Areny Halogenderivaty Bojove plyny Alkoholy Fenoly Ethery

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Areny Halogenderivaty Bojove plyny Alkoholy Fenoly Ethery"

Transkript

1 Areny Halogenderivaty Bojove plyny Alkoholy Fenoly Ethery

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

39 Deriváty uhlovodíků - organické sloučeniny odvozené nahrazením atomů vodíku jiným atomem nebo skupinou atomů

40 Charakteristické skupiny - skupiny atomů a atomy, které určují deriváty uhlovodíků

41 Podle počtu charakteristických skupin v molekule dělíme deriváty uhlovodíků na: a) monofunkční (jednosytné) b) difunkční (dvojsytné) c) polyfunkční (vícesytné)

42 Podle prvků v charakteristické skupině: a) Halogenové (halogenderiváty) b) Dusíkaté (nitrosloučeniny,aminosloučeniny) c) Kyslíkaté (hydroxysloučeniny, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny)

43 a) halogenderiváty (F, Cl, Br, I ) b) nitroderiváty (nitroskupiny - NO 2 ) c) aminy (aminoskupiny - NH 2, - NH-, - N - ) d) hydroxyderiváty (skupina OH) e) karbonylové slouč. (skupina -C=O ) f) karboxylové kys. (- COOH )

44 HALOGENDERIVÁTY - vznikají nahrazením 1 nebo několika atomů vodíku atomy halogenů

45 Názvosloví název uhlovodíku + halogén

46 Vzorce Názvy Triviální názvy CH 3 Cl chlórmetan metylchlorid CH 2 Cl 2 dichlórmetan C 3 H 7 Cl chlórpropan propylchlorid CHCl 3 trichlórmetan chloroform CH 2 =CHCl chlóreten vinylchlorid

47 Vlastnosti - jsou to kapaliny, poměrně dobrá rozpouštědla, v přírodě se nevyskytují, vyrábí se synteticky, - působí jako kumulativní jedy, nerozpouštějí se ve vodě, ale v tucích, hromadí se v těle živočichů, - jsou významné v průmyslu: jako rozpouštědla, insekticidy, plastické hmoty a v chladírenství, - sloučeniny jsou velmi reaktivní

48 Výroba halogenderivátů a) substitucí alkanů a cykloalkanů b) adicí alkenů a cykloalkenů c) substitucí arenů d) adicí alkinů

49 PŘEHLED HALOGENDERIVÁTŮ

50 CHLÓRMETAN (metylchlorid) - CH 3 Cl - bezbarvý, snadno zkapalnitelný plyn - používá se do chladniček jako chladicí látka - používá se v lékařství k místnímu znecitlivění

51 DICHLÓRMETAN - CH 2 Cl 2 - za normální teploty těkavá nehořlavá kapalina - odmašťovací prostředek - náplň do chladících zařízení - rychlé inhalační anestetikum

52 TRICHLÓRMETAN (chloroform) CHCl 3 - bezbarvá kapalina nasládlé omamné vůně - dříve se používal k narkóze - patří však mezi KARCINOGENY - na světle a vzduchu se rozkládá za vzniku jedovatého fosgenu COCl 2 - dnešní využití rozpouštědlo organických látek, surovina pro výrobu freonů

53 Chloroform už se jako anestetikum delší dobu nepoužívá z několika důvodů, z nichž jedním je relativně vysoké nebezpečí srdečního selhání. Hlavním problémem ale zůstává nepatrný rozdíl v dávkování, kdy téměř stejným množstvím chloroformu lze navodit anestezii třetího stupně (kdy se pacient nedokáže hýbat ani cítit bolest) a současně anestezii pátého stupně (kdy dochází k paralýze prsních svalů, jež má často za následek smrt). Navíc navodit anestezii třetího stupně trvá i zkušenému anesteziologovi až pět minut. V první polovině dvacátého století se chloroform začal postupně nahrazovat bezpečnějším (i když vysoce hořlavým) éterem, který se v některých rozvojových zemích používá jako anestetikum ještě dnes z důvodů nízké ceny.

54 TETRACHÓRMETAN CCl 4 - jedovatá nehořlavá kapalina - používá se jako rozpouštědlo k čištění oděvů a jako náplň do hasicích přístrojů - nelze jej však používat k hašení v uzavřených místnostech, protože jeho rozkladem vznikají jedovaté plyny ( oxid uhelnatý, fosgen) - surovina pro výrobu freonů - má narkotické účinky - zneužíván inhalačními toxikomany inhalační droga

55 Sumárně nebezpečné látky Bojové chemické látky (zbraně)

56 - chemické zbraně jsou zbraně, které působí na organismy toxicky nebo dráždivě - působení: - cílené (pouze na určitou část těla) - systémové (látka je toxická pro celé tělo) - lehká dostupnost = možnost zneužití (teroristické útoky, atd.) Otravné látky jsou ve skupenstvím pevném, kapalném i plynném - kapalné a plynné jsou nejčastější Dělení: a) dusivé b) zpuchýřující c) dráždivé d) nervově paralytické

57 a) Dusivé - působí dusivě vyřazení plic a jejich otok, následné udušení (fosgen,chlor) zablokování přenosu kyslíku ze vzduchu do krve (CO₂) nebo z krve do tkání (kyanovodík) - jsou ve vodě nerozpustné Zástupci: kyanovodík, fosgen, difosgen, trifosgen, oxid uhelnatý, chlor

58 Fosgen Název: Karbonylchlorid Funkční vzorec: COCl₂ Vlastnosti: - bezbarvý plyn - vysoce toxický - nevznítitelný - prudce jedovatý - při silném zředění je cítit jak shnilé brambory Za první světové války využíván jako bojový plyn. Fosgen poprvé připravil v roce 1812 anglický chemik John Davy.

59 b) Zpuchýřující - po proniknutí do organismu jej poškozují celý Znaky proniknutí do organismu: poškozeni pokožky v místě zasažení vytvoření puchýřů odumření tkáně v zasaženém místě zasažená místa se velice špatně hojí, týdny až měsíce a pozůstalé toxické látky v těle prodlužují a ztěžují rekonvalescenci a vyvolávají další problémy např.: selhání ledvin, jater apod. Zástupci: různé druhy yperitu, lewisit, fosgenoxim

60 Yperit Vojenský plyn použit Němci v 1. světové válce Vlastnosti: - čirá tekutina bez zápachu - sumární vzorec C₄H₈Cl₂S - systematický název Projevy zasažení: - leptání sliznic Bis(2-chlorethyl)sulfid - cítění vůně česneku (zapřičiňuje sloučenina alicin) - spojení obou řetězců DNA a tím se zastaví buněčné dělení Yperit proniká i ochranným oděvem a jeho působení se urychluje na vlhkých místech (podpaží, genitálie). Poprvé byl vynalezen Frederikem Guthrie v roce 1860.

61

62

63 c) Dráždivé Působí hlavně na sensitinví nervová zakončení sliznic horních cest dýchacích a očí. - působí obvykle pouze dráždivě - účelem ochromit osobu - spadají sem slzné plyny Důsledky: vyvolávají kašel, slzení a ostrou bolest v očích, případně ještě tlak či bodavé bolesti ve hrudi Využití: nejvíce policie a v 1. světové válce (tyto látky byly smíchány s fosgenem) Zástupci: slzný plyn, kapsaicin (náplň pepřového spreje)

64 d) Nervově paralytické látky - působí na nervovou soustavu člověka (zablokování nervových vzruchů) - často způsobují smrt - do těla se dostávají všemi možnými vstupy - plíce, sliznice a kůže - organické sloučeniny fosforu G-látky - Vysoce těkavé kapaliny, ohrožují hlavně inhalačně - tabun (GA), sarin (GB), soman (GD), cyklosin (GF) V-látky - vojensky významná pouze látka VX, je toxičtější než G-látky - málo těkavá Užití: bojové chemické látky pro zamoření ovzduší, vody i potravin použitou toxickou látkou

65

66 Otravná látka Charakteristický zápach Min.konc. zjistitelná čichem(mg/l) fosgen po hnijícím ovoci, ztuchlém seně 0,0044 difosgen jako fosgen 0,0088 chlorpikrin po štěnicích, slzný ůčinek 0,0073 kyanovodík po hořkých mandlích 0,0010 halogenkyany dusivý, dráždivý ůčinek 0,1-0,01 yperit po česneku, hořčici, spálené gumě 0,0013 N-yperit po rybách lewisit podráždění nosní dutiny (po muškátu) 0,0100 etyldichlorarzin ostrý, dráždivý účinek 0,0010 metyldichlorarzin ostrý, dráždivý účinek 0,0008 difenylchlorarzin (Clark 1) zpočátku po ovoci, pak dráždivý účinek 0,0003 difenylkyanarzin (Clark 2) jako Clark 0,0003 adamsit dráždivý účinek 0,0003 chloracetofenol po ovoci, slzný účinek 0,0002 brombenzylkyanid slzný účinek 0,0001 sarin bez zápachu soman kafrový účinek tabun po rybách, hořkých mandlích U otravných látek, které mají proškrtnutou tabulku Minimální koncentrace zjistitelná čichem se jedná o látky, které kůli vysoké toxicitě nejdou zjišťovat čichem.

67

68 CHLÓRETYLÉN (vinylchlorid) CH 2 =CHCl - základní surovina k výrobě polyvinylchloridu (PVC) - podlahová krytina nebo obalový materiál (nesmí se používat na obaly potravin) měkčený novoplast neměkčený novodur - toxický a karcinogenní

69 TRICHLÓRETHYLEN CCl 2 =CHCl - užívá se k chemickému čištění

70 HEXACHLÓRCYKLOHEXAN C 6 H 6 Cl 6 - toxický i pro teplokrevní živočichy a rostliny (v 60. letech v Turecku ze zamořeného obilí epidemie) - připravuje se chlorací benzenu

71 BROMOFORM (tribrommethan) CHBr 3 - bezbarvá kapalina nasládlé vůně - anestetické vlastnosti, dráždí sliznice - užívá se jako lék proti kašli ve formě sirupu

72 DICHLÓRDIFENYLTRICHLÓRETHAN - zkráceně DDT - pesticid, kumulovaný jed - látka ničící plevele a nemoci přenášené hmyzem, jako např. tyfus, malárie - vedlejší účinky (hromadí se v živých organismech, způsobuje genetické změny)

73 DDT

74 FREONY - fluórderiváty alkanů obsahují v molekule ještě další halogén - za běžných podmínek nehořlavé, nejedovaté, nereaktivní - jsou to silně těkavé kapaliny Použití: - náplně do chladících zařízení, vyháněcí směsi v aerosolových výrobcích, jako čistící a hasicí prostředky

75 - mají velký dopad na životní prostředí, neboť reagují s ozónem v atmosféře Jejich nebezpečí spočívá v jejich stálosti. Jeden radikál chloru může rozštěpit až molekul O 3.

76

77 TETRAFLUÓRETYLÉN (teflon) CF 2 = CF 2 - bílá tvrdá voskovitá látka - odolný vůči působení kyselin a hydroxidů, organických rozpouštědel - odolný vůči teplotě -70 C až 250 C - použití: v medicíně k výrobě některých nástrojů, teflonové pánve

78 CHLÓRFLUÓRETYLÉN CClF=CF 2 - výchozí látky při výrobě plastů (teflon, teflex)

79 HYDROXYDERIVÁTY

80 Hydroxyderiváty - jsou to organické sloučeniny, jejichž molekuly obsahují atom kyslíku 1. ALKOHOLY - skupina OH vázána na uhlík, který není součástí benzenového jádra 2. FENOLY - skupina OH vázána na atom uhlíku benzenového jádra 3. ETERY atom kyslíku je vázán na uhlovodíkové zbytky

81 1. ALKOHOLY

82 ALKOHOLY podle umístění skupiny OH rozdělíme na: a) primární R-CH 2 OH (uhlík kromě OH váže 2 vodíky) b) sekundární R CH R (uhlík váže 1 vodík) OH c) terciální R R - C - R (uhlík s OH již neváže vodíky) OH

83 NÁZVOSLOVÍ a) radikál + alkohol b) uhlovodík + koncovka OL c) triviální (př. dřevný líh, vinný líh)

84 NÁZVOSLOVÍ DVOJSYTNÝCH a TROJSYTNÝCH ALKOHOLŮ a) uhlovodík + koncovka DIOL př. etandiol b) uhlovodík + koncovka TRIOL př. propantriol

85 NÁZVOSLOVÍ VÍCESYTNÝCH ALKOHOLŮ - uhlovodík + koncovka IT př. pentit, hexit (mají sladkou chuť, jsou základem pro stavbu cukru)

86 VZNIK ALKOHOLŮ 1) vznikají při kvasných procesech cukerných šťáv rostlin 2) průmyslově se vyrábí např. hydratací alkenů (z plynů získaných při zpracování ropy) kyselina sírová CH 2 =CH 2 + H 2 O CH 3 -CH 2 -OH

87 3) oxidací alkenů zředěným roztokem KMnO 4 R CH=CH R + H 2 O R-CH - CH-R OH OH 4) příprava sekundárních a terciárních alkoholů kyselina sírová CH 3 -CH=CH 2 + H 2 O CH 3 -CH-CH 3 OH Platí Markovníkovo pravidlo: - skupina OH je navázána na uhlík s menším počtem atomů vodíku

88 Další reakce alkoholů 1) primární alkohol oxidace aldehyd oxidace karboxylová kyselina 2) sekundární alkohol keton

89 Vlastnosti - teplota varu se zvětšuje s počtem skupin OH - počet skupin OH má vliv i na rozpustnost alkoholů (nižší jsou s vodou neomezeně mísitelné, vyšší již jen omezeně nebo vůbec)

90 REAKCE ALKOHOLŮ 1) účinkem alkalických kovů tvoří alkoholy soli zvané alkoholáty nebo alkoxidy, 2 R-OH + 2 Na 2 R O - Na + + H 2 alkohol alkoholát sodný nadbytkem vody se alkoholáty zpět hydrolyzují na alkoholy: R-OH-Na + + H 2 O R-OH + NaOH

91 2) Oxidace vznikají aldehydy nebo keton 3) Eliminace dochází k odštěpení vody, vzniká alkén 4) Reakcí s karboxylovými kyselinami vznikají estery karboxylových kyselin a voda esterifikace R-OH + HO-NO 2 R-O-NO 2 + H 2 O R-OH + HOOC-R R OOC - R + H 2 O

92 Přehled alkoholů

93 METANOL (metylalkohol, dřevný líh) VZOREC: CH 3 OH - hořlavá, bezbarvá, prudce jedovatá kapalina - poškozuje zrak (dávka větší než 50 ml způsobuje oslepnutí, větší dávka smrt) - smrtelná dávka je závislá na řadě faktorů (tělesná hmotnost, odolnost organismu atd. přibližně ml) - vzniká při karbonizaci dřeva

94 - vzhledem k chuti a vůni může dojít k záměně s ethanolem - používá se jako rozpouštědlo, při výrobě barviv, léčiv - výroba syntetického metanolu: CO + H 2 CH 3 OH

95 ETANOL (etylalkohol, vinný líh) VZOREC: C 2 H 5 OH - často se používá název líh - bezbarvá jedovatá kapalina charakteristické vůně - hoří modrým plamenem - dobře se mísí s vodou - teplota varu 77 C - je to návykový jed, vzniká drogová závislost alkoholismus

96 - při destilaci lze získat 95,3% alkohol a 4,7% vody azeotropická směs - příprava absolutního (100%) alkoholu zvláštní postupy, pouze pro laboratoře

97 Použití a) jako rozpouštědlo b) při výrobě léčiv c) v kosmetice d) příměs do pohonných látek e) k výrobě alkoholických nápojů f) v lékařství denaturovaný alkohol bakterioidní účinek k uchování sterilních nástrojů tinktury = alkoholové roztoky příslušných látek některá léčiva podávána formou roztoků v alkoholu

98 Výroba a) kvašením zředěných cukerných roztoků získaných z brambor, obilí, ovoce či melasy (C 6 H 10 O 5 ) n + H 2 O n. C 6 H 12 O 6 C 6 H 12 O 6 2 C 2 H 5 OH + 2 CO 2 Tzv. ALKOHOLOVÁ FERMENTACE (glukóza obsažená v ovoci se působením kvasinek, které obsahují enzym ZYMASU, mění na etanol ) Kvašení probíhá jen do koncentrace % etanolu, při vyšších koncentracích jsou kvasinky ničeny vlastním produktem.

99 b) z etylénu reakcí s vodou

100 Alkoholické nápoje Pivo % Pivo % Stolní vína 8-12% - přímým kvašením Desertní vína 15-18% - víno+cukr+koření+alkohol Likéry 20-25% Destiláty 38 (40)-60% - destilací zákvasů tradičních surovin / zředění ethylenalkoholu a přidání chuťových a aromatických ingrediencí

101 - chuť závisí na: cukrech, terpenoidních látkách, esterech - nejznámější ethylformiát (rum), dibutylftalát (vodka) - při kvašení vznik dalších složek: methylalkohol, vyšší alkoholy, ethylenglykol jedovaté; oxidují se pomaleji než ethylalkohol => kocovina - při domácí výrobě více příměsí specifické intoxikace

102 Vstřebávání ethylalkoholu 20% v žaludku, 80% v tenkém střevě rychlost vstřebávání ovlivněna žaludečním obsahem větší množství potravy zpomaluje vstřebávání (obzvláště tuky, proteiny) CO 2 podporuje vstřebávání-šumivé nápoje opojnější u zdravých osob vstřebání 90% množství alkoholu během minut, max.hladina alkoholu dosažena ke konci první hodiny po konzumaci

103 velmi tučná potrava 4-6 hodin velmi dobře rozpustný ve vodě ihned po vstřebání se rovnoměrně rozdělí ve všech kapalinách organismu Stupeň opojení - úzce souvisí s hladinou alkoholu v krvi

104 Obsah v krvi Fyziologické změny 0,3 euforie, upovídanost, snížení zábran, nižší pozornost a pohotovost, špatný odhad vzdálenosti 0,5 vzrušení, emoční nestabilita, ztráta sebekritiky poruchy koordinace pohybových reakcí 0,8 mírný stupěň opilosti, prodloužení reakční doby, tunelové vidění 1-2,5 pokročilý stupeň opilosti, zmatení mysli, poruchy rovnováhy, ztráta orientace, zvracení, 2,5-5 velmi těžký stupeň, inkontinence, smrt v důsledku zástavy dýchání

105 1) smrt způsobena kombinací vysokého stupně opilosti a udušením vdechnutými zvratky, podchlazením, otravou CO, 2) notorici projeví příznaky opilosti při vyšších hladinách, ale i u nich koncentrace 7,5 absolutně smrtelná

106 Orientační výpočet hladiny ethylalkoholu v krvi předpoklad: vypito v krátkém časovém intervalu, plně vstřebáno, rovnoměrně rozdělen ve vodném prostředí (60% hmotnosti..0,6) g požitého alkoholu/tělesná váha x 0,6 = hladina v krvi - za 1 hod se hladina alkoholu sníží o 0,15 - u chronických konzumentů rychlost odbourání - zvýšena v těle lidského plodu odstraňován pomaleji

107 Účinky na lidský organismus snižuje aktivitu centrální nervové soustavy depresivní účinek na centrální nervovou soustavu dříve se mění myšlení, nálada, apod. změny vidění až později mozečkem koordinované pohyby až při pozdějších fázích silnějšího opojení dráždí trávicí soustavu - zvracení, průjmy při oxidaci vznik acetaldehydu acetaldehyd + někt.neurotransmitéry kondenzační sloučeniny blízké halucinogenům rostl.původu

108 ETYLENGLYKOL (1,2 etandiol) CH 2 OH - CH 2 OH - kapalina nasládlé chuti - používá se k výrobě výbušnin a k přípravě nízko-mrznoucích směsí do automobilových chladičů - slouží rovněž k výrobě plastů - je jedovatý

109 GLYCEROL (1,2,3 propantriol) CH 2 - CH - CH 2 OH OH OH - sirupovitá bezbarvá kapalina, často uváděn pod názvem glycerín - je součástí tuků a olejů - použití: v lékařství v kosmetice k výrobě glyceroltrinitrátu

110 Výroba glyceroltrinitrátu vyrábí se z glycerolu působením kyseliny dusičné a kyseliny sírové (nitrační směs) nesprávný název: nitroglycerín nebezpečná kapalina exploduje již při slabém nárazu, při výbuchu se uvolňuje značné množství plynů (příčinou velké razance této výbušniny) objevitel A. Nobel (později zmenšil její citlivost na náraz, zachoval však její vlastnosti = DYNAMIT) dnešní použití: k léčení srdečního onemocnění ANGINA PECTORIS

111 2. FENOLY

112 Fenoly - jsou to kyslíkaté sloučeniny, které váží jeden nebo více skupin OH na aromatický uhlovodík Rozdělení fenolů: a) jednosytné b) dvojsytné c) trojsytné d) vícesytné

113 NÁZVOSLOVÍ A) triviální názvy (podle sytnosti) - koncovky - OL - DIOL - TRIOL B) substituční názvy substituent + uhlovodík

114 VLASTNOSTI FENOLŮ bezbarvé krystalické látky, karbolový zápach málo rozpustné ve vodě, více sytné lépe na vzduchu se oxidují a zbarvují se do růžova slouží k výrobě některých plastů a jako dezinfekční prostředky připravují se z černouhelného dehtu nebo synteticky

115 VÝROBA FENOLU a) benzen + kys. sírová kys.benzensulfonová + H 2 b) kys.benzesulfonová + 2NaOH fenolát sodný (C 6 H 6 ONa) + Na 2 SO 3 + H 2 O c) fenolát sodný + H 2 O + CO 2 fenol + NaHCO 3

116 PŘEHLED FENOLŮ

117 FENOL (kyselina karbolová) C 6 H 5 OH bezbarvá krystalická látka, na vzduchu se zbar- vuje dorůžova fenol je jedovatý a leptá pokožku jeho 2 % roztok je KARBOLOVÁ VODA, která je používána k dezinfekci slouží k výrobě plastů (př. BAKELIT), barviv, léků nitrací vzniká tzv. kyselina pikrová HOC 6 H 2 (NO 2 ) 3 silně explozivní sloučenina

118 3. ETHERY

119 Obecný vzorec: R 1 - O - R 2 - výchozími látkami jsou často alkoholy a fenoly - funkční skupinou etherů je dvoj-vazný kyslíkový atom O - ethery můžeme považovat za deriváty vody, v níž oba atomy vodíku jsou nahrazeny uhlovodíkovými zbytky.

120 ROZDĚLENÍ a) jednoduché př. H 3 C O - CH 3 b) složené - H 3 C O - C 3 H 7

121 VLASTNOSTI - nižší bod varu než alkoholy - látky velice těkavé - ve vodě nerozpustné - mají narkotické účinky - směsi těkavých etherů se vzduchem po zapálení vybuchují

122 PŘÍPRAVA ETHERŮ a) z nižších alkenů, které vznikají při zpracování ropy b) z vícesytných alkoholů se připravují cyklické ethery c) smíšené ethery vznikají např.reakcí alkoholátu s halogenderivátem

123 Ethylenoxid (CH 2 ) 2 O - je jedovatý plyn - patří mezi rakovinotvorné látky - účinkem vody se v přítomnosti katalyzátorů štěpí jeho tříčlenný cyklus na ethylenglykol

124 Diethylether (C 2 H 5 ) 2 O často nazývaný jen ether je hořlavá kapalina o teplotě varu 35 C ve vodě je částečně rozpustný vyrábí se dehydratací ethanolu má narkotické účinky.

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí?

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí? 1 41. Shrnutí anorganické chémié Jaký je rozdíl mezi látkou a směsí? Uveď příklad směsí stejnorodých a různorodých. Který typ směsi vzniká při protřepání vodného roztoku saponátu? Co za směs je mořská

Více

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. září 2013 Název zpracovaného celku: UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Uhlovodíky organické sloučeniny, jejichž molekuly obsahují pouze atomy uhlíku

Více

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky...

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky... Pozn. Šedě označené texty jsou pouze doplňkové a zajímavosti Pokud je v textu a nejedná se o chemickou reakci, čtěte jako: z toho plyne, to vede k, díky tomu hemie rganická a biochemická část Autor: Mgr.

Více

Chemické látky v domácnosti Malá příručka pro žáky ZŠ

Chemické látky v domácnosti Malá příručka pro žáky ZŠ Chemické látky v domácnosti Malá příručka pro žáky ZŠ Příručka byla zpracována žáky IX. ročníku ve školním roce 2008/2009 v rámci projektu: CZ.1.O7/1.1.01.0004. Přispějeme k ještě kvalitnější a modernější

Více

Organické škodlivé látky

Organické škodlivé látky Organické škodlivé látky 1. Úvod 2. Uhlovodíky 3. Halogenderiváty uhlovodíků 4. Alkoholy a fenoly 5. Ethery 6. Aldehydy a ketony 7. Dusíkaté látky 8. Sloučeniny síry Úvod Ze znalosti struktury molekuly

Více

TOXIKOLOGIE I KCh/P101

TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Markéta Komlóová Ústí nad Labem 2013 Obor: Toxikologie a analýza škodlivin Chemie (dvouoborové) Chemie se zaměřením

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE. Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE. Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. 2007 TENTO TITUL JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie II

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie II Gymnázium Botičská Sbírka atraktivních úloh z organické chemie II Další deriváty uhlovodíků (organokovové, organoprvkové a kyslíkaté) Tuto sbírku úloh sestavil Petr Šíma, učitel Gymnázia Botičská 1 BSA

Více

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků I

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků I deriváty kyslíkaté hydrysloučeniny alkoholy Kyslíkaté deriváty uhlovodíků I ethery fenoly 1. ydrysloučeniny. Thioly. Ethery karbonylové sloučeniny karbylové sloučeniny aldehydy ketony 1. ydrysloučeniny

Více

3.1.E. Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim

3.1.E. Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim 3.1.E. Vlastnosti a účinky bojových otravných látek a ochrana proti nim Úvod: Bojové otravné látky jsou chemické organické sloučeniny, které byly vyvinuty za účelem bojového použití k trvalému nebo dočasnému

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

VYBRANÁ TÉMATA PRO VÝUKU CHEMIE

VYBRANÁ TÉMATA PRO VÝUKU CHEMIE Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 VYBRANÁ TÉMATA PRO VÝUKU CHEMIE 1. část kolektiv autorů Olomouc 2012 2 Obsah Úvod. 4 Esterifikace... 5 Švandová Veronika Přírodní

Více

Modul č. 4. Chemie hořlavin a hasiv.

Modul č. 4. Chemie hořlavin a hasiv. Modul č. 4. Chemie hořlavin a hasiv. Čís. Otázka A 1 Jaké podmínky jsou třeba k hoření? Přítomnost hořlaviny, oxidačního prostředku a iniciačního zdroje. 2 Reagují s kyslíkem všechny organické Ano, reagují.

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 2. díl JIŘÍ ROUBAL II. ZÁKLADY CHEMIE PŘÍRODNÍCH LÁTEK 11. Úvod do studia. Přírodní látky jsou organické sloučeniny syntetizované (= "vyráběné")

Více

Toxické látky v potravinách

Toxické látky v potravinách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Toxické látky v potravinách Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.. Vypracovala: Bc. Vendula Havlenová Prohlašuji,

Více

Základy práce v laboratoři. O chemikáliích

Základy práce v laboratoři. O chemikáliích Základy práce v laboratoři O chemikáliích Chemikálie jsou čisté sloučeniny určené k laboratornímu nebo technickému použití. Podle určení lze koupit chemikálie v různé čistotě. Surové (sur., crudum) chemikálie

Více

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I Gymnázium Botičská Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I Úvod do organické chemie, uhlovodíky, halogenderiváty, dusíkaté deriváty Tuto sbírku úloh sestavil Petr Šíma, učitel Gymnázia Botičská v

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

Laboratorní cvičení z fyzikální chemie

Laboratorní cvičení z fyzikální chemie Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Laboratorní cvičení z fyzikální chemie Hana Cídlová Brno 2003 Copyright Hana Cídlová 2003 ISBN OBSAH PŘEDMLUVA...6 1 LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE...7

Více

PŘÍRODNÍ LÁTKY CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ

PŘÍRODNÍ LÁTKY CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 8. červen 2014 Název zpracovaného celku: PŘÍRODNÍ LÁTKY CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ Přírodní látky organické sloučeniny vznikající chemickými

Více

MOTIVAÈNÍ A DOPLÒKOVÉ MATERIÁLY

MOTIVAÈNÍ A DOPLÒKOVÉ MATERIÁLY MOTIVAÈNÍ A DOPLÒKOVÉ MATERIÁLY INFORMACE / ZDROJE / FOTOGRAFIE Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Toxické účinky methanolu na lidský organismus Veronika Kratochvilová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

4. přednáška. Lipidy

4. přednáška. Lipidy 4. přednáška Téma přednášky: Význam, charakteristika a metabolismus tuků Cíl přednášky: Ve čtvrté přednášce budou studenti podrobně informováni o fyzikálních a chemických vlastnostech jednotlivých typů

Více

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Výukový materiál. Spolupráce se základními školami. Přírodovědná oblast

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Výukový materiál. Spolupráce se základními školami. Přírodovědná oblast Výukový materiál Spolupráce se základními školami Přírodovědná oblast Chemie kolem nás Chemii, podobně jako například biologii nebo fyziku, řadíme k tzv. přírodním vědám, neboť objektem zkoumání jsou určité

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Kreditní kurz: Toxikologie

Kreditní kurz: Toxikologie TOXIKOLOGIE Toxikologie je nauka o jedech, jejich vlastnostech, o jejich působení na organismus a o léčbě otrav. Součástí toxikologie je laboratorní průkaz jedu. Podle uţšího zaměření lze toxikologii rozdělit

Více

Alkohol a jeho vliv na lidský organismus Bakalářská práce

Alkohol a jeho vliv na lidský organismus Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Sportovních studií Katedra kineziologie Alkohol a jeho vliv na lidský organismus Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jana Juříková, Ph.D. Vypracovala: Aneta Bukáčková

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta SOUBOR CHEMICKÝCH EXPERIMENTŮ NA TÉMA HYDROXYSLOUČENINY UHLOVODÍKŮ PRO II.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta SOUBOR CHEMICKÝCH EXPERIMENTŮ NA TÉMA HYDROXYSLOUČENINY UHLOVODÍKŮ PRO II. UNIVERZITA KARLVA V PRAZE SUBR CEMICKÝC EXPERIMENTŮ NA TÉMA YDRXYSLUČENINY ULVDÍKŮ PR II. RČNÍK GYMNÁZIA Kyselý charakter vodíkového atomu v hydroxylových skupinách alkoholů Cíl pokusu: Dokázat kyselý

Více

TOXIKOLOGIE POTRAVIN VYBRANÉ KAPITOLY

TOXIKOLOGIE POTRAVIN VYBRANÉ KAPITOLY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare TOXIKOLOGIE POTRAVIN VYBRANÉ KAPITOLY Doc. MVDr. Helena Modrá,

Více