Profi Tip. Tipy při problémech v tiskárně. Vydání 1/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profi Tip. Tipy při problémech v tiskárně. Vydání 1/2006"

Transkript

1 Profi Tip Tipy při problémech v tiskárně Vydání 1/2006

2 2 Předmluva Bernd Schopp Ředitel Print Media Academy Milí čtenáři, na kvalitu vašich tiskových produktů působí celá řada faktorů: vedle samotného tiskového stroje je to potiskovaný materiál a tiskové barvy, a dále i vnější vlivy jako je vzdušná vlhkost a teplota v tiskárně. Pokud nastanou při tisku problémy, je jejich příčina jen málokdy ihned zřejmá. Často trvá velmi dlouho než je ze všech potenciálních možností zjištěna konkrétní příčina problému. Naše aktuální Profesionální tipy vám nabízejí rychlou pomoc a radu při nejčastějších problémech a proto by tato příručka neměla chybět v žádné tiskárně. Pokud máte sami další témata, která bychom mohli pomocí Profesionálních tipů rozvinout, použijte prosím přiložený faxový formulář. Váš Bernd Schopp Obsah Elektrostatický náboj papíru Zvrásnění papíru Vytrhávání povrchu papíru Emulgace barvy Šablonování Obláčkovitost tisku Příčné pruhování Znečištění barvy Snížení tónové hodnoty Nárůst tónové hodnoty Rozmazávání tiskového bodu (smyk) Pomalé zasychání barvy Vydání 1/2006

3 Tipy při problémech v tiskárně 3 Elektrostatický náboj papíru Tiskaři tento problém velmi dobře znají: archy jsou přilepeny k sobě, protože jsou elektrostaticky nabity. Tím může dojít k tomu, že je ze stohu naloženo do stroje několik archů současně, což zapříčiní zastavení stroje a přerušení tisku. Statický náboj vzniká buď nedostatkem elektronů (pozitivní náboj) nebo přebytkem elektronů (negativní náboj) na povrchu papíru. Problémy s elektrostaticky nabitým papírem se vyskytují zejména tehdy, když jsou při nízké relativní vlhkosti vzduchu zpracovávány příliš suché papíry. Spodní kritická hranice vlhkosti, jak papíru tak vzduchu v tiskové strojovně, se nachází kolem hodnot 40% až 42%. (Elektrostatická = nehybná, tzn. statická elektřina) Obsah vlhkosti papíru by se měl pohybovat mezi 45% až 55%. Vodivost papíru a tím i odstranění elektrického náboje roste se stoupajícím obsahem vlhkosti. Pracovní prostory tiskárny by měly být klimatizovány nebo zvlhčovány na 50% až 55% relativní vlhkosti vzduchu. Zvláště ve studených ročních obdobích dochází ve vytápěných prostorách ke značnému poklesu relativní vlhkosti vzduchu. Antistatická zařízení, jako jsou vybíjecí elektrody a ionizační tyče snižují elektrostatický náboj papíru; ionizační přístroje zvyšují elektrickou vodivost vzduchu a tím omezují vznik statického náboje. PROFI TIP

4 4 Zvrásnění papíru Při tisku dochází často ke zvrásnění papíru, který je buď špatně aklimatizován nebo nebyl skladován v naprosté rovině. Dále k tomu dochází i u zvlněných nebo prohnutých archů papíru, případně u staticky nabitého papíru. Ke zvrásnění papíru může také vést jak chybné nastavení na nakladači, tak chybně seřízený průchod papíru strojem. Aby byl potiskovaný materiál při tiskovém procesu naprosto rovný, měl by být při skladování a transportu řádně klimatizován. Papír velmi citlivě reaguje na kolísání vlhkosti, a proto je nutné během jeho skladování dbát na pokud možno stálou teplotu a vzdušnou vlhkost. Papír by měl vykazovat relativní vlhkost od 50% do 55%, jeho teplota by se měla pohybovat vždy mezi 20 C až 22 C. Vydání 1/2006

5 Tipy při problémech v tiskárně 5 Pokud dochází ke zvrásnění papíru, může to být také způsobeno nesprávným nastavením tiskového stroje, a to především nakladače. Příčinou vrásnění může být například chybné nastavení předních náložek, příliš silně přitahující boční náložky, velmi těsné přistavení vedení archů nebo značný rozfuk vzduchu. Ke zvrásnění papíru může přispívat také nesprávné nastavení vzduchu při předávce archů. Další příčinou mohou být buď špatně fungující nebo zašpiněné chytače, které tak mohou arch rovněž deformovat. V neposlední řadě může být příčinou i příliš vysoký nebo nestejnoměrný tiskový tlak mezi gumou a tlakovým válcem. Tím dochází k nestejnoměrnému vedení archu v tlaku, což způsobí jeho zvrásnění. Pro tisk používat pouze kvalitní a dokonale plochý potiskovaný materiál Překontrolovat přední náložky Překontrolovat boční náložky Nepřistavovat vedení archů příliš těsně Redukovat rozfuk vzduchu na nakladači Optimalizovat nastavení vzduchu na předávce archů Optimalizovat nastavení tiskového tlaku Překontrolovat chytače, vyčistit a případně nechat seřídit PROFI TIP

6 6 Vytrhávání povrchu papíru Pod tímto pojmem rozumíme vytrhávání malých částeček z povrchu papíru nebo natrhávání povrchu potiskovaného materiálu během tiskového procesu. To může způsobit poškození ofsetového potahu. Proto je nutné častěji mýt povrch ofsetového potahu, což může vést k nepříznivému ovlivnění kvality tisku. Pokud povrch potiskovaného materiálu není dostatečně odolný, může se stát vytrhávání jeho povrchu značným problémem. K vytrhávání povrchu dochází při nízké povrchové pevnosti potiskovaného materiálu. To znamená, že tahová síla tiskové barvy má vyšší hodnotu než vzájemná pevnost vláken ve struktuře papíru, případně vazba pigmentů v nátěru papíru. Příčinami vytrhávání povrchu papíru může být buď jeho nedostatečné zaklížení nebo špatné spojení nátěru papíru s jeho povrchem. Použít měkčí typy barev (s nižší lepivostí) Snížit tahovou sílu barvy (přidáním tiskového oleje) Nechat tiskový stroj zahřát delším během naprázdno Zvýšit teplotu roztíracích válců barevníku (temperováním barevníku) Snížit rychlost tiskového stroje, což zmenší tah papíru Použít speciální ofsetový potah pro rychlé uvolnění papíru po tisku (potah quick release) Použít papír vyšší kvality Vydání 1/2006

7 Tipy při problémech v tiskárně 7 Emulgace barvy Emulze je směsí barvy a vlhčícího prostředku. Vlhčící prostředek je ve formě malých kapiček rovnoměrně rozprostřen v tiskové barvě. Podíl vody ve stabilní emulzi dosahuje cca 20%. Pokud by se jeho množství nacházelo nad touto hodnotou možnost štěpení barvy se snižuje a může dojít k přerušení správného toku barvy. Vzniklá emulze se kvůli vysokému podílu vlhčícího roztoku stane nestabilní a barva se začne usazovat na povrchu válců. Vysoký podíl vlhčícího prostředku v tiskové barvě, případně příliš nízká hodnota podporují vytváření emulze. Tiskové barvy reagují rozdílně v závislosti na tom o který typ barvy jde: míchané, fluorescenční nebo metalické barvy jsou citlivější než klasické procesní barvy. Doba sušení se u barvy, která tvoří nestabilní emulzi, prodlužuje a rovněž se zvyšuje nebezpečí obtahování barvy. Správně nastavit rovnováhu barva vlhčící prostředek a během tiskového procesu ji pravidelně kontrolovat Pokud dojde k emulgaci barvy, je nezbytné umýt válce a znovu určit mez mazání barvy Kontrolovat vlhčící prostředek a pravidelně ho měnit (ideální vlhčící prostředek má tyto vlastnosti: tvrdost vody 8 12 dh, hodnota ph od 4,8 do 5,2 a teplota od 10 C do 15 C) U vlhčícího zařízení Alcolor: oddělit mostový válec (meziválec) od barevníku, zapojit příčné ventilátory Vyvarovat se častých fází předvlhčování a dovlhčování (při přípravě nebo při přerušení tisku) Zkontrolovat seřízení válců barevníku a vlhčící soustavy a provést optimalizaci nastavení Při malém odběru barvy během tisku může dodatečný proužek barvy stabilizovat rovnováhu barva voda PROFI TIP

8 8 Šablonování Pod pojmem šablonování rozumíme takový jev, při kterém dochází k duplikování elementů tiskového obrazu a ty jsou pozitivně nebo negativně zobrazovány na jiných než žádoucích místech tiskového obrazu. Tyto šablony nebo zdvojené obrazy vznikají opakovaným odvalem navalovacích válců barevníku přes formový válec a redukcí nebo naopak nahromaděním barvy. Opotřebované (tvrdé) nebo špatně seřízené válce stencil barevníku podporují vznik šablonování. U slabě negative positive pigmentovaných barev je tendence k šablo- nování větší. Optimálně nastavená rovnováha barva - vlhčící prostředek pomáhá proti vzniku šablonování, neboť příliš mnoho vody negativně ovlivňuje výsledek tisku. machine direction Pro ošetřování válců používat jen vhodné prostředky; každotýdenní používání mycích past odstraňuje vápenné usazeniny a regeneruje povrch válců Válce seřizovat podle návodu k obsluze a seřízení pravidelně kontrolovat Vyměnit opotřebované válce: u starších válců se povrch stává sklovitým až vyleštěným a přitom se zvyšuje jejich tvrdost a okraje válců tvoří trubkovitý tvar, zřejmé je i zvýšené riziko oděru Nastavit maximální roztěr barvy do stran Nastavit příčný roztěr navalovacích válců barevníku Posunout bod spuštění bočního roztěru Redukovat množství vlhčícího roztoku (mez mazání)) Použít tiskové barvy s vysokou pigmentací Zapnout funkci VARIO Otočit tiskovou formu (v přípravě tisku) Vydání 1/2006

9 Tipy při problémech v tiskárně 9 Obláčkovitost tisku Pod anglickými pojmy mottling nebo backtrap mottling se rozumí tzv. obláčkovitost tisku. Tento problém se vyskytuje u papírů, jejichž vnitřní struktura je částečně nerovnoměrná, to znamená, že papír obsahuje místa s vyšším a s nižším shlukem vláken. To má za následek nerovnoměrný přenos barvy na papír. Pokud je papír již před tiskem flekatý nebo vykazuje známky obláčkovitosti pak je přenos tiskové barvy na takovýto papír nerovnoměrný. Na ofsetovém potahu každé z následujících tiskových jednotek se potom takový výsledek opět znovu projeví. Při silné, nestejnoměrné penetraci tiskové barvy do povrchu papíru je potom takovýto výsledek na tištěné reprodukci vidět. Problém obláčkovitého tisku má v rámci ofsetového tisku velké množství variant. Aby bylo možné určit jako příčinu tohoto problému tiskový papír, je nezbytné porovnat, zda souhlasí obraz obláčkovitého výtisku se strukturou potiskovaného papíru. To lze provést průhledem proti světlu, případně pod UV světlem. K určení schopnosti problematických papírů přijímat tiskovou barvu lze provést jednoduchý test s otěrem papíru za použití speciální testovací barvy. Tak je možné získat důkaz, že příčina tohoto problému opravdu tkví v použitém papíru. Při problému s obláčkovitostí tisku způsobené papírem nezbývá nic jiného, než provést změnu na jiný typ papíru. PROFI TIP

10 10 Příčné pruhování Při tomto problému dochází k narušení vytištěného obrazu, které se projevuje jako světlejší nebo naopak tmavší pruhy probíhající napříč celým archem kolmo ke směru tisku. Příčné pruhy mohou vznikat z nejrůznějších důvodů. Kromě špatného seřízení stroje hrají svou roli také nedostatky vyskytující se v rastrových plochách (chyby z přípravy tisku). Dále může pruhování vznikat např. kvůli znečištění díky usazeninám poprašovacího prášku a nátěru papíru, díky poškození ofsetového potahu nebo tiskové desky, vlivem špatného vedením barvy a vlhčícího prostředku a v neposlední řadě také kvůli špatné kvalitě tiskové barvy. Pruhování může být samozřejmě způsobeno také chybným seřízením barevníku a vlhčícího zařízení, nebo špatným odvalem válců (příliš velký tlak). Tónové pruhy mohou být způsobeny také vzájemným posuvem válců na tiskové desce. Vydání 1/2006

11 Tipy při problémech v tiskárně 11 Pro ošetřování válců používat pouze vhodné čistící prostředky. Každotýdenní používání čistící pasty odstraňuje vápenné usazeniny z povrchu válců a napomáhá jejich regeneraci Seřizovat válce podle návodu k obsluze a jejich seřízení pravidelně kontrolovat Vyměnit opotřebované válce: u starších válců se povrch stává sklovitým až vyleštěným a přitom se zvyšuje jejich tvrdost a okraje válců tvoří trubkovitý tvar, zřejmé je i zvýšené riziko oděru Seřídit příčný pohyb navalovacích válců Roztěrací válec vlhčícího zařízení musí zůstat čistý a ochotný přijímat vlhčící prostředek Ložiska válců musí být v pořádku a perfektním stavu (bez vůlí, bez zadírání Ložiska mazat tukem Jemnějším nastavením navalovacích válců k tiskové desce jsou redukovány rázy, které jsou způsobovány náběhovou a výběhovou hranou Smykové nákružky by měly být čisté a bez mazacího tuku Kalibrované podložky ofsetového potahu by měly být čisté, oříznuté na vhodný formát a správně založeny pod potah Tlak mezi tiskovou deskou a ofsetovým potahem by se měl pohybovat v rozsahu od 0,1 mm až do max. 0,13 mm Tlak mezi ofsetovým potahem a tlakovým válcem by měl být nastaven v závislosti na typu protiskovaného materiálu; vyvarovat se příliš velkého tlaku PROFI TIP

12 12 Znečištění barvy Při takzvaném znečištění tiskové barvy dochází k tomu, že jsou tmavší barvy přenášeny z ofsetové gumy přes tiskovou desku do následujícího barevníku a tím znečišťují světlejší barvu. Při tisku mokrá do mokré je nezbytné, aby byla tažnost (lepivost) jednotlivých barev správně vzájemně zkoordinována. Přesto může docházet k tomu, že tmavší barvy z předních tiskových jednotek špiní barvy světlejší (zejména žlutou), které se nacházejí na zadních tiskových jednotkách. Přejít na jiný typ barev Světlejší barvy posunout směrem k nakladači Brát v úvahu základní pravidlo "rastr před plochou" co se týká pořadí barev na stroji Zvýšit u světlých barev přívod vlhčícího roztoku nebo zvýšit tok samotných světlých barev čistá barva barva po svém znečištění tmavší barvou Vydání 1/2006

13 Tipy při problémech v tiskárně 13 Snížení tónové hodnoty Zmenšení tiskových bodů na tisku ve srovnání s předlohou pro tisk (film, tisková deska) se označuje jako snížení tónové hodnoty. Tento jev může vzniknout již v oblasti přípravy pro tisk. Vedle toho působí i další parametry, které ovlivňují oděr tiskové desky: Opotřebování tiskové desky Usazování nátěru papíru nebo nečistot na ofsetové gumě Nevhodné čistící a konzervační prostředky pro tiskové desky (obsahující abraziva) Příliš nízká ph hodnota vlhčícího prostředku může slabě naleptávat hrany síťových bodů Příliš vysoký obsah alkoholu ve vlhčícím prostředku napadá tisknoucí vrstvu na desce Rychle vyprchávající čistící prostředky mohou poškodit tiskovou desku Používat vhodné tiskové desky Pro údržbu tiskových desek používat pouze vhodné čistící a konzervační prostředky (např. certifikované ústavem FOGRA) Vyvarovat se používání abrazivních prášků (uhličitan vápenatý) Vždy připravovat předpisový vlhčící prostředek (ph hodnota, koncentrace alkoholu); ideální vlhčící prostředek má tyto vlastnosti: tvrdost vody 8 12 dh, hodnota ph od 4,8 do 5,2 a teplota od 10 C do 15 C PROFI TIP

14 14 Nárůst tiskového bodu Pod pojmem nárůst tiskového bodu rozumíme zvětšení tiskových bodů na tisku oproti jejich velikosti na předloze (film, tisková deska). K tomu, abychom prokázali nárůst tiskového bodu, je nutné použít měrné pole plné plochy a měrné pole s definovaným rastrem (tiskového bodu). Problém nárůstu tiskového bodu může vzniknout již při procesu zhotovování tiskové formy. Nárůstu tiskového bodu nelze v tiskovém stroji zcela zamezit, ale neměl by překračovat určitý stupeň. Nárůst tiskového bodu závisí na typu tiskové barvy a jejím množství, teplotě v barevníku stroje, povrchu potiskovaného materiálu, tiskovém tlaku, ofsetovém potahu a vlhčícím prostředku, případně jeho množství Tisknout se známým typem tiskových barev, pokud možno bez přísad, v rámci tolerancí vlastních standardů optických hustot (denzit) Při černobílém tisku je nezbytné počítat s vyšším nárůstem tiskového bodu (cca 4 %) Pro černobílý tisk používat vhodné tiskové barvy Udržovat teplotu v barevníku na teplotě 27 C až 30 C Vyvarovat se změny potiskovaného materiálu během tisku nákladu Tlak mezi tiskovou deskou a ofsetovým potahem by se měl pohybovat v rozsahu od 0,1 mm až do max. 0,13 mm Tlak mezi ofsetovým potahem a tlakovým válcem by měl být nastaven v závislosti na typu protiskovaného materiálu; vyvarovat se příliš velkého tlaku V tiskárně by měl být používán trvale pouze jeden typ ofsetového potahu (v rámci standardizace) Vydání 1/2006

15 Tipy při problémech v tiskárně 15 Používat pouze certifikované mycí prostředky (FOGRA) Nové ofsetové potahy po jejich upnutí na ofsetový válec umýt vodou, aby byl odstraněn mastek Nově upnuté ofsetové potahy je nezbytné dodatečně ještě znovu dotáhnout Nastavit množství vlhčícího prostředku lehce nad hranici mazání barvy a exaktně dodržovat rovnováhu barva / vlhčící prostředek Průběžně a pravidelně sledovat hodnoty nárůstu tiskového bodu na měrných polích 40 % a 80 %. požad. hodonota = 40 % ISO Standardní hodnoty % 40 Nárůst tiskového bodu TWZ Nárůst für CMY tiskového bodu pro CMY včetně tolerancí inklusive pro Toleranzen K včetně tolerancí / / 3 Aktual. hodnota = 53 % / / / / / / 3 Jako příklad typického nárůstu tiskového bodu a jejich tolerancí je zde uveden výňatek z procesní normy ISO pro pozitivní kopie a CtP, pro třídy papíru 1 a 2 PROFI TIP

16 16 Rozmazávání tiskového bodu (smyk) Pokud dojde ke změně geometrie tiskového bodu, označujeme tento jev jako rozmazávání tiskového bodu (smyk). Vytištěný obraz potom vypadá jako posunutý a kulatý tiskový bod vykazuje oválný tvar. Existují dva druhy rozmazávání tiskového bodu (smyku) jeden ve směru tisku (obvodový smyk), druhý kolmo ke směru tisku (příčný smyk). Tyto nedostatky vedou ke snížení kvality tisku a odráží procesní podmínky při tisku zahrnující vliv formového, ofsetového a tlakového válce, stejně jako i vliv ostatních použitých materiálů. Zkontrolovat nastavení tiskového tlaku, případě ho dle potřeby snížit Dodržet předepsanou výšku potahů (kontrola pomocí měřidla) Pečlivě upnout ofsetové potahy, při jejich napínání používat momentový klíč Ofsetové potahy upnout do tiskového stroje podle vyznačeného směru vlákna potahu Vyčistit chytače a případně je dle potřeby seřídit Vydání 1/2006

17 Tipy při problémech v tiskárně 17 Pomalé zasychání barvy Pokud schne tisková barva ve stohu příliš pomalu, označujeme tento jev jako pomalé zasychání barvy. To může vést k otěru barvy z vytištěných archů při jejich transportu nebo během dokončujícího zpracování. Vzájemná interakce mezi barvou, přísadami a vlhčícím prostředkem je většinou důvodem pomalého zasychání barvy. Pokud dojde například ke snížení ph vlhčícího prostředku pod hodnotu 4,7, tak lze počítat s pomalejším zasycháním barvy. Také chybné dávkování přísad (sušidel), příliš nízká teplota stohu nebo nadměrná emulgace barvy zpomalují proces zasychání tiskové barvy. Obecně platí, že čím je vrstva barvy vyšší, tím pomaleji probíhá její zasychání. Optimální sladění mezi barvou a papírem (dotaz výrobci) Hodnota ph by neměla být nižší než 4,7 Vyvarovat se emulgaci barvy Přísady dávkovat přesně dle údajů výrobce Při malém odběru barvy umístit na arch odběrové proužky Předcházet vysokým vrstvám barev (využívat redukci barev nebo vysoce pigmentované barvy) Použít IR sušení Za účelem záchrany vytištěné zakázky, nalakovat jí tiskovým nebo disperzním lakem PROFI TIP

18 18 Poznámky Vydání 1/2006

19 Odpověď faxem Telefax: Jméno Firma Funkce Ulice PSČ a město Telefon Tři otázky tři odpovědi? Děkujeme Vám za účast v diskuzi! Jak hodnotíte užitečnost této brožury v praxi, případně jak ji používáte? Používají tyto informace také další Vaši kolegové a kolegyně? Na jaká témata bychom se měli v dalším vydání zaměřit?

20 Heidelberg Praha spol. s r.o. Tlumačovská Praha 5 Tel.: Tiráž Překlad: Heidelberg Praha spol. s r.o. Tisk: Speedmaster SM 52-4+L Písmo: Heidelberg Antiqua, Heidelberg Gothic Ochranné známky Heidelberg, Print Media Academy a Print Media Academy logo jsou registrované ochranné známky společnosti Heidelberger Druckmaschinen AG v Německu a dalších zemích. Technické a jiné změny vyhrazeny. Všechny údaje jsou bez záruky. Jakékoliv ručení vzhledem k chybám v údajích je vyloučeno /01CZ

Vydání 1/2007. Profi Tip. Vlhčící prostředek v ofsetovém tisku

Vydání 1/2007. Profi Tip. Vlhčící prostředek v ofsetovém tisku Vydání 1/2007 Profi Tip Vlhčící prostředek v ofsetovém tisku 2 Bernd Schopp Ředitel Print Media Academy Předmluva Milí čtenáři, vlhčící prostředek představuje vedle tiskové desky a ofsetové tiskové barvy

Více

Profi Tip Válce barevníků a vlhčících zařízení

Profi Tip Válce barevníků a vlhčících zařízení Print Media Academy Profi Tip Válce barevníků a vlhčících zařízení Předmluva Bernd Schopp ředitel Print Media Academy vážení čtenáři, v tomto novém vydání Profi Tipu se zaměříme na systémy barevníků a

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

Print Media Academy. Profi Tip Správa barev

Print Media Academy. Profi Tip Správa barev Print Media Academy Profi Tip Správa barev Úvod BerndS chopp, Ředitel Print Media Academy vážení čtenáři, zářivé barvy věrné originálu na kvalitním papíru - to je to co odlišuje vysoce kvalitní tiskový

Více

TISKOVÉ TECHNIKY S Í T O T I S K. www.sshopct.cz/polygrafie

TISKOVÉ TECHNIKY S Í T O T I S K. www.sshopct.cz/polygrafie S Í T O T I S K ZÁKLADNÍ POJMY SÍTOTISKU TISKOVÉ TECHNIKY TISKOVÁ PŘEDLOHA (printon) Jedná se o vzor, text, který má být otisknut na potiskovaný materiál. Kvalita tiskové předlohy rozhodujícím způsobem

Více

Tisk s přidanou hodnotou v maloformátovém ofsetu

Tisk s přidanou hodnotou v maloformátovém ofsetu Tisk s přidanou hodnotou v maloformátovém ofsetu Printfórum 18. červen 2009, Praha Vedoucí obchodního oddělení manroland s.r.o. Trh s tiskovinami Archový ofset 50 x 70 cm a menší Celkový trh s ofsetovými

Více

Správa barev. Výstupní zařízení. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 25. ledna 2013. www.isspolygr.cz

Správa barev. Výstupní zařízení. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 25. ledna 2013. www.isspolygr.cz Výstupní zařízení www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 25. ledna 2013 Strana: 1/10 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

INFORMACE O VÝROBKU. Profily ozubených řemenů. Výška. Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) Typ Rozteč Výška zubu.

INFORMACE O VÝROBKU. Profily ozubených řemenů. Výška. Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) Typ Rozteč Výška zubu. INFORMACE O VÝROBKU Profily ozubených řemenů Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) 2MGT 2 1.52 0.71 3MGT 3 2.41 1.12 5MGT 5 3.81 1.91 8MGT 8 5.60 3.40 14MGT 14 10.00 6.00 Výška Typ Rozteč Výška

Více

Poškození strojních součástí

Poškození strojních součástí Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Obj. č.: 85 49 94

NÁVOD K POUŽITÍ Obj. č.: 85 49 94 NÁVOD K POUŽITÍ Obj. č.: 85 49 94 Scheibenwunder (doslova přeloženo zázrak na okenní tabule ) představuje stabilizační prostředek na ošetření povrchu předních skel automobilů s perspektivní nanotechnologií.

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Ofset Autor: Jan Štokr, David Legner Editor: Eliška Housarová, Pavel Hradec Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

S Í T O T I S K O V É S T R O J E

S Í T O T I S K O V É S T R O J E S Í T O T I S K O V É S T R O J E Princip tisku 1 Sklopný pohyb tiskové formy 2 Sítotisková barva 3 Tříč (Těrka) 4 Potiskovaný materiál 5 Barviště 6 5 6 Obrazotvorná šablona 7 Barvový film 7 Na tisknoucích

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

Teoretická a praktická vydatnost Obsah sušiny a teoretické rozprostření

Teoretická a praktická vydatnost Obsah sušiny a teoretické rozprostření Teoretická a praktická vydatnost Obsah sušiny a teoretické rozprostření Úvod Odhad spotřeby nátěrové hmoty je klíčovým faktorem jak pro zákazníka, tak pro dodavatele. Praktická vydatnost je závislá na

Více

CODIMAG VIVA340. Představení

CODIMAG VIVA340. Představení CODIMAG VIVA340 V souvislosti s trendem stále menších a menších tiskových zakázek, jsou stále více požadovány kotoučové tiskové stroje s přerušovaným posuvem potiskovaného média s velmi rychlou přípravou

Více

Možnosti zušlechťování tiskovin na archovém ofsetovém stroji. Marek Kraus & Pavel Franko, Heidelberg Praha

Možnosti zušlechťování tiskovin na archovém ofsetovém stroji. Marek Kraus & Pavel Franko, Heidelberg Praha Možnosti zušlechťování tiskovin na archovém ofsetovém stroji Marek Kraus & Pavel Franko, Heidelberg Praha «2 Heidelberg Technology Změny požadavků trhu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 28% 27% 35% 36% 45%

Více

NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY

NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY Dřevo jakožto přírodní a živý materiál reaguje na relativní vlhkost (RH). V případě suchého prostředí se dřevo smršťuje a v případě vysoké relativní vlhkosti bobtná.

Více

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING 1 SWISS BRILLIANCE IN COATING l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0)44 712 64 00 l fax +41 (0)44 709 08 04 l www.schmid-rhyner.ch 2 Digitální tisk Úvod digitální tisk Metoda

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely:

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely: BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje Tloušťka lamely: Šířka lamely: Délka lamely: Balení: 14 mm 96 mm 1840 mm 2,12m 2 /12ks Objemová hmotnost: 720 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti: 0,22 W/mK

Více

Profi Tip Lakování, sušení a poprašování

Profi Tip Lakování, sušení a poprašování Print Media Academy Profi Tip Lakování, sušení a poprašování Předmluva Bernd Schopp ředitel Print Media Academy vážení čtenáři, celé toto číslo Profi Tipu bude věnováno lakování, sušení a poprašování.

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

VY_32_INOVACE_C 07 17

VY_32_INOVACE_C 07 17 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

Jak zlepšit kvalitu plazmového řezu

Jak zlepšit kvalitu plazmového řezu Jak zlepšit kvalitu plazmového řezu Následující referenční příručka nabízí několik řešení zaměřených na zvýšení kvality řezu. Je důležité vyzkoušet a propracovat se uvedenými návrhy, protože často existuje

Více

Výsekové nůžky. Výsekové nůžky slouží ke snadnému výřezu motivů z tištěného papíru.

Výsekové nůžky. Výsekové nůžky slouží ke snadnému výřezu motivů z tištěného papíru. NÁVOD K OBSLUZE Výsekové nůžky Úvod Výsekové nůžky slouží ke snadnému výřezu motivů z tištěného papíru. Jednoduchý princip umožňuje každodenní sériovou výrobu stovek kusů bez nutnosti svírat v rukou nůžky

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk ofsetový tisk Autor:

Více

www.pkrealizace.cz PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk

www.pkrealizace.cz PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk Krátce o Nanoprotech výrobcích: Nanoprotech spreje fungují na bázi nejnovějších nanotechnologií. Vyžadují minimální přípravu povrchu. Lehce pronikají

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text Tiskárny Zpracoval: Bc. Josef Čepička Tiskárny Tiskárna je výstupní zařízení počítače a využívá se

Více

Tisk z plochy; ofset, světlotisk Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012

Tisk z plochy; ofset, světlotisk Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Povrchové úpravy podlah Čištění podlah Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Trvale pěkná podlaha díky dobrému ošetření. S péčí a pravidelností chránit I když po podlaze všichni chodíme, nemusí přeci

Více

Ultragranitové a ultrametalové dřezy

Ultragranitové a ultrametalové dřezy Ultragranitové a ultrametalové dřezy Ultragranit a ultrametal se skládá z vysoce kvalitních přírodních surovin žuly a acrylu. Speciální vlastnosti tohoto materiálu dělají dřez odolný proti: Nárazu, poškrábání,

Více

Kompletní údržbový systém pro nástroje. Perfektní péče pro Vaše nástroje

Kompletní údržbový systém pro nástroje. Perfektní péče pro Vaše nástroje Kompletní údržbový systém pro nástroje Perfektní péče pro Vaše nástroje Perfektně udržovaný nástroj déle vydrží Správné čištění a mazání je nezbytné pro správnou funkci a dlouhou životnost zubařského nástroje.

Více

Příprava a aplikace řady fólií na zdi Avery Dennison MPI

Příprava a aplikace řady fólií na zdi Avery Dennison MPI Vydáno: 02/2016 Příprava a aplikace řady fólií na zdi Avery Dennison MPI Aplikace fólií na zdi MPI společnosti Avery Dennison musí být provedena nejlepším možným způsobem pro zajištění fungování produktu

Více

CENÍK platný od 1.1.2015

CENÍK platný od 1.1.2015 1. Vzorkováprodejna:Babice293,68703Babice Tel. : 775601165, 776 010 921 IČO 62825739 DIČ CZ6501010901 CENÍK platný od 1.1.2015 ( CENY UVEDENY BEZ DPH ) 2. VŠEOBECNÉINFORMACE: Dodacíaplatebnípodmínky: Dodacíaplatebnípodmínkyjsouuváděnyvkupnísmlouvěapřipotvrzeníkupnísmlouvyjsouzávazné

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

I n d u s t r y. Všeobecné směrnice pro lepení a tmelení. s produkty Sikaflex. Účel a rozsah

I n d u s t r y. Všeobecné směrnice pro lepení a tmelení. s produkty Sikaflex. Účel a rozsah Všeobecné směrnice pro lepení a tmelení I n d u s t r y s produkty Sikaflex Účel a rozsah Tyto směrnice obsahují informace a doporučení pro uživatele ke správné užití lepidel a tmelů Sikaflex v průmyslových

Více

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 1. DRUHY OCELI A JEJICH VLASTNOSTI 2. DRUHY KOROZE NEREZOVÉ OCELI 3. NEREZOVÁ OCEL U BAZÉNOVÝCH INSTALACÍ 4. KOROZE NEREZOVÉ OCELI 5. PRAKTICKÉ RADY PRO POUŽITÍ NEREZOVÉ

Více

Některá balení destilované vody jsou opatřena kovovým nebo plastovým krytem uzávěru, ten musíme před otevřením odstranit.

Některá balení destilované vody jsou opatřena kovovým nebo plastovým krytem uzávěru, ten musíme před otevřením odstranit. Postup výroby koloidního stříbra K přípravě koloidního stříbra (dále jen KS) si připravíme destilovanou vodu, vhodnou skleněnou nádobu a generátor KS. Používáme destilovanou vodu koupenou v lékárně, s

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A SPOLUODPOVĚDNOST

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A SPOLUODPOVĚDNOST REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A SPOLUODPOVĚDNOST - případné reklamace mohou být uznány pouze při dodržení uvedených skladovacích a manipulačních podmínek - vady vzniklé nesprávným užitím výrobku nelze uznat - každý

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění Problémy při obloukovém svařování vad a jejich odstranění Vady svarů mohou být způsobeny jednou nebo více uvedenými příčinami ESAB VAMBERK, s.r.o. Smetanovo nábřeží 334 517 54 VAMBERK ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk princip a vývoj Pavel Stelšovský a Miroslav Těhle 2009 Obsah Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny Tepelné tiskárny

Více

CENNÍK platný od 1.1.2015

CENNÍK platný od 1.1.2015 1. Doov - nerez Výhradné zastúpenie DOLS Šumperk pre SR Tel./ Fax. : 00421 337726455, 7727369, E-mail : amej@amej.sk www.amej.sk, mobil : 0910 612 978, 0905 612 978, CENNÍK platný od 1.1.2015 ( CENY UVEDENÉ

Více

Základní pojmy v počítačové grafice

Základní pojmy v počítačové grafice Základní pojmy v počítačové grafice Grafika na počítači 16. 9. 2008 Veronika Tomsová 1 Barevný výtažek = Color separation. Černobílý obraz, který po vytištění danou výtažkovou barvou společně s ostatními

Více

PRODUKTOVÝ LIST BAMBUSOVÝCH PODLAH

PRODUKTOVÝ LIST BAMBUSOVÝCH PODLAH PRODUKTOVÝ LIST BAMBUSOVÝCH PODLAH TYP HORIZONTAL (P+D) 1 15 mm 96 mm 960 mm 2,21m 2 /24ks 7-vrstvý matný lak s UV ochranou TYP VERTIKAL (P+D) 15 mm 96 mm 960 mm 2,21m 2 /24ks 7-vrstvý matný lak s UV ochranou

Více

Barevný beton. www.schomburg-ics.cz. Barvy do betonu / Práškové pigmenty

Barevný beton. www.schomburg-ics.cz. Barvy do betonu / Práškové pigmenty Stavitelství silnic a kolejových tratí Opravy betonových konstrukcí Vodní nádrže a kanalizace Ochrana povrchu RETHMEIER - Technologie pro lepší beton Barevný beton Barvy do betonu / Práškové pigmenty www.schomburg-ics.cz

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNĚ

TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY CIPRES FILTR BRNO s. r. o. FILTRY ŘADY CUMA Ev. číslo: TP-5-001-04 Datum vydání: 01.01.2004 1. VŠEOBECNĚ Filtry řady CUMA jsou jednoúčelové mobilní jednotky s mechanickou regenerací

Více

ph-elektrody Testo Pokyn pro aplikaci

ph-elektrody Testo Pokyn pro aplikaci ph-elektrody Testo Pokyn pro aplikaci cz 2 Obsah Obsah Popis elektrod...3 Pokyny pro aplikaci...4 Bezpečnostní pokyny...5 Příprava elektrod...6 Kalibrace a měření...7 Skladování elektrod...8 Čištění elektrod...9

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

Oprava kotoučových brzd 1

Oprava kotoučových brzd 1 Oprava kotoučových brzd 1 Zahájení opravy brzd Brzdové kotouče a/nebo brzdové obložení dosáhly hranice opotřebení. Před zahájením opravy brzd je nutné překontrolovat veškeré relevantní díly v oblasti nápravy

Více

KIWOPRINT L 4002. Lepidlo na ředidlovém základu určené pro nanášení tiskem

KIWOPRINT L 4002. Lepidlo na ředidlovém základu určené pro nanášení tiskem Strana: 1/5 KIWOPRINT L 4002 Lepidlo na ředidlovém základu určené pro nanášení tiskem Kiwoprint L 4002 je vysoce jakostní samolepící lepidlo nanášené tiskem pro výrobu samolepícího zboží z papíru, kartonu,

Více

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O MAZIVECH Výměna oleje je 1. podmínkou údržby. PROČ PROVÁDĚT VÝMĚNU OLEJE? Je nezbytné pravidelně měnit motorový olej a používat maziva

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Modul 2 Technologická zařízení. Kapitola 2. Klasické pračky

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Modul 2 Technologická zařízení. Kapitola 2. Klasické pračky Project Leonardo da Vinci Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 2 Technologická zařízení Kapitola 2 Klasické pračky Modul 1 Technologická zařízení Kapitola 1 Klasické pračky 1 Obsah Konstrukce

Více

OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY

OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY NOVINKY 2012 AKCE od 1. 3. 2012 ČISTICÍ ČERPADLAA PŘÍPRAVKY PRO TOPNÉ SYSTÉMY DÁVKOVACÍ JEDNOTKA OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY PŘÍPRAVKY PRO OŠETŘENÍ TOPNÝCH A SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ INHIBITOR PRO TOPNÉ

Více

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns.

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns. Technická zpráva SUPER CHARGE Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 8 Wynn s Super Charge 1. Úvod a) viskozita oleje: Viskozita je mírou pro vnitřní

Více

Oválný talíř Pracovní postup a nákresy

Oválný talíř Pracovní postup a nákresy www.inspiration-for-glass.com Oválný talíř Pracovní postup a nákresy Velikost oválného talíře: 46 x 16 cm Všechny informace bez záruky www.inspiration-for-glass.com www.inspiration-for-glass.com Měřítko1:1

Více

VTC metoda VYSOKOTLAKÁ ČISTÍCÍ METODA PRO ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ, STROJNÍ ČIŠTĚNÍ, LAKOVNY A GALVANOVNY

VTC metoda VYSOKOTLAKÁ ČISTÍCÍ METODA PRO ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ, STROJNÍ ČIŠTĚNÍ, LAKOVNY A GALVANOVNY VTC metoda VYSOKOTLAKÁ ČISTÍCÍ METODA PRO ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ, STROJNÍ ČIŠTĚNÍ, LAKOVNY A GALVANOVNY 1. Rozdělení * Čištění elektrických zařízení NN, VN a VVN * Čištění elektronických zařízení

Více

Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku

Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku ing. Jan Smékal UGRA PSO Expert KomuniKace zadavatel/zhotovitel barevné problémy barvy různé CMYK: 0/80/20/0 CMYK: 0/80/20/0 % stejné nerozumí si

Více

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE 1 MOLDMAXXL 2 Charakteristika MOLDMAX XL je vysoce pevná slitina mědi s vysokou vodivostí, vyrobená firmou Brush Wellman Inc. MOLDMAX XL se používá pro výrobu různých tvarovek z plastu. Vyznačuje se následujícími

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OAD_2.AE_01_KAPALINOVE BRZDY Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická oblast

Více

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu Popis Kluzné prvky nenáročné na údržbu se používají převážně ve výrobě nástrojů a ve strojírenství pro lineární rotační kluzné pohyby.

Více

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. UV osvitová jednotka Uživatelská příručka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Použití zařízení... 2 2. Umístění...

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Technický list Datum vydání: 01/2015 Identifikační č.: 02 08 01 02 020 0 000008 2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Popis výrobku je 2komponentní, elektrostaticky

Více

Bruska wolframových elektrod

Bruska wolframových elektrod Bruska wolframových elektrod Model WIG 10/175 pro wolframové elektrody od 1,0 do 5,0 mm Návod k použití CE EP-PATENT 03 85 069 ALFA IN a.s. US-PATENT 5.001.868 www.alfain.com NS99-01 Obsah I. Úvod / Účel

Více

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Není nad opravdu dobrý nástroj Pro nás, jakožto vynálezce vysokootáčkového řezného kotouče, je plynulá optimalizace a zlepšení našich výrobků

Více

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci se školními tabulemi společnosti ŠKOTAB vertikal s.r.o. 1) Obecné zásady: Článek 1 Základní ustanovení Vážení zákazníku (dále jen odběratel ), děkujeme, že jste si

Více

Úvod Digitální tisk Firma Xeikon Společnost Hewlett-Packard Literatura Konec. Digitální tisk

Úvod Digitální tisk Firma Xeikon Společnost Hewlett-Packard Literatura Konec. Digitální tisk Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk Autor: Milan Přilkryl, Lenka Mezníková Editor: Alena Voráčková Praha, duben 2011 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

Construction. Celoplošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidel SikaBond. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Celoplošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidel SikaBond. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka Celoplošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidel SikaBond Sika CZ, s.r.o. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce vycházejí z momentálních znalostí a zkušeností

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W Obj. č.: 55 09 00 Cosmocon International Limited SAR Hong Kong POZOR! Přečtěte! Než nástěnné svítidlo přimontujete a uvedete do provozu, přečtěte

Více

Generátor impulsu GRIG2

Generátor impulsu GRIG2 Generátor impulsu GRIG2 GRIG2 je generátor definované délky proudového impulsu po stisku tlačítka. Generátor byl vyvinut na zakázku pro měření zdvihu jádra solenoidu u smontovaného vstřikovače Common Rail.

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.1 ORGANIZACE PRACOVIŠTĚ, BOZP, OCHRANNÉ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. II. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná

Více

FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E

FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E Návod k obsluze FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E Ohýbačka s výkyvným ramenem Vážený zákazníku, mnohokrát děkujeme za zakoupení výrobku firmy Metallkraft. Obráběcí stroje na kov Metallkraft

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Optimalizace spotřeby tiskových barev ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Úvodem Optimalizace spotřeby barev - diskutované téma Důvody pro obecně vyšší spotřebu barev SW pro optimalizaci připomenutí základních

Více

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Zeleno žlutá je odolná Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Stejná výkonnost jako první den Program výrobků MANN-FILTER pro zemědělské stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry Filtry

Více

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ - PŘÍLOHA B NEPROPUSTNOST PODLOŽNÍHO MATERIÁLU PO NAMÁHÁNÍ POHYBEM - TAHOVÉ A SMYKOVÉ ZATÍŽENÍ

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ - PŘÍLOHA B NEPROPUSTNOST PODLOŽNÍHO MATERIÁLU PO NAMÁHÁNÍ POHYBEM - TAHOVÉ A SMYKOVÉ ZATÍŽENÍ Evropská organizace pro technická schválení European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique ETAG 022

Více

Podklady pro cvičení: USEŇ A PERGAMEN. Určení živočišného původu kolagenového materiálu. Úkol č. 1

Podklady pro cvičení: USEŇ A PERGAMEN. Určení živočišného původu kolagenového materiálu. Úkol č. 1 Podklady pro cvičení: USEŇ A PERGAMEN Úkol č. 1 Určení živočišného původu kolagenového materiálu Během technologického zpracování surové kůže na useň nebo pergamen jsou odstraňovány podkožní vrstvy kůže

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Tiskárny Ing. Jakab

Více

PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ

PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Procter & Gamble Professional Určení efektivity žehlení PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ Vypracovali: Ing. Martin Pavlas, ÚPEI FSI

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Manipulace, montáž a údržba desek Polydar Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Během přepravy a skladování dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste zabránili poškrábání desek nebo poškození hran.

Více

2 Verze vydaná k 14. 5. 2015 Užívání a údržba ETICS Cemix THERM

2 Verze vydaná k 14. 5. 2015 Užívání a údržba ETICS Cemix THERM Užívání a údržba ETICS Cemix THERM Sídlo společnosti: LB Cemix, s.r.o., Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Czech Republic, tel.: +420 387 925 275, fax: +420 387 925 214 IČ 27994961, spisová značka

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.15 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

Rizika v chemických výrobách spojená s akumulací a uvolněním náboje statické elektřiny

Rizika v chemických výrobách spojená s akumulací a uvolněním náboje statické elektřiny Statická elektřina Rizika v chemických výrobách spojená s akumulací a uvolněním náboje statické elektřiny Rizika statického nábojen Obvyklý zdroj vznícení v chemickém průmyslu Obtížně postižitelná příčina

Více