Bohemistyka 2009, nr 3, ISSN Mo nosti predikce negativního jazykového transferu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohemistyka 2009, nr 3, ISSN 1642 9893. Mo nosti predikce negativního jazykového transferu"

Transkript

1 Bohemistyka 2009, nr 3, ISSN u, normalka, spoko, szacun, zdecydowana wiêkszoœæ podlega jednak odmianie: pol. herba, komuch, taksa, fon, czes. cíba < cibule, knedl < knedlík, konzerva < konzervativec, náèa < náèelník. Mo emy ponadto stwierdziæ, e proces skracania wyrazów wystêpuje na szersz¹ skalê w jêzyku czeskim, w którym skróty rozpowszechniane s¹ nie tylko, jak ma to miejsce w przypadku jêzyka polskiego przez m³odzie, ale równie przez doros³ych. Jednak zarówno na gruncie czeskim jak i polskim to w³aœnie grupa m³odych u ytkowników jêzyka odznacza siê najwiêksz¹ kreatywnoœci¹ w dziedzinie tworzenia skrótów wyrazowych. Literatura H r b á è e k J., 1979, Jazykové zkratky v èeštinì, Praga. O r ³ o œ T. Z., 2002, Tendencja do skracania wyrazów w jêzyku czeskim i polskim, [w:] Dzieje S³owian w œwietle leksyki, red. J. Rusek, W. Boryœ, L. Bednarczuk, Kraków. S z c z e p a ñ s k a E., 1994, Uniwerbizacja w jêzyku czeskim i polskim, Kraków. Summary The article describes the processes of shortening in Polish and in Czech. The exemplificative material is mostly derived from the Polish and Czech teenage language, because this social group is treated as the most creative group of language users, although it is significant to point out, that in Czech, acronyms can be found in spoken language of adults more often than in the Polish language. The author also notices the tendency to shorten words of English origin among other things, due to the derivative-abbreviatory processes, for example: net internet, no as notebook etc. Jan DANÌK Praha Mo nosti predikce negativního jazykového transferu 1. Tento pøíspìvek je zamyšlením nad mo ností pøedvídat problematické jevy v oblasti jazykové výuky, konkrétnì výuky èeštiny jako cizího jazyka, a to na základì výsledkù aplikovaného kontrastivního lingvistického výzkumu. Své závìry opírám o vlastní výzkum, jeho cílem bylo pøedpovìdìt tvorbu defektních výpovìdí u anglicky mluvících studentù èeštiny jako cizího jazyka na základì strukturních rozdílù mezi tìmito dvìma jazyky, tedy mezi èeštinou a angliètinou (Danìk 2006). Základ výzkumu byl lingvistický, tedy zabýval jsem se v nìm v první øadì zkoumáním jazykových jevù. Konkrétnì jsem si všímal významu a syntaktických konstrukcí u deseti èeských sloves mluvení. Kontrastivním tento výzkum nazývám proto, e jsem v nìm výše uvedené jazykové jevy porovnával s paralelními jevy jiného jazyka. Konkrétnì jsem si všímal významu a syntaktických konstrukcí u ètyø anglických sloves, která patøí k nejèastìjším pøekladovým ekvivalentùm vybrané skupiny sloves èeských. Koneènì aplikovaným tento výzkum nazývám proto, e jsem jak východiska, tak cíle svého výzkumu kladl mimo teoretickou lingvistiku. Jak u jsem uvedl, vìnoval jsem se mo nosti pøedvídat problematické jevy v oblasti jazykové výuky. Konkrétnì jsem se vìnoval negativnímu transferu, tedy chybnému uplatnìní strukturních vlastností jednoho jazyka (v našem pøípadì angliètiny) pøi tvorbì výpovìdí jazyka druhého (v našem pøípadì èeštiny)

2 2. Jazykový transfer pøedstavuje ovlivnìní konkrétní jazykové produkce, tedy parole, jednoho jazyka jazykovým systémem, tedy langue, jazyka druhého. Tato pøedstava samozøejmì platí, pouze pokud jazykový systém (langue) pova ujeme za jistý soubor pravidel fungování urèitého jazyka, na nich se shodnou jeho u ivatelé. Stranou tedy ponecháváme názory nìkterých psycholingvistù, e langue je konstruktem individuálním, tedy e kolik je u ivatelù nìjakého jazyka, tolik existuje pøedstav o jeho jazykovém systému (viz napø. Zalevskaja 1999). Zároveò ponecháváme stranou pøípady, kdy dlouhodobìjší pùsobení jednoho jazyka na druhý vyvolá proces jazykové zmìny. V obou tìchto pøípadech bychom samozøejmì museli pøedpokládat, e langue prvního jazyka neovlivòuje pouze parole jazyka druhého, ale také (nebo pøedevším) jeho systém, tedy langue. Rozeznává se jazykový transfer pozitivní a negativní. K odlišení pozitivního a negativního jazykového transferu dobøe poslou í matematická terminologie: zatímco pozitivní jazykový transfer vychází z prùniku mno in langue obou jazykù, negativní jazykový transfer (nìkteré didaktické práce u ívají synonymnì termín jazyková interference) vychází z té oblasti langue prvního jazyka, která nále í k rozdílu obou mno in. Z hlediska didaktického je podstatné, e zatímco pozitivní jazykový transfer facilituje produkci v cílovém jazyce, negativní transfer naopak zpùsobuje tvorbu defektních výpovìdí. S termíny jazykový transfer (nebo té jazyková interference) didaktika cizích jazykù bì nì pracuje (pro didaktiku èeštiny srov. napø. Hendrich a kol. 1988, s ) a jejich podstatu a význam si zøetelnì uvìdomují i badatelé, kteøí na uvedenou terminologii rezignují. Napø. E. Hájková upozoròuje, e je nutné nauèit se dívat na èeštinu oèima cizince (Hájková 2005, s ). Na dùle itost kontrastivních faktorù pro hodnocení obtí nosti uèební látky a z toho plynoucí efektivity jejího uspoøádání ostatnì upozoròuje také Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky (dálé: SERR). Doporuèuje napøíklad svým u ivatelùm uvést funkci kontrastivní gramatiky v jazykovém vyuèování a uèení a zvá it, do jaké míry se má u studentù pìstovat povìdomí o gramatice mateøského jazyka, cizího jazyka a jejich vzájemných vztazích (SERR 2002, s. 154). Upozoròuje pøedevším na èasté pøípady, kdy jsou urèité koncepèní oblasti jinak uspoøádány v MJ (mateøském jazyce, pozn. aut.) a CJ [cizím jazyce pozn. J.D.], tak e si významy slov odpovídají jen èásteènì nebo nepøesnì (SERR 2002, s. 135). Jako zvláštì naléhavé se ukazuje zohlednìní kontrastivních faktorù na ni ších úrovních komunikaèní kompetence. Vzdálenost mateøštiny cizince (popø. Mediaèního jazyka) a cílové èeštiny je tu oznaèován za základní (Hádková a kol. 2005, s. 7) a je pøedpokladem pro vytváøení specifických strategií uèení (Hádková a kol. 2005, s. 13). Jazykový transfer je tedy jedním z podstatných faktorù ovlivòujících úspìšnost výuky a schopnost jeho pøedvídání mù e pomoci jak uèitelùm pøi pøípravì na výuku, tak tvùrcùm výukových materiálù. Tento èlánek je pøíspìvkem ke konkretizaci zmínìného jevu (negativního jazykového transferu) dokladem analýzy èeského, resp. anglického a èeského jazykového materiálu s cílem pomoci rozvíjející se didaktice èeštiny jako cizího jazyka. 3. Výzkum jsem zalo il na stanovisku Ch. J. Fillmora (1977), e významy slov pøirozeného jazyka (v našem pøípadì významy sloves) je mo né pøirovnat k obrazùm, které máme (jsme-li mluvèími tohoto jazyka) ulo eny ve své mysli. Tyto obrazy je mo né popisovat pomocí prvkù, z nich se skládají, a jejich urèujících vlastností. Zastávám názor, e v pøípadì slovesných významù je tyto prvky mo né pøirovnat k participantùm a jejich vlastnosti k participantním rolím. Ka dý typ významu je v naší mysli spojen s jazykovým prostøedkem, který se k jeho vyjádøení bì nì u ívá, pøièem vlastnosti tohoto jazykového prostøedku pøispívají k perspektivizaci a hierarchizaci slo ek protopypického obrazu vytváøejí jeho rámec. Zastávám názor, e základní promìnné slovesných rámcù korespondují se slovesnou valencí

3 Vycházel jsem tedy z následujících pøedpokladù: a) e popsání sémantických a syntaktických vlastností èeských a anglických sloves mluvení mù e ozøejmit, jaké prototypy obrazù jazykového jednání lidí mají v myslích ulo eny rodilí mluvèí èeštiny a angliètiny; b) e rozdílná sémantika a syntaktické vlastnosti èeských a anglických lexémù, které jsou odrazem rozdílné konceptualizace mimojazykové reality u rodilých mluvèích èeštiny a angliètiny, zpùsobují u anglicky mluvících studentù èeštiny jako cizího jazyka negativní jazykový transfer, konkrétnì chybné pøenášení sémantických kvalit a syntaktických vlastností anglických lexémù na lexémy èeské. Pro ovìøení výchozích pøedpokladù jsem zvolil skupinu deseti èeských a ètyø anglických sloves mluvení. Uvedu zde alespoò dva hlavní dùvody pro svou volbu: a) slovesa jako slovní druh jsou úzce provázána se syntaktickou strukturou vìty (viz napø. Daneš, Hlavsa 1981; Daneš 1985), co umo òuje vìnovat se vzájemným vazbám sémantiky a syntaktických vlastností lexémù; b) slovesa mluvení jako sémanticky vymezená skupina sloves jsou nezbytnou souèástí slovní zásoby studenta cizího jazyka ji od nejni ších úrovní jeho komunikaèních dovedností (viz napø. Hádková a kol. 2005; Èadská a kol. 2005). Skupinu deseti èeských sloves mluvení (øíci/øíkat/øíkávat, mluvit, hovoøit, povìdìt/povídat, oznámit, informovat, konstatovat) jsem pro výzkum vybral z více dùvodù. Zmíním se zde alespoò o dvou nejdùle itìjších: 1) jedná se o slovesa s relativnì vysokou frekvencí; 2) vìtšina z nich patøí mezi nejbì nìjší pøekladové ekvivalenty anglických lexémù speak, talk, say a tell, které jsem chtìl vyu ít pro kontrastivní analýzu. 4. Jako zdroj jazykových dat pro popis sémantiky a syntaktických vlastností deseti èeských sloves jsem pou il jazykový korpus, konkrétnì korpus syn2000 ÈNK. Získávání dat probíhalo tak, e jsem za pou ití korpusového mana eru zadal po adavek na 300 náhodnì vybraných konkordancí ka dého slovesa, a to v rozsahu 100 znakù pøed a 100 znakù za tvarem zadaného lemmatu. Na základì získaných fragmentù textu jsem se pokusil vymezit konkrétní aktualizace významu jednotlivých lexémù a popsal jsem syntaktické struktury, které se v analyzovaných výpovìdích manifestovaly. Pøi popisu lexikálního významu a syntaktických vlastností èeských sloves jsem vycházel z metody, na ní jsou zalo eny výkladové kombinatorické slovníky teorie smysl-text (viz napø. Steele 1990). Jejich základem je tzv. standardní definice, která má vnìjší formu podobnou matematické rovnici, na její levé stranì je vymezované sloveso (ve formì verba finita v aktivu), jeho syntaktické pozice/aktantové sloty jsou zastoupeny promìnnými (X, Y, Z ), zatímco pravou stranu tvoøí propozice vysvìtlující význam tohoto slovesa. Jeliko jednotlivé participanty slovesného dìje popisovaného propozicí na pravé stranì rovnice (o definici participantních rolí u skupiny sloves mluvení viz napø. Daneš, Hlavsa 1981; Panevová 1980) jsou oznaèeny promìnnými korespondujícími s odpovídajícími syntaktickými pozicemi/aktantovými sloty vymezovaného verba finita (uvádìnými na levé stranì rovnice), rozhodl jsem se explicitnì formulovat pouze pravou stranu standardní definice, tedy napø.: oznámit Osoba X dává osobì Y na vìdomí informaci Z. Výkladové kombinatorické slovníky následnì popisují jazykové formy obsazující syntaktické pozice, které sloveso otevírá. Tato vyjádøení jsou uvedena v tabulce, její ka dý sloupec je výètem forem obsazujících syntaktickou pozici uvedenou v jeho záhlaví. Poøadí jazykových forem v jednotlivých sloupcích tabulky je dáno pøedem stanovenými pravidly (napø. objeví-li se mo nost vyjádøit urèitou po

4 zici substantivem v bezpøedlo kovém pádì, je takové vyjádøení uvedeno v dy jako první). Jeliko však bylo z hlediska cílù mého výzkumu klíèové odlišit typická vyjádøení od tìch, je se vyskytují pouze okrajovì, rozhodl jsem se øadit jednotlivé jazykové formy sestupnì podle pøedpokládané frekvence u ití (stanovené na základì 300 výskytù v syn2000) a uvádìt jejich procentuální zastoupení ve zkoumaném vzorku, tedy napø.: oznámit Realizace X (v %) Realizace Y (v %) Realizace Z SUBST nom 65 nevyjádøeno 64 ûe SENT 46 nevyjádøeno 31 PRON dat 19 SUBST ak 23 PRON nom 4 SUBST dat 10 PRON ak 21 ADV loci 1 ADV loci 8 SENT 8 kdo SENT 1 SUBST vok 2 jaké SENT 1 ten, kdo SENT 1 které SENT 1 5. (v %) co SENT 1 nevyjádøeno 1 Zjištìné sémantické a syntaktické vlastnosti deseti èeských sloves mluvení jsem následnì prorovnal se sémantikou a syntaktickými vlastnostmi ètyø sloves anglických, jejich popis jsem pøevzal ze zahranièní literatury (Dirven, Goosens, Putseys, Vorlat 1982). Porovnání ukázalo odlišnosti, které spadaly pøedevším do následujících pìti skupin jevù: 1) rozdíly v šíøi významu slovesných lexémù, napøíklad jako pøeklad anglické vìty The tiredness is beginning to tell nemù eme pou ít èeskou vìtu Únava zaèíná øíkat, ale Únava se zaèíná projevovat; Pøípadný rozdíl souètu procentuálního zastoupení jednotlivých forem od 100% je dán zaokrouhlením. naopak pøi pøekladu èeské vìty Øíká svému psovi Pedro nemù eme pou ít anglickou vìtu He tells her dog Pedro, nýbr He calls her dog Pedro; v obou pøípadech proto, e jedno ze sloves, která jsou obvykle pokládána za pøekladové ekvivalenty, má navíc jednu/nìjakou významovou aktualizaci; 2) rozdíly v sémantické povaze participantù, napøíklad anglickou vìtu The newspaper says it started yesterday nemù eme pøelo it jako Noviny øíkají, e to zaèalo vèera, proto e sloveso øíkat v èeštinì neu íváme v odpovìdích na otázku Co dìlají noviny?; 3) rozdíly v obvyklé jazykové realizaci participantù, napøíklad pøi pøekladu anglické vìty Lucy told Paul to go home nemù eme sdìlovanou informaci vyjádøit infinitivem, tedy Lucy øekla Pavlovi jít domù; 4) rozdíly v syntaktické funkci pøedlo ek, napøíklad pøedlo ka to v anglické vìtì Richard was talking to his friends vyjadøuje komunikaèní interakci, zatímco obvykle ekvivalentní èeská pøedlo ka k vyjadøuje v èeské vìtì Richard mluvil ke svým pøátelùm komunikaci jednostrannou; 5) rozdíly v u ití pasivních konstrukcí, napøíklad v èeském pøekladu anglické vìty English is spoken all over the world nemù eme pou ít opisné pasivum. 7. Pokud jsem tedy pøedpokládal platnost své hypotézy, mìl se právì v tìchto pìti oblastech u nerodilých mluvèích èeštiny, kteøí jsou zároveò mluvèími angliètiny, projevit negativní jazykový transfer, tedy zvýšený poèet defektních výpovìdí. Zda tomu tak opravdu je, jsem se rozhodl ovìøit pomocí sondy, která mìla podobu nestandardizovaného dotazníku kombinovaného s (anglicko-èeským) pøekladovým cvièením. Celkem jsem oslovil 179 respondentù s rùznou úrovní jazykových dovedností v èeštinì. Byli to pøedevším rodilí mluvèí angliètiny, ale také rodilí mluvèí jiných indoevropských jazykù a rodilí mluvèí jazykù neindoevropských. Pøedevším u mluvèích neindoev

5 ropských jazykù jsem toti pøedpokládal, e budou angliètinu pova- ovat za prototyp indoevropského jazyka. Výzkumná sonda (viz Danìk 2007) prokázala negativní jazykový transfer ve všech ovìøovaných oblastech, a potvrdila tak ovìøovanou hypotézu. V pøípadì rozdílù v sémantice sloves se však tendence k negativnímu transferu projevila ménì výraznì ne v pøípadì rozdílù v jejich syntaktických vlastnostech. Výsledky výzkumné sondy mi tedy umo nily formulovat následující doporuèení pro uèitele a tvùrce výukových materiálù: Pokud zpracovávají oblast èeských sloves s významem interpersonální komunikace a jejich cílovou skupinou jsou anglicky mluvící studenti, mìli by se soustøedit pøedevším na rozdíly v obvyklé jazykové realizaci slovesných participantù a rozdíly v syntaktické funkci pøedlo ek. Výsledky výzkumné sondy mi také umo nily vyslovit názor, e pøedpovídat obtí nost jazykové látky na základì lingvistického výzkumu v principu mo né je, avšak rozsah negativního transferu není pøímo závislý na míøe strukturní odlišnosti dvou jazykù, a predikce zalo ené na kontrastivním lingvistickém zkoumání je tedy v dy nutné ovìøovat nelingvistickými metodami, napø. analýzou chyb. H e n d r i c h J. a kol., 1988, Didaktika cizích jazykù. SPN, Praha. P a n e v o v á J., 1980, Formy a funkce ve stavbì èeské vìty. Academia, Praha. Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky, UP, Olomouc. S t e e l e J. (ed.), 1990, Meaning-Text Theory: Linguistics, Lexicography and Implications. University of Ottawa, Ottawa. Z a l e v s k a j a A., 1999, Vvedenije v psycholingvistiku. Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, Moskva. Summary Negative language transfer is presented as an important factor causing production of defective utterances with non-native speakers. The use of contrastive analysis of several Czech verbs of speaking (namely øíci/øíkat/øíkávat, mluvit, hovoøit, povìdìt/povídat, oznámit, informovat and konstatovat) and their English counterparts (namely speak, talk, say a tell) for the production of negative language transfer is described with English-speaking learners of Czech to demonstrate the degree to which assessing the difficulty of language subject matter based on contrastive grammar is possible. Literatura È a d s k á M. a kol., 2005, Èeština jako cizí jazyk. Úroveò A2. Tauris, Praha. D a n ì k J., 2007, Negativní jazykový transfer u anglicky mluvících studentù èeštiny jako cizího jazyka (dizertaèní práce). PaedF UK, Praha. D a n e š F., 1985, Vìta a text. Academia, Praha. D a n e š F., H l a v s a Z., 1981, Vìtné vzorce v èeštinì. Academia, Praha. D i r v e n R., G o o s e n s L., P u t s e y s Y., V o r l a t E., 1982, The Scene of Linguistic Action and its Perspectivisation by SPEAK, TALK, SAY and TELL. John Benjamins, Amsterdam Philadelphia. F i l l m o r e Ch. J., 1977, Scenes-and frames sémantice, [in:] A. Zampoli (ed.), Linguistic Structures Processing. North-Holland Publishing Company, Amsterdam, s H á d k o v á M. a kol., 2005, Èeština jako cizí jazyk. Úroveò A1. Tauris, Praha. H á j k o v á E., 2005, Pøíprava uèitelù na práci s ákem s cizím mateøským jazykem v bì né ZŠ. Pedagogická orientace, è. 2, s

Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893. Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu

Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893. Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893 Magdaléna RYSOVÁ Praha Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu Klíèová slova: Diskurz, konektory,

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893

Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893 zúèastnilo 63 respondentù, pøesnìji øeèeno 58 posluchaèek a 5 posluchaèù bohemistiky. Ptáte se, jaké jsou výsledky daného šetøení? Prosím, tady jsou. Dvacet devìt dotázaných(to znamená cca 46%) zvolilo

Více

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893 Kateøina VLASÁKOVÁ Praha Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì 0. Nastínìní problematiky Tìsnì po vzniku referenèních popisù pro èeštinu jako cizí jazyk zaèaly

Více

Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893. Poslední dopisy Bo eny Nìmcové

Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893. Poslední dopisy Bo eny Nìmcové Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893 Lucie SAICOVÁ ØÍMALOVÁ Praha Poslední dopisy Bo eny Nìmcové Bo ena Nìmcová napsala od èervna do listopadu 1861, tedy pøibli nì v posledním pùl roce svého ivota, 14

Více

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 47: 159 178, 2012 159 Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Notes to the use of mean Ellenberg indicator values

Více

Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893. Matná svìtla na periférii èeské interpunkce

Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893. Matná svìtla na periférii èeské interpunkce Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893 Robert ADAM Praha Matná svìtla na periférii èeské interpunkce Kladení èlenicích znamének nepatøí v èeské jazykovìdì k tématùm, na která se soustøeïuje teoretická

Více

316.3 - Globální spoleènosti. Sociální struktura. Sociální skupiny [18] 37.016 - Uèební osnovy. Vyuèovací pøedmìty. Uèebnice [22]

316.3 - Globální spoleènosti. Sociální struktura. Sociální skupiny [18] 37.016 - Uèební osnovy. Vyuèovací pøedmìty. Uèebnice [22] KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ÈR Schindlerová, Olga Kapitoly ze sebeobsluhy nevidomých a slabozrakých / Olga Schindlerová a kolektiv autorù. -- Vyd. 1. -- Praha : Tyfloservis, 2007. -- 96 s.

Více

Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné pøístupy a metody Marcela Janíková, Kateøina Vlèková a kol.

Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné pøístupy a metody Marcela Janíková, Kateøina Vlèková a kol. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné pøístupy a metody Marcela Janíková, Kateøina Vlèková a kol. 290. publikace VÝZKUM VÝUKY: TEMATICKÉ OBLASTI, VÝZKUMNÉ PØÍSTUPY A METODY Marcela Janíková, Kateøina

Více

Bohemistyka 2003, nr 1, ISSN 1642 9893. Habsburská jazyková politika a diglosie v Èechách

Bohemistyka 2003, nr 1, ISSN 1642 9893. Habsburská jazyková politika a diglosie v Èechách Bohemistyka 2003, nr 1, ISSN 1642 9893 Stefan Michael NEWERKLA Vídeò Habsburská jazyková politika a diglosie v Èechách 1. Úvod Naše studie pojednává o problémech jazykových stykù mezi nìmecky a èesky mluvícím

Více

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY Centre by Ostrava University analysis, which was executed in the frame of ESF Projects which were oriented on the increase quality of basic and secondary schools of the Moravian-Silesian region. Research

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání Metodická píru ka projektu Šance pro všechny aneb rovný pístup ke vzd!lání OLGA ZELINKOVÁ A KOL. Základní škola Roztoky, okres Praha - západ OLGA ZELINKOVÁ A KOL. METODICKÁ P!ÍRU"KA PROJEKTU ŠANCE PRO

Více

KOMUNITNÍ PØÍSTUP V PÉÈI

KOMUNITNÍ PØÍSTUP V PÉÈI Rubrika pøináší uèební texty urèené celoživotnímu vzdì lá vá ní lékařù. Je pøipravována redakcí ve spolupráci a s garancí Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti (akreditace ÈLK è. 0011/16/2001). Cí

Více

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Polygrafické sešity 3 (1998) Dodatek OBSAH 13.

Více

Bohemistyka 2001, nr 3, ISSN 1642 9893. Feministické postoje v jazyce Bible. Michaela LAŠ OVIÈKOVÁ

Bohemistyka 2001, nr 3, ISSN 1642 9893. Feministické postoje v jazyce Bible. Michaela LAŠ OVIÈKOVÁ Bohemistyka 2001, nr 3, ISSN 1642 9893 Michaela LAŠ OVIÈKOVÁ Feministické postoje v jazyce Bible Jak upozoròoval u Pavel Eisner (1997, s. 317), patøí èeština k jednomu z nejsexiètìjších a nejerotiètìjších

Více

Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35. Mojmír Vlašín Blanka Mikátová

Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35. Mojmír Vlašín Blanka Mikátová Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35 Mojmír Vlašín Blanka Mikátová Brno 2007 Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35 Mojmír Vlašín Blanka Mikátová Metodika sledování výskytu plazù v Èeské

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny *

Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny * Radek Čech Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny * Several theoretical and methodological notes on the Grammar of Contemporary Czech ABSTRACT: The article is concerned

Více

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. METODY A TECHNIKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. METODY A TECHNIKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. METODY A TECHNIKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3417.

Více

Bohemistyka 2010, nr 2, ISSN 1642 9893. Pøedmluva a doslov jako párové peritexty knihy

Bohemistyka 2010, nr 2, ISSN 1642 9893. Pøedmluva a doslov jako párové peritexty knihy Bohemistyka 2010, nr 2, ISSN 1642 9893 Lenka MÜLLEROVÁ Hradec Králové Pøedmluva a doslov jako párové peritexty knihy 1. Pøedmluva Pøedmluva a doslov (nìkdy uvádìné jako prolog a epilog) obklopují bezprostøednì

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

ARCHEOLOGICKÉ STUDIE UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ SVAZEK

ARCHEOLOGICKÉ STUDIE UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ SVAZEK Analyza artefaktu-ok:sestava 1 5.12.2011 1:24 Stránka 1 ARCHEOLOGICKÉ STUDIE UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ SVAZEK 2 Ivan Pavlù Analýza artefaktù Hradec Králové 2011 Analyza artefaktu-ok:sestava 1 5.12.2011

Více

ISBN 978-80-254-5824-2

ISBN 978-80-254-5824-2 ISBN 978-80-254-5824-2 Tento sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Možnosti a cesty primární prevence VI. roèník mezinárodní konference Primární prevence

Více

Novinky zahranièní knihovnické literatury

Novinky zahranièní knihovnické literatury Novinky zahranièní knihovnické literatury 1. ALKHOVEN, Patricia La numérisation des collections : les objectifs stratégiques de la Bibliothèque royale des Pays Bas [Digitalizace sbírek : strategické cíle

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal prof. PhDr. Jan Vymìtal ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako

Více

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více