Výroční zpráva k Pioneer investiční společnost, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva k 31. 12. 2007. Pioneer investiční společnost, a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva k Pioneer investiční společnost, a.s.

2 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Pioneer investiční společnost, a.s. 4 Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích osobách a portfolio manažerech 8 Příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry 10 Seznam obchodníků s cennými papíry schválený investičním výborem pro rok Komentář k vývoji na finančních trzích v roce Vývoj jednotlivých portfolií fondů 15 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k Údaje dle 3 odst. 1 písm. h) vyhl. č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti - o osobách, které jednaly v rozhodném období s investiční společností ve shodě 45 Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka: 49 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer růstový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Rozvaha a výkaz zisku a ztráty investiční společnosti 260 Tabulková část informační povinnosti OCP 263

3 Úvodní slovo p edsedy p edstavenstva Vážení, rok 2007 byl velmi proměnlivý, jak už tomu někdy v prostředí investic bývá. První polovina roku probíhala ve znamení expanze a růstu. Jeho druhá polovina byla naopak poznamenána vysokou volatilitou světových akciových trhů, zejména v souvislosti s takzvanou americkou hypoteční krizí. Ta měla díky stále sílící globalizaci vliv na ekonomiku většiny vyspělých i rozvíjejících se států a český trh pochopitelně nebyl výjimkou. Přesto se společnosti podařilo ukončit rok 2007 s kladnými čistými prodeji a dále upevnit své postavení na trhu. V současné době je třetím největším subjektem ve svém segmentu domácích správců podílových fondů. Významným mezníkem a zároveň obchodní výzvou pro společnost bylo listopadové sloučení HVB Bank a Živnostenské banky, které nyní společně vystupují pod názvem UniCredit Bank. Touto fúzí vznikla čtvrtá největší banka v České republice. Název nové banky vyjadřuje její příslušnost k významné evropské bankovní skupině UniCredit Group, do které patří také Pioneer Investments. Spolupráci s našimi distributory považujeme za klíčovou. V uplynulém roce byla proto zahájena kooperace s několika dalšími významnými společnostmi nezávislých finančních poradců. V zájmu podpory dynamiky objemů prodejů a jejich kvality jsme zároveň pokračovali v aktivitách směřujících k obchodní podpoře a motivaci naší stávající distribuční sítě a v upevňování vzájemných obchodních vztahů. Na straně produktové nabídky jsme přistoupili k jejímu dalšímu rozšíření a na trh byl uveden nový unikátní produkt s názvem Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond. K rozhodnutí představit další zajištěný fond nás přivedla nejen stále rostoucí poptávka po zajištěných produktech, ale zejména úspěch prvního zajištěného fondu Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond, který si v portfoliích našich klientů našel své místo. Nyní mají klienti k dispozici již dva zajištěné produkty poskytující vysokou úroveň ochrany, které spolehlivě a klidně pracují v jejich prospěch a zároveň se vhodným způsobem doplňují. V roce 2008 se zaměříme zejména na další posilování pozitivního vnímání značky Pioneer Investments. Naším cílem je dále upevnit a prohlubovat obchodní vztahy s distribučními partnery z řad bank a poradenských sítí. Zároveň budeme pokračovat v inovaci stávající produktové řady a také představíme Fond kvalifikovaných investorů určený pro specifickou klientelu. Jsme si vědomi, že v souvislosti s chystanou penzijní reformou roste zájem klientů o takové produkty, které se v budoucnu mohou stát vhodnou alternativou soukromého investování na důchod. V nadcházejícím roce se proto chceme zaměřit také na podporu dlouhodobého investování, například prostřednictvím produktů životního cyklu. Roman Pospíšil 3

4 Pioneer investi ní spole nost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová společnost, založená podle právního řádu České republiky, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne , spis. zn. B 3049 (oddíl B, vložka 3049). Pioneer investiční společnost, a.s., má sídlo v Praze 8, Karolinská 650/1, Praha 8, PSČ Předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování a dále vykonávání činnosti související s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost. Společnost může rovněž obhospodařovat majetek zákazníka, a to na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, uschovávat a spravovat cenné papíry vydané fondem kolektivního investování a poskytovat investiční poradenství týkající se investičního nástroje. Ministerstvo financí České republiky udělilo Pioneer investiční společnosti, a.s., povolení ke vzniku investiční společnosti dne , č.j. 101/74 239/1994, které nabylo právní moci dne Platnost tohoto povolení byla potvrzena i Komisí pro cenné papíry dne , č.j. 111/2144/R/1999, v rámci tzv. procesu přelicencování. IČO: DIČ: CZ Spole nost v roce 2007 obhospoda ovala tyto podílové fondy Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, SIN ; Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN ; Pioneer růstový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, SIN ; BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ Depozitá fond Depozitářem fondů do včetně byla Živnostenská banka, a.s., IČ: , se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Depozitářem fondů od včetně je UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ , se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Auditor spole nosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Sídlo: Praha 8, Pobřežní 1a, PSČ Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č. vložky Zastoupená Ing. Pavlem Závitkovským, prokuristou se samostatnou prokurou, osvědčení č. 69 IČO: DIČ: CZ Osoby s kvalifikovanou ú astí na investi ní spole nosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., IČ: , se sídlem Galleria San Carlo, 6, Milan 20122, Itálie, člen skupiny UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups jediný akcionář, 100 % přímý podíl na základním kapitálu UniCredito Italiano, S.p.A., IČ: , se sídlem Via Dante 1, Genova 16121, Itálie 100 % nepřímý podíl na základním kapitálu Výše uvedené osoby měly na investiční společnosti kvalifikovanou účast po celé účetní období, za které je vypracovávána výroční zpráva 4

5 Osoby personáln propojené s investi ní spole ností Obchodní firma Sídlo I Zp sob propojení Doba propojení Pioneer Asset Management, a.s. Pioneer eská finan ní spole nost, s.r.o. Praha 8, Karolinská 650/1, PS Praha 8, Karolinská 650/1, PS P edseda p edstavenstva investi ní spole nosti je v této spole nosti p edsedou p edstavenstva, p edseda dozor í rady investi ní spole nosti, místop edseda dozor í rady investi ní spole nosti a len dozor í rady investi ní spole nosti jsou v této spole nosti leny dozor í rady. 1/07-12/07 P edseda p edstavenstva investi ní spole nosti, len p edstavenstva investi ní spole nosti a len dozor í rady investi ní spole nosti jsou v této spole nosti jednateli. 1/07-12/07 MZM Bohemia, s.r.o. JVS SERVICE, s.r.o. Spole enství pro d m Holubí.p. 1237, Praha 6 - Suchdol Spole enství vlastník domu Láskova 1800, 1801 a 1802 Spole enství vlastník jednotek v dom K Zámku.p.214, Praha 9 Pioneer Global Investments (HK) Ltd Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Global Investments (Taiwan) Ltd Votice, Nazdice 5, PS T emošnice, Nad Zámkem 463, PS Praha 6, Holubí 1237/5, PS Praha 4, Láskova 1802/3, PS Praha 9, Dolní Po ernice, K Zámku 214, PS Unit 1002, 10th Floor, Tower 1 Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ul. Domaniewska 41A, Warszawa, Polsko ul. Wo oska 5, Warszawa, Polsko Unit C, 32F, No. 7 Sec 5, Xin Yi Road, Taipei 101 Tower, 110 Taipei, Taiwan Zam stnanec investi ní spole nosti je v této spole nosti jednatelem. 1/07-12/07 Zam stnanec investi ní spole nosti je v této spole nosti jednatelem. 1/07-12/07 Zam stnanec investi ní spole nosti je v této spole nosti lenem výboru. 1/07-12/07 Zam stnanec investi ní spole nosti je v této spole nosti místop edsedou výboru. 1/07-12/07 Zam stnanec investi ní spole nosti je v této spole nosti místop edsedou výboru. 1/07-5/07 P edseda dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti místop edsedou p edstavenstva, len dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti místop edsedou dozor í rady. 1/07-6/07 P edseda dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti místop edsedou dozor í rady. 1/07-6/07 P edseda dozor í rady investi ní spole nosti a len dozor í rady investi ní spole nosti jsou v této spole nosti leny dozor í rady. 1/07-12/07 P edseda dozor í rady investi ní spole nosti a len dozor í rady investi ní spole nosti jsou v této spole nosti leny p edstavenstva. 1/07-6/07 5

6 Obchodní firma Sídlo I Zp sob propojení Pioneer Global Asset Management S.p.A. Pioneer Investments Management LLC Pioneer Funds Distributor Inc. Pioneer Institutional Asset Management Inc. Pioneer Investment Management Inc. Galleria San Carlo 6, Milan, Itálie Pokrovsky Boulevard 4/17, Building 1, Office 43, Moscow, Ruská federace 60 State Street, MA Boston, USA 1209 Orange Street, DE Wilmington, USA 1209 Orange Street, DE Wilmington, USA Doba propojení P edseda dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti lenem p edstavenstva. 4/07-6/07 P edseda dozor í rady investi ní spole nosti a len dozor í rady investi ní spole nosti jsou v této spole nosti leny p edstavenstva. 3/07-12/07 P edseda dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti lenem p edstavenstva. 4/07-6/07 P edseda dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti lenem p edstavenstva. 2/07-6/07 P edseda dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti lenem p edstavenstva. 2/07-6/07 Pioneer Investment Management USA Inc. Pioneer Alternative Investment Management SGRpA CA IB Invest DOO Pioneer Asset Management SAI SA Pioneer Investment Fund Management Ltd Pioneer Alternative Investments (Israel) Ltd Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A Orange Street, DE Wilmington, USA Galleria San Carlo 6, Milan, Itálie Ivana Lu i a 2a, Zagreb, Chorvatsko 56 Dacia Boulevard., Bucharest, Rumunsko F utca 14., 1011 Budapest, Ma arsko Hasadna Street, Raanana, Izrael ul. Wo oska 5, Warszawa, Polsko P edseda dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti lenem p edstavenstva a výkonným editelem. 2/07-6/07 Místop edseda dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti místop edsedou p edstavenstva. 1/07-12/07 len dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti lenem p edstavenstva. 1/07-12/07 len dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti místop edsedou p edstavenstva. 1/07-6/07 P edseda dozor í rady investi ní spole nosti a len dozor í rady investi ní spole nosti jsou v této spole nosti leny dozor í rady. 1/07-12/07 len dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti lenem p edstavenstva. 1/07-12/07 len dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti p edsedou dozor í rady. 6/07-12/07 6

7 P edstavenstvo (ke dni ) Mgr. Roman Pospíšil, MBA - předseda Ing. Vendulka Klučková místopředseda Bc. Dalibor Valter - člen Zm ny v p edstavenstvu Dne projednal jediný akcionář společnosti odstoupení Mgr. Niny Tobiášové z funkce místopředsedy a člena představenstva společnosti. V souladu s rozhodnutím rozhodnutí České národní banky č.j. Sp/541/167/2007/1 2007/7596/540/R001 ze dne , které nabylo právní moci dne , resp. rozhodnutím České národní banky Sp/541/168/2007/1 2007/7594/540 ze dne , které nabylo právní moci dne , rozhodl dne jediný akcionář společnosti o volbě Mgr. Romana Pospíšila, resp. Ing. Vendulky Klučkové, resp. Bc. Dalibora Valtera za členy představenstva společnosti. Představenstvo zvolilo dne za svého předsedu Mgr. Romana Pospíšila, resp. za svého místopředsedu Ing. Vendulku Klučkovou. Dozor í rada (ke dni ) Werner Kretschmer - předseda Luigi Trombetta - místopředseda Stefano Pregnolato - člen Zm ny v dozor í rad v roce 2007 Dne jediný akcionář společnosti odvolal členy dozorčí rady Daniela Keith Kingsburyho a Anguse Steninga. Dne jediný akcionář společnosti rozhodl o volbě Wernera Kretschmera, resp. Stefana Pregnolata za členy dozorčí rady společnosti. Dozorčí rada zvolila dne za svého předsedu Wernera Kretschmera, resp. za svého místopředsedu Luigiho Trombettu. Zm ny v dozor í rad v roce 2008 Dne jediný akcionář společnosti odvolal členy dozorčí rady Luigiho Trombettu a Stefana Pregnolata. Dne jediný akcionář rozhodl o volbě Hannese Salety a Zbigniewa Jagiella za členy dozorčí rady společnosti. Významné soudní spory V důsledku fůze formou sloučení společnosti se společností ŽB - Trust, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: , IČO: , se společnost stala účastníkem řízení o ,- Kč s úroky, které v roce 2004 zahájila společnost Firstinvest holding, a.s., se sídlem Krnov Pod Bezdušovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ: , IČO: Soudní spor byl v roce 2007 pravomocně ukončen rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, které potvrdilo rozhodnutí Krajského soudu v Praze, kterým se žaloba zamítá. Nicméně žalobce podal mimořádný opravný prostředek k Nejvyššímu soudu. Zatím není známo, že by Nejvyšší soud rozhodoval, že v rozhodnutí ve věci samé je řešena otázka, která má zásadní právní význam. Ostatní významné skute nosti V roce 2007 k žádným významným skutečnostem nedošlo. Další informace Výdaje na činnost v oblasti výzkumu, vývoje a ochrany životního prostředí společnost v roce 2007 nevynaložila. Společnost nemá a v průběhu roku 2007 neměla organizační složku v zahraničí. 7

8 Údaje o lenech p edstavenstva, dozor í rady, vedoucích osobách a portfolio manažerech Představenstvo Mgr. Roman Pospíšil, MBA Pan Pospíšil působí v představenstvu společnosti od Jako generální ředitel společnosti působil od do , kdy byla tato funkce zrušena. Je absolventem Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích (matematika, fyzika), Nothingham University (MBA), Graduate School of Banking Colorado a kurzů v Barclays Bank. Po akademické dráze působil v Komerční bance, a.s., a v Investiční kapitálové společnosti Komerční banky, a.s. Zastává pozici předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Pioneer Asset Management, a.s. Mgr. Nina Tobiášová Paní Tobiášová působila v představenstvu společnosti od do Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Před přijetím pozice právníka společnosti v roce 1998 působila u obchodníka s cennými papíry Expandia Finance, a.s., a v Československé obchodní bance, a.s., odbor kapitálového trhu, kde se specializovala na finanční právo. Ing. Vendulka Klu ková Paní Klučková působí v představenstvu společnosti od Vystudovala ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou. Působila ve společnosti ŽB-Trust, investiční společnost, a.s. Ve společnosti odpovídá za oblast vedení účetnictví fondů, vypořádání obchodů a administraci obhospodařovaných fondů, počítačovou podporu, risk management a vnitřní provoz společnosti. Zároveň zastává funkci regionálního ředitele provozu a informačních technologií skupiny Pioneer Investments pro oblast střední a východní Evropy. Bc. Dalibor Valter Pan Valter působí v představenstvu společnosti od Studoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, poté absolvoval roční MBA program na U.S. Business School. Před přijetím pozice ve společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., pracoval v Komerční bance, a.s., jako vedoucí analytického oddělení a v Konsolidační bance, a.s., jako člen týmu zabývajícího se prodejem IPB banky. V majetku členů představenstva byl k tento počet podílových listů fondů Pioneer: Název fondu Po et podílových list Pioneer Sporokonto Pioneer obliga ní fond Pioneer dynamický fond Pioneer akciový fond Dozorčí rada Werner Kretschmer Pan Kretschmer působí v dozorčí radě společnosti od 18. června Je držitelem titulu PhD za práva a ekonomii, která vystudoval na University of Graz. V roce 1991 nastoupil do Bank Austria, kde od roku 1995 zastával různé vedoucí funkce v oblasti správy aktiv a privátního bankovnictví. Působil též jako člen představenstva San Marco Mutual Fund Company, BA Worldwide Fund Management a Capital Invest (Austria). V současnosti je p. Kretschmer členem představenstva Bank Austria AG, odpovědný za oblast Private Banking & Asset Management. V rámci skupiny Pioneer Investments zastává pozici ředitele pro oblast Rakouska a střední a východní Evropu. 8

9 Luigi Trombetta Pan Trombetta působil v dozorčí radě společnosti od do Vystudoval univerzitu v Římě La Sapienza, obor právní věda. Ihned poté nastoupil do Banco di Santo Spirito S.p.a. v Římě (v současné době existuje pod názvem Banca di Roma s.p.a. a patří k bankovní skupině Capitalia). Od roku 2001 pracuje ve společnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A, kde je vedoucím odboru pro právní záležitosti a řízení podniků. Je místopředsedou představenstva/správní rady Pioneer Alternative Investments Management SGR p.a., Milán, italské společnosti působící v oblasti alternativních investic. Stefano Pregnolato Pan Pregnolato působí v dozorčí radě společnosti od 18. června Po vystudování ekonomie na univerzitě v Turíně v roce 1988, započal svoji profesní dráhu jako analytik ve společnosti St. Paolo Hambros. Od roku 1990 působil osm let jako portfolio manažer ve skupině Credito Italiano a později se podílel na zakládání privátní banky v Banque Bruxelles-Lambert skupiny ING. Do skupiny Pioneer Investments nastoupil v roce 1999 jako ředitel oddělení investic specializující se na mezinárodní akcie a správu balancovaných portfolií v investičních centrech skupiny v Dublinu a v americkém Bostonu. Od roku 2004 zastává funkci investičního ředitele (CIO) pro oblast střední a východní Evropy skupiny Pioneer Investments. Daniel Keith Kingsbury Pan Kingsbury působil v dozorčí radě společnosti od do Vystudoval John Hopkins University (1980) a New York University (1988) se specializací na rozvoj aktivit souvisejících se správou zdrojů, a to především na zahraničních trzích (Španělsko, Irsko, Tchaj-wan, Filipíny, Chile, Rusko). Ve skupině Pioneer Investments zastával Daniel K. Kingsbury od roku 2000 do února 2007 funkci prezidenta divize New Markets (v současné době divize vystupuje pod názvem Central & Eastern Europe) a byl zodpovědný za všechny aktivity skupiny Pioneer Investments ve střední Evropě a Asii. V březnu 2007 byl jmenován prezidentem americké divize skupiny Pioneer Investments a prezidentem a generálním ředitelem společnosti Pioneer Investment Management, Inc. Angus Stening Pan Stening působil v dozorčí radě společnosti od do Studoval na Sydney Institute of Technology, kde v roce 1991 získal diplom v oblasti obchodu (účetnictví). Po studiu působil v australské State Street Bank & Trust Company a od roku 1992 v několika společnostech banky Deutsche Bank AG (dříve The Bankers Trust Company). Ve skupině Pioneer Investments/UniCredito působí již od roku Na pozici výkonného ředitele pro provoz a informační technologie byl odpovědný za provoz a strategický vývoj evropských operací skupiny Pioneer Investments. Od září 2004 do února 2007 zastával pozici výkonného ředitele pro oblast střední a východní Evropy. V únoru 2007 byl jmenován výkonným ředitelem Pioneer Investments pro oblast Asie a Emerging Markets. V majetku členů dozorčí rady nebyl k žádný z podílových listů fondů České rodiny fondů Pioneer. Portfolio manažeři Petr Zajíc Pan Zajíc působí jako portfolio manažer fondů obhospodařovaných společností od Po absolvování makléřských zkoušek v roce 1994 působil v řadě předních finančních společností ČSOB, a.s., Expandia Finance, a.s., Patria Finance, a.s. Do skupiny Pioneer Investments přišel ze společnosti Conseq Finance, kde se specializoval na akciové produkty. Je odborníkem na celý rozsah instrumentů kapitálového trhu. Ing. Leoš Barto Pan Bartoň působí jako portfolio manažer fondů obhospodařovaných společností od Je absolventem ČVUT Praha, fakulta strojní, obor ekonomika a řízení. V letech 1994 až 1995 pracoval v České spořitelně, a.s., jako dealer na trhu dluhopisů, od roku 1996 do roku 2001 v Komerční bance, a.s., jako senior dealer a proprietary trader a od roku 2001 do listopadu 2003 v PPF Burzovní společnosti jako chief dealer. V majetku portfolio manažerů nebyl k žádný z podílových listů fondů České rodiny fondů Pioneer. 9

10 Údaje o peněžitých i nepeněžitých plněních od společnosti, která přijali v rozhodném období členové představenstva, dozorčí rady, ostatní vedoucí osoby a portfolio manažeři, a to souhrnně za každou výše uvedenou skupinu osob, o právním důvodu těchto plnění a o dalších vztazích mezi společností a těmito osobami, ze kterých vzniká nárok na plnění, a to souhrnně za každou výše uvedenou skupinu osob Členové představenstva Členové představenstva v rozhodném období neobdrželi od společnosti peněžitá ani nepeněžitá plnění související s výkonem funkce člena představenstva. Jeden z členů představenstva byl současně vedoucí osobou společnosti a obdržel plnění na základě uzavřené manažerské smlouvy o výkonu funkce. Další z členů představenstva byl současně zaměstnancem společnosti a obdržel plnění na základě uzavřené pracovní smlouvy. Členové dozorčí rady Členové dozorčí rady v rozhodném období neobdrželi od společnosti peněžitá ani nepeněžitá plnění. Ostatní vedoucí osoby a portfolio manažeři Peněžitá plnění souhrnně: 4.324,- Nepeněžitá plnění souhrnně: 0,- Výše uvedená plnění byla ostatním vedoucím osobám a portfolio manažerům poskytnuta na základě uzavřené manažerské smlouvy o výkonu funkce a uzavřených pracovních smluv.

11 P ísp vek do Garan ního fondu obchodník s cennými papíry Pioneer investiční společnost, a.s., jako investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka, je povinna za tento majetek platit roční příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry ve výši 2% z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby za poslední rok. P ijaté poplatky a provize za poskytnuté investi ní služby za rok 2007 Obhospoda ování portfolií K Celkem ,68 Pioneer investiční společnost, a.s., v průběhu roku 2007 obhospodařovala majetek zákazníka ve smyslu 15 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pouze portfolio fondu Pioneer fond peněžního trhu PLUS. Veškeré odměny za obhospodařování portfolia tohoto fondu byly základem pro výpočet příspěvku do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Základ pro výpo et p ísp vku ,68 P ísp vek do Garan ního fondu

12 Seznam obchodník s cennými papíry schválený investi ním výborem pro rok 2007: Název spole nosti Adresa ATLANTIK finan ní trhy, a.s. Vinohradská 230, Praha 10, PS Bank Julius Baer Bahnhofstrasse 36, Zurich, Švýcarsko BAWAG International Bank CZ, a.s. Vít zná 126/1, P.O.Box 229, Praha 5, PS Collins Stewart 88 Wood st., Londýn, Velká Británie eská spo itelna, a.s. S a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS SOB fixed income Radlická 333/150, Praha 5, PS Deutsche Bank AG Prag Jungmannova 34, Praha 1, PS Exane 18 Avenue Matignon, Paris Cedex, Francie Fortis Bank Rokin 55, Amsterdam, Nizozemí HSBC Bank plc pobo ka Praha, Praha 1, V Celnici 10, PS HVB Bank Revolu ní 7, Praha 1, PS ING Bank Plze ská 344/1, Praha 5, PS Komer ní banka, a.s. Na P íkop 33, Praha 1, PS Merck Finck & Co. Pacellistrasse 16, Mnichov, N mecko Natexis Bleichroeder 1345 Avenue of the Americas, New York, U.S.A. Nordea Securities Keskuskatu 3 A, Helsinki, Helsinki, Finsko Patria Finance Jungmannova 24, Praha 1, PS SG Securities Exchange House, Primrose Street, Broadgate, Londýn, Velká Británie SG Securities Genova 26, Madrid, Špan lsko WOOD and COMPANY, s.r.o. Václavské nám stí 772/2,, Praha 1, PS Živnostenská banka, a.s. Na P íkop 20, Praha 1, PS

13 Komentá k vývoji na finan ních trzích v roce 2007 Dluhopisové a peněžní trhy Začátek roku 2007 byl na našem dluhopisovém a peněžním trhu ve znamení nižších hodnot inflace, nežli ČNB i většina analytiků předpokládala. Její pokles byl způsoben především dozníváním posílení koruny na přelomu roku, dále nižším než očekávaným dopadem deregulace nájemného a vyšších spotřebních daní u tabáku a pravděpodobně také změnou struktury spotřebitelského koše. ČNB tak v prvním čtvrtletí nepřekvapila a hlasovala jednomyslně pro stabilní úroveň repo sazby 2,50 % s komentáři, že vyšší ekonomický růst společně s nižší inflací neindikuje potřebu zpřísňovat měnovou politiku. V prvních třech měsících roku se tak českým dluhopisům relativně dařilo. Ve druhém čtvrtletí se však situace razantně změnila. Přes silná makroekonomická data, začala česká koruna proti euru oslabovat. Téměř všechny zveřejňované makroekonomické ukazatele představovaly pro českou korunu fundamentální podporu, kterou ale k posílení nevyužila. Průmyslová a stavební výroba, růst exportů, klesající míra nezaměstnanosti, silné maloobchodní tržby, dynamika cen a zlepšující se účet platební bilance vyznívaly ve prospěch české koruny, která ale sledovala opačný směr (na začátku roku se pohybovala okolo 27,50 CZK/EUR, na konci 2. čtvrtletí pak až okolo 28,70 CZK/EUR). Česká koruna byla díky nízkým úrokovým sazbám využívána jako financující měna velkými zahraničními investory, což způsobovalo tlak na její oslabení. Překvapením byla výrazně vyšší dubnová inflace, která vzrostla z březnových 1,9 % y/y na 2,5 % y/y. To zvýšilo pravděpodobnost zvýšení sazeb již na konci května. ČNB pak k tomuto kroku přistoupila a sazby zvýšila o 0,25 % na 2,75 %. Pro zvýšení hlasovali 3 členové rady a 3 byli proti, takže nakonec rozhodl hlas guvernéra Tůmy. Ze záznamu z jednání bankovní rady vyplynulo, že se většina přítomných členů shodla na tom, že již přestávají působit protiinflační rizika z minulosti a začínají mírně převládat inflační tlaky, kromě vyššího růstu spotřebitelských cen i slabší česká koruna a růst mezd. Podle záznamu z jednání stál za vyšším než prognózovaným růstem spotřebitelským cen vyšší růst cen potravin, vyšší dopady změn nepřímých daní, rychlejší růst regulovaných cen a vyšší korigovaná inflace bez pohonných hmot. Když k tomu pak připočteme vysoký emisní objem nových státních dluhopisů ve druhém čtvrtletí, tak nepřekvapí, že se v tomto období propadl dluhopisový EFFAS index o 2,42 %. Tento negativní vývoj byl částečně kompenzován ve třetím čtvrtletí. Především obavy z nepříznivého vývoje na americkém trhu hypoték a oslabující dolar, vedly investory k uzavírání carry trades, které pak podpořily domácí měnu v posílení. Od začátku července začala koruna prakticky kontinuálně posilovat a tento směr si udržovala po celý zbytek roku 2007, když se na jeho konci pohybovala na úrovni 26,50 CZK/EUR. Přesto v důsledku aktuálních inflačních tlaků (hlavně růst cen potravin a zrychlování růstu mezd), ČNB přistoupila dvakrát ke zvýšení sazeb o 0,25% v červenci a srpnu na úroveň 3,25 %. Dluhopisový EFFAS index vzrostl ve třetím čtvrtletí o 1,50 %, neboť s těmito zvýšeními již trh v předstihu kalkuloval. Relativně nejstabilnějším obdobím roku se tak stalo poslední čtvrtletí. Zde se stalo hlavní událostí listopadové rozhodování ČNB o dalším pohybu úrokových sazeb. Výsledek byl do poslední chvíle nejistý. Na jedné straně výrazný vzestup cen průmyslových a zemědělských výrobců, z nich zejména rostlinných výrobků, posiloval víru v další zvýšení, na straně druhé oproti prognóze silnější koruna. Kvůli silným argumentům na obou stranách bylo hlasování rady opět těsné, ČNB ale přesto naposledy v tomto roce zvýšila sazby o 0,25% na úroveň 3,50 %. Obavy z dalšího inflačního skoku se nakonec naplnily v podobě zveřejněné listopadové inflace na úrovni 5,0 %, která výrazně překonala říjnovou prognózu zejména v důsledku nečekaně vysokého růstu cen potravin a pohonných hmot. Podle diskuze členů bankovní rady v prosinci by tato zveřejněná aktuální vysoká inflace a její další růst, měl být způsobený pouze jednorázovými faktory, které by v průběhu následujícího roku měly odeznít. Výnos do splatnosti českého státního dluhopisu v desetiletém segmentu výnosové křivky vzrostl v roce 2007 ze 3,90 % na úroveň 4,70 %. Trh českých dluhopisů jako celek v tomto období poklesl o 0,72 % (vyjádřeno indexem Bloomberg EFFAS), což se stalo poprvé v historii zveřejňování tohoto indexu od roku Sazby peněžního trhu vzrostly z hladiny 2,80 % na 4,20 % (1Y Pribor). 12

14 Vývoj eského dluhopisového a pen žního trhu v roce ,0% 4,5 0,5% 4,0 0,0% 3,5-0,5% 3,0-1,0% 2,5-1,5% 2,0-2,0% PRIBOR 6M sazba Bloomberg/EFFAS 1,5-2,5% 1,0 XII-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 V-07 VI-07 VII-07 VIII-07 IX-07 X-07 XI-07 XII-07 Akciové trhy Také v roce 2007 pokračovaly akciové trhy v růstu. Ten však zdaleka nedosahoval tempa předchozích let, zisky klíčových indexů se pohybovaly jen mírně nad nulovými hodnotami a také vývoj v průběhu roku byl podstatně dramatičtější než v předchozích letech. Celkově se dá rok 2007 charakterizovat zejména výrazným nárůstem volatility. Ta se podle indexu VIX zvýšila více než dvojnásobně a dosáhla nejvyšších úrovní od roků 2002 resp Klíčovou událostí roku 2007 na finančních trzích byla hypoteční krize. Již při téměř tradiční jarní korekci (v tomto roce na přelomu února a března) byly některými analytiky zmiňovány problémy tzv. subprime mortgages, tedy hypoték poskytnutých klientům s problematickou minulostí. Ovšem tenkrát se ještě jako klíčové jevily obavy z poklesu růstu čínské ekonomiky, takže po uklidnění situace na čínských trzích se také akciové trhy rozvinutých ekonomik vrátily na rostoucí trajektorii. Rostoucí náklady na financování hypoték, způsobené sedmnáctinásobným zvýšením úrokových sazeb americkou centrální bankou FED mezi červnem 2004 a červnem 2006, vedly k poklesu zájmu o nemovitosti, následně k poklesu jejich cen, poté neschopností klientů dostát svým závazkům a kruh se uzavřel neschopností bank pokrýt ztráty z poskytnutých úvěrů prodejem nemovitostí. Tyto problémy vyvřely na povrch v druhé polovině července, kdy na mezibankovních trzích došlo k rapidnímu poklesu likvidity. Zejména finanční sektor zachvátila panika, obavy a nedůvěra. Trhy ztratily během několika dní více než 10 % svých hodnot. Ve druhé polovině srpna se ovšem mezi akciové investory vrátila pozitivní nálada a v první polovině října dokonce některé z klíčových akciových indexů atakovaly svá historická maxima. Tato euforie ovšem neměla delšího trvání a na konci listopadu už naopak trhy vymazaly své celoroční zisky. Razantní odpisy v řádech desítek miliard dolarů řady významných bankovních domů obnovily mezi investory paniku z drastického poklesu ziskovosti nejen finančních institucí. Navíc šířící se kreditní krize a přetrvávající nedostatek likvidity následně vyvolaly strach ze zpomalení globálního ekonomického růstu, když zejména v případě americké ekonomiky sílily dokonce obavy z propadu klíčové světové ekonomiky do recese. Díky mírné stabilizaci v průběhu prosince pak většina klíčových akciových indexů uzavřela rok 2007 na mírně kladných hodnotách. Z indexů rozvinutých trhů měly nejvyrovnanější výkonnost americké akciové indexy, které uzavřely rok se zisky v rozmezí 3,5 % (Standard&Poors 500) až 9,8 % (Nasdaq Composite). Rozdíly ve výkonnosti klíčových evropských indexů pak byly mnohem výraznější. Na jedné straně indexy německých a finských akcií si připsaly více než dvacetiprocentní zisky, na druhé straně švýcarské akcie ztratily 3,4 %, italské téměř 7 % a irské více než čtvrtinu (26,3 %). Panevropský index DJ Stoxx600 v euru poklesl o 0,17 %, index MSCI Europe v lokálních měnách vzrostl za rok 2007 o 3,3 %. Japonské akcie ztratily 11,1 %, naopak australské akcie o 11,8 % posílily. Celkově globální index rozvinutých trhů MSCI World v lokálních měnách vzrostl o 2,8 %. 13

15 Rozvíjejícím trhům se v roce 2007 vedlo přeci jen o poznání lépe. Nejméně se dařilo trhům v Polsku a Maďarsku, které rostly jen o cca 5 %, naopak turecký akciový index XU100 vzrostl o 42 %, brazilský index Bovespa o 43,6 % a téměř čtyřicetiprocentní zhodnocení zaznamenal také index Hang Seng. Na vrcholu pak stojí růst o 135 % v případě hodnoty ukrajinského indexu PFTS a 161 % v případě čínských akcií. V roce 2007 se výrazně rozšířily také rozdíly ve výkonnosti sektorů. Zatímco v roce 2006 se rozdíl mezi nejvýkonnějším a nejméně ziskovým sektorem na globální úrovni pohyboval kolem 30 %, v roce 2007 se tyto nůžky roztáhly až na více než 40 %. Nejvýkonnější sektor materiálů zaznamenal téměř 23% zhodnocení, naopak index bankovních titulů ztratil přes 17,5 %. Z celkových 24 základních sektorových indexů zaznamenalo v roce 2007 pozitivní zhodnocení pouze 13 (oproti 23 v roce 2006). Vývoj sv tových index v roce % 10% 5% 0% -5% MSCI Europe MSCI World S&P 500 XII.06 I.07 II.07 III.07 IV.07 V.07 VI.07 VII.07 VIII.07 IX.07 X.07 XI.07 XII.07 14

16 VÝVOJ JEDNOTLIVÝCH PORTFOLIÍ FOND Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Hodnota podílového listu fondu Pioneer - Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, během roku 2007 vzrostla o 1,7 % a výkonnost fondu tak byla v tomto období o 0,70 % nižší nežli výkonnost benchmarku fondu. Důvodem byl jednak značný nárůst sazeb peněžního trhu (1Y Pribor o cca 1,40 %), doprovázený poklesem cen fixně úročených cenných papírů v portfoliu fondu. Druhým faktorem bylo po vypuknutí tzv. hypoteční krize v USA, následné výrazné rozšiřování kreditních marží firemních dluhopisů, které se pak negativně projevuje v jejich cenách. Ovlivněn tak byl i náš fond, přestože již dlouhodobě vyznáváme konzervativní přístup ke kreditnímu riziku. V portfoliu se tak prakticky nacházejí dluhopisy s ratingem A- a lepším, se splatností 2-3 roky. Díky výše zmíněnému, prakticky po celý rok trvajícímu růstu peněžních sazeb, jsme udržovali opatrnější přístup také k úrokovému riziku. Duraci portfolia fondu jsme snižovali z hodnot okolo 0,55 roku na začátku roku 2007 až k hladině 0,35 roku na jeho konci. Na portfoliu fondu jsme tak většinou snižovali pozice ve státních dluhopisech SD2,3/08, SD3,8/09 a SD3,25/09, oproti nákupu dluhopisů s plovoucím kupónem a pokladničních poukázek. Ing. Leoš Bartoň portfolio manažer Ro ní výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 2007 Váha ve váženém indexu Pioneer - Sporokonto 1,70% Vážený index* 2,40% PRIBOR6M 50,00% PRIBOR3M 12,50% PRIBOR9M 12,50% PRIBOR1Y 12,50% PRIBOR2W 12,50% *Benchmark fondu zohled uje pr m rné ro ní náklady fondu v etn náklad na zajišt ní m nového rizika 15

17 Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL, benchmarku (BMK) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer Sporokonto v období od do , ,525 1,520 1,515 1,510 1,505 1,500 1,495 1,490 1,485 1,480 XII.06 I.07 II.07 Hodnota podílového listu a benchmarku (K ) III.07 IV.07 V.07 VI.07 VII.07 VIII.07 IX.07 X.07 XI.07 XII.07 VK BMK PL Vlastní kapitál (v mil. K ) Složení portfolia Pioneer Sporokonto k Po et CP ve vlastnictví fondu Název CP ISIN Tržní cena (v tis. K ) % VK Tuzemské dluhopisy bezkuponové 65 MF511/ ,08% 5 MF517/ CZ ,23% 20 MF519/ CZ ,93% 70 MF521/ CZ ,27% 5 MF522/ CZ ,24% 7 MF526/ CZ ,33% 75 MF527/ CZ ,54% 30 MF528/ CZ ,41% 15 MF529/ CZ ,71% Mezisou et pro skupinu: ,75% Tuzemské dluhopisy kuponové 90 ESKÝ TELECOM 3,5 07/08 CZ ,32% EZ 4,3 08/10 CZ ,37% 80 S FLOAT 10/16 CZ ,83% 65 PRAGUE CITY FLOAT/11 CZ ,13% SD 2,3 09/08 CZ ,59% 640 SD 3,8 03/22/09 CZ ,31% 500 SD /09 CZ ,23% 200 ŠKODA AUTO VWFLOAT/10 CZ ,96% 30 Telefonica Float /10 XS ,84% Mezisou et pro skupinu: ,57% Zahrani ní dluhopisy kuponové 30 ALPHA FLOAT 03/12 XS ,85% 16

18

19

20

Výroční zpráva. k 31.12.2011. Pioneer investiční společnost, a. s.

Výroční zpráva. k 31.12.2011. Pioneer investiční společnost, a. s. Výroční zpráva k 31.12.2011 Pioneer investiční společnost, a. s. OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Pioneer investiční společnost, a.s.... 3 Údaje o členech představenstva a dozorčí rady...

Více

Výroční zpráva. K 31. prosinci 2012. Pioneer investiční společnost, a.s.

Výroční zpráva. K 31. prosinci 2012. Pioneer investiční společnost, a.s. Výroční zpráva K 31. prosinci 2012 Pioneer investiční společnost, a.s. OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Pioneer investiční společnost, a.s.... 3 Údaje o členech představenstva a dozorčí

Více

Výroční zpráva za období od 1.1.2014 do 31.12.2014. podílových fondů obhospodařovaných ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Výroční zpráva za období od 1.1.2014 do 31.12.2014. podílových fondů obhospodařovaných ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Výroční zpráva za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 podílových fondů obhospodařovaných ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA podílových fondů obhospodařovaných ČSOB Asset Management,

Více

Výroční zpráva. Pioneer Asset Management,a.s.

Výroční zpráva. Pioneer Asset Management,a.s. Výroční zpráva Pioneer Asset Management,a.s. K 31. 12. 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Pioneer Asset Management, a.s.... 4 Dozorčí rada (ke dni 31.12.2014)... 4 Auditor společnosti...

Více

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI > Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 2014 Výroční zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Společnost předkládá investorské veřejnosti Výroční zprávu za rok 2014. Výroční zpráva obsahuje všechny povinné údaje stanovené vyhláškou

Více

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. (dále jen PPF banka nebo banka) je nedílnou součástí finanční skupiny PPF. Banka se zaměřuje zejména na poskytování

Více

Pololetní zpráva 2008 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2008 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2008 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI 2 CREDIT SUISSE VE SVĚTĚ 5 CREDIT SUISSE V ČESKÉ REPUBLICE 6 VÝHLED PRO ROK 2008 8 FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Výroční zpráva 2007. Československá obchodní banka, a. s.

Výroční zpráva 2007. Československá obchodní banka, a. s. Výroční zpráva 2007 Československá obchodní banka, a. s. Identifikační údaje ČSOB Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s.

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2010 pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2 700 000 Počet zákazníků celé Skupiny KB dosáhl 2,7 milionu.

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Poslouchat, pochopit, reagovat.

Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 www.unicreditbank.cz Tato zpráva vyjadřuje přístup UniCredit k bankovnictví činí tak prostřednictvím příběhů, které jsme v každodenním

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen investiční společnost a.s. Výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen Společnost )... 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele...

Více

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 listopad 2006 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2008

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2008 životní pojištění underwriting investiční politika finanční řízení Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie neživotní pojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2008

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2008 životní pojištění underwriting investiční politika finanční řízení Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie neživotní pojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA. Jsme Vám blíž. Výroční zpráva 2008

ČESKÁ SPOŘITELNA. Jsme Vám blíž. Výroční zpráva 2008 ČESKÁ SPOŘITELNA Jsme Vám blíž. Výroční zpráva 2008 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele mil. Kč 2008 2007 2006

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Výroční zpráva 2003 Československá obchodní banka, a. s. Adresa: Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 11520 IČ: 00001350 SWIFT: CEKOCZPP Telex: 663 122201 Tel.:

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační)

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) 2 Česká pojišťovna je pojišťovacím ústavem, který má v českých zemích nejdelší tradici. Počátek její 175leté historie sahá do roku 1827, kdy byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s. J&T BANKA, a. s. OBSAH Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Zpráva představenstva 7 Výsledky 2006 7 Vývoj v hlavních obchodních liniích

Více

Skupina PPF Výroční zpráva 2014

Skupina PPF Výroční zpráva 2014 Skupina PPF Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Obsah 5 Úvodní slovo 10 Skupina PPF 11 Profil Skupiny 12 Akcionáři 13 Vybrané ekonomické ukazatele skupiny PPF 14 Popis společnosti PPF Group N.V. 15

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více