky Hospodaření banky Hospodářské výsledky banky za rok Postavení banky v hospodářské soutěži Hospodářské výsledky banky Výkaz o úplném výsledku za rok Výkaz o finanční pozici Řízení finančních rizik Úvěrové riziko Tržní rizika Operační riziko Zahraniční vlastník a partneři Partneři UniCredit Bank Ostatní členové UniCredit Group Produkty UniCredit Bank Produkty pro občany Produkty pro podnikatele a menší firmy Produkty pro firmy a veřejný sektor Produkty pro private banking Závěr

6 Seznam použité literatury

7 Úvod Obchodní banka je v dnešní uspěchané době nezbytnou součástí života pro velkou většinu lidí. Těžko bychom si představili, že s každou platbou je potřeba dojít na poštu, nebo k obchodníkovi poskytujícímu danou službu. Bez bank bychom neměli mnoho věcí, které dnes považujeme za naprostou samozřejmost, platební karty, úvěry, možnost spoření. Banky hrají také rozhodující úlohu v celém hospodářství. Umožňují úvěrovat nejenom podniky a jiné instituce, ale i celé státy. Jsou důležitými zdroji peněz pro státní pokladnu a hrají nespornou a rozhodující úlohu při stabilizaci a rozvoji firem a veřejného sektoru. Jednou z takových bank je čtvrtá největší banka v České republice UniCredit Bank Czech Republic,a. s. Je to banka, která vznikla spojením dvou menších samostatných subjektů a svojí prozíravou a razantní obchodní politikou začala narušovat vedoucí postavení dvou největších peněžních ústavů v ČR Komerční banky a České spořitelny. Proto je zajímavé sledovat její vývoj a analyzovat výsledky hospodaření za poslední dva roky. Projevila se finanční krize, ale zároveň se projevila ohromná schopnost této banky se přizpůsobit změnám finančního i obecného hospodářského prostoru. Banka se v současné době může pochlubit velmi dobrým hospodářským výsledkem. Zavádí nové, neotřelé a v bankovnictví pionýrské metody rozšiřování své pobočkové sítě a další novinky v elektronickém bankovnictví. Právě proto mě tato banka zaujala a vybrala jsem si ji pro diplomovou práci. Banka ale nezaujala pouze mne, má mnoho spokojených zákazníků a proto si dovolím citovat pár jejich slov o bance: Spolupráce s UniCredit Bank trvá již vice než 10 let. Po celou dekádu máme s bankou korektní vztahy založené na vzájemné důvěře a osobnímu přístupu našeho bankéře, který se za celou dobu nezměnil. Pozitivem cele spolupráce je zájem banky přicházet s novými řešeními v oblasti financi, která dokážou optimalizovat nákladové položky a cash-flow podniku. Kromě financování investic do rozvoje zázemí společnosti využíváme mezinárodních platebních nástrojů. K UniCredit Bank nás pojí také kořeny spol. Ametek, která se v rámci svých evropských aktivit přesunula do České republiky z Itálie. Letos se nám banka ještě vice přiblížila, když otevřela novou pobočku přímo v Náchodě. 7

8 Ing. Jiří Křemenák, generální ředitel 1 To jsou slova generálního ředitele velké firmy, zde je hodnocení ekonoma malého zemědělského družstva: Hledali jsme banku, která by byla schopná vyjít vstříc specifickým potřebám podniku v prvovýrobě. U_UniCredit Bank nás zaujaly především služby a možnosti získat úvěry na nákup zemědělské půdy a opravy kravína za výhodných podmínek, což mnoho bank na českém trhu neumí. UniCredit Bank nám vyšla velmi rychle vstříc. Kromě nových investičních úvěrů jsme k_unicredit Bank kvůli výhodným úrokům a nízkým poplatkům přenesli i naše provozní úvěry. Velkou výhodu vnímáme i v možnosti využívat vkladomat na nedaleké pobočce ve Strakonicích, kde můžeme kdykoli manipulovat s hotovostí bez ohledu na provozní dobu, což je pro zemědělce v době žní nepostradatelná výhoda, říká Ing._Karel Tondr, ekonom družstva Šumava a.s. 2 Diplomovou práci jsem rozdělila do pěti kapitol. Každá kapitola rozebere určitou část života UniCredit Bank a protože v této práci nelze v plném rozsahu charakterizovat celou banku, budu se snažit o stručnou a výstižnou analýzu a popis banky. V první kapitole se zaměřím na celou skupinu UniCredit Group, její vznik a historii. A protože nejen historií je skupina živa, nejsou nezajímavé ani její poslední známé hospodářské výsledky, které vydala Kapitola pokračuje historií a vznikem UniCredit Bank Czech Republic, krátkým životopisem Živnostenské banky a HVB Bank Czech Republic, které stály u zrodu UniCredit Bank. Druhá kapitola se pokusí o krátkou analýzu hospodářských výsledků, podle rozdělení do jednotlivých segmentů. Tato kapitola začíná nejnovějšími hospodářskými výsledky banky, které byly zveřejněny na webu UniCredit Bank dne Dále v této kapitole přiblížím strukturu banky, jejího vedení a dalších vedoucích orgánů a produktové řady s činnostmi, které banka vyvíjí na finančním poli. Kapitola třetí se bude zabývat jednou z nejdůležitějších činností každé obchodní banky a tou je řízení finančních rizik. Pojmenování těchto rizik znamená pro banku dobrý odrazový můstek k přijetí patřičných opatření k eliminaci řízení rizika úvěrového, operačního a rizik tržních. 1 UniCredit Bank CZ. [online]. [cit ]. Dostupné z: 2 UniCredit Bank CZ. [online]. [cit ]. Dostupné z: 8

9 Ve čtvrté části se zabývám partnery UniCredit Bank, krátkým popisem činnosti také sesterskými společnostmi, které patří do UniCredit Group a působí na území České republiky. V krátkosti seznámím produkty, které tyto společnosti nabízejí svým klientům. Poslední část práce by měla být z pohledu obsáhlosti největší. Zabývá se produkty UniCredit Bank. Rozdělila jsem je podle segmentů tak, jak je dělí banka. Produkty UniCredit Bank jsou tak rozsáhlé, že by vydaly na další diplomovou práci a proto je budu charakterizovat z větší části obecně a pouze vlajkové služby budu charakterizovat poněkud obsáhleji. Cílem práce je zanalyzovat a zhodnotit hospodaření UniCredit Bank, provést analýzu vztahů, postavení a úlohu zahraničního vlastníka, zhodnotit produkty banky a její spolupráci s ostatními členy UniCredit Group. Pro zpracování tématu UniCredit Bank a pro dosažení cíle jsem zvolila následující metody: Metodu analýzy, kterou použiji k rozboru výročních zpráv banky Metodu porovnání výsledků banky v předešlých letech.. 9

10 1 UniCredit Bank Czech Republik a.s. UniCredit Bank Czech Republic, a.s., (dále jen banka ) zahájila svoji činnost na českém trhu 5. listopadu Jejím sídlem je Praha. Je to akciová společnost, která vznikla na základě českého právního řádu, svoji činnost řídí českými právními předpisy, zejména zákonem o bankách, občanským zákoníkem a předpisy, upravujícími působení na bankovním a kapitálovém trhu. Je součástí světové finanční skupiny UnitCredit Banking Group a jejím jediným akcionářem se 100% podílem je UniCredit Bank Austria se sídlem ve Vídni, Rakouská republika. Banka proto musí plnit nařízení vydaná ze strany UniCredit Bank Austria AG jakožto subholdingové společnosti skupiny ( subholdingová společnost ). Subholdingová společnost dohlíží na řádné plnění a dodržování směrnic ( směrnice holdingu ) vydávaných ze strany UniCredit S.p.A ( holdingová společnost ) v rámci banky. Směrnice holdingu jsou pravidla, která definují řízení, organizační schéma a odpovědnost vedoucích pracovníků v rámci klíčových procesů ve skupině, která jsou vydávána při výkonu pravomocí holdingové společnosti v oblasti dohledu nad skupinou a koordinace skupiny, a to v souladu s pokyny vydávanými italským orgánem dozoru s cílem zachovat stabilitu skupiny Historie skupiny UniCredit Banking Group Banka je, jak jsem již vzpomněla, členem UniCredit Banking Group (dále jen skupina ). Proto bych ráda v krátkosti přiblížila historii skupiny. Počátky skupiny sahají až do roku 1473, kdy byl založen bankovní dům Rolo Banca. Novodobá historie UniCredit Group je spojena se sloučením devíti velkých italských bank a s následnou integrací s německou skupinou HVB a italskou bankou Capitalia. Akvizicí polské Bank Pekao začala v roce 1999 expanze skupiny (tehdy pod jménem UniCredito Italiano) do regionu střední a východní Evropy. V následujících letech pak růst pokračoval, jednak prostřednictvím akvizice skupiny Pioneer Investment, z níž byl pak vytvořen Pioneer Global Asset Management, a také cestou dalších strategických akvizicí uskutečněných postupně v Bulharsku, na Slovensku, v Chorvatsku, Rumunsku, České republice a Turecku. 3 UniCredit Bank CZ. [online]. [cit ]. Dostupné z: 10

11 V roce 2005 se UniCredit spojila s německou skupinou HVB. Ta sama vznikla v roce 1998 sloučením dvou bavorských bank, Bayerische Vereinsbank a Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank, což z HVB udělalo banku významnou v celoevropském měřítku. Integrace UniCreditu se skupinou HVB je pro skupinu motorem dalšího růstu: zvláště vzhledem k fúzi (r. 2000) HVB s rakouskou Bank Austria Creditanstalt, které byla silně zastoupena v mnoha regionech postkomunistické nové Evropy. Skupina UniCredit tak může dál posílit své evropské zaměření. Spojením se skupinou Capitalia (třetí největší italskou bankovní skupinou), uskutečněným v roce 2007, UniCredit ještě více konsolidovala a upevnila své postavení na jednom ze svých nejdůležitějších trhů v Itálii. Capitalia byla založena v r integrací dvou předtím samostatných subjektů, skupiny Bancaroma group, která zase byla výsledkem fúze několika nejstarších římských bank (Banco di Santo Spirito, Cassa di Risparmio di Roma a Banco di Roma), a skupiny Bipop-Carire. Skupina UniCredit patří podle bilanční sumy ve výši 1,028 bilionu EUR k největším finančním skupinám v Evropě. Působí přímo ve 22 zemích a ve 27 zemích prostřednictvím svých obchodních zastoupení, má přes 40 mil. klientů, přibližně poboček a zaměstnanců. V regionu střední a východní Evropy disponuje tato skupina největší mezinárodní bankovní sítí, kterou představuje poboček a prodejních míst, více než zaměstnanců a 28 mil. klientů. Skupina působí v těchto zemích: Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina. 4 Grafické znázornění nám daleko lépe a výrazněji ukáže vznik, propojení a sílu celé skupiny. 4 UniCredit Bank CZ. [online]. [cit ]. Dostupné z: 11

12 Obrázek 1: Skupina UniCredit Group Zdroj:vlastní podle Výroční zprávy UnitCredit Bank Czech Republik, a.s., 2011 Skupina má největší část příjmů z italských italskýc bank,, což činí přibližně 47%, dále následuje CEE (Central and Eastern Europe) s 18%, Německo 17%, Rakousko 10%. Ostatní země, kde má skupina své zastoupení, tvoří přibližně 8% příjmů. Z hlediska odvětví jsou největší zisky tvořeny oblastí retailového etailového bankovnictví bankovnictví,, které je následováno produkty corporate banking a market a investments banking. 12

13 Své strategické plány skupina zveřejnila 14. listopadu Je to plán založený na čtyřech základních bodech, které jsou dobře označené a jasně formulované 5 a které vidí UniCredit jako evropskou komerční banku silnou jako skála podporovanou silnou rozvahou a provozní efektivitou, která je zaměřena na základní činnosti banky a schopnost udržitelných výnosů. 6 Tyto čtyři body jsou: Struktura bilance (Balance Sheet Structure) Zjednodušení a řízení nákladů (Simplification and Cost Management) Změna zaměření obchodování (Business Refocusing) Obrat Itálie (Italy Turnaround) Skupina předpokládá, že realizace prvních tří bodů bude ku prospěchu všem členům bez rozdílu, hlavně italské skupině, kde by se tato opatření měla projevit v plném uvolnění potenciálu ziskovosti obchodní skupiny. O tyto čtyři pilíře se skupina bude opírat při návratu k zajištění růstu a ziskovosti i při náročných makroekonomických podmínkách. Plán ve své podobě odráží nespokojenost a neslučitelnost s minulostí a dává větší důraz na opatření, která jsou plně v kontrole vedení a která jsou zaměřena na posilování skupiny UniCredit. UniCredit Group se snaží působit jako velká evropská banka, za své silné stránky pokládá schopnost oslovovat všechny trhy. Mezi další významné silné stránky skupina řadí své kvalitní finanční znalosti, vynikající služby a schopnost dovést klienty k jejich finančním cílům. 1.2 Hospodářské výsledky skupiny UniCredit za 4. čtvrtletí 2012 Představenstvo UniCredit schválilo výsledky hospodaření za 4. čtvrtletí 2012 dne 15. března. Federico Ghizzoni, generální ředitel UniCredit, uvedl: Z hlediska rozvahy, kapitálu a likvidity se UniCredit v současnosti nachází v lepší pozici než před rokem. Jsme připraveni na výzvy, které nás čekají v roce V roce 2012 dosáhla UniCredit dobrých výsledků, a to přes setrvale nepříznivé globální ekonomické prostředí. Za tuto hospodářskou výkonnost vděčíme do značné míry opatřením našeho strategického plánu, 5 UniCredit Group. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.unicreditgroup.eu/en/investors/strategy.html 6 UniCredit Group. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.unicreditgroup.eu/en/investors/strategy.html 13

14 a také krokům ke snižování nákladů, pozornosti věnované řízení rizikově vážených aktiv a racionalizaci podnikové organizace. V Itálii jsme dosáhli nejlepšího poměru krytí znehodnocených úvěrů. Jsme rovněž v předstihu s plněním plánu, pokud jde o rekonstrukci italské pobočkové sítě. V roce 2013 budeme aktivně pokračovat v našem úsilí o maximalizaci ziskovosti. Představenstvo UniCredit S.p.A se usneslo navrhnout výroční valné hromadě výplatu dividend ve výši 9 centů na akcii, čímž je zdůrazněno naše přesvědčení, že UniCredit je schopna vytvářet pro akcionáře opakovaně hodnotu. 7 Hrubý provozní zisk byl za rok 2012 vyšší meziročně o 5,1 % (pokles o 3,2 % po očištění o zpětný odkup dluhopisů), také s přispěním komplexních opatření, jež snížila náklady v r (meziročně o 2,9 % a mezičtvrtletně 2,7 %), a dále snížení přepočteného stavu o více než pracovníků. Zvýšení rezerv na ztráty z úvěrů ve 4Q 2012 vedlo k posílení ukazatelů krytí v Itálii, ty aktuálně vykazují poměr 43,4 % (mezičtvrtletně +3,20 p.p.) a jsou nejvyšší v Itálii. Do dopadu na konečný výsledek se proti tomu částečně promítá daňová kompenzace z titulu goodwillu. Změna orientace obchodních činností v CEE: pokračuje proces směřující k odprodeji banky v Kazachstánu; racionalizace přítomnosti v Pobaltí; fúze bank v České republice a na Slovensku, a také dceřiných společnosti na Ukrajině; rozvíjení obchodní činnosti ve vysoce prorůstovém segmentu spotřebitelského financování v Rusku. Stabilní kapitálová pozice, ukazatel kapitálové přiměřenosti Core Tier I je na úrovni 10,84 % podle pravidel Basel 2.5 (proforma 11,14 % včetně prodeje podílu v Pekao a odprodeje ATF). Dopad při uplatnění pravidel Basel 3 v plném rozsahu je aktuálně na úrovni 165 bp, z čehož plyne pro ukazatel CET 1 hodnota 9,2 %. Zdravá rozvaha, kde v r hmotné vlastní jmění vzrostlo meziročně o 11,2 miliard EUR, rizikově vážená aktiva za CIB klesla o 32 miliardy EUR a mezera ve zdrojích financování se dále zúžila o 33,4 miliardy EUR. Byla potvrzena a s vysokým nasazením realizována opatření strategického plánu, jak to ukazuje úspěšnost provádění kroků ke snížení nákladů, restrukturalizace sítě v Itálii a řízení rizikově vážených aktiv v roce Vzhledem k bezprecedentně obtížnému vývoji makroekonomických podmínek však bylo nutno upravit finanční plány. 7 UNICREDIT BANK CZ. Výsledky hospodaření za 4. Q ČR,

15 Představenstvo UniCredit S.p.A navrhlo za rok 2012 výplatu dividend z rezervního fondu ze zisku ve výši 9 centů na akcii. HLAVNÍ ÚDAJE ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 Čistý zisk skupiny: 865 milionů EUR (oproti 9,2 miliardy EUR za hosp. rok 2011). Výnosy: 25,0 miliard EUR (meziročně +0,1 %), z toho 0,8 miliardy EUR ze zpětných odkupů1. Provozní náklady: 15,0 miliard EUR (meziročně 2,9 %). Ukazatel nákladů k výnosům 61,8 % (meziročně +0,1 %), po očištění o zpětné odkupy. Hrubý provozní zisk: 10,1 miliardy EUR (meziročně +5,1 %, po očištění o zpětné odkupy 3,2 %). Rezervy na ztráty z úvěrů: 9,6 miliardy EUR (meziročně +67,7 %), kde dopad na celkový výsledek je částečně kompenzovaný umořením daně z titulu goodwillu ve výši 2,0 miliardy EUR. HLAVNÍ ÚDAJE ZA 4Q 2012 Čistá ztráta skupiny: 553 miliony EUR (oproti zisku 114 milionů EUR v 4Q 2011 a 335 milionů EUR v 3Q 2012). Výnosy: 5,7 miliardy EUR (meziročně 5,6 %, mezičtvrtletně 6,1 %), z toho 39 milionů EUR ze zpětného odkupu. Provozní náklady: 3,7 miliardy EUR (meziročně 2,7 %, mezičtvrtletně 1,1 %). Ukazatel nákladů k výnosům má po vyloučení zpětného odkupu hodnotu 65,0 % (meziročně +2,4 p.p., mezičtvrtletně +3,1 p.p.). Hrubý provozní zisk: 2,0 miliardy EUR (meziročně 12,2 %, po očištění o zpětné odkupy 13,5 %). Rezervy na ztráty z úvěrů: 4,6 miliardy EUR (3,2x 4Q 2011, 2,6x 3Q 2012), dopad na celkový výsledek je částečně kompenzovaný umořením daně z titulu goodwillu ve výši 2,0 miliardy EUR. 15

16 Z těchto údajů je zřejmé, že se celé skupině podařilo překonat ztráty z poklesu řeckých cenných papírů, podařilo se jí smazat ztrátu z roku 2010 a zvýšit zisk téměř o 10 miliard EUR. Údaje za 4. Q 2012 však hovoří o dalším pádu skupiny téměř o 700 mil. EUR oproti předchozímu kvartálu. Mohou za tím stát nejisté trhy jak v Řecku, tak i v Itálii a Španělsku. Zisk byl generován také tím, že skupina zvyšovala efektivitu práce a propustila zaměstnanců, ale ani tímto opatřením se jí nepodařilo snížit provozní náklady. Také rezervy na ztráty z úvěrů ukazují na zvyšování problémů skupiny v oblasti úvěrování. Z uvedených údajů je patrné, že pro skupinu byl poslední čtvrt rok kritický, všechny sledované položky byly ve ztrátě a snížily tak výhled skupiny na brzké překonání problémů spojených s finanční krizí eurozóny. 1.3 Historie UniCredit Bank Czech Republik a.s. Ještě předtím, než se pokusím charakterizovat a analyzovat banku, bych se ráda zmínila o její krátké historii. Její historie je i historií dvou bank, které sice dobu svého trvání nemohou poměřovat, ale významem pro rozvíjející se bankovní trh postkomunistického Československa a posléze i Česka hrály obě úlohu velmi významnou. Sloučením HVB Bank Czech Republic a.s. a Živnostenské banky a.s. vznikla čtvrtá největší banka v ČR. A teď si je v krátkosti představme Živnostenská banka a.s. Banka byla založena 4. listopadu 1868 pod názvem Živnostenská banka pro Čechy a Moravu jako akciová společnost se zaměřením na financování malých a středních českých podniků a také byla zastřešující organizací sítě malých českých spořitelních a úvěrových družstev. Byla první bankou v rakousko-uherském mocnářství, jež byla financována výhradně českým kapitálem. Jejím cílem bylo podporovat rozvoj nově zakládaných českých firem, ale ucházela se také o vklady malých střadatelů - živnostníků a majitelů malých českých společností. Před první světovou válkou získala minoritní podíl v Srbské úvěrové bance. Těsně před vypuknutím války měla Živnostenská banka 1068 zaměstnanců, 11 poboček v Čechách a na Moravě a pobočky ve Vídni, Krakově, Lvově a Terstu. V té době spravovala téměř třetinu veškerého kapitálu v českém bankovnictví. Centrálu měla v dnešní budově České národní banky v Praze v ulici Na Příkopě. Po anexi Rakouska Německem 13. března 1938 Němci vytvořili Vídeňskou zemskou banku (Länderbank Wien) sloučením vídeňské Merkurbank, jež byla majetkem 16

17 Dresdner Bank, rakouské části Středoevropské zemské banky se sídlem v Paříži a pobočky Živnobanky ve Vídni. Dne 29. září, následkem Mnichovské dohody, muselo Československo postoupit německé říši Sudety. Živnostenská banka jako jediná česká banka unikla během druhé světové války, hlavně díky tomu, že její vlastnictví bylo rozdrobeno, přímému zabrání některou z německých bank. Správce banky ale především po roce 1943 rozprodával podniky, které vlastnila, Němcům. Musela též vydatně přispívat Německu na financování války. Po skončení války československá vláda znárodnila Živnobanku stejně jako všechny ostatní československé banky. V roce 1948 banka pohltila Pražskou úvěrní banku včetně její New Yorkské pobočky, která ovšem byla další rok zrušena. V letech 1949 až 1956 banka nadále existovala jako právnická osoba, vláda ale výrazně omezila její aktivity. Zkušenosti Živnobanky s mezinárodním obchodem a transakcemi s cizími měnami a devizovým obchodem vedly vládu k tomu, aby ji v letech 1956 až 1988 pověřovala dovozními a vývozními operacemi. ŽB spravovala všechny devizové účty Čechů a Slováků žijících v cizině, zahraničních firem působících v Československu a státních institucí z oblasti neviditelného obchodu, například cestovního ruchu. V roce 1988 se banka vrátila i k firemnímu bankovnictví. roce 1992 se Živnostenská banka stala první privatizovanou bankou ve střední a východní Evropě. Německá BHF Bank získala 40% akcií, Mezinárodní finanční korporace (IFC) nabyla 12% a zbylých 48% připadlo fyzickým osobám a českým investičním fondům. V roce 1998 se největším akcionářem Živnobanky stala německá banka Bankgesellschaft Berlin, která koupila od BHF Bank její tehdy už 47% podíl na základním jmění. Další významné podíly patřily společnostem IFC a Crédit Commercial de France. V roce 2000 se podíl Bankgesellschaft Berlin v Živnobance zvýšil na 85,16 procenta. Banka má pobočky v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Ostravě, Pardubicích a Zlíně. Pro operace na Slovensku měla rovněž zastoupení v Bratislavě. V roce 2002 Bankgesellschaft Berlin prodala banku skupině UniCredit. V roce 2005 skupina UniCredit koupila německou HVB Bank, která působila i v Česku. Začala se připravovat fúze bank skupin HVB a UniCredit na trzích střední a východní Evropy. V roce 2007 se Živnostenská banka 139 let po svém vzniku přejmenovala na UniCredit Bank ČR a fúzovala s HVB Bank ČR. 8 8 Zlaté mince: Živnostenská banka. [online] [cit ]. Dostupné z: 17

18 1.3.2 HVB Bank Czech Republik a.s. Druhou bankou, která byla zapojena do fúze se Živnobankou, byla HVB Bank Czech Republic a.s. (dále jen HVB ). Její historie se z pohledu času srovnávat se Živnostenskou bankou nedá. HVB vznikla fúzí HypoVereisbank CZ,a.s., která měla povolení České národní banky k působení na českém trhu od roku 1996 a byla ovládaná německou bankou Baerische Hypo-und-Vereisbank AG a Bank Austria Creditanstalt Czech Republik,a.s. Vznikla HVB Bank Czech Republic,a.s., na niž přešla všechna práva a všechny závazky zaniklých bank. Majoritním akcionářem s podílem 99,5% byla Bank Austria Creditanstalt AG a také se stala jediným akcionářem. V roce 2005 od ní většinový podíl v HVB odkoupila UniCredito Italiano S.p.A. Milano, která již v té době vlastnila ze 100% Živnostenskou banku. Výsledkem byl vznik UniCredit Czech Republic,a.s. Banka měla v roce 2006 tři dceřiné společnosti, byla to HYPO stavební spořitelna, realitní kancelář HVB Reality CZ, s.r.o. a HVB Faktoring, s.r.o., společnost pro správu a financování pohledávek. Banka obsluhovala centrálu v Praze a 24 poboček především v Praze, Brně a Plzni. HVB Bank byla univerzální bankou. Poskytovala veškeré druhy služeb a produktů v tuzemském i zahraničním styku a také poradenství. HVB Bank se již počátku své činnosti specializovala především na firemní klientelu, podnikatelské subjekty a také na privátní klienty. Na českém trhu byla významnou bankou, její tržní podíl činil 5%, v žebříčku bank zaujímala čtvrté místo (bráno dle kritéria bilanční sumy). Není se čemu divit, vždyť celá skupina HVB Group byla 3 největší bankovní skupinou v Evropě. Banka v roce 2001 zaměstnávala 1158 zaměstnanců, z toho 62 % žen a 98,9% českých občanů. Průměrný věk zaměstnanců byl poměrně nízký, a to 32 let a průměrná doba zaměstnání činila 4,87 let 9. 9 UniCredit Bank CZ. [online]. [cit ]. Dostupné z: 18

19 2 Charakteristika a analýza banky UniCredit Bank Czech Republic, a.s., působí ve všech regionálních městech a má v současné době 93 poboček a 157 bankomatů. Pobočková síť banky nyní prochází konsolidací, jejímž cílem je co nejvíce rozšířit dostupnost UniCredit Bank i pro klienty v jednotlivých regionech. Připravuje se otevírání nových poboček ve městech, ve kterých zatím nemá zastoupení. V první fázi půjde především o větší města, v dalších pak přijdou na řadu také města menší. Banka zaujímá více než 6% podíl na trhu s velikostí bilanční sumy téměř 290 mld. Kč a je čtvrtou největší bankou v České republice. Banka je univerzální bankou poskytující služby drobného, komerčního a investičního bankovnictví jak v české, tak i v cizích měnách pro domácí i zahraniční klientelu převážně v České republice a dále zemích Evropské unie. 10 Následující grafy nám názorně ukážou, jakou pozici banka zaujímala mezi dalšími českými bankami ve třetím čtvrtletí roku 2007, v době svého vzniku. Graf 1: Pozice UniCredit Bank mezi dalšími bankami Česká Komerč ČSOB Česká ČSOB Komerč Úvěry 3.Q 2007, mld. Kč UniCred UniCred Raiffeis GE Money Citibank Volksbank BAWAG ebanka Deposita 3. Q 2007, mld. Kč Citibank Raiffeis GE Money ING ebanka Volksbank ČSOB Česká Komerční UniCredit CZ Česká Komerční ČSOB UniCredit CZ Celková aktiva 3.Q 2007, mld. Kč Raiffeisenb Citibank GE Money BAWAG Volksbank ebanka Čistý zisk 3.Q 2007, miliony Kč GE Money Citibank Raiffeisenb Volksbank ebanka BAWAG Zdroj: Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s UniCredit Bank CZ: Výroční zpráva [online]. [cit ]. Dostupné z: 19

20 Grafy názorně zobrazují pozici banky z hlediska poskytnutých úvěrů, kde banka za třetí ČSOB nezaostávala nijak výrazně, další pohled na celková aktiva ukazuje fakt, že ztráta na třetí Komerční banku už byla více než stoprocentní, ale zároveň náskok před Raiffeisen Bank byl stejný. Co se týče deposit a čistého zisku, zde je již patrný výrazný odskok od vedoucí trojice bank, což je, dle mého názoru, důsledek nejenom obchodní politiky bank, ale především malé finanční gramotnosti obyvatel, z čehož vyplývá neochota měnit zaběhlé finanční instituce a jakási konzervativnost až nedůvěra v pohledu na nové banky a jejich produkty. 2.1 Vlastníci, orgány, struktura a činnost banky Vlastníci Jediným akcionářem banky se stoprocentním podílem a tudíž i jediným vlastníkem je UniCredit Bank Austria AG (dále Bank Austria ), se sídlem ve Vídni, Rakouská republika. Celková aktiva společnosti Bank Austria a. s. k 31. prosinci 2011 činily 199,2 mld. EUR. Bank Austria je bankovním partnerem číslo jedna pro více než 80% velkých rakouských podniků, pro 37 % středních a 21% malých podniků a živností Orgány banky Jako u každé akciové společnosti, i zde je vrcholným orgánem valná hromada. Rozhoduje o všech záležitostech banky, které jsou zahrnuty do její působnosti buď dle zákona, nebo stanov banky. Působnost valné hromady vykonává jediný akcionář, jímž je Unicredit Bank Austria AG. Do výlučné působnosti valné hromady např. náleží: Rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu na základě jiných právních skutečností Rozhodování o snížení, či zvýšení základního kapitálu Volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle 200 obchodního zákoníku. Schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty. Rozhodování o odměňování členů dozorčí rady. 20

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Praha, 9. únor 2012 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V roce 2011 vykázaný zisk skupiny

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU Datum tohoto 2. dodatku

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Želetavská 1525/1 140 92 Praha 4 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů Tisková zpráva 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group zaznamenala

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Tisková zpráva 28. února 2013

Tisková zpráva 28. února 2013 Tisková zpráva 28. února 2013 Erste Group dosáhla v roce 2012 čistého zisku ve výši 483,5 mil. EUR, ukazatel kapitálové přiměřenosti (CT1) se zlepšil na 11,2 % I. HLAVNÍ UDÁLOSTI Čistý úrokový výnos klesl

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka hlásí růst objemu vkladů i úvěrů a zvýšení počtu klientů Čistý zisk za tři čtvrtletí 2014 dosáhl 9,7 miliardy Kč Praha, 6. listopadu 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidované hospodářské

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více