VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, Turnov Tel/fax: 481/ IČO: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Roman Mareš, předkládá Mgr. Roman Mareš, v Turnově

2 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Adresa organizace: Základní škola Turnov, Skálova 600, Turnov Okres: Semily Kraj: Liberecký Typ organizace: příspěvková organizace Statutární orgán ředitel: Mgr. Roman Mareš, naroz , ve funkci od Zřizovatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, okres Semily IČO organizace: REDIZO: Odloučené pracoviště: Alešova 1059 Vzdělávací program: Národní škola, č. j /97-20 /platný pro ročník a 9. ročník/ Školní vzdělávací program Škola pro udrţitelný ţivot /platný pro 1., 2., 3. a 6., 7., 8. ročník/ Internetová stránka školy:

3 I. Stručná charakteristika školy Budova školy ve Skálově ulici je nejstarší ze základních škol ve městě Turnově *. První ţáci vstoupili do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké 5. ledna Škola patřila nadále se svými téměř 560 ţáky k největším školám ve městě. Třídy školy jsou lokalizovány ve 2 budovách: 18 tříd ročníků v původní historické budově ve Skálově ulici, 8 tříd ročníků /včetně třídy IV. C/ v budově v Alešově ulici v Turnově II. Škola je spádovou oblastí pro ţáky navštěvující převáţně naši školu od 6. ročníku. Mimoturnovských ţáků bylo ve školním roce téměř 230, nejvíce z Přepeř a Příšovic. Ţáci do naší školy dojíţdějí také např. z /podle počtu/: Mírové p. K., Ohrazenic, Všeně, Mašova, Vyskeře, Vlastibořic, Doubí, Sychrova a Jenišovic. Součástí školy ve Skálově ulici je kuchyň s jídelnou, kde se denně připravuje cca 800 obědů i pro sousední školská zařízení /SUPŠ Turnov, SVČDM, ZUŠ/ a také rekonstruovaná tělocvična, vyuţívaná i sportovními kluby Turnova. Stravování ţáků v budově Alešova, kde jsou umístěny ročníky 1. stupně, je zajišťováno dovozem vlastních obědů ze školní kuchyně ve Skálově ulici. Hodiny tělesné výchovy probíhaly taktéţ v halách TJ Turnov, Sokol Turnov a sportovištích AC Syner či TSC Turnov. Součástí školy je školní druţina na pracovišti Alešova, kdy ve 4 odděleních bylo zapsáno 112 ţáků. Nedílnou součástí pracoviště Alešova je vlastní zahradní odpočinkový areál. Na odloučeném pracovišti 1. stupně Alešova umoţňujeme na základě vzájemné dohody o spolupráci fungování provozu odloučeného pracoviště Městské knihovny Antonína Marka pro návštěvníky knihovny. Sluţeb knihovny vyuţívají i naši ţáci. Škola má následující priority.. škola je celostátně vedena v síti sportovních škol /naše ZŠ je atletického zaměření/. škola je jednou z pilotních škol výchovy k ekologii a udrţitelnému způsobu ţivota /drţitel ocenění Škola udrţitelného ţivota I. stupně propůjčeného škole do r. 2011/ a zároveň pilotní školou v separaci odpadu ve městě Turnově. škola je jazykově zaměřena /na prvním místě se vyučuje angličtina, jako volitelné se ţákům nabízejí a vyučují další 3 cizí jazyky: němčina, ruština, španělština/. mezinárodní spolupráce s partnerskými městy a školami /od r partnerská škola v Alvestě Švédsko, úspěšná spolupráce s polským Jaworem a nizozemským Reeuwijkem/. škola se soustřeďuje na výuku výpočetní techniky a vyuţití moderních ICT. škola má dlouhou tradici práce s tělesně postiţenými ţáky, speciálně s nevidomými, vzděláváme taktéţ ţáky s kombinovaným postiţením Škola měla ve školním roce /k ţáků, z toho 295 chlapců a 262 dívek v 26 třídách. Průměrný počet ţáků na 1 třídu činil 21,4 ţáků /na 1. stupni 19,4/. Oproti školnímu roku škola zaznamenala pokles o 26 ţáků. * Pozn.: Rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne byla budova školy čp. 600 ve Skálově ulici prohlášena kulturní památkou. Budova je pozoruhodným příkladem novorenesanční architektury se zdobnými prvky secese. II. Počty tříd a ţáků v jednotlivých ročnících /k /

4 Ročník Počet tříd Počet ţáků Chlapci Dívky Celkem Stupeň Počet tříd Počet ţáků Chlapci Dívky 1. st st

5 III. Učební plány Učební plán I. stupně /4. 5. ročník/ Výuka v těchto ročnících probíhala dle vzdělávacího programu Národní škola, č. j / Předmět 4. ročník 5. ročník Český jazyk 8 7 Matematika 4 4 Prvouka - - Vlastivěda 1 2 Přírodověda 2 2 Hudební v. 1 1 Výtvarná v. 1 1 Pracovní v. 1 1 Tělesná v. 2 2 Cizí jazyk 3 4 Základ Nadstavba 2 2 Týdně Pozn.: předměty nadstavbové části jsou: cvičení z českého jazyka / 4. r., 5. r./ cvičení z matematiky / 4. r., 5. r./ Pozn.: nepovinné předměty jsou: sborový zpěv /4., 5. r./

6 Učební plán I. stupně /1., 2., 3. ročník/ Výuka v 1., 2. a 3. ročníku probíhala dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro udrţitelný ţivot /platnost dokumentu od /. Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Jazyk a jazyková Český jazyka a komunikace literatura Cizí jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a komun. Výpočetní technika technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Rozsah týdenních hodin Poznámky k učebnímu plánu 1., 2. a 3. roč. dle ŠVP:. z pohledu minimální časové dotace dle RVP jsme posílili výuku mateřského jazyka a matematiky, neboť je povaţujeme za profilové předměty. Výuka angličtiny je zařazena od 2. ročníku. volitelné předměty nejsou nabízeny, DČD byla vyuţita na posílení povinných předmětů. nepovinné předměty nabízené v 1., 2., 3. ročníku: hra na nástroj zájmové pohybové aktivity výtvarná výchova

7 Učební plán II. stupně / 9. ročník/ Výuka v těchto ročnících probíhala dle dobíhajícího vzdělávacího programu Národní škola, č. j / Předmět 9. ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Dějepis Zeměpis Občanská v. 1 Rodinná v. 1 Přírodopis 1 Fyzika Chemie 2 Hudební v. 1 Výtvarná v. 1 Pracovní č. + VT 2 Tělesná v. 2 Základní část 23 MIN. nadstavb. části + 7 Týdně 30 Pozn.: předměty nadstavbové části č. 2 mohou být: anglický jazyk jako 2. cizí jazyk německý jazyk jako 2. cizí jazyk španělský jazyk jako 2. cizí jazyk ruský jazyk jako 2. cizí jazyk cvičení z českého jazyka cvičení z matematiky výtvarný seminář dějepisný seminář ekologické praktikum dramatická výchova Cizí jazyk jako druhý jazyk je dotován 2 hodinami týdně, ostatní předměty 1 hodinou týdně. Pozn.: nepovinné předměty jsou: zájmové pohybové aktivity dramatická výchova

8 Učební plán II. stupně /6.,7., 8. ročník/ Výuka v 6., 7. a 8. ročníku probíhala dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro udrţitelný ţivot /platnost dokumentu od /. Vzdělávací oblast Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník Jazyk a jazyková Český jazyka a komunikace literatura Cizí jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a komun. Výpočetní technika technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Rozsah týdenních hodin Poznámky k učebnímu plánu 6., 7. a 8. roč. dle ŠVP:. z pohledu moţnosti vyuţití hodin DČD dle RVP jsme posílili výuku mateřského jazyka, matematiky, cizího jazyka vzdělávací oblasti Člověk a příroda tyto předměty povaţujeme za profilové a odráţejí současně zaměření školy na udrţitelný ţivot. volitelné předměty nejsou v 6. roč. nabízeny, DČD byla vyuţita na posílení povinných předmětů

9 . od 7. ročníku ţáci volí volitelné předměty z nabídky: další cizí jazyk /moţnost výběru: němčina, ruština, španělština/ výtvarný seminář dějepisný seminář ekologické praktikum. nepovinné předměty vyučované v 6. a 7. ročníku: zájmové pohybové aktivity počítačová grafika a digitální fotografie dramatická výchova sborový zpěv reedukace specifických poruch učení. Poznámka: Od vešel v platnost Doplněk k ŠVP č. j. 01/09-10, část 4. Učební plán, který obsahuje:. Prioritou školy je příprava atletických talentů v rámci sportovních tříd. Ţáci sportovních tříd mají moţnost volit od 7. ročníku předmět zájmové pohybové aktivity I /dotace 2 hodiny týdně/. Jeho výuka probíhá zpravidla v dopoledním vyučování.. Další nadstandardní specializaci ţáků v této oblasti řešíme nabídkou volitelného předmětu výpočetní technika zpravidla od 8. ročníku /dotace 1 hodina týdně/.. Od 7. ročníku ţáci sportovních tříd mají moţnost volit předmět zájmové pohybové aktivity I v týdenní dotaci 2 hod.. Zpravidla od 8. ročníku mohou ţáci volit předmět výpočetní technika jako volitelný předmět.. Pravidlem je zařazení nepovinného předmětu zájmové pohybové aktivity I a II /ZPA/ v 6. ročníku a v to v rozsahu 4 vyučovací hodiny týdně. Od 7. ročníku ZPA II jako nepovinný předmět /dotace 2 hod. týdně/. Doplněk k ŠVP byl předloţen ředitelem školy k projednání ve Školské radě dne Školská rada vzala na vědomí změny ve Školním vzdělávacím programu týkající se sportovních tříd a výuky výpočetní techniky.. od školního roku začala fungovat atletická přípravka pro ţáky 4. a 5. ročníků /zajišťována trenéry AC, není součástí učebního plánu/

10 IV. Pracovníci školy Škola měla ve školním roce celkem 71 zaměstnanců /oproti předchozímu roku o 4 zaměstnance méně/. Z celkového počtu byly 2 učitelky registrovány na mateřské nebo rodičovské dovolené. Z celkového počtu 50 pedagogických pracovníků byly 3 vychovatelky školní druţiny, 1 vedoucí vychovatelka školní druţiny a 2 asistentky pedagoga. Z celkového stavu pedagogů 1 pedagog vykonával funkci výchovného poradce, 1 metodika prevence sociálně patologických jevů, 1 koordinátora EVVO a 1 ICT pedagoga. Z celkového počtu 50 pedagogických pracovníků bylo 6 muţů. Z celkového počtu 9 správních zaměstnanců byl 1 školník /zároveň správce budov/ a 1 účetní. Z celkového počtu 71 zaměstnanců bylo 12 pracovníků školní jídelny, včetně vedoucí školní jídelny. Vedení školy sestává z: ředitel školy a 2 zástupci ředitele /zvlášť pro 1. a 2. stupeň/. S našimi ţáky taktéţ pracovali, ovšem jsou zaměstnanci jiných organizací, tito externisté: 1 trenér atletiky /AC Syner Turnov/, 1 školní psycholog /VCT/, 1 specialistka na reedukaci ve výuce cizích jazyků /VCT/, 1 specialistka na výzkum profesní orientace /COMDI/, 1 lektorka cizího jazyka z Británie /VCT/. Pedagogové 44 Vychovatelky ŠD 4 Mateřské dovolené 2 Asistent pedagoga 2 Správní zaměstnanci 9 Pracovníci školní jídelny 12 Celkem /i s MD/ 73 Aprobovanost výuky 100 % v předmětech čeština, matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, občanská a rodinná výchova, tělesná výchova, ruština, celá výuka na I. stupni /kromě cizího jazyka/ hudební výchova 75 % v předmětu výpočetní technika 75 % v předmětu pracovní činnosti 75 % v předmětu anglický jazyk 75 % v předmětu německý jazyk 75 % v předmětu výtvarná výchova

11 V. Přijímací řízení ţáků 9. ročníků a zápis do 1. ročníků ve školním roce Z 9. ročníků bylo k dalšímu studiu přijato 107 ţáků /100%/, z toho 75 % bylo přijato na studijní obory /o 5 % více neţ v předešlém roce/. Výsledky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2009/2010 Typ školy Podané Přijetí ke Úspěšnost % přihlášky studiu Gymnázium ,2 OA a hotelelové školy ,2 SPŠ ,1 SZŠ a veter. školy ,2 SUPŠ Další studijní obory Učební obory ,3 Pozn.: 107 ţáků z 9. ročníků podalo celkem 272 přihlášek ke studiu. Přihlášky si podali na 53 různých škol z celé republiky. Kaţdý ţák si průměrně vybíral ze 2 přijetí ke studiu. Oproti předchozímu školnímu roku vzrostlo % úspěšnosti přijetí na gymnázia a výrazně na obchodní akademie a hotelové školy. Na víceletá gymnázia se z 5. ročníků hlásilo 16 ţáků, přijato bylo 10 ţáků, tj. úspěšnost 62,5 %. Oproti předešlému školnímu roku bylo přijato o 5 ţáků více. Výchovnou poradkyní školy je p. Mgr. Jarmila Melichárková. Slavnostní zápis do 1. ročníků proběhl dne v budově ZŠ Alešova. Zápisové období bylo ukončeno dne Ve školním roce nastoupí do 1. ročníků 42 nových prvňáčků /stejný počet jako v předešlém školním roce/. Výsledky zápisu do 1. ročníků pro školní rok 2010/2011 Poprvé u zápisu 44 Přicházejí po odkladu 9 Ţádosti o odklad 11 Nastoupí do 1. ročníku 42

12 VI. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků ve školním roce Přehled prospěchu v 1. pololetí Ročník Počet ţáků Prospělo Prospělo Neprospělo s vyznamenáním V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním celkem 303 ţáků, tj. 54,4 %. Neprospělo 10 ţáků, všichni z 2. stupně. 2 ţáci na 1. stupni byli hodnoceni slovně. Přehled prospěchu ve 2. pololetí Ročník Počet ţáků Prospělo Prospělo Neprospělo s vyznamenáním /1* /1* /0* * tento symbol označuje počet po opravných zkouškách k Ve 2. pololetí prospělo s vyznamenáním celkem 299 ţáků, tj. 53,6 %. K neprospělo 7 ţáků / z toho 1 na 1. stupni/. Opravné zkoušky vykonali úspěšně 4 ţáci na 2. stupni. 2 ţáci na 1.stupni byli hodnoceni slovně. 1 ţákyně bude opakovat 1. ročník, 1 ţák bude opakovat 8. ročník /neprospěch z 5 předmětů/. 1 ţákyně z 7. ročníku neprospěla ze 2 předmětů, postupuje však do dalšího ročníku.

13 Přehled kázeňských opatření udělených v průběhu 1. pololetí Důtka třídního Důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování učitele Přehled kázeňských opatření udělených v průběhu 2. pololetí Důtka třídního Důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování učitele Sníţený stupeň z chování byl dle platného školního řádu zpravidla udělován za následující přestupky:. velký počet neomluvených hodin. vulgární a drzé vyjadřování k ţákům a učitelům. nedovolené opuštění školní budovy během vyučování. zničení třídní knihy V porovnání s předešlým školním rokem klesl počet všech udělovaných kázeňských opatření, na 1/3 klesl počet sníţených známek z chování, neobjevil se ţádný trest v souvislosti s návykovými látkami. Pochvaly Za obě pololetí udělili vyučující celkem 280 pochval, tj. o 20 více neţ v předešlém školním roce. Pochvaly byly rovnoměrně udělovány ţákům na 1. i 2. stupni. Pochvaly byly uděleny především za:. vzornou reprezentaci školy na poli dramatickém a recitačním. za nadregionální úspěchy v Trojboji všestrannosti, turnajích ve fotbale, Kinderiádě. za propagaci třídění odpadu mezi spoluţáky. vzorné a příkladně slušné chování ve třídě. za nezištnou pomoc paní učitelce a spoluţákům Škola udělila hodnotné věcné ceny nejlepším sběračům papíru i nejlepším třídám. Nejlepší ţáci jednotlivých tříd obdrţeli na konci školního roku knihu. Od Spolku rodáků obdrţeli tradičně nejúspěšnější 4 ţáci 9. ročníků pamětní knihu. Ceny ředitele školy obdrţeli vítězové v soutěţi o nejkrásnější velikonoční kraslici a za fotografickou soutěţ Jaro.

14 VII. Absence ţáků ve školním roce Ročník Omluvené hodiny Průměr na ţáka Neomluvené hodiny Průměr na ţáka , , , , , , ,5 4 0, ,1 62 0, ,5 0 0 V absolutních číslech je počet zameškaných omluvených hodin v relaci s předchozím školním rokem. Poněkud stoupl počet přepočtených omluvených hodin v 6., 7. ročníku, výrazně i v 9. ročníku. Celkový počet neomluvených hodin /66/ je oproti předešlému školnímu roku o 220 hodin niţší!!

15 VIII. Úspěchy ţáků v olympiádách a soutěţích ve školním roce / Soutěţe a olympiády na úrovni školních kol a úrovni města Turnova. probíhala tradičně ve většině předmětů /zeměpisná olympiáda, Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Pythagoriáda, Bobřík informatiky, Mladý Demosthenes, olympiáda v AJ apod./. účast v olympiádách ve školních kolech se pohybovala mezi ţáky. nejlepší ţáci postupovali do okresních kol. v okresních kolech jsme se často tradičně umísťovali na předních místech /často jako jediná škola z Turnova/, úspěšně jsme konkurovali v kategoriích stejně starým ţákům z víceletých gymnázií. výrazně jsme se prosadili na krajské úrovni v olympiádě ze zeměpisu. vysokou účast a mimořádné úspěchy jsme měli v soutěţi Atletický trojboj všestrannosti mezi ţáky 1. stupně /2 prvenství v individuálních disciplínách ve finále v Praze!/. celá škola se účastnila soutěţe ve sběru papíru a baterií. účastnili jsme se soutěţe BESIP mladých cyklistů. vystoupili jsme s hudebním programem na Turnovských vánočních trzích /nově se konstituoval školní pěvecký sbor pod vedením pana učitele D. Balatky/.. účastnili jsme se celostátních soutěţí v počítačové a internetové gramotnosti: Bezpečný internet, Pod modrou oblohou. opět jsme se účastnili akce Městské knihovny Čteme všichni, vypráví jen někdo. v přehlídce Poetika jsme na okresní úrovni obdrţeli cenu poroty /Matěcha/ a autorskou cenu /Matěcha, Baţant, Nedějová/. ţáci dramatické výchovy pod vedením p.u. J. Kepkové připravili 2 dramatizace: Kopretinová víla a Mikulášská škola s prvně jmenovanou vystupovali několikrát v rámci města a regionu. ţáci dramatické výchovy vystupovali na slavnostním otevření rekonstruované Skálovy ulice. několik ocenění přivezli naši ţáci z Jičína města pohádky /z celé ČR se účastnilo 75 literárních prací, z toho 16 ţáků z naší školy!/. úspěchy ţáků z 1. st ve festivalové soutěţi Jičín město pohádky: Tauchmanová, Sojková, Drahoňovská. na Večeru na Sboře /Vánoce s F. Nepilem/ školu reprezentovali: Ţalský, Balášová, Nadějová. mladí fotbalisté na úrovni města se opět prosadili ve fotbalovém turnaji o Pohár starostky. ţáci dosáhli mimořádného úspěchu ve fotbalovém turnaji Mc Donald s Cup /2. místo v kraji/.. mladí atleti, zvláště z našich atletických tříd, dominovali na soutěţích v rámci města a často se stali spolupořadateli sportovních akcí spolu s AC nebo SVČDM v Turnově. mladí atleti ze sportovních tříd přivezli celou řadu prvenství z atletických klání na úrovni ČR. tradičně jsme obsadili prvenství v Zátopkově štafetě. v soutěţi O nejlepšího sportovce Turnova roku 2009 obsadili naši ţáci mimořádná umístění, především v kategorii nadějí do 14 let: 1. místo Michaela Mlejnková 2. místo Kateřina Čermáková 3. místo Petr Havel

16 2/ Okrsková kola. 1. místo chlapci halová kopaná. 1. místo chlapci basketbal. 2. místo Barbora Burešová Trojboj všestrannosti. 2. místo Filip Jandík Trojboj všestrannosti. 3. místo Lenka Šritrová Trojboj všestrannosti 3/ Okresní kola. 1. místo Pavel Marx zeměpisná olympiáda. 1. místo Jana Nedějová Mladý Demosthenes. 1. místo dívky st. floorball. 1. místo chlapci basketbal. 1. místo st. ţáci Pohár rozhlasu. 1. místo st. ţákyně Pohár rozhlasu. 1. místo Barbora Hůlková Trojboj všestrannosti. 1. místo Barbora Velíšková Trojboj všestrannosti. 2. místo dívky ml. Floorball. 2. místo ml. ţáci Pohár rozhlasu. 2. místo st. ţákyně Atletický čtyřboj. 2. místo Vu Manh Cuong zeměpisná olympiáda. 2. místo Ondřej Špetlík zeměpisná olympiáda. 2. místo Patrik Maryško Poetika. 2. místo Lukáš Černý zeměpisná olympiáda. 2. místo Tadeáš Matěcha recitace. 2. místo Karolína Gebrtová Trojboj všestrannosti. 2. místo Lukáš Kunst Trojboj všestrannosti. 2. místo Barbora Burešová Trojboj všestrannosti. 2. místo Tereza Kokinová recitace. 3. místo Jiří Ţalský recitace. 3. místo Lukáš Černý matematická olympiáda. 3. místo Leona Loudová matematická olympiáda. 3. místo chlapci floorball. 3. místo chlapci halová kopaná. 3. místo ml. ţákyně Pohár rozhlasu. 3. místo ml. ţáci Atletický čtyřboj. 3. místo ml. ţákyně Atletický čtyřboj. 3. místo Ondřej Medek Trojboj všestrannosti. 4. místo Matěj Dědek dějepisná olympiáda. 4. místo Tomáš Anděl matematická olympiáda. 5. místo Jiří Ţalský matematická olympiáda. 5. místo Lukáš Černý fyzikální olympiáda. 6. místo Pavla Zahradníková matematická olympiáda. 6. místo st. ţáci Atletický čtyřboj. 6. místo Filip Jandík Trojboj všestrannosti. 6. místo Jan Sedláček biologická olympiáda. 6. místo Jan Vaněček zeměpisná olympiáda. 6. místo Kateřina Stará matematická olympiáda. 7. místo Alexandr Adam matematická olympiáda. 7. místo Lukáš Vávra matematická olympiáda

17 4/ Krajská kola. 1. místo ml. ţáci Pohár rozhlasu. 1. místo Jan Bašta Poetika. 1. místo Jan Bašta Přehlídka vypravěčů. 1. místo Jana Pekařová Přehlídka vypravěčů ocenění za vlastní text. 1. místo Martin Jozífek lit. soutěţ Města Jičína. 1. místo Barbora Velíšková Trojboj všestrannosti. 1. místo Eliška Sichrovská vrh koulí. 1. místo Jakub Ţerava přespolní běh. 1. místo Jakub Ţerava běh na 800 m. 1. místo Kateřina Čermáková přespolní běh. 1. místo Kateřina Čermáková běh na 800 m. 1. místo Dominik Broţ běh na 200 m překáţek. 1. místo st. ţáci štafeta 4 x 150 /hala/. 1. místo ml. ţáci štafeta 4 x 150 /hala/. 1. místo Josef Egrt vrh koulí /hala/. 1. místo Josef Egrt vrh koulí. 1. místo Josef Egrt skok daleký. 1. místo Josef Egrt skok vysoký. 2. místo st. ţáci Pohár rozhlasu. 2. místo Josef Egrt běh na 60 m překáţek /hala/. 2. místo Tomáš Pacholík běh na 200 m překáţek. 2. místo ml. ţáci štafeta 4 x 60 m. 2. místo Adam Kříţ hod diskem. 2. místo Adam Kříţ hod kladivem. 2. místo Adam Kříţ vrh koulí /hala/. 2. místo st. ţákyně štafeta 3 x 300 /hala/. 2. místo Filip Trč hod míčkem. 2. místo dívky st. floorball. 2. místo chlapci basketbal. 2. místo st. ţáci Mc Donald s Cup. 2. místo Barbora Hůlková Trojboj všestrannosti. 2. místo Aneţka Zd. Charousková Přehlídka vypravěčů. 3. místo Erika Štrbavá vrh koulí. 3. místo Erika Štrbavá vrh koulí /hala/. 3. místo Filip Trč vrh koulí /hala/. 3. místo st. ţákyně štafeta 3 x místo Veronika Matochová běh na 300 m. 3. místo Tomáš Janda hod kladivem. 3. místo Pavlína Pacáková Poetika. 3. místo Pavlína Pacáková Přehlídka vypravěčů. 3. místo Barbora Burešová Trojboj všestrannosti. 6. místo st. ţákyně Pohár rozhlasu. 6. místo Vu Mang Cuong zeměpisná olympiáda /nejlepší ze ZŠ/. 7. místo Pavel Marx zeměpisná olympiáda. 7. místo Lukáš Černý zeměpisná olympiáda. 8. místo Ondřej Špetlík zeměpisná olympiáda

18 5/ Celostátní kola. 1. místo Kateřina Čermáková MČR v běhu na 800 m v hale. 1. místo Barbora Hůlková 60 m /Kinderiáda/. 1. místo Adéla Záleská lit. a výtv. soutěţ Centrum pro rodinu. 1. místo Dominika Velíšková výtv. soutěţ Zdravá výţiva. 2. místo Kateřina Čermáková MČR v přespolním běhu. 2. místo Milada Homolková lit. a výtv. soutěţ Centrum pro rodinu. 2. místo Hana Kotková lit. soutěţ Pestrý ţivot na planetě Zemi. 3. místo Ondřej Hrnčíř 60 m /Kinderiáda/. 3. místo Aneta Vondrová lit. a výtv. soutěţ Centrum pro rodinu. 3. místo ţáci basketbal /celostátní semifinále/. 5. místo Klára Plášilová výtv. soutěţ Zdravá výţiva. 7. místo mladší ţáci finále Poháru rozhlasu v Olomouci. 8. místo Denisa Cymbálová výt. soutěţ Moje škola 6/ Mezinárodní soutěţe. 1. místo Anna Sněţíková výtv. soutěţ Vezmi ţlutou barvičku. 2. místo Jakub Mikeš výtv. soutěţ Vezmi ţlutou barvičku 7/ Další úspěchy. Aneta Kavalíková z 9. r. pasována na Rytíře krásného slova v Praze. Patrik Maryško z 9.r. taktéţ pasován na Rytíře krásného slova v Praze. Kristýna Broţová z III. B čestné uznání na celostátní přehlídce mladých vypravěčů. 8/ Mimořádné úspěchy našich atletů odchovanců /t.č. jiţ nejsou ţáky naší školy/. Adam Sebastian Helcelet Mistr ČR v desetiboji. Adam Sebastian Helcelet Mistr ČR ve štafetách 4 x 100 a 4 x 400. Lukáš Haloun Mistr ČR na 110 m překáţek, 60 m překáţek a štafetách 4 x 100, 4 x 400 a 4 x 200 /v hale/. Jaromír Mazgal 4 x Mistr ČR ve vrhačských disciplínách, 3. místo z Olympiády mládeţe 2010 ze Singapuru. Tomáš Krištof Mistr ČR 4 x 200 /hala/. Adama Sebastian Helcelet 1. místo Sportovec okresu Semily. Michal Broţ Mistr ČR ve štafetách 4 x 100, 4 x 400 a 4 x 200 /hala/ 3. místo Sportovec okresu Semily IX. Další činnosti a soutěţe, mimoškolní aktivity ţáků. návštěvy výstav, vernisáţí, literárních pořadů /zvláště ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově, Odborem ŢP Města Turnova/. besedy s literárními osobnostmi, pracovníky muzeí, knihoven. bohatá účast v různých soutěţích. bohatá exkurzní činnost

19 . literární soutěţe Poetika 2010 Přehlídky dětských recitátorů Čteme všichni, vypráví jen někdo Dramatizace pověstí Českého ráje Kopretinová víla Dramatizace Mikulášská škola Povím ti svou pohádku Slavnosti abecedy Turnovský štěk Mladý Demosthenes. hudební soutěţe Turnovský kos. výtvarné soutěţe Příroda na Zemi Nejhezčí velikonoční kraslice Pod modrou oblohou Biodiverzita Moje škola Vezmi ţlutou barvičku, maluj třeba věţičku aneb památka a já. fotografické soutěţe Jaro úspěšné exkurze Národní Museum Praha Planetárium Praha Náprstkovo muzeum Praha Kaple betlémská Škoda Auto Mladá Boleslav Pravěká vesnice Altamira Mladá Boleslav Hrad Valečov Hoštka u Litoměřic Litoměřice ZOO Ústí nad Labem Kutná Hora Ratibořice Skanzen Ostrá nad Labem. exkurze v regionu Muzeum Českého ráje SUPŠ Turnov ČOV Turnov Dopravní hřiště Turnov Banket na OAHŠ Turnov Úřad práce Semily Veletrh vzdělávání EDUCA Liberec IQ park Liberec ZOO Liberec Botanická zahrada Liberec

20 HZS Liberec SEV Střevlik Oldřichov v Hájích Okresní ředitelství Policie ČR v Semilech Riegrova stezka Sjíţdění Jizery na raftech Bozkovské jeskyně Klokočské skály - Postojna Dlaskův statek Kostely města Turnova Ekofarma Pěnčín Krkonoše Dvoračky Zámek Sychrov Rozhledna na Dubecku Ekocentrum Sedmihorky Tatobity Sobotka Ţelezný Brod výrobky ze skla. akce sportovních tříd sportovní soustředění:. Srbsko Branţeţ /celková kondiční příprava/. Malá Skála /cyklistika, lezení, vodní sporty/.ostruţno /kondiční příprava, exkurze/. lyţařské výcviky v 7. ročnících /Paseky nad Jizerou/. lyţařské přebory 7. ročníků /Struhy/. bruslení sportovních tříd /mobilní kluziště v Turnově II a v Lomnici n. P./. slavnostní vyhodnocení sportovních tříd beseda s lyţařem M. Koukalem. vánoční výstava prací ţáků výtvarného semináře. účastnili jsme se vlastivědné soutěţe Vlastík organizované při ZŠ v Tatobitech. výuky plavání na 1. stupni se ve školním roce účastnilo celkem 8 tříd /160 ţáků/!. akce školní druţiny Bramboriáda výstava exotického ptactva Drakiáda Mikulášská nadílka Strašidelný večer Karneval Vynášení Moreny Noc s Andersenem Exkurze Ţelezný Brod skleněné perly Rej čarodějnic Nová Paka, hrad Pecka Indiánský den ve školní druţině /završení Indiánského roku ŠD/

21 Pozn.: všechny akce ŠD včetně fotodokumentace jsou zpracovány vedoucí vychovatelkou ŠD paní H. Věchtovou na www stránkách: druzina.pise.cz. zahraniční zájezdy Francie /Paříţ/ Německo /Ţitava/ poznávací zájezd pro ţáky 2. stupně adventní téma pro ţáky učící se německý jazyk X. Mezinárodní spolupráce. ALVESTA ŠVÉDSKO V uplynulém školním roce se plánovaný výjezd našich ţáků do Švédska neuskutečnil. Důvodem byl malý počet přihlášených zájemců. Ţáci z partnerské školy Gronskulanskolan z Alvesty také do Turnova nepřijeli. V rámci spolupráce se švédskou stranou se kaţdoročně setkáváme v Turnově se švédskými mladými hokejisty v rámci turnaje ve floorballe. REEUWIJK - NIZOZEMSKO Z nizozemského Reeuwijku jsme v uplynulém školním roce také nikoho nepřivítali. Ţádná skupina nizozemských ţáků či sportovců do Turnova nepřijela. JAWOR - POLSKO Naše škola se tento rok zapojila do mezinárodního projektu, který připravil Odbor cestovního ruchu Města Turnova. Projekt nesl název Společná paměť, společná budoucnost ţidovské památky česko polského příhraničí. V rámci projektu vycestovala skupina našich ţáků a učitelů na podzim do polského Jawora. Na jaře pokračoval projekt na české straně v Turnově. Současně byl rozpracován školou za spolupráce s Euroregionem Nisa projekt Mezinárodní soutěţ pro ţáky ZŠ. Z důvodu nepřipravenosti polské strany byla realizace projektu odloţena na počátek nového školního roku. UTAH USA V průběhu školního roku nikdo ze ţáků neprojevil zájem o účast v projektu European Youth Academy s moţností studijního pobytu v USA. Ačkoliv jsme ve spolupráci s agenturou nabídku opakovali, zájem zatím není. Nabídky však dodatečně vyuţil 1 ţák 7. ročníku, který do USA vycestoval na 3 týdny na studijně poznávací pobyt /Utah, Kalifornie/.

22 XI. Ekologické aktivity a činnosti směřující k výchově k udrţitelnému ţivotu Ve škole pracuje ve funkci koordinátora EVVO Mgr. Zuzana Šéfrová /ZE PŘ/, která je zároveň úspěšnou absolventkou studia koordinátorů v Praze /studium ukončila v r. 2007/. Aktivity školy navazují na dlouhodobé zkušenosti v ekologické výchově a environmentální výchova a výchova k udrţitelnému ţivotu je jednou z priorit školy. Škola je drţitelem ocenění Škola udrţitelného rozvoje 1. stupně /toto ocenění uděleno KEV a MŠMT a propůjčeno škole do roku 2011/. Škola má zpracovaný roční plán EVVO, který je součástí ročního plánu školy. Školní koordinátor EVVO se důsledně podílel na rozvoji EVVO mezi učiteli a ţáky, na 1. i 2. stupni na realizaci některých výukových projektů. Školní koordinátor EVVO a vedení školy prosazovali EVVO do výuky jednotlivých předmětů, probíhala výuka volitelného předmětu ekologické praktikum. Škola /1. st./ se zapojila do projektu EU Ovoce do škol. Ţáci dostávali pravidelně za dodrţování příslušných hygienických předpisů balené ovoce nebo zeleninu /zajišťovala firma Laktea Praha/. akce EVVO ve školním roce :. Evropský týden mobility a Evropský den bez aut. realizace programu třídění odpadu na pracovišti Alešova a Skálova. Den zvířat. Den vody /za účasti gen. ředitele SČVK a paní starostky Města Turnova/. Den ZEMĚ bohatý program na 2. st. a speciálně připravený program pro ţáky 1. stupně. ekologické programy SEV Sedmihorky. Projekt ve spolupráci s Čmelákem Liberec /program výroba ručního papíru a Putování za vodou/. propagace výtvarné soutěţe Biodiverzita. propagace regionální akce Strom roku. projekt Ovoce a zelenina pětkrát denně. projekt Voda v 6. ročnících. projekt Den zvířat v 5. r., Máme rádi zvířata na 1. st.. projekt Týden zdravých svačin na 1. st.. rozvoj vztahu dětí ke zvířatům: rozšíření chovné stanice křečka v podmínkách školy. realizace další etapy česko polského projektu /Turnov Jawor/ Poznejme se navzájem - Projekt Společná paměť, společná budoucnost - ţidovské památky česko polského příhraničí.. Celoroční soutěţ jednotlivců i tříd ve sběru papíru a baterií. Celoroční projekt Separace odpadu v podmínkách školy /pilotní škola v Turnově/. účast ve výtvarné a literární soutěţi KEV Pestrý ţivot na planetě Zemi mimořádný úspěch naší ţákyně /2. místo v ČR/. aktivní účast v projektu Recyklohraní - sběr a likvidace elektroodpadu. účast v projektu ADRA pomoc při humanitární velikonoční sbírce. ekologicky a tématem výchovy k EVVO byly zaměřeny mj. exkurze:

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax: 481322770, e-mail: marero@zsskalova.turnov.indos.cz I Č O: 00854794 www.zsskalova.turnov.indos.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: marero@zsskalova.turnov.indos.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Zpracoval a předkládá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Frič,

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 Název materiálu: Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 za období školního roku 2010-2011 Zpracovala: PaedDr. Věra Kozohorská

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokáţu Zprávu vypracovala Mgr. Eva Kašparová, ředitelka školy v.z. do

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Dne 1. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS N. L. ST. BOLESLAV PALACHOVA 337, okres Praha - východ Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova 337, telefon/fax:

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 1123/2011 Dne: 15. 9. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více