Zpracoval: Ing. Luděk Tesař,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz"

Transkript

1 Rozpočtový výhled Statutárního města České Budějovice do roku 2013 obsahuje analýzu dosavadního hospodaření města zahrnuje dopady světové finanční krize srpen 09 Zpracoval: Ing. Luděk Tesař,

2 OBSAH PODĚKOVÁNÍ... 1 ÚVOD... 1 ANALÝZA DOSAVADNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA... 2 ZÁVĚR Z ANALÝZY DOSAVADNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA... 9 Pozitiva... 9 Negativa a rizika... 9 DOPAD SVĚTOVÉ FINANČNÍ KRIZE DO PŘÍJMŮ MĚSTA DOPORUČENÍ A PRAVIDLA PRO TVORBU ROZPOČTŮ MĚSTA FINANČNÍ POLITIKA MĚSTA...11 ROZPOČTOVÝ VÝHLED - TABULKOVÁ ČÁST A KOMENTÁŘ PŘÍLOHA1: ROZPOČTOVÝ VÝHLED STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČB - TABULKA...13 PŘÍLOHA 2: KUMULOVANÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČB...14 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ... 15

3 PODĚKOVÁNÍ Zpracovatel tímto děkuje finančnímu odboru, zastoupenému Ing. Bohuslavem Bečvářem, za dodané informace a vyslovuje uznání za kvalitu, zejména tabulek a komentáře k rozpočtu Velmi dobře má Statutární město České Budějovice také zpracován CASH FLOW dotačních projektů. ÚVOD Statutární město České Budějovice (dále jen město nebo Statutární město ČB) tímto dokumentem naplňuje povinnost plynoucí mu ze zákona č. 250/2000 Sb., o Rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a obsahem jde nad rámec zákonem daných náležitostí rozpočtového výhledu, uvedených v 3 uváděného zákona. Rozpočtový výhled přímo vychází z politiky a cílů místní samosprávy a je pomocným nástrojem financování, zejména při sestavování rozpočtu. Smyslem rozpočtového výhledu je vymezit finanční možnosti města a zajistit schopnost města dostát svým závazkům. Rozpočtový výhled se vytváří na období dvou až pěti let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovatelných záměrů. Tento rozpočtový výhled uvádí nad rámec zákona posouzení finanční kondice města. Rozpočtový výhled by měl být pravidelně, nejlépe ročně, aktualizován. Ke zpracování rozpočtového výhledu města bylo použito zejména těchto zdrojů: Upravený rozpočet města na rok 2009 k 06/2009 Komentář k rozpočtu města na rok 2009 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 12/2008 Plnění příjmů a výdajů statutárního města k 05/2009 CASH FLOW dotačních projektů k 06/2009 Integrovaný plán rozvoje města Systém ARIS web MF ČR Predikce daňových příjmů od společnosti Regionservis na roky po zohlednění dopadů světové finanční krize (Zdroj: Regionservis 07/2009) Pokladní plnění daňových příjmů státního rozpočtu 06/2009 Makroekonomická predikce MF ČR 06/2009 Průběh celostátního inkasa sdílených daní 07/2009 1

4 ANALÝZA DOSAVADNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA Aby měla samospráva přehled o komplexní finanční situaci města a vývoji hospodaření, musíme zhodnotit celkovou kondici a vývoj financí města z agregovaných finančních dat, která jsou za normálních okolností rozepsaná do položek a paragrafů. Poté vyvodíme jasné a stručné závěry z hospodaření města a navrhneme doporučení. Návazně se může samospráva města dle svého uvážení zaměřit na dílčí opatření. Město je skutečně Mekkou podnikání a zaměstnanosti, a to v rámci celého kraje. Opravdová expanze města z tohoto pohledu nastala od roku Od té doby přibylo 9 tis zaměstnanců pracujících v katastrálním území města, což činí nárůst o 14 % na výsledných více jak 73 tis. zaměstnanců pracujících na katastru města. Nebývalá expanze přírůstku počtu zaměstnanců pracujících ve městě nastala zejména v roce Podstatně horší situace je v počtu obyvatel města. Počet obyvatel naopak dlouhodobě stagnuje. Z 99 tis obyvatel na necelých 95 za posledních 8 let. Svědčí to o tom, že ČB nabízejí dobré klima pro podnikání a práci, ale podstatně horší možnosti pro bydlení. Tyto hodnoty, tedy počet obyvatel a zaměstnanců, zejména podnikajících fyzických osob, mají velký vliv na příjmy města. V případě Statutárního města ČB pozitivně působí hlavně vysoká úroveň podnikání obyvatel a velmi lehce stagnační vliv na příjmy města má počet obyvatel. Graf 1: Vývoj počtu obyvatel a počtu zaměstnanců Statutárního města ČB Zdroj: ČSÚ, Regionservis

5 Statutární město ČB zažilo za posledních dvanáct let dvě kritické události se silným dopadem na finance a z toho druhou událost právě zažívá. U obou těchto situací město nemohlo dopady nijak ovlivnit a sice: RUD - negativní dopad cca 300 mil. Kč. Drtivě negativní dopad na příjmy města měla novela zákona tzv. Rozpočtového určení daní (tzv. RUD, zákon č. 243/2000 Sb.). Tento zásah státu způsobil také nejvyšší deficit hospodaření v historii města v roce 2004 (deficit 354 mil. Kč) Světová finanční krize - negativní dopad cca 150 mil. Kč (odhad na základě dosavadních skutečností plnění příjmů). Světová finanční krize způsobila, že z původně očekávaného 9% růstu daňových příjmů města v roce 2009 bude pravděpodobně minimálně 5% propad. Město reaguje rychle a průběžně se snaží upravovat rozpočet rozpočtovými opatřeními naprosto odpovídajícími realitě. Za zmínku stojí ještě rok 2002, kdy ukončily činnost okresní úřady a kompetence přešly na město a kraj. Na základě této fáze reformy veřejné správy od roku 2003 město disponuje dotacemi na přenesený výkon státní správy. Hospodaření města však značně zkresluje právě financování přeneseného výkonu státní správy, který město vykonává a na který dostává nevyzpytatelné běžné dotace od státu. Nemluvíme přitom o agendách vyplácení různých dávek občanům, které je velmi těžké předpovídat. Tabulka 1: Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření Statutárního města ČB Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů INDEXY 12 let Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Zdroj: ČSÚ, MFČR ARIS WEB, (c) Regionservis, s.r.o tis. Kč Za uplynulých 12 let rostly běžné výdaje města rychleji než daňové příjmy, ovšem město vyrovnávalo tento nesoulad běžnými dotacemi. Zejména je to patrné v letech 1998 až 2002 a 2006,

6 Měli bychom se také zmínit o prodeji akcií a podílů, které převedl na město stát. Město prodávalo tyto akcie a podíly v roce 1999 a Činila tak všechna města a hodnoceno zpětně to byl dobrý tah. Zvláště ke stavu kapitálového trhu v současnosti. Město hospodaří s příjmy a výdaji přesahujícími 2 mld. Kč. Z dlouhodobého hlediska bylo hospodaření města dosud přebytkové, což se projevovalo kladnými zůstatky na účtech města. K to bylo 276 mil. Kč, z toho 126 mil. Kč tvořil zůstatek na účtech účelových peněžních fondů. Bylo velmi dobré vytvořit si rezervu na účtech města. Graf 2: Vývoj salda rozpočtu Statutárního města ČB Zdroj: Regionservis 2009 Město dosud hospodařilo obezřetně. Skutečnost byla vždy po stránce příjmů mnohem lepší než schválený rozpočet. Rok 2009 bude v důsledku světové finanční krize poprvé výjimkou. Vyjma roku 2001, kdy město postihla změna zákona upravujícího příjmy měst, dokázalo město vždy hospodařit relevantně k příjmům. 4

7 Poklesy příjmů v roce 2005 způsobila změna metodiky a kompetencí v oblasti dotací (školství) a nižší kapitálové příjmy než v roce Dle poučení z minulosti je změna metodiky v oblasti dotací a daňových příjmů největším rizikem financí města. Největším finančním rizikem jinak prosperujícího města je paradoxně stát následovaný vládami největších ekonomik světa, které vytvářejí deficity se silným dopadem na celosvětovou ekonomiku, finance ČR a měst nevyjímaje. Graf 3: Vývoj příjmů a výdajů Statutárního města ČB Zdroj: Regionservis 2009 Příjmy města byly z největší části zajištěny podíly na sdílených daních. Nejvíce ovlivňovaly příjmy města podíly na DPH a dani z příjmů právnických osob. Oproti jiným městům byl také významnější podíl daně z příjmů podnikajících fyzických osob. Od roku 2001 do roku 2008 rostly příjmy o 4,8% a výdaje o 2,3%. Ve výdajích stagnovaly kapitálové výdaje (růst 1,2% a běžné výdaje také nenarostly o mnoho, průběrně o 3,4% ročně. Na straně příjmů nejvíce průměrně rostly dotace o 10% a nedaňové příjmy 14,4% ročně. Daňové příjmy byly nejstabilnějším zdrojem financování a vykázaly průměrný růst 5,6%. U dotací je ale údaj zkreslený nárazovými investičními dotacemi mezi jednotlivými lety. Z těchto dat lze dovodit, že město si udrželo poměrně nízký růst běžných výdajů (3,4% ročně od roku 2001) a mělo zajištěno vyšší nárůst příjmů (o 4,8% ve stejném období). Až dopady světové finanční krize v letošním roce 2009 bortí příjmy a zhoršují situaci města. 5

8 Graf 4: Vývoj a struktura příjmů Statutárního města ČB Zdroj: Regionservis 2009 Obecně bylo a je z pohledu příjmů město, stejně jako všechna ostatní města, závislé na daňových příjmech, doplněných o dotace. Přes tuto závislost město dokázalo ročně investovat cca 1/3 veškerých výdajů, což je celorepublikový průměr všech měst a obcí v ČR. Graf 5: Vývoj a struktura výdajů Statutárního města ČB 6

9 Zdroj: Regionservis 2009 Graf 6: Vývoj a struktura výdajů Statutárního města ČB Zdroj: Regionservis 2009 Objem investic města se běžně pohyboval kolem 400 až 600 mil Kč. Z vlastních zdrojů bez dotací bylo město schopné vydat na investice cca 250 až 400 mil. Kč. Město mělo velmi dobré, od roku 2006 se trvale zlepšující provozní saldo hospodaření, tedy běžné opakující se příjmy minus běžné výdaje. Neúspěšnějším obdobím byl rok 2008, hodnota provozního salda byla +512 mil. Kč. Jde o velmi dobrý výsledek, kdy ¼ běžných příjmů městu zbývala v roce 2008 na volnou útratu (na investice či jako zůstatek prostředků na účtech). Tabulka 2: Vývoj provozního salda hospodaření Statutárního města ČB Údaje (čísla značí druhové členění rozp. skladby) * Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje (provozní) Zbývá po uhrazení splátek úvěrů PROVOZNÍ SALDO Podíl provozního salda na běžných příjmech 16% 20% 25% 22% 22% 24% 21% *zapracování upraveného rozpočtu města k Zdroj: Regionservis 2009, Město 7

10 Graf 7: Vývoj provozního salda hospodaření Statutárního města ČB Zdroj: Regionservis 2009 Potřeba dofinancovat projekty, na které město plánuje nebo již čerpá dotace, se projevuje tak, že městu zbývá méně prostředků z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů. Tento negativní jev by měl být vysoce převážen kladem získaných dotací. Město však toto opatření muselo přijmout v poslední době ke zvýšení objemu řízení CASH FLOW. Je to správné opatření a město má velmi dobře postavenou politiku financování projektů, na které plánuje získat dotace. Velmi nízké dluhy města. Zadluženost města dosáhne v brzké době cca 0,5 mld. Kč. Jeho kapacita bezpečného dluhu je na hranici přibližně 1,1 mld. Kč. 8

11 ZÁVĚR Z ANALÝZY DOSAVADNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA Finanční situace města je dobrá. Město dosud aplikovalo prorůstovou zdravou finanční politiku, která městu a jeho financím jednoznačně prospívala. Budoucnost je třeba speciálně ošetřit a to především v důsledku dopadů světové finanční krize a zajištění čerpání dotací. Pozitiva Velmi dobré a od roku 2006 se zlepšující provozní saldo hospodaření (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji). Nejlepší výsledek město dosáhlo v roce mil. Kč. ¼ běžných příjmů městu zbývala na volnou útratu (na investice). V ten samý rok město investovalo téměř 634 mil. Kč Město dokázalo vždy investovat cca 1/3 svých příjmů. Velmi nízké dluhy města. Zadluženost města dosáhne v brzké době cca 0,5 mld. Kč. Jeho kapacita bezpečného dluhu sahá na hranici 1,1 mld. Růst počtu zaměstnanců pracujících na území města od roku 2005 o 14% (celkem o 9 tis. na 73 tis). Vysoká úroveň podnikání na katastru města. Zejména podnikání ve městě bydlících fyzických osob znamená nemalé příjmy města (30% z výnosu daně z podnikání fyzických osob bydlících na území města zůstává městu). Dosud dlouhodobě přebytkové hospodaření. Existovala rezerva na účtech města (k mil. Kč) Obezřetné hospodaření. Míněno, že město vždy příjmům přizpůsobilo výdaje. Poměrně nízký růst běžných výdajů (od roku 2001 průměrně o 3,4% ročně) a vyšší růst příjmů o 4,8% Negativa a rizika Největší finanční riziko přináší městu nadále stát změnou zákonů a podmínek dotací a zadlužováním. (viz. rok 2001 a v přeneseném smyslu 2009 viz strana 3) Stagnace počtu obyvatel z 99 tis. na 95 tis. za posledních 8 let. Nevyzpytatelnost dotací. Nutnost zvýšení objemu řízení CASH FLOW a zadluženosti. Není vinou města, ale vyvoláno nutností kofinancovat dotační projekty a negativními dopady světové finanční krize do příjmů města. Kdyby takovou finanční politiku, kterou dosud uplatňovalo Statutární město ČB aplikoval stát, nesměřovaly by státní finance k bankrotu a hospodářství by se dařilo mnohem lépe. 9

12 DOPAD SVĚTOVÉ FINANČNÍ KRIZE DO PŘÍJMŮ MĚSTA Je chvályhodné, že město reaguje na změny ekonomické situace rychle a velmi zodpovědně. Původně plánovaný růst daňových příjmů v roce 2009 o cca 9% proti roku 2008 se otočil v očekávaný 5% propad. Pokud se nezmění údaje světové a národní ekonomiky, je možné, že propad se bude ve druhém pololetí roku 2009 ještě prohlubovat. Hrozí v roce 2009 až 10% pokles daňových příjmů oproti roku Statutární město ČB již přišlo k oproti schválenému rozpočtu cca o více než 115 mil. Kč v důsledku světové finanční krize a změnám daní provedených státem v průběhu roku. To se projeví schodkem a zvýšením zadlužení města nebo zásahy do výdajů. Dosud město rozumě aplikovalo kombinaci všech těchto opatření. DOPORUČENÍ A PRAVIDLA PRO TVORBU ROZPOČTŮ MĚSTA Město má schválený Integrovaný plán rozvoje. Město od roku 2010 do roku 2013 plánuje investovat za účasti dotací více než mil. Kč. Za tu dobu město musí dodat ze svých zdrojů cca necelých 250 mil. Kč a plánuje získat cca 1 mld. Kč z dotací. Za stejné období město zvládne ze svých zdrojů vydat na investice mil. Kč bez potřeby dalších dluhů. Městu tedy, po úhradě dosud zahrnutých záměrů dotačních projektů od roku 2010 do roku 2013, zbude ještě cca 950 mil. Kč na další vlastní investice. Proto lze jednoznačně konstatovat, že město dostojí svým závazkům. Nezbytné je však dodržet výdajové rámce dané tímto výhledem. Tabulka 3: Záměry dotačních projektů Statutárního města ČB Odhadnuté záměry z dotací tis.kč CELKEM Výdaje celkem Dotace CASH FLOW Kumulované CASH- FLOW

13 FINANČNÍ POLITIKA MĚSTA Město dosud realizovalo velmi dobrou finanční politiku, proto doporučujeme ve stejném duchu pokračovat. Větší důraz bude vzhledem k situaci nutné klást na pokud možno nulový růst běžných výdajů hrazených ze zdrojů města v letech 2010 a 2011, dále na využití maxima užitečných dotací a postupné město naprosto oddlužit. Do rozpočtového výhledu města je promítnutá následující finanční politika a limity: 1. Vyrovnat se s dopady světové finanční krize tzn. nejlépe snížit běžné výdaje a zachovat investice. 2. Žádné další dluhy a spíše oddlužování, výjimku tvoří dotace město by mělo další dluhy využívat jen na investice z dotací, jinak výhled je koncipován jako dluhy splácející. Z 650 mil. Kč očekávaného zůstatku dluhů v roce 2010 by měly dluhy klesnout na necelých 370 mil. Kč v roce 2013 (Limitem pro ještě bezpečné zadlužení města je přitom hranice 1,1 mld. Kč). 3. Vyrovnané, později přebytkové hospodaření - Přebytky budou využity na splácení dluhů. 4. Zlepšující se provozní saldo hospodaření. Provozní saldo hospodaření v důsledku dopadů světové finanční krize klesne z více než 512 mil. Kč v roce 2008 na cca 300 mil. Kč v roce Cílem bude dosáhnout opět hodnot nad 400 mil. Kč. 5. Od roku 2010 do roku 2013: by měly růst daňové příjmy ročně průměrně alespoň o 2,8% (celkové příjmy o 1,1%) běžné výdaje by za stejné období neměly růst průměrně o více než 2,4% 6. Město zvládne vydat ročně alespoň cca 300 mil. Kč na investice bez dotací a dluhů. Investiční dotace tento údaj zvyšují. 7. Každá investiční dotace nebo kapitálový příjem zvýší příjmy města oproti plánovanému výhledu. (VIZ UPOZORNĚNÍ NA DALŠÍ STRÁNCE) 11

14 ROZPOČTOVÝ VÝHLED - TABULKOVÁ ČÁST A KOMENTÁŘ Pro rozpočtový výhled je výchozím rokem rok 2011, přesto tento materiál obsahuje data 2010 a 2009 a je zpracován do roku Tabulky obsahují pro srovnání skutečnost roku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Objem investic bude každý rok vyšší o přijaté investiční dotace. Ve výhledu je úmyslně s investičními dotacemi počítáno mimo saldo! Jinak řečeno do výdajů je zahrnuta jen výše investičních výdajů města hrazená z vlastních zdrojů. Dotace budou na straně příjmů a výdajů působit neutrálně na saldo, ale budou zvedat obrat prostředků přijatých a vydaných. Je to proto, že dotace zdaleka netečou tak, jak se plánovalo a jejich finanční toky jsou velice těžko předpověditelné. Celkové saldo hospodaření by se vlivem přijatých investičních dotací měnit nemělo. Každý prodej majetku promítnutý do kapitálových příjmů navýší oproti výhledu příjmy. Zpracovatel neplánoval kapitálové příjmy. 12

15 PŘÍLOHA1: ROZPOČTOVÝ VÝHLED STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČB - TABULKA Tabulka 4: Rozpočtový výhled Statutárního města ČB ř. Druhové třídění dle rozp. skladby Rozpočtový výhled Údaje * 2010 výhled 2011 výhled 2012 výhled tis.kč 2013 výhled průměr 2001 až Daňové příjmy ,5 102,8 101,0 92,3 106,7 106,5 105, DPFO ze závislé činnosti ,1 102,3 102,5 102,1 108,3 111, DPFO OSVČ ,5 123,8 61,8 125,0 110,0 109, DPFO zvláštní sazba (srážková) ,1 95,7 101,1 105,9 102,8 102, DPPO ,0 99,5 82,4 112,0 107,1 106, DPPO za obce ,2 88,6 92,9 100,0 100,0 100, DPH ,1 101,7 94,6 106,0 107,9 104, až 135 Místní poplatky ,7 99,4 98,7 103,9 100,0 100, Správní poplatky ,0 94,0 104,3 100,0 101,8 101, Daň z nemovitostí ,6 102,2 100,0 114,3 100,0 100, Nedaňové příjmy ,4 97,3 97,7 78,8 103,6 103,4 103, Příjmy z vlastní činnosti a odvody ,6 124,6 87,5 103,7 103,6 103, Přijaté sankční platby a vratky Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a 23 ostatní nedaň. příjmy ,5 29,8 150,1 100,0 100,0 100, Přijaté splátky půjček Kapitálové příjmy , Přijaté dotace (transfery) ,1 102,9 79,2 107,0 93,8 104,4 106, Neinvestiční přijaté dotace (transfery) ,3 85,3 108,5 93,8 104,4 106, Investiční přijaté dotace (transfery) z toho: 4112 a neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu průměr 2010 až / / / / / ,5 102,9 108,9 104,5 104,3 104, PŘÍJMY CELKEM ,8 101,3 95,5 91,1 103,0 105,6 105, Běžné výdaje ,4 102,4 100,3 99,7 100,1 104,9 105,0 23 Výdaje na platy, ostatní platby za práci a 50 pojistné ,0 109,8 104,5 105,6 106,7 103, Neinvestiční nákupy a související výdaje ,7 102,3 90,8 100,0 103,3 104, Neinvestiční trans. soukr. subj ,8 214,5 76,1 75,0 100,0 100,0 26 Neinvestiční transfery veřejnoprávním 53 subjektům ,9 97,3 97,5 105,6 103,5 105,1 27 Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. 54 až 56 org. a půjčky obyv ,0 89,1 115,7 86,5 109,4 108, Ostatní neinvestiční výdaje ,4 77,5 122,8 142,9 100,0 100, Kapitálové výdaje (výhled je BEZ DOTACÍ!) ,2 83,2 144,7 32,7 100,0 100,0 100, VÝDAJE CELKEM ,3 96,0 112,7 75,7 100,1 104,1 104,2 31 ř.21 - ř.30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) ,5 101,9 96,7 93,4 103,0 105,6 105, Běžné výdaje (provozní) ,4 102,4 100,3 99,7 100,1 104,9 105,0 34 ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO ,2 101,4 85,3 69,8 119,0 108,7 108,0 35 Přijaté půjčky Uhrazené splátky půjček ,0 109,6 152,7 136,4 58,0 85,1 37 ř.31+ř.35- Změna stavu na účtech (případne okamžitě ř.36 likvidní aktiva) FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak) ř.21+ř.35 PŘÍJMY VŠECHNY (včetně dluhů) ,6 99,0 100,2 86,8 98,0 105,6 105,5 40 ř.30+ř.36 VÝDAJE VŠECHNY (včetně splátek a úspor) ,6 99,0 100,2 86,8 98,0 105,6 105,5 41 ř.38-ř.39 SALDO ÚPLNÉ (včetně financování) rozvaha Zústatky na účtech a finanční majetek ř.34-ř.36 Zbývá po uhrazení splátek úvěrů ,4 81,7 53,4 109,2 144,4 114,5 44 ř.1+ř.11+ř. Dluhová základna ,9 100,4 90,5 106,0 105,8 105,2 45 ř.36 Dluhová služba (výhled bez leasingu) ,0 85,9 152,7 136,4 58,0 85,1 46 ř.45/ř.44 Ukazatel dluhové služby *% 4,85% 4,15% 7,01% 9,02% 4,94% 4,00% 108,3 85,6 168,8 128,7 54,8 80,9 47 Zadluženost tis. Kč 48 Dlouhodobé dobytné pohledávky suma 2010 až Plán Investice z vlastních zdrojů Plán Investiční dotace - předpoklad Doporučený údaj mil. Kč 51 ř.48+ř.49 INVESTICE CELKEM - PLÁN Strop zůstatku závazků *zapracování upraveného rozpočtu města k POZ. Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:", tedy uvádí jen vybraná podseskupení, případně položky rozpočtové skladby. 13

16 PŘÍLOHA 2: KUMULOVANÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČB Tabulka 5: Kumulovaný rozpočtový výhled Statutárního města ČB ř. Druhové třídění dle rozp. skladby Rozpočtový výhled Údaje * 2010 výhled 2011 výhled 2012 výhled tis.kč 2013 výhled průměr 2001 až Daňové příjmy ,5 102, Nedaňové příjmy ,4 97, Kapitálové příjmy , Přijaté dotace (transfery) ,1 102, PŘÍJMY CELKEM ,8 101, Běžné výdaje ,4 102, Kapitálové výdaje (výhled je BEZ DOTACÍ!) ,2 83, VÝDAJE CELKEM ,3 96,0 31 ř.21 - ř.30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) ,5 101, Běžné výdaje (provozní) ,4 102,4 34 ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO ,2 101, FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak) ř.38-ř.39 SALDO ÚPLNÉ (včetně financování) rozvaha Zústatky na účtech a finanční majetek ř.34-ř.36 Zbývá po uhrazení splátek úvěrů ,4 46 ř.45/ř.44 Ukazatel dluhové služby *% 4,85% 4,15% 7,01% 9,02% 4,94% 4,00% 108,3 47 Zadluženost Dlouhodobé dobytné pohledávky suma Plán Investice z vlastních zdrojů Plán Investiční dotace - předpoklad ř.48+ř.49 INVESTICE CELKEM - PLÁN Doporučený údaj mil. Kč Strop zůstatku závazků *zapracování upraveného rozpočtu města k POZ. Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:", tedy uvádí jen vybraná podseskupení, případně položky rozpočtové skladby. průměr 2010 až

17 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka 1: Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření Statutárního města ČB... 3 Tabulka 2: Vývoj provozního salda hospodaření Statutárního města ČB... 7 Tabulka 3: Záměry dotačních projektů Statutárního města ČB Tabulka 4: Rozpočtový výhled Statutárního města ČB Tabulka 5: Kumulovaný rozpočtový výhled Statutárního města ČB Graf 1: Vývoj počtu obyvatel a počtu zaměstnanců Statutárního města ČB... 2 Graf 2: Vývoj salda rozpočtu Statutárního města ČB... 4 Graf 3: Vývoj příjmů a výdajů Statutárního města ČB... 5 Graf 4: Vývoj a struktura příjmů Statutárního města ČB... 6 Graf 5: Vývoj a struktura výdajů Statutárního města ČB... 6 Graf 6: Vývoj a struktura výdajů Statutárního města ČB... 7 Graf 7: Vývoj provozního salda hospodaření Statutárního města ČB

Rozpočtový výhled obce DŘÍNOV do roku 2013

Rozpočtový výhled obce DŘÍNOV do roku 2013 Rozpočtový výhled obce DŘÍNOV do roku 2013 Obsahuje: údaje na roky 2010 až 2013 analýzu dosavadního hospodaření obce dopady světové finanční krize do příjmů obce opatření na financování rozvoje obce 31.

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Prostého počtu obyvatel 13,7%

Prostého počtu obyvatel 13,7% 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 22.9.215 Východiska: Výhled celkových daňových příjmů na 216 v tis.kč Okres:

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika 1997 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* 215* 216* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Přerov Datum vyhotovení: 23.1.213 Predikce na y 214-216 Grafy pro Na žáky

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Uherský Brod Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Uherské Hradiště Datum vyhotovení: 2.1.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Uherský Brod Predikce uvádí jak propočty podle dat

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016*

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 5.1.215 Východiska: Okres: Děčín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Plzeň-sever Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce

Více

3 500 Na čem závisí sdílené daňové příjmy * 2018*

3 500 Na čem závisí sdílené daňové příjmy * 2018* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 3.11.215 Východiska: Okres: Kolín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

*predikce Cityfinance (2016 z neupravených dat MF ČR)

*predikce Cityfinance (2016 z neupravených dat MF ČR) 1997 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 předpoklad 216* 217* 218* 219* Mšeno Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 11.9.216 Východiska: Okres: Mělník Využívá

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE Registrační číslo projektu: Název projektu: Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: CZ.1.04/4.1.01/89.00118 Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Štětí OP LZZ Operační program lidské zdroje

Více

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová Zpracováno dne 23. 7. 2014 Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí Zpracováno dne 30. 3. 2015 AKTUALIZACE Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu:

Více

Rozpočtový výhled města UHERSKÝ BROD s analýzou financí města

Rozpočtový výhled města UHERSKÝ BROD s analýzou financí města 22. května 2011 Zpracováno dne 19. 3. 2013 Rozpočtový města UHERSKÝ BROD s analýzou financí města na roky 2014 až 2017 při schválení platný do konce roku 2014 Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných

Více

Rozpočtový výhled ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM

Rozpočtový výhled ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM 22. května 211 Dne 1. 2. 213 Rozpočtový ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM na roky 214 až 218 při schválení platný do 214 S ANALÝZOU FINANCÍ MĚSTA Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných a slabých stránek,

Více

Rozpočtový výhled statutárního města ČESKÉ BUDĚJOVICE na roky 2013 až 2015 při schválení platný do roku 2013

Rozpočtový výhled statutárního města ČESKÉ BUDĚJOVICE na roky 2013 až 2015 při schválení platný do roku 2013 22. května 2011 Zpracováno dne 30. 05. 2012 Rozpočtový výhled statutárního města ČESKÉ BUDĚJOVICE na roky 2013 až 2015 při schválení platný do roku 2013 Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných

Více

Rozpočtový výhled města FULNEK s analýzou financí města

Rozpočtový výhled města FULNEK s analýzou financí města 22. května 211 Zpracováno dne 16. 1. 213 Rozpočtový města FULNEK s analýzou financí města na roky 214 až 218 Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení financí

Více

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun strana 2

Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun strana 2 Analýza dopadu plánovaných investičních akcí na hospodaření města Lanškroun 21.11.2016 strana 2 Město disponuje Výchozí stav provozním přebytkem ve výši cca 30 mil. Kč zůstatkem na účtech ve výši cca 40

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

Rozpočtový výhled statutárního města DĚČÍN s analýzou financí města

Rozpočtový výhled statutárního města DĚČÍN s analýzou financí města 22. května 211 Zpracováno dne 3. 9. 213 Rozpočtový statutárního města DĚČÍN s analýzou financí města na roky 214 až 218 Obsahuje: analýzu financí města uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a

Více

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Ministerstvo financí ČR Praha říjen 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování Státní rozpočet

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Rozpočtový výhled VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ s analýzou financí

Rozpočtový výhled VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ s analýzou financí Zpracováno dne 13. 1. 214 Rozpočtový VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ s analýzou financí na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí města zohlednění odtržení obcí Poličná a Krhová uvedení silných a slabých stránek,

Více

Rozpočtový výhled města STRÁŽ POD RALSKEM

Rozpočtový výhled města STRÁŽ POD RALSKEM 22. května 2011 Zpracováno dne 07. 11. 2011 Rozpočtový výhled města STRÁŽ POD RALSKEM Obsahuje: analýzu dosavadního hospodaření města s uvedením silných a slabých stránek (rekapitulaci a možné hrozby)

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Veřejné rozpočty a financování obcí a měst v roce 2011, rozpočet na rok 2012 Ministerstvo financí ČR říjen 2011 Vývoj daňových příjmů územních samosprávných

Více

Financování a hospodaření obcí a krajů

Financování a hospodaření obcí a krajů Financování a hospodaření obcí a krajů Ministerstvo financí březen 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí v letech 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová odpovědnost Státní rozpočet 2017 (dotace a daňová

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí městyse uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Rozpočtový výhled města Mariánské Lázně na roky 2014 až 2018

Rozpočtový výhled města Mariánské Lázně na roky 2014 až 2018 2013 Rozpočtový výhled města Mariánské Lázně na roky 2014 až 2018 REGIONSERVIS s.r.o. 20.11.2013 Rozpočtový výhled města Mariánské Lázně, listopad 2013 Strana 2 z 9 2 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. ÚVOD...2

Více

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA Zpracováno dne 3. 11. 2013 Zvýšení kvality řízení na MěÚ Lanškroun CZ.1.04/4.1.01/89.00080 LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Příjmy městské části

Příjmy městské části Příjmy městské části Komentář k návrhu příjmů Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Více

Rozpočtový výhled města Mohelnice

Rozpočtový výhled města Mohelnice Rozpočtový výhled města Mohelnice 2015-2019 Střednědobý finanční plán rozvoje hospodaření I. Úvod Dle ust. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rozpočtový výhled obce Těšetice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled obce Těšetice s analýzou financí a ratingem Rozpočtový obce Těšetice s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí obce uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení

Více

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Komentář k návrhu rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 Pravidla pro sestavení, schvalování a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008

Více

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Miroslav Matej, Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Vývoj daňových příjmů Zadluženost a plnění fiskálního

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

Vývoj příjmů a výdajů

Vývoj příjmů a výdajů Hospodaření města sledované z hlediska příjmů a výdajů celkem byla ve sledovaném období 2000-2006 ztrátové ve výši 17,2 mil. Kč. Celkové výdaje převýšily příjmy zejména v letech 2000-2003. V letech 2004

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Rozpočtový výhled na roky

Rozpočtový výhled na roky Odbor financí a obecního živnostenského úřadu Města Bystřice nad Pernštejnem Rozpočtový výhled na roky pro město Bystřice nad Pernštejnem Předkládá: Ing.Jana Jurošová vedoucí odboru financí a obecního

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem Rozpočtový statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Financování obcí Ing. Luděk Tesař

Financování obcí Ing. Luděk Tesař Financování obcí 2008-2009 Ing. Luděk Tesař Luděk Tesař ekonom specialista na rozvoj samospráv certifikovaný projektový manažer IPMA 1998 2006 Ministerstvo financí RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

Státní rozpočet České republiky na rok 2007

Státní rozpočet České republiky na rok 2007 1/23 Státní rozpočet České republiky na rok 2007 Ing. Eduard Komárek Ministerstvo financí Finančnířízení měst, obcí a regionů v rámci zvyšování efektivity veřejné správy 20. 2. 2007 Velké Meziříčí 2/23

Více

Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ CZ.1.04/4.1.01/89.00079 Zpracováno dne 11. 11. 2013

Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ CZ.1.04/4.1.01/89.00079 Zpracováno dne 11. 11. 2013 Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ CZ.1.04/4.1.01/89.00079 Zpracováno dne 11. 11. 2013 MĚSTO KRÁLÍKY ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ ROZPOČTOVÝ

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí. Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011

ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí. Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011 Návrh státn tního rozpočtu ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011 Makroekonomický vývoj ČR se zotavuje po ekonomickém propadu z přelomu let 2008 a

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY 5 351 289,07 6 053 854,26 8 177 146,60 VÝDAJE 961 533,44 2 642 979,33 21 798 201,74 SALDO 4 389 755,63 3 410 874,93-13 621 055,14 1.1. Běžný rozpočet 2009 PŘÍJMY 6 277 147,38 5 477

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2013 ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2013 1. Úvod Zastupitelstvo obce rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti obce, přičemž dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Rakovníka rozpočet na rok 2013 schválit takto: 1. celkové příjmy rozpočtu ve výši ,00 tis.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Rakovníka rozpočet na rok 2013 schválit takto: 1. celkové příjmy rozpočtu ve výši ,00 tis. NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA RAKOVNÍKA NA ROK 2013 Rada města doporučuje zastupitelstvu města Rakovníka rozpočet na rok 2013 schválit takto: 1. celkové příjmy rozpočtu ve výši 256 111,00 tis. Kč financování ve

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Rozpočtový výhled VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

Rozpočtový výhled VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ 27. března 2011 Rozpočtový výhled VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ Obsahuje: posouzení finančního zdraví města analýzu dosavadního hospodaření města s uvedením silných a slabých stránek (rekapitulace a moţné hrozby

Více

VI. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje VI. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Připravované změny zákona o rozpočtovém určení daní a aktuální informace o financování samospráv Ministerstvo financí ČR Mikulov červen 2011 Jan

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

Obec Újezd u Černé Hory ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Obec Újezd u Černé Hory ROZPOČTOVÝ VÝHLED Obec Újezd u Černé Hory ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2017-2021 květen 2016 Obsah 1 Efektivnost rozpočtového výhledu... 3 2 Základní informace o obci... 4 3 Odhad příjmů ze sdílených daní... 5 4 Rozpočtový výhled

Více

Přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 22. října 2015, Otrokovice OBSAH PŘEDNÁŠKY OBRAZEM PŘEHLED

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Dobrovolný svazek obcí. Starý Kolín a Hlízov

Dobrovolný svazek obcí. Starý Kolín a Hlízov Dobrovolný svazek obcí Starý Kolín a Hlízov N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Návrh závěrečného účtu svazku byl zveřejněn na úřední desce obce v elektronické podobě v souladu s 39 zákona

Více

ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ OBCÍ A MĚST A CHYSTANÉ ZMĚNY. Ing. Luděk Tesař

ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ OBCÍ A MĚST A CHYSTANÉ ZMĚNY. Ing. Luděk Tesař ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ OBCÍ A MĚST A CHYSTANÉ ZMĚNY Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007-2010 2010 Ministerstvo financí Úřad vlády ČR Pardubický kraj Regionservis, spol.

Více

Rozpočty obcí a krajů. Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2009

Rozpočty obcí a krajů. Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2009 Rozpočty obcí a krajů Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2009 Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků k III.Q roku 2009 Celkový stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí 2003 2004

Více

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o.

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Statistika veřejných financí ČR, obcí a měst a vývoj hlavních ukazatelů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 19. června 2014, Znojmo

Statistika veřejných financí ČR, obcí a měst a vývoj hlavních ukazatelů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 19. června 2014, Znojmo Statistika veřejných financí ČR, obcí a měst a vývoj hlavních ukazatelů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 19. června 2014, Znojmo OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR

Více

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava Statistika hospodaření a financování veřejných rozpočtů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

AKTUALITY výpočty daňových příjmů na rok 2008 včetně výhledu 2009 emailem nebo poštou strategické plány rozvoje racionalizace organizací zřizovaných

AKTUALITY výpočty daňových příjmů na rok 2008 včetně výhledu 2009 emailem nebo poštou strategické plány rozvoje racionalizace organizací zřizovaných AKTUALITY výpočty daňových příjmů na rok 2008 včetně výhledu 2009 emailem nebo poštou strategické plány rozvoje racionalizace organizací zřizovaných městy ekonomické a projektové poradenství, rozbory a

Více

Závěrečný účet obce za rok 2014

Závěrečný účet obce za rok 2014 Obec Radonice, 00262111 431 55 Radonice 1.Hospdářský výsledek za rok 2014 Závěrečný účet obce za rok 2014 Hospodaření obce za rok 2014 skončilo se ziskem ve výši 1.978.879,63, když náklady činily celkem

Více

Hospodaření měst a obcí v roce 2014 a Zadluženost obcí

Hospodaření měst a obcí v roce 2014 a Zadluženost obcí Hospodaření měst a obcí v roce 2014 a 2015 Zadluženost obcí 11. červen 2015 Miroslav Matej, Ministerstvo financí Obsah prezentace Hospodaření rozpočtů ÚSC, DSO a regionálních rad v roce 2014 Vývoj zadluženosti

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Sedliště IČ: 00574244 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 14.2.2012 10:57:08 1. Plnění rozpočtu za období

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav IČ 71182039, www.miroslavsko.cz. za rok 2014

Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav IČ 71182039, www.miroslavsko.cz. za rok 2014 Mikroregion Miroslavsko, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav IČ 71182039, www.miroslavsko.cz N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 V Miroslavi, dne 22. května 2015 Předkládá: Volf Roman předseda svazku Zpracovala:

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Rozpočtový proces obcí a DSO. Krajský úřad Jihomoravského kraje 21. října 2011

Rozpočtový proces obcí a DSO. Krajský úřad Jihomoravského kraje 21. října 2011 Rozpočtový proces obcí a DSO Krajský úřad Jihomoravského kraje 21. října 2011 Rozpočet = krátkodobý finanční plán obce a DSO. Obec prostřednictvím svého rozpočtu zajišťuje jak vlastní činnosti (samosprávu),

Více