Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Jaroslav Drábek

2 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a Marketing Zahraničního Obchodu MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (Bakalářská práce) Autor : Jaroslav DRÁBEK Vedoucí práce : Mgr. Věra MATUŠTÍKOVÁ Kunovice, 2006

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Kunovice, 2006

4 Děkuji panu RNDr. Petru Tkáčovi za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Kunovice, květen 2006 Jaroslav Drábek

5 O b s a h : Úvod 7 1 Legislativa a logistika Pojem odpad Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů Předcházení vzniku odpadů Přednostní využívání odpadů Obecné povinnosti Balení a označování nebezpečných odpadů Povinnosti původců odpadů Evidence při vnitrostátní přepravě nebezpečných odpadů Plány odpadového hospodářství Přeshraniční přeprava odpadů Oznámení při přeshraniční přepravě odpadů Finanční záruka a pojištění Orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství Návrh provozního řádu Základní údaje o zařízení Charakter a účel zařízení Stručný popis zařízení Technologie a obsluha zařízení Odpady Hmotnostní podíly odpadů Monitorování provozu zařízení Organizační zajištění provozu zařízení Vedení evidence odpadů Opatření k omezení negativních vlivů Bezpečnost provozu Návrh na zavedení provozního deníku Postup hlášení Ustanovení o uchovávání dokumentů Návrh plánu odpadového hospodářství Identifikační část Analytická část Popis produkce a nakládání s odpady blokové schéma Produkce Nakládání s odpadem Návrh Uspořádání společnosti CVM Moravia Způsob organizace odpadového hospodářství. 41 Závěr.. 42 Resumé.. 43 Seznam použité literatury.. 44

6 Přílohy.. 45

7 ÚVOD Motto: Současné vzorce výroby a spotřeby vyspělých zemí je zapotřebí radikálně změnit. Změna existujících způsobů výroby a spotřeby je jednou z nejdůležitějších podmínek dosažení udržitelného rozvoje na globální úrovni, což není možné bez vzájemné komunikace v rámci celé společnosti. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby veřejnost měla přístup k dostatečným informacích o udržitelném rozvoji, udržitelné výrobě i spotřebě. Výchozí podmínky Předchozí politiky životního prostředí vycházely z politických a ekonomických změn, které proběhly v 90tých letech a zaměřovaly se na nápravu škod způsobených zejména v 70tých a 80tých letech. Současný trend bere v úvahu to, že se ČR stala členskou zemí EU. V tomto ohledu míří nyní státní politika životního prostředí především do budoucnosti. Oblast, která musí doznat zásadních změn je sběr a zpracování informací, které souvisí s ochranou životního prostředí. Vysoké veřejné povědomí v environmentální oblasti je základním předpokladem úspěšné realizace Státní politiky životního prostředí. Úroveň environmentálního vzdělávání je, ale trvale limitována citelným nedostatkem finančních prostředků, především v resortech životního prostředí a školství. Proto je nutné využít co nejlépe disponibilních zdrojů, například Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro vzdělávání, výchovu a osvětu. Ve vyspělých zemích je věnována zvýšená pozornost kvalitativní stránce rozvoje a snaze o dosažení jeho udržitelnosti. Udržitelným rozvojem se rozumí takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích. Právní a ekonomické nástroje Jedním z nejdůležitějších nástrojů environmentální politiky je právo. Jeho vliv na vytváření podmínek trvalé udržitelnosti vyplývá z povahy právo jako souboru pravidel upravujících vztahy mezi jednotlivými subjekty společnosti. Právo je obvykle nástrojem reaktivním, řešícím vzniklé problémy. Právo však může působit i perspektivně, může být i proaktivní, tj. může předjímat budoucí vývoj, vytvářet nové instituce a ve spolupráci s ekonomickými nástroji (poplatky, ekologické daně) motivovat subjekty společnosti k aktivní účasti na tvorbě a zajištění cílů státní politiky ochrany životního prostředí. Aplikace Podle směrnice Rady Evropy č. 259/2000, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu, jsou subjekty mezi které patří i firma CVM Moravia spol. s.r.o. Moravský Písek povinny vypracovat a předložit státním orgánům materiály, které zprůhlední činnosti firmy v oblasti nakládání s odpady. Firma CVM Moravia spol. s.r.o. dováží prázdné inkoustové náplně za účelem jejich renovace a následného vývozu. Uvedené prázdné náplně byly v souvislosti s výše uvedenou legislativou zařazeny do kategorie Nebezpečný odpad. 7

8 Vzhledem k důležitosti zvládnutí této citlivé problematiky jsem si jako statutární zástupce firmy CVM Moravia spol. s.r.o. zvolil za téma své práce právě Management odpadového hospodářství. Ve své práci se zabývám nejprve rozborem terminologie související s managementem odpadového hospodářství, dále pak vytvořením návrhu provozního řádu společnosti a návrhu plánu odpadového hospodářství. 8

9 1 LEGISLATIVA A LOGISTIKA Základním materiálem při nakládání s odpady je Zákon 185/2001 Sb., který stanoví v souladu s právem Evropských společenství : a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství c) působnost orgánů veřejné správy. 1.1 Pojem odpad Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů k využití nebo k odstranění osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu Pro účely zákona se rozumí a) nebezpečným odpadem - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu c) odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností d) nakládáním s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování e) shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady f) využíváním odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 3 g) odstraňováním odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 4 h) původcem odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady 9

10 ch) oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady 1.2 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů. V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného původce odpadu Ministerstvo stanoví vyhláškou : a) Katalog odpadů, b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů b) smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným 1.3 Předcházení vzniku odpadů Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů Přednostní využívání odpadů Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 10

11 Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. 1.4 Obecné povinnosti Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán Balení a označování nebezpečných odpadů Balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy. Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny následujícím způsobem: a) odpady s nebezpečnou vlastností uvedenou v příloze č. 2 k tomuto zákonu pod označením H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickým symbolem b) nebezpečné odpady jiné než uvedené pod písmenem a) nápisem "nebezpečný odpad" Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu. 11

12 1.5 Povinnosti původců odpadů Původce odpadů je povinen : a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií b) zajistit přednostní využití odpadů c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí d) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií e) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, f) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout úplné informace související s nakládáním s odpady g) zpracovat plán odpadového hospodářství a zajišťovat jeho plnění 1.6 Evidence při vnitrostátní přepravě nebezpečných odpadů Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny. Odesílatel odpadu je povinen přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list a je povinen archivovat evidenci po dobu nejméně 5 let. 1.7 Plány odpadového hospodářství České republiky Návrh plánu odpadového hospodářství České republiky zpracovává ministerstvo. Plán odpadového hospodářství České republiky se zpracovává na dobu nejméně 10 let. Kraje Kraj v samostatné působnosti zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území a jeho změny. Plán odpadového hospodářství kraje musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství České republiky 12

13 Původce odpadů Plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Plán odpadového hospodářství původce odpadů se zpracovává na dobu nejméně 5 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek 1.8 Přeshraniční přeprava odpadů Přeshraniční přepravu odpadů upravují právní předpisy Evropských společenství. Příslušným správním úřadem pro přeshraniční přepravu odpadů a kontaktním subjektem za Českou republiku je ministerstvo. Odpad vzniklý v České republice se přednostně odstraňuje v České republice. Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky za účelem odstranění je zakázána Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů podává oznamovatel podle právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy Evropských společenství, předloží oznamovatel ministerstvu : a) smlouvu o environmentálně šetrném využití nebo odstranění odpadů b) potřebné adresy příslušných správních úřadů. Oznámení a jeho náležitosti se podávají ministerstvu v jazyce českém, slovenském nebo anglickém Finanční záruka a pojištění Finanční záruka musí být složena před zahájením přeshraniční přepravy odpadů. Výpočet finanční garance pro CVM Moravia : Oznámení zahrnuje přeshraniční přepravu kg inkoustových náplní v období 12 měsíců, následujících po vydání povolení. Celkový počet plánovaných zásilek je 52. Plán tedy je, uskutečnit jednu přepravu týdně. Průměrná plánovaná hmotnost zásilky bude kg. CVM Moravia potvrzuje, že dokončí zpracování každé zásilky nejpozději do 60ti dnů po jejím obdržení, tzn., že bude vždy maximálně 8 až 9 zásilek v procesu přepracování. 13

14 Standardní finanční záruka je 450,- Euro/1.000 kg Vycházeje z této kalkulace, je třeba zajistit finanční garanci ve výši ,- Euro ( kg = kg. 31,14 t x 450,- Euro = ,- Euro) Pro účely tohoto oznámení je třeba zřídit bankovní garanci ve výši ,- Euro 1.9 Orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství vykonává ministerstvo, inspekce, celní úřady a krajské úřady. Ministerstvo Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství. Vykonává funkci ohniskového bodu Basilejské úmluvy a funkci příslušného správního úřadu a kontaktního subjektu pro přeshraniční přepravu odpadů. Zpracovává a vede souhrnnou evidenci o druzích odpadů, jejich množství a způsobech nakládání s nimi Poskytuje příslušným složkám Evropské komise informace o stavu odpadového hospodářství v České republice. Inspekce Inspekce kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání dodržována ustanovení právních předpisů odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. V rámci přeshraniční přepravy odpadů je inspekce oprávněna provádět kontroly na místě vzniku odpadu, u oznamovatele a příjemce a na hraničních přechodech. Je oprávněna též provádět kontrolu dokladů podle právních předpisů Evropských společenství. Celní orgány Celní úřady kontrolují vnitrostátní i přeshraniční přepravu odpadů. Při vnitrostátní přepravě nebezpečných odpadů celní úřady kontrolují, zda je odpad vybaven doklady podle zákona a prováděcích právních předpisů a zda odpad odpovídá údajům v dokladech uvedeným. Při přeshraniční přepravě odpadů celní úřady dále kontrolují zda odpad je vybaven doklady podle právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství Zda přepravované zboží, které není vybaveno doklady požadovanými pro přepravu odpadů, není odpadem. 14

15 Kraje Kraj zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území v rozsahu stanoveném zákonem; provádí změny tohoto plánu, uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem a sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství původce. 15

16 2. NÁVRH PROVOZNÍHO ŘÁDU Návrh Provozního řádu zařízení pro nakládání s odpady obsahuje náležitosti dané vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., příloha č. 1, o podrobnostech nakládání s odpady Základní údaje o zařízení Název zařízení: CVM Moravia, spol. s r.o. - zařízení pro renovaci inkoustových náplní do tiskáren R5 Recyklace ostatních anorganických materiálů Identifikační údaje vlastníka: VM Real Estate spol. s r.o. Minoritská 10 Brno PSČ IČO: Identifikační údaje provozovatele (nájemce) zařízení včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení na ně: CVM Moravia spol. s r.o. Kovodělská 62 Moravský Písek PSČ: IČO: Prokura: Jaroslav Drábek Tel: Mobil:

17 Významná telefonní čísla (požární služba, orgány ochrany veřejného zdraví, lékařská záchranná služba, policie apod.): Požární ochrana: Záchranná služba: Policie ČR: tel:150 tel:155 tel:158 Hygienická služba: Krajský hygienik Jihomoravského kraje tel: Třída kpt. Jaroš 8 fax: Brno PSC Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů (Česká inspekce životního prostředí, orgán místní samosprávy - obecní úřad, příslušný orgán státní správy apod.): Krajský úřad jihomoravského kraje tel.: Žerotínovo nám. 3/5 fax: Brno PSČ ČIŽP OI OOH Brno tel.: Lieberzeitova 14 fax: Brno Městský úřad Veselí nad Moravou tel: Odbor životního prostředí Masarykova tř. 119 Veselí nad Moravou PSČ Adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno (č.p.p. a kat. území): CVM Moravia spol. s r.o. Kovodělská 62 Moravský Písek PSČ: Parcela Kú Výměra m 2 Druh pozemku 1539/ Moravský Písek 902 Ostaní plocha 1539/ Moravský Písek 919 Zastavěná plocha a nádvoří 17

18 Údaje o zařízení : K renovaci náplní je po stavebních a technologických úpravách využívána stavba, sloužící v minulosti lehké kovovýrobě. Po rekolaudaci (změna účelu užívání stavby) bude tato stavba využívána jako provozovna renovace inkoustových náplní do tiskáren. Základní kapacitní údaje zařízení: Kapacita zařízení pro renovaci inkoustových náplní do tiskáren se eviduje v počtech kusů podle typů. V zařízení je renovováno celkem 12 typů inkoustových náplní. Celkový roční obrat činí 2 mil. ks tj. cca kg. 2.2 Charakter a účel zařízení V zařízení jsou renovovány náplně do inkoustových tiskáren k osobním počítačům. Naplnění znamená opětovné použití náplně pro další tisk. Naplnění je výhodné z hlediska ochrany životního prostředí a zároveň šetří nemalé finanční prostředky uživatelům. Zařízení je umístěno společně s technickým a administrativním zázemím ve dvou jednopodlažních halách. Pro provoz zařízení je instalována demineralizační stanice pitné vody, ohřívané dalšími dvěma plynovými kotli. Haly jsou napojeny na rozvodnou síť elektrické energie, využívané k osvětlení, pro pohon kompresorů a drobných elektrických nástrojů a spotřebičů. Doprava do a z areálu je vedena po veřejných silničních komunikacích. Přepravu zajišťuje firma Interhoek s ředitelstvím na adrese : Čs. Armády Lysá nad Labem. Zboží vstupuje na území ČR přes hraniční přechod Vojtanov. Dle současně platné legislativy zák. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech., a dle souvisejících vyhlášek se jedná o zařízení k využívání odpadů kategorie R5. Zařízení není používáno k jiným účelům než k renovaci výše uvedeného druhu odpadu. Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno (zatřídění podle Katalogu odpadů a seznamu nebezpečných odpadů): Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem

19 Podrobná charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení: Zařízení je určeno výhradně k renovaci náplní do inkoustových tiskáren k osobním počítačům. Jedná se především o náplně značky : Hewlett Packard, Canon, a Lexmark. Jedná se o standardizované výrobky jednotných rozměrů a složení. Náplně, určené k renovaci, představují uzavřenou plastovou nádobku s tiskovou hlavou se zbytky původního inkoustu. Vstupní kontrola náplní je prováděna u zahraničního dodavatele mimo území ČR Vyřazeny jsou ty výrobky, které vizuálně neodpovídají požadavkům na renovaci. Tím je na maximum omezen transport nebezpečného odpadu-nerenovovatelných náplní. Odpad je balený v uzavřených papírových krabicích, které jsou paletizovány v ochranné fólii. Do zařízení je tak přijímán veškerý dovážený odpad. 2.3 Stručný popis zařízení Dodávka materiálu ze zahraničí je prováděna na balených paletách v lepenkových krabicích. Palety jsou evidovaným způsobem přebírány do skladu, odkud jsou dle potřeby po jednotlivých krabicích odebírány do procesu renovace. V halách jsou umístěny regály pro uskladnění náplní před renovací a po renovaci. Renovace je prováděna na jednotlivých výrobních linkách, mírně modifikovaných dle druhu renovovaných náplní, umístěných na pracovních stolech. V každém kroku dále uvedeného postupu jsou vždy vyřazovány náplně, které nevyhověly požadavkům. Výrobní linky sestávají z přípravného pracoviště pro očistu náplní, kde jsou zbaveny hrubých nečistot, lepící pásky a štítku. K očistě je používán líh, v omezené míře terpentýn. V testovacím zařízení je odzkoušena neporušenost elektrických obvodů, příp. jsou kontakty zpevněny ve speciálním zařízen lepením. Plnění novým inkoustem, je prováděno schválenými plnícími mikročerpadly značky Heidolph. Inkoust je dodáván v originálním balení v plastových kontejnerech. Úspěšnost renovace je ověřována zkouškou tisku Podle výsledku testu jsou renovované cartridge klasifikovány v jednotlivých schválených jakostních třídách A, B a C. Náplně jsou označeny, zabaleny a uloženy do lepenkové krabice. Pro přeshraniční přepravu jsou krabice s náplněmi ukládány podle ložného plánu na Europalety (hmotnost palety cca 350 kg) a ukládány do expedičního skladu. Všechny dovezené náplně jsou takto v závěru odebírány původním dopravcem a exportovány mimo území ČR. Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané odpady): Suroviny využívané v zařízení slouží jednak pro zabezpečení zázemí a provozu technologií a dále se jedná o suroviny přímo využívané při renovaci náplní. Pro provoz budovy a chod strojů jsou využívány: 19

20 Zemní plyn - pro vytápění budovy a ohřev demineralizované vody Elektrická energie - pro osvětlení a provoz drobných nástrojů a přístrojů. Pitná voda - pro sociální zázemí zaměstnanců a pro výrobu demineralizované vody. Pro vlastní linky na renovaci náplní jsou využívány následující suroviny: Surovina/materiál Použití Množství /rok Demineralizovaná voda Vnitřní čištění náplní m 3 Technický líh Vnější čištění náplní l Terpentýn Vnější čištění náplní 10 l Hubky Plnění náplní 200 kg Inkoust Plnění náplní l Papírová utěrka Čištění, testy náplní 300 kg Lepidlo Oprava náplní 0.25 kg Papír kancelářský Testy náplní 1 t Gumové rukavice lékařské Ochrana 800 ks Lepenkové krabice Balení náplní 9 t Fólie balící Balení náplní 300 kg Balící páska Balení náplní 50 kg NaCl Úprava demi vody 40 kg Vyřazení evidentně vadných náplní probíhá u dodavatele mimo území ČR. Veškeré dovážené odpady jsou v zařízení renovovány. Energetická náročnost výroby je vyjádřena ve spotřebě elektrické energie na tunu příjmaných odpadů, což je přibližně 560 kw Technologie a obsluha zařízení Přejímka odpadu administrativní postup a praktický postup kontroly kvality odpadu, povinnosti : Odpad je k dalšímu využití dodáván jedním dodavatelem a dopravován jedním dopravcem. Odpad je importován se zbožovým kódem a názvem náplně prázdné. Odpad je balen dle druhu náplní v lepenkových krabicích, zabalených na paletě po cca 350 kg na paletu. Doprava je realizována nákladními automobily. Evidence je vedena v ks pro jednotlivé druhy náplní. Skladník přebere dovezený materiál (odpad)dle faktury,dodacího listu, automobilového nákladního listu CMR a Dokumentu o přeshraniční přepravě odpadu a provede skladovou evidenci dodaného materiálu (odpadu). 20

21 Odpad je importován s názvem Náplně do inkoustových tiskáren. Povinnost obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení: Obsluha zařízení je povinna dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provozní řád pokyny vedoucího linky pokyny vedoucího provozu Další nakládání s odpadem způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení: Při vyskladňování přijatých náplní vznikají odpady z příjmu kompozitní obaly z palet a lepenkové obaly. Při provozu technologických linek vznikají odpady použitých materiálů včetně obalů od inkoustů a vyřazených zkušebních tiskáren. Každé pracoviště výrobní linky je vybaveno odpadní nádobou pro shromažďování nebezpečných odpadů. Každá nádoba je opatřena identifikačním listem a označením. Zde dochází k ukládání odpadů po dobu pracovní směny. Po ukončení směny je odpad přemístěn do určených nádob mimo budovu. Odpadní obaly od inkoustu a zkušební tiskárny vyřazené z provozu jsou shromažďovány po vyprázdnění ve vymezeném označeném prostoru skladu. Odpady určené k odvozu jsou shromažďovány vně budovy v zastřešeném prostoru. Zde jsou do označených nádob ukládány tříděné nebezpečné odpady, papírové a lepenkové obaly a komunální odpad. Pro transport odpadu přes státní hranice je dodržována následující schválená trasa : Eten-Leur Oldenzaal Osnabrück Hannover Halle Leipzig Dresden Zinwald Teplice Lysá nad Labem ( celní odbavení zásilky ) Brno Moravský Písek 21

22 2.5 Odpady, Odpadní vody a Emise do ovzduší ze zařízení Zařízení pro renovaci inkoustových náplní není zdrojem odpadů, mající původ v dovozu. Veškeré dovezené náplně po průchodu renovačním procesem opouštějí území ČR a to včetně náplní, u nichž renovace nebyla možná. Zařízení za běžného provozu produkuje odpady, jejichž přehled je uveden v následující tabulce. Název druhu odpadu Katalog. číslo Kategorie odpadu Přibližná produkce t/rok Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo nebezpečný 2,0 obaly těmito látkami znečištěné Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně nebezpečný 3,0 olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly ostatní 0, až (jedná se o vyřazené zkušební tiskárny a monitory) Papír a lepenka ostatní 18,0 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť nebezpečný 0,04 Olej a tuk neuvedený pod číslem nebezpečný náhodný vznik Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky nebezpečný náhodný vznik Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné nebezpečný náhodný vznik baterie a akumulátory obsahující tyto baterie Směsný komunální odpad ostatní 13,0 Odpady z renovace představují plastové kontejnery různých rozměrů a obsahů se zbytky inkoustů, buničitý papír a odpadní hubky s různým podílem inkoustů, vyřazená testovací zařízení (PC, tiskárny), obaly od náplní, papír znehodnocený testem kvality náplně a komunální odpad. Odpady vznikající v provozu zařízení jsou předávány k likvidaci oprávněným subjektům na základě smluvních vztahů (Ekor s r.o., Kyjov; SITA Moravia, a.s. Brno). Před předáním jsou tyto odpady shromažďovány v určeném prostoru v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro shromažďovací prostředky odpadů platí následující technické požadavky: 22

23 a) odlišení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů, b) zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní, c) odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny, d) v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží, e) shromažďovací prostředky pro komunální odpad musí odpovídat příslušným technickým normám, f) svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností, zejména u pevných odpadů vzniklých při spalování nebezpečných odpadů ve spalovnách odpadů a odpadů s obsahem azbestu, g) zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí, h) umožní svým provedením bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění, zejména u odpadů ze zdravotnických zařízení. Při volbě shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího prostředku musí být zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární bezpečnosti, jeho dostupnosti a možnosti obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky. V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu. Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. Mimo výše uvedené odpady (viz tabulka) je pravděpodobné, že při případných stavebních úpravách budou dočasně a krátkodobě vznikat odpady související s touto činností. 2.6 Hmotnostní podíl odpadů na výstupu ve vztahu k hmotnosti odpadů na vstupu Vstup odpadů představují vypsané inkoustové náplně v počtu cca 2 mil. ks ročně Roční obrat prázdných náplní činí cca 180 t. 100% náplní je v procesu zpracováno. Všechny renovované náplně jsou vyváženy mimo území ČR k dalšímu využití. Tímto je 100% dovezených odpadů je vraceno dodavateli zpět. 23

Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu

Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu V Praze, 29.6.2007 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1 IČ: 00020478

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár Nakládání s odpady v gastronomické praxi Aleš Komár Bakalářská práce 2011 Příjmení a jméno: Komár Aleš Obor: Technologie a řízení v gastronomii P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že: beru na vědomí, že

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I učební text Jiří Fiedor Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Mgr. Jan Veřmiřovský Název: Odpadové hospodářství I Autor:

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ v Ústí nad Labem Pracovní verze ING.VĚRA KRENÍKOVÁ O B S A H 1. Úvod 2. Legislativa 3. Vznik odpadů 4. Nakládání s odpady 5. Nebezpečné odpady 6. Komunální

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1)

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) Předpis č. 106/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 33, ze dne 08.03.2005 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Leden 2010 ANOTACE

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů, červenec

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Věcný záměr zákona o odpadech III.

Věcný záměr zákona o odpadech III. Věcný záměr zákona o odpadech III. Obsah (A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 (B) Zhodnocení stávající právní úpravy... 7 (C) Návrh věcného řešení... 8 1. Předmět úpravy...

Více

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Leden 2010 METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Mgr. Tomáš Chudárek Dipl. Ing. Zdeněk Horsák Ph.D. Ing. František Piliar Ing. Jiří Kalina SITA CZ

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o.

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM Praha březen 2015 Název díla: Studie Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními

Více

Strana 1 / 125. 185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů

Strana 1 / 125. 185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF LANDSCAPE WATER MANAGEMENT SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více