Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj"

Transkript

1 BILINGVISMUS Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Rozhodnutí MŠMT, kterým se mní Rozhodnutí MŠMT podle 58 písm. a) zákona.29/1984 Sb., o soustav základních škol, stedních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis, o experimentálním ovování maturitních zkoušek ve tídách gymnázií s výukou vybraných pedmt v cizím jazyce, zízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským spoleenstvím Belgie, Spolkovou republikou Nmecko, Rakouskem, Itálií, Španlskem a v Rakouské škole v Praze, o.p.s.,.j / ze dne (.j / ze dne ) [New Education Ministry's regulation on experimental verification of secondary school leaving examinations in grammar schools with teaching some subject in foreign language, and on school act] / -- eština In: Vstník MŠMT R -- [CZ] -- Ro. 60,.2 (2004), s.2-3. Gymnázia, ve kterých se postupuje pi maturitních zkouškách ve tídách s výukou vybraných pedmt v cizím jazyce podle uvedeného Rozhodnutí MŠMT. Píloha Rozhodnutí MŠMT R. gymnázium ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; výuka ; cizí jazyk ; vyuovací pedmt ; maturita ; závrená zkouška ; mezinárodní spolupráce ; smrnice ; školská legislativa ; ministerstvo školství ; eská republika 2. Evropská stední škola ve Vídni / [European secondary school in Viena] / Renate Seebauerová, Tomáš Janík -- eština -- lit.1 In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 129,.1 (2004/05), s lánek uvádí píklad evropské dimenze v oblasti vzdlávání (rakouský experiment) - Evropskou stední školu Víde. Smyslem školy je nabídnout mladým lidem z Rakouska, eské republiky, Slovenska a Maarska vzdlávání, v nmž je vyuovacím jazykem žák jiný jazyk než mateský, a kde si vedle toho lze osvojit 1

2 ješt tetí jazyk evropského prostoru. Škola pedstavuje jedinenou šanci, jak u žák rozvíjet hlubší porozumní vzájemnému evropskému soužití. mezinárodní škola ; stední škola ; evropská dimenze ; mezinárodní spolupráce ; mezinárodní vzdlávání ; bilingvismus ; multilingvismus ; vyuovací jazyk ; Víde ; Rakousko ; eská republika ; Slovensko ; Maarsko 3. Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyuování / [Poetry in sign language in school teaching] / Beate Krausmann ; [Pekl.] Jitka Sinecká -- eština In: INFO-Zpravodaj -- [CZ] -- Ro. 12,.3 (2004), s Pokra. lánek seznamuje s projektem výuky poezie realizovaném v rámci hodin nmeckého jazyka na 2.stupni základní školy pro sluchov postižené v Berlín. Dvojjazyné práce s lyrickými texty se zúastnili sluchov postižení žáci 9.tídy s poruchami uení. Žáci pevádli básn z písemné podoby do poetické formy. Na základ projektu se podailo propojit tvoivost, fantazii a intelekt dtí s prohloubením znalostí mluveného a psaného jazyka. Ukázky práce s poetickými texty. neslyšící ; sluchov postižený ; porucha uení ; žák ; poezie ; práce s textem ; projektová metoda ; bilingvismus ; nmina ; znaková e ; základní škola ; zlepšení ; ukázka ; roník 9 4. Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyuování / [Sign language poetry in school instruction] / ást 2. Beate Krausmann ; [Pekladatel] Jitka Sinecká. -- eština In: Info zpravodaj : magazín informaního centra o hluchot FRPSP -- [CZ] -- Ro. 12,. 4 (2004), s. 17. Další ást volného zpracování pvodního lánku (z nmeckého asopisu Das Zeichen,. 64/2003), který se vnuje výuce poezie ve znakovém jazyce v hodinách nmeckého jazyka na 2. stupni základní školy pro sluchov postižené v Bodín (SRN). Popis strukturálních základ znakové poezie. Rým ve znakovém jazyce. Vnjší poetická struktura, zpsob vyjadování harmonie, rezonance a disonance. poezie ; znaková e ; nmina ; bilingvismus ; výuka ; základní škola ; druhý stupe ; SRN 2

3 5. Zkušenosti z Anglie / [Experience from England. Part 2] / ást 2. Markéta Praibišová. -- eština In: Info zpravodaj : magazín informaního centra o hluchot FRPSP -- [CZ] -- Ro. 13,. 1 (2005), s Zkušenosti autorky z návštvy základní školy Franka Barnese v Londýn, kde používají pro výuku dtí se sluchovým postižením bilingvální metodu. Ve škole se snaží vytvoit bilingvální a bikulturní vzdlávací prostedí s ist individuálním pístupem. Vyuovací pedmty jsou shodné s tmi v bžných školách, navíc se zde žáci uí britský znakový jazyk (BSL) a tzv. živou anglitinu. sluchov postižený ; neslyšící ; žák ; vzdlávání ; speciální výuka ; individuální pístup ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; obsah výuky ; znaková e ; anglitina ; základní škola ; speciální škola ; Anglie ; Velká Británie 6. K nkterým otázkám bilingvismu / [Some problems of bilingualism] / [ást] 2. Stanislav Jelínek. -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 26 In: Cizí jazyky : asopis pro teorii a praxi -- ISSN [CZ] -- Ro. 49,. 1 (2005/2006), s Nkteré typy bilingvismu. Jakým zpsobem koexistují dva jazyky v povdomí jedince. Význam zpsobu komunikace v rodin a širším sociálním okolí pro rozvoj potencionalit dítte. Dležitost pevné a jednoznané vazby každého jazyka na uritou osobu, která s díttem komunikuje. Kladné i záporné psobení bilingvální výchovy na osobnost dítte je závislé pedevším na situaci, v níž dít žije. bilingvismus ; dít ; rodie ; komunikace ; sociální prostedí ; psobení 7. Bilingvální vzdlávání neslyšících / [Bilingual education of hard-of-hearing people] / Petra Stroffová -- eština In: Gong : asopis pro obany s vadami sluchu -- ISSN [CZ] -- Ro. 35,. 7-8 (2006), s lánek se zabývá historií a vývojem bilingválního vzdlávání neslyšících v eské republice a ve Švédsku. neslyšící ; sluchov postižený ; vzdlávání ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; historické hledisko ; djiny ; eská republika ; Švédsko 3

4 8. Slyšící dti neslyšících rodi / [Hearing children of deaf parents] / ást 1. Karel Redlich ; [Redaktor] Mária Vlková. -- eština In: Info zpravodaj : magazín informaního centra o hluchot FRPSP -- [CZ] -- Ro. 14,. 3 (2006), s Nejdležitjší informace ze stžejních kapitol bakaláské práce Slyšící dít hluchých rodi studenta FF UK oboru eština v komunikaci neslyšících. Tato ást pojednává o tom, co narození slyšících dtí do neslyšící rodiny pedchází. Jak k narození slyšícího dítte pistupují odborníci, samotní neslyšící rodie i jejich slyšící prarodie. Nejvtší ást lánku je vnována komunikaci uvnit rodiny. Tj. nap. otázkám, jak mají neslyšící rodie u slyšícího dítte postupovat, zda mají mluvit nebo znakovat, jaké negativní dsledky pináší ve výchov absence znakového jazyka, jaké výhody má pirozený bilingvismus atd. neslyšící ; sluchov postižený ; rodie ; vztah rodie-dít ; komunikace ; rodinná výchova ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; znaková e ; komunikaní výchova ; výchova dítte 9. Na esko - nmecké jazykové hranici / [On Czech - German language frontier] / Kateina erná -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: eština doma a ve svt -- ISSN [CZ] -- Ro. 13,. 3-4 (2005), s Promny významu eštiny v komunikaci bilingvních mluvích žijících na západní hranici eské republiky. Dvojjazynost je dnes záležitostí jen nejstarších oban, vtšinou narozených ve dvacátých a ticátých letech 20. století. Mnozí z nich hovoili v mládí jen specifickým bavorským náeím, dnes všichni (zvlášt mimo rodinu) používají eštinu. Jejich znalost spisovné nminy je vtšinou nedostatená. Národní vdomí a píslušnost mají tito lidé znan rozkolísanou. Mladí dávají jednoznan pednost eštin, nkteí se uí nminu jako cizí jazyk. eština ; nmina ; mateský jazyk ; mluvený jazyk ; verbální komunikace ; bilingvismus ; vk ; národnostní menšina ; náeí ; eská republika ; Bavorsko ; státní píslušnost ; století 21 4

5 10. Znalost jazyka nežádají všude / [Foreign language proficiency is not required everywhere] / - kva - -- eština In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Ro. 20,. 22 (26.I.) (2007), s. 1 pílohy Akademie. V R je 25 gymnázií (vtšinou šestiletých), kde se uí ješt jiným jazykem než eským. Z toho je 10 soukromých a 1 církevní. Školné je rzné, výjimen i symbolické. V nkterých z tchto bilingvních škol pijímají žáky pouze s velmi dobrou znalostí cizího jazyka, v jiných se tato znalost nežádá vbec. V lánku je uveden celorepublikový pehled všech bilingvních gymnázií, vetn sídla školy, cizího jazyka a internetové adresy. gymnázium ; víceleté gymnázium ; vyuovací jazyk ; cizí jazyk ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; studijní poplatky ; soupis 11. Slyšící dti neslyšících rodi / [Hearing children of deaf parents] / ást 2 Karel Redlich ; [Redaktor] Mária Vlková, -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1 In: Info zpravodaj : magazín informaního centra o hluchot FRPSP -- [CZ] -- Ro. 14,. 4 (2006), s Druhá ást informací z vybraných kapitol bakaláské práce Slyšící dít hluchých rodi se orientuje na oblast vzdlávání, na to, s ím se dti setkávají v mateské a základní škole, jaký je pístup a pipravenost pedagog na tuto specifickou skupinu dtí. lánek se dotýká i velmi diskutovaného problému: tlumoení nedosplých dtí jejich neslyšícím rodim. neslyšící ; sluchov postižený ; znaková e ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; tlumoení ; rodie ; dít ; vztah uitel-žák ; postoj uitele ; mateská škola ; základní škola 12. Mateština na druhou / [Mother tongue in power of two] / Dana Kutálková, Lenka Šulová, Simona Hoskovcová ; [Redaktor] Pavla Koucká -- eština In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN [CZ] -- Ro. 12,. 11 (2006), s Jazyková výchova v bilingvních rodinách, diskuse nad otázkou, kdy zaít s výukou druhého jazyka. Poteba individuálního pístupu a pée o rozvoj mateského jazyka. 5

6 Pro a proti rané výuce druhého jazyka, rozdíl mezi umle vytvoeným a pirozen bilingvním prostedím. Negativní vliv píliš asné výuky na psychickou stabilitu dítte. cizí jazyk ; bilingvismus ; rané uení ; rodinné prostedí ; pedopsychologie ; vývojová psychologie ; mateský jazyk ; vývoj ei 13. Dva jazyky - jeden uitel / [Two languages - one teacher] / Saskia Bohl ; [Redaktor] Pavlína Mladová -- eština In: Info zpravodaj : magazín informaního centra o hluchot FRPSP -- [CZ] -- Ro. 15,. 1 (2007), s Autorka lánku popisuje svj postup pi dvojjazyném vyuování sluchov postižených dtí (tj. ve znakovém a nmeckém jazyce) v 1. tíd na škole Marcusallee v Brémách (SRN) a snaží se ukázat, jak našla možnosti pro pizpsobení bilingválních vzdlávacích ideál bžným školním podmínkám. sluchov postižený ; neslyšící ; žák ; výuka ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; znaková e ; nmina ; vyuovací metoda ; inovace ve vzdlávání ; základní škola ; speciální škola ; Brémy ; SRN ; roník Problémy neslyšících dtí bhem studia / [Deaf children's problems during studies] / Michaela Veselá -- eština In: Gong : asopis pro obany s vadami sluchu -- ISSN [CZ] -- Ro. 36,. 4 (2007), s. 12. Když jde neslyšící dít poprvé do školy, narazí na mnohé problémy. Jedním z nejdležitjších je eština. Ta je pro takto postižené dít cizím jazykem, jako je pro zdravé dti cizím jazykem teba anglitina. Aby neslyšící dít bylo schopné úspšn zvládat eštinu, musí dokonale zvládat jazyk vlastní, tedy jazyk znakový. V lánku je uvedeno nkolik pouení a rad pro rodie, jak zvládat rzné problematické situace spojené se školní docházkou jejich neslyšícího dítte. neslyšící ; sluchov postižený ; dít ; vzdlávání ; eština ; znaková e ; dvojjazyné vzdlávání ; bilingvismus ; jazyková výuka ; zvládání ; pomoc 6

7 15. Garamond v zrcadle dvojjazyných knih / [Garamond in the mirror of bilingual books] / Petr Himmel -- eština In: Grand biblio : asopis pro tenáskou veejnost o knihách ze všech stran -- ISSN [CZ] -- Ro. 1,. 7 (2007), s. 24. Dvojjazyné knihy jako pomcka pi výuce jazyk. Informaní aparát dvojjazyných knih. Jak íst dvojjazyné knihy. Pehled produkce nakladatelství Garamond. kniha ; cizí jazyk ; mateský jazyk ; bilingvismus ; jazyková výuka ; nakladatelství ; nakladatelské podnikání ; Garamond (nakladatelství) ; dvojjazyná kniha 16. Mýty a skutenost kolem vícejazyné výchovy / [Myths and facts about multilingual education] / Tatiana Welchová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 54,. 9 (2007), s Píliv cizinc do eské republiky narstá a s tím i procento vícejazyných manželství. Autorka vyvrací mýty založené pouze na nebezpen šíících se domnnkách. Narážejí zde na sebe hlediska psychologa a lingvisty. Z hlediska psychologa multilingvální dít problematicky hledá svou vlastní identitu. K vícejazyné výchov je obtížné íci jednoznané ano i ne. cizinec ; cizí jazyk ; dvojjazyné vzdlávání ; psychologie chování ; jazyková dovednost ; výchovné psobení ; manželství ; bilingvismus 17. Rodina se dvma jazyky : [Bilingual family: life with foreigner is interesting but also demanding] / život s cizincem je zajímavý i nároný / Daniela Kramulová -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 38,. 4 (2008), s Pibývá eských žen a muž, kteí si za svého partnera zvolili cizince. Kulturní rozdíly, odlišné národní zvyky, komunikace v cizím jazyce a dvojjazyné prostedí pro dti - je to výhoda, nebo spíš riziko? Praktické rady pro dvojjazynou výchovu. bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; jazyková dovednost ; dít ; verbální komunikace ; psobení ; eová dovednost ; rodinný život ; cizinec ; rodie 7

8 18. Jak zvládnout anglitinu? : [How to manage English?: by acquiring it] / osvojit si ji / Markéta Grulichová -- eština In: Školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 17,. 10 (2009), s. 5. Zavádní metody výuky anglitiny s názvem Wattsenglish, založené na bilingvním pístupu, do nkterých našich mateských škol. Dti si osvojují cizí jazyk pirozenou cestou stejn jako svoji mateštinu. Principy, metody a pravidla tohoto vyuovacího pístupu. Jeho dležitou souástí je práce proškolených rodilých mluvích. anglitina ; dvojjazyné vzdlávání ; bilingvismus ; vyuovací metoda ; jazyková výuka ; mateská škola ; pedškolní dít ; rodilý mluví 19. Przkum výuky cizích jazyk v pražských mateských školách / [Investigation of FLT at Prague kindergartens] / Zuzana Križková, Daniela Capcarová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 In: Cizí jazyky : asopis pro teorii a praxi : asopis pro uitele všech stup a druh škol a pro organizátory cizojazyné výuky -- ISSN Ro. 52,. 1 (2008/2009), s Výzkumy týkající se bilingvizmu a jeho pínosu pro rozvoj kognitivních schopností jedince. Przkum Eurobarometr vnovaný jazykovým znalostem Evropan, nejastji vyuovaným cizím jazykm apod. Przkum v pražských MŠ vedený jazykovou školou The Bell School - frekvence, forma a metodika výuky cizích jazyk v MŠ a její pínos pro dti pedškolního vku. Získaná data a jejich zhodnocení v porovnání s daty v EU. pedškolní dít ; pedškolní vk ; pedškolní výchova ; mateská škola ; jazykové vzdlávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; vyuovací metoda ; forma výuky ; bilingvismus ; výzkum ; Praha 20. Dti s kochleárním implantátem na švédských bilingválních školách / [Children with cochlear implanatation at Swedish bilingual schools] / Kristina Svartholm ; [Redaktor] Jana Hrmová -- eština In: Info zpravodaj [Tištný text] : magazín informaního centra o hluchot FRPSP - - Ro. 17,. 3 (2009), s

9 Historie a souasnost bilingválního vzdlávání neslyšících (v mluvené a znakové ei) ve Švédsku. Problémy dtí s kochleárním implantátem integrovaných v bžných základních školách. Švédské speciální školy a poteba jejich transformace. neslyšící ; sluchov postižený ; dít ; žák ; speciální škola ; základní škola ; integrace žáka ; verbální komunikace ; mluvený jazyk ; ústní projev ; znaková e ; vzdlávání ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; Švédsko ; kochleární implantát 21. Prohlášení ministra školství, mládeže a tlovýchovy eské republiky a ministra školství Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vzdlávání, podepsané v Praze dne 30. bezna 2009 / [Announcement of Czech Minister of Education and Minister of Education of France on cooperation in the field of education, signed in Prague on March 30th, 2009] / Ondej Liška, Xavier Darcos, MŠMT -- eština In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R -- Ro. 65,. 6 (2009), s Vysvdení o maturitní zkoušce v esko - francouzských dvojjazyných tídách eských gymnázií. Podoba osvdení o maturitní zkoušce (v píloze vzor textu pední a zadní strany osvdení), žádost o vydání osvdení, šíení textu prohlášení. Právní normy. esko - francouzský dvojjazyný vzdlávací program. Popis maturitní zkoušky. maturita ; vysvdení ; gymnázium ; francouzština ; dvojjazyné vzdlávání ; bilingvismus ; osvdení ; mezinárodní spolupráce ; mezinárodní smlouva ; text ; školská legislativa ; eská republika ; Francie 22. Všechny státy EU musí znakový jazyk zahrnout do svých zákon! / [All EU countries must include the sign language in their legislations] / Ádam Kósza ; [Autor interview] Martin Novák -- eština In: Unie [Tištný text] : asopis eské unie neslyšících -- Ro. 18, (2009), s Rozhovor s maarským odborníkem o novém zákonu, který se týká znakového jazyka a jeho užívání v Maarsku. Tento zákon, který vstoupil v platnost v lednu 2010, piznává neslyšícím lidem právo užívat znakový jazyk jako první jazyk, dále jim piznává právo na bilingvální vzdlávání a právo na bezplatné tlumoení ve veejných službách. 9

10 sluchov postižený ; neslyšící ; znaková e ; komunikace ; nonverbální komunikace ; vzdlávání ; bilingvismus ; tlumoení ; školská legislativa ; legislativa ; Maarsko Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší :

STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší : STUDIJNÍ POPLATKY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Ekonomika školství 2010

Ekonomika školství 2010 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 15. 4.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek VRA PROCHÁZKOVÁ 2002-1 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 5/2011 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc.

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc. Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka RNDr. Marta Sližová, CSc. Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Bakaláská práce reflektuje zkušenosti z individuálních kurz eštiny pro dosplé cizince. Teoretická

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více