Fond rozvoje bydlení města Soběslav. Zápis dětí do 1. tříd. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 únor 2012 cena 10,- Kč REPREZENTAČNÍ PLES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fond rozvoje bydlení města Soběslav. Zápis dětí do 1. tříd. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 únor 2012 cena 10,- Kč REPREZENTAČNÍ PLES"

Transkript

1 2 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 únor 2012 cena 10,- Kč Stříbrný tým HC Lužnice na Lomax Christmas Cupu dne (podrobnosti na str. 20) Zápis dětí do 1. tříd pondělí úterý na ZŠ E. Beneše od do hod. na ZŠ Komenského od do hod. Zapsány budou děti narozené do a dříve. Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny. nnn V pondělí 6. února 2012 se od 14 do 15 hodin koná zápis dětí do 1. ročníku na Základní škole praktické v Soběslavi, Školní náměstí 56/III. Týká se dětí narozených od do K zápisu mohou přijít i děti po prvním nebo druhém odkladu školní docházky. nnn Zápis do Mateřské školy a Základní školy speciální Diakonie ČCE Rolnička, Soběslav a den otevřených dveří pro veřejnost se koná ve čtvrtek 23. února 2012 od 8.00 do hod. v budově školy - Mrázkova 700/ III, Soběslav REPREZENTAČNÍ PLES Rašeliny a.s. a města Soběslav Pravidelnou společenskou událostí, která se v Soběslavi stala tradicí, je každoroční Reprezentační ples Rašeliny a.s. a města Soběslav. I tento rok, v pátek od 19:30 hodin, se můžete těšit na příjemný večer plný zábavy a zajímavých zážitků. Večerem bude provázet hudební skupina Big Papa, volné chvilky zpestří zajímavé předtančení, ochutnávka vína z Lechovic společně s Cimbálovou muzikou z Milotic a samozřejmě hlavní host večera Marian Vojtko. Tento známý muzikálový zpěvák vystudoval operní zpěv na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, dlouhodobě působí v České republice v angažmá pražských divadel. Vstupné činní 360 Kč. Vstupenky jsou k dostání na sekretariátu společnosti Rašelina a.s. Budeme se na Vás těšit. Fond rozvoje bydlení města Soběslav Městský úřad oznamuje, že od do přijímá žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města č. 3/2011. Formulář žádosti si můžete vyzvednout na MěÚ, odboru organizačním a správy majetku, nám. Republiky 59/I, u Ireny Klečatské, I. patro, č. dv Tiskopisy jsou rovněž k dispozici na stránkách poř. č. účel půjčky max. lh. spl. úrok horní hranice půjčky 1. půdní nástavba při vzniku 1 bytu 6 let 3% do Kč na l byt 2. půdní vestavba při vzniku 1 bytu 6 let 3% do Kč na 1 byt 3. zateplení obvodového pláště 5 let 3% do Kč domu staršího 10 let 4. vybudování WC, koupelny nebo 4 roky 3% do Kč na l byt sprch. koutu a jejich rekonstrukce 5. zrušení septiku 3 roky 3% do Kč 6. rekonstrukce stávajícího otop. systému 4 roky 3% do Kč přechod z vytápění pevnými palivy na vytápění plynové, solární, tepel. čerpadly 7. opravy střech domů nejméně 5 let 3% do Kč v rozsahu výměny střeš. krytiny 8. výměna oken 5 let 3% do Kč K žádosti je třeba přiložit: doklad o vlastnictví (výpis z LV ne starší 3 měsíců) souhlas spoluvlastníků se stavebními úpravami u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku čestné prohlášení ručitele čestné prohlášení žadatele stavební povolení nebo ohlášení stavby v návaznosti na vyjádření SÚ Ø příslušnou projektovou dokumentaci včetně rozpočtu akce v návaznosti na vyjádření SÚ

2 2 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA únor 2012 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU Usnesení 24. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 20. prosince 2011 od hodin v kanceláři starosty města Usnesení č. 24/323/2011 Rada města ukládá realizovat usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo dne 13. prosince Usnesení č. 24/324/2011 Rada města schvaluje novou organizační strukturu Městského úřadu v Soběslavi dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ ing. Radkem Bryllem s účinností od Usnesení č. 24/325/2011 Rada města schvaluje změnu rozpočtu Mateřské školy DUHA Soběslav dle návrhu předloženého ředitelkou MŠ Mgr. Alenou Krejčovou. Usnesení č. 24/326/2011 Rada města v návaznosti na své usnesení č. 22/298/2011 jmenuje Ing. Zinu Petráskovou, bytem sídliště Svákov 713/III, Soběslav, ředitelkou příspěvkové organizace Senior-dům Soběslav, Mrázkova čp. 748/III, Soběslav, s účinností od Usnesení č. 24/327/2011 Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel města na rok 2012 organizované firmou GrECo JLT Czech Republic, s. r. o., České Budějovice. Vítězem výběrového řízení se stala Česká pojišťovna, a. s., za cenu ,- Kč. Usnesení č. 24/328/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce Soběslav kabelové vedení NN Nad Hvížďalkou na pozemcích parc. č. 2181/209 a 2181/211 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. Usnesení č. 24/329/2011 Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Bosdent, s. r. o., Praha, na pronájem nebytových prostor v podkroví domu čp. 159/I v ulici Petra Voka (Poliklinika zubní ordinace) za účelem provozování soukromé lékařské praxe v oboru stomatologie MUDr. Josefem Durajem, Tábor. Usnesení č. 24/330/2011 Rada města souhlasí na návrh ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše s použitím prostředků z fondu rozvoje investičního majetku organizace ve výši ,- Kč na pořízení myčky Winterhalter UC-M pro hygienické ošetření brýlí (3D). Usnesení č. 24/331/2011 Rada města souhlasí s instalací a doplněním městského mobiliáře (informační tabule, lavičky, odpadkové koše, směrové tabule) v Soběslavi v roce 2012 v rámci projektu DSO Soběslavsko podávaného do dotačního titulu Programu obnovy venkova Jihočeského kraje s celkovými náklady akce ve výši 100 tis. Kč vč. DPH se spoluúčastí města ve výši 35 tis. Kč. Usnesení č. 24/332/2011 Rada města jmenuje za zřizovatele do školské rady při Základní škole, Komenského 20, Soběslav, Mgr. Petra Valeše a pana Kamila Modla a do školské rady při Základní škole, tř. Dr. E. Beneše 50, Soběslav, Mgr. Pavla Lintnera a paní Ludmilu Zbytovskou. Usnesení č. 24/333/2011 Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 v čp. 306 v Kadlecově ulici v Soběslavi do nájmu Petře Zárubové, Soběslav (náhradník Kristýna Kubínová, Soběslav). Usnesení 1. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 3. ledna 2012 od hodin v kanceláři starosty města Usnesení č. 1/001/2012 Rada města se za přítomnosti kronikářky paní Marie Klimešové seznámila s vedením kroniky města. Rada města schvaluje paní Marii Klimešové odměnu za velmi pěkné zpracování kroniky města včetně příloh ve výši dle zápisu z jednání. Usnesení č. 1/002/2012 Rada města projednala návrh regenerace panelového sídliště Svákov v Soběslavi etapa I. B v roce 2012 včetně financování předložený místostarostou města Mgr. Vladimírem Drachovským a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. Usnesení 2. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 17. ledna 2012 od hodin v kanceláři starosty města Usnesení č. 2/008/2012 Rada města souhlasí s realizací investičních akcí (ZTV, komunikace, chodníky, kanalizace, ostatní) v Soběslavi v roce 2012 dle předloženého návrhu. Usnesení č. 2/009/2012 Rada města stanovuje termín 8. pracovního zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční v úterý od hodin v zasedací místnosti MěÚ Soběslav, s následujícím programem: 1. Regenerace panelového sídliště Svákov etapa I. B v roce Různé Usnesení č. 2/010/2012 Rada města bere na vědomí stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k funkčnímu období ředitelů škol v souvislosti s novelou školského zákona od Usnesení č. 2/011/2012 Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení měsíčníku Hláska a informačního střediska za rok 2011 zpracovanou pracovnicí odboru organizačního a správy majetku MěÚ paní Jiřinou Kocourkovou. Usnesení č. 1/003/2012 Rada města v návaznosti na usnesení ZM 7/053/2011 schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011, kterým se upravují položky jednotlivých kapitol v rozpočtu města v roce 2011 dle skutečného plnění k Usnesení č. 1/004/2012 Rada města souhlasí s vyřazením movitého majetku z evidence za rok 2011 dle návrhu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ paní Alenou Pickovou. Usnesení č. 1/005/2012 Rada města v návaznosti na nové Nařízení vlády č. 448/2011 Sb. stanovuje plat řediteli ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ Komenského Mgr. Jaroslavu Koldanovi, ředitelce MŠ Duha Mgr. Aleně Krejčové a ředitelce MŠ v Nerudově ulici paní Ivaně Bártové ve výši dle zápisu z jednání s účinností od Usnesení č. 1/006/2012 Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou WEM, spol. s r. o., Praha, na pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 104/I (bufet) na náměstí Republiky v Soběslavi dohodou k Usnesení č. 1/007/2012 Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 5 tis. Kč ze schváleného rozpočtu města v roce 2012 Tělovýchovné jednotě Spartak Soběslav na úhradu části nákladů spojených se zajištěním ankety Nejlepší sportovec města roku 2011, která se uskuteční při sportovním plese v Kulturním domě města Soběslavi. Usnesení č. 2/012/2012 Rada města souhlasí s uzavřením darovacích smluv na poskytnutí daru pro potřeby Městské policie Soběslav v roce 2012 mezi městem Soběslav a firmou R&P, a. s., Veselí nad Lužnicí, na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Spilka a Říha, spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Goliat František Pazdera, Soběslav, na dar v hodnotě 8 tis. Kč, firmou Autoservis Rada Petr, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis. Kč, firmou Pharmed CZ, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis. Kč a firmou Prodejna starších náhradních dílů Škoda Fiat, Soběslav, na dar v hodnotě 10 tis. Kč. Usnesení č. 2/013/2012 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu ze dne uzavřené mezi městem Soběslav a Správou lesů města Soběslavi, spol. s r. o., kterým se z nájmu vyjímá budova čp. 850/III v ulici U Jatek s pozemkem parc. č. 1506/9 a objekt skladu na pozemku parc. č. 1506/10 v souvislosti s navýšením základního jmění společnosti o uvedené nemovitosti a dále se upřesňují pronajaté lesní pozemky ve vlastnictví města dle aktuálního stavu z katastru nemovitostí s účinností od pokračování na str. 3

3 únor 2012 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 3 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU dokončení ze str. 2 Usnesení č. 2/014/2012 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Praha na uložení VTL plynovodu DN150 na pozemku PK parc. č v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města, z důvodu přeložky plynovodu provedené v souvislosti s výstavbou dálnice D3 stavby 308A. Usnesení č. 2/015/2012 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi firmou PETA Bohemia, spol. s. r. o., Soběslav, jako pronajímatelem, městem Soběslav jako nájemcem a Mateřskou školou Soběslav, Nerudova 278/II, jako podnájemcem, kterým se zvyšuje úhrada nájemného o inflaci za roky 2009 a 2010 s účinností od Usnesení č. 2/016/2012 Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., na pronájem nemovitostí (areálu SMS, s. r. o., v Tyršově ulici), které přešly do základního jmění společnosti dohodou k Usnesení č. 2/017/2012 Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu věcí movitých ze dne uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., na pronájem strojů a zařízení v souvislosti s navýšením základního jmění společnosti dohodou k Usnesení č. 2/018/2012 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k mandátní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým se řeší rozšíření činností Správy města Soběslavi o zajištění oprav a údržby městského mobiliáře a vánočního osvětlení s účinností od Usnesení č. 2/019/2012 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 k mandátní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým se upřesňuje seznam domů, bytů a nebytových prostor spravovaných Správou města Soběslavi s účinností od Usnesení č. 2/020/2012 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne uzavřené mezi městem Soběslav jako pronajímatelem a Odborným učilištěm, Praktickou školou a Základní školou Soběslav jako nájemcem na pronájem budovy (nebytových prostor) čp. 56/III na Školním náměstí v Soběslavi, kterým se mění v záhlaví smlouvy označení nájemce na Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav v souvislosti se splynutím učilišť v Soběslavi s účinností od Usnesení č. 2/021/2012 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. Informace k občanským průkazům pro děti Žádost o vydání občanského průkazu pro osoby mladší 15 let podává zákonný zástupce - rodič nebo osoba, které bylo dítě svěřeno do výchovy, či ředitel zařízení ústavní výchovy. Tyto osoby současně připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. K podání žádosti je třeba předložit: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce či opatrovníka, popř. předchozí cestovní doklad dítěte. K vydání prvního OP již není potřeba doložit osvědčení o státním občanství. Za vyrobení občanského průkazu pro dítě se vybírá správní poplatek 50,- Kč a platnost dokladu je 5 let. V případě, že dítě změní podobu, je možné podat žádost o vydání nového občanského průkazu, opět však za 50,- Kč. Pokud dojde ke ztrátě, odcizení nebo zničení OP vydaného dítěti do 15 let a rodič zároveň požaduje vydání nového OP, zaplatí správní poplatek 100,- Kč. Ode dne dovršení 15 let dítěte je povinnost ze zákona mít občanský průkaz, správní poplatek se nevybírá a OP se vydá s platností na 10 let. Za ODVV Ing. Jana Kosová SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narození: Matyáš Hrstka Samuel Růžička Kristián Straka Nově narozeným občánkům přejeme šťastný život. Úmrtí: Zdeňka Dostálová Milada Klepáčová Lidmila Spilková Václav Šonka Jan Troják Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Dne oslaví naši rodiče, manželé Marie a František Krákorovi ze Soběslavi 72. výročí sňatku. Zdraví, pohodu a spokojenost přejí dcery a syn s rodinami. Dne uplyne 30 smutných let, co nás navždy opustil náš tatínek a dědeček pan Josef Novotný ze Zvěrotic, rodák ze Třebiště. S láskou vzpomíná dcera s rodinou 31 ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru ve městě Soběslav ze dne uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, na zajištění svozu a likvidace separovaného sběru v Soběslavi a městských částech Chlebov a Nedvědice v roce 2012 za cenu ,- Kč + DPH. Usnesení č. 2/022/2012 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 17 ke smlouvě o zabezpečení likvidace komunálních odpadů ve městě Soběslav ze dne uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, kterým se stanovuje cena za likvidaci komunálních odpadů v roce 2012 na částku ,- Kč + DPH. Usnesení č. 2/023/2012 Rada města souhlasí s účastí starosty města na zahraniční studijní cestě do severní Itálie pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve dnech Usnesení č. 2/024/2012 Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky MŠ Nerudova ul. paní Ivany Bártové se zvýšením limitu pokladní hotovosti v pokladně MŠ z ,- Kč na ,- Kč s platností od Usnesení č. 2/025/2012 Rada města souhlasí s vyřazením inventárního majetku ZŠ E. Beneše dle návrhu předloženého ředitelem školy Mgr. Vlastimilem Říhou. MĚSTO SOBĚSLAV vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa PRACOVNÍKA ODBORU DOPRAVY A VNITŘNÍCH VĚCÍ evidence řidičských průkazů, bodový systém Městského úřadu v Soběslavi Předpoklady: státní občanství ČR bezúhonnost Jiné požadavky: středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání znalost práce s PC schopnost komunikace praxe ve státní správě výhodou K přihlášce uchazeč připojí: strukturovaný životopis výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Předpokládaný termín nástupu: únor Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou. Přihlášky s výše uvedenými doklady je možné zaslat do na Městský úřad v Soběslavi, náměstí Republiky 59/I, Soběslav. Bližší informace je možné získat u tajemníka MěÚ ing. Radka Brylla, telefonní č.: , Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

4 4 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA únor 2012 Poplatek za komunální odpad v roce 2012 Jako každý rok, tak i letos mají občané Soběslavi povinnost platit poplatek za komunální odpad. Poplatek je pro rok 2012 stanoven ve výši ve výši 500,- Kč za fyzickou osobu, která má v Soběslavi, Chlebově či Nedvědicích trvalý pobyt. Poplatek je možno zaplatit přímo na Správě města Soběslav, s.r.o. v Tyršově ulici, a to v pondělí, v úterý a ve čtvrtek hodin a hodin, ve středu hodin a hodin a v pátek hodin. Poplatek musí být nutně zaplacen do V případě, že poplatek nebude zaplacen včas, musí ho vyměřit Městský úřad Soběslav platebním výměrem k přímé úhradě i s případným navýšením, které bude příslušenstvím poplatku. Ing. Jan Mošnička, OŽP NEZAMĚSTNANOST NA SOBĚSLAVSKU ve 4. čtvrtletí 2011 Ve 4. čtvrtletí 2011 došlo v rámci mikroregionu Soběslavsko ke zvýšení míry nezaměstnanosti (z hodnoty 10,02% ve 3. čtvrtletí 2011) na 10,81%. K bylo v evidenci ÚP 700 nezaměstnaných, z toho bylo 345 žen, což je 49,59% z celkového počtu uchazečů a 29,29% uchazečů je starší 50 let. Z hlediska dosaženého vzdělání je nejvíce uchazečů vyučených 44,57%. V evidenci delší než 6 měsíců je více než polovina uchazečů (60,71%). V rámci mikroregionů okresu Tábor má Soběslavsko druhou nejvyšší míru nezaměstnanosti nejvyšší míra nezaměstnanosti je na Jistebnicku 11,56%. Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti je na Chýnovsku (7,85%) a na Mladovožicku (8,42%). K nabízeli zaměstnavatelé ze Soběslavska 8 volných pracovních míst. Název obce Počet ekon. akt. obyvatel Míra nezam. k v % Počet uchazečů Počet dosažitel. uchazečů Míra nezam. k v % Budislav , ,63 Dírná , ,38 Dráchov , ,98 Hlavatce , ,04 Chotěmice 56 7, ,93 Katov 34 20, ,88 Klenovice , ,63 Komárov 63 17, ,94 Mezná 50 44, ,00 Myslkovice , ,91 Přehořov , ,59 Roudná , ,52 Sedlečko u Sob , ,04 Skalice 207 9, ,80 Soběslav , ,57 Třebějice 38 7, ,89 Tučapy 370 8, ,73 Vesce , ,55 Vlastiboř 163 9, ,72 Zvěrotice 196 6, ,10 Mikroregion Soběslavsko , ,81 Nejvyšší nezaměstnanost je v obci Mezná (24%), nejnižší nezaměstnanost na Soběslavsku je naopak v obci Zvěrotice (5,10%). Dráchov, Chotěmice, Sedlečko u Sob., Třebějice, Tučapy, Vesce, Vlastiboř a Soběslav jsou obce, u kterých došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu míry nezaměstnanosti. V obcích Klenovice a Třebějice zůstala míra nezaměstnanosti na stejné úrovni, u ostatních obcí došlo k poklesu nezaměstnanosti. Ing. Jana Dvořáková, vedoucí kontaktního pracoviště Nová digitální katastrální mapa katastrálního území Soběslav Město Soběslav oznamuje, že dne zahájí Katastrální úřad pro Jihočeský kraj řízení o námitkách k nové digitální, tj. v počítačové formě vedené, katastrální mapě katastrálního území Soběslav. Vytvoření digitální katastrální mapy je výsledkem obnovy katastrálního operátu. Touto obnovou nejsou dotčeny právní vztahy k nemovitostem, může však dojít k upřesnění některých údajů, např. výměr. Do nové mapy budou doplněny i parcely evidované podle původního pozemkového katastru, jim budou přidělena nová parcelní čísla, vypočteny výměry a doplněn druh pozemku. Nová digitální katastrální mapa a budoucí stav údajů o parcelách budou vyloženy na Městském úřadě Soběslav v období od do k veřejnému nahlédnutí a k podání případných námitek; budoucí stav údajů o parcelách uspořádaný podle listů vlastnictví bude ve stejném období vystaven také na elektronické úřední desce Katastrálního pracoviště Tábor (www.cuzk.cz v menu Další základní údaje, informace). Platnost obnoveného operátu bude vyhlášena dne , stávající údaje katastru budou tímto dnem nahrazeny údaji dle nové digitální katastrální mapy. JUDr. Ivana Mizerová Revitalizace městské zeleně V rámci programu revitalizace městské zeleně chystá naše město úpravu soběslavských parků. V první etapě se jedná o parky u nádraží, u domu dětí a mládeže a u Hlásky. V parku u nádraží dojde k pokácení tří kusů břízy bělokoré. Dle dendrologického průzkumu mají všechny tři dřeviny sníženou vitalitu, zejména v důsledku špatně zhojených poranění po odlomení, a jsou provozně nebezpečné. Dále dojde k odstranění keřové výsadby, která zbytečně znepřehledňuje prostor parku. Podél západní strany bude vysázena linie okrasných jabloní a doplněno keřové patro. Úprava se dotkne i parkových cest a veřejného osvětlení. Vhodně bude doplněn také městský mobiliář. V parku u Hlásky dojde k pokácení jednoho kusu javoru ztepilého a dvou kusů javoru klen. Všechny tři dřeviny mají podle odborného posudku prosychající koruny a kmeny vykloněné od osy růstu. Pokácení dotčených dřevin není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem. I zde budou doplněny lavičky a odpadkové koše. V parku u domu dětí a mládeže dojde k pokácení dvou kusů javoru a jednoho kusu borovice lesní. V případě javorů jde o stromy s výraznými defekty. U borovice je kmen vykloněný od osy růstu a masivně prosychá. Dojde též ke zrušení keřů na východní straně objektu, které jsou značně zapleveleny a které budou nahrazeny trávníkem. Živý plot podél komunikace E55 bude doplněn. Akce by měla být realizována v první polovině letošního roku. Práce se dotknou rovněž parku na promenádě. Koncem loňského roku bylo vytipováno šest nejvíce proschlých stromů, které měly často i velké dutiny v kmenech. Tyto stromy byly v prosinci pokáceny. Na jaře budou odfrézovány zbylé pařezy a v jarních měsících budou na jejich místo vysázeny stromy nové. Bude se jednat o lípy nebo jírovce (kaštany) o výšce 2-3 m. Za pomoci vysoké plošiny budou rovněž odstraněny suché větve ze zbylých stromů. Se studií revitalizace městské zeleně je možné se blíže seznámit na odboru životního prostředí MěÚ Soběslav u p. Jiřího Rozuma, tel. č Mgr. Vladimír Drachovský, místostarosta města Úřední den notáře MěÚ, nám. Republiky 59/I II. patro č. dveří 306 JUDr. Stanislav Hroch Středa a od 13 do 17 h Tel

5 únor 2012 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 5 Diakonie ČCE středisko Rolnička přijme mistra do dřevodílny, jedná se o práci v kolektivu lidí se zdravotním postižením. Výše úvazku dohodou. Nástup od Požadované vzdělání: střední odborné, zkušenost s prací v truhlářské dílně výhodou. Místo je určeno přednostně pro osobu se ZTP. Bližší informace: vedoucí chráněné dílny - B. Růžičková, tel.: , Diakonie ČCE - středisko Rolnička přijme skladníka. Jedná se o práci v kolektivu lidí se zdravotním postižením. Výše úvazku: poloviční Nástup: od Požadované vzdělání: minimálně střední odborné Místo je určeno výhradně pro osobu se ZTP. Bližší informace: vedoucí chráněné dílny - B. Růžičková, tel.: KULTURNÍ PROGRAM ČAJOVNY - KAVÁRNY ROLNIČKA únor 2012 pátek výstava obrazů Moniky Zíkové Na plovárně pátek 10. února od hodin Zpěvy páteční, aneb dokud se zpívá K pravidelnému zpívání vcelku známých písniček vás zvou Vláďa Trešl a Olda Pour Kalendář akcí r Redakce Hlásky se obrací na všechny spolky, neziskové organizace a sdružení, které chtějí zveřejnit termíny pořádání svých akcí v kalendáři kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2012 v Soběslavi a okolí, aby nám potřebné údaje sdělily em, poštou či osobně do Poskytnuté informace budou efektivně využity, neboť kalendář budeme distribuovat i do dalších měst v kraji a poslouží tak k rozvoji cestovního ruchu v našem městě a k bezplatné prezentaci vašich akcí. Děkujeme. Zápis do Mateřské školy a Základní školy speciální Diakonie ČCE Rolnička, Soběslav a den otevřených dveří pro veřejnost se koná ve čtvrtek 23. února 2012 od 8.00 do hod. v budově školy - Mrázkova 700/ III, Soběslav telefon: , mobil: Zapisovány budou děti a žáci do: 1. Mateřské školy a speciální třídy mateřské školy děti bez zdravotního postižení a děti se specifickými vzdělávacími potřebami smyslově postižené, s vadami řeči, mentálně i tělesně postižené, děti s kombinovanými vadami, zdravotně oslabené a se sníženou psychosociální adaptací 2. Přípravného stupně základní školy speciální 3. Základní školy speciální Ohlédnutí za Betlémem V pátek 23. prosince v podvečerních hodinách putovalo několik set lidí z náměstí v Soběslavi do Betléma, kde se tou dobou nacházel mladý pár s čerstvě narozeným synem. Dali mu jméno Ježíš. To nevadí, že i vzdušnou čarou je to hodně tisíc kilometrů. Vždyť s sebou měli Tři mudrce z východu a velblouda. To pak jdou vzdálenosti stranou. Po cestě stihli navštívit velekněze v Jeruzalémě i krále Heroda v jeho paláci. Nemluvě o cestě v čase zpět asi o 2012 let. Cestou většinou pršelo. Tak by se asi dala shrnout již tradiční akce s názvem Živý Betlém, kterou již třetím rokem pro všechny, kteří mají zájem, pořádají sbor Českobratrské církve evangelické v Soběslavi, Rolnička, Starokatolická církev v Soběslavi, město Soběslav. To vše za podpory Správy města Soběslavi a především krásného hudebního doprovodu souboru Anonym Voice. Nehledě na všechny dobrovolníky, bez kterých by se to neobešlo a kterým zvlášť patří díky. Pokud by kdokoli chtěl nějak pomoci, aby tento rok dopadl Živý Betlém alespoň tak dobře jako ten minulý, nechť kontaktuje Renatu Gargulovou na tel. čísle Na příští cestě ze Soběslavi na druhý konec zeměkoule zvaný Betlém se na Vás těší Tři mudrci, Andělé, král Herodes i velekněží. A samozřejmě velbloud Šajtan.

6 6 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA únor 2012 Předplatné Jaro 2012 Úterý 21. února Divadlo Kompanyje BENÁTKY POD SNĚHEM Gilles Dyrek Až romanticky znějící název komedie o partnerských vztazích. Vtipný příběh založený na jemném vtipu a absurdních situacích nás zavede do jednoho pařížského bytu, kam si milenci, krátce před svatbou, pozvou na večeři kamaráda s přítelkyní Patricií. Hosté se však krátce před návštěvou pohádali, a tak Patricie během večera mlčí. Hostitelé se domnívají, že jim nerozumí, že je cizinka, a snaží se zřetelně artikulovat. Patricie využije této situace k neobvyklému triku Hrají: Nathalie Markéta Plánková, Jean-Luc Jiří Ployhar, Patricie Kristýna Janáčková/Tereza Kostková, Christopher Petr Halberstadt/Radim Fiala Čtvrtek 22. března Divadelní spolek Frída INTERVIEW S UPÍREM Jakub Nvota Odhalit uprostřed noci pravdu může být někdy velmi, velmi komické! Co se stane, když se uprostřed noci začne Centrum Klenby Kurzy v měsíci únor a březen: Fimo - výroba šperků - textury a pudry (17:30-20:30) Smaltování - výroba šperku (17:30-20:30) Encaustika 1 - malování pomocí žehličky a voskovek - pro začátečníky (17:30-20:30) Encaustika 3 - pro pokročilé, nové způsoby kreslení (17:30-20:30) Křišťálová pryskyřice - výroba šperků (17:30-20:30) Powertex 1 - velmi oblíbený kurz, výroba vázy a obrázku (17:30-20:30) Pravidelně: Putování s písničkou, předškolní hudební program pro děti, každé pondělí (10:00-10:45) a každý pátek (15:45-16:30) Kulturní dům města Soběslavi Jirsíkova 34, Soběslav Telefon: , osamělý hlídač skladu elektrospotřebičů měnit v upíra!? V celkem nové přirozené 3D kvalitě s písničkami s vysokým rozlišením emocí a vtipu, uvádí jako svoji novinku divadelní spolek Frída. Hrají: Bára Munzarová, Radim Novák, Martin Trnavský Duben Agentura Harlekýn PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME Eric Assous Na oslavu se sejdou tři bratři pán domu podnikatel Francky, zubař David a advokát Yvan i se svými manželkami. Hned zpočátku je zřejmé, že švagrové k sobě právě neplanou horoucí láskou, nemluvě o tom, že své muže se snaží držet na krátké uzdě. Ale přímo bombou je příchod Franckyho mladé vyzývavé sekretářky Natálie, která dokonale okoření rodinnou slavnost. Vyvolá paniku u přítomných mužů a z jejich nepřirozeně odmítavé reakce pojmou manželky podezření. Čí je to milenka? Dojde k překvapivým odhalením a rodinná idyla bere za své. Hrají: bratři - Yvan advokát - Svatopluk Skopal, Francky - podnikatel Martin Zahálka, David zubař - Václav Vydra nebo Jan Čenský jejich manželky - Mathilda - Lenka Skopalová nebo Jana Boušková, Nicole - Eva Janoušková, Christelle - Simona Postlerová nebo Eva Režnarová Začátky jednotlivých představení vždy v hod.! Změna programu vyhrazena! Cena předplatného 750 Kč. V prodeji od ledna 2012! Již teď si vážení předplatitelé můžete zamluvit svoje místa: tel Kurzy Anglického jazyka, nově i pro děti Připravujeme: Velikonoční Tvoření v KD, kurz Malování na hedvábí, pokračování powertex... Počet účastníků na kreativních kurzech je omezen. Přihlásit se můžete em: Ceny a další informace o kurzech jsou upřesněny na našich internetových stránkách Soběslavská chasa mladá Vás srdečně zve na již 21. Staročeský bál, konaný v KDMS K tanci i poslechu bude hrát Třeboňská 12, předtančení a půlnoční překvapení si vezme jako obvykle do parády chasa. Samozřejmostí je i bohatá tombola! Začátek v hodin. Program KD Soběslav únor 2012 Pravidelné akce: Úterý ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt ) BODY STYLING - cvičení Středa RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců ZUMBA S LUCKOU SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ Chvalovský Pátek SOBĚSLAVSKÁ CHASA Další program: Pátek STAROČESKÝ BÁL, hraje Třeboňská 12, velký sál, vstupné 120 Kč Středa a Agentura Veronika Praha, O panu Vokovi a Bílé paní, divadelní představení pro ZŠ (5. 9. ročníky), velký sál, vstupné 45 Kč Čtvrtek a Agentura Veronika Praha, O panu Vokovi a Bílé paní, divadelní představení pro ZŠ (5. 9. ročníky), velký sál, vstupné 45 Kč Pátek SPOLEČENSKÝ PLES RAŠELINY A.S. A MĚSTA SOBĚSLAVI, velký sál Úterý Divadlo Kompanyje Praha, BENÁTKY POD SNĚHEM, divadelní představení, velký sál, vstupné 260 Kč Čtvrtek ASTRÁL Neděle Dětský karneval s klaunem HUGEM, velký a malý sál, vstupné dospělí 50 Kč, děti do 3 let 20 Kč, děti od 3 let 30 Kč Pozvánka do KD Soběslav Plesová sezona v KD 2012 pokračuje v únoru Pátek Staročeský bál Pátek Společenský ples Rašeliny a.s. a města Soběslav Neděle Dětský karneval oooo Agentura HUGO a RC SOBÍK Neděle 26. února od hod. Maškarní karneval s klaunem Hugem Klaun Hugo moderuje a uvádí zábavnou show plnou soutěží a dětské hudby známých interpretů ve velkém sále. Pro dětičky do tří let je souběžně v malém sále připraven speciální program maminkami z RC Sobík. Vstupné dospělí 50 Kč, děti do 3 let 20 Kč, děti od 3 let 30 Kč oooo Taneční kurzy 2011 DVD z Věnečku 2011 vyzvedněte si v kanceláři KD!

7 únor 2012 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 7 Zprávy z knihovny Víte, že v roce 2011 prošlo soběslavskou knihovnou celkem návštěvníků navštěvovalo knihovnu čtenářů, z toho 490 dětí do 15 let se v knihovně k veřejnému internetu připojilo uživatelů se u nás konalo 252 kulturních a jiných akcí, na které přišlo hostů si čtenáři půjčili celkem knih a časopisů zakoupila knihovna nových knih jsme pro naše čtenáře odebírali 77 titulů časopisů knihovní fond obsahoval dokumentů, z toho knih beletrie a svazků naučné literatury -af- Natáčení České televize V úterý 10. ledna natáčela Česká televize v prostorách městské knihovny příspěvek do pořadu Klíč. Únorový díl pořadu bude věnovaný podpoře rodin s předčasně narozenými dětmi, občanskému sdružení Nedoklubko, a dobrovolníkům, kteří se k pomoci připojují. Mezi ně patří i ÚNOROVÉ MUZEJNÍ VEČERY Na únor jsme pro Vás připravili dvě přednášky konané v soběslavském Rožmberském domě. V první se vydáme na jeden z ostrovů věčného jara, ve druhé si pak připomeneme pozapomenutou osobnost novodobých místních dějin. Cyklus Od Tábora až na konec světa pokračuje ve středu od 17:00 přednáškou manželské dvojice z Telče, botaniků působících na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Mgr. Ester Ekrtové a RNDr. Libora Ekrta, Ph. D. MADEIRA ZELENÁ PERLA ATLANTIKU Madeira je sopečný ostrov, který společně s Kanárskými ostrovy, Azory a Kapverdami tvoří soustavu tzv. Makaronézie. Díky příznivému klimatu bývá nazývám zeleným ostrovem. Plochu ostrova pokrývají stálezelené mlžné vavřínové lesy, které zde mají největší souvislou plochu v celé oblasti Makaronézie. Madeira je ostrovem velice hornatým, pobřeží lemují mohutné útesy, centrem ostrova prochází vysoký horský hřeben. Vysoká náhorní plošina tvořená sopečnými tufity vypouští po stranách nespočet vodopádů. Celé území je protkáno sítí zavlažovacích kanálů (tzv. levad ) sloužících jako turistické stezky. Ve středu od 17:00 na témže místě nabídne historicko-vlastivědný cyklus Staré i nové zvěsti vůbec poprvé téma z moderních dějin: SOBĚSLAVAN JAROSLAV BRODSKÝ, KLUB POLITICKÝCH VĚZŇŮ A PRAŽSKÉ JARO Smutné dvacáté století se negativně zapsalo do osudů mnoha československých občanů. A jedním z nich byl i soběslavský rodák Jaroslav Brodský. Mgr. Tomáš Bursík, vedoucí Oddělení novodobých českých dějin Klub dobrovolníků při Městské knihovně v Soběslavi, v němž se schází pravidelně téměř dvě desítky dam. Pořad uvádí herec Jan Potměšil, který v rámci natáčení naši knihovnu navštívil a s našimi dobrovolnicemi si velice přátelsky popovídal. Tento díl se bude vysílat 2. února na ČT2. Děkujeme všem, kteří se na této pomoci i příjemném setkávání podílejí. -kc- Městská knihovna v Soběslavi srdečně zve na výstavu Svět panenky Barbie. Panenky ze soukromé sbírky paní Radky Antoňů budou vystaveny v prostorách knihovny po celý měsíc únor. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 2. února od 17 hodin. Na vernisáži vystoupí Soběslavské mažoretky a roztleskávačky při DDM Soběslav pod vedením Miluše a Vladimíra Moravcových. Moje chvilka slávy Ve čtvrtek 16. února od 17 hodin si v městské knihovně užije již podruhé svoji chvilku slávy pan Jaroslav Pražma. Představí veřejnosti svou novou knihu POZNAMENANÝ. Součástí besedy bude autogramiáda a prodej knihy. Jste srdečně zváni! Přednáška Mirka Vojáčka Život, smrt a zrození. Jsme všichni (ne)smrtelní? O limitech našeho života a přechodu do nového zrození čtvrtek 9. února od 17 hodin v prostorách knihovny. Sobotní provoz Chceme vyjít vstříc přáním našich čtenářů, proto je vždy jednu sobotu v měsíci knihovna otevřena. V únoru to bude sobota 4. února od 9.00 do hodin. Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec Vám s Vašimi zdravotními problémy poradí v sobotu 4. února 2012 od 9.30 hod. v prostorách městské knihovny. Národního muzea v Praze, nás seznámí s klíčovými okamžiky života Jaroslava Brodského, které se zároveň prolnuly s dramatickými ději Československa. Přednáška je založena na bezprostřední výpovědi archivních pramenů, s využitím publikovaných pamětí. Řeč bude o problematice totalitního vězeňství, III. odboje i událostech roku Do přednáškového sálu Vás zvou RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček Rozloučení se starým rokem RC Sobík Rodičovské centrum Sobík o. s. Vás zve na svůj dopolední program Úterý: Cvičení pro batolata, Bára, děti 1-2 roky, hodin děti 2-4 roky, hodin Cvičíme v tělocvičně - Sokolovna vedle zimního stadionu Čtvrtek: Cvičení pro nejmenší, Iva, 7-15 měsíců, hodin, od Herna s programem, Iva hernička Karolínka (naproti gymnáziu, vedle potravin PRAMEN)

8 8 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA únor 2012 NOVÉ ZPRÁVIČKY z MŠ Nerudova Návštěva Jindřichova Hradce Vánoční prázdniny rychle utekly a my jsme znovu ve své školičce. O čem jsme nestihli informovat čtenáře v lednovém vydání Hlásky? Byly to naplánované akce, které se uskutečnily po uzávěrce. Velkým zážitkem pro tři třídy dětí byla návštěva Krýzových jesliček v Jindřichově Hradci. Cesta autobusem rychle utekla a my jsme se ocitli ve městě, kde na nás dýchala na každém rohu předvánoční atmosféra. Nejen že jsme viděli pohyblivý betlém, ale zároveň jsme si prohlédli výstavní prostory muzea, kde nás zaujaly starodávné zbraně a krásně malované obrazy. Vánoční koncert Předvánoční atmosféru nám zpříjemnil koncert studentů Gymnázia v Soběslavi pod vedením profesorky Mgr. Radky Duškové, a to Prostředí evangelického kostela zapůsobilo na naše malé diváky, kteří pozorně sledovali všechny účinkující a hlavně sólisty, kteří hráli na klarinet, housle či příčnou flétnu. O to více jsme byli překvapeni, když nás přivítal smíšený sbor studentů soběslavského gymnázia koledami, které děti dobře znaly a mohly si je také zazpívat. Vedení MŠ Nerudova děkuje všem účinkujícím a paní profesorce Mgr. Radce Duškové za nevšední hudební zážitek. Vánoční nadílka pro děti Vedení MŠ Nerudova děkuje firmě MOTOR JIKOV České Budějovice /má pobočku také v Soběslavi/, která připravila pro naše nejmenší vánoční nadílku. Zástupci firmy navštívili v prosinci naši mateřskou školu a přivezli dětem krásné hračky a výtvarné potřeby. Nadílka byla určena pro všechny třídy. Pro vzácnou návštěvu jsme na oplátku připravili hudební vystoupení dětí z celé naší mateřské školy. Děti tancovaly, zpívaly a na závěr jsme si všichni, i naši hosté, zazpívali vánoční koledy. Velký dík patří vedení MOTORU JIKOV České Budějovice, které se rozhodlo sponzorovat naši mateřskou školu. 6. leden 2012 DEN TŘÍ KRÁLŮ Každým rokem se naši předškoláci ze IV. a IV. B třídy promění do podoby králů. Ptáte se, co to vlastně znamená? Stříháme papírové koruny, malujeme barvami a učíme se začáteční písmena Tří králů - Kašpar, Melichar a Baltazar - a vyprávíme si o nich legendu. Ustrojíme se do bílých plášťů, nasadíme královské koruny a putování začíná. Píseň My Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka. Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše... zněla v naší mateřské škole ve všech třídách. Vždyť Tři králové přišli na návštěvu, a že v mateřské škole opravdu byli, jsme se přesvědčili na dveřích tříd, kde bylo bílou křídou napsáno K+M+B. Největším zážitkem pro děti byla návštěva ZŠ E. Beneše. Překvapili jsme děti v prvních a druhých třídách, ale i paní učitelky, které nás mile přivítaly. Zazpívali jsme píseň a popřáli šťastný nový rok. Další naše návštěva bude před zápisem do prvních tříd. Už se moc těšíme. Jak se hraje na kapelu? To děti z naší mateřské školy dávno znají. Přesvědčit jsme se o tom mohli ve středu , kdy nás navštívil pan Karel Daňhel z táborského divadla. Opět nás překvapil svým krásným hudebním vystoupením. Děti se naučily dirigovat velkou kapelu, kterou vedl jejich nový kamarád Bubo. Nesměl chybět veselý tanec, zpěv a samozřejmě bouřlivý potlesk. Děti poznávaly různé hudební nástroje jak podle obrázků, tak i podle sluchu. Na dětských tvářičkách jsme viděli úsměv a v očích jiskřičky radosti z veselého vystoupení. Zábavné dopoledne rychle uteklo. Rozloučili jsme se s naší kapelou, kterou vedl Karel Daňhel a jeho kamarád Bubo. Na co se mohou děti těšit v mateřské škole? Předškoláci navštíví obě základní školy před zápisem do prvních tříd, přijedou za námi zvířátka ze ZOO Dvorec u Borovan a nejvíce se budeme těšit na karneval. Vedení MŠ Nerudova

9 únor 2012 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 9 Z P R Á V Y Z M Š D U H A Ze života předškoláků Přiblížil se čas, kdy školní rok vstupuje do své druhé poloviny a ve třídách předškoláčků tj. pěti až šestiletých dětí se stále častěji zaslechne slovo škola a zápis. Pro většinu těchto kluků a holčiček se chystá velmi důležitý krok v životě, kdy překročí práh školy a hra, která jim až dosud naplňovala každou chviličku, už pomalu ustoupí novým činnostem. Naše MŠ se snaží vytvářet u dětí předpoklady pro zdárné pokračování ve vzdělání a podporuje individuální rozvojové možnosti tak, aby předškoláci dospěli k optimální úrovni osobního rozvoje a učení, tzn. takové úrovni, která je pro dítě dosažitelná. Velký význam má v této době spolupráce s rodiči. V mateřské škole probíhá v lednu odpolední setkání s ukázkou výchovné práce s dětmi a následně besedou s paními učitelkami obou základních škol. Rodiče využívají individuálních konzultací, je jim nabídnuta možnost využití diagnostického vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, popř. doporučena návštěva logopeda. Učitelky poskytují i potřebnou literaturu či pracovní listy k procvičování smyslového vnímání a rozvoje grafomotoriky. Děti ještě před zápisem navštívily obě základní školy a přímo při vyučování na chvilku vyzkoušely, jak se sedí ve školní lavici, hovořily s novou paní učitelkou, psaly na tabuli a podobně. Chvíle Dny otevřených dveří v ZŠ Komenského ul. Ve středu 11. ledna a ve čtvrtek 12. ledna 2012 byli pozváni do školy budoucí prvňáčci, jejich rodiče i prarodiče. Děti se zábavnou formou blíže seznámily nejen s prostředím a vybavením školy, ale i s učitelkami I. stupně. Rodiče si prošli celou školu jednotlivé třídy, odborné učebny, počítačovou učebnu, tělocvičnu, školní dílnu, kuchyňku a školní družinu. Ředitel školy je seznámil se školním vzdělávacím programem i s novinkami ve vybavení školy - interaktivními tabulemi a novými učebnicemi. Rodiče se též zajímali o další aktivity školy. Mohli se podívat na videoukázky některých z nich lyžařský výcvik žáků 7. tříd, letní tábor školní družiny, tajný výlet ke Dni dětí. K příjemnému průběhu jistě přispělo i drobné pohoštění. Všichni další zájemci, kteří mají zájem o podrobnější informace o činnosti školy, mohou kontaktovat kdykoliv vedení školy. Mgr. Jaroslav Koldan strávené ve škole byly velmi příjemné. Přejeme všem našim dětem z hnědé a zelené třídy, aby vykročily do školy správnou nohou a s úspěchem zdolávaly vše nové, co je cestou životem potká. MŠ DUHA Zápis dětí do 1. ročníku V pondělí 6. února 2012 se od 14 do 15 hodin koná zápis dětí do 1. ročníku na Základní škole praktické v Soběslavi, Školní náměstí 56/III. Týká se dětí narozených od do K zápisu mohou přijít i děti po prvním nebo druhém odkladu školní docházky. Rodiče si s sebou k zápisu přinesou občanský průkaz, rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny. Od nového školního roku bychom chtěli otevřít přípravnou třídu při ZŠ praktické. Jde o třídu pro děti, kterým byla odložena školní docházka a nenavštěvovaly mateřskou školu, nebo již rodiče nechtějí své dítě z nejrůznějších důvodů znovu do mateřské školy posílat. Pro přijetí do přípravné třídy jsou stanovena určitá pravidla. Podmínky pro přijetí můžete získat přímo na ZŠ praktické na Školním náměstí, na telefonním čísle nebo mailem Vánoční vystoupení v Senior domě Vánoce jsou svátky obdarovávání a dělání radosti druhým. Proto si sbor pod vedením p. u. Smíškové nacvičil na středu sedm známých koled a vánočních písniček, aby mohl udělat radost obyvatelům v Senior domě. Nechyběla ani družina naší školy a dramatický kroužek z 1. stupně a Lucie Bláhová s Ladislavou Čapkovou, které s dětmi z různých tříd nacvičily sestavu na moderní hudbu, což bylo celkové oživení programu. Na závěr babičky a dědečkové dostali pozdravy s přáním hezkých a příjemných Vánoc plných klidu. I my, účinkující, jsme byli obdarováni v podobě ušitých medvídků pro první stupeň a dekorativních košíčků pro nás starší. Senioři byli dojati, v nejednom oku se zaleskla slza, a proto doufáme, že poslání Vánoc, potěšit druhé, jsme splnili. Alexandra Lacková, IX. B

10 10 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA únor 2012 Třídní besídky ve třídách II. A, II. B a II. C Vraťme se zpět do času posledních předvánočních dní, kdy na nás ze všech koutů dýchala atmosféra očekávaných Vánoc. Právě v této době si žáci 2. ročníků pozvali do školy své rodiče, sourozence, prarodiče i kamarády, aby společně oslavili čas vánoční. V každé ze tří tříd si děti u rozsvíceného stromečku připomněly vánoční zvyky a obyčeje (pouštění lodiček, krájení jablíček aj.), předvedly nacvičené pásmo vánočních koled a písní a nakonec si vlastnoručně za pomoci rodičů vyrobily domů i vánoční dekoraci. O vydařenosti a spokojenosti těchto setkání svědčily rozzářené úsměvy ve tvářích dětí a milá a děkovná slova všech zúčastněných. Naděžda Vančatová Z tvorby našich žáků Bude zima Irena Košťáková, 5.A Byla zima, byl i mráz, zimo, zimo, kdypak přijdeš zas? Přijdu za rok, dětičky, budu mít i ručičky. Vykreslím vám okýnko, zmrazím i to polínko. Ohřejte se u ohýnku a zalezte pod peřinku. Pak vám teplo bude, zima vám nebude. Postavíme sněhuláka Kristýna Princová, 5.A Postavíme sněhuláka, bude to holka pro dobráka. Zahrajem si koulovačku, přidám do toho i mou hračku. Doma si dáme teplou kávu a vymyslíme textovou zprávu. Doma si dáme teplý čaj a půjdeme do hajan. Ráno se vzbudíme, televizi pustíme. Dávají tam pěkný pořad, Karel Gott má nový obřad. Bere si za ženu Pavlovic Mařenu. Školní kolo Olympiády v českém jazyce Ve středu 7. prosince proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Do soutěže se zapojilo 7 žáků z 8. a 9. tříd. Všichni řešili úkoly velmi svědomitě, a proto jim patří pochvala. Dva nejúspěšnější řešitelé postupují do okresního kola. Jimi jsou: Tereza Soukupová z 9.B, která se ve školním kole umístila první, a Katka Vorlová z 8.B, která byla druhá. Gratulujeme. JS INFORMACE Z DDM Upozornění pro rodiče: v pátek 3. února se nebudou konat zájmové kroužky z důvodu pololetních prázdnin. Srdečně zveme všechny děti i rodiče v sobotu 18. února od hodin na Velký karnevalový rej do sálu domu dětí a mládeže. Pro děti budou připraveny soutěže a vyhodnocení nejzdařilejších karnevalových masek. K dobré náladě hraje DJ Pepa Lidral, vstupné pro děti i rodiče zdarma. Ve dnech 18. a 19. února bude v DDM víkendový kurz s Mirkem Vojáčkem na téma Vztahy I přednášky o životní filozofii. Bližší informace na tel nebo Dům dětí a mládeže nabízí letní tábor zaměřený na keramiku a cyklistiku, který se bude konat od do v rekreačním zařízení Nová louka v Albrechticích nad Vltavou. Zájemci se mohou hlásit od 1. února v DDM u pí Povondrové. J. Kohoutová KLUB PORTA SOBĚSLAV ZVE NA JIHOČESKÉ KOLO SOUTĚŽNÍHO FESTIVALU PORTA 10. BŘEZNA 2012 OD 15 HODIN V SEZIMOVĚ ÚSTÍ Po patnácti letech se Porta vrací do Sezimova Ústí, kde o její spolupořádání projevilo zájem Městské středisko kultury a sportu. Soutěžit se bude tentokrát nejen o postup v interpretační soutěži do národního kola v Řevnicích a o postup v autorské soutěži, ale i o zajímavou cenu, kterou věnoval výrobce postelových roštů firma Somme s.r.o. Vlastiboř. Malý dárek obdrží každý soutěžní účastník a zkrátka nepřijdou ani návštěvníci, kteří se mohou těšit na takové hosty, jako jsou například Václav Koubek, Honza Bican nebo Jezevci. Pokud tedy máte zájem o přihlášení do soutěže, učiňte tak co nejdříve prostřednictvím webových stránek kde najdete přihlášku a další potřebné informace. Volat můžete také na telefonní číslo Akci podporují: Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí (měxus), KLUB PORTA Soběslav, f. Somme s.r.o. Vlastiboř, Česká Tábornická Unie, Jihočeský kraj, OSA, SAI, Sdružení Porta, Kaňka. Poděkování patří mediálním partnerům a všem dalším, bez jejichž pomoci by se nemohla tato akce uskutečnit. KLUB PORTA Soběslav, Miloš + Lubomír Dvořák,

11 únor 2012 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 11 Malé ohlédnutí za vánočními koncerty Bývá již tradicí, že v čase adventu a Vánoc probíhají v našem městě a blízkém okolí koncerty pěveckých sborů. V loňském roce tomu bylo trochu jinak. Základní umělecká škola v Soběslavi u příležitosti 60. výročí svého založení nastudovala a uvedla pod taktovkou pana Tomáše Vránka Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby. Přizváni byli zpěváci soběslavských sborů Anonym Voice, Novita a další ze Soběslavska a okolí. Orchestr tvořili učitelé a žáci základních uměleckých škol a jejich přátelé. Jako sólisté pak vystoupili Hana Žvachtová, Jana Kastnerová, Irena Molíková, Zdeněk Vrhel, Petr Molík a hosté Vratislav Kříž Národní divadlo Praha, Martin Šrejma Státní opera Praha a Jiří Přibyl Moravské divadlo Olomouc. Myslím si a nejen já sama, že dobré dílo se podařilo a velkou měrou přispělo k té krásné vánoční atmosféře. Vystoupení byla v kostelech v Choustníku, Skalici, Dírné a Veselí nad Lužnicí, dále v Kulturním domě města Soběslavi a Dráchově. Ačkoliv prostředí i divácká návštěva v KD Soběslav byly úžasné, je určitě škoda, že nebylo umožněno celému souboru vystoupit v kostele sv. Petra a Pavla, což by jistě znásobilo zážitek ze mše. Velký dík patří všem, kteří se tohoto projektu zúčastnili, či jinak se na něm podíleli. Poděkování patří i nám divákům za vytvoření nádherné atmosféry při vystoupeních. Hana Čížková Prosinec je jako každoročně u nás zaplněn vánočními programy, o kterých jsem již informovala v minulém čísle Hlásky. Poslední z vystoupení patřilo letos žákům Rolničky. Děti k nám přišly s pohádkou, která se jim opravdu povedla. Při malém posezení jsme si nakonec zazpívali vánoční koledy. Konec roku 2011 v Senior domě byl ukončen Dárkováním, které bylo netradiční. Program vytvořila pěvecká skupina Senior domu, která vznikla v listopadu 2011, pod vedením paní Jany Ježkové. Naši zpěváci zazpívali méně známé i klasické vánoční písně. Zdraví, štěstí a spokojenost přišel popřát našim uživatelům i starosta ing. Jindřich Bláha. Při společném předvánočním posezení jsme si popřáli a zazpívali a než jsme se nadáli, už je tu nový rok! Letošní rok u nás zahajujeme se zvířátky. Jako každoročně nás navštíví zvířátka z Parku exotických zvířat z Dvorce u Borovan. Jaká zvířátka k nám tentokrát přijedou? O tom až příště, zatím je to překvapení! Lada Haplová Knihkupectví u sv. Víta Nejprodávanější tituly v lednu: V. Klaus: Evropská integrace bez iluzí J. Formánek: Umřel jsem v sobotu Z. Svěrák: Nové povídky B. Nesvadbová: Borůvky J. Deaver: Lovec M. Viewegh: Mafie v Praze J. Kulhánek: Vyhlídka na věčnost

12 12 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA únor 2012 Baráčníci se sešli u vánočního stromečku v Kulturním domě města Soběslavi v sobotu 17. prosince. Ve 13 hodin se hlásili do služby dráb a ponocný. Slova se ujal rychtář SOB Soběslav soused Kastner, přivítal hosty a přítomné tetičky a sousedy. Mezi hosty byl místostarosta Mgr. Vladimír Drachovský s manželkou, dále paní Klimešová, kronikářka města Soběslav, slečna Drachovská, dále nesmíme zapomenout ani na pracovníka KDMS Jindřicha Kocourka. Po přivítání se rozezněly zvony, vzpomněli jsme na ty, kteří už nejsou mezi námi. Potom byl přečten program, který byl všemi přítomnými schválen. Tetička Kastnerová nám přečetla z kroniky poslední zápis o vánočním posezení z roku Následovalo slovo vzdělavatelky, tetičky Musilové. Zdůraznila, že Vánoce by měly být oázou klidu, odpočinku, setkávání se s rodinou, s přáteli. Vánoční dárek by měl vyjadřovat náš cit k člověku, kterému ho předáváme. Nakonec nám přečetla vánoční báseň. Pan Kocourek se svojí žákyní slečnou Drachovskou nám zahráli na kytary vánoční koledy. Myslím si, že to byl pěkný zážitek pro všechny. Slova se poté ujal rychtář obce soused Kastner a připomněl, že čas vánoční a konec roku je vždy doba, kdy se ohlížíme za uplynulým rokem a hodnotíme, co jsme vykonali, co se nám povedlo, co nepovedlo, plánujeme, co budeme dělat rok následující. Účelem spolku je mimo jiné: Pěstovat vhodné staročeské zvyky a obyčeje, udržovat národní kroje a folklor jako takový. Podporovat a šířit baráčnické ideje i zájmy a tím pomáhat k povznesení a rozvoji celého baráčnictva. Pořádat zasedání, sjezdy, výstavy, národopisné slavnosti, zájezdy, přednášky, staročeské zábavy a další zájmovou činnost. Vánoční posezení pod stromečkem V roce 2011 se podařilo uskutečnit několik akcí: oslavu 80. výročí založení VI. župy, výstavu o činnosti SOB Soběslav v knihovně, zájezd do Zálší se SOB Týn n. Vlt. Rovněž se konaly zajímavé přednášky ať pro studenty gymnázia v jizbě či v knihovně přednáška o kronikách a krojích. Toto si myslím, že je cesta k šíření baráčnicích idejí a povznesení propagace baráčnictva vůbec. Nesmíme se ve své činnosti uzavírat, ale otevřít se co nejvíc veřejnosti a hledat další způsoby zviditelnění naší práce. Práce baráčníků není jen o svérázu, ale je to naplňování baráčnických idejí v souladu s regulemi, co děláme pro město, pro společnost, pro sebe. Nosit svéráz a kroj není otázkou povinnosti, nařízení, to je pro každého člena čest, to musí jít od srdce. A proto to nikomu nechci nařizovat, chci usilovat o Vaši důvěru, kterou v žádném případě nechci zklamat. Je taky naší povinností dbát o členskou základnu a stále jí rozšiřovat. Následovalo přání příjemného prožití svátků vánočních, nového roku a přípitek na zdraví. Potom byl vyzván místostarosta Mgr. Drachovský, jenž poděkoval za pozvání na toto vánoční posezení, vlastně mezi námi byl prvně, zrovna s novým rychtářem, sousedem Kastnerem. Vyjádřil myšlenku, že naše spolupráce bude pokračovat, baráčníci dělají dobrou reklamu městu, je to tradice. Následovalo předání dárků panu místostarostovi a jeho paní. Tetička Líkařová pod stromečkem rozdělila dárky, které tam nadělil Ježíšek. Rychtářovi obce byl předán sponzorský dar od pana Klípy a pana Podlahy, za které obec baráčníků Soběslav moc děkuje. Oficiální část vánočního posezení byla ukončena písní Baráčník být. Soused rychtář Kastner trojím poklepem rychtářského práva ukončil toto zasedání. Poté následoval program Soběslavské chasy mladé. Přišla mezi nás malá děvčátka ve věku 3-11 let Ráček pod vedením Dany Moravcové a předvedla pásmo dětských tanečků a písniček. Toto vystoupení mělo veliký ohlas. Po něm předvedli své pásmo dospělí. První část byla zaměřena na Vánoce, zpívali vánoční koledy. Ve druhé části vystoupení předvedl soubor Soběslavské chasy mladé pásmo tanců a zpěvu. Myslím si, že se všichni přítomní v sále zamysleli nad vánočními koledami a tiše vzpomínali na blízké. Byl to opravdu velký zážitek. O vánoční výzdobu stolů se postarala tetička Kastnerová. SŠ a ZŠ Soběslav věnovala na výzdobu stolů vánoční svícny, za to vedení školy patří poděkování. Napsala tetička Kastnerová, kronikářka PÉČE O NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ OSOBY V rámci absolventské práce proběhlo v Soběslavi během listopadu 2011 dotazníkové šetření, které mapovalo názory občanů našeho města starších 40 let na problematiku péče o těžce nemocné a umírající osoby. Oslovení spoluobčané byli velmi vstřícní, a to i přesto, že se jednalo o citlivé téma. Platný dotazník odevzdalo 102 žen a 53 mužů. Děkujeme. Většina respondentů je přesvědčena, že se o problematice málo hovoří a má zájem o informace z této oblasti (Hláska, letáky, besedy, internet). V případě potřeby by se lidé obrátili mj. na sociálně-zdravotní odbor MÚ a především na svého lékaře. Každý druhý dotázaný má přímou zkušenost s péčí o těžce nemocnou nebo umírající blízkou osobu a bezmála 90 % by bylo ochotno takovou péči v budoucnu případně poskytnout. To je důležité, protože dožít doma by si přály téměř dvě třetiny respondentů. Avšak více než třetina se domnívá, že důstojné umírání v domácím prostředí není reálné. Existují však možnosti a služby, které mohou nemocným i pečujícím pomoci. Co, kde a za kolik mohou naši občané žádat? Informace o možnostech v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné Vám v některých dalších číslech přiblíží jednotliví poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb (Pečovatelská služba, Domácí zdravotní péče, Domácí hospic Jordán, Hospic Prachatice, Hospic Čerčany). Podrobné výsledky průzkumu jsou k dispozici v redakci. ML Program KD Veselí nad Lužnicí únor 2012 Pátek 10. února Pořádá Římskokatolická církev, farnost Veselí nad Lužnicí. Maturitní ples 4.B SOŠEP Velký sál KD od 19 hodin. Pro děvčata a chlapce do 10 let. Shromáždění masek od hodin. Začátek Úterý 14. února programu v 15 hodin. KONCERT KAPELY VESELKA Ladislava Velký sál KD. Vstupné 30 Kč. Kubeše U příležitosti oslav 650 let od udělení městských práv Veselí. Maturitní ples 4.A SOŠEP Pátek 24. února V pořadu vystoupí sólisté Milan Černohouz, Velký sál KD od 19 hodin. Ivana Ročková, Blanka Tůmová, Ivana Jelínková, Ivana Zbořilová. Koncert moderuje PŘIPRAVUJEME Miloň Čepelka (člen Divadla Járy Cimrmana Pátek 16. března 2012 a textař). TECHTLE MECHTLE Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné 160 Kč. Skupina HANKY PANKY z Prahy opět přiváží svou travesti show. Pátek 17. února FARNÍ PLES Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné předprodej 230 Kč, na místě 250 Kč. Pořádá Římskokatolická církev, farnost Veselí nad Lužnicí. Úterý 17. dubna Hraje VYSOČINKA. Objednávky vstupenek Koncert VÁCLAVA NECKÁŘE se skupinou BACILY p. Iva Stropková, tel Velký sál KD od 20 hodin. Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné 335, 295 Neděle 19. února a 260 Kč. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL Předprodej vstupenek od VÝKUP KOŽEK - pondělí a dále každé první pondělí v měsíci u KD Jirsíkova ul. v době mezi h

13 únor 2012 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 13 O R D I N A Č N Í H O D I N Y L É K A Ř Ů V S O B Ě S L A V I PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ MUDr. Moutvičková Alena tel Poliklinika, ul. Petra Voka Po 8-13 Út St, Čt, Pá 8-13 Pro objednané denně kromě úterý MUDr. Staňková Hana tel Tř. Dr. Edvarda Beneše 279/II Po, St, Pá 7-12 Út 7-12 ordinace Dírná Čt MUDr. Němejc Milan tel Komenského 5/I Po 7-8, Út, Čt 7-11,30 St 7-8, Pá 7-12 MUDr. Menglerová Hana tel Kostelní 42/I Po - 11,30-16 Út 7,30-12 St - 11,30-18 Čt 7,30-12 Pá MUDr. Vítková Zdeňka tel Lustigova 403/III Po, Čt 7,30-15 Út, Pá 7,30-14 St 7,30-18 Polední přestávka 11,30-12,30 MUDr. Tučková Veronika tel Zátkova 535/II Po ,15 11,45-13,30 Út (od 15 h přednostně obj. pacienti) St 7,30-11,15 11,45-13,30 Čt 7,30-11,15 11,45-13,30 (od 9 h přednostně obj. pacienti) 7,30-12 (11-12 pro obj. pacienty) Pá Po, St, Čt 7-8,15 odběry biolog. mat. Po, St, Čt 14-15,30 návštěvy ZUBNÍ LÉKAŘ MUDr. Štěpán Stanislav tel Po 7,15-11, Út 7,15-11, ,30 St 7,15-11, Čt 7,15-11, Pá 7,15-11, ,30 MUDr. Havrlant Pavel tel Po 7-11, Út 7-11, ,30 St operační den Čt 7-11, ,30 Pá 7-13 MUDr. Bejblík Václav tel Po ,30-17 Út 7-13 St, Čt ,30-15 Pá 7-12 Dentální hygiena Radka Hronová, DiS. tel Po ,30-17 Út 7-13 St, Čt ,30-15 Pá 7-12 MUDr. Josef Duraj tel Po - Pá 9-14 MUDr. Vodička Jan Jirsíkova 36/I tel Po 7,15-11, ,00 Út 7,15-11, ,30 St, Pá 7,15-13,00 Čt 7,15-11, ,30 MUDr. Klimtová Radomila tel Lustigova 403/III Po, Út 8-15 St 8-17 Čt 8-16 Pá 8-14 Polední přestávka 12-12,45 MUDr. Les Roman, tel Zátkova 535/II Po, Út 7, St 7,30-13 Čt 7, Pá 7,30-11 PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST MUDr. Zrůbková Jana tel , mobil Mrázkova 489/III Po 7-12 nem. Út 8-9 nem očkov nem. St 7-10 nem porad. koj prevence 5-19 let Čt 8-11 nem nem poradna kojenci Pá 7-12 nem. MUDr. Fialová Yvetta, tel Rašínova 152/II Po 7-8 odběry 8-10 nem kontroly kontroly 14-15,30 prevence 15,30-16 nem. Út 7-8 odběry 8-9,30 nem. 9,30-12,30 návšť ,30 poradna, 15,30-16 nem. St 7-8 odběry 8-9,30 nem. 9,30-10,30 kontroly 10,30-13 návšť ,30 prevence 14,30-15 nem. Čt 7-8 odběry 8-9,30 nem. 9,30-10,30 kontroly 10,30-13 návšť. 14,30-15,30 poradna 15,30-17 prevence nem. Pá 7-8 odběry 8-9,30 nem. 9,30-11 kontroly, 11-14,30 návšť sněžení bradavic (zdravotní sestra Hánová) ODBORNÍ LÉKAŘI Poliklinika Soběslav DIABETOLOGIE MUDr. Kališová Estera tel Po - St 6,30-15 Čt 7-13 Pá 8-14 INTERNA, REVMATOLOGIE, DIABETOLOGIE MUDr. Blažková Eva tel Po, Út 7-12 Ošetřujeme všechny klienty mimo pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny INTERNA, ULTRAZVUK, LIPIDOVÁ PORADNA MUDr. Musil Petr, tel Út SONO MUDr. Vlčková Blanka tel St 8-15 Polední přestávka 12-12,30 MUDr. Kuchař Ladislav tel Čt 8-15 Polední přestávka 12-12,30 MUDr. Kočišková Blanka tel Pá CHIRURGICKÁ AMBULANCE MUDr. Kolář Josef, tel Po - Pá 7-13 Polední přestávka od 11,15 ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY Kolářová Jitka, tel Út 7-13 RTG d.s. Procházková Věra tel Po - Pá 7-13 Polední přestávka od 11,15 ORTOPEDIE MUDr. Šmrha Lubomír tel , mobil Út 7,30-13 Čt 7,30-15 Pá 7,30-13

14 14 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA únor 2012 O R D I N A Č N Í H O D I N Y L É K A Ř Ů V S O B Ě S L A V I OČNÍ MUDr. Pavla Dohnalová tel Po 7,30-13,30 Út 7,30-14,00 perimetrie St 7,30-16,00 Čt 7,30-14,00 Pá 7,30-12,00 perimetrie NEUROLOGICKÁ AMBULANCE MUDr. Luňáčková Hana tel Po a Čt 8-14 příp. ord. 7-8 administrativa (po oba dny po předchozím objednání) ŽENSKÉ ODDĚLENÍ MUDr. Kříž Lubomír tel Po Út 7-12 St Čt 7-12 Pá 7-12 Odběry krve 7-10 MUDr. Bronislav Hošek tel Sídliště Svákov naproti PENNY Marketu Po Út 7-14 St Čt Pá 7-13 So 8-12 vždy první sobota v měsíci UŠNÍ - NOSNÍ - KRČNÍ MUDr. Voštová Jarmila tel Po a St 7-13 REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ d.s. Šimáková Jindra tel Po - Čt administrativa Pá 7-11 REHABILITACE MUDr. Tomášková Markéta tel Út, St 8-13 (po oba dny po předchozím objednání) BIOCHEMIE zdrav. laborantka Fejtlová Zdena tel Po - Pá 6,30-13 odběr materiálu 6,30-8,30 HEMATOLOGIE zdrav. laborantka Koubová Jaroslava tel Po - Čt 7-7,45 8,45-15 Pá (sudé) 7-7,45 8,45-15 SOUKROMÁ ZUBNÍ LABORATOŘ vedoucí laborantka Bínová Milena tel Po - Čt 7-11, Pá 7-11, DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA Zajišťuje dispečink Nemocnice Tábor, a.s. tel (všední dny ) tel , ( včetně So, Ne, svátky) LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI tel tísňové volání 155 Po - Čt Pá So, Ne, svátky 8-22 LÉKÁRNA U ZLATÉ KORUNY Mgr. Štěpánová Helena tel Po - Pá 7,30-17 So 7,30-11 LÉKÁRNA PETRA VOKA PHARMED CZ s.r.o. tel Po - Pá 7-17,30 So 7,30-11,30 LÉKÁRNA SVÁKOV PHARMED CZ s.r.o. tel Po, Út, Pá 8-16,30 St 8-15 Čt 8-18 So 8-11 vždy první sobota v měsíci Změny ordinačních hodin v průběhu roku nejsou vyloučeny. A je to tady - 40 roků maškarního vzpomínání ve Skalici Počtyřicáté v novodobé historii zažijí obce na Skalicku velkolepou oslavu masopustu, který byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování a rozverného veselí, během kterého bylo potřeba se před dlouhým čtyřicetidenním půstem dosytosti najíst a napít. Počtyřicáté se tedy bude ve Skalici a okolí konat průvod masek poslední masopustní sobotu, která pro tento rok připadá na 18. únor. Nastartování průvodu začalo schůzkou tzv. přípravného výboru již 10. ledna, kde bylo určeno motto průvodu a rozděleny méně či více splnitelné úkoly. Vše musí směřovat k tomu, aby na den D bylo vše stoprocentně připraveno, scénky aby zapadaly do tématu a aby byla funkční všechna heblata, případně aby se stihlo pohledat veškeré potřebné náčiní, nářadí i oblečení. Podmínkou je vesele prožitý den a odměnou pak jsou veselí a spokojení návštěvníci průvodu, kterých se do jednotlivých obcí sjede pravidelně více než požehnaně. K vidění, tak jako v předcházejících letech, budou scénky, které jsou prostředkem parodie a kritiky současného politického dění, případně některých lidských vlastností a neřestí. K vidění však budou i masky zvířat, řemeslníků, případně historických postav či nadpřirozených bytostí. V sobotu 18. února se tedy jaksepatří vyšňořený, více než stohlavý průvod masek vydá na svou pouť a to tak, aby byl pokud možno dodržen předem oznámený časový harmonogram. V Rybově Lhotě se ansábl předvede v 9.30, následovat bude Radimov v 10.30, Hlavatce v 11.45, Želeč ve 13.00, Třebiště ve a vyvrcholení nevázaného veselí pak proběhne na skalické návsi v h. Po celé trase bude poutníky doprovázet řízná kapela pod vedením Jindry Smolíka. Pochutnat si bude možné na dobrém pití i na skvělých specialitách v podobě jitrniček, jelítek, tlačenky, ale také třeba na lahůdkové konině přímo z udírny nebo na pravé skalické cmundě a pro děti bude nachystána vata cukrová. Ta prý ještě navíc ženám zaručeně upraví obvod hrudi tak, že je zbaví potřeby používat proslavených francouzských implantátů. Ukončením průvodu však masopust nekončí. Od hodin se totiž ve společenském sále hostince U Rumcajse ve Skalici koná tradiční maškarní bál, na který vás zve Maškarní sdružení Třebiště, Rybovy Lhoty a Skalice. BT

15 únor 2012 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 15 Policejní zápisník Podezřelá P.M. nenastoupila do Věznice v Praze - Ruzyni k výkonu trestu odnětí svobody, který jí byl uložen ve výměře 1 roku rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu, ačkoliv si dne převzala výzvu k nastoupení tohoto trestu a v nastoupení trestu jí nebránily žádné závažné důvody. NP odcizil vdobě od do stavební součástky určené na stavbu bednění na staveništi dálnice D3 úsek SO-206 Soběslav - Veselí nad Lužnicí vcelkové hodnotě ,- Kč. NP vdobě od do neoprávněně vnikl na pozemek u domu č.p. 149, nám. Republiky, kde poškodil dřevěnou zárubeň dveří u zděného altánu v hodnotě ,- Kč, ve kterém poškodil vnitřní stěny v hodnotě 5.000,- Kč tím, že je pomaloval černou barvou. J.N. řídil dne od baru Domino v ul. Petra Voka na sídl. Míru osobní automobil ve stavu vylučujícím způsobilost, kdy alkohol v jeho krvi dosahoval hladiny 1,85 g/kg. J.H. řídil dne po ul. Palackého osobní automobil ve stavu vylučujícím způsobilost, kdy alkohol v jeho krvi dosahoval hladiny 2,50 g/kg. NP dne odcizil v Penny Marketu vsoběslavi dámskou koženkovou kabelku černé barvy sdoklady, finanční hotovostí a platební kartou skódem PIN, kdy ztéto platební karty následně provedl dva neoprávněné výběry, čímž způsobil poškozené J.Š. celkovou škodu ve výši ,- Kč. NP se dne vloupal do stavebnin UNIOM vul. P. Bezruče, kde nic neodcizil, ale poškodil několik dveří objektu, čímž způsobil škodu ve výši ,- Kč. NP se vdobě od do opětovně vloupal do areálu stavebnin UNIOM vul. P. Bezruče, kde odcizil železné traverzové profily různých délek a dále různé zbytky těchto profilů o hmotnosti 500 kg, vcelkové hodnotě 6.837,- Kč. Z.M. vdobě od do odcizil z volně přístupného areálu Špačkova Mlýna 2 ks litěných radiátorů, které následně odprodal do výkupny sběrných surovin Ekopron Metal za celkovou částku ve výši 805,- Kč. NP dne nezjištěným způsobem překonal 4 m vysokou zeď domu v ulici Lužnická, po tomto překonání zdi se dostal do uzavřeného dvora domu, kde se volně pohyboval, čímž poškozenému Z. M. nezpůsobil žádnou škodu na majetku. D.B. dne odcizil v prodejně Večerka vul. Palackého 1 ks lahve lihoviny vhodnotě 105,- Kč, ačkoliv byl za obdobný trestný čin odsouzen a potrestán. OOP Soběslav Z činnosti hasičů Události PS Soběslav Součinnost s Policií ČR při pátrání po pohřešované osobě v okolí řeky Lužnice u obce Skalice. Při prohledávání dna řeky jednotka spolupracovala s jednotkami z požárních stanic Český Krumlov, Týn n/v a České Budějovice, které jsou vybaveny potápěčskou technikou Odstranění následků dopravní nehody autobusu a osobního automobilu u obce Dírná. Při nehodě nebyl nikdo zraněn Vytažení utonulé osoby z pískovny u obce Roudná Dohašení ohnisek po pálení klestí v lese u obce Debrník Odstranění úniku ropných produktů na vozovku u obce Dvorce Záchrana labutě z nádrže ČOV ve Veselí nad Lužnicí. Došlo na naši adresu 4.1. Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů u obce Hodětín. Při nehodě nebyl nikdo zraněn Technická pomoc při havárii vodovodního potrubí v Soběslavi Planý poplach. Příčinou výjezdu bylo chybné hlášení EPS v zemědělské objektu v Dyníně. Při zásahu jednotka spolupracovala s jednotkou z CPS České Budějovice, JSDHO Neplachov a Veselí nad Lužnicí Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů u obce Dynín. Při nehodě nebyl nikdo zraněn Planý poplach. Příčinou výjezdu bylo chybné hlášení EPS v bytovém domě ve Veselí n/l Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Tučapy. Při nehodě nebyl nikdo zraněn Odstranění rampouchů z dálničního mostu ve Veselí n/l. Rampouchy ohrožovaly vozidla jedoucí pod mostem po silnici E 55. Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice Soběslav Všichni milujeme ohňostroje Nejsem zarytým odpůrcem zábavní pyrotechniky, naopak - každý rok na Silvestra se těším na velký ohňostroj na našem náměstí, ale jak se říká, všeho moc škodí Jako velká část obyvatel Soběslavi i já patřím k chovatelům domácích mazlíčků, konkrétně mám psa plemene bígl. Jedná se o lovecké plemeno, takže svého psa beru na hony, kde samozřejmě není nouze o rány podobné ranám při ohňostroji. Člověku by se mohlo zdát, že když je pes zvyklý na výstřely z brokovnice, nebude mu vadit ani nějaká ta rána z ohňostroje. Jenže chyba lávky Jak začnou k obloze za ohlušujícího rachotu létat ohnivé koule, náš pes by se mohl zbláznit. Běhá po dvoře jak šílený, neúnavně štěká a není k utišení. Nepomohlo, ani když jsme ho zavřeli dovnitř do domu. Proto jsme se uchýlili k tomu, že každým rokem na Silvestra psa uspíme sedativy. Toto řešení se velmi osvědčilo. Jenže lidé asi mají i přes všudypřítomnou krizi stále dost peněz na to, aby si kupovali nelevnou zábavní pyrotechniku při každé příležitosti. Ať je jaro, léto, podzim či zima, k obloze se pomalu každý týden vznese pár ohňostrojů (Nemluvě o tom, že v posledních letech se naše okenní tabule zachvěly od ohňostrojových ran i na Štědrý večer!!!). A jelikož se tedy ohňostroje objevují v průběhu celého roku, musel by náš hafan být uspaný 365 dní v roce, neboť člověk nikdy neví, kdy se zase někdo rozhodne zpestřit si ohňostrojem život Naštěstí se náš pes ran vyloženě nebojí, jenom ho neuvěřitelně rozčilují a snaží se je štěkotem zahnat tak usilovně, až by se z toho uštěkal. Lituju ty chovatele, jejichž zvířata se ran panicky bojí. To si představte, že se pak takhle někdo vydá uprostřed léta se psem na procházku, a v tu chvíli si nějaký šílenec vzpomene, že něco odbouchne. Vyděšený pes pak samozřejmě v záchvatu hrůzy uteče neznámo kam a jeho páníček už ho třeba ani nikdy nenajde. A jak se na to má chovatel připravit, když nikdy neví, kdy to přijde? Když si kdokoliv kdykoliv může hrát na pyrotechnika? Dle mého názoru by bylo rozumné, kdyby bylo používání zábavní pyrotechniky povoleno jen na Silvestra, popřípadě by bylo možné podat žádost na městský úřad, který by mohl udělit výjimku o pořádání ohňostroje mimo Silvestr. Každý občan by pak předem věděl, kdy a kde ohňostroj očekávat A navíc Nemá být snad ohňostroj vyvrcholením oslavy něčeho výjimečného a jedinečného? Jak může být něčím nevšedním, když je k vidění pomalu každý den? Jakoby pak celé ohňostrojování ztrácelo na významu Jana Pavlíková, studentka

16 16 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA únor 2012 SPOLEČENSKÉ CENTRUM SOBĚSLAVSKA KINO - program - ÚNOR 2012 Nerudova 424, Soběslav Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před představením, em nebo na tel UNDERWORLD: PROBUZENÍ 3D Středa 1. února ve hodin Čtvrtek 2. února ve hodin Akční, horor USA, 85 minut, titulky. Film přináší novou dimenzi do epické bitvy mezi upíry a Lycany, tentokrát ve 3D. Kate Beckinsale, hvězda prvních dvou filmů, se vrací ve své hlavní roli jako upírka válečnice Selene, která unikne z vězení do světa, v němž lidé objevili existenci upírů a klad Lycanů, kteří mezi sebou vedou totální válku k vymýcení obou nesmrtelných druhů. Mládeži přístupný od 15 let. Vstupné 160 Kč. ŠMOULOVÉ 3D Pátek 3. února v hodin Animovaný, rodinný fantasy USA, 103 minut, dabing. Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni společně projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central parku. Malí modří Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít způsob, jak se dostat zpátky domů do vesničky dříve, než je Gargamel znovu vystopuje. Mládeži přístupno. Vstupné 130 Kč. KONTRABAND Pátek 3. února ve hodin Sobota 4. února ve hodin Thriller USA, VB, 110 minut, titulky. V Hollywoodu zavál drsný severský vítr. Jeden z nejtalentovanějších evropských režisérů současnosti, Islanďan Ballasar Komákur, se rozhodl ukázat světu, jak v jeho pojetí vypadá nekompromisní thriller. Příslušník finanční stráže (Mark Vahlberg), který kdysi pracoval jako pašerák, se nechá zlákat penězi a ještě jednou se pokusí propašovat nějaké nelegální zboží. Ohrozí tím však svoji rodinu. Když si uvědomí, že tentokrát zašel opravdu daleko, je už pozdě couvnout. Musí se tedy postarat o to, aby nikdo nebyl ohrožen a přitom ho nikdo nechytil při činu. Mládeži přístupný od 15 let. Vstupné 100 Kč. KOCOUR V BOTÁCH 3D Sobota 4. února v hodin Animovaný USA, 90 minut, dabing. Film přináší další příběh z Krajiny za sedmero horami. Tentokrát se dozvíme něco víc o Kocourovi v botách a o tom, jaké příhody předcházeli jeho střetnutí se Shrekem a Oslíkem. Kocour se vydává na hrdinskou cestu, aby ukořistil slavnou husu, která snáší zlaté vejce. Na svých toulkách se setkává s vejcem Humpty Dumpty a mazanou kočkou Kitty Softpawns. Mládeži přístupno. Vstupné 130 Kč. BŮH MASAKRU Středa 8. února ve hodin Čtvrtek 9. února ve hodin Komedie Francie, Německo, Polsko, 79 minut, titulky. Rvačka dvou dětí na hřišti. Nateklé rty, vyražené zuby Rodiče obětí pozvali na návštěvu rodiče útočníka, aby vyplnili pojistnou událost a vše v klidu vyřeší. Přátelské žertíky zprvu vysoce civilizovaných lidí se postupně mění v masakr, kterému nikdo z nich neunikne. Příběh odhaluje to, co je politicky korektní, a ukazuje, že pod pozlátkem je mnoho krutosti. V hlavní roli Kate Winslet a Jodie Foster. Mládeži přístupný od 12 let. Vstupné 90 Kč. HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV 3D Pátek 10. února v hodin Sobota 11. února v hodin Dobrodužný, rodinný USA, 126 minut, titulky. Světoznámý knižní román napsaný Brianem Selznickem se dočkal své filmové podoby. Děj se odehrává na rušném vlakovém nádraží ve Francii, kde přebývá zlodějíček Hugo Cabret, skryt před ostatními lidmi, a co především, před komisaři. Jednou však Huga nachytá při loupeži tajemný prodavač a vezme mu Hugův deník. Avšak časem se ukáže, že to není jen tak obyčejný prodavač. Knihu, která v roce 2007 trhala v Americe prodejní rekordy, režíruje známý režisér Martin Scorsese. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. JACK A JILL Pátek 10. února v hodin Sobota 11. února v hodin Komedie USA, 91 minut, titulky. Jack žije takřka dokonalým životem s výjimkou jediné přetrvávající chybičky sestry Jill, jeho dvojčete. Každý rok musí na Den díkůvzdání přetrpět mučivou návštěvu své sestry, která mu během pár okamžiků dokáže převrátit život vzhůru nohama. Když se ale z víkendové návštěvy zvolna stává návštěva měsíční, dvojčata spolu bojují a hádají se tak, jak to dokáží jen dvojčata. Jakmile začne být jasné, že Jill nemá v plánu odjet, uvede Jack do pohybu hned několik plánů v naději, že mu pomohou Jill přemístit tam, kde je mu její přítomnost nejmilejší na opačnou stranu. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč. MUŽ NA HRANĚ Středa 15. února ve hodin Čtvrtek 16. února ve hodin Thriller USA, 102 minut, titulky. Když bývalý newyorský policajt na útěku Nick Cassidy vstoupí do lobby hotelu Roosevelt v New Yorku, vyjede do jednoho z nejvyšších pater budovy a vyleze na římsu, ohrožuje víc než svůj vlastní život. Na nějakou dobu se zastaví celé město a to včetně několika velice nervózních lidí s velkým tajemstvím. Cassidyho rozhodnutí nevytvoří pouze mediální bouři, ale také zapeklitou situaci pro policejní psycholožku Lydii Spencer, která se ho snaží přesvědčit, aby neskákal. Přístupný od 12 let. Vstupné 100 Kč. STAR WARS: EPIZODA 1 SKRYTÁ HROZBA 3D Čtvrtek 16. února v hodin Pátek 17. února v hodin Sobota 18. února v hodin Akční sci-fi USA, 136 minut, dabing. Galaktickou republikou zmítají nepokoje. Vznikly spory ohledně zdanění obchodních cest odlehlým hvězdným soustavám. Chamtivá Obchodní federace doufá, že záležitost vyřeší její armáda bojových droidů, která začne úplnou blokádu malé planety Naboo. Zatímco Republikový kongres vede o těchto dramatických událostech zdlouhavé rozhovory, Nejvyšší kancléř tajně vyšle dva rytíře Jedi, ochránce míru a spravedlnosti v galaxii, aby konflikt zažehnali. Přístupný. Vstupné 140 Kč. LÁSKA JE LÁSKA Pátek 17. února ve hodin Sobota 18. února ve hodin Komedie CZ, 108 minut. Osmnáctiletá Maruška žije se svým dědečkem Vlastimilem, touží potkat svého prince a prožít romantickou lásku, jakou zatím zná jen z filmů. Svého vysněného prince skutečně potká. S Markem prožije krásné prázdniny, první milostné dobrodružství, ale také první zklamání. To, že pravá láska nikdy neodkvete, zjišťuje i Maruščin dědeček Vlastimil. Po letech potkává svoji dávnou lásku Libušku. Jsou jako dva mladí zamilovaní blázni. Je to láska s vůní marihuany. Vtipná a svérázná důchodkyně Libuška totiž na stará kolena propadla této léčivé bylině... Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč. SIGNÁL Středa 22. února ve hodin Čtvrtek 23. února ve hodin Komedie CZ, 115 minut. Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří mladíci Kája (Kryštof Hádek) a Filos (Vojta Dyk). Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních pochopitelné pokračování na str. 17

17 únor 2012 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 17 Kino - dokončení ze str. 16 očekávání, zvláště když se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač stát. Vesnice se rychle stává bitevním polem a to s využitím všech povolených i nepovolených zbraní. Je ovšem otázkou, zda Filos s Kájou budou schopni naplnit očekávání. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč. MUPETI Pátek 24. února v hodin Sobota 25. února v hodin Komedie, rodinný, loutkový USA, 110 minut, dabing. Walter, největší fanoušek Mupetů na světě, jenž je na dovolené se svými přáteli Garym a Mary z amerického městečka Smaltown, odhalí zákeřný plán ropného magnáta Texe Richmana, který se chystá srovnat se zemí Mupeti divadlo a těžit ropu, nedávno objevenou přímo pod tímto bývalým působištěm Mupetů. Aby Walter, Mary a Gary mohli zorganizovat největší televizní mupeti maraton v dějinách a pokusili se tak získat deset milionů dolarů, potřebných na záchranu divadla, musejí společně nejprve znovu sjednotit vše Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč. CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 2 3D Pátek 24. února v hodin Sobota 25. února v hodin Dobrodružný, rodinný USA, 100 minut, dabing. V tomto pokračování celosvětově úspěšného filmu Cesta do středu země z roku 2008 nové rodinné dobrodružství začíná tím, že mladý Sean Anderson dostane zakódované tísňové volání ze záhadného ostrova z míst, kde by se žádný ostrov nacházet neměl. Je to místo, kde jsou zvláštní formy života, hory ze zlata, životu nebezpečné sopky a nejedno pozoruhodné tajemství. Mládeži přístupný. Vstupné 130 Kč. VÁLEČNÝ KŮŇ Středa 29. února ve hodin Čtvrtek 1. března ve hodin Drama, válečný USA, 146 minut, titulky. Působivý příběh mladého chlapce jménem Albert a jeho milovaného koně Joeyho se odehrává na samém počátku první světové války. Joey je Albertovým otcem prodán britské jízdě a následně poslán na frontu, kde začíná jeho pozoruhodná pouť na pozadí velké války. Navzdory překážkám, kterým je na každém kroku nucen čelit, Joey ovlivňuje a mění životy všech, se kterými se na své pouti setká. Albert, který na svého přítele nedokáže zapomenout, opouští domov a vydává se na francouzská válečná pole, aby zde svého koně našel a přivedl ho zpátky domů. Mládeži přístupný od 12 let. Vstupné 110 Kč. Pozvánka na HASIČSKÝ PLES Srdečně Vás zveme na HASIČSKÝ PLES, který se bude konat v sobotu od na Zámečku v Myslkovicích. K poslechu a tanci hraje skupina Allegro Band. Čeká na Vás bohatá tombola a po loňském úspěchu i slosovatelné vstupenky.

18 18 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA únor 2012 Silvestrovský pochod Proč Silvestr prožít jen přípravou chlebíčků, pitím vína a mlsáním dobrot? Proč nevěnovat hodinu zklidnění a pochodu na čerstvém vzduchu? A tak se zrodil nápad udělat něco pro naše tělo. Členky naší tělovýchovné jednoty Sokol ho přijaly s nadšením. Sraz byl ve 14 hodin u pavilonku. I počasí nám přálo. Nepršelo ani nesněžilo jako předchozí den, dokonce vysvitlo i slunce. Sešlo se nás celkem 15. A tak jsme se vydaly na pochod. Vyzbrojeny hůlkami nordic walking a dobrou náladou jsme vykročily na cestu kolem Nového rybníka. První kroky nás zavedly kolem pomníku Otakara Ostrčila. Busta, která zde dlouho stávala, se před několika lety ztratila. Poté jsme vykročily úzkou pěšinou. Zdravilo nás opuštěné koupaliště, v dálce houkal projíždějící vlak a celkem liduprázdná cesta s jen málo návštěvníky, kteří měli také chuť nadýchat se čerstvého vzduchu. Bylo na co se dívat. Hladina rybníka osvětlena slabým prosincovým sluncem se modře leskla. Stromy se překvapeně zhlížely v tomto zrcadle, jako by nevěřily, že je opravdu poslední prosincový den. Zato hejna kachen nic nevyvedlo z rovnováhy a dál se vesele proháněly v jejich stínu a v rákosí při břehu hledaly něco chutného. Přešly jsme po hrázi rybníka a zabočily dubovou alejí proti proudu Černovického potoka. Do kroku nám šumělo rákosí a občas jsme se zastavily v údivu na nový výhled, který se nám v krajině otevíral. Došly jsme až na konec rybníka. Tam jsme nemohly pokračovat dál, protože dříve oblíbená vycházková trasa, která vedla kolem Černovického potoka, obkružovala celý lesík Libouš a vedla až ke mlýnu Zárub, je nyní bohužel neschůdná a neudržovaná. Před lesíkem Libouš jsme tedy stočily naše kroky vpravo do mírného stoupání. Sledujíc okraj pole, prošly jsme březovým hájkem, který nás pravotočivým obloukem dovedl nad Nový rybník k vyhlídce na Muchomůrce. Tam se nám otevřel pohled na celý Nový rybník a siluetu města, které dominovala soběslavská věž. Trochu jsme se vydýchaly a po chvilce rozjímání ještě zapózovaly na společné foto. Potom jsme se už docela prokřehlé rozběhly švestkovou alejí přes sídliště u Libouše zpět do tepla našich domovů a slíbily si, že příští rok určitě vyrazíme znovu. Za TJ Sokol Soběslav, jednatelka V. Čapková p Všechny účastnice pochodu obdržely památeční diplom a sladkou odměnu, které pro nás připravili manželé Čapkovi. Doufám, že začala tradice zimních pochodů do okolí Soběslavi spojená s objevováním a poznáváním krásných koutů v našem městě a okolí. Jaroslava Zemanová vzdělavatelka TJ Sokol Soběslav Pozvánka do Myslkovic Již 44. ročník masopustního řádění masek se koná v sobotu 25. února Ve hodin vychází od zámečku průvod masek, který projde celou obcí. V hodin začíná na zámečku tradiční masopustní veselice. Masky vítány. Pro dobrou náladu hraje kapela Petra Molíka. Dětský karneval na zámečku v Myslkovicích se koná 26. února 2012 ve hodin. Hrají manželé Molíkovi. Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče. Novoroční vyjížďka à Skalní vyznavači jízdních kol vyjeli jako každý první den v novém roce na novoroční vyjížďku po okolí Soběslavi. Letos se zastávkou v hospodě U Rumcajse ve Skalici, kde čekalo na účastníky příjemné občerstvení. Jak na Nový rok, tak po celý rok! Šveccykloteam Soběslav

19 únor 2012 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 19 Off-road fichtel day 2012 v cíli Dvanáctiletá tradice závodu padesátek české výroby, to už je slušná porce let, kde hlavní roli hraje zábava, ale o hodnotné motoristické zážitky zde rozhodně nikdy není nouze. Právě zde v Soběslavi se píše neoficiální začátek tohoto padesátikubíkového šílenství. Koncem roku 2000 se sešla parta motorkářských nadšenců a padla zajímavá úvaha, že vše se začíná točit okolo velkých obsahů a na slabší stroje a vlastně už legendy z naší české motocyklové historie se zapomíná. Netrvalo dlouho a začátkem ledna 2001 se odjel první ročník Off-road fichtel day. Vše tehdy probíhalo v domácí atmosféře, velký hrnec s grogem u startu a 24 nadržených jezdců na svých báječných strojích. Hodinové kroužení po přírodní trati sice pár strojů nevydrželo, ale zážitek zůstal až doteď v srdci. I když to bylo bráno z recese a jako sranda závod, tak pro konání dalších ročníků bylo rozhodnuto. Postupem času přibývalo jak jezdců, tak i různých doplňků ohledně pravidel závodů. Největším vyvrcholením byla v roce 2006 účast 203 jezdců zapsaných ve startovní listině, z toho odstartovalo do závodu 196 borců. To už ale nastala doba poloprofesionálních závodů, neboť po celé naší zemi české se už v tu dobu rodily další zajímavé podniky stejného charakteru. Ovšem Off-road fichtel day pořádaný v Soběslavi AMK Soběslav- 1. Motocyklová má pořád svoji prioritu. Je to jeden z mála závodů odehrávající se v nejtužším zimním období a byl na samém počátku zrodu série závodů tzv. Fichtl cup. A jak to dopadlo letos? 12. ročníku Off-road fichtel day jsme se tak trochu obávali hlavně z toho důvodu, že se bude opakovat předchozí scénář z minulého roku, což znamenalo množství vody a bahna. Zima nás ale tentokrát mile překvapila. Den před samotným závodem se ukázala v plné síle a trať byla během pár hodin pokryta 10 cm čerstvého sněhu. Do sobotního rána nám lehce přimrzlo a podmínky byly doslova ideální, regule zimního závodu byly díky příchodu pravé zimy naplněny. Od sobotních ranních hodin se začalo plnit závodní depo v areálu AMK Soběslav a okolo desáté hodiny dopolední zde nebylo již volného místa. Stačilo se podívat na čísla registračních značek doprovodných vozidel jednotlivých týmů a bylo hned všem jasné, že je tady výběr z celé republiky. Rozdělení na kategorie Klasik a Sport je už v klání fichtlů nezbytnou záležitostí. Za těch pár let pořádání závodů padesátek zde proběhla nutná evoluce a kategorie Sport je už doopravdy na mnohdy profesionální úrovni. Některé týmy mají i dobře vypracovanou strategii a tím i větší šanci uspět. Ovšem v kategorii Klasik je pořád k vidění pravý fichtl v té podobě, jak se zrodil, i když je to poslední dobou už velká vzácnost. Jezdci kategorie Klasik i Sport před polednem odjeli krátké rozjížďky ve formě volného tréninku a potom začal ten pravý závodnický rej. Do jedenácté hodiny bylo oficiálně do startovní listiny zapsáno 129 jezdců, 80 borců ve třídě Klasik a 49 ve třídě Sport. Půl hodiny po poledni byl odmávnut hodinový závod třídy Klasik. 80 borců vyrazilo ke svým strojům, start ve stylu Le Mans, a zanedlouho celé startovní pole pohltila sněhem pokrytá trať. Po několika minutách jízdy byl závodní okruh zcela vyčištěn od sněhu a terén začal měnit svou tvář. Klasici si s tím ovšem poradili skvěle a po 60 minutách závodu bylo 79 z nich klasifikováno. Kategorie Sport tak měla ideálně připravenou trať. Zde se předpokládalo, že si tyto upravené stroje mnohdy už málo připomínající svůj základ z fichtla a jejich jezdci lépe poradí s nástrahami těžšího terénu. Oproti minulému roku šlo ale o regulérní stav závodního okruhu a pro sporťáky to byla tedy lahůdka. 47 ze 49 nadržených sporťáků opustilo startovní rošt ve stejném stylu jako jejich kolegové ve třídě Klasik a začal tuhý boj. Nejrychlejší a nejodolnější sporťáci dokázali ujet ostatním i o několik kol, ale vítězem byl určitě každý, kdo projel cílovou rovinkou. Proto jistě patří velký obdiv všem zúčastněným jezdcům a jejich týmům za projevenou vůli vydat se ze všech sil a dokončit závod, všichni byli prostě skvělí! V kategorii Klasik si zasloužené první místo vybojoval Josef Šíp z Radenína s počtem 37 ujetých kol a vítězství v kategorii Sport si opravdu sportovním výkonem zajistil Jiří Novák, odjel 43 kol. Nechybělo vyhlášení nejmladšího (13 let) a nejstaršího účastníka (65 let), každoroční prasečina roku našla též svého majitele a jako perlička na závěr byly vyhlášeny i ceny pro dámy, tento ročník odstartovaly dvě odvážné jezdkyně na fichtlech. Předváděly opravdu skvělé výkony a patří jim za to obdiv. Děkujeme i skvělým divákům za povzbuzování báječných jezdců, všem týmům a mechanikům udržujícím tuto tradici závodů padesátek. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na sponzory akce, bez nichž by se těžko tento podnik dával dohromady. 12. ročník Off-road fichtel day vyšel podle našich představ a těšíme se na další již 13. ročník. Fichtlům a jejich jezdcům zdar! Děkujeme sponzorům: Autoservis Petr Rada s.r.o., TEPO s.r.o., AČR Veteran Car Club Soběslav, Motoforum.cz, ČMN. Petr Sluka

20 20 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA únor 2012 Novoroční turnaj v košíkové V sobotu 7. ledna se konal v hale TJ Spartak Soběslav dnes již tradiční Novoroční turnaj v košíkové mužů, a to jeho 4. ročník. Hrál se basketbal velmi slušné okresní úrovně. Domácí po loňském posledním místě zabojovali a vyválčili krásné druhé místo, když s vítězem prohráli o pouhé tři body. Silvestrovský běh ulicemi města Soběslavi Pětadvacátý ročník Silvestrovského běhu ulicemi města Soběslavi se mimořádně vydařil. Kromě toho, že nesvítilo sluníčko, měl samá pozitiva: - mimořádnou účast (56 borců); - mezinárodního vítěze (M.Serbessa původem z Etiopie); - nejpočetnější účast v kategorii týmů; - ceny ještě bohatší než obvykle. V pátek 30. prosince před půlnocí ožil jako každoročně prostor náměstí kolem sochy Mistra Jana Husa desítkami hlučných simultánně vedených hovorů na téma rád tě zase vidím, kolik máš letos naběháno a kdy už se půjde na start? Během tohoto mumraje si pořadatelé zapsali základní údaje o běžcích, kteří si zase navlékli vyfasovaná tradiční žlutá startovní čísla a odebrali se na start u Zavadilky. Ještě větší nápor zažilo náměstí několik minut po půlnoci, kdy po asfaltovém okruhu z posledních sil dusaly desítky párů tenisek vstříc cílové čáře. Letos jako první protrhl pásku pro vítěze M. Serbessa z Týna nad Vltavou (6:38 min.) po těsném boji s vítězem několika minulých ročníků Rosťou Mikšlem z Českých Budějovic (6:39 min.), třetí doběhl Jaromír Habara z Veselí nad Lužnicí (6:48 min.) Mezi ženami zvítězila Lucka Nováková ze Soběslavi (9:26 min.), stříbro brala taktéž domácí Simča Švecová (9:45 min.), bronz pak Eva Zoubková z Českých Budějovic (11:00 min.). Děti se o vzácné kovy podělily v pořadí Dominik Doležal, Soběslav (7:46 min.) Tomáš Havlík, Soběslav (8:15 min.) Míra Mikšl, České Budějovice (8:25 min.). Samostatný odstavec si letos určitě zaslouží týmy. Vedle tradiční party kolem městské policie, jež tuto kategorii před časem spontánně založila a letos startovala jako tým tlouštíků, se objevily další dva kvalitní mezinárodní týmy. Početnější svobodní Skotové (a Skotky) se zkušenostmi z minulých ročníků běželi v kostkovaných kiltech (úplnost resp. neúplnost tradičního oděvu pořadatelé nekontrolovali). Dva Mexičani pak zaběhli slušný čas v sombrerech a s kytarami. O bohaté ceny pro vítěze se tentokrát kromě tradičních sponzorů (MaRabu s.r.o., město Soběslav, Quo, Intersport, Siemens, Komerční banka a další) zasloužil tradiční účastník Venca Kožíšek z Českých Budějovic. Stupně vítězů jeho zásluhou připomínaly zabijačku: dvě prasečí hlavy, několik salámů, paštika a bedna sádla. Ke sportu holt patří zdravá výživa. Závěrem děkujeme všem účastníkům tradičním (Míra Drs a kolektiv, Petr Mikula, chlapi Stefanovi, Franta Hájíček z Jistebnice, Kožíškovi z Č. Budějovic) i novým a zveme je opět za rok, kdy vběhneme do dalšího čtvrtstoletí našeho závodu. Za pořadatele Petr Čáp & spol. Turnaj ve výsledcích: 1. místo BK Týn nad Vltavou (Soběslav 58:55, Craft Tábor 55:36, BK Tábor 33:41), 2. místo OB Spartak Soběslav (Craft Tábor 49:33, BK Tábor 51:41), 3. místo Craft Tábor (BK Tábor 50:42), 4. místo BK Tábor. Nejlepší střelec domácí Radek Šabart, 48 bodů. Závěrem musím poděkovat sponzorům turnaje, kterými již tradičně byli - pekárna PETA Bohemia (p. Josef Kouba), OVB p. Michal Čáp a nově restaurace a vinárna NETOPÝR. Letošní ročník je minulostí, těšme se napřesrok na jeho pátého bráchu. Za oddíl basketbalu Spartak Soběslav Michal Čáp Lomax Christmas Cup 5. tříd ovládla Slavia Lomax Christmas Cup, který proběhl na soběslavském zimním stadionu přinesl dramatické hokejové bitvy, o které se zasloužily všechny zúčastněné týmy. Sestava HC Lužnice: Baloun, Šimek - Ludvík, Novák P., Houdek, Dančišin, Novák T., Čížek, Lang, Pánek, Pekař, Sobotka, Vilímek, Máca, Slabý, Pauš, Jára Výsledky utkání: HC Lužnice HC České Budějovice 5:2 Branky a asistence HC Lužnice: Čížek (Pánek), Houdek, Slabý (Máca), Ludvík, Houdek (Pekař) PZ Kladno HC Slavia Praha 2:5 HC České Budějovice HC Slavia Praha 0:5 ZIMNÍ STADION Bruslení každou neděli h HC Lužnice PZ Kladno 8:5 Branky a asistence HC Lužnice: Novák P. (Ludvík), Novák P. (Houdek), Čížek (Lang, Pánek), Houdek (Novák P.), Novák P., Pánek (Lang), Houdek (Ludvík), Houdek (Novák P.) PZ Kladno HC České Budějovice 2:0 HC Lužnice HC Slavia Praha 2:4 Branky a asistence HC Lužnice: Lang, Ludvík (Novák P.) Konečné pořadí: 1. HC Slavia Praha 2. HC Lužnice 3. PZ Kladno 4. HC České Budějovice Poděkování patří společnosti TYMO - Josef Matoušek - oficiální dealer garážových vrat LOMAX, která zajistila kompletně ceny pro tento turnaj. DC

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Z Á P I S 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 15. září 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 15. září 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 15. září 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy. Z Á P I S 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Z Á P I S 27. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 8. prosince 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 27. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 8. prosince 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 27. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 8. prosince 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing.

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více