Krevní oběh. (stavba cév, malý a velký krevní oběh, fyziologie krevního oběhu, mízní oběh) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krevní oběh. (stavba cév, malý a velký krevní oběh, fyziologie krevního oběhu, mízní oběh) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové"

Transkript

1 Krevní oběh (stavba cév, malý a velký krevní oběh, fyziologie krevního oběhu, mízní oběh) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

2 Stavba cév cévní systém je systém uzavřených trubic L (1) v jednotlivých úsecích se liší stavbou arteriae (tepny), venae (žíly), kapiláry (vlásečnice) -Aorta - tepna - arteriola - kapilára - venula - žíla ddž, hdž 3cm 5-15mm 0,3mm 7-50 um arteriola kapiláry venuly P

3 Stavba cév (2) Tunica intima (vnitřní vrstva cév) tvořena 1 vrstvou plochých endotelových buněk hladký nesmáčivý povrch vrstva je nejsilnější u aorty a a.pulmonalis Tunica media (střední vrstva) hladká svalovina spirálně a kruhovitě uspořádaná umožňuje změnu průsvitu, tím regulaci krevního průtoku = pružnost stěny velké cévy nejsilnější vrstva + síť elastických a kolagenních vláken

4 Stavba cév (3) podle toho, která složka převládá tepny typu elastického aorta, karotidy tepny typu svalového tepny malého kalibru Tunica externa (vnější vrstva) vazivový obal cévy elastická vlákna zvyšují pružnost stěny, kolagenní vlákna nervy Tepny vysokotlaký systém, stavba viz. výše

5 Stavba cév (4) Kapiláry: redukovaná střední a zevní vrstva, stěnu tvoří pouze endotel snadno prostupný Žíly slabší stěna než u cév nízkotlaký systém, směrem k srdci se tlak snižuje redukovaná svalová vrstva někdy není schopnost udržet průsvit a tvoří výdutě v žilách endotel vytváří žilní chlopně (valvae venarum) někdy vyztužené svalovinou

6 Stavba cév (5) uloženy povrchově - v podkožním vazivu, viditelné pod kůží hluboce často provázejí tepny a nervy, příčně se spojují silná tunica externa allery_detail.php?intsource=1&intimageid=77

7

8 Krevní oběh A) Malý krevní oběh (plicní) B) Velký krevní oběh (tělní)

9 A) Malý krevní oběh (1) Truncus pulmonalis žilní (odkysličená) krev z pravé komory, ústí oddělené valva pulmonalis míří vlevo pod oblouk aorty, pod ním se větví na: A.pulmonalis dextra et a.pulmonalis sinistra dextra je delší, jde za vena cava superior a aorta ascendens vstupuje do plicního hilu a zde se větví na 2 větve pro horní a střední; dolní lalok

10 A) Malý krevní oběh sinistra (2) jde pod arcus aortae, po vstupu do plicního hilu se větví na 2 větve dolní a horní lalok každá se pak větví na menší a menší, jdou spolu s bronchy až kapilární síť opřádající alveoly Venae pulmonales začínají drobnými kapilárami, venuly 2 venae pulmonales dextrae z horního a středního; dolního laloku

11 A) Malý krevní oběh 2 venae pulmonales sinistrae z horního a dolního laloku venae pulmonales okysličená krev do levé síně :Illu_pulmonary_circuit.jpg (3)

12 a.pulmonalis sinistra truncus pulmonalis a.pulmonalis dextra vena cava superior venae pulmonales sinistrae

13 B) Velký krevní oběh (1) AORTA (srdečnice) z levé komory (LK), ústí opatřeno valva aortae A) Pars ascendens (vzestupná aorta) místo výstupu je rozšířené bulbus aortae těsně nad výstupem z LK odstupují ze sinus aortae aa.coronariae B) Arcus aortae (oblouk aorty) odstupují 3 větve pro hlavu a pravou a levou HK

14

15 B) Velký krevní oběh 1) Truncus brachiocephalicus (hlavopažní kmen) po 2-4 cm se štěpí na: a.carotis communis dextra a a.subsclavia dextra 2) A. carotis communis sinistra 3) A. subclavia sinistra (2)

16 B) Velký krevní oběh (3) C) Pars descendens (sestupná aorta) Pars thoracica (aorta thoracica) přímé pokračování oblouku aorty, je uložena před páteří, v místě prostupu bránicí (hiatus aorticus) se mění na aorta abdominalis odstupují aa. intercostales párové aa. bronchiales aa. oesophagicae a. phrenica superior

17 B) Velký krevní oběh (4) Pars abdominalis (aorta abdominalis) pokračování hrudní aorty po průchodu bránicí, končí v místě bifurkace ve výšce L4 probíhá před páteří na zadní stěně břišní dutiny větve párové: aa. phrenicae inferiores pro bránici aa. suprarenales nadledviny aa. renales ledviny aa. ovaricae (aa. testiculares) ovaria (testes)

18 B) Velký krevní oběh (5) větve nepárové: truncus coeliacus a. gastrica sinistra - žaludek a. hepatica communis játra, žaludek, pankreas, horní část duodena, žlučník a. lienalis pankreas a slezina a. mesenterica superior (horní okružní tepna) pankreas, a střevo po flexura coli sinistra lienalis) a. mesenterica inferior (dolní okružní tepna) od levé flexury po horní část konečníku

19 a.hepatica communis a.gastrica sinistra a.lienalis

20 arteria mesenterica superior a její větvení

21 arteria mesenterica superior a její větvení 1 colon transversum; 2 a.mesenterica sup.; 3 jejunum, 4 aa. jejunales; 5 aa. rectae; 6 duodenum; 7 a. ileocolica; 8 a. colica media 1 a. mesenterica sup; 2 aa. ileales; 3 ileum; 4 caecum; 5 a. ileocolica

22 arteria mesenterica inferior a její větvení

23 B) Velký krevní oběh Bifurkace břišní aorty: ve výši L4 se břišní aorta dělí na a. illiaca communis dextra a. illiaca communis sinistra (6)

24 B) Velký krevní oběh (7) větvení a. carotis communis 1) A. carotis interna vstupuje do lebky a podílí se na vytvoření Willisova okruhu vyživuje očnici a mozek 2) A. carotis externa vyživuje obličejovou část hlavy a krk odstupuje řada větví a. maxilaris, a. thyroidea, a. temporalis, a. occipitalis, a. ligualis, a. facialis...

25 a. carotis communis a. carotis externa

26 B) Velký krevní oběh (8) větvení a. subclavia cévně zásobuje HK dextra vychází z truncus brachiocephalicus sinistra přímo z arcus aortae 1) A. vertebralis, a. thoracica int.. 2) A. axillaris (tepna podpažní) přímé pokračování podklíčkové tepny, má větve pro paži a hrudník 3) A. brachialis (tepna pažní) na vnitřní straně paže mezi dvojhlavým a 3hlavým svalem

27 a. axillaris a. brachialis

28 B) Velký krevní oběh (9) větvení a. subclavia pažní tepna se v oblasti loketního kloubu dále dělí na: 4) A. radialis (tepna vřetení) 6) A. ulnaris (tepna loketní) obě vyživují předloktí a na dlani vytvářejí: arcus palmaris superficialis (povrchový oblouk) arcus palmaris profundus (hluboký oblouk) odstupují pak z nich cévy pro dlaň a prsty %C3%A1_soustava

29 arcus palmaris superficialis arcus palmaris profundus

30 B) Velký krevní oběh (10) větvení a. iliaca communis vzniká větvením aorta abdominalis ve výši L4 A. iliaca communis (dextra et sinistra) po krátkém průběhu se dělí na: 1) A. iliaca interna (vnitřní kyčelní tepna) výživa orgánů malé pánve větve: aa. vesicales sup. et. inf. - pro močový měchýř a. uterina pro dělohu a. rectalis media konečník

31 1 - aorta abdominalis; 2 - a. mesenterica inferior; 3 - a. colica sinistra; 4 - aa. sigmoideae; 5 - a. rectalis superior; 6 - a. sacralis media; 7 - a. iliaca communis; 8 - a. iliaca externa; 9 - a. iliaca interna; 10 - a. umbilicalis; 11 - a. glutaea superior; 12 - a. obturatoria; 13 - a. sacralis lateralis; 14 - a. glutaea inferior; 15 - a. Tectalis media; 16 - a. pudenda interna; 17 - a. rectalis inferior.

32 B) Velký krevní oběh (11) větvení a. iliaca communis a. pudenda int. - konečník a zevní pohl. orgány aa. gluteae sup. et inf. - hýžďové svaly... 2) A. iliaca externa (zevní kyčelní tepna) výživa laterální a dolní části přední stěny břišní prochází pod tříselným vazem na stehno 3) A. femoralis (stehenní tepna) vyživuje stehno

33 B) Velký krevní oběh (12) větvení a. iliaca communis 4) A. poplitea (tepna zákolení) pokračování stehenní tepny vydává větve pro kolenní kloub a okolní svaly a dělí se na: 5) A. tibialis anterior (přední tepna holení) svaly přední strany bérce, hřbetu nohy a prsty nohy a. dorsalis pedis přímé pokračování vytváří arcus dorsalis pedis 6) A. tibialis posterior (zadní tepna holení)

34 B) Velký krevní oběh (13) větvení a. iliaca communis 6) A. tibialis posterior (zadní tepna holení) za vnitřní kotník na plosku nohy arcus plantaris pedis

35 arcus dorsalis pedis arcus plantaris pedis

36 Žíly velkého oběhu (1) A) VENA CAVA SUPERIOR do pravé komory přivádí krev z HKK a hlavy, stěny hrudníku dlouhá asi 6-7 cm, průměr asi 2cm, tenká stěna B) VENA CAVA INFERIOR do pravé komory přivádí krev z DKK a splanchnické oblasti žilní systém na končetinách probíhá jako hluboký a povrchový, mezi nimi jsou četné spojky

37 Žíly velkého oběhu (2) vena cava superior a její přítoky vena cava superior je bez chlopní Z oblasti HKK Povrchové žíly vytvářejí na hřbetu ruky rete venosum dorsale manus oblasti zápěstí rete carpi dorsale 1) V. cephalica (hlavová žíla) začíná z rete venosum dorsale manus, probíhá po palcové straně paže

38 vena cephalica vena basilica

39 Žíly velkého oběhu (3) vena cava superior a její přítoky 2) V. basilica (královská žíla) na loketní straně paže ústí do v. brachialis V oblasti loketní jsou obě spojeny řadou spojek (ve tvaru V nebo N ) Hluboké žíly: bývají až po v. axillaris párové a jdou podél stejnojmenné tepny vv. digitales, vv. metacarpicae tvoří neúplný oblouk

40 Žíly velkého oběhu (4) vena cava superior a její přítoky vv. digitales, vv. metacarpicae tvoří neúplný oblouk, formují se z nich 1) vv. radiales (vřetení žíly) 2) vv. ulnares (loketní žíly) jejich spojením vznikne 3) vv. brachiales (pažní žíly) 4) v.axillaris (žíla podpažní) hlavní sběrná žíla HK přítoky z přední a boční stěny hrudníku...

41 v. jugularis interna v. jugularis externa

42 Žíly velkého oběhu (5) vena cava superior a její přítoky 5) v. subclavia (žíla podklíčková) přímé pokračování v. axillaris směrem k srdci. Spolu s v. jugularis interna tvoří po spojení v. brachiocephalica dx. et sin. Z oblasti hlavy 1) v. jugularis interna (vnitřní hrdelní žíla) odvádí skoro všechnu krev z lební oblasti, lebečních splavů

43 Žíly velkého oběhu (6) vena cava superior a její přítoky 2) v. jugularis externa (vnější hrdelní žíla) tenká vlévá se do v. jugularis interna nebo v. subclavia V. brachiocephalica dx. et sin. (hlavověpažní žíla pravá a levá) spojením v. jugularis interna a v. subclavia téměř pod pravým úhlem = angulus venosus dx. et sin. (žilní úhel pravý a levý)

44

45 Žíly velkého oběhu (7) vena cava inferior a její přítoky vzniká soutokem společných vv. iliacae communes ve výši L4 sbírá krev z orgánů pánve a dutiny břišní viscerální: Vv. testiculares (v. ovaricae) dx. et sin. Vv. renales (žíly ledvinné) na levé straně přibírá v. suprarenalis vystupuje několika větvemi z hilu ledviny V. suprarenalis (žíla nadledvinová) pravá ústí přímo do v. cava inferior

46

47 Žíly velkého oběhu (8) vena cava inferior a její přítoky Vv. hepaticae (žíly jaterní) 2 3, spojují se s v.cava inferior těsně před jejím prostupem bránicí dalšími přítoky jsou vv. lumbales (nejčastěji 4 páry) a vv. phrenicae inferiores) Hluboké žíly DKK mají chlopně hluboké žíly bérce se spojují ve v. poplitea

48 Žíly velkého oběhu (9) vena cava inferior a její přítoky 1) V. poplitea (žíla podkolení) má 2-3 chlopně, se stejnojmennou tepnou je spojena vazivem přijímá větve kloubní a svalové a v. saphena parva 2) V. femoralis (tepna stehenní) má 3-5 párů chlopní přijímá svalové větve hluboké žíly provázejí tepny

49 s5%20circulatory%20anatomy.htm

50 Žíly velkého oběhu (10) vena cava inferior a její přítoky povrchové žíly vtéká do 3) V. iliaca externa (vnější kyčelní žíla) Povrchové žíly DKK mají chlopně začínají na chodidle rete venosum plantare hřbetě rete venosum dorsale 1) V. saphena parva (krátká žíla skrytá)

51 Žíly velkého oběhu (11) vena cava inferior a její přítoky začíná za fibulárním kotníkem, cestou přijímá povrchové žíly 5-8 chlopní vtéká do v. poplitea 2) V. saphena magna (velká žíla skrytá) začíná před mediálním kotníkem, má četné chlopně (až 20, s rostoucím věkem atrofují a zůstává jich jen několik) spojuje se s dalšími povrchovými žilami vtéká do v. femoralis

52 rete venosum plantare

53

54 Žíly velkého oběhu (12) vena cava inferior a její přítoky V. iliaca interna (vnitřní kyčelní žíla) sbírá většinu krve z pánve směrem kraniálním se pak spojuje s v. iliaca externa a tvoří V. iliaca communis (společná kyčelní žíla)

55 Portální oběh (1) Vena portae (vrátnicová žíla) sbírá krve z nepárových orgánů dutiny břišní žaludek, střeva, slezina průměr cca 18mm, dlouhá cca 6-8cm k jaterní brance (porta hepatis) vstupuje jako trias hepatica (v. portae, a. hepatica propria a ductus choledochus), větví se na pravou a levou větev pro každý jaterní lalok v játrech se rozpadají na síť kapilár, v jaterních lalůčcích se dostávají do kontaktu s jaterní buňkou

56 Portální oběh (2) stěna kapilár je velmi prostupná zejména pro bílkoviny, do jaterní buňky se tak rychle dostávají látky vstřebané střevní sliznicí z kapilár se poté sbírá do jaterní sinusoidů a odtud do: v. centralis vv. hepaticae vena cava inferior V. portae vzniká za hlavou pankreatu soutokem: 1) v. mesenterica superior krev z vv.jejunales, ileales, v. apendicularis, v. ileocolica...

57 Portální oběh (3) 2) v. lienalis ze sleziny, stěny žaludku, těla a ocasu pankreatu + z v. mesenterica inferior vlévá se do v. lienalis a sbírá krev z oblasti sigmoidea, rekta a levé části tlustého střeva Portální systém má řadu spojek s v.cava inf. = portokavální anastomózy rozšiřují se při poškození portálního oběhu

58 v. lienalis v. mesenterica superior v. mesenterica inferior

59 Fyziologie krevního oběhu

60 Proudění krve cévami (1) Proudění krve cévní soustavou je udržováno čerpací funkcí srdce to vykonává funkci: 1) statickou a) objemová složka každou systolou přečerpá určitý TO z venozního do arteriálního systému b) tlaková složka udržuje tlakový spád v cévní soustavě od nejvyššího na počátku aorty a plicnice po nejmenší v celém oběh. systému 2) kinetickou (akcelerační) udělí vypuzenému objemu krve určité zrychlení

61 Proudění krve cévami (2) statická práce Ws = SV (TO.TF) * Ts (arteriální tlak) zvyšuje se, zvětší-li se SV nebo Ts nebo oboje neúměrné zatížení srdce hypertrofuje, posléze dilatuje selhání

62 Odpory v krevním oběhu (1) PASIVNÍ zabezpečeno aortou, velkými a středními elastickými arteriemi jejich funkcí je odvést krev pod tlakem na periferii přeměnit nárazový tok krve na kontinuální = funkce pružníku pulsová vlna se šíří na periferii vypuzený objem vyklene stěnu, ta se smrští a posune krev dále pružníková hypertenze ve stáří, ubývá elast. vláken, nahrazují s kolagenními. odporu

63 Odpory v krevním oběhu AKTIVNÍ malé arterie a arterioly = rezistentní (2) regulují průtok krve orgány, díky hladké svalovině ho regulují na podkladě humorálních nebo nervových podnětů tzv. kritický (uzavírací) tlak velmi nízký TK = spasmus arteriol centralizace oběhu šoková ledvina

64 Proudění krve Průsvit cévy = základní regulační mechanismus proudění krve Laminární proudění za normálních okolností pohyb všech vrstev je rovnoměrný, rychleji se pohybuje vrstva uprostřed; nejpomaleji vrstvy na krajích (větší tření) Turbulentní proudění = změna laminárního při zvýšení rychlosti

65 Tlakový gradient (spád) (1) 1) Arteriální systém nejvyšší TK v aortě (cca 120/70) vysokotlaký systém 2) Kapiláry (mikrocirkulace) tlakový gradient důležitý pro proces filtrace na počátku kapiláry 4kPa (30mmHg), na konci 2kPa (15mmHg) TK 4kPa arteriální konec onkotický tlak 3,3 4 kpa TK 2kPa venózní konec

66 Tlakový gradient (spád) (2) Onkotický tlak nasává tekutinu z intersticia zpět do kapiláry arteriální konec převažuje filtrace (mimo cévu) venózní konec reabsoprce (zpět do kapiláry) Edém změna rovnováhy snížení onkotického tlaku nebo zvýšení kapilárního tlaku snížené množství albuminu = onkot.tlaku 3) Venózní systém velmi malý gradient ve venulách, v žilách 0,7kPa (5mmHg)

67 Tlakový gradient (spád) (3) krev teče k srdci proti gravitaci, k tomu napomáhá: a) svalová pumpa činností svalů je krev vytlačována k srdci b) hrudní pumpa vliv dýchání. Nádech= snížení nitrohrudního tlaku krev je nasávána do dutých žil a PS c) sací síla srdce cípaté chlopně jsou v ejekční fázi tažené dolů roztažení síní a snížení tlaku v nich d) žilní pumpa cirkulární svalová vlákna pomáhají posouvat krev k srdci. Při ústí do síní nejsou chlopně spořádání cévních svazků v končetinách vedle sebe arterie a véna pulzace arterie = posun krve v

68 Tlakový gradient (spád) (4) e) spořádání cévních svazků v končetinách vedle sebe arterie a véna pulzace arterie = posun krve v žilách k srdci

69 Řízení oběhu krve a srdeční činnosti (1) MÍSTNÍ regulační mechanismy 1) Autoregulační a) metabolické snížený průtok tkáněmi = nahromadění katabolitů místní pokles po2 a místní zvýšení pco2 pokles ph toto všechno = VAZODILATACE zvýší průtok a odplaví katabolity, přivede okysličenou krev následné zúžení cév vše se opakuje

70 Řízení oběhu krve a srdeční činnosti (2) b) myogenní náplň žíly = distenčního tlaku (rozpínání zevnitř) mohlo by dojít až k ruptuře stěny cévy kompenzací je vazokonstrikce omezení průtoku snížení distenčního tlaku 2) Vazodilatační metabolity a situace po2, CO2, ph, TT (vždy při metabol. tkání), osmolarita, adenosin v tkáních se objeví štěpením ATP ADP AMP adenosin

71 Řízení oběhu krve a srdeční činnosti (3) K+ v krvi a extracelulárních tekutinách histamin 3) Lokální vazokonstrikce serotonin v TROM, uvolňován některými nervovými zakončeními TT 4) Endoteliální faktory edotelin tvořený cévním endotelem - vazokonstrikce

72 Řízení oběhu krve a srdeční činnosti (4) NO (oxid dusnatý) tvořený v cévním endotelu vazodilatace CELKOVÉ regulační mechanismy 1) Vazoaktivní substance v cirkulaci a) kininy vznikají z plazmat. bílkovin relaxace svalstva cév b) ANF (atriový natriurický faktor) v pravé síni. tvorba při vyšším žilním návratu vyšší ztráta Na+ močí pokles TK c) cirkulující vazokonstriktory

73 Řízení oběhu krve a srdeční činnosti (5) c) cirkulující vazokonstriktory vasopresin noradrenalin angiotensin II v krevním oběhu z angiotensinogenu; přeměna se děje za pomoci reninu (ledviny) v případě poklesu TK pokles glomerulární filtrace 2) Neurogenní regulační mechanismy (prodl.mícha) vasomotorické centrum tonus = vasokonstrikce (především arterioly) způsobené působením sympatiku

74 Řízení oběhu krve a srdeční činnosti (6) tonus = vasodilatace (především arterioly) vazodilatace = kůra mozková hypotalamus spinální mícha sympatické vlákno v cévě uvolní acetylcholin dilatace důsledek snížení vzruchové aktivity z centra k cévám pomocí sympatiku mechanismus vzniká při prokrvení svalu = trénovaný jedinec rychlejší a mohutnější dilatace tím menší a kratší práce na kyslíkový dluh kardioinhibiční centrum (jádro n.vagus) tonus = zpomalení TF, omezení stažlivosti a dráždivosti myokardu

75 Řízení oběhu krve a srdeční činnosti (7) kardioexcitační centrum opačný účinek, zprostředkován sympatickými vlákny 3) Neurogenní mechanismy CNS jedná se o hypotalamus a limbický systém aktivní jsou při emocích, zprostředkují změnu TK a TF stav závisí na druhu emoce vztek, deprese, radost 4) Aferentní vlivy modifikující periferní neurogenní regul.mechanismy

76 Řízení oběhu krve a srdeční činnosti (8) a) baroreceptory v cévní stěně, drážděny TK. informace do vasomotorického centra snížení TK b) atriové napínací receptory uložené v pravém, dvou typů: typ A drážděné venózním návratem typ B při systole síní výsledkem podráždění je TK následkem vazodilatace arteriol, ale naopak TF

77 Řízení oběhu krve a srdeční činnosti (9) c) plicní receptory v cévních stěnách plicního oběhu drážděním se dilatují stěny plicních cév zpomalení TF a TK d) glomus caroticus a glomus aorticus při bifurkaci a.carotis communis (1) a v arcus aortae (3) leží mimo cévu a vedou aferentně vzruch. Charakter chemoreceptorů, jsou citlivé na po2 a pco2 vazokonstrikce a vzestup TK Přímé vlivy na vasomotorické centrum

78 Řízení oběhu krve a srdeční činnosti (10) 5) Přímé vlivy na vasomotorické centrum hypoxie ( po2) hyperkapnie ( pco2) stimulace vasomotorického centra

79 Řízení oběhu krve a srdeční činnosti (8) kardioexcitační centrum opačný účinek, zprostředkován sympatickými vlákny 3) Neurogenní mechanismy CNS jedná se o hypotalamus a limbický systém aktivní jsou při emocích, zprostředkují změnu TK a TF stav závisí na druhu emoce vztek, deprese, radost... 4) Aferentní vlivy modifikující periferní neurogenní regul.mechanismy a) baroreceptory

80 Mízní oběh (vasa lymphatica)

81 Mízní cévy (1) cévy mají tenkou stěnu a jsou opatřené chlopněmi vznikají z mízních vlásečnic tvoří se v mezibuněčných štěrbinách NODI LYMPHATICI (mízní uzliny) vkládají se do průběhu mízních cév filtry tvorba lymfocytů sběrné uzliny sbírají lymfu z určitých oblastí těla

82 Mízní cévy Hlava několik skupin týlní, tvářové, příušní, podčelistní. Krk povrchové a hluboké Nodi lymphatici axillares sběrné uzliny z HK Nodi lymphatici inguinales (2) sběrné uzliny z DK v tříselné krajině Truncus lumbalis dx. et sin. (bederní kmen) po obou stranách břišní aorty

83 Mízní cévy Truncus intestinalis (střevní mízní kmen) sběrné uzliny z DK v tříselné krajině CISTERNA CHYLI (3) vzniká spojením truncus intestinalis a truncus lumbalis dx.+sin. Ductus thoracicus vystupuje z cisterny, probíhá v zadním mediastinu přijímá přítoky z L poloviny hlavy a krku, z LHK a L poloviny hrudní ústí do levého žilního úhlu

84 Mízní cévy (4) Ductus lymphaticus dx. (pravostranný kmen) sbírá lymfu z PHK, pravé poloviny hlavy a krku, P poloviny hrudníku ústí do pravého žilního úhlu ductus thoracicus cisterna chyli

85 Zdroje Borovanský, L. et al. Soustavná anatomie člověka II. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, s. Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie I. Praha: Avicenum, s. Holibková, A., Laichman, S. Přehled anatomie člověka. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, s. ISBN Klementa, J. et al Somatologie a antropologie. Praha : SPN, s. Trojan, S. et al Lékařská fyziologie. Praha: Grada, s. ISBN

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

Krevní a lymfatické cévy. MUDr. Radovan Hudák

Krevní a lymfatické cévy. MUDr. Radovan Hudák Krevní a lymfatické cévy MUDr. Radovan Hudák Tato prezentace je určená studentům 1. ročníku Bc. Fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Zdroj popisů: HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David. Memorix

Více

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

CÉVNÍ SYSTÉM BŘICHA. Tepny

CÉVNÍ SYSTÉM BŘICHA. Tepny CÉVNÍ SYSTÉM BŘICHA Tepny Aorta abdominalis (břišní srdečnice) Sahá od Th 12 až po L 4 (zde rozdělení bifurkace bifurcatio aortae aa. iliacae comm. dx./sin.) Parietální větve aorty aa. phrenicae inf. párové,

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Pitva prasečího srdce

Pitva prasečího srdce Pitva prasečího srdce Protokol č.2 Jméno: Matěj Přímení: Peksa Datum: 21.3/2013 Pracovní postup 1. Popis srdce (nafocení) Nástroje: 2. Vlastní pitva a) Provedení jednotlivých řezů + nafocení a popis jednotlivých

Více

Otázky k ústní zkoušce z anatomie pro posluchače bakalářského studia všech oborů kromě fyzioterapie a ergoterapie

Otázky k ústní zkoušce z anatomie pro posluchače bakalářského studia všech oborů kromě fyzioterapie a ergoterapie Otázky k ústní zkoušce z anatomie pro posluchače bakalářského studia všech oborů kromě fyzioterapie a ergoterapie Obecná anatomie Přehled tkání Typy chrupavky a její uplatnění při stavbě orgánů Stavba

Více

RTG snímky. Pozitivní a negativní kontrastní vyšetření

RTG snímky. Pozitivní a negativní kontrastní vyšetření RTG snímky Pozitivní a negativní kontrastní vyšetření Kontrastní snímky pozitivní a negativní kontrastní vyšetření Využívaji se k vyšetření dutých orgánů trávicího systému, močového systému, pohlavního

Více

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Stavba a funkce cév a srdce Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Aorta - srdečnice - silnostěnná tepna, vychází z L komory srdeční - základ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz MUDr. René Vobořil, PhD. (nar. 1971) Po maturitě na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové zahájil v roce 1990 studium všeobecného lékařství na Lékařské

Více

Trávicí trubice od jícnu a do po rektum. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

Trávicí trubice od jícnu a do po rektum. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Trávicí trubice od jícnu a do po rektum MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Důležité věci, které je dobré znát u částí trávicí trubice Obecný popis a funkce Stavba stěny (obecná stavba trávicí trubice) Syntopie, vztahy

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Funkční anatomie srdce dvě funkčně spojená čerpadla pohánějící krev jedním směrem pravá polovina srdce levá polovina srdce pravá polovina (pravá komora a síň) pohání nízkotlaký

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Periferní nervový systém

Periferní nervový systém Periferní nervový systém (systema nervosum periphericum) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Periferní nervový systém (1) = obvodové Propojení orgánů a tkání s CNS obousměrně Svazky výběžků nervových

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie.

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie. Oběhový systém Oběhový systém histologie Srdce (cor) Krevní cévy tepny (arteriae) kapiláry (cappilariae) žíly (venae) Lymfatické cévy čtvrtek, 27. října 2005 15:11 Obecná stavba cév tunica intima tunica

Více

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie. upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. Doplňující prezentace: Dynamika membrán, Řízení srdeční činnosti, EKG,

Více

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice)

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice) Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Anet význam, základní schéma oběhu krve, stavba a činnost srdce, stavba a vlastnosti cév, EKG, civilizační choroby = oběhový systém = kardiovaskulární

Více

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Oběhový systém = srdce + tepny + žíly + lymfa

Oběhový systém = srdce + tepny + žíly + lymfa Oběhový systém = srdce + tepny + žíly + lymfa Malý (plicní) a velký ( tělní) oběh velký krevní oběh tepny - arteriae žíly -venae Popis viz skripta 1. v.cava inferior 2. apex cordis 3. venae pulmonales

Více

Funkce oběhové soustavy

Funkce oběhové soustavy Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ http://drugline.org/img/ail/130_131_3.jpg ANATOMIE

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

RETROPERITONEUM. Obecný popis a členění. Vrstvy - horizontální řez krajinou (ve výši ledvin) Topografické vztahy jednotlivých orgánů, cév a nervů

RETROPERITONEUM. Obecný popis a členění. Vrstvy - horizontální řez krajinou (ve výši ledvin) Topografické vztahy jednotlivých orgánů, cév a nervů RETROPERITONEUM Obecný popis a členění Retroperitoneální prostor (dále jen retroperitoneum ) v podstatě představuje štěrbinu, která se nachází mezi nástěnnou pobřišnicí (peritoneum parietale) a zadní stěnou

Více

AUTONOMNÍ (VEGETATIVNÍ) NERVOVÝ SYSTÉM

AUTONOMNÍ (VEGETATIVNÍ) NERVOVÝ SYSTÉM AUTONOMNÍ (VEGETATIVNÍ) NERVOVÝ SYSTÉM 1 2 Popis a funkce ANS část nervového systému odpovědná za řízení útrobních tělesných funkcí, které nejsou ovlivňovány vůlí inervuje hladkou svalovinu orgánů, cév,

Více

ZEVNÍ TVAR SRDCE NAD BRÁNICÍ, V DOLNÍM STŘEDNÍM MEDIASTINU 2/3 VLEVO, 1/3 VPRAVO TVAR KUŽELU

ZEVNÍ TVAR SRDCE NAD BRÁNICÍ, V DOLNÍM STŘEDNÍM MEDIASTINU 2/3 VLEVO, 1/3 VPRAVO TVAR KUŽELU SRDCE VÝVOJ SRDCE ZEVNÍ TVAR SRDCE NEPÁROVÝ DUTÝ SVALNATÝ ORGÁN TUHÉ KONZISTENCE, ČERVENOHNĚDÉ BARVY 4,5% HMOTNOSTI TĚLA NAD BRÁNICÍ, V DOLNÍM STŘEDNÍM MEDIASTINU 2/3 VLEVO, 1/3 VPRAVO TVAR KUŽELU ZEVNÍ

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM. a možnost jeho detoxikace

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM. a možnost jeho detoxikace KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM a možnost jeho detoxikace 1 SRDCE dutý svalový orgán, ústřední orgán krevního oběhu: přečerpává okysličenou krev z plic do tělního (velkého) oběhu přečerpává neokysličenou krev

Více

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc SRDCE Orgán tvořen specializovaným typem hladké svaloviny, tzv. srdeční svalovinou = MYOKARD Srdce se na základě elektrických impulsů rytmicky smršťuje a uvolňuje: DIASTOLA = ochabnutí SYSTOLA = kontrakce,

Více

(NS obecně, dělení, obaly, mozkomíšní mok, dutiny CNS) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

(NS obecně, dělení, obaly, mozkomíšní mok, dutiny CNS) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové NERVOVÁ SOUSTAVA (NS obecně, dělení, obaly, mozkomíšní mok, dutiny CNS) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nervový systém obecně (1) Nervová regulace = funkce NS Zajišťuje vzájemnou souhru mezi

Více

C É V Y obecný přehled

C É V Y obecný přehled C É V Y obecný přehled tunica intima subedothelová vrstva vaziva membrana elastica interna tunica media membrana elastica externa tunica adventitia = tunica externa Obecná stavba cév tunica intima tunica

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

(VII.) Palpační vyšetření tepu

(VII.) Palpační vyšetření tepu (V.) Snímání fyziologického signálu ve výukovém systému PowerLab (VII.) Palpační vyšetření tepu Fyziologie I - cvičení Fyziologický ústav LF MU, 2015 Michal Hendrych, Tibor Stračina Fyziologický signál

Více

Kardiovaskulární ústrojí (systema cardiovasculare)

Kardiovaskulární ústrojí (systema cardiovasculare) Kardiovaskulární ústrojí (systema cardiovasculare) transportní soustava přenos látek (například dýchacích plynů, živin, zplodin metabolismu, hormonů, imunocytů), propojuje všechny orgány v těle Skládá

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14 Člověk II. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Oběhová soustava člověka (angiologia)

Oběhová soustava člověka (angiologia) Oběhová soustava člověka (angiologia) soustava krevní (systema cardiovasculare) - zahrnuje krevní cévy, srdce a krev. soustava mízní (systema limphaticum) - zahrnující mízní cévy, mízu, mízní uzliny a

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Detoxikace lymfatického systému jako základ všech dalších detoxikací

Detoxikace lymfatického systému jako základ všech dalších detoxikací Detoxikace lymfatického systému jako základ všech dalších detoxikací Ing. Vladimír Jelínek Máme-li přirovnat lymfatický systém člověka k něčemu známému, napadne nás slovo kanalizace. Funkce Cévy krevního

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

Dýchací a cévní soustava

Dýchací a cévní soustava Dýchací a cévní soustava Způsoby dýchání ryb Hlavní (primární) Žábry, výměna plynů voda-krev Doplňkové (akcesorické, sekundární) Nadžaberní aparát (labyrint) Tropické ryby, clarias gariepinus Vytv. v nadžaberní

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

(VIII.) Krevní tlak u člověka (IX.) Neinvazivní metody měření krevního tlaku

(VIII.) Krevní tlak u člověka (IX.) Neinvazivní metody měření krevního tlaku (VIII.) Krevní tlak u člověka (IX.) Neinvazivní metody měření krevního tlaku Fyziologie I - cvičení Fyziologický ústav LF MU, 2015 Jana Svačinová Křivka arteriálního krevního tlaku v průběhu srdečního

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologické mechanismy šoku Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Šok Klinický syndrom projevující

Více

Radomír Čihák ANATOMIE 3. Třetí, upravené a doplněné vydání

Radomír Čihák ANATOMIE 3. Třetí, upravené a doplněné vydání Radomír Čihák ANATOMIE 3 Třetí, upravené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Radomír Čihák ANATOMIE 3 Třetí, upravené a doplněné vydání Svazek I Nauka o cévách Upravili

Více

Zkouška. Přihlašování. Příprava. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Zkouška. Přihlašování. Příprava. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Zkouška Závěrečná zkouška je jedinečnou příležitosti pro všechny studenty předvést získané znalosti z anatomie. Zkoušející,

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Otázky k ústní zkoušce z anatomie pro posluchače bakalářského studia fyzioterapie a ergoterapie

Otázky k ústní zkoušce z anatomie pro posluchače bakalářského studia fyzioterapie a ergoterapie Otázky k ústní zkoušce z anatomie pro posluchače bakalářského studia fyzioterapie a ergoterapie Obecná anatomie Přehled tkání Typy chrupavky a její uplatnění při stavbě orgánů Stavba kosti, její vývoj

Více

ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace

ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace MUDr. Josef Jonáš 1 www.accessexcellence.org 2 Stavba žilní stěny relativně tenká a chudá svalovina, chlopně zabraňující zpětnému toku krve, vazivová vrstva (elastická i

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I.

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2009 Bc. Hrušková Jindřiška Anatomie

Více

Organa uropoetica. (stavba a funkce močových cest) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organa uropoetica. (stavba a funkce močových cest) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organa uropoetica (stavba a funkce močových cest) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Močové cesty Calices renales (ledvinné kalichy) počínají Pelvis renales (ledvinné pánvičky) Ureter (močovod)

Více

TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE KRKU

TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE KRKU TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE KRKU Václav Báča, David Kachlík Tereza Smržová, Martin Holek, Katarína Hubčíková, Radek Jakša Ústav anatomie 3. LF UK, Praha podpořeno grantem FRVŠ 1101/2008/F3 REGIO CERVICALIS ANTERIOR

Více

Obsah. Předmluva k třetímu vydání. Předmluva ke druhému vydání. 1. Obecné základy stavby lidského těla. 1.1. Obecná stavba tkání. 1.2.

Obsah. Předmluva k třetímu vydání. Předmluva ke druhému vydání. 1. Obecné základy stavby lidského těla. 1.1. Obecná stavba tkání. 1.2. Obsah Předmluva k třetímu vydání Předmluva ke druhému vydání 1. Obecné základy stavby lidského těla 1.1. Obecná stavba tkání 1.2. Epitely 1.3. Pojiva 1.4. Svalová tkáň 1.5. Nervová tkáň 1.6. Anatomické

Více

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.12

Více

MUDr. René Vobořil, PhD. (nar. 1971)

MUDr. René Vobořil, PhD. (nar. 1971) MUDr. René Vobořil, PhD. (nar. 1971) Po maturitě na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové zahájil v roce 1990 studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové, které ukončil v roce

Více

Oběhový systém. Oběhový systém. Obecná stavba cév. Tunica intima. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie.

Oběhový systém. Oběhový systém. Obecná stavba cév. Tunica intima. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie. Oběhový systém Oběhový systém histologie Srdce (cor) Krevní cévy tepny (arteriae) kapiláry (cappilariae) žíly (venae) Lymfatické cévy čtvrtek, 27. října 2005 15:02 Obecná stavba cév Tunica intima tunica

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

MUDr. René Vobořil, PhD. (nar. 1971)

MUDr. René Vobořil, PhD. (nar. 1971) MUDr. René Vobořil, PhD. (nar. 1971) Po maturitě na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové zahájil v roce 1990 studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové, které ukončil v roce

Více

Plexus lumbalis et sacralis

Plexus lumbalis et sacralis Plexus lumbalis et sacralis Plexus lumbalis L1-L4 senzoricky kůži v bederní oblasti a kůži na přední a mediální ploše stehna a bérce motoricky zadní a částečně boční skupinu břišních svalů, dále přední

Více

Oběhová soustava. Cévy a krev

Oběhová soustava. Cévy a krev Oběhová soustava Cévy a krev Krevní oběh 2 sériově uspořádané pumpy 2 sériově seřazené oběhy Systémový oběh LK Plicní oběh PK Sériově zapojené jednotky: tepny, kapiláry žíly Systémový oběh řada paralelně

Více

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Mechanismy tupých poranění doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Pád z výše Pádem z výše rozumíme pohyb těla z vyšší na nižší úroveň, přičemž mohou nastat dvě situace: volný pád: tělo překoná určitou dráhu

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ZDRK34060FIG Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KŘÍŽOVÁ PLETEŇ (plexus sacralis)

KŘÍŽOVÁ PLETEŇ (plexus sacralis) KŘÍŽOVÁ PLETEŇ (plexus sacralis) KŘÍŽOVÁ PLETEŇ (plexus sacralis) křížová pleteň je tvořena spojkami z předních větví L4 Co je to největší nervová pleteň v těle uložena po stranách křížové kosti, jde přes

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

toto sú predradené uzliny pre nodi cervicales profundi, tj. lymfa odteká do hlbokých uzlín

toto sú predradené uzliny pre nodi cervicales profundi, tj. lymfa odteká do hlbokých uzlín LYMFATICKÁ DRENÁŽ HLAVY A KRKU Lymfatická drenáž povrchových štruktúr hlavy a krku Väčšina kolektorov sprevádza vetvy a. carotis externa Do ich priebehu sú vradené nodi occipitales (sprevádzajú vasa occipitalia)

Více

Přiřazování pojmů. Kontrakce myokardu. Aorta. Plicnice. Pravá komora. Levá komora. 5-8 plicních žil. Horní a dolní dutá žíla. Pravá předsíň.

Přiřazování pojmů. Kontrakce myokardu. Aorta. Plicnice. Pravá komora. Levá komora. 5-8 plicních žil. Horní a dolní dutá žíla. Pravá předsíň. VÝVOJ PLODU Opakování 1. Z jakých částí se skládá krev? 2. Uveďte funkci jednotlivých složek krve. 3. Vysvětlete pojmy: antigen, imunita, imunizace. 4. Vysvětlete činnost srdce. 5. Popište složení srdce.

Více

Obsah. 2. VYŠETŘOVACÍ METODY LYMFATICKÉHO SYSTÉMU 2.1 Základní diagnostika 2.2 Zobrazovací diagnostika

Obsah. 2. VYŠETŘOVACÍ METODY LYMFATICKÉHO SYSTÉMU 2.1 Základní diagnostika 2.2 Zobrazovací diagnostika Lymfatická soustava Obsah 1. ANATOMIE A FYZIOLOGIE LYMFATICKÉHO SYSTÉMU 1.1. Lymfa 1.2. Lymfatické cévy 1.2.1 Lymfatické kapiláry 1.2.2 Sběrné mízní cévy 1.2.3 Mízní kmeny 1.3. Lymfatické uzliny 1.4. Lymfatické

Více

Anatomie I přednáška 10. Dýchací soustava.

Anatomie I přednáška 10. Dýchací soustava. Anatomie I přednáška 10 Dýchací soustava. Funkce dýchací soustavy Zprostředkovává výměnu plynů mezi organismem a zevním prostředím. Dýchání (výměna plynů) Dýchání zevní (plicní) výměna O 2 a CO 2 v plicích

Více

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece Ex. látek narušující stálost vnitřního prostředí - zbytky a zplodiny metabolizmu - látky momentálně nadbytečné - látky cizorodé (léky, drogy, toxiny...) Ex. fce několika

Více

Dějiny somatologie hlavním motivem byla touha vědět, co je příčinou nemoci a smrti

Dějiny somatologie hlavním motivem byla touha vědět, co je příčinou nemoci a smrti patří mezi biologické vědy, které zkoumají živou přírodu hlavním předmětem zkoumání je člověk název je odvozen od řeckých slov: SOMA = TĚLO LOGOS = VĚDA, NAUKA Dějiny somatologie hlavním motivem byla touha

Více

Fyziologie sportovních disciplín

Fyziologie sportovních disciplín snímek 1 Fyziologie sportovních disciplín MUDr.Kateřina Kapounková snímek 2 Krevní oběh a zátěž Složka : Centrální / srdce / Periferní / krevní oběh / Změny Reaktivní adaptační snímek 3 Centrální část

Více

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce SRDEČNÍ CYKLUS Srdeční cyklus je období mezi začátkem dvou, po sobě jdoucích srdečních stahů. Skládá se z: 1. kontrakce komor, označované jako systola a 2. relaxace komor, označované jako diastola. Obě

Více

Organa uropoetica ledviny

Organa uropoetica ledviny Organa uropoetica ledviny (stavba a funkce ledvin) http://www.mewarkidneycare.com/gallery.html Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vylučovací systém odvádí z těla odpadní látky nadbytečné látky jedovaté

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Dnešní přednáška: Koncept uspořádání tkání Embryonální vznik tkání Typy tkání a jejich klasifikace Orgánové soustavy

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Periferní oběhové selhání Šokové stavy

Více

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG Minutový objem srdeční/cardiac output Systolický objem/stroke Volume Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG MINUTOVÝ OBJEM SRDCE Q CARDIAC OUTPUT je množství krve, které srdce vyvrhne do krevního oběhu za

Více

20. Anatomické podklady výkonů v intenzivní péči

20. Anatomické podklady výkonů v intenzivní péči 8 0. Anatomické podklady výkonů v intenzivní péči Tato kapitola není návodem, jak provádět dále uvedené výkony, ale má seznámit studenty s anatomickými podklady těchto výkonů a upozornit je na důležitá

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dechové techniky Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dýchání (respirace, ventilace) Pohybovou osu dýchání tvoří pánev páteř hlava. Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic a současně

Více

ARTERIE A DETOXIKACE

ARTERIE A DETOXIKACE ARTERIE A DETOXIKACE MUDr. Josef Jonáš www.kappamedical.com 1 Arterie - tepny Součást kardiovaskulárního systému. Arteria z řeckého aer (vzduch) a tereo (obsahovat) protože tepny jsou po smrti prázdné);

Více

Plexus brachialis (C4-Th1)

Plexus brachialis (C4-Th1) PLEXUS BRACHIALIS Nervus spinalis Plexus brachialis (C4-Th1) ve fissura scalenorum senzoricky kůži na horní končetině motoricky svaly horní končetiny a také heterochtonní svaly zad a hrudníku Plexus brachialis

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více