Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2012/2013 Praha Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2012/2013

2 I. Základní údaje o škole 1. Název školy Gymnázium ALTIS s.r.o. 2. Ředitel/ka a statutární zástupce ředitele/ky ředitelka gymnázia: PaedDr. Vladimíra Fišerová, tel: , , statutární zástupce: JUDr. Ing. Jaroslav Fišer tel: , , 3. Webové stránky školy 4. Školy, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita Gymnázium ALTIS s.r.o. s cílovou kapacitou 550 žáků. 5. Obory vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku Škola Kód Název programu/vzdělávacího programu Cílová kapacita oboru/programu Poznámka G ALTIS K/801 Gymnázium - všeobecné 220 Dobíhající G ALTIS K/81 Vědění je moc 270 Vyučován 6. Změna ve skladbě oborů/vzdělávacích programů a) nové obory/programy nejsou zavedeny b) zrušené obory/programy pouze dobíhající 7. Místa poskytovaného vzdělávání G ALTIS s.r.o. Dopplerova 351, Praha 10 Petrovice (vlastníkem budovy je Městská část Praha Petrovice. 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola má k dispozici 13 vybavených učeben, z toho 10 pro 20 až 40 žáků. Škola disponuje 2 počítačovými učebnami a ve všech třídách je možno přenosné počítače připojit. Na místě vzdělávání je zajištěn internet v síti WiFi přístupný žákům celodenně. Pro efektivní výuku jsou používány dataprojektory. Ve škole je zřízeno studijní a kopírovací centrum. Žáci mají přes elektronický index přístup ke školnímu úložišti studijních materiálů. Ve škole je zřízena odborná učebna hudební výchovy. Škola také disponuje odbornými jazykovými učebnami. Letitou tradicí školy je také konání laboratorních prací z fyziky v laboratořích VŠCHT na Praze 6 za účasti odborných asistentů této vysoké školy. Škola využívá i materiálně technickou základnu Akademie věd ČR, která umožňuje odbornou práci vybraných žáků. Především u přírodovědných oborů jsou tak vytvořeny podmínky pro starší žáky zkusit si základy vědecké práce. Pro výuku tělesné výchovy využíváme tělocvičnu a hřiště Sokola Petrovice a

3 Škola Ředitel a zástupce fyzické osoby celkem Ředitel a zástupce přepočtení na plně zaměstnané Interní učitelé fyzické osoby celkem Interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané Externí učitelé fyzické osoby celkem Externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané Pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem Pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem tělocvičnu ZŠ Dopplerova 351, Praha 10 Petrovice. 9. Školská rada Školská rada byla ustavena Seznam členů: JUDr. Ing. Jaroslav Fišer, člen školské rady, zástupce zřizovatele), Jana Korcová (členka školské rady, zástupce rodičů a zletilých žáků), Mgr. Jan Koliáš (předseda školské rady, zástupce pedagogů). 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob II. Pracovníci školy G ALTIS ,6 2 0, ,4 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků Škola G ALTIS Počet pedagogických pracovníků Celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků kvalifikovaných Nekvalifikovaných (rodilí mluvčí) 2 10 c) další vzdělávání pedagogických pracovníků

4 Typy studia Počet akcí Zaměření akcí Počet účastníků semináře 2 etwinning 23 seminář 1 kurzy 70 doplňkové pedagogické studium školský management školský management průběžně celý školní rok průběžně celý školní rok vykonání státní závěrečné zkoušky jiné (uvést jaké) 7 multikulturní výchova dějiny umění, mediální výchova, anglický jazyk, německý jazyk doplnění pedagogického vzdělání školský management školský management matematická gramotnost Vzdělávací instituce Národní podpůrné středisko pro etwinning (NSS National Support Service) 1 Člověk v tísni 2 1 Národní galerie, City and Guilds, JIPKA Goethe institut Masarykova univerzita 1 UK Praha 1 UK Praha 20 Interní školení G ALTIS d) jazykové vzdělávání a jeho podpora Z toho Počet učitelů cizích jazyků Celkem (fyzické osoby) 8 S odbornou kvalifikací 6 Bez odborné kvalifikace 0 Rodilý mluvčí 2 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob Fyzické osoby celkem Přepočtení na plně zaměstnané 2 1,2 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků

5 Typy studia Počet akcí Zaměření akcí Počet účastníků Vzdělávací instituce Semináře Kurzy Jiné III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a) Denní vzdělávání Škola Počet tříd Počet žáků SG ALTIS Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku Přerušili vzdělávání: 0 Nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 Sami ukončili vzdělávání: 0 Vyloučeni ze školy: 0 Nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 Přestoupili z jiné školy: 0 Přestoupili na jinou školu: 3 Jiný důvod změny: - b) Vzdělávání při zaměstnání Škola nemá žádné žáky studující při zaměstnání. 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele a) Denní vzdělávání Škola Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet žáků na učitele SG ALTIS 19,8 8,5 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji

6 Z celkového počtu žáků Z toho nově přijatí Počet žáků/student ů celkem Kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů a) Denní vzdělávání Škola Soukromé gymnázium ALTIS Prospělo s vyznamenáním 70 Neprospělo 0 Opakovalo ročník 0 Počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků 100 průměrný počet zameškaných hodin na žáka 76,177 z toho neomluvených 0, Výsledky maturitní zkoušky Škola SG Altis Počet žáků, kteří konali zkoušku 18 z toho konali zkoušku opakovaně 1 Počet žáků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 Počet žáků, Prospěl/la s vyznamenáním 7 kteří byli Prospěl/la 11 hodnoceni Neprospěl/la 0 STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

7 V jarním termínu školního roku 2012/2013 maturovalo žáků, z toho žáků neuspělo. Na Gymnáziu ALTIS maturovalo 18 žáků, uspěli všichni. Žáci maturovali povinně z českého jazyka a literatury, druhý povinný předmět si volili z cizího jazyka nebo matematiky. Školní rok 2012/13 Anglický jazyk (vybralo si v %) Anglický jazyk (výsledky v %) ČR celkem 51,9 79,5 Gymnázium 57,0 89,3 Z toho: 55,7 92,1 8 letá gymnázia 6 letá gymnázia 49,3 90,9 4 letá gymnázia 58,9 87,4 G ALTIS 72,2 92,7 Školní rok 2012/13 Český jazyk (výsledky v %) ČR celkem 71,2 Gymnázium 80,6 Z toho: 83,4 8 letá gymnázia 6 letá gymnázia 82,0 4 letá gymnázia 78,6 G ALTIS 91,7 Školní rok 2012/13 Matematika (vybralo si v %) Matematika (výsledky v %) ČR celkem 38,7 54,8 Gymnázium 37,0 75,4 Z toho: 39,5 80,8 8 letá gymnázia 6 letá gymnázia 39,0 76,7 4 letá gymnázia 35,2 71,3 G ALTIS 27,8 86,0 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2013/2014

8 Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) SG Altis Délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let Počet přihlášek celkem Počet kol přijímacího řízení celkem Počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání Počet nepřijatých celkem Počet volných míst po přijímacím řízení Obor: gymnázium K/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Stát Počet žáků Čína 1 Rusko 1 Ukrajina 1 Vietnam 0 Pro žáky jsou vytvořeny speciální kurzy především českého jazyka. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Gymnázium ALTIS nabízí své vzdělávací služby všem žákům, kteří splní požadavky přijímacího řízení, ale s výjimkou těch, jejichž vzdělávací potřeby vyžadují speciální materiálně technické vybavení a personální podmínky. Vedení školy je schopno žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zajistit integraci do běžných tříd a vyučující individuální přístup při jejich vzdělávání. Členové pedagogického sboru jsou dle potřeby o těchto žácích a jejich individuálních potřebách informováni, poučeni rodiči a odborníky školeni. Ve školním roce 2012/2013 se na Gymnáziu ALTIS nevzdělával žádný žák se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. 9. Vzdělávání nadaných žáků Prioritou Gymnázia ALTIS je vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, a proto je prostřednictvím diagnostické činnosti a přijímacího řízení systematicky vyhledává a přijímá ke studiu. Nabízí jim způsob výuky vycházející z principu individuálního přístupu a vnitřní diferenciace. Pro mimořádně nadané žáky, kteří mají své specifické vzdělávací potřeby a vyžadují porozumění ze strany všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu, ale i mimo něj, učitelé zajišťují podle možností školy podnětné prostředí pro jejich individuální rozvoj. Kromě individuálního vzdělávacího plánu mohou takoví žáci uplatnit a dále rozvíjet své nadání různými způsoby, mezi ně ve školním roce 2012/2013 patřily: Individuálně zadávané úkoly na doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu. Práce s odbornou a krásnou literaturou, včetně cizojazyčné.

9 Práce se vzdělávacími programy a internetem na počítači. Referáty. Ročníkové a maturitní práce s minimálním rozsahem 20 stran textu bez obrazových příloh. Spoluúčast na projektech. Konzultace a spolupráce s učitelem, jeho stínování. Publikační činnost a spolupráce s médii. Práce zaměřená na vedení skupin nebo řízení týmů. Patronáty nad slabšími žáky. Příprava školních akcí a jejich realizace. Vedení vyučovací hodiny s učitelem. Výuka v jiných třídách, a to i ve vyšších ročnících. Účast na školních, obvodních, pražských a celostátních soutěžích. Reprezentace školy na různých akcích pořádaných školou nebo jinou institucí. Nabídka volitelných předmětů a seminářů. Široká nabídka volnočasových aktivit v rámci mimoškolního vzdělávacího programu. Prezentace výsledků vědecké nebo umělecké činnosti ve škole. Spolupráce s vysokými školami, např. VŠCHT, ČVUT, VŠE, Českou akademií věd ČR, popřípadě i dalšími institucemi, například jazykovými školami, Člověk v tísni apod. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Naši žáci se pravidelně zúčastňují projektů STZŠ a VEKTOR od firmy SCIO. Projekt STZŠ se týká primy až kvarty, projekt VEKTOR pak kvinty a oktávy. Gymnázium má také vypracován vnitřní systém evaluace. Testujeme třídy 2. A (maturita nanečisto - český jazyk, matematika, anglický jazyk), 4. A, 4. B (malá maturita český jazyk, matematika, anglický jazyk), 6. A (ústní maturita český jazyk, matematika, základy společenských věd, anglický jazyk). Následující tabulka přehledně popisuje všechny nástroje používané pro ověřování výsledků vzdělávání. Používáme jak vnitřní diagnostické nástroje, tak i nabídky firem či institucí zabývajících se touto problematikou (SCIO, CERMAT). EVALUACE NA GYMNÁZIU ALTIS ROČNÍK NÁZEV EVALUACE CO SE ZJIŠŤUJE OBLAST EVALUACE Prima Sekunda SCIO (vnější) City&Guilds SCIO (vnější) City&Guilds OSP (Obecné studijní předpoklady), ČJ, MA AJ test smyslového vnímání (TSV), test temperamentu (TT), typologie MBTI B3 sociometrie, třídní klima OSP, ČJ, MA AJ malá maturita nanečisto předání písemného osvědčení B3 sociometrie, třídní klima rozumové schopnosti rozumové schopnosti osobnost vztahy ve třídě rozumové schopnosti rozumové schopnosti vztahy ve třídě

10 Tercie Kvarta Kvinta Sexta SCIO (vnější) SCIO (vnější) City&Guilds SCIO (vnější) City&Guilds OSP, čtenářské dovednosti B3 sociometrie, MBTI, třídní klima TSV, TT, typologie MBTI, dotazník volby povolání, osobnostní dotazník test struktury inteligence hodnotící pohovor, písemná výstupní zpráva OSP, ČJ, MA, AJ, předání individuálních písemných zpráv AJ malá maturita, předání písemného osvědčení typologie MBTI, TSV, TT B3 sociometrie, třídní klima OSP, ČJ, MA, AJ, BI, FY, CH, DĚ, ZE, ZSV, předání individuálních písemných zpráv typologie MBTI, TSV, TT B3 sociometrie, třídní klima ústní maturita nanečisto, předání písemného osvědčení AJ rozumové schopnosti vztahy ve třídě osobnost, motivace rozumové schopnosti poradenství ohledně strategie učení rozumové schopnosti rozumové schopnosti osobnost vztahy ve třídě rozumové schopnosti osobnost vztahy ve třídě rozumové schopnosti rozumové schopnosti Septima City&Guilds AJ rozumové schopnosti Oktáva SCIO (vnější) 11. Školní vzdělávací programy OSP, ČJ, MA, AJ, BI, FY, CH, DĚ, ZE, ZSV, předání individuálních písemných zpráv strukturovaný test inteligence osobnostní dotazník profesionální orientace hodnotící pohovor, písemná výstupní zpráva rozumové schopnosti (přidaná hodnota proti stavu v kvintě) rozumové schopnosti osobnost motivace poradenství ohledně přihlášky na VŠ Školní vzdělávací program se nazývá Vědění je moc. Tento program je vyučován ve školním roce 2012/2013 v primě, sekundách, tercii, kvartách, kvintě a sextě. Vzdělávací program je průběžně monitorován, významné změny nebyly potřebné. 12. Vzdělávací programy VOŠ Vyšší odborná škola není zřízena. 13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora

11 Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Španělský jazyk Škola SG Altis Cizí jazyky patří na gymnáziu ALTIS k oblasti, která je jednou z priorit. Odpovídá tomu i zvýšená dotace hodin, která může dosáhnout ve vyšších ročnících až 15 hodin jazyků, pokud si žák zvolí i seminář a konverzaci v cizím jazyce. Od primy je první cizí jazyk v dotaci 5 nebo 4 hodiny, od sekundy přibývá druhý cizí jazyk v průměrné dotaci 3 hodiny. V současné době se na gymnáziu jako povinný cizí jazyk vyučuje AJ, NJ, ŠJ a FJ. Jako první jazyk je preferován anglický jazyk, méně již španělský jazyk a německý jazyk a nejméně francouzský jazyk. Mimo povinné cizí jazyky nabízíme i nepovinnou variantu anglického, německého, francouzského a španělského jazyka. Celkově je hodnocena výuka cizích jazyků velmi vysoko mimo jiné to potvrzují výsledky z anglického jazyka ve státní maturitě. IV. Aktivity právnické osoby. Prezentace školy na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Škola má zpracovaný strategický plán rozvoje školy. Tento plán se skládá z oblasti vzdělávání (funkční gramotnost- kompetence ), oblasti výchovné (formování občana 21. století), oblasti vnitřního edukačního prostředí klima školy (systém diagnostické činnosti), oblasti materiální a z oblasti vnějšího edukačního prostředí. Výchovné a kariérní poradenství spadá především do oblasti vnitřního edukačního prostředí a s tím spojené diagnostické činnosti, která musí předcházet každému rozhodnutí a poradenské činnosti. Systém diagnostické činnosti vede k rozvíjení klíčových dovedností učitele, a to především s důrazem na individualitu každého žáka. Z tohoto důvodu můžeme popsat dvě základní linie činnosti systému, které se zaměřují na hlavní činitele transmise v procesu učení první ve vztahu k žákovi, druhou ve vztahu k učiteli. Systém na gymnáziu je rozpracován do jednotlivých ročníků. Ve vztahu k žákům umožňuje systém v nižších ročnících podrobně poznat schopnosti, dovednosti a osobnostní charakteristiky žáků. V tercii pomáhá žákům rozhodnout se, jakou kombinaci seminářů by měli zvolit, aby bylo optimálně využito schopností a motivace každého žáka s přihlédnutím k volbě jeho budoucí vzdělávací cesty. V závěrečných ročnících se pozornost stále více soustřeďuje na volbu vhodné vysoké školy či vyšší odborné školy. Na škole působí výchovná poradkyně ředitelka PaedDr. Vladimíra Fišerová. Základní povinnosti výchovné poradkyně:

12 1. informační činnost, 2. diagnostická činnost, 3. metodická činnost, 4. poradenská činnost, 5. soupis činností evaluační tabulka. 1. Výchovná poradkyně poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům informace o činnosti výchovného poradenství a možnostech využívání výsledků této odborné činnosti, o otázkách prevence a nápravy problémů, které se mohou vyskytnout ve vývoji, výchově a vzdělávání žáků, a studijní a profesionální informace. 2. Výchovná poradkyně při soustavném dlouhodobém pozorování, sledování a hodnocení vývoje žáků metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc při používání konkrétních diagnostických metod, vyhledávání a sledování problémových, ale i vynikajících žáků a při systematickém sledování a hodnocení individuálních zvláštností žáků významných pro volbu dalšího studia. Výchovná poradkyně uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů zvláštní zřetel a vede si o tom evidenci a dokumentaci. Navrhuje žáky k odbornému vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. 3. Výchovná poradkyně poskytuje třídním učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům obsahovou a metodickou pomoc při vytváření optimálních podmínek pro vývoj žáků, při nápravě problémů, které se u nich vyskytly, při realizaci doporučení pedagogicko-psychologických poraden, popřípadě i jiných odborníků, a při vytváření podmínek pro rozvíjení vlastností žáků významných pro další studium a budoucí povolání. 4. Výchovná poradkyně na škole zabezpečuje individuální poradenskou činnost pro žáky, jejich zákonné zástupce v otázkách vývoje, výchovy a vzdělávání, ale zejména v otázkách volby dalšího studia a povolání. školní rok počet žáků počet studentů, kteří podali přihlášku na VŠ počet přijatých na VŠ % přijatých na VŠ 1998/ ,1 1999/ ,0 2000/ ,3 2001/ ,7 2002/ ,0 2003/ ,8 2004/ ,0 2005/ ,0 2006/ ,0 2007/ ,0

13 2008/ ,0 2009/ ,0 2010/ ,0 2011/ ,0 2012/ ,0 2. Prevence sociálně patologických jevů Základní charakteristika programu: Minimální preventivní program /MPP/ je začleněn do tematických plánů jednotlivých předmětů humanitního i přírodovědného zaměření včetně programů třídních učitelů. Zahrnuje též aktivity preventivního zaměření integrované ve volnočasovém a mimoškolním programu Kurikula gymnázia Altis. Motivuje žáky k informovanosti o aktuální problematice a následcích užívání drog, alkoholu a tabáku na lidský organismus, stejně tak, jako o problematice osobnostní a sociální výchovy v narušeném sociálním prostředí včetně novodobé formy šikany tzv. kyberšikany. Cíle MPP se prolínají s průřezovými tématy Osobnostní a sociální výchovy, Multikulturní výchovy, Environmentální výchovy a Mediální výchovy. Jsou integrována v oborových programech a ročníkových projektech na nižším i vyšším stupni gymnázia. MPP je realizován ve všech ročnících na odpovídající úrovni a dle níže uvedeného přehledu je v průběhu roku realizován. MPP je obsahově rozdělen do těchto okruhů: 1. Prevence drogové závislosti a závislosti na alkoholu a tabákových výrobcích, příp. dalších závislostí /gamblerství, PC hry. 2. Prevence patologických vztahů ve skupině šikana, kyberšikana, extremistické postoje k menšinám /rasismus, neonacismus, antisemitismus /, netolerance. 3. Zdravý životní styl a volnočasové aktivity. 4. Program ochrany člověka za mimořádných událostí (s tematickým okruhem první pomoc při úrazu). Cíle pro školní rok 2012/ Integrace témat prevence do oborových plánů a třídních programů, vyhodnocení efektivity těchto plánů včetně podpory třídních aktivit s preventivní tematikou ze strany školního preventisty. 2. Motivace, řízení a vyhodnocení ročníkových prací, projektů s preventivní tematikou, návaznost na průřezová témata Osobnostní a sociální výchovy, Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchovy, Environmentální výchovy a Mediální výchovy.

14 3. Informovanost žáků o účincích drog, alkoholu a tabáku na lidský organismus; zaměření na oblast tzv. lehkých drog a tabáku, o nebezpečí kyberšikany, aktuální zpravodajství otravy metylalkoholem apod. 4. Rozšíření programu volnočasových aktivit a mimoškolních akcí s preventivními cíli /seznamovací pobyt, projektové školní výlety, exkurze/ Ad1/ Třídní programy obsahují položku protidrogové prevence. Formou projektů na nižším stupni a formou týmové aktivity na vyšším stupni jsou tyto programy zařazovány podle diagnostiky třídních učitelů a podle sociometrických zjištění (mj. SCIO, pravidelná třídní diagnostika v tercii, vyhodnocení seznamovacího pobytu prim, tematické exkurze prim a sekundy). Oborové plány především přírodovědných předmětů přírodopisu v primě a sekundě, biologie v septimě a chemie od tercie až po septimu zahrnují témata zdravého životního stylu, rizika užívání drog a manipulace s nebezpečnými látkami, sexuální výchovu a partnerské vztahy, v rámci humanitní výchovy zdravé mezilidské vztahy a hodnoty odpovídající zdravému modernímu stylu života. Ad2/ V nabídce ročníkových prací jsou např. z chemie témata Zdroje a účinky vybraných léčiv a homeopatik, Chemická úprava vybraných potravin konzervace, barviva, látky zvýrazňující chuť potravin včetně karcinogenních látek ovlivňujících zdraví člověka. Průřezové téma Mediální výchova bude realizováno především v souvislosti s aktuální problematikou distribuce a zneužití jedovatého metylalkoholu v legálním alkoholu a jeho celospolečenským negativním dopadem sociálním, zdravotním a v neposlední řadě i ekonomickým. Ad3/ Distribuce informačních materiálů úroveň informovanosti studentů o drogách je v poslední době přeceňována, práce s texty zaměřenými na tematiku drogové závislosti, mediální diskuze o nebezpečí alkoholu a ostatních drog. Ad4/ Návštěva divadel (KMD), výstav, ekologického centra, exkurze do zoologické a botanické zahrady, dny otevřených dveří AV ČR vybraná vědecká pracoviště, motivace ke tvořivému zaplnění volného času, jako prevence proti závislosti na drogách a dalších závislostech, motivace k výběru budoucího povolání. Poznávání kulturních a společenských hodnot, které mají vliv na pozitivní a kreativní myšlení. MPP 2012/2013: 1. ročník Témata: socializace, vztahy mezi lidmi, vztahy k menšinám, výchova demokratického občana postoje tolerance a humanismu, zdravý životní styl, zdravá výživa, biopotraviny, sport. Realizace: Humanitní výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Socializace (Seznamovací pobyt) Přírodopis - ekosystémy

15 2. ročník Témata: prevence závislostí účinky drog a jiných návykových látek, kouření, psychohygiena, sebepoznání, seberegulace, postoje tolerance a respektu ve třídě; stát a národ, národní tradice, vlastenectví, prevence nemocí a úrazů, základy lidské sexuality. Realizace: Humanitní výchova Společenství sociometrický dotazník Přírodopis biologie člověka 3. ročník Témata: prevence extremistických postojů /pravicový extremismus/, prokomunitní týmové aktivity, komunikace ve skupině, socializace, sociálně patologické jevy a jejich příčiny, čistota životního prostředí (ovzduší a vodstvo), chemie ve službách člověka látky škodlivé a užitečné, bezpečná manipulace s nebezpečnými látkami, první pomoc. Realizace: Základy společenských věd /sociologie/ Dějepis vztah k národnostním menšinám Tělesná výchova Chemie 4. ročník Témata: praktická etika prevence sexuálně přenosných chorob, zvláště AIDS, psychohygiena, zvládání zátěžových situací; zdravá životospráva, vliv legálních drog na lidské zdraví (alkohol, nikotin). Realizace: Základy společenských věd /etika/ Společenství Tělesná výchova Chemie Rozsáhlá diagnostika studijních a adaptačních předpokladů (psychohygiena, sebepoznání ) 5. ročník Témata: prevence netolerantních postojů, extremismu, rasismu, antisemitismu; využití volného času, seberegulace prevence závislostí, bezpečná manipulace s nebezpečnými látkami, drogy jako léčiva, biogenní prvky a jejich vliv na naše zdraví. Realizace: Základy společenských věd /politologie/ Člověk a společnost Společenství Tělesná výchova Chemie návštěva vybraných pracovišť AVČR (DOD AV ČR) Biologie Projekt Adopce na dálku Arcidiecézní charita Praha Nabídka volnočasových aktivit včetně projektově postavených

16 ročníkových prací (Vliv legálních a nelegálních drog na lidské zdraví). Klub mladého diváka. 6. ročník Témata: právní rovina trestné činnosti mladistvých, druhy trestných činů; prevence extremistických postojů téma tolerance, zdroj a zpracování rostlinných drog, drogy v medicíně, zneužití drog. Realizace: Základy společenských věd (právo) Dějepis Společenství Chemie - vybraná pracoviště AV ČR (DOD) Klub mladého diváka 7. ročník Témata: aktivní sociální učení a komunikace: týmové aktivity; návykové látky, péče o zdraví, vliv alkoholu na naše zdraví. Realizace: Společenství Školní výlet program týmových aktivit Tělesná výchova; Biologie člověka Biochemie a biotechnologické procesy), návštěva pivovaru Školní výlet program týmových aktivit Klub mladého diváka 8. ročník Témata: sebepojetí a seberegulace, hodnotová orientace, světový názor; plánování, volnočasové aktivity. Realizace: Základy společenských věd /filosofie, etika/ Týmové aktivity /maturitní ples/ Klub mladého diváka Nadstandardní program oborových seminářů, např. exkurze Prahou Participace: 1/ školní preventista /roli popisuje manuál/ 2/ oblastní koordinátor organizace mimoškolních a volnočasových aktivit, akademie a filmového festivalu v rámci schůzek metodických útvarů; nabídky preventivních programů a grantů evidence, propagace 3/ třídní učitelé - příprava třídních programů a aktivit pro hodiny společenství, průběžná diagnostika klimatu ve třídě a sociometrická šetření; spolupráce s rodiči a školním preventistou, výchovnou poradkyní. 4/ učitelé - integrace témat minimálního preventivního programu a průřezových témat do oborových programů, vedení a vyhodnocení ročníkových prací s tematikou prevence, spolupráce na školních projektech. Plnění MPP pro školní rok 2012/13

17 1. Integrace témat prevence byla zahrnuta do oborových plánů a třídních programů jednotlivými vyučujícími v rozsahu, který je určen Kurikulem Gymnázia Altis a časovými možnostmi dle celoročního plánu pro tento školní rok. Důraz je kladen především v programu IVT k hrozícímu nebezpečí kyberšikany a manipulaci a užívání nebezpečných látek v rámci oborového plánu chemie. 2. Ročníkové práce zabývající se preventivní tématikou jsou koordinovány a hodnoceny vyučujícími zadávajícími tyto práce v návaznost na průřezová témata Osobnostní a sociální výchovy, Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchovy, Environmentální výchovy a Mediální výchovy. 3. Aktuální společenská a zdravotní problematika methylalkoholové aféry v září listopad byla v rámci předmětu chemie zmíněna ve všech ročnících především formou diskuze a informovanosti o průběhu vyšetřování a zavedených opatřeních ke zmírnění následků této aféry. 4. KMD návštěva představení Asanace (Václav Havel). Ekologického centra - 1. ročník ČP Ochrana a zpracování vod. Dny otevřených dveří AV ČR Návštěva Ústavu chemických procesů. Experimentální botaniky, Geofyzikálního ústavu, Sociologických ústavů apod. (motivace k výběru budoucího povolání). 1. ročník: Účast v celoroční soutěži Osobnostní a sociální výchova. Seznamovací pobyt. Školení bezpečnost ve škole a mimo školu, podzimní a vánoční Prázdniny. Scio testy. Návštěva ekologického střediska Toulcův dvůr. IVT upozornění na kyberšikanu. Výchova ke zdraví viz celoroční plán. 2. ročník: Multikulturní výchova a pozitivní klima ve škole i mimo školu. Ochrana zdraví a bezpečnost ve škole i mimo školu. Přírodopis - antropoekologie (CHKO) a biologie člověka. Výchova ke zdraví - zdravá životospráva, ochrana před šikanou. Bezpečnost a ochrana před úrazem (pyrotechnika). 3. ročník: Pozitivní pracovní klima, pravidla chování. Diagnostický test třídní klima, vyvození závěru. Go pobyt (spojení předchozích dvou tříd). Multikulturní výchova spolupráce s Petrovickým zpravodajem. Celoroční projekt OSV. Příprava školní Akademie. Chemie bezpečnost v laboratoři, práce s jedovatými a nebezpečnými látkami, první pomoc při úrazu, methanolová aféra. Ochrana životního prostředí ovzduší, vodstvo.

18 4. ročníky: Pozitivní pracovní klima, pravidla chování. Diagnostický test třídní klima, vyvození závěru. Go pobyt (spojení předchozích dvou tříd). Multikulturní výchova spolupráce s Petrovickým zpravodajem. Celoroční projekt OSV, prevence sociálně patologických jevů. Příprava školní Akademie. Bezpečná manipulace s jedovatými a nebezpečnými látkami. První pomoc a ochrana obyvatelstva za mimořádných okolností. Video únik nebezpečného chloru do ovzduší. Referáty- fosilní zdroje energie, ekologické katastrofy. Methanolová aféra. 5. ročník: Školení o bezpečnosti ve škole i mimo ni. Školení PO, OČMU. Zásady ochrany zdraví a dodržování pravidel zdravé životosprávy. První pomoc a ochrana obyvatelstva za mimořádných okolností (video). Návštěva vybraných pracovišť AV ČR Geologický ústav, Ústav chemických procesů, Ústav experimentální botaniky. Methanolová aféra. 6. ročník: Pozitivní pracovní klima. Diskuze na téma empatie. Soutěže osobnostní výchovy. Školení BOZP. Manipulace s nebezpečnými látkami, první pomoc Methanolová aféra. Návštěva vybraných pracovišť AV ČR Archeologická a restaurátorské laboratoře, ústavy sociologických věd. 7. ročník: Exkurze Technománie, pivovar (Plzeň). Diagnostika zájmů a výběru povolání. Zdravé pracovní prostředí - ochrana školního majetku, spolupráce. Esej globální oteplování a jeho příčiny, ochrana životního prostředí. Chemie konzervace potravin, léčiva, homeopatika. Chemie užitečná a škodlivá. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Je integrována do jednotlivých učebních předmětů především Výchova ke zdraví, Přírodopis, Zeměpis, Člověk a svět práce, Fyzika, Tělesná výchova, Chemie, Biologie, Geografie. Na nižším stupni gymnázia je podtržena i v rámci průřezových témat přehled v ročníku - viz tabulka. Environmentální výchova 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy Př Př Př Př Př Ch Př Př Př

19 životního prostředí Vztah člověka k prostředí Př Př Ze, Ch Př Realizace průřezových témat na vyšším stupni spadá zatím pouze do 2 realizovaných ročníků, a to s následujícími okruhy. Environmentální výchova 5. ročník 6. ročník Problematika vztahů organismů a prostředí Člověk a životní prostředí Životní prostředí regionu a ČR Bi, Ch Bi, Ch, Vo Ch Ch Ve výuce 7. a 8. ročníku, které ještě nepracují podle školního kurikula Vědění je moc, se též dodržují následující aspekty: V rámci exkurzí naučné stezky, ZOO Praha a Liberec aj. se žáci seznamují s významem udržení biodiverzity. Referáty a prezentace jsou v jednotlivých předmětech zaměřeny na uplatnění znalosti vztahů živé a neživé přírody. V rámci třídnických hodin, při aktualitách z domova i ze světa je velké procento příspěvků k diskusi z oblasti OŽP. Na vyšším stupni gymnázia jsou témata ročníkových prací z BI, CH, ZE, TV, ZSV zaměřena na problematiku zachování přírodních hodnot, uchování rázu krajiny, vyváženost psychického a fyzického zdraví, z FY, BI, CH pak i na alternativní zdroje energie. Konkrétní aktivity jsou zaneseny v tematických plánech, třídních programech i v programu realizace OSV Aktivity žáků Třídění odpadu ve škole, znalost významu recyklace, péče o prostředí ve třídě, okolí školy. Program Všeho s mírou zaměřený na zhodnocení významu spotřeby fosilních paliv 4. ročník. Účast v online soutěži SAPERE vědět jak žít 7. Ročník a seminář OB. Činnost v Toulcově Dvoře v rámci výuky Člověk a svět práce 1. a 2. ročník. Téma Obsah Prostředí Cesta ke chlebu pěstování obilí, technologie výroby interiér i terén Mléčná dráha chov hospodářských zvířat, interiér i význam a užití mléka terén Velká voda nebezpečí povodní terén Než otočíme význam a zdroje pitné vody, kohoutkem odpady interiér Včelí společenstvo stavba těla včely, význam společenstev interiér i terén

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2013/2014 Praha 30. 09. 2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2013/2014 1. Název školy Gymnázium ALTIS s.r.o. I. Základní údaje o škole 2. Ředitel/ka

Více

Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2008/2009

Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS Školní rok 2008/2009 Praha 1.09. 2009 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1. Název školy, zařazení

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice.

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice. Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2005/2006 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, bylo zřízeno v roce 1992,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Č.j.: 932 / 2013 / 1213 Praha, 23. října 2013 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Č.j.: 893 / 2014 / 1415 Praha, 10. října 2014 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva Trojského gymnázia s.r.o. za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2014)

Výroční zpráva Trojského gymnázia s.r.o. za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2014) Výroční zpráva Trojského gymnázia s.r.o. za školní rok 0/04 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k.8.04). Trojské gymnázium s.r.o. I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Ředitel a jednatel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 201-2014 Obsah: Základní údaje o škole, školském zařízení... Pracovníci, právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014.

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014. Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více