MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014"

Transkript

1 MĚSTO LANŠKROUN ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí nám. J. M. Marků 12, Vnitřní město, Lanškroun IČO: Na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) zastupitelstvo města Lanškroun svým usnesením č. /2014 ze dne , podle 27 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje a vydává s účinností ke dni úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany schválené usnesením zastupitelstva města Lanškroun č. 79/2008 8, ze dne s účinností změněné dodatky: dodatkem č. 1, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 156/2008 ze dne , s účinností od dodatkem č. 2, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 105/2009 ze dne , s účinností od dodatkem č. 3, schváleného usnesením zastupitelstva města č. /2014 ze dne , s účinností od Čl. I Zřízení organizace Na základě 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění, zastupitelstvo Města Lanškroun svým usnesením č. 62/95 ze dne zřídilo v souladu s 14 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství příspěvkovou organizaci s názvem Školní jídelna v Lanškrouně ul. B. Smetany se sídlem Lanškroun, ul. B. Smetany čp. 493 Organizace byla zřízena dle 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení vyhlášky MŠMT ČR č. 34/1992 Sb., o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení, v platném znění. 1

2 Zřizovatel: Název zřizovatele: Město Lanškroun Sídlo zřizovatele: nám. J. M. Marků 12, Vnitřní město, Lanškroun, okr. Ústí nad Orlicí IČO: Název, sídlo, identifikační číslo a právní forma organizace: Název organizace: Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany (dále také jen jako příspěvková organizace, nebo organizace ) Sídlo organizace: B. Smetany 493, Lanškroun Žichlínské Předměstí, Lanškroun IČO: Právní forma organizace: příspěvková organizace Čl. II Druh a součásti organizace 1. Druh organizace: Zařízení školního stravování 2. Součásti organizace: Školní jídelna, ul. B. Smetany 493 Školní jídelna, ul. Dobrovského 630 Školní jídelna výdejna, nám. J. M. Marků 80 Dále plní funkci školní jídelny zajišťující dodávky obědů do školních jídelen výdejen jednotlivých základních a středních škol na základě uzavřených dohod. Čl. III Hlavní účel a předmět činnosti organizace 1. Organizace vykonává činnost školního stravování, při které se řídí zejména ust. 119 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími předpisy. 2. Zabezpečuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole. 3. Umožňuje stravování vlastních zaměstnanců ve vlastním stravovacím zařízení. 4. Plní ustanovení školského zákona, týkající se státní správy ve školství. 5. Zajišťuje oblast bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany žáků a zaměstnanců školní jídelny. 6. Zabezpečuje další vzdělávání svých zaměstnanců a služby, které souvisejí s rozvojem školní jídelny a kvalitou přípravy pokrmů. 7. Vede povinnou dokumentaci školních jídelen. 2

3 Čl. IV Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem organizace 1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace, který ji zastupuje navenek a jedná jejím jménem, je ředitel. Ředitel je jmenovaný v souladu s ustanovením 166 školského zákona radou města, na základě výsledků konkurzního řízení. Podepisování za organizaci se děje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis. 2. Práva a povinnosti ředitele jsou stanoveny zejména ustanovením 164 a 165 školského zákona. 3. Dále ředitel zejména: a) odpovídá za odbornou a hospodářskou činnost příspěvkové organizace b) odpovídá za dodržování platných právních norem c) odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany, hygienických a dalších předpisů d) analyzuje finanční a materiálně technické zabezpečení příspěvkové organizace a zpracovává návrhy na opatření pro zřizovatele e) zabezpečuje perspektivní rozvoj příspěvkové organizace f) připravuje a předkládá zřizovateli ke schválení návrhy rozpočtu g) odpovídá za plnění rozpočtu h) uplatňuje práva a plní povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům příspěvkové organizace i) je odpovědný za správu a ochranu svěřeného majetku. Čl. V Vymezení majetkových vztahů k užívání majetku V. I. Majetek ve vlastnictví Města Lanškroun užívaný organizací 1) Nemovitý majetek (stavby a pozemky), jehož je Město Lanškroun výlučným vlastníkem. a) Předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření (svěřený majetek) (dle ust. 27 odst. 2, písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech ÚR, ve znění pozdějších předpisů, tj.: - budovu čp. 493 na ulici B. Smetany objekt občanské vybavenosti v části obce Žichlínské předměstí na stavební parcele č v k. ú. Lanškroun, - stavební parcelu č zast. plocha v k. ú. Lanškroun, ke dni nabytí účinnosti zřizovací listiny (schválena usnesením ZM č. 79/2008 ze dne ) předávacím protokolem, který tvoří Přílohou č. 1 této zřizovací listiny 3

4 b) Využívá organizace na základě samostatné nájemní smlouvy (od ), uzavřené mezi Městem Lanškroun a organizací, tj.: - nebytové prostory nacházející se v I. podzemním podlaží a v I. nadzemním podlaží budovy občanské vybavenosti bez čp/če na stpč v části obce Žichlínské předměstí v k. ú Lanškroun, - pozemky (vše v k. ú. Lanškroun): o stavební parcelu č zastavěná plocha; o část pozemkové parcely č. 3169/29 zahrada; o část pozemkové parcely č. 3169/1 zahrada; o část pozemkové parcely č. 3168/3 zastavěná plocha. Výše uvedené nemovitosti se nacházejí v areálu Základní školy Lanškroun, Dobrovského 630. c) Využívá organizace na základě samostatné smlouvy o výpůjčce (od ), uzavřené v souladu s ust. 659 až 662 občanského zákoníku mezi Městem Lanškroun a organizací, tj.: - nebytové prostory nacházející se v I. nadzemním podlaží budovy občanské vybavenosti čp. 80 na stpč. 118/1 v části obce Vnitřní město v k. ú. Lanškroun, - pozemky: o stavební parcela č. 118/2 a č. 118/1 obě v k. ú. Lanškroun. Výše uvedené nemovitosti jsou jedním z objektů užívaných Základní školou Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, který se nachází na nám. J. M. Marků čp 80. 2) Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek (movitý) ve vlastnictví Města se k hospodaření organizaci nepředává. V. II. Vymezení majetku ve vlastnictví organizace Organizace nabývá do svého vlastnictví: A. Na základě 27 odst. 5 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlech ÚR, ve znění pozdějších předpisů. 1) Veškerá oběžná aktiva (peníze, ceniny, zásoby) předaná nebo pořízená dříve nebo v běžném roce: a) z příspěvku zřizovatele nebo od jiného subjektu (např. od kraje, státního rozpočtu atd.) na provoz; b) z rezervního fondu organizace; c) z vlastních zdrojů. 2) Veškeré pohledávky vzniklé z činnosti organizace. B. Na základě 41 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech ÚR, zůstává ve vlastnictví organizace veškerý dlouhodobý majetek a drobný dlouhodobý majetek (movité věci, 4

5 soubory movitých věcí a software) nabytý organizací do vlastnictví před účinností zákona č. 477/2008 Sb. Nově pořízený majetek organizace charakteru majetku dle odst. B se stává rovněž majetkem nabytým do vlastnictví. Organizace může do vlastnictví pořizovat pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro které byla zřízena. Po zániku organizace přechází veškerý majetek svěřený i vlastní, jakož i veškerá práva a závazky organizace s tímto majetkem spojené na zřizovatele. Rozhodnutím zřizovatele je možné vztahy k majetku organizace dále upřesnit a změnit rozsah svěřeného, případně rozsah nově nabývaného majetku do vlastnictví, majetek odejmout, jakož i zpřísnit práva a povinnosti organizace při nakládání s tímto majetkem. V. III. Přijímání darů A. Peněžní dary 1) Dary účelově neurčené Zřizovatel dává předchozí souhlas organizaci k přijetí peněžního daru do hodnoty ,- Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené. 2) Dary účelově určené K přijetí účelově určeného finančního daru musí mít organizace předchozí písemný souhlas zřizovatele RM, v souladu s 39b zákona o rozpočtových pravidlech ÚR. Za tím účelem v případě nabídky daru organizace postupuje následně: Darovací smlouva musí být opatřena doložkou o schválení RM (č. usnesení ze dne). Smlouva nabude platnosti po schválení RM. Ke schválení RM předkládá organizace soupis darovacích smluv v seznamu dle dárců, účelového určení a darované částky. Pokud přijme finanční prostředky předem, bude je do doby schválení vést jako přijatou zálohu, do příslušného fondu je zaúčtuje a použít je může až po schválení RM. Nabídka finančního daru na nákup dlouhodobého hmotného majetku (typu drobné stavby nebo charakteru technického zhodnocení užívané budovy) musí být směrována zřizovateli, který je odpovědný za jejich pořizování a zajištění. B. Věcné dary K přijetí věcného daru do vlastnictví musí mít organizace předchozí písemný souhlas zřizovatele RM, v souladu s 39b zákona o rozpočtových pravidlech ÚR. Za tím účelem v případě nabídky daru organizace postupuje následně: 5

6 K přijetí daru do vlastnictví musí splnit následující podmínky: Darovací smlouva musí být opatřena doložkou o schválení přijetí daru RM. Ke schválení RM předkládá organizace soupis darovacích smluv v seznamu dle dárců, a přiložení soupisu darovaných věcí. Organizace zaeviduje darovaný majetek na majetkové účty až po nabytí účinnosti smlouvy. Organizace nemůže přijímat do svého vlastnictví dary charakteru nemovitostí, případné poskytnutí takového daru pro činnost organizace musí být realizováno prostřednictvím Města. VI. I. Nemovitý majetek: Čl. VI Vymezení majetkových práv a povinností organizace 1. Svěřený nemovitý majetek předaný může organizace využívat pouze pro činnosti, které jsou předmětem jeho hlavní nebo doplňkové činnosti. 2. Svěřený nemovitý majetek nesmí prodat, zastavit, vložit, svěřit k němu majetková práva jiné osobě či jakkoli jinak zcizit a zatížit. 3. Svěřený nemovitý majetek, který dočasně nepotřebuje k plnění svých úkolů, může organizace pronajímat bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě (viz ust. 39 odst. 3 zákona o obcích) za předpokladu, že tím nebude narušen chod organizace a účel, kterému byla zřízena. K jiným pronájmům je nutný předchozí souhlas zřizovatele. Důsledky uzavření smlouvy o nájmu organizací bez předchozího souhlasu zřizovatele vyplývají z ust. 41 zák. č. 128/2000 Sb. - o obcích, ve znění pozd. předpisů a organizace odpovídá za případnou škodu tímto jednáním vzniklou. Výnosy z pronájmů jsou příjmem organizace, pokud zřizovatel nestanoví jinak. 4. O svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, tj. mimo jiné, chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím a před neoprávněnými zásahy. 5. Organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky majetku. Odpovídá za dodržování všech požárních, bezpečnostních hygienických a dalších předpisů, které se vztahují k činnosti a používání svěřeného majetku. Organizace odpovídá zřizovateli za veškeré škody, které svou činností na svěřeném majetku způsobí. 6. V rámci péče o svěřený majetek je organizace povinna provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 6

7 7. Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení a oznámit toto neprodleně zřizovateli. 8. Organizace hradí veškeré náklady spojené s běžnou údržbou a s opravami svěřeného majetku do výše ,- Kč, a to za každý provedený údržbářský nebo opravárenský úkon v každém jednotlivém případě, a je oprávněn tyto úkony provádět bez souhlasu zřizovatele. Potřebu údržby a oprav majetku nad rámec běžné údržby a nad ,- Kč organizace projedná se zřizovatelem a požádá o schválení, případně zvláštní dotaci. 9. Technické zhodnocení svěřeného majetku do výše ,- Kč provádí organizace bez souhlasu zřizovatele. Technické zhodnocení nad ,- Kč projedná se zřizovatelem a požádá o schválení, případně zvláštní dotaci. 10. V případě, že organizace neoznámí včas potřebu provedení oprav svěřeného majetku, odpovídá plně za škodu na majetku zřizovatele. Organizace je povinna předkládat zřizovateli ve stanovených termínech požadavky na provedení oprav a údržby nad rámec stanovený rozpočtem na příslušný kalendářní rok, ohledně provedení technického zhodnocení, případně ohledně pořízení dlouhodobého majetku. VI. II. Movitý majetek a software ve vlastnictví organizace 11. V případě pořízení dlouhodobého hmotného (movitého) a nehmotného majetku (pořizovaného z investičního fondu) má organizace povinnost tuto skutečnost ohlásit zřizovatelem určenému odpovědnému pracovníkovi (vedoucí oddělení školství a kultury), po jeho zařazení do užívání. 12. Organizace je oprávněna pořizovat do vlastnictví majetek, který souvisí s její běžnou, pravidelnou činností. 13. Organizace pojistí movitý majetek s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. VI. III. Práva a povinnosti k majetku nemovitému i movitému 14. Organizace je povinna řešit závady havarijního charakteru ve spolupráci se zřizovatelem. 15. Organizace je povinna archivovat technickou dokumentaci vztahující se k nemovitému i movitému svěřenému majetku. 7

8 VII Finanční hospodaření organizace 1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a ze státního rozpočtu (podle 161 odst. 6. školského zákona). Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně prostředků poskytnutých ze zahraničí. 2. Finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací stanovují: a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, b) zákon o obcích 3. Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele pro hospodaření organizace, hmotná zainteresovanost organizace, závazné ukazatele, případná odvodová povinnost a ostatní ukazatele budou organizaci stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. 4. Zřizování, tvorba a čerpání peněžních fondů organizace se řídí zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Fond kulturních a sociálních potřeb organizace tvoří a používá v souladu se samostatnou právní úpravou. 5. Organizace vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a souvisejícími prováděcími předpisy. 6. Organizace účetně odepisuje majetek dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. 7. Organizace není oprávněna bez písemného souhlasu zřizovatele: a) uzavírat smlouvy o půjčce či úvěru, b) přijímat akcie či jiné cenné papíry jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům, c) uzavírat smlouvy o finančním leasingu nebo pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě, d) posílit svůj investiční fond převodem z rezervního fondu. 8. Organizace není oprávněna zajišťovat závazky, nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, nakupovat akcie či jiné cenné papíry, mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání, zřizovat nebo zakládat právnické osoby. 9. Organizace není oprávněna poskytovat dary nebo půjčky jiným subjektům, s výjimkou obvyklým peněžitých nebo věcných darů a půjček svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb. 8

9 Čl. VIII Doplňková činnost organizace 1. K lepšímu využití všech svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců a za účelem dosažení zisku může organizace vykonávat doplňkové činnosti, které se taxativně stanoví takto: a) stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, b) provozování hospodářské činnosti související s vyvařováním obědů a večeří pro třetí osoby (tj. pro fyzické a právnické osoby z Lanškrouna a ze správního obvodu Lanškrouna), c) rozvoz stravy v rámci hospodářské činnosti, d) pronájem místností a prostor (nebytových prostor), e) provozování hostinské činnosti. 2. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, případné rozšíření doplňkové činnosti, k níž je třeba živnostenské oprávnění, je možné jen se souhlasem zřizovatele. 3. Doplňková činnost jako celek nesmí být za příslušný kalendářní rok ztrátová. 4. Organizace je povinna zajistit oddělené sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti pomocí analytiky v účetnictví. 5. Zisk dosažený z doplňkové činnosti může organizace použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti. Výjimečně jiné použití zisku je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele. 6. Ředitel organizace je povinen zpracovat Směrnici o doplňkové činnosti organizace a předložit ji zřizovatelem určenému pracovníkovi oddělení školství a kultury. Čl. IX Ostatní práva a povinnosti 1. Organizace je povinna dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy České republiky, příkazy, pokyny a směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, výživové normy, vyhlášky a pokyny o nákladech na stravování, o hygienických požadavcích a vyhlášky, nařízení, směrnice a usnesení vydaná orgány města Lanškroun. 2. Organizace musí kdykoliv na vyžádání umožnit zřizovateli pro potřeby kontroly volný přístup k majetku, účetní a majetkové evidenci, vnitřním předpisům, veškeré 9

10 korespondenci a výstupům z činnosti organizace, výpisům z bankovních účtů apod., pokud toto není v rozporu se speciální právní úpravou. Čl. X. Přechodná a závěrečná ustanovení 1. Organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 2. Toto úplné znění zřizovací listiny ruší a plně nahrazuje zřizovací listinu ze dne ve znění dodatků: č. 1 ze dne č. 2 ze dne č. 3 ze dne Tato zřizovací listina byla zpracována v pěti výtiscích, které mají platnost originálu, přičemž obdrží: - zřizovatel Město Lanškroun (3 výtisky) - ředitel organizace (1 výtisk) a ostatní vyhotovení je určeno pro potřeby zápisu do obchodního rejstříku. 4. Tato zřizovací listina byla schválena Usnesením Zastupitelstva města č. /2014 ze dne a nabývá účinnosti dne Součástí zřizovací listiny: - Příloha č. 1 Protokol, kterým byl nemovitý majetek (stavby a pozemky) předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití V Lanškrouně Mgr. Stanislava Švarcová starostka města 10

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

ke dni 1. 11. 2009: Zřizovací listiny Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915 Čl. I. Označení zřizovatele Čl. II. Název příspěvkové organizace

ke dni 1. 11. 2009: Zřizovací listiny Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915 Čl. I. Označení zřizovatele Čl. II. Název příspěvkové organizace Statutární město Ostrava městský obvod Poruba Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace, ke dni 1. 11. 2009 Odbor péče o občany

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace Zastupitelstvo Obce Psáry vydává na základě ustanovení *84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení *8 odst. 1 zákona č. 561/2004

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou:

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou: Zřizovatel, Město Poděbrady, se sídlem Městského úřadu v Poděbradech, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 31 IČ: 002 39 640, zastoupený panem Ing. Jozefem Ďurčanským, starostou města v y d á v á podle ustanovení

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace Obec Brezí Zrizovací listina príspevkové organizace Obce Brezí vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písmod) zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, ustanovením

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zřizovací listina. Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace

Zřizovací listina. Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a 779 11 OLOMOUC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zřizovací listina Archeologického

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice ~. ~.,.~ $~ -e A I '; ~ J: ~II'~ asmpitelstvo městské části Praha - Běchovice svým usnesením č. 069/11/12 ze dne ~ ( :9.2012 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 b., o hlavním městě

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více