Výroční zpráva k Pioneer investiční společnost, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva k 31. 12. 2007. Pioneer investiční společnost, a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva k Pioneer investiční společnost, a.s.

2 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Pioneer investiční společnost, a.s. 4 Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích osobách a portfolio manažerech 8 Příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry 10 Seznam obchodníků s cennými papíry schválený investičním výborem pro rok Komentář k vývoji na finančních trzích v roce Vývoj jednotlivých portfolií fondů 15 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k Údaje dle 3 odst. 1 písm. h) vyhl. č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti - o osobách, které jednaly v rozhodném období s investiční společností ve shodě 45 Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka: 49 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer růstový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Rozvaha a výkaz zisku a ztráty investiční společnosti 260 Tabulková část informační povinnosti OCP 263

3 Úvodní slovo p edsedy p edstavenstva Vážení, rok 2007 byl velmi proměnlivý, jak už tomu někdy v prostředí investic bývá. První polovina roku probíhala ve znamení expanze a růstu. Jeho druhá polovina byla naopak poznamenána vysokou volatilitou světových akciových trhů, zejména v souvislosti s takzvanou americkou hypoteční krizí. Ta měla díky stále sílící globalizaci vliv na ekonomiku většiny vyspělých i rozvíjejících se států a český trh pochopitelně nebyl výjimkou. Přesto se společnosti podařilo ukončit rok 2007 s kladnými čistými prodeji a dále upevnit své postavení na trhu. V současné době je třetím největším subjektem ve svém segmentu domácích správců podílových fondů. Významným mezníkem a zároveň obchodní výzvou pro společnost bylo listopadové sloučení HVB Bank a Živnostenské banky, které nyní společně vystupují pod názvem UniCredit Bank. Touto fúzí vznikla čtvrtá největší banka v České republice. Název nové banky vyjadřuje její příslušnost k významné evropské bankovní skupině UniCredit Group, do které patří také Pioneer Investments. Spolupráci s našimi distributory považujeme za klíčovou. V uplynulém roce byla proto zahájena kooperace s několika dalšími významnými společnostmi nezávislých finančních poradců. V zájmu podpory dynamiky objemů prodejů a jejich kvality jsme zároveň pokračovali v aktivitách směřujících k obchodní podpoře a motivaci naší stávající distribuční sítě a v upevňování vzájemných obchodních vztahů. Na straně produktové nabídky jsme přistoupili k jejímu dalšímu rozšíření a na trh byl uveden nový unikátní produkt s názvem Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond. K rozhodnutí představit další zajištěný fond nás přivedla nejen stále rostoucí poptávka po zajištěných produktech, ale zejména úspěch prvního zajištěného fondu Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond, který si v portfoliích našich klientů našel své místo. Nyní mají klienti k dispozici již dva zajištěné produkty poskytující vysokou úroveň ochrany, které spolehlivě a klidně pracují v jejich prospěch a zároveň se vhodným způsobem doplňují. V roce 2008 se zaměříme zejména na další posilování pozitivního vnímání značky Pioneer Investments. Naším cílem je dále upevnit a prohlubovat obchodní vztahy s distribučními partnery z řad bank a poradenských sítí. Zároveň budeme pokračovat v inovaci stávající produktové řady a také představíme Fond kvalifikovaných investorů určený pro specifickou klientelu. Jsme si vědomi, že v souvislosti s chystanou penzijní reformou roste zájem klientů o takové produkty, které se v budoucnu mohou stát vhodnou alternativou soukromého investování na důchod. V nadcházejícím roce se proto chceme zaměřit také na podporu dlouhodobého investování, například prostřednictvím produktů životního cyklu. Roman Pospíšil 3

4 Pioneer investi ní spole nost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová společnost, založená podle právního řádu České republiky, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne , spis. zn. B 3049 (oddíl B, vložka 3049). Pioneer investiční společnost, a.s., má sídlo v Praze 8, Karolinská 650/1, Praha 8, PSČ Předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování a dále vykonávání činnosti související s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost. Společnost může rovněž obhospodařovat majetek zákazníka, a to na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, uschovávat a spravovat cenné papíry vydané fondem kolektivního investování a poskytovat investiční poradenství týkající se investičního nástroje. Ministerstvo financí České republiky udělilo Pioneer investiční společnosti, a.s., povolení ke vzniku investiční společnosti dne , č.j. 101/74 239/1994, které nabylo právní moci dne Platnost tohoto povolení byla potvrzena i Komisí pro cenné papíry dne , č.j. 111/2144/R/1999, v rámci tzv. procesu přelicencování. IČO: DIČ: CZ Spole nost v roce 2007 obhospoda ovala tyto podílové fondy Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, SIN ; Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN ; Pioneer růstový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, SIN ; BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ ; Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ Depozitá fond Depozitářem fondů do včetně byla Živnostenská banka, a.s., IČ: , se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Depozitářem fondů od včetně je UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ , se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Auditor spole nosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Sídlo: Praha 8, Pobřežní 1a, PSČ Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č. vložky Zastoupená Ing. Pavlem Závitkovským, prokuristou se samostatnou prokurou, osvědčení č. 69 IČO: DIČ: CZ Osoby s kvalifikovanou ú astí na investi ní spole nosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., IČ: , se sídlem Galleria San Carlo, 6, Milan 20122, Itálie, člen skupiny UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups jediný akcionář, 100 % přímý podíl na základním kapitálu UniCredito Italiano, S.p.A., IČ: , se sídlem Via Dante 1, Genova 16121, Itálie 100 % nepřímý podíl na základním kapitálu Výše uvedené osoby měly na investiční společnosti kvalifikovanou účast po celé účetní období, za které je vypracovávána výroční zpráva 4

5 Osoby personáln propojené s investi ní spole ností Obchodní firma Sídlo I Zp sob propojení Doba propojení Pioneer Asset Management, a.s. Pioneer eská finan ní spole nost, s.r.o. Praha 8, Karolinská 650/1, PS Praha 8, Karolinská 650/1, PS P edseda p edstavenstva investi ní spole nosti je v této spole nosti p edsedou p edstavenstva, p edseda dozor í rady investi ní spole nosti, místop edseda dozor í rady investi ní spole nosti a len dozor í rady investi ní spole nosti jsou v této spole nosti leny dozor í rady. 1/07-12/07 P edseda p edstavenstva investi ní spole nosti, len p edstavenstva investi ní spole nosti a len dozor í rady investi ní spole nosti jsou v této spole nosti jednateli. 1/07-12/07 MZM Bohemia, s.r.o. JVS SERVICE, s.r.o. Spole enství pro d m Holubí.p. 1237, Praha 6 - Suchdol Spole enství vlastník domu Láskova 1800, 1801 a 1802 Spole enství vlastník jednotek v dom K Zámku.p.214, Praha 9 Pioneer Global Investments (HK) Ltd Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Global Investments (Taiwan) Ltd Votice, Nazdice 5, PS T emošnice, Nad Zámkem 463, PS Praha 6, Holubí 1237/5, PS Praha 4, Láskova 1802/3, PS Praha 9, Dolní Po ernice, K Zámku 214, PS Unit 1002, 10th Floor, Tower 1 Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong ul. Domaniewska 41A, Warszawa, Polsko ul. Wo oska 5, Warszawa, Polsko Unit C, 32F, No. 7 Sec 5, Xin Yi Road, Taipei 101 Tower, 110 Taipei, Taiwan Zam stnanec investi ní spole nosti je v této spole nosti jednatelem. 1/07-12/07 Zam stnanec investi ní spole nosti je v této spole nosti jednatelem. 1/07-12/07 Zam stnanec investi ní spole nosti je v této spole nosti lenem výboru. 1/07-12/07 Zam stnanec investi ní spole nosti je v této spole nosti místop edsedou výboru. 1/07-12/07 Zam stnanec investi ní spole nosti je v této spole nosti místop edsedou výboru. 1/07-5/07 P edseda dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti místop edsedou p edstavenstva, len dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti místop edsedou dozor í rady. 1/07-6/07 P edseda dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti místop edsedou dozor í rady. 1/07-6/07 P edseda dozor í rady investi ní spole nosti a len dozor í rady investi ní spole nosti jsou v této spole nosti leny dozor í rady. 1/07-12/07 P edseda dozor í rady investi ní spole nosti a len dozor í rady investi ní spole nosti jsou v této spole nosti leny p edstavenstva. 1/07-6/07 5

6 Obchodní firma Sídlo I Zp sob propojení Pioneer Global Asset Management S.p.A. Pioneer Investments Management LLC Pioneer Funds Distributor Inc. Pioneer Institutional Asset Management Inc. Pioneer Investment Management Inc. Galleria San Carlo 6, Milan, Itálie Pokrovsky Boulevard 4/17, Building 1, Office 43, Moscow, Ruská federace 60 State Street, MA Boston, USA 1209 Orange Street, DE Wilmington, USA 1209 Orange Street, DE Wilmington, USA Doba propojení P edseda dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti lenem p edstavenstva. 4/07-6/07 P edseda dozor í rady investi ní spole nosti a len dozor í rady investi ní spole nosti jsou v této spole nosti leny p edstavenstva. 3/07-12/07 P edseda dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti lenem p edstavenstva. 4/07-6/07 P edseda dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti lenem p edstavenstva. 2/07-6/07 P edseda dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti lenem p edstavenstva. 2/07-6/07 Pioneer Investment Management USA Inc. Pioneer Alternative Investment Management SGRpA CA IB Invest DOO Pioneer Asset Management SAI SA Pioneer Investment Fund Management Ltd Pioneer Alternative Investments (Israel) Ltd Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A Orange Street, DE Wilmington, USA Galleria San Carlo 6, Milan, Itálie Ivana Lu i a 2a, Zagreb, Chorvatsko 56 Dacia Boulevard., Bucharest, Rumunsko F utca 14., 1011 Budapest, Ma arsko Hasadna Street, Raanana, Izrael ul. Wo oska 5, Warszawa, Polsko P edseda dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti lenem p edstavenstva a výkonným editelem. 2/07-6/07 Místop edseda dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti místop edsedou p edstavenstva. 1/07-12/07 len dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti lenem p edstavenstva. 1/07-12/07 len dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti místop edsedou p edstavenstva. 1/07-6/07 P edseda dozor í rady investi ní spole nosti a len dozor í rady investi ní spole nosti jsou v této spole nosti leny dozor í rady. 1/07-12/07 len dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti lenem p edstavenstva. 1/07-12/07 len dozor í rady investi ní spole nosti je v této spole nosti p edsedou dozor í rady. 6/07-12/07 6

7 P edstavenstvo (ke dni ) Mgr. Roman Pospíšil, MBA - předseda Ing. Vendulka Klučková místopředseda Bc. Dalibor Valter - člen Zm ny v p edstavenstvu Dne projednal jediný akcionář společnosti odstoupení Mgr. Niny Tobiášové z funkce místopředsedy a člena představenstva společnosti. V souladu s rozhodnutím rozhodnutí České národní banky č.j. Sp/541/167/2007/1 2007/7596/540/R001 ze dne , které nabylo právní moci dne , resp. rozhodnutím České národní banky Sp/541/168/2007/1 2007/7594/540 ze dne , které nabylo právní moci dne , rozhodl dne jediný akcionář společnosti o volbě Mgr. Romana Pospíšila, resp. Ing. Vendulky Klučkové, resp. Bc. Dalibora Valtera za členy představenstva společnosti. Představenstvo zvolilo dne za svého předsedu Mgr. Romana Pospíšila, resp. za svého místopředsedu Ing. Vendulku Klučkovou. Dozor í rada (ke dni ) Werner Kretschmer - předseda Luigi Trombetta - místopředseda Stefano Pregnolato - člen Zm ny v dozor í rad v roce 2007 Dne jediný akcionář společnosti odvolal členy dozorčí rady Daniela Keith Kingsburyho a Anguse Steninga. Dne jediný akcionář společnosti rozhodl o volbě Wernera Kretschmera, resp. Stefana Pregnolata za členy dozorčí rady společnosti. Dozorčí rada zvolila dne za svého předsedu Wernera Kretschmera, resp. za svého místopředsedu Luigiho Trombettu. Zm ny v dozor í rad v roce 2008 Dne jediný akcionář společnosti odvolal členy dozorčí rady Luigiho Trombettu a Stefana Pregnolata. Dne jediný akcionář rozhodl o volbě Hannese Salety a Zbigniewa Jagiella za členy dozorčí rady společnosti. Významné soudní spory V důsledku fůze formou sloučení společnosti se společností ŽB - Trust, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: , IČO: , se společnost stala účastníkem řízení o ,- Kč s úroky, které v roce 2004 zahájila společnost Firstinvest holding, a.s., se sídlem Krnov Pod Bezdušovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ: , IČO: Soudní spor byl v roce 2007 pravomocně ukončen rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, které potvrdilo rozhodnutí Krajského soudu v Praze, kterým se žaloba zamítá. Nicméně žalobce podal mimořádný opravný prostředek k Nejvyššímu soudu. Zatím není známo, že by Nejvyšší soud rozhodoval, že v rozhodnutí ve věci samé je řešena otázka, která má zásadní právní význam. Ostatní významné skute nosti V roce 2007 k žádným významným skutečnostem nedošlo. Další informace Výdaje na činnost v oblasti výzkumu, vývoje a ochrany životního prostředí společnost v roce 2007 nevynaložila. Společnost nemá a v průběhu roku 2007 neměla organizační složku v zahraničí. 7

8 Údaje o lenech p edstavenstva, dozor í rady, vedoucích osobách a portfolio manažerech Představenstvo Mgr. Roman Pospíšil, MBA Pan Pospíšil působí v představenstvu společnosti od Jako generální ředitel společnosti působil od do , kdy byla tato funkce zrušena. Je absolventem Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích (matematika, fyzika), Nothingham University (MBA), Graduate School of Banking Colorado a kurzů v Barclays Bank. Po akademické dráze působil v Komerční bance, a.s., a v Investiční kapitálové společnosti Komerční banky, a.s. Zastává pozici předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Pioneer Asset Management, a.s. Mgr. Nina Tobiášová Paní Tobiášová působila v představenstvu společnosti od do Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Před přijetím pozice právníka společnosti v roce 1998 působila u obchodníka s cennými papíry Expandia Finance, a.s., a v Československé obchodní bance, a.s., odbor kapitálového trhu, kde se specializovala na finanční právo. Ing. Vendulka Klu ková Paní Klučková působí v představenstvu společnosti od Vystudovala ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou. Působila ve společnosti ŽB-Trust, investiční společnost, a.s. Ve společnosti odpovídá za oblast vedení účetnictví fondů, vypořádání obchodů a administraci obhospodařovaných fondů, počítačovou podporu, risk management a vnitřní provoz společnosti. Zároveň zastává funkci regionálního ředitele provozu a informačních technologií skupiny Pioneer Investments pro oblast střední a východní Evropy. Bc. Dalibor Valter Pan Valter působí v představenstvu společnosti od Studoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, poté absolvoval roční MBA program na U.S. Business School. Před přijetím pozice ve společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., pracoval v Komerční bance, a.s., jako vedoucí analytického oddělení a v Konsolidační bance, a.s., jako člen týmu zabývajícího se prodejem IPB banky. V majetku členů představenstva byl k tento počet podílových listů fondů Pioneer: Název fondu Po et podílových list Pioneer Sporokonto Pioneer obliga ní fond Pioneer dynamický fond Pioneer akciový fond Dozorčí rada Werner Kretschmer Pan Kretschmer působí v dozorčí radě společnosti od 18. června Je držitelem titulu PhD za práva a ekonomii, která vystudoval na University of Graz. V roce 1991 nastoupil do Bank Austria, kde od roku 1995 zastával různé vedoucí funkce v oblasti správy aktiv a privátního bankovnictví. Působil též jako člen představenstva San Marco Mutual Fund Company, BA Worldwide Fund Management a Capital Invest (Austria). V současnosti je p. Kretschmer členem představenstva Bank Austria AG, odpovědný za oblast Private Banking & Asset Management. V rámci skupiny Pioneer Investments zastává pozici ředitele pro oblast Rakouska a střední a východní Evropu. 8

9 Luigi Trombetta Pan Trombetta působil v dozorčí radě společnosti od do Vystudoval univerzitu v Římě La Sapienza, obor právní věda. Ihned poté nastoupil do Banco di Santo Spirito S.p.a. v Římě (v současné době existuje pod názvem Banca di Roma s.p.a. a patří k bankovní skupině Capitalia). Od roku 2001 pracuje ve společnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A, kde je vedoucím odboru pro právní záležitosti a řízení podniků. Je místopředsedou představenstva/správní rady Pioneer Alternative Investments Management SGR p.a., Milán, italské společnosti působící v oblasti alternativních investic. Stefano Pregnolato Pan Pregnolato působí v dozorčí radě společnosti od 18. června Po vystudování ekonomie na univerzitě v Turíně v roce 1988, započal svoji profesní dráhu jako analytik ve společnosti St. Paolo Hambros. Od roku 1990 působil osm let jako portfolio manažer ve skupině Credito Italiano a později se podílel na zakládání privátní banky v Banque Bruxelles-Lambert skupiny ING. Do skupiny Pioneer Investments nastoupil v roce 1999 jako ředitel oddělení investic specializující se na mezinárodní akcie a správu balancovaných portfolií v investičních centrech skupiny v Dublinu a v americkém Bostonu. Od roku 2004 zastává funkci investičního ředitele (CIO) pro oblast střední a východní Evropy skupiny Pioneer Investments. Daniel Keith Kingsbury Pan Kingsbury působil v dozorčí radě společnosti od do Vystudoval John Hopkins University (1980) a New York University (1988) se specializací na rozvoj aktivit souvisejících se správou zdrojů, a to především na zahraničních trzích (Španělsko, Irsko, Tchaj-wan, Filipíny, Chile, Rusko). Ve skupině Pioneer Investments zastával Daniel K. Kingsbury od roku 2000 do února 2007 funkci prezidenta divize New Markets (v současné době divize vystupuje pod názvem Central & Eastern Europe) a byl zodpovědný za všechny aktivity skupiny Pioneer Investments ve střední Evropě a Asii. V březnu 2007 byl jmenován prezidentem americké divize skupiny Pioneer Investments a prezidentem a generálním ředitelem společnosti Pioneer Investment Management, Inc. Angus Stening Pan Stening působil v dozorčí radě společnosti od do Studoval na Sydney Institute of Technology, kde v roce 1991 získal diplom v oblasti obchodu (účetnictví). Po studiu působil v australské State Street Bank & Trust Company a od roku 1992 v několika společnostech banky Deutsche Bank AG (dříve The Bankers Trust Company). Ve skupině Pioneer Investments/UniCredito působí již od roku Na pozici výkonného ředitele pro provoz a informační technologie byl odpovědný za provoz a strategický vývoj evropských operací skupiny Pioneer Investments. Od září 2004 do února 2007 zastával pozici výkonného ředitele pro oblast střední a východní Evropy. V únoru 2007 byl jmenován výkonným ředitelem Pioneer Investments pro oblast Asie a Emerging Markets. V majetku členů dozorčí rady nebyl k žádný z podílových listů fondů České rodiny fondů Pioneer. Portfolio manažeři Petr Zajíc Pan Zajíc působí jako portfolio manažer fondů obhospodařovaných společností od Po absolvování makléřských zkoušek v roce 1994 působil v řadě předních finančních společností ČSOB, a.s., Expandia Finance, a.s., Patria Finance, a.s. Do skupiny Pioneer Investments přišel ze společnosti Conseq Finance, kde se specializoval na akciové produkty. Je odborníkem na celý rozsah instrumentů kapitálového trhu. Ing. Leoš Barto Pan Bartoň působí jako portfolio manažer fondů obhospodařovaných společností od Je absolventem ČVUT Praha, fakulta strojní, obor ekonomika a řízení. V letech 1994 až 1995 pracoval v České spořitelně, a.s., jako dealer na trhu dluhopisů, od roku 1996 do roku 2001 v Komerční bance, a.s., jako senior dealer a proprietary trader a od roku 2001 do listopadu 2003 v PPF Burzovní společnosti jako chief dealer. V majetku portfolio manažerů nebyl k žádný z podílových listů fondů České rodiny fondů Pioneer. 9

10 Údaje o peněžitých i nepeněžitých plněních od společnosti, která přijali v rozhodném období členové představenstva, dozorčí rady, ostatní vedoucí osoby a portfolio manažeři, a to souhrnně za každou výše uvedenou skupinu osob, o právním důvodu těchto plnění a o dalších vztazích mezi společností a těmito osobami, ze kterých vzniká nárok na plnění, a to souhrnně za každou výše uvedenou skupinu osob Členové představenstva Členové představenstva v rozhodném období neobdrželi od společnosti peněžitá ani nepeněžitá plnění související s výkonem funkce člena představenstva. Jeden z členů představenstva byl současně vedoucí osobou společnosti a obdržel plnění na základě uzavřené manažerské smlouvy o výkonu funkce. Další z členů představenstva byl současně zaměstnancem společnosti a obdržel plnění na základě uzavřené pracovní smlouvy. Členové dozorčí rady Členové dozorčí rady v rozhodném období neobdrželi od společnosti peněžitá ani nepeněžitá plnění. Ostatní vedoucí osoby a portfolio manažeři Peněžitá plnění souhrnně: 4.324,- Nepeněžitá plnění souhrnně: 0,- Výše uvedená plnění byla ostatním vedoucím osobám a portfolio manažerům poskytnuta na základě uzavřené manažerské smlouvy o výkonu funkce a uzavřených pracovních smluv.

11 P ísp vek do Garan ního fondu obchodník s cennými papíry Pioneer investiční společnost, a.s., jako investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka, je povinna za tento majetek platit roční příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry ve výši 2% z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby za poslední rok. P ijaté poplatky a provize za poskytnuté investi ní služby za rok 2007 Obhospoda ování portfolií K Celkem ,68 Pioneer investiční společnost, a.s., v průběhu roku 2007 obhospodařovala majetek zákazníka ve smyslu 15 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pouze portfolio fondu Pioneer fond peněžního trhu PLUS. Veškeré odměny za obhospodařování portfolia tohoto fondu byly základem pro výpočet příspěvku do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Základ pro výpo et p ísp vku ,68 P ísp vek do Garan ního fondu

12 Seznam obchodník s cennými papíry schválený investi ním výborem pro rok 2007: Název spole nosti Adresa ATLANTIK finan ní trhy, a.s. Vinohradská 230, Praha 10, PS Bank Julius Baer Bahnhofstrasse 36, Zurich, Švýcarsko BAWAG International Bank CZ, a.s. Vít zná 126/1, P.O.Box 229, Praha 5, PS Collins Stewart 88 Wood st., Londýn, Velká Británie eská spo itelna, a.s. S a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS SOB fixed income Radlická 333/150, Praha 5, PS Deutsche Bank AG Prag Jungmannova 34, Praha 1, PS Exane 18 Avenue Matignon, Paris Cedex, Francie Fortis Bank Rokin 55, Amsterdam, Nizozemí HSBC Bank plc pobo ka Praha, Praha 1, V Celnici 10, PS HVB Bank Revolu ní 7, Praha 1, PS ING Bank Plze ská 344/1, Praha 5, PS Komer ní banka, a.s. Na P íkop 33, Praha 1, PS Merck Finck & Co. Pacellistrasse 16, Mnichov, N mecko Natexis Bleichroeder 1345 Avenue of the Americas, New York, U.S.A. Nordea Securities Keskuskatu 3 A, Helsinki, Helsinki, Finsko Patria Finance Jungmannova 24, Praha 1, PS SG Securities Exchange House, Primrose Street, Broadgate, Londýn, Velká Británie SG Securities Genova 26, Madrid, Špan lsko WOOD and COMPANY, s.r.o. Václavské nám stí 772/2,, Praha 1, PS Živnostenská banka, a.s. Na P íkop 20, Praha 1, PS

13 Komentá k vývoji na finan ních trzích v roce 2007 Dluhopisové a peněžní trhy Začátek roku 2007 byl na našem dluhopisovém a peněžním trhu ve znamení nižších hodnot inflace, nežli ČNB i většina analytiků předpokládala. Její pokles byl způsoben především dozníváním posílení koruny na přelomu roku, dále nižším než očekávaným dopadem deregulace nájemného a vyšších spotřebních daní u tabáku a pravděpodobně také změnou struktury spotřebitelského koše. ČNB tak v prvním čtvrtletí nepřekvapila a hlasovala jednomyslně pro stabilní úroveň repo sazby 2,50 % s komentáři, že vyšší ekonomický růst společně s nižší inflací neindikuje potřebu zpřísňovat měnovou politiku. V prvních třech měsících roku se tak českým dluhopisům relativně dařilo. Ve druhém čtvrtletí se však situace razantně změnila. Přes silná makroekonomická data, začala česká koruna proti euru oslabovat. Téměř všechny zveřejňované makroekonomické ukazatele představovaly pro českou korunu fundamentální podporu, kterou ale k posílení nevyužila. Průmyslová a stavební výroba, růst exportů, klesající míra nezaměstnanosti, silné maloobchodní tržby, dynamika cen a zlepšující se účet platební bilance vyznívaly ve prospěch české koruny, která ale sledovala opačný směr (na začátku roku se pohybovala okolo 27,50 CZK/EUR, na konci 2. čtvrtletí pak až okolo 28,70 CZK/EUR). Česká koruna byla díky nízkým úrokovým sazbám využívána jako financující měna velkými zahraničními investory, což způsobovalo tlak na její oslabení. Překvapením byla výrazně vyšší dubnová inflace, která vzrostla z březnových 1,9 % y/y na 2,5 % y/y. To zvýšilo pravděpodobnost zvýšení sazeb již na konci května. ČNB pak k tomuto kroku přistoupila a sazby zvýšila o 0,25 % na 2,75 %. Pro zvýšení hlasovali 3 členové rady a 3 byli proti, takže nakonec rozhodl hlas guvernéra Tůmy. Ze záznamu z jednání bankovní rady vyplynulo, že se většina přítomných členů shodla na tom, že již přestávají působit protiinflační rizika z minulosti a začínají mírně převládat inflační tlaky, kromě vyššího růstu spotřebitelských cen i slabší česká koruna a růst mezd. Podle záznamu z jednání stál za vyšším než prognózovaným růstem spotřebitelským cen vyšší růst cen potravin, vyšší dopady změn nepřímých daní, rychlejší růst regulovaných cen a vyšší korigovaná inflace bez pohonných hmot. Když k tomu pak připočteme vysoký emisní objem nových státních dluhopisů ve druhém čtvrtletí, tak nepřekvapí, že se v tomto období propadl dluhopisový EFFAS index o 2,42 %. Tento negativní vývoj byl částečně kompenzován ve třetím čtvrtletí. Především obavy z nepříznivého vývoje na americkém trhu hypoték a oslabující dolar, vedly investory k uzavírání carry trades, které pak podpořily domácí měnu v posílení. Od začátku července začala koruna prakticky kontinuálně posilovat a tento směr si udržovala po celý zbytek roku 2007, když se na jeho konci pohybovala na úrovni 26,50 CZK/EUR. Přesto v důsledku aktuálních inflačních tlaků (hlavně růst cen potravin a zrychlování růstu mezd), ČNB přistoupila dvakrát ke zvýšení sazeb o 0,25% v červenci a srpnu na úroveň 3,25 %. Dluhopisový EFFAS index vzrostl ve třetím čtvrtletí o 1,50 %, neboť s těmito zvýšeními již trh v předstihu kalkuloval. Relativně nejstabilnějším obdobím roku se tak stalo poslední čtvrtletí. Zde se stalo hlavní událostí listopadové rozhodování ČNB o dalším pohybu úrokových sazeb. Výsledek byl do poslední chvíle nejistý. Na jedné straně výrazný vzestup cen průmyslových a zemědělských výrobců, z nich zejména rostlinných výrobků, posiloval víru v další zvýšení, na straně druhé oproti prognóze silnější koruna. Kvůli silným argumentům na obou stranách bylo hlasování rady opět těsné, ČNB ale přesto naposledy v tomto roce zvýšila sazby o 0,25% na úroveň 3,50 %. Obavy z dalšího inflačního skoku se nakonec naplnily v podobě zveřejněné listopadové inflace na úrovni 5,0 %, která výrazně překonala říjnovou prognózu zejména v důsledku nečekaně vysokého růstu cen potravin a pohonných hmot. Podle diskuze členů bankovní rady v prosinci by tato zveřejněná aktuální vysoká inflace a její další růst, měl být způsobený pouze jednorázovými faktory, které by v průběhu následujícího roku měly odeznít. Výnos do splatnosti českého státního dluhopisu v desetiletém segmentu výnosové křivky vzrostl v roce 2007 ze 3,90 % na úroveň 4,70 %. Trh českých dluhopisů jako celek v tomto období poklesl o 0,72 % (vyjádřeno indexem Bloomberg EFFAS), což se stalo poprvé v historii zveřejňování tohoto indexu od roku Sazby peněžního trhu vzrostly z hladiny 2,80 % na 4,20 % (1Y Pribor). 12

14 Vývoj eského dluhopisového a pen žního trhu v roce ,0% 4,5 0,5% 4,0 0,0% 3,5-0,5% 3,0-1,0% 2,5-1,5% 2,0-2,0% PRIBOR 6M sazba Bloomberg/EFFAS 1,5-2,5% 1,0 XII-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 V-07 VI-07 VII-07 VIII-07 IX-07 X-07 XI-07 XII-07 Akciové trhy Také v roce 2007 pokračovaly akciové trhy v růstu. Ten však zdaleka nedosahoval tempa předchozích let, zisky klíčových indexů se pohybovaly jen mírně nad nulovými hodnotami a také vývoj v průběhu roku byl podstatně dramatičtější než v předchozích letech. Celkově se dá rok 2007 charakterizovat zejména výrazným nárůstem volatility. Ta se podle indexu VIX zvýšila více než dvojnásobně a dosáhla nejvyšších úrovní od roků 2002 resp Klíčovou událostí roku 2007 na finančních trzích byla hypoteční krize. Již při téměř tradiční jarní korekci (v tomto roce na přelomu února a března) byly některými analytiky zmiňovány problémy tzv. subprime mortgages, tedy hypoték poskytnutých klientům s problematickou minulostí. Ovšem tenkrát se ještě jako klíčové jevily obavy z poklesu růstu čínské ekonomiky, takže po uklidnění situace na čínských trzích se také akciové trhy rozvinutých ekonomik vrátily na rostoucí trajektorii. Rostoucí náklady na financování hypoték, způsobené sedmnáctinásobným zvýšením úrokových sazeb americkou centrální bankou FED mezi červnem 2004 a červnem 2006, vedly k poklesu zájmu o nemovitosti, následně k poklesu jejich cen, poté neschopností klientů dostát svým závazkům a kruh se uzavřel neschopností bank pokrýt ztráty z poskytnutých úvěrů prodejem nemovitostí. Tyto problémy vyvřely na povrch v druhé polovině července, kdy na mezibankovních trzích došlo k rapidnímu poklesu likvidity. Zejména finanční sektor zachvátila panika, obavy a nedůvěra. Trhy ztratily během několika dní více než 10 % svých hodnot. Ve druhé polovině srpna se ovšem mezi akciové investory vrátila pozitivní nálada a v první polovině října dokonce některé z klíčových akciových indexů atakovaly svá historická maxima. Tato euforie ovšem neměla delšího trvání a na konci listopadu už naopak trhy vymazaly své celoroční zisky. Razantní odpisy v řádech desítek miliard dolarů řady významných bankovních domů obnovily mezi investory paniku z drastického poklesu ziskovosti nejen finančních institucí. Navíc šířící se kreditní krize a přetrvávající nedostatek likvidity následně vyvolaly strach ze zpomalení globálního ekonomického růstu, když zejména v případě americké ekonomiky sílily dokonce obavy z propadu klíčové světové ekonomiky do recese. Díky mírné stabilizaci v průběhu prosince pak většina klíčových akciových indexů uzavřela rok 2007 na mírně kladných hodnotách. Z indexů rozvinutých trhů měly nejvyrovnanější výkonnost americké akciové indexy, které uzavřely rok se zisky v rozmezí 3,5 % (Standard&Poors 500) až 9,8 % (Nasdaq Composite). Rozdíly ve výkonnosti klíčových evropských indexů pak byly mnohem výraznější. Na jedné straně indexy německých a finských akcií si připsaly více než dvacetiprocentní zisky, na druhé straně švýcarské akcie ztratily 3,4 %, italské téměř 7 % a irské více než čtvrtinu (26,3 %). Panevropský index DJ Stoxx600 v euru poklesl o 0,17 %, index MSCI Europe v lokálních měnách vzrostl za rok 2007 o 3,3 %. Japonské akcie ztratily 11,1 %, naopak australské akcie o 11,8 % posílily. Celkově globální index rozvinutých trhů MSCI World v lokálních měnách vzrostl o 2,8 %. 13

15 Rozvíjejícím trhům se v roce 2007 vedlo přeci jen o poznání lépe. Nejméně se dařilo trhům v Polsku a Maďarsku, které rostly jen o cca 5 %, naopak turecký akciový index XU100 vzrostl o 42 %, brazilský index Bovespa o 43,6 % a téměř čtyřicetiprocentní zhodnocení zaznamenal také index Hang Seng. Na vrcholu pak stojí růst o 135 % v případě hodnoty ukrajinského indexu PFTS a 161 % v případě čínských akcií. V roce 2007 se výrazně rozšířily také rozdíly ve výkonnosti sektorů. Zatímco v roce 2006 se rozdíl mezi nejvýkonnějším a nejméně ziskovým sektorem na globální úrovni pohyboval kolem 30 %, v roce 2007 se tyto nůžky roztáhly až na více než 40 %. Nejvýkonnější sektor materiálů zaznamenal téměř 23% zhodnocení, naopak index bankovních titulů ztratil přes 17,5 %. Z celkových 24 základních sektorových indexů zaznamenalo v roce 2007 pozitivní zhodnocení pouze 13 (oproti 23 v roce 2006). Vývoj sv tových index v roce % 10% 5% 0% -5% MSCI Europe MSCI World S&P 500 XII.06 I.07 II.07 III.07 IV.07 V.07 VI.07 VII.07 VIII.07 IX.07 X.07 XI.07 XII.07 14

16 VÝVOJ JEDNOTLIVÝCH PORTFOLIÍ FOND Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Hodnota podílového listu fondu Pioneer - Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, během roku 2007 vzrostla o 1,7 % a výkonnost fondu tak byla v tomto období o 0,70 % nižší nežli výkonnost benchmarku fondu. Důvodem byl jednak značný nárůst sazeb peněžního trhu (1Y Pribor o cca 1,40 %), doprovázený poklesem cen fixně úročených cenných papírů v portfoliu fondu. Druhým faktorem bylo po vypuknutí tzv. hypoteční krize v USA, následné výrazné rozšiřování kreditních marží firemních dluhopisů, které se pak negativně projevuje v jejich cenách. Ovlivněn tak byl i náš fond, přestože již dlouhodobě vyznáváme konzervativní přístup ke kreditnímu riziku. V portfoliu se tak prakticky nacházejí dluhopisy s ratingem A- a lepším, se splatností 2-3 roky. Díky výše zmíněnému, prakticky po celý rok trvajícímu růstu peněžních sazeb, jsme udržovali opatrnější přístup také k úrokovému riziku. Duraci portfolia fondu jsme snižovali z hodnot okolo 0,55 roku na začátku roku 2007 až k hladině 0,35 roku na jeho konci. Na portfoliu fondu jsme tak většinou snižovali pozice ve státních dluhopisech SD2,3/08, SD3,8/09 a SD3,25/09, oproti nákupu dluhopisů s plovoucím kupónem a pokladničních poukázek. Ing. Leoš Bartoň portfolio manažer Ro ní výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 2007 Váha ve váženém indexu Pioneer - Sporokonto 1,70% Vážený index* 2,40% PRIBOR6M 50,00% PRIBOR3M 12,50% PRIBOR9M 12,50% PRIBOR1Y 12,50% PRIBOR2W 12,50% *Benchmark fondu zohled uje pr m rné ro ní náklady fondu v etn náklad na zajišt ní m nového rizika 15

17 Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL, benchmarku (BMK) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer Sporokonto v období od do , ,525 1,520 1,515 1,510 1,505 1,500 1,495 1,490 1,485 1,480 XII.06 I.07 II.07 Hodnota podílového listu a benchmarku (K ) III.07 IV.07 V.07 VI.07 VII.07 VIII.07 IX.07 X.07 XI.07 XII.07 VK BMK PL Vlastní kapitál (v mil. K ) Složení portfolia Pioneer Sporokonto k Po et CP ve vlastnictví fondu Název CP ISIN Tržní cena (v tis. K ) % VK Tuzemské dluhopisy bezkuponové 65 MF511/ ,08% 5 MF517/ CZ ,23% 20 MF519/ CZ ,93% 70 MF521/ CZ ,27% 5 MF522/ CZ ,24% 7 MF526/ CZ ,33% 75 MF527/ CZ ,54% 30 MF528/ CZ ,41% 15 MF529/ CZ ,71% Mezisou et pro skupinu: ,75% Tuzemské dluhopisy kuponové 90 ESKÝ TELECOM 3,5 07/08 CZ ,32% EZ 4,3 08/10 CZ ,37% 80 S FLOAT 10/16 CZ ,83% 65 PRAGUE CITY FLOAT/11 CZ ,13% SD 2,3 09/08 CZ ,59% 640 SD 3,8 03/22/09 CZ ,31% 500 SD /09 CZ ,23% 200 ŠKODA AUTO VWFLOAT/10 CZ ,96% 30 Telefonica Float /10 XS ,84% Mezisou et pro skupinu: ,57% Zahrani ní dluhopisy kuponové 30 ALPHA FLOAT 03/12 XS ,85% 16

18

19

20

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2010 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Seznam obchodníků s cennými papíry Účetní závěrka

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2013 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2011

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2011 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond K 31. 12. 2011 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 2 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích osobách a portfolio manažerech

Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích osobách a portfolio manažerech Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. K 31. 12. 28 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích osobách

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2008-30.6. 2008 Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová společnost, založená podle právního

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2013 30.6.2013 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2012 30.6.2012 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI S NÁZVEM: QI investiční společnost, a.s. INFORMACE KE DNI 30. června 2013 ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2011 30.6.2011

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2011 30.6.2011 Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2011 30.6.2011 1 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2014 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI S NÁZVEM: QI investiční společnost, a.s. INFORMACE KE DNI 30. června 2012 ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2009-30.6. 2009

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2009-30.6. 2009 Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2009-30.6. 2009 Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová společnost, založená podle právního

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap GE Money

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

Pololetní zpráva společnosti Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2011

Pololetní zpráva společnosti Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2011 Pololetní zpráva společnosti Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2011 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a Vyhláškou č. 194/2011 Sb.,

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Srpen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Srpen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Srpen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Srpen +0,14% Od ledna +0,87% 101,40% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% Konzervativní

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB )

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Prosinec -0,17% Od ledna +0,95% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60% Konzervativní

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008) Do srpnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů osm domácích a jeden zahraniční

Více

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010 Raiffeisen- TopDividende-Akti en Fonds Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2007 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2016

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2016 Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2016 Rdfdfdfd54545aRf 2 dále také Společnost OBSAH 03 Základní údaje o společnosti 04 Seznam obhospodařovaných fondů 08 Finanční výkazy Společnosti 3 Základní

Více

Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera

Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera 22. února 2017 Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera Na finančních trzích převažuje od amerických

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2015 Conseq penzijní společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, Staré

Více

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008

Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU Název fondu: ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červenec +0,20 % Letos +0,48 % Státní dluhopisy - pokles úrokových sazeb + Korporátní dluhopisy - snížení

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) v květnu přistoupila ke zpřísnění měnové politiky zvýšením klíčových úrokových sazeb

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008473998 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Výroční zpráva K 31. 12. 2009. Obsah. Pioneer investiční společnost, a.s. Údaje o portfolio manažerech fondů. Seznam obchodníků s cennými papíry

Výroční zpráva K 31. 12. 2009. Obsah. Pioneer investiční společnost, a.s. Údaje o portfolio manažerech fondů. Seznam obchodníků s cennými papíry Výroční zpráva fondů obhospodařovaných ovaných společností Pioneer investiční ní společnost, a.s. K 31. 12. 2009 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Údaje o portfolio manažerech fondů Seznam obchodníků

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická data z února a začátku března se nadále nesou v pozitivním duchu. Bilance zahraničního obchodu potvrzuje přebytky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2005 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Rozhodujícím makroekonomickým údajem, na který finanční trh upírá svoji pozornost, se v posledním období stal vývoj spotřebitelských

Více

Doba Kapitálová Kategorie trvání ochrana rizika 102 % Vývoj měn vůči EUR od počátku pojištění ( ) EUR / BRL brazilský real

Doba Kapitálová Kategorie trvání ochrana rizika 102 % Vývoj měn vůči EUR od počátku pojištění ( ) EUR / BRL brazilský real TIMBI 2015/2017 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen z výkonnosti pěti měn zemí TIMBI vůči

Více

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Červenec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Červenec -0,06% Od ledna +0,73% 101,50% 101,30% 101,10% 100,90% 100,70% 100,50% 100,30% 100,10% 99,90% 99,70%

Více

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Srpen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Růst HDP české ekonomiky dosáhl ve druhém čtvrtletí letošního roku úrovně 6 procent meziročně. Údaj za první

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009 Září 2009 HVĚZDY MĚSÍCE Fondy investující do akcií nemovitostních firem Parvest STEP 90 Euro vyvážená investice s ochranou při medvědím trhu Conseq Invest Fond dluhopisů nové Evropy Fondy investující do

Více

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější 5. září 2016 Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější Situace na finančních trzích zůstala během léta překvapivě velmi klidná. Počáteční šok vyvolaný

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Český fond půdy. Fond kvalifikovaných investorů

Český fond půdy. Fond kvalifikovaných investorů Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů 2016 I. Krátké představení Strategie Investice do vysoce kvalitní české zemědělské půdy za účelem kapitálového zhodnocení a nájmu. Obhospodařování a administrace

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007 Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007 1 OBSAH Profil společnosti... 3 Základní údaje o investiční společnosti... 3 Statutární a dozorčí orgány společnosti... 5 Průměrný počet zaměstnanců...

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme.

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Investiční oddělení Duben 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Průmyslová

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008) Do květnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů devět domácích a dva zahraniční

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Červenec 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných v červenci stouply spotřebitelské ceny v červnu 2007 o 2,5 procenta meziročně,

Více