1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ORGÁNY SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2

3 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ORGÁNY SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE ORGANIZACE A SYSTÉM ŘÍZENÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝSLEDCÍCH PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI NH TRANS, SE ZA ROK ZPRÁVA O STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O PŘEZKOUMÁNÍ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI, CÍLE A ZÁMĚRY V ROCE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI KONTAKTNÍ ÚDAJE

4

5 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Společnost NH - TRANS, SE byla založena v roce Hlavním předmětem podnikání společnosti je vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství. Za dobu svého působení nasbírala bohaté zkušenosti a v dnešní době se řadí k předním českým a středoevropským zasílatelským společnostem. Název, sídlo a identifikace firmy: Firma: NH - TRANS, SE Sídlo: Poděbradova 28, Ostrava 1, Vznik: Právní forma: evropská společnost Registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl H, vložka 1 Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: CZ Základní kapitál: ,- Kč 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Složení statutárních orgánů a managementu společnosti NH - TRANS, SE k : funkce jméno Představenstvo předseda Ing. Aleš Němčík, MBA členka Ing. Anna Molnárová člen Ing. Oldřich Struminský Dozorčí rada předseda Ing. Peter Malec člen Ing. Zdeněk Trojek člen Ing. Ľubomír Loy Management obchodní ředitel Ing. Aleš Němčík, MBA finanční ředitelka Ing. Anna Molnárová ředitel pro logistiku Lukáš Tichavský Struktura akcionářů společnosti NH - TRANS, SE ke dni : Název společnosti Sídlo ZK v % ARZU VENTURES LIMITED 4 Naxou Street, 1070 Nicosia, Kypr 100 3

6 3. PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost NH TRANS, SE obstarává komplexní spediční a logistické služby do celého světa. Orientuje se především na železniční a námořní přepravy a je známá také jako specialista na přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek. Společnost NH - TRANS, SE nabízí: Komplexní zasílatelské služby v oblasti železniční přepravy námořní přepravy silniční přepravy říční přepravy přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek překládky zboží v evropských přístavech překládky zboží z širokorozchodných vozů na vozy normálního rozchodu celní služby Pronájem železničních vozů soukromý vozový park s více než 400 železničními vozy Kvalifikované poradenství Komplexnost poskytovaných služeb je garantována úzkou spoluprací s dceřinou společností Ostravská dopravní společnost, a.s., která vlastní vnitrostátní a mezinárodní licenci k provozování drážní dopravy a disponuje vlastním parkem lokomotiv. NH - TRANS, SE a členství: člen Svazu spedice a logistiky České republiky přidružený člen Mezinárodní federace zasílatelských svazů FIATA NH - TRANS, SE a dceřiné společnosti: v tuzemsku podíl v % Ostravská dopravní společnost, a.s. 80,00 NH - TRANS Travel Agency s.r.o. 95,10 v zahraničí NH - Trans Sp. z o.o. 100,00 VIATOR VEKTOR TIR, d.o.o. v konkurzu 28,00 (pouze dceřiné společnosti s podílem nad 10 %)

7 . ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE Komodita ruda, struska železo a hutní materiál paliva, uhlí, koks, smola dolomit, vápno, vápenec, písek organické a anorganické chemické výrobky ostatní Přepravené množství (v tis. tun) Tržby z realizovaných přeprav (v tis. CZK) Podíl komodit na celkovém přepraveném množství v roce % 31% 9% 8% 5% 3% ruda, struska železo a hutní materiál dolomit, vápno, vápenec, písek organické a anorganické chemické výrobky paliva, uhlí, koks, smola ostatní Vývoj tržeb z prodeje služeb v letech tis. CZK

8 Vývoj finančních ukazatelů Celková aktiva Stálá aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Ostatní aktiva Celková pasiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Ostatní pasiva Výnosy celkem Tržby za prodej zboží, vl. výrobků a služeb, vč. aktivace Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření Zaměstnanci (počet) (v tis. Kč) 6

9 . ORGANIZACE A SYSTÉM ŘÍZENÍ Organizační struktura společnosti (stav k ) VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA BOARD OFFICE PŘEDSTAVENSTVO PROJECT MANAGEMENT OFFICE OBCHODNÍ ŘEDITEL ŘEDITEL PRO LOGISTIKU FINANČNÍ ŘEDITEL OBCHODNÍ ÚSEK BACK OFFICE ÚSEK LOGISTIKY EKONOMICKÝ ÚSEK ADMINISTRÁTOR SAP Systém managementu kvality: Za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb se společnost rozhodla budovat a rozvíjet systém řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000. Tento cíl se podařilo dosáhnout v roce 1997, kdy společnost získala certifikát systému řízení jakosti (QMS) za kvalitně poskytované služby obchodním partnerům. Od té doby již společnost Bureau Veritas Certification Czech Republic provedla 5 úspěšných recertifikačních auditů dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:

10

11 6. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝSLEDCÍCH PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI NH TRANS, SE ZA ROK 202 Obchodní rok 2012 lze z celkového pohledu hodnotit pozitivně. I přes přetrvávající recesi české ekonomiky a průmyslu se nám podařilo dosáhnout hospodářského výsledku, který je odrazem bohatých obchodních zkušeností a dlouholetých partnerských vztahů s našimi klienty a dodavateli v tuzemsku i zahraničí. Zároveň se jednalo o rok zahrnující významné události a změny ve společnosti NH TRANS, SE. V únoru 2012 došlo ke změnám ve statutárních orgánech, v květnu začala platit nová organizační struktura a v srpnu naše společnost oslavila 20 let své existence. Za dobu svého působení na přepravním trhu překonala hranici 150 miliónů přepravených tun. V říjnu pak společnost v rámci recertifikačního auditu již po páté úspěšně obhájila certifikát systému řízení jakosti (QMS) dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2000, a jeho platnost tak byla prodloužena na další tři roky. Připomenutí si 20-ti leté existence společnosti znamenalo pro společnost a její akcionáře nejen slavnostní příležitost k prezentování dosažených úspěchů, ale především uvědomění si nových výzev, příležitostí a rizik. Nadále chceme a budeme klást důraz na cílenou orientaci na zákazníka, na otevřenou komunikaci, na zvyšování kvality a rozsahu poskytovaných služeb, jakož i na trvalé zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Výkony na trhu nákladní dopravy se obecně v porovnání s předchozím obdobím v roce 2012 snížily. Tento pokles je patrný i u společnosti NH TRANS, SE. Hlavní příčinou poklesu přepravených objemů je kromě již zmíněného poklesu ekonomiky také stále sílící konkurenční boj s tuzemskými a zahraničními dopravci. Ve velké většině se nám povedlo naše pozice uhájit, uspěli jsme i v některých, pro nás nových, výběrových řízeních. Na druhou stranu je však nutné zmínit i částečnou ztrátu objemově zajímavých přeprav strategických surovin. Je nutné si uvědomit, že působíme na plně liberalizovaném dopravním trhu a jsme závislí na ekonomické situaci nejen v České republice, ale i v Evropské unii, resp. na celém světě. Výroba a zpracování oceli je pro nákladní dopravu jedním z nejdůležitějších průmyslových odvětví a je také stěžejní oblastí výkonů přepravních služeb poskytovaných naší společností. V ČR se snížila poptávka po ocelářských výrobcích v důsledku pokračujících finančních problémů v některých zemích Eurozóny, vládních úsporných investičních opatření a přesycenosti trhu. Rok 2012 byl bezesporu rok velmi náročný, plný nečekaných změn, výkyvů a obratů. Díky organizačním opatřením a úsporám nákladů se i v těchto podmínkách podařilo optimalizovat hospodářský výsledek společnosti. Naše dosažené výsledky hovoří o tom, že jsme ho zvládli úspěšně a přes řadu nepříznivých vlivů jsme v tomto nelehkém období obstáli se ctí. Věříme, že minimálně takto obstojíme i v letech následujících. Úspěšný rok 2012 je výsledkem usilovné práce všech zaměstnanců společnosti, kterým tímto vyslovujeme poděkování. Za důvěru a spolupráci, které si velmi vážíme, bychom rádi poděkovali akcionářům, všem našim zákazníkům, obchodním a finančním partnerům a doufáme, že i nadále budeme rozvíjet dobré vztahy. Věříme, že budeme umět zúročit své zkušenosti v nabízených příležitostech a budeme mít možnost přesvědčit o svých kvalitních službách jak stávající tak i nové zákazníky. Představenstvo společnosti 9

12 7. ZPRÁVA O STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI K vykazovala společnost celková aktiva netto ve výši tis. Kč. Oproti minulému období došlo k jejich snížení o tis. Kč. Dlouhodobý majetek byl k v netto výši tis. CZK. Oproti minulému období došlo ke snížení jeho hodnoty o 528 tis. Kč. V roce 2012 byl aktivován dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně ve výši tis. Kč, meziročně se snížila hodnota nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku o tis. CZK a byl pořízen hmotný majetek v pořizovací hodnotě tis. Kč. Odpisy dlouhodobého majetku za rok 2012 činily tis. Kč. Oběžná aktiva byla ve výši tis. Kč. Meziročně došlo k jejich snížení o tis. Kč. Tento pokles byl způsoben především snížením objemu pohledávek z obchodních vztahů o tis. Kč a snížením objemu krátkodobého finančního majetku o tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti byl ke dni účetní závěrky ve výši tis. Kč. Vlivem dosaženého výsledku hospodaření za účetní období roku 2012 a výplaty dividendy v roce 2012 došlo k meziročnímu snížení o tis. Kč. Cizí zdroje byly ve výši tis. Kč. Meziročně vykázaly pokles o tis. CZK, a to zejména z důvodu snížení bankovních úvěrů o tis. Kč a snížení stavu krátkodobých závazků o tis. Kč. Proti tomu došlo k meziročnímu nárůstu rezerv o tis. CZK.

13 8. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O PŘEZKOUMÁNÍ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Dozorčí rada společnosti NH TRANS, SE, v roce 2012 průběžně vykonávala svoji působnost a plnila své úkoly v souladu s právními předpisy, stanovami NH TRANS, SE, v souladu se svým jednacím řádem a platnými smluvními ujednáními. Dohlížela na výkon působnosti představenstva při uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a přijímala opatření představenstva a managementu společnosti. Představenstvo NH TRANS, SE poskytovalo dozorčí radě pro výkon kontrolní činnosti předepsané a požadované informace a podklady. Představenstvo se pravidelně zúčastňovalo všech zasedání a průběžně dozorčí radu informovalo zejména o podnikatelských aktivitách, výsledcích hospodaření a přijímaných opatřeních. Dozorčí rada NH TRANS, SE projednala dokumenty Zpráva představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti a stavu majetku NH TRANS, SE za období , Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období , Zpráva nezávislého auditora a přezkoumala dokumenty Účetní závěrka společnosti NH TRANS, SE za období , Konsolidovaná účetní závěrka společnosti NH TRANS, SE za období , Výroční zprávu a Návrh na rozdělení zisku NH TRANS, SE za období Na základě přezkoumání dokumentů předložených představenstvem a ověření účetní závěrky i řádné konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy ke dni auditorem a jeho výroků, které jsou bez výhrad, doporučuje dozorčí rada všechny výše uvedené dokumenty ke schválení valnou hromadou společnosti NH TRANS, SE. V Ostravě dne Ing. Peter Malec Předseda dozorčí rady

14 9. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 2

15 3

16

17

18

19 0. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI, CÍLE A ZÁMĚRY V ROCE 203 Vývoj roku 2013 bude velmi záviset na kondici ekonomiky EU a samozřejmě i ČR. Naše společnost je stabilním, prosperujícím a spolehlivým obchodním partnerem a proto jsme přesvědčeni, že i nadále budeme schopni svým zákazníkům poskytovat špičkový servis za příznivou cenu. Především chceme i nadále zůstat partnery velkých, silných a ekonomicky stabilních zákazníků. Našim záměrem není soustředit se jen na oblast šetření výdajů, ale věnujeme mimořádné úsilí novým zákaznickým projektům. Na základě zohlednění potřeb našich zákazníků chce naše společnost pokračovat i v roce 2013 v investiční činnosti především v oblasti posílení vozového parku, zejména rekonstrukcí stávajících železničních vozů, příp. nákupem nových vozů. Stejně jako většina subjektů i my pociťujeme ochlazováni české i světové ekonomiky a ani v roce 2013 nelze očekávat nárůst přepravních proudů, ale přesto se i nadále budeme snažit získávat nové klienty. V červnu plánujeme aktivní účast naší společnosti na veletrhu Transport Logistic v Mnichově, v září se zúčastníme 1. Mezinárodního dopravního veletrhu EUROTRANS v Brně. Z dlouhodobého hlediska je hlavní strategií společnosti NH TRANS, SE především trvale zvyšovat svou tržní hodnotu, udržet, resp. neustále posilovat postavení na regionálním, tuzemském i evropském trhu s dlouhodobou orientací na zájmy a spokojenost zákazníka. Neméně důležitý je i úkol budovat pozitivní firemní kulturu a pečovat o spokojenost zaměstnanců. 7

20

21 . ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrka k 3. prosinci 202 NH - TRANS, SE Poděbradova 28, Ostrava IČ: V Ostravě sestaveno zpracovala: Ing. Monika Barglová hlavní účetní schválila: Ing. Anna Molnárová finanční ředitelka podepsali: Ing. Aleš Němčík, MBA předseda představenstva Ing. Anna Molnárová členka představenstva 9

22

23 v tis. Kč k ROZVAHA Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

24 v tis. Kč k PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezervy na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období

25 v tis. Kč k VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S splatná odložená * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

26

27 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 3. prosinci 202 NH - TRANS, SE účetní jednotka V Ostravě sestaveno zpracovala: Ing. Monika Barglová hlavní účetní schválila: Ing. Anna Molnárová finanční ředitelka podepsali: Ing. Aleš Němčík, MBA předseda představenstva Ing. Anna Molnárová členka představenstva 2

28

29 OBSAH 1. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky Popis společnosti Obecné účetní zásady Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Přijaté úvěry Finanční nájem Devizové operace Účtování nákladů a výnosů Splatná a odložená daň Dlouhodobý majetek Zásoby Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Opravné položky Vlastní kapitál Rezervy Závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Časové rozlišení Daň z příjmů Odložená daň Leasing a nájem Závazky nevykázané v rozvaze Výnosy z provozní činnosti Spotřebované nákupy a služby Osobní náklady Plnění poskytnutá členům představenstva a dozorčí rady Transakce se spřízněnými stranami (společnosti ve skupině) Přehled o peněžních tocích Informace o nákladech auditu Významné události po datu účetní závěrky

30 . Základní východiska pro vypracování účetní závěrky Přiložená účetní závěrka byla zpracována podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, Vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a Českých účetních standardů pro podnikatele. Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen. Veškeré číselné údaje jsou uvedeny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak. 2. Popis společnosti Obchodní firma: NH - TRANS, SE Založení: Právní forma: evropská společnost Zapsána: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl H, vložka 1 Sídlo: Poděbradova 28, Ostrava IČ: Hlavním předmětem podnikání společnosti je vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství. Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu k : Název společnosti Sídlo Stát ZK v % ARZU VENTURES LIMITED 4 Naxou Street, 1070 Nicosia Kypr 100 Dne došlo ke změnám v obchodním rejstříku v orgánech společnosti. Složení orgánů společnosti do. února 202: funkce jméno vznik funkce vznik členství Představenstvo předseda Věslav Heczko místopředsedkyně Ing. Anna Molnárová člen Ing. Aleš Němčík, MBA Dozorčí rada předseda Ing. Oldřich Struminský místopředseda Ing. Zdeněk Trojek členka Vlasta Šulová Složení orgánů společnosti k 3. prosinci 202: funkce jméno vznik funkce vznik členství Představenstvo předseda Ing. Aleš Němčík, MBA členka Ing. Anna Molnárová člen Ing. Oldřich Struminský Dozorčí rada předseda Ing. Peter Malec člen Ing. Zdeněk Trojek člen Ing. Ľubomír Loy

31 3. Obecné účetní zásady Způsoby oceňování, které společnost použila při sestavení účetní závěrky za rok 2012, resp. 2011, jsou následující: 3. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení a náklady související s pořízením. Technické zhodnocení, pokud převýší u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku. V opačném případě jej účetní jednotka proúčtuje do nákladů v souladu s Interní směrnicí U-8. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč se oceňuje pořizovací cenou a odpisuje se jednorázově do nákladů. 3.2 Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou, která zahrnuje cenu pořízení, náklady na dopravu, skladné, montáž, clo a další náklady související s pořízením. Úroky, kurzové rozdíly a jiné finanční výdaje vzniklé během pořizování dlouhodobého hmotného majetku nejsou součástí pořizovací ceny. Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezúplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou získanou na základě znaleckého posudku a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. Technické zhodnocení, pokud převýší u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku v souladu s Interní směrnicí U-8. V opačném případě jej účetní jednotka proúčtuje do nákladů. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč se oceňuje pořizovací cenou a odpisuje se jednorázově do nákladů. Účetní odpisy jsou vypočteny z pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Účetní odpis je stanoven individuálně u každého majetku s ohledem na jeho fyzickou a morální životnost a do účetnictví je zaveden na základě Protokolu o zařazení majetku. Účetní jednotka uplatňuje rozdílnou výši účetních a daňových odpisů. 3.3 Dlouhodobý finanční majetek Akcie / podíly podniků ve skupině jsou oceněny cenou pořízení. Dojde-li k poklesu jejich hodnoty, považuje se tento rozdíl za dočasné snížení hodnoty. Reálná hodnota majetkových podílů se stanoví na základě předložených výsledků hospodaření porovnáním výše vlastního a základního kapitálu. Pokud je rozdíl mezi výši vlastního a základního kapitálu záporný anebo v případech, kdy účetní jednotky výkazy nepředloží, vytvoří účetní jednotka v souladu s principem opatrnosti opravnou položku k finančnímu majetku. Majetkové podíly v zahraničních společnostech jsou přeceněny kurzem ČNB platným k Zásoby Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnou pořizovací cenou s použitím metody váženého aritmetického průměru a oceňovacích rozdílů. Pořizovací cena zásob zahrnuje cenu pořízení a náklady související s pořízením (náklady na přepravu, clo, provize apod.). Zásoby jsou účtovány způsobem A. Pokud se při účetní závěrce zjistí, že pořizovací cena zásob je nižší než prodejní cena, jsou zásoby oceněny v účetní závěrce pomocí opravné položky touto nižší cenou. 29

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři,

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři, Úvodní slovo ředitele Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil účetní závěrku společnosti Drahokoupil & Zbořil, k. s., jejímž prostřednictvím Vás chceme informovat o naší podnikatelské

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více