Slovo místostarosty. S novým rokem leden Zdena Kopáčková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo místostarosty. S novým rokem 2013 1. leden Zdena Kopáčková"

Transkript

1 1

2 S novým rokem leden Zdena Kopáčková Je Nový rok a nová předsevzetí svou premieru právě světí. Velké je naše odhodlání, však myšlence se neubrání, že skončit mohou reprízy, že s všedními dny vymizí i naše cíle vznešené a jak dítě nedonošené je uložíme do tmy spánku, kde budou ve svém svatostánku čekat, že přijde vzkříšení, které náš život promění. Vyjděme z ulit domů, bytů. Víc rozumu i více citu do srdce naberme, do dlaní. Svět nemocný se zachrání a neumře nám na úbytě. Láska tu napne pevné sítě (zlo náhle nemůže se hnout) a nedá lidstvu zahynout. Snad se brzy dočkáme lepších časů, nejen co se počasí týče. Duha nad Lánem srpen 2012 Foto Miroslav Procházka Slovo místostarosty Vážení občané, od posledního vydání naší Ozvěny uběhla zima a příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku. V uplynulých měsících jsme si úspěšně přímou volbou zvolili nového prezidenta, na politické scéně se však střídá jeden problém za druhým a politici nás s úsměvem přesvědčují, že se nám daří stále lépe, ačkoliv se většina zboží zdražuje a platy i důchody prakticky stagnují. Na konci minulého roku byl pro města a obce schválen velice důležitý zákon o rozpočtovém určení daní, který zvýšil příspěvek státu na obyvatele obce z 6 800,- na 9 000,- Kč. Pro město Zbýšov by to znamenalo v rozpočtu asi o 8 milionů Kč více. To je jistě dobrá zpráva, zvláště s přihlédnutím k investičním akcím, které město již zahájilo nebo plánuje, jako například rekonstrukce čistírny odpadních vod v hodnotě 51 mil. Kč, kde je zatím proinvestována asi jedna třetina, nebo plánovaná výměna oken v mateřské škole, v bytovém domě pro seniory, sanační úpravy zdiva bytových domů města, zahájení výstavby kanalizace na Anenské a opravy na Sičce, opravy chodníků a silnic a další. Vzhledem ke zkušenostem z minulých let jsme rozpočet na příjmové straně navýšili opatrně, neboť avizovaných 9 000,-Kč na obyvatele je sice velmi pěkných, ale zatím je to pouze slib politiků, i když daný zákonem, a až čas ukáže realitu. Na druhé straně v letošním roce již nedostaneme příspěvek na žáky 2

3 základní školy a na provoz knihovny, což je více než 600 tisíc korun a nevíme, jestli k těmto položkám nepřibudou další. V loňském ale i letošním roce se nám poměrně dobře dařilo získávat dotace ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie. Nejvyšší byla na čistírnu odpadních vod, nezanedbatelná je i dotace z programu snížení emisní zátěže na zakoupení zametacího vozu. Tato dotace ve výši 3,2 mil. korun byla již schválena a město by mělo počátkem dubna dostat nový zametací vůz, který zlepší pořádek a čistotu a odklidí zbytky štěrku a zimního posypu ze silnic a chodníků. S jarem také souvisí úklid zahrad a likvidace suché trávy a větví. V našem městě není vyhláškou tato likvidace upravena, a tak je možno ostříhané větve i spálit. Samozřejmě by měly být proschlé, aby zbytečně nekouřily a oheň musí být rozdělán tak, aby byl bezpečný a neobtěžoval sousedy. Ostříhané větve lze také svázat do otýpek a domluvit si s pracovníky města jejich odvoz do ekodvora, kde bude tento odpad na štěpkovači ekologicky zpracován. Ve městě byly taky rozmístěny nádoby na bioodpad (tráva, listí apod.). Prozatím jsou umístěny ve čvrti Anenské a na ulici Oslavanské se svozem jedenkrát za 14 dní. Pokud se tato likvidace bioodpadu osvědčí, budou nádoby rozmístěny po celém městě. Po roztátí sněhu se objevily v prostorách města vyhozené plechovky a pet láhve po nápojích a další nejrůznější odpad ponechaný volně v přírodě i přesto, že po celém městě jsou na tento odpad kontejnery. Začínající jaro také odhalilo značné množství psích exkrementů rozesetých prakticky ve všech okrajových částech města, ale i na chodnících uvnitř města, a to i přes rozmístění sáčků a nádob na tento druh odpadu po našich mazlíčcích a je povinností každého z nás, aby tyto zbytky po svých pejscích uklidil. Cesty k hájence, na haldu nebo po drážním tělese na Anenskou jsou nedůstojnou vizitkou občanů Zbýšova. Když si uvědomíme, že tudy chodí na vycházky dospělí občané, ale i děti z MŠ, měli by se chovatelé psů zastydět. A přitom stačí tak málo - aby se každý majitel psa choval na veřejném prostranství tak, jako na vlastní zahradě. Snahou vedení města je, aby Zbýšov byl co nejčistší, aby se tu našim obyvatelům dobře žilo a aby naše děti vyrůstaly v čistém a zdravém prostředí. Sami to ale nejsme schopni zajistit, potřebujeme pomoc každého z vás. Všichni můžeme přispět alespoň tím, že si budeme plnit svoje povinnosti, budeme se chovat ohleduplně a nebudeme kazit a ničit to, co druzí udělají. Na druhou stranu bych ale rád ocenil snahu obyvatel o třídění odpadů, což je významnou ekologickou, ale i ekonomickou aktivitou. Rovněž bych rád poděkoval těm obyvatelům, kteří v zimních měsících udržovali chodníky před svými domy beze sněhu a tím přispěli k bezpečnosti nás všech. Závěrem bych chtěl popřát všem občanům města pevné zdraví po celý rok a úspěšné zvládnutí všech úkolů, které se v průběhu roku objeví. MUDr. František Ševčík místostarosta města Fotografie na titulní straně: Historická fotografi e z roku 1938 oslava 25. výročí založení Sokola ve Zbýšově. Jediný dosud žijící člen tehdejšího Sokola (na fotografi i ležící vpravo od transparentu) pan Antonín Šauer pro srovnání v aktuální podobě uvnitř občasníku. Tehdy mu bylo 5 roků. 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci o plnění rozpočtu za leden až listopad 2012 a o zůstatku finančních prostředků na účtech města k , který činí ,19 Kč podrobnou informaci starosty o výsledku opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. I Územního plánu Zbýšova, které se uskutečnilo na MěÚ Rosice a o rozhodnutí pořizovatele ÚP o námitkách dle 53 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ze dne informaci starosty o stavu a průběhu realizace investičních akcí města - Modernizace a intenzifi kace ČOV, Oprava kanalizace ze čtvrti Sička, výměna oken v budově MěÚ, zateplení půdy ZUŠ a o přípravě investic města na rok 2013 informaci o stavu vyřizování přidělení fi nančních prostředků z dotace Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově informaci členů fi nančního výboru ZM o výsledku kontroly hospodaření s prostředky města za rok 2012 u příspěvkových organizací ZŠ a MŠ a o. s. TJ Baník Zbýšov informaci o skutečných nákladech obce za kalendářní rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu - náklady činily 657 Kč, resp. 918 Kč na osobu (vč. likvidace odpadů ze sběrného dvora) informaci starosty o rozpočtu Mikroregionu Kahan, plánované příjmy i výdaje pro rok 2013 činí tis. Kč. informaci starosty o snížení dluhu na nájemném po přísnějších opatřeních vůči dlužníkům dluh je nyní cca 675 tis. Kč projednalo a schválilo DRO č. 5/2012 v souladu s 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet města na rok 2013 jako schodkový - příjmy ve výši Kč, výdaje Kč, plánovaný defi cit ve výši Kč bude pokryt z přebytku hospodaření z minulých let změnu č. I Územního plánu města Zbýšova s podmínkou, že na dotčených parcelách nebude vybudována čerpací stanice PHM OZV Města Zbýšova č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, kterou se s účinností od zrušuje OZV č. 13/2008 podporu výzvy Svazu měst a obcí ČR Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy 4

5 rozhodlo o zařazení projednání Zápisu z kontroly hospodaření s účelovými fi nančními prostředky z rozpočtu města u TJ Baník Zbýšov na program jednání ZM dne za účasti vedení TJ stanovilo nabídkovou cenu za odkoupení pozemků o výměře m 2 u Rapantových, k. ú. Zbýšov u Oslavan, od soukromých vlastníků ve výši 100 Kč/m 2 schválilo odkoupení a jednotkovou cenu za odkoupení pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan od Ing. O. Š., Brno 20 Kč/m 2, výměra celkem m 2 parc. č. 833/12 KN, 833/9 KN, 833/6 KN, 833/4 KN, 970/3 KN žádost na ÚZSVM o bezúplatný převod pozemku parc. č v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 514 m 2 ostatní plocha (chodník) na LV požadavek na PF ČR o převod parcel č. 1608/14 o výměře 60 m 2 a další části parcely č o výměře 31 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan pro rozšíření garáží na Majrově, parc. č. 181 o výměře m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan zahrada ZŠ, p. č. 891 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 201 m 2 prostor na Poustkách, do majetku města USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA vzala na vědomí písemnou informaci o plnění rozpočtu za rok předpokládané příjmy tis. Kč byly naplněny na 151,5 % ( tis. Kč), plánované výdaje ve výši tis. Kč byly čerpány na 133,2 % ( tis. Kč), příjem z daní, poplatků a dotací činil tis. Kč, což je 169,2 % plánovaného ročního objemu; na účtech města je k k dispozici ,30 Kč informaci starosty o realizaci a přípravě investičních akcí města Modernizace a intenzifi kace ČOV, Oprava kanalizace ze čtvrti Sička a o přípravě investic města na rok 2013 doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání informaci PČR Brno o výsledku kontroly dodržování stanovených limitů rychlosti v obci v listopadu 2012 informaci tajemnice MěÚ o termínech přezkoumání hospodaření města KÚ JmK 11. a 12. března a SVaK Zbýšov Zakřany dne informaci starosty o množství a ceně vykáceného a městem prodaného palivového dřeva; v roce 2012 bylo vytěženo 68 plm dřeva povinnost města zřídit účet u ČNB pro příjem státních dotací požadavek maminek na instalaci kolejniček pro kočárky na schodiště u radnice a pošty a do MKC bezbarierový přístup do objektu MěÚ je 5

6 technicky nerealizovatelný, možnost úpravy schodů do městské knihovny bude posouzena projednala a schválila program 1. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne rozhodla o prodloužení, resp. neprodloužení nájemních smluv, končících k a o dalších opatřeních vůči neplatičům nájemného umožnit nájemníkům domu č. p. 414 uložení osobních věcí v nevyužívané prádelně o poskytnutí VFP žadatelům na základě doručených žádostí neschválila záměr pronájmu veřejného prostranství v sídlišti na Sportovní ulici USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZBÝŠOVA vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci o plnění rozpočtu za rok předpokládané příjmy tis. Kč byly naplněny na 151,5 % ( tis. Kč), plánované výdaje ve výši tis. Kč byly čerpány na 133,2 % ( tis. Kč), příjem z daní, poplatků a dotací činil tis. Kč, což je 169,2 % plánovaného ročního objemu; na účtech města je k k dispozici ,30 Kč informaci starosty o stavu a průběhu realizace investičních akcí města - Modernizace a intenzifi kace ČOV, Oprava kanalizace ze čtvrti Sička, výměna oken v budově MěÚ, zateplení půdy ZUŠ a o přípravě investic města na rok 2013 informaci o stavu vyřizování přidělení fi nančních prostředků z dotace Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově informaci vedení TJ Baník Zbýšov o aktuální činnosti klubu a situaci hráčské základny a poděkování městu za trvalou podporu aktivit TJ a řádnou údržbu a investice do areálu stadionu vyjádření vedení TJ Baník Zbýšov ke Zprávě o kontrole hospodaření za rok 2012, provedené fi nančním výborem Zastupitelstva města Zbýšova a příslib zjednání nápravy zjištěných nedostatků termín a pozvání na Ples města a školy dne 23. února 2013 informaci starosty o výsledku volby prezidenta republiky 11. a a 25. a za Zbýšov informaci starosty o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zdražením cen služeb poskytovaných nájemníkům domu č. p. 636 Domovem pro seniory Zastávka 6

7 poděkování Ing. Horáka místním hasičům za součinnost při vytvoření ledové plochy na Sportovní ulici informaci starosty SDH Zbýšov Bc. Vladimíra Čapky o činnosti hasičů v roce 2012, poděkování městu za podporu a jeho vyjádření k situování plánované hasičské zbrojnice projednalo a schválilo v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet sociálního fondu příjmy ve výši 3 % z objemu skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců obce zařazených do MěÚ a hrubé odměny za výkon funkce uvolněného člena ZM projednalo a vzalo na vědomí v souladu s 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtový výhled města na období let 2014 až 2016 schválilo záměr prodeje pozemku pod garáží ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 1598/103 o výměře 21 m 2 odkoupení pozemků od DIAMO, s. p., Stráž pod Ralskem, zapsaných na LV č. 20 pro k. ú. Zbýšov u Oslavan jedná se o 19 parcel o celkové výměře m 2 odkoupení pozemků parc. č. 1596/14, poz. PK 1132 a 1135 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o celkové výměře 1785 m 2 od manželů L., Zbýšov, za cenu Kč zamítlo záměr prodeje pozemku parc. č. 1608/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (u Šikotexu) a parc. č. 946 v k. ú. Babice u Rosic o výměře 407 m 2 (bývalé koryto vodního toku, ústící do propustku pod silnicí III. tř.) odprodej kusů akcií České spořitelny za nabízenou cenu 480 Kč/kus spol. Finance Zlín požaduje vyčíslení nákladů, které by si vyžádalo obnovení provozu sauny na stadionu TJ rozhodlo o odepsání dluhu na nájemném zemřelých občanů pana M. T. a P. K. o odepsání nevymahatelné pohledávky místního poplatku za svoz a likvidaci odpadů za rok 2009 ve výši Kč o poskytnutí VFP MO Junáku Zbýšov ve výši Kč a VS R-O, pobočka Zbýšov, ve výši Kč na činnost v roce 2013 a další konkretní potřeby nepřipojit se k vyhlášené výzvě Vlajka pro Tibet dne

8 USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA vzala na vědomí ústní informaci starosty o aktuálním stavu fi nančních prostředků na účtech města, který činí cca 19,2 mil. Kč informaci starosty o realizaci investiční akce města Modernizace a intenzifi kace ČOV a o přípravě investic města na rok 2013 doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání požadavky na stavební úpravy v bytech informaci o aktuální výši dlužného nájemného, která činí cca 692 tis. Kč informaci spol. Telefónica O2 o zrušení telefonního automatu na Masarykově ulici Plán kontrolní činnosti fi nančního výboru ZM na rok 2013 bez připomínek obsah zápisu do kroniky obce za rok 2012 informaci starosty o uzavření smlouvy s ÚP Brno-venkov na využití tří osob s příspěvkem ÚP na VPP dodávku 50 kusů nádob na bioodpad od KTS Ekologie s. r. o. Zastávka projednala a schválila program 2. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne rozhodla o dodavateli oken do nájemního domu pro seniory Majrov 636 fi rmě IVAPLAST s. r. o. Ivančice, cena Kč + DPH, do mateřské školy Zbýšov, fi rmě IVAPLAST s. r. o. Ivančice, cena Kč + DPH o poskytnutí VFP žadatelům na základě doručených žádostí doporučila realizovat výstavbu nové hasičské zbrojnice na pozemku po demolovaném objektu na Masarykově ulici schválila převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 do rezervního fondu p. o. ZŠ Zbýšov částky 1 643,37 Kč, MŠ Zbýšov částky ,56 Kč navýšení kapacity školní družiny na 70 dětí a školní jídelny na 350 strávníků uzavření Mandátní smlouvy s Ing. Ivanou Jurečkovou, Opava, na organizační a věcné zajištění zadání veřejné zakázky Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Zbýšově cena Kč + DPH požaduje prověření podmínek a možností zřízení nultého ročníku ze strany ZŠ, p. o. 8

9 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZBÝŠOVA vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci o plnění rozpočtu za leden 2013, na účtech města je k k dispozici ,84 Kč informaci starosty o stavu realizace akce Modernizace a intenzifi kace ČOV Zbýšov a o přípravě investičních akcí na rok 2013 kladné hodnocení průběhu plesu města a ZŠ a poděkování pana starosty organizátorkám za jeho zodpovědnou přípravu využití nádob na bioodpad v 1. etapě ve čtvrti Anenské a na Oslavanské ul. projednalo a schválilo DRO č. 1/2013 záměr odprodeje pozemku v majetku města parc. č. 955/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře cca 200 m 2 (lokalita Malý díl), části pozemku navazující na parc. č. 954/2, 955/1, 956/1 výsledek inventarizace majetku a závazků města k poskytnutí fi nančního příspěvku na rok 2013 o. p. s. RÚŽ se sídlem ve Zbýšově, Masarykova 248 ve výši 90 tis. Kč rozhodlo realizovat výstavbu nové hasičské zbrojnice na pozemku po demolovaném objektu na Masarykově ulici schválilo podání žádosti na Jihomoravský kraj o fi nanční podporu v oblasti požární ochrany pro JSDH Zbýšov na rok 2013 ve výši Kč prodej a prodejní cenu pozemku pod garáží ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 1598/103 o výměře 21 m 2 panu Mgr. M. H., Zbýšov, za cenu 300 Kč/m 2 pověřilo starostu města jednáním se soukromým majitelem o možnosti a podmínkách odkoupení parcel pro IBV starostu města zastupováním obce na valné hromadě Honebního společenstva Zbýšov dne 8. března 2013, jako poradní orgány se zúčastní MUDr. Ševčík a JUDr. Chmelíček Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ 9

10 Zima ve Zbýšově stále ještě nevzdává svou vládu, v polovině března zasypaly nejen Zbýšov přívaly sněhu. Foto Miroslav Procházka Občanský průkaz, cestovní pas i změnu trvalého pobytu lze vyřídit bez čekání K vyřízení občanského průkazu, cestovního pasu i změny trvalého pobytu se lze objednat přes elektronický rezervační systém na objednávkový a vyvolávací systém a to každé úterý v době od 8.00 do hodin. Klient tak bude obsloužen v jeho určeném čase. Úřední hodiny mimo tento elektronický rezervační systém zůstávají beze změny a to pondělí, středa od hod. a hod. Odbor vnitřní správy MěÚ Rosice 10

11 Výsledek 1. kola volby prezidenta České republiky za Město Zbýšov: Okrsek č. Počet voličů Vydané obálky Volební účast v % Platné hlasy , , , Zbýšov celkem , Hlasy odevzdané jednotlivým kandidátům: Počet hlasů % Miloš Zeman ,23 Jiří Dienstbier ,86 Jan Fischer ,09 Karel Schwarzenberg ,87 Vladimír Franz 113 6,43 Zuzana Roithová 85 4,84 Taťana Fischerová 48 2,73 Jana Bobošíková 38 2,16 Přemysl Sobotka 31 1,76 Výsledek 2. kola volby prezidenta České republiky za Město Zbýšov: Okrsek č. Počet voličů Vydané obálky Volební účast v % Platné hlasy , , , Zbýšov celkem , Hlasy odevzdané kandidátům: Počet hlasů % Miloš Zeman ,24 Karel Schwarzenberg ,75 11

12 Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2012 Rozpočet 2012 Rozpočtové opatření Plnění k PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Předškolní zařízení Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Bytový dům pro seniory Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Kulturní centrum Svoz odpadů Vodovod - nájem Veřejná zeleň ČOV, kanalizace - nájem Ostatní fi nanční operace VÝDAJE CELKEM v tis. Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Železniční dráhy Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Předškolní zařízení

13 3113 Základní školy Filmová tvorba, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika Pořízení a obnova kulturních hodnot Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Bytový dům pro seniory Veřejné osvětlení Pohřebnictví ÚPD Komunální služby a územní rozvoj Využívání komunálních odpadů Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Protipovodňové opatření Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Finanční vypořádání minulých let Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím Mikroregion Kahan Ostatní fi nanční operace Pojištění nespecifi kované Volby KZ ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč

14 14 Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k Příjmy celkem z toho daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace Výdaje celkem z toho běžné výdaje kapitálové výdaje Saldo: Příjmy výdaje Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2012 činily celkem ,63 Kč - viz tabulka výše dotace účel dotace Dotace ze SR: SF ŽP , ČOV Sběrný dvůr Všeobecná pokladní správa PAP volby do Z JmK volba prezidenta republiky Ministerstvo kultury Simson Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti MŠMT ,80 průtoková dotace pro ZŠ Dotace od JmK na ZJ SDH techn. vybavení jednotky likvidace požáru Bzenec zabezpečení akceschopnosti ZJ Dotace od rozp. územní úrovně (DSO) ČOV Dotace od obcí na žáky ZŠ Souhrnný finanční vztah státní správa, školství, knihovna C e l k e m ,63 Kč Vratky: dotace volby ÚSC ,90 Kč, volba prezidenta republiky Kč, SDH Bzenec 38 Kč; ostatní dotace byly beze zbytku vyčerpány Zpracovala Helena Miková, vedoucí fi nančního odboru MěÚ

15 Zimní idyla ve Zbýšově ve dnech kalendářního jara Foto Miroslav Procházka V sobotu 15. června 2013 se koná Setkání sedmdesátníků ze Zbýšova a Zakřan. Sraz v 11 hodin na obvyklém místě. Informace a nahlášení účasti u pana Josefa Kraice. 15

16 Rozpočet 2013 PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Předškolní zařízení Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sděl. prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Bytový dům pro seniory Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů-eko-kom Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Kulturní centrum Svoz odpadů Vodovod - nájem Veřejná zeleň ČOV, kanalizace - nájem Ostatní fi n. operace 100 VÝDAJE CELKEM v tis. Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Železniční dráhy Odvádění a čistění odpadních vod Předškolní zařízení Základní školy Filmová tvorba, kina

17 3314 Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Bytový dům pro seniory Veřejné osvětlení Pohřebnictví ÚPD Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Finanční vypořádání min. let Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím Mikroregion Kahan Ostatní fi nanční operace Pojištění nespecifi kované Volby prezidenta ČR 100 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt z přebytku hospodaření z minulých let. Rozpočet Města na rok 2013 byl projednán a schválen na zasedání ZM dne

18 100 let založení Sokola ve Zbýšově V loňském roce vzpomínaly české sdělovací prostředky 150. výročí založení tělovýchovné organizace Sokol. Nelze nevzpomenout spoluzakladatele Sokola, univerzitního profesora dějin umění Miroslava Tyrše, který vytvořil české tělocvičné názvosloví, tělovýchovnou soustavu, organizoval cvičení mládeže, žen a výchovu cvičitelů. V roce 1882 řídil 1. všesokolský slet, byl dlouho náčelníkem. Ve Zbýšově byl Sokol založen později. Letos vzpomínáme sté výročí. V kronice se v roce 1913 dočteme: Odpoledne na slavnost Božího Těla * konala se ustavující schůze tělocvičné jednoty Sokol. Místností spolkovou zvolen hostinec u Šauerů. Další zmínka o Sokole je až z roku Říká: Tělovýchovná jednota Sokol v tomto roce slavila svoji desetiletou činnost, a to již na svém pozemku, jenž kolem cvičiště, místa to pro později postavenou tělocvičnu, posázela lípovými stromky, jež se všechny pěkně zelenají na parcele č.96/1, kde schválena obecním zastupitelstvem dne 2. června stavební čára, a sice pět metrů od silničního příkopu (chodníku). Za německé okupace byla činnost Sokola omezena, od roku 1941 úplně zakázána. Jeho majetek zabaven. Po válce se opět Sokol rozlétl nejen k činnosti tělovýchovné, ale i kulturní. Kronikář Václav Horák byl na záznamy o něco štědřejší, a tak se dovídáme, že v sobotu 31. května 1947 pořádal Sokol Slovanský večer k 63. narozeninám prezidenta Edvarda Beneše, jednota začala vydávat svůj časopis Zbýšovský Ruch a pořídila loutkové divadlo, které bylo velmi oblíbené i v dalších letech. V roce 1948 nacvičila a 7. března hrála pro veřejnost hru Pasekáři na oslavu narozenin T. G. Masaryka. Účast podle kronikáře byla veliká. V srpnu se konalo ve Zbýšově veřejné okrskové cvičení Sokola. Zúčastnilo se 250 cvičenců domácích a z okolí. Na 11. všesokolský slet do Prahy odjelo 115 osob, na Strahově cvičilo 21 žáků, 22 členů dorostu, 17 žen a 15 mužů. V tomto roce ještě zřídila jednota na svém hřišti kluziště a hřiště pro hokej. V roce poprvé v historii oslav 1. května jdou sokoli, hasiči, legionáři a školní mládež v průvodu. 14. května pořádali sokolové manifestaci pro mír, na podzim založili oddíl stolního tenisu a uskutečnili Běh vítězství. V květnu a každém dalším roce předvedli svá cvičení na tělovýchovných akademiích. O jedné kronikář píše:...zúčastnili se od nejmladších žáčků až po vyspělá cvičení žen na bradlech. Byla to pěkná ukázka veškeré výchovné práce Sokola. Rok 1950 byl ve znamení získání Tyršova odznaku zdatnosti. K plnění se přihlásilo 105 členů, všechny discipliny splnilo jen 7 sportovců. V roce 1951 měla jednota kromě základní tělesné výchovy ještě oddíly kopané, hokeje, košíkové, odbíjené, stolního tenisu a odbor loutkový. 16. května slavil úspěch Sokolský den, který začal slavnostním průvodem všech složek na hřiště, kde pak pokračoval hrami a cvičením. Den se vydařil, návštěva byla veliká, ovzduší radostné, spokojené, píše kronikář. V roce 1952 činnost ochabovala a některé složky přestaly cvičit úplně. V kronice čteme: Hlavní tělocvik, jak prostná tak i na nářadí zanikly, protože v dosavadní 18

19 místnosti u Šauerů bylo čím dál obtížnější cvičit. Pak také se rozešel cvičitelský sbor a nebylo nikoho, kdo by ho dal dohromady. Jenom hry míčové, které se dají hrát venku, byly v činnosti, z nich nejvíce kopaná. Ta začala vystupovat pod názvem Tělovýchovná jednota Baník Zbýšov a s ní i ostatní složky. Kronikáři nezachytili celou rozsáhlou činnost sokolskou. Bylo by zajímavé znát jména zakládajících členů, jména starostů Sokola, náčelníků, náčelnic, cvičitelů. To se bohužel v textech o Sokole nenajde. Dosud žijících členů už není mnoho. Podle jejich vzpomínek chodili všichni cvičit dobrovolně, rádi a s chutí, bez nároků na odměnu, pochvalu či jiné uznání. Tento příspěvek je jen drobnou vzpomínkou na jednu kdysi významnou společenskou organizaci ve Zbýšově. * Svátek Božího Těla je pohyblivý podle Velikonoc, obvykle se slaví koncem května nebo v červnu. Jarmila Nekužová, Jiřina Rausová Členská legitimace Sokola z roku 1913 (období před první světovou válkou), kdy Sokol, symbolizující české národní uvědomění, nebyl pro tehdejší Rakousko-Uhersko příliš žádoucí. Text na ní stojí za povšimnutí. 19

20 Prohry a vítězství kniha o zakladateli Sokola Miroslavu Tyršovi, suvenýry ze sletu v r a 1948 (soukromý archiv J. Nekužové) Sokolské letní slavnosti čelo průvodu na původním hřišti 20

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Zápis. o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25.02.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis. o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov ! Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.12.2015 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. Zahájení, určení ověřovatelů

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2014 podle 17 zákona č. 250/2000

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 Příjmy SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč Třída 1 - Daňové příjmy podseskupení položek 111 Daně z příjmů fyzických osob 12.048.000,00 podseskupení položek

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015

Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015 Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke dni 30.5.2016 Obsah : 1. Základní informace o obci 2. Zastupitelstvo

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Zápis o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 29. 11. 2010 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2010 Podklady: - Rozvaha ÚSC ke dni 31.12.2010 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2010 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 - Výkaz pro plnění rozpočtu ke dni 31.12.2010

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Zápis. o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28.01.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28.01.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28.01.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,-

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,- Město Hostouň Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy 15 335 000,- 1111 Daň z příjmu FOZČ 3 150 000,- 1112,3 Daň z příjmu FOSVČ 445 000,- 1121 Daň z příjmu PO 3 400 000,- 1122 Daň z příjmu obce

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Paragraf Název paragrafu Položka Název položky SR 2014 SR 2015 SR 2016 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu j.n.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Příjmy. NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek Kč Kč. Splátka úvěru

Příjmy. NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek Kč Kč. Splátka úvěru NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok 2017 Rozpočet na fiskální rok 2017 je plán finančního hospodaření městyse, zajišťuje ekonomické, sociální a politické funkce městyse a obsahuje odhad příjmů

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

MĚSTO SLAVONICE, Závěrečný účet za rok 2008 a) Příjmy: třída I. daňové příjmy: 26.668.400,65 II. nedaňové příjmy: 11.432.084,23 kapitálové příjmy 3.785.672,00 přijaté transfery a dotace 11.414.383,07 celkem:

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočet výdajů Města Konice na rok 2011 v tis. Kč.

Rozpočet výdajů Města Konice na rok 2011 v tis. Kč. Rozpočet výdajů Města Konice na rok 2011 v tis. Kč. Řádek Oddíl, 2010 2011 1 1019 Ostatní zemědělská činnost 24,00 0,00 2 2212 Silnice, místní komunikace 1 001,95 795,00 3 2219 Ostatní záležitosti pozemních

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

dohodu o budoucí smlouvě o výpůjčce podle 659 a násl. Občanského zákona

dohodu o budoucí smlouvě o výpůjčce podle 659 a násl. Občanského zákona Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem se na svém 1. letošním zasedání uložilo zveřejnit v Kostomlatských novinách smlouvu o výpůjčce kanalizace mezi Obcí Kostomlaty a VaK Nymburk. Obě smlouvy jak smlouvu

Více