Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola, Praha 3, Kuncova Praha 5 - Stodůlky tel.: , fax www: Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 Zpracoval: PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy

2

3 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Praha 3, Kuncova 58 za školní rok 22/23 OBSAH: Základní údaje a charakteristika školy... 3 Údaje o pracovnících školy (v hlavní činnosti)... 8 Mzdové podmínky... 2 Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost... 3 Základní výkonové údaje o škole... 6 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Výsledky zápisů do prvních tříd 22/ Výsledky přijímacího řízení... 2 Chování žáků a zameškané hodiny Výsledky vzdělávání žáků Hodnocení činnosti školní družiny klubu Školní a závodní stravování Výjezdy žáků mimo objekt školy Poradenské služby školy Polytechnická výchova Prevence rizikového chování (sociálně-patologických jevů) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, mimoškolní aktivity, mezinárodní spolupráce Prezentace žáků a školy na veřejnosti, úspěchy žáků v soutěžích Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Environmentální výchova, ekologické aktivity Multikulturní výchova Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území Prahy Inspekční a kontrolní činnost provedená v daném školním roce ČŠI, zřizovatelem, případně dalšími kontrolními orgány a její výsledky Základní údaje o hospodaření školy, doplňková činnost Závěr Seznam příloh

4 Výroční zpráva za školní rok 22/23. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: sídlo školy: IČ: kontaktní spojení: Základní škola, Praha 3, Kuncova 58 Kuncova 58, 55 Praha 5 - Stodůlky telefon sekretariát telefon ředitelna fax www b) poslední platné rozhodnutí o zařazení do sítě škol: č.j /22-2 ze dne (s účinností od.9.23) zařazení do školského rejstříku: od..25 identifikátor školního zařízení: základní škola IZO: kapacita 65 žáků (.9.23) školní družina IZO: kapacita 2 žáků (.9.2) školní jídelna IZO: kapacita 8 jídel (.9.28) c) zřizovatel: d) forma hospodaření: Škola je samostatným právním subjektem od..998 s příspěvkovou formou hospodaření. e) vedení školy, kontaktní spojení (jméno, telefon, ): ředitel školy: PaedDr. Pavel Petrnoušek tel mobil: , Městská část Praha 3, Sluneční náměstí 3/258, 58 Praha 5 - Nové Butovice, IČ: zástupce pro I. i II. stupeň: tel Mgr. Zdenek Vlk (do ) Mgr. Petr Vaněk (od.7.23) mobil: , vedoucí školní družiny: tel Zdena Brchlová mobil: , vedoucí školní jídelny: tel Iva Táčnerová mobil: , sekretariát: tel Monika Fiklíková (hospodářka) mobil: , tel Bohumila Rubášová (sekretářka) mobil: , 3

5 f) charakteristika školy, název, zaměření a zhodnocení školního vzdělávacího programu: Základní škola, Praha 3, Kuncova 58 má své jméno podle Kuncovy ulice ve Stodůlkách. Jan Kunc ( ) byl český hudební skladatel a pedagog. V letech 898 až 92 studoval v Brně učitelský ústav. Souběžně navštěvoval i varhanický ústav, kde se jeho učitelem stal Leoš Janáček. V letech studoval na pražské konzervatoři, kde ho velmi silně ovlivnil Vítězslav Novák. Po studiích Jan Kunc vyučoval na brněnských základních školách a později i na varhanické škole a na hudební škole Besedy Brněnské. V letech byl ředitelem Státní konservatoře v Brně. V roce 947 byl jmenován děkanem na Janáčkově akademii múzických umění. Od roku 948 působil šest let jako profesor na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. ZŠ Kuncova je moderní sídlištní škola, která byla otevřena Škola je právním subjektem od Je příspěvkovou organizací. Od školního roku 989/99 škola otevírá třídy nebo skupiny s rozšířenou výukou matematiky a její žáci díky vynikající úrovni vyučujících dosahují v matematických soutěžích a testech každoročně skvělých výsledků a konkurují víceletým gymnáziím. Postupně byla zavedena pro žáky II. stupně i rozšířená výuka jazyků (francouzský jazyk nebo německý jazyk), rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na basketbal a judo a nakonec i rozšířená výuka výtvarné (popř. hudební) výchovy. Proto se kromě úspěchů v matematice objevují i četné úspěchy žáků v dalších vědomostních soutěžích a olympiádách (český jazyk, literární soutěže, dějepis, cizí jazyky, přírodopis, zeměpis, chemie aj.). Mimořádných úspěchů dosahují žáci školy tradičně i v uměleckých (zpěv, recitace) a sportovních soutěžích (basketbal, fotbal, vybíjená, florbal, miniházená, judo, atletika, stolní tenis, nohejbal aj.). Škola si díky svým tradicím, úspěchům žáků, příjemnému školnímu klimatu, kvalitnímu školnímu vzdělávacímu programu a % kvalifikované výuce udržuje své velmi dobré jméno a v posledních letech jí výrazně přibývají žáci na I. i na II. stupni. Protože škola nabízí a zajišťuje všem žákům II. stupně s ohledem na jejich výsledky, dispozice a možnosti rozšířenou výuku, na víceletá gymnázia odchází každý rok z 5. tříd v průměru jen 6 žáků, kdežto do 6. ročníku nastupuje z jiných základních škol kolem 8 nových žáků a žákyň. Škola zabezpečuje všeobecné vzdělání v souladu s výsledky soudobého stavu poznání světa a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Škola poskytuje etickou, pracovní, dopravní, zdravotní, sexuální, protidrogovou, tělesnou a environmentální (ekologickou) výchovu žáků. Jedním z cílů školy je zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod. Vedení školy vytváří pro vyučující a žáky co nejlepší pracovní podmínky, které umožňují plnění cílů vzdělávání. Vybavenost školy výukovými technologiemi je mimořádná, neboť škola má k dispozici 29 interaktivních tabulí, 32 dataprojektorů, 6 počítačů, 22 barevných televizorů, video i DVD přehrávače, radiomagnetofony a další didaktickou techniku. Vyučující se průběžně vzdělávají a téměř všichni jsou proškoleni pro práci s PC a s interaktivními tabulemi. K dispozici máme interaktivní učebnice, hlasovací zařízení, výukové programy (Sibelius, PASCO aj.), mapy, nástěnné obrazy a další učební pomůcky. ZŠ Kuncova má rozvedenou internetovou síť do všech učeben i kabinetů. 4

6 Škola disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných učeben. V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu. Špičkově vybavené jsou dvě počítačové učebny (2 a 3 žákovských PC), učebna chemie fyziky, učebna přírodopisu, jazyková laboratoř, učebna českého jazyka hudební výchovy a učebna matematiky. Ve všech třídách I. stupně jsou dětem k dispozici na míru vyrobené žákovské skříňky. Žáci II. stupně využívají od září 22 nové šatní skříně. Ve všech učebnách I. a ve většině učeben II. stupně byla provedena rekonstrukce osvětlení. K dispozici jsou ve škole zrekonstruovaná všechna WC. Od ledna 2 má škola vlastní plynovou kotelnu. V srpnu 2 bylo dokončeno zateplení pláště budovy. Škola má novou fasádu, vchodové dveře a další stavební a bezpečnostní prvky. Prostory školy jsou opatřeny čidly a centrálním alarmem. Škola je vybavena od školního roku 2/22 kamerovým systémem napojeným na PC. Vztahy mezi vedením školy, vyučujícími a dalšími zaměstnanci školy jsou budované na základě profesionality, osobní zodpovědnosti, důvěry, vstřícnosti, kolegiality a partnerství a pozitivně ovlivňují a spoluvytvářejí příjemné školní klima. Ve škole panuje přirozená atmosféra. Výkon žáka za cenu stresu není cílem. Důraz je kladen na uvědomělé dodržování pravidel, slušnost i respektování všech práv žáků včetně možnosti vyjadřovat se k chodu školy prostřednictvím zástupců tříd v žákovském parlamentu nebo schránku důvěry. Výuka anglického jazyka probíhá od. ročníku formou nepovinného předmětu (tj. bezplatně) anebo v anglickém klubu s rodilým mluvčím (placeně). Od 3. ročníku je výuka angličtiny povinná pro všechny žáky. Žákům tříd jsme ve školním roce 22/23 nabízeli jazykové kroužky němčiny a francouzštiny, které vedla naše kvalifikovaná vyučující. Protože se od školního roku 23/24 zavádí do základních škol povinně další cizí jazyk pro všechny žáky II. stupně, nabídku výuky cizích jazyků jsme k počátku nového školního roku výrazně rozšířili. Od 6. ročníku si žáci jazykových skupin mohli zvolit jako druhý cizí jazyk němčinu, francouzštinu, ruštinu, španělštinu nebo italštinu s tříhodinovou týdenní dotací. Všichni ostatní žáci budou mít další cizí jazyk od 7. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací až do 9. ročníku, osmáci z nejazykových skupin začnou s tříhodinovou týdenní dotací druhého cizího jazyka. Žákům, kteří mají dva cizí jazyky od 6. ročníku, nabídneme pouze ve školním roce 23/24 od 7. ročníku další (třetí) cizí jazyk. V následujících letech dva vyučované cizí jazyky posílíme u žáků s rozšířenou výukou jazyků hodinou konverzace, třetí cizí jazyk jim už nabízet nebudeme. V případě zájmu otevřeme další jazykové kroužky. Od 6. ročníku jsou žáci podle zájmu, přijímacích kritérií a počtu zařazeni nejčastěji do 4 studijních skupin: a) matematické (s rozšířenou výukou matematiky a informatiky) b) jazykové (s rozšířenou výukou druhého cizího jazyka, a to nejčastěji německého, francouzského nebo španělského) 5

7 c) sportovní (s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na basketbal a judo) d) výtvarné (s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a s výukou dějin umění) Žáci všech skupin mají většinu předmětů společně v každé třídě 6. ročníku, do skupin se dělí pouze na výuku dle specializace. Od 7. do 9. ročníku měli žáci ve školním roce 22/23 další dvě hodiny povinně volitelných předmětů. Nabízena byla s dvouhodinovou týdenní dotací výuka cizího jazyka (NJ, FRJ, RJ) nebo kombinace jednohodinových předmětů. Mezi nejčastěji volené patřila konverzace v angličtině, konverzace ve francouzštině, informatika, etická výchova, přírodovědný seminář a literární seminář aj. Škola dále zajišťuje a nabízí: - nadstandardní a koncepční minimální preventivní program pro žáky od 2. do 9. ročníku (např. kurzy zdravého životního stylu ve 4. a 5. ročníku, kurzy prevence proti sociálně patologickým jevům pro žáky ročníku a nadstandardní kurzy sexuální výchovy a protidrogové prevence pro žáky ročníku) - pro žáky 3. a 4. tříd plavecký výcvik (ve školním roce 22/23 probíhal naposledy) a pro žáky 7. ročníku lyžařské výcvikové kurzy v tuzemsku a pro žáky 8. a 9. ročníku zdokonalovací lyžařský kurz v zahraničí (Rakousko) - školy v přírodě, poznávací zájezdy do zahraničí, školní výlety, akce a projekty související s výchovně-vzdělávací činností školy - výměnné pobytové a poznávací zájezdy v rámci projektu COMENIUS do belgických, španělských a italských rodin ve spolupráci s belgickou školou v Lièges a Visé, španělskou školou v Malaze a italskou školou v Bergamu - bohatou mimoškolní činnost pro žáky školy ve spolupráci s různými organizacemi, osobnostmi a sportovními oddíly např. Kühnův dětský sbor, Taneční studio Ivy Langerové, ZUŠ Stodůlky Součástí školy je školní družina, která má 7 oddělení, školní knihovna s PC a s připojením na internet a školní jídelna. V budově školy sídlí pedagogicko-psychologická poradna, soukromá střední odborná škola (nejpozději do června 24) a soukromé gymnázium. Škola pronajímá na základě smluv své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže v mimoškolní době. Škola každoročně vykazuje ziskovou hospodářskou činnost. Pedagogický sbor je stabilizovaný a vysoce kvalifikovaný. Věkový průměr pedagogického sboru je 46 let. V pedagogickém sboru jsou výrazně zastoupeni i muži. Od září 27 probíhá výuka podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, pro který byl schválen název KUSTOD pod č.j. 55/27. Tento školní program byl projednán Školskou radou. června 27 a výuka ve školním roce 6

8 22/23 podle něho probíhala od. až do 9. ročníku. Vzdělávací program KUSTOD (KUncova STODůlky) umožňuje a zajišťuje kvalitní výuku na I. i II. stupni a rozšířenou výuku předmětů (matematika, cizí jazyky, tělesná výchova, výtvarná nebo hudební výchova) od 6. do 9. ročníku. Díky jeho naplňování a specializaci dosahují žáci školy pod vedením kvalifikovaných učitelů v každém školním roce mimořádných úspěchů ve vědomostních, sportovních i uměleckých soutěžích a olympiádách. Rovněž z výsledků pravidelného testování žáků 9. ročníku z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů (testy SCIO) i z plošného testování žáků 5. a 9. ročníku (NIQES) z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka vyplývá, že škola poskytuje kvalitní vzdělávání, protože úspěšnost žáků v testovaných předmětech se pohybuje výrazně nad celostátním průměrem. vzdělávací program školy počet tříd počet žáků ŠVP ZV KUSTOD 2 5 Ve školním roce 22/23 pracovali: žáci 6. ročníku ve 2 třídách a 4 studijních skupinách: a) jazykové (anglický jazyk německý jazyk) b) matematické c) sportovní (se zaměřením na judo a basketbal) d) výtvarné žáci 7. ročníku ve 2 třídách a 4 studijních skupinách: a) jazykové (anglický jazyk francouzský jazyk) b) matematické c) sportovní (se zaměřením na judo a basketbal) d) hudební žáci 8. ročníku ve 2 třídách a 4 studijních skupinách: a) jazykové (anglický jazyk francouzský jazyk) b) matematické c) sportovní (se zaměřením na judo a basketbal) d) výtvarné žáci 9. ročníku ve 2 třídách a 4 studijních skupinách: a) jazykové (anglický jazyk francouzský jazyk) b) matematické c) sportovní (se zaměřením na judo a basketbal) d) výtvarné Škola vyučovala řadu volitelných a nepovinných předmětů (seminář z matematiky, informatiku, francouzský jazyk, německý jazyk, míčové hry, úpoly, výtvarné techniky, dějiny umění, hudební seminář, dějiny hudby, hru na kytaru, základy programování, konverzaci v AJ, ruský jazyk, přírodovědný seminář, etickou výchovu, anglický jazyk, logopedii) a zajišťovala zájmové kroužky (dramatický kroužek, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, flétna, badminton, míčové hry, miniházená, kin ball, fotbal, dívčí kopaná, aerobik s prvky zumby, příprava k přijímacím zkouškám z ČJ, příprava k přijímacím zkouškám z Ma) a pronajímala prostory jednotlivcům i organizacím, které pracují s dětmi 7

9 a mládeží: Alternativ.cz (výuka angličtiny s rodilým mluvčím), Kühnův dětský sbor, Kühňátka, ZUŠ Stodůlky, Taneční škola Ivy Langerové, SK Bivoj (judo, Všeználek), moderní gymnastika, střelba, florbal, deskové hry GO, moderní tanec aj. Z iniciativy žákovského parlamentu byl i ve školním roce 22/23 vydán všem žákům II. stupně žolík, který opravňuje každého žáka ročníku nebýt ústně zkoušen x v měsíci v jakémkoliv předmětu. Vyučující i žáci zavedené pravidlo respektovali. 2. Údaje o pracovnících školy (v hlavní činnosti) a) personální zabezpečení fyzické osoby k Pracovníci pedagogičtí celkem z toho: vychovatelé nepedagogičtí celkem celkem 4, 7, 5, 55, přepočt. prac. k , 7, 4,9 52 fyzické osoby k , 7, 6, 56 přepočt. prac. k , 7, 5,9 53 b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 2 let 2 3 let 3-4 let 4-5 let 5-6 let 6 a více let celkem počet pedagogů (fyz. osoby) % z celkového počtu pedagogů 2,5% 2,5% 3% 35% % % Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy byl 46 let. Z celkového počtu pedagogických pracovníků bylo 34 žen a 6 mužů. c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č. 563/24 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) k s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace Pedagogičtí pracovníci (fyzické osoby) počet % z celku počet % z celku I. stupeň 3 32,5% % II. stupeň 8 45,% 2 5% vychovatelé 7 7,5% % Bez odborné kvalifikace jsou pouze dva pedagogičtí pracovníci, kteří působí ve škole jako vyučující tělesné výchovy - trenéři každý s úvazkem 4 hodiny týdně (,8). 8

10 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora k počet učitelů cizích jazyků vyučovací jazyk fyzické osoby z celku rodilí mluvčí celkem AJ NJ FrJ ŠpJ RJ ostatní vyučovací jazyk Aj Nj Fj ŠJ Rj ostatní 4 žáci učící se cizí žáci učící se cizí jazyk jazyk jako jako povinně volitelný nepovinný předmět předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět I. stupeň 55 přepočtené osoby celkem z celku bez odborné kvalifikace II. stupeň 2 II. stupeň e) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody obchodu zaměstnanců v průběhu školního roku 22/23 Počet přijatých nových absolventů učitelského studia: 3 Důvody odchodu pedagogických zaměstnanců: 5 - odchod do starobního důchodu osoba - odchod ve zkušební době osob - odchod po ukončení pracovního poměru na dobu určitou 4 osoby - odchod mimo školství osob - odchod z nadbytečnosti osob - odchod dohodou bez udání důvodu osob Důvody odchodu nepedagogických zaměstnanců: 2 - ze zdravotních důvodů osob - odchod do starobního důchodu osob - odchod po ukončení pracovního poměru na dobu určitou osoba (za PN) - odchod dohodou bez udání důvodu osoba - odchod mimo školství osob - odchod z nadbytečnosti osob 9

11 f) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy (dle zákona č. 563/24 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) - průběžné vzdělávání (kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem) Vedení školy věnovalo pozornost DVPP ve třech základních oblastech: a) zvyšování počítačové a technologické gramotnosti b) absolvování školení čeština pro cizince c) absolvování odborných seminářů s ohledem na aprobaci učitelů a ŠVP Ve školním roce 22/23 se podařilo zajistit (stejně jako v předchozím roce) po dohodě s firmou SMOV školení Začínáme s interaktivní výukou pro 3 vyučujících II. stupně a 3 nové učitelky I. stupně. Školení, které je určeno pro maximálně 2 účastníků, absolvovalo díky vstřícnosti obou firem 6 pedagogických pracovníků naší školy. Částku 9.8, Kč, která dosáhla pouze 5% běžné ceny za tento typ školení, uhradila z příspěvků rodičů školská rada. Školení osobně zajišťovala pí Mgr. Eva Coufalová, která je zkušenou regionální lektorkou pro práci s IT a zároveň naším zaměstnancem. Během dvou školních let bylo proškoleno v interaktivní výuce celkem 27 pedagogických pracovníků naší školy (4 učitelek I. stupně a 3 vyučujících II. stupně). Vzhledem k přibývajícímu počtu žáků cizinců jsme věnovali pozornost získání odborných znalostí jak s nimi pracovat. Celkem 9 učitelek absolvovalo školení Čeština pro cizince a své nově získané metody ihned zúročily v individuální práci s žáky a žákyněmi cizinci. DVPP ve školním roce 22/23 Jméno Název akce Kde - kdo Termín Adámková Klára Čeština pro cizince CIC, Praha 3, Kubelíkova Adámková Klára Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Arnot Martin Školení Linux IS4 Technologies, Praha Arnot Martin Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Coufalová Eva Activkonference Praha Čechová Romana Zdravotník zotavovacích akcí Mgr. Kameník, Praha 4, Tatarkova Čechová Romana Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Dimitrová Margita Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Dobrovodská Marie Čeština pro cizince CIC, Praha 3, Kubelíkova Faltejsková Jana Zdravotník zotavovacích akcí Mgr. Kameník, Praha 4, Tatarkova Franicová Marie Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Fürstová Jana Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Gallerová Hana Čeština pro cizince CIC, Praha 3, Kubelíkova

12 Gallerová Hana Zdravotník zotavovacích akcí Mgr. Kameník, Praha 4, Tatarkova Hanzlíková Dana Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Hanzlíková Dana Prima němčina Fraus Hanzlíková Dana Konference - plurilingvismus Francouzský institut v Praze Horáková Anna Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Luková Kateřina Seminář pro pracovníky školních knihoven SKIP ČR, Klementinum Luková Kateřina Čeština pro cizince CIC, Praha 3, Kubelíkova Luková Kateřina Seminář Všichni spolu Kino Světozor, Praha, Vodičkova Luková Kateřina Osobní názory a postoje učitele Občanské sdružení PANT, Praha, Řetězová Luková Kateřina Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Nováková Eva Čeština pro cizince CIC, Praha 3, Kubelíkova Nováková Eva Learning Technologies for the Classroom PH-VISK, P5, Kořenského Nováková Eva Školení k testům CUP Bredovský palác, Praha Nováková Eva Seminář Infoa VŠE, Praha Novotná Jitka Zdravotník zotavovacích akcí Mgr. Kameník, Praha 4, Tatarkova Novotná Jitka Čeština pro cizince CIC, Praha 3, Kubelíkova Petrnoušek Pavel 2. celostátní kongres k sexuální výchově v ČR (Pardubice) SPRSV, U Topíren 2, Praha Petrnoušek Pavel Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Počepická Katarína Realizace sexuální výchovy I. a II. stupeň Prevalis, Praha 4, Táborská Počepická Katarína Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Předotová Jarmila Activkonference Praha Předotová Jarmila Čeština pro cizince CIC, Praha 3, Kubelíkova Sklenářová Kateřina Dramatická výchova ve výuce Aj ZŠ Na Smetance, Descartaes Sklenářová Kateřina Aj pro dyslektiky na II. stupni OUP, Opletalova, P Sklenářová Kateřina Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Štěpánková Jana Jazyky bez bariér OUP, Opletalova, P Štěpánková Jana Vzdělávání pro 2. století v Aj Bohemian Ventures, Praha Štěpánková Jana Zdravotník zotavovacích akcí ČCK, Praha, Hellichova b Štěpánková Jana Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Štěpánková Jana Metodicko-didaktický seminář Daniela Clarke, Školící středisko ICL Vašková Marcela Finanční gramotnost ČOA dr. E. Beneše, Resslova 8, P

13 Vašková Marcela Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Vlk Zdeněk Preventivní informační seminář Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová 2, Praha Vojáčková Jiřina Zdravotník zotavovacích akcí Mgr. Kameník, Praha 4, Tatarkova Vojtová Irena Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Vojtová Irena Čeština pro cizince CIC, Praha 3, Kubelíkova Volková Monika Začínáme s interaktivní výukou SMOV, Praha, Litevská Žvátorová Ingrid Čeština pro cizince CIC, Praha 3, Kubelíkova Název kurzu, semináře Viz tabulka výše Celkem Školící instituce Počet ped. pracovníků zařazených do DVPP Průměrná délka DVPP na pedagoga x 27 x - doplnění a rozšíření odborné kvalifikace (počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňovali nebo rozšiřovali vzdělání studiem na vysokých školách (neměli odbornou kvalifikaci pro přímou pedagog. činnost podle zákona č. 563/24 Sb.),případně absolvovali managerské či jiné studium Počet Zaměření a druh studia * Škola účastníků Studium FYZIKY Matematicko fyzikální fakulta UK Praha Celkem x 3. Mzdové podmínky Údaje uvedené v tabulce vycházejí ze statistických výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P-4 a týkají se zaměstnanců v hlavní činnosti školy I. pololetí I. pololetí celý rok Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu

14 Použitím dalších mimorozpočtových zdrojů v roce 22 (z fondu odměn, z doplňkové činnosti, z ostatních zdrojů) se ve skutečnosti zvýšil výše uvedený plat pedagogických pracovníků o.39, - Kč na 25.82, - Kč a nepedagogických o, - Kč na 3.628, - Kč měsíčně. 4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost Materiální podmínky pro výchovně vzdělávací činnost jsou v ZŠ Kuncova standardní až nadstandardní a každým rokem se výrazně zlepšují. Opravdu mimořádná je vybavenost školy výukovými technologiemi. V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu. ZŠ Kuncova má k dispozici 29 interaktivních tabulí, 32 dataprojektorů, 6 počítačů, 22 barevných televizorů, video i DVD přehrávače, radiomagnetofony a další didaktickou techniku. Vyučující se průběžně vzdělávají a téměř všichni jsou proškoleni pro práci s PC a s interaktivními tabulemi. K dispozici vyučující mají interaktivní učebnice, hlasovací zařízení a výukové programy (Sibelius, PASCO aj.), mapy, nástěnné obrazy a další učební pomůcky. ZŠ Kuncova má rozvedenou internetovou síť do všech učeben i kabinetů. Od školního roku 23/24 zavádíme elektronické třídní knihy. Za podpory zřizovatele vybavíme v říjnu 23 jednu učebnu I. stupně 28 PC tablety, což jsou v podstatě klasické notebooky s dotykovým displejem, které budou s PC učitelky propojeny bezdrátově s pomocí Wi-Fi. Součástí dodávky bude i nabíjecí dokovací stanice, operační systém Windows a nový PC pro vyučující. Škola disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných učeben. Ve školním roce 22/23 využívala ZŠ Kuncova 2 kmenových učeben (z toho 3 sloužily i jako odborné pracovny), 4 odborných pracoven, 25 kabinetů, 3 tělocvičny se sociálním zázemím (sprchy, WC), judistickou cvičebnu, školní knihovnu, 8 místností pro školní družinu a 2 jídelny se školní kuchyní. Odborné učebny: přírodopis chemie - fyzika matematika výtvarná výchova zeměpis francouzština jazyková učebna (angličtina, němčina, ruština) jazyková učebna (angličtina) jazyková laboratoř (angličtina) český jazyk hudební výchova počítačová učebna I počítačová učebna II cvičná kuchyň a jídelna 3

15 dílna tělocvična J tělocvična V tělocvična Z tělocvična pro judo Nadstandardní je technické vybavení v učebně chemie - fyziky (interaktivní tabule, počítač s připojením k internetu, videorekordér, dataprojektor, promítací plátno, rozvaděč el. proudu, digestoř), v učebně přírodopisu (interaktivní tabule, počítač s připojením k internetu, dataprojektor, videorekordér, rozvaděč elektrického proudu, promítací plátno) a v jazykové laboratoři (interaktivní tabule, výkonný počítač s připojením k internetu, dataprojektor, vizualizér, kazetový magnetofon, MP 3 přehrávač, DVD přehrávač, možnost příjmu a pozastavení TV přímého přenosu, 25 ks sluchátek s mikrofonem). Jazyková laboratoř nabízí 24 pracovních míst napojených na centrální panel učitele. V učebně českého jazyka - hudební výchovy je pro žáky II. stupně k dispozici interaktivní tabule, počítač s připojením k internetu a dataprojektor. Kromě toho vyučující Hv používají i hi-fi soupravu, videorekordér pro CD i DVD, televizi, elektronické klávesové nástroje, orffovský instrumentář, výukový program pro hudební výchovu Sibelius a několik kytar. Škola má dvě učebny výpočetní techniky. V počítačové učebně I, která je starší, mají žáci k dispozici 2 počítačů rozmístěných po obvodu učebny na moderních pracovních stolech. Životnost počítačů v této učebně ale již končí a bude nutné je nahradit výkonnějšími PC. Monitory jsou ovšem moderní (ploché) a mohou ještě k výuce sloužit. V učebně má vyučující k dispozici pracovní server, dataprojektor a elektricky ovládané promítací plátno. Druhá počítačová učebna byla zprovozněna v květnu 22 po nákladné a náročné rekonstrukci. Náklady na vybudování pracovny, která dnes poskytuje zázemí 3 žákům a učiteli a je hojně využívána, si vyžádala částku 5 54, - Kč. Do učebny byly dodány na míru vyrobené nové pracovní stoly, které jsou řazeny za sebou, žákovské židle, počítače, monitory a klávesnice. Nové jsou i veškeré elektrické rozvody a kabeláž. Vyučující informatiky má k dispozici mobilní interaktivní tabuli IQ board, kterou lze snadno přemisťovat z jedné PC učebny do druhé. Tabuli lze ovládat jednoduše dotykem ruky, je ale možné na její plochu i psát. Učebna prošla několik dní po otevření úspěšnou zatěžkávací technickou zkouškou, kterou bylo plošné testování žáků 5. a 9. tříd. To se opakovalo i na jaře letošního roku opět bez technických problémů. Kromě technického vybavení jsou odborné učebny chemie fyziky, přírodopisu, obě počítačové učebny a jazyková laboratoř vybaveny na míru vyrobeným kvalitním školním nábytkem: katedrami, stěnami s výukovými pomůckami, učitelskými skříňkami, žákovskými lavicemi a židlemi. S ohledem na nutnost zlepšovat čtenářskou gramotnost žáků byly zakoupeny i ve školním roce 22/23 nové knihy do školní knihovny. Z prostředků rodičů bylo přes školskou radu uvolněno Kč. Knihovna obsahuje již více než 62 svazků. Ve školní knihovně jsou k dispozici i 4 žákovské počítače s připojením na internet. 4

16 Ve školním roce 2/2 byla provedena rekonstrukce budovy školy, kdy byl zateplen obvodový plášť budovy, opravena a kvalitně zaizolována rovná střecha a škola přešla po provedené rekonstrukci kotelny od.. 2 na vlastní plynové vytápění regulované přes počítač. Škola má novou fasádu, vchodové dveře a další stavební a bezpečnostní prvky. Prostory školy jsou opatřeny čidly a centrálním alarmem. Škola je vybavena od školního roku 2/22 kamerovým systémem napojeným na PC. Žáci tříd využívají bezplatně od září 22 nové šatní skříně po té, co v létě 22 proběhla náročná rekonstrukce v prostoru šaten II. stupně. Po vybourání starých kovových šatních kójí byl celý prostor vymalován, došlo k výměně zastaralých osvětlovacích těles za nová, strženo bylo lino a na zarovnanou a čistou podlahovou plochu bylo položeno nové zátěžové linoleum. Tyto práce, které zajišťoval OŠ ÚMČ Praha 3, si vyžádaly náklady ve výši 65 tisíc korun. Nakonec bylo navezeno a nainstalováno 38 plechových šatních žákovských skříněk, které jsme zakoupili za 49 tisíc korun z našich školních rezerv. Ve školním roce 23/24 plánujeme vybourání starých šatních drátěných kójí, výměnu osvětlovacích těles, vymalování, pokládku dlažby a instalaci nových šatních boxů a 28 žákovských plechových skříněk pro žáky. 4. tříd v prostoru stávajících šaten I. stupně. Vzhledem k tomu, že výrazně stoupl počet žáků na I. stupni, museli jsme otevřít dvě nová oddělení školní družiny, která se nacházejí v. patře pavilonu A. Ze 7 oddělení ŠD, která navštěvovali žáci a žákyně. 4. tříd, jsou ale tři s ohledem na počet dětí (vždy přes 3) malá a prostorově nevyhovující. Vychovatelky ŠD s dětmi proto využívaly i prostornou družinovou chodbu a místnost s videem a televizí. Ve všech učebnách I. a ve většině učeben II. stupně byla v minulých letech provedena rekonstrukce osvětlení. K dispozici jsou ve škole i zrekonstruovaná všechna WC. Ve školním roce 2/22 jsme zahájili výraznou obměnu školního nábytku, kdy jsme pořídili nové žákovské lavice a židle do pěti tříd. Do každé učebny I. stupně jsme nechali na míru vyrobit 3 dřevěných žákovských skříněk, které slouží žákům k uložení kufříků s výtvarnými potřebami a oblečení a obuvi na tělesnou výchovu. Celkem jsme do 3 tříd umístili 39 žákovských skříněk, které barevně ladí s novými školními lavicemi a spoluvytvářejí příjemné školní prostředí. S výměnou školního nábytku jsme pokračovali i ve školním roce 22/23. Do všech tříd I. stupně, které jsou v pavilonu B, jsme nechali na míru vyrobit nové učitelské skříně, police a regály. Nákladnou obměnu školního nábytku hradíme z vlastního rozpočtu a rezervního fondu. Vybavení tříd I. stupně novým učitelským nábytkem plánujeme dokončit ve školním roce 23/24. Protože ZŠ Kuncova bude mít od školního roku 23/24 na I. stupni 4 tříd, bylo nutné naplánovat a zajistit přestěhování budoucích 5. tříd z pavilonu I. stupně (B) do pavilonu B3, kde se staly kmenovými třídami i některé odborné učebny (matematiky, zeměpisu, výtvarné výchovy). O prázdninách 23 byly proto vymalovány v pavilonu B3 dvě učebny, ve kterých budou třídy V.A a V.B. 5

17 Do tří budoucích. tříd jsme koncem školního roku 22/23 zakoupili nové nastavitelné žákovské lavice a židle. Zároveň jsme v učebně budoucí I.A v pavilonu B zajistili výměnu poškozené podlahové krytiny. Ve výměně žákovských lavic a židlí budeme pokračovat i v novém školním roce. Prostorové podmínky školy jsou zatím dostatečné a mírně nadstandardní. S ohledem na rostoucí počet žáků a tříd bylo ale třeba dát výpověď soukromému subjektu (Střední odborné škola Kuncova), který sídlí v pronajatém pavilonu B4, kde je 3 učeben. Výpovědní doba činí dva roky a SOŠ má prostory uvolnit nejpozději do konce června 24. Od školního roku 24/25 bude pavilon sloužit k výuce žáků ZŠ Kuncova a k pronájmu učeben pro potřeby výuky ZUŠ Stodůlky v odpoledních a večerních hodinách.. Vzhledem k tomu, že v pavilonu B4 nebyla provedena rekonstrukce sociálních zařízení, výměna osvětlení ani nebyly vymalovány učebny a chodby, upozornila dopisem na tuto skutečnost pana starostu MČ Praha 3 Školská rada ZŠ Kuncova a požádala ho o zařazení rekonstrukce pavilonu do plánu insvestic na rok 24. V pavilonu B4 bude nutné opětovně zapojit školní rozhlas a zajistit rozvod internetu postupně do všech učeben a kabinetů. Pravděpodobně bude nutná i výměna dveří a starých školních tabulí. Do všech učeben pavilonu B4 bude nutné dodat i nový školní nábytek. Postupně budeme do všech zrenovovaných učeben pavilonu B4 instalovat další nové interaktivní tabule. Pavilon B2 je pronajat soukromému Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Velkým a zásadním nedostatkem ZŠ Kuncova zůstává absence moderního venkovního sportovního areálu. Je paradoxní, že nejstarší sídlištní škola MČ Praha 3, která navíc letos oslavila 3. výročí své činnosti, postrádá na rozdíl od všech ostatních škol na obvodu kvalitní venkovní sportoviště a přitom je nejúspěšnější sportovní školou Prahy 3 (viz Úspěchy žáků). Ředitel školy usiloval ve školním roce 22/23 o získání financí ve výši 7.., - Kč na rekonstrukci stávající antukové a zarostlé plochy od MHMP, ale z důvodu úspor a změn ve vedení radnice byly již schválené investiční prostředky odebrány. Ve spolupráci se Školskou radou ZŠ Kuncova byl v červenci 23 starostovi MČ Praha 3 ing. Davidu Vodrážkovi zaslán dopis s žádostí o zařazení rekonstrukce školních ploch ZŠ Kuncova na program Rady MČ Praha 3 a do plánu investic na rok Základní výkonové údaje o škole a) počty tříd I. stupeň II. stupeň celkem Počet tříd celkem k k v tom: počet běžných tříd k k počet speciálních tříd k k

18 b) počty žáků Počet žáků k k v tom: v běžných třídách k k ve speciálních třídách k k I. stupeň II. stupeň Celkem c) průměrný počet žáků na třídu I. stupeň běžné třídy I. stupeň speciální třídy II. stupeň běžné třídy II. stupeň speciální třídy průměr za I. a II. stupeň běžných tříd 22, ,67 d) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVP ZV Ve školním roce 22/23 jsme nabízeli a zajišťovali rozšířenou výuku matematiky, jazyků, tělesné výchovy a výtvarné nebo hudební výchovy ve všech třídách II. stupně. Nejdříve si ZŠ Kuncova získala dobré jméno a uznání díky rozšířené výuce matematiky a informatiky, která byla zavedena od školního roku 989/99 pro žáky od 6. do 9. ročníku. Od roku 998 byla vyučovací nabídka obohacena o rozšířenou výuku jazyků, kdy byla k povinné angličtině přidána též od 6. ročníku francouzština nebo němčina. V roce 25 k matematickým a jazykovým třídám přibyly třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na judo a basketbal. Rozřazení dětí do specializovaných tříd mělo ovšem svoje nevýhody. V matematických třídách byli velmi silně zastoupeni chlapci, v jazykových bylo zase více děvčat než chlapců. Ve sportovních třídách byl výrazně horší celkový prospěch a vyskytovalo se více kázeňských problémů. Mezi jednotlivými třídami převládala spíše rivalita než spolupráce. Proto jsme od školního roku 27/28 od rozřazování žáků do matematických, jazykových a sportovních tříd odstoupili a zavedli jsme nový model, kdy byly třídy s rozšířenou výukou nahrazeny studijními skupinami. Kromě matematické, jazykové a sportovní studijní specializace jsme nově nabídli i výtvarnou nebo hudební studijní skupinu. Každý žák 5. třídy, ať už je z naší školy nebo k nám chce přestoupit z jiné základní školy, má možnost si na základě svých studijních výsledků, dispozic a předpokladů podat přihlášku do 6. třídy, a to do studijní skupiny matematické, jazykové, sportovní nebo výtvarné (popř. hudební). Do jakékoliv studijní skupiny přijímáme žáky nebo žákyně bez přijímacích zkoušek, pokud měli na konci I. pololetí 5. třídy na vysvědčení prospěch s vyznamenáním. Pokud má žák hlásící se do matematické nebo jazykové skupiny prospěch horší, musí vykonat přijímací zkoušku buď z matematiky, nebo z českého jazyka a angličtiny. Žáci s lepším prospěchem mají přednost před uchazeči s prospěchem slabším. Žáci všech čtyř studijních skupin jsou v každé třídě 7

19 v ročníku. Každá třída má svůj rozvrh. Žáci se do skupin spojují vždy pouze na specializovanou výuku ve stejné době. Ve třídách je většinou stejný počet žáků, stejně početně jsou zastoupeni chlapci a dívky a komunikace žáků mezi sebou a třídami je neformální a přirozená. Zařazení dětí do studijních skupin podle jejich dispozic, nadání, snahy a prospěchu je motivující, protože při neplnění školních povinností (slabý prospěch, kázeňské popř. zdravotní problémy) může ředitel žáka, který dlouhodobě neprokazuje předpoklady pro tuto výuku, v souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 456/26 Sb., o základním vzdělávání, přeřadit do skupiny nebo třídy bez rozšířené výuky nebo méně náročné studijní skupiny, a to po projednání v pedagogické radě a se zákonným zástupcem žáka zpravidla ke konci pololetí. Pod vedením kvalifikovaných učitelů a trenérů se dostavují výborné výsledky v obvodních, krajských a dokonce i republikových soutěžích a olympiádách. Další dobrou zkušeností je, že z 5. ročníku naší školy odchází na víceletá gymnázia každoročně méně žáků, než kolik jich přichází z jiných škol do studijních skupin našeho budoucího 6. ročníku. Realizace našeho školního vzdělávacího programu, zajištění rozšířené výuky a práce s nadanými žáky je sice organizačně, personálně i finančně náročná (a není bohužel nijak ze strany státu platově oceněna), ale přináší hmatatelné výsledky a je oceňována pracovníky ČŠI i Společností pro talent a nadání (STaN), která se věnuje problematice práce s nadanými dětmi, s naší školou úzce spolupracuje a zmiňuje naše zkušenosti doma i v zahraničí. 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - individuální integrace žáků v běžných třídách (na základě doporučení PPP, SPC, nebo odborného lékaře) Druh postižení Počet integrov. vývojové poruchy žáků mentální sluchové zrakové vady řeči tělesné více vad Autismus celkem učení chování k k speciální třídy nebyly ve škole zřízeny. Ve škole nepůsobil asistent pedagoga. Škola nemusela řešit žádný větší problém s žáky či rodiči ze sociálně nebo kulturně odlišného prostředí. 8

20 b) přeřazení do ZŠ s upraveným vzdělávacím programem pro handicapované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ze kterých ročníků. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. počet žáků 5. ročník jeden žák přestoupil do ZŠ speciální pro žáky se specifickými poruchami chování Praha 5, Na Zlíchově 9 c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída Škola nezřizovala přípravnou třídu. d) zkušenosti s péčí o nadané žáky ZŠ Kuncova není a priori určena jen nadaným žákům. Vycházíme ovšem z filozofie, že každé dítě může být v něčem úspěšné, a proto se snažíme talent a nadání u žáků rozpoznat a rozvinout již na I. stupni. K diagnostice slouží nejen běžná výuka a v jejím rámci individuální přístup k nadanému dítěti, ale i pohovory a konzultace třídních učitelek s rodiči o zájmech dítěte, jeho mimoškolních aktivitách, přáních apod. Důležitá je také spolupráce s vychovatelkami školní družiny, kterou navštěvuje většina žáků od. do 4. ročníku. V rámci ŠD i mimo ni organizujeme velmi pestrou a širokou nabídku kroužků, ve kterých se talent dětí snadno projeví. Kromě nepovinné výuky angličtiny, kterou zajišťujeme pro žáky. a 2. tříd, jsme ve spolupráci s agenturou ALTERNATIV.CZ nabídli žákům. tříd výuku angličtiny s rodilou mluvčí v anglickém klubu. Výuka probíhala k velké spokojenosti rodičů celý školní rok a zúčastnilo se jí 8 dětí, se kterými pracovala nejen rodilá mluvčí, ale i česká asistentka. Dětem s vadami řeči v. ročníku pomáháme logopedickou péčí v rámci nepovinného předmětu se specializovanou pedagožkou. Umělecké vlohy mohou žáci a žákyně projevit při sborovém zpěvu v Kűhnově dětském sboru, který má v naší škole detašované pracoviště, nebo v některém z hudebních oborů ZUŠ Stodůlky, která k výuce využívá v odpoledních hodinách učebny II. stupně naší školy. Zajistili jsme i výuku flétny a dramatický kroužek. Pohybové nadání mohou děti projevit v Taneční škole Ivy Langerové, která vyučuje standardním a latinskoamerickým tancům. Oblíbená je také moderní gymnastika, oddělení baletu ZUŠ, judo, pohybová přípravka Všeználek, fotbal pro chlapce od. do 3. ročníku, florbal pro žáky I. stupně, miniházená, kin-ball, míčové hry, deskové hry GO a badminton. Žáci 4. a 5. tříd navštěvovali ve školním roce 22/23 i jazykové kroužky německého nebo francouzského jazyka. Žáci 5. ročníku mohou projevit svoje vědomosti v matematické olympiádě a Pythagoriádě nebo v jazykové Soutěži pro šikovné děti se zájmem o angličtinu, kterou organizuje ZŠ Bronzová. Od 6. do 9. ročníku zajišťujeme pro nadané žáky rozšířenou výuku matematiky a informatiky, cizích jazyků (angličtina francouzština nebo angličtina němčina), výtvarné (popř. hudební) výchovy a tělesné výchovy se zaměřením na judo a basketbal. Za nadané považujeme všechny žáky II. stupně, se kterými ve studijních skupinách pracují vysoce kvalifikovaní učitelé a trenéři. Pod jejich vedením se talent a nadání dětí v mnoha případech pozoruhodně rozvinou, protože se každoročně naši žáci umisťují na předních místech v obvodních, krajských i republikových kolech vědomostních, uměleckých a sportovních soutěží. Ve spolupráci s DDM Praha 5 pořádáme obvodní kolo matematické olympiády pro žáky 6., 7. a 8. ročníku základních škol a stejně staré studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z obvodu Prahy 3 a Prahy 5 a s potěšením 9

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 200/20. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 3, Fingerova

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Praha 13, Janského 2189

Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Zpracoval: RNDr. Miroslav Foltýn Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje a charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 8 Žernosecká 3/1597 182 00 Název: Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, Praha 8, 182 00 Telefon: 286582568, 286884242

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti základní školy. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V HRADCI KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V HRADCI KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V HRADCI KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 1.Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola,hradec Králové, Bezručova 1468 adresa školy 500

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více