Teritoriální seminář Praha Ing. Jan Erben CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teritoriální seminář Praha 29.4.2010. Ing. Jan Erben CSc."

Transkript

1 Teritoriální seminář Praha Ing. Jan Erben CSc.

2 1. Základní údaje o zemi: Oficiální název státu: Ukrajina ( nezávislost od ) Geografická poloha: Země leží na vnější hranici EU (spojnice s euroasijským prostorem). Rozloha: 603,7 tis. km 2 Charakter státního zřízení: Ukrajina se stala v důsledku změn Ústavy z roku 1996, které byly schváleny 8. prosince 2004 a vstoupily v platnost 1. ledna 2006, parlamentně prezidentskou republikou. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 45,9 mil. obyvatel (stav k ) 76 obyvatel na km 2 podíl ekonomicky činného obyvatelstva ve věkové skupině let: 44,2 % městská populace cca 70%

3 Národnostní složení: Ukrajinci 77,8 % Rusové 17,3 % aj. Podle oficiálních statistických údajů žije na Ukrajině cca 8 tisíc etnických Čechů. Celkem zde žije více než 130 národností. Náboženství: Převládá pravoslavné náboženství (Ukrajinská pravoslavná církev Moskevského Patriarchátu, Ukrajinská pravoslavná církev Ukrajinského Patriarchátu (bez autokefality), Autokefální Pravoslavná církev), v západních oblastech řeckokatolické a římskokatolické, z protestantských nejvýraznější baptismus, v jižní oblasti, zejména na Krymu, muslimské. Úřední jazyk: Státním jazykem je ukrajinština, na základě rozhodnutí některých místních orgánů je v úředním styku používána rovněž ruština (především ve východních oblastech Luhanské, Doněcké, Charkovské oblasti a na Krymu).

4 Administrativní členění: Peněžní jednotka: Autonomní republika Krym + 24 oblastí, Kyjev a Sevastopol mají zvláštní statut Hlavní město: Kyjev (2,67 mil. obyvatel) Další velká města: Charkov (1,47 mil.), Dněpropetrovsk (1,1 mil.), Doněck (1,1 mil.), Oděsa (1,1 mil.) Peněžní jednotka hryvna (zkratka UAH) byla zavedena při měnové reformě v roce Dělí se na 100 kopějek.

5 2. Historický kontext, předpoklady rozvoje, příčiny současného stavu 1991 nezávislost Ukrajiny v důsledku rozpadu bývalého SSSR, pádu železné opony UA jedna z ekonomicky nejvyspělejších částí SSSR Objektivní předpoklady ekonomického růstu (geografické dimenze, zásoby nerostného bohatství uhlí 6. na světě, rudy, plyn, nafta, zemědělský potenciál 3. největší zásoby černozemě na světě, lidský potenciál, rozvinutý průmysl zejména těžký, hutní,raketokosmický komplex, letecký průmysl aj.) Proč Ukrajina zatím nevyužila tyto předpoklady pro dynamický růst ekonomiky?

6 Příčiny: v důsledku získání nezávislého statutu v roce 1991 dochází k rapidním a mnohdy překotným změnám v systému a organizaci hospodářství země včetně změn jejich vnějších vazeb (v roce 1992 vstupuje UA do SB a MMF, rozpadá se systém hospodaření v rámci SSSR, resp. přechod od plánovaného hospodářství k tržnímu a realizace příslušných ekonomických reforem i když nedůsledná řada dřívějších výrobních kapacit je nevyužita a současně poškozena (důsledek rozdělení SSSR) probíhá pomalu a nedůsledně diversifikace těžkého průmyslu rozbíjejí se dřívější monopoly (včetně monopolu ZO), rozpad kombinátů a změna struktury řízení průmyslu, postupný zánik kolchozů a sovchozů nedostatek kvalitních kádrů přizpůsobených novým podmínkám tradiční korupce, snaha rychle zbohatnout staré metody práce ještě fungují včetně starého myšlení (čekání na pokyn shora ) chybějící legislativa v novém ekonomickém prostředí narušení infrastruktury (dopravních sítí a spojení z dob SSSR)

7 V důsledku uvedených příčin dochází k negativním tendencím v ekonomice země (hyperinflace, nezaměstnanost, snížení průmyslové a zemědělské výroby, snížení HDP aj.) První růstové momenty byly zaznamenány až po roce 2000, kdy začaly probíhat některé ekonomické reformy, v roce 2007 dosáhl růst HDP dokonce 7%.

8 3. Dopady krize, její příčiny a opatření Nástup globální hospodářské a finanční krize se na Ukrajině začal projevovat již od 3Q Krize v pořadí druhá strukturálního charakteru (první v 90. letech spojena s post sociálně-ekonomickou transformací po pádu SSSR). Současná krize se na Ukrajině podepsala v nejvyšší míře v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Co ovlivnilo vznik krize na Ukrajině? - strukturální deformace UA ekonomiky (cca 60% exportních příjmů připadá na surovinometalurgický komplex, resp. na výrobky s nizkou přidanou hodnotou) -vzrůstající otevřenost ekonomiky vůči vnějšímu světu (35-40% podíl exportu na HDP) při současně nízkém stupni diversifikace ekonomiky - vyšší závislost na poptávce a vývoji cen příslušných komodit na světovém trhu, což podmínilo pád těchto odvětví - makroekonomická nestabilita (velký obchodní deficit, vnější dluh a jeho splátky, slabost finančně-bankovního sektoru růst nezajištěných úvěrů v letech aj.)

9 -fixníkurs měny vázaný na USD (zvýšená peněžní masa v oběhu způsobila inflaci, zejména dvouciferná inflace od ro. 2004, v květnu 2008 až 31%, zvýšil se deficit obchodní bilance, následně přechod k řízenému plovoucímu systému s intervencemi NBÚ na mezibankovním trhu, devalvace měny v r o 50% s cílem snížit deficit obchodní bilance + státní dotace, protekcionistická opatření atp.). Tato situace následně zhoršila stav veřejných financí a snížila přístup k mezinárodním půjčkám (nedůvěra v ukrajinskou ekonomiku). - nízký stupeň reformovanosti národohospodářského komplexu a odtud nízký stupeň adaptability na krizové podmínky, neexistence jasně formulované hospodářské strategie a modelu ekonomického profilu země, neucelený systém ekonomické legislativy aj. - politická nestabilita (permanentní předvolební situace, boj o moc)

10 Ukrajinské a zahraniční firmy tak čelí novým výzvám: devalvace hřivny (inflační tlaky, neschopnost splácet úvěry, odliv vkladů, kapitálu, tlak na veřejné finance aj.) snížení odbytových možností (ani levnější vývozy v důsledku devalvace nekompenzují tuto situaci) opožděné platby, druhotná platební neschopnost či neplatby vůbec nižší poptávka po produkci redukce nákladů (včetně mzdových) růst korupčního prostředí (hospodářské kriminality) případy tzv. rejderství

11 Protikrizová opatření a) institucionální/legislativní podpora b) opatření v bankovně-finančním sektoru c) opatření v reálném sektoru ekonomiky ad a) legislativa (zvláštní zákony k zamezení negativních důsledků krize), některé institucionální změny, snaha o zlepšení regulačního rámce, vymezení priorit pro činnost centrální banky a vládních orgánů atp. ad b) zahraniční půjčky, zejména u MMF, zpřísněná opatření ve fiskální a rozpočtové politice, refinancování bank, zavedení dočasné správy, příp.odnětí bankovních licencí, likvidace některých finančních a bankovních institucí, některé daňové úlevy bankovní sféře, zvýšený podíl rezerv u úvěrových operací aj. Zvláštní oblast podpory představuje restrukturalizace dluhu u státem vlastněných společností např. Naftogazu apod. V této oblasti se využívala i tzv. cílená finanční podpora ve formě emise obligací, vládních záruk, investic, zvláštních fondů apod. ad c) selektivní státní podpora jednotlivých odvětví ve formě cenových dotací (energetika, těžební průmysl, chemický průmysl, stavebnictví aj.)

12 Zvláštní formu protikrizových opatření představují požadavky MMF v tzv. dohodě stand-by (uzavřena v listopadu 2008 na dobu dvou let na sumu 16,4 mld. USD) na makroekonomickou stabilitu země, které byly několikrát upravovány, resp. změkčovány. Jednalo se zejména na požadavek na určitou výši deficitu veřejných financí a dále požadavky na revitalizaci bankovního a finančního systému, měnové politiky, ekonomických reforem v sociální oblasti, požadavky na zvýšení cen plynu pro spotřebitele aj. V důsledku jejich neplnění byla spolupráce s MMF na konci roku 2009 pozastavena. Dosud obdržela Ukrajina v rámci půjčky od MMF tři tranše ve výši cca 12 mld. USD. Čtvrtá tranše ve výši 3,8 mld. USD nebyla zatím poskytnuta v důsledku uvedeného pozastavení spolupráce s MMF. Ukrajina v závěru roku 2009 využila i tzv. monetizaci zvláštních práv čerpání (SDR), kterou obdržela v rámci stanovených kvót. Další úvěrové prostředky ze zdrojů Světové banky a EBRD byly použity zejména na financování projektů v oblasti infrastruktury (EBRD 4,5 mld. euro na 189 projektů a SB na projekty ve státním a soukromém sektoru ukrajinské ekonomiky v celkové výši 6,4 mld. USD, z čehož bylo využito zatím 4,3 mld. USD).

13 Další oblastí boje s krizí, která se ještě nestačila v současné době plně rozvinout, a je spíše ještě ve stádiu rozpracování v rámci připravované Národní strategie rozvoje exportu Ukrajiny do roku 2020 je státní podpora exportu (úvěry, pojištění aj.). Vdůsledku politické nestability a soupeření mezi jednotlivými centry moci (prezident, premiérka, parlament, Národní banka) se většina opatření minula účinkem nebo spíše situaci zhoršila pro nedůslednou nebo neúplnou realizaci, a to nejen z nedostatku politické vůle, ale v mnohých případech i v důsledku prostého nedostatku finančních prostředků nebo jejich nehospodárného využití včetně korupčních praktik a neprůhledného systému vlastnických vztahů. Navíc se v podmínkách krize objevily některé protekcionistické tendence mj i v oblasti snahy o zavádění tarifních i netarifních překážek v zahraničním obchodě, které byly i pod tlakem mezinárodních organizací včetně EU vprůběhu roku řešeny, resp. v některých případech z ukrajinské strany zrušeny.

14 4. Makroekonomické údaje HDP, růst/pokles(%) 2,6 7,1 7,3 2,1-15% HDP/ob. ( )*** 1 584, , , , ,0 Inflace, roční růst (%)* Nezaměstnanost (%)** 10,3 11,6 16,6 22,3 12,3 3,1 2,7 2,3 3,0 1,9 Struktura HDP Průmysl (%) 27,16 25,49 31,0 32,5 23,3 Stavebnictví (%) 3,7 4,38 5,0 4,4 2,3 Zemědělství (%) 9,18 7,56 9,0 9,8 7,8 Služby (%) 31,29 32,38 55,0 53,3 66,6

15 *) Podle některých odhadů dosáhla oficiální inflace za rok 2009 až 16%. Pod vlivem inflace se v roce 2009 snížily reálné mzdy o 9,2%, zatímco nominální mzdy se zvýšily o 5,5%. Průměrná mzda ke konci roku 2009 představovala 1906,- UAH. **) Ukazatel nezaměstnanosti je na Ukrajině poněkud zkreslen, obsahuje pouze množství oficiálně registrovaných, navíc vysoký podíl šedé zóny, která nepodléhá statistikám absorbuje značný počet pracovních míst včetně dočasných. Také metodika výpočtu tohoto ukazatele není plně kompatibilní s mezinárodními standardy. Podle některých odhadů dosahuje podíl šedé zóny na HDP země více než 50%. Ukazatel nezaměstnanosti v souladu s metodikou ILO by se pohyboval na úrovni kolem cca 10%, ve skutečnosti však jde o ještě vyšší procento. ***) HDP/obyv v dolarovém vyjádření činí cca 2500,- USD (v roce 2008 tento údaj reprezentoval cca 3770,-USD)

16 Výsledky jednotlivých odvětví v roce 2009 (růst/pokles v % k předchozímu roku): zemědělství + 0,1% maloobchod -16,6% zpracovatelský průmysl -26,6 % výroba elektrické energie -11,1 % stavebnictví - 48,2% strojírenství - 45,1% hutnictví 26,6% chemický 23,2% lehký průmysl -25,9% Průmysl -21,9 investice do základního kapitálu -43,7% doprava -22,5%

17 Hlavními charakteristikami hospodářského vývoje v roce 2009 byly: bezprecedentní snížení HDP a průmyslové výroby ukrajinsko-ruská plynová krize na počátku roku a přetrvávající problémy splněním plynových dohod v průběhu celého roku, zadluženost společnosti Naftohaz spolupráce s MMF, která byla pozastavena koncem roku v důsledku neplnění podmínek tzv. Stand - by dohody z ukrajinské strany zvýšení vnějšího dluhu země problémy finančně-bankovního sektoru včetně snížení počtu poskytnutých úvěrů a zvýšení počtu rizikových úvěrů neúspěšný proces privatizace problémy v ekonomické legislativě nezaměstnanost a snaha o zvýšení sociálních standardů nesplnění státního rozpočtu na rok 2009 a neschválení státního rozpočtu na r. 2010

18 Vdůsledku uvedených příčin se ukrajinská ekonomika jak na počátku, tak i na konci roku 2009 nacházela v tzv. období před defaultem. Vnitropolitická situace před prezidentskými volbami (leden 2010) ovlivnila ekonomiku země řadou populistických řešení (přijetí zvýšených sociálních standardů, nepřijetí zvýšení cen plynu pro obyvatele aj.)

19 5. Bankovně-finanční ukazatele Státní rozpočet Příjmy 105,2 133,5 165,9 149,2 225,3 Výdaje 112,8 137,1 174,2 143,1 242,4 Bilance -7,9-3,6-8,3 5,7-19,9 (v mld. hřiven) Oficiálně je vykazován deficit státního rozpočtu na úrovni cca 2,5% HDP, což ovšem neodpovídá reálné skutečnosti. Příjmová část rozpočtu totiž v sobě zahrnuje příjmy z monetizace tzv. zvláštních práv čerpání (SDR) MMF v částce cca 15,7 mld. UAH. V případě jejich nezapočítání by deficit státního rozpočtu reprezentoval cca 3,6% HDP, dalším problémem je evidence restrukturalizace dluhu u společnosti Naftogaz aj. S ohledem na rozdíly v metodice ani tento ukazatel však neodpovídá reálné skutečnosti. Většina expertních odhadů vyčísluje reálný deficit státního rozpočtu

20 Platební bilance Běžný účet (mil.usd)*) Finanční účet (mil.usd) Devizové rezervy (mld. $) 9,5 19,4 32,5 28,1 23,6

21 Zadluženost, dluhová služba Zadluženost (mld.usd)** 14,6 12,7 13,9 18,6 37, Dluhová služba (%) 14,7 17,3 18,0 25,9 5,7

22 *) deficit běžného účtu platební bilance představoval v roce 2009 cca 2% HDP na rozdíl od roku 2008, kdy tento podíl činil 7%. Celkově se deficit platební bilance Ukrajiny v roce 2009 zvýšil o 330% na celkovou sumu 13,7 mld. USD. **) Zde je nutno upozornit na skutečnost, že uvedená statistika zachycuje pouze vnější a vnitřní státní a garantovaný dluh, který nezahrnuje dluhy bank a soukromých firem. Tento dluh se podílel na HDP cca 33%. Celkový ukrajinský dluh (včetně firemních a bankovních dluhů) pak dosahuje více než 100 mld. $, resp. cca roční objem HDP. Růst zadluženosti v dolarovém vyjádření se v roce 2009 zvýšil o cca 100% oproti srovnatelnému období roku U vnějšího dluhu, který představoval cca 65% z uvedené částky 37,7 mld. USD, resp. 24,5 mld. USD tento růst proběhl především na úkor tří tranší MMF v celkové výši cca 12 mld. USD a také na úkor růstu devizového kurzu, u vnitřní části dluhu cca 35%, resp. 13 mld. USD, pak na úkor vnitřních půjček (emise obligací), které byly využity zejména na rekapitalizaci společnosti Naftogaz. Dynamika růstu státního dluhu v roce 2009 dosáhla 35%.

23 Ve vztahu k ČR zůstává nesplacený ukrajinský dluh ve výši cca 1,247 mld. m 3 zemního plynu. Pohledávka ČR vůči Ukrajině se váže k tzv. Jamburgským dohodám uzavřeným v roce 1985 mezi ČSSR a SSSR, na jejichž základě realizovala ČSSR (a následně ČSFR a ČR) výstavbu zařízení plynárenského průmyslu na území bývalého SSSR. Ukrajinský dluh z období měl být splacen dodávkami plynu. Jednání o splacení dluhu dosud neskončila. Se zatím posledním návrhem na řešení této otázky přišla česká strana V souladu s dohodou učiněnou v rámci 3. zasedání Smíšené Komise v Kyjevě se experti obou stran měli sejít do konce r s cílem posouzení všech variant řešení uvedeného problému. Na základě návrhu ukrajinské strany došlo k odložení tohoto jednání v době po prezidentských volbách.

24 Bankovní systém 197 bank s licencí, z toho činných 182 Počet bank se zahraniční účastí 51, se 100% zahraniční účastí 18, cca 2/5 bankovního systému vlastněny zahraničním kapitálem (cca 36%) Problémy s nedostatečnou likviditou, nízké % poskytovaných úvěrů (vliv na hroucení trhů v oblastech jako stavebnictví, nemovitosti atp.), vysoká rizikovost, problémovost s obsluhou dluhu v souvislosti s devalvací měny (z 5 na 8 UAH za 1 USD) Státní banky Oščadnyjbank (Státní spořitelna) a Děržavnyj export import bank (Ukreximbank). V roce 2009 rekapitalizace bank, snížení mezinárodního ratingu V likvidaci 14 bank, dočasná správa v 16 bankách Odliv vkladů (odhady od 4 12 mld. USD) Podíl problémových úvěrů oficiálně 10%, odhady ratingových agentur 30-50% 1/3 bankovních ústavů vykázala v roce 2009 ztrátu (celková konsolidovaná ztráta bankovního sektoru v roce 2009 vykázala částku 5 mld. USD) Z pojistného trhu odešlo v roce společností, celkem funguje na 470 pojišťovacích společností % u úvěrů vhřivnách v průměru 16-22%, v devizách cca 10-12%

25 Pořadí největších bank podle velikosti aktiv v roce 2009 Pořadí Název Čistá aktiva (v mil. USD) 1. Privatbank 10, Raiffeisenbank Aval 7, Ukreximbank 7, Oschadbank 7, Ukrsibbank 6, Ukrsocbank 5, Alfa-bank 4, OTP Bank 3, Prominvestbank 3, VTB Bank 3,571

26 6. Energetika Výrobní kapacita elektrické energie UA cca 54 tis. MW (12. Místo na světě), těžba ropy vlastní 4,5 mil.t perspektiva do 8 mil.t, plynu 22 mld. cm perspektiva mld.cm, kapacita zásobníků plynu 32 mld.cm využívány cca na kapacitu mld.cm Jeden z nejvýznamnějších tranzitérů ropy a plynu do Evropy (80% plynu do Evropy proudí přes UA, většina ropy dovážené do ČR proudí rovněž přes UA) délka ropovodů 4,7 tis. km, plynovodů 38,2 tis. km nízká efektivnost na výrobu jednotky HDP UA spotřebovává 2 3x více el. energie než země EU struktura spotřeby podle zdrojů el. energie (plyn cca 40% v EU cca polovina, uhlí cca 25%, 6. největší zásoby na světě, uran s podílem cca 18%, ropa 12%, voda a obnovitelné zdroje energie cca 5%) 4 jaderné elektrárny s 15 bloky o instalovaném výkonu 13,8 mil. KW (8. místo na světě, 4-5. v Evropě) uhlí možnosti těžby až 120 mil.t, 6. největší zásoby na světě, problém zastaralé zařízení, nutnost privatizace, bezpečnost provozu, problém státních dotací (falšování ekonomických výsledků s cílem dosáhnout na dotace).

27 Problémy Konflikt s RF ohledně podmínek dodávek plynu (cena a objem včetně cen tranzitu, na počátku roku 2009 dodávky zastaveny) Celý sektor podinvestovaný, neefektivní a netransparentní (vliv oligarchických skupin) Zastaralé zařízení, bezpečnost jaderných elektráren, uhelných dolů nutnost modernizace včetně přenosové soustavy a zásobníků plynu Cenové dotace pro vybrané průmyslové podniky a obyvatele (deformace cen, zisky prostředníků aj.) Nedostatečná legislativa (zákon o plynu apod.)

28 Politika v energetice diversifikace energetických zdrojů, dodavatelů, dopravních cest a způsobů (Počítá se s dodávkami plynu z oblasti Kaspického moře a střední Asie, s účastí na průzkumu a exploataci ropných a plynových nalezišť v Africe a Blízkém Východě, jakož i s výstavbou terminálů pro stlačený plyn). návrh prezidenta Janukovyče na vybudování mezinárodního konsorcia v oblasti tranzitu plynu (s účastí EU a Ruska), účast Ukrajiny na projektech jdoucích mimo území Ukrajiny, dostupnost ke zdrojům mimo území Ukrajiny, přezkoumání plynových kontraktů s RF, restrukturalizace společnosti Naftogaz (mj. s nástupem Janukovyče byl odvolán předseda Naftogazu Dubyna), rozdělení systému magistrálních plynovodů, uvažovaná výstavba terminálů na stlačený plyn s jeho následnou replynofikací aj.

29 7. Zahraniční obchod (proexportní politika UA) Vývoz zboží a služeb 34,2 38,4 64,0 85,6 39,7 Dovoz zboží a služeb 36,1 45,0 71,9 100,1 45,4 Obrat 70,3 83,4 135,9 185,7 85,1 Saldo obchodní bilance -1,9-6,7-7,9-14,5-5,7 (v mld. USD) Obrat zahraničního obchodu Ukrajiny v roce 2009 pod vlivem globální ekonomické a finanční krize dosáhl v porovnání s předchozím rokem úrovně cca 46%. Saldo obchodní bilance dosáhlo záporné sumy v objemu cca 6 mld. USD (cca 5% HDP). Podíl exportu na HDP země tak v roce 2009 dosáhl cca 35% (v dolarovém vyjádření).

30 Teritoriální struktura Ukrajina obchoduje se 213 zeměmi světa. Největším obchodním partnerem je Rusko, jehož podíl na exportu dosáhl v roce ,4 %. Na dalších místech se umístily Turecko 5,4%, Čína a Kazachstán po 3,6%, Bělorusko 3,2%, Německo a Itálie po 3,1%. V dovozu byly největšími partnery Rusko s 29,1%, Německo 8,5%, Čína 6%, Polsko 4,8%, Kazachstán 4,5%, Bělorusko 3,7% a Uzbekistán 3,6%. Teritoriální struktura zahraničního obchodu Ukrajiny se pod vlivem krize v roce 2009 vrátila k tendenci posilování vztahů se zeměmi SNS na úkor EU a ostatních zemí. EU jako celek ukrajinská statistika nesleduje, pouze položku Evropa. Celkový podíl zemí SNS na obratu zahraničního obchodu Ukrajiny dosáhl v roce ,9%, evropských zemí 31,1% a ostatních zemí 30,%.

31 Komoditní struktura Komoditní struktura v roce 2009 vykázala následující parametry. Podíl exportu nebarevných kovů a výrobků znich činil 32,3 %, nerostných surovin 9,5 %, produkce strojů a zařízení 12,5%, produkce rostlinného, zemědělského původu 12,7%, chemické výrobky 6,5%. Celkový podíl hutního sektoru na vývozu země dosáhl 28%. Příjmy z vývozu speciálu za rok 2009 činily cca 1,5 mld. USD. Hlavními trhy pro tuto produkci byly ČLR, RF, Indie a Irák Ve struktuře dovozu tvořily 34,5 % energetické suroviny z toho paliva 32,2% a z toho plyn 17,6% a nafta 6,6%, stroje a zařízení 13,8% a produkce chemického průmyslu 11,7%.

32 Proexportní politika Vsoučasné době je zpracováván dokument Národní strategie rozvoje exportu Ukrajiny do roku 2020 a Návrh zákona o státní finanční podpoře exportu. Institucionální uspořádání: Agendou proexportní politiky se zabývá na centrální úrovni ministerstvo ekonomiky, resp. jeho odbor rozvoje exportu a odbor řízení obchodních zastoupení v zahraničí. Obdoba ČROI: Tzv. Council of Exporters of Ukraine (existuje při ministerstvu ekonomiky, předsedou je ministr ekonomiky, zástupcem ředitel společnosti NORD. Tato organizace posuzuje zásadní otázky rozvoje exportní politiky a exportu vůbec)

33 8. Přímé zahraniční investice vlivem krize, vnitropolitické nestability a stavu investičního prostředí v podstatě stagnace v dané oblasti od vzniku nezávislé UA registrovaná výše FDI 35,6 mld. USD (774 USD na 1 obyv.) v roce 2009 činil objem FDI 5,63 mld. USD (tj. 51,6% úrovně roku 2008) Doposud nejvýznamnější investicí na Ukrajině je reprivatizace Krivorožstali, za kterou indická společnost Mittal zaplatila 4,8 mld. $. Z teritoriálního hlediska měly v roce 2009 nejvyšší podíl na investicích Kypr, Německo, Nizozemí, Rusko, Rakousko, Velká Británie a Francie (některé investice na Ukrajinu proudí pod hlavičkami jiných států, jako jsou například Panenské ostrovy, Virginské ostrovy apod). ze zemí EU pocházelo cca 4 mld. USD investic, ze zemí SNS 1 mld. USD a zbytek cca 0,5 mld. z ostatních zemí světa. Celkově Investice byly evidovány ze 125 zemí.

34 Z hlediska odvětvového členění byla za dobu nezávislosti Ukrajiny většina zahraničních investic vložena do oblasti průmyslu a služeb, které zaujaly cca stejný podíl na celkovém objemu FDI kolem 22%. V oblasti průmyslu pak většina přímých investic směřoval do zpracovatelského průmyslu (85%) a do těžebního průmyslu pak 15%. Ve zpracovatelském průmyslu byly dominantními oblastmi investic potravinářský průmysl, hutnická výroba, chemický průmysl,výroba produkce z kovů, ropný průmysl, strojírenství a výroba neželezných kovů. V oblasti služeb pak převažovaly investice do bankovněfinančního sektoru, obchodu a nemovitostí. Ukrajinské investice do zahraniční činily v roce 2009 cca 70 mil. USD a byly převážně ve formě peněžních vkladů. Celkové ukrajinské investice do zahraničí ke konci roku 2009 představovaly částku 6,2 mld. USD. Z teritoriálního hlediska šlo nejvíce ukrajinských investic na Kypr cca 93% z této částky, zbytek převážně do zemí SNS včetně Ruska.

35 9. Obchodní překážky Refundace DPH Tato překážka má horizontální charakter a působí napříč jednotlivými sektory. Diskriminační přístup se týká zejména společností z ČS EU, které investují na Ukrajině a čelí zpožděné refundaci DPH. Hlavním problémem zde zůstává nepředvídatelnost časování a stanovení zdanitelné hodnoty. Zpožděné refundace DPH ovlivňují negativně likviditu společností a ve svém důsledku vedou ke snížení investic a v některých případech i k jejich zastavení. Dalším problémem v daňové oblasti, který je průběžně monitorován a řeší se je tzv. statut daňového rezidenta a v jeho návaznosti systém daňových odvodů, resp. časový okamžik zahájení těchto odvodů a zpětné dodanění aj. Veřejné zakázky V lednu 2010 byl přijat zákon o veřejných zakázkách, který obsahuje antidiskriminační klauzuli (důležité pro zahraniční firmy) určité nejasnosti přetrvávají v článku definujícím tzv. appeal body a jeho mandát a některé další.

36 Definování celní hodnoty Problémem je nekompatibilita celních předpisů s metodologií uplatňovanou v rámci WTO v této sféře. V řadě případů celní orgány UA používají pro stanovení celní hodnoty tzv. referenčních cen a obvykle se spoléhají na velkoobchodní/maloobchodní ceny na zahraničních trzích a celní deklarace týkající se podobného druhu zboží. V některých případech navíc celní orgány vyžadují dodatečné doklady za účelem potvrzení deklarované hodnoty zboží. Celní procedury Problémy spočívají v neúměrné délce, zastaralých kontrolních mechanismech, nejasné metodologii celních kontrol, požadavcích na dodatečné informace, nejasných kritérií pro klasifikaci tzv. autorizovaných obchodníků se zjednodušenými pravidly, těžkostmi s dovozem pro dočasné účely (zboží pro výstavy apod.). Omezení v sanitární a fytosanitární oblasti Původní požadavky ukrajinské strany na povinné inspekce výrobců exportní produkce masných výrobků, které měly vstoupit v platnost byly zrušeny. Ukrajinská strana deklarovala, že EU standardy v sanitární oblasti vyhovují dovozním požadavkům země. Nicméně v této oblasti stále přetrvávají nejasnosti.

37 Ochrana práv duševního vlastnictví Nedostatečná vůle ze strany ukrajinských orgánů dodržovat a efektivně uvádět do praxe existující legislativu spolu s porušováním pravidel v oblasti obchodních značek a problematiky tzv. copyrights jsou stále neřešenými otázkami, které ovlivňují negativním způsobem obchodní vztahy mezi ČS EU a UA.

38 Country Slovak Republic 10. Mezinárodní rating Ukrajiny v oblasti Doing Business (zdroj SB) Ease of doing business Rank Starting a Business Dealing with Construction Permits Registering Property Enforcing Contracts Bulgaria Hungary Slovenia Romania Poland Turkey

39 Country Czech republic - Procedure number -Time (days) Ease of doing business Rank Starting a Business Dealing with Construction Permits Registering Property Enforcing Contracts Serbia Croatia Russia Ukraine Procedure number -Time (days)

40 Z uvedené tabulky mj. vyplývá: K zahájení podnikání je potřeba na Ukrajině dvakrát více času než v ČR, třikrát více času k získání stavebního povolení, ale dvakrát méně času zabere na Ukrajině zahájení právní akce vpřípadě komerčního sporu v porovnání s ČR!

41 11. Prognózy/výhled Prognóza (2010 více méně realistická) HDP: růst o 3-4% Inflace:12-13% Průmyslové produkce: 5% Export: 9,5% Kurs měny: 7,5 9 UAH/1USD Investiční možnosti: očekávaná vyšší poptávka po akciích hutnictví, strojírenství, bankovnictví s ohledem na nižší úvěrové možnosti se investice do pozemků a nemovitostí jeví jako omezené Možná rizika stupeň oživení ekonomik hlavních partnerů UA bude za očekáváním (vysoké rozpočtové deficity v EU a USA zvýší úrokové sazby a sníží možnosti investic) neracionální zvýšení vlivu RF v ekonomice UA personální změny ve vládních strukturách UA po volbách

42 Opatření Makroúroveň: obecná potřeba v prohloubení ekonomických reforem prakticky ve všech segmentech přechod k tzv. cílování inflace (prognóza inflace ve střednědobém horizontu a veřejné vyhlášení inflačních cílů s následnou analýzou a příp. změnou měnových nástrojů, především úrokových sazeb aj. snížení veřejných výdajů/konsolidace veřejných financí a rozpočtů harmonizace účetního a daňového systému a evidence konsolidace finančního a kapitálového trhu/bankovního sektoru reforma v oblasti sociální (penzijní apod.) reforma v oblasti energetiky pokračování v privatizačním procesu prohloubení spolupráce s EU (DFTA) zvýšit stupeň deregulace (příliš mnoho licencí aj. regulačních úprav a nařízení) a demonopolizace reforma, resp. zrušení moratoria na prodej zemědělských pozemků, vytvoření centrálního katastru

43 Mikroúroveň (dle analýzy EBA): Cíl kultivace podnikatelského a investičního prostředí: boj s korupcí reforma soudnictví a obecně legislativy reforma v oblasti vlastnictví půdy refundace DPH zjednodušení systému celních procedur, odstranění technických překážek obchodu

44 12. Bilaterální ekonomické a obchodní vztahy s ČR Ukrajina patří mezi prioritní země v oblasti vnějších ekonomických vztahů Proč obchodovat s Ukrajinou? tradiční dlouhodobý partner kulturně historické vazby jazyková blízkost, schopnost komunikace komplementarita ekonomik, resp. komparativní výhoda velikost trhu geografická poloha nevyužitý potenciál přírodních. lidských, zemědělských zdrojů význam pro ČR z hlediska tranzitu energetických surovin hospodářská krize se může stát paradoxně katalyzátorem a impulsem k dalšímu rozvoji bilaterálních vztahů v ekonomické a obchodní oblasti

45 Mezivládní komise 3. MVK v Kyjevě podepsány protokoly o spolupráci (Dohoda o spolupráci mezi Úřadem pro standardizaci, metrologii a zkušebnictví ČR a Státním výborem Ukrajiny pro technickou regulaci a spotřebitelskou politiku a Protokol mezi Statistickým úřadem ČR, Generálním ředitelstvím cel ČR, Státní celní službou Ukrajiny a Státním výborem Ukrajiny pro statistiku o spolupráci v oblasti výměny celních a statistických informací 4. MVK v září t.r. v Praze. Bilaterální obchodní výměna Hospodářské a obchodní vztahy mezi ČR a Ukrajinou do roku 2008 lze hodnotit jako velmi dobré. Ukrajina jako náš exportní partner předčila v uvedeném období takové země jako Japonsko, Indii nebo Čínu. Objem našeho exportu na Ukrajinu byl v té době téměř dvojnásobně větší než například do celé Afriky.

46 Podle statistických údajů za rok 2009 představoval index obratu vzájemného obchodu v CZK v porovnání se srovnatelným obdobím v roce ,1%, z toho český vývoz 57 % a dovoz 57,2 % při kladném saldu ve prospěch ČR. Ukrajina obsadila v pomyslném žebříčku našich obchodních partnerů co do obratu vzájemné výměny zboží v roce místo, zatímco v roce místo. Co se týče exportu, pak Ukrajina zaujala místo ve druhé desítce zemí obchodních partnerů ČR. Podíl vzájemného obchodu mezi ČR a Ukrajinou na obratu zahraničního obchodu Ukrajiny činí cca 1%. Podíl obratu ČR-UA na objemu zahraničního obchodu ČR činí cca 0,6%. (v tis. CZK)

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce»

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» Praha, 19. června 2014 Zahraniční ekonomické styky Evropská unie základný obchodní partner Ruské federace Podíl EU na obratu zboží RF

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace 15. 6. 2014 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Dokument informuje o perspektivních oborech pro vývoz do Ruska, mezi které patří především dopravní

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Horní Rakousko z ekonomického pohledu

Horní Rakousko z ekonomického pohledu Velvyslanectví České republiky v Rakousku Obchodně-ekonomický úsek Penzingerstrasse 11-13, A-1140 Wien tel.: +431 899 580, fax: +431 894 1200 email: vienna@embassy.mzv.cz www.tschechischerepublik.at Horní

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených rozpočtovými pravidly (tj. 36 zákona č. 218/2000 Sb.) za léta 2011 až 2012 je souhrnně

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem s Vietnamem s Vietnamem 1 Všeobecné údaje Vietnamská socialistická republika rozloha 331.221 km 2 počet obyvatel 89,7 milionů (2013) 53% obyvatel je mladších 25 let 29% městských obyvatel 71% venkovských

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více