Zpracoval: Ing. Luděk Tesař,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz"

Transkript

1 Rozpočtový výhled Statutárního města České Budějovice do roku 2013 obsahuje analýzu dosavadního hospodaření města zahrnuje dopady světové finanční krize srpen 09 Zpracoval: Ing. Luděk Tesař,

2 OBSAH PODĚKOVÁNÍ... 1 ÚVOD... 1 ANALÝZA DOSAVADNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA... 2 ZÁVĚR Z ANALÝZY DOSAVADNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA... 9 Pozitiva... 9 Negativa a rizika... 9 DOPAD SVĚTOVÉ FINANČNÍ KRIZE DO PŘÍJMŮ MĚSTA DOPORUČENÍ A PRAVIDLA PRO TVORBU ROZPOČTŮ MĚSTA FINANČNÍ POLITIKA MĚSTA...11 ROZPOČTOVÝ VÝHLED - TABULKOVÁ ČÁST A KOMENTÁŘ PŘÍLOHA1: ROZPOČTOVÝ VÝHLED STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČB - TABULKA...13 PŘÍLOHA 2: KUMULOVANÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČB...14 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ... 15

3 PODĚKOVÁNÍ Zpracovatel tímto děkuje finančnímu odboru, zastoupenému Ing. Bohuslavem Bečvářem, za dodané informace a vyslovuje uznání za kvalitu, zejména tabulek a komentáře k rozpočtu Velmi dobře má Statutární město České Budějovice také zpracován CASH FLOW dotačních projektů. ÚVOD Statutární město České Budějovice (dále jen město nebo Statutární město ČB) tímto dokumentem naplňuje povinnost plynoucí mu ze zákona č. 250/2000 Sb., o Rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a obsahem jde nad rámec zákonem daných náležitostí rozpočtového výhledu, uvedených v 3 uváděného zákona. Rozpočtový výhled přímo vychází z politiky a cílů místní samosprávy a je pomocným nástrojem financování, zejména při sestavování rozpočtu. Smyslem rozpočtového výhledu je vymezit finanční možnosti města a zajistit schopnost města dostát svým závazkům. Rozpočtový výhled se vytváří na období dvou až pěti let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovatelných záměrů. Tento rozpočtový výhled uvádí nad rámec zákona posouzení finanční kondice města. Rozpočtový výhled by měl být pravidelně, nejlépe ročně, aktualizován. Ke zpracování rozpočtového výhledu města bylo použito zejména těchto zdrojů: Upravený rozpočet města na rok 2009 k 06/2009 Komentář k rozpočtu města na rok 2009 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 12/2008 Plnění příjmů a výdajů statutárního města k 05/2009 CASH FLOW dotačních projektů k 06/2009 Integrovaný plán rozvoje města Systém ARIS web MF ČR Predikce daňových příjmů od společnosti Regionservis na roky po zohlednění dopadů světové finanční krize (Zdroj: Regionservis 07/2009) Pokladní plnění daňových příjmů státního rozpočtu 06/2009 Makroekonomická predikce MF ČR 06/2009 Průběh celostátního inkasa sdílených daní 07/2009 1

4 ANALÝZA DOSAVADNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA Aby měla samospráva přehled o komplexní finanční situaci města a vývoji hospodaření, musíme zhodnotit celkovou kondici a vývoj financí města z agregovaných finančních dat, která jsou za normálních okolností rozepsaná do položek a paragrafů. Poté vyvodíme jasné a stručné závěry z hospodaření města a navrhneme doporučení. Návazně se může samospráva města dle svého uvážení zaměřit na dílčí opatření. Město je skutečně Mekkou podnikání a zaměstnanosti, a to v rámci celého kraje. Opravdová expanze města z tohoto pohledu nastala od roku Od té doby přibylo 9 tis zaměstnanců pracujících v katastrálním území města, což činí nárůst o 14 % na výsledných více jak 73 tis. zaměstnanců pracujících na katastru města. Nebývalá expanze přírůstku počtu zaměstnanců pracujících ve městě nastala zejména v roce Podstatně horší situace je v počtu obyvatel města. Počet obyvatel naopak dlouhodobě stagnuje. Z 99 tis obyvatel na necelých 95 za posledních 8 let. Svědčí to o tom, že ČB nabízejí dobré klima pro podnikání a práci, ale podstatně horší možnosti pro bydlení. Tyto hodnoty, tedy počet obyvatel a zaměstnanců, zejména podnikajících fyzických osob, mají velký vliv na příjmy města. V případě Statutárního města ČB pozitivně působí hlavně vysoká úroveň podnikání obyvatel a velmi lehce stagnační vliv na příjmy města má počet obyvatel. Graf 1: Vývoj počtu obyvatel a počtu zaměstnanců Statutárního města ČB Zdroj: ČSÚ, Regionservis

5 Statutární město ČB zažilo za posledních dvanáct let dvě kritické události se silným dopadem na finance a z toho druhou událost právě zažívá. U obou těchto situací město nemohlo dopady nijak ovlivnit a sice: RUD - negativní dopad cca 300 mil. Kč. Drtivě negativní dopad na příjmy města měla novela zákona tzv. Rozpočtového určení daní (tzv. RUD, zákon č. 243/2000 Sb.). Tento zásah státu způsobil také nejvyšší deficit hospodaření v historii města v roce 2004 (deficit 354 mil. Kč) Světová finanční krize - negativní dopad cca 150 mil. Kč (odhad na základě dosavadních skutečností plnění příjmů). Světová finanční krize způsobila, že z původně očekávaného 9% růstu daňových příjmů města v roce 2009 bude pravděpodobně minimálně 5% propad. Město reaguje rychle a průběžně se snaží upravovat rozpočet rozpočtovými opatřeními naprosto odpovídajícími realitě. Za zmínku stojí ještě rok 2002, kdy ukončily činnost okresní úřady a kompetence přešly na město a kraj. Na základě této fáze reformy veřejné správy od roku 2003 město disponuje dotacemi na přenesený výkon státní správy. Hospodaření města však značně zkresluje právě financování přeneseného výkonu státní správy, který město vykonává a na který dostává nevyzpytatelné běžné dotace od státu. Nemluvíme přitom o agendách vyplácení různých dávek občanům, které je velmi těžké předpovídat. Tabulka 1: Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření Statutárního města ČB Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů INDEXY 12 let Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Zdroj: ČSÚ, MFČR ARIS WEB, (c) Regionservis, s.r.o tis. Kč Za uplynulých 12 let rostly běžné výdaje města rychleji než daňové příjmy, ovšem město vyrovnávalo tento nesoulad běžnými dotacemi. Zejména je to patrné v letech 1998 až 2002 a 2006,

6 Měli bychom se také zmínit o prodeji akcií a podílů, které převedl na město stát. Město prodávalo tyto akcie a podíly v roce 1999 a Činila tak všechna města a hodnoceno zpětně to byl dobrý tah. Zvláště ke stavu kapitálového trhu v současnosti. Město hospodaří s příjmy a výdaji přesahujícími 2 mld. Kč. Z dlouhodobého hlediska bylo hospodaření města dosud přebytkové, což se projevovalo kladnými zůstatky na účtech města. K to bylo 276 mil. Kč, z toho 126 mil. Kč tvořil zůstatek na účtech účelových peněžních fondů. Bylo velmi dobré vytvořit si rezervu na účtech města. Graf 2: Vývoj salda rozpočtu Statutárního města ČB Zdroj: Regionservis 2009 Město dosud hospodařilo obezřetně. Skutečnost byla vždy po stránce příjmů mnohem lepší než schválený rozpočet. Rok 2009 bude v důsledku světové finanční krize poprvé výjimkou. Vyjma roku 2001, kdy město postihla změna zákona upravujícího příjmy měst, dokázalo město vždy hospodařit relevantně k příjmům. 4

7 Poklesy příjmů v roce 2005 způsobila změna metodiky a kompetencí v oblasti dotací (školství) a nižší kapitálové příjmy než v roce Dle poučení z minulosti je změna metodiky v oblasti dotací a daňových příjmů největším rizikem financí města. Největším finančním rizikem jinak prosperujícího města je paradoxně stát následovaný vládami největších ekonomik světa, které vytvářejí deficity se silným dopadem na celosvětovou ekonomiku, finance ČR a měst nevyjímaje. Graf 3: Vývoj příjmů a výdajů Statutárního města ČB Zdroj: Regionservis 2009 Příjmy města byly z největší části zajištěny podíly na sdílených daních. Nejvíce ovlivňovaly příjmy města podíly na DPH a dani z příjmů právnických osob. Oproti jiným městům byl také významnější podíl daně z příjmů podnikajících fyzických osob. Od roku 2001 do roku 2008 rostly příjmy o 4,8% a výdaje o 2,3%. Ve výdajích stagnovaly kapitálové výdaje (růst 1,2% a běžné výdaje také nenarostly o mnoho, průběrně o 3,4% ročně. Na straně příjmů nejvíce průměrně rostly dotace o 10% a nedaňové příjmy 14,4% ročně. Daňové příjmy byly nejstabilnějším zdrojem financování a vykázaly průměrný růst 5,6%. U dotací je ale údaj zkreslený nárazovými investičními dotacemi mezi jednotlivými lety. Z těchto dat lze dovodit, že město si udrželo poměrně nízký růst běžných výdajů (3,4% ročně od roku 2001) a mělo zajištěno vyšší nárůst příjmů (o 4,8% ve stejném období). Až dopady světové finanční krize v letošním roce 2009 bortí příjmy a zhoršují situaci města. 5

8 Graf 4: Vývoj a struktura příjmů Statutárního města ČB Zdroj: Regionservis 2009 Obecně bylo a je z pohledu příjmů město, stejně jako všechna ostatní města, závislé na daňových příjmech, doplněných o dotace. Přes tuto závislost město dokázalo ročně investovat cca 1/3 veškerých výdajů, což je celorepublikový průměr všech měst a obcí v ČR. Graf 5: Vývoj a struktura výdajů Statutárního města ČB 6

9 Zdroj: Regionservis 2009 Graf 6: Vývoj a struktura výdajů Statutárního města ČB Zdroj: Regionservis 2009 Objem investic města se běžně pohyboval kolem 400 až 600 mil Kč. Z vlastních zdrojů bez dotací bylo město schopné vydat na investice cca 250 až 400 mil. Kč. Město mělo velmi dobré, od roku 2006 se trvale zlepšující provozní saldo hospodaření, tedy běžné opakující se příjmy minus běžné výdaje. Neúspěšnějším obdobím byl rok 2008, hodnota provozního salda byla +512 mil. Kč. Jde o velmi dobrý výsledek, kdy ¼ běžných příjmů městu zbývala v roce 2008 na volnou útratu (na investice či jako zůstatek prostředků na účtech). Tabulka 2: Vývoj provozního salda hospodaření Statutárního města ČB Údaje (čísla značí druhové členění rozp. skladby) * Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje (provozní) Zbývá po uhrazení splátek úvěrů PROVOZNÍ SALDO Podíl provozního salda na běžných příjmech 16% 20% 25% 22% 22% 24% 21% *zapracování upraveného rozpočtu města k Zdroj: Regionservis 2009, Město 7

10 Graf 7: Vývoj provozního salda hospodaření Statutárního města ČB Zdroj: Regionservis 2009 Potřeba dofinancovat projekty, na které město plánuje nebo již čerpá dotace, se projevuje tak, že městu zbývá méně prostředků z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů. Tento negativní jev by měl být vysoce převážen kladem získaných dotací. Město však toto opatření muselo přijmout v poslední době ke zvýšení objemu řízení CASH FLOW. Je to správné opatření a město má velmi dobře postavenou politiku financování projektů, na které plánuje získat dotace. Velmi nízké dluhy města. Zadluženost města dosáhne v brzké době cca 0,5 mld. Kč. Jeho kapacita bezpečného dluhu je na hranici přibližně 1,1 mld. Kč. 8

11 ZÁVĚR Z ANALÝZY DOSAVADNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA Finanční situace města je dobrá. Město dosud aplikovalo prorůstovou zdravou finanční politiku, která městu a jeho financím jednoznačně prospívala. Budoucnost je třeba speciálně ošetřit a to především v důsledku dopadů světové finanční krize a zajištění čerpání dotací. Pozitiva Velmi dobré a od roku 2006 se zlepšující provozní saldo hospodaření (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji). Nejlepší výsledek město dosáhlo v roce mil. Kč. ¼ běžných příjmů městu zbývala na volnou útratu (na investice). V ten samý rok město investovalo téměř 634 mil. Kč Město dokázalo vždy investovat cca 1/3 svých příjmů. Velmi nízké dluhy města. Zadluženost města dosáhne v brzké době cca 0,5 mld. Kč. Jeho kapacita bezpečného dluhu sahá na hranici 1,1 mld. Růst počtu zaměstnanců pracujících na území města od roku 2005 o 14% (celkem o 9 tis. na 73 tis). Vysoká úroveň podnikání na katastru města. Zejména podnikání ve městě bydlících fyzických osob znamená nemalé příjmy města (30% z výnosu daně z podnikání fyzických osob bydlících na území města zůstává městu). Dosud dlouhodobě přebytkové hospodaření. Existovala rezerva na účtech města (k mil. Kč) Obezřetné hospodaření. Míněno, že město vždy příjmům přizpůsobilo výdaje. Poměrně nízký růst běžných výdajů (od roku 2001 průměrně o 3,4% ročně) a vyšší růst příjmů o 4,8% Negativa a rizika Největší finanční riziko přináší městu nadále stát změnou zákonů a podmínek dotací a zadlužováním. (viz. rok 2001 a v přeneseném smyslu 2009 viz strana 3) Stagnace počtu obyvatel z 99 tis. na 95 tis. za posledních 8 let. Nevyzpytatelnost dotací. Nutnost zvýšení objemu řízení CASH FLOW a zadluženosti. Není vinou města, ale vyvoláno nutností kofinancovat dotační projekty a negativními dopady světové finanční krize do příjmů města. Kdyby takovou finanční politiku, kterou dosud uplatňovalo Statutární město ČB aplikoval stát, nesměřovaly by státní finance k bankrotu a hospodářství by se dařilo mnohem lépe. 9

12 DOPAD SVĚTOVÉ FINANČNÍ KRIZE DO PŘÍJMŮ MĚSTA Je chvályhodné, že město reaguje na změny ekonomické situace rychle a velmi zodpovědně. Původně plánovaný růst daňových příjmů v roce 2009 o cca 9% proti roku 2008 se otočil v očekávaný 5% propad. Pokud se nezmění údaje světové a národní ekonomiky, je možné, že propad se bude ve druhém pololetí roku 2009 ještě prohlubovat. Hrozí v roce 2009 až 10% pokles daňových příjmů oproti roku Statutární město ČB již přišlo k oproti schválenému rozpočtu cca o více než 115 mil. Kč v důsledku světové finanční krize a změnám daní provedených státem v průběhu roku. To se projeví schodkem a zvýšením zadlužení města nebo zásahy do výdajů. Dosud město rozumě aplikovalo kombinaci všech těchto opatření. DOPORUČENÍ A PRAVIDLA PRO TVORBU ROZPOČTŮ MĚSTA Město má schválený Integrovaný plán rozvoje. Město od roku 2010 do roku 2013 plánuje investovat za účasti dotací více než mil. Kč. Za tu dobu město musí dodat ze svých zdrojů cca necelých 250 mil. Kč a plánuje získat cca 1 mld. Kč z dotací. Za stejné období město zvládne ze svých zdrojů vydat na investice mil. Kč bez potřeby dalších dluhů. Městu tedy, po úhradě dosud zahrnutých záměrů dotačních projektů od roku 2010 do roku 2013, zbude ještě cca 950 mil. Kč na další vlastní investice. Proto lze jednoznačně konstatovat, že město dostojí svým závazkům. Nezbytné je však dodržet výdajové rámce dané tímto výhledem. Tabulka 3: Záměry dotačních projektů Statutárního města ČB Odhadnuté záměry z dotací tis.kč CELKEM Výdaje celkem Dotace CASH FLOW Kumulované CASH- FLOW

13 FINANČNÍ POLITIKA MĚSTA Město dosud realizovalo velmi dobrou finanční politiku, proto doporučujeme ve stejném duchu pokračovat. Větší důraz bude vzhledem k situaci nutné klást na pokud možno nulový růst běžných výdajů hrazených ze zdrojů města v letech 2010 a 2011, dále na využití maxima užitečných dotací a postupné město naprosto oddlužit. Do rozpočtového výhledu města je promítnutá následující finanční politika a limity: 1. Vyrovnat se s dopady světové finanční krize tzn. nejlépe snížit běžné výdaje a zachovat investice. 2. Žádné další dluhy a spíše oddlužování, výjimku tvoří dotace město by mělo další dluhy využívat jen na investice z dotací, jinak výhled je koncipován jako dluhy splácející. Z 650 mil. Kč očekávaného zůstatku dluhů v roce 2010 by měly dluhy klesnout na necelých 370 mil. Kč v roce 2013 (Limitem pro ještě bezpečné zadlužení města je přitom hranice 1,1 mld. Kč). 3. Vyrovnané, později přebytkové hospodaření - Přebytky budou využity na splácení dluhů. 4. Zlepšující se provozní saldo hospodaření. Provozní saldo hospodaření v důsledku dopadů světové finanční krize klesne z více než 512 mil. Kč v roce 2008 na cca 300 mil. Kč v roce Cílem bude dosáhnout opět hodnot nad 400 mil. Kč. 5. Od roku 2010 do roku 2013: by měly růst daňové příjmy ročně průměrně alespoň o 2,8% (celkové příjmy o 1,1%) běžné výdaje by za stejné období neměly růst průměrně o více než 2,4% 6. Město zvládne vydat ročně alespoň cca 300 mil. Kč na investice bez dotací a dluhů. Investiční dotace tento údaj zvyšují. 7. Každá investiční dotace nebo kapitálový příjem zvýší příjmy města oproti plánovanému výhledu. (VIZ UPOZORNĚNÍ NA DALŠÍ STRÁNCE) 11

14 ROZPOČTOVÝ VÝHLED - TABULKOVÁ ČÁST A KOMENTÁŘ Pro rozpočtový výhled je výchozím rokem rok 2011, přesto tento materiál obsahuje data 2010 a 2009 a je zpracován do roku Tabulky obsahují pro srovnání skutečnost roku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Objem investic bude každý rok vyšší o přijaté investiční dotace. Ve výhledu je úmyslně s investičními dotacemi počítáno mimo saldo! Jinak řečeno do výdajů je zahrnuta jen výše investičních výdajů města hrazená z vlastních zdrojů. Dotace budou na straně příjmů a výdajů působit neutrálně na saldo, ale budou zvedat obrat prostředků přijatých a vydaných. Je to proto, že dotace zdaleka netečou tak, jak se plánovalo a jejich finanční toky jsou velice těžko předpověditelné. Celkové saldo hospodaření by se vlivem přijatých investičních dotací měnit nemělo. Každý prodej majetku promítnutý do kapitálových příjmů navýší oproti výhledu příjmy. Zpracovatel neplánoval kapitálové příjmy. 12

15 PŘÍLOHA1: ROZPOČTOVÝ VÝHLED STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČB - TABULKA Tabulka 4: Rozpočtový výhled Statutárního města ČB ř. Druhové třídění dle rozp. skladby Rozpočtový výhled Údaje * 2010 výhled 2011 výhled 2012 výhled tis.kč 2013 výhled průměr 2001 až Daňové příjmy ,5 102,8 101,0 92,3 106,7 106,5 105, DPFO ze závislé činnosti ,1 102,3 102,5 102,1 108,3 111, DPFO OSVČ ,5 123,8 61,8 125,0 110,0 109, DPFO zvláštní sazba (srážková) ,1 95,7 101,1 105,9 102,8 102, DPPO ,0 99,5 82,4 112,0 107,1 106, DPPO za obce ,2 88,6 92,9 100,0 100,0 100, DPH ,1 101,7 94,6 106,0 107,9 104, až 135 Místní poplatky ,7 99,4 98,7 103,9 100,0 100, Správní poplatky ,0 94,0 104,3 100,0 101,8 101, Daň z nemovitostí ,6 102,2 100,0 114,3 100,0 100, Nedaňové příjmy ,4 97,3 97,7 78,8 103,6 103,4 103, Příjmy z vlastní činnosti a odvody ,6 124,6 87,5 103,7 103,6 103, Přijaté sankční platby a vratky Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a 23 ostatní nedaň. příjmy ,5 29,8 150,1 100,0 100,0 100, Přijaté splátky půjček Kapitálové příjmy , Přijaté dotace (transfery) ,1 102,9 79,2 107,0 93,8 104,4 106, Neinvestiční přijaté dotace (transfery) ,3 85,3 108,5 93,8 104,4 106, Investiční přijaté dotace (transfery) z toho: 4112 a neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu průměr 2010 až / / / / / ,5 102,9 108,9 104,5 104,3 104, PŘÍJMY CELKEM ,8 101,3 95,5 91,1 103,0 105,6 105, Běžné výdaje ,4 102,4 100,3 99,7 100,1 104,9 105,0 23 Výdaje na platy, ostatní platby za práci a 50 pojistné ,0 109,8 104,5 105,6 106,7 103, Neinvestiční nákupy a související výdaje ,7 102,3 90,8 100,0 103,3 104, Neinvestiční trans. soukr. subj ,8 214,5 76,1 75,0 100,0 100,0 26 Neinvestiční transfery veřejnoprávním 53 subjektům ,9 97,3 97,5 105,6 103,5 105,1 27 Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. 54 až 56 org. a půjčky obyv ,0 89,1 115,7 86,5 109,4 108, Ostatní neinvestiční výdaje ,4 77,5 122,8 142,9 100,0 100, Kapitálové výdaje (výhled je BEZ DOTACÍ!) ,2 83,2 144,7 32,7 100,0 100,0 100, VÝDAJE CELKEM ,3 96,0 112,7 75,7 100,1 104,1 104,2 31 ř.21 - ř.30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) ,5 101,9 96,7 93,4 103,0 105,6 105, Běžné výdaje (provozní) ,4 102,4 100,3 99,7 100,1 104,9 105,0 34 ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO ,2 101,4 85,3 69,8 119,0 108,7 108,0 35 Přijaté půjčky Uhrazené splátky půjček ,0 109,6 152,7 136,4 58,0 85,1 37 ř.31+ř.35- Změna stavu na účtech (případne okamžitě ř.36 likvidní aktiva) FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak) ř.21+ř.35 PŘÍJMY VŠECHNY (včetně dluhů) ,6 99,0 100,2 86,8 98,0 105,6 105,5 40 ř.30+ř.36 VÝDAJE VŠECHNY (včetně splátek a úspor) ,6 99,0 100,2 86,8 98,0 105,6 105,5 41 ř.38-ř.39 SALDO ÚPLNÉ (včetně financování) rozvaha Zústatky na účtech a finanční majetek ř.34-ř.36 Zbývá po uhrazení splátek úvěrů ,4 81,7 53,4 109,2 144,4 114,5 44 ř.1+ř.11+ř. Dluhová základna ,9 100,4 90,5 106,0 105,8 105,2 45 ř.36 Dluhová služba (výhled bez leasingu) ,0 85,9 152,7 136,4 58,0 85,1 46 ř.45/ř.44 Ukazatel dluhové služby *% 4,85% 4,15% 7,01% 9,02% 4,94% 4,00% 108,3 85,6 168,8 128,7 54,8 80,9 47 Zadluženost tis. Kč 48 Dlouhodobé dobytné pohledávky suma 2010 až Plán Investice z vlastních zdrojů Plán Investiční dotace - předpoklad Doporučený údaj mil. Kč 51 ř.48+ř.49 INVESTICE CELKEM - PLÁN Strop zůstatku závazků *zapracování upraveného rozpočtu města k POZ. Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:", tedy uvádí jen vybraná podseskupení, případně položky rozpočtové skladby. 13

16 PŘÍLOHA 2: KUMULOVANÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČB Tabulka 5: Kumulovaný rozpočtový výhled Statutárního města ČB ř. Druhové třídění dle rozp. skladby Rozpočtový výhled Údaje * 2010 výhled 2011 výhled 2012 výhled tis.kč 2013 výhled průměr 2001 až Daňové příjmy ,5 102, Nedaňové příjmy ,4 97, Kapitálové příjmy , Přijaté dotace (transfery) ,1 102, PŘÍJMY CELKEM ,8 101, Běžné výdaje ,4 102, Kapitálové výdaje (výhled je BEZ DOTACÍ!) ,2 83, VÝDAJE CELKEM ,3 96,0 31 ř.21 - ř.30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) ,5 101, Běžné výdaje (provozní) ,4 102,4 34 ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO ,2 101, FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak) ř.38-ř.39 SALDO ÚPLNÉ (včetně financování) rozvaha Zústatky na účtech a finanční majetek ř.34-ř.36 Zbývá po uhrazení splátek úvěrů ,4 46 ř.45/ř.44 Ukazatel dluhové služby *% 4,85% 4,15% 7,01% 9,02% 4,94% 4,00% 108,3 47 Zadluženost Dlouhodobé dobytné pohledávky suma Plán Investice z vlastních zdrojů Plán Investiční dotace - předpoklad ř.48+ř.49 INVESTICE CELKEM - PLÁN Doporučený údaj mil. Kč Strop zůstatku závazků *zapracování upraveného rozpočtu města k POZ. Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:", tedy uvádí jen vybraná podseskupení, případně položky rozpočtové skladby. průměr 2010 až

17 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka 1: Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření Statutárního města ČB... 3 Tabulka 2: Vývoj provozního salda hospodaření Statutárního města ČB... 7 Tabulka 3: Záměry dotačních projektů Statutárního města ČB Tabulka 4: Rozpočtový výhled Statutárního města ČB Tabulka 5: Kumulovaný rozpočtový výhled Statutárního města ČB Graf 1: Vývoj počtu obyvatel a počtu zaměstnanců Statutárního města ČB... 2 Graf 2: Vývoj salda rozpočtu Statutárního města ČB... 4 Graf 3: Vývoj příjmů a výdajů Statutárního města ČB... 5 Graf 4: Vývoj a struktura příjmů Statutárního města ČB... 6 Graf 5: Vývoj a struktura výdajů Statutárního města ČB... 6 Graf 6: Vývoj a struktura výdajů Statutárního města ČB... 7 Graf 7: Vývoj provozního salda hospodaření Statutárního města ČB

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová Zpracováno dne 23. 7. 2014 Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí Zpracováno dne 30. 3. 2015 AKTUALIZACE Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu:

Více

Rozpočtový výhled města STRÁŽ POD RALSKEM

Rozpočtový výhled města STRÁŽ POD RALSKEM 22. května 2011 Zpracováno dne 07. 11. 2011 Rozpočtový výhled města STRÁŽ POD RALSKEM Obsahuje: analýzu dosavadního hospodaření města s uvedením silných a slabých stránek (rekapitulaci a možné hrozby)

Více

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA Zpracováno dne 3. 11. 2013 Zvýšení kvality řízení na MěÚ Lanškroun CZ.1.04/4.1.01/89.00080 LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL

Více

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí městyse uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem Rozpočtový statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí města uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Analýza financí obce. Moravská Třebová

Analýza financí obce. Moravská Třebová Zpracováno dne 23. 7. 214 Analýza financí obce Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.4/4.1.1/89.116 Zpracoval:

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Finanční odbor předkládá radě města k projednání V Dačicích: 30. 11. 2012 Vypracovala: Ing. Lea Andrejsová Návrh rozpočtového u města Dačic na období r. 2014

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Analýza financí města Jablonec nad Nisou s ratingem 2014

Analýza financí města Jablonec nad Nisou s ratingem 2014 Analýza financí města Jablonec nad Nisou s ratingem 214 Číslovaná stránka 1 z 27 OBSAH ÚVOD... 3 VYBRANÉ POUŽITÉ TERMÍNY... 3 Počet obyvatel... 3 Počet žáků... 3 Počet zaměstnanců... 3 Provozní saldo...

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11 G. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti 1 OBSAH: 1. Úvod... 2 2. Hospodaření územních samosprávných

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Dobrovolný svazek obcí. Starý Kolín a Hlízov

Dobrovolný svazek obcí. Starý Kolín a Hlízov Dobrovolný svazek obcí Starý Kolín a Hlízov N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Návrh závěrečného účtu svazku byl zveřejněn na úřední desce obce v elektronické podobě v souladu s 39 zákona

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2015 2017 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

LUDĚK TESAŘ ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2014 RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI FINANCÍ

LUDĚK TESAŘ ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2014 RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI FINANCÍ LUDĚK TESAŘ ROZPOČET MĚSTA A OBCE 2014 RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI FINANCÍ CITYFINANCE = finance s citem, hodnota navždy. Naše obchodní krédo. F I N A N C E S C I T E M, H O D N O T A N A V Ž D Y K ČEMU BYLA

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příprava rozpočtu 2008

Příprava rozpočtu 2008 III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Příprava rozpočtu 2008 co můžeme očekávat, jak lépe řídit rozvoj a získat finanční zdroje Ing. Luděk Tesař L u d ě k T E S A Ř ekonom specialista

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk Zpracováno dne 6. 9. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města Žamberk Obsahuje: Navržení pravidel sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou

Více

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v ) - měsíční Tab.č.1 daň z příjmů fyzických daň z příjmů fyzických daň z příjmů daň z příjmů fyz. daň z přidané daň z c e l k e m osob ze závislé činnosti osob z

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 1 V Praze dne 28.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 1 V Praze dne 28. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2014 Číslo: 1 V Praze dne 28. března 2014 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

III. Hospodaření územních rozpočtů

III. Hospodaření územních rozpočtů III. Hospodaření územních rozpočtů Významným faktorem ovlivňujícím vývoj příjmů územních rozpočtů jsou legislativní změny v oblasti rozpočtového určení daní, které znamenaly posílení daňových příjmů obcí.

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 F. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH SLOŽEK VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A O FONDECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Obsah I. INFORMACE O HLAVNÍCH VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO SAMOSPRÁVY. Ing. Luděk Tesař

ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO SAMOSPRÁVY. Ing. Luděk Tesař ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO SAMOSPRÁVY Ing. Luděk Tesař Luděk Tesař -CV 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv procesní

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí-

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Zpracoval: ROZ MHMP srpen 2014 Základní okruhy prezentace dluhové služby Vlastního hl. m. Prahy (VHMP) Vztahové schéma dluhové služby Dlouhodobé finanční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více