Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj"

Transkript

1 BILINGVISMUS Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Rozhodnutí MŠMT, kterým se mní Rozhodnutí MŠMT podle 58 písm. a) zákona.29/1984 Sb., o soustav základních škol, stedních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis, o experimentálním ovování maturitních zkoušek ve tídách gymnázií s výukou vybraných pedmt v cizím jazyce, zízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským spoleenstvím Belgie, Spolkovou republikou Nmecko, Rakouskem, Itálií, Španlskem a v Rakouské škole v Praze, o.p.s.,.j / ze dne (.j / ze dne ) [New Education Ministry's regulation on experimental verification of secondary school leaving examinations in grammar schools with teaching some subject in foreign language, and on school act] / -- eština In: Vstník MŠMT R -- [CZ] -- Ro. 60,.2 (2004), s.2-3. Gymnázia, ve kterých se postupuje pi maturitních zkouškách ve tídách s výukou vybraných pedmt v cizím jazyce podle uvedeného Rozhodnutí MŠMT. Píloha Rozhodnutí MŠMT R. gymnázium ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; výuka ; cizí jazyk ; vyuovací pedmt ; maturita ; závrená zkouška ; mezinárodní spolupráce ; smrnice ; školská legislativa ; ministerstvo školství ; eská republika 2. Evropská stední škola ve Vídni / [European secondary school in Viena] / Renate Seebauerová, Tomáš Janík -- eština -- lit.1 In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 129,.1 (2004/05), s lánek uvádí píklad evropské dimenze v oblasti vzdlávání (rakouský experiment) - Evropskou stední školu Víde. Smyslem školy je nabídnout mladým lidem z Rakouska, eské republiky, Slovenska a Maarska vzdlávání, v nmž je vyuovacím jazykem žák jiný jazyk než mateský, a kde si vedle toho lze osvojit 1

2 ješt tetí jazyk evropského prostoru. Škola pedstavuje jedinenou šanci, jak u žák rozvíjet hlubší porozumní vzájemnému evropskému soužití. mezinárodní škola ; stední škola ; evropská dimenze ; mezinárodní spolupráce ; mezinárodní vzdlávání ; bilingvismus ; multilingvismus ; vyuovací jazyk ; Víde ; Rakousko ; eská republika ; Slovensko ; Maarsko 3. Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyuování / [Poetry in sign language in school teaching] / Beate Krausmann ; [Pekl.] Jitka Sinecká -- eština In: INFO-Zpravodaj -- [CZ] -- Ro. 12,.3 (2004), s Pokra. lánek seznamuje s projektem výuky poezie realizovaném v rámci hodin nmeckého jazyka na 2.stupni základní školy pro sluchov postižené v Berlín. Dvojjazyné práce s lyrickými texty se zúastnili sluchov postižení žáci 9.tídy s poruchami uení. Žáci pevádli básn z písemné podoby do poetické formy. Na základ projektu se podailo propojit tvoivost, fantazii a intelekt dtí s prohloubením znalostí mluveného a psaného jazyka. Ukázky práce s poetickými texty. neslyšící ; sluchov postižený ; porucha uení ; žák ; poezie ; práce s textem ; projektová metoda ; bilingvismus ; nmina ; znaková e ; základní škola ; zlepšení ; ukázka ; roník 9 4. Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyuování / [Sign language poetry in school instruction] / ást 2. Beate Krausmann ; [Pekladatel] Jitka Sinecká. -- eština In: Info zpravodaj : magazín informaního centra o hluchot FRPSP -- [CZ] -- Ro. 12,. 4 (2004), s. 17. Další ást volného zpracování pvodního lánku (z nmeckého asopisu Das Zeichen,. 64/2003), který se vnuje výuce poezie ve znakovém jazyce v hodinách nmeckého jazyka na 2. stupni základní školy pro sluchov postižené v Bodín (SRN). Popis strukturálních základ znakové poezie. Rým ve znakovém jazyce. Vnjší poetická struktura, zpsob vyjadování harmonie, rezonance a disonance. poezie ; znaková e ; nmina ; bilingvismus ; výuka ; základní škola ; druhý stupe ; SRN 2

3 5. Zkušenosti z Anglie / [Experience from England. Part 2] / ást 2. Markéta Praibišová. -- eština In: Info zpravodaj : magazín informaního centra o hluchot FRPSP -- [CZ] -- Ro. 13,. 1 (2005), s Zkušenosti autorky z návštvy základní školy Franka Barnese v Londýn, kde používají pro výuku dtí se sluchovým postižením bilingvální metodu. Ve škole se snaží vytvoit bilingvální a bikulturní vzdlávací prostedí s ist individuálním pístupem. Vyuovací pedmty jsou shodné s tmi v bžných školách, navíc se zde žáci uí britský znakový jazyk (BSL) a tzv. živou anglitinu. sluchov postižený ; neslyšící ; žák ; vzdlávání ; speciální výuka ; individuální pístup ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; obsah výuky ; znaková e ; anglitina ; základní škola ; speciální škola ; Anglie ; Velká Británie 6. K nkterým otázkám bilingvismu / [Some problems of bilingualism] / [ást] 2. Stanislav Jelínek. -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 26 In: Cizí jazyky : asopis pro teorii a praxi -- ISSN [CZ] -- Ro. 49,. 1 (2005/2006), s Nkteré typy bilingvismu. Jakým zpsobem koexistují dva jazyky v povdomí jedince. Význam zpsobu komunikace v rodin a širším sociálním okolí pro rozvoj potencionalit dítte. Dležitost pevné a jednoznané vazby každého jazyka na uritou osobu, která s díttem komunikuje. Kladné i záporné psobení bilingvální výchovy na osobnost dítte je závislé pedevším na situaci, v níž dít žije. bilingvismus ; dít ; rodie ; komunikace ; sociální prostedí ; psobení 7. Bilingvální vzdlávání neslyšících / [Bilingual education of hard-of-hearing people] / Petra Stroffová -- eština In: Gong : asopis pro obany s vadami sluchu -- ISSN [CZ] -- Ro. 35,. 7-8 (2006), s lánek se zabývá historií a vývojem bilingválního vzdlávání neslyšících v eské republice a ve Švédsku. neslyšící ; sluchov postižený ; vzdlávání ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; historické hledisko ; djiny ; eská republika ; Švédsko 3

4 8. Slyšící dti neslyšících rodi / [Hearing children of deaf parents] / ást 1. Karel Redlich ; [Redaktor] Mária Vlková. -- eština In: Info zpravodaj : magazín informaního centra o hluchot FRPSP -- [CZ] -- Ro. 14,. 3 (2006), s Nejdležitjší informace ze stžejních kapitol bakaláské práce Slyšící dít hluchých rodi studenta FF UK oboru eština v komunikaci neslyšících. Tato ást pojednává o tom, co narození slyšících dtí do neslyšící rodiny pedchází. Jak k narození slyšícího dítte pistupují odborníci, samotní neslyšící rodie i jejich slyšící prarodie. Nejvtší ást lánku je vnována komunikaci uvnit rodiny. Tj. nap. otázkám, jak mají neslyšící rodie u slyšícího dítte postupovat, zda mají mluvit nebo znakovat, jaké negativní dsledky pináší ve výchov absence znakového jazyka, jaké výhody má pirozený bilingvismus atd. neslyšící ; sluchov postižený ; rodie ; vztah rodie-dít ; komunikace ; rodinná výchova ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; znaková e ; komunikaní výchova ; výchova dítte 9. Na esko - nmecké jazykové hranici / [On Czech - German language frontier] / Kateina erná -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: eština doma a ve svt -- ISSN [CZ] -- Ro. 13,. 3-4 (2005), s Promny významu eštiny v komunikaci bilingvních mluvích žijících na západní hranici eské republiky. Dvojjazynost je dnes záležitostí jen nejstarších oban, vtšinou narozených ve dvacátých a ticátých letech 20. století. Mnozí z nich hovoili v mládí jen specifickým bavorským náeím, dnes všichni (zvlášt mimo rodinu) používají eštinu. Jejich znalost spisovné nminy je vtšinou nedostatená. Národní vdomí a píslušnost mají tito lidé znan rozkolísanou. Mladí dávají jednoznan pednost eštin, nkteí se uí nminu jako cizí jazyk. eština ; nmina ; mateský jazyk ; mluvený jazyk ; verbální komunikace ; bilingvismus ; vk ; národnostní menšina ; náeí ; eská republika ; Bavorsko ; státní píslušnost ; století 21 4

5 10. Znalost jazyka nežádají všude / [Foreign language proficiency is not required everywhere] / - kva - -- eština In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Ro. 20,. 22 (26.I.) (2007), s. 1 pílohy Akademie. V R je 25 gymnázií (vtšinou šestiletých), kde se uí ješt jiným jazykem než eským. Z toho je 10 soukromých a 1 církevní. Školné je rzné, výjimen i symbolické. V nkterých z tchto bilingvních škol pijímají žáky pouze s velmi dobrou znalostí cizího jazyka, v jiných se tato znalost nežádá vbec. V lánku je uveden celorepublikový pehled všech bilingvních gymnázií, vetn sídla školy, cizího jazyka a internetové adresy. gymnázium ; víceleté gymnázium ; vyuovací jazyk ; cizí jazyk ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; studijní poplatky ; soupis 11. Slyšící dti neslyšících rodi / [Hearing children of deaf parents] / ást 2 Karel Redlich ; [Redaktor] Mária Vlková, -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1 In: Info zpravodaj : magazín informaního centra o hluchot FRPSP -- [CZ] -- Ro. 14,. 4 (2006), s Druhá ást informací z vybraných kapitol bakaláské práce Slyšící dít hluchých rodi se orientuje na oblast vzdlávání, na to, s ím se dti setkávají v mateské a základní škole, jaký je pístup a pipravenost pedagog na tuto specifickou skupinu dtí. lánek se dotýká i velmi diskutovaného problému: tlumoení nedosplých dtí jejich neslyšícím rodim. neslyšící ; sluchov postižený ; znaková e ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; tlumoení ; rodie ; dít ; vztah uitel-žák ; postoj uitele ; mateská škola ; základní škola 12. Mateština na druhou / [Mother tongue in power of two] / Dana Kutálková, Lenka Šulová, Simona Hoskovcová ; [Redaktor] Pavla Koucká -- eština In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN [CZ] -- Ro. 12,. 11 (2006), s Jazyková výchova v bilingvních rodinách, diskuse nad otázkou, kdy zaít s výukou druhého jazyka. Poteba individuálního pístupu a pée o rozvoj mateského jazyka. 5

6 Pro a proti rané výuce druhého jazyka, rozdíl mezi umle vytvoeným a pirozen bilingvním prostedím. Negativní vliv píliš asné výuky na psychickou stabilitu dítte. cizí jazyk ; bilingvismus ; rané uení ; rodinné prostedí ; pedopsychologie ; vývojová psychologie ; mateský jazyk ; vývoj ei 13. Dva jazyky - jeden uitel / [Two languages - one teacher] / Saskia Bohl ; [Redaktor] Pavlína Mladová -- eština In: Info zpravodaj : magazín informaního centra o hluchot FRPSP -- [CZ] -- Ro. 15,. 1 (2007), s Autorka lánku popisuje svj postup pi dvojjazyném vyuování sluchov postižených dtí (tj. ve znakovém a nmeckém jazyce) v 1. tíd na škole Marcusallee v Brémách (SRN) a snaží se ukázat, jak našla možnosti pro pizpsobení bilingválních vzdlávacích ideál bžným školním podmínkám. sluchov postižený ; neslyšící ; žák ; výuka ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; znaková e ; nmina ; vyuovací metoda ; inovace ve vzdlávání ; základní škola ; speciální škola ; Brémy ; SRN ; roník Problémy neslyšících dtí bhem studia / [Deaf children's problems during studies] / Michaela Veselá -- eština In: Gong : asopis pro obany s vadami sluchu -- ISSN [CZ] -- Ro. 36,. 4 (2007), s. 12. Když jde neslyšící dít poprvé do školy, narazí na mnohé problémy. Jedním z nejdležitjších je eština. Ta je pro takto postižené dít cizím jazykem, jako je pro zdravé dti cizím jazykem teba anglitina. Aby neslyšící dít bylo schopné úspšn zvládat eštinu, musí dokonale zvládat jazyk vlastní, tedy jazyk znakový. V lánku je uvedeno nkolik pouení a rad pro rodie, jak zvládat rzné problematické situace spojené se školní docházkou jejich neslyšícího dítte. neslyšící ; sluchov postižený ; dít ; vzdlávání ; eština ; znaková e ; dvojjazyné vzdlávání ; bilingvismus ; jazyková výuka ; zvládání ; pomoc 6

7 15. Garamond v zrcadle dvojjazyných knih / [Garamond in the mirror of bilingual books] / Petr Himmel -- eština In: Grand biblio : asopis pro tenáskou veejnost o knihách ze všech stran -- ISSN [CZ] -- Ro. 1,. 7 (2007), s. 24. Dvojjazyné knihy jako pomcka pi výuce jazyk. Informaní aparát dvojjazyných knih. Jak íst dvojjazyné knihy. Pehled produkce nakladatelství Garamond. kniha ; cizí jazyk ; mateský jazyk ; bilingvismus ; jazyková výuka ; nakladatelství ; nakladatelské podnikání ; Garamond (nakladatelství) ; dvojjazyná kniha 16. Mýty a skutenost kolem vícejazyné výchovy / [Myths and facts about multilingual education] / Tatiana Welchová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 54,. 9 (2007), s Píliv cizinc do eské republiky narstá a s tím i procento vícejazyných manželství. Autorka vyvrací mýty založené pouze na nebezpen šíících se domnnkách. Narážejí zde na sebe hlediska psychologa a lingvisty. Z hlediska psychologa multilingvální dít problematicky hledá svou vlastní identitu. K vícejazyné výchov je obtížné íci jednoznané ano i ne. cizinec ; cizí jazyk ; dvojjazyné vzdlávání ; psychologie chování ; jazyková dovednost ; výchovné psobení ; manželství ; bilingvismus 17. Rodina se dvma jazyky : [Bilingual family: life with foreigner is interesting but also demanding] / život s cizincem je zajímavý i nároný / Daniela Kramulová -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 38,. 4 (2008), s Pibývá eských žen a muž, kteí si za svého partnera zvolili cizince. Kulturní rozdíly, odlišné národní zvyky, komunikace v cizím jazyce a dvojjazyné prostedí pro dti - je to výhoda, nebo spíš riziko? Praktické rady pro dvojjazynou výchovu. bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; jazyková dovednost ; dít ; verbální komunikace ; psobení ; eová dovednost ; rodinný život ; cizinec ; rodie 7

8 18. Jak zvládnout anglitinu? : [How to manage English?: by acquiring it] / osvojit si ji / Markéta Grulichová -- eština In: Školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 17,. 10 (2009), s. 5. Zavádní metody výuky anglitiny s názvem Wattsenglish, založené na bilingvním pístupu, do nkterých našich mateských škol. Dti si osvojují cizí jazyk pirozenou cestou stejn jako svoji mateštinu. Principy, metody a pravidla tohoto vyuovacího pístupu. Jeho dležitou souástí je práce proškolených rodilých mluvích. anglitina ; dvojjazyné vzdlávání ; bilingvismus ; vyuovací metoda ; jazyková výuka ; mateská škola ; pedškolní dít ; rodilý mluví 19. Przkum výuky cizích jazyk v pražských mateských školách / [Investigation of FLT at Prague kindergartens] / Zuzana Križková, Daniela Capcarová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 In: Cizí jazyky : asopis pro teorii a praxi : asopis pro uitele všech stup a druh škol a pro organizátory cizojazyné výuky -- ISSN Ro. 52,. 1 (2008/2009), s Výzkumy týkající se bilingvizmu a jeho pínosu pro rozvoj kognitivních schopností jedince. Przkum Eurobarometr vnovaný jazykovým znalostem Evropan, nejastji vyuovaným cizím jazykm apod. Przkum v pražských MŠ vedený jazykovou školou The Bell School - frekvence, forma a metodika výuky cizích jazyk v MŠ a její pínos pro dti pedškolního vku. Získaná data a jejich zhodnocení v porovnání s daty v EU. pedškolní dít ; pedškolní vk ; pedškolní výchova ; mateská škola ; jazykové vzdlávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; vyuovací metoda ; forma výuky ; bilingvismus ; výzkum ; Praha 20. Dti s kochleárním implantátem na švédských bilingválních školách / [Children with cochlear implanatation at Swedish bilingual schools] / Kristina Svartholm ; [Redaktor] Jana Hrmová -- eština In: Info zpravodaj [Tištný text] : magazín informaního centra o hluchot FRPSP - - Ro. 17,. 3 (2009), s

9 Historie a souasnost bilingválního vzdlávání neslyšících (v mluvené a znakové ei) ve Švédsku. Problémy dtí s kochleárním implantátem integrovaných v bžných základních školách. Švédské speciální školy a poteba jejich transformace. neslyšící ; sluchov postižený ; dít ; žák ; speciální škola ; základní škola ; integrace žáka ; verbální komunikace ; mluvený jazyk ; ústní projev ; znaková e ; vzdlávání ; bilingvismus ; dvojjazyné vzdlávání ; Švédsko ; kochleární implantát 21. Prohlášení ministra školství, mládeže a tlovýchovy eské republiky a ministra školství Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vzdlávání, podepsané v Praze dne 30. bezna 2009 / [Announcement of Czech Minister of Education and Minister of Education of France on cooperation in the field of education, signed in Prague on March 30th, 2009] / Ondej Liška, Xavier Darcos, MŠMT -- eština In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R -- Ro. 65,. 6 (2009), s Vysvdení o maturitní zkoušce v esko - francouzských dvojjazyných tídách eských gymnázií. Podoba osvdení o maturitní zkoušce (v píloze vzor textu pední a zadní strany osvdení), žádost o vydání osvdení, šíení textu prohlášení. Právní normy. esko - francouzský dvojjazyný vzdlávací program. Popis maturitní zkoušky. maturita ; vysvdení ; gymnázium ; francouzština ; dvojjazyné vzdlávání ; bilingvismus ; osvdení ; mezinárodní spolupráce ; mezinárodní smlouva ; text ; školská legislativa ; eská republika ; Francie 22. Všechny státy EU musí znakový jazyk zahrnout do svých zákon! / [All EU countries must include the sign language in their legislations] / Ádam Kósza ; [Autor interview] Martin Novák -- eština In: Unie [Tištný text] : asopis eské unie neslyšících -- Ro. 18, (2009), s Rozhovor s maarským odborníkem o novém zákonu, který se týká znakového jazyka a jeho užívání v Maarsku. Tento zákon, který vstoupil v platnost v lednu 2010, piznává neslyšícím lidem právo užívat znakový jazyk jako první jazyk, dále jim piznává právo na bilingvální vzdlávání a právo na bezplatné tlumoení ve veejných službách. 9

10 sluchov postižený ; neslyšící ; znaková e ; komunikace ; nonverbální komunikace ; vzdlávání ; bilingvismus ; tlumoení ; školská legislativa ; legislativa ; Maarsko Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 5/2011 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI?

CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI? CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI? Pedstavte si následující situaci: Je veer, asi devt hodin, po chodb internátu jisté stední odborné

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2010

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2010 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 9/2010 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 8/2009

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 8/2009 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 8/2009 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie Výbr z nových knih 3/2011 psychologie 1. Djiny psychologie / Morton Hunt ; [z anglického originálu... peložili Renáta Mlíkovská a Ivo Müler [i.e. Müller] Praha : Portál, 2010 -- 708 s. -- eština. ISBN

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 11/2010

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 11/2010 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 11/2010 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 12/2009

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 12/2009 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 12/2009 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2009

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 9/2009 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 9/2009 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Co je evoluce : aktuální pohled na evoluní biologii / Ernst Mayr ; [z anglického originálu... peložil Zdenk Urban] Praha : Academia, 2009 -- 354

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie Výbr z nových knih 12/2011 psychologie 1. 90 skvlých aktivit od 90 svtových kou / Elaine Biechová ; [peklad Libuše Mohelská, Daniela Zounková] Brno : Computer Press, 2011 -- xvii, 390 s. :. -- eština.

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

PRÁVO NESLYŠÍCÍHO DÍTĚTE VYRŮST BILINGVNĚ

PRÁVO NESLYŠÍCÍHO DÍTĚTE VYRŮST BILINGVNĚ Czech PRÁVO NESLYŠÍCÍHO DÍTĚTE VYRŮST BILINGVNĚ The Czech translation of The right of the deaf child to grow up bilingual by François Grosjean University of Neuchâtel, Switzerland Translated by Miriam

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek VRA PROCHÁZKOVÁ 2002-1 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší :

STUDIJNÍ POPLATKY Sn movna: Proti školnému na vysokých školách Ve ejná správa Když ne vysoká, tak alespo vyšší : STUDIJNÍ POPLATKY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více