Příbalová informace: informace pro uživatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příbalová informace: informace pro uživatele"

Transkript

1 Sp.zn.sukls172726/2014 Sp.zn.sukls65842/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Matrifen 12 mikrogramů/hodinu, Matrifen 25 mikrogramů/hodinu, Matrifen 50 mikrogramů/hodinu, Matrifen 75 mikrogramů/hodinu, Matrifen 100 mikrogramů/hodinu, Fentanylum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li případně další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Matrifen a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Matrifen používat 3. Jak se Matrifen používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Matrifen uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Matrifen a k čemu se používá? Matrifen obsahuje léčivou látku fentanyl. Fentanyl patří do skupiny léků tlumících silnou bolest zvaných opioidní analgetika a působí tak, že zablokuje přechod signálu bolesti do mozku. Fentanyl je postupně uvolňován z náplasti, vstřebává se kůží do těla, Matrifen se používá: Dospělí: - K léčbě dlouhodobé bolesti, kterou lze mírnit jedině silnými analgetiky. Děti: - K dlouhodobému zvládání těžké chronické bolesti u dětí starších 2 let, které byly léčeny opioidy. Jedna tlumí bolest po 72 hodin (3 dny). 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Matrifen používat Náplasti Matrifen je možné použít u dětí ve věku 2 až 16 let, které již dříve užívaly opioidní léky proti bolesti. Pokud byly náplasti předepsány Vašemu dítěti, oslovení Vy uvedené všude níže znamená Vaše dítě. Nepoužívejte Matrifen: - jestliže jste alergický(á) na fentanyl nebo na kterékoli další složky tohoto přípravku (uvedené v bodě 6). - jestliže trpíte krátkodobou bolestí (např. po operaci). - jestliže máte vážné dechové potíže. 1

2 - jestliže je Váš centrální nervový systém (např. mozek, nebo mícha) vážně poškozen, např. po poranění mozku. Upozornění a opatření VAROVÁNÍ Matrifen je léčivý přípravek, který může být pro děti životu nebezpečný. Týká se to také použitých transdermálních náplastí. Nezapomínejte, že vzhled těchto náplastí může být pro děti přitažlivý, což může v některých případech vést až k úmrtí. Matrifen může mít životu nebezpečné nežádoucí účinky u lidí, kteří pravidelně neužívají předepsané opioidní léky. Nalepení náplasti jiné osobě Náplast musí být použita pouze na kůži osoby, které byla předepsána lékařem. Byly hlášeny případy, kdy se náplast náhodně přilepila na kůži člena rodiny, který byl v blízkém fyzickém kontaktu nebo sdílel jedno lože s osobou používající náplasti. Přilepení náplasti na jinou osobu (především dítě) může vést k předávkování. V případě, že dojde k nalepení náplasti na kůži jiné osoby, okamžitě náplast sejměte a vyhledejte lékaře. Před použitím přípravku Matrifen informujte lékaře, pokud trpíte některým z níže jmenovaných onemocnění: - astma, dechové potíže (snížená schopnost dýchání), nebo plicní onemocnění - nepravidelný srdeční tep - nízký krevní tlak - porucha funkce jater - porucha funkce ledvin - pokud jste měl(a) úraz hlavy nebo mozkové onemocnění (např. nádor) - pokud trpíte nemocí způsobující únavu a slabost svalů (myasthenia gravis) - Matrifen může způsobovat zácpu, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu, jak předcházet zácpě. Informujte svého lékaře, jestliže máte horečku. Při zvýšené tělesné teplotě se může kůží do těla uvolňovat větší množství léčiva než obvykle. Ke zvýšenému uvolňování léčiva z náplasti Matrifen může dojít také v důsledku přímého vystavení zdrojům tepla, jako jsou vyhřívané podložky, elektrické dečky, ohřívací lahve, vyhřívaná vodní lůžka, sauna, opalovací lampy, solárium, horké koupele nebo horké lázeňské koupele. Po nalepení náplasti se můžete sprchovat. Vyvarujte se intenzivního slunění a v horkých letních dnech chraňte náplast částí oděvu. Transdermální náplasti nerozdělujte ani nestříhejte. Snížená úleva od bolesti (tolerance), fyzická nebo psychická závislost se může vyvinout, pokud používáte Matrifen po delší dobu. Nicméně závislost je jen vzácně pozorována u pacientů, kteří jsou léčeni s bolestí rakovinného původu. Starším pacientům by měla být věnována zvýšená pozornost při užívání přípravku Matrifen. Děti Matrifen by neměl být podán dětem mladším 2 let nebo dětem, které dříve neužívaly silné léky proti bolesti jako například morfin. Další léčivé přípravky a Matrifen Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Určité léky mohou ovlivnit přípravek Matrifen nebo jím mohou být ovlivněny. Mezi tyto léky patří: - Léky tlumící bolest (např. opioidy jako morfin a kodein) a také pentazocin, nalbufin a buprenorfin, - Přípravky na léčbu úzkosti a léky na uklidnění, léky na spaní a celková anestetika, fenotiaziny (léky proti psychóze), - Antihistaminika s uklidňujícím účinkem (některé léky proti alergii a cestovní nevolnosti, které způsobují ospalost), - Léky používané na uvolnění svalů, - Některé přípravky používané na léčbu epilepsie (např. karbamazepin, fenobarbital nebo fenytoin), - Rifampicin (k léčbě tuberkulózy), - Ritonavir a nelfinavir (léčba HIV), - Itrakonazol, ketokonazol, flukonazol a vorikonazol (proti plísňovým onemocněním), 2

3 - MAO inhibitory (např. moklobemid proti depresi nebo selegilin proti Parkinsonově chorobě) Matrifen by neměl být užit dříve než po 14 dnech po přerušení léčby MAO inhibitory, - Některé přípravky používané k léčbě deprese (např. citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin), - Makrolidová antibiotika (např. erytromycin, troleandomycin a klaritromycin), - Nefazodon (proti depresi), - Přípravky na léčbu nepravidelného tepu, jako je amiodaron, diltiazem nebo verapamil. Matrifen s alkoholem Nepijte alkohol během používání Matrifen náplastí, protože to může zvýšit nebezpečí vzniku závažných nežádoucích účinků a způsobit dýchací obtíže, pokles krevního tlaku, extrémní ospalost a kóma. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Bezpečnost užívání přípravku Matrifen u těhotných žen není stanovena. Použití fentanylu během porodu se nedoporučuje, protože fentanyl může způsobit dýchací obtíže novorozence. Fentanyl je vylučován do mateřského mléka a může způsobit dýchací obtíže (snižuje schopnost dýchat) u kojeného dítěte. Kojení by mělo být zahájeno nejdříve 72 hodin po odstranění náplasti Matrifen. Neužívejte přípravek Matrifen, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pouze Váš lékař může rozhodnout, zda je pro Vás větší riziko neužívat nebo užívat Matrifen v těhotenství. Dlouhodobá léčba během těhotenství může způsobit abstinenční příznaky u novorozenců. Pokud otěhotníte během léčby přípravkem Matrifen, informujte svého lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Fentanyl může způsobit, že se cítíte ospalý(á). Když se budete cítit ospalý(á), neřiďte ani neobsluhujte stroje. 3. Jak se Matrifen používá Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování je určeno Vaším lékařem, který Vám ho individuálně přizpůsobí. Vždy uposlechněte doporučení svého lékaře. Doporučená dávka je jedna náplast každé tři dny. Podle Vaší reakce může být přizpůsobena síla náplasti nebo počet náplastí. Účinek se projeví během prvních 24 hodin po aplikaci první náplasti. Léčbu nepřerušujte bez konzultace se svým lékařem. Použití a výměna náplastí V každé náplasti je dostatek léčiva, aby vydržela 3 dny (72 hodin). Vyměňujte svou náplast každý třetí den, pokud Váš lékař neurčil jinak. Vždy odstraňte starou náplast předtím, než aplikujete novou. Vždy vyměňujte svou náplast ve stejný čas dne, každý třetí den (72 hodin). Pokud používáte více než jednu náplast, vyměňte všechny náplasti najednou. Zaznamenejte si den, datum a čas aplikace náplasti, abyste si připomněli, kdy náplast vyměnit. Následující tabulka ukazuje, v který den v týdnu si náplast vyměnit: Aplikujte náplast v Vyměňte svou náplast ve stejný čas v pondělí čtvrtek úterý pátek středu sobotu čtvrtek neděli pátek pondělí sobotu úterý neděli středu 3

4 Kam aplikovat náplast Dospělí - Aplikujte náplast na rovnou plochu na horní části těla nebo paže. Děti - Vždy aplikujte náplast do oblasti horní části zad. To snižuje možnost, že dítě na náplast dosáhne nebo ji strhne. - Čas od času kontrolujte, že náplasti stále drží na pokožce. - Je důležité, aby Vaše dítě neodstranilo náplast a nevložilo si ji do úst, protože to může být život ohrožující nebo dokonce mít za následek smrt. - Může chvíli trvat, než se plně rozvine účinnost náplasti. Vaše dítě proto možná bude potřebovat další léky tlumící bolest do doby, než náplasti začnou účinkovat. V případě potřeby se poraďte se svým lékařem. - Děti je třeba velmi pečlivě sledovat po dobu 48 hodin po: - prvním nalepení náplasti - zvýšení dávky náplasti. Neaplikujte náplast sobě, ani svému dítěti na: - stejné místo dvakrát po sobě. - citlivé oblasti, kterými hodně pohybuje(te), poraněnou kůži, pupínky nebo jiné kožní vady. - velmi ochlupenou kůži. Případné ochlupení neholte (holení dráždí pokožku), ale ostříhejte nůžkami co možná nejblíže pokožce. Novou náplast na stejné místo na pokožce můžete aplikovat nejdříve za několik dní. Aplikace náplasti Krok 1: Připravte pokožku. - Ujistěte se, že pokožka je před aplikací náplasti zcela suchá, čistá a chladná. - Pokud potřebujete pokožku umýt, používejte pouze studenou vodu. - Nepoužívejte před aplikací náplasti mýdla nebo jiné mycí prostředky, krémy, zvlhčující přípravky, oleje nebo pudr. - Nenalepujte náplast hned po horké koupeli nebo sprše. Krok 2: Otevřete sáček. - Každá náplast je zatavena ve vlastním sáčku. - Roztrhněte nebo rozstřihněte sáček na zářezu, jak ukazuje šipka. - Jemně odtrhněte nebo odstřihněte celý okraj sáčku (jestliže používáte nůžky, stříhejte v blízkosti zataveného okraje sáčku, abyste nepoškodili náplast). Uchopte obě strany otevřeného sáčku a odtáhněte je od sebe. - Vyjměte náplast a okamžitě ji použijte. - Uschovejte si prázdný sáček, abyste s jeho pomocí později zlikvidovali použitou náplast. - Každou náplast použijte pouze jednou. - Nevyjímejte náplast ze sáčku dříve, než jste připraveni ji použít. - Zkontrolujte náplast, zda není poškozená. - Nepoužívejte náplast, jestliže byla rozdělená, rozstřižená nebo vypadá poškozeně. - Nikdy náplast nedělte ani nestříhejte. Krok 3: Odlepte kryt a přitiskněte. - Ujistěte se, že náplast bude překryta volným oblečením a nehrozí zachycení o těsný nebo elastický pásek. 4

5 - Opatrně odlepte jednu polovinu lesklého plastového krytu směrem od středu náplasti. Snažte se nedotýkat se lepící plochy náplasti. - Přitiskněte tuto lepící část náplasti na pokožku. - Odstraňte druhou část krytu a přitiskněte dlaní ruky celou náplast na pokožku. - Přidržujte alespoň po dobu 30 vteřin. Ujistěte se, že náplast dobře přilnula, zejména na okrajích. Krok 4: Zlikvidujte náplast. - Po sejmutí náplasti ji ihned přeložte pevně na polovinu lepící plochou dovnitř, aby se k sobě pevně slepila. - Vložte ji do původního sáčku a odhoďte sáček do koše s Vaším domácím odpadem. - I použité náplasti obsahují určité množství léku, které může být škodlivé dětem a může přivodit smrt, proto uchovávejte své použité náplasti mimo dohled a dosah dětí. Krok 5: Umyjte se. - Po aplikaci si umyjte ruce čistou vodou. Jak rychle začnou náplasti účinkovat? - Může trvat až jeden den, než začne Vaše první náplasti účinkovat naplno. - Váš lékař Vám může na tento první den předepsat další léky tlumící bolest. - Poté by Vám náplast měla pomoci ulevit od bolesti nepřetržitě, takže můžete přestat užívat ostatní léky tlumící bolest. Avšak i přesto Vám může Váš lékař čas od času předepsat další léky tlumící bolest. Jestliže jste použil(a) více přípravku Matrifen, než jste měl(a): Pokud jste použil(a) více náplastí, než Vám bylo předepsáno, odstraňte náplasti a okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici k posouzení rizika předávkování. Nejznámějším příznakem předávkování je snížená schopnost dýchání. Jestliže nemocný používající přípravek Matrifen dýchá příliš pomalu nebo slabě, neprodleně odstraňte náplast a přivolejte okamžitě lékaře. Postiženého udržujte zatím v bdělém stavu tím, že na něj budete mluvit nebo s ním v pravidelných intervalech zatřeste. K dalším příznakům předávkování patří: ospalost, nízká tělesná teplota, pomalý srdeční tep, snížené napětí ve svalech, hluboká sedace (zklidnění), ztráta koordinace svalů, zúžení očních zornic (malinké zornice) a křeče (mimovolné stahy svalů). Známky předávkování zahrnují dýchací obtíže nebo mělké dýchání, únava, extrémní ospalost, neschopnost jasného myšlení, normální chůze nebo řeči a pocity na omdlení, závratí nebo zmatenosti. Jestliže náplast přilne na kůži jiné osoby (viz také bod 2 výše): - Náplast použijte pouze na pokožku osoby, které byla předepsána. - Ujistěte se, že náplast nebude stržena a náhodně přenesena na Vašeho(i) partnera(ku) nebo dítě, zvláště pokud s ní(m) sdílíte lože nebo jste v úzkém kontaktu. - Pokud náplast náhodně přilne na pokožku jiné osoby, okamžitě ji odstraňte a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Jak dlouho budete používat náplasti? - Náplasti Matrifen jsou určeny pro řešení dlouhodobé bolesti. Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho budete náplasti používat. Pokud se Vaše bolest zhorší - Pokud se během používání těchto náplastí zhorší Vaše bolest, Váš lékař Vám může doporučit náplast s vyšší silou nebo Vám předepíše další léky tlumící bolest (nebo obojí). - Pokud Vám zvýšení síly náplasti nepomůže, Váš lékař může ukončit používání náplastí. Jestliže jste zapomněl(a) použít nebo vyměnit náplast: Náplast vyměňujte ve stejnou dobu každé tři dny, pokud Vám lékař nenařídil jinak. Pokud zapomenete vyměnit svou náplast, vyměňte ji, hned jak si vzpomenete. Pokud vyměňujete náplasti velmi opožděně, kontaktujte svého lékaře, protože byste mohl(a) potřebovat další léky proti bolesti, avšak neaplikujte další náplast. Jestliže jste přestal(a) používat Matrifen: 5

6 - Poraďte se se svým lékařem dříve, než přestanete používat tyto náplasti. - Pokud jste je používal(a) už nějaký čas, Vaše tělo si na ně mohlo navyknout. Náhlé přerušení používání náplastí může způsobit, že se nebudete cítit dobře. - Pokud přestanete používat náplasti, nezačínejte znovu dříve, než se poradíte se svým lékařem. Je možné, že budete potřebovat jinou sílu náplasti, až budete znovu začínat. Každodenní činnosti při používání náplastí - Náplasti jsou voděodolné. - Během nošení náplasti se můžete sprchovat nebo koupat, ale nemasírujte přímo náplast. - Při nošení náplasti můžete také plavat, ale: - nepoužívejte horké vířivé lázeňské koupele. - nepřikládejte přes náplast těsný nebo elastický pásek. - Nevystavujte náplast přímému zdroji tepla jako vyhřívané podložky, ohřívací lahve, elektrické dečky, vyhřívaná vodní lůžka, tepelné nebo opalovací lampy, intenzivní slunění, delší horké koupele nebo sauna. Mohou totiž ovlivnit způsob vstřebávání léčivého přípravku do kůže. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se vyskytnou jakékoli z následujících vážných vedlejších účinků, odstraňte náplast a ihned kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nemocnici. Můžete potřebovat neodkladnou lékařskou péči: pocit neobvyklé ospalosti, pomalejší nebo slabší dýchání, než byste čekali. Velmi vzácně mohou být tyto dýchací obtíže život ohrožující nebo dokonce smrtelné, zejména u osob, které již dříve neužívaly silné opioidní léky tlumící bolest (jako Matrifen nebo morfin). Pokud si Vy nebo Váš(e) partner(ka) či pečovatel(ka) povšimne(te), že Vy nebo Vaše dítě dýchá výrazněji pomalu nebo slabě, přimějte šetrně osobu/dítě s těmito příznaky, aby se pohybovala(o) a hovořila(o), jak jen je to možné. Náhlý otok obličeje nebo v krku, závažné podráždění, zčervenání nebo výskyt puchýřů na kůži. Mohou to být známky závažné alergické reakce. To se vyskytuje jen u malého počtu lidí. Křeče, stahy nebo záchvaty. Postihují méně než 1 osobu ze 100. Snížené vědomí nebo ztráta vědomí. Postihují méně než 1 osobu ze 100. Další nežádoucí účinky Velmi časté: postihují více než 1 osobu z 10 - ospalost, - závratě, - bolest hlavy, - nevolnost, cítit se zle (zvracení), - zácpa Časté: postihují až 1 osobu z 10 - přecitlivělost, - ztráta chuti k jídlu, problémy se spaním - zmatenost, deprese, úzkost, halucinace, - třes, - pocity pálení na kůži (parestézie), - pocit závratě, - nepravidelný tep, zrychlený srdeční tep, - vysoký krevní tlak, - průjem, sucho v ústech, problémy se žaludkem, - pocení, - svědění, vyrážka, zčervenání, 6

7 - křeče svalů, - obtíže s močením, - únava, - otoky rukou, kotníků nebo nohou, - slabost, - necítit se dobře, pocit chladu Méně časté: postihují až 1 osobu ze ztráta paměti, - pocit rozrušenosti, dezorientace, vzrušení nebo neobvyklá bezstarostnost, - snížený pocit citlivosti zvláště na kůži, - pomalý tep, - namodralé zbarvení kůže, - nízký krevní tlak, - ucpání střev, - ekzém a/nebo jiné onemocnění kůže včetně míst, kde je nalepena náplast, - záškuby svalů, - poruchy sexuální funkce, - horečka, příznaky podobné chřipce, změny tělesné teploty, abstinenční syndrom (cítit se zle, na zvracení, průjem, úzkost nebo třes) Vzácné: postihují až 1 osobu z zúžení očních zornic (malinké zornice), - částečné ucpání tenkého nebo tlustého střeva Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících: Velmi časté: postihují více než 1 osobu z 10 - bolest hlavy, - pocit nevolnosti nebo pocit na zvracení, - zácpa, průjem, - svědění Časté: postihují až 1 osobu z 10 - alergická reakce, - ztráta chuti k jídlu, bolest žaludku, - neschopnost spát, ospalost, únava, pocit slabosti, - pocit obav nebo deprese, haluciance (vidět, cítit nebo slyšet věci, které neexistují), - závratě, - třes, snížený pocit citlivosti zvláště na kůži, - sucho v ústech - vyrážka, nadměrné pocení, zčervenání kůže, - křeče svalů, - obtíže s močením, - otoky rukou, kotníků nebo nohou, - reakce kůže v místě, kde je nalepena náplast Méně časté: postihují až 1 osobu ze zmatenost, - pocit bodání v kůži, - zúžení očních zornic (malinké zornice), - pocit závratě, - namodralé zbarvení kůže, ekzém a/nebo jiná onemocnění kůže včetně dermatitidy v místě, kde je nalepena náplast, - abstinenční syndrom (např. cítit se zle, pocit na zvracení, průjem, úzkost nebo třes), příznaky podobné chřipce Další nežádoucí účinky Snížená úleva od bolesti (tolerance), může se vyvinout fyzická či psychická závislost během dlouhodobého užívání fentanylu. 7

8 Abstinenční příznaky u opioidů (jako jsou pocit na zvracení, cítit se zle, průjem, úzkost, třes) se mohou vyskytnout u pacientů po přechodu z opioidních analgetik na i Matrifen. Kožní vyrážky, svědění nebo pocení (vyskytuje se u méně než 1 osoby z 10). Můžete zaznamenat vyrážky, zčervenání nebo mírné svědění pokožky v místě nalepení náplasti. Tyto příznaky jsou obvykle mírné a zmizí po odstranění náplasti. Pokud se tak nestane nebo pokud náplast silně dráždí Vaši pokožku, poraďte se se svým lékařem. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova Praha 10 Webové stránky: Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Matrifen uchovávat Uchovávejte nepoužité a použité náplasti mimo dohled a dosah dětí. Velké množství fentanylu zůstává v transdermálních náplastech i po použití. Náplasti nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti uvedeného na obalu. Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce použitelnosti. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nakládání s náplastí Náhodné vystavení účinkům použité a nepoužité náplasti zejména u dětí může přivodit smrt. Použité náplasti je třeba přeložit tak, aby lepící plocha náplasti přilnula pevně k sobě, a pak je bezpečně vyhoďte do odpadu. Nepoužité náplasti je třeba vrátit do nemocnice nebo do lékárny. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Matrifen, obsahuje Léčivou látkou je: Fentanylum. Náplasti jsou dodávány v 5 různých silách (viz tabulka níže). Název náplasti: Každá náplast obsahuje: Každá náplast uvolňuje Obsah léčivé plochy dávku: každé náplasti je: Matrifen 12 mikrogramů 1,38 mg 12 mikrogramů / hodinu 4,2 cm 2 /hodinu Matrifen 25 mikrogramů 2,75 mg 25 mikrogramů / hodinu 8,4 cm 2 /hodinu Matrifen 50 mikrogramů 5,5 mg 50 mikrogramů / hodinu 16,8 cm 2 /hodinu Matrifen 75 mikrogramů / hodinu 8,25 mg 75 mikrogramů / hodinu 25,2 cm 2 8

9 Matrifen 100 mikrogramů /hodinu 11 mg 100 mikrogramů / hodinu 33,6 cm 2 Ostatní složky jsou: dipropylenglykol, hyprolóza, dimetikon 350, aminorezistentní dimetikon střední adhezivní, aminorezistentní hyperadhezivní dimetikon, ethylen-vinyl-acetátová membrána, krycí fólie pegoterátová silikonizovaná fólie 19 µm (PET), odnímatelná ochranná fólie fluoropolymerovaná pegoterátová fólie, inkoust. Jak Matrifen vypadá a co obsahuje toto balení Matrifen je průhledná a obdélníková, každá náplast je zabalena v zataveném sáčku z papíru, aluminia a polyakrylonitrilu (PAN). Náplasti jsou vybaveny barevným potiskem s obchodním názvem, léčivou látkou a silou přípravku: Náplast 12 mikrogramů/hodinu: hnědý potisk Náplast 25 mikrogramů/hodinu: červený potisk Náplast 50 mikrogramů/hodinu: zelený potisk Náplast 75 mikrogramů/hodinu: světle modrý potisk Náplast 100 mikrogramů/hodinu: šedivý potisk Náplasti jsou dodávány v balení obsahujícím 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 a 20 náplastí. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S Dybendal Alle 10 DK-2630 Taastrup Dánsko Výrobci: Takeda Pharma A/S Dybendal Alle 10 DK-2630 Taastrup Dánsko Takeda GmbH, Robert-Bosch- Strasse Singen Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls70053/2010, sukls70054/2010, sukls70055/2010, sukls70057/2010, sukls70060/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls70053/2010, sukls70054/2010, sukls70055/2010, sukls70057/2010, sukls70060/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls70053/2010, sukls70054/2010, sukls70055/2010, sukls70057/2010, sukls70060/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Matrifen 12 mikrogramů/hodtransdermální

Více

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky sp.zn. sukls74884/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky (tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků.

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků. sp.zn.: sukls106117/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Viru-Merz, gel tromantadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp. zn. sukls46158/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MABRON 50 mg tvrdé tobolky tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa sp.zn. sukls113741/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA 20 mg, enterosolventní tablety escinum alfa Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. HYPNOMIDATE, 2 mg/ml, injekční roztok Etomidatum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. HYPNOMIDATE, 2 mg/ml, injekční roztok Etomidatum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOMIDATE, 2 mg/ml, injekční roztok Etomidatum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dolforin 75 µg/h. Dolforin 100 µg/h transdermální náplast fentanylum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dolforin 75 µg/h. Dolforin 100 µg/h transdermální náplast fentanylum Příbalová informace: informace pro uživatele Dolforin 25 µg/h Dolforin 50 µg/h Dolforin 75 µg/h Dolforin 100 µg/h transdermální náplast fentanylum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Příbalová informace: Informace pro pacienta sp.zn.sukls98480/2015 Příbalová informace: Informace pro pacienta Mucoplant břečťanový sirup proti kašli sirup Léčivá látka: Hederae helicis folii extractum siccum (suchý extrakt z břečťanového listu)

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HEDELIX SIRUP Hederae helicis folii extractum spissum (hustý extrakt

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Frontin 0,5 mg. Frontin 1 mg alprazolamum tablety

Příbalová informace: informace pro uživatele. Frontin 0,5 mg. Frontin 1 mg alprazolamum tablety sp.zn. sukls146940/2014, sukls146941/2014, sukls146942/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Frontin 0,25 mg Frontin 0,5 mg Frontin 1 mg alprazolamum tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok sp.zn.: sukls229282/2011 Příbalová informace: informace pro pacienta Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok polymaltosum ferricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fentanyl-ratiopharm 75 µg/h. Fentanyl-ratiopharm 100 µg/h transdermální náplast (fentanylum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fentanyl-ratiopharm 75 µg/h. Fentanyl-ratiopharm 100 µg/h transdermální náplast (fentanylum) Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls118556/2010; sukls118559/2010; sukls118561/2010; sukls118563/2010; sukls118572/2010 a příloha k sp. zn. sukls109971/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H. 23 mg / 69 mg. čípky. (Faecis extractum fluidum, Squali oleum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H. 23 mg / 69 mg. čípky. (Faecis extractum fluidum, Squali oleum) sp.zn. sukls186765/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H 23 mg / 69 mg čípky (Faecis extractum fluidum, Squali oleum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele Fentanyl Pfizer 0,012 mg/h transdermální náplast Fentanyl Pfizer 0,025 mg/h transdermální náplast Fentanyl Pfizer 0,050 mg/h transdermální náplast Fentanyl

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum sp.zn. sukls221673/2011 Příbalová informace: Informace pro uživatele NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. PALEXIA 4 mg/ml perorální roztok PALEXIA 20 mg/ml perorální roztok. Tapentadolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. PALEXIA 4 mg/ml perorální roztok PALEXIA 20 mg/ml perorální roztok. Tapentadolum sp. zn. sukls12767/2013 a sukls12764/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele PALEXIA 4 mg/ml perorální roztok PALEXIA 20 mg/ml perorální roztok Tapentadolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace pro uživatele. DUROGESIC 75 µg/h. DUROGESIC 100 µg/h transdermální náplast fentanylum

Příbalová informace pro uživatele. DUROGESIC 75 µg/h. DUROGESIC 100 µg/h transdermální náplast fentanylum Příbalová informace pro uživatele DUROGESIC 12 µg/h DUROGESIC 25 µg/h DUROGESIC 50 µg/h DUROGESIC 75 µg/h DUROGESIC 100 µg/h transdermální náplast fentanylum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum sp.zn. sukls122313/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Adorma 5 mg, potahované tablety Adorma 10 mg, potahované tablety (zolpidemi tartras)

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Adorma 5 mg, potahované tablety Adorma 10 mg, potahované tablety (zolpidemi tartras) Sp.zn. sukls19085/2015 Příbalová informace: Informace pro pacienta Adorma 5 mg, potahované tablety Adorma 10 mg, potahované tablety (zolpidemi tartras) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

sp.zn. sukls219558/2011

sp.zn. sukls219558/2011 sp.zn. sukls219558/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Talcid žvýkací tablety hydrotalcitum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Trapamaphin 35 g/h Trapamaphin 52,5 g/h Trapamaphin 70 g/h transdermální náplast.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Trapamaphin 35 g/h Trapamaphin 52,5 g/h Trapamaphin 70 g/h transdermální náplast. Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls39139/2012, sukls39154/2012, sukls39148/2012 a příloha ke sp.zn.sukls221039/2011, sukls221133/2011, sukls221197/2011, sukls13536/2012, sukls13537/2012,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety Amlodipinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety Amlodipinum Příbalová informace: informace pro uživatele Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety Amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Strepsils Plus Spray orální sprej dichlorbenzenmethanolum, amylmetacresolum, lidocainum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Strepsils Plus Spray orální sprej dichlorbenzenmethanolum, amylmetacresolum, lidocainum sp.zn.sukls188553/2013 Příbalová informace: Informace pro uživatele Strepsils Plus Spray orální sprej dichlorbenzenmethanolum, amylmetacresolum, lidocainum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Solifenacin Apotex 10 mg potahované tablety. Solifenacini succinas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Solifenacin Apotex 10 mg potahované tablety. Solifenacini succinas Příbalová informace: informace pro uživatele Solifenacin Apotex 10 mg potahované tablety Solifenacini succinas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

ZODAC GTT perorální kapky, roztok cetirizini dihydrochloridum

ZODAC GTT perorální kapky, roztok cetirizini dihydrochloridum sp.zn. sukls190855/2010 Příbalová informace: informace pro pacienta ZODAC GTT perorální kapky, roztok cetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety Léčivá látka: desloratadinum

Příbalová informace: informace pro pacienta Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety Léčivá látka: desloratadinum Příbalová informace: informace pro pacienta Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety Léčivá látka: desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

sp.zn.sukls187300/2013

sp.zn.sukls187300/2013 sp.zn.sukls187300/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TRAMAL kapky 100 mg/1 ml, Perorální kapky, roztok (Tramadoli hydrochloridum) v lahvičce s dávkovací pumpou Přečtěte si pozorně celou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Sp.zn. sukls20326/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Solifenacin G.L.Pharma 5 mg, potahované tablety Solifenacin G.L.Pharma 10 mg, potahované tablety solifenacini succinas Přečtěte si pozorně

Více

sp.zn. sukls106127/2012 a sukls186748/2014

sp.zn. sukls106127/2012 a sukls186748/2014 sp.zn. sukls106127/2012 a sukls186748/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele Sanval 10 mg potahované tablety (zolpidemi tartras) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Tiapralan 100 mg tablety tiapridi hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Tiapralan 100 mg tablety tiapridi hydrochloridum sp.zn. sukls34201/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Tiapralan 100 mg tablety tiapridi hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cardilopin 2,5 mg Cardilopin 5 mg Cardilopin 10 mg tablety amlodipinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cardilopin 2,5 mg Cardilopin 5 mg Cardilopin 10 mg tablety amlodipinum sp.zn. sukls180582/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Cardilopin 2,5 mg Cardilopin 5 mg Cardilopin 10 mg tablety amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Paralen Grip chřipka a kašel potahované tablety (paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini hydrochloridum)

Paralen Grip chřipka a kašel potahované tablety (paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini hydrochloridum) Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls96119/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Paralen Grip chřipka a kašel potahované tablety (paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZODAC 10mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZODAC 10mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum sp.zn.sukls170782/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta ZODAC 10mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls171995/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kaloba Perorální kapky, roztok Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 10) (EPs 7630) extrahováno 11% ethanolem (m/m) Přečtěte

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Loceryl 5% léčivý lak na nehty amorolfini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Loceryl 5% léčivý lak na nehty amorolfini hydrochloridum sp.zn. sukls154670/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Loceryl 5% léčivý lak na nehty amorolfini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls131298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls212727/2012, sukls212733/2012 a sukls212739/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls17909/2011, sukls17911/2011, sukls17912/2011, sukls17913/2011 a sukls17914/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls17909/2011, sukls17911/2011, sukls17912/2011, sukls17913/2011 a sukls17914/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls17909/2011, sukls17911/2011, sukls17912/2011, sukls17913/2011 a sukls17914/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE Fentanyl Orion 12 mikrogramů/h

Více

Canespor 1x denně roztok kožní roztok bifonazolum

Canespor 1x denně roztok kožní roztok bifonazolum sukls46174/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE Canespor 1x denně roztok kožní roztok bifonazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE- VP

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE- VP Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls237631/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE- VP ZODAC potahované tablety (cetirizini dihydrochloridum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Příbalová informace: informace pro uživatele Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls38977-78/2011 a příloha k sp. zn. sukls30132/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls38977-78/2011 a příloha k sp. zn. sukls30132/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls38977-78/2011 a příloha k sp. zn. sukls30132/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA AMLORATIO 5 mg AMLORATIO 10 mg tablety (Amlodipini

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. Canespor 1x denně krém krém bifonazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. Canespor 1x denně krém krém bifonazolum sp.zn.: sukls15055/2010 a sp.zn.: sukls46173/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE Canespor 1x denně krém krém bifonazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

sp.zn.sukls84290/2013

sp.zn.sukls84290/2013 sp.zn.sukls84290/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta Paralen Grip chřipka a kašel potahované tablety Paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini hydrochloridum

Více

VERMOX tablety mebendazolum

VERMOX tablety mebendazolum Příbalová informace: informace pro uživatele VERMOX tablety mebendazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat používat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

Myfungar krém oxiconazoli nitras

Myfungar krém oxiconazoli nitras sp.zn.: sukls154902/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta Myfungar krém oxiconazoli nitras Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 sp.zn. sukls170392/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 Granule pro perorální roztok Acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TORVACARD 10 TORVACARD 20 TORVACARD 40 potahované tablety Atorvastatinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TORVACARD 10 TORVACARD 20 TORVACARD 40 potahované tablety Atorvastatinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls96605/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TORVACARD 10 TORVACARD 20 TORVACARD 40 potahované tablety Atorvastatinum Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE. ARICEPT 5 mg ARICEPT 10 mg donepezilum potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE. ARICEPT 5 mg ARICEPT 10 mg donepezilum potahované tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE ARICEPT 5 mg ARICEPT 10 mg donepezilum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

sp.zn. sukls39296/2012, sukls39298/2012, sukls39299/2012

sp.zn. sukls39296/2012, sukls39298/2012, sukls39299/2012 sp.zn. sukls39296/2012, sukls39298/2012, sukls39299/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele TRANSTEC 35 µg/h, transdermální náplast TRANSTEC 52, 5 µg/h, transdermální náplast TRANSTEC 70 µg/h,

Více

IBALGIN DUO EFFECT 1X100GM Krém

IBALGIN DUO EFFECT 1X100GM Krém IBALGIN DUO EFFECT 1X100GM Krém Výrobce: Značka: Charakteristika: ZENTIVA A.S. IBALGIN Kód výrobku: 229884 Léčivý přípravek Kód EAN: 8594739210004 Kód SUKL: 0180794 Farmakoterapeutická skupina: 1/4 sp.zn.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Fosfomycin LadeePharma 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli

Příbalová informace: informace pro uživatele. Fosfomycin LadeePharma 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli Sp.zn.sukls207380/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Fosfomycin LadeePharma 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. ACC 200 tvrdé tobolky acetylcysteinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. ACC 200 tvrdé tobolky acetylcysteinum sp.zn.sukls123276/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele ACC 200 tvrdé tobolky acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

sp.zn.: sukls130283/2012 a sp.zn.: sukls73968/2014, sukls73985/2014, sukls97731/2014

sp.zn.: sukls130283/2012 a sp.zn.: sukls73968/2014, sukls73985/2014, sukls97731/2014 sp.zn.: sukls130283/2012 a sp.zn.: sukls73968/2014, sukls73985/2014, sukls97731/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lusopress 20 mg, tablety Nitrendipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TIAPRIDAL 100 mg, tablety tiapridi hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TIAPRIDAL 100 mg, tablety tiapridi hydrochloridum sp.zn. sukls75179/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TIAPRIDAL 100 mg, tablety tiapridi hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls204442/2010, č. j. MZDR 61350/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls204442/2010, č. j. MZDR 61350/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls204442/2010, č. j. MZDR 61350/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Hedelix s.a. Hederae helicis folii extractum spissum (hustý extrakt

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. CORSIM 10 CORSIM 20 CORSIM 40 potahované tablety (simvastatinum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. CORSIM 10 CORSIM 20 CORSIM 40 potahované tablety (simvastatinum) sp.zn.sukls30566/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele CORSIM 10 CORSIM 20 CORSIM 40 potahované tablety (simvastatinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls179441/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

RECOTENS 5 mg RECOTENS 10 mg tablety Amlodipinum

RECOTENS 5 mg RECOTENS 10 mg tablety Amlodipinum Příbalová informace: Informace pro pacienta RECOTENS 5 mg RECOTENS 10 mg tablety Amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Více

Příbalová informace-informace pro uživatele. Adolor 100 µg/h. transdermální náplast fentanylum

Příbalová informace-informace pro uživatele. Adolor 100 µg/h. transdermální náplast fentanylum Sp. zn. sukls74157/2013 Příbalová informace-informace pro uživatele Adolor 25 µg/h Adolor 50 µg/h Adolor 100 µg/h transdermální náplast fentanylum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

sp.zn.sukls170650/2014

sp.zn.sukls170650/2014 sp.zn.sukls170650/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele AMBROXOL AL KAPKY 7,5 mg / ml ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

sp.zn. sukls156959/2014, sukls156964/2014, sukls156975/2014, sukls156980/2014, sukls156981/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta

sp.zn. sukls156959/2014, sukls156964/2014, sukls156975/2014, sukls156980/2014, sukls156981/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn. sukls156959/2014, sukls156964/2014, sukls156975/2014, sukls156980/2014, sukls156981/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta EGOLANZA 5 mg EGOLANZA 7,5 mg EGOLANZA 10 mg EGOLANZA 15 mg EGOLANZA

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. ARICEPT OROTAB 5 mg ARICEPT OROTAB 10 mg donepezili hydrochloridum tablety dispergovatelné v ústech

Příbalová informace: informace pro pacienta. ARICEPT OROTAB 5 mg ARICEPT OROTAB 10 mg donepezili hydrochloridum tablety dispergovatelné v ústech Příbalová informace: informace pro pacienta ARICEPT OROTAB 5 mg ARICEPT OROTAB 10 mg donepezili hydrochloridum tablety dispergovatelné v ústech Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Inflamalgin 10 mg/1 g gel diclofenacum natricum

Inflamalgin 10 mg/1 g gel diclofenacum natricum sp.zn. sukls241489/2011 a sp.zn. sukls53598/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Inflamalgin 10 mg/1 g gel diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE YASNAL 5 mg YASNAL 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE YASNAL 5 mg YASNAL 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE YASNAL 5 mg YASNAL 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. GERODORM 40 mg, tablety cinolazepamum

Příbalová informace: informace pro uživatele. GERODORM 40 mg, tablety cinolazepamum sp.zn. sukls52880/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele GERODORM 40 mg, tablety cinolazepamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Desloratadin Actavis 0,5 mg/ml Perorální roztok desloratadinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Desloratadin Actavis 0,5 mg/ml Perorální roztok desloratadinum Sp.zn.sukls20953/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Desloratadin Actavis 0,5 mg/ml Perorální roztok desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. URIFOS 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli

Příbalová informace: informace pro uživatele. URIFOS 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli Příbalová informace: informace pro uživatele URIFOS 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

MEDRACET 37,5 mg/325 mg tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum

MEDRACET 37,5 mg/325 mg tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum Sp.zn.sukls48837/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele MEDRACET 37,5 mg/325 mg tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

ZODAC GTT 10 mg/ml perorální kapky, roztok cetirizini dihydrochloridum

ZODAC GTT 10 mg/ml perorální kapky, roztok cetirizini dihydrochloridum sp.zn.sukls170782/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta ZODAC GTT 10 mg/ml perorální kapky, roztok cetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Solifenacin Helm 5 mg potahované tablety. Solifenacini succinas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Solifenacin Helm 5 mg potahované tablety. Solifenacini succinas Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls168207/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Solifenacin Helm 5 mg potahované tablety Solifenacini succinas Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Skinoren krém Acidum azelaicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Skinoren krém Acidum azelaicum sp.zn. sukls232093/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Skinoren krém Acidum azelaicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MedDex Vicks pastilky na suchý kašel s medem 7, 33 mg pastilky dextromethorphanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MedDex Vicks pastilky na suchý kašel s medem 7, 33 mg pastilky dextromethorphanum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls125353/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MedDex Vicks pastilky na suchý kašel s medem 7, 33 mg pastilky dextromethorphanum Přečtěte si

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA sp.zn. sukls110147/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA SOMATULINE AUTOGEL 60 mg, injekční roztok v předplněné stříkačce SOMATULINE AUTOGEL 90 mg, injekční roztok v předplněné stříkačce SOMATULINE

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111238/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111238/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111238/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Fluoxetin-ratiopharm 20 mg tvrdé tobolky (fluoxetini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa sp.zn. sukls193227/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA 20 mg, enterosolventní tablety escinum alfa Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-FAMOTIDINE 20 mg APO-FAMOTIDINE 40 mg. Potahované tablety famotidinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-FAMOTIDINE 20 mg APO-FAMOTIDINE 40 mg. Potahované tablety famotidinum sp.zn. sukls167525/2013, sukls167526/2013 a sp.zn. sukls203509/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele APO-FAMOTIDINE 20 mg APO-FAMOTIDINE 40 mg Potahované tablety famotidinum Přečtete si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Desloratadin Actavis 5 mg Tablety dispergovatelné v ústech desloratadinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Desloratadin Actavis 5 mg Tablety dispergovatelné v ústech desloratadinum Sp.zn.sukls74244/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Desloratadin Actavis 5 mg Tablety dispergovatelné v ústech desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Sevemed 800 mg potahované tablety sevelameri carbonas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Sevemed 800 mg potahované tablety sevelameri carbonas Sp.zn.sukls200485/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Sevemed 800 mg potahované tablety sevelameri carbonas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Loperon cps 2mg Tvrdé tobolky. Loperamidi hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Loperon cps 2mg Tvrdé tobolky. Loperamidi hydrochloridum Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls149555/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Loperon cps 2mg Tvrdé tobolky Loperamidi hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve,

Více

ROBITUSSIN ANTITUSSICUM NA SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL 7,5 mg/5 ml, sirup. Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum

ROBITUSSIN ANTITUSSICUM NA SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL 7,5 mg/5 ml, sirup. Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum sp.zn. sukls12236/2012 a sukls118215/2013 Příbalová informace: Informace pro uživatele ROBITUSSIN ANTITUSSICUM NA SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL 7,5 mg/5 ml, sirup Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum Přečtěte

Více

Alpicort 2 mg/ml + 4 mg/ml kožní roztok prednisolonum, acidum salicylicum

Alpicort 2 mg/ml + 4 mg/ml kožní roztok prednisolonum, acidum salicylicum sp.zn. sukls176806/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Alpicort 2 mg/ml + 4 mg/ml kožní roztok prednisolonum, acidum salicylicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOFENAC GALMED EMULGEL Diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Voltaren Forte 2,32% gel (Diclofenacum diethylaminum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Voltaren Forte 2,32% gel (Diclofenacum diethylaminum) sp.zn.sukls204047/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren Forte 2,32% gel (Diclofenacum diethylaminum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele DUKORAL, suspenze a šumivé granule pro perorální suspenzi Vakcína proti choleře (inaktivovaná, perorální)

Příbalová informace: informace pro uživatele DUKORAL, suspenze a šumivé granule pro perorální suspenzi Vakcína proti choleře (inaktivovaná, perorální) Příbalová informace: informace pro uživatele DUKORAL, suspenze a šumivé granule pro perorální suspenzi Vakcína proti choleře (inaktivovaná, perorální) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn.sukls41078/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Paralen Grip chřipka a kašel potahované tablety paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini hydrochloridum

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Protradon 100 mg tablety tramadoli hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Protradon 100 mg tablety tramadoli hydrochloridum sp. zn. sukls111315/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Protradon 100 mg tablety tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum sp.zn.: sukls264114/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. PREPARATION H rektální mast (faecis extractum fluidum, selachiorum hepatis oleum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. PREPARATION H rektální mast (faecis extractum fluidum, selachiorum hepatis oleum) sp.zn.: sukls50035/2010, sukls106419/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H rektální mast (faecis extractum fluidum, selachiorum hepatis oleum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou

Více

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZOLPIDEM MYLAN UŽÍVAT

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZOLPIDEM MYLAN UŽÍVAT Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls46737/2009 Příloha k sp.zn. sukls171937/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zolpidem Mylan 10 mg potahované tablety zolpidemi tartars

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mertenil 40 mg potahované tablety. rosuvastatinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mertenil 40 mg potahované tablety. rosuvastatinum Sp.zn.sukls55651/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Mertenil 10 mg potahované tablety Mertenil 20 mg potahované tablety Mertenil 40 mg potahované tablety rosuvastatinum Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Apo-Rabeprazol 20 mg enterosolventní tablety Rabeprazolum natricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Apo-Rabeprazol 20 mg enterosolventní tablety Rabeprazolum natricum Příbalová informace: informace pro uživatele Apo-Rabeprazol 20 mg enterosolventní tablety Rabeprazolum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn.sukls189076/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta COLDREX NOČNÍ LÉČBA sirup paracetamolum, promethazini hydrochloridum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum. Přečtěte si pozorně

Více

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls66417/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls96867/2011, sukls9178/2012

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls66417/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls96867/2011, sukls9178/2012 Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls66417/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls96867/2011, sukls9178/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - RP XANAX SR 0,5 mg XANAX SR 1 mg XANAX SR 2 mg XANAX SR

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Sp.zn.sukls176462/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Buprenorphine Actavis 35 mikrogramů/h transdermální náplast Buprenorphine Actavis 52,5 mikrogramů/h transdermální náplast Buprenorphine

Více