3. Majetek a náklady podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Majetek a náklady podniku"

Transkript

1 3. Majetek a náklady podniku

2 2.Majetek/aktiva podniku a jeho druhy: Majetková struktura podniku 2.1. Dlouhodobý majetek podniku 2.2. Oběžný majetek

3 Majetek podniku pojem Podnik potřebuje k realizaci svých hospodářských činností kromě pracovníků také stroje i zařízení a materiály - věcné výrobní činitele neboli hospodářské prostředky. K jejich obstarávání kapitál. potřebuje finanční Soubor hospodářských prostředků užívaných k podnikání, pokud je podnik vlastní, tvoří jeho majetek.

4 Majetková struktura podniku Majetková struktura podniku udává, co za druhy majetku a v jaké ceně k určitému datu podnik vlastní.

5 Přehled druhů majetku/hospodářských prostředků příklady Dlouhodobý (stálý) majetek Hmotný nemovitý majetek pozemky Hmotný movitý majetek budovy stroje stavby výrobní zařízení dopravní prostředky inventář Nehmotný majetek patenty licence autorská práva software Finanční majetek cenné papíry a vklady půjčky Oběžný majetek v peněžní formě Pohledávky u odběratelů u peněžních ústavů Krátkodobé cenné papíry a vklady Peníze v hotovosti na účtech Oběžný majetek ve věcné formě Zásoby materiálu vlastní výroby (nedokončené výroby, hotových výrobků) zboží

6 2.1. Dlouhodobý majetek podniku = stálá aktiva nestává se součástí výrobku ztrácí ve výrobním procesu jen část své hodnoty, pouze se opotřebovává. toto opotřebení se ekonomicky vyjadřuje v nákladech podniku odpisem (viz odpisy )

7 Dlouhodobý majetek podniku předpisové vymezení dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Předpisově je vymezen pořizovací cenou od Kč výše a dobou použitelnosti nad jeden rok. dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Předpisově je vymezen pořizovací cenou od Kč výše a dobou použitelnosti nad jeden rok. dlouhodobý finanční majetek Zahrnuje zejména peníze vložené do cizích dlouhodobých cenných papírů (akcií a dluhopisů jiných podniků, půjček, státních obligací apod.).

8 Dlouhodobý majetek podniku Pořízení nákupem (stroj) nebo výstavbou (budova aj. stavba) vlastní činností převodem nemovitosti vkladem do společného podniku přeřazením z osobního užívání pro podnikatelské využití bezúplatným nabytím (darováním)

9 Dlouhodobý majetek podniku Podnik může využívat pro svoji činnost i cizí majetek: Pronájem Operativní leasing Finanční leasing

10 Dlouhodobý majetek podniku Vyřazení prodejem likvidací bezúplatný převodem přeřazením z podnikání do osobního vlastnictví vyřazení v důsledku škody

11 ocenění dlouhodobého majetku podniku vstupní cenou: Cena pořizovací Cena v úrovni vlastních nákladů Reprodukční pořizovací cena Jiné způsoby ocenění jednotlivých složek majetku ( a závazků) : reálnou hodnotou (tržní cenou, soudním znaleckým posudkem...) jmenovitou (nominální) hodnotou

12 Cena pořizovací - je to cena pořízení příslušného majetku včetně dalších výdajů s jeho pořízením souvisejících (např. doprava, clo, montáž, průzkumné a projektové práce, uvedení do provozu, technické zhodnocení apod.) Cena v úrovni vlastních nákladů - jsou to veškeré přímé a režijní náklady bezprostředně související s vytvořením příslušného majetku vlastní činností Reprodukční pořizovací cena - je to cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje (např. ocenění stávající stavby při její koupi).

13 Dlouhodobý majetek podniku evidence, inventarizace Eviduje se jednotlivě podle kusů, podle skupin strojů a zařízení i celkem. U strojů a zařízení, které se přemisťují z místa na místo, sleduje se běžně místo (staveniště), kde se stroje nebo zařízení právě nachází, a doba, po kterou budou na určité pracoviště vázány Fyzickým ohledáním majetku se provádí inventarizace majetku ( i OM), která se opírá o písemné doklady - inventurní soupisy ; inventární karty

14 Dlouhodobý majetek podniku průměrné stáří, vyřazení Dlouhodobý majetek zastarává a časem se musí vyřadit a nahradit novým. Z tohoto hlediska je třeba sledovat průměrné stáří a opotřebení (viz odpisy, odpisový plán)

15 2.1. Dlouhodobý majetek Odpisy Oprávky Zůstatková cena Míra opotřebení Metody odpisování podniku Odpisování - pojmy

16 Odpisy Peněžní vyjádření fyzického a morálního opotřebení určitého hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku za dané časové období.

17 Odpisy Odpisy dlouhodobého majetku jsou jak nákladem (započítávají se do cen výrobků), tak i zdrojem financování obnovy odpisovaného majetku (pomocí odpisů získává podnik postupně zpět peníze vložené do nákupu majetku) odpisy se provádějí ze vstupní ceny pořízeného dlouhodobého majetku.

18 Odpisy druhy Daňové (finanční) Účetní (vnitropodnikové) Kalkulační (cenové)

19 Daňové odpisy Zákon o daních z příjmu stanovuje : že daňové odpisy jsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, který je možno ve výpočtu základu daně z příjmů odečítat zařazení dlouhodobého majetku do šesti odpisových skupin s různou dobou odpisování způsob odpisování na : rovnoměrné odpisování zrychlené odpisování

20 Daňové odpisy roční odpis rovnoměrné odpisování vstupní cena roční odpisová sazba 100 Daňové odpisy zrychlené odpisování odpis první rok vstupní cena koeficient pro první rok odpis další léta koeficient 2 zůstatková cena pro další léta - počet let provedeného odpisu

21 Účetní odpisy (ekonomické) Výši těchto odpisů si podnik stanovuje sám, na základě záměrů vnitropodnikového řízení jsou také východiskem kalkulace nákladů na určitý výkon způsob odpisování : lineární odpisování Odpisový plán- výše odpisů po dobu odpisování je stále stejná, případně se musí zohlednit doba uvedení dlouhodobého majetku do užívání podle jednotlivých měsíců v roce.

22 Účetní odpisy Příklad výpočtu automobil předaný do užívání k 1.1. příslušného roku. Doba používání auta bude 5 let. Jeho pořizovací cena je Kč Roční odpis - lineární odpisování z pořizovací ceny / 5 = Kč Po třech letech : Oprávky - kumulované roční odpisy Kč. Zůstatková cena - rozdíl mezi pořizovací cenou a oprávkami : = Kč. Míra opotřebení - podíl oprávek a pořizovací ceny [ / ] x 100 = 60%.

23 Kalkulační odpisy (cenové) Slouží k vyjádření opotřebení majetku pro účely kalkulace ceny jsou plně v pravomoci zpracovatele nákladových a cenových kalkulací (s výjimkou cen regulovaných podle zákona o cenách)

24 Oprávky kumulované roční odpisy od začátku doby odpisování, provedené na určitém majetku. Zůstatková cena Odečtením oprávky od vstupní ceny majetku (např.ceny pořizovací). Odpisovaný majetek se vykazuje v ceně zůstatkové. Výjimkou jsou např. pozemky nebo umělecká díla, která se neodepisují a tedy se vykazují vždy ve vstupní ceně. Míra opotřebení Podíl oprávek a pořizovací ceny majetku.

25 2.3.Oběžný majetek

26 Oběžný majetek podniku pojem Je část majetku podniku krátkodobé povahy do jednoho roku upotřebitelnosti : zásoby pohledávky krátkodobý finanční majetek - peníze podniku /cash Nachází se přímo ve výrobním nebo jiném procesu. Je neustále v pohybu nebo-li v oběhu (od toho nese název oběžný majetek). Účastní se tedy koloběhu hodnot, to znamená že jedna forma majetku přechází v druhou : Peníze se postupně mění v zásoby materiálu, nedokončenou výrobu, hotové výrobky, pohledávky a zpět v peníze

27 Příklad koloběhu majetku/hodnot/ ve stavebním podniku (opětný) nástup peněžních prostředků do koloběhu výplaty dividend daně, splátky úvěrů a jiných závazků zálohování prostředků zaplacení přeměna pohledávky v peněžní prostředky 3. ODBYT trvání nezaplacené pohledávky 1. OPATŘOVÁNÍ - ZÁSOBOVÁNÍ opatření materiálů opatření strojů a zařízení opatření pracovníků 2. VÝROBA předání a převzetí spotřeba materiálu stavebních výkonů opotřebení strojů a zařízení = vznik pohledávky nástup pracovníků vynakládání lidské práce >> mzdy do výrobního procesu

28 Odlišnosti majetku stálého a oběžného Stálý majetek nestává se součástí výrobku ztrácí ve výrobním procesu jen část své hodnoty, pouze se opotřebovává. Toto opotřebení se ekonomicky vyjadřuje v nákladech podniku odpisem (viz odpisy ) Oběžný majetek stává se součástí výrobku ve výrobním procesu spotřebuje se najednou Toto se ekonomicky vyjadřuje oceněním výrobní spotřeby (viz náklady podniku)

29 Oběžný majetek podniku struktura Zásoby materiálů (tzv. výrobní zásoby) vlastní výroby, nedokončené výroby (polotovarů vlastní výroby a rozpracované zakázky) hotových výrobků - ještě nepředaných stavebních výkonů zboží Pohledávky dosud nepřijaté peníze od zákazníků - stavebníků, kteří již od stavebního podniku převzali stavební výkony, ale fakturu dosud neproplatili Krátkodobý finanční majetek peníze v hotovosti a na běžných účtech, cenné papíry s krátkodobou splatností - směnky, šeky, depozitní certifikáty aj.

30 Oběžný majetek výrobní zásoby základní materiál - použitím ve výrobě se stává součástí stavby zahrnuje : stavební suroviny (písek, štěrk, vápno) stavební materiály (cihly, cement, železo, dříví, umělé hmoty, tvárnice, polotovary, prefabrikované konstrukce a dílce), pomocný materiál energie, pohonné hmoty, palivo, trhaviny, náhradní součástky, některé drobné nářadí aj.

31 Materiálová evidence V rámci vnitropodnikového účetnictví Slouží dokumentaci pohybu, místa uložení a stavu zásob materiálu a jeho ochraně Poskytuje informace pro dispozici materiálem a pro jeho kontrolu - skladové karty Obsahuje zápisy o původu, druhu, množství a cenách materiálů Ze zůstatků účtů jednotlivých materiálů se zjišťuje jeho stav O materiálovou evidenci se opírá i plánování, kalkulace a statistika materiálu - v tomto směru jsou důležité především hodnotové údaje.

32 Opatřování materiálů a jejich doprava Zpravidla nákupem od dodavatelů, jimiž jsou výrobci nebo obchodní podniky Forma dodávek a způsob dopravy se různí podle druhu materiálu, místa staveniště a velikosti spotřeby Přepravu materiálu mohou uskutečňovat : výrobní podniky vlastní podniková doprava třetí osoba (dopravce, spedice)

33 Kvalita (jakost) materiálů Kvalitu materiálů ovlivňuje jejich výroba, způsob dopravy uskladnění. Kvalitativní nedostatky konstrukcí, zaviněné nekvalitním nebo nesprávně zvoleným materiálem, ovlivňují životnost stavebních děl a zvyšují budoucí náklady na jejich údržbu a opravy. Doporučeným standardem pro zabezpečování jakosti dodávek je ISO 9000.

34 Zásobování charakteristiky Zahrnuje vlastní pohyb materiálů od dodavatelů k odběrateli a jeho řízení V zásobování probíhají tyto toky : materiálový (věcný) tok od dodavatele do podniku - dodávka materiálů do podniku protichůdně peněžní tok od podniku k dodavateli - zaplacení dodávky Informační toky

35 Zásobování výše výrobních zásob Výše výrobních zásob závisí na: velikosti spotřeby, velikosti dostupných dodávek, jež závisí i na skladovacích možnostech, časových dodacích lhůtách sjednaných s dodavatelem. Překlenout nutně vznikající rozpory v dodávkách materiálu je účelem tvorby výrobních zásob, které fungují k překonávání časových nesrovnalostí v zásobování materiálem.

36 Optimální výše zásob Kritériem optimální výše zásob je minimalizace nákladů spojených s pořizováním a udržováním zásob, především : nákladů na skladové prostory, nákladů na peněžní prostředky v zásobách vázané, nákladů na dopravu, nákladů z nedostatku. tzn., postarat se o spolehlivé přesné zásobování a časově

37 Majetková bilance/rozvaha Rozvaha ke dni... Aktiva (majetek - jaký) Pasíva (finanční zdroje od koho) Stálá aktiva - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva - zásoby - pohledávky - finanční majetek krátkodobé cenné papíry a vklady peníze na běžných účtech peníze v hotovosti... Kč... Kč... Kč... Kč... Kč... Kč... Kč... Kč... Kč... Kč... Kč Vlastní kapitál - základní kapitál - kapitálové fondy - fondy ze zisku - zisk/ztráta minulých let - zisk/ztráta běžného účetního období Cizí zdroje - rezervy účelové - závazky dlouhodobé a krátkodobé - bankovní úvěry a jiné... Kč... Kč... Kč... Kč... Kč... Kč... Kč... Kč... Kč... Kč Ostatní aktiva... Kč Ostatní pasíva... Kč Celkem aktiva... Kč = Celkem pasíva... Kč

38 Náklady v podniku členění nákladů analýza bodu zvratu

39 Členění nákladů podniku z hlediska vykazování podle druhu nákladů -druhové podle vztahu k výkonu - kalkulační podle vztahu k objemu produkce - kapacitní podle místa vzniku a odpovědnosti podle hlediska času...

40 Náklady podniku Z hlediska hospodaření podniku rozdělujeme náklady na: Provozní vynaložené na běžnou činnost (spotřeba materiálu, energii, mzdy zaměstnanců) Finanční vynaloženém na finanční operace (placené úroky, bankovní poplatky) Mimořádné obvykle se nevyskytují (manka, pokuty a škody)

41 Výkaz zisku a ztráty zjednodušená tabulková forma Náklady Výrobní a jiná spotřeba materiálů, energie a služeb Výnosy... Kč Tržby za vlastní výrobky (stavby) a práce Osobní náklady... Kč Změna stavu zásob... Kč Daně a poplatky... Kč Jiné výnosy... Kč Odpisy dlouhodobého majetku... Kč... Kč Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů Ostatní provozní náklady Finanční náklady... Kč... Kč... Kč Zisk Celkem náklady + zisk... Kč... Kč = Celkem výnosy... Kč

42 Druhové členění nákladů Dle účtové osnovy třída 5 Náklady 50 Spotřebované nákupy 51 Služby 52 Osobní náklady 53 Daně a poplatky 54 Jiné provozní náklady 55 Odpisy 56 Finanční náklady 57 Rezervy a opravné položky 58 Mimořádné náklady 59 Daně z příjmu

43 Kalkulační členění nákladů Dle příslušného oborového kalkulačního vzorce např. Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní režie Správní režie

44 Kapacitní členění nákladů Rozlišení nákladů dle jejich závislosti na objemu produkce: Fixní náklady Variabilní náklady (FN) (VN)

45 Fixní náklady Náklady, které se nezávisí na rozsahu produkce a v krátkém období se většinou nemění. Patří k nim značná část režijních nákladů (mzdy vedoucích pracovníků, nájemné, nákladové úroky, pojištění a některé druhy odpisů dlouhodobého majetku)

46 Variabilní náklady Náklady, které jsou závislé na objemu produkce. Mezi variabilní náklady patří: přímý materiál přímé mzdy - úkolová mzda příplatky za práci přes čas Závislost na může být lineární nebo nelineární.

47 Nákladové funkce Využívají kapacitního členění nákladů pro stanovení závislosti mezi náklady a objemem produkce. Dlouhodobé Krátkodobé

48 Krátkodobé nákladové funkce Charakterizují průběh celkových nákladů za krátké časové období (měsíce) v závislosti na objemu produkce. lineární průběh variabilních nákladů nelineární průběh variabilních nákladů

49 Lineární průběh variabilních nákladů Pro vyjádření závislosti objemu produkce a celkových nákladů platí: CN = FN + VN CN = FN + PVN * q, Kde: CN celkové náklady FN fixní náklady VN variabilní náklady PVN průměrné variabilní náklady na jednotku produkce

50 Fixní náklady (FN) zůstávají do určitého rozsahu změn při zvyšující se produkci stálé. Variabilní náklady (VN) rostou s objemem produkce. N náklady v Kč CN VN = PVN * q FN q objem produkce

51 Průměrné celkové náklady Pokud chceme vyjádřit průměrné celkové náklady za předpokladu lineárního průběhu variabilních nákladů. PCN = FN/q + PVN, kde PCN průměrné celkové náklady

52 Průměrné celkové náklady se pak stejně jako průměrné fixní náklady hyperbolicky snižují, variabilní náklady zůstávají beze změny. N/q náklady na jednotku produkce v Kč PCN PVN PFN q objem produkce

53 Nelineární průběh variabilních nákladů V reálu se variabilní náklady obvykle s rostoucím objemem produkce do určitého okamžiku snižuji (úspory z rozsahu) a poté zase zvyšují. Úkolem je pak najít tento optimální rozsah produkce, při kterém průměrné celkové náklady minimální.

54 Při rozdílném objemu produkce se mění poměr mezi průměrnými variabilními a fixními náklady, a tím se mění i průměrné celkové náklady. N/q náklady na jednotku produkce bod minimálních nákladů PCN PVN PFN q objem produkce

55 Analýza bodu zvratu Analýza bodu zvratu nebo také Break-Even Point (BEP) Nástroj krátkodobého rozhodování Modeluje matematicky a graficky vztahy mezi náklady, výnosy, ziskem a objemem produkce

56 Analýza bodu zvratu Vyhází z kapacitního členění nákladů na fixní a variabilní a slouží především ke zjištění: Kritického množství produkce Minimální prodejní ceny Maximálně přípustných nákladů

57 Analýza bodu zvratu Primární rozhodnutí kolik má podnik vyrobit a prodat, aby se tržby a náklady rovnaly. Kolik by měl podnik vyrobit a prodat, aby dosáhl plánovaného zisku (tzn. z tržeb musí být uhrazeny nejen náklady, ale také zisk).

58 BEP výpočet Při lineárním růstu nákladů a tržeb se vychází z těchto veličin q... množství výrobků/počet jednotek produkce p... prodejní cena jednoho výrobku PVN... průměrné variabilní náklady na jednotku produkce FN... fixní náklady podniku za rok

59 BEP výpočet Platí, že při neměnné prodejní ceně p se celkové tržby T vyvíjejí podle vztahu: T = p * q a celkové náklady CN se vyvíjejí podle vztahu: CN = FN + PVN * q Dále platí, že zisk Z je rozdílem mezi tržbou T (výnosy) a celkovými náklady: Z = T - CN

60 BEP výpočet T > CN vzniká zisk (v opačném případě vzniká ztráta). Když T = CN, nevzniká ani zisk ani ztráta tj. bod zvratu - množství výrobků q 0, při kterém k tomuto dochází, nazýváme kritické množství výroby.

61 BEP výpočet kritického množství T = CN p. q 0 = FN + PVN. q 0 q 0 = FN / ( p - PVN ) (p - PVN ) příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku. tj. rozdíl mezi jednotkovou prodejní cenou a průměrnými variabilními náklady/jednotkovými variabilními náklady V praxi jej aproximujeme tzv. hrubým rozpětím.

62 Bod zvratu při lineárním růstu nákladů a tržeb N náklady v Kč CT zisk CN CN = CT bod zvratu VN ztráta FN q k kritický objem produkce (výkonu) q objem produkce Po dosažení bodu zvratu vzniká zisk, který při neměnné ceně a variabilních nákladech je tím vyšší, čím více výrobků vyrobíme a prodáme.

63 Body zvratu při měnící se ceně a nelineárních nákladech N náklady v Kč bod zvratu 2 CN CN = CT bod zvratu 1 zisk CT ztráta CN = CT ztráta Q k2 q k2 q objem produkce při měnící se ceně a nelineárních nákladech neplatí, že čím více se vyrobí a prodá, tím je větší zisk

64 Příklad 1 Výpočet kritického množství při výrobě výrobků stejného druhu Příklad 2 Výpočet kritické tržby při výrobě výrobků různorodého druhu Příklad 3 Podnikatelský záměr zahájení výroby určitého výrobku

65 Příklad 1 - Výpočet kritického množství při výrobě výrobků stejného druhu Podnik plánuje vyrábět a prodávat určitý druh tvarovek. Předpokládejme, že: průměrné variabilní náklady (PVN) na jednu tvarovku činí 50 Kč/kus celkové fixní náklady za rok (FN) včetně odpisů a úroků činí Kč/rok prodejní cena tvarovky bude (p) 90 Kč/kus Příklad řeší následující otázky: a) kolik tvarovek je třeba vyrobit a prodat pro dosažení bodu zvratu b) kolik tvarovek je třeba vyrobit a prodat, aby se dosáhlo 20% zisku před zdaněním c) grafické řešení Tento příklad celý problém zjednodušuje. Otázku optimálního rozsahu podnikání nelze řešit bez souvislosti se zdaňováním. Podnikatele přirozeně zajímá efekt jeho podnikatelského úsilí, tj. čistý zisk po zdanění.

66 a) kritické množství, které je třeba prodat k dosažení bodu zvratu (zisk=0): CT = FN + PVN q p. qk = FN + PVN qk qk = FN / ( p - PVN ) qk = / (90-50 ) qk = 525

67 Graf ukazuje i předpoklad zisku nebo ztráty při jakémkoliv množství produkce. Při stejných nákladech, ale různých cenách bude různý i bod zvratu Kč Kč Kč Kč Kč variabilní náklady fixní náklady celkové náklady tržby Bod zvratu Kč Kč Kč Kč Kč - Kč ks

68 b) množství, které je třeba prodat k dosažení 20% rentability z tržeb CT = FN + PVN q + 0,20 CT 90 q = q + 0,20 90 q q = / ( ,20 90) q = 910

69 Příklad 2 - Výpočet kritické tržby při výrobě výrobků různorodého druhu Podnik plánuje v daném roce ztrátu a v tomto roce předpokládá následující: tržby (CT) Kč/rok náklady celkem (CN) Kč/rok z toho variabilní náklady (VN) Kč/rok fixní náklady (FN) Kč/rok ztráta Kč/rok Za předpokladu, že podíl variabilních nákladů z tržeb se nemění a) jak vysokou tržbou dosáhneme bod zvratu, jestliže se fixní náklady zvýší o Kč? b) jak vysokou tržbou dosáhneme Kč zisku při zvýšených fixních nákladech o Kč?

70 a) výpočet kritické tržby CTk k dosažení bodu zvratu (zisk=0): CTk = VN / CT CTk + FN CTk = / CTk CTk = 0,7 CTk CTk =

71 b) výpočet tržby CTz na vytvoření zisku Kč CTz = VN / CT CTz + FN + zisk CTz = / CTz CTz = 0,7 CTz CTz = Část tržeb v korunách určená na pokrytí FN a na tvorbu zisku (zde 30% ) se vypočítá odečtením míry VN/CT od 100%. Může se vyjádřit v korunách jako rozdíl mezi celkovou tržbou a variabilními náklady při jakémkoliv objemu. Využití při stanovení ceny kalkulací s neúplnými náklady viz kap.8 Hospodaření podniku

72 Příklad 3 - Podnikatelský záměr zahájení výroby určitého výrobku Podnikatelský záměr vychází z následujících předpokladů: - prodejní cena výrobku [p] 2000 Kč/kus - plánovaný objem výroby [q] 200 Ks/rok - průměrné variabilní náklady [PVN] - spotřeba materiálu 520 Kč/kus - ostatní náklady 680 Kč/kus - celkové průměrné variabilní náklady 1200 Kč/kus - fixní náklady [FN] Kč/rok Výpočet s využitím analýzy bodu zvratu: Náklady - variabilní náklady = Kč - fixní náklady Kč - náklady celkem = Kč Tržby Zisk před zdaněním Rentabilita = Kč = Kč R = zisk / CN 100 = / = 0,43 43% Kritické množství produkce, nebo-li kritická mez (bod zvratu) q k = FN / (p PVN) = / ( ) = 50 ks

73 Při lineárním růstu nákladů a tržeb vychází z těchto veličin a vzorců: q množství výrobků p prodejní cena jednoho výrobku PVN průměrné variabilní náklady (variabilní náklady na jeden výrobek - jednotkové variabilní náklady) FN fixní náklady podniku za rok Při neměnné prodejní ceně p se celkové tržby CT vyvíjejí podle vztahu: CT = p q Celkové náklady CN se vyvíjejí podle vztahu: CN = FN + PVN q Zisk Z je rozdílem mezi tržbou a náklady: Z = CT - CN Je zřejmé, že zisku je dosaženo, když CT > CN (v opačném případě vzniká ztráta). Je-li CT = CN, tj. bod zvratu (nulový, mrtvý) při jehož dosažení nevzniká ani zisk ani ztráta. Množství výrobků qk, při kterém k tomuto dochází, nazýváme kritické množství výroby qk. Výpočet kritického množství vychází z: CT = CN p. qk = FN + PVN qk qk = FN / ( p - PVN ) Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku (p - PVN) je rozdíl mezi jednotkovou prodejní cenou a průměrnými variabilními náklady.

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Účetní a daňové náklady Ludmila Chalupová

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Účetní a daňové náklady Ludmila Chalupová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Účetní a daňové náklady Ludmila Chalupová Bakalářská práce 2008 Prohlášení Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Seminární práce ze Základů firemních financí MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU Zpracoval(a): Dagmar Linnertová Lenka Trubačíková Michaela Žítková Datum prezentace: 25. března 2004 V Brně dne 22. března

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Majetek podniku KAPITOLA

Majetek podniku KAPITOLA Kapitola 2 Majetek podniku KAPITOLA 3 Členění majetku podniku Každý podnik byl založen s určitým podnikatelským záměrem vyrábět výrobky, poskytovat služby, prodávat zboží. K zajištění tohoto záměru musí

Více

Finanční účetnictví II

Finanční účetnictví II Finanční účetnictví II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady.

Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady. Účetnictví: je nejdůležitější podnikový, úplný informatický, chronologicky relativně uzavřený systém, v jeho obsahu jsou zaznamenány všechny procesy, které byly uskutečněny, má vytvořený právní, obsahový

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012

Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012 Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012 Ing. Alena Stibůrková Kateřina Kuchtová Michaela Mlčáková Robin Polk Karolína Šimurdová Tereza Vančurová 1 POPIS SPOLEČNOSTI... 3 2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO

Více