X-SMART PLUS. mikromotor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "X-SMART PLUS. mikromotor"

Transkript

1 X-SMART PLUS mikromotor

2 ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení X-SMART Plus mikromotoru. Před použitím zařízení si prosím nejdříve přečtěte návod k použití. Dbejte na dodržování jednotlivých doporučení a kroků. Zároveň je nutno dodržovat údržbu, aby byl zaručen bezproblémový provoz. Prosím uložte návod k použití na chráněném místě, aby nedošlo k jeho poškození. 1. ÚČEL POUŽITÍ X-SMART Plus mikromotor je medicínské zařízení dle normy 93/42/EEC, určeno pro použití kořenových nástrojů v kontinuálním nebo oscilačním režimu. Zařízení je povoleno používat v nemocnicích, klinikách nebo stomatologických ordinacích kvalifikovaným stomatologem. 2. NEDOVOLENÉ POUŽITÍ V případech, kdy má pacient implantován kardiostimulátor (nebo jiné elektrické zařízení) a byl upozorněn na rizika použití malých elektrických přístrojů (např. holící strojky, vysoušeče vlasů apod.) nedoporučujeme použití X-SMART Plus. X-SMART plus by neměl být používán v případě vážných zakřivení kořenové preparace. Nepoužívejte X-SMART Plus pro implantování nebo jiné stomatologické procedury mimo endodoncii. 3. UPOZORNĚNÍ V této kapitole je uveden popis vážných nežádoucích reakcí a možných bezpečnostních rizik pro produkt nebo uživatele/pacienta. zařízení je možno používat pouze ve vhodném místě a pouze specialistou s licencí praktického stomatologa pro zařízení používejte pouze specifikované baterie; nikdy nepoužívejte jiné, než baterie specifikované výrobcem k zařízení používejte pouze originální napájecí adaptér; nikdy nepoužívejte jiný než originální napájecí adaptér v případě že dojde k úniku kapaliny, deformaci krytu mikromotoru nebo částečnému zabarvení, okamžitě zařízení přestaňte používat a kontaktujte dodavatele v případě zasažení očí kapalinou z baterií, okamžitě je propláchněte pod tekoucí vodou a navštivte očního lékaře; nedodržení může vést ke slepotě v případě zasažení pokožky nebo oděvu kapalinou z baterií, okamžitě omyjte zasaženou pokožku vodou a dbejte na kompletní odstranění kapaliny; nedodržení může vést k podráždění pokožky jestliže nepoužíváte zařízení po delší dobu, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení nevystavujte zařízení přímému nebo nepřímému zdroji tepelného záření; používejte a skladujte zařízení v bezpečném prostředí při instalaci zařízení ponechejte cca 10 minut kolem ovládací jednotky pro snadný přístup a také zapojení kabelů umístěte zařízení na rovnou a stabilní pracovní plochu přístroj nerozebírejte nebo nijak neupravujte; výrobce se zříká zodpovědnosti v případě úpravy nebo modifikace přístroje nevystavujte X-SMART Plus jednotku, mikromotor nebo napájecí adaptér jakékoliv kapalině zabraňte pádu přístroje X-SMART Plus mikromotor vyžaduje speciální opatření odpovídající elektromagnetické kompatibilitě (EMC) a musí být instalován a používán v přímém souladu s EMC informacemi uvedenými v návodu k použití; zvláště nepoužívejte zařízení blízko fluorescenčních lamp, rádio vysílaček a dálkových ovládání abyste zabránili možnému riziku vzhledem k elektromagnetické interferenci, nepoužívejte jakékoliv lékařské přístroje nebo elektrická zařízení jakéhokoliv druhu v těsné blízkosti WaveOne mikromotoru; elektromagnetická radiace vyzařovaná přístrojem je pod povoleným limitem uvedeným v příslušné normě (EN :2007) nepoužívejte zařízení v přítomnosti bezkyslíkových nebo anestetických substancí nebo hořlavých produktů; používejte a skladujte přístroj v bezpečném prostředí přístroj může vykazovat poruchu, je-li použit v přítomnosti elektromagnetických interferenčních vln; neinstalujte X- SMART Plus v blízkosti jakéhokoliv zařízení, které vyzařuje magnetické vlny

3 použití příslušenství, převodníků a kabelů jiných než je specifikováno může vést ke zvýšení emisí nebo ke snížení výkonnostní imunity zařízení žádná z částí X-SMART Plus mikromotoru není z výroby sterilizován nebo desinfikován: části jako např. centrální jednotka, mikromotor a kabel mikromotoru musejí být desinfikovány, násadec je třeba sterilizovat před prvním použitím a mezi každým použitím nikdy neumisťujte mikromotor nebo jakoukoliv část přístroje do autoklávu nebo ultrazvukové čističky žádná z částí X-SMART Plus není možno sterilizovat (vyjma násadce viz samostatné instrukce) nenamáčejte přístroj do ultrazvukových čistících roztoků plastový kryt není voděodolný; nepoužívejte kapalinu nebo ji nestříkejte přímo na konzolu, zvláště na monitor nebo poblíž elektrických zásuvek nestříhejte, neupravujte a nezkracujte kabely z mikromotoru, nožního ovládání a nabíječky přístroj je vybaven elektronickým okruhem zamezujícímu zalomení nástroje; i přesto může dojít k zalomení nástroje, zvláště při nesprávně nastavené rychlosti nebo točivému momentu nebo v případě použití unavených nástrojů při výběru a použití endodontických nástrojů postupujte dle instrukcí výrobce systém nástroje zobrazený na displeji musí odpovídat používanému nástroji; toto je otázkou nejvyšší důležitosti, abyste zamezili nesprávnému použití oscilačních nástrojů a kontinuálních rotačních nástrojů nikdy nepoužívejte oscilační nástroje pro kontinuální rotaci a naopak hodnoty točivého momentu a rychlosti mohou být výrobce bez upozornění změněny, proto je nutno přednastavené hodnoty kontrolovat; hodnoty točivého momentu zobrazené na displeji jsou přesné a spolehlivé pouze pro X-SMART Plus 6:1 s řádně udržovaným a lubrikovaným násadcem přesnost pohybu zajištěná motorem je garantována pouze v případě použití originálního X-SMART Plus 6:1, řádně udržovaného a lubrikovaného násadce (viz samostatné instrukce) nepoužívejte jiné násadce nebo jiný redukční poměr než je původní během kalibrace nevkládejte do kolénka žádný nástroj kalibrujte při každé výměně či lubrikaci násadce nebo nejméně 1x týdně (viz samostatné instrukce) během lubrikace násadce pečlivě kontrolujte, aby se žádný lubrikant nedostal do mikromotoru nikdy z žádného důvodu nelubrikujte mikromotor, může tak dojít k poškození a lubrikant má také silný negativní efekt na bezpečný provoz nikdy do šachty motoru nevkládejte cizí předměty při vyvinutí přílišné síly může dojít k přehřátí motoru; jestliže dochází často k přehřátí nebo přehřátí přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis před spuštěním motoru zkontrolujte správnost nastavení nabíječka baterií musí být označena V (±10%), Hz; používejte pouze originální díly v případě, že se během provozu vyskytnou nějaké anomálie, ukončete práci a kontaktujte autorizované servisní středisko 4. DOPORUČENÍ Před použitím si nejdříve řádně přečtěte návod k použití. Tato doporučení a informace Vám umožní používat přístroj bezpečně, a tak zamezit zranění Vás nebo ostatních osob. Je nanejvýš důležité návod k použití uschovat pro další konzultace. Návod musí doprovázet systém ve všech případech prodeje nebo jiné změny majitele. Je důležité, aby se nový uživatel také řádně s návodem k použití seznámil. Při použití mikromotoru je povinností používat ochranné pracovní pomůcky rukavice a rubber dam. Před prvním použitím přístroje si řádně pročtěte kapitolu č. 3 UPOZORNĚNÍ, abyste se seznámili se všemi speciálními doporučeními ještě před prvním použitím přístroje. zařízení je možno používat pouze s originálním příslušenstvím před výměnou kolénka nebo nástroje přístroj vypněte; výměna se zapnutým přístrojem může vést k nechtěnému stisku tlačítka ON/OFF a spuštění rotace na každém instalovaném nástroji očistěte stopku; pokud byste upnuli nástroj s nečistotami, tak tyto vedou ke ztrátě soustřednosti a snížení síly úchopu dbejte na správnou orientaci konektoru baterií; nucené nastavení ve špatném směru může způsobit poškození a zatečení kapaliny kvůli vzniku zkratu i zcela nabité baterie se časem vybíjejí, i když přístroj není používán; doporučujeme baterie před použitím dobít

4 jestliže dojde k zastavení provozu přístroje z důvodu nízké kapacity baterii, nemusí ihned po spuštění indikovat nedostatečnou kapacitu dobíjecí baterie dobijte po jejich vybití co nejvíce; opakování krátkodobého použití a následné dobíjení zkracuje pracovní čas kvůli paměťovému efektu (viz kapitola 6.9 Oživení baterie) použití Ni-Mh baterie jsou recyklovatelné, ale jejich likvidace nemusí být vždy v souladu s místně platnými nařízeními; použité baterie odkládejte ve sběrných místech při likvidaci přístroje postupujte dle místně platných nařízení pro likvidaci přístrojů obsahujících industriální odpad násadec a mikromotor likvidujte jako medicínský odpad Výrobce se zříká zodpovědnosti v případě: použití přístroje pro účel jiný, než je zde specifikován modifikace nebo opravy prováděné neautorizovanou osobou použití neoriginálních dílů nebo dílů jiných než specifikovaných v kapitole 6.1 STANDARDNÍ DÍLY zalomení nástroje z důvodu špatného použití poškození přístroje nebo příslušenství z důvodu sterilizace: žádná z X-SMART Plus částí mikromotoru není sterilizovatelná (vyjma násadce viz samostatné instrukce) 5. NEŽÁDOUCÍ REAKCE Nejsou známy žádné nežádoucí reakce. 6. POSTUP KROK ZA KROKEM Pročtěte si řádně kapitolu č. 3 UPOZORNĚNÍ, abyste se seznámili se všemi speciálními doporučeními ještě před prvním použitím přístroje. Před prvním použitím zkontrolujte kompletnost balení. Pracovní podmínky - použití: vnitřní - pracovní teplota: 10 o C 40 o C - relativní vlhkost: 30-75% - atmosférický tlak hPa - původní obal je možno skladovat nebo přepravovat při teplotě -10 o C o C a relativní vlhkosti 10 85% a atmosférickém tlaku 500hPa 1 060hPa Neinstalujte zařízení do vlhkého místa nebo na místo, kde může dojít ke kontaktu s jakoukoliv kapalinou.

5 6.1 ČÁSTI PŘÍSTROJE Mikromotor X-SMART Plus je dodáván s níže uvedenými částmi: 1. centrální jednotka 2. mikromotor s kabelem a konektorem 3. X-SMART Plus 6:1 násadec 4. držák mikromotoru 5. sprejová tryska typu F (používaná pro lubrikaci) 6. napájecí adaptér, model Cincon Electronics Co. Ltd, TR30RAM180 s EU, UK, USA, AUS výměnnými koncovkami kartička točivého momentu návod k použití

6 6.2 OVLÁDACÍ PANEL obrázek č. 1 1 NAPÁJENÍ zapíná a vypíná (držte déle než 2 vteřiny) přístroj 2 RYCHLOST +/- nastavení rychlosti rotace (nastavitelné pouze u kontinuálních rotačních systémů) 3 TOČIVÝ MOMENT +/- nastavení točivého limitu (nastavitelné pouze u kontinuálních rotačních systémů) 4+5 SYSTEM změna nástrojového systému 6+7 FILE změna v rámci systému 8 REV změna směru rotace nástroje (nastavitelné pouze u kontinuálních rotačních systémů); směr rotace je také možno změnit když je nástroj v pohybu 9 AUTO REV pouze pro kontinuální rotační systémy, vybírá jeden ze 3 auto reverzních režimů (viz kapitola Automatické reverzní funkce): AUTO REVERSING: automatické zastavení a reverzní pohyb následován dopřednou rotací při dosažení točivého momentu AUTO STOP: automatické zastavení a reverzní pohyb následovaný zastavením při dosažení točivého momentu AUTO REVERSE OFF: automatický reverzní režim není aktivovaný 10 CAL kalibrace násadce pro zajištění přesnosti točivého momentu po každé výměně nebo lubrikaci násadce (podržte stisknuté déle než 2 vteřiny) 11 MEMO ukládá modifikace rychlosti, limitní hodnoty točivého momentu a automatického reverzního režimu v každém systému, kde jsou povoleny modifikace (podržte stisknuté déle než 2 vteřiny) 12 HLASITOST nastavuje hlasitost 13 AC-IN LED kontrolní LED dioda, která se rozsvítí při zapojení přístroje k napájení 14 CHRG LED svítí nebo bliká oranžově během nabíjení baterie nebo v oživovacím režimu (viz kapitola 6.9 Oživení baterie) a také v případě poruchy (viz kapitola 8 Chybová hlášení)

7 6.3 LCD PANEL obrázek č. 2 1 SYSTEM zobrazuje zvolený systém nástrojů (viz kapitola Knihovna nástrojů) 2 FILE zobrazuje zvolený nástroj (viz kapitola Knihovna nástrojů) 3 SPEED zobrazuje hodnotu rychlosti rotace nástroje (nedostupné pro oscilační systémy) 4 TORQUE zobrazuje limitní hodnotu točivého momentu (nedostupné pro oscilační systémy) 5 UKAZATEL TOČIVÉHO MOMENTU zobrazuje graf, který ukazuje stupeň zatížení aplikovaného na mikromotor, kdy je nástroj v rotačním pohybu (nedostupné pro oscilační systémy) 6 AUTO REVERSE zobrazuje zvolený automatický reverzní režim (nedostupný pro oscilační systémy Je možno vybírat ze 3 režimů (viz kapitola Automatické reverzní funkce): AUTO REVERSING: AUTO STOP: AUTO REVERSE OFF: (žádný symbol) 7 SMĚR ROTACE zobrazuje aktuální směr rotace nástroje; mohou zde být vyobrazeny 3 symboly: kontinuální rotace dopředu (ve směru hod. ručiček) reverzní kontinuální rotace (proti směru hod. ručiček) oscilační pohyb

8 8 BATERIE zobrazuje aktuální zbylou kapacitu baterie; symbol je během nabíjení animovaný (viz kapitola Nabíjení baterie) plně nabitá baterie zbylá kapacita cca 30 80% zbývá méně než 30% kapacity baterie; v tomto případě není možno aktivovat automatickou reverzní funkci (viz kapitola Automatická reverzní funkce) baterie je vybitá nebo zbývá velmi malé množství energie; nabijte baterii (viz kapitola Nabíjení baterie) POZNÁMKA Zbylou kapacitu baterie indikuje napětí. Jakmile je zatížen mikromotor, zbylá kapacita se může ukázat jako nižší. 9 HLASITOST zobrazuje aktuální hlasitost (viz kapitola Nastavení zvuku); mohou zde být vyobrazeny 3 symboly: vysoká hlasitost nízká hlasitost vypnutá hlasitost 6.4 PŘÍPRAVA 1. Opatrně vyjměte přístroj a příslušenství z balícího materiálu a umístěte je na rovnou plochu. 2. Zkontrolujte, zda jsou přibaleny všechny části uvedené výše (viz kapitola 6.1). 3. Z ovládacího panelu sejměte ochrannou folii. V případě uniku jakékoliv kapaliny z přístroje, přestaňte okamžitě s instalací a zašlete přístroj zpět dodavateli. 6.5 INSTALACE Připojení napájecího adaptéru 1. Vyberte zásuvku adaptéru, které odpovídá druhu elektrické zásuvky. obrázek č. 1 zásuvky adaptéru obrázek č. 3 adaptéry pro napájecí adaptér Umístěte požadovanou zásuvku adaptéru na dva kontakty nabíječky a zatlačte k uzamykacímu tlačítku (B) dokud neuslyšíte cvaknutí. Pro výměnu zásuvky adaptéru musíte uzamykací tlačítko (B) stlačit, abyste ji uvolnili.

9 obrázek č. 4 Konektory pro napájení a mikromotor 2. Před prvním použitím nabijte baterii viz kapitola Nabíjení baterie: a. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky elektrického proudu. b. Zasuňte konektor nabíječky do konektoru A (viz obr. č. 4) na levé straně přístroje. c. Před prvním použitím baterii úplně nabijte. UPOZORNĚNÍ: Při odpojování kabelů vždy držte kabel za střed konektoru. Nikdy netahejte za samotný kabel! Připojení/odpojení mikromotoru Připojení Srovnejte značku na napájecí šňůře se značkou konektoru na jednotce (obr. č. 4 B) na levé straně zařízení a zatlačte, dokud konektor nezapadne. Odpojení Podržte konektorový kroužek a vytáhněte. Netočte do žádného směru Připojení/odpojení kolénka Připojení Kolénko může být připojeno v 6ti nastavitelných pozicích. Srovnejte poziční čepy kolénka s pozičními zářezy mikromotoru a zatlačte hlavičku dokud nezapadne (obr. č. 5) Odpojení Kolénko odpojíte pouhým vytažením z mikromotoru (obr. č. 5). obrázek č. 5 kolénko mikromotor

10 6.5.4 Vložení a vyjmutí nástroje UPOZORNĚNÍ: Při připojování nebo odpojování kolénka přístroj nejdřív vypněte. Vždy zkontrolujte, zda je kolénko v mikromotoru řádně připojeno. Vložení nástroje Vložte nástroj do kleštiny, až se zarazí. Jemně nástrojem otáčejte, dokud se neuchytí v upínacím mechanismu. Zatlačte dovnitř, dokud neuslyšíte kliknutí. Vyjmutí nástroje Stiskněte tlačítko na hlavičce kolénka a uvolněte nástroj (viz obr. č. 6) obrázek č. 6 UPOZORNĚNÍ: Při připojování nebo odpojování nástroje přístroj nejdřív vypněte. Jakmile je nástroj uchycen, jemně jej povytáhněte, abyste se přesvědčili, že je řádně uchycen. Vždy očistěte stopku instalovaného nástroje. Pokud by stopka byla znečištěná, dochází ke snížení funkčnosti úchopu kleštin Nabíjení baterie X-SMART Plus je napájen dobíjecími NiMH bateriemi. 1. Bezpečně zapojte napájecí adaptér do zdroje elektrické energie (viz kapitola Připojení napájecího adaptéru). 2. AC-IN LED dioda se rozsvítí zeleně. 3. Vnitřní mikroprocesor zkontroluje napětí v bateriích a spustí nabíjení, je-li třeba. Jestliže se spustí nabíjení, CHRG LED dioda se rozsvítí. 4. Jakmile CHRG LED dioda zhasne, nabíjení je dokončeno.

11 POZNÁMKA: Pro nabití baterií není třeba přístroj pouštět. AC-IN LED dioda indikuje, že je přístroj připojen k elektrické síti. Nezhasne ani po dokončení nabíjení. Pro kontrolu stavu nabíjení sledujte CHRG LED diodu. Standardní doba nabíjení je 5 hodin, ale může se lišit dle použití, stavu baterií, teploty a také je-li baterie nová či stará. Starší baterie mohou mít znatelněji kratší jak nabíjecí, tak pracovní čas. Při nabíjení dochází k měření teploty baterií Proto, je-li produkt umístěn v prostředí, kde se rapidně mění teploty (např. poblíž okna vystavenému slunci, poblíž výduchu klimatizace nebo topení) nedojde k řádnému nabití baterie. Skladujte a nabíjejte produkt s nízkými teplotními rozdíly. Baterie se automaticky nabíjejí, když je přístroj zapojen do napájení, i když je zařízení zapnuto. Jakmile je mikromotor používán, je nabíjení pozastaveno, aby se baterie chránily. V následujících případech se nabíjení nemusí spustit: o Teplota baterie je velmi nízká nebo velmi vysoká (méně než 0 o C nebo více než 40 o C). o Napětí baterie je dostatečné (toto neznamená, že baterie je zcela nabitá). o Baterie není připojena. o Napětí baterie je abnormální (viz kapitola 8 Chybová hlášení) Kalibrace Tato funkce snižuje fluktuaci v rotační rychlosti mikromotoru a rozdílu v točivém momentu kolénka. Kalibrace je doporučena při použití nového/jiného kolénka nebo po delší době použití, jelikož provozní vlastnosti se mohou použitím, čištěním a sterilizací změnit. 1. Vypněte přístroj. 2. Připojte X-SMART Plus 6:1 kolénko k mikromotoru. 3. Připojte napájecí adaptér a zkontrolujte, zda se rozsvítí AC-IN LED dioda. 4. Zapněte přístroj. 5. Podržte tlačítko CAL (10) (viz obr. č. 1) déle než 2 vteřiny. Během kalibrace se na displeji zobrazí: Mikromotor se roztočí: nechejte jej běžet, dokud se nezastaví. Jakmile je kalibrace dokončena, rotace se zastaví a na displeji se zobrazí: Poté se displej vrátí do původního stavu

12 POZNÁMKA: Chcete-li kdykoliv zastavit kalibraci, vypněte přístroj. Kalibrujte kolénka po každé lubrikaci nebo výměně po sterilizaci, nebo nejméně 1x týdně (viz kapitoly Lubrikace kolénka a 6.12 Čištění, desinfekce a sterilizace). Tato funkce není dostupná při odpojení napájecího adaptéru. Během kalibrace se nedotýkejte nebo nezatěžujte kolénko Nastavení zvuku Zvuk může být nastaven ve 3 různých úrovních vysoký, nízký a omezeně vypnutý (zvuk se ozve v nízké úrovni v případě potřeby potvrzení a chyby, ale neozývá se během reverzní rotace nebo při dosažení limitní hodnoty točivého momentu). 1. Stlačte tlačítko pro nastavení zvuku (12), obr. č Úroveň hlasitosti a ikona se na LCD displeji změní. POZNÁMKA: Poslední nastavená úroveň hlasitosti je zachována i po vypnutí přístroje. Při nastavení přístroje do továrního nastavení je zvuk přepnutý do nejvyšší úrovně. 6.6 OVLÁDÁNÍ Knihovna nástrojů Zařízení obsahuje knihovnu nástrojů s následujícími přednastavenými NiTi systémy: A. Oscilační systémy: WaveOne RECIPROC B. Kontinuální rotační systémy: Gates PathFile Protaper Universal ProFile můj program (individuální programy) Výrobce si vyhrazuje právo aktualizace knihovny nástrojů a obsažených systémů. UPOZORNĚNÍ: Při použití endodontických nástrojů postupujte vždy instrukcí daných výrobcem nástroje. Systém nástrojů zobrazený na displeji musí vždy odpovídat zvolenému nástroji. Toto je jedna z nejdůležitějších skutečností, aby nedošlo k chybnému použití oscilačních nástrojů a kontinuálních rotačních nástrojů. Hodnoty točivého momentu a rychlosti podléhají změnám výrobce nástrojů bez předchozího upozornění. Proto je nutno přednastavené hodnoty v knihovně nástrojů nejdříve řádně zkontrolovat. Hodnoty točivého momentu zobrazené na displeji jsou přesné a spolehlivé pouze s X-SMART Plus 6:1 násadci, které jsou řádně udržovány a lubrikovány.

13 6.6.2 Zapnutí a vypnutí jednotky Zapnutí Podržte tlačítko POWER déle než 2 vteřiny. Zobrazí se uvítací obrazovka. Poté se na displeji zobrazí první nástroj naposledy použitý před posledním vypnutím přístroje. Vypnutí Podržte tlačítko POWER déle než 2 vteřiny. POZNÁMKA: Přístroj se po 10ti minutách nepoužívání sám vypne (funkce automatického vypnutí) Zapnutí a vypnutí mikromotoru Stisknete-li krátce tlačítko ON/OFF na mikromotoru, tento se spustí. Stisknete-li jej opětovně, vypne se. Podržíte-li tlačítko ON/OFF více než 1 vteřinu, bude mikromotor běžet po dobu stisknutí tlačítka. Jakmile jej uvolníte, vypne se. POZNÁMKA: Chcete-li provést jemné nastavení rotační rychlosti nebo limitních hodnot točivého momentu, stiskněte tlačítko SPEED nebo TORQUE.

14 6.6.4 Automatická reverzní funkce Systém nabízí tři různé druhy automatických reverzních režimů: AUTO REVERSING Jestliže, během provozu zatížení dosáhne přednastavené limitní hodnoty točivého momentu, mikromotor spustí rotaci v reverzním směru. Jakmile je zatížení sníženo, mikromotor se automaticky přepne do normálního směru rotace. obrázek č. 8 zatížení v limitu další zatížení je-li stále aplikováno točivého momentu za přednastavené zatížení, nástroj bude limitní hodnoty rotovat reverzně, jakmile dojde ke snížení zatížení, rotace dopředu reverzní rotace rotace dopředu AUTO STOP Jestliže, během provozu zatížení dosáhne přednastavené limitní hodnoty točivého momentu, mikromotor spustí rotaci v reverzním směru. Jakmile je zatížení sníženo, mikromotor se automaticky vypne. Na LCD displeji se zobrazí a rychlost rotace se bude měnit. Chcete-li, aby nástroj rotoval opět dopředu, stiskněte 2x tlačítko ON/OFF. obrázek č. 9 zatížení v limitu další zatížení je-li stále aplikováno točivého momentu za přednastavené zatížení, nástroj bude limitní hodnoty rotovat reverzně, jakmile dojde ke snížení zatížení, rotace dopředu reverzní rotace stop AUTO REVERSING VYPNUTO: Jestliže, během provozu zatížení dosáhne přednastavené limitní hodnoty točivého momentu, mikromotor se zastaví bez rotace v reverzním směru. Na LCD displeji se zobrazí a rychlost rotace se bude měnit. Chcete-li, aby nástroj rotoval opět dopředu, stiskněte 2x tlačítko ON/OFF. Jakmile se spustí mikromotor a zatížení dosáhne přibližně poloviny přednastavené hodnoty točivého momentu, spustí se alarm (odpovídající na sloupku displeje). Zvuk se mění, jakmile zatížení dosahuje nastavené hodnoty točivého momentu (odpovídající na sloupku displeje).

15 POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze v kontinuální rotaci. Tato funkce není aktivována během reverzní rotace. Jestliže symbol zbylé kapacity baterie indikuje, pak aktuální výkon mikromotoru není dostatečný na dosažení přednastaveného točivého momentu. V tomto případě nebude aktivována automatická reverzní funkce. Je-li vyžadován vysoký točivý moment, použijte napájecí adaptér nebo použijte přístroj, když symbol zbylé kapacity baterie indikuje. 6.7 VOLBA NÁSTROJOVÉHO SYSTÉMU Pro volbu odlišného nástrojového systému stiskněte tlačítko SYSTEM nebo. Nástrojový systém zobrazený na displeji je aktuálně zvolený Kontinuální rotační nástrojový systém Jakmile zvolíte nástrojový systém, na displeji se zobrazí nástroj. Pro volbu dalšího nástroje stiskněte FILE. Pro volbu předchozího nástroje stiskněte FILE. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte nástroje určené pro oscilační pohyb v kontinuální rotaci!

16 6.7.2 Oscilační nástrojové systémy WaveOne a RECIPROC nástroje jsou vytvořeny specificky v oscilačním systému, kde je nástroj veden nejdříve v řezacím pohybu a poté reverzně pro uvolnění nástroje. Oscilační kolénka jsou přesně a specificky navrženy dle nástroje a X-SMART Plus. Jestliže jste zvolili jeden z výše uvedených oscilačním nástrojů, na displeji si zobrazí RECIPROCATING. Oscilační nástroje systému jsou zobrazeny na pravé straně displeje. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte nástroje určené pro kontinuální pohyb v oscilační rotaci! POZNÁMKA: Nastavení u oscilačních nástrojů, včetně rychlosti a točivého momentu, nelze upravovat. Oscilační nástroje se odlišují od kontinuálních rotačních nástrojů svým specifickým designem šroubovice je obrácená a úchytka nástroje je vybavena barevně kódovaným plastikovým kroužkem. V oscilačním pohybu je automatický reverzní funkce nedostupná. V oscilačním pohybu dojde ke spuštění zvukového signálu, jakmile je dosaženo limitní hodnoty točivého momentu. Jestliže k tomuto dojde, netlačte nástroj do kanálku, vyjměte nástroj z kořenového kanálku a vyčistěte. Je-li dosaženo maximální točivého momentu, motor se zastaví. Jestliže k tomuto dojde, vyjměte nástroj z kořenového kanálku, vyčistěte a opět spusťte.

17 6.7.3 Program pro kontinuální rotační nástrojové systémy Pro zvýšení pohodlí, přístroj má přednastavených 8 programů se standardními hodnotami točivého momentu a rychlosti (viz kapitola 13. Program individuální kontinuální rotační systémy). Pro volbu dalšího programu stiskněte FILE. Pro volbu předchozího programu stiskněte FILE. V případě individuální změny tyto nastavení jednoduše přepíšete dle návodu níže. Díky tomu si můžete vytvořit svou vlastní nástrojovou sekvenci nezávisle od sekvencí výrobce či doporučení. Vyžadujete-li obnovení původních nastavení, postupujte dle kapitoly 6.8 Obnovení továrního nastavení. Pro zaznamenání Vašich individuálních nastavení viz tabulka v kapitole 13. Program Individuální kontinuální rotační program Změna rychlosti a točivého momentu POZNÁMKA: Rychlost a točivý moment není možno měnit u oscilačních systémů. Jakmile je motor ručky v pohybu, je možno měnit rychlost a točivý moment, ale hodnoty není možno uložit. Jakmile zvolíte požadovaný kontinuální rotační nástroj, stiskněte tlačítka SPEED + nebo -, pro zvolení požadovaného nastavení rychlosti. Jakmile dojde ke změně hodnoty rychlosti ze standardního nastavení, zobrazí se mezi uvozovkami SPEED. Jestliže nestisknete tlačítko MEMO pro uložení zvolené hodnoty, nastavení bude zrušeno při volbě jiného nástroje. Rychlost může být nastavena ot/min, v krocích 50 ot/min a poté ot/min, v krocích 100 ot/min. Pro požadované nastavení točivého momentu stiskněte tlačítka TORQUE + nebo -. Jakmile dojde ke změně hodnoty točivého momentu ze standardního nastavení, zobrazí se mezi uvozovkami TORQUE. Jestliže nestisknete tlačítko MEMO pro uložení zvolené hodnoty, nastavení bude zrušeno při volbě jiného nástroje.

18 Nastavení točivého momentu je možno upravovat Ncm, v krocích 0.1 Ncm. Nastavené hodnoty točivého momentu a rychlosti všech kontinuálních rotačních nástrojových systémů je možno měnit individuálně. UPOZORNĚNÍ: Před použitím mikromotoru, zkontrolujte správnost nastavených parametrů. 6.8 OBNOVA TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ Pro obnovu továrního nastavení postupujte dle níže uvedených instrukcí: 1. Vypněte přístroj. 2. Připojte napájecí adaptér a zkontrolujte, že se rozsvítí kontrolka nabíjení (AC-IN) viz kapitola Připojení napájecího adaptéru. 3. Podržte zároveň tlačítka POWER a MEMO na více než 2 vteřiny. Během tohoto procesu se na displeji zobrazí: Jakmile je proces dokončen, na displeji se zobrazí: Následně se zobrazení na displeji vrátí na první systém v nástrojové knihovně. POZNÁMKA: Tato funkce není aktivována, pokud není zařízení připojeno k napájecímu adaptéru. Mějte prosím na paměti, že tímto krokem, Obnovením továrního nastavení, dojde k vymazání všech individuálních nastavení.

19 6.9 ZOTAVENÍ BATERIE Nikl-metal hydridová baterie trpí paměťovým efektem, tzn. že při cyklu krátkodobého nabíjení a vybíjení může dojít ke snížení její kapacity. Abyste se zbavili tohoto jevu, používá se funkce zotavení baterie. 1. Vypněte přístroj 2. Připojte napájecí adaptér a zkontrolujte, že se rozsvítí kontrolka nabíjení (AC-IN) viz kapitola Připojení napájecího adaptéru. 3. Podržte zároveň tlačítka POWER a REV na více než 2 vteřiny. 4. Na delší dobu se rozezní zvuková signalizace a spustí se zotavení baterie. V tomto okamžiku začne pomalu blikat signalizace CHRG. 5. Baterie je automaticky vybita a nabita. Celý proces trvá cca 10 hodin. 6. Podržením tlačítka POWER na více než 2 vteřiny proces zastavíte. POZNÁMKA: Tato funkce není aktivována, pokud není zařízení připojeno k napájecímu adaptéru. Funkci není třeba spouštět po každém nabíjení. Funkce by měla být použita v případě, že dochází ke zkrácení pracovního času a baterie je relativně nová. Neopakujte zotavení baterie v krátkých časových úsecích, může zvýšit výskyt paměťového efektu. Funkce je efektivním řešením jevu zvaného paměťový efekt. Vzhledem k charakteristice baterií, je třeba pro úplné odstranění paměťového efektu spustit tuto funkcí vícekrát ZOBRAZENÍ VERZE SOFTWARE 1. Zapněte napájení a zvolte kontinuální rotační nástrojový systém. 2. Na více než dvě vteřiny podržte tlačítka TORQUE + a -. Na displeji se zobrazí verze software, například: Následně se zobrazení na displeji vrátí na první systém v nástrojové knihovně.

20 6.11 ÚDRŽBA Výměna baterie Přístroj X-SMART Plus je napájen dobíjecí baterií. Baterie má cca nabíjecích cyklů, v závislosti na pracovních podmínkách přístroje. V případě, že dojde ke snížení provozní doby nebo ke snižování otáček, a funkce Zotavení baterie nepomůže, je třeba baterii vyměnit. Při výměně baterie dbejte na uvedené Upozornění pro výměnu baterie. Výrobce se zříká jakékoliv zodpovědnosti závady či poruchy způsobené nedodržením těchto upozornění. UPOZORNĚNÍ PRO VÝMĚNU BATERIE: Nikdy neotevírejte jakoukoliv jinou část přístroje než je bateriový kryt. Dbejte na to, abyste zakoupili a používali pouze doporučenou baterii. V opačném případě může baterie způsobit poškození přístroje, vytečení nebo explodovat. Nikdy nevyměňujte baterii s vlhkýma rukama, může dojít tak k vyzkratování baterie a ke vniknutí vlhkosti do přístroje. Bateriový prostor je umístěn na zadní straně jednotky a kryt je přichycen šroubkem na spodní části jednotky. 1. Vypněte přístroj. 2. Odpojte napájecí adaptér. 3. Odšroubujte šroub uchycující kryt. 4. Odsuňte víko ve směru šipky (směrem ke spodku) a sundejte je. 5. Vyjměte baterii a vytáhněte kabel, který je uchycen do konektoru. UPOZORNĚNÍ: Před výměnou baterie se přesvědčte, zda je odpojený napájecí adaptér. Při vyjmutí bateriového kabelu, dbejte na to, aby byl uchycen do konektoru. Nedodržení může vést k poškození kabelu. 6. Vložte konektor kabelu baterie do konektoru přístroje dle indikace polarity nálepka uvnitř bateriového prostoru a opatrně umístěte baterii do prostoru tak, aby nedošlo k zachycení/uskřípnutí kabelu. UPOZORNĚNÍ: V případě, že nemůžete zasunout konektor, je toto způsobeno špatnou polaritou. Nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu.

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

UPOZORNĚNÍ: BALENÍ. POPIS PŘÍSTROJE A JEHO ČÁSTÍ (obr. 1)

UPOZORNĚNÍ: BALENÍ. POPIS PŘÍSTROJE A JEHO ČÁSTÍ (obr. 1) DIGITAL SHADE GUIDE UPOZORNĚNÍ: 1. Používejte pouze s originálním napáječem. 2. Nikdy se nedívejte přímo do špičky sondy při zapnuté lampě. 3. Nikdy neponořujte ručku nebo základnu do vody či jiné kapaliny.

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35940 Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. E-mail: sls@fomei.com Webové stránky: www.fomei.com Upozornění

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

WINDMILL automatická alginátová míchačka ALGIMIX

WINDMILL automatická alginátová míchačka ALGIMIX WINDMILL automatická alginátová míchačka ALGIMIX ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení automatické alginátové míchačky Algimix. Jedná se o jedinečný přístroj s elektronickou a mechanickou kontrolou míchání dentálních

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

Bezpečnostní instrukce. Popis

Bezpečnostní instrukce. Popis Nepřerušitelný zdroj napětí ROLINE PersonalSecure500VA/ 650VA/ 800VA Katalogové číslo: 19.40.3505 (500) Katalogové číslo: 19.40.3508 (800) Bezpečnostní instrukce. Nevhazujte baterie do ohně mohou explodovat..

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku.

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a údržbových pokynů,

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

PROFI HOLÍCÍ STROJEK

PROFI HOLÍCÍ STROJEK PROFI HOLÍCÍ STROJEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. BEZPEČNOSTNÍ

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze Zastříhávač vlasů ARM 377 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Systém solárního osvětlení Uživatelský manuál

Systém solárního osvětlení Uživatelský manuál Systém solárního osvětlení Uživatelský manuál Poznámka: Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte návod k obsluze. 1.Úvod Tento systém solárního osvětlení využívá mikroprocesor a speciální

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

Zvedací kazeta ROOMER 5200

Zvedací kazeta ROOMER 5200 NÁVOD K OBSLUZE Zvedací kazeta ROOMER 5200 Zvedací kazeta Roomer 5200 nabízí jedinečné a široké možnosti při zvedání a přepravě pacienta z jedné místnosti do druhé. S dvěma aktivními popruhy je přesun

Více

CANAL PRO APEX LOCATOR

CANAL PRO APEX LOCATOR CANAL PRO APEX LOCATOR NÁVOD K POUŽITÍ ÚVOD S nákupem CanalPro Apex Locator jste udělali správný krok! Jedná se o nejinovativnější apex lokátor na trhu. Tento apex lokátor byl optimalizován na základě

Více

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH Uživatelská příručka 33040 Při používání modelu 33040 se řiďte následuj ícími pokyny 1. Zařízení 33040 zapněte tlačítkem napájení umístěným na jeho spodní

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

MAX STEAM SMILE Struktura a použití uživatelského návodu Nebezpečí/pozor! Odpojte napájení! Zákaz Pouze technik! Identifikace výrobce

MAX STEAM SMILE Struktura a použití uživatelského návodu  Nebezpečí/pozor! Odpojte napájení! Zákaz Pouze technik! Identifikace výrobce MAX STEAM SMILE Struktura a použití uživatelského návodu Před rozbalením, připojením a použitím si nejdříve řádně pročtěte návod k použití! Účelem tohoto návodu k použití jse poskytnout uživateli veškeré

Více

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj 1 Český jazyk 2 Návod k obsluze AEG Protect Alpha Napájecí zdroj Obsah 1. Bezpečnost upozornění 2. Úvod 3. Odstraňování závad 4. Popis systému 4.1. Kontrola 4.2. Napájení 4.3. Umístění 4.4. Připojení 4.5.

Více

Motorola VC5090 stručný návod k použití

Motorola VC5090 stručný návod k použití Motorola VC5090 stručný návod k použití Obecný popis Uchycení Rychlé volby Volitelná klávesnice Výstup na externí anténu Vstup zdroje Displej WLAN LED dioda Zap. / Vyp. LED dioda Tlačítko Zap. / Vyp. Tlačítko

Více

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Přijímač CR88- vysvětlení ovládacích prvků na předním panelu Popis přijímače CR88 1/ Antennas (A a B)- Otočné připevnění antén umožňuje plnou rotaci

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35929 Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Čistička vzduchu ADA 685-02

Čistička vzduchu ADA 685-02 Čistička vzduchu ADA 685-02 DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI TENTO PRODUKT. Důležité bezpečnostní instrukce Při používání jakéhokoliv elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní opatření,

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

WAVE ONE. mikromotor

WAVE ONE. mikromotor WAVE ONE mikromotor ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení WaveOne mikromotoru. Před použitím zařízení si prosím nejdříve přečtěte návod k použití. Dbejte na dodržování jednotlivých doporučení a kroků. Zároveň

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál 1 Obsah Strana 1. Vlastnosti.... 3 2. Popis. 3 3. LED Význam Stavů.... 4 4. Provozní Pokyny....

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

TPMS kontrola tlaku v pneumatice. tpms4a

TPMS kontrola tlaku v pneumatice. tpms4a TPMS kontrola tlaku v pneumatice tpms4a Hlavní výhody použití systému TPMS - Neustálá kontrola tlaku a teploty pneumatik - Optimální přilnavost pneumatik - Prodloužení životnosti pneumatik - Úspora pohonných

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka 35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka Měnič z 1 V DC na AC Automatické 3-fázové nabíjení baterií 1 V Funkce zálohovaného zdroje (UPS) Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ PROFI AUTONABÍJEČKA AUTO/MOTO BATERIÍ CZ Model: TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Návod k obsluze SP-90ESD

Návod k obsluze SP-90ESD Návod k obsluze SP-90ESD Pozor! Před zahájením práce se seznamte s tímto návodem k obsluze. Technické údaje Pájecí stanice SP-90ESD Příkon 100 W Rozsah regulace teploty 200 C 450 C Teplotní stabilita ±

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více