ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň"

Transkript

1 U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í : Skončil projekt 1 Automatizace... Ukončení projektu Modernizace... 3 Vzdělávací akce 3 v NTM Praha Když se řekne jaderná elektrárna 4 Přednášky s technologickou 4 tematikou Moderní výroba surového železa 5 a oceli Téma Knihabrána do světa 6 fantazie zaujalo Vánoční ťukání 6 Beseda s rodilou 7 mluvčí Minulost techniky... 7 Rumunský kras 8 1V. část A U T O Ř I : Ing. P. Hlávka Ing. P. Mašková Mgr. V. Bezpalcová Ing. J. Vejvarová Ing. P. Vlček K. Gruberová J. Gruber ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň R O Č N Í K X I X., Č Í S L O 4 P R O S I N E C Skončil projekt Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a v řemeslech Petr Hlávka Dne skončil 35 měsíců trvající projekt naší školy s reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ Projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, počítal pro všechny aktivity s částkou 7 mil. 803 tis. Kč. a obsáhl od čtyři školní roky (dva pololetně a dva celé: a ). Nepřekvapí proto celkový počet žáků i učňů podpořených v pěti aktivitách projektem. V době psaní tohoto článku se blíží ke čtyřem tisícům! Pokud bychom měli zhodnotit přínosy projektu: učitelé při tvorbě dvaceti sedmi souborů moderních příprav do nich zakomponovali nové poznatky v oboru, využití nových médií, multimediální odkazy a doplňkovou literaturu. Navíc vznikly tři nové učební texty a pracovní sešity: Josef Gruber, Mechanika sada učebních textů a pracovních sešitů, pokrývající kompletně výuku mechaniky na SPŠS, Milan Nechanický, Měření a diagnostika učební text a Jitka Roubalová, Elektrotechnika učební text. Učitelé vytvořili čtrnáct příprav pro výuku jednoho odborného tématu v cizím jazyce. Téma je zpracováno v českém i anglickém/německém jazyce a doplněno slovníčkem odborných výrazů. Po výkladu a zadání úlohy v cizím jazyce následuje zpracování úlohy. Žáci vypracují o úloze zprávu formou referátu v cizím jazyce a současně zodpoví otázky také v cizím jazyce. Po dvou letech zkušeností s touto aktivitou můžeme říci, že žáky zaujala. Je pro ně také nová v tom, že výuku provádí učitel odborného předmětu. Například i žáci studující němčinu se sami přihlásili, že zpracují téma v angličtině. Protože při zpracování tématu spolupracovali vyučující odborných předmětů s učiteli cizích jazyků a tato spolupráce byla přínosná pro obě strany, věříme, že tato první vlaštovka povede i k dalšímu rozšíření odborné výuky možná až na úplné cizojazyčné vzdělávání v jednom z odborných předmětů? Formu nepovinných seminářů podpořili učitelé žáky při tvorbě dlouhodobých maturitních prací. Z počátku se jednalo o žáky oboru Elektrotechnika Mechatronika, ve školním roce se přidali i žáci oboru Strojírenství. Můžeme konstatovat, že tato podpora vedla k zvýšení úrovní prací. Finanční podpora, rozpočtovaná v projektu na tyto práce, umožnila zakoupit nejmodernější součástky a prvky pro ty práce, které zůstaly v majetku školy. Žáci se pak úspěšně účastnili odborných soutěží jako je Středoškolská odborná činnost (SOČ), Technická olympiáda, Postav si elektrovozítko a další. Mnohé z těchto prací používáme jako učební pomůcky, nebo jsou vystaveny na stálé školní výstavce. Odborné přednášky a exkurze umožnily žákům získat informace o praktické výrobě, nejmodernějších strojích a výrobních metodách, buď od odborníků, kteří přijeli do naší školy, nebo přímo na místě ve výrobním závodu. Mezi silné zážitky patří jistě přednáška on-line mezi Ostravou a Plzní, nebo když firma Intersoft Plzeň poskytla našim žákům svá technologická pracoviště pro výrobu a zapojení složitého rozváděče. Projekt umožnil vybavit naši školu novou multimediální učebnou č. 109, kde mohou žáci využívat zakoupené notebooky připojené pomocí wifi k síti pro přístup k aktuálním informacím o oboru, k simulačním a animačním programům atd. Škola poskytla interaktivní tabuli

2 S T R Á N K A 2 a nábytek. Další přístrojové vybavení bylo pořízeno do truhlářské a strojní dílny, do dílenských cvičení, laboratoří měření a diagnostiky, elektropneumatiky a robotiky (CNC soustruh EMCO a robot KUKA). Projekt pomohl zařadit naši školu mezi nejmoderněji vybavené školy a zároveň kladl velké nároky na učitele, kteří se jej účastnili. Za to jim patří dík, stejně tak pracovnicím v ekonomickém oddělení školy za spolupráci, vedení školy za to, že nám vycházelo vstříc při řešení nejedné obtížné situace. Díky za skvělou spolupráci vyjadřuji spolupracovníkům a kolegům ve vedení projektu - Marii Krňoulové a Jiřímu Slavíkovi. O. Kunte a J. Solnař obhajují E-P manipulátor u maturity Výstavka prací žáků podpořených projektem Strojové řezání otvorů ve dveřích rozvaděče Nýtování žlabů pro kabely M. Biegler, O. Cajthaml a J. Guldán (zleva) Souhrn Cíle projektu: Získání kompetencí v automatizaci výrobních procesů ve strojírenství, elektrotechnice a řemeslech. Každý z podpořených studijních oborů Elektrotechnika Mechatronika, Strojírenství, Mechanik seřizovač a učebních oborů Obráběč kovů a Truhlář má možnost pracovat na pružném výrobním systému. Ten se skládá se z robotu a číslicově řízeného soustruhu, přístrojů zakoupených z prostředků projektu. Tvorba příprav do hodin včetně nákupu moderních didaktických pomůcek, přístrojů a nářadí. Využívání nových příprav a podkladů ve výuce spolu s moderními přístroji a zařízeními. Zavádění výuky klíčových témat odborných předmětů v cizím jazyce. Semináře na pomoc žákům při tvorbě odborných projektů a výroba přístrojů a zařízení samotnými žáky. Odborné přednášky a exkurze v moderních provozech.

3 S T R Á N K A 3 Výstupy a výsledky projektu: Projektu se účastnili žáci všech ročníků. K bylo celkem podpořeno 3823 žáků (z toho 78 dívek), 13 učitelů, 51 metodiků a lektorů. Žáci vyrobili 26 přístrojů a zařízení (mezi ně patří i pružný výrobní systém). Učitelé vytvořili celkem 27 souborů příprav (z toho 12 pro cvičení) a jeden soubor cizojazyčných příprav. Ukončení projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství, reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ Petra Mašková Cílem projektu bylo odborně připravit studenty na požadavky zaměstnavatelů, a to i po stránce jazykové. Projekt začal na Střední průmyslové škole strojnické a Střední odborné škole profesora Švejcara v Plzni 1. března 2012 a ukončen bude 31. prosince Podporovaných technických oborů v rámci projektu bylo celkem šest: Strojírenství, Obráběč kovů, Elektrotechnika, Strojní mechanik, Mechanik strojů a zařízení a Mechanik seřizovač. Projekt probíhal ve čtyřech klíčových aktivitách, jednou z nich byla spolupráce s renomovanými firmami, během nepovinného kroužku angličtiny si zase studenti mohli osvojit odbornou slovní terminologii. Ve výuce se seznámili s výrobním cyklem strojírenské výroby, naučili se pracovat s moderním vybavením a technologiemi, nechyběla ani praktická cvičení na konkrétních výrobcích. Studenti se na základě nově vytvořených výukových materiálů aktivně zapojovali a sami vypracovávali výrobní dokumentaci. Součástí projektu bylo i začlenění 29 přednášek, jednou z nich byla např. prezentace předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Projekt Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství nebyl přínosem jen pro studenty. Také učitelé odborných předmětů se seznámili s nejnovějšími technickými poznatky a trendy na exkursích, přednáškách a veletrzích, které byly v rámci projektu začleněné do výuky. Velkou přidanou hodnotou je zejména vytvoření 17 výukových sad pro potřeby učitelů i žáků. Vzdělávací akce v NTM Praha Petra Mašková Dne 2. prosince 2014 se žáci tříd 2STA a 2STB v rámci projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství, reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ zúčastnili exkurze Národního technického muzea v Praze. Účelem návštěvy Národního technického muzea byla nejenom prohlídka expozic muzea, ale také účast na odborném workshopu, se zaměřením na ložiska. V expozicích studenti viděli a zkoumali ložiska kluzná, jejich materiály a konstrukci a způsob mazání. V učebně byl workshop zaměřen na opravy těchto ložisek a manipulativně i teoreticky se zabývali ložisky valivými, která skládali a rozebírali. Seznámili se s realizací prvního valivého ložiska Leonarda da Vinci, ale i s novinkami od firmy SKF.

4 S T R Á N K A 4 Co to znamená, když se řekne jaderná elektrárna Petra Mašková Dne 4. prosince 2014 proběhla v rámci projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství, reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ přednáška na téma Jaderná energie a jaderná energetika aneb co to znamená, když se řekne jaderná elektrárna pod vedením lektora Ing. Michal Tanzera, Ph.D. z firmy ŠKODA JS a.s. Přednášky se zúčastnila třída 4ST oboru Strojírenství a žáci se podrobně seznámili s činností jaderné elektrárny s tlakovodním typem reaktoru, zejména se základními konstrukčními komponenty primárního a sekundárního okruhu. Přednášky s technologickou tematikou Petra Mašková Dne 8. a 9. prosince 2014 proběhly v rámci projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ přednášky na téma Role technologického oddělení ve firmě pod vedením lektora Milana Páleníčka a Strojírenská technologie v praxi pod vedením lektora Ing. Daniel Syřiště, Ph.D. z firmy Shape Corp. Czech Republic s.r.o., která se zabývá návrhem a výrobou nárazníků pro automobilový průmysl. První přednášky se zúčastnily třídy 4ST a 4ME oboru Strojírenství a Elektrotechnika a druhé žáci třídy 3ME oboru Elektrotechnika. Žáci se seznámili s novinkami a praktickými zkušenostmi v oblasti automobilového průmyslu.

5 S T R Á N K A 5 Moderní výroba surového železa a oceli Petra Mašková Dne 10. prosince 2014 proběhla v rámci projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ přednáška na téma Výroba surového železa, oceli a jejich metalurgické vlastnosti včetně tepelného zpracování a použití pod vedením lektora Dr. Ing. Miloslava Kesla z firmy PILSEN TOOLS s.r.o., která se zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou řezného a upínacího nářadí, závitových měřidel a kalibrů, speciálního nářadí, přípravků, tvrdoměrů, forem pro vysokotlaké vstřikování plastických hmot, tepelným zpracováním kovů a strojními kooperacemi. Tentokrát byla přednáška zaměřena zejména na výrobu surového železa a oceli a zúčastnili se jí žáci třídy 1STB oboru Strojírenství.

6 S T R Á N K A 6 Téma Kniha - brána do světa fantazie zaujalo Vladimíra Bezpalcová V rámci Týdne knihoven ( ) obor Informační služby - knihovnictví vyhlásil výtvarnou soutěž pro žáky základních škol s tématem Kniha - brána do světa fantazie. Téma žáky ZŠ a ZUŠ zaujalo, osm škol z Plas, Stříbra a Plzně zaslalo své práce na naši školu. Obdrželi jsme 95 výtvarných prací a nejen počet, ale především jejich velmi dobrá úroveň byla pro nás velmi milým překvapením. Porota měla nelehký, ale velmi příjemný úkol vybrat vítěze v jednotlivých kategoriích. Těmi se stali tito žáci: 1. stupeň - 1. místo: Nela Štěrbová, ZŠ Mánesova, Stříbro; 2. místo: Václav Poustka, 26. ZŠ Plzeň Litice, Jakub Harazím, 15. ZŠ, Terezie Brzkové 33, Plzeň; 3. místo: Jan Kříž, 15. ZŠ, Terezie Brzkové 33, Plzeň, Daniela Marešová, 26. ZŠ Plzeň Litice, 2. stupeň - 1. místo: Eva Filipová, ZŠ Plasy; 2. místo: Kateřina Pechová, 21.ZŠ, Slovanská alej 13, Plzeň, Lucie Martínková, 15. ZŠ, Terezie Brzkové 33, Plzeň; 3. místo: Lucie Tlačilová, Markéta Bujakowská, 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň, Duong The Anh, 21.ZŠ, Slovanská alej 13, Plzeň ZUŠ - 1. místo: Simona Linhartová, 12 let, Michaela Šlajferčíková, 9 let, ZUŠ Plasy; 2.místo: Eliška Popelová, 10 let, ZUŠ Plasy, Izabela Soullierová, 12 let, ZUŠ Plasy 3. místo: Kristýna Vagnerová, 14 let, ZUŠ Plasy Zvláštní cena poroty: Václava Sedláková, Denisa Hrochová, Markéta Bujakowská, Alžběta Váňová, 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň (keramika), Barbora Mládová, 26. ZŠ, Skupova 22, Plzeň, (komiks) Ceny byly vítězům předány na tradiční předvánoční akci naší školy Vánoční čtení Mezinárodní Vánoce. Vítězům srdečně blahopřejeme! Vánoční ťukání Jiřina Vejvarová Studenti a studentky humanitních oborů (třídy 1. A, 1. BC, 1. D a 1. E) opět soutěžili v psaní na počítači. Úkolem bylo opsat 5minutový text co nejrychleji a nejpřesněji. Všichni opisovali stejné zadání v programu ATF, ve kterém pracují od začátku školního roku. K tomu, aby práce byla úspěšná a nebyli diskvalifikováni, bylo třeba psát s přesností 0,5 % chyb (stejně jako při soutěžích pořádaných Státním těsnopisným ústavem). To se podařilo jen zhruba jedné třetině soutěžících. Výsledková listina zahrnuje 15 nejlepších soutěžících seřazených podle počtu napsaných čistých úhozů za minutu při dodržení přesnosti psaní. 1. Huclová Markéta 1. D 253 čistých úhozů za min. 2. Hykš Daniel 1. E 252 čistých úhozů za min. 3. Hruška Jiří 1. D 219 čistých úhozů za min Černý Daniel 1. D Landrgottová Tereza 1. D Přibil Tadeáš 1. BC Votoupalová Tereza 1. BC Černá Kateřina 1. BC Bluďovský Martin 1. E Přerostová Simona 1. A Vítovcová Pavla 1. E Urbanová Michaela 1. A Bártlová Terezie 1. A Pfeiferová Daniela 1. A Soukupová Zuzana 1. A 184 Úspěšným soutěžícím blahopřeji a doufám, že pro ostatní budou výše uvedené výkony motivací do nového roku.

7 S T R Á N K A 7 Beseda s rodilou mluvčí Kristýna Gruberová, 4.E V úterý naši školu poctila svou návštěvou rodilá mluvčí Zuzana Maritz, která si pro nás připravila besedu v anglickém jazyce na téma New York City. Nejdříve jsme si mysleli, že prezentace tohoto krásného města bude nudná a nedozvíme se nic nového, jelikož New York už jsme probírali při hodinách angličtiny. Ale naopak, když paní Zuzana začala mluvit plynně a pro nás srozumitelně anglicky, měli jsme pocit, že to bude opravdu jiné. Prezentaci měla připravenou krásně. Vůbec se nezmínila o základních faktech o New Yorku, jelikož byla seznámena s tím, že již něco málo víme. Načež začala vyprávět o různých opravdu zajímavých věcech, které asi nikdo z nás nevěděl. Dozvěděli jsme se například o tom, jaký život mají bezdomovci v tomto velikém městě, jak vypadá Times Square dnes a jak vypadalo před lety ten rozdíl je extrémní. Dále nám také ukázala, jaké je složení obyvatelstva, kolik tam žije asijských příslušníků nebo kolik Židů. Nejvíce nám vyrazila dech číslovka, která označovala roční výdělek za prodej hot dogů (kolem Kč). Za celou 4.E děkuji za zpestření vyučování a za nové poznatky. Minulost techniky Technika minulosti J I Ž S T A Ř Í Ř E K O V É A N E B A N T O N Í N E, T O P I Č I E L E K T R Á R E N S K Ý, D O K O T L E P Ř I L O Ž P O D R U H É Josef Gruber V článku Antoníne, topiči elektrárenský, do kotle přilož! z dubna 2006 jsem se zabýval historií parního kotle a jeho využití v energetice. Když jsem se v poslední době v rámci svých nepraktických zájmů hlouběji začetl do díla antického učence Héróna z Alexandrie, narazil jsem na zajímavé zařízení, které s touto tematikou úzce souvisí. Za vynálezce vodotrubného kotle je pokládán Američan Stephen Wilcox ( ), od jehož kotle (obr. 1) vede přímá cesta k moderním energetickým kotlům, a firma Babcock and Wilcox je dodnes předním světovým výrobcem energetických zařízení včetně jaderných. K vodotrubným kotlům přivedla techniky jednak jejich vyšší účinnost, jednak vyšší bezpečnost. Účinnost uvádím na prvním místě, neboť v historii techniky byl pohříchu hnacím motorem vždy spíše zisk než ohled na člověka. V trubkách tohoto kotle je celkové množství vody rozděleno do menších objemů, celková teplosměnná plocha trubek je velká, takže se voda rychleji ohřeje a přemění v páru. Při poruše trubky nehrozí výbuch jako u starších velkoprostorových kotlů. Hérón z Alexandrie popisuje ve spisu Pneumatika zajímavý kotel (obr. 2), jehož účelem byl ohřev horké vody pro lázně. Kotel nazývá řecky miliarion, protože tvarem připomíná římské milníky, nicméně, jak uvádí autor, je možné mu dát jakýkoli tvar. Kotel se skládá ze

8 S T R Á N K A 8 dvou souosých válců, ve vnitřním je uhlí, v prostoru mezi oběma plášti je voda. Ve vodním prostoru je přepážkami 1 oddělena komora. Jejím účelem je z menšího množství vody vyprodukovat rychle horký vzduch a posléze páru. Obé je vyfukováno na hořící uhlí, pro větší efekt je trubice vyvedena např. ústy figuríny. Trubice je otáčivá, aby figurína dmýchala pouze podle požadavků obsluhy. Skrze komoru s uhlím vedou trubky, v nichž by se voda jak pro malou komoru, tak pro hlavní prostor měla rychleji ohřát. Dalším vynálezem je soustava, díky níž z kotle vytéká horká voda po nalití studené. Je tvořena trubicí s nálevkou. Nalitím studené vody do nálevky vytlačíme horkou vodu do výpustného hrdla. Abychom byli upozorněni, kdy se bude voda v kotli příliš vařit, je přidána malá výpust jakýsi pojistný ventil (chasmation), trubička směřující k nálevce, která vyvede bublající vroucí vodu do misky. Nevím, zda Hérónův kotel byl prakticky vyzkoušen, řečtí učenci pokládali praktickou činnost za nedůstojnou myslitele, ale aby uhlí prohořelo do větší hloubky, musela by mít centrální spalovací komora tah a přístup vzduchu chybí. Obávám se, že by takhle hořela jen povrchová vrstva uhlí. Kdo byl Hérón z Alexandrie nemůžeme s jistotou říci. S určitostí víme právě jen to, že se jmenoval Hérón a působil v Alexandrii. Nejstarší zmínky o něm z ruky jiných pocházejí až z doby po přelomu letopočtu. Často je řazen do druhého století př. n. l., ale diskutovaná období sahají od 3. stol. př. n. l. po 1. stol. n. l. Např. Stanford Encyclopaedia of Philosophy (http:// plato.stanford.edu/) jej uvádí jako atomistu 1. stol. n. l. Jím uváděné vynálezy jsou pravděpodobně souhrnem známých principů, jeho spisy jsou tedy nejspíš víceméně kompiláty, třebaže Hérón dosti neurčitě uvádí, že přispěl vlastním podílem. To mu ale neubírá na významu a zajímavosti. 2 Použito: The Pneumatics of Hero of Alexandria. Přel. GREENWOOD, J. G., edit. WOODCROFT, B. Dostupné z www: Obr.1: 28Rankin_Kennedy,_Modern_Engines,_Vol_VI%29.jpg. Publikováno pod licencí Public Domain. Obr. 2: autor. Další články viz Rumunský kras (Apuseni) a okolí Bratislavy 1 V. Č Á S T : N Á V R A T D O B R N A A P R V NÍ M O K R Ý D E N V H O R Á C H Petr Vlček Ráno předávám pokoj, nakupuji zásoby na cestu do Rumunska a odvážím si zavazadla na nádraží do úschovny. Odtud se dostávám trolejbusem ke Kolibě a opakuji výstup na Kamzík. Tentokrát je otevřeno. Jsou tu dvě restaurace s vyhlídkou na město a na hřeben Malých Karpat. Jedna z restaurací je otáčivá, velice drahá a druhá pevná s výhledem jen na asi polovinu pomyslného kruhu. Zato jsou tu velice příznivé ceny. A tak jsem se tu rozloučil s městem na Dunaji velmi dobrým obědem. Po obědě sestupuji do čtvrti Nové Město. Tramvají se přesouvám do centra a procházím ještě směrem k náměstí a ke katedrále. Tentokrát tu není mše jako při mé první návštěvě,

9 S T R Á N K A 9 a tak jsem ještě stihl prohlídku (včetně katakomb). V okolí katedrály jsem objevil uličky bývalého židovského města (viz obr.), nebo spíše jejich část, které z něj zbyly poté, co část čtvrti padla jako oběť silničního průtahu městem. Byl to zajímavý kontrast. Některé domy jsou zchátralé, nevyužité, začínají se dostávat do havarijního stavu. A hned vedle jedné z popisovaných ruin stojí například nádherně opravená stará budova jakéhosi velvyslanectví, kde dokonce hlídá čestná stráž. Kontrast je o to větší, že ulice, ve kterých jsou zbořeniska i krásné domy, jsou naprosto čisté a udržované. Nemám už mnoho času na romantickou procházku, neboť by mně ujel poslední vlak do Brna, kde musím být včas, abych byl k ruce průvodci zájezdu. Proto spěchám na vlak. Zbavit se v Brně na nádraží zavazadla je horror. ČD prodaly úschovnu jakémusi soukromníkovi, který umístil do jejích prostor pouze automaty. Prostory jsou nevábné, prší sem, na podlaze jsou legální louže. Cena je odstupňovaná podle velikosti zavazadla na 3 ceny (50, 100, 200 Kč) vždy za načatý celý den. Do nejmenšího trezoru se vejde snad jen malá dámská kabelka. Vše je na mince a rozměnit peníze není kde. Většina okolních prodejců ve stáncích odmítá rozměnit. Zbývá mně ještě čas zajít si na večeři a pak už spěchám na místo srazu. V našem autobuse pojedou dva zájezdy cyklistický a náš pěší. Osazenstvo je doplněno sólisty, kteří si zaplatili pouze dopravu a budou se v Rumunsku o sebe starat sami. Vracíme se po dálnici do Bratislavy. Celé tři dny cesty bylo krásné počasí, ale nyní se kazí. Již v Brně silně pršelo. V Bratislavě nabíráme dva účastníky, pokračujeme do Maďarska, které jsme v noci projeli za silného deště. Protože se zjednodušily hraniční kontroly, jsme velice brzy v Oradei. Vysazujeme samostatné lidi blízko nádraží a pokračujeme do Stana de Vale na okraji pohoří Vladeasa, které je již součástí hor Apuseni. Občerstvujeme se v hotelu po relativně neklidné noci a připravujeme se na přechod. Naštěstí to bude bez velkých batohů, protože autobus nám zavazadla odveze na místo prvního noclehu do cabana Padis v srdci hor. Dělíme na cyklo-skupinu, která pojede stejným směrem, ale jinou trasou a my půjdeme přes hřeben. Počasí vůbec neláká na přechod. Je zataženo těžkými mraky, které nevěští nic dobrého Nad vesničkou Stana de Vale vyvěrá minerální pramen, který je sveden dolů do údolí do stáčírny. Je to slabá kyselka. Pokračujeme dále údolím potoka Pastravariei až k začátku hřebene Baia Popii, jímž vystupujeme nahoru. Přidává se k nám jeden ze smolařů z cyklistické skupiny, kterému nejprve praskla přehazovačka, a když řetěz zafixoval alespoň na 1 převod k provizornímu dojetí, několikrát ho při rozjezdu přetrhl. Rozhodl se tedy kolo přetlačit po hřebeni a jít s námi. Kde to půjde, bude sjíždět. Když jsme začali stoupat vzhůru k vrcholu Vf. Poienii (1625 mnm), začalo konečně pršet. Jak jsme stoupali, déšť sílil. Na Vf. Poienii už téměř dosahoval přívalové intenzity. Naštěstí tu stála (lesácká?) maringotka. Bohužel zamčená. Českého člověka však hned tak něco neodradí a tak jsme si se zámkem nakonec poradili a v maringotce našli prostor nasvačit se v relativním suchu. Protože naše skupina čítala 15 lidí, šlo o komfort, jako kdybyste svačili v tramvaji jedoucí v plné špičce Plzní, ale pořád je lepší mít střechu nad hlavou, než se nechat prolévat vodou. Naše těla funkčně zastoupila topení, a tak jsme se i ohřáli. Asi za hodinu déšť ustal, mraky, které doslova zatemnily veškerý výhled, zřídly a my jsme měli alespoň trochu možnost vidět nádherné okolí. Později se ukázal se i cíl naší cesty Padiš. Pěšiny se však mezitím rozbahnily a změkly, což bylo náročné zejména pro cyklistu. Pokračovali jsme do sedla Bohodei (1680 mnm), traverzovali jsme vrcholy Vf. Bohodei (1654 mnm) a Fantana Rece (1654 mnm) a sešli do sedla Kampanatelui. Vystoupali jsme na vrchol Piatra Arsa (1488 mn) a pak už klesali do doliny Varasoia. Počasí se zlepšilo, pršelo jen tu a tam, oblačnost stoupla a tak jsme občas i viděli nádheru pohoří Apuseni. Pokračovali jsme dolinou ke stejnojmenné chatě cabana Varasoia. Úsek cesty od sestupu až sem a dále přímo do Padiše, si v následujících dvou dnech ještě několikrát zopakujeme. Od chaty jsme sestoupili k malé jeskyni Padis. Je to volně přístupná malá jeskyňka. Vstupní dóm je asi 40 metrů dlouhý a na konci pokračuje polo-zavalená úzká chodba, která možná vede do rozsáhlejších jeskynních systémů, kterých je zde hodně. S trochu bloudění se dostáváme na příjezdovou cestu k chatě Varasoia a po ní pokračujeme na rozcestí pod Magurou Vanata. Po úbočí této hory lesem pokračujeme do našeho cíle ve středisku cabana Padis. Ve stejnojmenném sedle nad střediskem končí asfaltová silnice. Padis byla původně jedna horská chata, kam vedla prašná cesta. Ta se vyasfaltovala asi před pěti lety, a tak tu vyrostla slušně velká turistická vesnice. Jsou tu 3 restaurace, 3 ubytovny a potraviny a 2 dva divoké kempy. V jednom z nich jsme si postavili základnu. V jedné z ubytovacích restaurací se ubytovali zabahnění cyklisté a stojí tu autobus. Večer organizujeme seznamovací sešlost. Premiérově pro školní zpravodaj 2014

10 S T R Á N K A 10 SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň Klatovská Plzeň Telefon: Fax: www. spstrplz.cz Zpravodaj připravuje J. Gruber Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Toto číslo vyšlo v prosinci 2014.

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011 GRANTmagazín ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Vážení čtenáři, Zvyšování kvality ve vzdělávání Výuka na ZŠ Provaznické

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň

ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í : Doporučeno zaměstnavateli Partnerství s ČEZ Exkurze do US Pointu Nové řezné nástroje zvyšují produktivitu 1 1 2 2 Přednášky... 3 Alternativní zdroje energie... 3 Optimalizace

Více

Kronika školního roku 2011 2012

Kronika školního roku 2011 2012 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku 2011 2012 Junioři reprezentovali ČR v carvingu na mistrovství

Více

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2015. http://rekninedrogam.cz/cyklobeh-za-cr-bez-drog

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2015. http://rekninedrogam.cz/cyklobeh-za-cr-bez-drog Kdy? 8. červen 2015 Kdo? žáci 2. ročníků a třída 1.B Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2015 O co šlo? Celorepublikový Cyklo-běh upozorňuje na drogovou negramotnost u mládeže a dětí a pomáhá zvýšit

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Gymnázium Žďár nad Sázavou Neumannova 2 591 01 Žďár nad Sázavou www.gymzr.cz tel.: 566 653 812 fax.: 566 625 720 gymnazium@gymzr.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2009/2010 Obsah Obsah...2 Charakteristika

Více

Integrovaná Střední Škola

Integrovaná Střední Škola Integrovaná Střední Škola Stránka 1 Osnova Úvodní slovo... 5 FOTOGRAFIE A SEZNAMY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY... 6 Vedení školy... 6 Učitelé teoretických předmětů... 7 Sekce všeobecně vzdělávacích předmětů humanitního

Více

Almanach. k 60. výročí založení SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm

Almanach. k 60. výročí založení SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm Almanach k 60. výročí založení SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm 1951 2011 Obsah Slovo ředitele školy 4 Z historie školy 7 Střední průmyslová škola elektrotechnická Rožnov pod Radhoštěm 8 Střední odborné učiliště

Více

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Ročenka 2011-2012 Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Milé studentky a studenti, vážení rodiče a přátelé školy, dámy a pánové, předkládáme Vám Ročenku školy, kterou

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

Projekt Junior univerzita jako jedna z forem podpory výuky anglického jazyka dětí předškolního věku. Lenka Velísková

Projekt Junior univerzita jako jedna z forem podpory výuky anglického jazyka dětí předškolního věku. Lenka Velísková Projekt Junior univerzita jako jedna z forem podpory výuky anglického jazyka dětí předškolního věku Lenka Velísková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zpracovat program výuky

Více

TÉMA: Začátek semestru. OSOBNOST: Vojtěch Mikšů. Heslo ČVUT. LinuxDays 2013. FIT v rekonstruovaném Áčku. Google glass. září 2013

TÉMA: Začátek semestru. OSOBNOST: Vojtěch Mikšů. Heslo ČVUT. LinuxDays 2013. FIT v rekonstruovaném Áčku. Google glass. září 2013 BUĎ FIT TÉMA: Začátek semestru OSOBNOST: Vojtěch Mikšů Heslo ČVUT LinuxDays 2013 FIT v rekonstruovaném Áčku Google glass září 2013 Propagační předměty FIT ČVUT prodej na PR oddělení (NB ČVUT, T9:313) http://fit.cvut.cz/pr/propagacni-predmety

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VODA TOPENÍ PLYN TRUMF

VODA TOPENÍ PLYN TRUMF ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 3 I ROČNÍK XXV I 5. ÚNORA 2015 Zpravodajství přinášíme také na webu: www.roznov.cz/aktuality-z-mikroregionu Malebná valašská krajina okouzlila malířku Jaroslavu

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 9 2.1 Přehled výsledků za 1. pololetí 9 2.2 Přehled výsledků za 2. pololetí 10 2.3 Výsledky maturitních zkoušek 11 2.4 Výsledky

Více

Exkurze PRAŽSKÉ PIVOVARY str.2 Exkurze POSLANECKÁ SNĚMOVNA str.2 Sbírka JARNÍ SRDÍČKOVÉ DNY str.3. Přednášky PREVENTIVNÍ PROGRAM str.

Exkurze PRAŽSKÉ PIVOVARY str.2 Exkurze POSLANECKÁ SNĚMOVNA str.2 Sbírka JARNÍ SRDÍČKOVÉ DNY str.3. Přednášky PREVENTIVNÍ PROGRAM str. k 1S O číslo 5 červen 2015 SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY na závěr školního roku Vážení a milí, deset měsíců uplynulo jako voda a přichází kýžený čas prázdnin. Ještě před ním však nastane čas zúčtování za počáteční,

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 . Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha

Více

Informační měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce

Informační měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny Noviny jsou do domácností distribuovány zdarma. K dostání také v roudnickém informačním centru a knihovně. Cena 15 Kč. Informační měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce ÚNOR 2012

Více

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem Partnerem čísla je společnostpolečnost ROČNÍK XII číslo 1/2008 ZDARMA Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd str. 4 5 Setkání studentů s rektorem str. 6 Ivo Lukačevič: Seznam.cz jsem založil

Více

MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY

MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY Duben PRESÍK SLOVO ŠÉFREDAKTORA V ítejte u dubnového vydání časopisu Presík. V tomto čísle se dozvíte více o pořádaných Cisco Games a o finálním umístění našich

Více

Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov

Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov Na naší škole již několik let probíhá úspěšný grantový program spolupráce s Domovem Petra v Mačkově. Domov Petra Mačkov je samostatnou příspěvkovou

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více