PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler"

Transkript

1 PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler

2 PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ

3 Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské ruky, vstoupili do dûjin zobrazování mûsta fotografové. Fotografické publikace o Praze mají vût inou dvû rozdílné podoby. Jednak jsou to publikace zachycující Prahu na star ch fotografiích, jednak knihy fotografií souãasn ch. Na ím zámûrem bylo spojit tyto dva rûzné pfiístupy a pfiedvést je s vûdomím urãité kontinuity a nadãasovosti. Putování Prahou zaãíná na Hradãanech, pokraãuje pfies Malou Stranu a praïské mosty na Staré Mûsto, Josefov a Nové Mûsto, celá kniha konãí Vy ehradem, kter je historick m protipólem PraÏského hradu. V knize se objevují místa známá, ménû známá i jiï neexistující, jejichï zábûry nám umoïàují zachytit genia loci Prahy v celkovém kontextu. Z hlediska ãasového jsou z historick ch snímkû zafiazeny fotografie z let 1850 aï 1939, kdy fotografii bylo 100 let. ZároveÀ jde o letopoãet, kdy na padesát let poãíná v ãesk ch zemích období nesvobody. Ke kaïdé fotografii náleïí text, kter nám pfiibliïuje nejen historické reálie daného místa, ale upozoràuje i na zajímavosti související s jednotlivou fotografií a zpûsobem jejího vytvofiení. âtenáfi tak má moïnost získat kromû pouh ch dûjepisn ch faktû také informace, které pfiibliïují atmosféru, Ïivot a architekturu místa v daném ãasovém období. ZároveÀ se seznamuje s historií fotografie a s rûzn mi fotografick mi postupy. Sledem historick ch a souãasn ch snímkû z jednoho místa je zdûraznûna promûna podoby prostoru. Poãet historick ch snímkû zpravidla závisí na mífie promûn místa, tam, kde se mnoho nezmûnilo, staãí ke srovnání vût inou snímek jedin. Souãasné snímky nutnû nekopírují technicky slepû snímek historick, prostor je zachycen s pfiihlédnutím k fotografick m a umûleck m zámûrûm obou autorû tak, abychom vedle faktografického pohledu dokázali vnímat atmosféru prostoru. ada snímkû je reprodukována poprvé a témûfi v echny jsou poprvé ti tûny barevnû, a to ve svém dobovém tónu odpovídajícím originálním pfiedlohám. V jimeãnost knihy je dána nejen konfrontací pohledû fotografû nûkolika generací, ale i autorsk m zastoupením, neboè nûktefií, ve své dobû v znamní autofii jsou sv mi fotografiemi kniïnû pfiedstaveni vûbec poprvé. Fotografie jiï známé jsme chtûli uvést do nov ch souvislostí. Prostfiednictvím historick ch a souãasn ch fotografií se mûïeme seznámit s místy existujícími, zmûnûn mi i nenávratnû zmizel mi. Souãasné fotografie nám umoïní zafiadit vût inu zajímav ch lokalit a objektû na historick ch snímcích do místního i ãasového kontextu, dûkladnûji poznat jiï zapomenuté a také konfrontovat rûzné pocity a dojmy nûkolika odli n ch epoch. Pavel Scheufler 7

4

5 Staré Město Ve stfiedovûku tvofiila Praha komplex ãtyfi mûst se samostatn mi radnicemi a mûstsk m právem. Staré Mûsto bylo pokládáno za matku ãesk ch mûst, bylo kulturním a duchovním stfiediskem celého Království ãeského. Po slouãení historick ch praïsk ch mûst roku 1784 zûstalo nadále Staré Mûsto správním centrem celé Prahy. Zárodkem Starého Mûsta byla patrnû trhová osada poblíï dne ního Rudolfina, kde byl brod a kfiiïovatka obchodních cest s trïi tûm. Pozdûji se trïi tû pfiesunulo do oblasti dne ního Staromûstského námûstí, kde se stfietávaly dûleïité komunikace a kde byla celnice. Kolem trïi tû a cest vznikla koncem 12. a zaãátkem 13. století hustá zástavba s patricijsk mi domy a asi 30 kostely. V letech bylo u tohoto sídli tû zaloïeno tzv. Havelské Mûsto, jeï bylo dal ím trïi tûm, zevnû opevnûn m. KdyÏ roku 1338 získali Staromûst tí právo radnice, vybudovali ji na Staromûstském námûstí, které se tak stalo centrem celého mûsta. Ve 13. století vznikly na Starém Mûstû první klá tery, roku 1348 univerzita. V 15. století uvnifi mûsta sídlili ãe tí králové. Roku 1784 se Staromûstská radnice stala centrem samosprávy spojen ch mûst. S industrializací se mûsto zaãalo prudce mûnit a jeho patricijsk charakter se po polovinû 19. století vytrácel. Poãátkem velk ch zásahû do pûvodní stfiedovûké dispozice byla stavba nábfieïí v letech Po dílãích pfiestavbách domû znamenal velk prûlom do stfiedovûkého pûdorysu mûsta asanaãní zákon z Asanace, která se uskuteãnila dle vzoru podobn ch akcí jinde v Evropû za úãelem modernizace a ozdravûní mûsta, mûla ãetné zastánce, ale i odpûrce, ktefií poukazovali na ztrátu nenahraditeln ch historick ch hodnot. Asanace zmûnila i hospodáfiské pomûry na Starém Mûstû a v Josefovû, neboè obchodní aktivita se z kdysi nejdûleïitûj ích tepen mûsta pfiesouvala jinam, zejména na modernûj í Nové Mûsto. Byla zbourána také jedna z hlavních ulic stfiedovûkého mûsta Platnéfiská, zmûnil se vzhled hlavních námûstí (Mariánského, Staromûstského), zanikla fiada románsk ch a gotick ch domû, jiné byly od základû pfiestavûny. V razné promûny Staromûstského námûstí, které zvût ily pûvodnû sevfien historick prostor, vyvrcholily zniãením v chodního kfiídla Staromûstské radnice v roce Uvnitfi i mimo hranice asanaãního pásma vznikly stavby, které zcela jistû zûstanou obohacením mûsta (napfiíklad kubistick dûm U âerné Matky BoÏí v Celetné ulici). Zásadních zmûn doznalo i nábfieïí, které bylo druhdy spí e krajinou s pfiímou návazností k fiece. Novû vzniklé kamenné nábfieïí postupnû zaplnily mnohé administrativní, univerzitní a posléze i hotelové objekty. Zejména v ková dispozice a objem tûchto budov byly pfiedmûtem diskusí o zmûnách panoramatu nejstar ích ãástí mûsta, které by mûlo b t citlivû stfieïen m dûdictvím. 173

6 Staroměstské náměstí a chrám Panny Marie před Týnem CHRÁM PANNY MARIE PŘED TÝNEM, KOLEM 1885 Podoba chrámu Panny Marie pfied T nem vychází z baziliky zaloïené v polovinû 14. století na místû star ího kostela. 80 metrû vysoké vûïe chrámu jsou v panoramatu Starého Mûsta vïdy dobfie patrné. Mezi vûïemi je pozdnû gotick tít, na nûmï byla umístûna socha Jifiího z Podûbrad a husitsk kalich. Karel Bellmann do zábûru z doby kolem roku 1885 skvûle zakomponoval také Mariánsk sloup. 190

7 STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ S CHRÁMEM PANNY MARIE PŘED TÝNEM, KOLEM 1912 JiÏ první generace praïsk ch fotografû objevila pûvab pohledu na T nsk chrám s orlojem v popfiedí. Na snímku Rudolfa Brunera-Dvofiáka z doby tûsnû pfied první svûtovou válkou jsou hmoty architektur harmonicky vyváïeny a v e pûsobí jak msi monumentálním dojmem. Pocit mimofiádnosti doplàují parkující automobily, ãekající patrnû na osobnosti z radnice. 191

8 STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ V ZIMĚ, 1929 V zimû roku 1929, proslulé siln mi mrazy, fotografoval na stejném místû pfied jiïním kfiídlem radnice obdobn m ohniskem jako Bruner-Dvofiák mlad chemik a tehdy jiï doktor technick ch vûd Jan Lauschmann, pfiedstavitel nové fotografické generace. Architektury tvofií jen kulisu, podstatná byla evokace mimofiádné zimy. 192

9 STAROMĚSTSKÁ RADNICE A CHRÁM PANNY MARIE PŘED TÝNEM PrÛãelí jiïního kfiídla Staromûstské radnice a radniãní vûï fotograf zachytil s pozadím T nského chrámu z Malého námûstí od domu U Minuty. âervenec 2000, ráno 193

10 Havelská ulice HAVELSKÝ TRH OD UHELNÉHO TRHU, KOLEM 1870 Havelská ulice byla hlavním trïi tûm Starého Mûsta. Na snímku Franti ka Fridricha z doby kolem roku 1870 je v pozadí kostel sv. Havla, kter byl ve stfiedovûku farním chrámem a jádrem tzv. Havelského mûsta, vzniklého plánovitou zástavbou po roce Fridrich uliãku s trhem opût fotografoval z v ky, aby o ní podal jak si komplexní obraz. I zastínûná fronta domû je prokreslená a vûãi osvícené stranû tonálnû vyrovnaná, název vizitky je Zelen trh - Vete nick trh. 232

11 TRH V HAVELSKÉ ULICI, KOLEM 1910 Domy v Havelské ulici mají vesmûs ve sklepích románské zdivo, fiada z nich má na jiïní stranû patrné gotické stavební prvky. Architektury si v ak neznám autor z doby kolem roku 1910 vûbec nev ímal, lo mu o realistické zachycení typické situace na trhu. Sv m zpûsobem se jedná o fotografii typû, kterou mûïeme chápat i jako ilustraci k literárním pfiíbûhûm z mizející staré Prahy. 233

12 ZELENÝ TRH V DEŠTI, 1912 Zcela jin pfiístup k zachycení Havelského trhu zvolil Vladimír Jindfiich Bufka, jedna z nejv znamnûj ích osobností ãeského secesního piktorialismu. Jeho snímek s názvem Zelen trh v de ti, oti tûn roku 1912, mûïe pfiipadat jako fotografick pendant k nûkter m obrazûm Jakuba Schikanedera s jeho zálibou v ãase veãera, mlhy, podzimu. Mezním svûteln m situacím se fotografové aï do vystoupení piktorialistû vyh bali, Bufka naopak de tivé nálady a zamïen den miloval. 234

13 HAVELSKÉ TRŽIŠTĚ Pohled na trh v Havelské ulici v pfiedvánoãní dobû fotografovan od Uhelného trhu smûrem ke kostelu sv. Havla expozicí 8 sekund. Prosinec 1999, v podveãer 235

14 PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií: Lubo Stiburek a Martin TÛma Odborná recenze: PhDr. Pavel Vlãek Grafick návrh: Pavel Lev, Studio Najbrt Reprodukce originálních podkladû: Katefiina Scheuflerová Sken: Magic Seven Digitální retu fotografií: Ladislav Nagy Osvit a tisk: PB Tisk Pfiíbram Kniha je vyti tûna na papíru Euroart, kter vyrábí firma Modo Paper Celkov poãet fotografií: 434 Vydal PraÏsk Svût (www.iprague.cz) v roce 2000 ISBN

ZÁHLAVÍ. PRAÎSK ULIâNÍK ENCYKLOPEDIE NÁZVÒ PRAÎSK CH VE EJN CH PROSTRANSTVÍ 2. DÍL (O Î) Zpracoval kolektiv autorû pod vedením Mgr.

ZÁHLAVÍ. PRAÎSK ULIâNÍK ENCYKLOPEDIE NÁZVÒ PRAÎSK CH VE EJN CH PROSTRANSTVÍ 2. DÍL (O Î) Zpracoval kolektiv autorû pod vedením Mgr. PRAÎSK ULIâNÍK ENCYKLOPEDIE NÁZVÒ PRAÎSK CH VE EJN CH PROSTRANSTVÍ 2. DÍL (O Î) Zpracoval kolektiv autorû pod vedením Mgr. Marka La Èovky Nakladatelství Libri Praha 1998 Zpracoval kolektiv autorû pod vedením

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Nakladatelství Libri Praha 2004 Nakladatelství LIBRI dûkuje za podporu projektu Úfiadu mûstské ãásti Praha 1 a Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 a za zadání reklamy

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státního okresního archivu Pfierov Pfierov 2012 Sborník Státního okresního archivu Pfierov. Vydal Zemsk archiv v Opavû Státní okresní archiv Pfierov.

Více

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko Evropsk program IUCN Cambridge a Gland V znam rybníkû pro krajinu stfiední Evropy Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko J. Janda, L. Pechar

Více

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû.

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû. Vlajka pro Tibet Mezinárodní kampaà Vlajka pro Tibet vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû a stala se jednou z nejv znamnûj ích symbolick ch akcí vyjadfiujících podporu ochrany lidsk ch

Více

Ornitologická laboratofi PfiF UP, tfi. Svobody 26, CZ-771 46 Olomouc; e-mail: vavrik@prfnw.upol.cz

Ornitologická laboratofi PfiF UP, tfi. Svobody 26, CZ-771 46 Olomouc; e-mail: vavrik@prfnw.upol.cz SYLVIA 37 /2001 K problematice urãování a subspecifické pfiíslu nosti rackû skupiny Larus argentatus vyskytujících se v âeské republice Subspecific status and identification of the gulls of the argentatus

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU Jednou z dalších forem prezentace připravovaného projektu Český a slovenský exil 20.století je i vznikající počítačový program. Společnost K2001 by chtěla na jedné straně prostřednictvím tohoto multimediálního

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 013-021_Lichte 1.9.2009 18:19 Stránka 13 Erika Fischer-Lichte âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 V posledních letech se roz ífiil názor, Ïe kulturu není patfiiãné chápat pouze

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Katefiina UPOVÁ, Zbynûk HE MÁNEK 1 Rok 2002 Archiv Národního technického muzea a jeho po kození pfii povodni JiÏ od zaloïení Národního

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více