Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Jaroslav Drábek

2 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a Marketing Zahraničního Obchodu MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (Bakalářská práce) Autor : Jaroslav DRÁBEK Vedoucí práce : Mgr. Věra MATUŠTÍKOVÁ Kunovice, 2006

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Kunovice, 2006

4 Děkuji panu RNDr. Petru Tkáčovi za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Kunovice, květen 2006 Jaroslav Drábek

5 O b s a h : Úvod 7 1 Legislativa a logistika Pojem odpad Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů Předcházení vzniku odpadů Přednostní využívání odpadů Obecné povinnosti Balení a označování nebezpečných odpadů Povinnosti původců odpadů Evidence při vnitrostátní přepravě nebezpečných odpadů Plány odpadového hospodářství Přeshraniční přeprava odpadů Oznámení při přeshraniční přepravě odpadů Finanční záruka a pojištění Orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství Návrh provozního řádu Základní údaje o zařízení Charakter a účel zařízení Stručný popis zařízení Technologie a obsluha zařízení Odpady Hmotnostní podíly odpadů Monitorování provozu zařízení Organizační zajištění provozu zařízení Vedení evidence odpadů Opatření k omezení negativních vlivů Bezpečnost provozu Návrh na zavedení provozního deníku Postup hlášení Ustanovení o uchovávání dokumentů Návrh plánu odpadového hospodářství Identifikační část Analytická část Popis produkce a nakládání s odpady blokové schéma Produkce Nakládání s odpadem Návrh Uspořádání společnosti CVM Moravia Způsob organizace odpadového hospodářství. 41 Závěr.. 42 Resumé.. 43 Seznam použité literatury.. 44

6 Přílohy.. 45

7 ÚVOD Motto: Současné vzorce výroby a spotřeby vyspělých zemí je zapotřebí radikálně změnit. Změna existujících způsobů výroby a spotřeby je jednou z nejdůležitějších podmínek dosažení udržitelného rozvoje na globální úrovni, což není možné bez vzájemné komunikace v rámci celé společnosti. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby veřejnost měla přístup k dostatečným informacích o udržitelném rozvoji, udržitelné výrobě i spotřebě. Výchozí podmínky Předchozí politiky životního prostředí vycházely z politických a ekonomických změn, které proběhly v 90tých letech a zaměřovaly se na nápravu škod způsobených zejména v 70tých a 80tých letech. Současný trend bere v úvahu to, že se ČR stala členskou zemí EU. V tomto ohledu míří nyní státní politika životního prostředí především do budoucnosti. Oblast, která musí doznat zásadních změn je sběr a zpracování informací, které souvisí s ochranou životního prostředí. Vysoké veřejné povědomí v environmentální oblasti je základním předpokladem úspěšné realizace Státní politiky životního prostředí. Úroveň environmentálního vzdělávání je, ale trvale limitována citelným nedostatkem finančních prostředků, především v resortech životního prostředí a školství. Proto je nutné využít co nejlépe disponibilních zdrojů, například Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro vzdělávání, výchovu a osvětu. Ve vyspělých zemích je věnována zvýšená pozornost kvalitativní stránce rozvoje a snaze o dosažení jeho udržitelnosti. Udržitelným rozvojem se rozumí takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích. Právní a ekonomické nástroje Jedním z nejdůležitějších nástrojů environmentální politiky je právo. Jeho vliv na vytváření podmínek trvalé udržitelnosti vyplývá z povahy právo jako souboru pravidel upravujících vztahy mezi jednotlivými subjekty společnosti. Právo je obvykle nástrojem reaktivním, řešícím vzniklé problémy. Právo však může působit i perspektivně, může být i proaktivní, tj. může předjímat budoucí vývoj, vytvářet nové instituce a ve spolupráci s ekonomickými nástroji (poplatky, ekologické daně) motivovat subjekty společnosti k aktivní účasti na tvorbě a zajištění cílů státní politiky ochrany životního prostředí. Aplikace Podle směrnice Rady Evropy č. 259/2000, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu, jsou subjekty mezi které patří i firma CVM Moravia spol. s.r.o. Moravský Písek povinny vypracovat a předložit státním orgánům materiály, které zprůhlední činnosti firmy v oblasti nakládání s odpady. Firma CVM Moravia spol. s.r.o. dováží prázdné inkoustové náplně za účelem jejich renovace a následného vývozu. Uvedené prázdné náplně byly v souvislosti s výše uvedenou legislativou zařazeny do kategorie Nebezpečný odpad. 7

8 Vzhledem k důležitosti zvládnutí této citlivé problematiky jsem si jako statutární zástupce firmy CVM Moravia spol. s.r.o. zvolil za téma své práce právě Management odpadového hospodářství. Ve své práci se zabývám nejprve rozborem terminologie související s managementem odpadového hospodářství, dále pak vytvořením návrhu provozního řádu společnosti a návrhu plánu odpadového hospodářství. 8

9 1 LEGISLATIVA A LOGISTIKA Základním materiálem při nakládání s odpady je Zákon 185/2001 Sb., který stanoví v souladu s právem Evropských společenství : a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství c) působnost orgánů veřejné správy. 1.1 Pojem odpad Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů k využití nebo k odstranění osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu Pro účely zákona se rozumí a) nebezpečným odpadem - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu c) odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností d) nakládáním s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování e) shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady f) využíváním odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 3 g) odstraňováním odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 4 h) původcem odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady 9

10 ch) oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady 1.2 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů. V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného původce odpadu Ministerstvo stanoví vyhláškou : a) Katalog odpadů, b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů b) smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným 1.3 Předcházení vzniku odpadů Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů Přednostní využívání odpadů Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 10

11 Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. 1.4 Obecné povinnosti Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán Balení a označování nebezpečných odpadů Balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy. Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny následujícím způsobem: a) odpady s nebezpečnou vlastností uvedenou v příloze č. 2 k tomuto zákonu pod označením H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickým symbolem b) nebezpečné odpady jiné než uvedené pod písmenem a) nápisem "nebezpečný odpad" Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu. 11

12 1.5 Povinnosti původců odpadů Původce odpadů je povinen : a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií b) zajistit přednostní využití odpadů c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí d) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií e) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, f) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout úplné informace související s nakládáním s odpady g) zpracovat plán odpadového hospodářství a zajišťovat jeho plnění 1.6 Evidence při vnitrostátní přepravě nebezpečných odpadů Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny. Odesílatel odpadu je povinen přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list a je povinen archivovat evidenci po dobu nejméně 5 let. 1.7 Plány odpadového hospodářství České republiky Návrh plánu odpadového hospodářství České republiky zpracovává ministerstvo. Plán odpadového hospodářství České republiky se zpracovává na dobu nejméně 10 let. Kraje Kraj v samostatné působnosti zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území a jeho změny. Plán odpadového hospodářství kraje musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství České republiky 12

13 Původce odpadů Plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Plán odpadového hospodářství původce odpadů se zpracovává na dobu nejméně 5 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek 1.8 Přeshraniční přeprava odpadů Přeshraniční přepravu odpadů upravují právní předpisy Evropských společenství. Příslušným správním úřadem pro přeshraniční přepravu odpadů a kontaktním subjektem za Českou republiku je ministerstvo. Odpad vzniklý v České republice se přednostně odstraňuje v České republice. Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky za účelem odstranění je zakázána Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů podává oznamovatel podle právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy Evropských společenství, předloží oznamovatel ministerstvu : a) smlouvu o environmentálně šetrném využití nebo odstranění odpadů b) potřebné adresy příslušných správních úřadů. Oznámení a jeho náležitosti se podávají ministerstvu v jazyce českém, slovenském nebo anglickém Finanční záruka a pojištění Finanční záruka musí být složena před zahájením přeshraniční přepravy odpadů. Výpočet finanční garance pro CVM Moravia : Oznámení zahrnuje přeshraniční přepravu kg inkoustových náplní v období 12 měsíců, následujících po vydání povolení. Celkový počet plánovaných zásilek je 52. Plán tedy je, uskutečnit jednu přepravu týdně. Průměrná plánovaná hmotnost zásilky bude kg. CVM Moravia potvrzuje, že dokončí zpracování každé zásilky nejpozději do 60ti dnů po jejím obdržení, tzn., že bude vždy maximálně 8 až 9 zásilek v procesu přepracování. 13

14 Standardní finanční záruka je 450,- Euro/1.000 kg Vycházeje z této kalkulace, je třeba zajistit finanční garanci ve výši ,- Euro ( kg = kg. 31,14 t x 450,- Euro = ,- Euro) Pro účely tohoto oznámení je třeba zřídit bankovní garanci ve výši ,- Euro 1.9 Orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství vykonává ministerstvo, inspekce, celní úřady a krajské úřady. Ministerstvo Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství. Vykonává funkci ohniskového bodu Basilejské úmluvy a funkci příslušného správního úřadu a kontaktního subjektu pro přeshraniční přepravu odpadů. Zpracovává a vede souhrnnou evidenci o druzích odpadů, jejich množství a způsobech nakládání s nimi Poskytuje příslušným složkám Evropské komise informace o stavu odpadového hospodářství v České republice. Inspekce Inspekce kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání dodržována ustanovení právních předpisů odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. V rámci přeshraniční přepravy odpadů je inspekce oprávněna provádět kontroly na místě vzniku odpadu, u oznamovatele a příjemce a na hraničních přechodech. Je oprávněna též provádět kontrolu dokladů podle právních předpisů Evropských společenství. Celní orgány Celní úřady kontrolují vnitrostátní i přeshraniční přepravu odpadů. Při vnitrostátní přepravě nebezpečných odpadů celní úřady kontrolují, zda je odpad vybaven doklady podle zákona a prováděcích právních předpisů a zda odpad odpovídá údajům v dokladech uvedeným. Při přeshraniční přepravě odpadů celní úřady dále kontrolují zda odpad je vybaven doklady podle právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství Zda přepravované zboží, které není vybaveno doklady požadovanými pro přepravu odpadů, není odpadem. 14

15 Kraje Kraj zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území v rozsahu stanoveném zákonem; provádí změny tohoto plánu, uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem a sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství původce. 15

16 2. NÁVRH PROVOZNÍHO ŘÁDU Návrh Provozního řádu zařízení pro nakládání s odpady obsahuje náležitosti dané vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., příloha č. 1, o podrobnostech nakládání s odpady Základní údaje o zařízení Název zařízení: CVM Moravia, spol. s r.o. - zařízení pro renovaci inkoustových náplní do tiskáren R5 Recyklace ostatních anorganických materiálů Identifikační údaje vlastníka: VM Real Estate spol. s r.o. Minoritská 10 Brno PSČ IČO: Identifikační údaje provozovatele (nájemce) zařízení včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení na ně: CVM Moravia spol. s r.o. Kovodělská 62 Moravský Písek PSČ: IČO: Prokura: Jaroslav Drábek Tel: Mobil:

17 Významná telefonní čísla (požární služba, orgány ochrany veřejného zdraví, lékařská záchranná služba, policie apod.): Požární ochrana: Záchranná služba: Policie ČR: tel:150 tel:155 tel:158 Hygienická služba: Krajský hygienik Jihomoravského kraje tel: Třída kpt. Jaroš 8 fax: Brno PSC Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů (Česká inspekce životního prostředí, orgán místní samosprávy - obecní úřad, příslušný orgán státní správy apod.): Krajský úřad jihomoravského kraje tel.: Žerotínovo nám. 3/5 fax: Brno PSČ ČIŽP OI OOH Brno tel.: Lieberzeitova 14 fax: Brno Městský úřad Veselí nad Moravou tel: Odbor životního prostředí Masarykova tř. 119 Veselí nad Moravou PSČ Adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno (č.p.p. a kat. území): CVM Moravia spol. s r.o. Kovodělská 62 Moravský Písek PSČ: Parcela Kú Výměra m 2 Druh pozemku 1539/ Moravský Písek 902 Ostaní plocha 1539/ Moravský Písek 919 Zastavěná plocha a nádvoří 17

18 Údaje o zařízení : K renovaci náplní je po stavebních a technologických úpravách využívána stavba, sloužící v minulosti lehké kovovýrobě. Po rekolaudaci (změna účelu užívání stavby) bude tato stavba využívána jako provozovna renovace inkoustových náplní do tiskáren. Základní kapacitní údaje zařízení: Kapacita zařízení pro renovaci inkoustových náplní do tiskáren se eviduje v počtech kusů podle typů. V zařízení je renovováno celkem 12 typů inkoustových náplní. Celkový roční obrat činí 2 mil. ks tj. cca kg. 2.2 Charakter a účel zařízení V zařízení jsou renovovány náplně do inkoustových tiskáren k osobním počítačům. Naplnění znamená opětovné použití náplně pro další tisk. Naplnění je výhodné z hlediska ochrany životního prostředí a zároveň šetří nemalé finanční prostředky uživatelům. Zařízení je umístěno společně s technickým a administrativním zázemím ve dvou jednopodlažních halách. Pro provoz zařízení je instalována demineralizační stanice pitné vody, ohřívané dalšími dvěma plynovými kotli. Haly jsou napojeny na rozvodnou síť elektrické energie, využívané k osvětlení, pro pohon kompresorů a drobných elektrických nástrojů a spotřebičů. Doprava do a z areálu je vedena po veřejných silničních komunikacích. Přepravu zajišťuje firma Interhoek s ředitelstvím na adrese : Čs. Armády Lysá nad Labem. Zboží vstupuje na území ČR přes hraniční přechod Vojtanov. Dle současně platné legislativy zák. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech., a dle souvisejících vyhlášek se jedná o zařízení k využívání odpadů kategorie R5. Zařízení není používáno k jiným účelům než k renovaci výše uvedeného druhu odpadu. Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno (zatřídění podle Katalogu odpadů a seznamu nebezpečných odpadů): Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem

19 Podrobná charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení: Zařízení je určeno výhradně k renovaci náplní do inkoustových tiskáren k osobním počítačům. Jedná se především o náplně značky : Hewlett Packard, Canon, a Lexmark. Jedná se o standardizované výrobky jednotných rozměrů a složení. Náplně, určené k renovaci, představují uzavřenou plastovou nádobku s tiskovou hlavou se zbytky původního inkoustu. Vstupní kontrola náplní je prováděna u zahraničního dodavatele mimo území ČR Vyřazeny jsou ty výrobky, které vizuálně neodpovídají požadavkům na renovaci. Tím je na maximum omezen transport nebezpečného odpadu-nerenovovatelných náplní. Odpad je balený v uzavřených papírových krabicích, které jsou paletizovány v ochranné fólii. Do zařízení je tak přijímán veškerý dovážený odpad. 2.3 Stručný popis zařízení Dodávka materiálu ze zahraničí je prováděna na balených paletách v lepenkových krabicích. Palety jsou evidovaným způsobem přebírány do skladu, odkud jsou dle potřeby po jednotlivých krabicích odebírány do procesu renovace. V halách jsou umístěny regály pro uskladnění náplní před renovací a po renovaci. Renovace je prováděna na jednotlivých výrobních linkách, mírně modifikovaných dle druhu renovovaných náplní, umístěných na pracovních stolech. V každém kroku dále uvedeného postupu jsou vždy vyřazovány náplně, které nevyhověly požadavkům. Výrobní linky sestávají z přípravného pracoviště pro očistu náplní, kde jsou zbaveny hrubých nečistot, lepící pásky a štítku. K očistě je používán líh, v omezené míře terpentýn. V testovacím zařízení je odzkoušena neporušenost elektrických obvodů, příp. jsou kontakty zpevněny ve speciálním zařízen lepením. Plnění novým inkoustem, je prováděno schválenými plnícími mikročerpadly značky Heidolph. Inkoust je dodáván v originálním balení v plastových kontejnerech. Úspěšnost renovace je ověřována zkouškou tisku Podle výsledku testu jsou renovované cartridge klasifikovány v jednotlivých schválených jakostních třídách A, B a C. Náplně jsou označeny, zabaleny a uloženy do lepenkové krabice. Pro přeshraniční přepravu jsou krabice s náplněmi ukládány podle ložného plánu na Europalety (hmotnost palety cca 350 kg) a ukládány do expedičního skladu. Všechny dovezené náplně jsou takto v závěru odebírány původním dopravcem a exportovány mimo území ČR. Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané odpady): Suroviny využívané v zařízení slouží jednak pro zabezpečení zázemí a provozu technologií a dále se jedná o suroviny přímo využívané při renovaci náplní. Pro provoz budovy a chod strojů jsou využívány: 19

20 Zemní plyn - pro vytápění budovy a ohřev demineralizované vody Elektrická energie - pro osvětlení a provoz drobných nástrojů a přístrojů. Pitná voda - pro sociální zázemí zaměstnanců a pro výrobu demineralizované vody. Pro vlastní linky na renovaci náplní jsou využívány následující suroviny: Surovina/materiál Použití Množství /rok Demineralizovaná voda Vnitřní čištění náplní m 3 Technický líh Vnější čištění náplní l Terpentýn Vnější čištění náplní 10 l Hubky Plnění náplní 200 kg Inkoust Plnění náplní l Papírová utěrka Čištění, testy náplní 300 kg Lepidlo Oprava náplní 0.25 kg Papír kancelářský Testy náplní 1 t Gumové rukavice lékařské Ochrana 800 ks Lepenkové krabice Balení náplní 9 t Fólie balící Balení náplní 300 kg Balící páska Balení náplní 50 kg NaCl Úprava demi vody 40 kg Vyřazení evidentně vadných náplní probíhá u dodavatele mimo území ČR. Veškeré dovážené odpady jsou v zařízení renovovány. Energetická náročnost výroby je vyjádřena ve spotřebě elektrické energie na tunu příjmaných odpadů, což je přibližně 560 kw Technologie a obsluha zařízení Přejímka odpadu administrativní postup a praktický postup kontroly kvality odpadu, povinnosti : Odpad je k dalšímu využití dodáván jedním dodavatelem a dopravován jedním dopravcem. Odpad je importován se zbožovým kódem a názvem náplně prázdné. Odpad je balen dle druhu náplní v lepenkových krabicích, zabalených na paletě po cca 350 kg na paletu. Doprava je realizována nákladními automobily. Evidence je vedena v ks pro jednotlivé druhy náplní. Skladník přebere dovezený materiál (odpad)dle faktury,dodacího listu, automobilového nákladního listu CMR a Dokumentu o přeshraniční přepravě odpadu a provede skladovou evidenci dodaného materiálu (odpadu). 20

21 Odpad je importován s názvem Náplně do inkoustových tiskáren. Povinnost obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení: Obsluha zařízení je povinna dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provozní řád pokyny vedoucího linky pokyny vedoucího provozu Další nakládání s odpadem způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení: Při vyskladňování přijatých náplní vznikají odpady z příjmu kompozitní obaly z palet a lepenkové obaly. Při provozu technologických linek vznikají odpady použitých materiálů včetně obalů od inkoustů a vyřazených zkušebních tiskáren. Každé pracoviště výrobní linky je vybaveno odpadní nádobou pro shromažďování nebezpečných odpadů. Každá nádoba je opatřena identifikačním listem a označením. Zde dochází k ukládání odpadů po dobu pracovní směny. Po ukončení směny je odpad přemístěn do určených nádob mimo budovu. Odpadní obaly od inkoustu a zkušební tiskárny vyřazené z provozu jsou shromažďovány po vyprázdnění ve vymezeném označeném prostoru skladu. Odpady určené k odvozu jsou shromažďovány vně budovy v zastřešeném prostoru. Zde jsou do označených nádob ukládány tříděné nebezpečné odpady, papírové a lepenkové obaly a komunální odpad. Pro transport odpadu přes státní hranice je dodržována následující schválená trasa : Eten-Leur Oldenzaal Osnabrück Hannover Halle Leipzig Dresden Zinwald Teplice Lysá nad Labem ( celní odbavení zásilky ) Brno Moravský Písek 21

22 2.5 Odpady, Odpadní vody a Emise do ovzduší ze zařízení Zařízení pro renovaci inkoustových náplní není zdrojem odpadů, mající původ v dovozu. Veškeré dovezené náplně po průchodu renovačním procesem opouštějí území ČR a to včetně náplní, u nichž renovace nebyla možná. Zařízení za běžného provozu produkuje odpady, jejichž přehled je uveden v následující tabulce. Název druhu odpadu Katalog. číslo Kategorie odpadu Přibližná produkce t/rok Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo nebezpečný 2,0 obaly těmito látkami znečištěné Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně nebezpečný 3,0 olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly ostatní 0, až (jedná se o vyřazené zkušební tiskárny a monitory) Papír a lepenka ostatní 18,0 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť nebezpečný 0,04 Olej a tuk neuvedený pod číslem nebezpečný náhodný vznik Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky nebezpečný náhodný vznik Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné nebezpečný náhodný vznik baterie a akumulátory obsahující tyto baterie Směsný komunální odpad ostatní 13,0 Odpady z renovace představují plastové kontejnery různých rozměrů a obsahů se zbytky inkoustů, buničitý papír a odpadní hubky s různým podílem inkoustů, vyřazená testovací zařízení (PC, tiskárny), obaly od náplní, papír znehodnocený testem kvality náplně a komunální odpad. Odpady vznikající v provozu zařízení jsou předávány k likvidaci oprávněným subjektům na základě smluvních vztahů (Ekor s r.o., Kyjov; SITA Moravia, a.s. Brno). Před předáním jsou tyto odpady shromažďovány v určeném prostoru v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro shromažďovací prostředky odpadů platí následující technické požadavky: 22

23 a) odlišení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů, b) zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní, c) odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny, d) v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží, e) shromažďovací prostředky pro komunální odpad musí odpovídat příslušným technickým normám, f) svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností, zejména u pevných odpadů vzniklých při spalování nebezpečných odpadů ve spalovnách odpadů a odpadů s obsahem azbestu, g) zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí, h) umožní svým provedením bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění, zejména u odpadů ze zdravotnických zařízení. Při volbě shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího prostředku musí být zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární bezpečnosti, jeho dostupnosti a možnosti obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky. V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu. Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. Mimo výše uvedené odpady (viz tabulka) je pravděpodobné, že při případných stavebních úpravách budou dočasně a krátkodobě vznikat odpady související s touto činností. 2.6 Hmotnostní podíl odpadů na výstupu ve vztahu k hmotnosti odpadů na vstupu Vstup odpadů představují vypsané inkoustové náplně v počtu cca 2 mil. ks ročně Roční obrat prázdných náplní činí cca 180 t. 100% náplní je v procesu zpracováno. Všechny renovované náplně jsou vyváženy mimo území ČR k dalšímu využití. Tímto je 100% dovezených odpadů je vraceno dodavateli zpět. 23

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti.

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Zákon 185/2001 Sb. jednoznačně ve svých přílohách či v prováděcích předpisech stanovuje co je nebezpečný odpad základním

Více

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ministerstvo životního prostředí Odbor výkonu státní správy VII Ing. Marie Boehmová 1. Obecné povinnosti Prvotní původce (každý) je povinen nakládat s odpady a zbavovat

Více

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Obecní zastupitelstvo v Hradešicích vydává podle 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

O nakládání s komunálním odpadem

O nakládání s komunálním odpadem Obec Sadov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření tajemnice č. 2 /2014, kterým se vydává závazná Směrnice pro nakládání s odpady na pracovištích 1. lékařské fakulty

Více

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Mačkov č.1/2009 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok...

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok... Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní okresní úřad) List č. 1 Počet listů Původce nebo oprávněná osoba Samostatná provozovna IČ: Číslo provozovny: Původce nebo oprávněná

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití.

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Vysvětlivky: Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech.

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 Obce Horní Krupá o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Zastupitelstvo obce Horní Krupá vydává dne 7. 12. 2001 v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stašov se usneslo dne 16.12. 2011 vydat

Více

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Vysvětlivky: Požadované údaje se vyplňují v souladu s obchodním nebo živnostenským rejstříkem. Veškeré údaje o množství se udávají v tunách na šest desetinných

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného ZÁKON 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ZMĚNA č. 477/2001 Sb. ZMĚNA č. 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. ZMĚNA č. 356/2003 Sb. ZMĚNA č. 167/2004 Sb.,

Více

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č.76/2002 Sb., zákonem č. 275/2002

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20A Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20A Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20A Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Důležité: Provozovatel zařízení ke sběru autovraků v této příloze vyplňuje zároveň produkci a

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb.

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo SOP) List č. 1 Strana č. Celkový počet

Více

Jak správně nakládat s odpady

Jak správně nakládat s odpady Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech Jak správně nakládat s odpady Povinnosti drobných podnikatelů v maloobchodu a cestovním ruchu

Více

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů Rizika spojená s nakládání s odpady ve zdravotnictví Riziko spočívá v nebezpečných vlastnostech odpadů. Odpady obsahují infekční agens, genotoxické látky,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Odpady a kontaminace ÚVOD Odpadové hospodářství

Odpady a kontaminace ÚVOD Odpadové hospodářství Odpady a kontaminace ÚVOD Odpadové hospodářství Pravidla pro cv. ODKO Co je to OH, nakládání s odpady Témata pro odpadové hospodářství závěrečné práce Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Ing.

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Odpadové hospodářství v potravinářském provozu

Odpadové hospodářství v potravinářském provozu Odpadové hospodářství v potravinářském provozu Legislativa Platné právní předpisy pro nakládání s odpady k 1.1. 2012: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (2013 nový zákon) vyhláška č. 381/2001

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

12. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

12. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 12. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V této kapitole se dozvíte: Co považujeme za nebezpečný odpad. Vysvětlení pojmu nakládání s odpady. Jaké jsou požadavky pro bezpečnou přepravu nebezpečných odpadů. Jaké

Více

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 20A k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností) Strana

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 383/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 41/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. Změna: 353/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. (část)

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Důležité: Zpracovatel autovraku v této příloze vyplňuje zároveň produkci a nakládání s odpady

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov.

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. OBEC PRAVLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém zasedání dne 30.12..2001 usneslo podle

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Příloha č. 20B k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou

Více

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_...

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_... Stránka č. 1 z 7 Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto Evidenční číslo odpadů (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností Vykazovaný rok

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

Povinnosti obcí při nakládání s odpady

Povinnosti obcí při nakládání s odpady Povinnosti obcí při nakládání s odpady Setkání starostů, Ostrava 17. 2. 2009 1 Zákon o odpadech (185/2001 Sb.) Příprava nového zákona o odpadech návaznost na novou Směrnici vnitřní připomínkové řízení

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku Liberec 21. 4. 2009 Č. j.: KULK 23709/2009 Sp. Zn.: OŽPZ 206/2009 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Cíle prezentace Seznámit účastníky setkání s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství

Více

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM (průzkum projekt technická zpráva povolovací řízení výběrové řízení realizace zakázky), náležitosti a struktura projektu a technické zprávy Legislativní základ Zákon

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 PROVOZNÍ ŘÁD Zařízení ke sběru a výkupu odpadů SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 Provozovatel: Město Město Albrechtice, nám.čsa 27/10, 793 95 Město Albrechtice Provozní řád

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení určeno pro ORP (název): vyhrazeno pro údaje podatelny: List č. 1 Identifikace původce nebo oprávněné osoby

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007 Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek. VYHLÁŠKA č.2/2003

OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek. VYHLÁŠKA č.2/2003 OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek VYHLÁŠKA č.2/2003 Zastupitelstva obce O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Zastupitelstvo obce Pstruží na svém zasedání dne 7.2.2003 schválilo v souladu s 10 písm.a)

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Odpady druhy, separace, recyklace

Odpady druhy, separace, recyklace Odpady druhy, separace, recyklace Co je to odpad Dle zákona o odpadech: movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit odložení na místo určené pro odkládání

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í

S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Podle rozdělovníku SZn.: Vyřizuje: Telefon: S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 Praha 17.03.2008 R

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTO ČELÁKOVICE Duben 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Původce: Název města : Město Čelákovice Statutární zástupce :

Více

Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE

Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE 1 EkoINPROS, spol. s r. o., Svitavská 576/46, 614 00 Brno fax : 549247570, tel. 541321255, e-mail : info@ekoinpros.eu Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE NÁVRH PROVOZNÍHO ŘÁDU ZAŔÍZENÍ

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 41 (Příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňovaní elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Evidenční číslo pro vnitřní potřebu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení z pohledu ČIŽP

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení z pohledu ČIŽP Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení z pohledu ČIŽP Obsah prezentace Stručně o činnosti ČIŽP v odpadovém hospodářství Povinnosti při nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více