EKONOMIE ekonomie vod v tin (oikos m, nomos pravidlo, zákon Ekonomie jako v dní disciplína ale vznikla až v 18. století, a to odšt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIE ekonomie vod v tin (oikos m, nomos pravidlo, zákon Ekonomie jako v dní disciplína ale vznikla až v 18. století, a to odšt"

Transkript

1 EKONOMIE Pojem ekonomie má svůj původ v řečtině (oikos = dům, nomos = pravidlo, zákon). Název je etymologicky odvozen z díla antického autora Xenofona Oikonomikos (4. století před Kristem). Xenofon zde popisoval jak správně postupovat při správě majetku v patricijských domech. Ekonomie jako vědní disciplína ale vznikla až v 18. století, a to odštěpením od filozofie morálky. Jejím zakladatelem byl skotský filozof Adam Smith, jehož dílo z roku 1776 s názvem Pojednání o podstatě a původu bohatství národů ( Bohatství národů ) je všeobecně považováno za východisko ekonomie jako vědy. Ekonomie vznikla jako produkt rozporu mezi potřebami lidí a zdroji pro jejich uspokojování. Potřeby každé společnosti vždy přesahovaly a přesahují produkční potenciál zdrojů, proto začala být vyvíjena snaha nalézt mechanismy, které tyto zdroje co nejvýhodněji rozdělí mezi vzájemně si konkurující užití. Myšlenka relativní vzácnosti zdrojů vzhledem k potřebám a snaha řešit ji jako problém tak vlastně zapříčinila vznik ekonomie jako vědní disciplíny. S jistou mírou nadsázky lze konstatovat, že ekonomie je vědou o věčném nedostatku zdrojů a o hledání cest k jeho řešení. Zkoumá jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných statků a jak je následně rozdělují. Ekonomie je společenská vědní disciplína. Zkoumá na teoretické úrovni jednání a rozhodování lidí a také vztahy mezi nimi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. Ekonomie je ekonomická teorie. Má abstraktní charakter. Ekonomika je konkrétní, zkoumá oblast společenské praxe, řeší praktické fungování ekonomického života společnosti. Pojem ekonomika je používán v několika významových rovinách: 1) ekonomika jako hospodářství, jako souhrn zdrojů (výrobních faktorů) určitého útvaru, celku, může jít o ekonomiku nějakého konkrétního podniku, např. o ekonomiku Škody Plzeň, patří sem i ekonomika České republiky, ekonomika Polska nebo také světová ekonomika. 2) ekonomika jako hospodaření souhrn všech činností souvisejících se zdárným průběhem hospodářské činnosti podniku (plánování, organizování výroby, operativní řízení, zásobování, financování, prodej, operativní evidence, účetnictví, personální činnosti atd.) 3) ekonomika jako hospodárnost - snaha podniku co nejlépe využít zdroje, které má k dispozici k výrobě co největšího množství produkce, o kterou je na trhu zájem. Účelem každého podnikání je dosažení co největšího zisku, podniky se proto snaží realizovat maximální výnosy z hospodářské činnosti (tvoří je převážně tržby za prodanou produkci) při co nejnižších nákladech. Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří zisk. Hospodárnost - účelnost využití zdrojů + maximum výstupu ze zálohovaných vstupů. Pojem ekonomika vždy souvisí s praktickou hospodářskou činností podniků v ekonomické praxi, zatímco ekonomie pro ni vytváří teoretický a metodologický základ. Které základní metody používá ke svému zkoumání ekonomie Ekonomie používá metod pozorování, analýzy (rozboru), syntézy, abstrakce (výběru důležitých poznatků z velkého množství údajů), komparace (srovnávání např. mezi podniky, odvětvími nebo v časových řadách), indukce (vyvozování), dedukce (odvozování) a celou řadu dalších metod. V omezené míře používá metody experimentu, protože ve společnosti jsou podmínky proměnlivé (chování a preference lidí se mění, politická situace), proto lze jen v omezené míře zajistit opakovatelnost pokusů se stejnými výsledky. Klasická díla ekonomické teorie, základní ideje Bohatství národů Adam Smith základní dílo Bohatství národů (1776) Základní myšlenky (ideje) Bohatství národů : 1) Laissez - faire ( ruce pryč, nechte nás být ) doktrína nezasahování, ekonomické záležitosti jsou nejlépe spravovány samotnými jednotlivci (domácnostmi, firmami) bez nadměrného zasahování kolektivní autority (státu); potřebu zasahování vidí Smith pouze ve třech oblastech: - národní bezpečnost (armáda, policie) spravedlnost (soudy) veřejné práce (silnice, mosty, vzdělávání, ochrana životního prostředí, správa chod úřadů a vláda) 2) Neviditelná ruka trhu všichni lidé (prodávající i kupující) jsou ekonomičtí hráči, ekonomičtí hráči sledují svůj vlastní prospěch a jsou při tom vedeni neviditelnou rukou trhu tak, že nakonec přispívají k celospolečenskému blahobytu více, než kdyby se o celospolečenský přínos snažili záměrně (odvádějí daně budou-li mít firmy velké tržby a zaměstnanci velké výdělky bude více odvedených daní a ve státním rozpočtu bude více peněz bohaté firmy = bohatý stát ) 3) Volný trh blahodárný vliv konkurence, volné soutěže mezi firmami na trhu 4) Svobodný obchod volný pohyb zboží, práce a kapitálu přes hranice států, neblokovaný vysokými cly nebo administrativními překážkami Adam Smith je autorem teorie absolutní výhody stát, který má nižší nákladovost a vyšší produktivitu práce u určitého výrobku oproti jinému státu je v situaci absolutní výhody a s výhodou může vyvážet, jiný stát by měl mít podobnou výhodu v jiných produktech a na tomto základě by spolu tyto státy měly obchodovat. Další klasici ekonomické teorie: Thomas Robert Malthus Pojednání o principu populace (1798) populace roste rychleji než zdroje k obživě, proto přicházejí války, živelné pohromy a další negativní faktory, které regulují tento rozpor (velmi zjednodušeně řečeno). David Ricardo Principy politické ekonomie a zdanění (1817) autor teorie komparativní výhody obchodovat se oboustranně vyplatí i mezi různě ekonomicky vyspělými subjekty Podstatou komparativní výhody je fakt, že zahraničně-obchodní výměna se vyplatí i mezi různě ekonomicky vyspělými zeměmi. Znamená to, že se ekonomicky vyplatí, aby se jednotlivé země specializovaly na výrobu určitých výrobků a s těmi potom vzájemně obchodovaly. Například, vyrábí-li se v Portugalsku víno a sukno a tytéž dva produkty se vyrábějí v Anglii, bude pro obě země výhodnější specializovat se tak, že v Portugalsku se bude vyrábět na vývoz jenom víno (omezí se výroba sukna) a v Anglii pouze sukno (omezí se výroba vína).

2 země Příklad (Ricardo, 1817): pracnost počet hodin práce na 1 galon vína počet hodin práce na 1 yard sukna Portugalsko 80 h (80:120=0,67) 90 h (90:100=0,9) Anglie 120 h (120:80=1,5) 100 h (100:90=1,11) Portugalsko má absolutní výhodu ve výrobě obou komodit (sukna i vína), nároky na vstupy (pracnost) jsou u obou komodit nižší než v Anglii. Portugalsko má komparativní výhodu ve výrobě vína, neboť zde u vína je poměr portugalských a anglických nákladů 80:120 = 0,67 což je méně než u sukna, kde je tento poměr 90:100 = 0,9. Specializuje-li se Portugalsko v souladu se svou komparativní výhodou na víno, pak za každý yard o který sníží výrobu sukna může získat 90/80 = 1 1/8 galonu vína (na obojí je zapotřebí 90 hodin práce). Pokud bude směnný kurz v obchodní výměně mezi Portugalskem a Anglií 1:1 (víno : suknu), potom Portugalsko smění svých 1 1/8 galonů vína za 1 1/8 yardu sukna. To je výhodné, protože s 90 hodinami práce získá doma 1 yard sukna a při obchodování s Anglií 1 1/8 yardu sukna. Specializuje-li se Anglie na výrobu sukna (poměr 1,11 u sukna je nižší než 1,5 u vína), bude pro ni obchodní výměna také přínosná. Za každý galon vína, který Anglie přestane vyrábět se uvolní 120 hodin práce pro výrobu 120/100 = 1 1/5 yardu sukna. Ty smění při směnném poměru 1:1 za 1 1/5 galonu vína. To znamená, že za stejné množství vynaložené práce získá o 1/5 galonu vína více, než kdyby víno vyráběla sama Anglie. Další významní ekonomové, kteří přispěli k rozvoji ekonomické teorie: John Stuart Mill (1848), John Maynard Keynes (1936) směr keynesiánství, Milton Friedman (60.léta XX.stol.) - monetarismus Členění ekonomické teorie: Ekonomie (ekonomická teorie) se dělí na mikroekonomii a makroekonomii. Rozdíl mezi nimi je v rozlišovací úrovni pohledu na předmět zkoumání. Mikroekonomie (z řeckého mikros = malý) představuje detailní pohled na ekonomické jevy ve společnosti. Zabývá se chováním jednotlivých ekonomických subjektů v proměnlivých podmínkách trhu. Makroekonomie (z řeckého makros = velký) se zabývá jevy a procesy probíhajícími na úrovni ekonomiky státu jako celku. Zkoumá projevy inflace, nezaměstnanost, zahraničně obchodní bilanci, ekonomický růst země, příjmy a výdaje státního rozpočtu, vlivy vládních zásahů do ekonomiky, to vše a mnoho dalších věcí ve vzájemných souvislostech, neboť uvedené makroekonomické indikátory (ukazatelé) a pojmy spolu v reálné ekonomice mnohdy velmi úzce souvisejí. Další typ členění podle způsobu zkoumání reality je rozdělení ekonomie na ekonomii pozitivní a na ekonomii normativní. Pozitivní ekonomie je popisná, analyzuje ekonomické skutečnosti takové jaké jsou, využívá matematického modelování a statistických šetření, pokouší se je objektivně vyhodnocovat a na jejich základě stanovit doporučení, případně i výhledy dalšího ekonomického vývoje. Normativní ekonomie je hodnotící, vynáší hodnotové soudy, zabývá se ekonomikou takovou, jaká by měla být. Je zde zahrnut etický rozměr, snaha o integraci fenoménu sociální spravedlnosti, humanismu a jeho ideálů svobody a rovnosti všech lidí do ekonomického života. Vychází z toho, že kritérium humanismu je - nebo lépe řečeno - by mělo být nedílnou součástí ekonomického stylu myšlení a rozhodování. Ekonomické subjekty lze členit na tři základní kategorie: domácnosti, firmy a stát (vládu). Domácnosti jsou rodiny a jednotlivci, kteří jsou nuceni samostatně hospodařit se svými prostředky. Na jedné straně mají příjmy (např. výdělky v zaměstnání, úroky z uložených úspor, dividendy z vlastněných akcií nebo příjmy z pronajímaného majetku) a na straně druhé mají výdaje (nakupují potraviny, oděvy, platí nájemné, vydávají peníze za kulturu nebo na své hobby atd.). Se svými penězi musejí hospodařit, vytvářejí si - více či méně vědomě - rozpočet domácnosti, na jehož základě potom mohou okamžitě či výhledově uspokojovat své potřeby. Na trhu vystupují domácnosti jako prodávající výrobních faktorů (půdy, práce, kapitálu) a jako nakupující spotřebních statků a služeb (spotřebního zboží a služeb, sloužících k jejich konečné spotřebě). Firmy (podniky) jsou základní organizační jednotkou podnikání. Jednotlivé firmy se od sebe mohou lišit v řadě věcí, například formou vlastnictví, velikostní strukturou, právní formou nebo předmětem podnikání. V zásadě sem řadíme všechny podnikatelské subjekty, které mají oprávnění podnikat, od drobných živnostníků a samostatně hospodařících rolníků až po velké akciové společnosti a státní podniky. Patří sem jak průmysloví výrobci a zemědělci, tak i poskytovatelé nejrůznějších služeb a obchodníci. Na trhu vystupují firmy jako nakupující výrobních faktorů a jako prodávající ekonomických statků a služeb (veškeré statky a služby nabízené na trhu za peníze, ať už se jedná o zboží ke konečné spotřebě nebo o zboží určené jako vstup pro další výrobu). Stát (vláda) je velmi důležitým ekonomickým subjektem, protože vytváří systémové podmínky pro fungování ekonomiky. Jedná se nejen o přímé zasahování do tržního prostředí (např. státní fond tržní regulace v zemědělství nebo regulace cen nájmů, vodného a stočného, tepla a energií atd.), ale zejména jde o zásahy nepřímé formou předkládání návrhů nových zákonů nebo jejich novelizací a formulováním nejrůznějších koncepcí a politik, například daňové politiky, dotačních politik, rozpočtových pravidel atd. V zásadě každé odvětví a každý obor ekonomické aktivity mají nějakou svoji koncepci a ministerstvo, které je garantuje, formuluje v tomto ohledu i svoji politiku. Stát (vláda) představuje souhrn orgánů určitého státu, který se podílí na vytváření podmínek ekonomické aktivity, nejedná se přitom pouze o vládu jako exekutivní orgán, ale i o zákonodárný sbor (parlament a senát), o jednotlivá ministerstva, státní úřady (úřady práce, živnostenské úřady atd.) a o regionální orgány státní správy. Stát (vláda) vystupuje v ekonomických vztazích i aktivně, například vlastnictvím a správou státních podniků a neziskových organizací jako jsou státní školy,

3 nemocnice, kulturní a jiné instituce. Do jeho kompetencí spadá i chod takových orgánů jako je armáda, policie nebo integrovaný záchranný systém. Pro všechny tyto instituce stát (vláda) na trhu nakupuje velké množství statků a služeb, zadává státní zakázky jako jsou například výstavba dálnic a železničních koridorů a tím se významně podílí na fungování ekonomiky jako celku. Základní ekonomické otázky: Co?, Jak? a Pro koho? Otázka Co? řeší co vyrábět, jakou produkci, v jakém množství, kvalitě a sortimentu. Na úrovni podniku jde o problematiku stanovení výrobního programu. Otázka Jak? se zabývá ekonomickým problémem jak, jakým způsobem vyrábět, jakých zdrojů využít, jaké technologie výroby, jakou techniku, organizaci práce apod. V rámci podniku jde o otázky spojené s tzv. výrobním profilem. Otázka Pro koho? vyjadřuje problém rozdělování výsledků ekonomické činnosti, vytváření podílů jednotlivých lidí a skupin lidí na výsledcích výroby. Jde o poměrně složitou problematiku rozdělovacích procesů a přerozdělování části nově vytvořené hodnoty přes státní rozpočet. Konkrétně se to týká například odměňování zaměstnanců, vyplácení podílů na zisku společníkům, zdanění těchto položek, reinvestice z čistého zisku apod. Ekonomické systémy (způsoby ekonomické koordinace ve společnosti) se od sebe liší přístupem k řešení základních ekonomických otázek. Existují tři základní ekonomické systémy: zvykový, příkazový a tržní, někdy se hovoří ještě o čtvrtém, tzv. smíšeném ekonomickém systému. Zvykový ekonomický systém je historicky nejstarší, dnes již přežitý. Základní ekonomické otázky jsou nazírány pod zorným úhlem tradic, zvyků, obyčejů příslušné komunity. Prakticky vše je poplatné rodovým nebo kmenovým zvyklostem, ať už jde o dělbu práce (muži loví a válčí, ženy se starají o oheň a o děti), o otázky vlastnictví (většinou je společné) nebo o rozdělování vytvořeného produktu, společné kořisti a podobně. Dnes se s tímto ekonomickým systémem můžeme setkat pouze ojediněle, například u primitivních kmenů v Amazonii nebo v Africe. Příkazový ekonomický systém je někdy také nazýván plánovanou ekonomikou nebo centrálně plánovanou ekonomikou. Je tomu tak proto, že vláda kontroluje a řídí prakticky celou ekonomiku, a to administrativně direktivním způsobem. Odpověď na všechny tři základní ekonomické otázky je v kompetenci vlády. Vlastnictví výrobních faktorů (půdy, práce a kapitálu) je téměř bezezbytku ve státních rukou, ideologická propaganda ho pak může prezentovat jako všelidové vlastnictví. Veškerá ekonomická aktivita je podchycena plánováním, plány mívají několik stupňů a jsou rozpisovány do nejmenších podrobností až na nejnižší jednotky organizace práce. To je poněkud nepružné a nespolehlivé, už jenom vzhledem k tomu, že tím dojde k potlačení tržních signálů. Typickými projevy jsou potom zásoby neprodejného zboží a naopak stálý nedostatek jiných druhů zboží, shánění, fronty v obchodech, podpultový prodej, korupce a další nešvary, které důvěrně známe i v naší zemi z období před listopadem Vzhledem k rovnostářství v odměňování, průniku politiky do téměř veškerého rozhodování, složitým schvalovacím procedurám a řadě dalších potíží byla podvazována aktivita a motivace jednotlivců. Tento ekonomický model je příznačný pro socialistické země, historicky například pro země střední a východní Evropy, tak jak fungovaly po boku Sovětského svazu před demokratizačními změnami na přelomu 80. a 90.let, dnes se s tímto systémem můžeme ještě setkat například na Kubě nebo v severní Koreji. Tržní ekonomický systém neboli tržní ekonomika se ukázal jako historicky nejúspěšnější model fungování ekonomiky. Je založen na myšlence svobody člověka, na soukromém vlastnictví a na iniciativě, motivaci a individuální odpovědnosti podnikatelů při podnikání s vlastním majetkem na volných trzích bez výraznějších státních zásahů. O základních ekonomických otázkách při svém podnikání rozhoduje sám podnikatel a za tato rozhodnutí nese také odpovědnost, o jeho úspěšnosti rozhodují zákony trhu. Pouze u třetí ekonomické otázky (Pro koho?), týkající se rozdělování, lze hovořit o určitém nepřímém vlivu státu (vlády), a to stanovením daňového zatížení. Pochopitelně lze o něm hovořit i v souvislosti se stanovením legislativního rámce podnikání a fungování různých vládních politik a programů. Tržní ekonomický systém se vyvíjel do současné podoby několik set let a dá se říci, že se nejvíce osvědčil. Na jeho principech funguje ekonomický život v nejvyspělejších státech světa. Někdy bývá uváděn jako ekonomický systém ještě čtvrtý, tzv. smíšený ekonomický systém, což je kombinace tržního a příkazového systému nebo lépe řečeno jedná se o tržní systém s poněkud výraznějším vlivem státu (vlády) na ekonomiku a s markantnějšími státními zásahy do trhu. Pokud bychom uvažovali při členění ekonomických systémů ještě s tímto čtvrtým systémem, potom by drtivá většina ekonomik tzv. kapitalistických zemí, založených na trhu, patřila právě do tohoto smíšeného ekonomického systému, protože tržní systém v čisté podobě lze nalézt jenom stěží, blížila se mu snad pouze Anglie někdy v 19.století. VSTUPY a VÝSTUPY ekonomiky Vstupy ( = výrobní faktory neboli ZDROJE) Každý výrobní proces začíná opatřováním vstupů pro výrobu, tak aby bylo z čeho a čím vyrábět a aby po ukončení výroby mohly být na trhu realizovány výstupy. Vstupy jsou obecně vzato veškeré statky a služby, které používají firmy ve svých výrobních procesech. Jsou nezbytnou podmínkou, zdrojem, pro zahájení jakékoli výroby. Proto se pro ně používá také označení zdroje nebo výrobní faktory. Vstupy (výrobní faktory, zdroje) se člení do tří základních skupin: 1)půda 2)práce 3) kapitál 1) půda - představuje základní výrobní faktor, je to jakási základna výroby, zřejmé je to v zemědělství nebo v lesnictví, kde jsou na půdě pěstovány kulturní rostliny (plodiny) a stromy, ale základem je i v ostatních oborech, na pozemcích jsou vybudovány

4 tovární haly nebo skladovací areály. Nejedná se však pouze o půdu samotnou, ale o všechny dary přírody, které člověk používá ve své výrobě, tzv. přírodní zdroje. Přírodní zdroje se dále dělí na přírodní bohatství ( = suroviny, které se z půdy těží - ropa, uhlí, železná ruda atd.) a na přírodní síly (například sílu větru pohánějící větrnou elektrárnu, sluneční energii využívanou solárními kolektory, sílu vodního proudu pohánějící turbínu vodní elektrárny apod.) 2) práce = cílevědomá lidská činnost, pomocí které jsou za přispění ostatních výrobních faktorů produkovány užitečné statky a služby. Zdrojem faktoru práce jsou domácnosti, jejichž členové v práceschopném věku nabízejí na trhu práce svoji pracovní sílu. Jednoduše řečeno, hledají si vhodné zaměstnání nebo podnikají, aby byli schopni zajistit pro svou domácnost dostatečné příjmy. Pracovní síla je tedy něco jiného než práce, i když s tímto pojmem souvisí. Pracovní silou rozumíme souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci. Její úroveň je dána celou řadou aspektů, zejména kvalifikací, praxí v příslušném oboru a individuálními schopnostmi konkrétního člověka. Každý člověk má odlišné vlastnosti, zájmy a seberealizuje se v něčem jiném. To je jedním z předpokladů dělby práce ve společnosti. Práce se člení podle nejrůznějších kritérií. Existuje například členění práce na práci duševní a fyzickou. Duševní práce je založena převážně na intelektuálním a nervovém zatížení (např. práce výzkumného pracovníka, konstruktéra, lékaře, učitele), oproti tomu fyzická práce je založena na převaze fyzického výkonu činností (např. práce stavebního dělníka, uklízečky nebo prodavače). Další typ členění je na práci jednoduchou, nevyžadující výraznější kvalifikaci (např. práce metaře nebo pomocného dělníka) a na práci složitou, která předpokládá vysokou úroveň znalostí, dovedností, samostatnost a tvořivost (např. vědecká nebo manažerská práce). Posledním typem členění je členění na práci mechanickou, stále se opakující, rutinní (např. práce dělníka na výrobní lince) a na práci tvůrčí, kde pracovník samostatně (tvůrčím způsobem) řeší nastalé originální situace nebo projektuje či jinak vytváří něco zcela nového (např. manažer, konstruktér nebo výtvarník). 3) Kapitál je v peněžním vyjádření všechno to, co podnikatel vkládá, tzv. zálohuje, do výroby za účelem dosažení zisku. Jinak řečeno, podnikatel předpokládá, že peníze vložené v různé podobě do podniku (kapitál) se mu celé vrátí zpět a že vydělá ještě něco navíc, neboli že realizuje co nejvyšší zisk. Proto se někdy o kapitálu hovoří také jako o penězích přinášejících další peníze. Kapitál jsou tedy veškeré zdroje pro pořízení majetku ve výrobě, vyjádřené v penězích. Nemusí jít pouze o vlastní majetek podnikatele, kapitál v sobě zahrnuje i cizí zdroje pro pořízení majetku, například bankovní úvěr, který podnikateli poskytne banka. Kapitál má tedy v sobě zahrnutou složku vlastních a cizích zdrojů financování majetku. Jiným způsobem členění kapitálu je rozdělení na kapitál finanční (peníze, cenné papíry) a na kapitál reálný, kam patří například peníze na nákup budov, pozemků, strojů, zásob, nehmotného majetku jako je software, licence, patenty apod. Výstupy ( = produkty výroby = ekonomické statky a služby) Výstupy jsou produktem výrobních procesů, mají podobu ekonomických statků a služeb. Tyto statky a služby produkují firmy za účelem uspokojování lidských potřeb. Statky obecně jsou všechny prostředky, jejichž pomocí lze uspokojit nějaké lidské potřeby. Buď jsou to produkty přírody, které jsou z ní vydělovány a většinou procházejí určitým zpracováním, kdy na ně působí lidská práce v souběhu s ostatními výrobními faktory nebo může jít i o produkty duševní činnosti člověka. Jedná se tedy o pojem značně široký, patří sem vzduch, sluneční svit, nerostné suroviny, stroje, ale i román, film, opera nebo vědecká studie. Statky lze také členit podle různých kritérií. Základním typem členění podle dostupnosti statků je rozdělení na statky volné a na statky ekonomické. Statky volné jsou ty, které získáváme prakticky neomezeně z přírody, aniž bychom za ně museli platit. Obvykle jsou volně dostupné a nemusejí procházet žádným zpracováním. Patří sem například vzduch, déšť, sluneční svit, pobyt v krajině, sběr lesních plodů nebo koupání v přírodě. Ekonomické statky jsou oproti tomu typické tím, že jsou vzácné a že o ně musíme soutěžit na trhu, to znamená že je musíme nakupovat za peníze. Převážná část statků má tento charakter, většinou procházejí alespoň nějakým zpracováním při těžbě a úpravě nebo při výrobě či tvorbě. Patří sem například nerostné suroviny, potraviny, oděvy, knihy nebo i libreto k opeře. Ekonomické statky se dále člení na statky spotřební a na statky kapitálové. Spotřební statky slouží ke konečné spotřebě, nejsou vstupem pro další výrobu, například může jít o potraviny, oblečení, boty nebo o magnetofon v rámci nákupu, který si pořizujeme pro svou vlastní potřebu. Kapitálové statky slouží k výrobní

5 spotřebě, tvoří vstupy pro další navazující výrobu, patří sem například stroje, zásoby materiálu, pohonné hmoty nebo provozní budovy a tovární haly. Některé z kapitálových statků mají investiční charakter (např. budovy, pozemky, stroje), jiné mají provozní charakter (zásoby, obaly, drobný inventář apod.) Kritériem pro uvedené posuzování kapitálových statků je pořizovací cena a doba jejich působení ve výrobním procesu. Statky investičního charakteru se postupně opotřebovávají, působí ve výrobním procesu řadu let a jejich vstupní cena se přenáší do nákladů postupně formou tzv. odpisů (např. automobily, obráběcí stroje, budovy a haly). Statky provozního charakteru se spotřebovávají při výrobě jednorázově a jejich pořizovací cena se okamžitě promítá do nákladů (např. materiál, obaly, pohonné hmoty). Druhý typ členění statků podle jejich ekonomické povahy je na statky soukromé a na statky veřejné. Soukromé statky mohou efektivně vyrábět a prodávat podnikatelské subjekty, protože výstup je adresný, zpoplatnitelný a existuje zde vyhlídka na přiměřený zisk. Jde například o zemědělskou produkci, o produkci průmyslu nebo stavebnictví, tedy např. o potraviny, nábytek, automobily, počítače, budovy a stavby apod. Veřejné statky není možné efektivně zajišťovat na bázi soukromého podnikání, zejména proto, že jejich efekty jsou rozptýlené mezi veškeré obyvatelstvo a zpoplatnění by mohlo narážet na neochotu některých lidí za ně platit (tzv. problém černých pasažérů). Pokud jsou totiž veřejné statky poskytovány, berou z nich užitky všichni a nikoho nelze z prospěchu vyloučit. Proto je obvykle organizačně zajišťuje a financuje stát s tím, že zdrojem financování jsou tzv. veřejné rozpočty, zejména státní rozpočet, který je naplňován hlavně penězi daňových poplatníků. Mezi veřejné statky patří například ochrana a tvorba životního prostředí, péče o infrastrukturu jako jsou silnice, dálnice nebo veřejné osvětlení, armáda, policie, úřady). Asi nejjednodušší typ členění statků je podle jejich věcné povahy na statky hmotné, mající hmotnou podstatu (např. psací potřeby, papír, počítač, stroj, budova) a na statky nehmotné, představující duševní výtvory člověka, jeho znalosti a dovednosti (např. scénář k filmu, báseň, počítačový program, receptura, patent vynálezce nebo projev politika). Služby jsou cizí činnosti, které uspokojují lidské potřeby. K uspokojování těchto potřeb dochází výkonem činnosti samé, služby nemusejí mít produktivní charakter, jejich výsledkem nemusí být hmatatelný hmotný efekt. Může to být stejně tak oprava věci jako využití taxislužby, pedikúry nebo právní pomoci v advokátní kanceláři. Služby rozdělujeme na služby věcné (např. opravu televizoru nebo auta, ušití obleku, vyvolání filmu se zhotovením fotografií apod.) a na služby osobní, týkající se přímo osoby zákazníka (např. návštěva u holiče či u kadeřnice, u lékaře, advokáta, daňového poradce nebo návštěva divadelního představení). Potřeby Potřeby definujeme jako pocity nedostatku, motivující člověka jednat tak, aby je odstranil. Každý člověk jako individualita má rozdílné potřeby, proto je tento pojem značně relativní. Někdo se zajímá o literaturu a rád si kupuje knížky, jiného baví spíše sport a neváhá vynaložit i poměrně vysoké částky za nákup sportovního vybavení... Potřeby mají ještě jednu zajímavou vlastnost, jsou jakoby nekonečné. Uspokojení jedněch potřeb vede ke vzniku potřeb dalších a dalších. Potřeby se člení podle celé řady kritérií. Uvedeme si jenom nejdůležitější z nich. Podle charakteru potřeby dělíme na materiální neboli hmotné (potřeba bydlet, jíst, oblékat se apod.) a na duchovní neboli nehmotné (potřeba lásky, přátelství, kulturního prožitku, sportování apod.) Další členění potřeb je podle naléhavosti jejich uspokojení, a to na potřeby nezbytné (potřeba jídla, pití, spánku atd.) a na potřeby zbytné, bez kterých se lze obejít (zahraniční rekreace, návštěva plesu, zakoupení nového automobilu atd.) Toto členění je do určité míry relativní, protože ve svobodných poměrech je stěží přijatelné určovat někomu jaká potřeba je pro něho zbytná a jaká nezbytná. Podle časového hlediska známe potřeby současné, jejichž uspokojení je pro nás aktuální (např. naučit se slovíčka z angličtiny na zítřejší hodinu) a potřeby výhledové, které uspokojíme v dlouhodobějším časovém horizontu (např. získání středoškolského vzdělání). Další dělení potřeb je podle jejich rozsahu na potřeby individuální (např. zřídit si zahrádku nebo koupit si televizor) a na potřeby společenské (např. vybudovat městský park nebo zřídit nový televizní vysílač). Potřeby jsou uspokojovány formou spotřeby statků a služeb.

6 Stupeň uspokojování potřeb lidí spolu se souhrnem podmínek, za nichž jsou tyto potřeby uspokojovány, vytvářejí ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ. Patří sem nejen úroveň hmotné spotřeby spotřebních statků a služeb (kvantitativní a kvalitativní stránka spotřeby), zejména úroveň výživy, odívání, kulturního a společenského vyžití, vlastnictví automobilu v rodině, ale také úroveň zdravotní péče, úroveň bydlení a vybavení bytu (ústřední topení, televizor, počítač, automatická pračka), úroveň přístupu k informacím (připojení k Internetu nebo možnost přístupu k němu), podmínky životního prostředí dané nejen ekologickou situací v místě pobytu, ale také celkovou úrovní pracovního a obytného prostředí, urbanistickým řešením v místě bydliště, ergonomií na pracovišti, kvalitou přírodního prostředí apod., dále sem můžeme zařadit úroveň vzdělávací soustavy, sociální podmínky (záchranná sociální síť, její propracovanost, patří sem dávky státní sociální pomoci, podpory v nezaměstnanosti a pomoc při ztrátě zaměstnání, úroveň důchodového zabezpečení, péče o dlouhodobě nemocné a zdravotně postižené občany apod.), pracovní podmínky a mimopracovní čas obyvatelstva (podmínky na pracovišti, vybavení pracoviště, úroveň pracovně-právních předpisů, délka dovolené a množství mimopracovního času - možnosti a úroveň jeho trávení). Životní úroveň je tedy velmi široký pojem, závisí zejména na ekonomické úrovni národní ekonomiky, ve které občan žije, ale také na prioritách příslušného státu, na jeho ekonomické, sociální, ekologické politice, jakož i na bezpočtu dalších dílčích politik. Ekonomická úroveň státu se vyjadřuje obvykle pomocí makroekonomického ukazatele hrubý domácí produkt v přepočtu na jednoho obyvatele, vyjadřujícího množství nově vytvořené hodnoty v peněžním ocenění za jeden rok přepočtené na jednoho obyvatele dané země. Od ekonomické úrovně se ve značné míře odvíjejí možnosti v oblasti ostatních složek životní úrovně (životní prostředí, úroveň infrastruktury, zdravotnictví, školství atd. Výroba, výrobní proces a hospodářský proces Výroba je proces, ve kterém člověk přetváří přírodu v užitečné věci. Dochází ke zpracování, přizpůsobování věcí z přírody konkrétním lidským potřebám. Jedná se vlastně o sled výrobních postupů, o organizované uspořádání výrobních faktorů v čase. Proto hovoříme o výrobním procesu. Výrobní proces je organizovaným procesem přeměny (transformace) vstupů neboli výrobních faktorů na výstupy, kterými jsou ekonomické statky a služby. Ve výrobním procesu mohou být spolu organicky propojovány tři procesy: 1) přírodní proces 2) pracovní proces 3) technologický proces Uvedené vztahy zachycuje schéma na obrázku VSTUPY VÝROBNÍ PROCES VÝSTUPY půda (přírodní zdroje) práce přírodní proces pracovní proces ekonomické statky a služby kapitál technologický proces Přírodní proces můžeme definovat jako samočinné působení přírodních sil, které člověk usměrňuje s ohledem na realizaci svých konkrétních výrobních potřeb. Jako příklad může sloužit růst a vývoj zemědělských plodin na poli, růst a vývoj chovaných zvířat, zrání sýrů v sýrárně a jiné procesy v potravinářském průmyslu, například při výrobě kyselého zelí, piva, vína, octa, nejrůznějších mléčných výrobků apod.

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708 00 Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005 Název projektu:

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách

Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách Bakalářská

Více

Ekonomika. Ing. Anna Luxová

Ekonomika. Ing. Anna Luxová Ekonomika Ing. Anna Luxová AUTOR Ing. Anna Luxová NÁZEV DÍLA Ekonomika ZPRACOVAL(A) Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky KONTAKTNÍ ADRESA Novovysočanská 48/280 190 00 Praha 9

Více

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Několik málo slov. Srpen 2006 TJ SK PEDAGOG. České Budějovice. Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice.

Několik málo slov. Srpen 2006 TJ SK PEDAGOG. České Budějovice. Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice. Několik málo slov Srpen 2006 T A B L E T E N N I S TJ SK PEDAGOG České Budějovice T A B L E T E N N I S Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice. I. Úvod str. 2 II.

Více

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Základy podnikání v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Organizátor projektu: Farmářské centrum VLVATA, o.s. OS Tatrmani Datum konání: 27. 1. 2011

Více

PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ

PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ PEK, VF, N,, ANALÝZA BODU ZVRATU, UKAZATELE RENTABILITY 6 3. NÁKLADY

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY KVALITA ŽIVOTA - společnost může vytvářet objektivní podmínky, které by člověka formovali co v největší míře uspokojit a dosáhnout subjektivních cílů. Tyto podmínky se označují

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ EKONOMIE Jana Bellová Jroslav Zlámal Zdeněk Mendl Petra Navrátilová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...6 SEZNAM TÉMAT...7

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY... 9 1.1

Více

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ PRINCIPY

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ PRINCIPY ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ PRINCIPY Studijní texty pro distanční studium Jaroslava Kubátová 1 Recenzent: Ing. Zdeněk Puchinger 1. vydání Jaroslava Kubátová, 2003 ISBN 80-244-0722-1 2 OBSAH Úvod... 5 1 Pozvání

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT

EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ZÁKLADY MARKETINGU. učební text. Libor Nečas

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ZÁKLADY MARKETINGU. učební text. Libor Nečas Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ZÁKLADY MARKETINGU učební text Libor Nečas Ostrava 2012 Recenze: Ing. Marta Kasajová, Ph.D., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra priemyselného

Více

Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství

Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012 Pro ÚHÚL Brandýs n.labem sestavil Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., katedra Ekonomiky a řízení lesního

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria

Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria Autor: Bc.Rafael Aytekov FINANCE Vedoucí práce: Ing.Tomáš Marek Praha Duben,

Více