X-SMART PLUS. mikromotor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "X-SMART PLUS. mikromotor"

Transkript

1 X-SMART PLUS mikromotor

2 ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení X-SMART Plus mikromotoru. Před použitím zařízení si prosím nejdříve přečtěte návod k použití. Dbejte na dodržování jednotlivých doporučení a kroků. Zároveň je nutno dodržovat údržbu, aby byl zaručen bezproblémový provoz. Prosím uložte návod k použití na chráněném místě, aby nedošlo k jeho poškození. 1. ÚČEL POUŽITÍ X-SMART Plus mikromotor je medicínské zařízení dle normy 93/42/EEC, určeno pro použití kořenových nástrojů v kontinuálním nebo oscilačním režimu. Zařízení je povoleno používat v nemocnicích, klinikách nebo stomatologických ordinacích kvalifikovaným stomatologem. 2. NEDOVOLENÉ POUŽITÍ V případech, kdy má pacient implantován kardiostimulátor (nebo jiné elektrické zařízení) a byl upozorněn na rizika použití malých elektrických přístrojů (např. holící strojky, vysoušeče vlasů apod.) nedoporučujeme použití X-SMART Plus. X-SMART plus by neměl být používán v případě vážných zakřivení kořenové preparace. Nepoužívejte X-SMART Plus pro implantování nebo jiné stomatologické procedury mimo endodoncii. 3. UPOZORNĚNÍ V této kapitole je uveden popis vážných nežádoucích reakcí a možných bezpečnostních rizik pro produkt nebo uživatele/pacienta. zařízení je možno používat pouze ve vhodném místě a pouze specialistou s licencí praktického stomatologa pro zařízení používejte pouze specifikované baterie; nikdy nepoužívejte jiné, než baterie specifikované výrobcem k zařízení používejte pouze originální napájecí adaptér; nikdy nepoužívejte jiný než originální napájecí adaptér v případě že dojde k úniku kapaliny, deformaci krytu mikromotoru nebo částečnému zabarvení, okamžitě zařízení přestaňte používat a kontaktujte dodavatele v případě zasažení očí kapalinou z baterií, okamžitě je propláchněte pod tekoucí vodou a navštivte očního lékaře; nedodržení může vést ke slepotě v případě zasažení pokožky nebo oděvu kapalinou z baterií, okamžitě omyjte zasaženou pokožku vodou a dbejte na kompletní odstranění kapaliny; nedodržení může vést k podráždění pokožky jestliže nepoužíváte zařízení po delší dobu, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení nevystavujte zařízení přímému nebo nepřímému zdroji tepelného záření; používejte a skladujte zařízení v bezpečném prostředí při instalaci zařízení ponechejte cca 10 minut kolem ovládací jednotky pro snadný přístup a také zapojení kabelů umístěte zařízení na rovnou a stabilní pracovní plochu přístroj nerozebírejte nebo nijak neupravujte; výrobce se zříká zodpovědnosti v případě úpravy nebo modifikace přístroje nevystavujte X-SMART Plus jednotku, mikromotor nebo napájecí adaptér jakékoliv kapalině zabraňte pádu přístroje X-SMART Plus mikromotor vyžaduje speciální opatření odpovídající elektromagnetické kompatibilitě (EMC) a musí být instalován a používán v přímém souladu s EMC informacemi uvedenými v návodu k použití; zvláště nepoužívejte zařízení blízko fluorescenčních lamp, rádio vysílaček a dálkových ovládání abyste zabránili možnému riziku vzhledem k elektromagnetické interferenci, nepoužívejte jakékoliv lékařské přístroje nebo elektrická zařízení jakéhokoliv druhu v těsné blízkosti WaveOne mikromotoru; elektromagnetická radiace vyzařovaná přístrojem je pod povoleným limitem uvedeným v příslušné normě (EN :2007) nepoužívejte zařízení v přítomnosti bezkyslíkových nebo anestetických substancí nebo hořlavých produktů; používejte a skladujte přístroj v bezpečném prostředí přístroj může vykazovat poruchu, je-li použit v přítomnosti elektromagnetických interferenčních vln; neinstalujte X- SMART Plus v blízkosti jakéhokoliv zařízení, které vyzařuje magnetické vlny

3 použití příslušenství, převodníků a kabelů jiných než je specifikováno může vést ke zvýšení emisí nebo ke snížení výkonnostní imunity zařízení žádná z částí X-SMART Plus mikromotoru není z výroby sterilizován nebo desinfikován: části jako např. centrální jednotka, mikromotor a kabel mikromotoru musejí být desinfikovány, násadec je třeba sterilizovat před prvním použitím a mezi každým použitím nikdy neumisťujte mikromotor nebo jakoukoliv část přístroje do autoklávu nebo ultrazvukové čističky žádná z částí X-SMART Plus není možno sterilizovat (vyjma násadce viz samostatné instrukce) nenamáčejte přístroj do ultrazvukových čistících roztoků plastový kryt není voděodolný; nepoužívejte kapalinu nebo ji nestříkejte přímo na konzolu, zvláště na monitor nebo poblíž elektrických zásuvek nestříhejte, neupravujte a nezkracujte kabely z mikromotoru, nožního ovládání a nabíječky přístroj je vybaven elektronickým okruhem zamezujícímu zalomení nástroje; i přesto může dojít k zalomení nástroje, zvláště při nesprávně nastavené rychlosti nebo točivému momentu nebo v případě použití unavených nástrojů při výběru a použití endodontických nástrojů postupujte dle instrukcí výrobce systém nástroje zobrazený na displeji musí odpovídat používanému nástroji; toto je otázkou nejvyšší důležitosti, abyste zamezili nesprávnému použití oscilačních nástrojů a kontinuálních rotačních nástrojů nikdy nepoužívejte oscilační nástroje pro kontinuální rotaci a naopak hodnoty točivého momentu a rychlosti mohou být výrobce bez upozornění změněny, proto je nutno přednastavené hodnoty kontrolovat; hodnoty točivého momentu zobrazené na displeji jsou přesné a spolehlivé pouze pro X-SMART Plus 6:1 s řádně udržovaným a lubrikovaným násadcem přesnost pohybu zajištěná motorem je garantována pouze v případě použití originálního X-SMART Plus 6:1, řádně udržovaného a lubrikovaného násadce (viz samostatné instrukce) nepoužívejte jiné násadce nebo jiný redukční poměr než je původní během kalibrace nevkládejte do kolénka žádný nástroj kalibrujte při každé výměně či lubrikaci násadce nebo nejméně 1x týdně (viz samostatné instrukce) během lubrikace násadce pečlivě kontrolujte, aby se žádný lubrikant nedostal do mikromotoru nikdy z žádného důvodu nelubrikujte mikromotor, může tak dojít k poškození a lubrikant má také silný negativní efekt na bezpečný provoz nikdy do šachty motoru nevkládejte cizí předměty při vyvinutí přílišné síly může dojít k přehřátí motoru; jestliže dochází často k přehřátí nebo přehřátí přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis před spuštěním motoru zkontrolujte správnost nastavení nabíječka baterií musí být označena V (±10%), Hz; používejte pouze originální díly v případě, že se během provozu vyskytnou nějaké anomálie, ukončete práci a kontaktujte autorizované servisní středisko 4. DOPORUČENÍ Před použitím si nejdříve řádně přečtěte návod k použití. Tato doporučení a informace Vám umožní používat přístroj bezpečně, a tak zamezit zranění Vás nebo ostatních osob. Je nanejvýš důležité návod k použití uschovat pro další konzultace. Návod musí doprovázet systém ve všech případech prodeje nebo jiné změny majitele. Je důležité, aby se nový uživatel také řádně s návodem k použití seznámil. Při použití mikromotoru je povinností používat ochranné pracovní pomůcky rukavice a rubber dam. Před prvním použitím přístroje si řádně pročtěte kapitolu č. 3 UPOZORNĚNÍ, abyste se seznámili se všemi speciálními doporučeními ještě před prvním použitím přístroje. zařízení je možno používat pouze s originálním příslušenstvím před výměnou kolénka nebo nástroje přístroj vypněte; výměna se zapnutým přístrojem může vést k nechtěnému stisku tlačítka ON/OFF a spuštění rotace na každém instalovaném nástroji očistěte stopku; pokud byste upnuli nástroj s nečistotami, tak tyto vedou ke ztrátě soustřednosti a snížení síly úchopu dbejte na správnou orientaci konektoru baterií; nucené nastavení ve špatném směru může způsobit poškození a zatečení kapaliny kvůli vzniku zkratu i zcela nabité baterie se časem vybíjejí, i když přístroj není používán; doporučujeme baterie před použitím dobít

4 jestliže dojde k zastavení provozu přístroje z důvodu nízké kapacity baterii, nemusí ihned po spuštění indikovat nedostatečnou kapacitu dobíjecí baterie dobijte po jejich vybití co nejvíce; opakování krátkodobého použití a následné dobíjení zkracuje pracovní čas kvůli paměťovému efektu (viz kapitola 6.9 Oživení baterie) použití Ni-Mh baterie jsou recyklovatelné, ale jejich likvidace nemusí být vždy v souladu s místně platnými nařízeními; použité baterie odkládejte ve sběrných místech při likvidaci přístroje postupujte dle místně platných nařízení pro likvidaci přístrojů obsahujících industriální odpad násadec a mikromotor likvidujte jako medicínský odpad Výrobce se zříká zodpovědnosti v případě: použití přístroje pro účel jiný, než je zde specifikován modifikace nebo opravy prováděné neautorizovanou osobou použití neoriginálních dílů nebo dílů jiných než specifikovaných v kapitole 6.1 STANDARDNÍ DÍLY zalomení nástroje z důvodu špatného použití poškození přístroje nebo příslušenství z důvodu sterilizace: žádná z X-SMART Plus částí mikromotoru není sterilizovatelná (vyjma násadce viz samostatné instrukce) 5. NEŽÁDOUCÍ REAKCE Nejsou známy žádné nežádoucí reakce. 6. POSTUP KROK ZA KROKEM Pročtěte si řádně kapitolu č. 3 UPOZORNĚNÍ, abyste se seznámili se všemi speciálními doporučeními ještě před prvním použitím přístroje. Před prvním použitím zkontrolujte kompletnost balení. Pracovní podmínky - použití: vnitřní - pracovní teplota: 10 o C 40 o C - relativní vlhkost: 30-75% - atmosférický tlak hPa - původní obal je možno skladovat nebo přepravovat při teplotě -10 o C o C a relativní vlhkosti 10 85% a atmosférickém tlaku 500hPa 1 060hPa Neinstalujte zařízení do vlhkého místa nebo na místo, kde může dojít ke kontaktu s jakoukoliv kapalinou.

5 6.1 ČÁSTI PŘÍSTROJE Mikromotor X-SMART Plus je dodáván s níže uvedenými částmi: 1. centrální jednotka 2. mikromotor s kabelem a konektorem 3. X-SMART Plus 6:1 násadec 4. držák mikromotoru 5. sprejová tryska typu F (používaná pro lubrikaci) 6. napájecí adaptér, model Cincon Electronics Co. Ltd, TR30RAM180 s EU, UK, USA, AUS výměnnými koncovkami kartička točivého momentu návod k použití

6 6.2 OVLÁDACÍ PANEL obrázek č. 1 1 NAPÁJENÍ zapíná a vypíná (držte déle než 2 vteřiny) přístroj 2 RYCHLOST +/- nastavení rychlosti rotace (nastavitelné pouze u kontinuálních rotačních systémů) 3 TOČIVÝ MOMENT +/- nastavení točivého limitu (nastavitelné pouze u kontinuálních rotačních systémů) 4+5 SYSTEM změna nástrojového systému 6+7 FILE změna v rámci systému 8 REV změna směru rotace nástroje (nastavitelné pouze u kontinuálních rotačních systémů); směr rotace je také možno změnit když je nástroj v pohybu 9 AUTO REV pouze pro kontinuální rotační systémy, vybírá jeden ze 3 auto reverzních režimů (viz kapitola Automatické reverzní funkce): AUTO REVERSING: automatické zastavení a reverzní pohyb následován dopřednou rotací při dosažení točivého momentu AUTO STOP: automatické zastavení a reverzní pohyb následovaný zastavením při dosažení točivého momentu AUTO REVERSE OFF: automatický reverzní režim není aktivovaný 10 CAL kalibrace násadce pro zajištění přesnosti točivého momentu po každé výměně nebo lubrikaci násadce (podržte stisknuté déle než 2 vteřiny) 11 MEMO ukládá modifikace rychlosti, limitní hodnoty točivého momentu a automatického reverzního režimu v každém systému, kde jsou povoleny modifikace (podržte stisknuté déle než 2 vteřiny) 12 HLASITOST nastavuje hlasitost 13 AC-IN LED kontrolní LED dioda, která se rozsvítí při zapojení přístroje k napájení 14 CHRG LED svítí nebo bliká oranžově během nabíjení baterie nebo v oživovacím režimu (viz kapitola 6.9 Oživení baterie) a také v případě poruchy (viz kapitola 8 Chybová hlášení)

7 6.3 LCD PANEL obrázek č. 2 1 SYSTEM zobrazuje zvolený systém nástrojů (viz kapitola Knihovna nástrojů) 2 FILE zobrazuje zvolený nástroj (viz kapitola Knihovna nástrojů) 3 SPEED zobrazuje hodnotu rychlosti rotace nástroje (nedostupné pro oscilační systémy) 4 TORQUE zobrazuje limitní hodnotu točivého momentu (nedostupné pro oscilační systémy) 5 UKAZATEL TOČIVÉHO MOMENTU zobrazuje graf, který ukazuje stupeň zatížení aplikovaného na mikromotor, kdy je nástroj v rotačním pohybu (nedostupné pro oscilační systémy) 6 AUTO REVERSE zobrazuje zvolený automatický reverzní režim (nedostupný pro oscilační systémy Je možno vybírat ze 3 režimů (viz kapitola Automatické reverzní funkce): AUTO REVERSING: AUTO STOP: AUTO REVERSE OFF: (žádný symbol) 7 SMĚR ROTACE zobrazuje aktuální směr rotace nástroje; mohou zde být vyobrazeny 3 symboly: kontinuální rotace dopředu (ve směru hod. ručiček) reverzní kontinuální rotace (proti směru hod. ručiček) oscilační pohyb

8 8 BATERIE zobrazuje aktuální zbylou kapacitu baterie; symbol je během nabíjení animovaný (viz kapitola Nabíjení baterie) plně nabitá baterie zbylá kapacita cca 30 80% zbývá méně než 30% kapacity baterie; v tomto případě není možno aktivovat automatickou reverzní funkci (viz kapitola Automatická reverzní funkce) baterie je vybitá nebo zbývá velmi malé množství energie; nabijte baterii (viz kapitola Nabíjení baterie) POZNÁMKA Zbylou kapacitu baterie indikuje napětí. Jakmile je zatížen mikromotor, zbylá kapacita se může ukázat jako nižší. 9 HLASITOST zobrazuje aktuální hlasitost (viz kapitola Nastavení zvuku); mohou zde být vyobrazeny 3 symboly: vysoká hlasitost nízká hlasitost vypnutá hlasitost 6.4 PŘÍPRAVA 1. Opatrně vyjměte přístroj a příslušenství z balícího materiálu a umístěte je na rovnou plochu. 2. Zkontrolujte, zda jsou přibaleny všechny části uvedené výše (viz kapitola 6.1). 3. Z ovládacího panelu sejměte ochrannou folii. V případě uniku jakékoliv kapaliny z přístroje, přestaňte okamžitě s instalací a zašlete přístroj zpět dodavateli. 6.5 INSTALACE Připojení napájecího adaptéru 1. Vyberte zásuvku adaptéru, které odpovídá druhu elektrické zásuvky. obrázek č. 1 zásuvky adaptéru obrázek č. 3 adaptéry pro napájecí adaptér Umístěte požadovanou zásuvku adaptéru na dva kontakty nabíječky a zatlačte k uzamykacímu tlačítku (B) dokud neuslyšíte cvaknutí. Pro výměnu zásuvky adaptéru musíte uzamykací tlačítko (B) stlačit, abyste ji uvolnili.

9 obrázek č. 4 Konektory pro napájení a mikromotor 2. Před prvním použitím nabijte baterii viz kapitola Nabíjení baterie: a. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky elektrického proudu. b. Zasuňte konektor nabíječky do konektoru A (viz obr. č. 4) na levé straně přístroje. c. Před prvním použitím baterii úplně nabijte. UPOZORNĚNÍ: Při odpojování kabelů vždy držte kabel za střed konektoru. Nikdy netahejte za samotný kabel! Připojení/odpojení mikromotoru Připojení Srovnejte značku na napájecí šňůře se značkou konektoru na jednotce (obr. č. 4 B) na levé straně zařízení a zatlačte, dokud konektor nezapadne. Odpojení Podržte konektorový kroužek a vytáhněte. Netočte do žádného směru Připojení/odpojení kolénka Připojení Kolénko může být připojeno v 6ti nastavitelných pozicích. Srovnejte poziční čepy kolénka s pozičními zářezy mikromotoru a zatlačte hlavičku dokud nezapadne (obr. č. 5) Odpojení Kolénko odpojíte pouhým vytažením z mikromotoru (obr. č. 5). obrázek č. 5 kolénko mikromotor

10 6.5.4 Vložení a vyjmutí nástroje UPOZORNĚNÍ: Při připojování nebo odpojování kolénka přístroj nejdřív vypněte. Vždy zkontrolujte, zda je kolénko v mikromotoru řádně připojeno. Vložení nástroje Vložte nástroj do kleštiny, až se zarazí. Jemně nástrojem otáčejte, dokud se neuchytí v upínacím mechanismu. Zatlačte dovnitř, dokud neuslyšíte kliknutí. Vyjmutí nástroje Stiskněte tlačítko na hlavičce kolénka a uvolněte nástroj (viz obr. č. 6) obrázek č. 6 UPOZORNĚNÍ: Při připojování nebo odpojování nástroje přístroj nejdřív vypněte. Jakmile je nástroj uchycen, jemně jej povytáhněte, abyste se přesvědčili, že je řádně uchycen. Vždy očistěte stopku instalovaného nástroje. Pokud by stopka byla znečištěná, dochází ke snížení funkčnosti úchopu kleštin Nabíjení baterie X-SMART Plus je napájen dobíjecími NiMH bateriemi. 1. Bezpečně zapojte napájecí adaptér do zdroje elektrické energie (viz kapitola Připojení napájecího adaptéru). 2. AC-IN LED dioda se rozsvítí zeleně. 3. Vnitřní mikroprocesor zkontroluje napětí v bateriích a spustí nabíjení, je-li třeba. Jestliže se spustí nabíjení, CHRG LED dioda se rozsvítí. 4. Jakmile CHRG LED dioda zhasne, nabíjení je dokončeno.

11 POZNÁMKA: Pro nabití baterií není třeba přístroj pouštět. AC-IN LED dioda indikuje, že je přístroj připojen k elektrické síti. Nezhasne ani po dokončení nabíjení. Pro kontrolu stavu nabíjení sledujte CHRG LED diodu. Standardní doba nabíjení je 5 hodin, ale může se lišit dle použití, stavu baterií, teploty a také je-li baterie nová či stará. Starší baterie mohou mít znatelněji kratší jak nabíjecí, tak pracovní čas. Při nabíjení dochází k měření teploty baterií Proto, je-li produkt umístěn v prostředí, kde se rapidně mění teploty (např. poblíž okna vystavenému slunci, poblíž výduchu klimatizace nebo topení) nedojde k řádnému nabití baterie. Skladujte a nabíjejte produkt s nízkými teplotními rozdíly. Baterie se automaticky nabíjejí, když je přístroj zapojen do napájení, i když je zařízení zapnuto. Jakmile je mikromotor používán, je nabíjení pozastaveno, aby se baterie chránily. V následujících případech se nabíjení nemusí spustit: o Teplota baterie je velmi nízká nebo velmi vysoká (méně než 0 o C nebo více než 40 o C). o Napětí baterie je dostatečné (toto neznamená, že baterie je zcela nabitá). o Baterie není připojena. o Napětí baterie je abnormální (viz kapitola 8 Chybová hlášení) Kalibrace Tato funkce snižuje fluktuaci v rotační rychlosti mikromotoru a rozdílu v točivém momentu kolénka. Kalibrace je doporučena při použití nového/jiného kolénka nebo po delší době použití, jelikož provozní vlastnosti se mohou použitím, čištěním a sterilizací změnit. 1. Vypněte přístroj. 2. Připojte X-SMART Plus 6:1 kolénko k mikromotoru. 3. Připojte napájecí adaptér a zkontrolujte, zda se rozsvítí AC-IN LED dioda. 4. Zapněte přístroj. 5. Podržte tlačítko CAL (10) (viz obr. č. 1) déle než 2 vteřiny. Během kalibrace se na displeji zobrazí: Mikromotor se roztočí: nechejte jej běžet, dokud se nezastaví. Jakmile je kalibrace dokončena, rotace se zastaví a na displeji se zobrazí: Poté se displej vrátí do původního stavu

12 POZNÁMKA: Chcete-li kdykoliv zastavit kalibraci, vypněte přístroj. Kalibrujte kolénka po každé lubrikaci nebo výměně po sterilizaci, nebo nejméně 1x týdně (viz kapitoly Lubrikace kolénka a 6.12 Čištění, desinfekce a sterilizace). Tato funkce není dostupná při odpojení napájecího adaptéru. Během kalibrace se nedotýkejte nebo nezatěžujte kolénko Nastavení zvuku Zvuk může být nastaven ve 3 různých úrovních vysoký, nízký a omezeně vypnutý (zvuk se ozve v nízké úrovni v případě potřeby potvrzení a chyby, ale neozývá se během reverzní rotace nebo při dosažení limitní hodnoty točivého momentu). 1. Stlačte tlačítko pro nastavení zvuku (12), obr. č Úroveň hlasitosti a ikona se na LCD displeji změní. POZNÁMKA: Poslední nastavená úroveň hlasitosti je zachována i po vypnutí přístroje. Při nastavení přístroje do továrního nastavení je zvuk přepnutý do nejvyšší úrovně. 6.6 OVLÁDÁNÍ Knihovna nástrojů Zařízení obsahuje knihovnu nástrojů s následujícími přednastavenými NiTi systémy: A. Oscilační systémy: WaveOne RECIPROC B. Kontinuální rotační systémy: Gates PathFile Protaper Universal ProFile můj program (individuální programy) Výrobce si vyhrazuje právo aktualizace knihovny nástrojů a obsažených systémů. UPOZORNĚNÍ: Při použití endodontických nástrojů postupujte vždy instrukcí daných výrobcem nástroje. Systém nástrojů zobrazený na displeji musí vždy odpovídat zvolenému nástroji. Toto je jedna z nejdůležitějších skutečností, aby nedošlo k chybnému použití oscilačních nástrojů a kontinuálních rotačních nástrojů. Hodnoty točivého momentu a rychlosti podléhají změnám výrobce nástrojů bez předchozího upozornění. Proto je nutno přednastavené hodnoty v knihovně nástrojů nejdříve řádně zkontrolovat. Hodnoty točivého momentu zobrazené na displeji jsou přesné a spolehlivé pouze s X-SMART Plus 6:1 násadci, které jsou řádně udržovány a lubrikovány.

13 6.6.2 Zapnutí a vypnutí jednotky Zapnutí Podržte tlačítko POWER déle než 2 vteřiny. Zobrazí se uvítací obrazovka. Poté se na displeji zobrazí první nástroj naposledy použitý před posledním vypnutím přístroje. Vypnutí Podržte tlačítko POWER déle než 2 vteřiny. POZNÁMKA: Přístroj se po 10ti minutách nepoužívání sám vypne (funkce automatického vypnutí) Zapnutí a vypnutí mikromotoru Stisknete-li krátce tlačítko ON/OFF na mikromotoru, tento se spustí. Stisknete-li jej opětovně, vypne se. Podržíte-li tlačítko ON/OFF více než 1 vteřinu, bude mikromotor běžet po dobu stisknutí tlačítka. Jakmile jej uvolníte, vypne se. POZNÁMKA: Chcete-li provést jemné nastavení rotační rychlosti nebo limitních hodnot točivého momentu, stiskněte tlačítko SPEED nebo TORQUE.

14 6.6.4 Automatická reverzní funkce Systém nabízí tři různé druhy automatických reverzních režimů: AUTO REVERSING Jestliže, během provozu zatížení dosáhne přednastavené limitní hodnoty točivého momentu, mikromotor spustí rotaci v reverzním směru. Jakmile je zatížení sníženo, mikromotor se automaticky přepne do normálního směru rotace. obrázek č. 8 zatížení v limitu další zatížení je-li stále aplikováno točivého momentu za přednastavené zatížení, nástroj bude limitní hodnoty rotovat reverzně, jakmile dojde ke snížení zatížení, rotace dopředu reverzní rotace rotace dopředu AUTO STOP Jestliže, během provozu zatížení dosáhne přednastavené limitní hodnoty točivého momentu, mikromotor spustí rotaci v reverzním směru. Jakmile je zatížení sníženo, mikromotor se automaticky vypne. Na LCD displeji se zobrazí a rychlost rotace se bude měnit. Chcete-li, aby nástroj rotoval opět dopředu, stiskněte 2x tlačítko ON/OFF. obrázek č. 9 zatížení v limitu další zatížení je-li stále aplikováno točivého momentu za přednastavené zatížení, nástroj bude limitní hodnoty rotovat reverzně, jakmile dojde ke snížení zatížení, rotace dopředu reverzní rotace stop AUTO REVERSING VYPNUTO: Jestliže, během provozu zatížení dosáhne přednastavené limitní hodnoty točivého momentu, mikromotor se zastaví bez rotace v reverzním směru. Na LCD displeji se zobrazí a rychlost rotace se bude měnit. Chcete-li, aby nástroj rotoval opět dopředu, stiskněte 2x tlačítko ON/OFF. Jakmile se spustí mikromotor a zatížení dosáhne přibližně poloviny přednastavené hodnoty točivého momentu, spustí se alarm (odpovídající na sloupku displeje). Zvuk se mění, jakmile zatížení dosahuje nastavené hodnoty točivého momentu (odpovídající na sloupku displeje).

15 POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze v kontinuální rotaci. Tato funkce není aktivována během reverzní rotace. Jestliže symbol zbylé kapacity baterie indikuje, pak aktuální výkon mikromotoru není dostatečný na dosažení přednastaveného točivého momentu. V tomto případě nebude aktivována automatická reverzní funkce. Je-li vyžadován vysoký točivý moment, použijte napájecí adaptér nebo použijte přístroj, když symbol zbylé kapacity baterie indikuje. 6.7 VOLBA NÁSTROJOVÉHO SYSTÉMU Pro volbu odlišného nástrojového systému stiskněte tlačítko SYSTEM nebo. Nástrojový systém zobrazený na displeji je aktuálně zvolený Kontinuální rotační nástrojový systém Jakmile zvolíte nástrojový systém, na displeji se zobrazí nástroj. Pro volbu dalšího nástroje stiskněte FILE. Pro volbu předchozího nástroje stiskněte FILE. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte nástroje určené pro oscilační pohyb v kontinuální rotaci!

16 6.7.2 Oscilační nástrojové systémy WaveOne a RECIPROC nástroje jsou vytvořeny specificky v oscilačním systému, kde je nástroj veden nejdříve v řezacím pohybu a poté reverzně pro uvolnění nástroje. Oscilační kolénka jsou přesně a specificky navrženy dle nástroje a X-SMART Plus. Jestliže jste zvolili jeden z výše uvedených oscilačním nástrojů, na displeji si zobrazí RECIPROCATING. Oscilační nástroje systému jsou zobrazeny na pravé straně displeje. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte nástroje určené pro kontinuální pohyb v oscilační rotaci! POZNÁMKA: Nastavení u oscilačních nástrojů, včetně rychlosti a točivého momentu, nelze upravovat. Oscilační nástroje se odlišují od kontinuálních rotačních nástrojů svým specifickým designem šroubovice je obrácená a úchytka nástroje je vybavena barevně kódovaným plastikovým kroužkem. V oscilačním pohybu je automatický reverzní funkce nedostupná. V oscilačním pohybu dojde ke spuštění zvukového signálu, jakmile je dosaženo limitní hodnoty točivého momentu. Jestliže k tomuto dojde, netlačte nástroj do kanálku, vyjměte nástroj z kořenového kanálku a vyčistěte. Je-li dosaženo maximální točivého momentu, motor se zastaví. Jestliže k tomuto dojde, vyjměte nástroj z kořenového kanálku, vyčistěte a opět spusťte.

17 6.7.3 Program pro kontinuální rotační nástrojové systémy Pro zvýšení pohodlí, přístroj má přednastavených 8 programů se standardními hodnotami točivého momentu a rychlosti (viz kapitola 13. Program individuální kontinuální rotační systémy). Pro volbu dalšího programu stiskněte FILE. Pro volbu předchozího programu stiskněte FILE. V případě individuální změny tyto nastavení jednoduše přepíšete dle návodu níže. Díky tomu si můžete vytvořit svou vlastní nástrojovou sekvenci nezávisle od sekvencí výrobce či doporučení. Vyžadujete-li obnovení původních nastavení, postupujte dle kapitoly 6.8 Obnovení továrního nastavení. Pro zaznamenání Vašich individuálních nastavení viz tabulka v kapitole 13. Program Individuální kontinuální rotační program Změna rychlosti a točivého momentu POZNÁMKA: Rychlost a točivý moment není možno měnit u oscilačních systémů. Jakmile je motor ručky v pohybu, je možno měnit rychlost a točivý moment, ale hodnoty není možno uložit. Jakmile zvolíte požadovaný kontinuální rotační nástroj, stiskněte tlačítka SPEED + nebo -, pro zvolení požadovaného nastavení rychlosti. Jakmile dojde ke změně hodnoty rychlosti ze standardního nastavení, zobrazí se mezi uvozovkami SPEED. Jestliže nestisknete tlačítko MEMO pro uložení zvolené hodnoty, nastavení bude zrušeno při volbě jiného nástroje. Rychlost může být nastavena ot/min, v krocích 50 ot/min a poté ot/min, v krocích 100 ot/min. Pro požadované nastavení točivého momentu stiskněte tlačítka TORQUE + nebo -. Jakmile dojde ke změně hodnoty točivého momentu ze standardního nastavení, zobrazí se mezi uvozovkami TORQUE. Jestliže nestisknete tlačítko MEMO pro uložení zvolené hodnoty, nastavení bude zrušeno při volbě jiného nástroje.

18 Nastavení točivého momentu je možno upravovat Ncm, v krocích 0.1 Ncm. Nastavené hodnoty točivého momentu a rychlosti všech kontinuálních rotačních nástrojových systémů je možno měnit individuálně. UPOZORNĚNÍ: Před použitím mikromotoru, zkontrolujte správnost nastavených parametrů. 6.8 OBNOVA TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ Pro obnovu továrního nastavení postupujte dle níže uvedených instrukcí: 1. Vypněte přístroj. 2. Připojte napájecí adaptér a zkontrolujte, že se rozsvítí kontrolka nabíjení (AC-IN) viz kapitola Připojení napájecího adaptéru. 3. Podržte zároveň tlačítka POWER a MEMO na více než 2 vteřiny. Během tohoto procesu se na displeji zobrazí: Jakmile je proces dokončen, na displeji se zobrazí: Následně se zobrazení na displeji vrátí na první systém v nástrojové knihovně. POZNÁMKA: Tato funkce není aktivována, pokud není zařízení připojeno k napájecímu adaptéru. Mějte prosím na paměti, že tímto krokem, Obnovením továrního nastavení, dojde k vymazání všech individuálních nastavení.

19 6.9 ZOTAVENÍ BATERIE Nikl-metal hydridová baterie trpí paměťovým efektem, tzn. že při cyklu krátkodobého nabíjení a vybíjení může dojít ke snížení její kapacity. Abyste se zbavili tohoto jevu, používá se funkce zotavení baterie. 1. Vypněte přístroj 2. Připojte napájecí adaptér a zkontrolujte, že se rozsvítí kontrolka nabíjení (AC-IN) viz kapitola Připojení napájecího adaptéru. 3. Podržte zároveň tlačítka POWER a REV na více než 2 vteřiny. 4. Na delší dobu se rozezní zvuková signalizace a spustí se zotavení baterie. V tomto okamžiku začne pomalu blikat signalizace CHRG. 5. Baterie je automaticky vybita a nabita. Celý proces trvá cca 10 hodin. 6. Podržením tlačítka POWER na více než 2 vteřiny proces zastavíte. POZNÁMKA: Tato funkce není aktivována, pokud není zařízení připojeno k napájecímu adaptéru. Funkci není třeba spouštět po každém nabíjení. Funkce by měla být použita v případě, že dochází ke zkrácení pracovního času a baterie je relativně nová. Neopakujte zotavení baterie v krátkých časových úsecích, může zvýšit výskyt paměťového efektu. Funkce je efektivním řešením jevu zvaného paměťový efekt. Vzhledem k charakteristice baterií, je třeba pro úplné odstranění paměťového efektu spustit tuto funkcí vícekrát ZOBRAZENÍ VERZE SOFTWARE 1. Zapněte napájení a zvolte kontinuální rotační nástrojový systém. 2. Na více než dvě vteřiny podržte tlačítka TORQUE + a -. Na displeji se zobrazí verze software, například: Následně se zobrazení na displeji vrátí na první systém v nástrojové knihovně.

20 6.11 ÚDRŽBA Výměna baterie Přístroj X-SMART Plus je napájen dobíjecí baterií. Baterie má cca nabíjecích cyklů, v závislosti na pracovních podmínkách přístroje. V případě, že dojde ke snížení provozní doby nebo ke snižování otáček, a funkce Zotavení baterie nepomůže, je třeba baterii vyměnit. Při výměně baterie dbejte na uvedené Upozornění pro výměnu baterie. Výrobce se zříká jakékoliv zodpovědnosti závady či poruchy způsobené nedodržením těchto upozornění. UPOZORNĚNÍ PRO VÝMĚNU BATERIE: Nikdy neotevírejte jakoukoliv jinou část přístroje než je bateriový kryt. Dbejte na to, abyste zakoupili a používali pouze doporučenou baterii. V opačném případě může baterie způsobit poškození přístroje, vytečení nebo explodovat. Nikdy nevyměňujte baterii s vlhkýma rukama, může dojít tak k vyzkratování baterie a ke vniknutí vlhkosti do přístroje. Bateriový prostor je umístěn na zadní straně jednotky a kryt je přichycen šroubkem na spodní části jednotky. 1. Vypněte přístroj. 2. Odpojte napájecí adaptér. 3. Odšroubujte šroub uchycující kryt. 4. Odsuňte víko ve směru šipky (směrem ke spodku) a sundejte je. 5. Vyjměte baterii a vytáhněte kabel, který je uchycen do konektoru. UPOZORNĚNÍ: Před výměnou baterie se přesvědčte, zda je odpojený napájecí adaptér. Při vyjmutí bateriového kabelu, dbejte na to, aby byl uchycen do konektoru. Nedodržení může vést k poškození kabelu. 6. Vložte konektor kabelu baterie do konektoru přístroje dle indikace polarity nálepka uvnitř bateriového prostoru a opatrně umístěte baterii do prostoru tak, aby nedošlo k zachycení/uskřípnutí kabelu. UPOZORNĚNÍ: V případě, že nemůžete zasunout konektor, je toto způsobeno špatnou polaritou. Nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu.

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

RAYSCAN α-p, α-oc, α-sc. Návod k použití RAYUG-3001401-E Rev. 2.1

RAYSCAN α-p, α-oc, α-sc. Návod k použití RAYUG-3001401-E Rev. 2.1 RAYSCAN α-p, α-oc, α-sc Návod k použití RAYUG-3001401-E Rev. 2.1 Tento dokument obsahuje informace pro správné použití RAYSCAN α, před použitím přístroje si je proto řádně přečtěte. Návod k použití dodávaný

Více

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPEČNOST CZ Následující část obsahuje bezpečnostní pokyny, které je nutno při instalaci a provozu dodržovat.

Více

SHODA S EVROPSKÝMI SMĚRNICEMI

SHODA S EVROPSKÝMI SMĚRNICEMI PURITY OR2 Reverzně osmózní demineralizační jednotka Je důležité, abyste si před použitím řádně přečetli návod k použití. Nesprávné použití může vést k nesprávné činnosti přístroje a také k jeho poškození

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze Chladnička WSN 1212 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SIDE BY SIDE CHLADNIČKA RM25***** CZECH REPUBLIC UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY 2 NÁVOD K OBSLUZE 4 NASTAVENÍ CHLADNIČKY 4 HLAVNÍ FUNKCE 4 OVLÁDACÍ PANEL 5 PANEL DIGITÁLNÍ INDIKACE

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

T3/T3+ *9004156* Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx12000 - ) Čistící a sušící stroj. 9004156 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco.

T3/T3+ *9004156* Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx12000 - ) Čistící a sušící stroj. 9004156 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco. T3/T3+ Čistící a sušící stroj Česky Příručka pro Obsluhu (S/N T3xxx12000 - ) www.tennantco.com 9004156 Rev. 03 (06-2010) *9004156* OBSLUHA Tato příručka je dodávána s každým novým modelem. Obsahuje nezbytné

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití Mikroskop ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i Návod k použití M317E 03.12.CF1 CZ Úvod Děkujeme Vám za to, že jste si zakoupili výrobek společnosti Nikon. Tento návod, popisující základní funkce mikroskopu, je určen

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

RETIGO ORANGE VISION. Návod na obsluhu. www.retigo.cz. HOT LINE: Prodej: +420 604 571 360 Servis: +420 605 769 916

RETIGO ORANGE VISION. Návod na obsluhu. www.retigo.cz. HOT LINE: Prodej: +420 604 571 360 Servis: +420 605 769 916 RETIGO ORANGE VISION Návod na obsluhu RETIGO s.r.o. Láň 2310, PS 43 756 64 Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 665 511 Fax: +420 571 665 554 e-mail: prodej@retigo.cz; servis@retigo.cz www.retigo.cz HOT

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k obsluze. System STYLISTIC Q550

Návod k obsluze. System STYLISTIC Q550 Návod k obsluze System STYLISTIC Q550 Blahopřejeme vám k rozhodnutí pro vyspělý výrobek firmy Fujitsu. Aktuální informace k našim výrobkům, rady, aktualizace atd. naleznete na Internetu: "http://ts.fujitsu.com"

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

CZ7602. Notebook uživatelská příručka

CZ7602. Notebook uživatelská příručka CZ7602 Notebook uživatelská příručka Listopad 2011 Obsah Kapitola 1:: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více