VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, Turnov Tel/fax: 481/ IČO: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Roman Mareš, předkládá Mgr. Roman Mareš, v Turnově

2 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Adresa organizace: Základní škola Turnov, Skálova 600, Turnov Okres: Semily Kraj: Liberecký Typ organizace: příspěvková organizace Statutární orgán ředitel: Mgr. Roman Mareš, naroz , ve funkci od Zřizovatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, okres Semily IČO organizace: REDIZO: Odloučené pracoviště: Alešova 1059 Vzdělávací program: Národní škola, č. j /97-20 /platný pro ročník a 9. ročník/ Školní vzdělávací program Škola pro udrţitelný ţivot /platný pro 1., 2., 3. a 6., 7., 8. ročník/ Internetová stránka školy:

3 I. Stručná charakteristika školy Budova školy ve Skálově ulici je nejstarší ze základních škol ve městě Turnově *. První ţáci vstoupili do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké 5. ledna Škola patřila nadále se svými téměř 560 ţáky k největším školám ve městě. Třídy školy jsou lokalizovány ve 2 budovách: 18 tříd ročníků v původní historické budově ve Skálově ulici, 8 tříd ročníků /včetně třídy IV. C/ v budově v Alešově ulici v Turnově II. Škola je spádovou oblastí pro ţáky navštěvující převáţně naši školu od 6. ročníku. Mimoturnovských ţáků bylo ve školním roce téměř 230, nejvíce z Přepeř a Příšovic. Ţáci do naší školy dojíţdějí také např. z /podle počtu/: Mírové p. K., Ohrazenic, Všeně, Mašova, Vyskeře, Vlastibořic, Doubí, Sychrova a Jenišovic. Součástí školy ve Skálově ulici je kuchyň s jídelnou, kde se denně připravuje cca 800 obědů i pro sousední školská zařízení /SUPŠ Turnov, SVČDM, ZUŠ/ a také rekonstruovaná tělocvična, vyuţívaná i sportovními kluby Turnova. Stravování ţáků v budově Alešova, kde jsou umístěny ročníky 1. stupně, je zajišťováno dovozem vlastních obědů ze školní kuchyně ve Skálově ulici. Hodiny tělesné výchovy probíhaly taktéţ v halách TJ Turnov, Sokol Turnov a sportovištích AC Syner či TSC Turnov. Součástí školy je školní druţina na pracovišti Alešova, kdy ve 4 odděleních bylo zapsáno 112 ţáků. Nedílnou součástí pracoviště Alešova je vlastní zahradní odpočinkový areál. Na odloučeném pracovišti 1. stupně Alešova umoţňujeme na základě vzájemné dohody o spolupráci fungování provozu odloučeného pracoviště Městské knihovny Antonína Marka pro návštěvníky knihovny. Sluţeb knihovny vyuţívají i naši ţáci. Škola má následující priority.. škola je celostátně vedena v síti sportovních škol /naše ZŠ je atletického zaměření/. škola je jednou z pilotních škol výchovy k ekologii a udrţitelnému způsobu ţivota /drţitel ocenění Škola udrţitelného ţivota I. stupně propůjčeného škole do r. 2011/ a zároveň pilotní školou v separaci odpadu ve městě Turnově. škola je jazykově zaměřena /na prvním místě se vyučuje angličtina, jako volitelné se ţákům nabízejí a vyučují další 3 cizí jazyky: němčina, ruština, španělština/. mezinárodní spolupráce s partnerskými městy a školami /od r partnerská škola v Alvestě Švédsko, úspěšná spolupráce s polským Jaworem a nizozemským Reeuwijkem/. škola se soustřeďuje na výuku výpočetní techniky a vyuţití moderních ICT. škola má dlouhou tradici práce s tělesně postiţenými ţáky, speciálně s nevidomými, vzděláváme taktéţ ţáky s kombinovaným postiţením Škola měla ve školním roce /k ţáků, z toho 295 chlapců a 262 dívek v 26 třídách. Průměrný počet ţáků na 1 třídu činil 21,4 ţáků /na 1. stupni 19,4/. Oproti školnímu roku škola zaznamenala pokles o 26 ţáků. * Pozn.: Rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne byla budova školy čp. 600 ve Skálově ulici prohlášena kulturní památkou. Budova je pozoruhodným příkladem novorenesanční architektury se zdobnými prvky secese. II. Počty tříd a ţáků v jednotlivých ročnících /k /

4 Ročník Počet tříd Počet ţáků Chlapci Dívky Celkem Stupeň Počet tříd Počet ţáků Chlapci Dívky 1. st st

5 III. Učební plány Učební plán I. stupně /4. 5. ročník/ Výuka v těchto ročnících probíhala dle vzdělávacího programu Národní škola, č. j / Předmět 4. ročník 5. ročník Český jazyk 8 7 Matematika 4 4 Prvouka - - Vlastivěda 1 2 Přírodověda 2 2 Hudební v. 1 1 Výtvarná v. 1 1 Pracovní v. 1 1 Tělesná v. 2 2 Cizí jazyk 3 4 Základ Nadstavba 2 2 Týdně Pozn.: předměty nadstavbové části jsou: cvičení z českého jazyka / 4. r., 5. r./ cvičení z matematiky / 4. r., 5. r./ Pozn.: nepovinné předměty jsou: sborový zpěv /4., 5. r./

6 Učební plán I. stupně /1., 2., 3. ročník/ Výuka v 1., 2. a 3. ročníku probíhala dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro udrţitelný ţivot /platnost dokumentu od /. Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Jazyk a jazyková Český jazyka a komunikace literatura Cizí jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a komun. Výpočetní technika technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Rozsah týdenních hodin Poznámky k učebnímu plánu 1., 2. a 3. roč. dle ŠVP:. z pohledu minimální časové dotace dle RVP jsme posílili výuku mateřského jazyka a matematiky, neboť je povaţujeme za profilové předměty. Výuka angličtiny je zařazena od 2. ročníku. volitelné předměty nejsou nabízeny, DČD byla vyuţita na posílení povinných předmětů. nepovinné předměty nabízené v 1., 2., 3. ročníku: hra na nástroj zájmové pohybové aktivity výtvarná výchova

7 Učební plán II. stupně / 9. ročník/ Výuka v těchto ročnících probíhala dle dobíhajícího vzdělávacího programu Národní škola, č. j / Předmět 9. ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Dějepis Zeměpis Občanská v. 1 Rodinná v. 1 Přírodopis 1 Fyzika Chemie 2 Hudební v. 1 Výtvarná v. 1 Pracovní č. + VT 2 Tělesná v. 2 Základní část 23 MIN. nadstavb. části + 7 Týdně 30 Pozn.: předměty nadstavbové části č. 2 mohou být: anglický jazyk jako 2. cizí jazyk německý jazyk jako 2. cizí jazyk španělský jazyk jako 2. cizí jazyk ruský jazyk jako 2. cizí jazyk cvičení z českého jazyka cvičení z matematiky výtvarný seminář dějepisný seminář ekologické praktikum dramatická výchova Cizí jazyk jako druhý jazyk je dotován 2 hodinami týdně, ostatní předměty 1 hodinou týdně. Pozn.: nepovinné předměty jsou: zájmové pohybové aktivity dramatická výchova

8 Učební plán II. stupně /6.,7., 8. ročník/ Výuka v 6., 7. a 8. ročníku probíhala dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro udrţitelný ţivot /platnost dokumentu od /. Vzdělávací oblast Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník Jazyk a jazyková Český jazyka a komunikace literatura Cizí jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a komun. Výpočetní technika technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Rozsah týdenních hodin Poznámky k učebnímu plánu 6., 7. a 8. roč. dle ŠVP:. z pohledu moţnosti vyuţití hodin DČD dle RVP jsme posílili výuku mateřského jazyka, matematiky, cizího jazyka vzdělávací oblasti Člověk a příroda tyto předměty povaţujeme za profilové a odráţejí současně zaměření školy na udrţitelný ţivot. volitelné předměty nejsou v 6. roč. nabízeny, DČD byla vyuţita na posílení povinných předmětů

9 . od 7. ročníku ţáci volí volitelné předměty z nabídky: další cizí jazyk /moţnost výběru: němčina, ruština, španělština/ výtvarný seminář dějepisný seminář ekologické praktikum. nepovinné předměty vyučované v 6. a 7. ročníku: zájmové pohybové aktivity počítačová grafika a digitální fotografie dramatická výchova sborový zpěv reedukace specifických poruch učení. Poznámka: Od vešel v platnost Doplněk k ŠVP č. j. 01/09-10, část 4. Učební plán, který obsahuje:. Prioritou školy je příprava atletických talentů v rámci sportovních tříd. Ţáci sportovních tříd mají moţnost volit od 7. ročníku předmět zájmové pohybové aktivity I /dotace 2 hodiny týdně/. Jeho výuka probíhá zpravidla v dopoledním vyučování.. Další nadstandardní specializaci ţáků v této oblasti řešíme nabídkou volitelného předmětu výpočetní technika zpravidla od 8. ročníku /dotace 1 hodina týdně/.. Od 7. ročníku ţáci sportovních tříd mají moţnost volit předmět zájmové pohybové aktivity I v týdenní dotaci 2 hod.. Zpravidla od 8. ročníku mohou ţáci volit předmět výpočetní technika jako volitelný předmět.. Pravidlem je zařazení nepovinného předmětu zájmové pohybové aktivity I a II /ZPA/ v 6. ročníku a v to v rozsahu 4 vyučovací hodiny týdně. Od 7. ročníku ZPA II jako nepovinný předmět /dotace 2 hod. týdně/. Doplněk k ŠVP byl předloţen ředitelem školy k projednání ve Školské radě dne Školská rada vzala na vědomí změny ve Školním vzdělávacím programu týkající se sportovních tříd a výuky výpočetní techniky.. od školního roku začala fungovat atletická přípravka pro ţáky 4. a 5. ročníků /zajišťována trenéry AC, není součástí učebního plánu/

10 IV. Pracovníci školy Škola měla ve školním roce celkem 71 zaměstnanců /oproti předchozímu roku o 4 zaměstnance méně/. Z celkového počtu byly 2 učitelky registrovány na mateřské nebo rodičovské dovolené. Z celkového počtu 50 pedagogických pracovníků byly 3 vychovatelky školní druţiny, 1 vedoucí vychovatelka školní druţiny a 2 asistentky pedagoga. Z celkového stavu pedagogů 1 pedagog vykonával funkci výchovného poradce, 1 metodika prevence sociálně patologických jevů, 1 koordinátora EVVO a 1 ICT pedagoga. Z celkového počtu 50 pedagogických pracovníků bylo 6 muţů. Z celkového počtu 9 správních zaměstnanců byl 1 školník /zároveň správce budov/ a 1 účetní. Z celkového počtu 71 zaměstnanců bylo 12 pracovníků školní jídelny, včetně vedoucí školní jídelny. Vedení školy sestává z: ředitel školy a 2 zástupci ředitele /zvlášť pro 1. a 2. stupeň/. S našimi ţáky taktéţ pracovali, ovšem jsou zaměstnanci jiných organizací, tito externisté: 1 trenér atletiky /AC Syner Turnov/, 1 školní psycholog /VCT/, 1 specialistka na reedukaci ve výuce cizích jazyků /VCT/, 1 specialistka na výzkum profesní orientace /COMDI/, 1 lektorka cizího jazyka z Británie /VCT/. Pedagogové 44 Vychovatelky ŠD 4 Mateřské dovolené 2 Asistent pedagoga 2 Správní zaměstnanci 9 Pracovníci školní jídelny 12 Celkem /i s MD/ 73 Aprobovanost výuky 100 % v předmětech čeština, matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, občanská a rodinná výchova, tělesná výchova, ruština, celá výuka na I. stupni /kromě cizího jazyka/ hudební výchova 75 % v předmětu výpočetní technika 75 % v předmětu pracovní činnosti 75 % v předmětu anglický jazyk 75 % v předmětu německý jazyk 75 % v předmětu výtvarná výchova

11 V. Přijímací řízení ţáků 9. ročníků a zápis do 1. ročníků ve školním roce Z 9. ročníků bylo k dalšímu studiu přijato 107 ţáků /100%/, z toho 75 % bylo přijato na studijní obory /o 5 % více neţ v předešlém roce/. Výsledky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2009/2010 Typ školy Podané Přijetí ke Úspěšnost % přihlášky studiu Gymnázium ,2 OA a hotelelové školy ,2 SPŠ ,1 SZŠ a veter. školy ,2 SUPŠ Další studijní obory Učební obory ,3 Pozn.: 107 ţáků z 9. ročníků podalo celkem 272 přihlášek ke studiu. Přihlášky si podali na 53 různých škol z celé republiky. Kaţdý ţák si průměrně vybíral ze 2 přijetí ke studiu. Oproti předchozímu školnímu roku vzrostlo % úspěšnosti přijetí na gymnázia a výrazně na obchodní akademie a hotelové školy. Na víceletá gymnázia se z 5. ročníků hlásilo 16 ţáků, přijato bylo 10 ţáků, tj. úspěšnost 62,5 %. Oproti předešlému školnímu roku bylo přijato o 5 ţáků více. Výchovnou poradkyní školy je p. Mgr. Jarmila Melichárková. Slavnostní zápis do 1. ročníků proběhl dne v budově ZŠ Alešova. Zápisové období bylo ukončeno dne Ve školním roce nastoupí do 1. ročníků 42 nových prvňáčků /stejný počet jako v předešlém školním roce/. Výsledky zápisu do 1. ročníků pro školní rok 2010/2011 Poprvé u zápisu 44 Přicházejí po odkladu 9 Ţádosti o odklad 11 Nastoupí do 1. ročníku 42

12 VI. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků ve školním roce Přehled prospěchu v 1. pololetí Ročník Počet ţáků Prospělo Prospělo Neprospělo s vyznamenáním V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním celkem 303 ţáků, tj. 54,4 %. Neprospělo 10 ţáků, všichni z 2. stupně. 2 ţáci na 1. stupni byli hodnoceni slovně. Přehled prospěchu ve 2. pololetí Ročník Počet ţáků Prospělo Prospělo Neprospělo s vyznamenáním /1* /1* /0* * tento symbol označuje počet po opravných zkouškách k Ve 2. pololetí prospělo s vyznamenáním celkem 299 ţáků, tj. 53,6 %. K neprospělo 7 ţáků / z toho 1 na 1. stupni/. Opravné zkoušky vykonali úspěšně 4 ţáci na 2. stupni. 2 ţáci na 1.stupni byli hodnoceni slovně. 1 ţákyně bude opakovat 1. ročník, 1 ţák bude opakovat 8. ročník /neprospěch z 5 předmětů/. 1 ţákyně z 7. ročníku neprospěla ze 2 předmětů, postupuje však do dalšího ročníku.

13 Přehled kázeňských opatření udělených v průběhu 1. pololetí Důtka třídního Důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování učitele Přehled kázeňských opatření udělených v průběhu 2. pololetí Důtka třídního Důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování učitele Sníţený stupeň z chování byl dle platného školního řádu zpravidla udělován za následující přestupky:. velký počet neomluvených hodin. vulgární a drzé vyjadřování k ţákům a učitelům. nedovolené opuštění školní budovy během vyučování. zničení třídní knihy V porovnání s předešlým školním rokem klesl počet všech udělovaných kázeňských opatření, na 1/3 klesl počet sníţených známek z chování, neobjevil se ţádný trest v souvislosti s návykovými látkami. Pochvaly Za obě pololetí udělili vyučující celkem 280 pochval, tj. o 20 více neţ v předešlém školním roce. Pochvaly byly rovnoměrně udělovány ţákům na 1. i 2. stupni. Pochvaly byly uděleny především za:. vzornou reprezentaci školy na poli dramatickém a recitačním. za nadregionální úspěchy v Trojboji všestrannosti, turnajích ve fotbale, Kinderiádě. za propagaci třídění odpadu mezi spoluţáky. vzorné a příkladně slušné chování ve třídě. za nezištnou pomoc paní učitelce a spoluţákům Škola udělila hodnotné věcné ceny nejlepším sběračům papíru i nejlepším třídám. Nejlepší ţáci jednotlivých tříd obdrţeli na konci školního roku knihu. Od Spolku rodáků obdrţeli tradičně nejúspěšnější 4 ţáci 9. ročníků pamětní knihu. Ceny ředitele školy obdrţeli vítězové v soutěţi o nejkrásnější velikonoční kraslici a za fotografickou soutěţ Jaro.

14 VII. Absence ţáků ve školním roce Ročník Omluvené hodiny Průměr na ţáka Neomluvené hodiny Průměr na ţáka , , , , , , ,5 4 0, ,1 62 0, ,5 0 0 V absolutních číslech je počet zameškaných omluvených hodin v relaci s předchozím školním rokem. Poněkud stoupl počet přepočtených omluvených hodin v 6., 7. ročníku, výrazně i v 9. ročníku. Celkový počet neomluvených hodin /66/ je oproti předešlému školnímu roku o 220 hodin niţší!!

15 VIII. Úspěchy ţáků v olympiádách a soutěţích ve školním roce / Soutěţe a olympiády na úrovni školních kol a úrovni města Turnova. probíhala tradičně ve většině předmětů /zeměpisná olympiáda, Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Pythagoriáda, Bobřík informatiky, Mladý Demosthenes, olympiáda v AJ apod./. účast v olympiádách ve školních kolech se pohybovala mezi ţáky. nejlepší ţáci postupovali do okresních kol. v okresních kolech jsme se často tradičně umísťovali na předních místech /často jako jediná škola z Turnova/, úspěšně jsme konkurovali v kategoriích stejně starým ţákům z víceletých gymnázií. výrazně jsme se prosadili na krajské úrovni v olympiádě ze zeměpisu. vysokou účast a mimořádné úspěchy jsme měli v soutěţi Atletický trojboj všestrannosti mezi ţáky 1. stupně /2 prvenství v individuálních disciplínách ve finále v Praze!/. celá škola se účastnila soutěţe ve sběru papíru a baterií. účastnili jsme se soutěţe BESIP mladých cyklistů. vystoupili jsme s hudebním programem na Turnovských vánočních trzích /nově se konstituoval školní pěvecký sbor pod vedením pana učitele D. Balatky/.. účastnili jsme se celostátních soutěţí v počítačové a internetové gramotnosti: Bezpečný internet, Pod modrou oblohou. opět jsme se účastnili akce Městské knihovny Čteme všichni, vypráví jen někdo. v přehlídce Poetika jsme na okresní úrovni obdrţeli cenu poroty /Matěcha/ a autorskou cenu /Matěcha, Baţant, Nedějová/. ţáci dramatické výchovy pod vedením p.u. J. Kepkové připravili 2 dramatizace: Kopretinová víla a Mikulášská škola s prvně jmenovanou vystupovali několikrát v rámci města a regionu. ţáci dramatické výchovy vystupovali na slavnostním otevření rekonstruované Skálovy ulice. několik ocenění přivezli naši ţáci z Jičína města pohádky /z celé ČR se účastnilo 75 literárních prací, z toho 16 ţáků z naší školy!/. úspěchy ţáků z 1. st ve festivalové soutěţi Jičín město pohádky: Tauchmanová, Sojková, Drahoňovská. na Večeru na Sboře /Vánoce s F. Nepilem/ školu reprezentovali: Ţalský, Balášová, Nadějová. mladí fotbalisté na úrovni města se opět prosadili ve fotbalovém turnaji o Pohár starostky. ţáci dosáhli mimořádného úspěchu ve fotbalovém turnaji Mc Donald s Cup /2. místo v kraji/.. mladí atleti, zvláště z našich atletických tříd, dominovali na soutěţích v rámci města a často se stali spolupořadateli sportovních akcí spolu s AC nebo SVČDM v Turnově. mladí atleti ze sportovních tříd přivezli celou řadu prvenství z atletických klání na úrovni ČR. tradičně jsme obsadili prvenství v Zátopkově štafetě. v soutěţi O nejlepšího sportovce Turnova roku 2009 obsadili naši ţáci mimořádná umístění, především v kategorii nadějí do 14 let: 1. místo Michaela Mlejnková 2. místo Kateřina Čermáková 3. místo Petr Havel

16 2/ Okrsková kola. 1. místo chlapci halová kopaná. 1. místo chlapci basketbal. 2. místo Barbora Burešová Trojboj všestrannosti. 2. místo Filip Jandík Trojboj všestrannosti. 3. místo Lenka Šritrová Trojboj všestrannosti 3/ Okresní kola. 1. místo Pavel Marx zeměpisná olympiáda. 1. místo Jana Nedějová Mladý Demosthenes. 1. místo dívky st. floorball. 1. místo chlapci basketbal. 1. místo st. ţáci Pohár rozhlasu. 1. místo st. ţákyně Pohár rozhlasu. 1. místo Barbora Hůlková Trojboj všestrannosti. 1. místo Barbora Velíšková Trojboj všestrannosti. 2. místo dívky ml. Floorball. 2. místo ml. ţáci Pohár rozhlasu. 2. místo st. ţákyně Atletický čtyřboj. 2. místo Vu Manh Cuong zeměpisná olympiáda. 2. místo Ondřej Špetlík zeměpisná olympiáda. 2. místo Patrik Maryško Poetika. 2. místo Lukáš Černý zeměpisná olympiáda. 2. místo Tadeáš Matěcha recitace. 2. místo Karolína Gebrtová Trojboj všestrannosti. 2. místo Lukáš Kunst Trojboj všestrannosti. 2. místo Barbora Burešová Trojboj všestrannosti. 2. místo Tereza Kokinová recitace. 3. místo Jiří Ţalský recitace. 3. místo Lukáš Černý matematická olympiáda. 3. místo Leona Loudová matematická olympiáda. 3. místo chlapci floorball. 3. místo chlapci halová kopaná. 3. místo ml. ţákyně Pohár rozhlasu. 3. místo ml. ţáci Atletický čtyřboj. 3. místo ml. ţákyně Atletický čtyřboj. 3. místo Ondřej Medek Trojboj všestrannosti. 4. místo Matěj Dědek dějepisná olympiáda. 4. místo Tomáš Anděl matematická olympiáda. 5. místo Jiří Ţalský matematická olympiáda. 5. místo Lukáš Černý fyzikální olympiáda. 6. místo Pavla Zahradníková matematická olympiáda. 6. místo st. ţáci Atletický čtyřboj. 6. místo Filip Jandík Trojboj všestrannosti. 6. místo Jan Sedláček biologická olympiáda. 6. místo Jan Vaněček zeměpisná olympiáda. 6. místo Kateřina Stará matematická olympiáda. 7. místo Alexandr Adam matematická olympiáda. 7. místo Lukáš Vávra matematická olympiáda

17 4/ Krajská kola. 1. místo ml. ţáci Pohár rozhlasu. 1. místo Jan Bašta Poetika. 1. místo Jan Bašta Přehlídka vypravěčů. 1. místo Jana Pekařová Přehlídka vypravěčů ocenění za vlastní text. 1. místo Martin Jozífek lit. soutěţ Města Jičína. 1. místo Barbora Velíšková Trojboj všestrannosti. 1. místo Eliška Sichrovská vrh koulí. 1. místo Jakub Ţerava přespolní běh. 1. místo Jakub Ţerava běh na 800 m. 1. místo Kateřina Čermáková přespolní běh. 1. místo Kateřina Čermáková běh na 800 m. 1. místo Dominik Broţ běh na 200 m překáţek. 1. místo st. ţáci štafeta 4 x 150 /hala/. 1. místo ml. ţáci štafeta 4 x 150 /hala/. 1. místo Josef Egrt vrh koulí /hala/. 1. místo Josef Egrt vrh koulí. 1. místo Josef Egrt skok daleký. 1. místo Josef Egrt skok vysoký. 2. místo st. ţáci Pohár rozhlasu. 2. místo Josef Egrt běh na 60 m překáţek /hala/. 2. místo Tomáš Pacholík běh na 200 m překáţek. 2. místo ml. ţáci štafeta 4 x 60 m. 2. místo Adam Kříţ hod diskem. 2. místo Adam Kříţ hod kladivem. 2. místo Adam Kříţ vrh koulí /hala/. 2. místo st. ţákyně štafeta 3 x 300 /hala/. 2. místo Filip Trč hod míčkem. 2. místo dívky st. floorball. 2. místo chlapci basketbal. 2. místo st. ţáci Mc Donald s Cup. 2. místo Barbora Hůlková Trojboj všestrannosti. 2. místo Aneţka Zd. Charousková Přehlídka vypravěčů. 3. místo Erika Štrbavá vrh koulí. 3. místo Erika Štrbavá vrh koulí /hala/. 3. místo Filip Trč vrh koulí /hala/. 3. místo st. ţákyně štafeta 3 x místo Veronika Matochová běh na 300 m. 3. místo Tomáš Janda hod kladivem. 3. místo Pavlína Pacáková Poetika. 3. místo Pavlína Pacáková Přehlídka vypravěčů. 3. místo Barbora Burešová Trojboj všestrannosti. 6. místo st. ţákyně Pohár rozhlasu. 6. místo Vu Mang Cuong zeměpisná olympiáda /nejlepší ze ZŠ/. 7. místo Pavel Marx zeměpisná olympiáda. 7. místo Lukáš Černý zeměpisná olympiáda. 8. místo Ondřej Špetlík zeměpisná olympiáda

18 5/ Celostátní kola. 1. místo Kateřina Čermáková MČR v běhu na 800 m v hale. 1. místo Barbora Hůlková 60 m /Kinderiáda/. 1. místo Adéla Záleská lit. a výtv. soutěţ Centrum pro rodinu. 1. místo Dominika Velíšková výtv. soutěţ Zdravá výţiva. 2. místo Kateřina Čermáková MČR v přespolním běhu. 2. místo Milada Homolková lit. a výtv. soutěţ Centrum pro rodinu. 2. místo Hana Kotková lit. soutěţ Pestrý ţivot na planetě Zemi. 3. místo Ondřej Hrnčíř 60 m /Kinderiáda/. 3. místo Aneta Vondrová lit. a výtv. soutěţ Centrum pro rodinu. 3. místo ţáci basketbal /celostátní semifinále/. 5. místo Klára Plášilová výtv. soutěţ Zdravá výţiva. 7. místo mladší ţáci finále Poháru rozhlasu v Olomouci. 8. místo Denisa Cymbálová výt. soutěţ Moje škola 6/ Mezinárodní soutěţe. 1. místo Anna Sněţíková výtv. soutěţ Vezmi ţlutou barvičku. 2. místo Jakub Mikeš výtv. soutěţ Vezmi ţlutou barvičku 7/ Další úspěchy. Aneta Kavalíková z 9. r. pasována na Rytíře krásného slova v Praze. Patrik Maryško z 9.r. taktéţ pasován na Rytíře krásného slova v Praze. Kristýna Broţová z III. B čestné uznání na celostátní přehlídce mladých vypravěčů. 8/ Mimořádné úspěchy našich atletů odchovanců /t.č. jiţ nejsou ţáky naší školy/. Adam Sebastian Helcelet Mistr ČR v desetiboji. Adam Sebastian Helcelet Mistr ČR ve štafetách 4 x 100 a 4 x 400. Lukáš Haloun Mistr ČR na 110 m překáţek, 60 m překáţek a štafetách 4 x 100, 4 x 400 a 4 x 200 /v hale/. Jaromír Mazgal 4 x Mistr ČR ve vrhačských disciplínách, 3. místo z Olympiády mládeţe 2010 ze Singapuru. Tomáš Krištof Mistr ČR 4 x 200 /hala/. Adama Sebastian Helcelet 1. místo Sportovec okresu Semily. Michal Broţ Mistr ČR ve štafetách 4 x 100, 4 x 400 a 4 x 200 /hala/ 3. místo Sportovec okresu Semily IX. Další činnosti a soutěţe, mimoškolní aktivity ţáků. návštěvy výstav, vernisáţí, literárních pořadů /zvláště ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově, Odborem ŢP Města Turnova/. besedy s literárními osobnostmi, pracovníky muzeí, knihoven. bohatá účast v různých soutěţích. bohatá exkurzní činnost

19 . literární soutěţe Poetika 2010 Přehlídky dětských recitátorů Čteme všichni, vypráví jen někdo Dramatizace pověstí Českého ráje Kopretinová víla Dramatizace Mikulášská škola Povím ti svou pohádku Slavnosti abecedy Turnovský štěk Mladý Demosthenes. hudební soutěţe Turnovský kos. výtvarné soutěţe Příroda na Zemi Nejhezčí velikonoční kraslice Pod modrou oblohou Biodiverzita Moje škola Vezmi ţlutou barvičku, maluj třeba věţičku aneb památka a já. fotografické soutěţe Jaro úspěšné exkurze Národní Museum Praha Planetárium Praha Náprstkovo muzeum Praha Kaple betlémská Škoda Auto Mladá Boleslav Pravěká vesnice Altamira Mladá Boleslav Hrad Valečov Hoštka u Litoměřic Litoměřice ZOO Ústí nad Labem Kutná Hora Ratibořice Skanzen Ostrá nad Labem. exkurze v regionu Muzeum Českého ráje SUPŠ Turnov ČOV Turnov Dopravní hřiště Turnov Banket na OAHŠ Turnov Úřad práce Semily Veletrh vzdělávání EDUCA Liberec IQ park Liberec ZOO Liberec Botanická zahrada Liberec

20 HZS Liberec SEV Střevlik Oldřichov v Hájích Okresní ředitelství Policie ČR v Semilech Riegrova stezka Sjíţdění Jizery na raftech Bozkovské jeskyně Klokočské skály - Postojna Dlaskův statek Kostely města Turnova Ekofarma Pěnčín Krkonoše Dvoračky Zámek Sychrov Rozhledna na Dubecku Ekocentrum Sedmihorky Tatobity Sobotka Ţelezný Brod výrobky ze skla. akce sportovních tříd sportovní soustředění:. Srbsko Branţeţ /celková kondiční příprava/. Malá Skála /cyklistika, lezení, vodní sporty/.ostruţno /kondiční příprava, exkurze/. lyţařské výcviky v 7. ročnících /Paseky nad Jizerou/. lyţařské přebory 7. ročníků /Struhy/. bruslení sportovních tříd /mobilní kluziště v Turnově II a v Lomnici n. P./. slavnostní vyhodnocení sportovních tříd beseda s lyţařem M. Koukalem. vánoční výstava prací ţáků výtvarného semináře. účastnili jsme se vlastivědné soutěţe Vlastík organizované při ZŠ v Tatobitech. výuky plavání na 1. stupni se ve školním roce účastnilo celkem 8 tříd /160 ţáků/!. akce školní druţiny Bramboriáda výstava exotického ptactva Drakiáda Mikulášská nadílka Strašidelný večer Karneval Vynášení Moreny Noc s Andersenem Exkurze Ţelezný Brod skleněné perly Rej čarodějnic Nová Paka, hrad Pecka Indiánský den ve školní druţině /završení Indiánského roku ŠD/

21 Pozn.: všechny akce ŠD včetně fotodokumentace jsou zpracovány vedoucí vychovatelkou ŠD paní H. Věchtovou na www stránkách: druzina.pise.cz. zahraniční zájezdy Francie /Paříţ/ Německo /Ţitava/ poznávací zájezd pro ţáky 2. stupně adventní téma pro ţáky učící se německý jazyk X. Mezinárodní spolupráce. ALVESTA ŠVÉDSKO V uplynulém školním roce se plánovaný výjezd našich ţáků do Švédska neuskutečnil. Důvodem byl malý počet přihlášených zájemců. Ţáci z partnerské školy Gronskulanskolan z Alvesty také do Turnova nepřijeli. V rámci spolupráce se švédskou stranou se kaţdoročně setkáváme v Turnově se švédskými mladými hokejisty v rámci turnaje ve floorballe. REEUWIJK - NIZOZEMSKO Z nizozemského Reeuwijku jsme v uplynulém školním roce také nikoho nepřivítali. Ţádná skupina nizozemských ţáků či sportovců do Turnova nepřijela. JAWOR - POLSKO Naše škola se tento rok zapojila do mezinárodního projektu, který připravil Odbor cestovního ruchu Města Turnova. Projekt nesl název Společná paměť, společná budoucnost ţidovské památky česko polského příhraničí. V rámci projektu vycestovala skupina našich ţáků a učitelů na podzim do polského Jawora. Na jaře pokračoval projekt na české straně v Turnově. Současně byl rozpracován školou za spolupráce s Euroregionem Nisa projekt Mezinárodní soutěţ pro ţáky ZŠ. Z důvodu nepřipravenosti polské strany byla realizace projektu odloţena na počátek nového školního roku. UTAH USA V průběhu školního roku nikdo ze ţáků neprojevil zájem o účast v projektu European Youth Academy s moţností studijního pobytu v USA. Ačkoliv jsme ve spolupráci s agenturou nabídku opakovali, zájem zatím není. Nabídky však dodatečně vyuţil 1 ţák 7. ročníku, který do USA vycestoval na 3 týdny na studijně poznávací pobyt /Utah, Kalifornie/.

22 XI. Ekologické aktivity a činnosti směřující k výchově k udrţitelnému ţivotu Ve škole pracuje ve funkci koordinátora EVVO Mgr. Zuzana Šéfrová /ZE PŘ/, která je zároveň úspěšnou absolventkou studia koordinátorů v Praze /studium ukončila v r. 2007/. Aktivity školy navazují na dlouhodobé zkušenosti v ekologické výchově a environmentální výchova a výchova k udrţitelnému ţivotu je jednou z priorit školy. Škola je drţitelem ocenění Škola udrţitelného rozvoje 1. stupně /toto ocenění uděleno KEV a MŠMT a propůjčeno škole do roku 2011/. Škola má zpracovaný roční plán EVVO, který je součástí ročního plánu školy. Školní koordinátor EVVO se důsledně podílel na rozvoji EVVO mezi učiteli a ţáky, na 1. i 2. stupni na realizaci některých výukových projektů. Školní koordinátor EVVO a vedení školy prosazovali EVVO do výuky jednotlivých předmětů, probíhala výuka volitelného předmětu ekologické praktikum. Škola /1. st./ se zapojila do projektu EU Ovoce do škol. Ţáci dostávali pravidelně za dodrţování příslušných hygienických předpisů balené ovoce nebo zeleninu /zajišťovala firma Laktea Praha/. akce EVVO ve školním roce :. Evropský týden mobility a Evropský den bez aut. realizace programu třídění odpadu na pracovišti Alešova a Skálova. Den zvířat. Den vody /za účasti gen. ředitele SČVK a paní starostky Města Turnova/. Den ZEMĚ bohatý program na 2. st. a speciálně připravený program pro ţáky 1. stupně. ekologické programy SEV Sedmihorky. Projekt ve spolupráci s Čmelákem Liberec /program výroba ručního papíru a Putování za vodou/. propagace výtvarné soutěţe Biodiverzita. propagace regionální akce Strom roku. projekt Ovoce a zelenina pětkrát denně. projekt Voda v 6. ročnících. projekt Den zvířat v 5. r., Máme rádi zvířata na 1. st.. projekt Týden zdravých svačin na 1. st.. rozvoj vztahu dětí ke zvířatům: rozšíření chovné stanice křečka v podmínkách školy. realizace další etapy česko polského projektu /Turnov Jawor/ Poznejme se navzájem - Projekt Společná paměť, společná budoucnost - ţidovské památky česko polského příhraničí.. Celoroční soutěţ jednotlivců i tříd ve sběru papíru a baterií. Celoroční projekt Separace odpadu v podmínkách školy /pilotní škola v Turnově/. účast ve výtvarné a literární soutěţi KEV Pestrý ţivot na planetě Zemi mimořádný úspěch naší ţákyně /2. místo v ČR/. aktivní účast v projektu Recyklohraní - sběr a likvidace elektroodpadu. účast v projektu ADRA pomoc při humanitární velikonoční sbírce. ekologicky a tématem výchovy k EVVO byly zaměřeny mj. exkurze:

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: marero@zsskalova.turnov.indos.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Zpracoval a předkládá

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel/fax: 481/322 770 e-mail: marero@zsskalova.turnov.indos.cz www.zsskalova.turnov.indos.cz IČO: 00854794

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Janov nad Nisou č.p. 374 Tel: 483 380 045, email: zsjanovjbc@volny.cz, web: www.zsjanovjbc.com VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Zpracoval a předkládá Mgr. Josef Rytíř, ředitel školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: michal.loukota@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax: 481322770, e-mail: marero@zsskalova.turnov.indos.cz I Č O: 00854794 www.zsskalova.turnov.indos.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více