ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň"

Transkript

1 U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í : Skončil projekt 1 Automatizace... Ukončení projektu Modernizace... 3 Vzdělávací akce 3 v NTM Praha Když se řekne jaderná elektrárna 4 Přednášky s technologickou 4 tematikou Moderní výroba surového železa 5 a oceli Téma Knihabrána do světa 6 fantazie zaujalo Vánoční ťukání 6 Beseda s rodilou 7 mluvčí Minulost techniky... 7 Rumunský kras 8 1V. část A U T O Ř I : Ing. P. Hlávka Ing. P. Mašková Mgr. V. Bezpalcová Ing. J. Vejvarová Ing. P. Vlček K. Gruberová J. Gruber ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň R O Č N Í K X I X., Č Í S L O 4 P R O S I N E C Skončil projekt Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a v řemeslech Petr Hlávka Dne skončil 35 měsíců trvající projekt naší školy s reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ Projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, počítal pro všechny aktivity s částkou 7 mil. 803 tis. Kč. a obsáhl od čtyři školní roky (dva pololetně a dva celé: a ). Nepřekvapí proto celkový počet žáků i učňů podpořených v pěti aktivitách projektem. V době psaní tohoto článku se blíží ke čtyřem tisícům! Pokud bychom měli zhodnotit přínosy projektu: učitelé při tvorbě dvaceti sedmi souborů moderních příprav do nich zakomponovali nové poznatky v oboru, využití nových médií, multimediální odkazy a doplňkovou literaturu. Navíc vznikly tři nové učební texty a pracovní sešity: Josef Gruber, Mechanika sada učebních textů a pracovních sešitů, pokrývající kompletně výuku mechaniky na SPŠS, Milan Nechanický, Měření a diagnostika učební text a Jitka Roubalová, Elektrotechnika učební text. Učitelé vytvořili čtrnáct příprav pro výuku jednoho odborného tématu v cizím jazyce. Téma je zpracováno v českém i anglickém/německém jazyce a doplněno slovníčkem odborných výrazů. Po výkladu a zadání úlohy v cizím jazyce následuje zpracování úlohy. Žáci vypracují o úloze zprávu formou referátu v cizím jazyce a současně zodpoví otázky také v cizím jazyce. Po dvou letech zkušeností s touto aktivitou můžeme říci, že žáky zaujala. Je pro ně také nová v tom, že výuku provádí učitel odborného předmětu. Například i žáci studující němčinu se sami přihlásili, že zpracují téma v angličtině. Protože při zpracování tématu spolupracovali vyučující odborných předmětů s učiteli cizích jazyků a tato spolupráce byla přínosná pro obě strany, věříme, že tato první vlaštovka povede i k dalšímu rozšíření odborné výuky možná až na úplné cizojazyčné vzdělávání v jednom z odborných předmětů? Formu nepovinných seminářů podpořili učitelé žáky při tvorbě dlouhodobých maturitních prací. Z počátku se jednalo o žáky oboru Elektrotechnika Mechatronika, ve školním roce se přidali i žáci oboru Strojírenství. Můžeme konstatovat, že tato podpora vedla k zvýšení úrovní prací. Finanční podpora, rozpočtovaná v projektu na tyto práce, umožnila zakoupit nejmodernější součástky a prvky pro ty práce, které zůstaly v majetku školy. Žáci se pak úspěšně účastnili odborných soutěží jako je Středoškolská odborná činnost (SOČ), Technická olympiáda, Postav si elektrovozítko a další. Mnohé z těchto prací používáme jako učební pomůcky, nebo jsou vystaveny na stálé školní výstavce. Odborné přednášky a exkurze umožnily žákům získat informace o praktické výrobě, nejmodernějších strojích a výrobních metodách, buď od odborníků, kteří přijeli do naší školy, nebo přímo na místě ve výrobním závodu. Mezi silné zážitky patří jistě přednáška on-line mezi Ostravou a Plzní, nebo když firma Intersoft Plzeň poskytla našim žákům svá technologická pracoviště pro výrobu a zapojení složitého rozváděče. Projekt umožnil vybavit naši školu novou multimediální učebnou č. 109, kde mohou žáci využívat zakoupené notebooky připojené pomocí wifi k síti pro přístup k aktuálním informacím o oboru, k simulačním a animačním programům atd. Škola poskytla interaktivní tabuli

2 S T R Á N K A 2 a nábytek. Další přístrojové vybavení bylo pořízeno do truhlářské a strojní dílny, do dílenských cvičení, laboratoří měření a diagnostiky, elektropneumatiky a robotiky (CNC soustruh EMCO a robot KUKA). Projekt pomohl zařadit naši školu mezi nejmoderněji vybavené školy a zároveň kladl velké nároky na učitele, kteří se jej účastnili. Za to jim patří dík, stejně tak pracovnicím v ekonomickém oddělení školy za spolupráci, vedení školy za to, že nám vycházelo vstříc při řešení nejedné obtížné situace. Díky za skvělou spolupráci vyjadřuji spolupracovníkům a kolegům ve vedení projektu - Marii Krňoulové a Jiřímu Slavíkovi. O. Kunte a J. Solnař obhajují E-P manipulátor u maturity Výstavka prací žáků podpořených projektem Strojové řezání otvorů ve dveřích rozvaděče Nýtování žlabů pro kabely M. Biegler, O. Cajthaml a J. Guldán (zleva) Souhrn Cíle projektu: Získání kompetencí v automatizaci výrobních procesů ve strojírenství, elektrotechnice a řemeslech. Každý z podpořených studijních oborů Elektrotechnika Mechatronika, Strojírenství, Mechanik seřizovač a učebních oborů Obráběč kovů a Truhlář má možnost pracovat na pružném výrobním systému. Ten se skládá se z robotu a číslicově řízeného soustruhu, přístrojů zakoupených z prostředků projektu. Tvorba příprav do hodin včetně nákupu moderních didaktických pomůcek, přístrojů a nářadí. Využívání nových příprav a podkladů ve výuce spolu s moderními přístroji a zařízeními. Zavádění výuky klíčových témat odborných předmětů v cizím jazyce. Semináře na pomoc žákům při tvorbě odborných projektů a výroba přístrojů a zařízení samotnými žáky. Odborné přednášky a exkurze v moderních provozech.

3 S T R Á N K A 3 Výstupy a výsledky projektu: Projektu se účastnili žáci všech ročníků. K bylo celkem podpořeno 3823 žáků (z toho 78 dívek), 13 učitelů, 51 metodiků a lektorů. Žáci vyrobili 26 přístrojů a zařízení (mezi ně patří i pružný výrobní systém). Učitelé vytvořili celkem 27 souborů příprav (z toho 12 pro cvičení) a jeden soubor cizojazyčných příprav. Ukončení projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství, reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ Petra Mašková Cílem projektu bylo odborně připravit studenty na požadavky zaměstnavatelů, a to i po stránce jazykové. Projekt začal na Střední průmyslové škole strojnické a Střední odborné škole profesora Švejcara v Plzni 1. března 2012 a ukončen bude 31. prosince Podporovaných technických oborů v rámci projektu bylo celkem šest: Strojírenství, Obráběč kovů, Elektrotechnika, Strojní mechanik, Mechanik strojů a zařízení a Mechanik seřizovač. Projekt probíhal ve čtyřech klíčových aktivitách, jednou z nich byla spolupráce s renomovanými firmami, během nepovinného kroužku angličtiny si zase studenti mohli osvojit odbornou slovní terminologii. Ve výuce se seznámili s výrobním cyklem strojírenské výroby, naučili se pracovat s moderním vybavením a technologiemi, nechyběla ani praktická cvičení na konkrétních výrobcích. Studenti se na základě nově vytvořených výukových materiálů aktivně zapojovali a sami vypracovávali výrobní dokumentaci. Součástí projektu bylo i začlenění 29 přednášek, jednou z nich byla např. prezentace předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Projekt Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství nebyl přínosem jen pro studenty. Také učitelé odborných předmětů se seznámili s nejnovějšími technickými poznatky a trendy na exkursích, přednáškách a veletrzích, které byly v rámci projektu začleněné do výuky. Velkou přidanou hodnotou je zejména vytvoření 17 výukových sad pro potřeby učitelů i žáků. Vzdělávací akce v NTM Praha Petra Mašková Dne 2. prosince 2014 se žáci tříd 2STA a 2STB v rámci projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství, reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ zúčastnili exkurze Národního technického muzea v Praze. Účelem návštěvy Národního technického muzea byla nejenom prohlídka expozic muzea, ale také účast na odborném workshopu, se zaměřením na ložiska. V expozicích studenti viděli a zkoumali ložiska kluzná, jejich materiály a konstrukci a způsob mazání. V učebně byl workshop zaměřen na opravy těchto ložisek a manipulativně i teoreticky se zabývali ložisky valivými, která skládali a rozebírali. Seznámili se s realizací prvního valivého ložiska Leonarda da Vinci, ale i s novinkami od firmy SKF.

4 S T R Á N K A 4 Co to znamená, když se řekne jaderná elektrárna Petra Mašková Dne 4. prosince 2014 proběhla v rámci projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství, reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ přednáška na téma Jaderná energie a jaderná energetika aneb co to znamená, když se řekne jaderná elektrárna pod vedením lektora Ing. Michal Tanzera, Ph.D. z firmy ŠKODA JS a.s. Přednášky se zúčastnila třída 4ST oboru Strojírenství a žáci se podrobně seznámili s činností jaderné elektrárny s tlakovodním typem reaktoru, zejména se základními konstrukčními komponenty primárního a sekundárního okruhu. Přednášky s technologickou tematikou Petra Mašková Dne 8. a 9. prosince 2014 proběhly v rámci projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ přednášky na téma Role technologického oddělení ve firmě pod vedením lektora Milana Páleníčka a Strojírenská technologie v praxi pod vedením lektora Ing. Daniel Syřiště, Ph.D. z firmy Shape Corp. Czech Republic s.r.o., která se zabývá návrhem a výrobou nárazníků pro automobilový průmysl. První přednášky se zúčastnily třídy 4ST a 4ME oboru Strojírenství a Elektrotechnika a druhé žáci třídy 3ME oboru Elektrotechnika. Žáci se seznámili s novinkami a praktickými zkušenostmi v oblasti automobilového průmyslu.

5 S T R Á N K A 5 Moderní výroba surového železa a oceli Petra Mašková Dne 10. prosince 2014 proběhla v rámci projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ přednáška na téma Výroba surového železa, oceli a jejich metalurgické vlastnosti včetně tepelného zpracování a použití pod vedením lektora Dr. Ing. Miloslava Kesla z firmy PILSEN TOOLS s.r.o., která se zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou řezného a upínacího nářadí, závitových měřidel a kalibrů, speciálního nářadí, přípravků, tvrdoměrů, forem pro vysokotlaké vstřikování plastických hmot, tepelným zpracováním kovů a strojními kooperacemi. Tentokrát byla přednáška zaměřena zejména na výrobu surového železa a oceli a zúčastnili se jí žáci třídy 1STB oboru Strojírenství.

6 S T R Á N K A 6 Téma Kniha - brána do světa fantazie zaujalo Vladimíra Bezpalcová V rámci Týdne knihoven ( ) obor Informační služby - knihovnictví vyhlásil výtvarnou soutěž pro žáky základních škol s tématem Kniha - brána do světa fantazie. Téma žáky ZŠ a ZUŠ zaujalo, osm škol z Plas, Stříbra a Plzně zaslalo své práce na naši školu. Obdrželi jsme 95 výtvarných prací a nejen počet, ale především jejich velmi dobrá úroveň byla pro nás velmi milým překvapením. Porota měla nelehký, ale velmi příjemný úkol vybrat vítěze v jednotlivých kategoriích. Těmi se stali tito žáci: 1. stupeň - 1. místo: Nela Štěrbová, ZŠ Mánesova, Stříbro; 2. místo: Václav Poustka, 26. ZŠ Plzeň Litice, Jakub Harazím, 15. ZŠ, Terezie Brzkové 33, Plzeň; 3. místo: Jan Kříž, 15. ZŠ, Terezie Brzkové 33, Plzeň, Daniela Marešová, 26. ZŠ Plzeň Litice, 2. stupeň - 1. místo: Eva Filipová, ZŠ Plasy; 2. místo: Kateřina Pechová, 21.ZŠ, Slovanská alej 13, Plzeň, Lucie Martínková, 15. ZŠ, Terezie Brzkové 33, Plzeň; 3. místo: Lucie Tlačilová, Markéta Bujakowská, 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň, Duong The Anh, 21.ZŠ, Slovanská alej 13, Plzeň ZUŠ - 1. místo: Simona Linhartová, 12 let, Michaela Šlajferčíková, 9 let, ZUŠ Plasy; 2.místo: Eliška Popelová, 10 let, ZUŠ Plasy, Izabela Soullierová, 12 let, ZUŠ Plasy 3. místo: Kristýna Vagnerová, 14 let, ZUŠ Plasy Zvláštní cena poroty: Václava Sedláková, Denisa Hrochová, Markéta Bujakowská, Alžběta Váňová, 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň (keramika), Barbora Mládová, 26. ZŠ, Skupova 22, Plzeň, (komiks) Ceny byly vítězům předány na tradiční předvánoční akci naší školy Vánoční čtení Mezinárodní Vánoce. Vítězům srdečně blahopřejeme! Vánoční ťukání Jiřina Vejvarová Studenti a studentky humanitních oborů (třídy 1. A, 1. BC, 1. D a 1. E) opět soutěžili v psaní na počítači. Úkolem bylo opsat 5minutový text co nejrychleji a nejpřesněji. Všichni opisovali stejné zadání v programu ATF, ve kterém pracují od začátku školního roku. K tomu, aby práce byla úspěšná a nebyli diskvalifikováni, bylo třeba psát s přesností 0,5 % chyb (stejně jako při soutěžích pořádaných Státním těsnopisným ústavem). To se podařilo jen zhruba jedné třetině soutěžících. Výsledková listina zahrnuje 15 nejlepších soutěžících seřazených podle počtu napsaných čistých úhozů za minutu při dodržení přesnosti psaní. 1. Huclová Markéta 1. D 253 čistých úhozů za min. 2. Hykš Daniel 1. E 252 čistých úhozů za min. 3. Hruška Jiří 1. D 219 čistých úhozů za min Černý Daniel 1. D Landrgottová Tereza 1. D Přibil Tadeáš 1. BC Votoupalová Tereza 1. BC Černá Kateřina 1. BC Bluďovský Martin 1. E Přerostová Simona 1. A Vítovcová Pavla 1. E Urbanová Michaela 1. A Bártlová Terezie 1. A Pfeiferová Daniela 1. A Soukupová Zuzana 1. A 184 Úspěšným soutěžícím blahopřeji a doufám, že pro ostatní budou výše uvedené výkony motivací do nového roku.

7 S T R Á N K A 7 Beseda s rodilou mluvčí Kristýna Gruberová, 4.E V úterý naši školu poctila svou návštěvou rodilá mluvčí Zuzana Maritz, která si pro nás připravila besedu v anglickém jazyce na téma New York City. Nejdříve jsme si mysleli, že prezentace tohoto krásného města bude nudná a nedozvíme se nic nového, jelikož New York už jsme probírali při hodinách angličtiny. Ale naopak, když paní Zuzana začala mluvit plynně a pro nás srozumitelně anglicky, měli jsme pocit, že to bude opravdu jiné. Prezentaci měla připravenou krásně. Vůbec se nezmínila o základních faktech o New Yorku, jelikož byla seznámena s tím, že již něco málo víme. Načež začala vyprávět o různých opravdu zajímavých věcech, které asi nikdo z nás nevěděl. Dozvěděli jsme se například o tom, jaký život mají bezdomovci v tomto velikém městě, jak vypadá Times Square dnes a jak vypadalo před lety ten rozdíl je extrémní. Dále nám také ukázala, jaké je složení obyvatelstva, kolik tam žije asijských příslušníků nebo kolik Židů. Nejvíce nám vyrazila dech číslovka, která označovala roční výdělek za prodej hot dogů (kolem Kč). Za celou 4.E děkuji za zpestření vyučování a za nové poznatky. Minulost techniky Technika minulosti J I Ž S T A Ř Í Ř E K O V É A N E B A N T O N Í N E, T O P I Č I E L E K T R Á R E N S K Ý, D O K O T L E P Ř I L O Ž P O D R U H É Josef Gruber V článku Antoníne, topiči elektrárenský, do kotle přilož! z dubna 2006 jsem se zabýval historií parního kotle a jeho využití v energetice. Když jsem se v poslední době v rámci svých nepraktických zájmů hlouběji začetl do díla antického učence Héróna z Alexandrie, narazil jsem na zajímavé zařízení, které s touto tematikou úzce souvisí. Za vynálezce vodotrubného kotle je pokládán Američan Stephen Wilcox ( ), od jehož kotle (obr. 1) vede přímá cesta k moderním energetickým kotlům, a firma Babcock and Wilcox je dodnes předním světovým výrobcem energetických zařízení včetně jaderných. K vodotrubným kotlům přivedla techniky jednak jejich vyšší účinnost, jednak vyšší bezpečnost. Účinnost uvádím na prvním místě, neboť v historii techniky byl pohříchu hnacím motorem vždy spíše zisk než ohled na člověka. V trubkách tohoto kotle je celkové množství vody rozděleno do menších objemů, celková teplosměnná plocha trubek je velká, takže se voda rychleji ohřeje a přemění v páru. Při poruše trubky nehrozí výbuch jako u starších velkoprostorových kotlů. Hérón z Alexandrie popisuje ve spisu Pneumatika zajímavý kotel (obr. 2), jehož účelem byl ohřev horké vody pro lázně. Kotel nazývá řecky miliarion, protože tvarem připomíná římské milníky, nicméně, jak uvádí autor, je možné mu dát jakýkoli tvar. Kotel se skládá ze

8 S T R Á N K A 8 dvou souosých válců, ve vnitřním je uhlí, v prostoru mezi oběma plášti je voda. Ve vodním prostoru je přepážkami 1 oddělena komora. Jejím účelem je z menšího množství vody vyprodukovat rychle horký vzduch a posléze páru. Obé je vyfukováno na hořící uhlí, pro větší efekt je trubice vyvedena např. ústy figuríny. Trubice je otáčivá, aby figurína dmýchala pouze podle požadavků obsluhy. Skrze komoru s uhlím vedou trubky, v nichž by se voda jak pro malou komoru, tak pro hlavní prostor měla rychleji ohřát. Dalším vynálezem je soustava, díky níž z kotle vytéká horká voda po nalití studené. Je tvořena trubicí s nálevkou. Nalitím studené vody do nálevky vytlačíme horkou vodu do výpustného hrdla. Abychom byli upozorněni, kdy se bude voda v kotli příliš vařit, je přidána malá výpust jakýsi pojistný ventil (chasmation), trubička směřující k nálevce, která vyvede bublající vroucí vodu do misky. Nevím, zda Hérónův kotel byl prakticky vyzkoušen, řečtí učenci pokládali praktickou činnost za nedůstojnou myslitele, ale aby uhlí prohořelo do větší hloubky, musela by mít centrální spalovací komora tah a přístup vzduchu chybí. Obávám se, že by takhle hořela jen povrchová vrstva uhlí. Kdo byl Hérón z Alexandrie nemůžeme s jistotou říci. S určitostí víme právě jen to, že se jmenoval Hérón a působil v Alexandrii. Nejstarší zmínky o něm z ruky jiných pocházejí až z doby po přelomu letopočtu. Často je řazen do druhého století př. n. l., ale diskutovaná období sahají od 3. stol. př. n. l. po 1. stol. n. l. Např. Stanford Encyclopaedia of Philosophy (http:// plato.stanford.edu/) jej uvádí jako atomistu 1. stol. n. l. Jím uváděné vynálezy jsou pravděpodobně souhrnem známých principů, jeho spisy jsou tedy nejspíš víceméně kompiláty, třebaže Hérón dosti neurčitě uvádí, že přispěl vlastním podílem. To mu ale neubírá na významu a zajímavosti. 2 Použito: The Pneumatics of Hero of Alexandria. Přel. GREENWOOD, J. G., edit. WOODCROFT, B. Dostupné z www: Obr.1: 28Rankin_Kennedy,_Modern_Engines,_Vol_VI%29.jpg. Publikováno pod licencí Public Domain. Obr. 2: autor. Další články viz Rumunský kras (Apuseni) a okolí Bratislavy 1 V. Č Á S T : N Á V R A T D O B R N A A P R V NÍ M O K R Ý D E N V H O R Á C H Petr Vlček Ráno předávám pokoj, nakupuji zásoby na cestu do Rumunska a odvážím si zavazadla na nádraží do úschovny. Odtud se dostávám trolejbusem ke Kolibě a opakuji výstup na Kamzík. Tentokrát je otevřeno. Jsou tu dvě restaurace s vyhlídkou na město a na hřeben Malých Karpat. Jedna z restaurací je otáčivá, velice drahá a druhá pevná s výhledem jen na asi polovinu pomyslného kruhu. Zato jsou tu velice příznivé ceny. A tak jsem se tu rozloučil s městem na Dunaji velmi dobrým obědem. Po obědě sestupuji do čtvrti Nové Město. Tramvají se přesouvám do centra a procházím ještě směrem k náměstí a ke katedrále. Tentokrát tu není mše jako při mé první návštěvě,

9 S T R Á N K A 9 a tak jsem ještě stihl prohlídku (včetně katakomb). V okolí katedrály jsem objevil uličky bývalého židovského města (viz obr.), nebo spíše jejich část, které z něj zbyly poté, co část čtvrti padla jako oběť silničního průtahu městem. Byl to zajímavý kontrast. Některé domy jsou zchátralé, nevyužité, začínají se dostávat do havarijního stavu. A hned vedle jedné z popisovaných ruin stojí například nádherně opravená stará budova jakéhosi velvyslanectví, kde dokonce hlídá čestná stráž. Kontrast je o to větší, že ulice, ve kterých jsou zbořeniska i krásné domy, jsou naprosto čisté a udržované. Nemám už mnoho času na romantickou procházku, neboť by mně ujel poslední vlak do Brna, kde musím být včas, abych byl k ruce průvodci zájezdu. Proto spěchám na vlak. Zbavit se v Brně na nádraží zavazadla je horror. ČD prodaly úschovnu jakémusi soukromníkovi, který umístil do jejích prostor pouze automaty. Prostory jsou nevábné, prší sem, na podlaze jsou legální louže. Cena je odstupňovaná podle velikosti zavazadla na 3 ceny (50, 100, 200 Kč) vždy za načatý celý den. Do nejmenšího trezoru se vejde snad jen malá dámská kabelka. Vše je na mince a rozměnit peníze není kde. Většina okolních prodejců ve stáncích odmítá rozměnit. Zbývá mně ještě čas zajít si na večeři a pak už spěchám na místo srazu. V našem autobuse pojedou dva zájezdy cyklistický a náš pěší. Osazenstvo je doplněno sólisty, kteří si zaplatili pouze dopravu a budou se v Rumunsku o sebe starat sami. Vracíme se po dálnici do Bratislavy. Celé tři dny cesty bylo krásné počasí, ale nyní se kazí. Již v Brně silně pršelo. V Bratislavě nabíráme dva účastníky, pokračujeme do Maďarska, které jsme v noci projeli za silného deště. Protože se zjednodušily hraniční kontroly, jsme velice brzy v Oradei. Vysazujeme samostatné lidi blízko nádraží a pokračujeme do Stana de Vale na okraji pohoří Vladeasa, které je již součástí hor Apuseni. Občerstvujeme se v hotelu po relativně neklidné noci a připravujeme se na přechod. Naštěstí to bude bez velkých batohů, protože autobus nám zavazadla odveze na místo prvního noclehu do cabana Padis v srdci hor. Dělíme na cyklo-skupinu, která pojede stejným směrem, ale jinou trasou a my půjdeme přes hřeben. Počasí vůbec neláká na přechod. Je zataženo těžkými mraky, které nevěští nic dobrého Nad vesničkou Stana de Vale vyvěrá minerální pramen, který je sveden dolů do údolí do stáčírny. Je to slabá kyselka. Pokračujeme dále údolím potoka Pastravariei až k začátku hřebene Baia Popii, jímž vystupujeme nahoru. Přidává se k nám jeden ze smolařů z cyklistické skupiny, kterému nejprve praskla přehazovačka, a když řetěz zafixoval alespoň na 1 převod k provizornímu dojetí, několikrát ho při rozjezdu přetrhl. Rozhodl se tedy kolo přetlačit po hřebeni a jít s námi. Kde to půjde, bude sjíždět. Když jsme začali stoupat vzhůru k vrcholu Vf. Poienii (1625 mnm), začalo konečně pršet. Jak jsme stoupali, déšť sílil. Na Vf. Poienii už téměř dosahoval přívalové intenzity. Naštěstí tu stála (lesácká?) maringotka. Bohužel zamčená. Českého člověka však hned tak něco neodradí a tak jsme si se zámkem nakonec poradili a v maringotce našli prostor nasvačit se v relativním suchu. Protože naše skupina čítala 15 lidí, šlo o komfort, jako kdybyste svačili v tramvaji jedoucí v plné špičce Plzní, ale pořád je lepší mít střechu nad hlavou, než se nechat prolévat vodou. Naše těla funkčně zastoupila topení, a tak jsme se i ohřáli. Asi za hodinu déšť ustal, mraky, které doslova zatemnily veškerý výhled, zřídly a my jsme měli alespoň trochu možnost vidět nádherné okolí. Později se ukázal se i cíl naší cesty Padiš. Pěšiny se však mezitím rozbahnily a změkly, což bylo náročné zejména pro cyklistu. Pokračovali jsme do sedla Bohodei (1680 mnm), traverzovali jsme vrcholy Vf. Bohodei (1654 mnm) a Fantana Rece (1654 mnm) a sešli do sedla Kampanatelui. Vystoupali jsme na vrchol Piatra Arsa (1488 mn) a pak už klesali do doliny Varasoia. Počasí se zlepšilo, pršelo jen tu a tam, oblačnost stoupla a tak jsme občas i viděli nádheru pohoří Apuseni. Pokračovali jsme dolinou ke stejnojmenné chatě cabana Varasoia. Úsek cesty od sestupu až sem a dále přímo do Padiše, si v následujících dvou dnech ještě několikrát zopakujeme. Od chaty jsme sestoupili k malé jeskyni Padis. Je to volně přístupná malá jeskyňka. Vstupní dóm je asi 40 metrů dlouhý a na konci pokračuje polo-zavalená úzká chodba, která možná vede do rozsáhlejších jeskynních systémů, kterých je zde hodně. S trochu bloudění se dostáváme na příjezdovou cestu k chatě Varasoia a po ní pokračujeme na rozcestí pod Magurou Vanata. Po úbočí této hory lesem pokračujeme do našeho cíle ve středisku cabana Padis. Ve stejnojmenném sedle nad střediskem končí asfaltová silnice. Padis byla původně jedna horská chata, kam vedla prašná cesta. Ta se vyasfaltovala asi před pěti lety, a tak tu vyrostla slušně velká turistická vesnice. Jsou tu 3 restaurace, 3 ubytovny a potraviny a 2 dva divoké kempy. V jednom z nich jsme si postavili základnu. V jedné z ubytovacích restaurací se ubytovali zabahnění cyklisté a stojí tu autobus. Večer organizujeme seznamovací sešlost. Premiérově pro školní zpravodaj 2014

10 S T R Á N K A 10 SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň Klatovská Plzeň Telefon: Fax: www. spstrplz.cz Zpravodaj připravuje J. Gruber Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Toto číslo vyšlo v prosinci 2014.

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY KA3 V prvním týdnu července a posledním týdnu srpna 2014 probíhalo v Brně vzdělávání 4 pedagogických pracovníků v obsluze výukových panelů pneumatiky a hydrauliky od

Více

DYNAMIKA - Výkon, příkon a účinnost

DYNAMIKA - Výkon, příkon a účinnost Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

TEMATICKÝ PLÁN NEPOVINNÉHO SEMINÁŘE PRO TVORBU MATURITNÍCH PRACÍ

TEMATICKÝ PLÁN NEPOVINNÉHO SEMINÁŘE PRO TVORBU MATURITNÍCH PRACÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Petr Hlávka TEMATICKÝ PLÁN NEPOVINNÉHO SEMINÁŘE PRO TVORBU MATURITNÍCH PRACÍ Vytvořeno v rámci Operačního

Více

15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín 15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín Zúčastnily se ZŠ Halenkov a ZŠ Velké Karlovice Tentokrát se žáci věnovali i strojírenským oborům, obrábění

Více

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE 26. 3. 2014 Praha STRUKTURA PREZENTACE Souhrnné informace o partnerství Aktivity za 1. období pilotáže Metodické a učební materiály Náklady za 1. období pilotáže Publicita

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Přehled aktivit v období únor květen 2015

Přehled aktivit v období únor květen 2015 Přehled aktivit v období únor květen 2015 3.2.2015 - seminář 3D MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE Semináře se účastnilo 17 žáků třídy 4.M - obor mechanik seřizovač a mechanik seřizovačmechatronik a proběhl ve firmě Czech

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

PROJEKT STARTTECH DĚTSKÁ UNIVERZITA NA TUL

PROJEKT STARTTECH DĚTSKÁ UNIVERZITA NA TUL PROJEKT STARTTECH DĚTSKÁ UNIVERZITA NA TUL Lenka Kretschmerová Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií lenka.kretschmerova@tul.cz Dětská univerzita Základní

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Turnaj mladých fyziků

Turnaj mladých fyziků Turnaj mladých fyziků Letošní rok jsme měli opět velkou čest zúčastnit se náročné vědecké soutěže, která i po celostátním kole pokračuje ve světovém měřítku Turnaje mladých fyziků. Náš tým se skládal z

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA PULICKÁ 695, DOBRUŠKA Učební obor 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Absolvent učebního oboru zámečník se uplatní především jako seřizovač, opravář a údržbář strojů a výrobních linek

Více

Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK

Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Průběžná monitorovací zpráva PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 41 Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: Číslo smlouvy: PRACOVNÍ VERZE (VK IP) PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!! 1. Identifikační

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 23-56-H/01OBRÁBĚČ KOVŮ Vytvořeno

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Využití výstupů z projektů OPVK

Využití výstupů z projektů OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Využití výstupů z projektů OPVK Autor: Jiří Sumbal, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Datum: 23.

Více

Projektový záměr partnera projektu

Projektový záměr partnera projektu Projektový záměr partnera projektu Název projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Oficiální adresa Adresa pro doručení IČ:

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Transformátory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

Transformátory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Lidské zdroje pro Skupinu ČEZ náborové aktivity. Jihlava 1.7.2011 Linda Štraubová Strategický nábor Skupiny ČEZ

Lidské zdroje pro Skupinu ČEZ náborové aktivity. Jihlava 1.7.2011 Linda Štraubová Strategický nábor Skupiny ČEZ Lidské zdroje pro Skupinu ČEZ náborové aktivity Jihlava 1.7.2011 Linda Štraubová Strategický nábor Skupiny ČEZ SKUPINA ČEZ SE PŘEDSTAVUJE akciová společnost ČEZ byla zaloţena v roce 1992, hlavním akcionářem

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Partnerská škola: OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO - OSAO

Partnerská škola: OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO - OSAO Zpráva z projektu Radek Havlík Název projektu: Na zkušenou pro lepší kvalitu odborného vzdělávání (zkráceně: Na zkušenou za vzděláním) Projekt je veden pod evidenčním číslem: CZ/13/LLP-LdV/VETPRO/134183

Více

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia,

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia, Dnešní výlet nás zavede do hor od našich domovů nepříliš vzdálených, ale prakticky neznámých, do geomorfologického celku nazývaného Beskid Mały. Tento nepříliš rozsáhlý horský celek o délce asi 35 km a

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Cíl projektu Podnícení zájmu o technické předměty Popularizace technického vzdělávání Zvýšení podílu praktických

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Zpravodaj březen 2016 Příjímací zkoušky pro maturitní obory čtyřleté gymnázium, informační technologie, mechatronik

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_469A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Studentské projekty na VOŠ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE. Jirka Roubal (roubal@copsu.cz) 10.10.2011

Studentské projekty na VOŠ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE. Jirka Roubal (roubal@copsu.cz) 10.10.2011 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, SEZIMOVO ÚSTÍ Studentské projekty na VOŠ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Jirka Roubal (roubal@copsu.cz) 10.10.2011 Studium na vyšší odborné škole je zakončeno

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Frézování tvarových ploch II

Frézování tvarových ploch II Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování vhodná forma vyučování praktické složky odborných předmětů a praxe na SOŠ:

Více

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-45-L/01 Mechanik seřizovač Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Více

Projekt URAN podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov

Projekt URAN podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov Projekt URAN podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov Závěrečná konference projektu, 23. června 2014 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Mgr. Pavel Janus Celková

Více

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu Charakteristika projektu Projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání program 1.3 ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA Kombinovaný projekt Podnikové školící středisko a pořízení školících pomůcek Termín uskutečnění

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k celkovému uspořádání a začlenění řídícího systému ve výrobním stroji a okolí Autor: Doc. Ing. Josef Formánek,

Více

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod

Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Kvalita odborného vzdělávání strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín 20. 21.10 2010 konference Uherský Brod Základní údaje o projektu Zahájení projektu : 1.1.2009

Více

Česká zahradnická akademie je aktivním členem SKF ČR. V příštím roce oslaví 130 let od založení.

Česká zahradnická akademie je aktivním členem SKF ČR. V příštím roce oslaví 130 let od založení. Česká zahradnická akademie je aktivním členem SKF ČR. V příštím roce oslaví 130 let od založení. Historie školy Historii naší školy nalézáme v dobových dokumentech a archivech již od roku 1882. Výnosem

Více

9. zimní přechod 12. - 15. 2. 2015 Javorníky a Vsetínské vrchy v Beskydech na sněžnicích, lyžích nebo jen v pohorkách

9. zimní přechod 12. - 15. 2. 2015 Javorníky a Vsetínské vrchy v Beskydech na sněžnicích, lyžích nebo jen v pohorkách 9. zimní přechod 12. - 15. 2. 2015 Javorníky a Vsetínské vrchy v Beskydech na sněžnicích, lyžích nebo jen v pohorkách Také v pořadí již třetí deníček v letošním roce začnu trochu netradičně. Přikládám

Více

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmyslu a technického vzdělávání Průmysl nemá u veřejnosti takovou pověst, jakou by si zasloužil. Cíle: Zvýšit povědomí cílových skupin o průmyslu jako základu moderní ekonomiky 21. století, který vytváří pracovní místa, je nositelem

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás II.

Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás II. Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás II. Termíny konání: 9. září 2014 Cíle exkurze: žáci se seznámí s těžbou a zpracováním grafitu pochopí práci v grafitovém dole provedou (slovní) porovnání používaných

Více

PROJEKT OPEN DOOR Profesní jazykové kurzy pro podniky a instituce

PROJEKT OPEN DOOR Profesní jazykové kurzy pro podniky a instituce PROJEKT OPEN DOOR Profesní jazykové kurzy pro podniky a instituce Autor a koordinátor: Grafia, s.r.o., Budilova 4, Plzeň Partneři i projektu Hospodářská komora Plzeň ZČU v Plzni Projekt OPEN DOOR je spolufinancován

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 1. den Skřipov Odjezd ze Skřipova v ranních hodinách. Klimatizovaný zahraniční autobus pravděpodobně externího dopravce bude přistaven ke škole. Autobus bude vybaven DVD,

Více

Používání energie v prádelnách

Používání energie v prádelnách Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie v prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie 1

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 TERÉNNÍ VÝJEZD č. 5 KLÍNOVÉ BOUDY 4. 3. 5. 3. 2014 Realizační tým v rámci

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

Opakování učiva I. ročníku

Opakování učiva I. ročníku Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 17. 24. července 2010 Odjezd: v sobotu 17. července v 7:00 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 24. července v cca 18:00 hod Ubytování: Horská chata Soliter, v Karlově pod Pradědem Více informací

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_SZ_20. 9. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 15. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Sdílení nápadů a myšlenek

Sdílení nápadů a myšlenek Sdílení nápadů a myšlenek Autoři: Mgr. Jaroslav Bezchleba, Ing. Eva Kašparová projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Popis sdílení nápadů a myšlenek Struktura popisu Každá forma sdílení nápadů

Více

Flexibilní řešení. Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor

Flexibilní řešení. Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor Flexibilní řešení Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor Školicí středisko je určeno k pořádání odborných školicích akcí, seminářů, kurzů, konferencí apod. Nabízíme vám Přednáškový sál a učebny vybavené

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž PŘÍPRAVA PRAVA ODBORNÍKŮ PRO SLÉVÁRENSKOU VÝROBU V současn asné době roste na trhu práce potřeba kvalifikovaných pracovníků v metalurgických profesích. MěníM se požadavky na obsah odborných vědomostí a

Více

ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM

ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM ZPRÁVA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM v rámci projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

ELEKTRONICKÝ ÚČETNÍ ZPRAVODAJ. pro vyučující předmětu Účetnictví na OA a SOŠ s ekonomickým zaměřením

ELEKTRONICKÝ ÚČETNÍ ZPRAVODAJ. pro vyučující předmětu Účetnictví na OA a SOŠ s ekonomickým zaměřením ELEKTRONICKÝ ÚČETNÍ ZPRAVODAJ pro vyučující předmětu Účetnictví na OA a SOŠ s ekonomickým zaměřením Vážení vyučující, zasíláme vám další číslo Zpravodaje, tentokrát mimořádně v elektronické podobě. Chceme

Více

Ing. Marek Chládek Určen k promítání přes dataprojektor s počítačem nebo jinou vhodnou. Ing. Marek Chládek

Ing. Marek Chládek Určen k promítání přes dataprojektor s počítačem nebo jinou vhodnou. Ing. Marek Chládek Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výrobní zařízení pro 1. ročník oboru Truhlář Pořadové

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Kontakt:

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Kontakt: Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ OBLASTNÍ KANCELÁŘ PLZEŇ Hřímalého 2464/37, 301 00 Plzeň, tel. / fax: 377423826, e - mail: plzen@ckait.cz Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více