Profi Tip. Tipy při problémech v tiskárně. Vydání 1/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profi Tip. Tipy při problémech v tiskárně. Vydání 1/2006"

Transkript

1 Profi Tip Tipy při problémech v tiskárně Vydání 1/2006

2 2 Předmluva Bernd Schopp Ředitel Print Media Academy Milí čtenáři, na kvalitu vašich tiskových produktů působí celá řada faktorů: vedle samotného tiskového stroje je to potiskovaný materiál a tiskové barvy, a dále i vnější vlivy jako je vzdušná vlhkost a teplota v tiskárně. Pokud nastanou při tisku problémy, je jejich příčina jen málokdy ihned zřejmá. Často trvá velmi dlouho než je ze všech potenciálních možností zjištěna konkrétní příčina problému. Naše aktuální Profesionální tipy vám nabízejí rychlou pomoc a radu při nejčastějších problémech a proto by tato příručka neměla chybět v žádné tiskárně. Pokud máte sami další témata, která bychom mohli pomocí Profesionálních tipů rozvinout, použijte prosím přiložený faxový formulář. Váš Bernd Schopp Obsah Elektrostatický náboj papíru Zvrásnění papíru Vytrhávání povrchu papíru Emulgace barvy Šablonování Obláčkovitost tisku Příčné pruhování Znečištění barvy Snížení tónové hodnoty Nárůst tónové hodnoty Rozmazávání tiskového bodu (smyk) Pomalé zasychání barvy Vydání 1/2006

3 Tipy při problémech v tiskárně 3 Elektrostatický náboj papíru Tiskaři tento problém velmi dobře znají: archy jsou přilepeny k sobě, protože jsou elektrostaticky nabity. Tím může dojít k tomu, že je ze stohu naloženo do stroje několik archů současně, což zapříčiní zastavení stroje a přerušení tisku. Statický náboj vzniká buď nedostatkem elektronů (pozitivní náboj) nebo přebytkem elektronů (negativní náboj) na povrchu papíru. Problémy s elektrostaticky nabitým papírem se vyskytují zejména tehdy, když jsou při nízké relativní vlhkosti vzduchu zpracovávány příliš suché papíry. Spodní kritická hranice vlhkosti, jak papíru tak vzduchu v tiskové strojovně, se nachází kolem hodnot 40% až 42%. (Elektrostatická = nehybná, tzn. statická elektřina) Obsah vlhkosti papíru by se měl pohybovat mezi 45% až 55%. Vodivost papíru a tím i odstranění elektrického náboje roste se stoupajícím obsahem vlhkosti. Pracovní prostory tiskárny by měly být klimatizovány nebo zvlhčovány na 50% až 55% relativní vlhkosti vzduchu. Zvláště ve studených ročních obdobích dochází ve vytápěných prostorách ke značnému poklesu relativní vlhkosti vzduchu. Antistatická zařízení, jako jsou vybíjecí elektrody a ionizační tyče snižují elektrostatický náboj papíru; ionizační přístroje zvyšují elektrickou vodivost vzduchu a tím omezují vznik statického náboje. PROFI TIP

4 4 Zvrásnění papíru Při tisku dochází často ke zvrásnění papíru, který je buď špatně aklimatizován nebo nebyl skladován v naprosté rovině. Dále k tomu dochází i u zvlněných nebo prohnutých archů papíru, případně u staticky nabitého papíru. Ke zvrásnění papíru může také vést jak chybné nastavení na nakladači, tak chybně seřízený průchod papíru strojem. Aby byl potiskovaný materiál při tiskovém procesu naprosto rovný, měl by být při skladování a transportu řádně klimatizován. Papír velmi citlivě reaguje na kolísání vlhkosti, a proto je nutné během jeho skladování dbát na pokud možno stálou teplotu a vzdušnou vlhkost. Papír by měl vykazovat relativní vlhkost od 50% do 55%, jeho teplota by se měla pohybovat vždy mezi 20 C až 22 C. Vydání 1/2006

5 Tipy při problémech v tiskárně 5 Pokud dochází ke zvrásnění papíru, může to být také způsobeno nesprávným nastavením tiskového stroje, a to především nakladače. Příčinou vrásnění může být například chybné nastavení předních náložek, příliš silně přitahující boční náložky, velmi těsné přistavení vedení archů nebo značný rozfuk vzduchu. Ke zvrásnění papíru může přispívat také nesprávné nastavení vzduchu při předávce archů. Další příčinou mohou být buď špatně fungující nebo zašpiněné chytače, které tak mohou arch rovněž deformovat. V neposlední řadě může být příčinou i příliš vysoký nebo nestejnoměrný tiskový tlak mezi gumou a tlakovým válcem. Tím dochází k nestejnoměrnému vedení archu v tlaku, což způsobí jeho zvrásnění. Pro tisk používat pouze kvalitní a dokonale plochý potiskovaný materiál Překontrolovat přední náložky Překontrolovat boční náložky Nepřistavovat vedení archů příliš těsně Redukovat rozfuk vzduchu na nakladači Optimalizovat nastavení vzduchu na předávce archů Optimalizovat nastavení tiskového tlaku Překontrolovat chytače, vyčistit a případně nechat seřídit PROFI TIP

6 6 Vytrhávání povrchu papíru Pod tímto pojmem rozumíme vytrhávání malých částeček z povrchu papíru nebo natrhávání povrchu potiskovaného materiálu během tiskového procesu. To může způsobit poškození ofsetového potahu. Proto je nutné častěji mýt povrch ofsetového potahu, což může vést k nepříznivému ovlivnění kvality tisku. Pokud povrch potiskovaného materiálu není dostatečně odolný, může se stát vytrhávání jeho povrchu značným problémem. K vytrhávání povrchu dochází při nízké povrchové pevnosti potiskovaného materiálu. To znamená, že tahová síla tiskové barvy má vyšší hodnotu než vzájemná pevnost vláken ve struktuře papíru, případně vazba pigmentů v nátěru papíru. Příčinami vytrhávání povrchu papíru může být buď jeho nedostatečné zaklížení nebo špatné spojení nátěru papíru s jeho povrchem. Použít měkčí typy barev (s nižší lepivostí) Snížit tahovou sílu barvy (přidáním tiskového oleje) Nechat tiskový stroj zahřát delším během naprázdno Zvýšit teplotu roztíracích válců barevníku (temperováním barevníku) Snížit rychlost tiskového stroje, což zmenší tah papíru Použít speciální ofsetový potah pro rychlé uvolnění papíru po tisku (potah quick release) Použít papír vyšší kvality Vydání 1/2006

7 Tipy při problémech v tiskárně 7 Emulgace barvy Emulze je směsí barvy a vlhčícího prostředku. Vlhčící prostředek je ve formě malých kapiček rovnoměrně rozprostřen v tiskové barvě. Podíl vody ve stabilní emulzi dosahuje cca 20%. Pokud by se jeho množství nacházelo nad touto hodnotou možnost štěpení barvy se snižuje a může dojít k přerušení správného toku barvy. Vzniklá emulze se kvůli vysokému podílu vlhčícího roztoku stane nestabilní a barva se začne usazovat na povrchu válců. Vysoký podíl vlhčícího prostředku v tiskové barvě, případně příliš nízká hodnota podporují vytváření emulze. Tiskové barvy reagují rozdílně v závislosti na tom o který typ barvy jde: míchané, fluorescenční nebo metalické barvy jsou citlivější než klasické procesní barvy. Doba sušení se u barvy, která tvoří nestabilní emulzi, prodlužuje a rovněž se zvyšuje nebezpečí obtahování barvy. Správně nastavit rovnováhu barva vlhčící prostředek a během tiskového procesu ji pravidelně kontrolovat Pokud dojde k emulgaci barvy, je nezbytné umýt válce a znovu určit mez mazání barvy Kontrolovat vlhčící prostředek a pravidelně ho měnit (ideální vlhčící prostředek má tyto vlastnosti: tvrdost vody 8 12 dh, hodnota ph od 4,8 do 5,2 a teplota od 10 C do 15 C) U vlhčícího zařízení Alcolor: oddělit mostový válec (meziválec) od barevníku, zapojit příčné ventilátory Vyvarovat se častých fází předvlhčování a dovlhčování (při přípravě nebo při přerušení tisku) Zkontrolovat seřízení válců barevníku a vlhčící soustavy a provést optimalizaci nastavení Při malém odběru barvy během tisku může dodatečný proužek barvy stabilizovat rovnováhu barva voda PROFI TIP

8 8 Šablonování Pod pojmem šablonování rozumíme takový jev, při kterém dochází k duplikování elementů tiskového obrazu a ty jsou pozitivně nebo negativně zobrazovány na jiných než žádoucích místech tiskového obrazu. Tyto šablony nebo zdvojené obrazy vznikají opakovaným odvalem navalovacích válců barevníku přes formový válec a redukcí nebo naopak nahromaděním barvy. Opotřebované (tvrdé) nebo špatně seřízené válce stencil barevníku podporují vznik šablonování. U slabě negative positive pigmentovaných barev je tendence k šablo- nování větší. Optimálně nastavená rovnováha barva - vlhčící prostředek pomáhá proti vzniku šablonování, neboť příliš mnoho vody negativně ovlivňuje výsledek tisku. machine direction Pro ošetřování válců používat jen vhodné prostředky; každotýdenní používání mycích past odstraňuje vápenné usazeniny a regeneruje povrch válců Válce seřizovat podle návodu k obsluze a seřízení pravidelně kontrolovat Vyměnit opotřebované válce: u starších válců se povrch stává sklovitým až vyleštěným a přitom se zvyšuje jejich tvrdost a okraje válců tvoří trubkovitý tvar, zřejmé je i zvýšené riziko oděru Nastavit maximální roztěr barvy do stran Nastavit příčný roztěr navalovacích válců barevníku Posunout bod spuštění bočního roztěru Redukovat množství vlhčícího roztoku (mez mazání)) Použít tiskové barvy s vysokou pigmentací Zapnout funkci VARIO Otočit tiskovou formu (v přípravě tisku) Vydání 1/2006

9 Tipy při problémech v tiskárně 9 Obláčkovitost tisku Pod anglickými pojmy mottling nebo backtrap mottling se rozumí tzv. obláčkovitost tisku. Tento problém se vyskytuje u papírů, jejichž vnitřní struktura je částečně nerovnoměrná, to znamená, že papír obsahuje místa s vyšším a s nižším shlukem vláken. To má za následek nerovnoměrný přenos barvy na papír. Pokud je papír již před tiskem flekatý nebo vykazuje známky obláčkovitosti pak je přenos tiskové barvy na takovýto papír nerovnoměrný. Na ofsetovém potahu každé z následujících tiskových jednotek se potom takový výsledek opět znovu projeví. Při silné, nestejnoměrné penetraci tiskové barvy do povrchu papíru je potom takovýto výsledek na tištěné reprodukci vidět. Problém obláčkovitého tisku má v rámci ofsetového tisku velké množství variant. Aby bylo možné určit jako příčinu tohoto problému tiskový papír, je nezbytné porovnat, zda souhlasí obraz obláčkovitého výtisku se strukturou potiskovaného papíru. To lze provést průhledem proti světlu, případně pod UV světlem. K určení schopnosti problematických papírů přijímat tiskovou barvu lze provést jednoduchý test s otěrem papíru za použití speciální testovací barvy. Tak je možné získat důkaz, že příčina tohoto problému opravdu tkví v použitém papíru. Při problému s obláčkovitostí tisku způsobené papírem nezbývá nic jiného, než provést změnu na jiný typ papíru. PROFI TIP

10 10 Příčné pruhování Při tomto problému dochází k narušení vytištěného obrazu, které se projevuje jako světlejší nebo naopak tmavší pruhy probíhající napříč celým archem kolmo ke směru tisku. Příčné pruhy mohou vznikat z nejrůznějších důvodů. Kromě špatného seřízení stroje hrají svou roli také nedostatky vyskytující se v rastrových plochách (chyby z přípravy tisku). Dále může pruhování vznikat např. kvůli znečištění díky usazeninám poprašovacího prášku a nátěru papíru, díky poškození ofsetového potahu nebo tiskové desky, vlivem špatného vedením barvy a vlhčícího prostředku a v neposlední řadě také kvůli špatné kvalitě tiskové barvy. Pruhování může být samozřejmě způsobeno také chybným seřízením barevníku a vlhčícího zařízení, nebo špatným odvalem válců (příliš velký tlak). Tónové pruhy mohou být způsobeny také vzájemným posuvem válců na tiskové desce. Vydání 1/2006

11 Tipy při problémech v tiskárně 11 Pro ošetřování válců používat pouze vhodné čistící prostředky. Každotýdenní používání čistící pasty odstraňuje vápenné usazeniny z povrchu válců a napomáhá jejich regeneraci Seřizovat válce podle návodu k obsluze a jejich seřízení pravidelně kontrolovat Vyměnit opotřebované válce: u starších válců se povrch stává sklovitým až vyleštěným a přitom se zvyšuje jejich tvrdost a okraje válců tvoří trubkovitý tvar, zřejmé je i zvýšené riziko oděru Seřídit příčný pohyb navalovacích válců Roztěrací válec vlhčícího zařízení musí zůstat čistý a ochotný přijímat vlhčící prostředek Ložiska válců musí být v pořádku a perfektním stavu (bez vůlí, bez zadírání Ložiska mazat tukem Jemnějším nastavením navalovacích válců k tiskové desce jsou redukovány rázy, které jsou způsobovány náběhovou a výběhovou hranou Smykové nákružky by měly být čisté a bez mazacího tuku Kalibrované podložky ofsetového potahu by měly být čisté, oříznuté na vhodný formát a správně založeny pod potah Tlak mezi tiskovou deskou a ofsetovým potahem by se měl pohybovat v rozsahu od 0,1 mm až do max. 0,13 mm Tlak mezi ofsetovým potahem a tlakovým válcem by měl být nastaven v závislosti na typu protiskovaného materiálu; vyvarovat se příliš velkého tlaku PROFI TIP

12 12 Znečištění barvy Při takzvaném znečištění tiskové barvy dochází k tomu, že jsou tmavší barvy přenášeny z ofsetové gumy přes tiskovou desku do následujícího barevníku a tím znečišťují světlejší barvu. Při tisku mokrá do mokré je nezbytné, aby byla tažnost (lepivost) jednotlivých barev správně vzájemně zkoordinována. Přesto může docházet k tomu, že tmavší barvy z předních tiskových jednotek špiní barvy světlejší (zejména žlutou), které se nacházejí na zadních tiskových jednotkách. Přejít na jiný typ barev Světlejší barvy posunout směrem k nakladači Brát v úvahu základní pravidlo "rastr před plochou" co se týká pořadí barev na stroji Zvýšit u světlých barev přívod vlhčícího roztoku nebo zvýšit tok samotných světlých barev čistá barva barva po svém znečištění tmavší barvou Vydání 1/2006

13 Tipy při problémech v tiskárně 13 Snížení tónové hodnoty Zmenšení tiskových bodů na tisku ve srovnání s předlohou pro tisk (film, tisková deska) se označuje jako snížení tónové hodnoty. Tento jev může vzniknout již v oblasti přípravy pro tisk. Vedle toho působí i další parametry, které ovlivňují oděr tiskové desky: Opotřebování tiskové desky Usazování nátěru papíru nebo nečistot na ofsetové gumě Nevhodné čistící a konzervační prostředky pro tiskové desky (obsahující abraziva) Příliš nízká ph hodnota vlhčícího prostředku může slabě naleptávat hrany síťových bodů Příliš vysoký obsah alkoholu ve vlhčícím prostředku napadá tisknoucí vrstvu na desce Rychle vyprchávající čistící prostředky mohou poškodit tiskovou desku Používat vhodné tiskové desky Pro údržbu tiskových desek používat pouze vhodné čistící a konzervační prostředky (např. certifikované ústavem FOGRA) Vyvarovat se používání abrazivních prášků (uhličitan vápenatý) Vždy připravovat předpisový vlhčící prostředek (ph hodnota, koncentrace alkoholu); ideální vlhčící prostředek má tyto vlastnosti: tvrdost vody 8 12 dh, hodnota ph od 4,8 do 5,2 a teplota od 10 C do 15 C PROFI TIP

14 14 Nárůst tiskového bodu Pod pojmem nárůst tiskového bodu rozumíme zvětšení tiskových bodů na tisku oproti jejich velikosti na předloze (film, tisková deska). K tomu, abychom prokázali nárůst tiskového bodu, je nutné použít měrné pole plné plochy a měrné pole s definovaným rastrem (tiskového bodu). Problém nárůstu tiskového bodu může vzniknout již při procesu zhotovování tiskové formy. Nárůstu tiskového bodu nelze v tiskovém stroji zcela zamezit, ale neměl by překračovat určitý stupeň. Nárůst tiskového bodu závisí na typu tiskové barvy a jejím množství, teplotě v barevníku stroje, povrchu potiskovaného materiálu, tiskovém tlaku, ofsetovém potahu a vlhčícím prostředku, případně jeho množství Tisknout se známým typem tiskových barev, pokud možno bez přísad, v rámci tolerancí vlastních standardů optických hustot (denzit) Při černobílém tisku je nezbytné počítat s vyšším nárůstem tiskového bodu (cca 4 %) Pro černobílý tisk používat vhodné tiskové barvy Udržovat teplotu v barevníku na teplotě 27 C až 30 C Vyvarovat se změny potiskovaného materiálu během tisku nákladu Tlak mezi tiskovou deskou a ofsetovým potahem by se měl pohybovat v rozsahu od 0,1 mm až do max. 0,13 mm Tlak mezi ofsetovým potahem a tlakovým válcem by měl být nastaven v závislosti na typu protiskovaného materiálu; vyvarovat se příliš velkého tlaku V tiskárně by měl být používán trvale pouze jeden typ ofsetového potahu (v rámci standardizace) Vydání 1/2006

15 Tipy při problémech v tiskárně 15 Používat pouze certifikované mycí prostředky (FOGRA) Nové ofsetové potahy po jejich upnutí na ofsetový válec umýt vodou, aby byl odstraněn mastek Nově upnuté ofsetové potahy je nezbytné dodatečně ještě znovu dotáhnout Nastavit množství vlhčícího prostředku lehce nad hranici mazání barvy a exaktně dodržovat rovnováhu barva / vlhčící prostředek Průběžně a pravidelně sledovat hodnoty nárůstu tiskového bodu na měrných polích 40 % a 80 %. požad. hodonota = 40 % ISO Standardní hodnoty % 40 Nárůst tiskového bodu TWZ Nárůst für CMY tiskového bodu pro CMY včetně tolerancí inklusive pro Toleranzen K včetně tolerancí / / 3 Aktual. hodnota = 53 % / / / / / / 3 Jako příklad typického nárůstu tiskového bodu a jejich tolerancí je zde uveden výňatek z procesní normy ISO pro pozitivní kopie a CtP, pro třídy papíru 1 a 2 PROFI TIP

16 16 Rozmazávání tiskového bodu (smyk) Pokud dojde ke změně geometrie tiskového bodu, označujeme tento jev jako rozmazávání tiskového bodu (smyk). Vytištěný obraz potom vypadá jako posunutý a kulatý tiskový bod vykazuje oválný tvar. Existují dva druhy rozmazávání tiskového bodu (smyku) jeden ve směru tisku (obvodový smyk), druhý kolmo ke směru tisku (příčný smyk). Tyto nedostatky vedou ke snížení kvality tisku a odráží procesní podmínky při tisku zahrnující vliv formového, ofsetového a tlakového válce, stejně jako i vliv ostatních použitých materiálů. Zkontrolovat nastavení tiskového tlaku, případě ho dle potřeby snížit Dodržet předepsanou výšku potahů (kontrola pomocí měřidla) Pečlivě upnout ofsetové potahy, při jejich napínání používat momentový klíč Ofsetové potahy upnout do tiskového stroje podle vyznačeného směru vlákna potahu Vyčistit chytače a případně je dle potřeby seřídit Vydání 1/2006

17 Tipy při problémech v tiskárně 17 Pomalé zasychání barvy Pokud schne tisková barva ve stohu příliš pomalu, označujeme tento jev jako pomalé zasychání barvy. To může vést k otěru barvy z vytištěných archů při jejich transportu nebo během dokončujícího zpracování. Vzájemná interakce mezi barvou, přísadami a vlhčícím prostředkem je většinou důvodem pomalého zasychání barvy. Pokud dojde například ke snížení ph vlhčícího prostředku pod hodnotu 4,7, tak lze počítat s pomalejším zasycháním barvy. Také chybné dávkování přísad (sušidel), příliš nízká teplota stohu nebo nadměrná emulgace barvy zpomalují proces zasychání tiskové barvy. Obecně platí, že čím je vrstva barvy vyšší, tím pomaleji probíhá její zasychání. Optimální sladění mezi barvou a papírem (dotaz výrobci) Hodnota ph by neměla být nižší než 4,7 Vyvarovat se emulgaci barvy Přísady dávkovat přesně dle údajů výrobce Při malém odběru barvy umístit na arch odběrové proužky Předcházet vysokým vrstvám barev (využívat redukci barev nebo vysoce pigmentované barvy) Použít IR sušení Za účelem záchrany vytištěné zakázky, nalakovat jí tiskovým nebo disperzním lakem PROFI TIP

18 18 Poznámky Vydání 1/2006

19 Odpověď faxem Telefax: Jméno Firma Funkce Ulice PSČ a město Telefon Tři otázky tři odpovědi? Děkujeme Vám za účast v diskuzi! Jak hodnotíte užitečnost této brožury v praxi, případně jak ji používáte? Používají tyto informace také další Vaši kolegové a kolegyně? Na jaká témata bychom se měli v dalším vydání zaměřit?

20 Heidelberg Praha spol. s r.o. Tlumačovská Praha 5 Tel.: Tiráž Překlad: Heidelberg Praha spol. s r.o. Tisk: Speedmaster SM 52-4+L Písmo: Heidelberg Antiqua, Heidelberg Gothic Ochranné známky Heidelberg, Print Media Academy a Print Media Academy logo jsou registrované ochranné známky společnosti Heidelberger Druckmaschinen AG v Německu a dalších zemích. Technické a jiné změny vyhrazeny. Všechny údaje jsou bez záruky. Jakékoliv ručení vzhledem k chybám v údajích je vyloučeno /01CZ

Print Media Academy. Profi Tip Správa barev

Print Media Academy. Profi Tip Správa barev Print Media Academy Profi Tip Správa barev Úvod BerndS chopp, Ředitel Print Media Academy vážení čtenáři, zářivé barvy věrné originálu na kvalitním papíru - to je to co odlišuje vysoce kvalitní tiskový

Více

CODIMAG VIVA340. Představení

CODIMAG VIVA340. Představení CODIMAG VIVA340 V souvislosti s trendem stále menších a menších tiskových zakázek, jsou stále více požadovány kotoučové tiskové stroje s přerušovaným posuvem potiskovaného média s velmi rychlou přípravou

Více

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Povrchové úpravy podlah Čištění podlah Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Trvale pěkná podlaha díky dobrému ošetření. S péčí a pravidelností chránit I když po podlaze všichni chodíme, nemusí přeci

Více

Tisk z plochy; ofset, světlotisk Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012

Tisk z plochy; ofset, světlotisk Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Ofset Autor: Jan Štokr, David Legner Editor: Eliška Housarová, Pavel Hradec Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk ofsetový tisk Autor:

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING 1 SWISS BRILLIANCE IN COATING l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0)44 712 64 00 l fax +41 (0)44 709 08 04 l www.schmid-rhyner.ch 2 Digitální tisk Úvod digitální tisk Metoda

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci se školními tabulemi společnosti ŠKOTAB vertikal s.r.o. 1) Obecné zásady: Článek 1 Základní ustanovení Vážení zákazníku (dále jen odběratel ), děkujeme, že jste si

Více

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Optimalizace spotřeby tiskových barev ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Úvodem Optimalizace spotřeby barev - diskutované téma Důvody pro obecně vyšší spotřebu barev SW pro optimalizaci připomenutí základních

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text Tiskárny Zpracoval: Bc. Josef Čepička Tiskárny Tiskárna je výstupní zařízení počítače a využívá se

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU 2006 Aktualizované informace O našich výrobcích, jejich dostupnost a RADY pro zpracování jsou K DISPOZICI on line na internetové stránce NAŠICH VÝROBKŮ: http://www.yourglass.cz/

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

DOPORUČENÍ PRO MANIPULACI A TISK NA PAPÍR EUROCALCO

DOPORUČENÍ PRO MANIPULACI A TISK NA PAPÍR EUROCALCO DOPORUČENÍ PRO MANIPULACI A TISK NA PAPÍR EUROCALCO Manipulace s papírem Papíry Eurocalco CB a CFB obsahují jemnou vrstvu mikrokapslí. Je proto nutné zamezit jakémukoli nárazu nebo působení tlaku, ať už

Více

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk princip a vývoj Pavel Stelšovský a Miroslav Těhle 2009 Obsah Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny Tepelné tiskárny

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.15 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Provozní parametry vzduchu a vlhkost

Provozní parametry vzduchu a vlhkost Provozní parametry vzduchu a vlhkost Regulace klimatu pro průmysl a obytné prostory DAN FUGT je vedoucím subjektem ve výrobě systémů zvlhčování a péče o vodu. Firma byla založena v roce 1989 panem Larsem

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Tiskárny Ing. Jakab

Více

Teoretická a praktická vydatnost Obsah sušiny a teoretické rozprostření

Teoretická a praktická vydatnost Obsah sušiny a teoretické rozprostření Teoretická a praktická vydatnost Obsah sušiny a teoretické rozprostření Úvod Odhad spotřeby nátěrové hmoty je klíčovým faktorem jak pro zákazníka, tak pro dodavatele. Praktická vydatnost je závislá na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Správa barev. Normy ISO. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 12. února 2013. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 17 Název: Normy ISO

Správa barev. Normy ISO. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 12. února 2013. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 17 Název: Normy ISO Normy ISO www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 12. února 2013 Strana: 1/9 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP

Více

Oválný talíř Pracovní postup a nákresy

Oválný talíř Pracovní postup a nákresy www.inspiration-for-glass.com Oválný talíř Pracovní postup a nákresy Velikost oválného talíře: 46 x 16 cm Všechny informace bez záruky www.inspiration-for-glass.com www.inspiration-for-glass.com Měřítko1:1

Více

Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku

Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku ing. Jan Smékal UGRA PSO Expert KomuniKace zadavatel/zhotovitel barevné problémy barvy různé CMYK: 0/80/20/0 CMYK: 0/80/20/0 % stejné nerozumí si

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány.

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány. Je důležité, aby Vámi dodávaná tisková data splňovala technické parametry uvedené v tomto dokumentu, jako předpoklad pro kvalitní zpracování Vaší tiskové zakázky. Tiskové dokumenty připravené dle uvedených

Více

Skenery řady i5000. Informace o kódech oprav. A-61801_cs

Skenery řady i5000. Informace o kódech oprav. A-61801_cs Skenery řady i5000 Informace o kódech oprav A-61801_cs Informace o kódech oprav Obsah Informace o vzorku opravy... 4 Orientace vzorku opravy... 5 Informace o pruhovém vzorku... 7 Umístění opravy... 9 Informace

Více

Informace o výrobku DELFLEET

Informace o výrobku DELFLEET Informace o výrobku DELFLEET BC - Basislack F390 VÝROBKY Delfleet BC pojidlo Delfleet čirý lak Delfleet MS tužidlo Delfleet MS tužidlo, krátké Delfleet ředidlo, dlouhé Delfleet ředidlo, normální Delfleet

Více

Technické podmínky č. TP/07

Technické podmínky č. TP/07 Technické podmínky č. TP/07 LEPENÍ INZERTNÍCH ŠTÍTKŮ Změny v technické specifikaci 1. 12. 2014 Aktualizace nákresů J. Lottmann Zpracoval: 1. 12. 2014 Technolog J. Lottmann Kontroloval: 1. 12. 2014 Technický

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk digitální tisk Autor:

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

D U B. Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru.

D U B. Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru. D U B Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru. Dub Arkáde, antický vzhled v olejovém vosku, fasetované, silně sukovité, svěží struktura

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Tisk základnz. kladních map

Tisk základnz. kladních map Tisk základnz kladních map Semestráln lní práce v rámci r předmp edmětu Kartografická polygrafie a reprografie Autor: Jitka Holmanová & Martin Gaudl Datum vypracování: : 23. května 2009 Základní mapy Základní

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 AS Antistatická nátěrová podlahovina CHARAKTERISTIKA: EPOSTYL 215 AS je epoxidová dvousložková antistatická nátěrová podlahovina (vrchní vrstva), vyhovující požadavkům ČSN EN 1081 a ČSN 34

Více

Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví.

Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví. Vzduchové trampolíny Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví. Nad dětí dramaticky stoupá. Každá třetí holčička a každý čtvrtý chlapec trpí ve školním věku nadváhou. Vedle jednostranné výživy

Více

Heidelberg. Info. Heidelberg Praha spol. s r. o. Číslo 2 2012

Heidelberg. Info. Heidelberg Praha spol. s r. o. Číslo 2 2012 Heidelberg Heidelberg Praha spol. s r. o. Číslo 2 2012 Info DRYSTAR LE UV // UV technologie v komerčním tisku první instalace v ČR! SPEEDMASTER SX // Nová řada archových tiskových strojů DIANA S BRAILLOVÝM

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice Datový list Báze Nenasycená polyesterimidová pryskyřice Charakteristika S naší produktovou řadou Voltatex 4200 Vám dodáváme nízkoemisní, jednosložkové impregnační

Více

HAIR n BODY TECHNICAL INFO PROFESSIONAL BODY CARE SYSTEM

HAIR n BODY TECHNICAL INFO PROFESSIONAL BODY CARE SYSTEM HAIR n BODY HAIR n BODY je exkluzivní vlasový a tělový šampón. Chrání a zesiluje vlasy, obsahuje výtažky z aloe vera a pšeničné zárodečné bílkoviny. HAIR n BODY se používá na mytí a ošetřování vlasů a

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

Original GARDENA Cleansystém. Perfektní péče na mokro, která má systém. Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě.

Original GARDENA Cleansystém. Perfektní péče na mokro, která má systém. Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě. Perfektní péče na mokro, která má systém Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě. Čisticí systém s přívodem vody a přípojkami GARDENA systému. Jednoduše kombinovatelný Ideální

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna)

FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna) Návod na údržbu FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna) Druckstand: 0403/SF/?? Všechny zavírací plechy a excentrické zavírací čepy mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk

Více

Příručka uživatele. Série PBK9 Vysoce přesné váhové plošiny

Příručka uživatele. Série PBK9 Vysoce přesné váhové plošiny Příručka uživatele Série PBK9 Vysoce přesné váhové plošiny Blahopřejeme k výběru kvality a přesnosti METTLER TOLEDO. Správné používání nového zařízení v souladu s touto Příručkou uživatele a pravidelná

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680 N Á R O D N Í A R C H I V Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec t e l efon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292, f ax: 974 847 214, e-mail: na@nacr.cz, http://www.nacr.cz VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu. Studie www.paseka5p.com

Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu. Studie www.paseka5p.com Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu Studie www.paseka5p.com Struktura tiskových technik dle ISO 12637 1 platné od roku 2006 Průmyslové tiskové techniky 2010 Zaměření průmyslových

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

+++ winterhalter celkový program +++ winterhalter

+++ winterhalter celkový program +++ winterhalter +++ winterhalter celkový program +++ winterhalter +++ Winterhalter +++ Řešení se systémem Již mnoho let je značka Winterhalter ve svém oboru pojmem. S inovativními řešeními mytí je firma Winterhalter jedním

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

Úvod Digitální tisk Firma Xeikon Společnost Hewlett-Packard Literatura Konec. Digitální tisk

Úvod Digitální tisk Firma Xeikon Společnost Hewlett-Packard Literatura Konec. Digitální tisk Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk Autor: Milan Přilkryl, Lenka Mezníková Editor: Alena Voráčková Praha, duben 2011 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Krátké diskové brány Rubin 12

Krátké diskové brány Rubin 12 Krátké diskové brány Rubin 12 1 Hlouběji, rychleji, intenzivněji: Rubin 12 2 Dosud zajišťovaly krátké diskové brány intenzivní a rovnoměrné promísení půdy a organické hmoty až do pracovní hloubky přibližně

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Offset, Bezvodý ofset, Osvit, Digitální tisk. Jan Dudek (dud138), LN180

Offset, Bezvodý ofset, Osvit, Digitální tisk. Jan Dudek (dud138), LN180 Historie, Knihtisk, Flexografie, Hlubotisk, Sítotisk, Offset, Bezvodý ofset, Osvit, Digitální tisk Jan Dudek (dud138), LN180 Obsah prezentace Technologie tisku (rozčlenění do skupin) Předchůdci knihtisku

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY APLIKAČNÍ LIST CHS-HYDROSPOL D 01 Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot CHARAKTERISTIKA CHS-Hydrospol D 01 je vodná emulze uretanizované alkydové pryskyřice modifikované

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Testovací karty Leneta

Testovací karty Leneta Testovací karty Leneta Opacitní karty: Karty Penopac: Zobrazovací karty: Zobrazovací opacitní karty: Karty pro krycí schopnost: Karty pro nátěry aplikované štětcem: Karty pro dvojíté aplikátory: Nenatřené

Více

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika 57 Jakostní japonské krmení pro KOI FUJIYAMA - dietní základní krmení Teplota vody od 10 C Proteiny 30,0% Tuky 5,0% Vláknina 5,6% Popeloviny 6,9% Fosfát 0,7% Vápník 0,4% Balení v kg 5 / 10 A 10,000 jednotek/kg

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

Nová generace tisku vyžaduje novou éru ve výrobě tiskových desek

Nová generace tisku vyžaduje novou éru ve výrobě tiskových desek 1 PRODUKTOVÝ PROSPEKT Brillia HD PRO-T3 představuje nejvyspělejší tiskovou desku společnosti Fujifilm využívající vysoce výkonnou technologii, která zajišťuje průlomový výkon. 2 Nová generace tisku vyžaduje

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt

Více