Aspirované souhlásky v čínštině a v angličtině

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aspirované souhlásky v čínštině a v angličtině"

Transkript

1 Aspirované souhlásky v čínštině a v angličtině Hana Třísková, Orientální ústav AV ČR 5. výroční česko-slovenská sinologická konference, FF MU Brno, listopadu 2011 (verze odevzdaná Táně Dluhošové ) Úvod Cizinci studující čínštinu jsou rodilými mluvčími mnoha různých jazyků. Jejich mateřštiny si pro utvoření fonologického kontrastu u závěrových souhlásek vybírají z nabídky tří hlavních možností (znělá, neznělá, aspirovaná) různé kategorie. Tyto kategorie se realizují jazyka od jazyka různými fonetickými způsoby: např. znělé fonémy /b/, /d/, / / v iniciální pozici ve slově se v češtině vyslovují jako plně znělé (např. ve slovech bota, dudek, guma), kdežto v angličtině jako částečně znělé nebo zcela neznělé (např. ve slovech beat, dog, good). Tyto skutečnosti se promítají do problémů při studiu cizího jazyka: studenti s různým jazykovým pozadím často vnímají, vyhodnocují a napodobují hlásky cizího jazyka chybně. Lze se setkat s rozmanitými typy chyb ať už v percepci, nebo v produkci řeči. Má-li tyto chyby pedagog napravit, je důležité znát jejich zdroje. Náš článek se pokusí srovnat situaci ve třech jazycích, jejichž souhláskový systém je odlišně postaven: ve studovaném jazyce čínštině, v mateřském jazyce čtenářů tohoto článku češtině (resp. slovenštině), a v běžně známém cizím jazyce angličtině. Nejprve se budeme obecně zabývat fonetickou povahou aspirace (jakým způsobem vzniká efekt aspirace, jak se aspirované souhlásky fyzicky liší od neaspirovaných). K tomu budeme potřebovat parametr zvaný nástup hlasivkového tónu (VOT). Poté budeme zkoumat fonologické využití aspirace, znělosti a neznělosti v různých jazycích. Budeme zjišťovat, zdali se dá aspirovanost, znělost a neznělost jednotně vymezit pro všechny jazyky. Nakonec probereme důsledky zjištěných faktů pro výuku čínštiny, resp. pro výuku cizích jazyků obecně. Vzhledem k tomu, že některé fonetické termíny užívané v textu ( afrikáta, desonorizace, fonace apod.) nemusí být běžné známé, na konec článku je připojen malý terminologický slovníček. 1

2 Aspirované souhlásky Čínština oplývá bohatstvím aspirovaných (přídechových) souhlásek; kontrast aspirovanosti je páteří čínského souhláskového systému. Jednak zde nalézáme tři aspirované závěrové souhlásky: /p/, /t/, /k/ (výslovnost: [p h ], [t h ], [k h ]). Dále jsou tu tři aspirované polozávěrové souhlásky: /c/, /ch/, /q/ (výslovnost: [ts h ], [t h ], [t h ]). Závěrové souhlásky se cizím slovem nazývají okluzivy. Polozávěrové se nazývají afrikáty. Níže budeme těchto termínů užívat. Čeština ani slovenština aspirované souhlásky nemají. Páteří souhláskového systému zde není kontrast aspirovanosti, nýbrž kontrast znělosti (/b/ /p/, /d/ /t/ atd.). Není proto divu, že našim studentům dělávají čínské aspiráty potíže. Jednak mohou mít problémy s jejich výslovností (např. intenzitu aspirace přehánějí a v duchu české transkripce vsouvají českou souhlásku ch ). Jednak mívají problémy se zapamatováním párů čínských slabik lišících se v aspirovanosti iniciální souhlásky (např. si můžou plést bǎo a pǎo). Je to proto, že aspiraci nejsou naučeni slyšet v jejich rodném jazyce nevystupuje jako distinktivní rys, který rozlišuje významy slov. Nejsou na ni tedy citliví. Je pravda, že aspirované souhlásky by měli znát z angličtiny. Zde je ovšem situace jiná: aspirace na rozdíl od čínštiny v angličtině nevystupuje jako distinktivní rys (vysloví-li český mluvčí číslovku two, jako tů, aniž by u souhlásky t uplatnil přídech, rodilý mluvčí angličtiny mu bude i tak rozumět). Nástup hlasivkového tónu (VOT) Pro fonetický popis závěrových (a případně i polozávěrových) souhlásek existuje užitečný parametr, který se nazývá nástup hlasivkového tónu. Vystihuje důležité artikulační a akustické vlastnosti souhlásek; s jeho pomocí se lze vyjádřit odlišné vlastnosti souhlásek znělých, neznělých a aspirovaných. Anglický termín je Voice Onset Time, zkráceně VOT (pro jednoduchost budeme tuto zkratku dále užívat). Čínský termín je sǎngyīn qǐshǐ shíjiān 嗓 音 起 始 时 间. Klasickým článkem k danému tématu je Lisker & Abramson Pokud jde o publikace týkající se čínštiny, shrnutí VOT nabízí Lin 2007:37 (kniha je v angličtině), nebo Lin & Wang 2003:86 (kniha je v čínštině). Co je to VOT je patrné z následujících tří diagramů. Znázorňují situaci pro znělou okluzivu [b], neznělou okluzivu [p] a aspirovanou okluzivu [p h ]. 2

3 (1) znělé [b] negativní VOT (např ms) (2) neznělé [p] nulový VOT (0 ms) (3) aspirované [p h ] pozitivní VOT (např. 110 ms) Horní část všech tří diagramů je stejná. Je zde vidět tři fáze artikulace: první fáze (uzavírající se špička ) je utvoření závěru průchod vzduchu mluvidly je kompletně zablokován kontaktem horního a dolního rtu. Druhá fáze (rovná čára) je trvání závěru. Konečně třetí fáze (otvíravá špička a pokračování dvou paralelních čar) je uvolnění závěru rty se oddálí a uvolní průchod vzuchovému proudu, který je potřebný pro artikulaci samohlásky. Dolní část diagramů se liší. Je zde vidět aktivita hlasivek: rovná čára znamená, že hlasivky jsou v klidu. Vlnitá čára naznačuje, že hlasivky vibrují. Bod, kdy se rovná čára mění na vlnitou, je začátkem fonace: hlasivky se začínají chvět. (1) První diagram ilustruje tvoření znělé okluzivy [b], která je následovaná samohláskou (jako např. slabika [ba] v českém slově balík). Hlasivky začínají vibrovat už před uvolněním závěru (buď hned po utvoření závěru, nebo velmi brzy potom). Taková situace je charakteristická pro znělé okluzivy. Můžeme si to snadno ověřit: položíme si ruku na hrtan a velmi pomalu vyslovíme balík. Jestliže artikulaci značně zpomalíme a protáhneme dobu trvání závěru (tj. rty zůstávají semknuty), pod prsty je cítit chvění vibrujících hlasivek. (2) Druhý diagram ilustruje tvoření neznělé okluzivy [p], která je následovaná samohláskou (jako např. slabika [pa] v českém slově pata, nebo v čínském slově bā 八 osm ). Moment kdy začíná fonace (začátek vlnité čáry) koinciduje s uvolněním závěru (otvíravá špička). Taková situace je charakteristická pro neznělé okluzivy. Hlasivky začínají vibrovat přibližně ve chvíli uvolění závěru nebo velmi brzy po něm. 3

4 (3) Třetí diagram ilustruje tvoření aspirované okluzivy [p h ], která je následovaná samohláskou (jako např. slabika [p h a] v čínském slově pà 怕 bát se ; souhláska [p h ] se objevuje též např. v anglickém slově powder prášek ). Hlasivky začínají vibrovat až nějakou dobu po uvolnění závěru. To je charakteristické pro neznělé aspirované okluzivy. Každý ze tří diagramů znázorňuje odlišnou koordinaci mezi souhláskovým artikulačním gestem (v popsaných třech případech labiálních souhlásek je gesto stejné; je to aktivita rtů tvořících závěr) a činností hlasivek. Tuto koordinaci lze vystihnout za pomocí určité číselné hodnoty parametru VOT. Hodnota VOT může být buď negativní (např. plně znělé [b] může mít VOT -130 ms), nulová (např. neznělé [p] mívá VOT okolo 0 ms), nebo pozitivní (např. aspirované [p h ] může mít VOT 110 ms). Definice VOT Ladegoged (2006:146) definuje VOT jako interval mezi uvolněním překážky a začátkem fonace. Při artikulaci závěrové souhlásky (okluzivy) je tedy VOT doba, která uplyne mezi uvolněním závěru a momentem, kdy začnou vibrovat hlasivky. Při artikulaci polozávěrové souhlásky (afrikáty) je VOT doba, která uplyne mezi uvolněním úžiny a momentem, kdy začnou vibrovat hlasivky (připomeňme, že u polozávěrových souhlásek má překážka dvě fáze: závěrovou a úžinovou). VOT se měří v milisekundách. Na výše uvedených diagramech je VOT vidět jako interval mezi otvíravou špičkou v horní části diagramu (špička znázorňuje uvolnění závěru), a tím bodem v dolní části diagramu, kdy se rovná čára mění na vlnitou. Mezi diagramy předloženými výše chybí čtvrtá možnost znělá aspirovaná souhláska. Důvod je následující: aspirace se nejčastěji objevuje u neznělých souhlásek. Aspirované znělé souhlásky jsou v jazycích světa vzácné; vyskytují se v některých jazycích Indie (např hindština má [b ], [d ], [ ]). Znělá aspiráta vypadá z hlediska artikulace takto: v intervalu mezi uvolněním závěru a nástupem modální (tj. normální ) fonace pro samohlásku je slyšet kratičký interval tzv. dyšné fonace (angl. breathy voice). V námi zkoumaných jazycích (čínština, angličtina, čeština) se znělé aspiráty nevyskytují a navíc jsou ojedinělé i napříč jazyky, proto je opomíjíme. 4

5 VOT je kontinuum Výše jsme rozlišili tři základní hodnoty VOT: negativní (pro znělé), nulovou (pro neznělé) a pozitivní (pro aspiráty). Zavést takovéto základní rozlišení je užitečné. Avšak hodnota VOT je samozřejmě kontinuum. Rozpětí sahá od výrazně negativních hodnot přes mírně negativní, nulu, mírně pozitivní až po hodnoty výrazně pozitivní. Jinými slovy, může existovat mnoho rozličných situací v koordinaci mezi uvolněním závěru a aktivitou hlasivek. Škála souhlásek pak vypadá takto: plně znělé částečně znělé neznělé slabě aspirované silně aspirované Na levé straně škály stojí plně znělé okluzivy. Mají výrazně negativní VOT (vibrace hlasivek začíná hned po utvoření závěru). Tato situace byla ilustrována na prvním diagramu. Příkladem je plně znělá okluziva [d] v sindhštině, která má VOT cca -130 ms (Ladefoged 2006:146). Také české okluzivy /b/, /d/, /g/ na začátku slova (např. ve slovech bazén, dole, guma) jsou plně znělé. České [b] může mít VOT cca -140 ms. Dále existují částečně znělé okluzivy. Mají jenom mírně negativní VOT (vibrace hlasivek začíná až s určitým odstupem po utvoření závěru, ale pořád ještě před jeho uvolněním). Takto se mohou realizovat anglické /b/, /d/, / / v iniciální pozici, např. ve slovech beat, dog, gate (jak zmiňuje např. Cruttenden 2001:162). Velmi často se však vyslovují jako zcela neznělé. K problému se vrátíme později. Na dalším bodě škály jsou neznělé okluzivy. Mají VOT okolo nuly (vibrace hlasivek začíná bezprostředně či s velmi malým odstupem po uvolnění závěru). Tato situace byla ilustrována na druhém diagramu. Příkladem jsou české /p/, /t/, /k/ (např. v českých slovech pásek, tužka, koleno). Např. české [p] může mít VOT okolo 5 ms. Nebo [t] v sindhštině má VOT méně než 20 ms (Ladefoged 2006:146). Dále na kontinuu najdeme mírně aspirované okluzivy. Mají mírně pozitivní VOT (vibrace hlasivek začíná s určitým odstupem po uvolnění závěru). Příkladem jsou anglické /p/, /t/, /k/ v iniciální pozici. Např. [k h ] v anglickém slově keyboard má VOT asi 80 ms, nebo [t h ] v sindhštině, které má VOT asi jen 50 ms (Ladefoged 2006:146). Na pravé straně škály stojí silně aspirované okluzivy. Mají výrazně pozitivní VOT (vibrace hlasivek začíná až s výrazným odstupem po uvolnění závěru). Tato situace byla ilustrována na třetím diagramu. Příkladem je [k h ] z indiánského jazyka Navajo (Ladefoged 2006:146): jeho 5

6 VOT je cca 160 ms, což je dvakrát tolik než u anglického [k h ]. O něco méně má čínské [k h ]: ve slabice ka má 97 ms (Wu 204:47) V jazycích pozorujeme následující tendenci: znělost / neznělost mívá souvislost s mírou napjatosti souhlásky: neznělé souhlásky bývají napjaté (angl. tense, též fortis), kdežto neznělé bývají nenapjaté (angl. lax, též lenis). Aspirované (které jsou obvykle neznělé) bývají značně napjaté, neboť vyšší míra napjatosti je pro realizaci aspirace příhodná (Palková 1994:77). Níže se budeme detailněji věnovat aspirovaným souhláskám. Aspiráty existují v mnoha jazycích světa. Nejčastěji to jsou okluzivy (jako jsou čínské /p, t, k/). Příkladem je [p h ] v čínských slovech pàng 胖 tlustý, piāo 票 lístek, nebo v anglických slovech pencil, peace, paper. Méně často se v jazycích objevují aspirované afrikáty. Těmi se může pochlubit čínština: /c, ch, q/. Příkladem je čínské /c/ [ts h ] ve slově cù 醋 ocet. Fonetická charakteristika aspirát Artikulace aspirát Tvoření aspirovaných souhlásek lze popsat následovně: artikulační orgány se k sobě přiblíží a vytvoří překážku. Poté se překážka uvolní. Avšak fonace pro následující samohlásku nezačíná okamžitě: nejdřív následuje kratičký interval bez jakékoli (modální) fonace. Během této fáze se vzduch vytlačovaný z plic rychle pohybuje vokálním traktem. Není zpomalován ani hlasivkami (protože ty jsou široce rozevřené), ani žádnou strikturou v oblasti nadhrtanových dutin (protože striktura utvořená pro artikulaci souhlásky již byla uvolněna). Rychlý proud vzduchu vytváří při svém průchodu vokálním traktem slabý třecí šum. Ten se nazývá aspirace. Po tomto kratičkém šumovém intervalu se hlasivkové vazy přiblíží k sobě a začnou vibrovat, aby vytvořily hlas nutný pro artikulaci samohlásky. V diagramu pro slabiku [p h a] odpovídá aspiraci interval mezi druhou a třetí svislou čarou: VOT má pozitivní hodnotu, která odpovídá délce nehlasného intervalu. VOT musí překročit jistou minimální hodnotu; jestliže je hodnota VOT sice pozitivní, ale velmi malá (např. 10 ms), souhláska je vnímána jako obyčejná neznělá neaspirovaná (viz např. Lin 2007:37). 6

7 Jinými slovy, neznělé neaspirované mohou mít (nulový až) nepatrně pozitivní VOT. Např. neznělé neaspirované [t] může mít VOT až ms, neaspirované [k] může mít VOT dokonce až ms. Hodnota VOT závisí mj. na místě striktury: je-li místo tvoření více vzadu, pozorujeme tendenci k delšímu VOT. Např. velára [k h ] mívá delší VOT než alveolára [t h ] nebo než labiála [p h ]. Z toho vyplývá, že minimální hodnota VOT, od které posluchač vnímá souhlásku jako aspirovanou, se pro různé souhlásky liší a to podle místa jejich tvoření. Např. minimální hodnota VOT pro aspirované [t h ] je asi 20 ms, kdežto pro [k h ] musí být aspoň cca 30 ms. Obecně platí, že čím vyšší hodnota VOT, tím silnější je aspirace (Ladefoged 2006:146). Slabě aspirované [k h ] má hodnotu VOT asi ms, např. v indické sindhštině, mírně aspirované [k h ] má VOT okolo 80 ms, např. v angličtině. Hodnoty VOT okolo 100ms a více představují velmi silnou aspiraci. Příkladem je čínské [k h ] Wu (2004:47) pro něj ve slabice ka udává VOT 97ms. V jazyce Navajo může být hodnota VOTu pro [k h ] ještě větší: 160 ms, což je dvakrát tolik než v angličtině. Zdroj aspiračního šumu Diakritická značka pro aspiraci v Mezinárodní fonetické abecedě (IPA) je povýšené písmenko h (např. u souhlásky [k h ]). Symbol [h] značí v IPA neznělou glotální (laryngální) frikativu. IPA konvence pro zápis aspirace tedy naznačuje, že aspirace je tření laryngálního původu. Mnoho autorů v tomto duchu přijmá názor, že aspirace je třecí šum vznikající v hlasivkové štěrbině. Jinak řečeno, nahlížejí aspiraci jako určitý mechanismus fungování hlasivek. Např. Cruttenden (2001:151). Často je tomu skutečně tak: např. v čínském slově tā 他 [t h a ] je aspirace u iniciální souhlásky tvořena právě tímto způsobem. Situace je však komplikovanější. Aspirační šum je nezřídka jiného než laryngálního původu: může vznikat přímo v místě striktury, tj. v místě hlavní artikulace souhlásky, a to v průběhu uvolňování striktury. Tak např. u anglického iniciálního /t/ [t h ] má aspirace charakter frikativy [s]: too [t s u ], till [t s l ], time [t s a m]. Jestliže se uvolnění striktury zpomalí, může to dokonce způsobit zřetelnou afrikaci (frikativizaci) původně závěrové souhlásky. Cruttenden (2001:164) upozorňuje, že jeli slabika nepřízvučná, afrikace může skončit až nahrazením okluzivy afrikátou: time [tsa m], important [ m p ts nt]. Pro čínské t [t h ] však takovou afrikaci nepozorujeme 7

8 zdroj aspiračního šumu totiž pro tuto čínskou souhlásku není v místě striktury, nýbrž v místě přípravy na následující samohlásku. Čínské aspirované [t h ] je tak jiné než anglické aspirované [t h ]: čínské slovo tù 吐 zvracet zní jinak než anglická číslovka two. Podobně čínské tī 踢 kopat zní jinak než anglické tea. Jako další příklad uveďme čínskou afrikátu q. Její výslovnost se standardně zapisuje jako [t h ]. Aspirační šum však má ve skutečnosti charakter alveopalatální frikativy [ ] (připomeňme, že samotným symbolem [ ] se zapisuje výslovnost čínské iniciální souhlásky x, např. ve slově xī [ i ] 西 západ ). Správný zápis aspiráty q je tedy [t ] výslovnost souhlásky se pouze o něco protáhne. Např. slovo qì 气 lze transkribovat jako [t i ] (což by bylo možno rovnou napsat jako [t i ]). Podobně qù 去 se přepíše jako [t y ] (což by bylo možno rovnou napsat jako [t y ]). Další možností je, že aspirační šum vzniká v místě přípravy artikulace na následující samohlásku (šum je homorgánní s následujícím vokálem). V tom případě se u téže souhlásky může charakter šumu lišit podle toho, jaká samohláska následuje. Příkladem je čínská souhláska p: ve slově pù 瀑 vodopád vzniká šum v místě přípravy na zadní samohlásku [u]; zdroj šumu je v oblasti měkkého patra a připomíná zvuk velární frikativy [x]. Ve slově pà 怕 bát se vzniká šum v místě přípravy na otevřenou samohlásku [a]; zdroj šumu je v hlasivkové štěrbině a připomíná zvuk glotální frikativy [h]. Ve slově pí 皮 kůže vzniká šum v místě přípravy na přední samohlásku [i]; zdroj šum je v oblasti tvrdého patra a připomíná palatální frikativu [ ]. V této souvislosti citujme Skaličkovou (1982: ): V literatuře se často tradoval názor, že podstatou aspirace obecně, a aspirace v germánských jazycích zvláště, je určitá speciální hlasivková artikulace. Tento názor se však ukázal pochybeným. Při anglické aspiraci jde, obecně řečeno, o přechodovou frikci homorgánní okolí a danou volným způsobem navázání anglických fortisových okluzív [tj. neznělých /p/, /t/, /k/] k následujícím vokálům. Detenze [tj. uvolnění závěru] těchto okluzív musí totiž více nebo méně plně proběhnout, dříve než nastoupí vokál. Onen úsek navázání obou prvků je pak vyplněn třecím šumem, vznikajícím však nikoli v glottidě, ale v místě největšího zúžení výdechové cesty, tj. buď v místě původního závěru (což je nejčastější), nebo v místě přípravy pro následující samohlásku o tom svědčí různý auditivní dojem aspirace, a to nejen u různých konsonantů před týmž vokálem (card tart part, cool tool pool), ale i u téhož konsonantu před různými vokály (keel cool, tip tap). 8

9 Je tedy dobré mít na paměti, že navzdory jednotnému značení aspirace symbolem [ h ] může být zdroj aspiračního šumu u čínských aspirát na odlišných místech, a že může být rozmanitý i u jedné a téže souhlásky. Srovnejme např. odlišnou povahu aspirace u iniciálních souhlásek slov pà 怕, pí 皮, qù 去. Pokud pak jde o specifikaci místa šumu, v duchu Skaličkové se nabízí vůbec neuvažovat první možnost tj. vznik aspiračního šumu v hlasivkové štěrbině. Jde totiž vlastně o speciální případ možnosti třetí: jestliže po aspirátě následuje otevřená samohláska [a], nejpohodlnějším místem pro vznik aspiračního šumu je glottis; např. pà 怕 se vysloví jako [p h a ], tā se vysloví jako [t h a ] (druhou pohodlnou možností pro vznik šumu je místo tvoření souhlásky viz angličtina: time [t s a m]). Různé zdroje šumu (mócā shēngyuán 摩 擦 声 源 ) u čínských aspirát podrobně probírá ve své instrumentální studii Wu (2004:59). V učebnicích se však na tyto jemnosti většinou neupozorňuje, přestože jejich ignorování může vést ke zřetelně nepřirozené výslovnosti. Např. Wu et al. (1992:63) uvádějí pro všechny aspiráty souhrnně: Po detenzi zůstávají hlasivky rozevřené a prochází jimi slabý vzduchový proud; protože se nad hlasivkami mezi hrtanem a hltanem utvoří malá striktura, vzniká slabé tření... Povaze aspiračního šumu u konkrétních souhlásek se výjimečně věnuje Zhu (1997:63-70). Viz též Třísková (2010:146). Trvání aspirát Hlavním rysem aspirovaných souhlásek je prodloužené trvání v porovnání s jejich neaspirovanými protějšky: aspiráty mají delší VOT (v intervalu mezi uvolněním závěru a nástupem fonace se realizuje aspirační šum). Rozdíl v trvání je přitom mnohem výraznější u okluziv než u afrikát. Např. rozdíl v trvání mezi čínským /t/ [t h ] a /d/ [t] je mnohem výraznější, než je rozdíl v trvání mezi /c/ [ts h ] a /z/ [ts]. Proč je tomu tak? Důvody jsou tyto: Artikulace afrikát je v principu složitější než artikulace závěrových souhlásek: u okluziv se tvoří pouze závěr (např. [t] v českém slově také), kdežto u afrikát se nejprve utvoří závěr, ten pak přechází v úžinu (např. [ts] v českém slově cibule). Trvání afrikát je tedy z podstaty delší než trvání okluziv. Jestliže se k afrikátě, která má už tak jako tak značně dlouhé trvání, přidá aspirace, celkové trvání souhlásky už nemůže být příliš prodlouženo: v samotné afrikátě již je obsažen interval frikce; dodatečná frikce představující aspiraci má tedy své limity. Shrneme-li, tak rozdíl v trvání mezi aspirovanou a neaspirovanou afrikátou není tak zřetelný, jako rozdíl v trvání mezi aspirovanou a neaspirovanou okluzivou. 9

10 Míra napjatosti u aspirát Nejprve připomeňme, že neznělé souhlásky jsou obvykle napjatější než znělé např. [p] je napjatější než [b] (viz výše). Jestliže se k neznělé souhlásce přidá aspirace, děje se tak obvykle ruku v ruce s dalším nárůstem napjatosti. Ta je totiž pro aspiraci příhodnější než nenapjatost. Je to ovšem pouze tendence čínské aspiráty nejsou výrazně napjaté. Respektive, jak konstatuje např. Liang (1963:99), jsou jen o málo napjatější než neznělé neaspirované čínské souhlásky, které samy osobě příliš napjaté nejsou (např. výslovnost neznělého čínského b je vhodné zapsat spíše jako nenapjaté [b ], než jako napjaté [p] viz též níže). Definice aspirace Nyní, když známe rozličné fonetické vlastnosti aspirát, můžeme se podívat na definici aspirace u různých autorů. Podle Ladefogeda (2006:56) ji lze (pro okluzivy) charakterizovat takto: Aspirace je neznělý interval, který následuje po artikulaci okluzivy a trvá do začátku fonace pro samohlásku. Detailnější definici lze najít v publikaci Ladefoged & Maddieson (1996:70): Aspirace je interval následující po uvolnění striktury a trvající do začátku normální [tj. modální] fonace, během nějž jsou hlasivkové vazy znatelně víc oddáleny, než je tomu u hlásek s modální fonací. Z obou těchto definic vyplývá, že hlavním znakem aspirát je významně dlouhý VOT. Existují ovšem i jiné charakteristiky aspirace. Např. Crystal (1997:30) uvádí, že je to slyšitelný dech, který může doprovázet artikulaci některých hlásek; konkrétně se objevuje po uvolnění závěru u některých typů ploziv. (ploziva je zhruba totéž co okluziva) Crystal hovoří o audible breath, slyšitelném dechu. Jiní autoři užívají výrazů jako puff of air, strong burst of air apod. V tomto pohledu je aspirace v zásadě šumem glotálního původu, který vzniká díky silnému výdechovému proudu vyrážejícímu z plic po uvolnění překážky. To je však zpochybnitelné (viz výše Skaličková 1982). Jiný popis aspirované souhlásky najdeme u Cruttendena (2001:151): Mezi uvolněním závěru plozivy a začátkem následující samohlásky je neznělý interval, během nějž dochází k silnému vypuzení dechu. Výčet rozličných názorů čínských autorů na aspiraci předkládá Wu Zongji 2004:32; původní článek je z r (Fonetik Wu Zongji, který v r navštívil Prahu, byl předním čínským badatelem v oblasti experimentální fonetiky; po řadu let stál v čele fonetické laboratoře Lingvistického ústavu CASS v Pekingu. Zemřel dne ve věku 101 let.) Jak uvádí 10

11 Wu, čínští lingvisté jsou tradičně toho názoru, že aspirované souhlásky se liší od neaspirovaných v síle výdechového proudu qìliú qiáng ruò 气 流 强 弱. Wu konstatuje, že ani takováto, ani žádná jiná z existujících definic není uspokojivá a úplná. Wu nezmiňuje raný článek Liang Zhi ana (1963), který instrumentálně zkoumal akustické vlastnosti čínských aspirát. Jeho závěr byl následující (str. 99): Hlavní vlastností aspirovaných souhlásek je určitá délka vytvořeného šumu: aspirované souhlásky mají šum delší, neaspirované souhlásky kratší. Liang tedy v podstatě dospívá k obdobnému názoru jako západní lingvisté pracující s parametrem VOT (jím zmiňovaný šum se realizuje v intervalu do nástupu hlasivkového tónu; tento interval má pro aspiráty zvýšenou délku). Wu se pokouší vystihnout podstatu aspirace komplexním způsobem. Aspiraci je podle něj pravděpodobně dobré vymezit jako komplex několika artikulačních a akustických vlastností, nikoli jako jediný rys nebo parametr. To je názorem nejen Wu Zongjiho, ale např. i Zhu Chuana (1997:65), který píše: Současné fonetické výzkumy prokazují, že rozdíl mezi aspirovanými a neaspirovanými souhláskami netkví v jediné vlastnosti. Rozdíl mezi oběma typy zahrnuje [následující chrakateristiky]: sílu výdechového proudu, velikost tlaku vzduchu, délku VOT, umístění zdroje zvuku aj. Můžeme tedy uzavřít: Jestliže ponecháme stranou poměrně neobvyklou skupinu znělých aspirát existujících v některých jazycích Indie, můžeme výslovnost aspirovaných souhlásek charakterizovat následovně: jsou to neznělé souhlásky, u kterých existuje po uvolnění striktury určitý odklad nástupu fonace pro následující samohlásku. Tento interval je vyjádřen vyšší hodnotou VOT. Během něj je slyšet slabý třecí šum, který může být různého původu: buďto vzniká v hlasivkové štěrbině (tj. je glotálního původu), anebo vzniká v místě striktury (tj. místě artikulace souhlásky), anebo v místě přípravy artikulace na následující samohlásku. Dosud jsme se zabývali fonetickými, artikulačními vlastnostmi souhlásek. Teď přeneseme naši pozornost od fonetiky k fonologii neboli ke způsobu, jak ty či ony souhlásky fungují ve fonologických systémech konkrétních jazyků. Laryngální rysy Ve fonologii se aktivita / nezapojenost hlasivek a přítomnost / nepřítomnost aspirace vyjadřují distinktivními rysy [±znělá] a [±aspirovaná] (angl. [±voice] a [±aspirated]; někteří autoři užívají rysu [±spread glottis] ). Uveďme příklad: české /b/ v iniciální pozici je [+znělá], české 11

12 /p/ je [ znělá]. Rys aspirovanosti se v českém souhláskovém systému neuplatňuje. Pro čínštinu viz např. Lin (2007:140). Rysy [±znělá] a [±aspirovaná] spadají do skupiny tzv. laryngálních rysů. (Ostatní skupiny distinktivních rysů jsou major class features, place features aj.) Podívejme se, jak jsou laryngální rysy [±znělá] a [±aspirovaná] využívány pro utvoření fonologického kontrastu v různých jazycích. Teoreticky existují čtyři možné kategorie souhlásek, odlišené různými kombinacemi hodnot + a : neznělá neaspirovaná [ znělá] [ aspirovaná] neznělá aspirovaná [ znělá] [+aspirovaná] znělá neaspirovaná [+znělá] [ aspirovaná] (znělá aspirovaná) [+znělá] [+aspirovaná] První, podtržená kategorie je v jazycích světa pravděpodobně univerzální. Patricia Keating (1984:296) shledává, že všechny z 51 zkoumaných jazyků jejího vzorku jazyků mají neznělé neaspirované souhlásky. Podobně Maddieson (1984) zjišťuje, že v databázi UPSID (UCLA Phonological Segment Inventory Database), která obsahuje data o 451 jazycích, 92% jazyků má neznělé okluzivy (bez dalších modifikací). Naproti tomu čtvrtá kategorie (je uvedena v závorce) je v jazycích značně řídká. Necháme ji tedy stranou. Pro naše účely konstatujme, že pro vytvoření fonologického kontrastu si jazyky vybírají buď dvě, nebo tři z následujících tří kategorií (srov. též Ladefoged 2006: ): neznělá neaspirovaná dále jen neznělá neznělá aspirovaná dále jen aspirovaná znělá neaspirovaná dále jen znělá Jazyky kontrastující dvě kategorie Většina jazyků si vybírá dvě (nikoli tři) kategorie. První ze jmenovaných neznělá je využita víceméně ve všech jazycích, jak bylo řečeno. Druhá kategorie, která se k ní přidává pro vytvoření kontrastu, je buďto aspirovaná, nebo znělá. To znamená, že jazyk uplatňuje buďto kontrast aspirovanosti, nebo kontrast znělosti. a) kontrast aspirovanosti: neznělé x aspirované (např. /p/ x /p h /) b) kontrast znělosti: neznělé x znělé (např. /p/ x /b/) 12

13 V jazycích světa je běžněji využíván kontrast znělosti než kontrast aspirovanosti. Maddieson (1984) uvádí, že 67% jazyků v databázi UPSID má ve svém fonologickém inventáři neznělé okluzivy, zatímco pouhých 29% jazyků má aspirované okluzivy. Z mnoha jazyků, které kontrastují dvě kategorie, jmenujme následujcící: čeština, angličtina, němčina, francouzština, ruština, polština, pekingská čínština nebo kantonština. Čeština, francouzština, ruština, španělština a s jistými výhradami také angličtina mají kontrast znělosti. Nalézáme v nich kontrastující páry souhlásek jako např. neznělé /p/ x znělé /b/. Několik příkladů minimálních párů: české pije vs. bije, francouzské peau vs. beau, anglické pin vs. bin. Čínština má kontrast aspirovanosti. Nalézáme v ní kontrastující páry souhlásek jako např. neznělé /p/ x aspirované /p h /. Příkladem minimálního páru je bà [pa ] 把 držadlo a pà [p h a ] 怕 bát se. Jazyky kontrastující tři kategorie Méně často přijímají jazyky tříčlenný kontrast (to znamená, že využívají všech tří kategorií). Příkladem je arménština, thajština, barmština nebo šanghajština. Např. v šanghajštině je kontrast mezi /b/, /p/, /p h /: 抱 [b ] obejmout, 报 [p ] noviny, 泡 [p h ] nasáknout (tóny neuvádíme). Jazyky kontrastující čtyři kategorie Pro úplnost připomeňme jazyky, které mají čtyřčlenný kontrast. Poslední kategorie, která přistupuje, jsou znělé aspirované. Např. hindština má /p/, /p h /, /b/, /b h /. To je ovšem v jazycích světa značně neobvyklé, jak jsme poznamenali. V tomto příspěvku se budeme zabývat čínštinou, angličtinou a češtinou. Všechny tyto jazyky užívají dvoučlenný kontrast. Budeme zjišťovat, jaká je situace s aspirací v těchto třech jazycích. Aspiráty v čínštině Čínština patří k jazykům, které využívají aspirovanosti jako distinktivního rysu (viz např. Wu 1992:62, nebo Lin 2007:140: [±aspirated]). Aspirace u iniciální souhlásky rozlišuje významy morfémů (bà [pa ] 把 držadlo pà [p h a ] 怕 bát se, nebo dú 毒 [tu ] jed tú [t h u ] 13

14 涂 natřít ). Z toho vyplývá, že když mluvčí opomene přidat aspiraci, riskuje zmatení významů. Populárním příkladem je dùzi bǎo le 肚 子 饱 了 břicho je plné vs. tùzi pǎo le 兔 子 跑 了 zajíc utekl. Opomenutí aspirovat tedy není jenom nějaká chyba, ale závažná chyba. Rys aspirovanosti je páteří systému čínských souhlásek. Z celkového počtu 21 (iniciálních) souhlásek jich 12 jsou to všechny okluzivy a všechny afrikáty vstupuje do páru rozlišeného přítomností či absencí aspirace. Je šest takových párů (fonémy jsou psány v pinyinu): tři páry okluziv: /b/ [p] /p/ [p h ] /d/ [t] /t/ [t h ] /g/ [k] /k/ [k h ] tři páry afrikát: /z/ [ts] /c/ [ts h ] /zh/ [t ] /ch/ [t h ] /j/ [t ] /q/ [t h ] Čínština má tedy celkem šest aspirovaných souhlásek: tři okluzivy: /p/ [p h ], /t/ [t h ], /k/ [k h ] tři afrikáty: /c/ [ts h ], /ch/ [t h ], /q/ [t h ] Aspirované afrikáty jsou v jazycích světa řídké čínština se svým ch [t h ] a q [t h ] je mezi jazyky světa výjimečná (jak poznamenávají Ladefoged & Maddieson 1996:90). Zdroj aspiračního šumu je u jednotlivých čínských aspirát nestejnorodý a také se mění se podle následující samohlásky. Můžeme rozlišit dvě situace: následující samohláska je buďto přední (i, ü), nebo ne-přední (a, e, o, u). Výše jsme uvedli příklady pí 皮 kůže a pà 怕 bát se. Zbývajících souhlásek, které nevstupují do kontrastu aspirace, je devět: tři sonory tři frikativy /m/ [m], /n/ [n], /l/ [l] /f/ [f], /s/ [s], /x/ [ ], /h/ [x] K nim přistupují dva případy /sh/, /r/, které mají v systému zvláštní místo. Uvedli jsme, že znělost není v čínštině distinktivní. Avšak mnoho autorů má za to, že u jediného páru souhlásek /sh/ /r/ znělost jako distinktivní vystupuje. Obě souhlásky pokládají za frikativy, kde /sh/ je neznělé a /r/ je znělé. Ovšem mnoho jiných autorů má proti takové analýze námitky. Argumentují tím, že dané fonologické řešení je v rámci celého fonologického systému souhlásek nekonzistentní: tj. je podle nich nekonzistentní, aby se kontrast znělosti objevoval u jediného páru. Preferují jiné řešení /r/ pokládají za sonoru. 14

15 Neznělé čínské souhlásky se mohou za určitých okolností sonorizovat (zejména v nepřízvučných slabikách: např. /b/ ve větě Lái ba! 来 吧!). Ovšem rozdíl ve znělosti není distinktivní. Aspiráty v angličtině V angličtině je situace jiná než v čínštině. Jako základní distinktivní rys v systému souhlásek je přijímána znělost (např. Cruttenden 2001:149). Nalézáme zde tři páry závěrových souhlásek, ve kterých je první člen neznělý a druhý člen znělý: /p/ /b/, /t/ /d/, /k/ /g/. Přestože však aspirace není v angličtině distinktivním rysem, aspirované souhlásky se zde objevují. Když rodilý mluvčí vysloví následující slova: pin, pencil, too, time, key, keyboard, lze jasně zaslechnout, že okluzivy /p, t, k/ vyslovuje s určitou mírou aspirace: jako [p h ], [t h ], [k h ]. V češtině, která má také kontrast znělosti, ovšem žádný takový jev nepozorujeme. Jakou povahu vlastně v angličtině aspirace má? Aspirace v angličtině existuje jako pouhý doprovodný fonetický rys artikulace u neznělých souhlásek /p, t, k/, pokud se tyto nacházejí v určité pozici: to jest v iniciální pozici: pin, too, key, a/nebo na začátku přízvučné slabiky: potato (Cruttenden 2001:151, Roach 1996:32). Pouze když je iniciální /p, t, k/ následováno frikativou /s/ (spin, stuck, skies), aspirace není přítomna; výslovnost je [sp], [st], [sk]. V ostatních situacích se /p, t, k/ vyslovují taktéž bez aspirace jako [p], [t], [k], anebo je aspirace velmi slabá. Konkrétně: je-li první slabika slova nepřízvučná (např. v polite), aspirace souhlásky buďto chybí, anebo je velmi lehká. Podobně je tomu na konci slova (lip, bit, stick). Shrňme tedy: aspirované souhlásky [p h ], [t h ], [k h ] nemají v angličtině status fonémů jsou pouhými pozičními variantami neaspirovaných fonémů /p, t, k/. Např. foném /p/ má dva alofony: [p], [p h ]. Aspirace je v zásadě prediktabilní podle pozice, ve které se okluziva nachází. Není distinktivní (kontrastivní), nerozlišuje významy slov. Při opomenutí aspirovat proto obvykle nehrozí záměna významů. Např. slovo pencil má být správně vysloveno jako [p h ensl]. Jestliže jej cizinec vysloví jako [pensl], rodilý mluvčí angličtiny bude i tak vědět, o jaké slovo jde okamžitě však rozpozná, že hovořící je cizinec. Zmiňme ještě jeden zajímavý moment. Jestliže po anglickém iniciálním /p, t, k/ následuje některá ze sonor /l, r, w, j/ (please, pray, twice, cure), aspirace se realizuje prostřednictvím 15

16 desonorizace této sonory (desonorizace se v IPA značí kroužkem): please [l ] pray [ ], twice [w ], cure [j ] (Cruttenden 2001:151, srov. též Skaličková 1982:117). Popsaná desonorizace je jedním z nenápadných fonetických rysů, kterými se výslovnost těchto slov v podání rodilých mluvčích odlišuje od typicky českého plís a tvajs. Lze hypoteticky předpokládat, že podobný jev může nastávat i u čínštině u mediál. Pokud /i, w, y/ vystupují ve funkci mediály (tj. prenukleární samohlásky), foneticky se realizují jako aproximanty [j], [w], [ ]: např. duán [twan], biǎo [pja ], xuán [ æn]. V duchu analogie s angličtinou se zdá, že pokud čínské mediály následují po aspirovaných souhláskách, mohly by se snadno desonorizovat. A to nejen po aspirovaných okluzivách (p, t, k), ale i po aspirovaných afrikátách (c, ch, q). Např. tuán 团 sjednotit by se mohlo realizovat jako [t h w an]; quàn 劝 přesvědčit by se mohlo realizovat jako [t h æn]. Desonorizaci mediál lze možná uvažovat i po frikativách s, sh, x: např. shuāi 摔 uklouznout [ w a ] (srov. Skaličková 1982:117, která pro angličtinu připomíná možnou desonorizaci i po frikativách: fry, fly, slow, shrewed). Je na instrumentálních foneticích, aby tento jev pro čínštinu analyzovali. Aspiráty v češtině Zde je situace velmi jednoduchá: aspirované souhlásky v češtině neexistují ani fonologicky (čeština využívá kontrastu znělosti, nikoli kontrastu aspirovanosti), ani foneticky (české neznělé okluzivy mají zhruba nulový, resp. velmi mírně pozitivní VOT, který zdaleka nedosahuje hodnot anglických okluziv /p, t, k/ v iniciální pozici; české znělé okluzivy pak mají výrazně negativní VOT, jak jsme zmiňovali výše). Je tu jediná výhrada: české /p, t, k/ se mohou realizovat s lehkou aspirací, pokud se objeví na konci slova (např. ve slovech chlap, plot, lak); volně probíhající detenze může mít za následek lehký šum vznikající v místě otevírajícího se závěru (Skaličková 1982:116). Čeští a slovenští mluvčí mají většinou velmi vágní nebo dokonce žádnou představu o tom, co je aspirace. Nejsou vůči ní citliví, neboť v jejich mateřštině není distiktivní. Pokud si jí vůbec při percepci všimnou, tak ve výslovnosti ji často zanedbávají alespoň v angličtině je tomu často tak (např. two vysloví jako tů, pie jako páj apod.). Není tedy náhodou, že čeští studenti mívají s čínskými aspirátami potíže. 16

17 Fonetické vlastnosti vs. fonologické kategorie Vraťme se opět k angličtině. Jak jsme zmínili výše, tradiční analýza jejího souhláskového systému přijímá kontrast znělosti. Okluzivy /p, t, k/ jsou [ voice], okluzivy /b, d, g/ jsou [+voice]. Avšak tím, co v percepci odlišuje anglické iniciální /p, t, k/ od iniciálního /b, d, g/, je ve skutečnosti aspirace, nikoli aktivita či neaktivita hlasivek. Jestliže vyslovíme okluzivy /b, d, g/ zcela nezněle, rodilý mluvčí je i přesto bude vnímat jako znělé fonémy /b, d, g/, nikoli jako /p, t, k/. Např. jestliže vyslovíme bye tak, že iniciální souhláska /b/ zazní jako zcela neznělé (resp. desonorizované) [b ], rodilý mluvčí ji i tak bude vnímat správně, tj. jako znělý foném /b/. Jako /p/ jej neidentifikuje proto, že neslyšel žádnou aspiraci. Neboli: aspirace je zásadním percepčním signálem pro neznělé /p/ v iniciální pozici. Jestliže např. vyslovíme ve slově pin špendlík iniciální souhlásku /p/ bez aspirace, tj. zazní [p n] místo správného [p h n], rodilý mluvčí pravděpodobně uslyší dané slovo jako bin popelnice (pokud bude vysloveno izolovaně), neboť neslyšel žádnou aspiraci. Jestliže slovo bin popelnice vyslovíme se zcela neznělým [p] (nikoli se znělým [b]), pro rodilého mluvčího nedojde k mýlce. Se slovem pin špendlík si jej zřejmě nesplete Rodilý mluvčí angličtiny se tedy při rozlišování mezi /b, d, g/ a /p, t, k/ neorientuje podle znělosti: iniciální /b, d, g/ se velmi často realizují zcela bez účasti hlasivek (jejich VOT je nulový.). Zdálo by se, že v tom případě je pro výslovnost daných souhlásek vhodný přepis neznělými symboly [p], [t], [k]. Takový zápis však není zcela výstižný. Adekvátnější, tzv. úzká transkripce, je následující: [b ], [d ], [ ].Tj. pomocí znělých symbolů, opatřených desonorizačním kroužkem. Zápis [b ], [d ], [ ] ( odznělené znělé ) je adekvátnější proto, že vystihuje nenapjatou výslovnost: dané hlásky ztrácejí znělost, přitom si však podržují svoji nenapjatost, která bývá charakteristická pro znělé souhlásky. Iniciální souhláska v anglickém slově beat je tedy sice vyslovována nezněle, ale je jiná než v českém slově pít: v anglickém beat je nenapjaté [b ], v českém pít je napjaté [p]. Podobně správná výslovnost slova popelnice není [p n], ale [b n]. Plně znělé okluzivy [b], [d], [g] s výrazně negativním VOTem (tedy jako v českých slovech bota, dudek, guma) se v angličtině v iniciální pozici nevyskytují. Lze je zaslechnout pouze v pozici mezi dvěma samohláskami (obey, audience, lagoon, resp. to beat). Jestliže rodilý mluvčí na začátku anglického slova plně znělé [b], [d], [g] uslyší, určí je bez problému správně jako znělé fonémy /b, d, g/. Budou mu však znít nepřirozeně, neboť rodilí mluvčí angličtiny je nevyslovují tímto způsobem. Výrazně 17

18 negativní VOT u anglického iniciálního /b, d, g/ (např. ve slovech beat, do, good) je velmi běžnou chybou českých mluvčích angličtiny. Ukázali jsme, že tím, co v angličtině (jak ve výslovnosti, tak při percepci) rozlišuje iniciální neznělé fonémy /p, t, k/ od znělých fonémů /b, d, g/, není znělost. Přitom však znělost bývá pro angličtinu tradičně přijímána jako distinktivní rys, tj. v systému souhlásek se zavádí fonologický kontrast znělosti. Někteří autoři navrhují jiné řešení: odmítají kontrast znělosti a místo něj přijímají kontrast napjatá nenapjatá. Tedy namísto distinktivního rysu [±voice] přijímají [±tense]. Okluzivy /p, t, k/ jsou pak [+tense], okluzivy /b, d, g/ jsou [ tense]. Obě řešení mají své výhody i nevýhody, jak poukazuje Giegerich (1992:121). Fonologické síto Jak jsme ukázali výše, fonetické aspiráty [p h ], [t h ], [k h ] mají v čínštině a v angličtině odlišný fonologický status. V čínštině vystupují jako aspirované fonémy /p h /, /t h /, /k h / (pǎo, tā, kàn). Naproti tomu v angličtině jsou pouhými pozičními variantami neaspirovaných fonémů /p/, /t/, /k/ (pin vs. spit). Dále: čínština, angličtina i čeština mají neznělé fonémy /p, t, k/. Jestliže srovnáme jejich výslovnost, zjišťujeme odlišnosti: v angličtině, pokud jsou v iniciální pozici, se vyslovují s aspirací jako [p h ], [t h ], [k h ] (pin, two, key). Naproti tomu v čínštině ani v češtině nejsou nikdy aspirované; v čínštině se realizují jako nenapjaté desonorizované [b ], [d ], [ ] (bái, dào, gān), v češtině se realizují jako napjaté neznělé [p], [t], [k] (pán, také, kolik). Dále: angličtina i čeština mají znělé fonémy /b, d, g/. Jestliže srovnáme jejich výslovnost, zjišťujeme odlišnosti: v angličtině, pokud jsou v iniciální pozici, se vyslovují jako nenapajté desonorizované [b ], [d ], [ ] (beat, dog, good). Naproti tomu v češtině se vyslovují jako plně znělé [b], [d], [g] s výrazně negativním VOTem (bota, dudek, guma). Zjišťujeme tedy, že fonémy /b, d, g/, /p, t, k/ a /p h, t h, k h / (v iniciální pozici) projevují ve zkoumaných třech jazycích odlišné fonetické vlastnosti. Neboli: tatáž fonologická kategorie (např. [+znělá]) se v různých jazycích může realizovat různými způsoby. Shrňme situaci v angličtině, češtině a čínštině prostřednictvím tabulky: 18

19 znělé okluzivy /b, d, g/ neznělé okluzivy /p, t, k/ aspirované okluzivy /p h, t h, k h / výslovnost v angličtině [b ], [d ], [ ] nulový VOT, neznělé nenapjaté [p h ], [t h ], [k h ] pozitivní VOT aspirované napjaté NEJSOU výslovnost v češtině [b], [d], [ ] negativní VOT plně znělé nenapjaté [p], [t], [k] nulový VOT neznělé napjaté NEJSOU výslovnost v čínštině NEJSOU [b ], [d ], [ ] nulový VOT neznělé nenapjaté [p h ], [t h ], [k h ] pozitivní VOT, poněkud více napjaté Vidíme, že tatáž hláska se může vyskytnout ve více řádcích tabulky (např. [p h ]). Jinými slovy fyzicky (tj. artikulačně a akusticky) identická hláska může být mluvčími různých jazyků vyhodnocena různě: např. jedním jako aspirovaný foném, druhým jako neaspirovaný foném; jedním jako znělý foném, druhým jako neznělý foném. Situaci si lze představit následovně: rodilý mluvčí každého jazyka má v hlavě a v uších fonologické síto, skrz které filtruje vnímané fyzické hlásky, aby je fonologicky vyhodnotil: [p h ] [b] [k h ] [ ] [d] [t h ] [k] [ ] [t] /p/ /g/ /k/ /d/ /t/ /b/ 19

20 Fonologické síto si mluvčí vypěstuje v raných fázích života v závislosti na svém jazykovém okolí, tj. podle fonologické stavby své mateřštiny. Tato síta jsou pro různé jazyky různá. Tak např. neznělé [p] s VOTem okolo nuly, pokud je v iniciální pozici (pít), bude český mluvčí identifikovat jako neznělý foném /p/. Avšak anglický mluvčí jej pravděpodobně vyhodnotí jako znělý foném /b/ (beat). V další tabulce opět shrneme situaci ohledně iniciálních okluziv v angličtině, češtině a čínštině; tentokrát nebudeme vycházet z fonémů. ale z fyzických hlásek: fonologická interpretace v angličtině fonologická interpretace v češtině fonologická interpretace v čínštině [b], [d], [ ] negativní VOT plně znělé nenapjaté NEJSOU (resp. divná výslovnost ) znělé fonémy /b, d, g/ neznělé fonémy /p, t, k/ (PY b, d, g) v nepřízvučné slabice [p], [t], [k] nulový VOT neznělé napjaté NEJSOU (resp. divná výslovnost ) neznělé fonémy /p, t, k/ NEJSOU ( divná výslovnost ) [b ], [d ], [ ] nulový VOT neznělé nenapjaté znělé fonémy /b, d, g/ NEJSOU ( divná výslovnost ) neznělé fonémy /p, t, k/ (PY b, d, g) v přízvučné slabice [p h ], [t h ], [k h ] pozitivní VOT aspirované napjaté neznělé fonémy /p, t, k/ NEJSOU ( divná výslovnost ) aspirované fonémy /p h, t h, k h / (PY p, t, k ) Můžeme uzavřít s tím, že není možné univerzálně pro všechny jazyky definovat, co je to neznělá souhláska, znělá souhláska, aspirovaná souhláska. Např. je nelze vymezit ve smyslu určitého rozpětí hodnot VOT, které by pro daný typ souhlásky platilo napříč jazyky. Fonetické signály, které při percepci souhlásky rozhodují o určení fonologického rysu [+znělá], [ znělá], [+aspirovaná], [ aspirovaná], mohou být v různých jazycích různé. Polarizační princip Jak jsme uvedli výše, pro účely vytvoření fonologického kontrastu jsou na výběr tři hlavní kategorie: 1. znělá, 2. neznělá, 3. (neznělá) aspirovaná. Dále jsme doložili, že ve fonetické 20

Rozvoj nácviku výslovnosti ve výuce němčiny na ZŠ

Rozvoj nácviku výslovnosti ve výuce němčiny na ZŠ Rozvoj nácviku výslovnosti ve výuce němčiny na ZŠ Bakalářská práce Jana Rychtaříková vedoucí bakalářské práce: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická

Více

turistů Terakotovou armádu

turistů Terakotovou armádu Jak číst čínskou Hana Třísková, pracovnice Orientálního ústavu AV ČR David Sehnal pracovník Univerzity Friedricha-Alexandra Erlangen-Norimberk Oblíbený cíl zahraničních turistů Terakotovou armádu umisťuje

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS NALEZENÍ SLOVNÍCH

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA SENTLOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol EFEKTIVITA VÝUKY ANGLICKÉHO

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Roman Lang ZNAMÉNKA A ZNAČKY V TEXTU

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Roman Lang ZNAMÉNKA A ZNAČKY V TEXTU Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav českého jazyka a teorie komunikace Roman Lang ZNAMÉNKA A ZNAČKY V TEXTU diplomová práce studijní obor: český jazyk a literatura vedoucí práce: doc.

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Miroslava Říhová psychologie speciální pedagogika 3.

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace JAZYK NESLYŠÍCÍCH Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce Praha 2005 JAZYK NESLYŠÍCÍCH

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1)

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Kolektiv autorů: Jitka Cvejnová, Jana Čemusová, Milan Hrdlička, Petra Chvojková, Marie Kestřánková, Jitka Lukášová,

Více

České akustické společnosti. Obsah

České akustické společnosti. Obsah České akustické společnosti www.czakustika.cz ročník 15, číslo 1 březen 2009 Obsah Usnesení Valné hromady České akustické společnosti 3 Tisková zpráva k Mezinárodnímu dni proti hluku na Zelený čtvrtek

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Dětská kresba, její vývoj mezi šestým a osmým rokem věku a úvod do její hlubinné interpretace (kazuistika) Eva Kadlecová

Více

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ SPEECH THERAPY GROUP FOR

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Tradiční testy KALIBRO Celkové výsledky 9. ročníku Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2007/08 žáci 9. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2008

Více

Diglosie 1, 2. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Finální redakci překladu provedl: Daniel Šebesta

Diglosie 1, 2. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Finální redakci překladu provedl: Daniel Šebesta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Tento text byl přeložen v rámci volitelného semináře Překlad a analýza odborných lingvistických textů, který se uskutečnil v zimním semestru 2008 na FF UK. Vedoucí

Více

ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT

ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT Eva Höflerová Ostrava 2011 Recenze: doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. Název: Elektronický učební text Autor: Eva Höflerová Vydání:

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY

PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY tentokrát skromně udílí Stanislav Kavka NĚKOLIK SLOV ÚVODEM. Nemám rád slovo opora, chci-li napsat něco jako skromnou učebnici, ale je pravda, že následující stránky

Více

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT Jana Borůvková 2013 Jana Borůvková ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 1. vydání ISBN 978-80-87035-80-1

Více

VÝVOJ OSVOJOVÁNÍ JAZYKA

VÝVOJ OSVOJOVÁNÍ JAZYKA Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie VÝVOJ OSVOJOVÁNÍ JAZYKA Diplomová práce Autorka: Klára Votavová Vedoucí práce: Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Rok: 2008 1 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce

Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce O BČANSKÉ SDRUŽ ENÍ Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce Editoři: Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Eva Pechová, Vztah učitele a studenta významně ovlivňuje komunikace, jako každý jiný vztah. Aby komunikace

Více

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y Informativní zpravodaj českých jazykovědců roč. XLIII - 2006 č. 1 a 2 ISSN 1212-5326 JAZYKOVĚDNÉ AKTUALITY - ročník XLIII (2006), číslo 1 a 2 Vydává Jazykovědné

Více

Vědecké prezentace. Obsah

Vědecké prezentace. Obsah Obsah Vědecké prezentace Obsah...1 Vědecká komunikace - úvod...2 Písemný projev...3 Proces tvorby odborného vědeckého písemného dokumentu...3 Prerekvizita (fáze 0) sběr materiálu...3 První fáze cílený

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více

Snahy naučit děti či dospělé

Snahy naučit děti či dospělé Tradice a současnost výuky intonace v českých zemích Stanislav Pecháček Snahy naučit děti či dospělé zpívat podle notového zápisu sahají v Čechách a na Moravě, stejně jako v jiných kulturně vyspělých zemích

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2013/14 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. RNDr. David Souček Kalibro Projekt, s.r.o. Praha, duben 2014 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1.

Více

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Pedagogická Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Bakalářská práce Plzeň, 2012 Lucie Plačková Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala

Více