Bohemistyka 2009, nr 3, ISSN Mo nosti predikce negativního jazykového transferu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohemistyka 2009, nr 3, ISSN 1642 9893. Mo nosti predikce negativního jazykového transferu"

Transkript

1 Bohemistyka 2009, nr 3, ISSN u, normalka, spoko, szacun, zdecydowana wiêkszoœæ podlega jednak odmianie: pol. herba, komuch, taksa, fon, czes. cíba < cibule, knedl < knedlík, konzerva < konzervativec, náèa < náèelník. Mo emy ponadto stwierdziæ, e proces skracania wyrazów wystêpuje na szersz¹ skalê w jêzyku czeskim, w którym skróty rozpowszechniane s¹ nie tylko, jak ma to miejsce w przypadku jêzyka polskiego przez m³odzie, ale równie przez doros³ych. Jednak zarówno na gruncie czeskim jak i polskim to w³aœnie grupa m³odych u ytkowników jêzyka odznacza siê najwiêksz¹ kreatywnoœci¹ w dziedzinie tworzenia skrótów wyrazowych. Literatura H r b á è e k J., 1979, Jazykové zkratky v èeštinì, Praga. O r ³ o œ T. Z., 2002, Tendencja do skracania wyrazów w jêzyku czeskim i polskim, [w:] Dzieje S³owian w œwietle leksyki, red. J. Rusek, W. Boryœ, L. Bednarczuk, Kraków. S z c z e p a ñ s k a E., 1994, Uniwerbizacja w jêzyku czeskim i polskim, Kraków. Summary The article describes the processes of shortening in Polish and in Czech. The exemplificative material is mostly derived from the Polish and Czech teenage language, because this social group is treated as the most creative group of language users, although it is significant to point out, that in Czech, acronyms can be found in spoken language of adults more often than in the Polish language. The author also notices the tendency to shorten words of English origin among other things, due to the derivative-abbreviatory processes, for example: net internet, no as notebook etc. Jan DANÌK Praha Mo nosti predikce negativního jazykového transferu 1. Tento pøíspìvek je zamyšlením nad mo ností pøedvídat problematické jevy v oblasti jazykové výuky, konkrétnì výuky èeštiny jako cizího jazyka, a to na základì výsledkù aplikovaného kontrastivního lingvistického výzkumu. Své závìry opírám o vlastní výzkum, jeho cílem bylo pøedpovìdìt tvorbu defektních výpovìdí u anglicky mluvících studentù èeštiny jako cizího jazyka na základì strukturních rozdílù mezi tìmito dvìma jazyky, tedy mezi èeštinou a angliètinou (Danìk 2006). Základ výzkumu byl lingvistický, tedy zabýval jsem se v nìm v první øadì zkoumáním jazykových jevù. Konkrétnì jsem si všímal významu a syntaktických konstrukcí u deseti èeských sloves mluvení. Kontrastivním tento výzkum nazývám proto, e jsem v nìm výše uvedené jazykové jevy porovnával s paralelními jevy jiného jazyka. Konkrétnì jsem si všímal významu a syntaktických konstrukcí u ètyø anglických sloves, která patøí k nejèastìjším pøekladovým ekvivalentùm vybrané skupiny sloves èeských. Koneènì aplikovaným tento výzkum nazývám proto, e jsem jak východiska, tak cíle svého výzkumu kladl mimo teoretickou lingvistiku. Jak u jsem uvedl, vìnoval jsem se mo nosti pøedvídat problematické jevy v oblasti jazykové výuky. Konkrétnì jsem se vìnoval negativnímu transferu, tedy chybnému uplatnìní strukturních vlastností jednoho jazyka (v našem pøípadì angliètiny) pøi tvorbì výpovìdí jazyka druhého (v našem pøípadì èeštiny)

2 2. Jazykový transfer pøedstavuje ovlivnìní konkrétní jazykové produkce, tedy parole, jednoho jazyka jazykovým systémem, tedy langue, jazyka druhého. Tato pøedstava samozøejmì platí, pouze pokud jazykový systém (langue) pova ujeme za jistý soubor pravidel fungování urèitého jazyka, na nich se shodnou jeho u ivatelé. Stranou tedy ponecháváme názory nìkterých psycholingvistù, e langue je konstruktem individuálním, tedy e kolik je u ivatelù nìjakého jazyka, tolik existuje pøedstav o jeho jazykovém systému (viz napø. Zalevskaja 1999). Zároveò ponecháváme stranou pøípady, kdy dlouhodobìjší pùsobení jednoho jazyka na druhý vyvolá proces jazykové zmìny. V obou tìchto pøípadech bychom samozøejmì museli pøedpokládat, e langue prvního jazyka neovlivòuje pouze parole jazyka druhého, ale také (nebo pøedevším) jeho systém, tedy langue. Rozeznává se jazykový transfer pozitivní a negativní. K odlišení pozitivního a negativního jazykového transferu dobøe poslou í matematická terminologie: zatímco pozitivní jazykový transfer vychází z prùniku mno in langue obou jazykù, negativní jazykový transfer (nìkteré didaktické práce u ívají synonymnì termín jazyková interference) vychází z té oblasti langue prvního jazyka, která nále í k rozdílu obou mno in. Z hlediska didaktického je podstatné, e zatímco pozitivní jazykový transfer facilituje produkci v cílovém jazyce, negativní transfer naopak zpùsobuje tvorbu defektních výpovìdí. S termíny jazykový transfer (nebo té jazyková interference) didaktika cizích jazykù bì nì pracuje (pro didaktiku èeštiny srov. napø. Hendrich a kol. 1988, s ) a jejich podstatu a význam si zøetelnì uvìdomují i badatelé, kteøí na uvedenou terminologii rezignují. Napø. E. Hájková upozoròuje, e je nutné nauèit se dívat na èeštinu oèima cizince (Hájková 2005, s ). Na dùle itost kontrastivních faktorù pro hodnocení obtí nosti uèební látky a z toho plynoucí efektivity jejího uspoøádání ostatnì upozoròuje také Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky (dálé: SERR). Doporuèuje napøíklad svým u ivatelùm uvést funkci kontrastivní gramatiky v jazykovém vyuèování a uèení a zvá it, do jaké míry se má u studentù pìstovat povìdomí o gramatice mateøského jazyka, cizího jazyka a jejich vzájemných vztazích (SERR 2002, s. 154). Upozoròuje pøedevším na èasté pøípady, kdy jsou urèité koncepèní oblasti jinak uspoøádány v MJ (mateøském jazyce, pozn. aut.) a CJ [cizím jazyce pozn. J.D.], tak e si významy slov odpovídají jen èásteènì nebo nepøesnì (SERR 2002, s. 135). Jako zvláštì naléhavé se ukazuje zohlednìní kontrastivních faktorù na ni ších úrovních komunikaèní kompetence. Vzdálenost mateøštiny cizince (popø. Mediaèního jazyka) a cílové èeštiny je tu oznaèován za základní (Hádková a kol. 2005, s. 7) a je pøedpokladem pro vytváøení specifických strategií uèení (Hádková a kol. 2005, s. 13). Jazykový transfer je tedy jedním z podstatných faktorù ovlivòujících úspìšnost výuky a schopnost jeho pøedvídání mù e pomoci jak uèitelùm pøi pøípravì na výuku, tak tvùrcùm výukových materiálù. Tento èlánek je pøíspìvkem ke konkretizaci zmínìného jevu (negativního jazykového transferu) dokladem analýzy èeského, resp. anglického a èeského jazykového materiálu s cílem pomoci rozvíjející se didaktice èeštiny jako cizího jazyka. 3. Výzkum jsem zalo il na stanovisku Ch. J. Fillmora (1977), e významy slov pøirozeného jazyka (v našem pøípadì významy sloves) je mo né pøirovnat k obrazùm, které máme (jsme-li mluvèími tohoto jazyka) ulo eny ve své mysli. Tyto obrazy je mo né popisovat pomocí prvkù, z nich se skládají, a jejich urèujících vlastností. Zastávám názor, e v pøípadì slovesných významù je tyto prvky mo né pøirovnat k participantùm a jejich vlastnosti k participantním rolím. Ka dý typ významu je v naší mysli spojen s jazykovým prostøedkem, který se k jeho vyjádøení bì nì u ívá, pøièem vlastnosti tohoto jazykového prostøedku pøispívají k perspektivizaci a hierarchizaci slo ek protopypického obrazu vytváøejí jeho rámec. Zastávám názor, e základní promìnné slovesných rámcù korespondují se slovesnou valencí

3 Vycházel jsem tedy z následujících pøedpokladù: a) e popsání sémantických a syntaktických vlastností èeských a anglických sloves mluvení mù e ozøejmit, jaké prototypy obrazù jazykového jednání lidí mají v myslích ulo eny rodilí mluvèí èeštiny a angliètiny; b) e rozdílná sémantika a syntaktické vlastnosti èeských a anglických lexémù, které jsou odrazem rozdílné konceptualizace mimojazykové reality u rodilých mluvèích èeštiny a angliètiny, zpùsobují u anglicky mluvících studentù èeštiny jako cizího jazyka negativní jazykový transfer, konkrétnì chybné pøenášení sémantických kvalit a syntaktických vlastností anglických lexémù na lexémy èeské. Pro ovìøení výchozích pøedpokladù jsem zvolil skupinu deseti èeských a ètyø anglických sloves mluvení. Uvedu zde alespoò dva hlavní dùvody pro svou volbu: a) slovesa jako slovní druh jsou úzce provázána se syntaktickou strukturou vìty (viz napø. Daneš, Hlavsa 1981; Daneš 1985), co umo òuje vìnovat se vzájemným vazbám sémantiky a syntaktických vlastností lexémù; b) slovesa mluvení jako sémanticky vymezená skupina sloves jsou nezbytnou souèástí slovní zásoby studenta cizího jazyka ji od nejni ších úrovní jeho komunikaèních dovedností (viz napø. Hádková a kol. 2005; Èadská a kol. 2005). Skupinu deseti èeských sloves mluvení (øíci/øíkat/øíkávat, mluvit, hovoøit, povìdìt/povídat, oznámit, informovat, konstatovat) jsem pro výzkum vybral z více dùvodù. Zmíním se zde alespoò o dvou nejdùle itìjších: 1) jedná se o slovesa s relativnì vysokou frekvencí; 2) vìtšina z nich patøí mezi nejbì nìjší pøekladové ekvivalenty anglických lexémù speak, talk, say a tell, které jsem chtìl vyu ít pro kontrastivní analýzu. 4. Jako zdroj jazykových dat pro popis sémantiky a syntaktických vlastností deseti èeských sloves jsem pou il jazykový korpus, konkrétnì korpus syn2000 ÈNK. Získávání dat probíhalo tak, e jsem za pou ití korpusového mana eru zadal po adavek na 300 náhodnì vybraných konkordancí ka dého slovesa, a to v rozsahu 100 znakù pøed a 100 znakù za tvarem zadaného lemmatu. Na základì získaných fragmentù textu jsem se pokusil vymezit konkrétní aktualizace významu jednotlivých lexémù a popsal jsem syntaktické struktury, které se v analyzovaných výpovìdích manifestovaly. Pøi popisu lexikálního významu a syntaktických vlastností èeských sloves jsem vycházel z metody, na ní jsou zalo eny výkladové kombinatorické slovníky teorie smysl-text (viz napø. Steele 1990). Jejich základem je tzv. standardní definice, která má vnìjší formu podobnou matematické rovnici, na její levé stranì je vymezované sloveso (ve formì verba finita v aktivu), jeho syntaktické pozice/aktantové sloty jsou zastoupeny promìnnými (X, Y, Z ), zatímco pravou stranu tvoøí propozice vysvìtlující význam tohoto slovesa. Jeliko jednotlivé participanty slovesného dìje popisovaného propozicí na pravé stranì rovnice (o definici participantních rolí u skupiny sloves mluvení viz napø. Daneš, Hlavsa 1981; Panevová 1980) jsou oznaèeny promìnnými korespondujícími s odpovídajícími syntaktickými pozicemi/aktantovými sloty vymezovaného verba finita (uvádìnými na levé stranì rovnice), rozhodl jsem se explicitnì formulovat pouze pravou stranu standardní definice, tedy napø.: oznámit Osoba X dává osobì Y na vìdomí informaci Z. Výkladové kombinatorické slovníky následnì popisují jazykové formy obsazující syntaktické pozice, které sloveso otevírá. Tato vyjádøení jsou uvedena v tabulce, její ka dý sloupec je výètem forem obsazujících syntaktickou pozici uvedenou v jeho záhlaví. Poøadí jazykových forem v jednotlivých sloupcích tabulky je dáno pøedem stanovenými pravidly (napø. objeví-li se mo nost vyjádøit urèitou po

4 zici substantivem v bezpøedlo kovém pádì, je takové vyjádøení uvedeno v dy jako první). Jeliko však bylo z hlediska cílù mého výzkumu klíèové odlišit typická vyjádøení od tìch, je se vyskytují pouze okrajovì, rozhodl jsem se øadit jednotlivé jazykové formy sestupnì podle pøedpokládané frekvence u ití (stanovené na základì 300 výskytù v syn2000) a uvádìt jejich procentuální zastoupení ve zkoumaném vzorku, tedy napø.: oznámit Realizace X (v %) Realizace Y (v %) Realizace Z SUBST nom 65 nevyjádøeno 64 ûe SENT 46 nevyjádøeno 31 PRON dat 19 SUBST ak 23 PRON nom 4 SUBST dat 10 PRON ak 21 ADV loci 1 ADV loci 8 SENT 8 kdo SENT 1 SUBST vok 2 jaké SENT 1 ten, kdo SENT 1 které SENT 1 5. (v %) co SENT 1 nevyjádøeno 1 Zjištìné sémantické a syntaktické vlastnosti deseti èeských sloves mluvení jsem následnì prorovnal se sémantikou a syntaktickými vlastnostmi ètyø sloves anglických, jejich popis jsem pøevzal ze zahranièní literatury (Dirven, Goosens, Putseys, Vorlat 1982). Porovnání ukázalo odlišnosti, které spadaly pøedevším do následujících pìti skupin jevù: 1) rozdíly v šíøi významu slovesných lexémù, napøíklad jako pøeklad anglické vìty The tiredness is beginning to tell nemù eme pou ít èeskou vìtu Únava zaèíná øíkat, ale Únava se zaèíná projevovat; Pøípadný rozdíl souètu procentuálního zastoupení jednotlivých forem od 100% je dán zaokrouhlením. naopak pøi pøekladu èeské vìty Øíká svému psovi Pedro nemù eme pou ít anglickou vìtu He tells her dog Pedro, nýbr He calls her dog Pedro; v obou pøípadech proto, e jedno ze sloves, která jsou obvykle pokládána za pøekladové ekvivalenty, má navíc jednu/nìjakou významovou aktualizaci; 2) rozdíly v sémantické povaze participantù, napøíklad anglickou vìtu The newspaper says it started yesterday nemù eme pøelo it jako Noviny øíkají, e to zaèalo vèera, proto e sloveso øíkat v èeštinì neu íváme v odpovìdích na otázku Co dìlají noviny?; 3) rozdíly v obvyklé jazykové realizaci participantù, napøíklad pøi pøekladu anglické vìty Lucy told Paul to go home nemù eme sdìlovanou informaci vyjádøit infinitivem, tedy Lucy øekla Pavlovi jít domù; 4) rozdíly v syntaktické funkci pøedlo ek, napøíklad pøedlo ka to v anglické vìtì Richard was talking to his friends vyjadøuje komunikaèní interakci, zatímco obvykle ekvivalentní èeská pøedlo ka k vyjadøuje v èeské vìtì Richard mluvil ke svým pøátelùm komunikaci jednostrannou; 5) rozdíly v u ití pasivních konstrukcí, napøíklad v èeském pøekladu anglické vìty English is spoken all over the world nemù eme pou ít opisné pasivum. 7. Pokud jsem tedy pøedpokládal platnost své hypotézy, mìl se právì v tìchto pìti oblastech u nerodilých mluvèích èeštiny, kteøí jsou zároveò mluvèími angliètiny, projevit negativní jazykový transfer, tedy zvýšený poèet defektních výpovìdí. Zda tomu tak opravdu je, jsem se rozhodl ovìøit pomocí sondy, která mìla podobu nestandardizovaného dotazníku kombinovaného s (anglicko-èeským) pøekladovým cvièením. Celkem jsem oslovil 179 respondentù s rùznou úrovní jazykových dovedností v èeštinì. Byli to pøedevším rodilí mluvèí angliètiny, ale také rodilí mluvèí jiných indoevropských jazykù a rodilí mluvèí jazykù neindoevropských. Pøedevším u mluvèích neindoev

5 ropských jazykù jsem toti pøedpokládal, e budou angliètinu pova- ovat za prototyp indoevropského jazyka. Výzkumná sonda (viz Danìk 2007) prokázala negativní jazykový transfer ve všech ovìøovaných oblastech, a potvrdila tak ovìøovanou hypotézu. V pøípadì rozdílù v sémantice sloves se však tendence k negativnímu transferu projevila ménì výraznì ne v pøípadì rozdílù v jejich syntaktických vlastnostech. Výsledky výzkumné sondy mi tedy umo nily formulovat následující doporuèení pro uèitele a tvùrce výukových materiálù: Pokud zpracovávají oblast èeských sloves s významem interpersonální komunikace a jejich cílovou skupinou jsou anglicky mluvící studenti, mìli by se soustøedit pøedevším na rozdíly v obvyklé jazykové realizaci slovesných participantù a rozdíly v syntaktické funkci pøedlo ek. Výsledky výzkumné sondy mi také umo nily vyslovit názor, e pøedpovídat obtí nost jazykové látky na základì lingvistického výzkumu v principu mo né je, avšak rozsah negativního transferu není pøímo závislý na míøe strukturní odlišnosti dvou jazykù, a predikce zalo ené na kontrastivním lingvistickém zkoumání je tedy v dy nutné ovìøovat nelingvistickými metodami, napø. analýzou chyb. H e n d r i c h J. a kol., 1988, Didaktika cizích jazykù. SPN, Praha. P a n e v o v á J., 1980, Formy a funkce ve stavbì èeské vìty. Academia, Praha. Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky, UP, Olomouc. S t e e l e J. (ed.), 1990, Meaning-Text Theory: Linguistics, Lexicography and Implications. University of Ottawa, Ottawa. Z a l e v s k a j a A., 1999, Vvedenije v psycholingvistiku. Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, Moskva. Summary Negative language transfer is presented as an important factor causing production of defective utterances with non-native speakers. The use of contrastive analysis of several Czech verbs of speaking (namely øíci/øíkat/øíkávat, mluvit, hovoøit, povìdìt/povídat, oznámit, informovat and konstatovat) and their English counterparts (namely speak, talk, say a tell) for the production of negative language transfer is described with English-speaking learners of Czech to demonstrate the degree to which assessing the difficulty of language subject matter based on contrastive grammar is possible. Literatura È a d s k á M. a kol., 2005, Èeština jako cizí jazyk. Úroveò A2. Tauris, Praha. D a n ì k J., 2007, Negativní jazykový transfer u anglicky mluvících studentù èeštiny jako cizího jazyka (dizertaèní práce). PaedF UK, Praha. D a n e š F., 1985, Vìta a text. Academia, Praha. D a n e š F., H l a v s a Z., 1981, Vìtné vzorce v èeštinì. Academia, Praha. D i r v e n R., G o o s e n s L., P u t s e y s Y., V o r l a t E., 1982, The Scene of Linguistic Action and its Perspectivisation by SPEAK, TALK, SAY and TELL. John Benjamins, Amsterdam Philadelphia. F i l l m o r e Ch. J., 1977, Scenes-and frames sémantice, [in:] A. Zampoli (ed.), Linguistic Structures Processing. North-Holland Publishing Company, Amsterdam, s H á d k o v á M. a kol., 2005, Èeština jako cizí jazyk. Úroveò A1. Tauris, Praha. H á j k o v á E., 2005, Pøíprava uèitelù na práci s ákem s cizím mateøským jazykem v bì né ZŠ. Pedagogická orientace, è. 2, s

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Èeština jako cizí jazyk úroveò A1. Fonetika a prostøedky vyjadøování modality

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Èeština jako cizí jazyk úroveò A1. Fonetika a prostøedky vyjadøování modality Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893 Kateøina VLASÁKOVÁ Praha Èeština jako cizí jazyk úroveò A1. Fonetika a prostøedky vyjadøování modality V roce 2005 se podaøilo dokonèit popis prvních ètyø úrovní

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

INFORMACE A VNITØNÍ STRUKTURA VESMÍRU Prùzkum v informaèní fyzice Tom Stonier Praha 2002 Professor Tom Stonier, BA, MSc, PhD, FRSA University of Bradford West Yorkshire, DB7 1DP, UK Translation from the

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893 Kateøina VLASÁKOVÁ Praha Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì 0. Nastínìní problematiky Tìsnì po vzniku referenèních popisù pro èeštinu jako cizí jazyk zaèaly

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893. Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu

Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893. Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893 Magdaléna RYSOVÁ Praha Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu Klíèová slova: Diskurz, konektory,

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Sociokulturní kompetence jako souèást popisù úrovní èeského jazyka

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Sociokulturní kompetence jako souèást popisù úrovní èeského jazyka Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Sociokulturní kompetence jako souèást popisù úrovní èeského jazyka Výuka cizím jazykùm v dy tradiènì sestávala z uèení poznatkùm z gramatiky a z

Více

Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS.

Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS. Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS. Použité zkratky ERMS ESS i AIS ESS elektronická spisová služba AIS agendový

Více

Gramatika zastaralý pøe itek, nebo nedílná souèást výuky anglického jazyka?

Gramatika zastaralý pøe itek, nebo nedílná souèást výuky anglického jazyka? Gramatika zastaralý pøe itek, nebo nedílná souèást výuky anglického jazyka? Pavlína Janáèková* 1. Úvod Jazyková výuka starších teenagerù a dospìlých má svá specifika. Mimo jiné i proto, e èasto mají u

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Bohemistyka 2010, nr 1, ISSN 1642 9893. Èeština v roli jazyka cizího dvacetiletí po Listopadu. Marie HÁDKOVÁ Ústí nad Labem

Bohemistyka 2010, nr 1, ISSN 1642 9893. Èeština v roli jazyka cizího dvacetiletí po Listopadu. Marie HÁDKOVÁ Ústí nad Labem Bohemistyka 2010, nr 1, ISSN 1642 9893 Marie HÁDKOVÁ Ústí nad Labem Èeština v roli jazyka cizího dvacetiletí po Listopadu Úvod Listopad 1989 pøinesl do ivota naší spoleènosti výrazné zmìny. Jednou z nejnápadnìjších

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Optimalizace systému skladového hospodářství ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. Bc. Kateřina Cáderová

Optimalizace systému skladového hospodářství ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. Bc. Kateřina Cáderová Optimalizace systému skladového hospodářství ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. Bc. Kateřina Cáderová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce je snaha o optimalizaci

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C Institute of Languages and Humanities 5 (1999)

SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C Institute of Languages and Humanities 5 (1999) SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C Institute of Languages and Humanities 5 (1999) ANGLICKÝ POØÁDEK SLOV - ÈESKÝ PÁD: SIGNÁLY STUPNÌ KONTROLY NAD DÌJEM Šárka Èáòová Ústav jazykù a humanitních

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Porovnání vztahu u itel k informa ním a komunika ním technologiím mezi roky 2004 a 2014

Porovnání vztahu u itel k informa ním a komunika ním technologiím mezi roky 2004 a 2014 Miroslav CHRÁSKA Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Porovnání vztahu u itel k informa ním a komunika ním technologiím mezi roky 2004 a 2014 Úvod cíl výzkumu Hlavním cílem srovnávacího výzkumubylo

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehøívá; naopak, rozprávka zároveò pøinese pouèení i poskytne cvik. (Montaigne) Podìkování

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Bohemistyka 2006, nr 1, ISSN 1642 9893. Postoje studentù gymnázií k spisovné a obecné èeštinì versus jejich jazyková praxe. Hana KRULIKOVSKÁ Praha

Bohemistyka 2006, nr 1, ISSN 1642 9893. Postoje studentù gymnázií k spisovné a obecné èeštinì versus jejich jazyková praxe. Hana KRULIKOVSKÁ Praha Bohemistyka 2006, nr 1, ISSN 1642 9893 Hana KRULIKOVSKÁ Praha Postoje studentù gymnázií k spisovné a obecné èeštinì versus jejich jazyková praxe V posledních letech se v èeské lingvistice opìt obnovily

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Retrográdní slovníky = inverzní

Retrográdní slovníky = inverzní Retrográdní slovníky = inverzní Přinášejí slovní zásobu (nebo její část) určitého jazyka v obráceném abecedním řazení (tj. od konce slova, a tergo) Jsou především zdrojem poznání slovotvorných typů a jejich

Více

III_2-05-02_The Verb to Be sloveso Být pracovní list.doc III_2-05-02_The Verb to Be sloveso Být pracovní list - řešení.doc

III_2-05-02_The Verb to Be sloveso Být pracovní list.doc III_2-05-02_The Verb to Be sloveso Být pracovní list - řešení.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: The verb To BE sloveso Být Pořadové číslo: III_2-05-02 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Sloveso Být Procvičovat sloveso to

Více

Alternativy zajištění a jejich uplatňování v České republice

Alternativy zajištění a jejich uplatňování v České republice Alternativy zajištění a jejich uplatňování v České republice Mgr. Beáta Szakácsová Bratislava, Slovenská republika Kancelář veřejného ochránce práv 15. června 2015 Nová působnost veřejného ochránce práv

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM- VÝUKOVÝ PODNIK NA KVS

INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM- VÝUKOVÝ PODNIK NA KVS INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM- VÝUKOVÝ PODNIK NA KVS František Manlig, Jan Vavruška, Petr Keller, Jiří Šafka, František Koblasa TU v Liberci Fakulta strojní, katedra výrobních systémů frantisek.manlig@tul.cz

Více

ZKVALITŇOVÁNÍ PRÁCE UČITELŮ V PŘEDMĚTU EKONOMIKA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

ZKVALITŇOVÁNÍ PRÁCE UČITELŮ V PŘEDMĚTU EKONOMIKA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZKVALITŇOVÁNÍ PRÁCE UČITELŮ V PŘEDMĚTU EKONOMIKA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Alena Králová* Úvod Jedna z nejdùle itìjších zmìn, která výraznì ovlivòuje vývoj Èeské republiky v oblasti vzdìlávání, 1 je vstup do

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5060CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

4.2 DŮVOD A CÍLE ŘEŠENÍ (VČETN Ě DOLOŽENÍ JEJICH MĚŘITELNOSTI):

4.2 DŮVOD A CÍLE ŘEŠENÍ (VČETN Ě DOLOŽENÍ JEJICH MĚŘITELNOSTI): Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě ročník 2011 ZÁVĚ REČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ bronzového stupn ě ceny stříbrného stupn ě ceny inovace (zatrhněte cenu, o jakou soutěžíte) 1. NÁZEV

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí. Téma: Analýza kritického bodu

Seminární práce ze Základů firemních financí. Téma: Analýza kritického bodu Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza kritického bodu Zpracovali: Marek Bubelíny Martin Martin Balcárek Datum prezentace: 21. dubna 2004 V Brně dne...... P o d p i s Obsah 1. ÚVOD...3

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Bohemistyka 2004, nr 3, ISSN 1642 9893. Zkušenosti z výuky èeštiny u imigrantù a cizincù

Bohemistyka 2004, nr 3, ISSN 1642 9893. Zkušenosti z výuky èeštiny u imigrantù a cizincù Bohemistyka 2004, nr 3, ISSN 1642 9893 Marie ÈECHOVÁ Ústí nad Labem Zkušenosti z výuky èeštiny u imigrantù a cizincù 203 Pøiznám se, e jsem se teoretickými otázkami vyuèování cizincù p r a k t i c k é

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod Posouzení obtížnosti výkladového tetu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod Souhrn Libuše Hrabí Katedra přírodopisu a pěstitelství PdF UP Tento článek obsahuje poznatky o porovnání náročnosti

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Definice, metody měření a výpočtu

Definice, metody měření a výpočtu Číslo Parametr znění Definice, metody měření a výpočtu Subjekt 1 Průměrná doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě

Více

Øízený pøeklad - make

Øízený pøeklad - make Øízený pøeklad Øízený pøeklad - make - nástroj make je pùvodnì UNIXový pomocný vývoj. nástroj vzniklý v AT&T asi 1975 - úèel: zjednodušit a zautomatizovat pøeklad a sestavování (linking) vìtších projektù,

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH :6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

BLENDED LEARNING A JEDEN JEHO KONKRÉTNÍ PŘÍPAD V PRAXI BLENDED LEARNING AND ONE ITS SPECIFIC EXAMPLE IN PRACTICE

BLENDED LEARNING A JEDEN JEHO KONKRÉTNÍ PŘÍPAD V PRAXI BLENDED LEARNING AND ONE ITS SPECIFIC EXAMPLE IN PRACTICE BLENDED LEARNING A JEDEN JEHO KONKRÉTNÍ PŘÍPAD V PRAXI BLENDED LEARNING AND ONE ITS SPECIFIC EXAMPLE IN PRACTICE David Nocar Katedra matematiky Pedagogické fakulty & Centrum distančního vzdělávání Univerzita

Více

IS KONTI AS SOFTWARE SUPPORT OF INTERMODAL TERMINAL

IS KONTI AS SOFTWARE SUPPORT OF INTERMODAL TERMINAL IS KONTI AS SOFTWARE SUPPORT OF INTERMODAL TERMINAL David Krásenský 1 ABSTRACT The important prerequisites of an effective and flexible operation of an intermodal terminal is a suitable information system,

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Programování se seznamy v Imagine

Programování se seznamy v Imagine Programování se seznamy v Imagine Jiří Komínek PaedDr. Jiří Vaníček Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt V mé diplomové práci se zabývám programováním se seznamy v prostředí Imagine Logo. Práce by měla pomoci

Více

Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893. O èeštinì v Ji ní Koreji * Ivana BOZDÌCHOVÁ Praha

Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893. O èeštinì v Ji ní Koreji * Ivana BOZDÌCHOVÁ Praha Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893 Ivana BOZDÌCHOVÁ Praha O èeštinì v Ji ní Koreji * 1. Úvodem V dobì právì se blí ícího 20. výroèí navázání diplomatických vztahù mezi bývalým Èeskoslovenskem a Korejskou

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Praha 2002 ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Soukromí to nejcennější, co mám. Nemůžete říkat všechno všem. Evangelia Kontopidi, Řecko. Soukromí to nejcennější, co mám

Soukromí to nejcennější, co mám. Nemůžete říkat všechno všem. Evangelia Kontopidi, Řecko. Soukromí to nejcennější, co mám Plán lekce Soukromí to nejcennější, co mám 5.1. Nemůžete říkat všechno všem Created by European Schoolnet in collaboration with Insafe Network and within the support of Google, Liberty Global and the European

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893. Matná svìtla na periférii èeské interpunkce

Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893. Matná svìtla na periférii èeské interpunkce Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893 Robert ADAM Praha Matná svìtla na periférii èeské interpunkce Kladení èlenicích znamének nepatøí v èeské jazykovìdì k tématùm, na která se soustøeïuje teoretická

Více

LANGUAGE QUESTIONNAIRE

LANGUAGE QUESTIONNAIRE English-Pupil LANGUAGE QUESTIONNAIRE 1. What languages can you speak? Circle the languages you can speak, even if you only know a little bit Arabic Bengali Chinese Czech Dari English French Gujarati Kurdish

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Obsah. Obsah. O autorech... 7. Pøedmluva... 9. 1. kapitola Marketingový výzkum historie, význama druhy...11

Obsah. Obsah. O autorech... 7. Pøedmluva... 9. 1. kapitola Marketingový výzkum historie, význama druhy...11 Obsah Obsah O autorech... 7 Pøedmluva... 9 1. kapitola Marketingový výzkum historie, význama druhy...11 2. kapitola Marketingový výzkumjako proces...19 2.1 Definování problému a výzkumného cíle...20 2.1.1

Více

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu Otevøený výukový program Interaktivní výuka 4.2 Professional Pøíruèka správce programu 1 Copyright 2005 Ing. Radomír Kadlec, Ing. Lubomír Kadlec Grafická úprava: Iveta Kadlecová 2 Interaktivní výuka Obsah

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Present simple (přítomný čas prostý)

Present simple (přítomný čas prostý) Present simple (přítomný čas prostý) MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_12 Tématický

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Mukrn/201142907/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL: bkristofikova@mukrnov.cz

Více

SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY POLSKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH OBLASTÍ V KONTEXTU ASOCIACE S EU

SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY POLSKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH OBLASTÍ V KONTEXTU ASOCIACE S EU SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY POLSKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH OBLASTÍ V KONTEXTU ASOCIACE S EU Sylwester M a k a r s k i Základ Handlowej Obslugi Wsi i Rolnictwa Filia AR w Rzeszowie (AR Kraków) 35-959 Rzeszów, ul. Cwiklinskiej

Více

Národní specifika apelace v češtině

Národní specifika apelace v češtině MARYAN SKAB Národní specifika apelace v češtině Každý národ během svého dlouhodobého vývoje vytváří vlastní specifické jazykové prostředky, jejíchž speciální funkcí je navazování a udržování verbální komunikace

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

POSUDOK OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. Doc. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

POSUDOK OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. Doc. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity POSUDOK OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE Téma habilitační práce Autorka: Psycholingvistika: Determinanty osvojovania si a učenia sa cudzieho jazyka a kultúry PaedDr. Eva Stranovská, PhD Oponent Pracoviště Doc.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Renata Šikulová, Ph.D. Mgr. Vlasta Rytíøová POHÁDKOVÉ PØÍBÌHY K ZÁBAVÌ I K UÈENÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více