Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola, Praha 3, Kuncova Praha 5 - Stodůlky tel.: , fax www: Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 Zpracoval: PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy

2

3 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Praha 3, Kuncova 58 za školní rok 22/23 OBSAH: Základní údaje a charakteristika školy... 3 Údaje o pracovnících školy (v hlavní činnosti)... 8 Mzdové podmínky... 2 Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost... 3 Základní výkonové údaje o škole... 6 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Výsledky zápisů do prvních tříd 22/ Výsledky přijímacího řízení... 2 Chování žáků a zameškané hodiny Výsledky vzdělávání žáků Hodnocení činnosti školní družiny klubu Školní a závodní stravování Výjezdy žáků mimo objekt školy Poradenské služby školy Polytechnická výchova Prevence rizikového chování (sociálně-patologických jevů) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, mimoškolní aktivity, mezinárodní spolupráce Prezentace žáků a školy na veřejnosti, úspěchy žáků v soutěžích Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Environmentální výchova, ekologické aktivity Multikulturní výchova Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území Prahy Inspekční a kontrolní činnost provedená v daném školním roce ČŠI, zřizovatelem, případně dalšími kontrolními orgány a její výsledky Základní údaje o hospodaření školy, doplňková činnost Závěr Seznam příloh

4 Výroční zpráva za školní rok 22/23. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: sídlo školy: IČ: kontaktní spojení: Základní škola, Praha 3, Kuncova 58 Kuncova 58, 55 Praha 5 - Stodůlky telefon sekretariát telefon ředitelna fax www b) poslední platné rozhodnutí o zařazení do sítě škol: č.j /22-2 ze dne (s účinností od.9.23) zařazení do školského rejstříku: od..25 identifikátor školního zařízení: základní škola IZO: kapacita 65 žáků (.9.23) školní družina IZO: kapacita 2 žáků (.9.2) školní jídelna IZO: kapacita 8 jídel (.9.28) c) zřizovatel: d) forma hospodaření: Škola je samostatným právním subjektem od..998 s příspěvkovou formou hospodaření. e) vedení školy, kontaktní spojení (jméno, telefon, ): ředitel školy: PaedDr. Pavel Petrnoušek tel mobil: , Městská část Praha 3, Sluneční náměstí 3/258, 58 Praha 5 - Nové Butovice, IČ: zástupce pro I. i II. stupeň: tel Mgr. Zdenek Vlk (do ) Mgr. Petr Vaněk (od.7.23) mobil: , vedoucí školní družiny: tel Zdena Brchlová mobil: , vedoucí školní jídelny: tel Iva Táčnerová mobil: , sekretariát: tel Monika Fiklíková (hospodářka) mobil: , tel Bohumila Rubášová (sekretářka) mobil: , 3

5 f) charakteristika školy, název, zaměření a zhodnocení školního vzdělávacího programu: Základní škola, Praha 3, Kuncova 58 má své jméno podle Kuncovy ulice ve Stodůlkách. Jan Kunc ( ) byl český hudební skladatel a pedagog. V letech 898 až 92 studoval v Brně učitelský ústav. Souběžně navštěvoval i varhanický ústav, kde se jeho učitelem stal Leoš Janáček. V letech studoval na pražské konzervatoři, kde ho velmi silně ovlivnil Vítězslav Novák. Po studiích Jan Kunc vyučoval na brněnských základních školách a později i na varhanické škole a na hudební škole Besedy Brněnské. V letech byl ředitelem Státní konservatoře v Brně. V roce 947 byl jmenován děkanem na Janáčkově akademii múzických umění. Od roku 948 působil šest let jako profesor na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. ZŠ Kuncova je moderní sídlištní škola, která byla otevřena Škola je právním subjektem od Je příspěvkovou organizací. Od školního roku 989/99 škola otevírá třídy nebo skupiny s rozšířenou výukou matematiky a její žáci díky vynikající úrovni vyučujících dosahují v matematických soutěžích a testech každoročně skvělých výsledků a konkurují víceletým gymnáziím. Postupně byla zavedena pro žáky II. stupně i rozšířená výuka jazyků (francouzský jazyk nebo německý jazyk), rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na basketbal a judo a nakonec i rozšířená výuka výtvarné (popř. hudební) výchovy. Proto se kromě úspěchů v matematice objevují i četné úspěchy žáků v dalších vědomostních soutěžích a olympiádách (český jazyk, literární soutěže, dějepis, cizí jazyky, přírodopis, zeměpis, chemie aj.). Mimořádných úspěchů dosahují žáci školy tradičně i v uměleckých (zpěv, recitace) a sportovních soutěžích (basketbal, fotbal, vybíjená, florbal, miniházená, judo, atletika, stolní tenis, nohejbal aj.). Škola si díky svým tradicím, úspěchům žáků, příjemnému školnímu klimatu, kvalitnímu školnímu vzdělávacímu programu a % kvalifikované výuce udržuje své velmi dobré jméno a v posledních letech jí výrazně přibývají žáci na I. i na II. stupni. Protože škola nabízí a zajišťuje všem žákům II. stupně s ohledem na jejich výsledky, dispozice a možnosti rozšířenou výuku, na víceletá gymnázia odchází každý rok z 5. tříd v průměru jen 6 žáků, kdežto do 6. ročníku nastupuje z jiných základních škol kolem 8 nových žáků a žákyň. Škola zabezpečuje všeobecné vzdělání v souladu s výsledky soudobého stavu poznání světa a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Škola poskytuje etickou, pracovní, dopravní, zdravotní, sexuální, protidrogovou, tělesnou a environmentální (ekologickou) výchovu žáků. Jedním z cílů školy je zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod. Vedení školy vytváří pro vyučující a žáky co nejlepší pracovní podmínky, které umožňují plnění cílů vzdělávání. Vybavenost školy výukovými technologiemi je mimořádná, neboť škola má k dispozici 29 interaktivních tabulí, 32 dataprojektorů, 6 počítačů, 22 barevných televizorů, video i DVD přehrávače, radiomagnetofony a další didaktickou techniku. Vyučující se průběžně vzdělávají a téměř všichni jsou proškoleni pro práci s PC a s interaktivními tabulemi. K dispozici máme interaktivní učebnice, hlasovací zařízení, výukové programy (Sibelius, PASCO aj.), mapy, nástěnné obrazy a další učební pomůcky. ZŠ Kuncova má rozvedenou internetovou síť do všech učeben i kabinetů. 4

6 Škola disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných učeben. V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu. Špičkově vybavené jsou dvě počítačové učebny (2 a 3 žákovských PC), učebna chemie fyziky, učebna přírodopisu, jazyková laboratoř, učebna českého jazyka hudební výchovy a učebna matematiky. Ve všech třídách I. stupně jsou dětem k dispozici na míru vyrobené žákovské skříňky. Žáci II. stupně využívají od září 22 nové šatní skříně. Ve všech učebnách I. a ve většině učeben II. stupně byla provedena rekonstrukce osvětlení. K dispozici jsou ve škole zrekonstruovaná všechna WC. Od ledna 2 má škola vlastní plynovou kotelnu. V srpnu 2 bylo dokončeno zateplení pláště budovy. Škola má novou fasádu, vchodové dveře a další stavební a bezpečnostní prvky. Prostory školy jsou opatřeny čidly a centrálním alarmem. Škola je vybavena od školního roku 2/22 kamerovým systémem napojeným na PC. Vztahy mezi vedením školy, vyučujícími a dalšími zaměstnanci školy jsou budované na základě profesionality, osobní zodpovědnosti, důvěry, vstřícnosti, kolegiality a partnerství a pozitivně ovlivňují a spoluvytvářejí příjemné školní klima. Ve škole panuje přirozená atmosféra. Výkon žáka za cenu stresu není cílem. Důraz je kladen na uvědomělé dodržování pravidel, slušnost i respektování všech práv žáků včetně možnosti vyjadřovat se k chodu školy prostřednictvím zástupců tříd v žákovském parlamentu nebo schránku důvěry. Výuka anglického jazyka probíhá od. ročníku formou nepovinného předmětu (tj. bezplatně) anebo v anglickém klubu s rodilým mluvčím (placeně). Od 3. ročníku je výuka angličtiny povinná pro všechny žáky. Žákům tříd jsme ve školním roce 22/23 nabízeli jazykové kroužky němčiny a francouzštiny, které vedla naše kvalifikovaná vyučující. Protože se od školního roku 23/24 zavádí do základních škol povinně další cizí jazyk pro všechny žáky II. stupně, nabídku výuky cizích jazyků jsme k počátku nového školního roku výrazně rozšířili. Od 6. ročníku si žáci jazykových skupin mohli zvolit jako druhý cizí jazyk němčinu, francouzštinu, ruštinu, španělštinu nebo italštinu s tříhodinovou týdenní dotací. Všichni ostatní žáci budou mít další cizí jazyk od 7. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací až do 9. ročníku, osmáci z nejazykových skupin začnou s tříhodinovou týdenní dotací druhého cizího jazyka. Žákům, kteří mají dva cizí jazyky od 6. ročníku, nabídneme pouze ve školním roce 23/24 od 7. ročníku další (třetí) cizí jazyk. V následujících letech dva vyučované cizí jazyky posílíme u žáků s rozšířenou výukou jazyků hodinou konverzace, třetí cizí jazyk jim už nabízet nebudeme. V případě zájmu otevřeme další jazykové kroužky. Od 6. ročníku jsou žáci podle zájmu, přijímacích kritérií a počtu zařazeni nejčastěji do 4 studijních skupin: a) matematické (s rozšířenou výukou matematiky a informatiky) b) jazykové (s rozšířenou výukou druhého cizího jazyka, a to nejčastěji německého, francouzského nebo španělského) 5

7 c) sportovní (s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na basketbal a judo) d) výtvarné (s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a s výukou dějin umění) Žáci všech skupin mají většinu předmětů společně v každé třídě 6. ročníku, do skupin se dělí pouze na výuku dle specializace. Od 7. do 9. ročníku měli žáci ve školním roce 22/23 další dvě hodiny povinně volitelných předmětů. Nabízena byla s dvouhodinovou týdenní dotací výuka cizího jazyka (NJ, FRJ, RJ) nebo kombinace jednohodinových předmětů. Mezi nejčastěji volené patřila konverzace v angličtině, konverzace ve francouzštině, informatika, etická výchova, přírodovědný seminář a literární seminář aj. Škola dále zajišťuje a nabízí: - nadstandardní a koncepční minimální preventivní program pro žáky od 2. do 9. ročníku (např. kurzy zdravého životního stylu ve 4. a 5. ročníku, kurzy prevence proti sociálně patologickým jevům pro žáky ročníku a nadstandardní kurzy sexuální výchovy a protidrogové prevence pro žáky ročníku) - pro žáky 3. a 4. tříd plavecký výcvik (ve školním roce 22/23 probíhal naposledy) a pro žáky 7. ročníku lyžařské výcvikové kurzy v tuzemsku a pro žáky 8. a 9. ročníku zdokonalovací lyžařský kurz v zahraničí (Rakousko) - školy v přírodě, poznávací zájezdy do zahraničí, školní výlety, akce a projekty související s výchovně-vzdělávací činností školy - výměnné pobytové a poznávací zájezdy v rámci projektu COMENIUS do belgických, španělských a italských rodin ve spolupráci s belgickou školou v Lièges a Visé, španělskou školou v Malaze a italskou školou v Bergamu - bohatou mimoškolní činnost pro žáky školy ve spolupráci s různými organizacemi, osobnostmi a sportovními oddíly např. Kühnův dětský sbor, Taneční studio Ivy Langerové, ZUŠ Stodůlky Součástí školy je školní družina, která má 7 oddělení, školní knihovna s PC a s připojením na internet a školní jídelna. V budově školy sídlí pedagogicko-psychologická poradna, soukromá střední odborná škola (nejpozději do června 24) a soukromé gymnázium. Škola pronajímá na základě smluv své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže v mimoškolní době. Škola každoročně vykazuje ziskovou hospodářskou činnost. Pedagogický sbor je stabilizovaný a vysoce kvalifikovaný. Věkový průměr pedagogického sboru je 46 let. V pedagogickém sboru jsou výrazně zastoupeni i muži. Od září 27 probíhá výuka podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, pro který byl schválen název KUSTOD pod č.j. 55/27. Tento školní program byl projednán Školskou radou. června 27 a výuka ve školním roce 6

8 22/23 podle něho probíhala od. až do 9. ročníku. Vzdělávací program KUSTOD (KUncova STODůlky) umožňuje a zajišťuje kvalitní výuku na I. i II. stupni a rozšířenou výuku předmětů (matematika, cizí jazyky, tělesná výchova, výtvarná nebo hudební výchova) od 6. do 9. ročníku. Díky jeho naplňování a specializaci dosahují žáci školy pod vedením kvalifikovaných učitelů v každém školním roce mimořádných úspěchů ve vědomostních, sportovních i uměleckých soutěžích a olympiádách. Rovněž z výsledků pravidelného testování žáků 9. ročníku z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů (testy SCIO) i z plošného testování žáků 5. a 9. ročníku (NIQES) z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka vyplývá, že škola poskytuje kvalitní vzdělávání, protože úspěšnost žáků v testovaných předmětech se pohybuje výrazně nad celostátním průměrem. vzdělávací program školy počet tříd počet žáků ŠVP ZV KUSTOD 2 5 Ve školním roce 22/23 pracovali: žáci 6. ročníku ve 2 třídách a 4 studijních skupinách: a) jazykové (anglický jazyk německý jazyk) b) matematické c) sportovní (se zaměřením na judo a basketbal) d) výtvarné žáci 7. ročníku ve 2 třídách a 4 studijních skupinách: a) jazykové (anglický jazyk francouzský jazyk) b) matematické c) sportovní (se zaměřením na judo a basketbal) d) hudební žáci 8. ročníku ve 2 třídách a 4 studijních skupinách: a) jazykové (anglický jazyk francouzský jazyk) b) matematické c) sportovní (se zaměřením na judo a basketbal) d) výtvarné žáci 9. ročníku ve 2 třídách a 4 studijních skupinách: a) jazykové (anglický jazyk francouzský jazyk) b) matematické c) sportovní (se zaměřením na judo a basketbal) d) výtvarné Škola vyučovala řadu volitelných a nepovinných předmětů (seminář z matematiky, informatiku, francouzský jazyk, německý jazyk, míčové hry, úpoly, výtvarné techniky, dějiny umění, hudební seminář, dějiny hudby, hru na kytaru, základy programování, konverzaci v AJ, ruský jazyk, přírodovědný seminář, etickou výchovu, anglický jazyk, logopedii) a zajišťovala zájmové kroužky (dramatický kroužek, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, flétna, badminton, míčové hry, miniházená, kin ball, fotbal, dívčí kopaná, aerobik s prvky zumby, příprava k přijímacím zkouškám z ČJ, příprava k přijímacím zkouškám z Ma) a pronajímala prostory jednotlivcům i organizacím, které pracují s dětmi 7

9 a mládeží: Alternativ.cz (výuka angličtiny s rodilým mluvčím), Kühnův dětský sbor, Kühňátka, ZUŠ Stodůlky, Taneční škola Ivy Langerové, SK Bivoj (judo, Všeználek), moderní gymnastika, střelba, florbal, deskové hry GO, moderní tanec aj. Z iniciativy žákovského parlamentu byl i ve školním roce 22/23 vydán všem žákům II. stupně žolík, který opravňuje každého žáka ročníku nebýt ústně zkoušen x v měsíci v jakémkoliv předmětu. Vyučující i žáci zavedené pravidlo respektovali. 2. Údaje o pracovnících školy (v hlavní činnosti) a) personální zabezpečení fyzické osoby k Pracovníci pedagogičtí celkem z toho: vychovatelé nepedagogičtí celkem celkem 4, 7, 5, 55, přepočt. prac. k , 7, 4,9 52 fyzické osoby k , 7, 6, 56 přepočt. prac. k , 7, 5,9 53 b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 2 let 2 3 let 3-4 let 4-5 let 5-6 let 6 a více let celkem počet pedagogů (fyz. osoby) % z celkového počtu pedagogů 2,5% 2,5% 3% 35% % % Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy byl 46 let. Z celkového počtu pedagogických pracovníků bylo 34 žen a 6 mužů. c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č. 563/24 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) k s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace Pedagogičtí pracovníci (fyzické osoby) počet % z celku počet % z celku I. stupeň 3 32,5% % II. stupeň 8 45,% 2 5% vychovatelé 7 7,5% % Bez odborné kvalifikace jsou pouze dva pedagogičtí pracovníci, kteří působí ve škole jako vyučující tělesné výchovy - trenéři každý s úvazkem 4 hodiny týdně (,8). 8

10 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora k počet učitelů cizích jazyků vyučovací jazyk fyzické osoby z celku rodilí mluvčí celkem AJ NJ FrJ ŠpJ RJ ostatní vyučovací jazyk Aj Nj Fj ŠJ Rj ostatní 4 žáci učící se cizí žáci učící se cizí jazyk jazyk jako jako povinně volitelný nepovinný předmět předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět I. stupeň 55 přepočtené osoby celkem z celku bez odborné kvalifikace II. stupeň 2 II. stupeň e) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody obchodu zaměstnanců v průběhu školního roku 22/23 Počet přijatých nových absolventů učitelského studia: 3 Důvody odchodu pedagogických zaměstnanců: 5 - odchod do starobního důchodu osoba - odchod ve zkušební době osob - odchod po ukončení pracovního poměru na dobu určitou 4 osoby - odchod mimo školství osob - odchod z nadbytečnosti osob - odchod dohodou bez udání důvodu osob Důvody odchodu nepedagogických zaměstnanců: 2 - ze zdravotních důvodů osob - odchod do starobního důchodu osob - odchod po ukončení pracovního poměru na dobu určitou osoba (za PN) - odchod dohodou bez udání důvodu osoba - odchod mimo školství osob - odchod z nadbytečnosti osob 9

11 f) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy (dle zákona č. 563/24 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) - průběžné vzdělávání (kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem) Vedení školy věnovalo pozornost DVPP ve třech základních oblastech: a) zvyšování počítačové a technologické gramotnosti b) absolvování školení čeština pro cizince c) absolvování odborných seminářů s ohledem na aprobaci učitelů a ŠVP Ve školním roce 22/23 se podařilo zajistit (stejně jako v předchozím roce) po dohodě s firmou SMOV školení Začínáme s interaktivní výukou pro 3 vyučujících II. stupně a 3 nové učitelky I. stupně. Školení, které je určeno pro maximálně 2 účastníků, absolvovalo díky vstřícnosti obou firem 6 pedagogických pracovníků naší školy. Částku 9.8, Kč, která dosáhla pouze 5% běžné ceny za tento typ školení, uhradila z příspěvků rodičů školská rada. Školení osobně zajišťovala pí Mgr. Eva Coufalová, která je zkušenou regionální lektorkou pro práci s IT a zároveň naším zaměstnancem. Během dvou školních let bylo proškoleno v interaktivní výuce celkem 27 pedagogických pracovníků naší školy (4 učitelek I. stupně a 3 vyučujících II. stupně). Vzhledem k přibývajícímu počtu žáků cizinců jsme věnovali pozornost získání odborných znalostí jak s nimi pracovat. Celkem 9 učitelek absolvovalo školení Čeština pro cizince a své nově získané metody ihned zúročily v individuální práci s žáky a žákyněmi cizinci. DVPP ve školním roce 22/23 Jméno Název akce Kde - kdo Termín Adámková Klára Čeština pro cizince CIC, Praha 3, Kubelíkova Adámková Klára Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Arnot Martin Školení Linux IS4 Technologies, Praha Arnot Martin Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Coufalová Eva Activkonference Praha Čechová Romana Zdravotník zotavovacích akcí Mgr. Kameník, Praha 4, Tatarkova Čechová Romana Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Dimitrová Margita Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Dobrovodská Marie Čeština pro cizince CIC, Praha 3, Kubelíkova Faltejsková Jana Zdravotník zotavovacích akcí Mgr. Kameník, Praha 4, Tatarkova Franicová Marie Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Fürstová Jana Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Gallerová Hana Čeština pro cizince CIC, Praha 3, Kubelíkova

12 Gallerová Hana Zdravotník zotavovacích akcí Mgr. Kameník, Praha 4, Tatarkova Hanzlíková Dana Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Hanzlíková Dana Prima němčina Fraus Hanzlíková Dana Konference - plurilingvismus Francouzský institut v Praze Horáková Anna Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Luková Kateřina Seminář pro pracovníky školních knihoven SKIP ČR, Klementinum Luková Kateřina Čeština pro cizince CIC, Praha 3, Kubelíkova Luková Kateřina Seminář Všichni spolu Kino Světozor, Praha, Vodičkova Luková Kateřina Osobní názory a postoje učitele Občanské sdružení PANT, Praha, Řetězová Luková Kateřina Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Nováková Eva Čeština pro cizince CIC, Praha 3, Kubelíkova Nováková Eva Learning Technologies for the Classroom PH-VISK, P5, Kořenského Nováková Eva Školení k testům CUP Bredovský palác, Praha Nováková Eva Seminář Infoa VŠE, Praha Novotná Jitka Zdravotník zotavovacích akcí Mgr. Kameník, Praha 4, Tatarkova Novotná Jitka Čeština pro cizince CIC, Praha 3, Kubelíkova Petrnoušek Pavel 2. celostátní kongres k sexuální výchově v ČR (Pardubice) SPRSV, U Topíren 2, Praha Petrnoušek Pavel Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Počepická Katarína Realizace sexuální výchovy I. a II. stupeň Prevalis, Praha 4, Táborská Počepická Katarína Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Předotová Jarmila Activkonference Praha Předotová Jarmila Čeština pro cizince CIC, Praha 3, Kubelíkova Sklenářová Kateřina Dramatická výchova ve výuce Aj ZŠ Na Smetance, Descartaes Sklenářová Kateřina Aj pro dyslektiky na II. stupni OUP, Opletalova, P Sklenářová Kateřina Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Štěpánková Jana Jazyky bez bariér OUP, Opletalova, P Štěpánková Jana Vzdělávání pro 2. století v Aj Bohemian Ventures, Praha Štěpánková Jana Zdravotník zotavovacích akcí ČCK, Praha, Hellichova b Štěpánková Jana Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Štěpánková Jana Metodicko-didaktický seminář Daniela Clarke, Školící středisko ICL Vašková Marcela Finanční gramotnost ČOA dr. E. Beneše, Resslova 8, P

13 Vašková Marcela Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Vlk Zdeněk Preventivní informační seminář Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová 2, Praha Vojáčková Jiřina Zdravotník zotavovacích akcí Mgr. Kameník, Praha 4, Tatarkova Vojtová Irena Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Vojtová Irena Čeština pro cizince CIC, Praha 3, Kubelíkova Volková Monika Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Žvátorová Ingrid Čeština pro cizince CIC, Praha 3, Kubelíkova Název kurzu, semináře Viz tabulka výše Celkem Školící instituce Počet ped. pracovníků zařazených do DVPP Průměrná délka DVPP na pedagoga x 27 x - doplnění a rozšíření odborné kvalifikace (počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňovali nebo rozšiřovali vzdělání studiem na vysokých školách (neměli odbornou kvalifikaci pro přímou pedagog. činnost podle zákona č. 563/24 Sb.),případně absolvovali managerské či jiné studium Počet Zaměření a druh studia * Škola účastníků Studium FYZIKY Matematicko fyzikální fakulta UK Praha Celkem x 3. Mzdové podmínky Údaje uvedené v tabulce vycházejí ze statistických výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P-4 a týkají se zaměstnanců v hlavní činnosti školy I. pololetí I. pololetí celý rok Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu

14 Použitím dalších mimorozpočtových zdrojů v roce 22 (z fondu odměn, z doplňkové činnosti, z ostatních zdrojů) se ve skutečnosti zvýšil výše uvedený plat pedagogických pracovníků o.39, - Kč na 25.82, - Kč a nepedagogických o, - Kč na 3.628, - Kč měsíčně. 4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost Materiální podmínky pro výchovně vzdělávací činnost jsou v ZŠ Kuncova standardní až nadstandardní a každým rokem se výrazně zlepšují. Opravdu mimořádná je vybavenost školy výukovými technologiemi. V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu. ZŠ Kuncova má k dispozici 29 interaktivních tabulí, 32 dataprojektorů, 6 počítačů, 22 barevných televizorů, video i DVD přehrávače, radiomagnetofony a další didaktickou techniku. Vyučující se průběžně vzdělávají a téměř všichni jsou proškoleni pro práci s PC a s interaktivními tabulemi. K dispozici vyučující mají interaktivní učebnice, hlasovací zařízení a výukové programy (Sibelius, PASCO aj.), mapy, nástěnné obrazy a další učební pomůcky. ZŠ Kuncova má rozvedenou internetovou síť do všech učeben i kabinetů. Od školního roku 23/24 zavádíme elektronické třídní knihy. Za podpory zřizovatele vybavíme v říjnu 23 jednu učebnu I. stupně 28 PC tablety, což jsou v podstatě klasické notebooky s dotykovým displejem, které budou s PC učitelky propojeny bezdrátově s pomocí Wi-Fi. Součástí dodávky bude i nabíjecí dokovací stanice, operační systém Windows a nový PC pro vyučující. Škola disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných učeben. Ve školním roce 22/23 využívala ZŠ Kuncova 2 kmenových učeben (z toho 3 sloužily i jako odborné pracovny), 4 odborných pracoven, 25 kabinetů, 3 tělocvičny se sociálním zázemím (sprchy, WC), judistickou cvičebnu, školní knihovnu, 8 místností pro školní družinu a 2 jídelny se školní kuchyní. Odborné učebny: přírodopis chemie - fyzika matematika výtvarná výchova zeměpis francouzština jazyková učebna (angličtina, němčina, ruština) jazyková učebna (angličtina) jazyková laboratoř (angličtina) český jazyk hudební výchova počítačová učebna I počítačová učebna II cvičná kuchyň a jídelna 3

15 dílna tělocvična J tělocvična V tělocvična Z tělocvična pro judo Nadstandardní je technické vybavení v učebně chemie - fyziky (interaktivní tabule, počítač s připojením k internetu, videorekordér, dataprojektor, promítací plátno, rozvaděč el. proudu, digestoř), v učebně přírodopisu (interaktivní tabule, počítač s připojením k internetu, dataprojektor, videorekordér, rozvaděč elektrického proudu, promítací plátno) a v jazykové laboratoři (interaktivní tabule, výkonný počítač s připojením k internetu, dataprojektor, vizualizér, kazetový magnetofon, MP 3 přehrávač, DVD přehrávač, možnost příjmu a pozastavení TV přímého přenosu, 25 ks sluchátek s mikrofonem). Jazyková laboratoř nabízí 24 pracovních míst napojených na centrální panel učitele. V učebně českého jazyka - hudební výchovy je pro žáky II. stupně k dispozici interaktivní tabule, počítač s připojením k internetu a dataprojektor. Kromě toho vyučující Hv používají i hi-fi soupravu, videorekordér pro CD i DVD, televizi, elektronické klávesové nástroje, orffovský instrumentář, výukový program pro hudební výchovu Sibelius a několik kytar. Škola má dvě učebny výpočetní techniky. V počítačové učebně I, která je starší, mají žáci k dispozici 2 počítačů rozmístěných po obvodu učebny na moderních pracovních stolech. Životnost počítačů v této učebně ale již končí a bude nutné je nahradit výkonnějšími PC. Monitory jsou ovšem moderní (ploché) a mohou ještě k výuce sloužit. V učebně má vyučující k dispozici pracovní server, dataprojektor a elektricky ovládané promítací plátno. Druhá počítačová učebna byla zprovozněna v květnu 22 po nákladné a náročné rekonstrukci. Náklady na vybudování pracovny, která dnes poskytuje zázemí 3 žákům a učiteli a je hojně využívána, si vyžádala částku 5 54, - Kč. Do učebny byly dodány na míru vyrobené nové pracovní stoly, které jsou řazeny za sebou, žákovské židle, počítače, monitory a klávesnice. Nové jsou i veškeré elektrické rozvody a kabeláž. Vyučující informatiky má k dispozici mobilní interaktivní tabuli IQ board, kterou lze snadno přemisťovat z jedné PC učebny do druhé. Tabuli lze ovládat jednoduše dotykem ruky, je ale možné na její plochu i psát. Učebna prošla několik dní po otevření úspěšnou zatěžkávací technickou zkouškou, kterou bylo plošné testování žáků 5. a 9. tříd. To se opakovalo i na jaře letošního roku opět bez technických problémů. Kromě technického vybavení jsou odborné učebny chemie fyziky, přírodopisu, obě počítačové učebny a jazyková laboratoř vybaveny na míru vyrobeným kvalitním školním nábytkem: katedrami, stěnami s výukovými pomůckami, učitelskými skříňkami, žákovskými lavicemi a židlemi. S ohledem na nutnost zlepšovat čtenářskou gramotnost žáků byly zakoupeny i ve školním roce 22/23 nové knihy do školní knihovny. Z prostředků rodičů bylo přes školskou radu uvolněno Kč. Knihovna obsahuje již více než 62 svazků. Ve školní knihovně jsou k dispozici i 4 žákovské počítače s připojením na internet. 4

16 Ve školním roce 2/2 byla provedena rekonstrukce budovy školy, kdy byl zateplen obvodový plášť budovy, opravena a kvalitně zaizolována rovná střecha a škola přešla po provedené rekonstrukci kotelny od.. 2 na vlastní plynové vytápění regulované přes počítač. Škola má novou fasádu, vchodové dveře a další stavební a bezpečnostní prvky. Prostory školy jsou opatřeny čidly a centrálním alarmem. Škola je vybavena od školního roku 2/22 kamerovým systémem napojeným na PC. Žáci tříd využívají bezplatně od září 22 nové šatní skříně po té, co v létě 22 proběhla náročná rekonstrukce v prostoru šaten II. stupně. Po vybourání starých kovových šatních kójí byl celý prostor vymalován, došlo k výměně zastaralých osvětlovacích těles za nová, strženo bylo lino a na zarovnanou a čistou podlahovou plochu bylo položeno nové zátěžové linoleum. Tyto práce, které zajišťoval OŠ ÚMČ Praha 3, si vyžádaly náklady ve výši 65 tisíc korun. Nakonec bylo navezeno a nainstalováno 38 plechových šatních žákovských skříněk, které jsme zakoupili za 49 tisíc korun z našich školních rezerv. Ve školním roce 23/24 plánujeme vybourání starých šatních drátěných kójí, výměnu osvětlovacích těles, vymalování, pokládku dlažby a instalaci nových šatních boxů a 28 žákovských plechových skříněk pro žáky. 4. tříd v prostoru stávajících šaten I. stupně. Vzhledem k tomu, že výrazně stoupl počet žáků na I. stupni, museli jsme otevřít dvě nová oddělení školní družiny, která se nacházejí v. patře pavilonu A. Ze 7 oddělení ŠD, která navštěvovali žáci a žákyně. 4. tříd, jsou ale tři s ohledem na počet dětí (vždy přes 3) malá a prostorově nevyhovující. Vychovatelky ŠD s dětmi proto využívaly i prostornou družinovou chodbu a místnost s videem a televizí. Ve všech učebnách I. a ve většině učeben II. stupně byla v minulých letech provedena rekonstrukce osvětlení. K dispozici jsou ve škole i zrekonstruovaná všechna WC. Ve školním roce 2/22 jsme zahájili výraznou obměnu školního nábytku, kdy jsme pořídili nové žákovské lavice a židle do pěti tříd. Do každé učebny I. stupně jsme nechali na míru vyrobit 3 dřevěných žákovských skříněk, které slouží žákům k uložení kufříků s výtvarnými potřebami a oblečení a obuvi na tělesnou výchovu. Celkem jsme do 3 tříd umístili 39 žákovských skříněk, které barevně ladí s novými školními lavicemi a spoluvytvářejí příjemné školní prostředí. S výměnou školního nábytku jsme pokračovali i ve školním roce 22/23. Do všech tříd I. stupně, které jsou v pavilonu B, jsme nechali na míru vyrobit nové učitelské skříně, police a regály. Nákladnou obměnu školního nábytku hradíme z vlastního rozpočtu a rezervního fondu. Vybavení tříd I. stupně novým učitelským nábytkem plánujeme dokončit ve školním roce 23/24. Protože ZŠ Kuncova bude mít od školního roku 23/24 na I. stupni 4 tříd, bylo nutné naplánovat a zajistit přestěhování budoucích 5. tříd z pavilonu I. stupně (B) do pavilonu B3, kde se staly kmenovými třídami i některé odborné učebny (matematiky, zeměpisu, výtvarné výchovy). O prázdninách 23 byly proto vymalovány v pavilonu B3 dvě učebny, ve kterých budou třídy V.A a V.B. 5

17 Do tří budoucích. tříd jsme koncem školního roku 22/23 zakoupili nové nastavitelné žákovské lavice a židle. Zároveň jsme v učebně budoucí I.A v pavilonu B zajistili výměnu poškozené podlahové krytiny. Ve výměně žákovských lavic a židlí budeme pokračovat i v novém školním roce. Prostorové podmínky školy jsou zatím dostatečné a mírně nadstandardní. S ohledem na rostoucí počet žáků a tříd bylo ale třeba dát výpověď soukromému subjektu (Střední odborné škola Kuncova), který sídlí v pronajatém pavilonu B4, kde je 3 učeben. Výpovědní doba činí dva roky a SOŠ má prostory uvolnit nejpozději do konce června 24. Od školního roku 24/25 bude pavilon sloužit k výuce žáků ZŠ Kuncova a k pronájmu učeben pro potřeby výuky ZUŠ Stodůlky v odpoledních a večerních hodinách.. Vzhledem k tomu, že v pavilonu B4 nebyla provedena rekonstrukce sociálních zařízení, výměna osvětlení ani nebyly vymalovány učebny a chodby, upozornila dopisem na tuto skutečnost pana starostu MČ Praha 3 Školská rada ZŠ Kuncova a požádala ho o zařazení rekonstrukce pavilonu do plánu insvestic na rok 24. V pavilonu B4 bude nutné opětovně zapojit školní rozhlas a zajistit rozvod internetu postupně do všech učeben a kabinetů. Pravděpodobně bude nutná i výměna dveří a starých školních tabulí. Do všech učeben pavilonu B4 bude nutné dodat i nový školní nábytek. Postupně budeme do všech zrenovovaných učeben pavilonu B4 instalovat další nové interaktivní tabule. Pavilon B2 je pronajat soukromému Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Velkým a zásadním nedostatkem ZŠ Kuncova zůstává absence moderního venkovního sportovního areálu. Je paradoxní, že nejstarší sídlištní škola MČ Praha 3, která navíc letos oslavila 3. výročí své činnosti, postrádá na rozdíl od všech ostatních škol na obvodu kvalitní venkovní sportoviště a přitom je nejúspěšnější sportovní školou Prahy 3 (viz Úspěchy žáků). Ředitel školy usiloval ve školním roce 22/23 o získání financí ve výši 7.., - Kč na rekonstrukci stávající antukové a zarostlé plochy od MHMP, ale z důvodu úspor a změn ve vedení radnice byly již schválené investiční prostředky odebrány. Ve spolupráci se Školskou radou ZŠ Kuncova byl v červenci 23 starostovi MČ Praha 3 ing. Davidu Vodrážkovi zaslán dopis s žádostí o zařazení rekonstrukce školních ploch ZŠ Kuncova na program Rady MČ Praha 3 a do plánu investic na rok Základní výkonové údaje o škole a) počty tříd I. stupeň II. stupeň celkem Počet tříd celkem k k v tom: počet běžných tříd k k počet speciálních tříd k k

18 b) počty žáků Počet žáků k k v tom: v běžných třídách k k ve speciálních třídách k k I. stupeň II. stupeň Celkem c) průměrný počet žáků na třídu I. stupeň běžné třídy I. stupeň speciální třídy II. stupeň běžné třídy II. stupeň speciální třídy průměr za I. a II. stupeň běžných tříd 22, ,67 d) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVP ZV Ve školním roce 22/23 jsme nabízeli a zajišťovali rozšířenou výuku matematiky, jazyků, tělesné výchovy a výtvarné nebo hudební výchovy ve všech třídách II. stupně. Nejdříve si ZŠ Kuncova získala dobré jméno a uznání díky rozšířené výuce matematiky a informatiky, která byla zavedena od školního roku 989/99 pro žáky od 6. do 9. ročníku. Od roku 998 byla vyučovací nabídka obohacena o rozšířenou výuku jazyků, kdy byla k povinné angličtině přidána též od 6. ročníku francouzština nebo němčina. V roce 25 k matematickým a jazykovým třídám přibyly třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na judo a basketbal. Rozřazení dětí do specializovaných tříd mělo ovšem svoje nevýhody. V matematických třídách byli velmi silně zastoupeni chlapci, v jazykových bylo zase více děvčat než chlapců. Ve sportovních třídách byl výrazně horší celkový prospěch a vyskytovalo se více kázeňských problémů. Mezi jednotlivými třídami převládala spíše rivalita než spolupráce. Proto jsme od školního roku 27/28 od rozřazování žáků do matematických, jazykových a sportovních tříd odstoupili a zavedli jsme nový model, kdy byly třídy s rozšířenou výukou nahrazeny studijními skupinami. Kromě matematické, jazykové a sportovní studijní specializace jsme nově nabídli i výtvarnou nebo hudební studijní skupinu. Každý žák 5. třídy, ať už je z naší školy nebo k nám chce přestoupit z jiné základní školy, má možnost si na základě svých studijních výsledků, dispozic a předpokladů podat přihlášku do 6. třídy, a to do studijní skupiny matematické, jazykové, sportovní nebo výtvarné (popř. hudební). Do jakékoliv studijní skupiny přijímáme žáky nebo žákyně bez přijímacích zkoušek, pokud měli na konci I. pololetí 5. třídy na vysvědčení prospěch s vyznamenáním. Pokud má žák hlásící se do matematické nebo jazykové skupiny prospěch horší, musí vykonat přijímací zkoušku buď z matematiky, nebo z českého jazyka a angličtiny. Žáci s lepším prospěchem mají přednost před uchazeči s prospěchem slabším. Žáci všech čtyř studijních skupin jsou v každé třídě 7

19 v ročníku. Každá třída má svůj rozvrh. Žáci se do skupin spojují vždy pouze na specializovanou výuku ve stejné době. Ve třídách je většinou stejný počet žáků, stejně početně jsou zastoupeni chlapci a dívky a komunikace žáků mezi sebou a třídami je neformální a přirozená. Zařazení dětí do studijních skupin podle jejich dispozic, nadání, snahy a prospěchu je motivující, protože při neplnění školních povinností (slabý prospěch, kázeňské popř. zdravotní problémy) může ředitel žáka, který dlouhodobě neprokazuje předpoklady pro tuto výuku, v souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 456/26 Sb., o základním vzdělávání, přeřadit do skupiny nebo třídy bez rozšířené výuky nebo méně náročné studijní skupiny, a to po projednání v pedagogické radě a se zákonným zástupcem žáka zpravidla ke konci pololetí. Pod vedením kvalifikovaných učitelů a trenérů se dostavují výborné výsledky v obvodních, krajských a dokonce i republikových soutěžích a olympiádách. Další dobrou zkušeností je, že z 5. ročníku naší školy odchází na víceletá gymnázia každoročně méně žáků, než kolik jich přichází z jiných škol do studijních skupin našeho budoucího 6. ročníku. Realizace našeho školního vzdělávacího programu, zajištění rozšířené výuky a práce s nadanými žáky je sice organizačně, personálně i finančně náročná (a není bohužel nijak ze strany státu platově oceněna), ale přináší hmatatelné výsledky a je oceňována pracovníky ČŠI i Společností pro talent a nadání (STaN), která se věnuje problematice práce s nadanými dětmi, s naší školou úzce spolupracuje a zmiňuje naše zkušenosti doma i v zahraničí. 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - individuální integrace žáků v běžných třídách (na základě doporučení PPP, SPC, nebo odborného lékaře) Druh postižení Počet integrov. vývojové poruchy žáků mentální sluchové zrakové vady řeči tělesné více vad Autismus celkem učení chování k k speciální třídy nebyly ve škole zřízeny. Ve škole nepůsobil asistent pedagoga. Škola nemusela řešit žádný větší problém s žáky či rodiči ze sociálně nebo kulturně odlišného prostředí. 8

20 b) přeřazení do ZŠ s upraveným vzdělávacím programem pro handicapované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ze kterých ročníků. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. počet žáků 5. ročník jeden žák přestoupil do ZŠ speciální pro žáky se specifickými poruchami chování Praha 5, Na Zlíchově 9 c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída Škola nezřizovala přípravnou třídu. d) zkušenosti s péčí o nadané žáky ZŠ Kuncova není a priori určena jen nadaným žákům. Vycházíme ovšem z filozofie, že každé dítě může být v něčem úspěšné, a proto se snažíme talent a nadání u žáků rozpoznat a rozvinout již na I. stupni. K diagnostice slouží nejen běžná výuka a v jejím rámci individuální přístup k nadanému dítěti, ale i pohovory a konzultace třídních učitelek s rodiči o zájmech dítěte, jeho mimoškolních aktivitách, přáních apod. Důležitá je také spolupráce s vychovatelkami školní družiny, kterou navštěvuje většina žáků od. do 4. ročníku. V rámci ŠD i mimo ni organizujeme velmi pestrou a širokou nabídku kroužků, ve kterých se talent dětí snadno projeví. Kromě nepovinné výuky angličtiny, kterou zajišťujeme pro žáky. a 2. tříd, jsme ve spolupráci s agenturou ALTERNATIV.CZ nabídli žákům. tříd výuku angličtiny s rodilou mluvčí v anglickém klubu. Výuka probíhala k velké spokojenosti rodičů celý školní rok a zúčastnilo se jí 8 dětí, se kterými pracovala nejen rodilá mluvčí, ale i česká asistentka. Dětem s vadami řeči v. ročníku pomáháme logopedickou péčí v rámci nepovinného předmětu se specializovanou pedagožkou. Umělecké vlohy mohou žáci a žákyně projevit při sborovém zpěvu v Kűhnově dětském sboru, který má v naší škole detašované pracoviště, nebo v některém z hudebních oborů ZUŠ Stodůlky, která k výuce využívá v odpoledních hodinách učebny II. stupně naší školy. Zajistili jsme i výuku flétny a dramatický kroužek. Pohybové nadání mohou děti projevit v Taneční škole Ivy Langerové, která vyučuje standardním a latinskoamerickým tancům. Oblíbená je také moderní gymnastika, oddělení baletu ZUŠ, judo, pohybová přípravka Všeználek, fotbal pro chlapce od. do 3. ročníku, florbal pro žáky I. stupně, miniházená, kin-ball, míčové hry, deskové hry GO a badminton. Žáci 4. a 5. tříd navštěvovali ve školním roce 22/23 i jazykové kroužky německého nebo francouzského jazyka. Žáci 5. ročníku mohou projevit svoje vědomosti v matematické olympiádě a Pythagoriádě nebo v jazykové Soutěži pro šikovné děti se zájmem o angličtinu, kterou organizuje ZŠ Bronzová. Od 6. do 9. ročníku zajišťujeme pro nadané žáky rozšířenou výuku matematiky a informatiky, cizích jazyků (angličtina francouzština nebo angličtina němčina), výtvarné (popř. hudební) výchovy a tělesné výchovy se zaměřením na judo a basketbal. Za nadané považujeme všechny žáky II. stupně, se kterými ve studijních skupinách pracují vysoce kvalifikovaní učitelé a trenéři. Pod jejich vedením se talent a nadání dětí v mnoha případech pozoruhodně rozvinou, protože se každoročně naši žáci umisťují na předních místech v obvodních, krajských i republikových kolech vědomostních, uměleckých a sportovních soutěží. Ve spolupráci s DDM Praha 5 pořádáme obvodní kolo matematické olympiády pro žáky 6., 7. a 8. ročníku základních škol a stejně staré studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z obvodu Prahy 3 a Prahy 5 a s potěšením 9

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2014/2015 Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 155 00 Praha 5 - Stodůlky tel.: 235 520 975 6 e-mail: info@zskuncova.org www: http://www.zskuncova.org Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2014/2015

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 155 00 Praha 5 - Stodůlky tel.: 235 520 975 6, fax 235 521 008 e-mail: info@zskuncova.org www: http://www.zskuncova.org Výroční zpráva o činnosti základní školy za

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 155 00 Praha 5 - Stodůlky tel.: 235 520 975 6, fax 235 521 008 e-mail: info@zskuncova.org www: http://www.zskuncova.org Výroční zpráva o činnosti základní školy za

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor školy: 600 038 408

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor školy: 600 038 408 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Identifikátor školy: 600 038 408 Termín konání inspekce: 21. 23.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Vzhledem k pozitivnímu hodnocení školy rodiči a veřejností spolu se stoupajícími požadavky na kvalitu jazykové přípravy se stala naše škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více