BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Datum vystavení CP509 Series N/A Číslo verze 01 Purpurový inkoust HP BL100 25Nov Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití Nedoporučená použití Identifikace společnosti Inkoustový tisk Nejsou známy. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1. Klasifikace látky nebo směsi HewlettPackard s.r.o. Vyskocilova 1/ Praha 4 Czech Republic Telefonní číslo Informační linka společnosti HewlettPackard o zdravotních účincích (Bezplatně v rámci USA) (Přímo) Zákaznická linka společnosti HP (Bezplatně v rámci USA) (Přímo) Toxikologické informační středisko a/nebo Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES v platném znění Klasifikace F;R11, Xn;R68/20/21/22, Xi;R36, R6667 Přehled nebezpečí Fyzikální nebezpečnost Nebezpečnost pro zdraví Nebezpečnost pro životní prostředí Konkrétní nebezpečí Hlavní příznaky 2.2. Prvky označení Vysoce hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. Dráždí oči. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Páry mohou způsobit ospalost a závratě Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití. Není klasifikován kvůli nebezpečnosti pro životní prostředí. Označení podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES v platném znění Obsahuje: Azo Pigment, Červený pigment, Červený pigment, ETHANOL, High Molecular Weight Copolymer, Methylalko hol, Methylethy lketon, propylengl ykol monometylé ter acetát, Quaternary ammonium salt, Vinylchlor idvi nylacetát kopolymer Škodlivé Vysoce hořlavý Rvěty R11 Vysoce hořlavý. Version No.: 01 Datum tisku: 25Nov / 11

2 Světy R20/21/22 R36 R66 R67 R68/20/21/22 S9 S16 S36/37/39 S46 S51 Číslo povolení Dodatečné informace na označení Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. Dráždí oči. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Páry mohou způsobit ospalost a závratě Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení Zákaz kouření. Noste vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto nádobku nebo štítek. Používejte pouze v dobře větraných prostorách Další nebezpečnost Nepřiřazeno. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.2. Směsi Obecné informace Chemický název % Č. CAS /č. ES Registrační číslo REACH Indexové číslo Poznámky Methylethylketon <70 Klasifikace: DSD: F;R11, Xi;R36, R Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H # propylenglykol monometyléter acetát <15 Klasifikace: DSD: R # Flam. Liq. 3;H226 Azo Pigment <5 Klasifikace: DSD: Vlastnický High Molecular Weight Copolymer <5 Klasifikace: DSD: Směs Methylalkohol <5 Klasifikace: DSD: F;R11, T;R23/24/2539/23/24/ X Flam. Liq. 2;H225, Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 3;H311, Acute Tox. 3;H331, STOT SE 1;H370 # Vinylchloridvinylac etát kopolymer <5 Klasifikace: DSD: Vlastnický ETHANOL <2.5 Klasifikace: DSD: F;R Flam. Liq. 2;H225 Version No.: 01 Datum tisku: 25Nov / 11

3 Chemický název % Č. CAS /č. ES Registrační číslo REACH Indexové číslo Poznámky Quaternary ammonium salt <2.5 Klasifikace: DSD: F;R11, Xi;R3638, R67 Vlastnický Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336 Červený pigment <2.5 Vlastnický Klasifikace: DSD: Červený pigment <2.5 Vlastnický Klasifikace: DSD: ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc Obecné informace 4.1. Popis první pomoci Vdechnutí Styk s pokožkou Zasažení očí Požití 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Vyjděte na čerstvý vzduch. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. Důkladně omyjte postižené oblasti mýdlem a vodou. Pokud podráždění přetrvá, vyhledejte lékařskou pomoc. Při vniknutí do očí pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody. Po počátečním vypláchnutí vyjměte jakékoliv kontaktní čočky a minimálně 15 minut proplachujte. Pokud podráždění přetrvá, vyhledejte lékařskou pomoc. Jestliże dojde ke spolknutí látky, okamżitě vyhledejte lékařskou pomoc nebo radu Nevyvolávejte zvracení. No notes to physicians. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru Obecná nebezpečí požárů 5.1. Hasiva Vhodná hasiva Nevhodná hasicí média 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 5.3. Pokyny pro hasiče Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Zvláštní pokyny pro hasiče CO2, voda, suché chemické látky nebo pěna Jako při ostatních požárech používejte nezávislý dýchací přístroj s režimem pozitivního tlaku (v souladu s MSHA/NIOSH nebo ekvivalentní) a úplnou ochrannou výstroj. Obal může při vysokých teplotách (či vystavení ohni) vytvářet tlak. Neotevřené kontejnery je možno ochlazovat rozprašováním vody. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze Pro pracovníky zasahující v případě nouze 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí Urychleně evakuujte prostor. Nedotýkejte se a nepřecházejte přes uniklý materiál. ODSTRAŇTE všechny zdroje zapálení (žádné kouření, záření, jiskry nebo otevřený oheň v bezprostřední blízkosti). Zajistěte dostatečné větrání. Používejte vhodné osobní ochranné pomucky. Zabraňte uvolnění do żivotního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Version No.: 01 Datum tisku: 25Nov / 11

4 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 6.4. Odkaz na jiné ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití Zadržte unikající množství, nechejte absorbovat do nehořlavého materiálu (např. písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a přeneste do kontejneru ke zneškodnění podle místních / národních předpisů (viz oddíl 13). Nemanipulujte ani neskladujte v blízkosti otevřeného plamene, tepla nebo jiných zdrojů zážehu. Použijte při dostatečném větrání. Přijměte nezbytná opatření proti statickým výbojům. Pokud nádobu nepoužíváte, nechejte ji uzavřenou. Neponechávejte v blízkosti zdrojů tepla a ohně. Uchovávejte pouze v původním obalu. ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1. Kontrolní parametry Maximální přípustné koncentrace pro pracovní pásmo Česká republika. PEL. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Složky Typ ETHANOL (CAS 64175) Methylalko hol (CAS 67561) Methylethy lketo n (CAS 78933) propylengl ykol monometylé ter acetát (CAS ) Krajní mez Krajní mez Krajní mez Krajní mez Hodnota 3000 mg/m mg/m mg/m3 250 mg/m3 900 mg/m3 600 mg/m3 550 mg/m3 270 mg/m3 EU. Orientační hodnoty expozičních limitů ve směrnicích 91/322/EHS, 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU Složky Typ Hodnota Methylalko hol (CAS 67561) Methylethy lketo n (CAS 78933) propylengl ykol monometylé ter acetát (CAS ) Biologické limitní hodnoty Doporučené sledovací postupy Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) NPKL NPKL 260 mg/m3 200 ppm 900 mg/m3 300 ppm 600 mg/m3 200 ppm 550 mg/m3 100 ppm 275 mg/m3 50 ppm Žádné zaznamenané biologické expoziční limity pro složku / složky. Odhad koncentrací, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (PNECs) Version No.: 01 Datum tisku: 25Nov / 11

5 8.2. Omezování expozice Vhodné technické kontroly Pro udrżení expozice pracovníka pod expozičními limity zajistěte přiměřené lokální větrání. Zajistěte nevýbużné odsávací větrání. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Ochrana očí a obličeje Ochrana kůže Používejte ochranné prostředky očí/obličeje. Ochrana rukou Poużívejte vhodné rukavice odolné proti působení chemikálií. Jiná ochrana Typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na příslušném pracovišti. Ochrana dýchacích cest Tepelné nebezpečí Hygienická opatření Používejte přetlakový respirátor s nezávislým přívodem vzduchu, pokud může dojít k nekontrolovanému úniku, pokud nejsou známy expoziční dávky či tam, kde respirátory čistící okolní vzduch nemusí poskytovat přiměřenou ochranu. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Skupenství Forma Barva Zápach Prahová hodnota zápachu ph Bod tání / bod tuhnutí Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu Bod vznícení Rychlost odpařování Hořlavost (pevné látky, plyny) Purpurový 7.00 C (19.40 F) Setaflash Closed Tester Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti Mezní hodnota hořlavosti dolní (%) Mezní hodnota hořlavosti horní (%) Tlak páry Relativní hustota Rozpustnost Rozdělovací koeficient: noktanol/voda Teplota rozkladu Viskozita Výbušné vlastnosti Oxidační vlastnosti 9.2. Další informace VOC (hmotnostní %) ODDÍL 10: Stálost a reaktivita < 844 g/l Reaktivita Chemická stabilita Stabilní za normálních skladovacích podmínek Možnost nebezpečných reakcí Podmínky, kterým je třeba zabránit Nenastane Neslučitelné materiály Nejsou k dispozici žádné informace. Version No.: 01 Datum tisku: 25Nov / 11

6 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu Za normálních podmínek stabilní. ODDÍL 11: Toxikologické informace Obecné informace Informace o pravděpodobných cestách expozice Požití Vdechnutí Styk s pokožkou Zasažení očí Symptomy Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita Složky ETHANOL (CAS 64175) Akutně Jiná ochrana Orální Vdechnutí Methylalkohol (CAS 67561) Akutně Jiná ochrana kožní Orální Vdechnutí Žádné dostupné údaje. Druh Morče pes králík křeček Morče opice králík králík opice pes kat. Výsledky testů 1440 mg/kg 933 mg/kg 7060 mg/kg 6.2 g/kg 5.6 g/kg 3450 mg/kg 5.5 g/kg mg/l, 10 Hodiny 39 mg/l, 4 Hodiny 1826 mg/kg 8555 mg/kg 2131 mg/kg 3556 mg/kg 4100 mg/kg 3 g/kg mg/kg 14.4 g/kg 5628 mg/kg 7300 mg/kg 2 g/kg 8000 mg/kg mg/l, 4.5 Hodiny mg/l, 6 Hodiny mg/l, 4 Hodiny 87.5 mg/l, 6 Hodiny Version No.: 01 Datum tisku: 25Nov / 11

7 Složky Methylethylketon (CAS 78933) Akutně Jiná ochrana kožní Orální Vdechnutí Druh králík Výsledky testů mg/kg, 24 Hodiny 1660 g/kg, 24 Hodiny > 8000 mg/kg mg/kg 670 mg/kg mg/l, 4 Hodiny mg/l, 45 Minuty Poleptání/podráždění kůže Vážné poškození očí/podráždění očí Senzibilace dýchacího ústrojí Senzibilace kůže Mutagenita v zárodečných buňkách Karcinogennost Monografie IARC. Celkové vyhodnocení karcinogenity Vinylchloridvinylacetát kopolymer (CAS Vlastnický) Reprodukční toxicita Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Nebezpečí při vdechnutí Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách Další informace ODDÍL 12: Ekologické informace 3 Neklasifikovatelná z pohledu karcinogenity u lidí. Úplné údaje o toxicitě nejsou pro toto konkrétní složení k dispozici Toxicita Nejsou k dispozici žádné informace. Složky Druh Výsledky testů ETHANOL (CAS 64175) Vodní Korýši EC50 Perloočka (Daphnia magna) mg/l, 48 hodin Ryby Fathead minnow (Pimephales promelas) > 100 mg/l, 96 hodin Methylalkohol (CAS 67561) Vodní Korýši EC50 Perloočka (Daphnia magna) > mg/l, 48 hodin Ryby Fathead minnow (Pimephales promelas) > 100 mg/l, 96 hodin Methylethylketon (CAS 78933) Vodní Korýši EC50 Perloočka (Daphnia magna) mg/l, 48 hodin Ryby Halančík diamantový (Cyprinodon variegatus) > 400 mg/l, 96 hodin Perzistence a rozložitelnost Version No.: 01 Datum tisku: 25Nov / 11

8 12.3. Bioakumulační potenciál Rozdělovací koeficient noktanol/voda (log Kow) ETHANOL 0.31 Methylalkohol 0.77 Methylethylketon 0.29 Biokoncentracní faktor (BCF) Mobilita v půdě Výsledky posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady Zbytkový odpad Kontaminované balení Kód odpadu EU Způsoby/informace o likvidaci ODDÍL 14: Informace pro přepravu Látka nebo směs není PBT nebo vpvb. ADR Číslo OSN UN Náležitý název OSN Tiskový inkoust pro zásilku Třída/třídy 3 nebezpečnosti pro přepravu Vedlejší třída/třídy Obalová skupina II Nebezpečnost pro ne životní prostředí Kód omezení vjezdu do tunelů Pożadované żtítky Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele RID Číslo OSN UN Náležitý název OSN Tiskový inkoust pro zásilku Třída/třídy 3 nebezpečnosti pro přepravu Vedlejší třída/třídy Obalová skupina II Nebezpečnost pro ne životní prostředí Pożadované żtítky Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele ADN Není regulováno jako zvláště nebezpečný výrobek. IATA Číslo OSN Náležitý název OSN pro zásilku Nevyhazujte s běžným kancelářským odpadem. Zabraňte materiálu vniknout do kanalizace a vodních zdrojů. Odpadní materiál likvidujte v souladu s místními, státními, federálními a provinčními ekologickými předpisy. Zajistěte likvidaci na sběrném místě s odpovídající licencí. UN1210 Tiskový inkoust Version No.: 01 Datum tisku: 25Nov / 11

9 14.3. Třída/třídy 3 nebezpečnosti pro přepravu Vedlejší třída/třídy Obalová skupina II Nebezpečnost pro životní prostředí Pożadované żtítky Kód ERG Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele IMDG Číslo OSN UN Náležitý název OSN Tiskový inkoust pro zásilku Třída/třídy 3 nebezpečnosti pro přepravu Vedlejší třída/třídy Obalová skupina II Nebezpečnost pro životní prostředí Polutant mořského ne prostředí Pożadované żtítky Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Hromadná přeprava Látka/směs není určena k přepravě jako volně ložená. podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC ADR; IATA; IMDG; RID ODDÍL 15: Informace o předpisech Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení EU Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, příloha I Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, příloha II Nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, příloha I v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 1 v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 2 v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 3 v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha V v platném znění Version No.: 01 Datum tisku: 25Nov / 11

10 Nařízení (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, příloha II Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, článek 59(1) aktuální seznam látek publikovaný ECHA Povolení Nařízení (ES) č. 143/2006 Příloha XIV Látky podléhající povolení Omezení použití Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH Příloha XVII Látky podléhající omezení při uvádění na trh a užívání v platném znění Směrnice 2004/37/ES: o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci Nepodléhá nařízením. Směrnice 92/85/EHS: o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň Nepodléhá nařízením. Další nařízení EU Směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek Nepodléhá nařízením. Směrnice 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci ETHANOL (CAS 64175) Methylalkohol (CAS 67561) Methylethylketon (CAS 78933) propylenglykol monometyléter acetát (CAS ) Direktiv 94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen Jiná nařízení Methylalkohol (CAS 67561) Národní nařízení Informace o předpisech Posouzení chemické bezpečnosti ODDÍL 16: Další informace Ohlášeno podle evropských směrnic. Ohlášeno podle evropských směrnic. Odkazy Úplné znění všech pokynů nebo Rvět a Hvět v oddíle 2 až 15 SVĚTY (S) R10 Hořlavý. R11 Vysoce hořlavý. R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. R23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. R36 Dráždí oči. R38 Dráždí kůži. R39/23/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 Páry mohou způsobit ospalost a závratě R68/20/21/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H226 Hořlavá kapalina a páry. H301 V případě požití toxický. H311 Toxický při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H331 Toxický při vdechování. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H370 Způsobuje poškození orgánů. S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení Zákaz kouření. S36/37/39 Noste vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S46 V případě požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto nádobku nebo štítek. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Version No.: 01 Datum tisku: 25Nov / 11

11 Informace o revizi Informace o školení Prohlášení Informace výrobce Vysvětlení zkratek Složení / informace o složkách: Zveřejnění nahrazuje 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU: Material Transportation Information Tento Bezpečnostní list je zákazníkům společnosti HewlettPackard poskytován zdarma. Informace odpovídají nejnovějším poznatkům společnosti HewlettPackard v době přípravy tohoto dokumentu a jsou pokládány za přesné. Neměly by však být pokládány za záruku konkrétních vlastností produktu nebo jejich vhodnosti pro určitý účel. Tento dokument byl připraven v souladu s požadavky jurisdikce uvedené výše v Části 1 a je možné, že nesplňuje požadavky nařízení v jiných zemích. HewlettPackard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, California US (Přímo) +972 (9) ACGIH CAS CERCLA CFR COC DOT EPCRA IARC NIOSH NTP OSHA NPKP RCRA REC REL SARA NPKL T <hodnota> TLV TSCA TOL (Těkavé organické látky) Americký svaz státních průmyslových hygieniků (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) služba Chemical Abstracts Service Zákon o odpovědnosti, kompenzacích a závazcích vůči životnímu prostředí (Comprehensive Enviromental Response Compensation and Liability Act) Sbírka federálních předpisů (Code of Federal Regulations) Zařízení Cleveland Open Cup na měření vznětlivosti Ministerstvo dopravy Zákon o plánování pro případ ohrožení a přístupu veřejnosti k informacím (SARA, Emergency Planning and Community RighttoKnow Act) Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny Národní ústav pro ochranu zdraví a bezpečnost práce (National Institute for Occupational Safety and Health) Národní toxikologický program (National Toxicology Program) Úřad pro ochranu zdraví a bezpečnost práce (Occupational Safety and Health Administration) Přípustný expoziční limit Zákon o zachování a obnově zdrojů (Resource Conservation and Recovery Act) Doporučeno Doporučené expoziční limity Zákon USA o odstraňování starých zátěží a odpovědnosti za kontaminovaná území z roku 1986 (Superfund Amendments and Reauthorization Act) Limit krátkodobé expozice Postup pro filtrování toxických látek (Toxicity Characteristics Leaching Procedure) Mezní limitní hodnota Zákon o kontrole toxických látek (Toxic Substances Control Act) Prchavé organické součásti Version No.: 01 Datum tisku: 25Nov / 11

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Datum vystavení CN748 Series N/A Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Datum vydání CN840Series N/A Číslo verze

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Při požití by při normálních podmínkách použití tohoto produktu nemělo dojít k významnému poškození. Chronické účinky na zdraví

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Při požití by při normálních podmínkách použití tohoto produktu nemělo dojít k významnému poškození. Chronické účinky na zdraví BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace přípravku Použití látky nebo přípravku Verze č. 03 Datum revize Identifikace společnosti Purpurová tisková kazeta HP

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kategorie 3 narkotické účinky

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kategorie 3 narkotické účinky BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 03

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo BelRay Moto Chill Racing Coolant označení směsi Kód produktu 99410 Číslo SDS 6427

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika primersil ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku primersil

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika Primergum ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Primergum

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Sikafloor 2530 W (A) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika Datum vydání/ Datum revize : 12.06.2015 Datum předchozího vydání : 03.06.2013 Verze : 0.0 BEZPEČNOSTNÍ

Více

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Barva na ruční orážení Chemický název výrobku: Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp. BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika SikaFast -3141Comp. A ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika SikaFast 5221 Comp. B ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika SikaTack -Plus ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II Datum vydání: 11.9.2009 Datum revize: 1.2.2013 Strana 1 z 11 stran Verze: 03 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Železo PST Název Fe 100 PST Kat. č. 10003169 Činidlo

Více

SIKATIV KOBALTOVÝ V016553800000

SIKATIV KOBALTOVÝ V016553800000 Strana 1 z 10 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Sikativ kobaltový Chemický název výrobku: - Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Coccolino Creations Water Lily & Pink Grapefruit Název výrobku

Více

Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika

Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Krista MgS ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více