Slovo místostarosty. S novým rokem leden Zdena Kopáčková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo místostarosty. S novým rokem 2013 1. leden Zdena Kopáčková"

Transkript

1 1

2 S novým rokem leden Zdena Kopáčková Je Nový rok a nová předsevzetí svou premieru právě světí. Velké je naše odhodlání, však myšlence se neubrání, že skončit mohou reprízy, že s všedními dny vymizí i naše cíle vznešené a jak dítě nedonošené je uložíme do tmy spánku, kde budou ve svém svatostánku čekat, že přijde vzkříšení, které náš život promění. Vyjděme z ulit domů, bytů. Víc rozumu i více citu do srdce naberme, do dlaní. Svět nemocný se zachrání a neumře nám na úbytě. Láska tu napne pevné sítě (zlo náhle nemůže se hnout) a nedá lidstvu zahynout. Snad se brzy dočkáme lepších časů, nejen co se počasí týče. Duha nad Lánem srpen 2012 Foto Miroslav Procházka Slovo místostarosty Vážení občané, od posledního vydání naší Ozvěny uběhla zima a příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku. V uplynulých měsících jsme si úspěšně přímou volbou zvolili nového prezidenta, na politické scéně se však střídá jeden problém za druhým a politici nás s úsměvem přesvědčují, že se nám daří stále lépe, ačkoliv se většina zboží zdražuje a platy i důchody prakticky stagnují. Na konci minulého roku byl pro města a obce schválen velice důležitý zákon o rozpočtovém určení daní, který zvýšil příspěvek státu na obyvatele obce z 6 800,- na 9 000,- Kč. Pro město Zbýšov by to znamenalo v rozpočtu asi o 8 milionů Kč více. To je jistě dobrá zpráva, zvláště s přihlédnutím k investičním akcím, které město již zahájilo nebo plánuje, jako například rekonstrukce čistírny odpadních vod v hodnotě 51 mil. Kč, kde je zatím proinvestována asi jedna třetina, nebo plánovaná výměna oken v mateřské škole, v bytovém domě pro seniory, sanační úpravy zdiva bytových domů města, zahájení výstavby kanalizace na Anenské a opravy na Sičce, opravy chodníků a silnic a další. Vzhledem ke zkušenostem z minulých let jsme rozpočet na příjmové straně navýšili opatrně, neboť avizovaných 9 000,-Kč na obyvatele je sice velmi pěkných, ale zatím je to pouze slib politiků, i když daný zákonem, a až čas ukáže realitu. Na druhé straně v letošním roce již nedostaneme příspěvek na žáky 2

3 základní školy a na provoz knihovny, což je více než 600 tisíc korun a nevíme, jestli k těmto položkám nepřibudou další. V loňském ale i letošním roce se nám poměrně dobře dařilo získávat dotace ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie. Nejvyšší byla na čistírnu odpadních vod, nezanedbatelná je i dotace z programu snížení emisní zátěže na zakoupení zametacího vozu. Tato dotace ve výši 3,2 mil. korun byla již schválena a město by mělo počátkem dubna dostat nový zametací vůz, který zlepší pořádek a čistotu a odklidí zbytky štěrku a zimního posypu ze silnic a chodníků. S jarem také souvisí úklid zahrad a likvidace suché trávy a větví. V našem městě není vyhláškou tato likvidace upravena, a tak je možno ostříhané větve i spálit. Samozřejmě by měly být proschlé, aby zbytečně nekouřily a oheň musí být rozdělán tak, aby byl bezpečný a neobtěžoval sousedy. Ostříhané větve lze také svázat do otýpek a domluvit si s pracovníky města jejich odvoz do ekodvora, kde bude tento odpad na štěpkovači ekologicky zpracován. Ve městě byly taky rozmístěny nádoby na bioodpad (tráva, listí apod.). Prozatím jsou umístěny ve čvrti Anenské a na ulici Oslavanské se svozem jedenkrát za 14 dní. Pokud se tato likvidace bioodpadu osvědčí, budou nádoby rozmístěny po celém městě. Po roztátí sněhu se objevily v prostorách města vyhozené plechovky a pet láhve po nápojích a další nejrůznější odpad ponechaný volně v přírodě i přesto, že po celém městě jsou na tento odpad kontejnery. Začínající jaro také odhalilo značné množství psích exkrementů rozesetých prakticky ve všech okrajových částech města, ale i na chodnících uvnitř města, a to i přes rozmístění sáčků a nádob na tento druh odpadu po našich mazlíčcích a je povinností každého z nás, aby tyto zbytky po svých pejscích uklidil. Cesty k hájence, na haldu nebo po drážním tělese na Anenskou jsou nedůstojnou vizitkou občanů Zbýšova. Když si uvědomíme, že tudy chodí na vycházky dospělí občané, ale i děti z MŠ, měli by se chovatelé psů zastydět. A přitom stačí tak málo - aby se každý majitel psa choval na veřejném prostranství tak, jako na vlastní zahradě. Snahou vedení města je, aby Zbýšov byl co nejčistší, aby se tu našim obyvatelům dobře žilo a aby naše děti vyrůstaly v čistém a zdravém prostředí. Sami to ale nejsme schopni zajistit, potřebujeme pomoc každého z vás. Všichni můžeme přispět alespoň tím, že si budeme plnit svoje povinnosti, budeme se chovat ohleduplně a nebudeme kazit a ničit to, co druzí udělají. Na druhou stranu bych ale rád ocenil snahu obyvatel o třídění odpadů, což je významnou ekologickou, ale i ekonomickou aktivitou. Rovněž bych rád poděkoval těm obyvatelům, kteří v zimních měsících udržovali chodníky před svými domy beze sněhu a tím přispěli k bezpečnosti nás všech. Závěrem bych chtěl popřát všem občanům města pevné zdraví po celý rok a úspěšné zvládnutí všech úkolů, které se v průběhu roku objeví. MUDr. František Ševčík místostarosta města Fotografie na titulní straně: Historická fotografi e z roku 1938 oslava 25. výročí založení Sokola ve Zbýšově. Jediný dosud žijící člen tehdejšího Sokola (na fotografi i ležící vpravo od transparentu) pan Antonín Šauer pro srovnání v aktuální podobě uvnitř občasníku. Tehdy mu bylo 5 roků. 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci o plnění rozpočtu za leden až listopad 2012 a o zůstatku finančních prostředků na účtech města k , který činí ,19 Kč podrobnou informaci starosty o výsledku opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. I Územního plánu Zbýšova, které se uskutečnilo na MěÚ Rosice a o rozhodnutí pořizovatele ÚP o námitkách dle 53 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ze dne informaci starosty o stavu a průběhu realizace investičních akcí města - Modernizace a intenzifi kace ČOV, Oprava kanalizace ze čtvrti Sička, výměna oken v budově MěÚ, zateplení půdy ZUŠ a o přípravě investic města na rok 2013 informaci o stavu vyřizování přidělení fi nančních prostředků z dotace Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově informaci členů fi nančního výboru ZM o výsledku kontroly hospodaření s prostředky města za rok 2012 u příspěvkových organizací ZŠ a MŠ a o. s. TJ Baník Zbýšov informaci o skutečných nákladech obce za kalendářní rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu - náklady činily 657 Kč, resp. 918 Kč na osobu (vč. likvidace odpadů ze sběrného dvora) informaci starosty o rozpočtu Mikroregionu Kahan, plánované příjmy i výdaje pro rok 2013 činí tis. Kč. informaci starosty o snížení dluhu na nájemném po přísnějších opatřeních vůči dlužníkům dluh je nyní cca 675 tis. Kč projednalo a schválilo DRO č. 5/2012 v souladu s 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet města na rok 2013 jako schodkový - příjmy ve výši Kč, výdaje Kč, plánovaný defi cit ve výši Kč bude pokryt z přebytku hospodaření z minulých let změnu č. I Územního plánu města Zbýšova s podmínkou, že na dotčených parcelách nebude vybudována čerpací stanice PHM OZV Města Zbýšova č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, kterou se s účinností od zrušuje OZV č. 13/2008 podporu výzvy Svazu měst a obcí ČR Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy 4

5 rozhodlo o zařazení projednání Zápisu z kontroly hospodaření s účelovými fi nančními prostředky z rozpočtu města u TJ Baník Zbýšov na program jednání ZM dne za účasti vedení TJ stanovilo nabídkovou cenu za odkoupení pozemků o výměře m 2 u Rapantových, k. ú. Zbýšov u Oslavan, od soukromých vlastníků ve výši 100 Kč/m 2 schválilo odkoupení a jednotkovou cenu za odkoupení pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan od Ing. O. Š., Brno 20 Kč/m 2, výměra celkem m 2 parc. č. 833/12 KN, 833/9 KN, 833/6 KN, 833/4 KN, 970/3 KN žádost na ÚZSVM o bezúplatný převod pozemku parc. č v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 514 m 2 ostatní plocha (chodník) na LV požadavek na PF ČR o převod parcel č. 1608/14 o výměře 60 m 2 a další části parcely č o výměře 31 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan pro rozšíření garáží na Majrově, parc. č. 181 o výměře m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan zahrada ZŠ, p. č. 891 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 201 m 2 prostor na Poustkách, do majetku města USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA vzala na vědomí písemnou informaci o plnění rozpočtu za rok předpokládané příjmy tis. Kč byly naplněny na 151,5 % ( tis. Kč), plánované výdaje ve výši tis. Kč byly čerpány na 133,2 % ( tis. Kč), příjem z daní, poplatků a dotací činil tis. Kč, což je 169,2 % plánovaného ročního objemu; na účtech města je k k dispozici ,30 Kč informaci starosty o realizaci a přípravě investičních akcí města Modernizace a intenzifi kace ČOV, Oprava kanalizace ze čtvrti Sička a o přípravě investic města na rok 2013 doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání informaci PČR Brno o výsledku kontroly dodržování stanovených limitů rychlosti v obci v listopadu 2012 informaci tajemnice MěÚ o termínech přezkoumání hospodaření města KÚ JmK 11. a 12. března a SVaK Zbýšov Zakřany dne informaci starosty o množství a ceně vykáceného a městem prodaného palivového dřeva; v roce 2012 bylo vytěženo 68 plm dřeva povinnost města zřídit účet u ČNB pro příjem státních dotací požadavek maminek na instalaci kolejniček pro kočárky na schodiště u radnice a pošty a do MKC bezbarierový přístup do objektu MěÚ je 5

6 technicky nerealizovatelný, možnost úpravy schodů do městské knihovny bude posouzena projednala a schválila program 1. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne rozhodla o prodloužení, resp. neprodloužení nájemních smluv, končících k a o dalších opatřeních vůči neplatičům nájemného umožnit nájemníkům domu č. p. 414 uložení osobních věcí v nevyužívané prádelně o poskytnutí VFP žadatelům na základě doručených žádostí neschválila záměr pronájmu veřejného prostranství v sídlišti na Sportovní ulici USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZBÝŠOVA vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci o plnění rozpočtu za rok předpokládané příjmy tis. Kč byly naplněny na 151,5 % ( tis. Kč), plánované výdaje ve výši tis. Kč byly čerpány na 133,2 % ( tis. Kč), příjem z daní, poplatků a dotací činil tis. Kč, což je 169,2 % plánovaného ročního objemu; na účtech města je k k dispozici ,30 Kč informaci starosty o stavu a průběhu realizace investičních akcí města - Modernizace a intenzifi kace ČOV, Oprava kanalizace ze čtvrti Sička, výměna oken v budově MěÚ, zateplení půdy ZUŠ a o přípravě investic města na rok 2013 informaci o stavu vyřizování přidělení fi nančních prostředků z dotace Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově informaci vedení TJ Baník Zbýšov o aktuální činnosti klubu a situaci hráčské základny a poděkování městu za trvalou podporu aktivit TJ a řádnou údržbu a investice do areálu stadionu vyjádření vedení TJ Baník Zbýšov ke Zprávě o kontrole hospodaření za rok 2012, provedené fi nančním výborem Zastupitelstva města Zbýšova a příslib zjednání nápravy zjištěných nedostatků termín a pozvání na Ples města a školy dne 23. února 2013 informaci starosty o výsledku volby prezidenta republiky 11. a a 25. a za Zbýšov informaci starosty o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zdražením cen služeb poskytovaných nájemníkům domu č. p. 636 Domovem pro seniory Zastávka 6

7 poděkování Ing. Horáka místním hasičům za součinnost při vytvoření ledové plochy na Sportovní ulici informaci starosty SDH Zbýšov Bc. Vladimíra Čapky o činnosti hasičů v roce 2012, poděkování městu za podporu a jeho vyjádření k situování plánované hasičské zbrojnice projednalo a schválilo v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet sociálního fondu příjmy ve výši 3 % z objemu skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců obce zařazených do MěÚ a hrubé odměny za výkon funkce uvolněného člena ZM projednalo a vzalo na vědomí v souladu s 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtový výhled města na období let 2014 až 2016 schválilo záměr prodeje pozemku pod garáží ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 1598/103 o výměře 21 m 2 odkoupení pozemků od DIAMO, s. p., Stráž pod Ralskem, zapsaných na LV č. 20 pro k. ú. Zbýšov u Oslavan jedná se o 19 parcel o celkové výměře m 2 odkoupení pozemků parc. č. 1596/14, poz. PK 1132 a 1135 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o celkové výměře 1785 m 2 od manželů L., Zbýšov, za cenu Kč zamítlo záměr prodeje pozemku parc. č. 1608/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (u Šikotexu) a parc. č. 946 v k. ú. Babice u Rosic o výměře 407 m 2 (bývalé koryto vodního toku, ústící do propustku pod silnicí III. tř.) odprodej kusů akcií České spořitelny za nabízenou cenu 480 Kč/kus spol. Finance Zlín požaduje vyčíslení nákladů, které by si vyžádalo obnovení provozu sauny na stadionu TJ rozhodlo o odepsání dluhu na nájemném zemřelých občanů pana M. T. a P. K. o odepsání nevymahatelné pohledávky místního poplatku za svoz a likvidaci odpadů za rok 2009 ve výši Kč o poskytnutí VFP MO Junáku Zbýšov ve výši Kč a VS R-O, pobočka Zbýšov, ve výši Kč na činnost v roce 2013 a další konkretní potřeby nepřipojit se k vyhlášené výzvě Vlajka pro Tibet dne

8 USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA vzala na vědomí ústní informaci starosty o aktuálním stavu fi nančních prostředků na účtech města, který činí cca 19,2 mil. Kč informaci starosty o realizaci investiční akce města Modernizace a intenzifi kace ČOV a o přípravě investic města na rok 2013 doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání požadavky na stavební úpravy v bytech informaci o aktuální výši dlužného nájemného, která činí cca 692 tis. Kč informaci spol. Telefónica O2 o zrušení telefonního automatu na Masarykově ulici Plán kontrolní činnosti fi nančního výboru ZM na rok 2013 bez připomínek obsah zápisu do kroniky obce za rok 2012 informaci starosty o uzavření smlouvy s ÚP Brno-venkov na využití tří osob s příspěvkem ÚP na VPP dodávku 50 kusů nádob na bioodpad od KTS Ekologie s. r. o. Zastávka projednala a schválila program 2. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne rozhodla o dodavateli oken do nájemního domu pro seniory Majrov 636 fi rmě IVAPLAST s. r. o. Ivančice, cena Kč + DPH, do mateřské školy Zbýšov, fi rmě IVAPLAST s. r. o. Ivančice, cena Kč + DPH o poskytnutí VFP žadatelům na základě doručených žádostí doporučila realizovat výstavbu nové hasičské zbrojnice na pozemku po demolovaném objektu na Masarykově ulici schválila převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 do rezervního fondu p. o. ZŠ Zbýšov částky 1 643,37 Kč, MŠ Zbýšov částky ,56 Kč navýšení kapacity školní družiny na 70 dětí a školní jídelny na 350 strávníků uzavření Mandátní smlouvy s Ing. Ivanou Jurečkovou, Opava, na organizační a věcné zajištění zadání veřejné zakázky Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Zbýšově cena Kč + DPH požaduje prověření podmínek a možností zřízení nultého ročníku ze strany ZŠ, p. o. 8

9 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZBÝŠOVA vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci o plnění rozpočtu za leden 2013, na účtech města je k k dispozici ,84 Kč informaci starosty o stavu realizace akce Modernizace a intenzifi kace ČOV Zbýšov a o přípravě investičních akcí na rok 2013 kladné hodnocení průběhu plesu města a ZŠ a poděkování pana starosty organizátorkám za jeho zodpovědnou přípravu využití nádob na bioodpad v 1. etapě ve čtvrti Anenské a na Oslavanské ul. projednalo a schválilo DRO č. 1/2013 záměr odprodeje pozemku v majetku města parc. č. 955/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře cca 200 m 2 (lokalita Malý díl), části pozemku navazující na parc. č. 954/2, 955/1, 956/1 výsledek inventarizace majetku a závazků města k poskytnutí fi nančního příspěvku na rok 2013 o. p. s. RÚŽ se sídlem ve Zbýšově, Masarykova 248 ve výši 90 tis. Kč rozhodlo realizovat výstavbu nové hasičské zbrojnice na pozemku po demolovaném objektu na Masarykově ulici schválilo podání žádosti na Jihomoravský kraj o fi nanční podporu v oblasti požární ochrany pro JSDH Zbýšov na rok 2013 ve výši Kč prodej a prodejní cenu pozemku pod garáží ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 1598/103 o výměře 21 m 2 panu Mgr. M. H., Zbýšov, za cenu 300 Kč/m 2 pověřilo starostu města jednáním se soukromým majitelem o možnosti a podmínkách odkoupení parcel pro IBV starostu města zastupováním obce na valné hromadě Honebního společenstva Zbýšov dne 8. března 2013, jako poradní orgány se zúčastní MUDr. Ševčík a JUDr. Chmelíček Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ 9

10 Zima ve Zbýšově stále ještě nevzdává svou vládu, v polovině března zasypaly nejen Zbýšov přívaly sněhu. Foto Miroslav Procházka Občanský průkaz, cestovní pas i změnu trvalého pobytu lze vyřídit bez čekání K vyřízení občanského průkazu, cestovního pasu i změny trvalého pobytu se lze objednat přes elektronický rezervační systém na objednávkový a vyvolávací systém a to každé úterý v době od 8.00 do hodin. Klient tak bude obsloužen v jeho určeném čase. Úřední hodiny mimo tento elektronický rezervační systém zůstávají beze změny a to pondělí, středa od hod. a hod. Odbor vnitřní správy MěÚ Rosice 10

11 Výsledek 1. kola volby prezidenta České republiky za Město Zbýšov: Okrsek č. Počet voličů Vydané obálky Volební účast v % Platné hlasy , , , Zbýšov celkem , Hlasy odevzdané jednotlivým kandidátům: Počet hlasů % Miloš Zeman ,23 Jiří Dienstbier ,86 Jan Fischer ,09 Karel Schwarzenberg ,87 Vladimír Franz 113 6,43 Zuzana Roithová 85 4,84 Taťana Fischerová 48 2,73 Jana Bobošíková 38 2,16 Přemysl Sobotka 31 1,76 Výsledek 2. kola volby prezidenta České republiky za Město Zbýšov: Okrsek č. Počet voličů Vydané obálky Volební účast v % Platné hlasy , , , Zbýšov celkem , Hlasy odevzdané kandidátům: Počet hlasů % Miloš Zeman ,24 Karel Schwarzenberg ,75 11

12 Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2012 Rozpočet 2012 Rozpočtové opatření Plnění k PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Předškolní zařízení Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Bytový dům pro seniory Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Kulturní centrum Svoz odpadů Vodovod - nájem Veřejná zeleň ČOV, kanalizace - nájem Ostatní fi nanční operace VÝDAJE CELKEM v tis. Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Železniční dráhy Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Předškolní zařízení

13 3113 Základní školy Filmová tvorba, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika Pořízení a obnova kulturních hodnot Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Bytový dům pro seniory Veřejné osvětlení Pohřebnictví ÚPD Komunální služby a územní rozvoj Využívání komunálních odpadů Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Protipovodňové opatření Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Finanční vypořádání minulých let Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím Mikroregion Kahan Ostatní fi nanční operace Pojištění nespecifi kované Volby KZ ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč

14 14 Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k Příjmy celkem z toho daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace Výdaje celkem z toho běžné výdaje kapitálové výdaje Saldo: Příjmy výdaje Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2012 činily celkem ,63 Kč - viz tabulka výše dotace účel dotace Dotace ze SR: SF ŽP , ČOV Sběrný dvůr Všeobecná pokladní správa PAP volby do Z JmK volba prezidenta republiky Ministerstvo kultury Simson Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti MŠMT ,80 průtoková dotace pro ZŠ Dotace od JmK na ZJ SDH techn. vybavení jednotky likvidace požáru Bzenec zabezpečení akceschopnosti ZJ Dotace od rozp. územní úrovně (DSO) ČOV Dotace od obcí na žáky ZŠ Souhrnný finanční vztah státní správa, školství, knihovna C e l k e m ,63 Kč Vratky: dotace volby ÚSC ,90 Kč, volba prezidenta republiky Kč, SDH Bzenec 38 Kč; ostatní dotace byly beze zbytku vyčerpány Zpracovala Helena Miková, vedoucí fi nančního odboru MěÚ

15 Zimní idyla ve Zbýšově ve dnech kalendářního jara Foto Miroslav Procházka V sobotu 15. června 2013 se koná Setkání sedmdesátníků ze Zbýšova a Zakřan. Sraz v 11 hodin na obvyklém místě. Informace a nahlášení účasti u pana Josefa Kraice. 15

16 Rozpočet 2013 PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Předškolní zařízení Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sděl. prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Bytový dům pro seniory Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů-eko-kom Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Kulturní centrum Svoz odpadů Vodovod - nájem Veřejná zeleň ČOV, kanalizace - nájem Ostatní fi n. operace 100 VÝDAJE CELKEM v tis. Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Železniční dráhy Odvádění a čistění odpadních vod Předškolní zařízení Základní školy Filmová tvorba, kina

17 3314 Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Bytový dům pro seniory Veřejné osvětlení Pohřebnictví ÚPD Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Finanční vypořádání min. let Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím Mikroregion Kahan Ostatní fi nanční operace Pojištění nespecifi kované Volby prezidenta ČR 100 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt z přebytku hospodaření z minulých let. Rozpočet Města na rok 2013 byl projednán a schválen na zasedání ZM dne

18 100 let založení Sokola ve Zbýšově V loňském roce vzpomínaly české sdělovací prostředky 150. výročí založení tělovýchovné organizace Sokol. Nelze nevzpomenout spoluzakladatele Sokola, univerzitního profesora dějin umění Miroslava Tyrše, který vytvořil české tělocvičné názvosloví, tělovýchovnou soustavu, organizoval cvičení mládeže, žen a výchovu cvičitelů. V roce 1882 řídil 1. všesokolský slet, byl dlouho náčelníkem. Ve Zbýšově byl Sokol založen později. Letos vzpomínáme sté výročí. V kronice se v roce 1913 dočteme: Odpoledne na slavnost Božího Těla * konala se ustavující schůze tělocvičné jednoty Sokol. Místností spolkovou zvolen hostinec u Šauerů. Další zmínka o Sokole je až z roku Říká: Tělovýchovná jednota Sokol v tomto roce slavila svoji desetiletou činnost, a to již na svém pozemku, jenž kolem cvičiště, místa to pro později postavenou tělocvičnu, posázela lípovými stromky, jež se všechny pěkně zelenají na parcele č.96/1, kde schválena obecním zastupitelstvem dne 2. června stavební čára, a sice pět metrů od silničního příkopu (chodníku). Za německé okupace byla činnost Sokola omezena, od roku 1941 úplně zakázána. Jeho majetek zabaven. Po válce se opět Sokol rozlétl nejen k činnosti tělovýchovné, ale i kulturní. Kronikář Václav Horák byl na záznamy o něco štědřejší, a tak se dovídáme, že v sobotu 31. května 1947 pořádal Sokol Slovanský večer k 63. narozeninám prezidenta Edvarda Beneše, jednota začala vydávat svůj časopis Zbýšovský Ruch a pořídila loutkové divadlo, které bylo velmi oblíbené i v dalších letech. V roce 1948 nacvičila a 7. března hrála pro veřejnost hru Pasekáři na oslavu narozenin T. G. Masaryka. Účast podle kronikáře byla veliká. V srpnu se konalo ve Zbýšově veřejné okrskové cvičení Sokola. Zúčastnilo se 250 cvičenců domácích a z okolí. Na 11. všesokolský slet do Prahy odjelo 115 osob, na Strahově cvičilo 21 žáků, 22 členů dorostu, 17 žen a 15 mužů. V tomto roce ještě zřídila jednota na svém hřišti kluziště a hřiště pro hokej. V roce poprvé v historii oslav 1. května jdou sokoli, hasiči, legionáři a školní mládež v průvodu. 14. května pořádali sokolové manifestaci pro mír, na podzim založili oddíl stolního tenisu a uskutečnili Běh vítězství. V květnu a každém dalším roce předvedli svá cvičení na tělovýchovných akademiích. O jedné kronikář píše:...zúčastnili se od nejmladších žáčků až po vyspělá cvičení žen na bradlech. Byla to pěkná ukázka veškeré výchovné práce Sokola. Rok 1950 byl ve znamení získání Tyršova odznaku zdatnosti. K plnění se přihlásilo 105 členů, všechny discipliny splnilo jen 7 sportovců. V roce 1951 měla jednota kromě základní tělesné výchovy ještě oddíly kopané, hokeje, košíkové, odbíjené, stolního tenisu a odbor loutkový. 16. května slavil úspěch Sokolský den, který začal slavnostním průvodem všech složek na hřiště, kde pak pokračoval hrami a cvičením. Den se vydařil, návštěva byla veliká, ovzduší radostné, spokojené, píše kronikář. V roce 1952 činnost ochabovala a některé složky přestaly cvičit úplně. V kronice čteme: Hlavní tělocvik, jak prostná tak i na nářadí zanikly, protože v dosavadní 18

19 místnosti u Šauerů bylo čím dál obtížnější cvičit. Pak také se rozešel cvičitelský sbor a nebylo nikoho, kdo by ho dal dohromady. Jenom hry míčové, které se dají hrát venku, byly v činnosti, z nich nejvíce kopaná. Ta začala vystupovat pod názvem Tělovýchovná jednota Baník Zbýšov a s ní i ostatní složky. Kronikáři nezachytili celou rozsáhlou činnost sokolskou. Bylo by zajímavé znát jména zakládajících členů, jména starostů Sokola, náčelníků, náčelnic, cvičitelů. To se bohužel v textech o Sokole nenajde. Dosud žijících členů už není mnoho. Podle jejich vzpomínek chodili všichni cvičit dobrovolně, rádi a s chutí, bez nároků na odměnu, pochvalu či jiné uznání. Tento příspěvek je jen drobnou vzpomínkou na jednu kdysi významnou společenskou organizaci ve Zbýšově. * Svátek Božího Těla je pohyblivý podle Velikonoc, obvykle se slaví koncem května nebo v červnu. Jarmila Nekužová, Jiřina Rausová Členská legitimace Sokola z roku 1913 (období před první světovou válkou), kdy Sokol, symbolizující české národní uvědomění, nebyl pro tehdejší Rakousko-Uhersko příliš žádoucí. Text na ní stojí za povšimnutí. 19

20 Prohry a vítězství kniha o zakladateli Sokola Miroslavu Tyršovi, suvenýry ze sletu v r a 1948 (soukromý archiv J. Nekužové) Sokolské letní slavnosti čelo průvodu na původním hřišti 20

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a

Více

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Zápis o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 29. 11. 2010 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Obec Tasovice byla jako ekonomický subjekt zapsána u Českého statistického úřadu v Brně dne 24.11.1990. Obec Tasovice má 6 členů zastupitelstva. - starosta Antonín

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Zápis. o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28.01.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28.01.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28.01.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 487 264,00 486 584,49 1112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 1 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 337.327,72 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 29.410,71 1113 Daň z příjmů fyz.

Více

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 0B 1B NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 Příjmy Rozpočet je navržen jako schodkový v paragrafovém znění, schodek bude pokryt z přebytků předešlých let. Příjmy celkem : Výdaje celkem : Rozdíl

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Z á p i s. z 10/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 14. 12. 2009 na Městském úřadě ve Zbýšově

Z á p i s. z 10/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 14. 12. 2009 na Městském úřadě ve Zbýšově Z á p i s z 10/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 14. 12. 2009 na Městském úřadě ve Zbýšově Přítomni: dle prezenční listiny počet členů 14 schůze b y l a usnášeníschopná

Více