1 UČEBNÍ PLÁN DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 1 2 UČEBNÍ PLÁN DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 3 3 MODULY POVINNÉ 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 UČEBNÍ PLÁN DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 1 2 UČEBNÍ PLÁN DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 3 3 MODULY POVINNÉ 5"

Transkript

1 O B S A H V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U 1 UČEBNÍ PLÁN DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 1 2 UČEBNÍ PLÁN DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 3 3 MODULY POVINNÉ Cizí jazyk I odborný Cizí jazyk II Matematika a statistika Informační a komunikační technologie I Ekonomie Ekonomika a řízení podniku Ergonomie a životní prostředí Technologie strojírenství I Právo Evropská integrace Finance a základy účetnictví Zahraniční obchod Základy personalistiky a marketingu Organizace výrobního procesu Obchodní komunikace Odborná praxe Závěrečný seminář 45 4 MODULY POVINNĚ VOLITELNÉ Technologie strojírenství II Řízení výroby a distribuce Ekonomická analýza podniku Účetnictví II 54 5 VOLITELNÉ MODULY Cizí jazyk II odborný Programování Informační a komunikační technologie II Informační a komunikační technologie III Metody operační analýzy Marketing II Stylistika Technická měření Konstruování na počítači Základy psaní na klávesnici Pojišťovnictví Mzdové účetnictví 76

2 1 UČEBNÍ PLÁN DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁ NÍ NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU POVINNÉ EKONOMIKA PODNIKU A MANAGEMENT MODULY KÓD A OBOR VZDĚLÁNÍ N/.. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Kód modulu Celkový počet kreditů FORMA VZDĚLÁVÁNÍ DENNÍ Hodinové dotace za studium celkové týdenní celkové Cizí jazyk I odborný (ANJ, NEJ, FRJ) EKP P01 * Cizí jazyk II (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ) EKP P Matematika a statistika EKP P Informační a komunikační technologie I EKP P Ekonomie EKP P Ekonomika a řízení podniku EKP P06 * Ergonomie a životní prostředí EKP P Technologie strojírenství I EKP P08 * Právo EKP P Evropská integrace EKP P Finance a základy účetnictví EKP P11 * Zahraniční obchod EKP P Základy personalistiky a marketingu EKP P Organizace výrobního procesu EKP P Obchodní komunikace EKP P Odborná praxe EKP P Závěrečný seminář EKP P POVINNĚ VOLITELNÉ - SMĚR ŘÍZENÍ VÝROBY Technologie strojírenství II EKP PV Řízení výroby a distribuce EKP PV POVINNĚ VOLITELNÉ SMĚR EKONOMIKA PODNIKU Ekonomická analýza podniku EKP PV Účetnictví II EKP PV CELKEM POVINNÉ A POVINNĚ VOLITELNÉ VOLITELNÉ Cizí jazyk II odborný (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ) EKP V Programování EKP V Informační a komunikační technologie II EKP V Informační a komunikační technologie III EKP V Metody operační analýzy EKP V Marketing II EKP V Stylistika EKP V Technická měření EKP V Konstruování na počítači EKP V Základy psaní na klávesnici EKP V Pojišťovnictví EKP V Mzdové účetnictví EKP V CELKEM POVINNÉ, POVINNĚ VOLITELNÉ A VOLITELNÉ Moduly absolutoria jsou označeny hvězdičkou

3 P o z n á m k y k u č e b n í m u p l á n u d e n n í f o r m y v z d ě l á v á n í 1 Konkretizovaný učební plán denní formy vzdělávání je uveden v příloze č Minimální počet týdenních vyučovacích hodin zapsaných povinných, povinně volitelných a volitelných modulů je v každém období 30 hodin, maximální počet týdenních vyučovacích hodin je Třítýdenní odborná praxe se koná v letním období 2. ročníku a počet hodin odborné praxe odpovídá počtu týdenních pracovních hodin na daném pracovišti. 4 Student si na počátku 3. ročníku volí téma absolventské práce. 5 Závěrečná odborná praxe v rozsahu 14 týdnů je zařazena do letního období 3. ročníku. Počet hodin odborné praxe odpovídá počtu týdenních pracovních hodin na daném pracovišti. Po ukončení závěrečné odborné praxe student odevzdá absolventskou práci. 6 Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem Ekonomika podniku a management pro příslušný ročník. R o z s a h a z p ů s o b p r á c e s e s t u d e n t y Způsob práce Rozsah (hodin/studium) Konzultace 416 Samostudium 510 Exkurze 20 Rozsah a forma teoretické přípravy a délka trvání praktické přípravy jsou obsaženy v konkretizovaném učebním plánu v příloze 1. P ř e h l e d v y u ž i t í t ý d n ů d e n n í f o r m y s t u d i a v j e d n o t l i v ý c h o b d o b í c h Činnost Počet týdnů v období Školní výuka Praktická příprava Samostatné studium Absolutorium Časová rezerva Celkem

4 2 UČEBNÍ PLÁN DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKONOMIKA PODNIKU A MANAGEMENT Moduly KÓD A OBOR VZDĚLÁNÍ N/.. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Kód modulu Celkový počet kreditů FORMA VZDĚLÁVÁNÍ DÁLKOVÁ Hodinové dotace za studium Povinné Cizí jazyk I odborný (ANJ, NEJ, FRJ) EKP P01 * Cizí jazyk II (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ) EKP P Matematika a statistika EKP P Informační a komunikační technologie I EKP P Ekonomie EKP P Ekonomika a řízení podniku EKP P06 * Ergonomie a životní prostředí EKP P Technologie strojírenství I EKP P08 * 8 44 Právo EKP P Evropská integrace EKP P Finance a základy účetnictví EKP P11 * Zahraniční obchod EKP P Základy personalistiky a marketingu EKP P Organizace výrobního procesu EKP P Obchodní komunikace EKP P Odborná praxe EKP P Závěrečný seminář EKP P POVINNĚ VOLITELNÉ - SMĚR ŘÍZENÍ VÝROBY Technologie strojírenství II EKP PV Řízení výroby a distribuce EKP PV POVINNĚ VOLITELNÉ - SMĚR EKONOMIKA PODNIKU Ekonomická analýza podniku EKP PV Účetnictví II EKP PV CELKEM POVINNÉ A POVINNĚ VOLITELNÉ VOLITELNÉ Cizí jazyk II odborný (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ) EKP V Programování EKP V Informační a komunikační technologie II EKP V Informační a komunikační technologie III EKP V Metody operační analýzy EKP V Marketing II EKP V Stylistika EKP V Technická měření EKP V Konstruování na počítači EKP V Základy psaní na klávesnici EKP V Pojišťovnictví EKP V Mzdové účetnictví EKP V CELKEM POVINNÉ, POVINNĚ VOLITELNÉ A VOLITELNÉ Moduly absolutoria jsou označeny hvězdičkou

5 P o z n á m k y k u č e b n í m u p l á n u d á l k o v é f o r m y v z d ě l á v á n í 1 Konkretizovaný učební plán dálkové formy vzdělávání je uveden v příloze 2. 2 Minimální hodnota součtu konzultačních hodin zapsaných povinných, povinně volitelných a volitelných modulů je v každém období 100, maximální hodnota je 110 hodin za období. 3 Student si na počátku 4. ročníku volí téma absolventské práce. 4 Odborná praxe je zařazena do letního období 4. ročníku. Po ukončení odborné praxe student odevzdá absolventskou práci. 5 Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem Ekonomika podniku a management pro příslušný ročník. R o z s a h a z p ů s o b p r á c e s e s t u d e n t y Způsob práce Rozsah (hodin/studium) Konzultace (maximum podle učebního plánu) 880 Samostudium 720 P ř e h l e d v y u ž i t í t ý d n ů u d á l k o v é h o s t u d i a Činnost Počet týdnů v období Školní výuka Praktická příprava Samostatné studium Absolutorium Časová rezerva Celkem

6 3 M ODULY POVINNÉ 3.1 C i z í j a z y k I o d b o r n ý Název modulu: Cizí jazyk I odborný Kód modulu: EKP P01 Nominální délka: 231 hodin (0P/231C) Počet kreditů: 15 Typ modulu: Povinný Platnost modulu od: Vstupní předpoklady: Standard středoškolského odborného vzdělávání Standard gymnázií Stručná anotace vymezující cíle: Studenti začínají na střední úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) a dostávají se na vyšší střední úroveň (B2). Cílem výuky je seznámení se s odbornou terminologií jazyka, aplikace jazykových funkcí důležitých pro obchodní komunikaci a odbornou diskusi (vyjednávání, navrhování, přijímání a odmítání návrhů), seznámení se s reáliemi ve vazbě na ekonomiku a fixace základních gramatických jevů. Ve výuce je upřednostňován komunikativní přístup k osvojování jazyka. Součástí výuky jsou samostatné prezentace, které podporují schopnost hovořit na dané téma před kolektivem. Při překladových semestrálních pracích je posilována individuální orientace v autentických materiálech. Znalosti studentů doplňují odborné informace z modulů Ekonomie, Ekonomika a řízení podniku, Finance a účetnictví a Technologie strojírenství. Předpokládané výsledky modulu student: používá obchodní jazyk, komunikuje telefonicky, vystupuje před skupinou se souvislou prezentací odborného tématu, získává informace z odborných textů, diskutuje na 25 stanovených témat, užívá jazykových funkcí od pozdravů a představení se přes formulování požadavků a nabídek, vyjadřování návrhů a jejich akceptování nebo odmítnutí až po formulování stížností a omluv, napíše neformální i formální dopis, žádost, životopis, objednávku, potvrzení jejího přijetí, reklamaci, zprávu ze služební cesty, , užívá soustavu časů, modální slovesa, vedlejší věty. Obsah modulu: Řečové dovednosti: poslech - technika porozumění standardním projevům rodilého mluvčího i v telefonu, uvědomění si hlavního jádra informace, porozumění diskusím k základním ekonomickým tématům mezi dvěma i více účastníky, částečné porozumění televizním zprávám a filmům ve spisovném jazyce, čtení - orientační rychlé čtení s porozuměním a pochopením jádra sdělení, detailní čtení za účelem získání přesných informací, překlad, porozumění standardním písemným projevům obchodního charakteru, - 5 -

7 užívání odborné literatury a výkladového slovníku, ústní projev - schopnost souvisle prezentovat zvolené téma, vedení dialogu, diskuse, vyjednávání, písemný projev - produktivní, popis osoby a produktu, psaní neformálního dopisu i formálního obchodního dopisu, žádosti, životopisu, objednávky, jejího potvrzení, reklamace, zprávy ze služební cesty, posílání faxu a u, překlad novinových článků s ekonomickou problematikou, psaní esejí. Jazykové prostředky: Přirozeně redukovaná výslovnost, produktivní slovní zásoba zaměřená na společenský styk, práci manažerů v průmyslu, služební cesty a jejich vykazování, bankovnictví a pojišťovnictví, počítače, zahraniční obchod, automobilismus, makroekonomické indikátory, komunikaci a korespondenci, získávání pracovníků, ceny a mzdy, právní formy podnikání, výrobu, transport, velkoobchod a maloobchod, číselné a početní údaje, školní prostředí, vzdělávání, žádosti, životní prostředí, média, ekonomiku České republiky a Velké Británie, (Německa, Francie) a Evropskou unii. Receptivní slovní zásoba týkající se technického vývoje, jídla, služeb, vzdělávání, lékařské péče, kulturních zvyků, cestování, života ve Velké Británii (Německu, Francii), bydlení a vztahů, médií. Gramatika zahrnuje vyjadřování časů, podmínek, vedlejších vět, otázky, přání a příkazy, psaní čísel a dat, skládání a konverzi podstatných jmen, fonetickou transkripci. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce Příklad tematických okruhů: 1 Komunikace 2 Kariéra, žádost o práci 3 Zaměstnanost, získávání pracovníků 4 Zahraniční obchod 5 Marketing 6 Velkoobchod 7 Konkurence 8 Inovace 9 Peníze a vyjednávání 10 Výzkum trhu 11 Investice 12 Obchodní etika 13 Náš region 14 Podstata podnikání 15 Ekonomika anglicky (německy, francouzsky) mluvících zemí 16 Služební cesty 17 Evropská unie 18 Automobil, řízení, automobilový průmysl 19 Makroekonomické indikátory 20 Problémy životního prostředí 21 Ekonomika ČR 22 Výroba, transport 23 Organizace podniku 24 Typy ekonomik 25 Naše škola - 6 -

8 Komunikační situace: představit se před začátkem prezentace, prezentovat svůj životopis při rozhovoru s potencionálním zaměstnavatelem, prezentovat ekonomické téma, napsat zprávu ze služební cesty, vyplnit formulář, zanechat vzkaz na záznamníku, objednat a koupit jízdenky, objednat pokoj v hotelu, užívat veřejnou dopravu, rozumět nápisům pro veřejnost. Jazykové funkce: Reálie: oslovení, představení se, pozdravy, obraty typické pro telefonní hovory, podávání a prosazování názorů, užívání výrazů pro přecházení na jiný předmět hovoru, nastínění osy prezentace, uvedení hlavních bodů, posouzení, uvedení kladů a záporů, zhodnocení, formulace shrnutí, vyjadřování souhlasu, souhlasu s negativním vyjádřením, nesouhlasu, stížnosti, závazku, povolení, požadavku, nabídky a návrhu, přijetí a odmítnutí nabídky, oficiální styl jazyka v úředním styku písemném i ústním. vedení jednání se zahraničními partnery, cestování po Evropě, ekonomika anglicky (německy, francouzsky) mluvících zemí, Evropská unie. Doporučené postupy výuky: cvičení konzultace Četba a překlady textů, poslechy, práce se záznamovou technikou, diskuse. Hraní rolí, simulace, skupinová práce a práce s partnerem, samostatný překlad jako semestrální práce, psaní popisů, vyprávění, psaní dopisů jako samostatné práce. Způsob ukončení: Z, KZ, Zk Hodnocení výsledků studentů: Zápočet: 60% úspěšnost v gramatických a lexikálních testech (2 x 45 minut), 70 % semestrální práce, 30 % Klasifikovaný zápočet: 60% úspěšnost v gramatických a lexikálních testech (2 x 45 minut), 40 % pohotovost vyjadřování a slovní zásoba v komunikačních situacích, 30 % semestrální práce, 30 % Zkouška: průběžné hodnocení za poslední 2 období 20 % písemná část 30 % 1 Poslech (15 minut) 2 Gramaticko-lexikální test (30 minut) 3 Čtení a operace s informacemi (30 minut) 4 Psaní samostatného textu (45 minut) ústní zkouška - dialog na jedno z 15 témat 50 % (15 minut) V závěru studia je zkouška z odborného jazyka součástí absolutoria. Při absolutoriu student v odborném jazyce prezentuje svou závěrečnou praxi a finální práci a pokračuje dialogem s vyučujícím na jedno ze stanovených 25 témat

9 Doporučená literatura: angličtina NAUTON, J., TULIP, M. ProFile 2. OUP, MASCULL, B. Business Vocabulary in Use ( Elementary,Intermediate). CUP, němčina HÖPPNEROVÁ, V., KERNEROVÁ, J. Němčina v hospodářství. Praha: Ekopress,1999. AUFDERSTRASSE, H., BOCK, H., BOENZLI, W. Themen aktuell 1. Hueber, francouzština BAYLON, CH., CAMPA, A., MESTREIT, C. Forum 1. Fraus, SACHS, R., POHORSKÁ, R. Francouzská obchodní korespondence. Fraus, AKTUÁLNĚ DOPLŇOVÁNO: angličtina materiály z časopisů, např. The Economist materiály z volně přístupných internetových stránek němčina materiály z časopisů, např. Markt, Freundschaft materiály z volně přístupných internetových stránek francouzština materiály z časopisů, např. L Enterprise materiály z volně přístupných internetových stránek - 8 -

10 3.2 C i z í j a z y k I I Název modulu: Cizí jazyk II A Kód modulu: EKP P02 A Nominální délka: 154 hodin (0P/154C) Počet kreditů: 9 Typ modulu: Povinný Platnost modulu od: Vstupní předpoklady: Žádné Stručná anotace vymezující cíle: V tomto jazyce se studenti od úplných začátků dostávají na nižší střední úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Naučí se základním gramatickým pravidlům, základní slovní zásobě a komunikaci v běžných životních situacích. Předpokládané výsledky modulu student: ovládá užívání sloves být a mít, vyjadřování přítomnosti, minulosti a budoucnosti, užívá členy, zájmena, kvantifikátory, stupňuje přídavná jména a příslovce, užívá jazykových funkcí od pozdravů přes výrazy pro čas, data a ceny, telefonování, orientaci ve městě, návrhy, výrazy pro cestování ve vlaku a letadle, napíše popis svého bydliště, neformální i formální dopis, žádost o práci, životopis, popis přítele, objednávku ubytování, pohlednici, vypravování, komunikuje v běžném styku, dokáže (s pomocí slovníku) získávat informace z odborných textů, telefonicky objednat pokoj, koupit lístky, diskutuje na 8 zvolených témat. Obsah modulu: Řečové dovednosti: poslech - technika porozumění standardním projevům rodilého mluvčího, uvědomění si jádra informace, porozumění obsahu besedy k základním obecným tématům, čtení - hlasité čtení s porozuměním a pochopením jádra sdělení, překlad, porozumění standardním písemným projevům obecného charakteru z osobního a společenského života, porozumění jednoduchým obecným textům z oboru ekonomiky a strojírenství, ústní projev - schopnost prezentovat svoji osobu a zvolené téma, vést dialog, písemný projev - popis osoby a vyprávění, psaní neformálního dopisu, žádosti o práci, objednávky, překlad jednoduchého textu jako semestrální práce, psaní esejí jako semestrálních prací. Jazykové prostředky: Přirozeně redukovaná výslovnost, produktivní slovní zásoba zaměřená na společenský styk, rodinný život, volný čas, bydlení, jídlo, restaurace, služby, cestování, žádost o práci, životopis, rodné město. Receptivní slovní zásoba se týká cestování, ročních období, bydlení, svátků, oblékání a nakupování, sportu. Gramatika zahrnuje slovesa - 9 -

11 být a mít, pravidelná a nepravidelná slovesa, základní vyjadřování přítomnosti, minulosti a budoucnosti, členy, pády, předložky, přídavná jména, příslovce a jejich stupňování, zájmena, číslovky, podstatná jména. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce: Příklad tématických okruhů Rodinný život Volný čas Bydlení Jídlo, restaurace Nakupování Cestování Žádost o práci, životopis Rodné město Komunikační situace: představit se, vést dialog, prezentovat svůj životopis při rozhovoru s potencionálním zaměstnavatelem, koupit jízdenky, objednat pokoj v hotelu, vyplnit formulář, užívat veřejnou dopravu. Jazykové funkce: Reálie: oslovení, představení se, pozdravy, základní obraty typické pro telefonní hovory, podávání návrhů, vyjadřování souhlasu, nesouhlasu, návrhu, přijetí a odmítnutí nabídky, oficiální styl jazyka v úředním styku písemném. cestování po Evropě. Doporučené postupy výuky: Četba a překlady textů, poslechy, práce se záznamovou technikou, diskuse. Hraní rolí, simulace, skupinová práce a práce s partnerem, samostatný překlad jako semestrální práce, psaní popisů, vyprávění, psaní dopisů jako samostatné práce. Způsob ukončení: Z, KZ, Zk Hodnocení výsledků studentů: Zápočet: 60% úspěšnost v gramatických a lexikálních testech (2 x 45 minut) odevzdaná semestrální práce odevzdané domácí písemné práce Klasifikovaný zápočet: 60% úspěšnost v gramatických a lexikálních testech (2 x 45 minut), 40 % pohotovost vyjadřování a slovní zásoba v komunikačních situacích, 30 % semestrální práce, 30 % Zkouška: průběžné hodnocení za poslední 2 období 20 % písemná část 30 % 1 Poslech (15 minut) 2 Gramaticko-lexikální test (30 minut) 3 Čtení a operace s informacemi (30 minut)

12 4 Psaní samostatného textu (45 minut) ústní zkouška - dialog na jedno z 15 témat 50 % (15 minut) Doporučená literatura: angličtina SOARS, L., SOARS, J. New Headway Elementary. OUP, CHUDÁ, J., CHUDÝ, T. Topics for English Conversation. Fragment, AKTUÁLNĚ DOPLŇOVÁNO materiály z časopisů Friendship, Bridge a volně přístupných internetových stránek němčina AUFDERSTRASSE, H., BOCK, H., BOENZLI, W. Themen aktuell 1. Hueber, JANÍKOVÁ, V., FUNK, H., KUHN, CH. Studio D A1. Fraus, AKTUÁLNĚ DOPLŇOVÁNO materiály z časopisu Freundschaft a volně přístupných internetových stránek francouzština BAYLON, CH., CAMPA, A., MESTREIT, C. Forum 1. Fraus, AKTUÁLNĚ DOPLŇOVÁNO materiály z časopisů Amitié, Presse papier a z internetových stránek ruština JELÍNEK, S. Raduga 1. Fraus, PAŘÍZKOVÁ, Š. Ruština pro začátečníky a samouky. P&P, AKTUÁLNĚ DOPLŇOVÁNO materiály z internetových stránek

13 Název modulu: Cizí jazyk II B Kód modulu: EKP P02 B Nominální délka: 154 hodin (0P/154C) Počet kreditů: 9 Typ modulu: Povinný Platnost modulu od: Vstupní předpoklady: 3 4 roky středoškolského studia cizího jazyka Stručná anotace vymezující cíle: Studenti začínají na nižší střední úrovni A2 a dostávají se na střední úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Ve výuce je upřednostňován komunikativní přístup k osvojování jazyka. Studenti si fixují základy gramatiky, osvojují si užívání jazykových funkcí, prohlubují si celkovou komunikativní kompetenci, rozšiřují si znalosti jazyka, reálií a kulturních tradic. Součástí výuky jsou samostatné prezentace. Při překladových semestrálních pracích je posilována individuální orientace v autentických materiálech. Cílem výuky je osvojení základů gramatického systému a rozšíření slovní zásoby ve vybraných oblastech. Předpokládané výsledky modulu student: užívá soustavu časů, modální slovesa, vedlejší věty, užívá členy, zájmena, kvantifikátory, stupňuje přídavná jména a příslovce, užívá jazykových funkcí od pozdravů přes formulování požadavků a nabídek, vyjadřování návrhů a jejich akceptování nebo odmítnutí, až po formulování stížností a omluv, užívá výrazy pro cestování ve vlaku a letadle, napíše popis svého bydliště, neformální i formální dopis, žádost o práci, životopis, popis přítele, objednávku ubytování,vypravování, děkovný dopis, komunikuje v běžném styku, telefonicky objednává pokoj, kupuje lístky, získává (s pomocí slovníku) informace z odborných textů, diskutuje na 8 stanovených témat. Obsah modulu: Řečové dovednosti: poslech - technika porozumění standardním projevům rodilého mluvčího i v telefonu, uvědomění si jádra informace, dodatečná analýza slyšeného textu podle přepisu textu v učebnici, porozumění obsahu besedy k základním obecným tématům, čtení (hlasité) s porozuměním a pochopením jádra sdělení, překlad, porozumění standardním písemným projevům obecného charakteru z osobního a společenského života, porozumění jednoduchým textům z oboru ekonomiky a strojírenství, ústní projev - schopnost prezentovat svoji osobu a zvolené téma, vést dialog, vyjednávání, písemný projev - popis osoby a vyprávění, psaní neformálního dopisu, žádosti o práci, objednávky, překlad jednoduchého textu, psaní esejí

14 Jazykové prostředky: Přirozeně redukovaná výslovnost, produktivní slovní zásoba zaměřená na společenský styk, rodinný život, volný čas, bydlení, jídlo, restaurace, služby, cestování, žádost o práci, životopis, rodné město. Receptivní slovní zásoba se týká cestování, ročních období, bydlení, svátků, oblékání a nakupování, sportu. Gramatika zahrnuje otázky a příkazy, vyjadřování časů, vybraná frázová slovesa, modální slovesa, nepravidelná slovesa, užívání gerundia a infinitivu se slovesy, kondicionál, vedlejší věty, užívání předložek pro místní a časové údaje, stupňování přídavných jmen a příslovcí, číslovky, podstatná jména složená, fonetickou transkripci. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce: Příklad tématických okruhů 1 Komunikace a média 2 USA (Německo, Francie, Rusko) 3 Kriminalita 4 Nakupování a služby 5 Život ve městě a na vesnici 6 Zdraví a nemoci 7 Budoucí kariéra, životopis 8 Cestování Komunikační situace: představit se, vést dialog, prezentovat svůj životopis při rozhovoru s potencionálním zaměstnavatelem, koupit jízdenky, objednat pokoj v hotelu, vyplnit formulář, užívat veřejnou dopravu. Jazykové funkce: Reálie: oslovení, představení se, pozdravy, některé obraty typické pro telefonní hovory, podávání návrhů, zdvořilá žádost, vyjadřování souhlasu, nesouhlasu, návrhu, přijetí a odmítnutí nabídky, oficiální styl jazyka v úředním styku písemném. cestování po Evropě. Doporučené postupy výuky: Četba a překlady textů, poslechy, práce se záznamovou technikou, diskuse. Hraní rolí, simulace, skupinová práce a práce s partnerem, samostatný překlad jako semestrální práce, psaní popisů, vyprávění, dopisů jako samostatné práce. Způsob ukončení: Z, KZ, Zk Hodnocení výsledků studentů: Zápočet: 60% úspěšnost v gramatických a lexikálních testech (2 x 45 minut) odevzdaná semestrální práce odevzdané domácí písemné práce Klasifikovaný zápočet: 60% úspěšnost v gramatických a lexikálních testech (2 x 45 minut), 40 % pohotovost vyjadřování a slovní zásoba v komunikačních situacích, 30 % semestrální práce, 30 % Zkouška:

15 průběžné hodnocení za poslední 2 období 20 % písemnou část 30 % 1 Poslech (15 minut) 2 Gramaticko-lexikální test (30 minut) 3 Čtení a operace s informacemi (30 minut) 4 Psaní samostatného textu (45 minut) ústní zkoušku - dialog na jedno z 15 témat 50 % (15 minut) Doporučená literatura: angličtina SOARS, L., SOARS, J. New Headway Pre-Intermediate. OUP, CHUDÁ, J., CHUDÝ, T. Topics for English Conversation. FRAGMENT, Aktuálně doplňováno materiály z časopisů, např. Bridge a volně přístupných internetových stránek. němčina AUFDERSTRASSE, H., BOCK, H., BOENZLI, W. Themen aktuell 2. Hueber, HOMOLKOVÁ, B. Reálie německy mluvících zemí. Fraus, Aktuálně doplňováno materiály z časopisu Freundschaft a volně přístupných internetových stránek. francouzština BAYLON, CH., CAMPA, A., MESTREIT, C. Forum 1, 2. Fraus, PRAVDOVÁ, M.: Le Français pour vous. Leda, Aktuálně doplňováno materiály z časopisů Amitié a z internetových stránek. ruština JELÍNEK, S. Raduga 2. Fraus, PAŘÍZKOVÁ, Š. Ruština pro začátečníky a samouky. P&P, Aktuálně doplňováno materiály z internetových stránek

16 3.3 M a t e m a t i k a a s t a t i s t i k a Název modulu: Matematika a statistika Kód modulu: EKP P03 Nominální délka: 144 hodin (64P/80C) Počet kreditů: 9 Typ modulu: Povinný Platnost modulu od: Vstupní předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle: Aplikovaná matematika Při studiu ekonomických a technických předmětů, ale také v praxi se absolventi neobejdou bez aplikačního použití matematiky. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi školy byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti a aplikovali matematické poznatky a metody v odborné složce vzdělávání při řešení ekonomických, výrobních a organizačních problémů. Statistika Zpracování ekonomických a technických dat se neobejde bez použití vhodných statistických metod. Vzdělávání směřuje k tomu, aby studenti uměli využívat statistické metody při řešení ekonomických a technických problémů. Při statistickém zpracování informací je kladen důraz na práci s informačními a komunikačními technologiemi. Předpokládané výsledky modulu student: Aplikovaná matematika: používá matice a determinanty při řešení úloh z praxe, řeší efektivně algebraické rovnice, vysvětlí základní pojmy a vztahy diferenciálního počtu, analyzuje průběh funkce. Statistika: shromažďuje a zpracovává statistická data a vyhodnocuje je, sestavuje statistické tabulky a grafy, využívá regresní a korelační analýzu při řešení ekonomických úloh, řadí statistické údaje do časových řad, využívá počet pravděpodobnosti k ohodnocení přesnosti a spolehlivosti získaných údajů, pracuje s prostředky ICT při statistickém zpracování informací. Obsah modulu: Aplikovaná matematika Lineární algebra. Základní vlastnosti algebraických rovnic. Posloupnosti geometrická posloupnost a její užití. Matematická analýza: funkce jedné proměnné, grafy, vlastnosti, spojitost a limita funkce, derivace funkce jedné proměnné,

17 Statistika užití diferenciálního počtu, průběh funkce. Základní statistické pojmy a metody: statistický soubor a statistické znaky, typy proměnných, statistické šetření, zpracování hodnot kategoriální a numerické proměnné, charakteristiky poloh, variability a koncentrace, regresní a korelační analýza, časové řady. Kombinatorika: permutace, variace, kombinace, binomická věta. Počet pravděpodobnosti: podmíněná pravděpodobnost, nezávislé náhodné jevy, náhodná veličina, diskrétní náhodná veličina, spojitá náhodná proměnná, typy spojitých náhodných proměnných, číselné charakteristiky spojitých náhodných proměnných, geometrická pravděpodobnost, podmíněná rozdělení pravděpodobnosti. Doporučené postupy výuky: přednášky cvičení konzultace využití ICT Způsob ukončení: Z, Zk, KZ Hodnocení výsledků studentů: Zápočet Zkouška řešení písemných úkolů písemná práce (45 minut), 50 % ústní zkouška (20 minut), 50 % Klasifikovaný zápočet písemný test (45 minut), 70 % průběžné hodnocení (zadané písemné práce), 30 % Doporučená literatura: OSMANSKÁ,G. Matematika. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, ČERNÁ, B. Matematika lineární algebra. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, LAČŇÁK, M. Matematika. 2. vydání. Kopřivnice: VOŠ, WONNACOT, T. Statistika pro obchod a hospodářství. Praha: Victoria Publishing, NEŠPOR, V. Statistika a pravděpodobnost. Kopřivnice: VOŠ,

18 3.4 I n f o r m a č n í a k o m u n i k a č n í t e c h n o l o g i e I Název modulu: Informační a komunikační technologie I Kód modulu: EKP P04 Nominální délka: 80 hodin (0P/80C) Počet kreditů: 5 Typ modulu: Povinný Platnost modulu od: Vstupní předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle: Vzdělávání směřuje k tomu, aby studenti pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií. Naučí se na uživatelské úrovni používat operační systém, textový editor MS Word, tabulkový procesor MS Excel a prezentační program MS Power Point. Dobrá úroveň znalostí ICT je vyžadována v odborných předmětech při řešení zadaných úloh a při prezentaci semestrálních prací. Předpokládané výsledky modulu student: pracuje v operačním systému Windows, pracuje s aplikačními programy MS Office, absolvuje mezinárodně uznávaný certifikát ECDL, který dostatečně prokazuje počítačovou vzdělanost nositele. Obsah modulu: Operační systém Windows popis prostředí nabídka Start, hlavní panel, pracovní plocha, práce se soubory a složkami program Průzkumník (typy souborů, jejich organizace v počítači, manipulace se soubory a složkami, hledání), konfigurace počítače, příslušenství, nadstavba operačního systému MS Windows Total Commander. Textový editor MS Word popis prostředí, práce se soubory, editace textu, formátování text, vkládání objektů, vzhled dokumentu a jeho tisk, tvorba tabulek, práce se styly a šablonami, hromadná korespondence. Tabulkový procesor MS Excel význam tabulkového procesoru, popis prostředí, zpracování dat, formát buněk,

19 použití vzorců a funkcí, práce se složitějšími funkcemi, tvorba a formátování grafů, tisk tabulek a grafů, práce s databází. MS Power Point účel prezentačních programů, způsoby použití, popis prostředí, práce se snímky návrh snímků a organizační schémata, vložení a formát vkládaných objektů (obrázků, tabulek, grafů, organizačních schémat a videoklipů), nastavení akcí, přechody snímků a vlastní animace. MS Publisher účel aplikace MS Publisher, popis prostředí, práce s textem, práce s grafikou a objekty, tisk. Doporučené postupy výuky: Praktická výuka na PC. Způsob ukončení: Z, KZ Hodnocení výsledků studentů: Zápočet semestrální práce, 60 % písemný test (45 minut), 40 % Klasifikovaný zápočet písemný test (45 minut), 60 % ústní forma (15 minut), 40 % Doporučená literatura: BEDNAŘÍK, J., HLAVENKA, J., BROŽA, P. Microsoft Windows XP - uživatelská příručka. 2. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, BROŽ, M. Microsoft Word 2003 podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, BROŽ, M. Microsoft Excel 2003 podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, JURÁK, Z. Excel pro management, ekonomy a podnikatele. Kralice na Hané: Computer Media, Magera, I. Microsoft Office PowerPoint podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, MATĚJŮ, P. Microsoft Publisher jednoduše. Brno: Computer Press,

20 3.5 E k o n o m i e Název modulu: Ekonomie Kód modulu: EKP P05 Nominální délka: 144 hodin (80P/64C) Počet kreditů: 9 Typ modulu: Povinný Platnost modulu od: Vstupní předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle: Vzdělávání směřuje k rozvoji ekonomického myšlení studentů. Absolvováním mikroekonomie studenti porozumí fungování tržního mechanismu a chování jednotlivých tržních subjektů. Vysvětlí většinu reálných ekonomických jevů a procesů na úrovni dílčích trhů. Vzdělávání v oblasti makroekonomie poskytne studentům znalost základních pojmů a vztahů nutných pro pochopení reálných ekonomických jevů a procesů na úrovni národního hospodářství a to včetně vztahů se zahraničím. Předpokládané výsledky modulu student: Mikroekonomie vysvětlí vztahy mezi jednotlivými ekonomickými subjekty na trhu, posoudí dopady typických faktorů na nabídku a poptávku a na cenu, analyzuje chování spotřebitele a odvodí individuální poptávku, analyzuje produkční funkci v krátkém období, provádí analýzu nákladů, určí výstup, při kterém firma maximalizuje zisk, rozhoduje o výstupu a ceně v podmínkách různých tržních struktur, analyzuje situaci na trzích výrobních faktorů. Makroekonomie vysvětlí makroekonomické pojmy, posoudí nedostatky měření výstupu ekonomiky, vysvětlí vztahy mezi subjekty peněžního trhu, určuje rovnovážný výstup ekonomiky ve vybraném makroekonomickém modelu, analyzuje situaci na trhu práce, analyzuje příčiny inflace, vysvětlí příčiny a výhody mezinárodního obchodu, posuzuje dopady makroekonomické politiky státu na zaměstnanost a vývoj cenové hladiny, pracuje s informacemi z médií o stavu ekonomiky a opatřeních hospodářské politiky. Obsah modulu: Mikroekonomie Vybrané problémy ekonomické organizace. Analýza nabídky a poptávky. Užitek a poptávková analýza. Teorie výroby a mezního produktu. Analýza nákladů

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání ta maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Forma zkoušky: Praktická Zkouška zahrnuje učivo z předmětů ekonomika podniku, účetnictví, management a marketing, právo, písemná a elektronická

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více