OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení"

Transkript

1 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000

2 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne tuto obecn závaznou vyhlá ku vydanou podle 25 odst. 4, zákona NR. 576/1990 Sb., o pravidlech hospoda ení s rozpo tovými prost edky eské republiky a obcí v eské republice ( rozpo tová pravidla republiky), ve zn ní pozd ích p edpis a v souladu s ustanovením 14 odst. 1 písm. e), i) 16 a 36 odst. 1 písm. f) zák. NR. 367/1990 Sb., o obcích ( obecní ízení), ve zn ní pozd ích p edpis. l. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (1) Na pomoc vlastník m bytových a rodinných dom a byt ( dále jen vlastníci) ke zlep ení funkcí dosavadního bytového fondu vytvo ila Obec Plavsko Fond rozvoje bydlení Obce Plavsko ( dále jen fond ), který slou í k poskytování ú elov vázaných úv vlastník m podle podmínek a pravidel stanovených v této vyhlá ce. Obytnými budovami se rozumí domy ve smyslu SN Obytné budovy. (2) Fond se zakládá uzav ením smlouvy mezi Obcí Plavsko a Ministerstvem pro místní rozvoj R o poskytnutí návratné finan ní výpomoci bezúro né p ky podle ustanovení 5 odst. 3 b) zákona. 576/1990 Sb., o pravidlech hospoda ení s rozpo tovými prost edky R a obcí v R a o jeho zalo ení. Prost edky fondu lze pou ít výhradn podle vyhlá ených podmínek programu poskytování státních p ek na opravy, modernizace a roz ení bytového fondu pro rok 2000, uzav ené smlouvy s Ministerstvem pro místní rozvoj R a ustanovení této vyhlá l. 2 ÍJMY FONDU (1) íjmy fondu musí být : a) státní úv r podle l. 1 odst. 2 této vyhlá ky, b) nejmén 50% prost edk z p íjm z prodeje bytových a rodinných domk a byt z majetku Obce Plavska podle jednotlivých let po ode tení p ímých náklad souvisejících s prodejem tohoto majetku ( náklady spojené s ocen ním majetku, s vypracováním smlouvy atd.) a dan z p evodu nemovitostí od roku následujícího po vydání obecn závazné vyhlá ky a po v echna dal í léta do doby splacení státní p ky ( tato podmínka je spln na i v p ípad, e p íjmy z prodeje bytových dom a byt jsou vyu ity k financování nové bytové výstavby), c) splátky úv poskytnutých Obcí Plavsko vlastník m a úrokové výnosy z nich d) splátky úv p ijatých a pou itých Obcí Plavsko pro vlastní bytový fond a úrokový výnos ve vý i 3 % p.a.

3 (2) P íjmy fondu mohou dále být : a) dotace a p ípadné výpomoci z rozpo tu okresního ú adu pop ípad jiného územního orgánu státní správy na ely podle této vyhlá ky b) prost edky z rozpo tu Obce Plavsko c) jiné p íjmy l. 3 VÝDAJE FONDU (1) Obec Plavsko m e prost edky pou ít pouze v souladu se schválenou urbanistickou studií rozvoje územního obvodu Obce Plavsko z roku 1996 a stavebními p edpisy: a) Fyzickým osobám, které mají trvalý pobyt v Obci Plavsko a jsou vlastníky bytových a rodinných dom, postavených v KÚ Plavsko od jejich kolaudace ( nabytí právní moci) uplynulo více ne 20 let.ú elov vázané úv ry budou slou it k úhrad náklad na opravy a modernizaci bytového fondu, pop. stavební práce provád né v této souvislosti (s úrokem v rozmezí 3-5% se splatností od 4 a do 6 let.) b) k úhrad náklad na opravy a modernizace svého bytového fondu, pop. na stavební práce provád né v této souvislosti ( nap. nástavba dal ího bytu, zlep ení p ipojení opravovaného domu na in enýrské sít ), maximáln v ak 80 % prost edk poskytnutých formou státní p ky.výjime lze p ekro it tento limit v p ípad, e ostatní vlastníci prokazateln neprojevili o poskytnutí úv ru zájem, c) na úhradu nezbytných náklad souvisejících s vedením samostatného ú tu fondu pen ního ústavu. (2) Prost edky fondu se poskytují na tyto ú ely : Kód el Obnova st echy, krytina i konstrukce etn komín a klempí ských prací. Obnova fasády event. v etn zateplení obvodového plá v.vým ny oken Vybudování WC a koupelny v byt ízení plynového nebo jiného topení, které sni uje negativní vlivy na ivot. prost edí Roz ení stávajícího bytu p ístavbou, násstavbou nebo vestavbou do dního prostoru lh ta splatnosti úrok horní hranice úv ru K 6 3% 40 tis. na jeden d m 6 3% 30 tis. na jeden byt 4 5% 20 tis. na jeden byt 4 5% 30 tis. na jeden byt 6 3% 40 tis. na jeden byt

4 Jednotlivé úv ry nelze kumulovat. Úv r nelze získat opakovan na jeden titul u tého domu a bytu. Úv r v etn úrok z úv se splácí podle uzav ené smlouvy o poskytnutí úv ru rovnom rnými m sí ními splátkami po ínaje lednem roku následujícího po roce v n byl úv r poskytnut. l. 4 VÝB ROVÉ ÍZENÍ (1) Osoby, které spl ují podmínky podle lánku 3, odst. 1 mohou získat úv r z fondu na základ ú asti ve výb rovém ízení. (2) Výb rové ízení zaji uje Obecní ú ad Plavsko. Podmínky výb rového ízení musí být zve ejn ny po dobu 30 kalendá ních dn vhodným zp sobem ka dý rok, nejpozd ji v dy do ádost o získání úv ru musí být podána ve lh stanové v podmínkách výb rového ízení. (3) Obecní ú ad vydá závazný formulá ádosti o získání úv ru, který bude k dispozici ke dni vyhlá ení výb rového ízení. Formulá ádosti musí mít tyto nále itosti: a) jméno a adresa trvalého bydli uchaze e, b) ozna ení bytového nebo rodinného domu, na kterém budou provád ny stavební práce financované z úv ru, íslem popisným a parcelním íslem zastav né parcely, c) výpis z listu vlastnictví ne star í 3 m síce, d) íslu né rozhodnutí o p ípustnosti akce na ní je ádán úv r ( stavební povoleni, ohlá ení stavby, ohlá ení drobných stavebních prací atd, ), e) rozpo et celkových stavebních prací potvrzený jejich projektantem nebo dodavatelem, f) po adovaná ástka úv ru a kód úv ru, g) termín zahájení a ukon ení stavebních prací, h) podmínky a zp sob zaji ní vrácení úv ru ( ru ení, zástava atd.) (4) ádosti uchaze zpracovává Obecní zastupitelstvo. P i posuzování ádostí a konkrétní vý e úv ru ihlédne Obecní zastupitelstvo k rozsahu stavebních prací a navr ené technologii. (5) Podmínky výb rového ízení a výsledek výb rového ízení schvaluje obecní zastupitelstvo. (6) Proti schválenému výsledku výb rového ízení se nelze odvolat l. 5 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚV RU (1) Na základ schváleného výsledku výb rového ízení uzav e Obec Plavsko s vybranými uchaze i nejpozd ji do 1 m síce ode dne vyhlá ení výb rového ízení smlouvu o poskytnutí úv ru.

5 (2) Smlouva o poskytnutí úv ru musí obsahovat: a) druh a kód úv ru podle l 3 odst. 2 této vyhlá ky, b) celkovou vý i úv ru, c) zp sob zaji ní úv ru, d) závazek uchaze e k u ití úv ru k poskytnutému ú elu v etn sankcí za poru ení tohoto závazku, e) dobu splatnosti úv ru, vý i a termín splátek a zp sob jejich úhrady, f) povinnost uchaze e p edlo it nejpozd ji do roku, ve kterém byl poskytnut úv r, doklady, na jejich základ byl úv r erpán, g) souhlas uchaze e umo nit Obecnímu ú adu provést kontrolu pln ní závazk z této vyhlá ky a smlouvy, h) bankovní ústav a ú et uchaze e, na který bude úv r p eveden. l. 6 ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ (1) Obecní ú ad kontroluje erpání poskytnutých úv a vede o tom písemný záznam. (2) Obecní ú ad je povinen p edlo it obecnímu zastupitelstvu vyhodnocení hospoda ení fondu v dy za edchozí kalendá ní rok. (3) Poskytování úv podle této vyhlá ky podléhá kontrole Obce Plavsko a Ministerstva pro místní rozvoj R. l. 7 INNOST Tato vyhlá ka nabývá ú innosti dnem Jan Bo ek Starosta obce Ing. Franti ek Bo ek Zástupce starosty Vyv eno dne : Sejmuto dne :

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 DRA EBNÍ SPOLE NOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona. 26/2000 Sb., o ve ejných dra bách Dra ebník: Dra ební spole nost MORAVA s.r.o.

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více