Analýza účetnictví příspěvkové organizace v ZŠ s dopadem na DPPO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza účetnictví příspěvkové organizace v ZŠ s dopadem na DPPO"

Transkript

1 Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza účetnictví příspěvkové organizace v ZŠ s dopadem na DPPO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jitka CHOBOTOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Věra MINAŘÍKOVÁ, Ph.D. Znojmo, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza účetnictví příspěvkové organizace v ZŠ s dopadem na DPPO vypracovala samostatně pod vedením paní Ing. Věry Minaříkové, Ph.D a uvedla v seznamu použité literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě dne vlastnoruční podpis autora

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své bakalářské práce Ing.Věře Minaříkové, Ph.D za odborné konzultace a cenné připomínky, které mi poskytla během zpracování této bakalářské práce.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkových organizací s dopadem na daňové přiznání právnických osob. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je charakterizován zpočátku všeobecně neziskový sektor, později je práce zaměřena převážně na příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. Podchycuje problematiku hospodaření těchto příspěvkových organizací z hlediska jejich zdrojů. Praktická část byla zaměřena na zdůraznění potřeby členění jednotlivých činností organizací na příkladu Základní školy a Mateřské školy ve Znojmě, v obci Suchohrdly. Popisuje rozdělení účetnictví těchto organizací pod zvolenými či přidělenými účelovými znaky dle jednotlivých zdrojů z pohledu rozlišení daňových a nedaňových výnosů a nákladů pro potřebu daně z příjmů právnických osob. Klíčová slova Neziskový sektor, příspěvková organizace, škola a školská zařízení, hospodaření, základ daně Abstract The bachelor thesis deals with state-funded organizations financial management with the impact on legal entities tax return. It is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, first the non-profit sector is characterized, next it focuses on state-funded organizations established by autonomous units. This part concentrates on the issue of financial management of these organizations regarding their funding. The practical part focuses on the necessity to structure particular activities of these organizations on the example of Elementary school and Nursery school in Znojmo, in Suchohrdly municipality. It describes dividing of these organizations accounting under selected or assigned purpose characters according to particular sources from the point of view of distinguishing of tax and non-tax yields and costs for the legal entities income tax need. Key words: Non-profit sector, state-funded organization, school and school facility, financial management, tax base

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Cíl práce Metodika Teoretická část Charakteristika neziskového sektoru Příspěvkové organizace Státní příspěvková organizace Příspěvková organizace zřízená územními samosprávnými celky Základní legislativní předpisy PO Hospodaření a financování PO USC Rozdělení příjmů Předmět daně Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů Rozdíly mezi příjmy a výdaji Výsledek hospodaření (HV) Základ daně Položky zvyšující základ daně Položky snižující základ daně Položky odčitatelné od základu daně Slevy na dani Přiznání právnických osob (PO) Účetní závěrka v návaznosti na daňové přiznání... 26

8 4 Praktická část Základní charakteristika školy Charakteristika školy Zapojení školy do celostátních projektů Základní údaje o hospodaření školy v roce 2009 a Hospodaření v hlavní činnosti v roce 2009 a Hospodaření s příspěvky a dotací od zřizovatele Hospodaření s vlastními zdroji Hospodaření s dotací na hlavní činnost z kraje Hospodaření s cizími zdroji Výsledek hospodaření z hlavní činnosti v roce 2009 a Hospodaření doplňkové činnosti v roce 2009 a Analýza nákladů a výnosů organizace Analýza absolutních ukazatelů Dopad výsledku hospodaření na daňové přiznání k dani z příjmů PO Daňové přiznání pro rok Daňové přiznání pro rok Závěr Seznam použité literatury Monografie Právní předpisy Internetové zdroje Ostatní zdroje Seznam tabulek, grafů, schémat a zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Seznam schémat Seznam zkratek Seznam příloh... 54

9 1 Úvod Ve své bakalářské práci s názvem Analýza účetnictví příspěvkové organizace v ZŠ s dopadem na DPPO se budu věnovat převážně příspěvkovým organizacím zřízenými územními samosprávnými celky. Tyto příspěvkové organizace patří do sektoru neziskových organizací, což jsou organizace, které nejsou zřízeny za účelem podnikání. Práce je rozdělena do dvou částí, z nichž první, teoretická část, vypovídá o charakteristice neziskových organizací a příspěvkových organizací jako celek. Hlavním problémem, kterým se zabývám, je nutnost těchto organizací vést oddělené účetnictví pro hlavní a doplňkovou činnost. Zabývám se převážně rozdělením výnosů (příjmů) a nákladů (výdajů) dle zákona o účetnictví, úpravou základu daně a hospodářským výsledkem, který je u příspěvkových organizací ovlivněn příspěvky na provoz od zřizovatele a jiných zdrojů. V praktické části bych chtěla na konkrétní ZŠ doporučit členění nákladů a výnosů dle jednotlivých činností. Na základě analýzy účtování této školy se budu snažit poukázat na to, že pokud se náklady a výnosy sledují dle zdrojů financování a v účetnictví se budou dodržovat předem vymezená pravidla pro účelové znaky a analytiku, neměla by se organizace dopustit chyb při úpravě základu daně. 9

10 2 Cíl práce a metodika 2.1 Cíl práce Hlavním cílem mojí práce je objasnit na základě analýzy účetnictví konkrétní příspěvkové organizace dopad výsledku hospodaření na daňové přiznání právnických osob, které nebyly zřízeny za účelem podnikání. Na příkladu konkrétní základní školy bych chtěla zdůraznit nutnost členění příjmů (výnosů) a výdajů (nákladů) dle činností této organizace. Pomocí účelových znaků a analytiky se může docílit přehledného účetnictví, což je nutností ke správnému stanovení základu daně. Mým cílem je pomocí analýzy nákladů a výnosů rozdělit tyto náklady a výnosy u všech činností zmiňované organizace, což usnadní následné vykázání hospodářského výsledku. Dílčím cílem bude zaměření na financování ZŠ z pohledu zřizovatele (obce), kraje a jiných zdrojů (vlastní zdroje, EU). 2.2 Metodika Práce je členěna na dvě základní části. V první, teoretické části, čerpám především z odborné literatury, zákonů a vyhlášek. Používám opisů a citací těchto zákonů (deskripce). V praktické části se budu zabývat především analýzou, syntézou a dedukcí na konkrétní příspěvkové organizaci. Pro moji práci jsem si zvolila Základní školu a Mateřskou školu, Suchohrdly, okres Znojmo. Tato škola má několik středisek a jednotlivých činností. Jedná se o základní školu, školní družinu, mateřskou školu, školní jídelnu a ještě i doplňkovou činnost. Členění příjmů a výdajů na jednotlivá střediska je opravdu dosti náročná práce pro administrativu. Chtěla bych však poukázat na to, že se účetnictví této školy neobejde bez patřičného rozdělení na jednotlivá střediska, poněvadž by pak stanovení hospodářského výsledku bylo velmi zkreslené a nepravdivé. Škola by se lehce mohla dopustit porušení rozpočtové kázně. 10

11 3 Teoretická část 3.1 Charakteristika neziskového sektoru O neziskových organizacích se zmiňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento pojem zde však není blíže vysvětlen. Později (v roce 2003) se tyto organizace nazývaly nevýdělečné organizace. Ale tento pojem podchycoval jen určitý výsek neziskového sektoru, proto se nyní tato kategorie organizací označuje pouze jako subjekty, u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Jsou založeny za účelem provozování činnosti ve prospěch toho, kdo měl zájem na jejich zřízení. Důraz se klade většinou na důležitost výsledků hlavního poslání těchto organizací, jejich příjem stojí až na druhém místě. Nemusí být vždy ziskové, to však neznamená, že nemůžou zisku dosahovat. Mezi neziskové organizace řadíme i obce, kraje a státní fondy, u nichž převažuje charakter veřejné správy a služby, nelze však vyloučit podnikatelský charakter. 1 Je mnoho hledisek, podle kterých můžeme členit neziskové organizace. Jedním z nejdůležitějších je členění podle vlastnictví a podle právní normy. Podle vlastnictví rozlišujeme: vládní (státní, veřejné) neziskové organizace (VNO) zabezpečují převážně výkon veřejné správy (kraje, obce, příspěvkové organizace, organizační složky státu), nestátní (nevládní, občanské, soukromé) neziskové organizace (NNO) vycházejí z principu sebeřízení společnosti (občanská sdružení, nadace a nadační fondy, církve a náboženské společnosti, ). Členění, kladoucí důraz na právní formu neziskových organizací, vymezuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde je výčet uvozen slůvkem zejména, což vyjadřuje, že se nejedná o výčet vyčerpávající: zájmová sdružení právnických osob, občanská sdružení včetně odborových organizací, politické strany a politická hnutí, registrované církve a náboženské společnosti, nadace, nadační fondy, 1 MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 11. akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 11

12 obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, obce, vyšší územní samosprávné celky, organizační složky státu a územních samosprávných celků, příspěvkové organizace, státní fondy, subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. 2 2 ŠKARABELOVÁ, Simona. Vymezení pojmu nestátní neziskové organizace [online]. [cit ]. Dostupné na: 12

13 3.2 Příspěvkové organizace Příspěvkové organizace patří do neziskového sektoru jak do státního, tak i nestátního. Odvíjí se to od zřizovatele. Podle zřizovatele rozlišujeme dva základní typy příspěvkových organizací: příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu, příspěvková organizace územních samosprávných celků (dále jen USC). Jak bylo výše uvedeno, jsou to organizace neziskové, nebyly tedy zřízeny za účelem podnikání. Zřizovatelé je zakládají za účelem provozování jejich tzv. hlavní činnosti. Jsou financovány svým zřizovatelem, krajem, popř. jinými zdroji. Nemusí být vždy ziskové, to však neznamená, že nemůžou zisk vykazovat. Financováním se budu zabývat později. Chtěla bych zdůraznit, jak je důležité rozlišovat financování příspěvkové organizace právě pro vykázání zdanitelného zisku (zlepšeného hospodářského výsledku) Státní příspěvková organizace Státní příspěvková organizace je zřizována organizační složkou státu. Vlastní hospodaření těchto organizací se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Státní organizace vykonávají hlavní činnost definovanou zvláštním zákonem nebo zřizovací listinou. Na rozdíl od příspěvkových organizací USC mohou mít příjmy z jiné činnosti, kdežto organizace USC mají příjmy z doplňkové činnosti Příspěvková organizace zřízená územními samosprávnými celky Příspěvková organizace USC je právnickou osobou zřízenou krajem nebo obcí podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtový zákon). Zřizování je zcela v kompetenci zřizovatele. Na rozdíl od příspěvkových organizací (PO) zřízených státem musí být zapsána do obchodního rejstříku. Je zřizována na základě zřizovací listiny ( 27 zákona č. 250/2000 Sb.), kde je kromě hlavních údajů o organizaci vymezena hlavní činnost, vymezení majetku a nakládání s ním. Dále jsou zde uvedeny okruhy doplňkové činnosti. 13

14 Mezi PO byla od ledna 2003 zařazena předškolní a školská zařízení a školy, dle novely zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Zákon byl zrušen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Znamenalo to velký průlom v dosavadním právním postavení škol, které k přešly do právní subjektivity. 3 Ve své práci se budu dále zaměřovat právě na PO školy zřízené USC Základní legislativní předpisy PO zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a navazující pokyny MF, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 413/2004 Sb., české účetní standardy č pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., daňové zákony. 4 3 MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 11. akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 4 MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 14

15 3.2.4 Hospodaření a financování PO USC Příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Tyto prostředky může získat buď z vlastní činnosti, nebo z rozpočtu svého zřizovatele. Příspěvkové organizace však mohou získat finance i z jiných zdrojů, jako jsou fondy (i zahraniční - např. z EU), dary od fyzických či právnických osob, nebo od kraje. 5 Tyto prostředky se rozlišují, zda jsou určeny na provoz, nebo na jiné účelové, které se musí vyúčtovávat. Školy a školská zařízení zřizované USC jsou financovány ze dvou zdrojů: stát hradí tzv. přímé náklady na vzdělávání prostřednictvím účelových dotací krajům, zřizovatel (obec, kraj) hradí provozní náklady ze svých daňových příjmů, zároveň hradí i veškeré investiční výdaje. 6 Účelové dotace Organizace musí dodržet stanovený účel. Proto je důležité sledovat náklady i výnosy odděleně. Podléhají finančnímu vypořádání v roce, na který byla dotace poskytnuta. Patří sem nejen příspěvky na vzdělávání, ale i např. dotace z fondů EU. Školy a školská zařízení mohou využít možnosti čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU, např. z Evropského sociálního fondu. Tyto finance jsou na podporu zaměstnanosti, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, vzdělávání pro konkurenceschopnost (např. projekt EU-peníze školám ). Tyto dotace bývají často poskytovány na delší období než jeden rok. Musí se proto sledovat odděleně, nejlépe účelově rozlišovat. Nevyčerpaný zůstatek se může převést do dalších let, na které je dotace poskytnuta. Pokud je však poskytnuta pouze na jedno kalendářní období, musí se do konce tohoto období vyčerpat, vyúčtovat, nebo nevyčerpaný zůstatek odvést zpět poskytovateli. Názorný příklad čerpání účelových dotací se pokusím vysvětlit v praktické části na konkrétním příkladu ZŠ. Pokud se jedná o dotace na provoz Prostředky (dotace) nespotřebované do konce kalendářního roku může organizace převést do rezervního fondu nebo fondu odměn, samozřejmě se souhlasem svého zřizovatele. Obec 5 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. In: Úplné znění. Ostrava Hrabůvka : Sagit, č ISBN s. 28 odst MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 15

16 zabezpečuje neinvestiční náklady, ale i investiční výdaje. 7 Doplňková činnost Příspěvková organizace může, opět jen se souhlasem zřizovatele, vedle hlavní činnosti vykonávat již dříve zmiňovanou doplňkovou činnost. Cílem této činnosti je nejen možnost získat další finanční prostředky, ale i lepší využití hospodářských prostředků a personálu. V praxi se řeší doplňkovou činností možnost lepšího ohodnocení pracovních sil. Zaměstnanci jsou odměňováni kromě ze státního rozpočtu (který se na provozní zaměstnance stále snižuje), taktéž z této doplňkové činnosti. Doplňková činnost nesmí narušovat hlavní činnost. To znamená, že pokud došlo někdy ke kolizi hlavní a doplňkové činnosti, musí mít vždy přednost hlavní nikoliv doplňková činnost. Příspěvková organizace má povinnost ze zákona sledovat doplňkovou činnost odděleně. Jak bude později znovu připomenuto a zdůrazňováno, účetnictví se musí vést odděleně, zvlášť musí být vyčíslen i hospodářský výsledek z hlavní a hospodářské činnosti. Nejčastější podmínkou ve zřizovací listině, kterou zřizovatelé podtrhují je, aby doplňková činnost nebyla ztrátová, i když tato podmínka ze zákona nevyplývá. Je zajímavostí, že pro státní organizace, které se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších platných předpisů, je dáno přímo tímto zákonem, že jejich jiná činnost nesmí být ztrátová, zákon č. 250/2000 Sb., kterým se řídí příspěvkové organizace zřízené USC, nic takového neřeší. Přesto pokud by byla doplňková činnost trvale nebo delší dobu ztrátová, je třeba zvážit, zda se nejedná o neúčelové a nehospodárné využívání veřejných prostředků. Otázkou pak je, zda by nebylo hospodárnější ji zrušit. Zlepšený hospodářský výsledek z této činnosti se převádí se souhlasem zřizovatele do rezervního fondu a může se použít v dalších letech ve prospěch hlavní činnosti. 8 7 HYÁNEK, Vladimír; PROUZOVÁ, Zuzana; ŠKARABELOVÁ, Simona. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN s. 8 MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla; TÉGL, Petr. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 16

17 3.3 Rozdělení příjmů Zákon o daních z příjmů (dále jen ZDP) posuzuje příjmy, které subjekt dosáhl podle toho, zda je bude, či nebude zdaňovat. U neziskového sektoru se musí tato otázka vnímat trochu šířeji. Neziskový subjekt může mít různý příjem. Tento příjem se daně z příjmu může dotýkat, nebo nemusí. Pro samotné posouzení je důležité, v jakém účetnictví organizace účtuje o skutečnostech, které se týkají neziskové organizace. Za určitých podmínek je u vybraných neziskových subjektů povoleno vést jednoduché účetnictví. V jednoduchém účetnictví se příjem posuzuje poněkud jinak než u těch, kteří vedou účetnictví (účtují v soustavě podvojného účetnictví). Příspěvkové organizace účtují v soustavě podvojného účetnictví, předmětem daně jsou tedy výnosy příslušného roku bez ohledu na platbu. Kdežto u neziskových organizací, které vedou jednoduché účetnictví, bude zdaněn příjem v roce přijetí. Lze z toho vyvodit, že někdy je předmětem daně příjem a jindy výnos. Závisí to na právnické formě neziskové organizace Předmět daně U příspěvkových organizací jsou předmětem daně příjmy (výnosy) z veškerých činností a z nakládání s veškerým majetkem. Některé příjmy však musíme vyčlenit, poněvadž se nezdaňují daní z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších platných předpisů. Jde o příjmy, které jsou např. osvobozené nebo předmětem daně nejsou. Tento zákon dělí příjmy na: příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů - jde o obecné vyjmutí ze zdanění (platí pro všechny poplatníky daně z příjmů bez výhrad), - jde o speciální příjmy neziskových organizací, nezdaňované daní z příjmů, které platí pro vybrané formy neziskových subjektů. příjmy, které jsou předmětem daně, ale - jsou od daně osvobozené, - jsou zdaňované zvláštní sazbou daně, - nebo jsou zahrnované do základu daně z příjmů STUCHLÍKOVÁ, Helena; KOMRSKOVÁ, Sofia. Zdaňování neziskových organizací : s příklady z praxe. 7. akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 10 MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s. 17

18 Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů Příjmy, které obecně nejsou předmětem daně z příjmů patří sem příjmy získané nabytím akcií příjmy jsou zpravidla spojeny s převodem akcií, příjmy získané zděděním ty podléhají dani dědické, příjmy získané darováním jsou předmětem daně darovací, pro dárce jsou většinou neziskové organizace dobrou cílovou skupinou pro poskytnutí daru, tyto dary lze dle ZDP 15 a 20 možno použít jako odečitatelnou položku od základu daně, pokud jsou dary poskytnuty obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem ČR, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na ochranu zvířat a jejich zdraví, náboženské a další charitativní činnosti. Hodnota darů, kterou je možno minimálně a maximálně odečíst, je definována přímo zákonem o daních z příjmů, viz výše uvedené paragrafy. Příjmy, které jsou výhradně u neziskových organizací bez předmětu daně Tyto příjmy se dále dělí na: příjmy poplatníků, kteří nebyli založeni za účelem podnikání, pokud tyto příjmy vyplývají z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené v souvislosti s těmito činnostmi převyšují příjmy. Podmínku nerovnosti, že náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší 11 podle ZDP, je nutno posuzovat za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činnosti. Pokud jednotlivá činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší než související náklady vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, ale zároveň i u některé činnosti vyšší, pak jsou předmětem daně pouze ty příjmy z jednotlivých činností, které související výdaje převyšují. Mnohdy je velice složité jednotlivé činnosti sledovat odděleně. Příspěvková organizace může provádět řadu činností, kdy některé činnosti můžou z pohledu správce vypadat jako různé a z pohledu příspěvkové organizace jako stejné. Této otázce se budu věnovat podrobněji v praktické části, dalšími speciálními příjmy jsou dotace a příspěvky na provoz a jiné podpory ze státních rozpočtů, z rozpočtu kraje a obce, z prostředků poskytnutých státními fondy, z prostředků Evropské unie nebo z veřejných rozpočtů cizích států atd. Těmito příjmy jsou příjmy 11 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. In: Daňové zákony v úplném znění k , Olomouc : ANAG, s. ISNB s. 18 odst. 4a. 18

19 poskytnuté z veřejných rozpočtů ČR, nebo jiného státu v rámci celého světa. U neziskových organizací se může jednat o mnoho různých dotací, pro něž obecně platí, že jsou to účelově určené prostředky, které jsou poskytovány na základě rozhodnutí, kde jsou definovány podmínky čerpání, účelovost a časová omezenost. Určitá organizace s těmito podmínkami je seznámena a musí je dodržet. Platí zde velmi přesná evidence, zejména účetní. Počínaje rokem 2007 byly tyto příjmy rozšířeny o příjmy z podpory poskytnuté regionální radou regionu soudružnosti dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře RP, dle platných předpisů, zvláštní druhy příjmů obcí a krajů, které nepatří ke zdanění daní z příjmů, jsou vymezeny v zákoně č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, příjmy z úroků z vkladů na běžném účtu patří sem příjmy na bankovních účtech organizací, nehledě na to, z kterých prostředků jsou placeny, jestli z hlavní činnosti, či hospodářské, příjmy z úplatných převodů a úplatného užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi, příjmy z pronájmu a prodeje státního majetku Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů Příjmy od daně osvobozené Patří sem příjmy uvedeny dle ZDP 19, tyto příjmy jsou nestejnorodého druhu příjmů, jsou osvobozeny většinou pro určitou skupinu neziskových poplatníků. Patří sem: členské příspěvky - pobírají je občanská sdružení, politické strany, či politické hnutí, jsou stanoveny podle statutu, stanov, zřizovacích nebo zakladatelských listin, výnosy kostelních sbírek, příjmů za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných církví a náboženských společností, příjmy státních fondů patří sem příjmy např. fondu životního prostředí, fondu dopravní infastruktury a dalších fondů, příjmy těchto fondů jsou dány zákonem, podle kterého se příslušný fond zřizuje, příjmy u nadace, kde je osvobozena skupina příjmů, která je spojená se zápisem do nebo v nadačním rejstříků a další. Jde např. o příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, uměleckých děl, úrokové příjmy, příjmy z prodeje cenných papírů a další, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku. 12 STUCHLÍKOVÁ, Helena; KOMRSKOVÁ, Sofia. Zdaňování neziskových organizací : s příklady z praxe. 7. akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 19

20 Příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně Jsou to příjmy pocházející z tuzemska, za jejichž zdanění nese odpovědnost plátce těchto příjmů, poplatník je již nezdaňuje, přijímá je již zdaněné. Tyto příjmy podléhají konečné srážkové dani z příjmů dle 36 ZDP. Jsou to např.: příjmy z dividend, příjmy z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným, z členství v družstvu, podíl na zisku tichého společníka, příjmy z vypořádacího podílu, z podílu na likvidačním zůstatku, příjmy z vyrovnání a další - patří sem příjmy společníků v akciové společnosti, společnosti s r.o. nebo členů družstva. Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů Jsou příjmy zahrnovány do základu daně a podléhají zdanění dle sazby podle 21 odst. 1 ZDP, jsou to všechny ostatní příjmy neziskového sektoru, které nebyly výše jmenovány. Proti těmto příjmům se staví náklady, které jsou vynaloženy k dosažení, udržení a na zajištění těchto příjmů. Posuzují se dle 24 a 25 ZDP. Dle tohoto zařazení se buď zahrnují, nebo nezahrnují do základu daně, jsou buď daňově uznatelné, či daňově neuznatelné. Tyto náklady se však nemusí uplatňovat, není to povinností. Poplatník má právo je uplatnit. 13 Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob Sazba daně z příjmů právnických osob v roce 2012 činí 19 %. Sazbu upravuje 21 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tabulka č. 1 Vývoj sazby DPPO ROK Sazba 31% 28% 26% 24% 21% 20% 19% 19% 19% daně Zdroj: Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob. [cit ] Z uvedené tabulky vyplývá, že sazba daně právnických osob stále klesá. Poslední tři roky zůstává na 19-ti procentech STUCHLÍKOVÁ, Helena; KOMRSKOVÁ, Sofia. Zdaňování neziskových organizací : s příklady z praxe. 7. akt. vyd. Olomouc : ANAG, s. ISBN s. 14 ÚČETNÍ KAVÁRNA. Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob[online]. [cit ] Dostupné na: http//www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/vyvoj-sazby-dane-z-prijmu-pravnickych-osob/. 20

21 Tabulka č. 2 - Příklad vybraných příjmů ve vztahu k předmětu daně Typ Příjmy Příjmy z Příjmy z Dotace Úroky Úroky Příjmy z čin., organizace z darů, z pronájmů reklam z vkladů z vkladů které jsou dědictví na BU na jiných posláním, když než BU jsou nižší než náklady Obce, kraje ne ano ano Ne ne ano Ne PO USC ne ano ano Ne ne ano ne* Organizační ne pronájem stát. maj. ano Ne ne ano Ne složky státu mezi stát. org. není předmětem daně / ostatní jsou předmětem daně PO státní ne jako OSS ano Ne ne ano ne* Nadace ne pronájem nemovit. a umělec.děl je osvob. / ostatní pron. jsou předm.daně ano Ne ne osvobozen vklad s prostř. zaps.v nadačním rejstříků Ne * neplatí v případě, že je příspěvková organizace zdravotnickým zařízením Zdroj: STUCHLÍKOVÁ, Helena. Zdaňování neziskových organizací: s příklady z praxe s. Z této tabulky je patrné, že příjmy příspěvkové organizace USC podléhající dani jsou pouze příjmy z pronájmů, z reklam a z úroků na jiných účtech než běžných. Ostatní účty jsou bez předmětu daně jako u většin neziskových organizací. 21

22 3.4 Rozdíly mezi příjmy a výdaji Příspěvkové organizace vedou účetnictví dle vyhlášky č. 403/2011, kterou se mění vyhláška č. 410/2009, jíž se provádějí některá ustanovení Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní období je kalendářní rok, i když by např. pro příspěvkové organizace bylo někdy lepší využít možnosti účtovat v hospodářském roce (např. školní rok) Výsledek hospodaření (HV) HV příspěvkových a dalších neziskových organizací je tvořen součtem dvou dílčích výsledků hospodaření, a to výsledků hospodaření za hlavní činnost a výsledku hospodaření za hospodářskou, dříve tzv. doplňkovou činnost. Příspěvkové organizace i ostatní neziskové organizace musí totiž ke dni sestavení účetní závěrky sledovat odděleně náklady i výnosy za hlavní a vedlejší (hospodářskou) činnost. Výsledek hospodaření však zahrnuje veškeré účetní skutečnosti, které se v organizaci uskutečnily, jsou očekávány a spadají věcně a časově do daného účetního období. Některé náklady jsou však společné pro obě činnosti a nelze je jednoznačně oddělit. Proto musí organizace část těchto nákladů, rozklíčovat podle různých kritérií, např. dle poměru výše výnosů docílených v hospodářské činnosti k výnosům docíleným v hlavní činnosti. Tyto náklady nazýváme dosud nezařazené. 15 Účetní jednotka vede analyticky účet pro hlavní a doplňkovou činnost. U nákladů dosud nezařazených má jen jeden analytický účet, který klíčuje např. jednou za čtvrtletí. 16 Hospodářský výsledek (dále jen HV) je u příspěvkových a dalších neziskových organizací ovlivněn příspěvky (dotacemi) na činnost organizace. Výdaje (náklady) vynaložené na příjmy (výnosy) od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně nejsou uznatelnými výdaji (náklady), tudíž je musíme vyloučit z daňově účinných výdajů (nákladů). To jsou např. náklady hrazené z přijatých dotací nebo osvobozených příspěvků. Tyto náklady je nutné přesně vyčlenit. V praxi se tato podmínka nejlépe splní účtováním dle účelových zdrojů. Ke každému zdroji se přiřadí čerpání nákladů pod stejným UZ (účelovým zdrojem). Tímto problémem se budu podrobněji zabývat v praktické části mé práce. Mým cílem je objasnit, jakých chyb se mohou 15 MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu vyd. Praha : Grada Publishin, s. ISBN s. 16 NOVÁKOVÁ, Štěpánka. Účetnictví příspěvkových organizací od : sbírka souvztažnosti s výkladem. 1. vyd. Praha : INTES, s. ISBN s. 22

Popis způsobu rozdělení vedení účetnictví u neziskové organizace na hlavní a vedlejší činnost na konkrétním příkladu

Popis způsobu rozdělení vedení účetnictví u neziskové organizace na hlavní a vedlejší činnost na konkrétním příkladu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Popis způsobu rozdělení vedení účetnictví u neziskové

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Bakalářská práce

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Bakalářská práce Vedoucí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření církevních organizací Accounting and tax specifics of management of church organizations Irena Doksanská

Více

Analýza financování příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves. Marie Heryanová

Analýza financování příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves. Marie Heryanová Analýza financování příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves Marie Heryanová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Ve své bakalářská práci zpracovávám analýzu financování příspěvkové

Více

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků

Více

Analýza daně z příjmů společnosti XY. Lucie Valouchová

Analýza daně z příjmů společnosti XY. Lucie Valouchová Analýza daně z příjmů společnosti XY Lucie Valouchová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů právnických osob. V teoretické části jsou popsány základní

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM

Více

Hospodaření a účetnictví příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Olomouc. Zdeňka Nováková

Hospodaření a účetnictví příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Olomouc. Zdeňka Nováková Hospodaření a účetnictví příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Olomouc Zdeňka Nováková Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření vybrané příspěvkové organizace Accounting and tax specifics of the particular state-funded organization

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací

Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika 1*1*1*1*1*1*1' o T m\ i ÍÓB\ I Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací Civic associations in

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Masarykova univerzita ZJEDNODUŠENÉ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ U NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ

Masarykova univerzita ZJEDNODUŠENÉ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ U NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika ZJEDNODUŠENÉ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ U NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Hana Jurajdová

Více

Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o.

Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI,

Více

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Specifika účtování majetku v obcích

Specifika účtování majetku v obcích SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Specifika účtování majetku v obcích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Létalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček

Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více