Slovo místostarosty. S novým rokem leden Zdena Kopáčková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo místostarosty. S novým rokem 2013 1. leden Zdena Kopáčková"

Transkript

1 1

2 S novým rokem leden Zdena Kopáčková Je Nový rok a nová předsevzetí svou premieru právě světí. Velké je naše odhodlání, však myšlence se neubrání, že skončit mohou reprízy, že s všedními dny vymizí i naše cíle vznešené a jak dítě nedonošené je uložíme do tmy spánku, kde budou ve svém svatostánku čekat, že přijde vzkříšení, které náš život promění. Vyjděme z ulit domů, bytů. Víc rozumu i více citu do srdce naberme, do dlaní. Svět nemocný se zachrání a neumře nám na úbytě. Láska tu napne pevné sítě (zlo náhle nemůže se hnout) a nedá lidstvu zahynout. Snad se brzy dočkáme lepších časů, nejen co se počasí týče. Duha nad Lánem srpen 2012 Foto Miroslav Procházka Slovo místostarosty Vážení občané, od posledního vydání naší Ozvěny uběhla zima a příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku. V uplynulých měsících jsme si úspěšně přímou volbou zvolili nového prezidenta, na politické scéně se však střídá jeden problém za druhým a politici nás s úsměvem přesvědčují, že se nám daří stále lépe, ačkoliv se většina zboží zdražuje a platy i důchody prakticky stagnují. Na konci minulého roku byl pro města a obce schválen velice důležitý zákon o rozpočtovém určení daní, který zvýšil příspěvek státu na obyvatele obce z 6 800,- na 9 000,- Kč. Pro město Zbýšov by to znamenalo v rozpočtu asi o 8 milionů Kč více. To je jistě dobrá zpráva, zvláště s přihlédnutím k investičním akcím, které město již zahájilo nebo plánuje, jako například rekonstrukce čistírny odpadních vod v hodnotě 51 mil. Kč, kde je zatím proinvestována asi jedna třetina, nebo plánovaná výměna oken v mateřské škole, v bytovém domě pro seniory, sanační úpravy zdiva bytových domů města, zahájení výstavby kanalizace na Anenské a opravy na Sičce, opravy chodníků a silnic a další. Vzhledem ke zkušenostem z minulých let jsme rozpočet na příjmové straně navýšili opatrně, neboť avizovaných 9 000,-Kč na obyvatele je sice velmi pěkných, ale zatím je to pouze slib politiků, i když daný zákonem, a až čas ukáže realitu. Na druhé straně v letošním roce již nedostaneme příspěvek na žáky 2

3 základní školy a na provoz knihovny, což je více než 600 tisíc korun a nevíme, jestli k těmto položkám nepřibudou další. V loňském ale i letošním roce se nám poměrně dobře dařilo získávat dotace ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie. Nejvyšší byla na čistírnu odpadních vod, nezanedbatelná je i dotace z programu snížení emisní zátěže na zakoupení zametacího vozu. Tato dotace ve výši 3,2 mil. korun byla již schválena a město by mělo počátkem dubna dostat nový zametací vůz, který zlepší pořádek a čistotu a odklidí zbytky štěrku a zimního posypu ze silnic a chodníků. S jarem také souvisí úklid zahrad a likvidace suché trávy a větví. V našem městě není vyhláškou tato likvidace upravena, a tak je možno ostříhané větve i spálit. Samozřejmě by měly být proschlé, aby zbytečně nekouřily a oheň musí být rozdělán tak, aby byl bezpečný a neobtěžoval sousedy. Ostříhané větve lze také svázat do otýpek a domluvit si s pracovníky města jejich odvoz do ekodvora, kde bude tento odpad na štěpkovači ekologicky zpracován. Ve městě byly taky rozmístěny nádoby na bioodpad (tráva, listí apod.). Prozatím jsou umístěny ve čvrti Anenské a na ulici Oslavanské se svozem jedenkrát za 14 dní. Pokud se tato likvidace bioodpadu osvědčí, budou nádoby rozmístěny po celém městě. Po roztátí sněhu se objevily v prostorách města vyhozené plechovky a pet láhve po nápojích a další nejrůznější odpad ponechaný volně v přírodě i přesto, že po celém městě jsou na tento odpad kontejnery. Začínající jaro také odhalilo značné množství psích exkrementů rozesetých prakticky ve všech okrajových částech města, ale i na chodnících uvnitř města, a to i přes rozmístění sáčků a nádob na tento druh odpadu po našich mazlíčcích a je povinností každého z nás, aby tyto zbytky po svých pejscích uklidil. Cesty k hájence, na haldu nebo po drážním tělese na Anenskou jsou nedůstojnou vizitkou občanů Zbýšova. Když si uvědomíme, že tudy chodí na vycházky dospělí občané, ale i děti z MŠ, měli by se chovatelé psů zastydět. A přitom stačí tak málo - aby se každý majitel psa choval na veřejném prostranství tak, jako na vlastní zahradě. Snahou vedení města je, aby Zbýšov byl co nejčistší, aby se tu našim obyvatelům dobře žilo a aby naše děti vyrůstaly v čistém a zdravém prostředí. Sami to ale nejsme schopni zajistit, potřebujeme pomoc každého z vás. Všichni můžeme přispět alespoň tím, že si budeme plnit svoje povinnosti, budeme se chovat ohleduplně a nebudeme kazit a ničit to, co druzí udělají. Na druhou stranu bych ale rád ocenil snahu obyvatel o třídění odpadů, což je významnou ekologickou, ale i ekonomickou aktivitou. Rovněž bych rád poděkoval těm obyvatelům, kteří v zimních měsících udržovali chodníky před svými domy beze sněhu a tím přispěli k bezpečnosti nás všech. Závěrem bych chtěl popřát všem občanům města pevné zdraví po celý rok a úspěšné zvládnutí všech úkolů, které se v průběhu roku objeví. MUDr. František Ševčík místostarosta města Fotografie na titulní straně: Historická fotografi e z roku 1938 oslava 25. výročí založení Sokola ve Zbýšově. Jediný dosud žijící člen tehdejšího Sokola (na fotografi i ležící vpravo od transparentu) pan Antonín Šauer pro srovnání v aktuální podobě uvnitř občasníku. Tehdy mu bylo 5 roků. 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci o plnění rozpočtu za leden až listopad 2012 a o zůstatku finančních prostředků na účtech města k , který činí ,19 Kč podrobnou informaci starosty o výsledku opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. I Územního plánu Zbýšova, které se uskutečnilo na MěÚ Rosice a o rozhodnutí pořizovatele ÚP o námitkách dle 53 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ze dne informaci starosty o stavu a průběhu realizace investičních akcí města - Modernizace a intenzifi kace ČOV, Oprava kanalizace ze čtvrti Sička, výměna oken v budově MěÚ, zateplení půdy ZUŠ a o přípravě investic města na rok 2013 informaci o stavu vyřizování přidělení fi nančních prostředků z dotace Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově informaci členů fi nančního výboru ZM o výsledku kontroly hospodaření s prostředky města za rok 2012 u příspěvkových organizací ZŠ a MŠ a o. s. TJ Baník Zbýšov informaci o skutečných nákladech obce za kalendářní rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu - náklady činily 657 Kč, resp. 918 Kč na osobu (vč. likvidace odpadů ze sběrného dvora) informaci starosty o rozpočtu Mikroregionu Kahan, plánované příjmy i výdaje pro rok 2013 činí tis. Kč. informaci starosty o snížení dluhu na nájemném po přísnějších opatřeních vůči dlužníkům dluh je nyní cca 675 tis. Kč projednalo a schválilo DRO č. 5/2012 v souladu s 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet města na rok 2013 jako schodkový - příjmy ve výši Kč, výdaje Kč, plánovaný defi cit ve výši Kč bude pokryt z přebytku hospodaření z minulých let změnu č. I Územního plánu města Zbýšova s podmínkou, že na dotčených parcelách nebude vybudována čerpací stanice PHM OZV Města Zbýšova č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, kterou se s účinností od zrušuje OZV č. 13/2008 podporu výzvy Svazu měst a obcí ČR Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy 4

5 rozhodlo o zařazení projednání Zápisu z kontroly hospodaření s účelovými fi nančními prostředky z rozpočtu města u TJ Baník Zbýšov na program jednání ZM dne za účasti vedení TJ stanovilo nabídkovou cenu za odkoupení pozemků o výměře m 2 u Rapantových, k. ú. Zbýšov u Oslavan, od soukromých vlastníků ve výši 100 Kč/m 2 schválilo odkoupení a jednotkovou cenu za odkoupení pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan od Ing. O. Š., Brno 20 Kč/m 2, výměra celkem m 2 parc. č. 833/12 KN, 833/9 KN, 833/6 KN, 833/4 KN, 970/3 KN žádost na ÚZSVM o bezúplatný převod pozemku parc. č v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 514 m 2 ostatní plocha (chodník) na LV požadavek na PF ČR o převod parcel č. 1608/14 o výměře 60 m 2 a další části parcely č o výměře 31 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan pro rozšíření garáží na Majrově, parc. č. 181 o výměře m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan zahrada ZŠ, p. č. 891 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 201 m 2 prostor na Poustkách, do majetku města USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA vzala na vědomí písemnou informaci o plnění rozpočtu za rok předpokládané příjmy tis. Kč byly naplněny na 151,5 % ( tis. Kč), plánované výdaje ve výši tis. Kč byly čerpány na 133,2 % ( tis. Kč), příjem z daní, poplatků a dotací činil tis. Kč, což je 169,2 % plánovaného ročního objemu; na účtech města je k k dispozici ,30 Kč informaci starosty o realizaci a přípravě investičních akcí města Modernizace a intenzifi kace ČOV, Oprava kanalizace ze čtvrti Sička a o přípravě investic města na rok 2013 doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání informaci PČR Brno o výsledku kontroly dodržování stanovených limitů rychlosti v obci v listopadu 2012 informaci tajemnice MěÚ o termínech přezkoumání hospodaření města KÚ JmK 11. a 12. března a SVaK Zbýšov Zakřany dne informaci starosty o množství a ceně vykáceného a městem prodaného palivového dřeva; v roce 2012 bylo vytěženo 68 plm dřeva povinnost města zřídit účet u ČNB pro příjem státních dotací požadavek maminek na instalaci kolejniček pro kočárky na schodiště u radnice a pošty a do MKC bezbarierový přístup do objektu MěÚ je 5

6 technicky nerealizovatelný, možnost úpravy schodů do městské knihovny bude posouzena projednala a schválila program 1. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne rozhodla o prodloužení, resp. neprodloužení nájemních smluv, končících k a o dalších opatřeních vůči neplatičům nájemného umožnit nájemníkům domu č. p. 414 uložení osobních věcí v nevyužívané prádelně o poskytnutí VFP žadatelům na základě doručených žádostí neschválila záměr pronájmu veřejného prostranství v sídlišti na Sportovní ulici USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZBÝŠOVA vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci o plnění rozpočtu za rok předpokládané příjmy tis. Kč byly naplněny na 151,5 % ( tis. Kč), plánované výdaje ve výši tis. Kč byly čerpány na 133,2 % ( tis. Kč), příjem z daní, poplatků a dotací činil tis. Kč, což je 169,2 % plánovaného ročního objemu; na účtech města je k k dispozici ,30 Kč informaci starosty o stavu a průběhu realizace investičních akcí města - Modernizace a intenzifi kace ČOV, Oprava kanalizace ze čtvrti Sička, výměna oken v budově MěÚ, zateplení půdy ZUŠ a o přípravě investic města na rok 2013 informaci o stavu vyřizování přidělení fi nančních prostředků z dotace Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově informaci vedení TJ Baník Zbýšov o aktuální činnosti klubu a situaci hráčské základny a poděkování městu za trvalou podporu aktivit TJ a řádnou údržbu a investice do areálu stadionu vyjádření vedení TJ Baník Zbýšov ke Zprávě o kontrole hospodaření za rok 2012, provedené fi nančním výborem Zastupitelstva města Zbýšova a příslib zjednání nápravy zjištěných nedostatků termín a pozvání na Ples města a školy dne 23. února 2013 informaci starosty o výsledku volby prezidenta republiky 11. a a 25. a za Zbýšov informaci starosty o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zdražením cen služeb poskytovaných nájemníkům domu č. p. 636 Domovem pro seniory Zastávka 6

7 poděkování Ing. Horáka místním hasičům za součinnost při vytvoření ledové plochy na Sportovní ulici informaci starosty SDH Zbýšov Bc. Vladimíra Čapky o činnosti hasičů v roce 2012, poděkování městu za podporu a jeho vyjádření k situování plánované hasičské zbrojnice projednalo a schválilo v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet sociálního fondu příjmy ve výši 3 % z objemu skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců obce zařazených do MěÚ a hrubé odměny za výkon funkce uvolněného člena ZM projednalo a vzalo na vědomí v souladu s 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtový výhled města na období let 2014 až 2016 schválilo záměr prodeje pozemku pod garáží ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 1598/103 o výměře 21 m 2 odkoupení pozemků od DIAMO, s. p., Stráž pod Ralskem, zapsaných na LV č. 20 pro k. ú. Zbýšov u Oslavan jedná se o 19 parcel o celkové výměře m 2 odkoupení pozemků parc. č. 1596/14, poz. PK 1132 a 1135 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o celkové výměře 1785 m 2 od manželů L., Zbýšov, za cenu Kč zamítlo záměr prodeje pozemku parc. č. 1608/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (u Šikotexu) a parc. č. 946 v k. ú. Babice u Rosic o výměře 407 m 2 (bývalé koryto vodního toku, ústící do propustku pod silnicí III. tř.) odprodej kusů akcií České spořitelny za nabízenou cenu 480 Kč/kus spol. Finance Zlín požaduje vyčíslení nákladů, které by si vyžádalo obnovení provozu sauny na stadionu TJ rozhodlo o odepsání dluhu na nájemném zemřelých občanů pana M. T. a P. K. o odepsání nevymahatelné pohledávky místního poplatku za svoz a likvidaci odpadů za rok 2009 ve výši Kč o poskytnutí VFP MO Junáku Zbýšov ve výši Kč a VS R-O, pobočka Zbýšov, ve výši Kč na činnost v roce 2013 a další konkretní potřeby nepřipojit se k vyhlášené výzvě Vlajka pro Tibet dne

8 USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA vzala na vědomí ústní informaci starosty o aktuálním stavu fi nančních prostředků na účtech města, který činí cca 19,2 mil. Kč informaci starosty o realizaci investiční akce města Modernizace a intenzifi kace ČOV a o přípravě investic města na rok 2013 doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání požadavky na stavební úpravy v bytech informaci o aktuální výši dlužného nájemného, která činí cca 692 tis. Kč informaci spol. Telefónica O2 o zrušení telefonního automatu na Masarykově ulici Plán kontrolní činnosti fi nančního výboru ZM na rok 2013 bez připomínek obsah zápisu do kroniky obce za rok 2012 informaci starosty o uzavření smlouvy s ÚP Brno-venkov na využití tří osob s příspěvkem ÚP na VPP dodávku 50 kusů nádob na bioodpad od KTS Ekologie s. r. o. Zastávka projednala a schválila program 2. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne rozhodla o dodavateli oken do nájemního domu pro seniory Majrov 636 fi rmě IVAPLAST s. r. o. Ivančice, cena Kč + DPH, do mateřské školy Zbýšov, fi rmě IVAPLAST s. r. o. Ivančice, cena Kč + DPH o poskytnutí VFP žadatelům na základě doručených žádostí doporučila realizovat výstavbu nové hasičské zbrojnice na pozemku po demolovaném objektu na Masarykově ulici schválila převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 do rezervního fondu p. o. ZŠ Zbýšov částky 1 643,37 Kč, MŠ Zbýšov částky ,56 Kč navýšení kapacity školní družiny na 70 dětí a školní jídelny na 350 strávníků uzavření Mandátní smlouvy s Ing. Ivanou Jurečkovou, Opava, na organizační a věcné zajištění zadání veřejné zakázky Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Zbýšově cena Kč + DPH požaduje prověření podmínek a možností zřízení nultého ročníku ze strany ZŠ, p. o. 8

9 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZBÝŠOVA vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci o plnění rozpočtu za leden 2013, na účtech města je k k dispozici ,84 Kč informaci starosty o stavu realizace akce Modernizace a intenzifi kace ČOV Zbýšov a o přípravě investičních akcí na rok 2013 kladné hodnocení průběhu plesu města a ZŠ a poděkování pana starosty organizátorkám za jeho zodpovědnou přípravu využití nádob na bioodpad v 1. etapě ve čtvrti Anenské a na Oslavanské ul. projednalo a schválilo DRO č. 1/2013 záměr odprodeje pozemku v majetku města parc. č. 955/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře cca 200 m 2 (lokalita Malý díl), části pozemku navazující na parc. č. 954/2, 955/1, 956/1 výsledek inventarizace majetku a závazků města k poskytnutí fi nančního příspěvku na rok 2013 o. p. s. RÚŽ se sídlem ve Zbýšově, Masarykova 248 ve výši 90 tis. Kč rozhodlo realizovat výstavbu nové hasičské zbrojnice na pozemku po demolovaném objektu na Masarykově ulici schválilo podání žádosti na Jihomoravský kraj o fi nanční podporu v oblasti požární ochrany pro JSDH Zbýšov na rok 2013 ve výši Kč prodej a prodejní cenu pozemku pod garáží ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 1598/103 o výměře 21 m 2 panu Mgr. M. H., Zbýšov, za cenu 300 Kč/m 2 pověřilo starostu města jednáním se soukromým majitelem o možnosti a podmínkách odkoupení parcel pro IBV starostu města zastupováním obce na valné hromadě Honebního společenstva Zbýšov dne 8. března 2013, jako poradní orgány se zúčastní MUDr. Ševčík a JUDr. Chmelíček Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ 9

10 Zima ve Zbýšově stále ještě nevzdává svou vládu, v polovině března zasypaly nejen Zbýšov přívaly sněhu. Foto Miroslav Procházka Občanský průkaz, cestovní pas i změnu trvalého pobytu lze vyřídit bez čekání K vyřízení občanského průkazu, cestovního pasu i změny trvalého pobytu se lze objednat přes elektronický rezervační systém na objednávkový a vyvolávací systém a to každé úterý v době od 8.00 do hodin. Klient tak bude obsloužen v jeho určeném čase. Úřední hodiny mimo tento elektronický rezervační systém zůstávají beze změny a to pondělí, středa od hod. a hod. Odbor vnitřní správy MěÚ Rosice 10

11 Výsledek 1. kola volby prezidenta České republiky za Město Zbýšov: Okrsek č. Počet voličů Vydané obálky Volební účast v % Platné hlasy , , , Zbýšov celkem , Hlasy odevzdané jednotlivým kandidátům: Počet hlasů % Miloš Zeman ,23 Jiří Dienstbier ,86 Jan Fischer ,09 Karel Schwarzenberg ,87 Vladimír Franz 113 6,43 Zuzana Roithová 85 4,84 Taťana Fischerová 48 2,73 Jana Bobošíková 38 2,16 Přemysl Sobotka 31 1,76 Výsledek 2. kola volby prezidenta České republiky za Město Zbýšov: Okrsek č. Počet voličů Vydané obálky Volební účast v % Platné hlasy , , , Zbýšov celkem , Hlasy odevzdané kandidátům: Počet hlasů % Miloš Zeman ,24 Karel Schwarzenberg ,75 11

12 Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2012 Rozpočet 2012 Rozpočtové opatření Plnění k PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Předškolní zařízení Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Bytový dům pro seniory Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Kulturní centrum Svoz odpadů Vodovod - nájem Veřejná zeleň ČOV, kanalizace - nájem Ostatní fi nanční operace VÝDAJE CELKEM v tis. Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Železniční dráhy Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Předškolní zařízení

13 3113 Základní školy Filmová tvorba, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika Pořízení a obnova kulturních hodnot Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Bytový dům pro seniory Veřejné osvětlení Pohřebnictví ÚPD Komunální služby a územní rozvoj Využívání komunálních odpadů Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Protipovodňové opatření Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Finanční vypořádání minulých let Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím Mikroregion Kahan Ostatní fi nanční operace Pojištění nespecifi kované Volby KZ ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč

14 14 Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k Příjmy celkem z toho daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace Výdaje celkem z toho běžné výdaje kapitálové výdaje Saldo: Příjmy výdaje Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2012 činily celkem ,63 Kč - viz tabulka výše dotace účel dotace Dotace ze SR: SF ŽP , ČOV Sběrný dvůr Všeobecná pokladní správa PAP volby do Z JmK volba prezidenta republiky Ministerstvo kultury Simson Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti MŠMT ,80 průtoková dotace pro ZŠ Dotace od JmK na ZJ SDH techn. vybavení jednotky likvidace požáru Bzenec zabezpečení akceschopnosti ZJ Dotace od rozp. územní úrovně (DSO) ČOV Dotace od obcí na žáky ZŠ Souhrnný finanční vztah státní správa, školství, knihovna C e l k e m ,63 Kč Vratky: dotace volby ÚSC ,90 Kč, volba prezidenta republiky Kč, SDH Bzenec 38 Kč; ostatní dotace byly beze zbytku vyčerpány Zpracovala Helena Miková, vedoucí fi nančního odboru MěÚ

15 Zimní idyla ve Zbýšově ve dnech kalendářního jara Foto Miroslav Procházka V sobotu 15. června 2013 se koná Setkání sedmdesátníků ze Zbýšova a Zakřan. Sraz v 11 hodin na obvyklém místě. Informace a nahlášení účasti u pana Josefa Kraice. 15

16 Rozpočet 2013 PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Předškolní zařízení Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sděl. prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Bytový dům pro seniory Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů-eko-kom Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Kulturní centrum Svoz odpadů Vodovod - nájem Veřejná zeleň ČOV, kanalizace - nájem Ostatní fi n. operace 100 VÝDAJE CELKEM v tis. Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Železniční dráhy Odvádění a čistění odpadních vod Předškolní zařízení Základní školy Filmová tvorba, kina

17 3314 Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Bytový dům pro seniory Veřejné osvětlení Pohřebnictví ÚPD Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Finanční vypořádání min. let Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím Mikroregion Kahan Ostatní fi nanční operace Pojištění nespecifi kované Volby prezidenta ČR 100 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt z přebytku hospodaření z minulých let. Rozpočet Města na rok 2013 byl projednán a schválen na zasedání ZM dne

18 100 let založení Sokola ve Zbýšově V loňském roce vzpomínaly české sdělovací prostředky 150. výročí založení tělovýchovné organizace Sokol. Nelze nevzpomenout spoluzakladatele Sokola, univerzitního profesora dějin umění Miroslava Tyrše, který vytvořil české tělocvičné názvosloví, tělovýchovnou soustavu, organizoval cvičení mládeže, žen a výchovu cvičitelů. V roce 1882 řídil 1. všesokolský slet, byl dlouho náčelníkem. Ve Zbýšově byl Sokol založen později. Letos vzpomínáme sté výročí. V kronice se v roce 1913 dočteme: Odpoledne na slavnost Božího Těla * konala se ustavující schůze tělocvičné jednoty Sokol. Místností spolkovou zvolen hostinec u Šauerů. Další zmínka o Sokole je až z roku Říká: Tělovýchovná jednota Sokol v tomto roce slavila svoji desetiletou činnost, a to již na svém pozemku, jenž kolem cvičiště, místa to pro později postavenou tělocvičnu, posázela lípovými stromky, jež se všechny pěkně zelenají na parcele č.96/1, kde schválena obecním zastupitelstvem dne 2. června stavební čára, a sice pět metrů od silničního příkopu (chodníku). Za německé okupace byla činnost Sokola omezena, od roku 1941 úplně zakázána. Jeho majetek zabaven. Po válce se opět Sokol rozlétl nejen k činnosti tělovýchovné, ale i kulturní. Kronikář Václav Horák byl na záznamy o něco štědřejší, a tak se dovídáme, že v sobotu 31. května 1947 pořádal Sokol Slovanský večer k 63. narozeninám prezidenta Edvarda Beneše, jednota začala vydávat svůj časopis Zbýšovský Ruch a pořídila loutkové divadlo, které bylo velmi oblíbené i v dalších letech. V roce 1948 nacvičila a 7. března hrála pro veřejnost hru Pasekáři na oslavu narozenin T. G. Masaryka. Účast podle kronikáře byla veliká. V srpnu se konalo ve Zbýšově veřejné okrskové cvičení Sokola. Zúčastnilo se 250 cvičenců domácích a z okolí. Na 11. všesokolský slet do Prahy odjelo 115 osob, na Strahově cvičilo 21 žáků, 22 členů dorostu, 17 žen a 15 mužů. V tomto roce ještě zřídila jednota na svém hřišti kluziště a hřiště pro hokej. V roce poprvé v historii oslav 1. května jdou sokoli, hasiči, legionáři a školní mládež v průvodu. 14. května pořádali sokolové manifestaci pro mír, na podzim založili oddíl stolního tenisu a uskutečnili Běh vítězství. V květnu a každém dalším roce předvedli svá cvičení na tělovýchovných akademiích. O jedné kronikář píše:...zúčastnili se od nejmladších žáčků až po vyspělá cvičení žen na bradlech. Byla to pěkná ukázka veškeré výchovné práce Sokola. Rok 1950 byl ve znamení získání Tyršova odznaku zdatnosti. K plnění se přihlásilo 105 členů, všechny discipliny splnilo jen 7 sportovců. V roce 1951 měla jednota kromě základní tělesné výchovy ještě oddíly kopané, hokeje, košíkové, odbíjené, stolního tenisu a odbor loutkový. 16. května slavil úspěch Sokolský den, který začal slavnostním průvodem všech složek na hřiště, kde pak pokračoval hrami a cvičením. Den se vydařil, návštěva byla veliká, ovzduší radostné, spokojené, píše kronikář. V roce 1952 činnost ochabovala a některé složky přestaly cvičit úplně. V kronice čteme: Hlavní tělocvik, jak prostná tak i na nářadí zanikly, protože v dosavadní 18

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Hospoda ení m sta v roce 2010, rozpo et na rok 2011 S ítání lidu, dom a byt 2011 1 Foto na titulní straně

Více

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 1 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen

Více

û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol

û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol Občasník Zbýšova 1/2014 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Plnění rozpočtu města, závěrečný účet města za rok 2013 û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich

Více

Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pln ní rozpo tu a záv re ný ú et m sta za rok 2009 Rozpo et na rok 2010 N která hornická výro í 1 Zpověď vandala Zdena Kopáčková

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje

û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje Občasník Zbýšova 1/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje 1 Co mi šeptá jaro

Více

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku Občasník Zbýšova 2/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám KVĚTEN ČERVENEC Z OBSAHU: û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku 1 Foto na titulní straně:

Více

Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC

Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Z kulturního a spole enského ivota Zakon ení kolního roku 20112012 1 Záběry z vydařených akcí MKC více

Více

Ob asník Zbýova 2/2011 v novaný nejnov jím aktualitám DUBEN ERVENEC

Ob asník Zbýova 2/2011 v novaný nejnov jím aktualitám DUBEN ERVENEC Ob asník Zbýova 2/2011 v novaný nejnov jím aktualitám DUBEN ERVENEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Z innosti místních zájmových organizací Záv r kolního roku 1 Přijetí nejlepších žáků na konci školního roku

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN Petřvaldské noviny č. 1 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva Představujeme Vám firmu AWT Rekultivace a.s. Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů Obálka 3_2009

û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů Obálka 3_2009 Obálka 3_2009 Občasník Zbýšova 3/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám SRPEN ŘÍJEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů 1 Foto na titulní

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA Vážení občané! V letošním roce budeme slavit 50. výročí ustanovení Adamova městem. Představujeme vám logo, které bylo k této příležitosti vytvořeno

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři novin, Vánoce přicházejí každým rokem pořád ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že každý rok jsou tady o něco dříve. V každé rodině je slaví jinak, ale podstata Vánoc zůstává

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Červen 2009 26. 28. 6. OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Červen 2009 26. 28. 6. OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH ROSA Zpravodaj Rosicka Červen 2009 6 26. 28. 6. OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH Z OBSAHU Informace pro občany Babic..................... 4 Výpisy z usnesení rady......................... 6 Poděkování,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2008 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2008 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA ROSA Zpravodaj Rosicka Říjen 2008 10 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA Z OBSAHU: Informace pro občany Babic a Kratochvilky........... 4 Výpisy z usnesení rady......................... 6

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více