Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: tel: fax: Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1

2 Obsah: a. Základní údaje o škole b. Přehled oborů vzdělávání c. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy e. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků f. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů g. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j. Základní údaje o hospodaření školy k. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 a. Základní údaje o škole a) Název školy: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Identifikace zařízení: Adresa: ZŠ Bohumínská 72/1082, , Ostrava - Slezská Ostrava Právní forma: příspěvková organizace; IČO: Webové stránky: b) Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava IČO: Adresa: Těšínská 35, , Ostrava - Slezská Ostrava c) Ředitel školy: Mgr. Radek Pollo, Okružní 585/22, Vratimov. d) Charakteristika školy: 1. Základní škola Bohumínská kapacita: 600 žáků IZO: Školní družina kapacita: 140 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 750 stravovaných IZO: Školní klub kapacita : 45 žáků IZO: Datum zařazení do sítě: Změny zařazení: změna IČO obce škola právní subjektivita dodatek č. 4 sloučení (ZŠ Antošovice) zařazení školní jídelny výdejny (Antošovická 55) rozhodnutím Rady MO Sl.Ostrava č. 2923/53 zrušeno odloučené pracoviště (Antošovická 55) rozhodnutí o zrušení odloučeného pracoviště ZŠ Antošovická 55/107, Ostrava Koblov e) Školská rada: Pracuje ve složení 6 členů, - 2 zástupci za rodičovskou veřejnost - 2 zástupci za zřizovatele - 2 zástupci pedagogických pracovníků Předsedou školské rady byl v řádných volbách zvolen Ing. Miroslav Vrána f) Sdružení rodičů a příznivců školy pracuje na škole od roku spoluúčast na organizaci akcí pro děti - příspěvky na odměny žákům při akcích školy - příspěvky na vyhodnocení soutěží 3

4 b. Přehled o vzdělávacím programu školy 1. 9.ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíč ke vzdělání šance pro každého. Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 učitele ,9 16,3 Vybavení školy: Počet učeben: 32 z toho 16 odborných učeben (3 učebny cizích jazyků, 2 počítačové učebny, F-Ch, Př, Z, Hv, D, Vv, školní dílny pozemky, dílna, kuchyňka, pracovna I. st., knihovna) Počet tělocvičen: 1 Školní hřiště: 1 Knihovny: 2 (učitelská + žákovská) Školní družina 4 oddělení Počítačové učebny - naše škola má k dispozici celkem 109 počítačů, z toho je 75 PC a 34 NB, 60 PC a 10 NB je využíváno přímo žáky. V rámci projektů Modernizace vybavení základních škol městského obvodu Slezská Ostrava máme vybaveny 2 učebny VT s připojením k internetu ( VT PC; VT PC) a jazykovou učebnu ( PC). Učebny F-Ch, Aj, Př a VT jsou vybaveny interaktivními tabulemi a další 4 odborné učebny notebookem a dataprojektorem. Žáci i učitelé mohou využívat počítače v některých odborných učebnách, třídách, oddělení ŠD, kabinetech. Tato výpočetní technika je v maximální míře využívána nejen v rámci výuky povinně volitelného předmětu Informatika a dalších předmětů, ale i ve volném čase žáků v rámci mimoškolní zájmové činnosti. Jazyková učebna 2 učebny cizích jazyků pro 2. stupeň 1 učebna anglického jazyka pro 1. stupeň (digitální jazyková učebna) Vybavení odborných učeben a kabinetů učebními pomůckami je na přiměřené úrovni. Dochází k postupnému doplňování a modernizaci. K nákupu byly využívány i prostředky z dotací ESF. Fond učebnic odpovídá potřebám školy. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMTV. c. Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci školy mají předepsanou aprobační a pedagogickou způsobilost, podílejí se i na dalších činnostech školy (např. zájmová činnost, exkurzní činnost, soutěže). Řídící pracovníci vytvářejí motivující a zároveň profesionální klima, usilující o odborný a profesní růst pracovníků školy. Ve škole působí vyrovnaný, profesionálně zdatný kolektiv pedagogů, schopný týmové práce, vzájemné komunikace a spolupráce. Svými profesními dovednostmi působí směrem k žákům, jejich zákonným zástupcům, pracovníci dovedou diagnostikovat a motivovat žáky k dalším činnostem. Velký důraz je kladen na průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti školských zákonů, školního vzdělávacího programu, didaktiky jednotlivých předmětů, pedagogiky a práce s výpočetní a komunikační technikou. 4

5 Na škole působí pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, profesionální orientaci sleduje výchovná poradkyně a pedagog zabývající se prevencí sociálně patologických jevů a pedagog pro environmentální výchovu. Výukou prolínají prvky environmentální výchovy, dopravní výchovy, výchovy k volbě povolání, zdravého životního stylu a další. Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce, školní metodik prevence, ICT koordinátor. Na 1. stupni vyučuje 11 pedagogů, na 2. stupni 10 pedagogů, 4 pedagogové školní družiny, celkem: 25 pedagogických pracovníků s většinovou převahou žen a zkušených pedagogů. Věková struktura pedagogického sboru: let 1 pedagog let 6 pedagogů let 9 pedagogů nad 50 let 9 pedagogů d. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Při zápisu do 1. ročníku, který se konal ve dnech: 16. a bylo celkem zapsáno 62 žáků, z toho bylo 8 odkladů povinné školní docházky. Celkem k nastoupí do 1.ročníku 51 žáků. e. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovná poradkyně ve spolupráci s PPP Ostrava - Poruba a třídními učiteli zajišťovala vzdělávací potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami odbornou diagnostiku, vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením byli integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště výchovná poradkyně, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vypracovali individuální vzdělávací plány, které učitelé vyhodnotili dvakrát za rok. Integrovaní žáci navíc navštěvovali dle doporučení poradny jedenkrát týdně reedukační péči. Na škole jsme měli 21 integrovaných žáků, reedukace probíhala ve třech skupinách. Péče o talentované a mimořádně nadané žáky Talent a mimořádné nadání žáků učitelé rovněž rozvíjeli. V rámci výuky byla zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáků. Pro nadané žáky učitelé připravovali školní a domácí práci, která odpovídala úrovni jejich dovedností a nadání. Nadaní žáci vypracovali náročnější samostatné úkoly, pracovali na projektech, byli pověřování vedením pracovních skupin. Své znalosti, dovednosti a schopnosti si mohli prohloubit v i rámci zájmových útvarů. Výuka anglického jazyka probíhala v diferencovaných skupinách podle úrovně jazykových dovedností žáka s možností přestupu mezi skupinami. Každý žák měl možnost se s učitelem připravovat na olympiádu a soutěže dle svého zájmu. Pohybově nadaní žáci byli zapojeni do sportovních soutěží a reprezentovali školu v řadě sportovních utkání. Kariérové poradenství Výchovná poradkyně poskytovala kariérové poradenství žákům a zákonným zástupcům žáků ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy. V ročníku žáci vyplňovali dotazníky k volbě 5

6 povolání, které se staly součástí jejich portfolia. Výchovná poradkyně se soustředila na zajišťování přihlášek na střední školy. Na střední školy bylo přijato celkem 50 žáků. Celkem vyšlo z 9. ročníku Studijní obory s maturitou Učební tříleté obory Bez umístění z 5. ročníku (na 8-mi leté gymnázium) vychází ze 7.ročníku ze 7. ročníku (na 6 - ti leté gymnázium) vychází z 8. ročníku 40 žáků 30 žáků 10 žáků 0 žáků 5 žáků 1 žák 1 žák 4 žáci Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Neklasifikováno I.st II.st Celkem Snížený stupeň z chování Školní rok 2012/2013 Stupeň chování Počet % 2 7 2, ,87 Celkový počet neomluvených hodin Školní rok 2012/2013 Počet žáků Počet hodin Průměr na žáka ,09 Záškoláctví řešeno ve spolupráci se sociálním odborem obecního úřadu, kurátorem a policií ČR. 6

7 f. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní metodik prevence pracuje podle Minimálního preventivního programu, který byl vypracován v září 2012 a se kterým byli všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni. V souladu s tímto programem vypracovali učitelé plán prevence sociálně patologických jevů pro jednotlivé ročníky a zapracovali je do svých učebních plánů na celý školní rok. Prevence sociálně patologických jevů u dětí se v tomto školním roce zaměřuje na aktivity v následujících oblastech prevence: a) násilí a šikanování b) vandalismus a jiné formy násilného chování c) xenofobie, rasismus d) užívání návykových látek, včetně opomíjeného alkoholu a kouření e) komerčního sexuálního zneužívání dětí Další cíle: a) dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikových projevů chování b) systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu c) vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy d) podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností e) začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky f) zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence g) aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti Konkrétní aktivity podporující primární prevenci Výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování Akce zaměřené na zvyšování právního povědomí, spolupráce s MP a Policií ČR: Preventivní seminář Policie ČR Ajaxův zápisník pro 2. ročník Policejní akademie pro 8. a 9. Ročník Poldík Webík 5. a 6.ročník Bílý nosorožec Besedy s MPO Bezpečné odpoledne 1.ročník Bezpečně ze školy domů 2.ročník Život ve městě 5.ročník Nebezpečná hra (šikana) 6.ročník Nedělej si problémy 7.ročník Občanský průkaz, přestupky - 8.ročník Zájmy chráněné trestním zákonem 9.ročník Preventivní programy: Renarkon: Komunikace a vztahy 6.ročník Zdravý životní styl 7.ročník Virtuální komunikace 8.ročník Sexualita 9.ročník 7

8 Bílý nosorožec: Vztahy ve třídě 3. a 5.ročník Co nám říkají značky 4.ročník Drogy 7.ročník Centrum pro rodinu a sociální péči - Škola osobního života 8. a 9.ročník Školení Českého červeného kříže 9.ročník Na základě průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek byla věnována zvýšená pozornost prevenci kouření a zneužívání návykových látek osvěta v rámci hodin Ov, TH. Dovednost volby správné životosprávy (blok v rámci hodin OV a Pč) Drogy trochu jinak přístup na internetové stránky ročník Zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech: Exkurze: Vzdělávací exkurze v rámci projektu EU Peníze školám Opava, Hradec nad Moravicí, Nový Jičín, Kroměříž, Olomouc 7.ročník Vzdělávací exkurze v rámci projektu EU Zvídavá laboratoř Unipar Rožnov pod Radhoštěm, Sklárny Karolínka 6.ročník, Planetárium Praha, Klementinum 7.ročník, IQ Park Liberec, automobilka Mladá Boleslav 9.ročník, Přečerpávací vodní elektrárna dlouhé Stráně, papírna Velké Losiny 8. a 9.ročník Vzdělávací exkurze ZOO Lešná 3.ročník, SPŠ Zengrova vybraní žáci 8. a 9.ročníku, IBC 9.ročník, QQ studio Ostrava 5.ročník, Ostravské muzeum 8.ročník Návštěvy kulturních akcí: Divadlo loutek 1. 5.ročník Ekofilm Ostrava - 8.ročník Televizní soutěž Bludiště 9.ročník Janáčková konzervatoř Taneční představení Petr a kouzelný glóbus Vánoční a velikonoční řemesla Vánoční čtení Vánoční dopoledne 1. 9.ročník Projektové vyučování: Den Země žáci I.stupně Zdravá pětka ročník Lidská práva projektový den ročník Vztahy ve třídě - projektový den ročník Evropa náš domov 2.ročník Poznej se program pro 4.ročník Orientace v krajině 3.ročník Pohádkové dopoledne 1. 3.ročník Už vím proč absolventské projekty v rámci Zvídavé laboratoře Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí Tematické dny akce Školního parlamentu Život dětem a Čtení pomáhá charitativní projekty Ozdravné pobyty a LVK: Adaptační pobyt žáků 6. 9.ročníku v rámci projektu Šance pro každého III. - Malenovice Ozdravný pobyt pro žáky 4. 5.ročníku Ostravice LVK Ski areál Bílá žáci 5. 9.ročníku 8

9 Výukové programy: Volba povolání pro 9.ročník OZO Ekologické programy Domácí mazlíčci, Co hýbe světem, Kdo šetří má za tři, Povídání o vodě, Hody, hody doprovody, Zelení kamarádi, Právo na život 1. 6.ročník Zdravé zoubky 1.ročník Dopravní výchova Plavecký výcvik Knihovnické lekce a besedy v knihovně Dny vánočních a velikonočních řemesel Naši ilustrátoři Po stopách Cyrila a Metoděje Volnočasové aktivity nabídka zájmových útvarů: Počítačové kroužky Výtvarné kroužky Dopravní výchova Anglický jazyk Knihovnický kroužek Chemický kroužek Aerobic Házená Tenis Sportovní hry Stolní hry Akce školní družiny: Svátek dýní a strašidel na Slezskoostravském hradu akce pro žáky, rodiče a veřejnost 6.ročník ekologické tvůrčí dílny Co umí krabice Drakiáda Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, vánoční pěvecká soutěž a diskotéka Vystoupení tanečního kroužku na vánočních trzích Vánoce na dědině zájezd do Rožnova pod Radhoštěm Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi Zlatý slavík pěvecká a hudební soutěž Koloběžkové závody Karneval Besídka ke Dni matek Vystoupení na Dni Slezské Beseda v knihovně Vikingové Celoroční družinová hra Po stopách Indiánů Dětský den Školní časopis Kameňák dává prostor pro tvořivost žáků, zvyšuje zájem o povědomí žáků o dění ve škole. Žákovský parlament rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití, je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy, pravidelná setkání umožňují kontinuální práci a působí preventivně ve třídách. Schránka důvěry Názory a připomínky mají žáci možnost vkládat osobně do schránky důvěry umístěné v prvním patře nebo elektronicky na webových stránkách školy 9

10 Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost: 1. Akce pro rodiče: třídní schůzky, seznámení rodičů s MPP, informace o prevenci rizikových projevů chování Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků Konzultační hodiny VP a ŠMP Individuální pohovory se zákonnými zástupci žáků Webové stránky školy Konzultace se zákonnými zástupci a s žáky 2. Akce s rodiči: Hledáme svou 1. třídu 4. Společenský večer Předškoláci na Kamenci 3. Informovanost občanů prostřednictvím místního periodika o akcích školy v oblasti rizikového chování žáků a zdravého životního stylu. Ke zjištění aktuálního stavu negativních jevů ve škole jsou využívány dotazníky ŠMP, VP a třídních učitelů, připomínky dětí a žákovského parlamentu, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné, průzkumem bylo zjištěno, že se na škole projevují občas problémy v třídních kolektivech, kde se začíná projevovat snaha některých silnějších jedinců prosazovat své zájmy nevhodným způsobem. Časté je také chování, které je možno nazvat škádlením, ale ne vždy je takto chápáno u všech, ke kterým je směřováno. Toto chování přerostlo ve třídě V.A do 2.stádia šikany. Objevily se také případy krádeže u žáků 2. a 4.ročníku. V rámci prevence a ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků, odbory sociálně právní ochrany dětí a mládeže a policií jsou tyto problémy se žáky většinou odstraněny. g. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název semináře počet pedagogů Anglický jazyk pro učitele A1 10 Studium ŠMP 1 Pokročilé prezentace pro interaktivní výuku 4 Školení metodiků dopravní výchovy 1 Seminář ŠMP 1 Kompetence VP v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením - Program pro kvalifikované VP 1 Seminář k ŠVP změny RVP ZV 1 Základní sociální potřeby současných dětí 16 Krajská konference k ICT ve školství 1 Soudobé dějiny a moderní výuka 1 Corel Draw ( vektorová grafika ) 1 Čeština hravě 2 Využití mediální výchovy nejen v hodinách Čj 1 Vztahy v kolektivu 1 Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti 1 Řešení výchovných a kázeňských problémů 1 16 seminářů se zúčastnilo 21 pedagogických pracovníků. 10

11 Vzdělávání dalších pracovníků školy Název semináře počet pedagogů Majetek v příspěvkové organizaci 2 Účetnictví - seminář pro asistentky a sekretářky 1 Ředitel školy a školní jídelna 1 DPH pro příspěvkové organizace 2 Právní předpisy ve školství 1 Školení odborné způsobilostí řidičů 2 h. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola zorganizovala 3 výjezdní pobyty žáků ( lyžařský kurz, ozdravný pobyt pro žáky ročníku, adaptační pobyt v rámci projektu První šance pro každého ). Všechny tyto ozdravné akce pro žáky byly velmi kladně hodnoceny žáky, rodiči i pedagogy. V průběhu celého školního roku pracoval školní žákovský parlament. Je složen ze zástupců tříd ročníku. Řídí se plánem práce, který si žáci sestavili pod vedením Mgr. Liany Svobodové. Jsou spolutvůrci dobré atmosféry na škole a podílejí se na iniciaci mnoha akcí. Společně také vydávají školní časopis Kameňák, který informuje o dění na naší škole, dává prostor pro tvořivost žáků a prezentuje výsledky práce žáků i jejich učitelů. Účast žáků v soutěžích V průběhu školního roku se zájemci z řad žáků I i II. stupně zapojují do vědomostních soutěží a olympiád v jednotlivých předmětech (M, Čj, F, Ch, D, Z, Př) a reprezentují školu ve výtvarných a sportovních soutěžích. V rámci olympiád žáci nejprve řeší úkoly školního kola a úspěšní řešitelé postupují do kola okresního a krajského. I v letošním školním roce byli naši žáci velmi úspěšní. V rámci okresních a krajských kol, kde museli prokázat hluboké znalosti, se umístili na předních místech v těchto soutěžích: I.stupeň Dopravní soutěž Obvodní kolo - mladší žáci 2. místo starší žáci - 1.místo Městské kolo - mladší žáci 4. místo starší žáci - 5.místo Aerobic maraton Školní kolo - účast žáků ročníku Školní házenkářská liga roč. 8 kol za škol.rok 2012/ většinou obsazovali místo Mc Donald s Cup kopaná obvodní kolo 2.místo v obou kategoriích II.stupeň Olympiáda z jazyka českého Městské kolo Radek Slaný 6.místo Barbora Anežková - 40.místo Recitační soutěž Obvodní kolo: 1. místo - Radek Slaný, Jan Pomahač postup do městského kola Městské kolo: 1. místo Radek Slaný postup do krajského kola Krajské kolo: Radek Slaný 11

12 Literární soutěže : Almanach žákovské a studentské tvorby Stáří očima ostravských dětí ocenění v literární části: Patrik Šigut, Vendula Čaňková, Patrik Coch, Rradka Freitagová ocenění ve výtvarné části: Barbora Hlavatá, Eva Drahošanová Ruský jazyk Krajská přehlídka Festivalu ARS POETICA Puškinův památník 4.místo Dějepisná olympiáda Okresní kolo: 3 žáci Vojtěch Urbačka, Radek Slaný, Radka Freitagová Zeměpisná olympiáda školní kolo: 28 žáků 8. a 9.ročníku okresní kolo: 10.místo Matěj Ondráš, 8.místo Jiří Reitšmíd, 15.místo Radka Freitagová Matematická olympiáda Školní kolo: 4 žáci bez postupu Pythagoriáda Školní kolo: 8 žáků Okresní kolo: 6.ročník D.Mokoš, M.Ondráš - úspěšní řešitelé, 7.ročník Jiří Reitšmíd Chemická olympiáda Školní kolo: účast 8 žáků bez postupu do okresního kola Výtvarné soutěže Děti, pozor, červená školní kolo, 3 práce odeslané do obvodního kola bez umístění Sportovní soutěže Orion florbal cup obvodní kolo mladší žáci 1. místo starší dívky 1. místo mladší chlapci 4.místo starší chlapci 1. místo městské kolo - mladší žáci 1. místo starší dívky 5. místo starší chlapci 5.místo krajské kolo - mladší dívky 3. místo Basketbal obvodní kolo dívky 1. místo chlapci 1. místo Racketlon - obvodní kolo 1.místo O putovní pohár starosty Slezské Ostravy - kopaná 1.místo, střelba (dívky) 1.místo Mimoškolní činnost Žáci I. i II.stupně se zapojují do činnosti zájmových kroužků: Výtvarný kroužek Dopravní výchova Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce Knihovnický kroužek Chemický kroužek Aerobic Házená Sportovní hry Tenis Stolní hry Činnost všech zájmových kroužků přispívá k vhodnému využití volného času dětí, k rozvoji jejich znalostí a dovedností v různých oborech. Děti tyto kroužky navštěvují rády a aktivně se zapojují do jejich práce. 12

13 Spolupráce s rodiči Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím žákovských knížek, elektronické žákovské knížky, na třídních schůzkách, v konzultačních dnech, případně telefonicky, nebo em. V průběhu roku byly uspořádány dvě třídní schůzky a tři konzultační odpoledne účastní se rodiče spolu s žáky. V případě potřeby jsou učitelé k dispozici zákonným zástupcům žáků po předchozí domluvě. Stále více rodičů využívá možnost komunikace prostřednictvím elektronické pošty. Na výchovného poradce a školního metodika prevence se mohou rodiče obrátit v době konzultačních hodin a v naléhavých případech kdykoliv. Rodičovské veřejnosti poskytujeme informace na našich internetových stránkách. Žákovský časopis Kameňák seznamuje žáky, rodiče i veřejnost s děním ve škole vychází 4x ročně. Sdružení rodičů a příznivců školy SRPŠ spravuje sponzorské dary, poskytuje finanční příspěvky na školní akce, hradí odměny pro žáky za účast v soutěžích a olympiádách, přispívá k financování školních výletů a lyžařských kurzů. Vedení školy společně se SPRŠ uspořádalo již tradiční Společenský večer. Spolupráce s jinými subjekty a dlouhodobé projekty V oblasti environmentální výchovy spolupracuje škola s OZO při třídění odpadu, sběru papíru a PET lahví. Škola využívá ekologické výukové programy, které připravují Ostravské městské lesy, Planetárium, ZOO Ostrava apod. Občanská sdružení Bílý nosorožec, Renarkon jsou partnery školy v protidrogové prevenci a při výchově ke zdravému životnímu stylu. Pravidelné jsou besedy pro žáky s příslušníky Policie České republiky, Městské policie Ostrava. Občanské sdružení Narovinu zprostředkovává škole již 9. rokem adopci keňské dívky. V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Knihovnou města Ostravy, která pořádá pro žáky besedy o knihách a knihovnické lekce. Ke sportovnímu vyžití žáků přispívá součinnost školy s Asociací školních sportovních klubů AŠSK. Uskutečnilo se setkání žáků školy s vítězi extraligového finále a mistry ČR ve florbalu, družstvem 1. SC WOOW Vítkovice. Dlouhodobá spolupráce školy s MŠ v obvodu zaručuje bezproblémový přechod dětí do 1. ročníku základní školy. Projekt Předškoláci na Kamenci umožňuje rodičům a budoucím prvňáčkům navštívit školu v plném provozu a poznat školní prostředí a výuku nejen v prvních třídách. Spolupráce s ÚMOb Slezská Ostrava napomáhá naplňovat cíle školy. Širokou veřejnost obvodu Slezské Ostravy informuje škola o svých úspěších a zdařilých akcích ve Slezskoostravských novinách. Školská rada, která je tvořena zástupci zřizovatele, pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků, se podílí na správě školy. Sdružení rodičů a příznivců školy působí na naší škole již od roku Cílem Sdružení je spolupráce s rodiči, vedením školy a pedagogy, občanskou veřejností a samosprávními orgány Slezské Ostravy. SRPŠ podporuje modernizaci vzdělávacího procesu, finančně přispívá k zajištění 13

14 některých akcí školy pro žáky (např. Karneval ŠD), přispívá na rozvoj talentovaných žáků (odměny žákům za účast v soutěžích) a již tradičně se podílí na organizaci Společenského večera. Při vzdělávání a výchově integrovaných žáků je nezbytná úzká spolupráce s Pedagogickopsychologickou poradnou a SPC. Škola spolupracuje s Ostravskou univerzitou a využívá nabídek KVIC a NIDV pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jednou ze zpětných vazeb pro učitele je testování znalostí a dovedností žáků, k čemuž jsou využívány testy společnosti SCIO a portálů a Znalostní testy, které absolvují žáci naší školy, slouží žákům, jejich rodičům i pedagogům k posouzení dosažených výsledků. Nově spolupracujeme také se společností AIESEC Ostrava na projektu zaměřeném na mezikulturní vzdělávání na základních a středních školách zvaném EDISON. V rámci tohoto projektu navštíví školu zahraniční studenti za účelem prezentace jejich země, původu a jejich kultury. Ve spolupráci s organizací Young Life Ostrava se na naší škole uskutečnil týdenní pobyt skupiny 48 amerických studentů, během kterého se naši žáci setkali s rodilými mluvčími nejen při výuce anglického jazyka a některých dalších předmětů, ale i v odpoledních hodinách, kdy se zúčastnili her a soutěží. Studenti během svého pobytu vybudovali v prostoru školního hřiště herní prvek domeček Tyrš, který naše škola obdržela jako dar. Testování žáků I. Výsledky testování žáků 9.ročníků STONOŽKA - testy SCIO Testování listopad 2012 test z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů Čj - průměrná čistá úspěšnost 54%, průměrný percentil 57,0 Výsledky nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a výsledky lepší než 70 % zúčastněných škol. Výsledky lepší v porovnání s předcházejícími roky M - průměrná čistá úspěšnost 35 %, průměrný percentil 55,0 Výsledky nadprůměrné, patříme mezi úspěšné školy. Výsledky lepší než 70 % zúčastněných škol. Výsledky horší v porovnání s předcházejícími roky OSP - průměrná čistá úspěšnost 51%, průměrný percentil 62,0 Výsledky lepší v porovnání s předcházejícími roky II. Výsledky testování žáků 8. ročníků PPPZ - příprava k příjm.zkouškám Čj - VIII. 46,03%, percentil 47,0 M - VIII. 23,7%, percentil 40,8 OSP - VIII. 48,58% percentil 40,5 III. Výsledky testování žáků 8. 9.ročníku Průřezová témata testy PRUT - Scio Testování oblastí globální výchova, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní a environmentální výchova VIII. čistá úspěšnost 38% percentil 54 IX.A čistá úspěšnost 61% percentil 74 IX.B čistá úspěšnost 53% percentil 63 IV. Výsledky testování žáků 5. ročníků Informační gramotnost testy GEPARD - Scio Škola se řadí mezi průměrné školy. Znalosti a dovednosti žáků v oblasti informační gramotnosti v porovnání se všemi testovanými žáky: 10% uživatelské znalosti a dovednosti 14

15 8% průměrné znalosti a dovednosti na úrovni průzkumníka 86,5% znalosti a dovednosti na úrovni začátečníka V. Výsledky testování žáků 9. ročníků Informační gramotnost testy GEPARD - Scio Škola se řadí mezi průměrné školy. Znalosti a dovednosti žáků v oblasti informační gramotnosti v porovnání se všemi testovanými žáky: 8% znalosti a dovednosti na úrovni profíka 61,5% znalosti a dovednosti na úrovni znalce 28% uživatelské znalosti a dovednosti 2,5% průměrné znalosti a dovednosti na úrovni průzkumníka VI. Plošné testy nanečisto český jazyk, matematika, anglický jazyk pro 5. a 9.ročník Testování prostřednictvím portálu Testy připraveny na základě standardů pro I. a II.stupeň, zveřejněných MŠMT. Výsledky pro jednotlivé testované oblasti a individuální výsledky jednotlivých žáků využili učitelé matematiky k přípravě na celoplošnou generální zkoušku. VII. Celoplošná generální zkouška 2 testování znalostí žáků na úrovni 5. a 9. ročníků NIQES 5.ročník Matematika Průměrná úspěšnost: 42% Český jazyk Průměrná úspěšnost: 59% Anglický jazyk Průměrná úspěšnost: 80% Výsledky z Čj a M horší než průměrné výsledky všech testovaných žáků. Výsledky z Aj odpovídají průměrným výsledkům všech testovaných žáků. Ve srovnání s testováním v roce 2012 výsledky horší v Čj a M, lepší v Aj. 9.ročník Matematika Průměrná úspěšnost: 71% Český jazyk Průměrná úspěšnost: 83% Anglický jazyk Průměrná úspěšnost: 63% Výsledky z M a Čj lepší než průměrné výsledky všech testovaných žáků. V Aj výsledky odpovídají průměrným výsledkům všech testovaných žáků. Ve srovnání s testováním v roce 2012 výsledky lepší ve všech předmětech. 15

16 i. Údaje o výsledcích inspekční činnost provedené ČŠI března 2013 byla ČŠI provedena inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem inspekční činnosti bylo: hodnocení a zjišťování podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou, zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů (základní a školní družina) a jejich souladu s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem. hodnocení podpory matematické gramotnosti a finanční gramotnosti za školní roky 2010/2011, 2011/2012, 2012 ke dni inspekce Závěr: Škola poskytuje vzdělávání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Realizované školní vzdělávací programy ZŠ a ŠD jsou v souladu se zásadami a s cíli platného školského zákona a s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. Při vzdělávání žáků respektuje zásady a cíle školského zákona, zejména rovný přístup ke vzdělání. Systematicky hodnotí výsledky vzdělávání a všestranně podporuje rozvoj osobnosti žáků. Škola se zapojuje do externího testování znalostí a dovedností žáků. Funkční organizace vzdělávání, široká nabídka školních i mimoškolních aktivit a metodické dovednosti učitelů podporují rozvoj klíčových kompetencí žáků, vytvářejí podmínky k jejich aktivnímu učení a přispívají k naplňování cílů stanovených ve školním vzdělávacím programu. Uplatňovaná strategie řízení školy se vyznačuje dobrou komunikací, účinnými informačními systémy a podporou návaznosti vzdělávacích stupňů. Realizace efektivních programů prevence sociálně patologických jevů a široká nabídka zájmové činnosti se projevuje v příznivém školním klimatu. Systematickým působením ředitele školy, vzájemnou spoluprací členů pedagogického sboru i ostatních zaměstnanců se ve škole daří vytvářet zdravé pracovní prostředí. Materiálně-technické zdroje a prostorové podmínky vytvářejí příznivé a bezpečné prostředí pro plnění cílů realizovaných vzdělávacích programů a pro zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj žáků. Materiální a technické vybavení školy vykazuje požadovanou úroveň. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků škola zajišťuje v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona. Funkční školní systémy pro hodnocení, vnitřní kontrolu, předávání informací a poradenství umožňují realizaci cílů školních vzdělávacích programů a podporují rozvoj školy. Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostačující k zabezpečení realizace školních vzdělávacích programů. 16

17 j. Základní údaje o hospodaření školy Dotace jsou určeny na platy zaměstnanců školy, ostatní platby za provedenou práci, zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, zákonné pojištění za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem, osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance, nákup učebnic, učebních pomůcek a metodických pomůcek, školení, cestovné, částečnou úhradu plaveckého výcviku dětí a další náklady související s pracovně-právním vztahem. Dále škola obdržela dotaci na motivační složky mezd pedagogických pracovníků Hospodářský výsledek, který v roce 2012 činil ,10 Kč, je tvořen z hostinské a realitní činnosti. Tato částka byla použita na provoz organizace. 17

18 Základní škola Ostrava -Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace Tabulka nákladů a výnosů ( provoz ) (v Kč) Položka rok 2012 celkem hlavní činnost 2012 hosp. činnost 2012 Náklady Všeobecný materiál , , ,99 drobný majetek , , ,21 drobný majetek , ,00 0,00 Potraviny , , ,63 Materiál - grant , ,00 0,00 Elektrická energie , , ,11 Plyn , , ,74 Vodné, stočné , , ,80 Teplo , , ,17 Opravy a udržování , , ,18 Cestovné 612,00 612,00 0,00 Náklady na reprezentaci 30,00 30,00 0,00 Služby poštovní 5 169, ,00 0,00 Revize a kontroly , ,91 0,00 Zpracování účetnictví a mezd , ,62 0,00 Mzdy a odvody - grant , ,27 0,00 Mzdy a odvody ,63 0, ,63 Služby telekomunikací ( vč. internetu ) , ,00 0,00 Školení zaměstnanců , ,88 0,00 Ostatní jiné služby , , ,37 Služby - grant , ,94 0,00 Bankovní poplatky , ,34 0,00 Pojištění majetku, jiné poplatky 2 424, ,00 0,00 Účetní odpisy nemovitého majetku , ,00 0,00 Účetní odpisy movitého majetku , ,00 0, , , ,83 Výnosy Příspěvek Mob Slezská Ostrava , ,00 0,00 Úplata za vzdělávání , ,00 0,00 Příspěvek - grant , ,21 0,00 Ostatní výnosy - služby , , ,00 Ostatní výnosy - šk.mléko ,00 0, ,00 Ostatní výnosy - stravné , , ,76 Ostatní výnosy - pronájmy ,97 0, ,97 Ostatní výnosy jiné , , ,20 Použití rezervního (invest.) fondu , ,53 0,00 Celkem , , ,93 HV 0, , ,10 Přehled spotřeby energie v měrných jednotkách: Elektrická energie kwh Voda m Plyn m Teplá voda GJ Teplo GJ Přehled spotřeby energie v Kč (pouze hlavní činnost) celkem: ,85 18

19 Tvorba a použití fondů Fond kulturních a sociálních potřeb 412 Počáteční stav ,23 Příjmy v Kč FKSP - základní příděl ,96 Výdaje celkem ,00 Zůstatek v Kč , ,48 Stav na účtu 243 k ,52 1% příděl do FKSP 12/ ,96 na účtu FKSP došlo k rozdílu ve výši: 380,29 rozdíl ve výši 0,29 hal. vznikl zaokrouhlováním přídělů do FKSP v jednotl. měsících rozdíl ve výši 380,- Kč vznikl tím, že zaměstnankyně ZŠ si zrušila penzijní připojištění u penzijního fondu AXA a předešlá účetní firma tuto vratku nezohlednila v účetnictví. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 Počáteční stav 0,00 Příjmy v Kč Odpisy DHM ,00 Převod z rezervního fondu Příjmy celkem Použití fondu - pořízení DHM Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele ,00 Výdaje celkem Zůstatek v Kč 0,00 Rezervní fond z výsledku hospodaření 413 Počáteční stav ,73 Příjmy v Kč 0,00 Tvorba z HV za rok 2012 Výdaje v Kč ,53 Zůstatek v Kč 5 243,20 Fond odměn Naše příspěvková organizace fond odměn za rok 2012 netvořila Rezervní fond dary 414 Počáteční stav ,00 Příjmy - peněžní dary v Kč ,00 RF nevyčerpaná dotace 2012 Šablony ,99 RF nevyčerpaná dotace 2012 Laboratoř ,13 Výdaje v Kč ,00 Zůstatek v Kč ,12 19

20 Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2012 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) Skutečně použito k Vratka dotace při finančním vypořádání a b = Neinvestiční dotace celkem 000,00 0,00 000,00 0,00 v tom: Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) z toho: ,00 0, ,00 0,00 a) platy pedagogických zaměstnanců , ,00 0,00 b) platy nepedagogických zaměstnanců , ,00 0,00 c) OON pedagogických zaměstnanců , ,00 0,00 d) OON nepedagogických zaměstnanců 0,00 0,00 0,00 e) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) , ,00 0, Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním na rok ,00 0,00 0, Rozvojový program na bezplatnou výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí 0,00 0,00 0, Soutěže 0,00 0,00 0, Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do zákl. vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU 0,00 0,00 0, Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce ,00 0,00 0,00 Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet poskytovatele sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3 20

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Základní údaje o škole..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 1 Obsah: a. Základní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracoval:Mgr. Miroslav Janoušek Základní údaje o škole: Název: 1. základní škola Cheb, Americká 36 Sídlo: Americká 36, Cheb,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více