Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010"

Transkript

1 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 1 (celkem 74)

2 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 ŠKOLA ČLENĚNÍ 4 OBORY VZDĚLÁNÍ A ÚDAJE O ŽÁCÍCH V NICH 5 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ A STUDENTŮ NADANÝCH 6 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ UCHAZEČŮ DO 1. ROČNÍKU STŘEDNÍ ŠKOLY 7 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 8 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 9 ABSOLVENTI A JEJICH DALŠÍ UPLATNĚNÍ 10 ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI ABSOLVENTŮ ŠKOL 11 ÚROVEŇ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLE 12 ÚROVEŇ INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLE 13 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 14 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VČETNĚ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ 15 ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 16 VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ 17 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 18 DALŠÍ KONTROLY 19 DALŠÍ ČINNOST ŠKOLY 20 EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY 21 ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 2 (celkem 74)

3 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Adresa: J. A. Komenského 414, Čelákovice Zřizovatel: Středočeský kraj IČO: IZO: REDIZO: ředitelka školy: Ing. Mgr. Lenka Pehrová , zástupci ředitelky: Mgr. Helena Macháčková , PhDr. Mirko Nosek , sekretariát: Jitka Štemberková, , Miluše Vobecká, , webové stránky: fax: Školská rada Petr Pospíchal (za zřizovatele), Václav Špaček, (za zřizovatele), Hana Nicholasová (za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky), VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 3 (celkem 74)

4 Rudolf Pikal (za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky), RNDr. Antonín Fic (za pedagogické pracovníky školy), Mgr. Eva Švecová (za pedagogické pracovníky školy - předsedkyně) do Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok: Škola byla do rejstříku škol a školských zařízení zařazena ke dni K poslední změně v zařazení do rejstříku škol došlo , kdy Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl ve věci změny zápisu do rejstříku škol a školských zařízení o stanovení počtu žáků v jednotlivých povolených oborech vzdělání a formách vzdělávání s účinností od takto: u školy, jejíž činnost vykonává právnická osoba Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, stanovuje pro níže uvedené obory vzdělání a formy vzdělávání tyto nejvyšší nepřekročitelné počty žáků: K/41 Gymnázium K/41 Gymnázium denní forma vzdělávání délka vzdělávání : 4 r. 0 měs. Nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 136 Ve školním roce 2009/2010 nedošlo k žádným změnám. 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Gymnázium je zaměřeno všeobecně, ve školním roce 2009/2010 mělo 4 obory vzdělání: K401 Gymnázium-všeobecné (4leté studium), K41 Gymnázium (4leté studium), K801 Gymnázium-všeobecné (8leté studium) a K81 Gymnázium (8leté studium). Spádové území školy tvoří nejen město Čelákovice, ale i širší region od Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi po Nymburk, na jihu po Český Brod. Významný počet žáků dojíždí z Prahy. Škola je fakultní školou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je držitelem prestižní evropské jazykové ceny LABEL. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 4 (celkem 74)

5 K charakteru školy patří důraz na širokou nabídku volitelných předmětů, zvláště v posledních dvou ročnících studia, které umožňují profesní specializaci maturantů, a nepovinných předmětů (dramatická výchova, výtvarná výchova, sportovní hry, jazykové kroužky) Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní účel a předmět činnosti Gymnázia a doplňková činnost jsou vymezeny ve Zřizovací listině ze dne 6. prosince 2001 a Změně zřizovací listiny, dodatku č. 1 ze dne , dodatku č. 2 ze dne 27. června 2005 a ve znění usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č.44-8/20009/zk ze dne 30. listopadu Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti Změnou zřizovací listiny Dodatkem č. 2 změnil Středočeský kraj dne v souladu s 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti takto: a) Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen zákon č.561/2004 Sb.), a prováděcími předpisy. b) Příspěvková organizace sdružuje: Gymnázium hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 57 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy Vymezení doplňkové činnosti školy Změnou zřizovací listiny Dodatkem č. 1 změnil Středočeský kraj dne okruhy doplňkové činnosti vymezené v článku V. Zřizovací listiny v souladu s 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů takto: Škola rozšiřuje doplňkovou činnost o: 1. Pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 2. Poskytování telekomunikačních služeb 3. Koupě zboží za účelem prodeje a prodej VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 5 (celkem 74)

6 2.2 Materiálně technické podmínky pro výuku Škola sídlí v budově ve vlastnictví města Čelákovic v 3. nadzemním podlaží zřízeném při rekonstrukci a dostavbě stávající školní budovy užívané Základní školou v roce 2002 a v budově CMC Graduate School of Business, o. p. s., nám. 5. května 2, Čelákovice. Škola užívala 14 v učeben v budově v ulici J. A.Komenského, z toho 7 odborných (fyzika, chemie, laboratoř chemie, informatika, hudební výchova, výtvarná výchova, multimediální učebna) a 3 tělocvičny. Celkem ve 4 učebnách je instalován datavideoprojektor umožňující promítání z VHS, CD a DVD na projekční plátno, v budově CMC Graduate School of Business na náměstí 5. května ve školním roce 2009/10 používalo Gymnázium 3 učebny se zázemím pro učitele. Ve školním roce 2008/2009 byla nově zřízena a vybavena 1 třída (na úkor počtu kabinetů), jedna polyfunkční místnost užívaná jako sborovna, knihovna a třída pro menší počet žáků. Dále také pokračovalo vybavování školy kancelářskou, výpočetní technikou, softwarem (server, počítač, tiskárny, scanner), zařízením pro odpočinkové zóny, nábytkem a dalším zařízením pro kabinety. Škola sídlí v příjemném, moderním a čistém prostředí. Chybějí prostory pro technické zázemí sklady, knihovna, kabinety pro učitele, šatny atd. Škola disponovala 30 počítačovými stanicemi s připojením na internet ve 2 počítačových učebnách, 8 počítači s připojením na internet v kabinetech, 5 počítači s připojením na internet v učebnách, 5 počítači s připojením na internet užívanými vedením školy a sekretariátem, 3 notebooky a 2 přenosnými datavideoprojektory. V aule byly instalovány 2 velkoplošné obrazovky umožňující v zadní části učebny lépe sledovat obraz promítaný datavideoprojektorem. Učebna matematiky byla vybavena interaktivní tabulí s datavideoprojektorem, počítačem, videorekordérem a digitálním vizualizérem. Jednotlivé předměty využívají pro výuku další didaktické pomůcky, jedná se o výukové programy, mapy, učebnice, mikroskopy, hudební nástroje, keramickou pec a další Přehled vybavení některých učeben učebna a laboratoř chemie počítačová stanice s připojením na internet promítací plátno vizualizér datavideoprojektor VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 6 (celkem 74)

7 8 mikroskopů digitální váhy učebna fyziky datavideoprojektor 11 počítačových stanic s připojením na internet promítací plátno multimediální učebna datavideoprojektor přehrávač CD, DVD,VHS počítačová stanice s připojením na internet ozvučení promítací plátno velkoplošné obrazovky učebna informatiky datavideoprojektor 19 počítačových stanic s připojením na internet (18 PC k dispozici pro studenty s připojením na internet) promítací plátno učebna matematiky interaktivní tabule počítač digitální vizualizér videorekordér učebna hudební výchovy televizor přehrávač VHS keyboard klavír kytara VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 7 (celkem 74)

8 Orffovy nástroje metalofon zvonkohra 2.3 Vzdělávací program školy Obor vzdělání Gymnázium-všeobecné, KKOV K/401, délka studia 4 roky Vzdělávací program: Generalizovaný učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem č.j /99-22 ze dne s platností od II.A III.A IV.A Povinné předměty: Český jazyk a literatura První cizí jazyk (Aj) Druhý cizí jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Praktika Bi, Ch, Fy Informatika a výpočetní technika Estetická výchova (Hv, nebo Vv) Tělesná výchova Celkem Volitelné předměty: Český jazyk seminář Anglický jazyk seminář Německý jazyk seminář Konverzace v anglickém jazyce Latina Společenské vědy seminář Dějepis Dějepis cvičení Dějepis seminář Zeměpis Zeměpis seminář Matematika cvičení Matematika seminář Deskriptivní geometrie Fyzika Biologie Biologie seminář Informatika a výpočetní technika VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 8 (celkem 74)

9 Dramatická výchova seminář Výtvarná výchova seminář Sportovní hry Obor vzdělání Gymnázium, KKOV K/41, délka studia 4 roky. Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro gymnázia Klíč k vědění s platností od I.A Povinné předměty: Český jazyk a literatura 4 První cizí jazyk (Aj) 3 Druhý cizí jazyk 3 Základy společenských věd 1 Dějepis 2 Zeměpis 2 Matematika 4 Fyzika 2 Chemie 2 Biologie 2 Praktika Bi, Fy, Ch 1 Informatika a výpočetní technika 2 Estetická výchova (Hv, nebo Vv) 2 Tělesná výchova 2 Celkem 28 Volitelný předmět: Anglické jazykové cvičení Obor vzdělání Gymnázium-všeobecné, KKOV K/801, délka studia 8 let Vzdělávací program: Generalizovaný učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem č.j /99-22 ze dne s platností od A 6.A 7.A 8.A Povinné předměty: Český jazyk a literatura První cizí jazyk (Aj) Druhý cizí jazyk Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 9 (celkem 74)

10 Chemie Biologie Praktika Fy, Ch, Bi Informatika a výpočetní technika Hudební výchova Výtvarná výchova Estetická výchova (Hv, nebo Vv) Tělesná výchova Celkem Volitelné předměty: Český jazyk seminář Německý jazyk seminář Konverzace v anglickém jazyce Latina Společenské vědy seminář Dějepis cvičení Dějepis seminář Zeměpis cvičení Matematika cvičení Matematika seminář Deskriptivní geometrie Fyzika Biologie seminář Informatika a výpočetní technika Obor vzdělání Gymnázium, KKOV K/81, délka studia 8 let. Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíč k vědění s platností od a Školní vzdělávací program pro gymnázia Klíč k vědění s platností od A 2.A 3.A 5.A Povinné předměty: Český jazyk a literatura První cizí jazyk (Aj) Druhý cizí jazyk Občanská výchova Základy společenských věd Občan Člověk a svět práce Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Biologie a výchova ke zdraví Praktika Fy, Ch, Bi Informatika a výpočetní technika Dramatická výchova VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 10 (celkem 74)

11 Hudební výchova Výtvarná výchova Estetická výchova (Hv, nebo Vv) Tělesná výchova Celkem Volitelný předmět: Český jazyk a literatura cvičení Školní vzdělávací program pro gymnázia Klíč k vědění byl revidován a rozšířen k a k Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Základními cíli výchovně vzdělávacího procesu jsou výchova osobnosti žáků v souladu s profilem absolventa příprava žáků k pomaturitnímu studiu Profil absolventa Absolvent je všeobecně vzdělaná, rozvinutá osobnost. Je si vědom svých kvalit i hranic, je připravený ucházet se o studium na vysoké škole. Absolvent školy by měl znát své současné zájmy, být schopen převzít odpovědnost za svůj další rozvoj a dodržovat společně přijatý řád. U žáků nižšího cyklu především rozvíjíme: - etický přístup k okolí, vědomí sounáležitosti ke společenství v historických souvislostech - toleranci k odlišnosti - tvořivost a adaptabilitu - získávání znalostí, dovedností a postojů vlastní aktivitou - uvědomění si sama sebe - pěstování fyzického a psychického zdraví - zodpovědnost za zlepšení kvality životního prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 11 (celkem 74)

12 U žáků vyššího cyklu rozvíjíme - přijetí správných hodnotových systémů - toleranci k odlišnosti - hledání profesní orientace - kvalitní přípravu na vysokoškolské studium (soulad odbornosti a jazykového vzdělání) - převzetí odpovědnosti sama za sebe - sebekázeň a úctu k právu druhých - toleranci k rozmanitosti - schopnost hodnotit svou roli ve škole, v rodině a ve společnosti - zodpovědnost za zlepšení kvality životního prostředí 3 ŠKOLA - ČLENĚNÍ I. Nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet žáků Skutečný počet žáků Počet žáků v denní formě vzdělávání Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přep. počet ped. prac. v denní formě vzdělávání Gymnázium ,50 11,38 II. Třídy a počty žáků podle oborů (k ) Třída Počet žáků hoši dívky Obor K/81 Gymnázium prima A sekunda A tercie A celkem obor Obor K/801 Gymnázium - všeobecné kvarta A kvinta A sexta A septima A oktáva A celkem obor Obor K/41 Gymnázium I.A celkem obor Obor K/401 Gymnázium - všeobecné VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 12 (celkem 74)

13 II.A III.A IV.A celkem obor Škola II. Třídy a počty žáků podle stupňů gymnaziálního vzdělání (k ) Třída Počet žáků hoši dívky Nižší stupeň osmiletého gymnázia prima A, sekunda A, tercie A, kvarta A Vyšší stupeň osmiletého gymnázia kvinta A, sexta A, septima A, oktáva A Osmileté gymnázium celkem Čtyřleté gymnázium I.A, II.A, III.A, IV.A Škola Doplňková činnost školy Škola v rámci své doplňkové činnosti již tradičně organizovala zejména kurzy pro veřejnost, prodej školních potřeb a učebních pomůcek. Doplňkovou činnost školy zajišťovalo 18 zaměstnanců a nabídky pro žáky a veřejnost využilo cca 800 uživatelů. 4 OBORY VZDĚLÁVÁNÍ A ÚDAJE O ŽÁCÍCH V NICH Změny ve skladbě oborů vzdělání: nové obory: K/41 Gymnázium od , třída I.A VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 13 (celkem 74)

14 dobíhající obory: K/401 Gymnázium-všeobecné, třídy II.A, III.A, IV.A K/801 Gymnázium-všeobecné, třídy kvinta A (k přeřazena do oboru K/81 Gymnázium), sexta A, septima A, oktáva A I. Počet tříd a žáků v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků na třídu Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou K/81 Gymnázium , K/801 Gymnázium-všeobecné , K/41 Gymnázium , K/401 Gymnázium-všeobecné ,00 Celkem ,08 Žáci přijatí v průběhu školního roku 2009/10 do denní formy vzdělávání: 5 žáků do oboru vzdělání /401 1 žák do oboru vzdělání K/801 3 žáci do oboru vzdělání K/41 1 žák do oboru vzdělání K/81 Cizí státní příslušníci studující na škole ve školním roce 2009/10: Obor vzdělání Ročník Ze států EU Ostatní 79-41K/81 Gymnázium 2. 1 (Slovensko) 1 (Vietnam) K/801 Gymnázium-všeobecné 4. 1 (Čína) 6. 1 (Slovensko) K/41 Gymnázium 1. 1 (Srbsko) K/401 Gymnázium-všeobecné 2. 1 (Slovensko) 1 (Vietnam) 3. 1 (Čína) Celkem 3 5 Žáci dojíždějící do školy z jiných krajů ve školním roce 2009/10: z Prahy 35 žáků z Plzeňského kraje 2 žáci VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 14 (celkem 74)

15 5 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ A STUDENTŮ NADANÝCH Žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Druh postižení Počet žáků SŠ Mentální postižení 0 Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 Vady řeči 0 Tělesné postižení 0 Souběžné postižení více vadami 1 Vývojové poruchy učení a chování 0 Autismus 0 Počet žáků, kteří se vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů: 10 Vzdělávání nadaných žáků: Pedagogická práce s nadanými žáky je realizována na základě doporučení metodických orgánů. Zpravidla se jedná o zařazování náročnějších úkolů v rámci daného vyučovacího předmětu. Nadaní žáci pracují na dalších seminárních pracích a referátech, účastní se soutěží, individuálně jsou zařazování na semináře ve vyšších ročnících nebo studují podle individuálního vzdělávacího programu. 6 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ UCHAZEČŮ DO 1. ROČNÍKU STŘEDNÍ ŠKOLY 6.1 Přijímací řízení do 1. ročníku střední školy Přijímací řízení proběhlo podle příslušných ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a podle Vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 671/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 15 (celkem 74)

16 Škola přijímala po 30 uchazečích do 2 oborů vzdělání, z toho vždy 1 místo bylo ponecháno na odvolání : o Gymnázium, KKOV K/41, studium denní, délka studia 4 roky, pro uchazeče po 9. ročníku základní školy o Gymnázium, KKOV K/81, studium denní, délka studia 8 roků, pro uchazeče po 5. ročníku základní školy 1. kolo přijímacího řízení se konalo 22. a 23. dubna Uchazeči o studium o osmiletém gymnáziu psali testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, uchazeči o studium ve čtyřletém gymnáziu psali test z obecných studijních předpokladů. Autorem testů bylo SCIO, o.p.s., Pobřežní 34, Praha 8. Výsledky testů byly použity také k autoevaluaci školy. Všichni přihlášení uchazeči obdrželi písemnou pozvánku s podrobnými informacemi o průběhu přijímacího řízení. V oboru K/41 Gymnázium se konalo 2. kolo přijímacího řízení Kritéria přijímání uchazečů: Uchazeči o studium v osmiletém gymnáziu se součtem průměrů známek z povinných předmětů za poslední tři klasifikační období (1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku základní školy) do 3,50 včetně a s nejhorší známkou chvalitebný ve výše uvedených klasifikačních obdobích budou přijati bez ohledu na výsledek přijímacích testů. Pokud kritériím pro přijetí bez ohledu na výsledek přijímacích testů vyhoví více než 80 % uchazečů, rozhoduje výsledek přijímacích testů. Při nižším počtu uchazečů vyhovujících výše uvedeným kritériím budou zbývající volná místa do počtu 29 obsazena podle výsledků přijímacích testů. Podmínkou přijetí uchazeče ke vzdělávání je vždy hodnocení chování stupněm velmi dobré ve výše uvedeném období. Uchazeči o studium v čtyřletém gymnáziu s průměrným prospěchem z povinných předmětů do 2,00 včetně a s nejhorší známkou dobrý za poslední tři klasifikační období (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy) budou do počtu 29 přijati bez ohledu na výsledky přijímacích testů. Při nižším počtu uchazečů vyhovujících výše uvedeným kritériím budou zbývající volná místa do počtu 29 obsazena podle výsledků přijímacích testů. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 16 (celkem 74)

17 Pokud kritériím pro přijetí bez ohledu na výsledek přijímacích testů vyhoví více než 29 uchazečů, rozhoduje výsledek přijímacích testů. Podmínkou přijetí uchazeče ke vzdělávání je vždy hodnocení chování stupněm velmi dobré ve výše uvedeném období. 2. kolo přijímacího řízení bude vypsáno v případě, že po 1. kole zůstanou volná místa. I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání pro školní rok 2010/2011 podle oborů vzdělání (k ) 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Kód a název oboru podaných Počet tříd přihl. přij. přihl. přij. kladně vy ří z. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou K41 Gymnázium K81 Gymnázium xxx xxx 23 0* 1 Celkem * autoremedura 20 V rámci přijímacího řízení bylo přijato z jiných krajů: k z Prahy 9 žáků k z Prahy 4 žáci 7 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VE VZDĚLÁVÁNÍ I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 309 Prospěli s vyznamenáním 85 Prospěli 213 Neprospěli 11 - z toho opakující ročník 3 Průměrný prospěch žáků 1,93 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka / z toho neomluvených 86,67 / 0,83 Hodnocení v náhradním termínu do : 10 žáků II. Opravné zkoušky ve školním roce 2009/10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 17 (celkem 74)

18 obor vzdělání ročník předmět výsledek K/41 1. německý jazyk K/ anglický jazyk 4 2. matematika 4 3. matematika 5 4. základy společenských věd 4 4. český jazyk a literatura K/81 5 biologie K/ německý jazyk 4 6. fyzika 5 II. Výsledky maturitních zkoušek (bez opravných zkoušek), stav k Žáci Prospěli Kód a název oboru konající zkoušky s vyznamenáním celkem Maturitní zkouška: Prospěli Neprospěli K/401 Gymnázium-všeobecné K/801 Gymnázium-všeobecné Celkem žákyně oboru vzdělání K/401 budou konat opravnou maturitní zkoušku. 8 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáků (k ) Druh/typ školy Počet žáků - hodnocení velmi dobré uspokojivé neuspokojivé K/ K/ K/ K/ Vyloučení ze školy: 1 žákyně 2. ročníku oboru vzdělání K/401 za opakované závažné zaviněné porušení povinnosti stanovené školním řádem. 9 ABSOLVENTI A JEJICH DALŠÍ UPLATNĚNÍ I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Počet Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů na VŠ celkem Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu K/ K/ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 18 (celkem 74)

19 II. Přehled přijatých uchazečů o pomaturitní studium (stav k ): K/ K/801 Celkem vysoké školy počet hlásících se počet přijatých vyšší odborné školy počet přijatých jazykové školy počet přijatých Ve školním roce 2009/10 byla 1 žákyně vyloučena, 5 žáků ukončilo studium pro neprospěch, 8 žáků přestoupilo na střední odborné a soukromé školy, 4 žáci na jiná gymnázia. 10 ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI ABSOLVENTŮ ŠKOL Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2008/ K K Celkem 43 3 Z nich počet nezaměstnan ých duben ÚROVEŇ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLE I. Žáci v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počet skupin Počty žáků ve skupině minimálně maximálně průměr anglický jazyk ,9 francouzský jazyk ,6 německý jazyk ,4 ruský jazyk ,4 latina ,5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 19 (celkem 74)

20 Úrovni jazykového vzdělávání byla věnováná velká pozornost. Pro její zvýšení byla přijatá různá opatření, např. -větší počet dělených hodin -široká nabídka volitelných předmětů -nové učebnice -sponzorsky podpořená výuka malých jazyků (francouzština) -rodilý mluvčí Fj -výuka v praxi účast v CinéClyc -jazykový kurz v Salisbury, pobyt v rodinách -účast v soutěžích a organizace jazykových soutěží -možnost doplňovat studium v mimoškolních aktivitách (kroužky) španělština, francouzština, němčina, ruština, angličtina -příprava nového mezinárodního jazykového projektu na téma Rovnoprávnost v zemích EU -příprava žáků na certifikované zkoušky z angličtiny -koncepčně byl připraven nový seminář Nj - příprava ke zkoušce Zertifikat Deutsch -příprava žáků na tlumočení v anglicky mluvících zemích -účast na 15. celostátním semináři k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka spolupráce s Ruským střediskem vědy a kultury a spolupráce s Pedagogickou fakultou katedrou rusistiky a lingvodidaktiky -vyučující ruského jazyka je členkou výboru České asociace rusistů -organizace a příprava zájezdu do Petrohradu Jazykové vzdělávání učitelů Všichni učitelé cizích jazyků jsou plně aprobováni. Ve školním roce 2009/2010 jsme věnovali zvýšenou pozornost především přípravě na novou maturitu.vzdělávání k nové maturitě hodnotitel ústní a písemné zkoušky absolvovalo 8 učitelů. 8 učitelů dalších všeobecně vzdělávacích předmětů absolvovalo pracovní pobyt na partnerském gymnáziu v Remchingenu za účelem přípravy nových společných projektů. Vyučující ruského jazyka pravidelně absolvuje rusistické semináře.vyučující anglického jazyka absolvoval jazykový kurz jako přípravu k realizaci projektu Deliberating in a Democracy. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 20 (celkem 74)

21 II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Počet učitelů Kvalifikace vyučujících Jazyk celkem odborná částečná žádná anglický jazyk francouzský jazyk německý jazyk ruský jazyk latina Rodilí mluvčí 12 ÚROVEŇ INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLE Škola měla dvě vybavené počítačové učebny s 18 a 10 počítačovými stanicemi s připojením na internet pro žáky, 8 počítačů s připojením na internet pro učitele ve všech kabinetech, 5 počítačů s připojením na internet pro vedení školy a sekretariát a 5 počítačů s připojením na internet v odborných učebnách spojené se stabilními datavideoprojektory, v jednom případě také s interaktivní tabulí. Škola měla dále 3 notebooky, dva přenosné dataprojektory a 1 videokameru. Počítačové vybavení s datavideoprojektory bylo využíváno pro práci s programy a s vlastními aplikacemi v humanitních i přírodovědných předmětech. Počítačová učebna byla přístupná mimo výuku denně do 17 hodin. Zaměřili jsme se na vzdělávání učitelů v ovládání interaktivní techniky a v tvorbě nových didaktických materiálů pro výuku s použitím ICT. Každý pedagogický pracovník ovládá moderní ICT metodiky výuky a aktivně je používá. 13 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externích pedagogických s odbornou kvalifikací Počet žáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 41 / 33,25 6 / 5,75 35 / 27,5 35 / ,38 II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. z toho průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem ,02 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 21 (celkem 74)

22 z toho žen ,2 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet pedagogických pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské vysokoškolské vyšší odborné střední základní - magisterské a vyšší - bakalářské IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzděl. Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Latina 4 4 Občanská výchova / Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Deskriptivní geometrie 4 4 Fyzika Chemie 19 2 Biologie Informatika a výpočetní technika Dramatická výchova 4 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce 4 4 Tělesná výchova Celkem * *Vyučující nesplňují pedagogickou způsobilost, v průběhu školního roku doplňována Personální změny ve školním roce: Na školu nastoupil 1 rodilý mluvčí a 5 učitelů s odbornou kvalifikací (4,4 úvazku). Ze školy odešli 3 učitelé (2,3 úvazku) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 22 (celkem 74)

23 (1 výpověď z pracovního poměru bez udání důvodu, 1 ukončení pracovního poměru dohodou a 1 ukončení pracovního poměru na dobu určitou) 14 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VČETNĚ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ I. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dle vyhl. 317/2005 Sb., 2-6 Délka studia/certifikace Počet účastníků/instituce Studium v oblasti pedagogických věd Studium pedagogiky Studium pro asistenty pedagoga Studium pro ředitele škol a školských zařízení Studium k rozšíření odborné 2 roky 1 kvalifikace diplom ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, Učitelství odborných předmětů pro střední školy II. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů dle vyhl. 317/2005 Sb., 7-9 Délka studia/certifikace Počet účastníků/instituce Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 5 modulů 1 Pedagogická fakulta UK v Praze Studium pro výchovné poradce 2 roky 1 Pedagogická fakulta UK v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 23 (celkem 74)

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Strana 1 (celkem 47) OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012 2013 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2012 2013 Strana 1 (celkem 43) OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY NA LÉTA 2012-2015 (příloha k výroční zprávě 2011/12)

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY NA LÉTA 2012-2015 (příloha k výroční zprávě 2011/12) Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY NA LÉTA 2012-2015 (příloha k výroční zprávě 2011/12) 1. Cíle, stanovené v předchozím období, a jejich plnění Cíle stanovené v předchozím

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY (příloha k výroční zprávě 2005/06) 1. Cíle, stanovené v předchozím období, a jejich plnění 1.1. Plnění cílů stanovených předchozím dlouhodobým

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 Výroční zpráva Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 za školní rok 2013/14 Zpracovala RNDr. Chroustová Věra, ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271. OBSAH: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2007 2008

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2007 2008 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 312 /2008 Výroční zpráva o činnosti

Více

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 Výroční zpráva Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 za školní rok 2012/13 Zpracovala RNDr. Chroustová Věra, ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271. Strana 1 (celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Obsah výroční zprávy 1) 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy: 3) Součásti školy 4) Obory vzdělání a údaje o žácích

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2009/2010

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2009/2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 3. Školy a školská zařízení členění... 7 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1 fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 OBSAH : 1. Základní údaje o škole - název školy, adresa, zřizovatel,

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více