Analýza účetnictví příspěvkové organizace v ZŠ s dopadem na DPPO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza účetnictví příspěvkové organizace v ZŠ s dopadem na DPPO"

Transkript

1 Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza účetnictví příspěvkové organizace v ZŠ s dopadem na DPPO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jitka CHOBOTOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Věra MINAŘÍKOVÁ, Ph.D. Znojmo, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza účetnictví příspěvkové organizace v ZŠ s dopadem na DPPO vypracovala samostatně pod vedením paní Ing. Věry Minaříkové, Ph.D a uvedla v seznamu použité literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě dne vlastnoruční podpis autora

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své bakalářské práce Ing.Věře Minaříkové, Ph.D za odborné konzultace a cenné připomínky, které mi poskytla během zpracování této bakalářské práce.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkových organizací s dopadem na daňové přiznání právnických osob. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je charakterizován zpočátku všeobecně neziskový sektor, později je práce zaměřena převážně na příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. Podchycuje problematiku hospodaření těchto příspěvkových organizací z hlediska jejich zdrojů. Praktická část byla zaměřena na zdůraznění potřeby členění jednotlivých činností organizací na příkladu Základní školy a Mateřské školy ve Znojmě, v obci Suchohrdly. Popisuje rozdělení účetnictví těchto organizací pod zvolenými či přidělenými účelovými znaky dle jednotlivých zdrojů z pohledu rozlišení daňových a nedaňových výnosů a nákladů pro potřebu daně z příjmů právnických osob. Klíčová slova Neziskový sektor, příspěvková organizace, škola a školská zařízení, hospodaření, základ daně Abstract The bachelor thesis deals with state-funded organizations financial management with the impact on legal entities tax return. It is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, first the non-profit sector is characterized, next it focuses on state-funded organizations established by autonomous units. This part concentrates on the issue of financial management of these organizations regarding their funding. The practical part focuses on the necessity to structure particular activities of these organizations on the example of Elementary school and Nursery school in Znojmo, in Suchohrdly municipality. It describes dividing of these organizations accounting under selected or assigned purpose characters according to particular sources from the point of view of distinguishing of tax and non-tax yields and costs for the legal entities income tax need. Key words: Non-profit sector, state-funded organization, school and school facility, financial management, tax base

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Cíl práce Metodika Teoretická část Charakteristika neziskového sektoru Příspěvkové organizace Státní příspěvková organizace Příspěvková organizace zřízená územními samosprávnými celky Základní legislativní předpisy PO Hospodaření a financování PO USC Rozdělení příjmů Předmět daně Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů Rozdíly mezi příjmy a výdaji Výsledek hospodaření (HV) Základ daně Položky zvyšující základ daně Položky snižující základ daně Položky odčitatelné od základu daně Slevy na dani Přiznání právnických osob (PO) Účetní závěrka v návaznosti na daňové přiznání... 26

8 4 Praktická část Základní charakteristika školy Charakteristika školy Zapojení školy do celostátních projektů Základní údaje o hospodaření školy v roce 2009 a Hospodaření v hlavní činnosti v roce 2009 a Hospodaření s příspěvky a dotací od zřizovatele Hospodaření s vlastními zdroji Hospodaření s dotací na hlavní činnost z kraje Hospodaření s cizími zdroji Výsledek hospodaření z hlavní činnosti v roce 2009 a Hospodaření doplňkové činnosti v roce 2009 a Analýza nákladů a výnosů organizace Analýza absolutních ukazatelů Dopad výsledku hospodaření na daňové přiznání k dani z příjmů PO Daňové přiznání pro rok Daňové přiznání pro rok Závěr Seznam použité literatury Monografie Právní předpisy Internetové zdroje Ostatní zdroje Seznam tabulek, grafů, schémat a zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Seznam schémat Seznam zkratek Seznam příloh... 54

9 1 Úvod Ve své bakalářské práci s názvem Analýza účetnictví příspěvkové organizace v ZŠ s dopadem na DPPO se budu věnovat převážně příspěvkovým organizacím zřízenými územními samosprávnými celky. Tyto příspěvkové organizace patří do sektoru neziskových organizací, což jsou organizace, které nejsou zřízeny za účelem podnikání. Práce je rozdělena do dvou částí, z nichž první, teoretická část, vypovídá o charakteristice neziskových organizací a příspěvkových organizací jako celek. Hlavním problémem, kterým se zabývám, je nutnost těchto organizací vést oddělené účetnictví pro hlavní a doplňkovou činnost. Zabývám se převážně rozdělením výnosů (příjmů) a nákladů (výdajů) dle zákona o účetnictví, úpravou základu daně a hospodářským výsledkem, který je u příspěvkových organizací ovlivněn příspěvky na provoz od zřizovatele a jiných zdrojů. V praktické části bych chtěla na konkrétní ZŠ doporučit členění nákladů a výnosů dle jednotlivých činností. Na základě analýzy účtování této školy se budu snažit poukázat na to, že pokud se náklady a výnosy sledují dle zdrojů financování a v účetnictví se budou dodržovat předem vymezená pravidla pro účelové znaky a analytiku, neměla by se organizace dopustit chyb při úpravě základu daně. 9

10 2 Cíl práce a metodika 2.1 Cíl práce Hlavním cílem mojí práce je objasnit na základě analýzy účetnictví konkrétní příspěvkové organizace dopad výsledku hospodaření na daňové přiznání právnických osob, které nebyly zřízeny za účelem podnikání. Na příkladu konkrétní základní školy bych chtěla zdůraznit nutnost členění příjmů (výnosů) a výdajů (nákladů) dle činností této organizace. Pomocí účelových znaků a analytiky se může docílit přehledného účetnictví, což je nutností ke správnému stanovení základu daně. Mým cílem je pomocí analýzy nákladů a výnosů rozdělit tyto náklady a výnosy u všech činností zmiňované organizace, což usnadní následné vykázání hospodářského výsledku. Dílčím cílem bude zaměření na financování ZŠ z pohledu zřizovatele (obce), kraje a jiných zdrojů (vlastní zdroje, EU). 2.2 Metodika Práce je členěna na dvě základní části. V první, teoretické části, čerpám především z odborné literatury, zákonů a vyhlášek. Používám opisů a citací těchto zákonů (deskripce). V praktické části se budu zabývat především analýzou, syntézou a dedukcí na konkrétní příspěvkové organizaci. Pro moji práci jsem si zvolila Základní školu a Mateřskou školu, Suchohrdly, okres Znojmo. Tato škola má několik středisek a jednotlivých činností. Jedná se o základní školu, školní družinu, mateřskou školu, školní jídelnu a ještě i doplňkovou činnost. Členění příjmů a výdajů na jednotlivá střediska je opravdu dosti náročná práce pro administrativu. Chtěla bych však poukázat na to, že se účetnictví této školy neobejde bez patřičného rozdělení na jednotlivá střediska, poněvadž by pak stanovení hospodářského výsledku bylo velmi zkreslené a nepravdivé. Škola by se lehce mohla dopustit porušení rozpočtové kázně. 10

11 3 Teoretická část 3.1 Charakteristika neziskového sektoru O neziskových organizacích se zmiňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento pojem zde však není blíže vysvětlen. Později (v roce 2003) se tyto organizace nazývaly nevýdělečné organizace. Ale tento pojem podchycoval jen určitý výsek neziskového sektoru, proto se nyní tato kategorie organizací označuje pouze jako subjekty, u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Jsou založeny za účelem provozování činnosti ve prospěch toho, kdo měl zájem na jejich zřízení. Důraz se klade většinou na důležitost výsledků hlavního poslání těchto organizací, jejich příjem stojí až na druhém místě. Nemusí být vždy ziskové, to však neznamená, že nemůžou zisku dosahovat. Mezi neziskové organizace řadíme i obce, kraje a státní fondy, u nichž převažuje charakter veřejné správy a služby, nelze však vyloučit podnikatelský charakter. 1 Je mnoho hledisek, podle kterých můžeme členit neziskové organizace. Jedním z nejdůležitějších je členění podle vlastnictví a podle právní normy. Podle vlastnictví rozlišujeme: vládní (státní, veřejné) neziskové organizace (VNO) zabezpečují převážně výkon veřejné správy (kraje, obce, příspěvkové organizace, organizační složky státu), nestátní (nevládní, občanské, soukromé) neziskové organizace (NNO) vycházejí z principu sebeřízení společnosti (občanská sdružení, nadace a nadační fondy, církve a náboženské společnosti, ). Členění, kladoucí důraz na právní formu neziskových organizací, vymezuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde je výčet uvozen slůvkem zejména, což vyjadřuje, že se nejedná o výčet vyčerpávající: zájmová sdružení právnických osob, občanská sdružení včetně odborových organizací, politické strany a politická hnutí, registrované církve a náboženské společnosti, nadace, nadační fondy, 1 MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 11. akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 11

12 obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, obce, vyšší územní samosprávné celky, organizační složky státu a územních samosprávných celků, příspěvkové organizace, státní fondy, subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. 2 2 ŠKARABELOVÁ, Simona. Vymezení pojmu nestátní neziskové organizace [online]. [cit ]. Dostupné na: 12

13 3.2 Příspěvkové organizace Příspěvkové organizace patří do neziskového sektoru jak do státního, tak i nestátního. Odvíjí se to od zřizovatele. Podle zřizovatele rozlišujeme dva základní typy příspěvkových organizací: příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu, příspěvková organizace územních samosprávných celků (dále jen USC). Jak bylo výše uvedeno, jsou to organizace neziskové, nebyly tedy zřízeny za účelem podnikání. Zřizovatelé je zakládají za účelem provozování jejich tzv. hlavní činnosti. Jsou financovány svým zřizovatelem, krajem, popř. jinými zdroji. Nemusí být vždy ziskové, to však neznamená, že nemůžou zisk vykazovat. Financováním se budu zabývat později. Chtěla bych zdůraznit, jak je důležité rozlišovat financování příspěvkové organizace právě pro vykázání zdanitelného zisku (zlepšeného hospodářského výsledku) Státní příspěvková organizace Státní příspěvková organizace je zřizována organizační složkou státu. Vlastní hospodaření těchto organizací se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Státní organizace vykonávají hlavní činnost definovanou zvláštním zákonem nebo zřizovací listinou. Na rozdíl od příspěvkových organizací USC mohou mít příjmy z jiné činnosti, kdežto organizace USC mají příjmy z doplňkové činnosti Příspěvková organizace zřízená územními samosprávnými celky Příspěvková organizace USC je právnickou osobou zřízenou krajem nebo obcí podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtový zákon). Zřizování je zcela v kompetenci zřizovatele. Na rozdíl od příspěvkových organizací (PO) zřízených státem musí být zapsána do obchodního rejstříku. Je zřizována na základě zřizovací listiny ( 27 zákona č. 250/2000 Sb.), kde je kromě hlavních údajů o organizaci vymezena hlavní činnost, vymezení majetku a nakládání s ním. Dále jsou zde uvedeny okruhy doplňkové činnosti. 13

14 Mezi PO byla od ledna 2003 zařazena předškolní a školská zařízení a školy, dle novely zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Zákon byl zrušen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Znamenalo to velký průlom v dosavadním právním postavení škol, které k přešly do právní subjektivity. 3 Ve své práci se budu dále zaměřovat právě na PO školy zřízené USC Základní legislativní předpisy PO zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a navazující pokyny MF, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 413/2004 Sb., české účetní standardy č pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., daňové zákony. 4 3 MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 11. akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 4 MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 14

15 3.2.4 Hospodaření a financování PO USC Příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Tyto prostředky může získat buď z vlastní činnosti, nebo z rozpočtu svého zřizovatele. Příspěvkové organizace však mohou získat finance i z jiných zdrojů, jako jsou fondy (i zahraniční - např. z EU), dary od fyzických či právnických osob, nebo od kraje. 5 Tyto prostředky se rozlišují, zda jsou určeny na provoz, nebo na jiné účelové, které se musí vyúčtovávat. Školy a školská zařízení zřizované USC jsou financovány ze dvou zdrojů: stát hradí tzv. přímé náklady na vzdělávání prostřednictvím účelových dotací krajům, zřizovatel (obec, kraj) hradí provozní náklady ze svých daňových příjmů, zároveň hradí i veškeré investiční výdaje. 6 Účelové dotace Organizace musí dodržet stanovený účel. Proto je důležité sledovat náklady i výnosy odděleně. Podléhají finančnímu vypořádání v roce, na který byla dotace poskytnuta. Patří sem nejen příspěvky na vzdělávání, ale i např. dotace z fondů EU. Školy a školská zařízení mohou využít možnosti čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU, např. z Evropského sociálního fondu. Tyto finance jsou na podporu zaměstnanosti, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, vzdělávání pro konkurenceschopnost (např. projekt EU-peníze školám ). Tyto dotace bývají často poskytovány na delší období než jeden rok. Musí se proto sledovat odděleně, nejlépe účelově rozlišovat. Nevyčerpaný zůstatek se může převést do dalších let, na které je dotace poskytnuta. Pokud je však poskytnuta pouze na jedno kalendářní období, musí se do konce tohoto období vyčerpat, vyúčtovat, nebo nevyčerpaný zůstatek odvést zpět poskytovateli. Názorný příklad čerpání účelových dotací se pokusím vysvětlit v praktické části na konkrétním příkladu ZŠ. Pokud se jedná o dotace na provoz Prostředky (dotace) nespotřebované do konce kalendářního roku může organizace převést do rezervního fondu nebo fondu odměn, samozřejmě se souhlasem svého zřizovatele. Obec 5 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. In: Úplné znění. Ostrava Hrabůvka : Sagit, č ISBN s. 28 odst MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 15

16 zabezpečuje neinvestiční náklady, ale i investiční výdaje. 7 Doplňková činnost Příspěvková organizace může, opět jen se souhlasem zřizovatele, vedle hlavní činnosti vykonávat již dříve zmiňovanou doplňkovou činnost. Cílem této činnosti je nejen možnost získat další finanční prostředky, ale i lepší využití hospodářských prostředků a personálu. V praxi se řeší doplňkovou činností možnost lepšího ohodnocení pracovních sil. Zaměstnanci jsou odměňováni kromě ze státního rozpočtu (který se na provozní zaměstnance stále snižuje), taktéž z této doplňkové činnosti. Doplňková činnost nesmí narušovat hlavní činnost. To znamená, že pokud došlo někdy ke kolizi hlavní a doplňkové činnosti, musí mít vždy přednost hlavní nikoliv doplňková činnost. Příspěvková organizace má povinnost ze zákona sledovat doplňkovou činnost odděleně. Jak bude později znovu připomenuto a zdůrazňováno, účetnictví se musí vést odděleně, zvlášť musí být vyčíslen i hospodářský výsledek z hlavní a hospodářské činnosti. Nejčastější podmínkou ve zřizovací listině, kterou zřizovatelé podtrhují je, aby doplňková činnost nebyla ztrátová, i když tato podmínka ze zákona nevyplývá. Je zajímavostí, že pro státní organizace, které se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších platných předpisů, je dáno přímo tímto zákonem, že jejich jiná činnost nesmí být ztrátová, zákon č. 250/2000 Sb., kterým se řídí příspěvkové organizace zřízené USC, nic takového neřeší. Přesto pokud by byla doplňková činnost trvale nebo delší dobu ztrátová, je třeba zvážit, zda se nejedná o neúčelové a nehospodárné využívání veřejných prostředků. Otázkou pak je, zda by nebylo hospodárnější ji zrušit. Zlepšený hospodářský výsledek z této činnosti se převádí se souhlasem zřizovatele do rezervního fondu a může se použít v dalších letech ve prospěch hlavní činnosti. 8 7 HYÁNEK, Vladimír; PROUZOVÁ, Zuzana; ŠKARABELOVÁ, Simona. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN s. 8 MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 16

17 3.3 Rozdělení příjmů Zákon o daních z příjmů (dále jen ZDP) posuzuje příjmy, které subjekt dosáhl podle toho, zda je bude, či nebude zdaňovat. U neziskového sektoru se musí tato otázka vnímat trochu šířeji. Neziskový subjekt může mít různý příjem. Tento příjem se daně z příjmu může dotýkat, nebo nemusí. Pro samotné posouzení je důležité, v jakém účetnictví organizace účtuje o skutečnostech, které se týkají neziskové organizace. Za určitých podmínek je u vybraných neziskových subjektů povoleno vést jednoduché účetnictví. V jednoduchém účetnictví se příjem posuzuje poněkud jinak než u těch, kteří vedou účetnictví (účtují v soustavě podvojného účetnictví). Příspěvkové organizace účtují v soustavě podvojného účetnictví, předmětem daně jsou tedy výnosy příslušného roku bez ohledu na platbu. Kdežto u neziskových organizací, které vedou jednoduché účetnictví, bude zdaněn příjem v roce přijetí. Lze z toho vyvodit, že někdy je předmětem daně příjem a jindy výnos. Závisí to na právnické formě neziskové organizace Předmět daně U příspěvkových organizací jsou předmětem daně příjmy (výnosy) z veškerých činností a z nakládání s veškerým majetkem. Některé příjmy však musíme vyčlenit, poněvadž se nezdaňují daní z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších platných předpisů. Jde o příjmy, které jsou např. osvobozené nebo předmětem daně nejsou. Tento zákon dělí příjmy na: příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů - jde o obecné vyjmutí ze zdanění (platí pro všechny poplatníky daně z příjmů bez výhrad), - jde o speciální příjmy neziskových organizací, nezdaňované daní z příjmů, které platí pro vybrané formy neziskových subjektů. příjmy, které jsou předmětem daně, ale - jsou od daně osvobozené, - jsou zdaňované zvláštní sazbou daně, - nebo jsou zahrnované do základu daně z příjmů STUCHLÍKOVÁ, Helena; KOMRSKOVÁ, Sofia. Zdaňování neziskových organizací : s příklady z praxe. 7. akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 10 MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s. 17

18 Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů Příjmy, které obecně nejsou předmětem daně z příjmů patří sem příjmy získané nabytím akcií příjmy jsou zpravidla spojeny s převodem akcií, příjmy získané zděděním ty podléhají dani dědické, příjmy získané darováním jsou předmětem daně darovací, pro dárce jsou většinou neziskové organizace dobrou cílovou skupinou pro poskytnutí daru, tyto dary lze dle ZDP 15 a 20 možno použít jako odečitatelnou položku od základu daně, pokud jsou dary poskytnuty obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem ČR, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na ochranu zvířat a jejich zdraví, náboženské a další charitativní činnosti. Hodnota darů, kterou je možno minimálně a maximálně odečíst, je definována přímo zákonem o daních z příjmů, viz výše uvedené paragrafy. Příjmy, které jsou výhradně u neziskových organizací bez předmětu daně Tyto příjmy se dále dělí na: příjmy poplatníků, kteří nebyli založeni za účelem podnikání, pokud tyto příjmy vyplývají z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené v souvislosti s těmito činnostmi převyšují příjmy. Podmínku nerovnosti, že náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší 11 podle ZDP, je nutno posuzovat za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činnosti. Pokud jednotlivá činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší než související náklady vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, ale zároveň i u některé činnosti vyšší, pak jsou předmětem daně pouze ty příjmy z jednotlivých činností, které související výdaje převyšují. Mnohdy je velice složité jednotlivé činnosti sledovat odděleně. Příspěvková organizace může provádět řadu činností, kdy některé činnosti můžou z pohledu správce vypadat jako různé a z pohledu příspěvkové organizace jako stejné. Této otázce se budu věnovat podrobněji v praktické části, dalšími speciálními příjmy jsou dotace a příspěvky na provoz a jiné podpory ze státních rozpočtů, z rozpočtu kraje a obce, z prostředků poskytnutých státními fondy, z prostředků Evropské unie nebo z veřejných rozpočtů cizích států atd. Těmito příjmy jsou příjmy 11 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. In: Daňové zákony v úplném znění k , Olomouc : ANAG, s. ISNB s. 18 odst. 4a. 18

19 poskytnuté z veřejných rozpočtů ČR, nebo jiného státu v rámci celého světa. U neziskových organizací se může jednat o mnoho různých dotací, pro něž obecně platí, že jsou to účelově určené prostředky, které jsou poskytovány na základě rozhodnutí, kde jsou definovány podmínky čerpání, účelovost a časová omezenost. Určitá organizace s těmito podmínkami je seznámena a musí je dodržet. Platí zde velmi přesná evidence, zejména účetní. Počínaje rokem 2007 byly tyto příjmy rozšířeny o příjmy z podpory poskytnuté regionální radou regionu soudružnosti dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře RP, dle platných předpisů, zvláštní druhy příjmů obcí a krajů, které nepatří ke zdanění daní z příjmů, jsou vymezeny v zákoně č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, příjmy z úroků z vkladů na běžném účtu patří sem příjmy na bankovních účtech organizací, nehledě na to, z kterých prostředků jsou placeny, jestli z hlavní činnosti, či hospodářské, příjmy z úplatných převodů a úplatného užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi, příjmy z pronájmu a prodeje státního majetku Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů Příjmy od daně osvobozené Patří sem příjmy uvedeny dle ZDP 19, tyto příjmy jsou nestejnorodého druhu příjmů, jsou osvobozeny většinou pro určitou skupinu neziskových poplatníků. Patří sem: členské příspěvky - pobírají je občanská sdružení, politické strany, či politické hnutí, jsou stanoveny podle statutu, stanov, zřizovacích nebo zakladatelských listin, výnosy kostelních sbírek, příjmů za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných církví a náboženských společností, příjmy státních fondů patří sem příjmy např. fondu životního prostředí, fondu dopravní infastruktury a dalších fondů, příjmy těchto fondů jsou dány zákonem, podle kterého se příslušný fond zřizuje, příjmy u nadace, kde je osvobozena skupina příjmů, která je spojená se zápisem do nebo v nadačním rejstříků a další. Jde např. o příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, uměleckých děl, úrokové příjmy, příjmy z prodeje cenných papírů a další, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku. 12 STUCHLÍKOVÁ, Helena; KOMRSKOVÁ, Sofia. Zdaňování neziskových organizací : s příklady z praxe. 7. akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 19

20 Příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně Jsou to příjmy pocházející z tuzemska, za jejichž zdanění nese odpovědnost plátce těchto příjmů, poplatník je již nezdaňuje, přijímá je již zdaněné. Tyto příjmy podléhají konečné srážkové dani z příjmů dle 36 ZDP. Jsou to např.: příjmy z dividend, příjmy z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným, z členství v družstvu, podíl na zisku tichého společníka, příjmy z vypořádacího podílu, z podílu na likvidačním zůstatku, příjmy z vyrovnání a další - patří sem příjmy společníků v akciové společnosti, společnosti s r.o. nebo členů družstva. Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů Jsou příjmy zahrnovány do základu daně a podléhají zdanění dle sazby podle 21 odst. 1 ZDP, jsou to všechny ostatní příjmy neziskového sektoru, které nebyly výše jmenovány. Proti těmto příjmům se staví náklady, které jsou vynaloženy k dosažení, udržení a na zajištění těchto příjmů. Posuzují se dle 24 a 25 ZDP. Dle tohoto zařazení se buď zahrnují, nebo nezahrnují do základu daně, jsou buď daňově uznatelné, či daňově neuznatelné. Tyto náklady se však nemusí uplatňovat, není to povinností. Poplatník má právo je uplatnit. 13 Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob Sazba daně z příjmů právnických osob v roce 2012 činí 19 %. Sazbu upravuje 21 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tabulka č. 1 Vývoj sazby DPPO ROK Sazba 31% 28% 26% 24% 21% 20% 19% 19% 19% daně Zdroj: Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob. [cit ] Z uvedené tabulky vyplývá, že sazba daně právnických osob stále klesá. Poslední tři roky zůstává na 19-ti procentech STUCHLÍKOVÁ, Helena; KOMRSKOVÁ, Sofia. Zdaňování neziskových organizací : s příklady z praxe. 7. akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 14 ÚČETNÍ KAVÁRNA. Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob[online]. [cit ] Dostupné na: http// 20

21 Tabulka č. 2 - Příklad vybraných příjmů ve vztahu k předmětu daně Typ Příjmy Příjmy z Příjmy z Dotace Úroky Úroky Příjmy z čin., organizace z darů, z pronájmů reklam z vkladů z vkladů které jsou dědictví na BU na jiných posláním, když než BU jsou nižší než náklady Obce, kraje ne ano ano Ne ne ano Ne PO USC ne ano ano Ne ne ano ne* Organizační ne pronájem stát. maj. ano Ne ne ano Ne složky státu mezi stát. org. není předmětem daně / ostatní jsou předmětem daně PO státní ne jako OSS ano Ne ne ano ne* Nadace ne pronájem nemovit. a umělec.děl je osvob. / ostatní pron. jsou předm.daně ano Ne ne osvobozen vklad s prostř. zaps.v nadačním rejstříků Ne * neplatí v případě, že je příspěvková organizace zdravotnickým zařízením Zdroj: STUCHLÍKOVÁ, Helena. Zdaňování neziskových organizací: s příklady z praxe s. Z této tabulky je patrné, že příjmy příspěvkové organizace USC podléhající dani jsou pouze příjmy z pronájmů, z reklam a z úroků na jiných účtech než běžných. Ostatní účty jsou bez předmětu daně jako u většin neziskových organizací. 21

22 3.4 Rozdíly mezi příjmy a výdaji Příspěvkové organizace vedou účetnictví dle vyhlášky č. 403/2011, kterou se mění vyhláška č. 410/2009, jíž se provádějí některá ustanovení Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní období je kalendářní rok, i když by např. pro příspěvkové organizace bylo někdy lepší využít možnosti účtovat v hospodářském roce (např. školní rok) Výsledek hospodaření (HV) HV příspěvkových a dalších neziskových organizací je tvořen součtem dvou dílčích výsledků hospodaření, a to výsledků hospodaření za hlavní činnost a výsledku hospodaření za hospodářskou, dříve tzv. doplňkovou činnost. Příspěvkové organizace i ostatní neziskové organizace musí totiž ke dni sestavení účetní závěrky sledovat odděleně náklady i výnosy za hlavní a vedlejší (hospodářskou) činnost. Výsledek hospodaření však zahrnuje veškeré účetní skutečnosti, které se v organizaci uskutečnily, jsou očekávány a spadají věcně a časově do daného účetního období. Některé náklady jsou však společné pro obě činnosti a nelze je jednoznačně oddělit. Proto musí organizace část těchto nákladů, rozklíčovat podle různých kritérií, např. dle poměru výše výnosů docílených v hospodářské činnosti k výnosům docíleným v hlavní činnosti. Tyto náklady nazýváme dosud nezařazené. 15 Účetní jednotka vede analyticky účet pro hlavní a doplňkovou činnost. U nákladů dosud nezařazených má jen jeden analytický účet, který klíčuje např. jednou za čtvrtletí. 16 Hospodářský výsledek (dále jen HV) je u příspěvkových a dalších neziskových organizací ovlivněn příspěvky (dotacemi) na činnost organizace. Výdaje (náklady) vynaložené na příjmy (výnosy) od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně nejsou uznatelnými výdaji (náklady), tudíž je musíme vyloučit z daňově účinných výdajů (nákladů). To jsou např. náklady hrazené z přijatých dotací nebo osvobozených příspěvků. Tyto náklady je nutné přesně vyčlenit. V praxi se tato podmínka nejlépe splní účtováním dle účelových zdrojů. Ke každému zdroji se přiřadí čerpání nákladů pod stejným UZ (účelovým zdrojem). Tímto problémem se budu podrobněji zabývat v praktické části mé práce. Mým cílem je objasnit, jakých chyb se mohou 15 MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu vyd. Praha : Grada Publishin, s. ISBN s. 16 NOVÁKOVÁ, Štěpánka. Účetnictví příspěvkových organizací od : sbírka souvztažnosti s výkladem. 1. vyd. Praha : INTES, s. ISBN s. 22

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Základní informace pro hospodáře TJ,SK

Základní informace pro hospodáře TJ,SK Základní informace pro hospodáře TJ,SK TJ,SK = OBČANSKÉ SDRUŽENÍ = PRÁVNICKÁ OSOBA Vznik občanského sdružení upravuje zákon 83/1990 SB. ze dne 27.3.1990 o sdružování občanů viz. příloha č. 1 Nová TJ, SK

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

DAR JAKO ODČITATELNÁ POLOŽKA

DAR JAKO ODČITATELNÁ POLOŽKA DAR JAKO ODČITATELNÁ POLOŽKA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Dar jako odčitatelná položka Autor Ing. Jana

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Daně a účetnictví NNO

Daně a účetnictví NNO Daně a účetnictví NNO Upozornění: následující materiál se bohužel týká daní a účetnictví, tedy sektoru, který podléhá změnám až nezdravou rychlostí. Může se tedy hravě stát, že zanedlouho začnou platit

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční řízení vazby na účetnictví a daně Učební texty k semináři Autor: Ing. Jiří Vrba auditor, soudní znalec ředitel společnosti AUDITIA, spol. sr.o., a znaleckého ústavu,

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ ÚČETNICTVÍ 2 8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Asseco Solutions, HELIOS Fenix Uživatelská příručka a. s. Daň z příjmu PO a ÚSC 2011

Asseco Solutions, HELIOS Fenix Uživatelská příručka a. s. Daň z příjmu PO a ÚSC 2011 Daň z příjmu příspěvkových organizací a ÚSC Uživatelská příručka Obsah 0 Úvod... 3 0.1 Legislativa... 3 0.2 Používání pojmů Příjmy (Výnosy) a Výdaje (Náklady)... 3 1 Činnost a funkce Fenixu... 4 1.1 Spouštění

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Táboře Daňové identifikační číslo C Z

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

SSOS_EK_3.05 Daň z příjmu právnických osob

SSOS_EK_3.05 Daň z příjmu právnických osob Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_EK_3.05

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

1FU350 Daně v účetnictvíčr

1FU350 Daně v účetnictvíčr 1FU350 Daně v účetnictvíčr Výpočet a účtování splatné daně. Daňové a nedaňové náklady a výnosy. Úprava účetního VH na základ daně. Položky snižující základ daně, slevy na dani. Zpracovaly: Lucie Ševcovicová

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: srpen 2014 Číslo: 2/2014 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více