Příbalová informace: informace pro uživatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příbalová informace: informace pro uživatele"

Transkript

1 Sp.zn.sukls172726/2014 Sp.zn.sukls65842/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Matrifen 12 mikrogramů/hodinu, Matrifen 25 mikrogramů/hodinu, Matrifen 50 mikrogramů/hodinu, Matrifen 75 mikrogramů/hodinu, Matrifen 100 mikrogramů/hodinu, Fentanylum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li případně další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Matrifen a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Matrifen používat 3. Jak se Matrifen používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Matrifen uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Matrifen a k čemu se používá? Matrifen obsahuje léčivou látku fentanyl. Fentanyl patří do skupiny léků tlumících silnou bolest zvaných opioidní analgetika a působí tak, že zablokuje přechod signálu bolesti do mozku. Fentanyl je postupně uvolňován z náplasti, vstřebává se kůží do těla, Matrifen se používá: Dospělí: - K léčbě dlouhodobé bolesti, kterou lze mírnit jedině silnými analgetiky. Děti: - K dlouhodobému zvládání těžké chronické bolesti u dětí starších 2 let, které byly léčeny opioidy. Jedna tlumí bolest po 72 hodin (3 dny). 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Matrifen používat Náplasti Matrifen je možné použít u dětí ve věku 2 až 16 let, které již dříve užívaly opioidní léky proti bolesti. Pokud byly náplasti předepsány Vašemu dítěti, oslovení Vy uvedené všude níže znamená Vaše dítě. Nepoužívejte Matrifen: - jestliže jste alergický(á) na fentanyl nebo na kterékoli další složky tohoto přípravku (uvedené v bodě 6). - jestliže trpíte krátkodobou bolestí (např. po operaci). - jestliže máte vážné dechové potíže. 1

2 - jestliže je Váš centrální nervový systém (např. mozek, nebo mícha) vážně poškozen, např. po poranění mozku. Upozornění a opatření VAROVÁNÍ Matrifen je léčivý přípravek, který může být pro děti životu nebezpečný. Týká se to také použitých transdermálních náplastí. Nezapomínejte, že vzhled těchto náplastí může být pro děti přitažlivý, což může v některých případech vést až k úmrtí. Matrifen může mít životu nebezpečné nežádoucí účinky u lidí, kteří pravidelně neužívají předepsané opioidní léky. Nalepení náplasti jiné osobě Náplast musí být použita pouze na kůži osoby, které byla předepsána lékařem. Byly hlášeny případy, kdy se náplast náhodně přilepila na kůži člena rodiny, který byl v blízkém fyzickém kontaktu nebo sdílel jedno lože s osobou používající náplasti. Přilepení náplasti na jinou osobu (především dítě) může vést k předávkování. V případě, že dojde k nalepení náplasti na kůži jiné osoby, okamžitě náplast sejměte a vyhledejte lékaře. Před použitím přípravku Matrifen informujte lékaře, pokud trpíte některým z níže jmenovaných onemocnění: - astma, dechové potíže (snížená schopnost dýchání), nebo plicní onemocnění - nepravidelný srdeční tep - nízký krevní tlak - porucha funkce jater - porucha funkce ledvin - pokud jste měl(a) úraz hlavy nebo mozkové onemocnění (např. nádor) - pokud trpíte nemocí způsobující únavu a slabost svalů (myasthenia gravis) - Matrifen může způsobovat zácpu, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu, jak předcházet zácpě. Informujte svého lékaře, jestliže máte horečku. Při zvýšené tělesné teplotě se může kůží do těla uvolňovat větší množství léčiva než obvykle. Ke zvýšenému uvolňování léčiva z náplasti Matrifen může dojít také v důsledku přímého vystavení zdrojům tepla, jako jsou vyhřívané podložky, elektrické dečky, ohřívací lahve, vyhřívaná vodní lůžka, sauna, opalovací lampy, solárium, horké koupele nebo horké lázeňské koupele. Po nalepení náplasti se můžete sprchovat. Vyvarujte se intenzivního slunění a v horkých letních dnech chraňte náplast částí oděvu. Transdermální náplasti nerozdělujte ani nestříhejte. Snížená úleva od bolesti (tolerance), fyzická nebo psychická závislost se může vyvinout, pokud používáte Matrifen po delší dobu. Nicméně závislost je jen vzácně pozorována u pacientů, kteří jsou léčeni s bolestí rakovinného původu. Starším pacientům by měla být věnována zvýšená pozornost při užívání přípravku Matrifen. Děti Matrifen by neměl být podán dětem mladším 2 let nebo dětem, které dříve neužívaly silné léky proti bolesti jako například morfin. Další léčivé přípravky a Matrifen Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Určité léky mohou ovlivnit přípravek Matrifen nebo jím mohou být ovlivněny. Mezi tyto léky patří: - Léky tlumící bolest (např. opioidy jako morfin a kodein) a také pentazocin, nalbufin a buprenorfin, - Přípravky na léčbu úzkosti a léky na uklidnění, léky na spaní a celková anestetika, fenotiaziny (léky proti psychóze), - Antihistaminika s uklidňujícím účinkem (některé léky proti alergii a cestovní nevolnosti, které způsobují ospalost), - Léky používané na uvolnění svalů, - Některé přípravky používané na léčbu epilepsie (např. karbamazepin, fenobarbital nebo fenytoin), - Rifampicin (k léčbě tuberkulózy), - Ritonavir a nelfinavir (léčba HIV), - Itrakonazol, ketokonazol, flukonazol a vorikonazol (proti plísňovým onemocněním), 2

3 - MAO inhibitory (např. moklobemid proti depresi nebo selegilin proti Parkinsonově chorobě) Matrifen by neměl být užit dříve než po 14 dnech po přerušení léčby MAO inhibitory, - Některé přípravky používané k léčbě deprese (např. citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin), - Makrolidová antibiotika (např. erytromycin, troleandomycin a klaritromycin), - Nefazodon (proti depresi), - Přípravky na léčbu nepravidelného tepu, jako je amiodaron, diltiazem nebo verapamil. Matrifen s alkoholem Nepijte alkohol během používání Matrifen náplastí, protože to může zvýšit nebezpečí vzniku závažných nežádoucích účinků a způsobit dýchací obtíže, pokles krevního tlaku, extrémní ospalost a kóma. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Bezpečnost užívání přípravku Matrifen u těhotných žen není stanovena. Použití fentanylu během porodu se nedoporučuje, protože fentanyl může způsobit dýchací obtíže novorozence. Fentanyl je vylučován do mateřského mléka a může způsobit dýchací obtíže (snižuje schopnost dýchat) u kojeného dítěte. Kojení by mělo být zahájeno nejdříve 72 hodin po odstranění náplasti Matrifen. Neužívejte přípravek Matrifen, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pouze Váš lékař může rozhodnout, zda je pro Vás větší riziko neužívat nebo užívat Matrifen v těhotenství. Dlouhodobá léčba během těhotenství může způsobit abstinenční příznaky u novorozenců. Pokud otěhotníte během léčby přípravkem Matrifen, informujte svého lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Fentanyl může způsobit, že se cítíte ospalý(á). Když se budete cítit ospalý(á), neřiďte ani neobsluhujte stroje. 3. Jak se Matrifen používá Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování je určeno Vaším lékařem, který Vám ho individuálně přizpůsobí. Vždy uposlechněte doporučení svého lékaře. Doporučená dávka je jedna náplast každé tři dny. Podle Vaší reakce může být přizpůsobena síla náplasti nebo počet náplastí. Účinek se projeví během prvních 24 hodin po aplikaci první náplasti. Léčbu nepřerušujte bez konzultace se svým lékařem. Použití a výměna náplastí V každé náplasti je dostatek léčiva, aby vydržela 3 dny (72 hodin). Vyměňujte svou náplast každý třetí den, pokud Váš lékař neurčil jinak. Vždy odstraňte starou náplast předtím, než aplikujete novou. Vždy vyměňujte svou náplast ve stejný čas dne, každý třetí den (72 hodin). Pokud používáte více než jednu náplast, vyměňte všechny náplasti najednou. Zaznamenejte si den, datum a čas aplikace náplasti, abyste si připomněli, kdy náplast vyměnit. Následující tabulka ukazuje, v který den v týdnu si náplast vyměnit: Aplikujte náplast v Vyměňte svou náplast ve stejný čas v pondělí čtvrtek úterý pátek středu sobotu čtvrtek neděli pátek pondělí sobotu úterý neděli středu 3

4 Kam aplikovat náplast Dospělí - Aplikujte náplast na rovnou plochu na horní části těla nebo paže. Děti - Vždy aplikujte náplast do oblasti horní části zad. To snižuje možnost, že dítě na náplast dosáhne nebo ji strhne. - Čas od času kontrolujte, že náplasti stále drží na pokožce. - Je důležité, aby Vaše dítě neodstranilo náplast a nevložilo si ji do úst, protože to může být život ohrožující nebo dokonce mít za následek smrt. - Může chvíli trvat, než se plně rozvine účinnost náplasti. Vaše dítě proto možná bude potřebovat další léky tlumící bolest do doby, než náplasti začnou účinkovat. V případě potřeby se poraďte se svým lékařem. - Děti je třeba velmi pečlivě sledovat po dobu 48 hodin po: - prvním nalepení náplasti - zvýšení dávky náplasti. Neaplikujte náplast sobě, ani svému dítěti na: - stejné místo dvakrát po sobě. - citlivé oblasti, kterými hodně pohybuje(te), poraněnou kůži, pupínky nebo jiné kožní vady. - velmi ochlupenou kůži. Případné ochlupení neholte (holení dráždí pokožku), ale ostříhejte nůžkami co možná nejblíže pokožce. Novou náplast na stejné místo na pokožce můžete aplikovat nejdříve za několik dní. Aplikace náplasti Krok 1: Připravte pokožku. - Ujistěte se, že pokožka je před aplikací náplasti zcela suchá, čistá a chladná. - Pokud potřebujete pokožku umýt, používejte pouze studenou vodu. - Nepoužívejte před aplikací náplasti mýdla nebo jiné mycí prostředky, krémy, zvlhčující přípravky, oleje nebo pudr. - Nenalepujte náplast hned po horké koupeli nebo sprše. Krok 2: Otevřete sáček. - Každá náplast je zatavena ve vlastním sáčku. - Roztrhněte nebo rozstřihněte sáček na zářezu, jak ukazuje šipka. - Jemně odtrhněte nebo odstřihněte celý okraj sáčku (jestliže používáte nůžky, stříhejte v blízkosti zataveného okraje sáčku, abyste nepoškodili náplast). Uchopte obě strany otevřeného sáčku a odtáhněte je od sebe. - Vyjměte náplast a okamžitě ji použijte. - Uschovejte si prázdný sáček, abyste s jeho pomocí později zlikvidovali použitou náplast. - Každou náplast použijte pouze jednou. - Nevyjímejte náplast ze sáčku dříve, než jste připraveni ji použít. - Zkontrolujte náplast, zda není poškozená. - Nepoužívejte náplast, jestliže byla rozdělená, rozstřižená nebo vypadá poškozeně. - Nikdy náplast nedělte ani nestříhejte. Krok 3: Odlepte kryt a přitiskněte. - Ujistěte se, že náplast bude překryta volným oblečením a nehrozí zachycení o těsný nebo elastický pásek. 4

5 - Opatrně odlepte jednu polovinu lesklého plastového krytu směrem od středu náplasti. Snažte se nedotýkat se lepící plochy náplasti. - Přitiskněte tuto lepící část náplasti na pokožku. - Odstraňte druhou část krytu a přitiskněte dlaní ruky celou náplast na pokožku. - Přidržujte alespoň po dobu 30 vteřin. Ujistěte se, že náplast dobře přilnula, zejména na okrajích. Krok 4: Zlikvidujte náplast. - Po sejmutí náplasti ji ihned přeložte pevně na polovinu lepící plochou dovnitř, aby se k sobě pevně slepila. - Vložte ji do původního sáčku a odhoďte sáček do koše s Vaším domácím odpadem. - I použité náplasti obsahují určité množství léku, které může být škodlivé dětem a může přivodit smrt, proto uchovávejte své použité náplasti mimo dohled a dosah dětí. Krok 5: Umyjte se. - Po aplikaci si umyjte ruce čistou vodou. Jak rychle začnou náplasti účinkovat? - Může trvat až jeden den, než začne Vaše první náplasti účinkovat naplno. - Váš lékař Vám může na tento první den předepsat další léky tlumící bolest. - Poté by Vám náplast měla pomoci ulevit od bolesti nepřetržitě, takže můžete přestat užívat ostatní léky tlumící bolest. Avšak i přesto Vám může Váš lékař čas od času předepsat další léky tlumící bolest. Jestliže jste použil(a) více přípravku Matrifen, než jste měl(a): Pokud jste použil(a) více náplastí, než Vám bylo předepsáno, odstraňte náplasti a okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici k posouzení rizika předávkování. Nejznámějším příznakem předávkování je snížená schopnost dýchání. Jestliže nemocný používající přípravek Matrifen dýchá příliš pomalu nebo slabě, neprodleně odstraňte náplast a přivolejte okamžitě lékaře. Postiženého udržujte zatím v bdělém stavu tím, že na něj budete mluvit nebo s ním v pravidelných intervalech zatřeste. K dalším příznakům předávkování patří: ospalost, nízká tělesná teplota, pomalý srdeční tep, snížené napětí ve svalech, hluboká sedace (zklidnění), ztráta koordinace svalů, zúžení očních zornic (malinké zornice) a křeče (mimovolné stahy svalů). Známky předávkování zahrnují dýchací obtíže nebo mělké dýchání, únava, extrémní ospalost, neschopnost jasného myšlení, normální chůze nebo řeči a pocity na omdlení, závratí nebo zmatenosti. Jestliže náplast přilne na kůži jiné osoby (viz také bod 2 výše): - Náplast použijte pouze na pokožku osoby, které byla předepsána. - Ujistěte se, že náplast nebude stržena a náhodně přenesena na Vašeho(i) partnera(ku) nebo dítě, zvláště pokud s ní(m) sdílíte lože nebo jste v úzkém kontaktu. - Pokud náplast náhodně přilne na pokožku jiné osoby, okamžitě ji odstraňte a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Jak dlouho budete používat náplasti? - Náplasti Matrifen jsou určeny pro řešení dlouhodobé bolesti. Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho budete náplasti používat. Pokud se Vaše bolest zhorší - Pokud se během používání těchto náplastí zhorší Vaše bolest, Váš lékař Vám může doporučit náplast s vyšší silou nebo Vám předepíše další léky tlumící bolest (nebo obojí). - Pokud Vám zvýšení síly náplasti nepomůže, Váš lékař může ukončit používání náplastí. Jestliže jste zapomněl(a) použít nebo vyměnit náplast: Náplast vyměňujte ve stejnou dobu každé tři dny, pokud Vám lékař nenařídil jinak. Pokud zapomenete vyměnit svou náplast, vyměňte ji, hned jak si vzpomenete. Pokud vyměňujete náplasti velmi opožděně, kontaktujte svého lékaře, protože byste mohl(a) potřebovat další léky proti bolesti, avšak neaplikujte další náplast. Jestliže jste přestal(a) používat Matrifen: 5

6 - Poraďte se se svým lékařem dříve, než přestanete používat tyto náplasti. - Pokud jste je používal(a) už nějaký čas, Vaše tělo si na ně mohlo navyknout. Náhlé přerušení používání náplastí může způsobit, že se nebudete cítit dobře. - Pokud přestanete používat náplasti, nezačínejte znovu dříve, než se poradíte se svým lékařem. Je možné, že budete potřebovat jinou sílu náplasti, až budete znovu začínat. Každodenní činnosti při používání náplastí - Náplasti jsou voděodolné. - Během nošení náplasti se můžete sprchovat nebo koupat, ale nemasírujte přímo náplast. - Při nošení náplasti můžete také plavat, ale: - nepoužívejte horké vířivé lázeňské koupele. - nepřikládejte přes náplast těsný nebo elastický pásek. - Nevystavujte náplast přímému zdroji tepla jako vyhřívané podložky, ohřívací lahve, elektrické dečky, vyhřívaná vodní lůžka, tepelné nebo opalovací lampy, intenzivní slunění, delší horké koupele nebo sauna. Mohou totiž ovlivnit způsob vstřebávání léčivého přípravku do kůže. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se vyskytnou jakékoli z následujících vážných vedlejších účinků, odstraňte náplast a ihned kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nemocnici. Můžete potřebovat neodkladnou lékařskou péči: pocit neobvyklé ospalosti, pomalejší nebo slabší dýchání, než byste čekali. Velmi vzácně mohou být tyto dýchací obtíže život ohrožující nebo dokonce smrtelné, zejména u osob, které již dříve neužívaly silné opioidní léky tlumící bolest (jako Matrifen nebo morfin). Pokud si Vy nebo Váš(e) partner(ka) či pečovatel(ka) povšimne(te), že Vy nebo Vaše dítě dýchá výrazněji pomalu nebo slabě, přimějte šetrně osobu/dítě s těmito příznaky, aby se pohybovala(o) a hovořila(o), jak jen je to možné. Náhlý otok obličeje nebo v krku, závažné podráždění, zčervenání nebo výskyt puchýřů na kůži. Mohou to být známky závažné alergické reakce. To se vyskytuje jen u malého počtu lidí. Křeče, stahy nebo záchvaty. Postihují méně než 1 osobu ze 100. Snížené vědomí nebo ztráta vědomí. Postihují méně než 1 osobu ze 100. Další nežádoucí účinky Velmi časté: postihují více než 1 osobu z 10 - ospalost, - závratě, - bolest hlavy, - nevolnost, cítit se zle (zvracení), - zácpa Časté: postihují až 1 osobu z 10 - přecitlivělost, - ztráta chuti k jídlu, problémy se spaním - zmatenost, deprese, úzkost, halucinace, - třes, - pocity pálení na kůži (parestézie), - pocit závratě, - nepravidelný tep, zrychlený srdeční tep, - vysoký krevní tlak, - průjem, sucho v ústech, problémy se žaludkem, - pocení, - svědění, vyrážka, zčervenání, 6

7 - křeče svalů, - obtíže s močením, - únava, - otoky rukou, kotníků nebo nohou, - slabost, - necítit se dobře, pocit chladu Méně časté: postihují až 1 osobu ze ztráta paměti, - pocit rozrušenosti, dezorientace, vzrušení nebo neobvyklá bezstarostnost, - snížený pocit citlivosti zvláště na kůži, - pomalý tep, - namodralé zbarvení kůže, - nízký krevní tlak, - ucpání střev, - ekzém a/nebo jiné onemocnění kůže včetně míst, kde je nalepena náplast, - záškuby svalů, - poruchy sexuální funkce, - horečka, příznaky podobné chřipce, změny tělesné teploty, abstinenční syndrom (cítit se zle, na zvracení, průjem, úzkost nebo třes) Vzácné: postihují až 1 osobu z zúžení očních zornic (malinké zornice), - částečné ucpání tenkého nebo tlustého střeva Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících: Velmi časté: postihují více než 1 osobu z 10 - bolest hlavy, - pocit nevolnosti nebo pocit na zvracení, - zácpa, průjem, - svědění Časté: postihují až 1 osobu z 10 - alergická reakce, - ztráta chuti k jídlu, bolest žaludku, - neschopnost spát, ospalost, únava, pocit slabosti, - pocit obav nebo deprese, haluciance (vidět, cítit nebo slyšet věci, které neexistují), - závratě, - třes, snížený pocit citlivosti zvláště na kůži, - sucho v ústech - vyrážka, nadměrné pocení, zčervenání kůže, - křeče svalů, - obtíže s močením, - otoky rukou, kotníků nebo nohou, - reakce kůže v místě, kde je nalepena náplast Méně časté: postihují až 1 osobu ze zmatenost, - pocit bodání v kůži, - zúžení očních zornic (malinké zornice), - pocit závratě, - namodralé zbarvení kůže, ekzém a/nebo jiná onemocnění kůže včetně dermatitidy v místě, kde je nalepena náplast, - abstinenční syndrom (např. cítit se zle, pocit na zvracení, průjem, úzkost nebo třes), příznaky podobné chřipce Další nežádoucí účinky Snížená úleva od bolesti (tolerance), může se vyvinout fyzická či psychická závislost během dlouhodobého užívání fentanylu. 7

8 Abstinenční příznaky u opioidů (jako jsou pocit na zvracení, cítit se zle, průjem, úzkost, třes) se mohou vyskytnout u pacientů po přechodu z opioidních analgetik na i Matrifen. Kožní vyrážky, svědění nebo pocení (vyskytuje se u méně než 1 osoby z 10). Můžete zaznamenat vyrážky, zčervenání nebo mírné svědění pokožky v místě nalepení náplasti. Tyto příznaky jsou obvykle mírné a zmizí po odstranění náplasti. Pokud se tak nestane nebo pokud náplast silně dráždí Vaši pokožku, poraďte se se svým lékařem. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova Praha 10 Webové stránky: Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Matrifen uchovávat Uchovávejte nepoužité a použité náplasti mimo dohled a dosah dětí. Velké množství fentanylu zůstává v transdermálních náplastech i po použití. Náplasti nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti uvedeného na obalu. Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce použitelnosti. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nakládání s náplastí Náhodné vystavení účinkům použité a nepoužité náplasti zejména u dětí může přivodit smrt. Použité náplasti je třeba přeložit tak, aby lepící plocha náplasti přilnula pevně k sobě, a pak je bezpečně vyhoďte do odpadu. Nepoužité náplasti je třeba vrátit do nemocnice nebo do lékárny. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Matrifen, obsahuje Léčivou látkou je: Fentanylum. Náplasti jsou dodávány v 5 různých silách (viz tabulka níže). Název náplasti: Každá náplast obsahuje: Každá náplast uvolňuje Obsah léčivé plochy dávku: každé náplasti je: Matrifen 12 mikrogramů 1,38 mg 12 mikrogramů / hodinu 4,2 cm 2 /hodinu Matrifen 25 mikrogramů 2,75 mg 25 mikrogramů / hodinu 8,4 cm 2 /hodinu Matrifen 50 mikrogramů 5,5 mg 50 mikrogramů / hodinu 16,8 cm 2 /hodinu Matrifen 75 mikrogramů / hodinu 8,25 mg 75 mikrogramů / hodinu 25,2 cm 2 8

9 Matrifen 100 mikrogramů /hodinu 11 mg 100 mikrogramů / hodinu 33,6 cm 2 Ostatní složky jsou: dipropylenglykol, hyprolóza, dimetikon 350, aminorezistentní dimetikon střední adhezivní, aminorezistentní hyperadhezivní dimetikon, ethylen-vinyl-acetátová membrána, krycí fólie pegoterátová silikonizovaná fólie 19 µm (PET), odnímatelná ochranná fólie fluoropolymerovaná pegoterátová fólie, inkoust. Jak Matrifen vypadá a co obsahuje toto balení Matrifen je průhledná a obdélníková, každá náplast je zabalena v zataveném sáčku z papíru, aluminia a polyakrylonitrilu (PAN). Náplasti jsou vybaveny barevným potiskem s obchodním názvem, léčivou látkou a silou přípravku: Náplast 12 mikrogramů/hodinu: hnědý potisk Náplast 25 mikrogramů/hodinu: červený potisk Náplast 50 mikrogramů/hodinu: zelený potisk Náplast 75 mikrogramů/hodinu: světle modrý potisk Náplast 100 mikrogramů/hodinu: šedivý potisk Náplasti jsou dodávány v balení obsahujícím 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 a 20 náplastí. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S Dybendal Alle 10 DK-2630 Taastrup Dánsko Výrobci: Takeda Pharma A/S Dybendal Alle 10 DK-2630 Taastrup Dánsko Takeda GmbH, Robert-Bosch- Strasse Singen Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dolforin 75 µg/h. Dolforin 100 µg/h transdermální náplast fentanylum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dolforin 75 µg/h. Dolforin 100 µg/h transdermální náplast fentanylum Příbalová informace: informace pro uživatele Dolforin 25 µg/h Dolforin 50 µg/h Dolforin 75 µg/h Dolforin 100 µg/h transdermální náplast fentanylum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H. 23 mg / 69 mg. čípky. (Faecis extractum fluidum, Squali oleum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H. 23 mg / 69 mg. čípky. (Faecis extractum fluidum, Squali oleum) sp.zn. sukls186765/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H 23 mg / 69 mg čípky (Faecis extractum fluidum, Squali oleum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok sp.zn.: sukls229282/2011 Příbalová informace: informace pro pacienta Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok polymaltosum ferricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HEDELIX SIRUP Hederae helicis folii extractum spissum (hustý extrakt

Více

Příbalová informace pro uživatele. DUROGESIC 75 µg/h. DUROGESIC 100 µg/h transdermální náplast fentanylum

Příbalová informace pro uživatele. DUROGESIC 75 µg/h. DUROGESIC 100 µg/h transdermální náplast fentanylum Příbalová informace pro uživatele DUROGESIC 12 µg/h DUROGESIC 25 µg/h DUROGESIC 50 µg/h DUROGESIC 75 µg/h DUROGESIC 100 µg/h transdermální náplast fentanylum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. GERODORM 40 mg, tablety cinolazepamum

Příbalová informace: informace pro uživatele. GERODORM 40 mg, tablety cinolazepamum sp.zn. sukls52880/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele GERODORM 40 mg, tablety cinolazepamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls131298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci

Více

VERMOX tablety mebendazolum

VERMOX tablety mebendazolum Příbalová informace: informace pro uživatele VERMOX tablety mebendazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat používat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls17909/2011, sukls17911/2011, sukls17912/2011, sukls17913/2011 a sukls17914/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls17909/2011, sukls17911/2011, sukls17912/2011, sukls17913/2011 a sukls17914/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls17909/2011, sukls17911/2011, sukls17912/2011, sukls17913/2011 a sukls17914/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE Fentanyl Orion 12 mikrogramů/h

Více

Příbalová informace-informace pro uživatele. Adolor 100 µg/h. transdermální náplast fentanylum

Příbalová informace-informace pro uživatele. Adolor 100 µg/h. transdermální náplast fentanylum Sp. zn. sukls74157/2013 Příbalová informace-informace pro uživatele Adolor 25 µg/h Adolor 50 µg/h Adolor 100 µg/h transdermální náplast fentanylum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls179441/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 sp.zn. sukls170392/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 Granule pro perorální roztok Acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls66417/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls96867/2011, sukls9178/2012

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls66417/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls96867/2011, sukls9178/2012 Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls66417/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls96867/2011, sukls9178/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - RP XANAX SR 0,5 mg XANAX SR 1 mg XANAX SR 2 mg XANAX SR

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. PREPARATION H rektální mast (faecis extractum fluidum, selachiorum hepatis oleum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. PREPARATION H rektální mast (faecis extractum fluidum, selachiorum hepatis oleum) sp.zn.: sukls50035/2010, sukls106419/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H rektální mast (faecis extractum fluidum, selachiorum hepatis oleum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Protradon 100 mg tablety tramadoli hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Protradon 100 mg tablety tramadoli hydrochloridum sp. zn. sukls111315/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Protradon 100 mg tablety tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Inflamalgin 10 mg/1 g gel diclofenacum natricum

Inflamalgin 10 mg/1 g gel diclofenacum natricum sp.zn. sukls241489/2011 a sp.zn. sukls53598/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Inflamalgin 10 mg/1 g gel diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls118077/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls118077/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls118077/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H (Faecis extractum fluidum, Squali oleum) rektální mast Přečtěte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum}

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum} PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACCOLATE 20, potahované tablety {zafirlukastum} Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX 5 mg, enterosolventní tablety bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOFENAC GALMED EMULGEL Diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

ANTABUS 400 mg šumivé tablety disulfiramum

ANTABUS 400 mg šumivé tablety disulfiramum sp.zn.: sukls144443/2011 a sp.zn.: sukls7175/2013, sukls134238/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele ANTABUS 400 mg šumivé tablety disulfiramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Otezla 10 mg potahované tablety Otezla 20 mg potahované tablety Otezla 30 mg potahované tablety Apremilastum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní

Více

sp.zn. sukls157387/2012 a sukls134225/2013

sp.zn. sukls157387/2012 a sukls134225/2013 sp.zn. sukls157387/2012 a sukls134225/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta Vigantol perorální kapky, roztok colecalciferolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Sp.zn.sukls176462/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Buprenorphine Actavis 35 mikrogramů/h transdermální náplast Buprenorphine Actavis 52,5 mikrogramů/h transdermální náplast Buprenorphine

Více

IMODIUM PLUS 8 Žvýkací tablety

IMODIUM PLUS 8 Žvýkací tablety IMODIUM PLUS 8 Žvýkací tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE IMODIUM PLUS žvýkací tablety (loperamidi hydrochloridum, simeticonum) Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto

Více

Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety desloratadinum

Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety desloratadinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

sp.zn.sukls172888/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE

sp.zn.sukls172888/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE sp.zn.sukls172888/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE 1/6 Příbalová informace: informace pro uživatele UBRETID 5 mg, tablety distigmini bromidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn.sukls41078/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Paralen Grip chřipka a kašel potahované tablety paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini hydrochloridum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls139104/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum) Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto

Více

HYPNOGEN 10 mg potahované tablety zolpidemi tartras

HYPNOGEN 10 mg potahované tablety zolpidemi tartras Sp.zn.sukls180939/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele HYPNOGEN 10 mg potahované tablety zolpidemi tartras Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TRAVEL-GUM 20 mg (Dimenhydrinatum) perorální guma

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TRAVEL-GUM 20 mg (Dimenhydrinatum) perorální guma sp.zn. sukls212990/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TRAVEL-GUM 20 mg (Dimenhydrinatum) perorální guma Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Apo-Tramadol/Paracetamol 37,5 mg/325 mg potahované tablety. tramadoli hydrochloridum/paracetamolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Apo-Tramadol/Paracetamol 37,5 mg/325 mg potahované tablety. tramadoli hydrochloridum/paracetamolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Apo-Tramadol/Paracetamol 37,5 mg/325 mg potahované tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls132677/2011 a příloha ke sp.zn.sukls46616/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls132677/2011 a příloha ke sp.zn.sukls46616/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls132677/2011 a příloha ke sp.zn.sukls46616/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VERSATIS 5% léčivá náplast Lidocainum Přečtěte si pozorně

Více

Co naleznete v této příbalové informaci

Co naleznete v této příbalové informaci sp.zn. sukls245523/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele GSCondro 1500 mg prášek pro perorální roztok glucosamini sulfas Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Belsanor 5 mg potahované tablety Belsanor 10 mg potahované tablety solifenacini succinas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Belsanor 5 mg potahované tablety Belsanor 10 mg potahované tablety solifenacini succinas Příbalová informace: informace pro uživatele Belsanor 5 mg potahované tablety Belsanor 10 mg potahované tablety solifenacini succinas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FLECTOR EP TISSUGEL Transdermální náplast (diclofenacum epolaminum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FLECTOR EP TISSUGEL Transdermální náplast (diclofenacum epolaminum) sp.zn. sukls32586/2011 a sp.zn. sukls32797/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FLECTOR EP TISSUGEL Transdermální náplast (diclofenacum epolaminum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Adepend 50 mg potahované tablety. naltrexoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Adepend 50 mg potahované tablety. naltrexoni hydrochloridum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls211059/2009 PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE Adepend 50 mg potahované tablety naltrexoni hydrochloridum Před použitím se přečtěte pozorně celou

Více

ZOVIRAX DUO KRÉM 1X2GM Krém

ZOVIRAX DUO KRÉM 1X2GM Krém ZOVIRAX DUO KRÉM 1X2GM Krém Výrobce: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., RIXENSART Značka: ZOVIRAX Charakteristika: Léčivý přípravek Kód výrobku: 229859 Kód EAN:8590335009103 Kód SUKL:0180938 Farmakoterapeutická

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum sp.zn.sukls175187/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VERSATIS 5% léčivá náplast Lidocainum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VERSATIS 5% léčivá náplast Lidocainum sp.zn.sukls127947/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VERSATIS 5% léčivá náplast Lidocainum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT PŘÍBALOVÁ INFORMACE Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stoptussin sirup musíte užívat

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Marcaine 0,5%, injekční roztok bupivacaini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Marcaine 0,5%, injekční roztok bupivacaini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro pacienta Marcaine 0,5%, injekční roztok bupivacaini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. PROTRADON tvrdé tobolky tramadoli hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. PROTRADON tvrdé tobolky tramadoli hydrochloridum sp. zn. sukls107414/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele PROTRADON tvrdé tobolky tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Sp. zn. sukls190516/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta

Sp. zn. sukls190516/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta Sp. zn. sukls190516/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta Tramadol Retard Actavis 100 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním Tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GABITRIL 10 mg (tiagabini hydrochloridum monohydricum) potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GABITRIL 10 mg (tiagabini hydrochloridum monohydricum) potahované tablety Příloha č. 2 ke změně sp.zn. sukls145683/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GABITRIL 10 mg (tiagabini hydrochloridum monohydricum) potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele STOPTUSSIN SIRUP. (Butamirati citras, guaifenesinum)

Příbalová informace: informace pro uživatele STOPTUSSIN SIRUP. (Butamirati citras, guaifenesinum) sp.zn. sukls244711/2009 Příbalová informace: informace pro uživatele STOPTUSSIN SIRUP (Butamirati citras, guaifenesinum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informacidříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Tamsulosin hydrochloride Actavis 0,4 mg tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním. tamsulosini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Tamsulosin hydrochloride Actavis 0,4 mg tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním. tamsulosini hydrochloridum Sp.zn.sukls191504/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Tamsulosin hydrochloride Actavis 0,4 mg tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním tamsulosini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn.sukls112914/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta COLDREX TABLETY Paracetamolu, coffeinum, phenylephrini hydrochloridum, terpinum monohydricum a acidum ascorbicum tablety Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Příbalová informace: informace pro pacienta DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat sp.zn.sukls247606/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls173765/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls173765/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls173765/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Adorma 5 mg, potahované tablety Adorma 10 mg, potahované tablety (zolpidemi tartras) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. CYSAXAL 100 mg tablety. Cyproteroni acetas

Příbalová informace: informace pro uživatele. CYSAXAL 100 mg tablety. Cyproteroni acetas Sp.zn.sukls101009/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele CYSAXAL 100 mg tablety Cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AMOL. Perorální kapky, roztok pro zevní použití

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AMOL. Perorální kapky, roztok pro zevní použití sp.zn. sukls75764/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AMOL Perorální kapky, roztok pro zevní použití Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Xyzal 5 mg, potahované tablety Levocetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně celou

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Castispir 10 mg, potahované tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls50598/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls50598/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls50598/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Stilnox potahované tablety zolpidemi tartras Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls79136/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou

Více

GERATAM 800 mg GERATAM 1200 mg NOOTROPIL 20% oral solution

GERATAM 800 mg GERATAM 1200 mg NOOTROPIL 20% oral solution PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GERATAM 800 mg GERATAM 1200 mg NOOTROPIL 20% oral solution (Piracetamum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Více

sp.zn. sukls108697/2012

sp.zn. sukls108697/2012 sp.zn. sukls108697/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Pentasa Sachet 2g granule s prodlouženým uvolňováním mesalazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Hyplafin 5 mg Potahované tablety Finasteridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Hyplafin 5 mg Potahované tablety Finasteridum Příbalová informace: informace pro uživatele 5 mg Potahované tablety Finasteridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls169811/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIKY 4%, kožní sprej, roztok

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls169811/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIKY 4%, kožní sprej, roztok Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls169811/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DIKY 4%, kožní sprej, roztok diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele sp.zn.sukls27505/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele PARALEN GRIP horký nápoj třešeň 650 mg/10 mg Granule pro perorální roztok paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 5 MG žvýkací tablety montelukastum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 5 MG žvýkací tablety montelukastum Příbalová informace: informace pro uživatele APO-MONTELUKAST 5 MG žvýkací tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začne Vaše dítě tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Sp.zn.sukls151598/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls245377/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls245377/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls245377/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Alprazolam Orion 2 mg tablety alprazolamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 4 MG žvýkací tablety montelukastum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 4 MG žvýkací tablety montelukastum Příbalová informace: informace pro uživatele APO-MONTELUKAST 4 MG žvýkací tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začne Vaše dítě tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Stilnox 10 mg zolpidemi tartras potahované tablety

Příbalová informace: informace pro uživatele. Stilnox 10 mg zolpidemi tartras potahované tablety sp.zn. sukls157381/2012 a sp.zn. sukls63718/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Stilnox 10 mg zolpidemi tartras potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. FENTANYL-JANSSEN, 0,5 mg/10 ml, injekční roztok Fentanylum

Příbalová informace: informace pro uživatele. FENTANYL-JANSSEN, 0,5 mg/10 ml, injekční roztok Fentanylum Příbalová informace: informace pro uživatele FENTANYL-JANSSEN, 0,5 mg/10 ml, injekční roztok Fentanylum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. MEDRACET 37,5 mg/325 mg tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. MEDRACET 37,5 mg/325 mg tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE MEDRACET 37,5 mg/325 mg tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele NOAX UNO 100 mg NOAX UNO 200 mg NOAX UNO 300 mg tablety s prodlouženým uvolňováním (tramadoli hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. ACC Long Hot Drink 600 mg prášek pro perorální roztokacetylcysteinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. ACC Long Hot Drink 600 mg prášek pro perorální roztokacetylcysteinum sp.zn. sukls57868/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele ACC Long Hot Drink 600 mg prášek pro perorální roztokacetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. PALEXIA 50 mg potahované tablety PALEXIA 75 mg potahované tablety PALEXIA 100 mg potahované tablety

Příbalová informace: informace pro uživatele. PALEXIA 50 mg potahované tablety PALEXIA 75 mg potahované tablety PALEXIA 100 mg potahované tablety sp. zn. sukls12767/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele PALEXIA 50 mg potahované tablety PALEXIA 75 mg potahované tablety PALEXIA 100 mg potahované tablety Tapentadolum Přečtěte si pozorně

Více

Fluimucil 100 Fluimucil 200 Granule pro přípravu perorálního roztoku Fluimucil 600 Šumivé tablety. (Acetylcysteinum)

Fluimucil 100 Fluimucil 200 Granule pro přípravu perorálního roztoku Fluimucil 600 Šumivé tablety. (Acetylcysteinum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Fluimucil 100 Fluimucil 200 Granule pro přípravu perorálního roztoku Fluimucil 600 Šumivé tablety (Acetylcysteinum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PK-Merz potahované tablety. Amantadini sulfas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PK-Merz potahované tablety. Amantadini sulfas Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls58417/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PK-Merz potahované tablety Amantadini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls139213/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls139213/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls139213/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Imodium DUO ACTION žvýkací tablety (loperamidi hydrochloridum, simeticonum) Tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Irbesartan +pharma 75 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 150 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 300 mg, potahované tablety irbesartanum Přečtěte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Tetmodis 25 mg tablety, Tetrabenazinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Tetmodis 25 mg tablety, Tetrabenazinum sp. zn. sukls128446/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Tetmodis 25 mg tablety Tetrabenazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

sp.zn. sukls241158/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele

sp.zn. sukls241158/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele sp.zn. sukls241158/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ Granule pro perorální roztok paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Rosalgin 500 mg, granule pro vaginální roztok benzydamini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Rosalgin 500 mg, granule pro vaginální roztok benzydamini hydrochloridum sp.zn. sukls82957/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Rosalgin 500 mg, granule pro vaginální roztok benzydamini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ospolot 200 mg potahované tablety. Sultiamum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ospolot 200 mg potahované tablety. Sultiamum Příbalová informace: informace pro pacienta Ospolot 200 mg potahované tablety Sultiamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls67042/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zynzol 1 mg potahované tablety anastrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CYSAXAL 100 mg tablety Léčivá látka: Cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. XANAX 0,25 mg XANAX 0,5 mg XANAX 1 mg XANAX 2 mg tablety (alprazolamum)

Příbalová informace: informace pro pacienta. XANAX 0,25 mg XANAX 0,5 mg XANAX 1 mg XANAX 2 mg tablety (alprazolamum) sp.zn.sukls208932/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta XANAX 0,25 mg XANAX 0,5 mg XANAX 1 mg XANAX 2 mg tablety (alprazolamum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

sp.zn. sukls195019/2009

sp.zn. sukls195019/2009 sp.zn. sukls195019/2009 Příbalová informace: informace pro uživatele PENTASA 1 g rektální suspenze mesalazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls247013/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. LAMISIL Terbinafini hydrochloridum krém

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. LAMISIL Terbinafini hydrochloridum krém PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE LAMISIL Terbinafini hydrochloridum krém Přečtěte si příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. Obsahuje pro vás důležité informace. Ponechte

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety (moclobemidum) Přečtěte

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls100905/2011 a příloha ke sp.zn.sukls258988/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls100905/2011 a příloha ke sp.zn.sukls258988/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls100905/2011 a příloha ke sp.zn.sukls258988/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOABAK 1 mg/ml, oční kapky, roztok Diclofenacum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. OMNIPAQUE 300 300 mg I/ml, injekční roztok. OMNIPAQUE 350 350 mg I/ml, injekční roztok

Příbalová informace: informace pro uživatele. OMNIPAQUE 300 300 mg I/ml, injekční roztok. OMNIPAQUE 350 350 mg I/ml, injekční roztok sp.zn. sukls155681/2012, sukls155683/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele OMNIPAQUE 300 300 mg I/ml, injekční roztok OMNIPAQUE 350 350 mg I/ml, injekční roztok Iohexolum Přečtěte si pozorně

Více

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE!1 Příbalová informace: informace pro uživatele Esmya 5 mg tablety Ulipristali acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Veral Neo 1% gel1x100g II

Veral Neo 1% gel1x100g II Veral Neo 1% gel1x100g II VERAL NEO 1% GEL 1X100GM II Gel VERAL NEO 1% GEL gel (Diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

Složení Léčivá látka: 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g)

Složení Léčivá látka: 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls242857/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lactulose AL sirup (lactulosum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité

Více

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls132402/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls96863/2011, sukls9166/2012

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls132402/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls96863/2011, sukls9166/2012 Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls132402/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls96863/2011, sukls9166/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - RP XANAX 0,25 mg XANAX 0,5 mg XANAX 1 mg XANAX 2 mg tablety

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele Mimpara 30 mg potahované tablety Mimpara 60 mg potahované tablety Mimpara 90 mg potahované tablety Cinacalceti hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Lunaldin 100 mikrogramů sublingvální tablety Lunaldin 200 mikrogramů sublingvální tablety Lunaldin 300 mikrogramů sublingvální tablety Lunaldin 400 mikrogramů

Více