1 UČEBNÍ PLÁN DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 1 2 UČEBNÍ PLÁN DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 3 3 MODULY POVINNÉ 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 UČEBNÍ PLÁN DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 1 2 UČEBNÍ PLÁN DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 3 3 MODULY POVINNÉ 5"

Transkript

1 O B S A H V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U 1 UČEBNÍ PLÁN DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 1 2 UČEBNÍ PLÁN DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 3 3 MODULY POVINNÉ Cizí jazyk I odborný Cizí jazyk II Matematika a statistika Informační a komunikační technologie I Ekonomie Ekonomika a řízení podniku Ergonomie a životní prostředí Technologie strojírenství I Právo Evropská integrace Finance a základy účetnictví Zahraniční obchod Základy personalistiky a marketingu Organizace výrobního procesu Obchodní komunikace Odborná praxe Závěrečný seminář 45 4 MODULY POVINNĚ VOLITELNÉ Technologie strojírenství II Řízení výroby a distribuce Ekonomická analýza podniku Účetnictví II 54 5 VOLITELNÉ MODULY Cizí jazyk II odborný Programování Informační a komunikační technologie II Informační a komunikační technologie III Metody operační analýzy Marketing II Stylistika Technická měření Konstruování na počítači Základy psaní na klávesnici Pojišťovnictví Mzdové účetnictví 76

2 1 UČEBNÍ PLÁN DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁ NÍ NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU POVINNÉ EKONOMIKA PODNIKU A MANAGEMENT MODULY KÓD A OBOR VZDĚLÁNÍ N/.. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Kód modulu Celkový počet kreditů FORMA VZDĚLÁVÁNÍ DENNÍ Hodinové dotace za studium celkové týdenní celkové Cizí jazyk I odborný (ANJ, NEJ, FRJ) EKP P01 * Cizí jazyk II (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ) EKP P Matematika a statistika EKP P Informační a komunikační technologie I EKP P Ekonomie EKP P Ekonomika a řízení podniku EKP P06 * Ergonomie a životní prostředí EKP P Technologie strojírenství I EKP P08 * Právo EKP P Evropská integrace EKP P Finance a základy účetnictví EKP P11 * Zahraniční obchod EKP P Základy personalistiky a marketingu EKP P Organizace výrobního procesu EKP P Obchodní komunikace EKP P Odborná praxe EKP P Závěrečný seminář EKP P POVINNĚ VOLITELNÉ - SMĚR ŘÍZENÍ VÝROBY Technologie strojírenství II EKP PV Řízení výroby a distribuce EKP PV POVINNĚ VOLITELNÉ SMĚR EKONOMIKA PODNIKU Ekonomická analýza podniku EKP PV Účetnictví II EKP PV CELKEM POVINNÉ A POVINNĚ VOLITELNÉ VOLITELNÉ Cizí jazyk II odborný (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ) EKP V Programování EKP V Informační a komunikační technologie II EKP V Informační a komunikační technologie III EKP V Metody operační analýzy EKP V Marketing II EKP V Stylistika EKP V Technická měření EKP V Konstruování na počítači EKP V Základy psaní na klávesnici EKP V Pojišťovnictví EKP V Mzdové účetnictví EKP V CELKEM POVINNÉ, POVINNĚ VOLITELNÉ A VOLITELNÉ Moduly absolutoria jsou označeny hvězdičkou

3 P o z n á m k y k u č e b n í m u p l á n u d e n n í f o r m y v z d ě l á v á n í 1 Konkretizovaný učební plán denní formy vzdělávání je uveden v příloze č Minimální počet týdenních vyučovacích hodin zapsaných povinných, povinně volitelných a volitelných modulů je v každém období 30 hodin, maximální počet týdenních vyučovacích hodin je Třítýdenní odborná praxe se koná v letním období 2. ročníku a počet hodin odborné praxe odpovídá počtu týdenních pracovních hodin na daném pracovišti. 4 Student si na počátku 3. ročníku volí téma absolventské práce. 5 Závěrečná odborná praxe v rozsahu 14 týdnů je zařazena do letního období 3. ročníku. Počet hodin odborné praxe odpovídá počtu týdenních pracovních hodin na daném pracovišti. Po ukončení závěrečné odborné praxe student odevzdá absolventskou práci. 6 Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem Ekonomika podniku a management pro příslušný ročník. R o z s a h a z p ů s o b p r á c e s e s t u d e n t y Způsob práce Rozsah (hodin/studium) Konzultace 416 Samostudium 510 Exkurze 20 Rozsah a forma teoretické přípravy a délka trvání praktické přípravy jsou obsaženy v konkretizovaném učebním plánu v příloze 1. P ř e h l e d v y u ž i t í t ý d n ů d e n n í f o r m y s t u d i a v j e d n o t l i v ý c h o b d o b í c h Činnost Počet týdnů v období Školní výuka Praktická příprava Samostatné studium Absolutorium Časová rezerva Celkem

4 2 UČEBNÍ PLÁN DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKONOMIKA PODNIKU A MANAGEMENT Moduly KÓD A OBOR VZDĚLÁNÍ N/.. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Kód modulu Celkový počet kreditů FORMA VZDĚLÁVÁNÍ DÁLKOVÁ Hodinové dotace za studium Povinné Cizí jazyk I odborný (ANJ, NEJ, FRJ) EKP P01 * Cizí jazyk II (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ) EKP P Matematika a statistika EKP P Informační a komunikační technologie I EKP P Ekonomie EKP P Ekonomika a řízení podniku EKP P06 * Ergonomie a životní prostředí EKP P Technologie strojírenství I EKP P08 * 8 44 Právo EKP P Evropská integrace EKP P Finance a základy účetnictví EKP P11 * Zahraniční obchod EKP P Základy personalistiky a marketingu EKP P Organizace výrobního procesu EKP P Obchodní komunikace EKP P Odborná praxe EKP P Závěrečný seminář EKP P POVINNĚ VOLITELNÉ - SMĚR ŘÍZENÍ VÝROBY Technologie strojírenství II EKP PV Řízení výroby a distribuce EKP PV POVINNĚ VOLITELNÉ - SMĚR EKONOMIKA PODNIKU Ekonomická analýza podniku EKP PV Účetnictví II EKP PV CELKEM POVINNÉ A POVINNĚ VOLITELNÉ VOLITELNÉ Cizí jazyk II odborný (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ) EKP V Programování EKP V Informační a komunikační technologie II EKP V Informační a komunikační technologie III EKP V Metody operační analýzy EKP V Marketing II EKP V Stylistika EKP V Technická měření EKP V Konstruování na počítači EKP V Základy psaní na klávesnici EKP V Pojišťovnictví EKP V Mzdové účetnictví EKP V CELKEM POVINNÉ, POVINNĚ VOLITELNÉ A VOLITELNÉ Moduly absolutoria jsou označeny hvězdičkou

5 P o z n á m k y k u č e b n í m u p l á n u d á l k o v é f o r m y v z d ě l á v á n í 1 Konkretizovaný učební plán dálkové formy vzdělávání je uveden v příloze 2. 2 Minimální hodnota součtu konzultačních hodin zapsaných povinných, povinně volitelných a volitelných modulů je v každém období 100, maximální hodnota je 110 hodin za období. 3 Student si na počátku 4. ročníku volí téma absolventské práce. 4 Odborná praxe je zařazena do letního období 4. ročníku. Po ukončení odborné praxe student odevzdá absolventskou práci. 5 Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem Ekonomika podniku a management pro příslušný ročník. R o z s a h a z p ů s o b p r á c e s e s t u d e n t y Způsob práce Rozsah (hodin/studium) Konzultace (maximum podle učebního plánu) 880 Samostudium 720 P ř e h l e d v y u ž i t í t ý d n ů u d á l k o v é h o s t u d i a Činnost Počet týdnů v období Školní výuka Praktická příprava Samostatné studium Absolutorium Časová rezerva Celkem

6 3 M ODULY POVINNÉ 3.1 C i z í j a z y k I o d b o r n ý Název modulu: Cizí jazyk I odborný Kód modulu: EKP P01 Nominální délka: 231 hodin (0P/231C) Počet kreditů: 15 Typ modulu: Povinný Platnost modulu od: Vstupní předpoklady: Standard středoškolského odborného vzdělávání Standard gymnázií Stručná anotace vymezující cíle: Studenti začínají na střední úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) a dostávají se na vyšší střední úroveň (B2). Cílem výuky je seznámení se s odbornou terminologií jazyka, aplikace jazykových funkcí důležitých pro obchodní komunikaci a odbornou diskusi (vyjednávání, navrhování, přijímání a odmítání návrhů), seznámení se s reáliemi ve vazbě na ekonomiku a fixace základních gramatických jevů. Ve výuce je upřednostňován komunikativní přístup k osvojování jazyka. Součástí výuky jsou samostatné prezentace, které podporují schopnost hovořit na dané téma před kolektivem. Při překladových semestrálních pracích je posilována individuální orientace v autentických materiálech. Znalosti studentů doplňují odborné informace z modulů Ekonomie, Ekonomika a řízení podniku, Finance a účetnictví a Technologie strojírenství. Předpokládané výsledky modulu student: používá obchodní jazyk, komunikuje telefonicky, vystupuje před skupinou se souvislou prezentací odborného tématu, získává informace z odborných textů, diskutuje na 25 stanovených témat, užívá jazykových funkcí od pozdravů a představení se přes formulování požadavků a nabídek, vyjadřování návrhů a jejich akceptování nebo odmítnutí až po formulování stížností a omluv, napíše neformální i formální dopis, žádost, životopis, objednávku, potvrzení jejího přijetí, reklamaci, zprávu ze služební cesty, , užívá soustavu časů, modální slovesa, vedlejší věty. Obsah modulu: Řečové dovednosti: poslech - technika porozumění standardním projevům rodilého mluvčího i v telefonu, uvědomění si hlavního jádra informace, porozumění diskusím k základním ekonomickým tématům mezi dvěma i více účastníky, částečné porozumění televizním zprávám a filmům ve spisovném jazyce, čtení - orientační rychlé čtení s porozuměním a pochopením jádra sdělení, detailní čtení za účelem získání přesných informací, překlad, porozumění standardním písemným projevům obchodního charakteru, - 5 -

7 užívání odborné literatury a výkladového slovníku, ústní projev - schopnost souvisle prezentovat zvolené téma, vedení dialogu, diskuse, vyjednávání, písemný projev - produktivní, popis osoby a produktu, psaní neformálního dopisu i formálního obchodního dopisu, žádosti, životopisu, objednávky, jejího potvrzení, reklamace, zprávy ze služební cesty, posílání faxu a u, překlad novinových článků s ekonomickou problematikou, psaní esejí. Jazykové prostředky: Přirozeně redukovaná výslovnost, produktivní slovní zásoba zaměřená na společenský styk, práci manažerů v průmyslu, služební cesty a jejich vykazování, bankovnictví a pojišťovnictví, počítače, zahraniční obchod, automobilismus, makroekonomické indikátory, komunikaci a korespondenci, získávání pracovníků, ceny a mzdy, právní formy podnikání, výrobu, transport, velkoobchod a maloobchod, číselné a početní údaje, školní prostředí, vzdělávání, žádosti, životní prostředí, média, ekonomiku České republiky a Velké Británie, (Německa, Francie) a Evropskou unii. Receptivní slovní zásoba týkající se technického vývoje, jídla, služeb, vzdělávání, lékařské péče, kulturních zvyků, cestování, života ve Velké Británii (Německu, Francii), bydlení a vztahů, médií. Gramatika zahrnuje vyjadřování časů, podmínek, vedlejších vět, otázky, přání a příkazy, psaní čísel a dat, skládání a konverzi podstatných jmen, fonetickou transkripci. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce Příklad tematických okruhů: 1 Komunikace 2 Kariéra, žádost o práci 3 Zaměstnanost, získávání pracovníků 4 Zahraniční obchod 5 Marketing 6 Velkoobchod 7 Konkurence 8 Inovace 9 Peníze a vyjednávání 10 Výzkum trhu 11 Investice 12 Obchodní etika 13 Náš region 14 Podstata podnikání 15 Ekonomika anglicky (německy, francouzsky) mluvících zemí 16 Služební cesty 17 Evropská unie 18 Automobil, řízení, automobilový průmysl 19 Makroekonomické indikátory 20 Problémy životního prostředí 21 Ekonomika ČR 22 Výroba, transport 23 Organizace podniku 24 Typy ekonomik 25 Naše škola - 6 -

8 Komunikační situace: představit se před začátkem prezentace, prezentovat svůj životopis při rozhovoru s potencionálním zaměstnavatelem, prezentovat ekonomické téma, napsat zprávu ze služební cesty, vyplnit formulář, zanechat vzkaz na záznamníku, objednat a koupit jízdenky, objednat pokoj v hotelu, užívat veřejnou dopravu, rozumět nápisům pro veřejnost. Jazykové funkce: Reálie: oslovení, představení se, pozdravy, obraty typické pro telefonní hovory, podávání a prosazování názorů, užívání výrazů pro přecházení na jiný předmět hovoru, nastínění osy prezentace, uvedení hlavních bodů, posouzení, uvedení kladů a záporů, zhodnocení, formulace shrnutí, vyjadřování souhlasu, souhlasu s negativním vyjádřením, nesouhlasu, stížnosti, závazku, povolení, požadavku, nabídky a návrhu, přijetí a odmítnutí nabídky, oficiální styl jazyka v úředním styku písemném i ústním. vedení jednání se zahraničními partnery, cestování po Evropě, ekonomika anglicky (německy, francouzsky) mluvících zemí, Evropská unie. Doporučené postupy výuky: cvičení konzultace Četba a překlady textů, poslechy, práce se záznamovou technikou, diskuse. Hraní rolí, simulace, skupinová práce a práce s partnerem, samostatný překlad jako semestrální práce, psaní popisů, vyprávění, psaní dopisů jako samostatné práce. Způsob ukončení: Z, KZ, Zk Hodnocení výsledků studentů: Zápočet: 60% úspěšnost v gramatických a lexikálních testech (2 x 45 minut), 70 % semestrální práce, 30 % Klasifikovaný zápočet: 60% úspěšnost v gramatických a lexikálních testech (2 x 45 minut), 40 % pohotovost vyjadřování a slovní zásoba v komunikačních situacích, 30 % semestrální práce, 30 % Zkouška: průběžné hodnocení za poslední 2 období 20 % písemná část 30 % 1 Poslech (15 minut) 2 Gramaticko-lexikální test (30 minut) 3 Čtení a operace s informacemi (30 minut) 4 Psaní samostatného textu (45 minut) ústní zkouška - dialog na jedno z 15 témat 50 % (15 minut) V závěru studia je zkouška z odborného jazyka součástí absolutoria. Při absolutoriu student v odborném jazyce prezentuje svou závěrečnou praxi a finální práci a pokračuje dialogem s vyučujícím na jedno ze stanovených 25 témat

9 Doporučená literatura: angličtina NAUTON, J., TULIP, M. ProFile 2. OUP, MASCULL, B. Business Vocabulary in Use ( Elementary,Intermediate). CUP, němčina HÖPPNEROVÁ, V., KERNEROVÁ, J. Němčina v hospodářství. Praha: Ekopress,1999. AUFDERSTRASSE, H., BOCK, H., BOENZLI, W. Themen aktuell 1. Hueber, francouzština BAYLON, CH., CAMPA, A., MESTREIT, C. Forum 1. Fraus, SACHS, R., POHORSKÁ, R. Francouzská obchodní korespondence. Fraus, AKTUÁLNĚ DOPLŇOVÁNO: angličtina materiály z časopisů, např. The Economist materiály z volně přístupných internetových stránek němčina materiály z časopisů, např. Markt, Freundschaft materiály z volně přístupných internetových stránek francouzština materiály z časopisů, např. L Enterprise materiály z volně přístupných internetových stránek - 8 -

10 3.2 C i z í j a z y k I I Název modulu: Cizí jazyk II A Kód modulu: EKP P02 A Nominální délka: 154 hodin (0P/154C) Počet kreditů: 9 Typ modulu: Povinný Platnost modulu od: Vstupní předpoklady: Žádné Stručná anotace vymezující cíle: V tomto jazyce se studenti od úplných začátků dostávají na nižší střední úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Naučí se základním gramatickým pravidlům, základní slovní zásobě a komunikaci v běžných životních situacích. Předpokládané výsledky modulu student: ovládá užívání sloves být a mít, vyjadřování přítomnosti, minulosti a budoucnosti, užívá členy, zájmena, kvantifikátory, stupňuje přídavná jména a příslovce, užívá jazykových funkcí od pozdravů přes výrazy pro čas, data a ceny, telefonování, orientaci ve městě, návrhy, výrazy pro cestování ve vlaku a letadle, napíše popis svého bydliště, neformální i formální dopis, žádost o práci, životopis, popis přítele, objednávku ubytování, pohlednici, vypravování, komunikuje v běžném styku, dokáže (s pomocí slovníku) získávat informace z odborných textů, telefonicky objednat pokoj, koupit lístky, diskutuje na 8 zvolených témat. Obsah modulu: Řečové dovednosti: poslech - technika porozumění standardním projevům rodilého mluvčího, uvědomění si jádra informace, porozumění obsahu besedy k základním obecným tématům, čtení - hlasité čtení s porozuměním a pochopením jádra sdělení, překlad, porozumění standardním písemným projevům obecného charakteru z osobního a společenského života, porozumění jednoduchým obecným textům z oboru ekonomiky a strojírenství, ústní projev - schopnost prezentovat svoji osobu a zvolené téma, vést dialog, písemný projev - popis osoby a vyprávění, psaní neformálního dopisu, žádosti o práci, objednávky, překlad jednoduchého textu jako semestrální práce, psaní esejí jako semestrálních prací. Jazykové prostředky: Přirozeně redukovaná výslovnost, produktivní slovní zásoba zaměřená na společenský styk, rodinný život, volný čas, bydlení, jídlo, restaurace, služby, cestování, žádost o práci, životopis, rodné město. Receptivní slovní zásoba se týká cestování, ročních období, bydlení, svátků, oblékání a nakupování, sportu. Gramatika zahrnuje slovesa - 9 -

11 být a mít, pravidelná a nepravidelná slovesa, základní vyjadřování přítomnosti, minulosti a budoucnosti, členy, pády, předložky, přídavná jména, příslovce a jejich stupňování, zájmena, číslovky, podstatná jména. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce: Příklad tématických okruhů Rodinný život Volný čas Bydlení Jídlo, restaurace Nakupování Cestování Žádost o práci, životopis Rodné město Komunikační situace: představit se, vést dialog, prezentovat svůj životopis při rozhovoru s potencionálním zaměstnavatelem, koupit jízdenky, objednat pokoj v hotelu, vyplnit formulář, užívat veřejnou dopravu. Jazykové funkce: Reálie: oslovení, představení se, pozdravy, základní obraty typické pro telefonní hovory, podávání návrhů, vyjadřování souhlasu, nesouhlasu, návrhu, přijetí a odmítnutí nabídky, oficiální styl jazyka v úředním styku písemném. cestování po Evropě. Doporučené postupy výuky: Četba a překlady textů, poslechy, práce se záznamovou technikou, diskuse. Hraní rolí, simulace, skupinová práce a práce s partnerem, samostatný překlad jako semestrální práce, psaní popisů, vyprávění, psaní dopisů jako samostatné práce. Způsob ukončení: Z, KZ, Zk Hodnocení výsledků studentů: Zápočet: 60% úspěšnost v gramatických a lexikálních testech (2 x 45 minut) odevzdaná semestrální práce odevzdané domácí písemné práce Klasifikovaný zápočet: 60% úspěšnost v gramatických a lexikálních testech (2 x 45 minut), 40 % pohotovost vyjadřování a slovní zásoba v komunikačních situacích, 30 % semestrální práce, 30 % Zkouška: průběžné hodnocení za poslední 2 období 20 % písemná část 30 % 1 Poslech (15 minut) 2 Gramaticko-lexikální test (30 minut) 3 Čtení a operace s informacemi (30 minut)

12 4 Psaní samostatného textu (45 minut) ústní zkouška - dialog na jedno z 15 témat 50 % (15 minut) Doporučená literatura: angličtina SOARS, L., SOARS, J. New Headway Elementary. OUP, CHUDÁ, J., CHUDÝ, T. Topics for English Conversation. Fragment, AKTUÁLNĚ DOPLŇOVÁNO materiály z časopisů Friendship, Bridge a volně přístupných internetových stránek němčina AUFDERSTRASSE, H., BOCK, H., BOENZLI, W. Themen aktuell 1. Hueber, JANÍKOVÁ, V., FUNK, H., KUHN, CH. Studio D A1. Fraus, AKTUÁLNĚ DOPLŇOVÁNO materiály z časopisu Freundschaft a volně přístupných internetových stránek francouzština BAYLON, CH., CAMPA, A., MESTREIT, C. Forum 1. Fraus, AKTUÁLNĚ DOPLŇOVÁNO materiály z časopisů Amitié, Presse papier a z internetových stránek ruština JELÍNEK, S. Raduga 1. Fraus, PAŘÍZKOVÁ, Š. Ruština pro začátečníky a samouky. P&P, AKTUÁLNĚ DOPLŇOVÁNO materiály z internetových stránek

13 Název modulu: Cizí jazyk II B Kód modulu: EKP P02 B Nominální délka: 154 hodin (0P/154C) Počet kreditů: 9 Typ modulu: Povinný Platnost modulu od: Vstupní předpoklady: 3 4 roky středoškolského studia cizího jazyka Stručná anotace vymezující cíle: Studenti začínají na nižší střední úrovni A2 a dostávají se na střední úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Ve výuce je upřednostňován komunikativní přístup k osvojování jazyka. Studenti si fixují základy gramatiky, osvojují si užívání jazykových funkcí, prohlubují si celkovou komunikativní kompetenci, rozšiřují si znalosti jazyka, reálií a kulturních tradic. Součástí výuky jsou samostatné prezentace. Při překladových semestrálních pracích je posilována individuální orientace v autentických materiálech. Cílem výuky je osvojení základů gramatického systému a rozšíření slovní zásoby ve vybraných oblastech. Předpokládané výsledky modulu student: užívá soustavu časů, modální slovesa, vedlejší věty, užívá členy, zájmena, kvantifikátory, stupňuje přídavná jména a příslovce, užívá jazykových funkcí od pozdravů přes formulování požadavků a nabídek, vyjadřování návrhů a jejich akceptování nebo odmítnutí, až po formulování stížností a omluv, užívá výrazy pro cestování ve vlaku a letadle, napíše popis svého bydliště, neformální i formální dopis, žádost o práci, životopis, popis přítele, objednávku ubytování,vypravování, děkovný dopis, komunikuje v běžném styku, telefonicky objednává pokoj, kupuje lístky, získává (s pomocí slovníku) informace z odborných textů, diskutuje na 8 stanovených témat. Obsah modulu: Řečové dovednosti: poslech - technika porozumění standardním projevům rodilého mluvčího i v telefonu, uvědomění si jádra informace, dodatečná analýza slyšeného textu podle přepisu textu v učebnici, porozumění obsahu besedy k základním obecným tématům, čtení (hlasité) s porozuměním a pochopením jádra sdělení, překlad, porozumění standardním písemným projevům obecného charakteru z osobního a společenského života, porozumění jednoduchým textům z oboru ekonomiky a strojírenství, ústní projev - schopnost prezentovat svoji osobu a zvolené téma, vést dialog, vyjednávání, písemný projev - popis osoby a vyprávění, psaní neformálního dopisu, žádosti o práci, objednávky, překlad jednoduchého textu, psaní esejí

14 Jazykové prostředky: Přirozeně redukovaná výslovnost, produktivní slovní zásoba zaměřená na společenský styk, rodinný život, volný čas, bydlení, jídlo, restaurace, služby, cestování, žádost o práci, životopis, rodné město. Receptivní slovní zásoba se týká cestování, ročních období, bydlení, svátků, oblékání a nakupování, sportu. Gramatika zahrnuje otázky a příkazy, vyjadřování časů, vybraná frázová slovesa, modální slovesa, nepravidelná slovesa, užívání gerundia a infinitivu se slovesy, kondicionál, vedlejší věty, užívání předložek pro místní a časové údaje, stupňování přídavných jmen a příslovcí, číslovky, podstatná jména složená, fonetickou transkripci. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce: Příklad tématických okruhů 1 Komunikace a média 2 USA (Německo, Francie, Rusko) 3 Kriminalita 4 Nakupování a služby 5 Život ve městě a na vesnici 6 Zdraví a nemoci 7 Budoucí kariéra, životopis 8 Cestování Komunikační situace: představit se, vést dialog, prezentovat svůj životopis při rozhovoru s potencionálním zaměstnavatelem, koupit jízdenky, objednat pokoj v hotelu, vyplnit formulář, užívat veřejnou dopravu. Jazykové funkce: Reálie: oslovení, představení se, pozdravy, některé obraty typické pro telefonní hovory, podávání návrhů, zdvořilá žádost, vyjadřování souhlasu, nesouhlasu, návrhu, přijetí a odmítnutí nabídky, oficiální styl jazyka v úředním styku písemném. cestování po Evropě. Doporučené postupy výuky: Četba a překlady textů, poslechy, práce se záznamovou technikou, diskuse. Hraní rolí, simulace, skupinová práce a práce s partnerem, samostatný překlad jako semestrální práce, psaní popisů, vyprávění, dopisů jako samostatné práce. Způsob ukončení: Z, KZ, Zk Hodnocení výsledků studentů: Zápočet: 60% úspěšnost v gramatických a lexikálních testech (2 x 45 minut) odevzdaná semestrální práce odevzdané domácí písemné práce Klasifikovaný zápočet: 60% úspěšnost v gramatických a lexikálních testech (2 x 45 minut), 40 % pohotovost vyjadřování a slovní zásoba v komunikačních situacích, 30 % semestrální práce, 30 % Zkouška:

15 průběžné hodnocení za poslední 2 období 20 % písemnou část 30 % 1 Poslech (15 minut) 2 Gramaticko-lexikální test (30 minut) 3 Čtení a operace s informacemi (30 minut) 4 Psaní samostatného textu (45 minut) ústní zkoušku - dialog na jedno z 15 témat 50 % (15 minut) Doporučená literatura: angličtina SOARS, L., SOARS, J. New Headway Pre-Intermediate. OUP, CHUDÁ, J., CHUDÝ, T. Topics for English Conversation. FRAGMENT, Aktuálně doplňováno materiály z časopisů, např. Bridge a volně přístupných internetových stránek. němčina AUFDERSTRASSE, H., BOCK, H., BOENZLI, W. Themen aktuell 2. Hueber, HOMOLKOVÁ, B. Reálie německy mluvících zemí. Fraus, Aktuálně doplňováno materiály z časopisu Freundschaft a volně přístupných internetových stránek. francouzština BAYLON, CH., CAMPA, A., MESTREIT, C. Forum 1, 2. Fraus, PRAVDOVÁ, M.: Le Français pour vous. Leda, Aktuálně doplňováno materiály z časopisů Amitié a z internetových stránek. ruština JELÍNEK, S. Raduga 2. Fraus, PAŘÍZKOVÁ, Š. Ruština pro začátečníky a samouky. P&P, Aktuálně doplňováno materiály z internetových stránek

16 3.3 M a t e m a t i k a a s t a t i s t i k a Název modulu: Matematika a statistika Kód modulu: EKP P03 Nominální délka: 144 hodin (64P/80C) Počet kreditů: 9 Typ modulu: Povinný Platnost modulu od: Vstupní předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle: Aplikovaná matematika Při studiu ekonomických a technických předmětů, ale také v praxi se absolventi neobejdou bez aplikačního použití matematiky. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi školy byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti a aplikovali matematické poznatky a metody v odborné složce vzdělávání při řešení ekonomických, výrobních a organizačních problémů. Statistika Zpracování ekonomických a technických dat se neobejde bez použití vhodných statistických metod. Vzdělávání směřuje k tomu, aby studenti uměli využívat statistické metody při řešení ekonomických a technických problémů. Při statistickém zpracování informací je kladen důraz na práci s informačními a komunikačními technologiemi. Předpokládané výsledky modulu student: Aplikovaná matematika: používá matice a determinanty při řešení úloh z praxe, řeší efektivně algebraické rovnice, vysvětlí základní pojmy a vztahy diferenciálního počtu, analyzuje průběh funkce. Statistika: shromažďuje a zpracovává statistická data a vyhodnocuje je, sestavuje statistické tabulky a grafy, využívá regresní a korelační analýzu při řešení ekonomických úloh, řadí statistické údaje do časových řad, využívá počet pravděpodobnosti k ohodnocení přesnosti a spolehlivosti získaných údajů, pracuje s prostředky ICT při statistickém zpracování informací. Obsah modulu: Aplikovaná matematika Lineární algebra. Základní vlastnosti algebraických rovnic. Posloupnosti geometrická posloupnost a její užití. Matematická analýza: funkce jedné proměnné, grafy, vlastnosti, spojitost a limita funkce, derivace funkce jedné proměnné,

17 Statistika užití diferenciálního počtu, průběh funkce. Základní statistické pojmy a metody: statistický soubor a statistické znaky, typy proměnných, statistické šetření, zpracování hodnot kategoriální a numerické proměnné, charakteristiky poloh, variability a koncentrace, regresní a korelační analýza, časové řady. Kombinatorika: permutace, variace, kombinace, binomická věta. Počet pravděpodobnosti: podmíněná pravděpodobnost, nezávislé náhodné jevy, náhodná veličina, diskrétní náhodná veličina, spojitá náhodná proměnná, typy spojitých náhodných proměnných, číselné charakteristiky spojitých náhodných proměnných, geometrická pravděpodobnost, podmíněná rozdělení pravděpodobnosti. Doporučené postupy výuky: přednášky cvičení konzultace využití ICT Způsob ukončení: Z, Zk, KZ Hodnocení výsledků studentů: Zápočet Zkouška řešení písemných úkolů písemná práce (45 minut), 50 % ústní zkouška (20 minut), 50 % Klasifikovaný zápočet písemný test (45 minut), 70 % průběžné hodnocení (zadané písemné práce), 30 % Doporučená literatura: OSMANSKÁ,G. Matematika. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, ČERNÁ, B. Matematika lineární algebra. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, LAČŇÁK, M. Matematika. 2. vydání. Kopřivnice: VOŠ, WONNACOT, T. Statistika pro obchod a hospodářství. Praha: Victoria Publishing, NEŠPOR, V. Statistika a pravděpodobnost. Kopřivnice: VOŠ,

18 3.4 I n f o r m a č n í a k o m u n i k a č n í t e c h n o l o g i e I Název modulu: Informační a komunikační technologie I Kód modulu: EKP P04 Nominální délka: 80 hodin (0P/80C) Počet kreditů: 5 Typ modulu: Povinný Platnost modulu od: Vstupní předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle: Vzdělávání směřuje k tomu, aby studenti pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií. Naučí se na uživatelské úrovni používat operační systém, textový editor MS Word, tabulkový procesor MS Excel a prezentační program MS Power Point. Dobrá úroveň znalostí ICT je vyžadována v odborných předmětech při řešení zadaných úloh a při prezentaci semestrálních prací. Předpokládané výsledky modulu student: pracuje v operačním systému Windows, pracuje s aplikačními programy MS Office, absolvuje mezinárodně uznávaný certifikát ECDL, který dostatečně prokazuje počítačovou vzdělanost nositele. Obsah modulu: Operační systém Windows popis prostředí nabídka Start, hlavní panel, pracovní plocha, práce se soubory a složkami program Průzkumník (typy souborů, jejich organizace v počítači, manipulace se soubory a složkami, hledání), konfigurace počítače, příslušenství, nadstavba operačního systému MS Windows Total Commander. Textový editor MS Word popis prostředí, práce se soubory, editace textu, formátování text, vkládání objektů, vzhled dokumentu a jeho tisk, tvorba tabulek, práce se styly a šablonami, hromadná korespondence. Tabulkový procesor MS Excel význam tabulkového procesoru, popis prostředí, zpracování dat, formát buněk,

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. UČEBNÍ PLÁN... 2 1.1. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU... 4 1.2. PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ... 5 2. MODULY POVINNÉ... 6 2.1. CIZÍ JAZYK I ODBORNÝ... 6 2.2. MATEMATIKA, FYZIKA... 10 2.3.

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Požární bezpečnost staveb a technologií

Požární bezpečnost staveb a technologií Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Laurinova 1049 293 01 Mladá Boleslav Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Obor vzdělání 63-41-M/02 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY název školy: Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. adresa: Laurinova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava náměstí Svobody 1, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: Kolektiv

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Dodatek č. 1 ke IV. části Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii

Dodatek č. 1 ke IV. části Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii Dodatek č. 1 ke IV. části Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii 1 Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 2. Přehled využití týdnů v období září červen školního roku...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1.9.2009 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství od 1.9.2009 23-41-M/01 Strojírenství 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Strojírenství Strojírenství se zaměřením na CAD CAM Název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Ekonomika a zpracování informací v podnikání

Ekonomika a zpracování informací v podnikání Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Ekonomika a zpracování informací v podnikání 64 41 L/51 Podnikání dálkové studium 3leté Obsah

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Prodavač 66-51-H/01 Prodavač od 1.9.2009 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Prodavač Název školy Adresa Osvoboditelů 380, 440 58 Louny IČ 14451042 REDIZO 600170632 Kontakty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa...4 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu...7 4. Celkové pojetí vzdělávání... 9 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...11

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Provozní elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26 41 L/52 Provozní elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační

Více