PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A doba realizace: registrační číslo projektu: CZ 1.04./1.1.00/A realizátor: Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 web: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Obsah 1. Úvod Slovníček pojmů a používaných zkratek Stručné informace o Projektu Kdo se může zapojit do Projektu Mechanismus zapojení do klíčové aktivity číslo 1 Administrace podpory vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Definice účastníků vzdělávání (v rámci KA 1) Podmínky poskytování podpory a podporované aktivity Složení Programu Mzdové náklady po dobu účasti na vzdělávání Náklady na stravné, ubytování a cestovné SUC Ukončení Programu Žádost o zapojení do KA Postup při předložení Žádosti Posouzení Žádosti Příslib financování Výběr vzdělávací instituce Smlouvy Vyúčtování nákladů Uznatelné náklady na Program Uznatelné mzdové náklady po dobu účasti na vzdělávání Uznatelné náklady na stravné, ubytování a cestovné Žádost o úhradu finančních prostředků Změny v průběhu realizace Programu Kontroly a sankce Veřejná podpora malého rozsahu de minimis Publicita Přílohy/formuláře...22 Strana 2

3 1 Úvod Fond dalšího vzdělávání (dále jen FDV ), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ČR ), v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením (dále jen Projekt ), nabízí zaměstnavatelům možnost získat finanční prostředky na zvýšení kvalifikace, dovedností a kompetencí svých zaměstnanců se zdravotním postižením, za účelem jejich setrvání na trhu práce. Tato příručka poskytuje obecné informace o Projektu a zároveň popisuje mechanismus zapojení se do klíčové aktivity číslo 1 Administrace podpory vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením (dále jen KA 1 ). 2 Slovníček pojmů a používaných zkratek Pojem OZP OZZ KA KA 1 Zaměstnanec se ZP Hlavní smlouva Dílčí smlouva Komplexní vzdělávací program zaměstnance (v textu Příručky Program ) Mzdový náklad Projekt SUC Účastník vzdělávání Vzdělávací aktivita Žádost o zapojení do klíčové aktivity číslo 1 Žádost o úhradu finančních prostředků Vysvětlení Osoba se zdravotním postižením Osoba se zdravotním znevýhodněním Klíčová aktivita projektu Klíčová aktivita projektu č. 1 Administrace podpory vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Zaměstnanec se zdravotním postižením Smlouva mezi FDV a zaměstnavatelem o zapojení se do KA 1, upravuje základní pravidla Smlouva mezi FDV a zaměstnavatelem, již na konkrétního zaměstnance se ZP, podrobně specifikuje vzdělávání a jeho podmínky Program včetně jeho rozsahu sestavuje zaměstnavatel (Žadatel) společně se zaměstnancem se zdravotním postižením. Cílem je, aby vzdělávací aktivity v něm obsažené zajistily zvýšení jeho pracovních kompetencí za účelem udržení stávajícího pracovního místa, případně umožnily změnu pracovní pozice u stávajícího zaměstnavatele. Program musí souviset s rozšířením či prohloubením stávající profesní kvalifikace, nejedná se tedy o rekvalifikaci ve smyslu získání nové kvalifikace. Složení Programu a další podmínky jsou uvedeny v Příručce. Mzdovým nákladem se rozumí mzda/plat, příp. náhrada mzdy/platu, jenž zaměstnanci náleží při výkonu prohlubování nebo zvyšování kvalifikace včetně všech povinných odvodů zaměstnavatele. Všechny KA, které jsou obsahem projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A , který je časově ohraničen, má své cíle viz článek I. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Stravné, ubytování a cestovné za zaměstnance z řad OZP/OZZ. Zaměstnanec, dle podmínek stanovených v Příručce a specifikovaných v Dílčí smlouvě. Kurz, školení či workshop realizovaný v rámci Programu. Má své pevně dané náležitosti, které slouží k zapojení do KA 1. Má své pevně dané náležitosti, které slouží úhradě finančních prostředků. Strana 3

4 3 Stručné informace o Projektu Název: Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením. Doba realizace: 1. ledna srpna Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/A Příjemce: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV ČR. Zdroj financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ ), oblast podpory: 1.1: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Cíle projektu: Hlavním cílem Projektu je zlepšit postavení osob se zdravotním postižením (dále jen OZP ) či osob se zdravotním znevýhodněním (dále jen OZZ ) na trhu práce. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením (dále jen ZP ), a dále na motivaci zaměstnavatelů k aplikování společenské odpovědnosti vůči osobám se ZP. OZP jsou skupinou, která má ztížený přístup na trh práce. Nástroje a opatření pro zvýšení jejich možnosti získat pracovní uplatnění vyplývají ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Projekt nabízí celou řadu aktivit, podporujících setrvání OZP/OZZ na trhu práce. Jedná se o: Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním O této aktivitě pojednává předkládaná Příručka. Poradenský servis Poradenství pro personalisty a management firem, v otázkách zaměstnávání OZP/OZZ. Tato aktivita je poskytována zdarma. Školení personalistů Školení personalistů, resp. management zajišťující personální činnost, firem zaměstnávajících OZP/OZZ, a také školení personalistů firem nezaměstnávajících OZP/OZZ. Školení je vedeno odbornými lektory, kteří se věnují problematice zaměstnávání OZP/OZZ, součástí budou i praktické příklady a rozhovory besedy s lidmi s postižením. Školení jsou realizována od listopadu 2013 a budou pokračovat v průběhu roku 2014 ve většině krajských měst po celé České republice. Tato aktivita je poskytována zdarma. Audity Audity vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ u zaměstnavatele a individuální poradenství v otázkách zaměstnávání OZP/OZZ. Výstupem každého auditu bude souhrn doporučení k možnostem zlepšení současného zaměstnání nebo nového zaměstnávání osob se zdravotním postižením, s poukazem na úskalí a výhody, které to s sebou přináší. Tato aktivita je prováděna zdarma přímo u vybraných zaměstnavatelů. Strana 4

5 Komunikační kampaň Komunikační kampaň vztahující se k problematice zaměstnávání OZP/OZZ je zacílena nejen na zaměstnavatele, ale i na širokou veřejnost tak, aby došlo ke změně postojů a zažitých klišé o možnostech a schopnostech práce osob s handicapem. Vytvoření a realizace Informačního systému a webových stránek Informační systém umožní podávat žádosti jednotlivým zaměstnavatelům rychle a pohodlně. Dále umožní sledování stavu a kontrolu zapojení zaměstnavatele do KA 1, poskytne on-line poradnu pro zaměstnavatele a ostatní zájemce o problematiku zaměstnávání OZP/OZZ, aj. Vytvoření tematických dokumentů Tvorba výstupů, zaměřených na problematiku zaměstnávání OZP/OZZ a především téma společenské odpovědnosti a vytvoření Příručky pro OZP/OZZ. Bližší informace o zapojení do výše uvedených aktivit Projektu vám poskytnou členové realizačního týmu nebo je lze získat na: Na webových stránkách budou zveřejněny všechny příslušné vzory formulářů a dokumentů. Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním, Školení personalistů a Audity jsou poskytovány v režimu veřejné podpory malého rozsahu, tj. de minimis (viz kapitola Veřejná podpora malého rozsahu de minimis ). 4 Kdo se může zapojit do Projektu Do Projektu se mohou zapojit: 1. Právnické osoby založené za účelem podnikání tj. obchodní společnost nebo výrobní nebo spotřební družstvo, zaměstnávající OZP/OZZ, s místem výkonu práce mimo území hlavního města Prahy. Druhy obchodních společností se v návaznosti na zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rozumí: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost; 2. Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ ) tedy Fyzická osoba podnikající dle jiného zákona nezapsaná v OR, Fyzická osoba podnikající dle jiného zákona zapsaná v OR, Fyzická osoba podnikající dle ŽZ zapsaná v OR, Fyzická osoba podnikající dle ŽZ nezapsaná v OR, Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku či Zemědělský podnikatel - fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku) zaměstnávající OZP/OZZ, s místem výkonu práce mimo území hlavního města Prahy. UPOZORNĚNÍ: Do aktivit Projektu se může zapojit zaměstnavatel, jehož firma má sídlo na území hl. m. Prahy, pokud se vzdělávací aktivity budou týkat zaměstnanců, kteří mají místo výkonu práce mimo hlavní město Prahu. Strana 5

6 Do Projektu se nemohou zapojit (níže uváděný výčet není taxativní): Osoba samostatně výdělečně činná, která nezaměstnává OZP/OZZ ač je sama osobou se zdravotním postižením. Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají pouze zaměstnance s místem výkonu práce na území hlavního města Prahy. Zaměstnavatelé podnikající v oblasti CZ-NACE, Sekce O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení a sektory, které nejsou podporovány v režimu de minimis. Subjekty podnikající v sektorech, které není možné podporovat v režimu veřejné podpory de minimis. Více na: Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace. Při vymezení organizačních složek státu je třeba vycházet ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Státní příspěvkové organizace jsou organizace zřízené zákonem nebo na základě zákona (např. podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) Školy a školská zařízení (tj. veřejné i soukromé základní, střední, vysoké aj. školy) a jejich zaměstnanci (cílová skupina prioritních os OP VK), vzdělávací a poradenské instituce a jejich zaměstnanci, kteří jsou cílovou skupinou OP VK, prioritní osa 3, oblast podpory 3.3. Tedy zapojit se nemohou i vzdělávací a poradenské instituce, ač mají právní formu obchodní společnosti, a to z důvodu možného překryvu s podporou z jiných OP. Zadavatelé, poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování / sociálních služeb (cílová skupina OP LZZ, prioritní osa 3), s výjimkou subjektů poskytujících služby sociální péče ambulantní nebo terénní formy. Zadavatelé sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám, včetně orgánů sociálně právní ochrany dětí. Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace. Instituce služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace a jejich zaměstnanci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 2. Jedná se zejména o Úřad práce ČR a jeho regionální pobočky, v případě Agentur práce se rovněž nejedná o zaměstnavatele v tom pravém slova smyslu. Zapojit do Projektu by se mohli pouze kmenoví zaměstnanci těchto agentur, nikoli tzv. agenturní zaměstnanci. Instituce veřejné správy a místní samosprávy a její zaměstnanci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 4. Strana 6

7 UPOZORNĚNÍ: Zapojení se do jednotlivých aktivit Projektu není nárokové a řídí se platnými pravidly stanovenými pro OP LZZ. O podporu nelze dále zažádat, pokud je zaměstnavatel souběžně příjemcem peněžních prostředků poskytovaných na stejný účel ze státního rozpočtu, strukturálních fondů EU, případně z jiných programů a projektů EU. Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním, Školení personalistů a Audity jsou poskytovány v režimu veřejné podpory de minimis, od čehož se odvíjí i stanovení podmínek toho, kdo se může do aktivit Projektu zapojit. 5 Mechanismus zapojení do klíčové aktivity číslo 1 Administrace podpory vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Zapojení do KA 1 probíhá prostřednictvím Žádosti o zapojení do KA 1, kterou předkládá zaměstnavatel FDV při splnění výše uvedených podmínek. Žádost je zpracována na formuláři (viz příloha č. 1). Zaměstnavatel se zapojí prostřednictvím informačního systému. Při vyplňování se bude řídit uživatelskou příručkou informačního systému. Jak je uvedeno výše, zaměstnavatel o podporu nemůže zažádat, pokud je souběžně příjemcem peněžních prostředků poskytovaných na stejný účel ze státního rozpočtu, strukturálních fondů EU, případně z jiných programů a projektů EU. Za stejný účel se v rámci zapojení se do KA 1 považuje podpora vzdělávání, úhrada mzdových nákladů a nákladů na cestovné, stravné a ubytování týchž zaměstnanců ve stejném nebo obdobném typu vzdělávací aktivity. UPOZORNĚNÍ: FDV si vyhrazuje právo pozastavit příjem Žádostí o zapojení do KA 1 (dále jen Žádost ) v závislosti na jejich kumulaci v krátkém časovém úseku. Registrace Žádostí bude prováděna pouze do vyčerpání finančních zdrojů k tomuto účelu určeným. Strana 7

8 6 Definice účastníků vzdělávání (v rámci KA 1) KA 1 se mohou účastnit zaměstnanci, kteří splňují všechny následující podmínky: a) jsou osobami se zdravotním postižením (I., II., III. stupeň invalidity) nebo osobami zdravotně znevýhodněnými. b) jsou u zaměstnavatele v hlavním pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti v minimálním rozsahu 0,5 úvazku. c) jsou v pracovně právním vztahu u zaměstnavatele, který trvá nepřetržitě minimálně 3 měsíce před zahájením vzdělávání. d) jsou státními příslušníky členských zemí EU nebo mají trvalý pobyt na území ČR. e) mají místo výkonu práce mimo území hl. města Prahy. UPOZORNĚNÍ: Skutečnost, že se jedná o zaměstnance se statutem OZP/OZZ, dokládá zaměstnavatel platným posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení, nebo platným rozhodnutím Úřadu práce ČR o udělení statusu OZZ. 7 Podmínky poskytování podpory a podporované aktivity V rámci zapojení se do KA 1 může být zaměstnavateli uhrazeno: komplexní vzdělávací program zaměstnance (dále jen Program ), mzdové náklady po dobu účasti na vzdělávání, stravné, ubytování a cestovné zaměstnanců OZP/OZZ (dále jen SUC ). 7.1 Složení Programu Program je složen vždy z minimálně 2 vzdělávacích aktivit v poměru, který je uveden níže (Požadovaný poměr jednotlivých typů vzdělávání). Maximální počet vzdělávacích aktivit není omezen počtem kurzů ani počtem hodin, ale pouze objemem finančních prostředků určených na jednoho zaměstnance, tj ,- Kč, včetně DPH (viz kapitola Uznatelné náklady na Program) a s ohledem na veřejnou podporu de minimis, viz kapitola Veřejná podpora malého rozsahu de minimis. Vzdělávací aktivity je možné realizovat do konce května 2015 a Žádosti o úhradu finančních prostředků je nezbytné předložit do konce června Šablona pro vytvoření Programu je součástí Žádosti o zapojení, která je přílohou č. 1. Strana 8

9 Požadovaný poměr jednotlivých typů vzdělávání v rámci celého Programu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ (V ROZSAHU 60% 100% CELKOVÉHO POČTU HODIN PROGRAMU) Je definováno jako zvyšování nebo zdokonalování profesních znalostí a dovedností, s výjimkou povinných školení vyplývajících ze zákonných norem. Jedná se o vzdělávání, které zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu pracovnímu zařazení zaměstnanců u zaměstnavatele směřující ke zvýšení, prohloubení nebo rozvoji jejich kvalifikace. Povinná školení jsou akceptována, pouze pokud jsou nezbytnou součástí pro zvýšení či prohloubení stávající kvalifikace. Tzn., že nejsou přípustná školení BOZP, PO a další, které nemají vliv na zvýšení kvalifikace zapojeného zaměstnance. OBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ (V ROZSAHU 0% 30% CELKOVÉHO POČTU HODIN PROGRAMU) Zahrnuje výuku, která se nevztahuje pouze nebo zásadně k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců u zaměstnavatele, ale která poskytuje kvalifikace ve větší míře uplatnitelné na trhu práce (např. jazykové vzdělávání, počítačové dovednosti, komunikační dovednosti atd.). DOPLŇKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (V ROZSAHU 0% 10% CELKOVÉHO POČTU HODIN PROGRAMU) Zahrnuje především účast na různých přednáškách, seminářích, školeních, workshopech a konferencích a není tedy zakončeno zkouškou. Tematicky se však vztahuje k oboru, ve kterém zaměstnanec pracuje a směřuje k získání znalostí uplatnitelných pro výkon povolání. Program včetně jeho rozsahu sestavuje zaměstnavatel společně se zaměstnancem se ZP. Cílem je, aby vzdělávací aktivity zajistily zvýšení jeho pracovních kompetencí za účelem udržení stávajícího pracovního místa, případně umožnily změnu pracovní pozice u stávajícího zaměstnavatele. Program však musí souviset s rozšířením či prohloubením stávající profesní kvalifikace, nejedná se tedy o rekvalifikaci ve smyslu získání nové kvalifikace. Program by měl být realizován prezenční formou, v případě distanční formy (např. e-learningové) se může jednat pouze o doplnění v rámci celkového počtu hodin Programu. Program může zaměstnavatel sestavit jak z kurzů akreditovaných, tak i neakreditovaných. Preferovány jsou akreditované vzdělávací kurzy. Vzdělávání v rámci Programu musí být realizováno pouze externími dodavateli, není možné podpořit vzdělávání realizované interními lektory. Zaměstnanec a zaměstnavatel svými podpisy Žádosti stvrzují jeho relevantnost a zároveň se zavazují k jeho řádnému plnění. Strana 9

10 7.2 Mzdové náklady po dobu účasti na vzdělávání Mzdovým nákladem se rozumí mzda/plat, příp. náhrada mzdy/platu, jenž zaměstnanci náleží při výkonu prohlubování nebo zvyšování kvalifikace, více v kapitole Uznatelné mzdové náklady. Finanční prostředky lze poskytnout na částečnou úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů, včetně částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a dále pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance, a to za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání. Pro účely poskytování mzdového příspěvku je jednotkou účasti hodina (60 minut včetně 15 minut přestávky). Do doby se nezapočítává přestávka na jídlo a oddech a doba strávená na cestě na vzdělávací aktivitu. Zároveň v případě, že aktivita probíhá mimo pracovní dobu účastníka vzdělávání v jeho volném čase, není na úhradu mzdy nárok. UPOZORNĚNÍ: V případě zaměstnavatelů, jež zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením a na tyto zaměstnance pobírají příspěvek dle 78, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, není možné souběžně poskytnout příspěvek na mzdové náklady po dobu účasti na vzdělávání. Příspěvek na vzdělávání těchto zaměstnanců a případné doprovodné aktivity (cestovné, stravné, ubytování) hradit lze. Strana 10

11 7.3 Náklady na stravné, ubytování a cestovné SUC Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cestu zaměstnanců se zdravotním postižením spojené se vzděláváním se řídí zákoníkem práce. Jedná se o náklady vynaložené zaměstnavatelem v případě, že je vzdělávací program nebo aktivita realizována mimo místo výkonu práce daného zaměstnance. Žádost o proplacení nákladů na stravné, ubytování a cestovné je ze strany zaměstnavatele v rámci tohoto projektu dobrovolná. 7.4 Ukončení Programu Za ukončený Program se považuje absolvování všech naplánovaných vzdělávacích aktivit v rámci Programu. Zaměstnavatel vydá po absolvování celého Programu zaměstnanci Potvrzení o úspěšném vzdělávání s výčtem všech absolvovaných vzdělávacích aktivit. Potvrzení vystavené zaměstnavatelem musí obsahovat podrobný výčet absolvovaných kurzů v rámci celého Programu, včetně doložení docházky a výsledku závěrečného testu/zkoušky, pokud je daný kurz touto formou ukončen. Vzor Potvrzení je přílohou Žádosti o zapojení. V případě akreditovaného vzdělávacího Programu, nebo programu realizovaného podle zvláštních právních předpisů, je dokladem o absolvování vzdělávací aktivity získané osvědčení (popř. jiný doklad o úspěšném absolvování aktivity), které vydá vzdělávací instituce. V případě neakreditovaného vzdělávacího programu je dokladem certifikát/potvrzení o absolvování vzdělávací aktivity a evidence docházky formou prezenčních listin. Všechny tyto doklady jsou součástí Potvrzení vystaveného zaměstnavatelem. Potvrzení vystavené zaměstnavatelem, včetně všech příslušných příloh (certifikáty, osvědčení, potvrzení o absolvování celého Programu, prezenční listiny z jednotlivých kurzů a doklady o výsledku závěrečných testů/zkoušek), budou zaneseny (naskenovány) zaměstnavatelem do Informačního systému. Strana 11

12 8 Žádost o zapojení do KA 1 Žádost bude podávána na základě výzvy ze strany FDV. Výzva stanoví konkrétní podmínky pro přihlášení a poskytne základní informace nutné k podání. Realizace vzdělávání je možná až po podpisu smlouvy. Výběr vzdělávání instituce může začít po vydání příslibu. Rámcový termín vyhlášení výzvy se předpokládá na březen Žádosti bude možné podávat až do dubna Žádosti budou hodnoceny průběžně, v tomto období. V případě vyčerpání finančních prostředků určených pro výzvu, může být příjem Žádostí ze strany FDV pozastaven ještě před tímto termínem. Vzor Žádosti o zapojení do KA 1 je přílohou č. 1. UPOZORNĚNÍ: Program musí být ukončen nejpozději do konce května 2015 a Žádosti o úhradu finančních prostředků (dále jen Žádost o úhradu ) vyúčtování je nezbytné předložit do konce června Po tomto termínu již nebude možné náklady uhradit! 8.1 Postup při předložení Žádosti Zaměstnavatel provede svou registraci v Informačním systému, která bude následně potvrzena ze strany FDV. Po registraci bude zaměstnavateli vygenerována Smlouva o zpracování osobních údajů, kterou je nutné vytisknout ve dvojím vyhotovení a zaslat k podpisu na FDV. Na základě tohoto potvrzení mu bude vytvořen profil, prostřednictvím kterého vyplní on-line formulář Žádosti a doloží všechny povinné přílohy. Před samotným podáním Žádosti doporučujeme zaměstnavateli, aby věnoval maximální pozornost nápovědě, která je umístěna v pravém horním rohu v Informačním systému (viz obrázek níže). Zaměstnavatel identifikuje vzdělávací potřeby u vybraných zaměstnanců a společně s nimi sestaví návrh Programu, včetně harmonogramu realizace Programu. Zároveň provede průzkum trhu vzdělávacích institucí (více v kapitole č. 9 Výběr vzdělávací instituce). Výsledek průzkumu trhu, rozpočet a návrh Programu je součástí Žádosti. Součástí Žádosti Strana 12

13 bude i dokument "Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů, který zaměstnavatel nalezne ke stažení na webových stránkách projektu v sekci Knihovna a následně Ke stažení. Po stažení dokumentu a jeho podpisu zaměstnancem je nutno jej zaslat v jednom vyhotovení na FDV. Součástí nákladů uvedených v Žádosti jsou předpokládané náhrady mzdových nákladů po dobu účasti zaměstnance se ZP na vzdělávací akci, a to včetně zákonných odvodů, dále pak odhadované náklady na SUC účastníků vzdělávání. Zaměstnavatel je povinen získat souhlas zapojených zaměstnanců se zpracováním, užitím a uchováním osobních údajů, a to pro účely zpracování a archivace FDV v souvislosti s projektem Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, registrační číslo. CZ.1.04/1.1.00/A Součástí Žádosti bude mimo jiné: 1. Čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele (finanční zdraví organizace) 2. Čestné prohlášení žadatele o přijaté podpoře dle pravidla de minimis, či slučitelné podpoře. 3. Doklad o právní subjektivitě žadatele 4. Kopie posudků nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení o zdravotním postižení zaměstnanců, kteří se budou účastnit vzdělávání. (rozhodnutí Úřadu práce ČR o udělení statutu OZZ či posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení k doložení, že fyzická osoba je osobu s těžším zdravotním postižením (III. stupeň invalidity) nebo osobou se zdravotním postižením (I. a II. stupeň invalidity) Po té Žádost finalizuje a následně vytiskne. Vytištěnou Žádost podepsanou statutárním zástupcem (či pověřeným zástupcem, na základě plné moci) v jednom pare odesílá kontaktní osobě uvedené ve výzvě na adresu FDV. Strana 13

14 8.2 Posouzení Žádosti Po obdržení Žádosti bude ze strany FDV provedeno formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Výsledkem hodnocení může být: Schválení Žádosti Po oznámení o schválení Žádosti vydá FDV Příslib financování úhrady nákladů, dále jen Příslib (částka uvedena v Příslibu je maximální a nepřekročitelná). Výzva k doplnění Žádosti V případě výzvy k doplnění údajů bude stanovena lhůta na jejich doplnění a výčet nedostatků, které žadatel doplní nejpozději do 10 pracovních dnů od vydání Výzvy k doplnění Žádosti. Zamítnutí Žádosti Zaměstnavateli budou oznámeny důvody zamítnutí. Žádost je možné zamítnout v případě, kdy zaměstnavatel nesplní podmínky oprávněného žadatele. O výsledcích hodnocení Žádosti bude žadatel informován zprávou v Informačním systému, na kterou bude upozorněn prostřednictvím u. Lhůta ze strany FDV je maximálně 30 kalendářních dnů ode dne doručení Žádosti na FDV. Pokud bude Žádost zamítnuta, nelze se proti tomuto zamítnutí odvolat. 8.3 Příslib financování V případě schválení Žádosti bude zaměstnavateli vydán Příslib, ve kterém je uvedena maximální nepřekročitelná výše způsobilých nákladů (detailní kalkulace bude specifikována v Žádosti). Obsahem této detailní kalkulace bude předpokládaná výše požadovaných nákladů na realizaci Programu, mzdové náhrady a náklady na SUC. Na základě vydaného Příslibu zahájí zaměstnavatel výběr dodavatele vzdělávacích aktivit osloveného v rámci průzkumu trhu (viz kapitola Výběr vzdělávací instituce ). Strana 14

15 9 Výběr vzdělávací instituce Zaměstnavatel má povinnost postupovat při výběru dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci Programu v souladu s pravidly OP LZZ a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Základní informace o výběru dodavatele vzdělávacích aktivit budou zaměstnavatelem zaevidovány v Informačním systému (včetně skenu originálů dokumentů) a FDV provede kontrolu úplnosti těchto údajů. Při výběru dodavatele musí být dodržena následující pravidla: Dodržování principů transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. U zakázek s předpokládanou výší nepřesahující částku ,- Kč bez DPH není nutné vypisovat výběrové řízení, zaměstnavatel jen osloví v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ, v platném znění, zvoleného dodavatele. Objednávka/smlouva musí odpovídat parametrům nastaveným ve schválené Žádosti, resp. vydaném Příslibu. V případě realizace více vzdělávacích aktivit, může zaměstnavatel vybrat dodavatele v rámci jednoho výběrového řízení rozděleného na části. Každá část souhrnného výběrového řízení musí odpovídat specifikacím vzdělávacích aktivit uvedených v žádosti, resp. v Příslibu. V případě více vzdělávacích aktivit dochází k jejich sčítání v rámci veřejné zakázky. UPOZORNĚNÍ: Při realizaci vzdělávací aktivity od částky ,- Kč bez DPH hodnoty zakázky, je třeba postupovat dle zákona. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění! Stručný přehled pro vzdělávací aktivity do a nad ,- Kč bez DPH * Částka Oslovení dodavatelů Zveřejnění výzvy Lhůta k podání nabídek hodnota do ,- Kč bez DPH X X X hodnota nad ,- Kč bez DPH písemně vyzvat min. 3 dodavatele web den zveřejnění + 10 dnů min. 10 dní ode dne uveřejnění výzvy na Hodnotící komise X min. 3 členná Smluvní zajištění Písemná smlouva alespoň ve formě písemné objednávky písemně potvrzené dodavatelem (postačuje ová forma) Písemná smlouva * Uvedené informace mají čistě informativní charakter, před zahájením výběru je potřeba seznámit se s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ, v platném znění. Strana 15

16 Při přímém výběru bude upřednostněna místně dostupná vzdělávací instituce. Podmínka nebude požadována pouze v odůvodněných případech, tj. pokud není místně dostupná vzdělávací instituce nebo vybraná vzdělávací instituce nenabízí požadované zaměření vzdělávacích aktivit. Vzdělávání zaměstnanců může být realizováno jak ve vzdělávací instituci, tak na pracovišti zaměstnavatele. 10 Smlouvy Po ukončení výběru dodavatele vzdělávacích aktivit, zaměstnavatel v informačním systému zaktualizuje údaje vztahující se ke kalkulaci nákladů, harmonogramu Programu a jeho konkrétní náplni. FDV provede kontrolu úplnosti těchto údajů a přistoupí k uzavření Hlavní a Dílčí smlouvy (dále jen Smlouvy ). Smlouvy a případné dodatky těchto smluv budou vygenerovány a automaticky vyplněny prostřednictvím informačního systému, zaměstnavatel je ve 3 vyhotoveních vytiskne a podepsaná vyhotovení doručí na FDV (osobně nebo poštou). Po podpisu smluv ze strany FDV bude jedno pare každé smlouvy odesláno zaměstnavateli. Obsah Smluv může být změněn pouze formou písemného dodatku. Tento dodatek musí být uzavřen a podepsán oběma smluvními stranami přede dnem, než nastane změna, která je důvodem vypracování dodatku. Po uzavření Smlouvy bude ze strany zaměstnavatele zahájena realizace Programu, který bude probíhat v souladu s aktualizovanou Žádostí včetně harmonogramu. Za sledování průběhu, dohled nad plněním a zajištění archivace dokladů souvisejících s realizací Programu je zodpovědný zaměstnavatel. Vzory smluv jsou přílohou Žádosti o zapojení (příloha č. 1). 11 Vyúčtování nákladů Všechny výdaje musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v čase a místě obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů finanční podpory), účelnosti (přímá vazba na finanční podporu a její nezbytnost) a efektivnosti. Veškeré vynaložené výdaje musí mít jasnou vazbu na Program. Výdaj je považován za způsobilý, pokud byl realizován a uhrazen v časovém rozmezí v souladu s uzavřenou Smlouvou. Výdaj musí skutečně vzniknout, být vynaložen a zaznamenán na bankovním účtu či v pokladně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen vést účetnictví v souladu s platnými předpisy. Účetní doklady musí být vystaveny v souladu zejména se zákonem o účetnictví a musí obsahovat všechny předepsané náležitosti. Účetní doklady musí obsahovat specifikaci pořizovaných služeb nebo prací (práce lektora, pronájem prostor, apod.). Všechny doklady budou do systému zaměstnavatelem naskenovány a následně doloženy na FDV v prosté kopii. Zaměstnavatel není povinen vést analytickou evidenci pro finanční operace týkající se komplexního vzdělávání, ale doporučujeme mu to vzhledem k větší přehlednosti. Strana 16

17 UPOZORNĚNÍ: Originály účetních dokladů, soupisky účetních dokladů a jejich přílohy za celý projekt, musí být k dispozici u zaměstnavatele a musí být uchovány po dobu 10 let po ukončení projektu (tj. do ). Veškeré doklady musí být vzájemně spárovány a korespondovat s prezenční listinou. Dle aktuálně platné legislativy a pravidel OP LZZ nesmí plátce DPH nárokovat odpočet DPH a současně zahrnout náklady na toto DPH do způsobilých nákladů finanční podpory v rámci zapojení se do projektu. Zaměstnavatel může žádat o proplacení DPH u aktivit realizovaných v rámci KA 01, pokud však nemůže žádat o její vrácení na FÚ. Zaměstnavatelům, kteří mají nárok uplatnit odpočet DPH v rámci zapojení se do KA 01, bude poskytnuta úhrada nákladů bez DPH. Pokud je externí dodavatel vzdělávací aktivity plátcem DPH a zároveň zaměstnavatel nemůže požádat příslušný finanční úřad o vrácení zaplacené daně z přidané hodnoty, pak je DPH uznatelným nákladem projektu a zaměstnavatel může požadovat její proplacení Uznatelné náklady na Program vzdělávací aktivita (v rámci Programu) pronájem školících místností a potřebného technického vybavení, učební pomůcky a odborná literatura pro účastníky kurzu a lektora, speciálně upravené pomůcky výukové materiály pro OZP. Výše uvedené položky musí být zahrnuty do částky fakturované dodavatelem konkrétní vzdělávací aktivity v rámci Programu. Tato faktura musí kromě povinných náležitostí dle platné legislativy obsahovat následující údaje: vystavená na objednatele (tj. zaměstnavatele) termín a obsah vzdělávací aktivity částka rozepsaná na každého účastníka vzdělávání zvlášť celková vynaložená částka pouze v korunách českých aktivita probíhá v rámci projektu reg. č.: CZ.1.04./1.1.00/A UPOZORNĚNÍ: Zaměstnavateli budou uhrazeny náklady na Program pro jednoho zaměstnance se ZP do maximální výše ,-Kč, včetně DPH. Výdaje na vzdělávání budou doloženy vždy kopií faktur obsahujících výše uvedené náležitosti a dokladem o její úhradě. Uznatelnost nákladů musí být doložena: kopií prezenční listiny kopií certifikátu/osvědčení o složení závěrečné zkoušky v případě akreditovaných vzdělávacích kurzů kopií Potvrzení o úspěšném vzdělávání (vystavuje zaměstnavatel). Strana 17

18 Kopie těchto dokladů budou sloužit i jako podklad pro úhradu mzdových náhrad a nákladů na SUC, v případě, že úhradu těchto nákladů bude požadovat. Nákup služeb, tj. faktury za náklady na Program je možné předkládat k proplacení po jejich celkové úhradě (tj. nelze žádat o úhradu zálohových faktur). Zaměstnavateli budou uhrazeny náklady na Program v plné výši (tj. 100% nákladů), maximálně však do výše stanovené Dílčí smlouvou v případě, že docházka zaměstnance činí minimálně 60% v průměru za celý Program a minimální úspěšnost u závěrečného testování/zkoušek musí činit 75% v průměru za všechny kurzy, které jsou součástí Programu, pokud jsou tímto způsobem ukončeny. V případě, že docházka zaměstnance nedosahuje minimálně 60% v průměru za celý Program a minimální úspěšnost u závěrečného testování/zkoušek nečiní 75% v průměru za všechny kurzy v rámci Programu, budou zaměstnavateli hrazeny skutečné náklady za absolvované dny. Uhrazen tedy nebude Program jako celek, ale poměrná částka dle počtu skutečně odchozených hodin v jednotlivých kurzech Uznatelné mzdové náklady po dobu účasti na vzdělávání Pro doložení mzdových nákladů je určen formulář pro Vyúčtování mzdových nákladů účastníků vzdělávacího kurzu, který je přílohou Žádosti o úhradu (příloha č. 2). UPOZORNĚNÍ: Maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se vzdělávání, je možná až do výše 100 % mzdových nákladů na dané pracovní místo. Nejvýše však do částky 150,- Kč/hodinu, včetně povinných odvodů. Do doby účasti na vzdělávání se nezahrnuje přestávka na jídlo a oddech a doba strávená na cestě na vzdělávací aktivitu Uznatelné náklady na stravné, ubytování a cestovné Náklady na SUC zaměstnavatel dokládá: cestovním příkazem zaměstnance, kopií jízdních dokladů (jízdenka, doklad o použití soukromého vozidla), dokladem o proplacení těchto cestovních výdajů zaměstnanci (kopie výpisu z bankovního účtu, nebo pokladní doklad). Všechny tyto dokumenty budou naskenovány do Informačního systému. UPOZORNĚNÍ: Maximální výše úhrady nákladů na ubytování činí 500,- Kč včetně DPH za noc/pokoj. Pokud je pro účast zaměstnance na vzdělávání nezbytný doprovod asistenta, činí limit 800,- Kč včetně DPH za noc/pokoj. Strana 18

19 12 Žádost o úhradu finančních prostředků Vyúčtování veškerých finančních prostředků bude provedeno zpětně prostřednictvím informačního systému na formuláři Žádost o úhradu finančních prostředků a to na základě předložených účetních dokladů (viz specifikace uznatelných nákladů výše u jednotlivých kapitol), které budou do systému zaměstnavatelem naskenovány a jejich kopie budou doloženy na FDV v prosté kopii. Zaměstnavatel může požádat o úhradu finančních prostředků pouze 1 krát za jednoho zaměstnance a to vždy po ukončení Programu a to prostřednictvím Žádosti o úhradu, nejpozději do 60 dnů od ukončení Programu tohoto zaměstnance. Žádost o úhradu je vázána na vyplnění a zaslání všech evaluačních dotazníků, které se k jednotlivému zapojenému zaměstnanci vztahují. Pokud se jedná o platbu za posledního zapojeného zaměstnance, je vázána ještě na vyplnění evaluačního dotazníku za zaměstnavatele. Informační systém automaticky vygeneruje přehled za daného zaměstnance, který bude obsahovat základní informace o celém Programu, včetně finančních toků. Společně s Potvrzením o úspěšném vzdělávání bude sloužit jako závěrečná zpráva o zapojení daného zaměstnance se ZP do KA 1. UPOZORNĚNÍ: Zaměstnavatel může podat Žádost o úhradu za každého zapojeného zaměstnance po ukončení celého Programu. V případě, že v jednom měsíci ukončí Program více zapojených zaměstnanců, požádá zaměstnavatel o úhradu za tyto zaměstnance dohromady a úhrada bude provedena jako jedna platba. Proplácení mzdových náhrad a SUC podléhá schvalování ze strany FDV a výše jejich proplácení se tedy řídí správností doložených dokladů. Pokud v doložených dokladech bude nějaká nesrovnalost, vyzve FDV příjemce k jejich doplnění do 10 pracovních dnů. Uznané náklady za zapojení se do KA 1 budou uhrazeny do 30 kalendářních dnů od schválení Žádosti o úhradu finančních prostředků. Strana 19

20 13 Změny v průběhu realizace Programu Po podání první Žádosti je možné požádat o zapojení dalších zaměstnanců a to v případě, že v době podání první Žádosti nebylo možné dané zaměstnance zapojit. To vše po individuální konzultaci a schválení ze strany FDV. Zaměstnanci uváděni v doplnění Žádosti musí splňovat podmínky uvedené v kapitole Kdo se může účastnit vzdělávání. V rámci realizace Programu jsou rozlišovány dvě formy změn změny podléhající schválení a změny k ohlášení. Změny k ohlášení (nezakládají povinnost úpravy smluvního vztahu, jejich ohlášení je nezbytné učinit bezprostředně po jejich vzniku): Změna harmonogramu v rámci Programu Změna místa realizace Programu (pokud nenavýší náklady na vzdělávání či SUC) Změny podléhající schválení (zakládají povinnost úpravy smluvního vztahu): Veškeré ostatní změny neuvedené výše (např. náhrada zaměstnance jiným zaměstnancem, v případě, že dojde k ukončení spolupráce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, či z důvodů zhoršení zdravotního stavu, vedoucí k ukončení jeho účasti na Programu) UPOZORNĚNÍ: Změny podléhající schválení musí být zaměstnavatelem řádně odůvodněné a je nutné neprodleně žádat o jejich schválení pověřené pracovníky FDV. O schválení těchto změn žádá zaměstnavatel prostřednictvím IS, změna se po schválení ze strany FDV promítne i do příslušných smluv. Změnu je možné realizovat až po schválení a úpravě příslušných smluv. 14 Kontroly a sankce FDV si vyhrazuje právo provést kontrolu před, v průběhu realizace Programu a do 6 měsíců po skončení Programu daného zaměstnance. Zapojený zaměstnavatel dále umožní kontrolu řídícímu orgánu OP LZZ, případně kontrolnímu orgánu Evropské komise a to dle platné metodiky OP LZZ. Kontrola může být ohlášená či neohlášená. V případě ohlášené kontroly bude termín zaměstnavateli sdělen 15 kalendářních dnů předem prostřednictvím IS. Zaměstnavatel bude v tomto termínu informován i o obsahu a způsobu kontroly. Kontrola se vždy vztahuje ke skutečnostem uvedeným ve Smlouvách, kde jsou uvedeny i sankce za konkrétní pochybení. Strana 20

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Výzva Školení je šance

Výzva Školení je šance Příloha 1 Výzva Školení je šance Zaměření výzvy Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Příručka pro akreditovaná pracoviště

Příručka pro akreditovaná pracoviště Příručka pro akreditovaná pracoviště OBSAH: Co musí splňovat akreditované pracoviště pro účast na projektu...3 Další povinnosti akreditovaného pracoviště...3 Postup při realizaci vzdělávací aktivity s

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění. Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel: Kontaktní osoba:

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance dm drogerie

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců členů OSHŽ IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název / obchodní firma zadavatele: Odvětvový svaz hutnictví

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Vyhlašujeme výběrové řízení na dodavatele 1 níže uvedených vzdělávacích a školících aktivit z grantového projektu Uplatnění a rozvoj zaměstnanců ve strojírenské firmě, registrační

Více

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Regionální podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Karviná zvýšením adaptability jejich zaměstnanců Název projektu Regionální podpora konkurenceschopnosti

Více

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov Zadavatel: ZO ČSOP Adonis 56/03 zastoupeno: Marcela Koňáková se sídlem: Náměstí 1 692 01 Mikulov IČO: 15530744 Vyřizuje: Marcela Koňáková tel: 519 512 200-201,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně Registrační číslo projektu: Název projektu: CZ.1.04/3.3.05/75.00296 Uč

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151671 29. 6. 2015. Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

C151671 29. 6. 2015. Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-48500-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 5 Přílohy: 2/2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Komplexní program vzdělávání zaměstnanců ostrahy a hlídací

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E. na zakázku s názvem. Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E. na zakázku s názvem. Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E na zakázku s názvem Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK Druh zakázky: služby Název projektu a registrační číslo projektu: Klíč k profesnímu rozvoji pedagogů

Více

Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2

Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 27.1.2010 Struktura semináře Struktura semináře Způsobilé

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení,

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení, Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky Vážení, obracíme se na Vás s výzvou na podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávka mobilních (dotykových) zařízení (dále jen veřejná zakázka ).

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) čj. 041/PB/OVZ/2015 Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem

Více

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU POKYNY K VYPLNĚNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.1 platnost od 1. března 2011 ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

CZ.1.07/3.1.00/50.0025

CZ.1.07/3.1.00/50.0025 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně Služba Datum vyhlášení

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH

Více

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více