Výroční zpráva o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o škole"

Transkript

1 Výroční zpráva o škole za školní rok 2011/2012 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, PRAHA 2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Telefon E mail: WEB:

2 Výroční zpráva středních škol za školní rok 2011/2012 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého s.r.o. IČO : IZO ředitelství: IZO gymnasia: telefon: Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. Ředitelka Mgr. Věra Kraklová telefon: Webové stránky školy (současná adresa): 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého 240 studentů 5. Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu SGJŠ K/41 Gymnázium - čtyřleté SGJŠ K/411 Gymnázium humanitní předměty - čtyřleté cílová kapacita oboru / programu 240 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) dobíhající 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2009/2010: a. nové obory / programy b. zrušené obory / programy žádné změny 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Praha 2, Legerova 5 ( Městská část Prahy 2 ) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Výuka probíhá v budově ZŠ Legerova v přízemí a 1. patře. Vchod do školy je z ulice Legerova. 1

3 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Část zákonných zástupců žáků: Ing. Petr Kratochvíl Část pedagogických pracovníků: Mgr. Světlana Dohnalová Část jmenovaná SGJŠ s.r.o.: Mgr. Renáta Zajíčková Školská rada projednávala otázky vyplývající ze zákona, řešila připomínky rodičů. 2

4 II. Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem SGJŠ ,8 7 2, b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola SGJŠ počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 11 73% nekvalifikovaných 4 27% c. další vzdělávání pedagogických pracovníků poče t zaměření počet účastník ů vzdělávací instituce semináře 1 Centrum středoevropského vzdělávání 1 Maďarské kulturní středisko 1 Svět energie 1 ČEZ kurzy doplňkové pedagogické studium školský management 1 Školení Bakaláři pro správce 1 Služba škole 3

5 1 Konzultační seminář - maturita 1 NIDV 3 Nová maturita 3 CERMAT rozšiřování aprobace 1 Doktorandské studium 1 FF UK 1 Magisterské studium 1 FF UK 1 Bakalářské studium 1 FF UK d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 5 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 3 bez odborné kvalifikace 2 (dle zákona o ped. prac.) rodilý mluvčí 2 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2 2 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy jiné (uvést jaké) 2 Výchovný poradce 1 PPPP, různé 4

6 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SGJŠ 3 79 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - přestoupili z jiné školy: 5 - přestoupili na jinou školu: 11 - jiný důvod změny (uveďte jaký):0 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SGJŠ 26,3 9,9 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM SGJŠ počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

7 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání z celkového počtu žáků / studentů škola SGJŠ prospělo s vyznamenáním 2 neprospělo 2 opakovalo ročník 0 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 7,6 průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 137 z toho neomluvených 5,6 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií maturitní zkoušky škola denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 35 - z toho konali zkoušku opakovaně 5 - počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni: 3 - prospěl s vyznamenáním 11 - prospěl 22 - neprospěl 2-6

8 6. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2011/2012 a. Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) 8 let počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem obor: K/41-gymnázium počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk. rok 2012/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve školním roce 2011/12 se v naší škole vzdělávalo 6 cizinců s povolením k trvalému pobytu na území ČR. Cizinci se začleňují bez problémů do kolektivu, nezaznamenali jsme žádná negativa integrace. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťována prostřednictvím integrace těchto žáků v běžných třídách SGJŠ. V případě našeho gymnázia se jedná o několik studentů se SPU (specifickými poruchami učení). Studenti mají vypracovány a vzdělávají se podle IVP (individuální vzdělávací plány) a jsou zajištěny pravidelné konzultace žáků, rodičů a vyučujících těchto žáků se speciálním pedagogem. Výuka, včetně průběhu maturitní zkoušky, probíhá dle platné legislativy. Škola není bezbariérová, nelze proto zajistit integraci žáků tělesně postižených. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Mimořádně nadaní studenti jsou podporováni diferencovaně, v oblastech svého mimořádného nadání. Vzdělávání několika nadaných studentů školy probíhalo dle individuálních vzdělávacích plánů. 10. Ověřování výsledků vzdělávání 11. Školní vzdělávací programy ŠVP vstoupil v platnost dne Pojďme listovat v sobě tak jako v knize 7

9 12. Vzdělávací programy VOŠ nemáme 13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Na škole vyučujeme jako první cizí jazyk angličtinu. Druhý cizí jazyka je výběrem z francouzského, německého a španělského jazyka. 8

10 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Na škole působil jako výchovný poradce Mgr. Milan Záruba - speciální pedagog. Ve školním roce 2010/2011 se zabýval v rámci svých konzultačních hodin i mimo ně zejména těmito okruhy činností: A) Metodická a informační činnost 1. Metodická a informační činnost metodická pomoc a komunikace s vyučujícími SGJŠ příspěvky v rámci pedagogických rad samostudium a sledování změn školské legislativy informace studentům prostřednictvím nástěnky 2. Konzultační činnost komunikace s vedením SGJŠ, učiteli komunikace se studenty a rodiči komunikace s poradenskými zařízeními a dalšími partnery B) Studenti s výukovými a výchovnými problémy 1. Studenti s výukovými problémy agenda zpráv z PPP studenti se SPU - tvorba IVP studenti s IVP špatný prospěch studentů 2. Studenti s výchovnými problémy záškoláctví pozdní příchody nedostatečná docházka do školy přestupky proti školnímu řádu kázeňské problémy ve třídě problémy ve vztahu student - profesor C) Volba dalšího studia 1. kariérové poradenství - další profesionální orientace zprostředkování testů profesní orientace spolupráce se studijními odděleními dalšího, převážně vysokoškolského vzdělání 2. Další spolupráce získávání a předávání informačních materiálů nabídek studia od partnerů D) Specifické oblasti 1. Osobnostními problémy studentů interpersonální problémy ve třídě problémy ve vztahu student - autorita agenda spadající do náplně práce školního metodika prevence Ve školním roce 2011/2012 se výchovný poradce účastnil 25 jednání výchovné komise. Komise, většinou ve složení ředitelka školy, výchovný poradce a třídní profesor, řešila spolu se zákonnými zástupci studentů a studenty tyto problémy: neomluvená absence studentů, pozdní omlouvání absencí, nesrovnalosti v omlouvání absencí, pozdní příchody, nedodržování dohodnutých 9

11 výchovných a studijních opatřeních, nedostatečný prospěch, nezájem studentů o své studijní výsledky, nedostatek podkladů pro klasifikaci, podvodné jednání, nevhodné chování vůči pedagogům. Výchovný poradce dále inicioval konání 1 výchovného pohovoru se studentem. Celkem konzultací v rámci konzultačních hodin výchovného poradce - 42 studenti - 12 vedení školy - 27 učitelé - 3 rodiče Prevence sociálně patologických jevů Ve školním roce 2011/2012 se školní metodik prevence zabýval činnostmi, které jsou podrobně popsány ve školním Minimálním preventivním programu. Školní metodik prevence spolu s vedením školy neřešil se studenty žádný případ spadající do oblasti protidrogové prevence a ani žádné případy rasismu, xenofobie. Z dalších rizikových jevů, které se v uplynulém školním roce na SGJŠ objevovaly, bylo nejčastější zastoupeno záškoláctví a porušování školního řádu pozdními příchody do školy. Celkově konstatuji, že četnost výskytu rizikových jevů ve škole je na přijatelné úrovni. Z tohoto důvodu nebyl a SGJŠ neplánuje realizovat dlouhodobý preventivní program. Nejčastěji frekventované okruhy činnosti školního metodika prevence - výčet: poradenské činnosti v rámci konzultačních hodin koordinace a vyhodnocování Minimálního preventivního programu školy vedení nástěnky a anonymní schránky školního metodika prevence doplňování a vedení školní knihovny materiálů týkajících se prevence zajištění podkladů pro vlastní hodnocení školy - (průzkum drogová problematika, šikana, hodnocení školního a pedagogické klima) zajištění jednorázových akcí, dle plánu akcí a materiálů - témata (rasismus a xenofobie, právní vědomí, sexuální výchova) průběžné vyhodnocování MPP a jednotlivých akcí příspěvky v rámci pedagogických rad zajištění tiskovin a dalších vzdělávacích materiálů pro studenty a rodiče spolupráce s odborníky - Muzeum policie ČR, PREV-CENTRUM, PPP sebevzdělání Celkem konzultací v rámci konzultačních hodin školního metodika prevence - 20 studenti - 5 vedení školy - 19 učitelé - 6 rodiče Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická a environmentální výchova na našem gymnasiu není samostatným předmětem. Je integrována zvláště do předmětů Biologie, Chemie, Základy společenských věd. V rámci mezipředmětových vztahů zasahuje toto téma i do dalších předmětů. Záměrem environmentálního vzdělávání je: snaha o formování ekologicky správného vztahu k přírodě 10

12 v jednotlivých předmětech zařazujeme otázky týkající se šetření energiemi a vodou v domácnostech rozebíráme a vysvětlujeme závažné ekologické problémy planety třídíme odpady v rámci obvodu seznamujeme studenty s hodnotami znečištění ovzduší poukazujeme na vandalství v přírodě Ve škole jsou nádoby na tříděný odpad. 4. Multikulturní výchova V rámci hodin Základy společenských věd, Český jazyk a literatura, Zeměpis, Dějepis, Humanitní základ, Estetická výchova a v jazycích se zabýváme multikulturní výchovou. Významnými tématy jsou: majoritní a minoritní skupiny uprchlíci a emigranti pohlaví a gender Česko-německé vztahy subkultury 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Škola přijala vizi, která usiluje o rovnováhu lidského a ekonomického blahobytu s kulturními tradicemi a respektem pro přírodní zdroje Země. Posiluje v rámci mnoha předmětů vědomí studentů o provázanosti ekonomické, sociální a ekologické. Hodnoty udržitelného rozvoje se stávají předmětem mnoha diskusí, ze kterých vyplývá, že udržitelný rozvoj se stává střelkou kompasu ukazující cestu k budoucímu rozvoji. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. Místo pobytu počet žáků Hodnocení Praha 74 Mezinárodní projekt švédská škola Uppsala Praha 74 Nonstop čtení Josef Škvorecký 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a zaměření a počty žáků. Místo pobytu počet žáků Hodnocení Praha 20 Klub mladého diváka Praha 40 Studenti čtou a píší noviny 8. Soutěže Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) Žáci školy se účastnili olympiád v českém a francouzském jazyce 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Škola spolupracoval na mezinárodním projektu se švédskou školou Uppsala 11

13 10. Spolupráce právnické osoby s partnery jsme ve všech nejdůležitějších databázích škol prezentujeme se ve speciálních přílohách, MfDnes, LN, RESPEKT na speciálních serverech, např.: stredniskoly.cz, webhumanita.cz, zkousky-nanecisto.cz, scio.cz, účast na organizaci veřejných sbírek: SVĚTLUŠKA Nadační fond Českého rozhlasu, SRDÍČKOVÉ DNY Občanské sdružení Život dětem 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). typ vzdělávání zaměření počet určeno pro akreditace MŠMT účastníků dospělé / žáky ano / ne odborný kurz pomaturitní specializační kurz - rekvalifikace jiné (uvést jaké) Další aktivity, prezentace Pro veřejnost byly pořádány pravidelné besedy se známými osobnostmi tzv. Úterní rande u Škvoreckých na gymnáziu, které navštívili osobnosti jako Michal Viewegh, Jiří Dědeček, Markéta Baňková či Tomáš Císařovský. Nonstop čtení 68 Publishers pocta Josefu Škvoreckému, jíž se kromě studentů a učitelů zúčastnili přední osobnosti české kultury (Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Jan Vodňanský, Jiří Dědeček, Eva Pilarová, aj.) 1.I Mezinárodní projekt s dánskou školou Veletržní palác: funkce a hodnota umění 2.CH Veletržní palác - Funkce a hodnota umění Zájezd Budapešť: prohlídka města, galerie Návštěva PEN klubu Mezinárodní projekt se švédskou školou Uppsala Mezinárodní projekt se švédskou školou Uppsala Drážďany galerie, prohlídka města Vánoční koncert Film Odcházení Vzpomínka na Václava Havla Vynálezy a vynálezci - výstava Média a socializace (dokumentární film) 12

14 Projekt Josef Škvorecký Český sen - projekce Projektová výuka - prezentace filmové tvorby studentů Nonstop čtení Tomáš Císařovský - beseda Exkurze -Národní divadlo MALACH centrum virtuální historie Film Železná Lady Černínský palác - exkurze Stálá expozice Veletržní palác Film Ucho Národní galerie Valdštejnská jízdárna, Jakub Schikaneder Nový Zéland - filmová projekce Výdej závěrečné školní knihy Čistý řez Exkurze - Kutná Hora (Jagellonci) Exkurze ZOO Chrám sv. Cyrila a Metoděje - exkurze 3.G Zájezd Budapešť: prohlídka města, galerie Tvůrčí psaní návštěva PEN klubu Festival německého filmu Rakouský film Atmen Mezinárodní projekt se švédskou školou Uppsala Mezinárodní projekt se švédskou školou Uppsala Projekt Pád komunismu v Evropě Pokusy z fyziky na MFF UK Drážďany galerie, prohlídka města Vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle Diskuse: odkaz Václava Havla a film Odcházení Václav Havel rozloučení Vladislavského sálu Vánoční besídka Vánoce ve světě 13

15 Projekt Josef Škvorecký Pokusy z fyziky na MFF UK Filmová projekce Pád Třetí říše Festival Jeden svět- Nenechme se umlčet (Arabské jaro) Moderní literatura-projekt: Soudní proces s Humbertem Debata s veterány z Afghánistánu, nadace Regi Base Nonstop čtení Beseda Tomáš Císařovský Exkurze -Národní divadlo MALACH centrum virtuální historie Filmová projekce: Železná Lady Černínský palác - exkurze Veletržní palác - exkurze Filmová projekce: Ucho Národní galerie - exkurze Svět kolem nás: Nový Zéland film a beseda s cestovateli Exkurze: Hrdličkovo muzeum Výlet a exkurze: Terezín Exkurze: Památník Heydrichiády 4.E Zájezd Budapešť: prohlídka města, galerie Tvůrčí psaní návštěva PEN klubu Festival německého filmu Rakouský film Atmen Mezinárodní projekt se švédskou školou Uppsala Mezinárodní projekt se švédskou školou Uppsala Exkurze Památník Karla Čapka Strž Projektový den Pád komunismu Drážďany galerie, prohlídka města Vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle Uctění památky Václava Havla Vladislavský sál Projekt Josef Škvorecký Mediální výchova natáčení maturitního videa 14

16 Exkurze Lidice Jeden svět projekce Kdo zabil Natašu Filmové projekty studentů Exkurze středisko Malach - centrum virtuální historie Debata s veterány z Afghánistánu, nadace Regi Base Nonstop čtení Beseda Tomáš Císařovský Konec školního roku poslední zvonění 13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2010/2011 Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2010/2011 Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení

17 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 VIII. Další informace 16

18 Příloha : Studijní obor studium: K/411 Gymnázium humanitní předměty Zaměření: humanitní předměty 4-leté denní Počet týdenních vyučovacích Celkem Názvy předmětů hodin v ročníku za studium Český jazyk a literatura ČJL Humanitní základ HZ Cizí jazyk 1 Anglický jazyk AJ Cizí jazyk 2 NJ, FJ, ŠJ Mediální výchova Med Četba a poslech literárních děl Čet Estetická výchova EV Základy společenských věd ZSV Dějepis D Zeměpis Z Matematika M Fyzika Fy Chemie Ch Biologie Bi Informatika a výpočetní technika IVT Tělesná výchova TV Novodobé dějiny ND Mezinárodní vztahy DMV Maturitní semináře CELKEM

19 UČEBNÍ PLÁN Studijní obor studium: K/41 Gymnázium, denní, Zaměření: humanitní předměty 4leté ŠVP: Pojďme listovat v sobě tak jako v knize celková minimální Vzdělávací oblasti / obory Dotace v ŠVP dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk* Francouzský*/Německý */Španělský jazyk* Matematika a její aplikace Člověk a příroda a společnost 36 Fyzika Chemie Biologie Člověk a příroda Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Člověk a svět práce INT x Umění a kultura 4 Dějiny umění Člověk a zdraví 8 Tělesná výchova* Výchova ke zdraví INT x Informační a komunikační technologie INT 4 Informatika* Průřezová témata INT x Dispomobilní dotace 26 Celková povinná dotace Volitelné předměty Povinně volitelné předměty: Humanitní základ 2 1 letý Mediální výchova 2 1 letý Moderní literatura letý Novodobé dějiny, Dějiny mezinárodních vztahů letý Volitelné předměty: Tvůrčí psaní - základní letý Tvůrčí psaní - pokračovací letý Dějiny filozofie letý Seminář dokumentárního dramatu letý Divadelní teorie letý Výtvarná tvorba letý Světová literatura letý Občanský a společenskovědní základ maturitní 2 1 letý Matematika / Člověk a příroda - maturitní 2 1 letý *) dělené hodiny 18

20 Výroční zprávu zašlete na odbor školství, mládeže a sportu MHMP, oddělení krajského a soukromého školství, nejpozději do 15. října Výroční zpráva musí být v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. a v souladu s 168 zákona č. 561/2004 Sb. schválena školskou radou. Kopii dokumentu, kterým školská rada schválila výroční zprávu, k ní přiložte. 19

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2006/2007 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 V Praze dne 14.10.2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2006. Škola Kavčí hory mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8. 204 Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 9 2.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Střední odborná škola, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních

Více

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2

Více

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010 Zpráva je zpracována na základě pokynů MHMP dle Osnovy pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více