PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A doba realizace: registrační číslo projektu: CZ 1.04./1.1.00/A realizátor: Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 web: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Obsah 1. Úvod Slovníček pojmů a používaných zkratek Stručné informace o Projektu Kdo se může zapojit do Projektu Mechanismus zapojení do klíčové aktivity číslo 1 Administrace podpory vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Definice účastníků vzdělávání (v rámci KA 1) Podmínky poskytování podpory a podporované aktivity Složení Programu Mzdové náklady po dobu účasti na vzdělávání Náklady na stravné, ubytování a cestovné SUC Ukončení Programu Žádost o zapojení do KA Postup při předložení Žádosti Posouzení Žádosti Příslib financování Výběr vzdělávací instituce Smlouvy Vyúčtování nákladů Uznatelné náklady na Program Uznatelné mzdové náklady po dobu účasti na vzdělávání Uznatelné náklady na stravné, ubytování a cestovné Žádost o úhradu finančních prostředků Změny v průběhu realizace Programu Kontroly a sankce Veřejná podpora malého rozsahu de minimis Publicita Přílohy/formuláře...22 Strana 2

3 1 Úvod Fond dalšího vzdělávání (dále jen FDV ), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ČR ), v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením (dále jen Projekt ), nabízí zaměstnavatelům možnost získat finanční prostředky na zvýšení kvalifikace, dovedností a kompetencí svých zaměstnanců se zdravotním postižením, za účelem jejich setrvání na trhu práce. Tato příručka poskytuje obecné informace o Projektu a zároveň popisuje mechanismus zapojení se do klíčové aktivity číslo 1 Administrace podpory vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením (dále jen KA 1 ). 2 Slovníček pojmů a používaných zkratek Pojem OZP OZZ KA KA 1 Zaměstnanec se ZP Hlavní smlouva Dílčí smlouva Komplexní vzdělávací program zaměstnance (v textu Příručky Program ) Mzdový náklad Projekt SUC Účastník vzdělávání Vzdělávací aktivita Žádost o zapojení do klíčové aktivity číslo 1 Žádost o úhradu finančních prostředků Vysvětlení Osoba se zdravotním postižením Osoba se zdravotním znevýhodněním Klíčová aktivita projektu Klíčová aktivita projektu č. 1 Administrace podpory vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Zaměstnanec se zdravotním postižením Smlouva mezi FDV a zaměstnavatelem o zapojení se do KA 1, upravuje základní pravidla Smlouva mezi FDV a zaměstnavatelem, již na konkrétního zaměstnance se ZP, podrobně specifikuje vzdělávání a jeho podmínky Program včetně jeho rozsahu sestavuje zaměstnavatel (Žadatel) společně se zaměstnancem se zdravotním postižením. Cílem je, aby vzdělávací aktivity v něm obsažené zajistily zvýšení jeho pracovních kompetencí za účelem udržení stávajícího pracovního místa, případně umožnily změnu pracovní pozice u stávajícího zaměstnavatele. Program musí souviset s rozšířením či prohloubením stávající profesní kvalifikace, nejedná se tedy o rekvalifikaci ve smyslu získání nové kvalifikace. Složení Programu a další podmínky jsou uvedeny v Příručce. Mzdovým nákladem se rozumí mzda/plat, příp. náhrada mzdy/platu, jenž zaměstnanci náleží při výkonu prohlubování nebo zvyšování kvalifikace včetně všech povinných odvodů zaměstnavatele. Všechny KA, které jsou obsahem projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A , který je časově ohraničen, má své cíle viz článek I. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Stravné, ubytování a cestovné za zaměstnance z řad OZP/OZZ. Zaměstnanec, dle podmínek stanovených v Příručce a specifikovaných v Dílčí smlouvě. Kurz, školení či workshop realizovaný v rámci Programu. Má své pevně dané náležitosti, které slouží k zapojení do KA 1. Má své pevně dané náležitosti, které slouží úhradě finančních prostředků. Strana 3

4 3 Stručné informace o Projektu Název: Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením. Doba realizace: 1. ledna srpna Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/A Příjemce: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV ČR. Zdroj financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ ), oblast podpory: 1.1: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Cíle projektu: Hlavním cílem Projektu je zlepšit postavení osob se zdravotním postižením (dále jen OZP ) či osob se zdravotním znevýhodněním (dále jen OZZ ) na trhu práce. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením (dále jen ZP ), a dále na motivaci zaměstnavatelů k aplikování společenské odpovědnosti vůči osobám se ZP. OZP jsou skupinou, která má ztížený přístup na trh práce. Nástroje a opatření pro zvýšení jejich možnosti získat pracovní uplatnění vyplývají ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Projekt nabízí celou řadu aktivit, podporujících setrvání OZP/OZZ na trhu práce. Jedná se o: Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním O této aktivitě pojednává předkládaná Příručka. Poradenský servis Poradenství pro personalisty a management firem, v otázkách zaměstnávání OZP/OZZ. Tato aktivita je poskytována zdarma. Školení personalistů Školení personalistů, resp. management zajišťující personální činnost, firem zaměstnávajících OZP/OZZ, a také školení personalistů firem nezaměstnávajících OZP/OZZ. Školení je vedeno odbornými lektory, kteří se věnují problematice zaměstnávání OZP/OZZ, součástí budou i praktické příklady a rozhovory besedy s lidmi s postižením. Školení jsou realizována od listopadu 2013 a budou pokračovat v průběhu roku 2014 ve většině krajských měst po celé České republice. Tato aktivita je poskytována zdarma. Audity Audity vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ u zaměstnavatele a individuální poradenství v otázkách zaměstnávání OZP/OZZ. Výstupem každého auditu bude souhrn doporučení k možnostem zlepšení současného zaměstnání nebo nového zaměstnávání osob se zdravotním postižením, s poukazem na úskalí a výhody, které to s sebou přináší. Tato aktivita je prováděna zdarma přímo u vybraných zaměstnavatelů. Strana 4

5 Komunikační kampaň Komunikační kampaň vztahující se k problematice zaměstnávání OZP/OZZ je zacílena nejen na zaměstnavatele, ale i na širokou veřejnost tak, aby došlo ke změně postojů a zažitých klišé o možnostech a schopnostech práce osob s handicapem. Vytvoření a realizace Informačního systému a webových stránek Informační systém umožní podávat žádosti jednotlivým zaměstnavatelům rychle a pohodlně. Dále umožní sledování stavu a kontrolu zapojení zaměstnavatele do KA 1, poskytne on-line poradnu pro zaměstnavatele a ostatní zájemce o problematiku zaměstnávání OZP/OZZ, aj. Vytvoření tematických dokumentů Tvorba výstupů, zaměřených na problematiku zaměstnávání OZP/OZZ a především téma společenské odpovědnosti a vytvoření Příručky pro OZP/OZZ. Bližší informace o zapojení do výše uvedených aktivit Projektu vám poskytnou členové realizačního týmu nebo je lze získat na: Na webových stránkách budou zveřejněny všechny příslušné vzory formulářů a dokumentů. Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním, Školení personalistů a Audity jsou poskytovány v režimu veřejné podpory malého rozsahu, tj. de minimis (viz kapitola Veřejná podpora malého rozsahu de minimis ). 4 Kdo se může zapojit do Projektu Do Projektu se mohou zapojit: 1. Právnické osoby založené za účelem podnikání tj. obchodní společnost nebo výrobní nebo spotřební družstvo, zaměstnávající OZP/OZZ, s místem výkonu práce mimo území hlavního města Prahy. Druhy obchodních společností se v návaznosti na zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rozumí: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost; 2. Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ ) tedy Fyzická osoba podnikající dle jiného zákona nezapsaná v OR, Fyzická osoba podnikající dle jiného zákona zapsaná v OR, Fyzická osoba podnikající dle ŽZ zapsaná v OR, Fyzická osoba podnikající dle ŽZ nezapsaná v OR, Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku či Zemědělský podnikatel - fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku) zaměstnávající OZP/OZZ, s místem výkonu práce mimo území hlavního města Prahy. UPOZORNĚNÍ: Do aktivit Projektu se může zapojit zaměstnavatel, jehož firma má sídlo na území hl. m. Prahy, pokud se vzdělávací aktivity budou týkat zaměstnanců, kteří mají místo výkonu práce mimo hlavní město Prahu. Strana 5

6 Do Projektu se nemohou zapojit (níže uváděný výčet není taxativní): Osoba samostatně výdělečně činná, která nezaměstnává OZP/OZZ ač je sama osobou se zdravotním postižením. Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají pouze zaměstnance s místem výkonu práce na území hlavního města Prahy. Zaměstnavatelé podnikající v oblasti CZ-NACE, Sekce O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení a sektory, které nejsou podporovány v režimu de minimis. Subjekty podnikající v sektorech, které není možné podporovat v režimu veřejné podpory de minimis. Více na: Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace. Při vymezení organizačních složek státu je třeba vycházet ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Státní příspěvkové organizace jsou organizace zřízené zákonem nebo na základě zákona (např. podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) Školy a školská zařízení (tj. veřejné i soukromé základní, střední, vysoké aj. školy) a jejich zaměstnanci (cílová skupina prioritních os OP VK), vzdělávací a poradenské instituce a jejich zaměstnanci, kteří jsou cílovou skupinou OP VK, prioritní osa 3, oblast podpory 3.3. Tedy zapojit se nemohou i vzdělávací a poradenské instituce, ač mají právní formu obchodní společnosti, a to z důvodu možného překryvu s podporou z jiných OP. Zadavatelé, poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování / sociálních služeb (cílová skupina OP LZZ, prioritní osa 3), s výjimkou subjektů poskytujících služby sociální péče ambulantní nebo terénní formy. Zadavatelé sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám, včetně orgánů sociálně právní ochrany dětí. Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace. Instituce služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace a jejich zaměstnanci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 2. Jedná se zejména o Úřad práce ČR a jeho regionální pobočky, v případě Agentur práce se rovněž nejedná o zaměstnavatele v tom pravém slova smyslu. Zapojit do Projektu by se mohli pouze kmenoví zaměstnanci těchto agentur, nikoli tzv. agenturní zaměstnanci. Instituce veřejné správy a místní samosprávy a její zaměstnanci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 4. Strana 6

7 UPOZORNĚNÍ: Zapojení se do jednotlivých aktivit Projektu není nárokové a řídí se platnými pravidly stanovenými pro OP LZZ. O podporu nelze dále zažádat, pokud je zaměstnavatel souběžně příjemcem peněžních prostředků poskytovaných na stejný účel ze státního rozpočtu, strukturálních fondů EU, případně z jiných programů a projektů EU. Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním, Školení personalistů a Audity jsou poskytovány v režimu veřejné podpory de minimis, od čehož se odvíjí i stanovení podmínek toho, kdo se může do aktivit Projektu zapojit. 5 Mechanismus zapojení do klíčové aktivity číslo 1 Administrace podpory vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Zapojení do KA 1 probíhá prostřednictvím Žádosti o zapojení do KA 1, kterou předkládá zaměstnavatel FDV při splnění výše uvedených podmínek. Žádost je zpracována na formuláři (viz příloha č. 1). Zaměstnavatel se zapojí prostřednictvím informačního systému. Při vyplňování se bude řídit uživatelskou příručkou informačního systému. Jak je uvedeno výše, zaměstnavatel o podporu nemůže zažádat, pokud je souběžně příjemcem peněžních prostředků poskytovaných na stejný účel ze státního rozpočtu, strukturálních fondů EU, případně z jiných programů a projektů EU. Za stejný účel se v rámci zapojení se do KA 1 považuje podpora vzdělávání, úhrada mzdových nákladů a nákladů na cestovné, stravné a ubytování týchž zaměstnanců ve stejném nebo obdobném typu vzdělávací aktivity. UPOZORNĚNÍ: FDV si vyhrazuje právo pozastavit příjem Žádostí o zapojení do KA 1 (dále jen Žádost ) v závislosti na jejich kumulaci v krátkém časovém úseku. Registrace Žádostí bude prováděna pouze do vyčerpání finančních zdrojů k tomuto účelu určeným. Strana 7

8 6 Definice účastníků vzdělávání (v rámci KA 1) KA 1 se mohou účastnit zaměstnanci, kteří splňují všechny následující podmínky: a) jsou osobami se zdravotním postižením (I., II., III. stupeň invalidity) nebo osobami zdravotně znevýhodněnými. b) jsou u zaměstnavatele v hlavním pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti v minimálním rozsahu 0,5 úvazku. c) jsou v pracovně právním vztahu u zaměstnavatele, který trvá nepřetržitě minimálně 3 měsíce před zahájením vzdělávání. d) jsou státními příslušníky členských zemí EU nebo mají trvalý pobyt na území ČR. e) mají místo výkonu práce mimo území hl. města Prahy. UPOZORNĚNÍ: Skutečnost, že se jedná o zaměstnance se statutem OZP/OZZ, dokládá zaměstnavatel platným posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení, nebo platným rozhodnutím Úřadu práce ČR o udělení statusu OZZ. 7 Podmínky poskytování podpory a podporované aktivity V rámci zapojení se do KA 1 může být zaměstnavateli uhrazeno: komplexní vzdělávací program zaměstnance (dále jen Program ), mzdové náklady po dobu účasti na vzdělávání, stravné, ubytování a cestovné zaměstnanců OZP/OZZ (dále jen SUC ). 7.1 Složení Programu Program je složen vždy z minimálně 2 vzdělávacích aktivit v poměru, který je uveden níže (Požadovaný poměr jednotlivých typů vzdělávání). Maximální počet vzdělávacích aktivit není omezen počtem kurzů ani počtem hodin, ale pouze objemem finančních prostředků určených na jednoho zaměstnance, tj ,- Kč, včetně DPH (viz kapitola Uznatelné náklady na Program) a s ohledem na veřejnou podporu de minimis, viz kapitola Veřejná podpora malého rozsahu de minimis. Vzdělávací aktivity je možné realizovat do konce května 2015 a Žádosti o úhradu finančních prostředků je nezbytné předložit do konce června Šablona pro vytvoření Programu je součástí Žádosti o zapojení, která je přílohou č. 1. Strana 8

9 Požadovaný poměr jednotlivých typů vzdělávání v rámci celého Programu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ (V ROZSAHU 60% 100% CELKOVÉHO POČTU HODIN PROGRAMU) Je definováno jako zvyšování nebo zdokonalování profesních znalostí a dovedností, s výjimkou povinných školení vyplývajících ze zákonných norem. Jedná se o vzdělávání, které zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu pracovnímu zařazení zaměstnanců u zaměstnavatele směřující ke zvýšení, prohloubení nebo rozvoji jejich kvalifikace. Povinná školení jsou akceptována, pouze pokud jsou nezbytnou součástí pro zvýšení či prohloubení stávající kvalifikace. Tzn., že nejsou přípustná školení BOZP, PO a další, které nemají vliv na zvýšení kvalifikace zapojeného zaměstnance. OBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ (V ROZSAHU 0% 30% CELKOVÉHO POČTU HODIN PROGRAMU) Zahrnuje výuku, která se nevztahuje pouze nebo zásadně k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců u zaměstnavatele, ale která poskytuje kvalifikace ve větší míře uplatnitelné na trhu práce (např. jazykové vzdělávání, počítačové dovednosti, komunikační dovednosti atd.). DOPLŇKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (V ROZSAHU 0% 10% CELKOVÉHO POČTU HODIN PROGRAMU) Zahrnuje především účast na různých přednáškách, seminářích, školeních, workshopech a konferencích a není tedy zakončeno zkouškou. Tematicky se však vztahuje k oboru, ve kterém zaměstnanec pracuje a směřuje k získání znalostí uplatnitelných pro výkon povolání. Program včetně jeho rozsahu sestavuje zaměstnavatel společně se zaměstnancem se ZP. Cílem je, aby vzdělávací aktivity zajistily zvýšení jeho pracovních kompetencí za účelem udržení stávajícího pracovního místa, případně umožnily změnu pracovní pozice u stávajícího zaměstnavatele. Program však musí souviset s rozšířením či prohloubením stávající profesní kvalifikace, nejedná se tedy o rekvalifikaci ve smyslu získání nové kvalifikace. Program by měl být realizován prezenční formou, v případě distanční formy (např. e-learningové) se může jednat pouze o doplnění v rámci celkového počtu hodin Programu. Program může zaměstnavatel sestavit jak z kurzů akreditovaných, tak i neakreditovaných. Preferovány jsou akreditované vzdělávací kurzy. Vzdělávání v rámci Programu musí být realizováno pouze externími dodavateli, není možné podpořit vzdělávání realizované interními lektory. Zaměstnanec a zaměstnavatel svými podpisy Žádosti stvrzují jeho relevantnost a zároveň se zavazují k jeho řádnému plnění. Strana 9

10 7.2 Mzdové náklady po dobu účasti na vzdělávání Mzdovým nákladem se rozumí mzda/plat, příp. náhrada mzdy/platu, jenž zaměstnanci náleží při výkonu prohlubování nebo zvyšování kvalifikace, více v kapitole Uznatelné mzdové náklady. Finanční prostředky lze poskytnout na částečnou úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů, včetně částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a dále pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance, a to za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání. Pro účely poskytování mzdového příspěvku je jednotkou účasti hodina (60 minut včetně 15 minut přestávky). Do doby se nezapočítává přestávka na jídlo a oddech a doba strávená na cestě na vzdělávací aktivitu. Zároveň v případě, že aktivita probíhá mimo pracovní dobu účastníka vzdělávání v jeho volném čase, není na úhradu mzdy nárok. UPOZORNĚNÍ: V případě zaměstnavatelů, jež zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením a na tyto zaměstnance pobírají příspěvek dle 78, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, není možné souběžně poskytnout příspěvek na mzdové náklady po dobu účasti na vzdělávání. Příspěvek na vzdělávání těchto zaměstnanců a případné doprovodné aktivity (cestovné, stravné, ubytování) hradit lze. Strana 10

11 7.3 Náklady na stravné, ubytování a cestovné SUC Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cestu zaměstnanců se zdravotním postižením spojené se vzděláváním se řídí zákoníkem práce. Jedná se o náklady vynaložené zaměstnavatelem v případě, že je vzdělávací program nebo aktivita realizována mimo místo výkonu práce daného zaměstnance. Žádost o proplacení nákladů na stravné, ubytování a cestovné je ze strany zaměstnavatele v rámci tohoto projektu dobrovolná. 7.4 Ukončení Programu Za ukončený Program se považuje absolvování všech naplánovaných vzdělávacích aktivit v rámci Programu. Zaměstnavatel vydá po absolvování celého Programu zaměstnanci Potvrzení o úspěšném vzdělávání s výčtem všech absolvovaných vzdělávacích aktivit. Potvrzení vystavené zaměstnavatelem musí obsahovat podrobný výčet absolvovaných kurzů v rámci celého Programu, včetně doložení docházky a výsledku závěrečného testu/zkoušky, pokud je daný kurz touto formou ukončen. Vzor Potvrzení je přílohou Žádosti o zapojení. V případě akreditovaného vzdělávacího Programu, nebo programu realizovaného podle zvláštních právních předpisů, je dokladem o absolvování vzdělávací aktivity získané osvědčení (popř. jiný doklad o úspěšném absolvování aktivity), které vydá vzdělávací instituce. V případě neakreditovaného vzdělávacího programu je dokladem certifikát/potvrzení o absolvování vzdělávací aktivity a evidence docházky formou prezenčních listin. Všechny tyto doklady jsou součástí Potvrzení vystaveného zaměstnavatelem. Potvrzení vystavené zaměstnavatelem, včetně všech příslušných příloh (certifikáty, osvědčení, potvrzení o absolvování celého Programu, prezenční listiny z jednotlivých kurzů a doklady o výsledku závěrečných testů/zkoušek), budou zaneseny (naskenovány) zaměstnavatelem do Informačního systému. Strana 11

12 8 Žádost o zapojení do KA 1 Žádost bude podávána na základě výzvy ze strany FDV. Výzva stanoví konkrétní podmínky pro přihlášení a poskytne základní informace nutné k podání. Realizace vzdělávání je možná až po podpisu smlouvy. Výběr vzdělávání instituce může začít po vydání příslibu. Rámcový termín vyhlášení výzvy se předpokládá na březen Žádosti bude možné podávat až do dubna Žádosti budou hodnoceny průběžně, v tomto období. V případě vyčerpání finančních prostředků určených pro výzvu, může být příjem Žádostí ze strany FDV pozastaven ještě před tímto termínem. Vzor Žádosti o zapojení do KA 1 je přílohou č. 1. UPOZORNĚNÍ: Program musí být ukončen nejpozději do konce května 2015 a Žádosti o úhradu finančních prostředků (dále jen Žádost o úhradu ) vyúčtování je nezbytné předložit do konce června Po tomto termínu již nebude možné náklady uhradit! 8.1 Postup při předložení Žádosti Zaměstnavatel provede svou registraci v Informačním systému, která bude následně potvrzena ze strany FDV. Po registraci bude zaměstnavateli vygenerována Smlouva o zpracování osobních údajů, kterou je nutné vytisknout ve dvojím vyhotovení a zaslat k podpisu na FDV. Na základě tohoto potvrzení mu bude vytvořen profil, prostřednictvím kterého vyplní on-line formulář Žádosti a doloží všechny povinné přílohy. Před samotným podáním Žádosti doporučujeme zaměstnavateli, aby věnoval maximální pozornost nápovědě, která je umístěna v pravém horním rohu v Informačním systému (viz obrázek níže). Zaměstnavatel identifikuje vzdělávací potřeby u vybraných zaměstnanců a společně s nimi sestaví návrh Programu, včetně harmonogramu realizace Programu. Zároveň provede průzkum trhu vzdělávacích institucí (více v kapitole č. 9 Výběr vzdělávací instituce). Výsledek průzkumu trhu, rozpočet a návrh Programu je součástí Žádosti. Součástí Žádosti Strana 12

13 bude i dokument "Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů, který zaměstnavatel nalezne ke stažení na webových stránkách projektu v sekci Knihovna a následně Ke stažení. Po stažení dokumentu a jeho podpisu zaměstnancem je nutno jej zaslat v jednom vyhotovení na FDV. Součástí nákladů uvedených v Žádosti jsou předpokládané náhrady mzdových nákladů po dobu účasti zaměstnance se ZP na vzdělávací akci, a to včetně zákonných odvodů, dále pak odhadované náklady na SUC účastníků vzdělávání. Zaměstnavatel je povinen získat souhlas zapojených zaměstnanců se zpracováním, užitím a uchováním osobních údajů, a to pro účely zpracování a archivace FDV v souvislosti s projektem Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, registrační číslo. CZ.1.04/1.1.00/A Součástí Žádosti bude mimo jiné: 1. Čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele (finanční zdraví organizace) 2. Čestné prohlášení žadatele o přijaté podpoře dle pravidla de minimis, či slučitelné podpoře. 3. Doklad o právní subjektivitě žadatele 4. Kopie posudků nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení o zdravotním postižení zaměstnanců, kteří se budou účastnit vzdělávání. (rozhodnutí Úřadu práce ČR o udělení statutu OZZ či posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení k doložení, že fyzická osoba je osobu s těžším zdravotním postižením (III. stupeň invalidity) nebo osobou se zdravotním postižením (I. a II. stupeň invalidity) Po té Žádost finalizuje a následně vytiskne. Vytištěnou Žádost podepsanou statutárním zástupcem (či pověřeným zástupcem, na základě plné moci) v jednom pare odesílá kontaktní osobě uvedené ve výzvě na adresu FDV. Strana 13

14 8.2 Posouzení Žádosti Po obdržení Žádosti bude ze strany FDV provedeno formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Výsledkem hodnocení může být: Schválení Žádosti Po oznámení o schválení Žádosti vydá FDV Příslib financování úhrady nákladů, dále jen Příslib (částka uvedena v Příslibu je maximální a nepřekročitelná). Výzva k doplnění Žádosti V případě výzvy k doplnění údajů bude stanovena lhůta na jejich doplnění a výčet nedostatků, které žadatel doplní nejpozději do 10 pracovních dnů od vydání Výzvy k doplnění Žádosti. Zamítnutí Žádosti Zaměstnavateli budou oznámeny důvody zamítnutí. Žádost je možné zamítnout v případě, kdy zaměstnavatel nesplní podmínky oprávněného žadatele. O výsledcích hodnocení Žádosti bude žadatel informován zprávou v Informačním systému, na kterou bude upozorněn prostřednictvím u. Lhůta ze strany FDV je maximálně 30 kalendářních dnů ode dne doručení Žádosti na FDV. Pokud bude Žádost zamítnuta, nelze se proti tomuto zamítnutí odvolat. 8.3 Příslib financování V případě schválení Žádosti bude zaměstnavateli vydán Příslib, ve kterém je uvedena maximální nepřekročitelná výše způsobilých nákladů (detailní kalkulace bude specifikována v Žádosti). Obsahem této detailní kalkulace bude předpokládaná výše požadovaných nákladů na realizaci Programu, mzdové náhrady a náklady na SUC. Na základě vydaného Příslibu zahájí zaměstnavatel výběr dodavatele vzdělávacích aktivit osloveného v rámci průzkumu trhu (viz kapitola Výběr vzdělávací instituce ). Strana 14

15 9 Výběr vzdělávací instituce Zaměstnavatel má povinnost postupovat při výběru dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci Programu v souladu s pravidly OP LZZ a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Základní informace o výběru dodavatele vzdělávacích aktivit budou zaměstnavatelem zaevidovány v Informačním systému (včetně skenu originálů dokumentů) a FDV provede kontrolu úplnosti těchto údajů. Při výběru dodavatele musí být dodržena následující pravidla: Dodržování principů transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. U zakázek s předpokládanou výší nepřesahující částku ,- Kč bez DPH není nutné vypisovat výběrové řízení, zaměstnavatel jen osloví v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ, v platném znění, zvoleného dodavatele. Objednávka/smlouva musí odpovídat parametrům nastaveným ve schválené Žádosti, resp. vydaném Příslibu. V případě realizace více vzdělávacích aktivit, může zaměstnavatel vybrat dodavatele v rámci jednoho výběrového řízení rozděleného na části. Každá část souhrnného výběrového řízení musí odpovídat specifikacím vzdělávacích aktivit uvedených v žádosti, resp. v Příslibu. V případě více vzdělávacích aktivit dochází k jejich sčítání v rámci veřejné zakázky. UPOZORNĚNÍ: Při realizaci vzdělávací aktivity od částky ,- Kč bez DPH hodnoty zakázky, je třeba postupovat dle zákona. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění! Stručný přehled pro vzdělávací aktivity do a nad ,- Kč bez DPH * Částka Oslovení dodavatelů Zveřejnění výzvy Lhůta k podání nabídek hodnota do ,- Kč bez DPH X X X hodnota nad ,- Kč bez DPH písemně vyzvat min. 3 dodavatele web den zveřejnění + 10 dnů min. 10 dní ode dne uveřejnění výzvy na Hodnotící komise X min. 3 členná Smluvní zajištění Písemná smlouva alespoň ve formě písemné objednávky písemně potvrzené dodavatelem (postačuje ová forma) Písemná smlouva * Uvedené informace mají čistě informativní charakter, před zahájením výběru je potřeba seznámit se s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ, v platném znění. Strana 15

16 Při přímém výběru bude upřednostněna místně dostupná vzdělávací instituce. Podmínka nebude požadována pouze v odůvodněných případech, tj. pokud není místně dostupná vzdělávací instituce nebo vybraná vzdělávací instituce nenabízí požadované zaměření vzdělávacích aktivit. Vzdělávání zaměstnanců může být realizováno jak ve vzdělávací instituci, tak na pracovišti zaměstnavatele. 10 Smlouvy Po ukončení výběru dodavatele vzdělávacích aktivit, zaměstnavatel v informačním systému zaktualizuje údaje vztahující se ke kalkulaci nákladů, harmonogramu Programu a jeho konkrétní náplni. FDV provede kontrolu úplnosti těchto údajů a přistoupí k uzavření Hlavní a Dílčí smlouvy (dále jen Smlouvy ). Smlouvy a případné dodatky těchto smluv budou vygenerovány a automaticky vyplněny prostřednictvím informačního systému, zaměstnavatel je ve 3 vyhotoveních vytiskne a podepsaná vyhotovení doručí na FDV (osobně nebo poštou). Po podpisu smluv ze strany FDV bude jedno pare každé smlouvy odesláno zaměstnavateli. Obsah Smluv může být změněn pouze formou písemného dodatku. Tento dodatek musí být uzavřen a podepsán oběma smluvními stranami přede dnem, než nastane změna, která je důvodem vypracování dodatku. Po uzavření Smlouvy bude ze strany zaměstnavatele zahájena realizace Programu, který bude probíhat v souladu s aktualizovanou Žádostí včetně harmonogramu. Za sledování průběhu, dohled nad plněním a zajištění archivace dokladů souvisejících s realizací Programu je zodpovědný zaměstnavatel. Vzory smluv jsou přílohou Žádosti o zapojení (příloha č. 1). 11 Vyúčtování nákladů Všechny výdaje musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v čase a místě obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů finanční podpory), účelnosti (přímá vazba na finanční podporu a její nezbytnost) a efektivnosti. Veškeré vynaložené výdaje musí mít jasnou vazbu na Program. Výdaj je považován za způsobilý, pokud byl realizován a uhrazen v časovém rozmezí v souladu s uzavřenou Smlouvou. Výdaj musí skutečně vzniknout, být vynaložen a zaznamenán na bankovním účtu či v pokladně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen vést účetnictví v souladu s platnými předpisy. Účetní doklady musí být vystaveny v souladu zejména se zákonem o účetnictví a musí obsahovat všechny předepsané náležitosti. Účetní doklady musí obsahovat specifikaci pořizovaných služeb nebo prací (práce lektora, pronájem prostor, apod.). Všechny doklady budou do systému zaměstnavatelem naskenovány a následně doloženy na FDV v prosté kopii. Zaměstnavatel není povinen vést analytickou evidenci pro finanční operace týkající se komplexního vzdělávání, ale doporučujeme mu to vzhledem k větší přehlednosti. Strana 16

17 UPOZORNĚNÍ: Originály účetních dokladů, soupisky účetních dokladů a jejich přílohy za celý projekt, musí být k dispozici u zaměstnavatele a musí být uchovány po dobu 10 let po ukončení projektu (tj. do ). Veškeré doklady musí být vzájemně spárovány a korespondovat s prezenční listinou. Dle aktuálně platné legislativy a pravidel OP LZZ nesmí plátce DPH nárokovat odpočet DPH a současně zahrnout náklady na toto DPH do způsobilých nákladů finanční podpory v rámci zapojení se do projektu. Zaměstnavatel může žádat o proplacení DPH u aktivit realizovaných v rámci KA 01, pokud však nemůže žádat o její vrácení na FÚ. Zaměstnavatelům, kteří mají nárok uplatnit odpočet DPH v rámci zapojení se do KA 01, bude poskytnuta úhrada nákladů bez DPH. Pokud je externí dodavatel vzdělávací aktivity plátcem DPH a zároveň zaměstnavatel nemůže požádat příslušný finanční úřad o vrácení zaplacené daně z přidané hodnoty, pak je DPH uznatelným nákladem projektu a zaměstnavatel může požadovat její proplacení Uznatelné náklady na Program vzdělávací aktivita (v rámci Programu) pronájem školících místností a potřebného technického vybavení, učební pomůcky a odborná literatura pro účastníky kurzu a lektora, speciálně upravené pomůcky výukové materiály pro OZP. Výše uvedené položky musí být zahrnuty do částky fakturované dodavatelem konkrétní vzdělávací aktivity v rámci Programu. Tato faktura musí kromě povinných náležitostí dle platné legislativy obsahovat následující údaje: vystavená na objednatele (tj. zaměstnavatele) termín a obsah vzdělávací aktivity částka rozepsaná na každého účastníka vzdělávání zvlášť celková vynaložená částka pouze v korunách českých aktivita probíhá v rámci projektu reg. č.: CZ.1.04./1.1.00/A UPOZORNĚNÍ: Zaměstnavateli budou uhrazeny náklady na Program pro jednoho zaměstnance se ZP do maximální výše ,-Kč, včetně DPH. Výdaje na vzdělávání budou doloženy vždy kopií faktur obsahujících výše uvedené náležitosti a dokladem o její úhradě. Uznatelnost nákladů musí být doložena: kopií prezenční listiny kopií certifikátu/osvědčení o složení závěrečné zkoušky v případě akreditovaných vzdělávacích kurzů kopií Potvrzení o úspěšném vzdělávání (vystavuje zaměstnavatel). Strana 17

18 Kopie těchto dokladů budou sloužit i jako podklad pro úhradu mzdových náhrad a nákladů na SUC, v případě, že úhradu těchto nákladů bude požadovat. Nákup služeb, tj. faktury za náklady na Program je možné předkládat k proplacení po jejich celkové úhradě (tj. nelze žádat o úhradu zálohových faktur). Zaměstnavateli budou uhrazeny náklady na Program v plné výši (tj. 100% nákladů), maximálně však do výše stanovené Dílčí smlouvou v případě, že docházka zaměstnance činí minimálně 60% v průměru za celý Program a minimální úspěšnost u závěrečného testování/zkoušek musí činit 75% v průměru za všechny kurzy, které jsou součástí Programu, pokud jsou tímto způsobem ukončeny. V případě, že docházka zaměstnance nedosahuje minimálně 60% v průměru za celý Program a minimální úspěšnost u závěrečného testování/zkoušek nečiní 75% v průměru za všechny kurzy v rámci Programu, budou zaměstnavateli hrazeny skutečné náklady za absolvované dny. Uhrazen tedy nebude Program jako celek, ale poměrná částka dle počtu skutečně odchozených hodin v jednotlivých kurzech Uznatelné mzdové náklady po dobu účasti na vzdělávání Pro doložení mzdových nákladů je určen formulář pro Vyúčtování mzdových nákladů účastníků vzdělávacího kurzu, který je přílohou Žádosti o úhradu (příloha č. 2). UPOZORNĚNÍ: Maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se vzdělávání, je možná až do výše 100 % mzdových nákladů na dané pracovní místo. Nejvýše však do částky 150,- Kč/hodinu, včetně povinných odvodů. Do doby účasti na vzdělávání se nezahrnuje přestávka na jídlo a oddech a doba strávená na cestě na vzdělávací aktivitu Uznatelné náklady na stravné, ubytování a cestovné Náklady na SUC zaměstnavatel dokládá: cestovním příkazem zaměstnance, kopií jízdních dokladů (jízdenka, doklad o použití soukromého vozidla), dokladem o proplacení těchto cestovních výdajů zaměstnanci (kopie výpisu z bankovního účtu, nebo pokladní doklad). Všechny tyto dokumenty budou naskenovány do Informačního systému. UPOZORNĚNÍ: Maximální výše úhrady nákladů na ubytování činí 500,- Kč včetně DPH za noc/pokoj. Pokud je pro účast zaměstnance na vzdělávání nezbytný doprovod asistenta, činí limit 800,- Kč včetně DPH za noc/pokoj. Strana 18

19 12 Žádost o úhradu finančních prostředků Vyúčtování veškerých finančních prostředků bude provedeno zpětně prostřednictvím informačního systému na formuláři Žádost o úhradu finančních prostředků a to na základě předložených účetních dokladů (viz specifikace uznatelných nákladů výše u jednotlivých kapitol), které budou do systému zaměstnavatelem naskenovány a jejich kopie budou doloženy na FDV v prosté kopii. Zaměstnavatel může požádat o úhradu finančních prostředků pouze 1 krát za jednoho zaměstnance a to vždy po ukončení Programu a to prostřednictvím Žádosti o úhradu, nejpozději do 60 dnů od ukončení Programu tohoto zaměstnance. Žádost o úhradu je vázána na vyplnění a zaslání všech evaluačních dotazníků, které se k jednotlivému zapojenému zaměstnanci vztahují. Pokud se jedná o platbu za posledního zapojeného zaměstnance, je vázána ještě na vyplnění evaluačního dotazníku za zaměstnavatele. Informační systém automaticky vygeneruje přehled za daného zaměstnance, který bude obsahovat základní informace o celém Programu, včetně finančních toků. Společně s Potvrzením o úspěšném vzdělávání bude sloužit jako závěrečná zpráva o zapojení daného zaměstnance se ZP do KA 1. UPOZORNĚNÍ: Zaměstnavatel může podat Žádost o úhradu za každého zapojeného zaměstnance po ukončení celého Programu. V případě, že v jednom měsíci ukončí Program více zapojených zaměstnanců, požádá zaměstnavatel o úhradu za tyto zaměstnance dohromady a úhrada bude provedena jako jedna platba. Proplácení mzdových náhrad a SUC podléhá schvalování ze strany FDV a výše jejich proplácení se tedy řídí správností doložených dokladů. Pokud v doložených dokladech bude nějaká nesrovnalost, vyzve FDV příjemce k jejich doplnění do 10 pracovních dnů. Uznané náklady za zapojení se do KA 1 budou uhrazeny do 30 kalendářních dnů od schválení Žádosti o úhradu finančních prostředků. Strana 19

20 13 Změny v průběhu realizace Programu Po podání první Žádosti je možné požádat o zapojení dalších zaměstnanců a to v případě, že v době podání první Žádosti nebylo možné dané zaměstnance zapojit. To vše po individuální konzultaci a schválení ze strany FDV. Zaměstnanci uváděni v doplnění Žádosti musí splňovat podmínky uvedené v kapitole Kdo se může účastnit vzdělávání. V rámci realizace Programu jsou rozlišovány dvě formy změn změny podléhající schválení a změny k ohlášení. Změny k ohlášení (nezakládají povinnost úpravy smluvního vztahu, jejich ohlášení je nezbytné učinit bezprostředně po jejich vzniku): Změna harmonogramu v rámci Programu Změna místa realizace Programu (pokud nenavýší náklady na vzdělávání či SUC) Změny podléhající schválení (zakládají povinnost úpravy smluvního vztahu): Veškeré ostatní změny neuvedené výše (např. náhrada zaměstnance jiným zaměstnancem, v případě, že dojde k ukončení spolupráce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, či z důvodů zhoršení zdravotního stavu, vedoucí k ukončení jeho účasti na Programu) UPOZORNĚNÍ: Změny podléhající schválení musí být zaměstnavatelem řádně odůvodněné a je nutné neprodleně žádat o jejich schválení pověřené pracovníky FDV. O schválení těchto změn žádá zaměstnavatel prostřednictvím IS, změna se po schválení ze strany FDV promítne i do příslušných smluv. Změnu je možné realizovat až po schválení a úpravě příslušných smluv. 14 Kontroly a sankce FDV si vyhrazuje právo provést kontrolu před, v průběhu realizace Programu a do 6 měsíců po skončení Programu daného zaměstnance. Zapojený zaměstnavatel dále umožní kontrolu řídícímu orgánu OP LZZ, případně kontrolnímu orgánu Evropské komise a to dle platné metodiky OP LZZ. Kontrola může být ohlášená či neohlášená. V případě ohlášené kontroly bude termín zaměstnavateli sdělen 15 kalendářních dnů předem prostřednictvím IS. Zaměstnavatel bude v tomto termínu informován i o obsahu a způsobu kontroly. Kontrola se vždy vztahuje ke skutečnostem uvedeným ve Smlouvách, kde jsou uvedeny i sankce za konkrétní pochybení. Strana 20

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji!

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji! Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji! 1. Co je projekt Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji! a pro koho je určen 2. Podmínky získání příspěvku 3. Předložení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č.: B3 Datum vyhlášení výzvy: 25. března 2013 Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze č.: 02 Datum

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 1.5.2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize:

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.9 č. verze: 1.9 Strana 2 / 133 Verze 1.9 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 19. 12., je účinná pro

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2012 Stránka: 1 z 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2013 Stránka: 1 z 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy ICT a sdílené služby Název programu

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace

Více