Analýza účetnictví příspěvkové organizace v ZŠ s dopadem na DPPO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza účetnictví příspěvkové organizace v ZŠ s dopadem na DPPO"

Transkript

1 Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza účetnictví příspěvkové organizace v ZŠ s dopadem na DPPO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jitka CHOBOTOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Věra MINAŘÍKOVÁ, Ph.D. Znojmo, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza účetnictví příspěvkové organizace v ZŠ s dopadem na DPPO vypracovala samostatně pod vedením paní Ing. Věry Minaříkové, Ph.D a uvedla v seznamu použité literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě dne vlastnoruční podpis autora

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své bakalářské práce Ing.Věře Minaříkové, Ph.D za odborné konzultace a cenné připomínky, které mi poskytla během zpracování této bakalářské práce.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkových organizací s dopadem na daňové přiznání právnických osob. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je charakterizován zpočátku všeobecně neziskový sektor, později je práce zaměřena převážně na příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. Podchycuje problematiku hospodaření těchto příspěvkových organizací z hlediska jejich zdrojů. Praktická část byla zaměřena na zdůraznění potřeby členění jednotlivých činností organizací na příkladu Základní školy a Mateřské školy ve Znojmě, v obci Suchohrdly. Popisuje rozdělení účetnictví těchto organizací pod zvolenými či přidělenými účelovými znaky dle jednotlivých zdrojů z pohledu rozlišení daňových a nedaňových výnosů a nákladů pro potřebu daně z příjmů právnických osob. Klíčová slova Neziskový sektor, příspěvková organizace, škola a školská zařízení, hospodaření, základ daně Abstract The bachelor thesis deals with state-funded organizations financial management with the impact on legal entities tax return. It is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, first the non-profit sector is characterized, next it focuses on state-funded organizations established by autonomous units. This part concentrates on the issue of financial management of these organizations regarding their funding. The practical part focuses on the necessity to structure particular activities of these organizations on the example of Elementary school and Nursery school in Znojmo, in Suchohrdly municipality. It describes dividing of these organizations accounting under selected or assigned purpose characters according to particular sources from the point of view of distinguishing of tax and non-tax yields and costs for the legal entities income tax need. Key words: Non-profit sector, state-funded organization, school and school facility, financial management, tax base

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Cíl práce Metodika Teoretická část Charakteristika neziskového sektoru Příspěvkové organizace Státní příspěvková organizace Příspěvková organizace zřízená územními samosprávnými celky Základní legislativní předpisy PO Hospodaření a financování PO USC Rozdělení příjmů Předmět daně Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů Rozdíly mezi příjmy a výdaji Výsledek hospodaření (HV) Základ daně Položky zvyšující základ daně Položky snižující základ daně Položky odčitatelné od základu daně Slevy na dani Přiznání právnických osob (PO) Účetní závěrka v návaznosti na daňové přiznání... 26

8 4 Praktická část Základní charakteristika školy Charakteristika školy Zapojení školy do celostátních projektů Základní údaje o hospodaření školy v roce 2009 a Hospodaření v hlavní činnosti v roce 2009 a Hospodaření s příspěvky a dotací od zřizovatele Hospodaření s vlastními zdroji Hospodaření s dotací na hlavní činnost z kraje Hospodaření s cizími zdroji Výsledek hospodaření z hlavní činnosti v roce 2009 a Hospodaření doplňkové činnosti v roce 2009 a Analýza nákladů a výnosů organizace Analýza absolutních ukazatelů Dopad výsledku hospodaření na daňové přiznání k dani z příjmů PO Daňové přiznání pro rok Daňové přiznání pro rok Závěr Seznam použité literatury Monografie Právní předpisy Internetové zdroje Ostatní zdroje Seznam tabulek, grafů, schémat a zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Seznam schémat Seznam zkratek Seznam příloh... 54

9 1 Úvod Ve své bakalářské práci s názvem Analýza účetnictví příspěvkové organizace v ZŠ s dopadem na DPPO se budu věnovat převážně příspěvkovým organizacím zřízenými územními samosprávnými celky. Tyto příspěvkové organizace patří do sektoru neziskových organizací, což jsou organizace, které nejsou zřízeny za účelem podnikání. Práce je rozdělena do dvou částí, z nichž první, teoretická část, vypovídá o charakteristice neziskových organizací a příspěvkových organizací jako celek. Hlavním problémem, kterým se zabývám, je nutnost těchto organizací vést oddělené účetnictví pro hlavní a doplňkovou činnost. Zabývám se převážně rozdělením výnosů (příjmů) a nákladů (výdajů) dle zákona o účetnictví, úpravou základu daně a hospodářským výsledkem, který je u příspěvkových organizací ovlivněn příspěvky na provoz od zřizovatele a jiných zdrojů. V praktické části bych chtěla na konkrétní ZŠ doporučit členění nákladů a výnosů dle jednotlivých činností. Na základě analýzy účtování této školy se budu snažit poukázat na to, že pokud se náklady a výnosy sledují dle zdrojů financování a v účetnictví se budou dodržovat předem vymezená pravidla pro účelové znaky a analytiku, neměla by se organizace dopustit chyb při úpravě základu daně. 9

10 2 Cíl práce a metodika 2.1 Cíl práce Hlavním cílem mojí práce je objasnit na základě analýzy účetnictví konkrétní příspěvkové organizace dopad výsledku hospodaření na daňové přiznání právnických osob, které nebyly zřízeny za účelem podnikání. Na příkladu konkrétní základní školy bych chtěla zdůraznit nutnost členění příjmů (výnosů) a výdajů (nákladů) dle činností této organizace. Pomocí účelových znaků a analytiky se může docílit přehledného účetnictví, což je nutností ke správnému stanovení základu daně. Mým cílem je pomocí analýzy nákladů a výnosů rozdělit tyto náklady a výnosy u všech činností zmiňované organizace, což usnadní následné vykázání hospodářského výsledku. Dílčím cílem bude zaměření na financování ZŠ z pohledu zřizovatele (obce), kraje a jiných zdrojů (vlastní zdroje, EU). 2.2 Metodika Práce je členěna na dvě základní části. V první, teoretické části, čerpám především z odborné literatury, zákonů a vyhlášek. Používám opisů a citací těchto zákonů (deskripce). V praktické části se budu zabývat především analýzou, syntézou a dedukcí na konkrétní příspěvkové organizaci. Pro moji práci jsem si zvolila Základní školu a Mateřskou školu, Suchohrdly, okres Znojmo. Tato škola má několik středisek a jednotlivých činností. Jedná se o základní školu, školní družinu, mateřskou školu, školní jídelnu a ještě i doplňkovou činnost. Členění příjmů a výdajů na jednotlivá střediska je opravdu dosti náročná práce pro administrativu. Chtěla bych však poukázat na to, že se účetnictví této školy neobejde bez patřičného rozdělení na jednotlivá střediska, poněvadž by pak stanovení hospodářského výsledku bylo velmi zkreslené a nepravdivé. Škola by se lehce mohla dopustit porušení rozpočtové kázně. 10

11 3 Teoretická část 3.1 Charakteristika neziskového sektoru O neziskových organizacích se zmiňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento pojem zde však není blíže vysvětlen. Později (v roce 2003) se tyto organizace nazývaly nevýdělečné organizace. Ale tento pojem podchycoval jen určitý výsek neziskového sektoru, proto se nyní tato kategorie organizací označuje pouze jako subjekty, u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Jsou založeny za účelem provozování činnosti ve prospěch toho, kdo měl zájem na jejich zřízení. Důraz se klade většinou na důležitost výsledků hlavního poslání těchto organizací, jejich příjem stojí až na druhém místě. Nemusí být vždy ziskové, to však neznamená, že nemůžou zisku dosahovat. Mezi neziskové organizace řadíme i obce, kraje a státní fondy, u nichž převažuje charakter veřejné správy a služby, nelze však vyloučit podnikatelský charakter. 1 Je mnoho hledisek, podle kterých můžeme členit neziskové organizace. Jedním z nejdůležitějších je členění podle vlastnictví a podle právní normy. Podle vlastnictví rozlišujeme: vládní (státní, veřejné) neziskové organizace (VNO) zabezpečují převážně výkon veřejné správy (kraje, obce, příspěvkové organizace, organizační složky státu), nestátní (nevládní, občanské, soukromé) neziskové organizace (NNO) vycházejí z principu sebeřízení společnosti (občanská sdružení, nadace a nadační fondy, církve a náboženské společnosti, ). Členění, kladoucí důraz na právní formu neziskových organizací, vymezuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde je výčet uvozen slůvkem zejména, což vyjadřuje, že se nejedná o výčet vyčerpávající: zájmová sdružení právnických osob, občanská sdružení včetně odborových organizací, politické strany a politická hnutí, registrované církve a náboženské společnosti, nadace, nadační fondy, 1 MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 11. akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 11

12 obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, obce, vyšší územní samosprávné celky, organizační složky státu a územních samosprávných celků, příspěvkové organizace, státní fondy, subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. 2 2 ŠKARABELOVÁ, Simona. Vymezení pojmu nestátní neziskové organizace [online]. [cit ]. Dostupné na: 12

13 3.2 Příspěvkové organizace Příspěvkové organizace patří do neziskového sektoru jak do státního, tak i nestátního. Odvíjí se to od zřizovatele. Podle zřizovatele rozlišujeme dva základní typy příspěvkových organizací: příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu, příspěvková organizace územních samosprávných celků (dále jen USC). Jak bylo výše uvedeno, jsou to organizace neziskové, nebyly tedy zřízeny za účelem podnikání. Zřizovatelé je zakládají za účelem provozování jejich tzv. hlavní činnosti. Jsou financovány svým zřizovatelem, krajem, popř. jinými zdroji. Nemusí být vždy ziskové, to však neznamená, že nemůžou zisk vykazovat. Financováním se budu zabývat později. Chtěla bych zdůraznit, jak je důležité rozlišovat financování příspěvkové organizace právě pro vykázání zdanitelného zisku (zlepšeného hospodářského výsledku) Státní příspěvková organizace Státní příspěvková organizace je zřizována organizační složkou státu. Vlastní hospodaření těchto organizací se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Státní organizace vykonávají hlavní činnost definovanou zvláštním zákonem nebo zřizovací listinou. Na rozdíl od příspěvkových organizací USC mohou mít příjmy z jiné činnosti, kdežto organizace USC mají příjmy z doplňkové činnosti Příspěvková organizace zřízená územními samosprávnými celky Příspěvková organizace USC je právnickou osobou zřízenou krajem nebo obcí podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtový zákon). Zřizování je zcela v kompetenci zřizovatele. Na rozdíl od příspěvkových organizací (PO) zřízených státem musí být zapsána do obchodního rejstříku. Je zřizována na základě zřizovací listiny ( 27 zákona č. 250/2000 Sb.), kde je kromě hlavních údajů o organizaci vymezena hlavní činnost, vymezení majetku a nakládání s ním. Dále jsou zde uvedeny okruhy doplňkové činnosti. 13

14 Mezi PO byla od ledna 2003 zařazena předškolní a školská zařízení a školy, dle novely zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Zákon byl zrušen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Znamenalo to velký průlom v dosavadním právním postavení škol, které k přešly do právní subjektivity. 3 Ve své práci se budu dále zaměřovat právě na PO školy zřízené USC Základní legislativní předpisy PO zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a navazující pokyny MF, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 413/2004 Sb., české účetní standardy č pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., daňové zákony. 4 3 MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 11. akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 4 MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 14

15 3.2.4 Hospodaření a financování PO USC Příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Tyto prostředky může získat buď z vlastní činnosti, nebo z rozpočtu svého zřizovatele. Příspěvkové organizace však mohou získat finance i z jiných zdrojů, jako jsou fondy (i zahraniční - např. z EU), dary od fyzických či právnických osob, nebo od kraje. 5 Tyto prostředky se rozlišují, zda jsou určeny na provoz, nebo na jiné účelové, které se musí vyúčtovávat. Školy a školská zařízení zřizované USC jsou financovány ze dvou zdrojů: stát hradí tzv. přímé náklady na vzdělávání prostřednictvím účelových dotací krajům, zřizovatel (obec, kraj) hradí provozní náklady ze svých daňových příjmů, zároveň hradí i veškeré investiční výdaje. 6 Účelové dotace Organizace musí dodržet stanovený účel. Proto je důležité sledovat náklady i výnosy odděleně. Podléhají finančnímu vypořádání v roce, na který byla dotace poskytnuta. Patří sem nejen příspěvky na vzdělávání, ale i např. dotace z fondů EU. Školy a školská zařízení mohou využít možnosti čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU, např. z Evropského sociálního fondu. Tyto finance jsou na podporu zaměstnanosti, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, vzdělávání pro konkurenceschopnost (např. projekt EU-peníze školám ). Tyto dotace bývají často poskytovány na delší období než jeden rok. Musí se proto sledovat odděleně, nejlépe účelově rozlišovat. Nevyčerpaný zůstatek se může převést do dalších let, na které je dotace poskytnuta. Pokud je však poskytnuta pouze na jedno kalendářní období, musí se do konce tohoto období vyčerpat, vyúčtovat, nebo nevyčerpaný zůstatek odvést zpět poskytovateli. Názorný příklad čerpání účelových dotací se pokusím vysvětlit v praktické části na konkrétním příkladu ZŠ. Pokud se jedná o dotace na provoz Prostředky (dotace) nespotřebované do konce kalendářního roku může organizace převést do rezervního fondu nebo fondu odměn, samozřejmě se souhlasem svého zřizovatele. Obec 5 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. In: Úplné znění. Ostrava Hrabůvka : Sagit, č ISBN s. 28 odst MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 15

16 zabezpečuje neinvestiční náklady, ale i investiční výdaje. 7 Doplňková činnost Příspěvková organizace může, opět jen se souhlasem zřizovatele, vedle hlavní činnosti vykonávat již dříve zmiňovanou doplňkovou činnost. Cílem této činnosti je nejen možnost získat další finanční prostředky, ale i lepší využití hospodářských prostředků a personálu. V praxi se řeší doplňkovou činností možnost lepšího ohodnocení pracovních sil. Zaměstnanci jsou odměňováni kromě ze státního rozpočtu (který se na provozní zaměstnance stále snižuje), taktéž z této doplňkové činnosti. Doplňková činnost nesmí narušovat hlavní činnost. To znamená, že pokud došlo někdy ke kolizi hlavní a doplňkové činnosti, musí mít vždy přednost hlavní nikoliv doplňková činnost. Příspěvková organizace má povinnost ze zákona sledovat doplňkovou činnost odděleně. Jak bude později znovu připomenuto a zdůrazňováno, účetnictví se musí vést odděleně, zvlášť musí být vyčíslen i hospodářský výsledek z hlavní a hospodářské činnosti. Nejčastější podmínkou ve zřizovací listině, kterou zřizovatelé podtrhují je, aby doplňková činnost nebyla ztrátová, i když tato podmínka ze zákona nevyplývá. Je zajímavostí, že pro státní organizace, které se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších platných předpisů, je dáno přímo tímto zákonem, že jejich jiná činnost nesmí být ztrátová, zákon č. 250/2000 Sb., kterým se řídí příspěvkové organizace zřízené USC, nic takového neřeší. Přesto pokud by byla doplňková činnost trvale nebo delší dobu ztrátová, je třeba zvážit, zda se nejedná o neúčelové a nehospodárné využívání veřejných prostředků. Otázkou pak je, zda by nebylo hospodárnější ji zrušit. Zlepšený hospodářský výsledek z této činnosti se převádí se souhlasem zřizovatele do rezervního fondu a může se použít v dalších letech ve prospěch hlavní činnosti. 8 7 HYÁNEK, Vladimír; PROUZOVÁ, Zuzana; ŠKARABELOVÁ, Simona. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN s. 8 MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 16

17 3.3 Rozdělení příjmů Zákon o daních z příjmů (dále jen ZDP) posuzuje příjmy, které subjekt dosáhl podle toho, zda je bude, či nebude zdaňovat. U neziskového sektoru se musí tato otázka vnímat trochu šířeji. Neziskový subjekt může mít různý příjem. Tento příjem se daně z příjmu může dotýkat, nebo nemusí. Pro samotné posouzení je důležité, v jakém účetnictví organizace účtuje o skutečnostech, které se týkají neziskové organizace. Za určitých podmínek je u vybraných neziskových subjektů povoleno vést jednoduché účetnictví. V jednoduchém účetnictví se příjem posuzuje poněkud jinak než u těch, kteří vedou účetnictví (účtují v soustavě podvojného účetnictví). Příspěvkové organizace účtují v soustavě podvojného účetnictví, předmětem daně jsou tedy výnosy příslušného roku bez ohledu na platbu. Kdežto u neziskových organizací, které vedou jednoduché účetnictví, bude zdaněn příjem v roce přijetí. Lze z toho vyvodit, že někdy je předmětem daně příjem a jindy výnos. Závisí to na právnické formě neziskové organizace Předmět daně U příspěvkových organizací jsou předmětem daně příjmy (výnosy) z veškerých činností a z nakládání s veškerým majetkem. Některé příjmy však musíme vyčlenit, poněvadž se nezdaňují daní z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších platných předpisů. Jde o příjmy, které jsou např. osvobozené nebo předmětem daně nejsou. Tento zákon dělí příjmy na: příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů - jde o obecné vyjmutí ze zdanění (platí pro všechny poplatníky daně z příjmů bez výhrad), - jde o speciální příjmy neziskových organizací, nezdaňované daní z příjmů, které platí pro vybrané formy neziskových subjektů. příjmy, které jsou předmětem daně, ale - jsou od daně osvobozené, - jsou zdaňované zvláštní sazbou daně, - nebo jsou zahrnované do základu daně z příjmů STUCHLÍKOVÁ, Helena; KOMRSKOVÁ, Sofia. Zdaňování neziskových organizací : s příklady z praxe. 7. akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 10 MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s. 17

18 Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů Příjmy, které obecně nejsou předmětem daně z příjmů patří sem příjmy získané nabytím akcií příjmy jsou zpravidla spojeny s převodem akcií, příjmy získané zděděním ty podléhají dani dědické, příjmy získané darováním jsou předmětem daně darovací, pro dárce jsou většinou neziskové organizace dobrou cílovou skupinou pro poskytnutí daru, tyto dary lze dle ZDP 15 a 20 možno použít jako odečitatelnou položku od základu daně, pokud jsou dary poskytnuty obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem ČR, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na ochranu zvířat a jejich zdraví, náboženské a další charitativní činnosti. Hodnota darů, kterou je možno minimálně a maximálně odečíst, je definována přímo zákonem o daních z příjmů, viz výše uvedené paragrafy. Příjmy, které jsou výhradně u neziskových organizací bez předmětu daně Tyto příjmy se dále dělí na: příjmy poplatníků, kteří nebyli založeni za účelem podnikání, pokud tyto příjmy vyplývají z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené v souvislosti s těmito činnostmi převyšují příjmy. Podmínku nerovnosti, že náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší 11 podle ZDP, je nutno posuzovat za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činnosti. Pokud jednotlivá činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší než související náklady vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, ale zároveň i u některé činnosti vyšší, pak jsou předmětem daně pouze ty příjmy z jednotlivých činností, které související výdaje převyšují. Mnohdy je velice složité jednotlivé činnosti sledovat odděleně. Příspěvková organizace může provádět řadu činností, kdy některé činnosti můžou z pohledu správce vypadat jako různé a z pohledu příspěvkové organizace jako stejné. Této otázce se budu věnovat podrobněji v praktické části, dalšími speciálními příjmy jsou dotace a příspěvky na provoz a jiné podpory ze státních rozpočtů, z rozpočtu kraje a obce, z prostředků poskytnutých státními fondy, z prostředků Evropské unie nebo z veřejných rozpočtů cizích států atd. Těmito příjmy jsou příjmy 11 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. In: Daňové zákony v úplném znění k , Olomouc : ANAG, s. ISNB s. 18 odst. 4a. 18

19 poskytnuté z veřejných rozpočtů ČR, nebo jiného státu v rámci celého světa. U neziskových organizací se může jednat o mnoho různých dotací, pro něž obecně platí, že jsou to účelově určené prostředky, které jsou poskytovány na základě rozhodnutí, kde jsou definovány podmínky čerpání, účelovost a časová omezenost. Určitá organizace s těmito podmínkami je seznámena a musí je dodržet. Platí zde velmi přesná evidence, zejména účetní. Počínaje rokem 2007 byly tyto příjmy rozšířeny o příjmy z podpory poskytnuté regionální radou regionu soudružnosti dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře RP, dle platných předpisů, zvláštní druhy příjmů obcí a krajů, které nepatří ke zdanění daní z příjmů, jsou vymezeny v zákoně č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, příjmy z úroků z vkladů na běžném účtu patří sem příjmy na bankovních účtech organizací, nehledě na to, z kterých prostředků jsou placeny, jestli z hlavní činnosti, či hospodářské, příjmy z úplatných převodů a úplatného užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi, příjmy z pronájmu a prodeje státního majetku Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů Příjmy od daně osvobozené Patří sem příjmy uvedeny dle ZDP 19, tyto příjmy jsou nestejnorodého druhu příjmů, jsou osvobozeny většinou pro určitou skupinu neziskových poplatníků. Patří sem: členské příspěvky - pobírají je občanská sdružení, politické strany, či politické hnutí, jsou stanoveny podle statutu, stanov, zřizovacích nebo zakladatelských listin, výnosy kostelních sbírek, příjmů za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných církví a náboženských společností, příjmy státních fondů patří sem příjmy např. fondu životního prostředí, fondu dopravní infastruktury a dalších fondů, příjmy těchto fondů jsou dány zákonem, podle kterého se příslušný fond zřizuje, příjmy u nadace, kde je osvobozena skupina příjmů, která je spojená se zápisem do nebo v nadačním rejstříků a další. Jde např. o příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, uměleckých děl, úrokové příjmy, příjmy z prodeje cenných papírů a další, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku. 12 STUCHLÍKOVÁ, Helena; KOMRSKOVÁ, Sofia. Zdaňování neziskových organizací : s příklady z praxe. 7. akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 19

20 Příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně Jsou to příjmy pocházející z tuzemska, za jejichž zdanění nese odpovědnost plátce těchto příjmů, poplatník je již nezdaňuje, přijímá je již zdaněné. Tyto příjmy podléhají konečné srážkové dani z příjmů dle 36 ZDP. Jsou to např.: příjmy z dividend, příjmy z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným, z členství v družstvu, podíl na zisku tichého společníka, příjmy z vypořádacího podílu, z podílu na likvidačním zůstatku, příjmy z vyrovnání a další - patří sem příjmy společníků v akciové společnosti, společnosti s r.o. nebo členů družstva. Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů Jsou příjmy zahrnovány do základu daně a podléhají zdanění dle sazby podle 21 odst. 1 ZDP, jsou to všechny ostatní příjmy neziskového sektoru, které nebyly výše jmenovány. Proti těmto příjmům se staví náklady, které jsou vynaloženy k dosažení, udržení a na zajištění těchto příjmů. Posuzují se dle 24 a 25 ZDP. Dle tohoto zařazení se buď zahrnují, nebo nezahrnují do základu daně, jsou buď daňově uznatelné, či daňově neuznatelné. Tyto náklady se však nemusí uplatňovat, není to povinností. Poplatník má právo je uplatnit. 13 Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob Sazba daně z příjmů právnických osob v roce 2012 činí 19 %. Sazbu upravuje 21 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tabulka č. 1 Vývoj sazby DPPO ROK Sazba 31% 28% 26% 24% 21% 20% 19% 19% 19% daně Zdroj: Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob. [cit ] Z uvedené tabulky vyplývá, že sazba daně právnických osob stále klesá. Poslední tři roky zůstává na 19-ti procentech STUCHLÍKOVÁ, Helena; KOMRSKOVÁ, Sofia. Zdaňování neziskových organizací : s příklady z praxe. 7. akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 14 ÚČETNÍ KAVÁRNA. Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob[online]. [cit ] Dostupné na: http//www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/vyvoj-sazby-dane-z-prijmu-pravnickych-osob/. 20

21 Tabulka č. 2 - Příklad vybraných příjmů ve vztahu k předmětu daně Typ Příjmy Příjmy z Příjmy z Dotace Úroky Úroky Příjmy z čin., organizace z darů, z pronájmů reklam z vkladů z vkladů které jsou dědictví na BU na jiných posláním, když než BU jsou nižší než náklady Obce, kraje ne ano ano Ne ne ano Ne PO USC ne ano ano Ne ne ano ne* Organizační ne pronájem stát. maj. ano Ne ne ano Ne složky státu mezi stát. org. není předmětem daně / ostatní jsou předmětem daně PO státní ne jako OSS ano Ne ne ano ne* Nadace ne pronájem nemovit. a umělec.děl je osvob. / ostatní pron. jsou předm.daně ano Ne ne osvobozen vklad s prostř. zaps.v nadačním rejstříků Ne * neplatí v případě, že je příspěvková organizace zdravotnickým zařízením Zdroj: STUCHLÍKOVÁ, Helena. Zdaňování neziskových organizací: s příklady z praxe s. Z této tabulky je patrné, že příjmy příspěvkové organizace USC podléhající dani jsou pouze příjmy z pronájmů, z reklam a z úroků na jiných účtech než běžných. Ostatní účty jsou bez předmětu daně jako u většin neziskových organizací. 21

22 3.4 Rozdíly mezi příjmy a výdaji Příspěvkové organizace vedou účetnictví dle vyhlášky č. 403/2011, kterou se mění vyhláška č. 410/2009, jíž se provádějí některá ustanovení Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní období je kalendářní rok, i když by např. pro příspěvkové organizace bylo někdy lepší využít možnosti účtovat v hospodářském roce (např. školní rok) Výsledek hospodaření (HV) HV příspěvkových a dalších neziskových organizací je tvořen součtem dvou dílčích výsledků hospodaření, a to výsledků hospodaření za hlavní činnost a výsledku hospodaření za hospodářskou, dříve tzv. doplňkovou činnost. Příspěvkové organizace i ostatní neziskové organizace musí totiž ke dni sestavení účetní závěrky sledovat odděleně náklady i výnosy za hlavní a vedlejší (hospodářskou) činnost. Výsledek hospodaření však zahrnuje veškeré účetní skutečnosti, které se v organizaci uskutečnily, jsou očekávány a spadají věcně a časově do daného účetního období. Některé náklady jsou však společné pro obě činnosti a nelze je jednoznačně oddělit. Proto musí organizace část těchto nákladů, rozklíčovat podle různých kritérií, např. dle poměru výše výnosů docílených v hospodářské činnosti k výnosům docíleným v hlavní činnosti. Tyto náklady nazýváme dosud nezařazené. 15 Účetní jednotka vede analyticky účet pro hlavní a doplňkovou činnost. U nákladů dosud nezařazených má jen jeden analytický účet, který klíčuje např. jednou za čtvrtletí. 16 Hospodářský výsledek (dále jen HV) je u příspěvkových a dalších neziskových organizací ovlivněn příspěvky (dotacemi) na činnost organizace. Výdaje (náklady) vynaložené na příjmy (výnosy) od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně nejsou uznatelnými výdaji (náklady), tudíž je musíme vyloučit z daňově účinných výdajů (nákladů). To jsou např. náklady hrazené z přijatých dotací nebo osvobozených příspěvků. Tyto náklady je nutné přesně vyčlenit. V praxi se tato podmínka nejlépe splní účtováním dle účelových zdrojů. Ke každému zdroji se přiřadí čerpání nákladů pod stejným UZ (účelovým zdrojem). Tímto problémem se budu podrobněji zabývat v praktické části mé práce. Mým cílem je objasnit, jakých chyb se mohou 15 MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu vyd. Praha : Grada Publishin, s. ISBN s. 16 NOVÁKOVÁ, Štěpánka. Účetnictví příspěvkových organizací od : sbírka souvztažnosti s výkladem. 1. vyd. Praha : INTES, s. ISBN s. 22

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

DAR JAKO ODČITATELNÁ POLOŽKA

DAR JAKO ODČITATELNÁ POLOŽKA DAR JAKO ODČITATELNÁ POLOŽKA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Dar jako odčitatelná položka Autor Ing. Jana

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: PŘÍPADOVÁ STUDIE KONKRÉTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: PŘÍPADOVÁ STUDIE KONKRÉTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: PŘÍPADOVÁ STUDIE KONKRÉTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Budgetary organization

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

SSOS_EK_3.05 Daň z příjmu právnických osob

SSOS_EK_3.05 Daň z příjmu právnických osob Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_EK_3.05

Více

Daň z příjmů právnických osob univerzální důchodová daň Zákon č.586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. - přímá daň - je určena pro všechny PO

Daň z příjmů právnických osob univerzální důchodová daň Zákon č.586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. - přímá daň - je určena pro všechny PO Daň z příjmů právnických osob univerzální důchodová daň Zákon č.586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů - přímá daň - je určena pro všechny PO Předmětem daně jsou veškeré příjmy z činností a z nakládání

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: CIZÍ KAPITÁL ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů Dary v knihovnách Knihovny a přijímání darů Obecné informace S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (darovací daň byla zrušena

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Občanské sdružení: Czech Dance Organization, o.s. Sídlo: Polská 2400/1, 120 00 Praha IČO: 22693084 Právní forma: občanské sdružení Registrace: O.s. registrováno

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

1FU350 Daně v účetnictvíčr

1FU350 Daně v účetnictvíčr 1FU350 Daně v účetnictvíčr Výpočet a účtování splatné daně. Daňové a nedaňové náklady a výnosy. Úprava účetního VH na základ daně. Položky snižující základ daně, slevy na dani. Zpracovaly: Lucie Ševcovicová

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích. Strana 4354 Sbírka zákonů č. 325 / 2015 325 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2015, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Závěrečný účet 2013. Obec Uzeničky

Závěrečný účet 2013. Obec Uzeničky Obec Uzeničky Závěrečný účet 2013 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích - jsou součástí přiložených

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více